Uitspraken Hoge Raad

Hier vindt u een overzicht van recente uitspraken in strafzaken van de Hoge Raad.

ECLI:NL:HR:2021:943 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/04832
Gepubliceerd op 15-06-2021
Strafmotivering, art. 359.6 Sv. Hof heeft verdachte t.z.v. zwart rijden, meermalen gepleegd (art. 70.1 Wet personenvervoer 2000) veroordeeld tot hechtenis van telkens 1 week en ter motivering van strafoplegging volstaan met standaardoverweging. Deze overweging bevat geen opgave van redenen die i.h.b. hebben geleid tot keuze van opleggen van vrijheidsbenemende straf. Dat is in strijd met art. 35...

ECLI:NL:HR:2021:847 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/01690
Gepubliceerd op 15-06-2021
Verduistering geldbedragen door als financieel manager van B.V. na accordering van door hem vals opgemaakte facturen grote geldbedragen naar eigen rekeningen weg te sluizen, art. 321 Sr. Had verdachte hoeveelheden geld uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich? Uit bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat verdachte aanvankelijk als boekhouder en later als financieel manager het...

ECLI:NL:HR:2021:942 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/01799
Gepubliceerd op 15-06-2021
Herziening, belastingfraude. Feitelijk leiding geven aan opzettelijk (namens BV) onjuiste aangiften omzetbelasting doen (art. 69 AWR). Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv, nu uit de bij aanvraag gevoegde documenten blijkt dat hof ten onrechte niet aannemelijk heeft geacht standpunt van aanvrager dat suppletieaangiften voor omzetbelasting in bezit van Belastingd...

ECLI:NL:HR:2021:941 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/04997
Gepubliceerd op 15-06-2021
Economische zaak. OM-cassatie. Ontslag van alle rechtsvervolging t.z.v. opslaan en voorhanden hebben van professioneel vuurwerk, art. 1.2.2 lid 1 en lid 3 Vuurwerkbesluit. Moet art. 1.2.2 lid 3 Vuurwerkbesluit worden aangemerkt als ‘systematische’ specialis t.o.v. art. 1.2.2 lid 1 Vuurwerkbesluit? Hof heeft geoordeeld dat art. 1.2.2 lid 3 Vuurwerkbesluit, waar het gaat om opslaan en voorhanden ...

ECLI:NL:HR:2021:930 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/01822
Gepubliceerd op 15-06-2021
Poging tot zware mishandeling (art. 302.1 Sr) en bedreiging (art. 285.1 Sr). Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Is verdachte bekend met einduitspraak Pr op het moment dat wordt begonnen met tenuitvoerlegging van de in e.a. opgelegde gevangenisstraf? Hof heeft kennelijk aangenomen dat geen sprake is van omstandigheid, vermeld in art. 40...

ECLI:NL:HR:2021:932 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00650
Gepubliceerd op 15-06-2021
Poging tot doodslag (art. 287 Sr) en vernieling (art. 350.1 Sr). 1. Herstelbeslissing hof. Aanvulling op arrest waarin alsnog beslissing wordt genomen op vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd. 2. Verzuim hof in arrest te beslissen op vordering b.p. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2012:BW1478 m.b.t. gevallen waarin en wijze waarop feitenrechter ...

ECLI:NL:HR:2021:936 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00669
Gepubliceerd op 15-06-2021
Medeplegen invoer cocaïne (art. 2.A Opiumwet). Schending aanwezigheidsrecht, nu verdachte t.g.v. grootschalige verkeersopstopping enkele uren kwam vast te zitten in verkeer, waardoor hij hof niet meer tijdig kon bereiken om tz. bij te wonen? Uitgangspunt is dat als dagvaarding van verdachte die is ingeschreven in BRP geldig is betekend, verdachte niet op tz. is verschenen en door verdachte uitd...

ECLI:NL:HR:2021:939 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00714
Gepubliceerd op 15-06-2021
Als masseur ontucht plegen met mannelijke patiënt (meermalen gepleegd), art. 249.1 Sr. 1. Kon hof p-v van verhoor van verdachte voor bewijs gebruiken, nu verklaring van verdachte daarin onjuist is gerelateerd? 2. Bewijsklachten. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. schakelbewijs. 3. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat verklaring van aangever niet betrouwbaar is, omdat sprake is van ‘her...

ECLI:NL:HR:2021:774 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00756
Gepubliceerd op 15-06-2021
Mensenhandel (meermalen gepleegd) door als loverboy gedurende 3 maanden aangeefster (met Marokkaanse achtergrond) ertoe te bewegen om met zoveel mogelijk mannen tegen betaling seks te hebben, art. 273f.1, 273f.4, 273f.6 en 273f.9 Sr. 1. Oogmerk van uitbuiting? 2. Heeft hof verzuimd ambtshalve aangeefster ttz. te horen, nu verdachte in e.a. integraal is vrijgesproken en in h.b. is veroordeeld? H...

ECLI:NL:HR:2021:935 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/01139
Gepubliceerd op 15-06-2021
Niet voldoen aan ambtelijk bevel, art. 184.1 Sr. Rechtmatigheid gebiedsverbod. Verweer dat het o.g.v. art. 172a.1.a Gemeentewet door burgemeester van Middelburg aan verdachte uitgereikte gebiedsverbod niet een rechtmatig, krachtens wettelijk voorschrift gegeven bevel of vordering a.b.i art. 184 Sr is, nu hof in het midden heeft gelaten of verdachte de openbare orde meermalen had verstoord. Bij ...

ECLI:NL:HR:2021:851 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05272
Gepubliceerd op 15-06-2021
Bedreiging (meermalen gepleegd) door met auto bijna tegen achterzijde van dienstmotor van agent aan te rijden, art. 285.1 Sr. 1. Bewijsklacht opzet. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:841 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00768
Gepubliceerd op 15-06-2021
Belaging door glazenwasser, art. 285b.1 Sr. Strafmotivering. Kon hof i.v.m. opgelegde vrijheidsbeperkende maatregelen 2 maal totale duur van vervangende hechtenis van 6 maanden bepalen? Art. 38w Sr. Rechter kan, zoals ook volgt uit wetsgeschiedenis bij art. 38v en 38w Sr, aan verdachte een vrijheidsbeperkende maatregel opleggen waaraan meerdere in art. 38v.2 Sr genoemde verplichtingen worden ve...

ECLI:NL:HR:2021:788 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05071
Gepubliceerd op 15-06-2021
Aanranding met geweld van 8-jarig meisje nabij school door 24-jarige verdachte, art. 246 jo. 248.6 Sr. 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. alternatieve scenario’s. 2. Verzoek tot aanvullend DNA-onderzoek. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:846 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/01688
Gepubliceerd op 15-06-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit verduistering. Raadsman heeft 1 schriftuur ingediend voor strafzaak en ontnemingszaak. Bevat schriftuur in ontnemingszaak cassatiemiddel a.b.i. de wet? Als zodanig middel kan alleen gelden stellige en duidelijke klacht over schending van bepaalde rechtsregel en/of verzuim van toepasselijk vormvoorschrift door rechter die bestreden uitspraak heeft gewezen. Schriftuur...

ECLI:NL:HR:2021:889 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/04730
Gepubliceerd op 15-06-2021
Diefstal met geweld van fles drank uit winkel, art. 312.1 Sr. Vordering benadeelde partij (winkelmedewerker) tot vergoeding van immateriële schade. 1. Heeft hof in strijd met art. 330 Sv niet beslist op verzoek van verdediging om b.p. o.g.v. art. 361.3 Sv n-o te verklaren in zijn vordering, omdat behandeling van vordering een onevenredige belasting van strafgeding zou opleveren? 2. Is sprake va...

ECLI:NL:HR:2021:840 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/01168
Gepubliceerd op 15-06-2021
Belaging van ex-partner (art. 285b.1 Sr) en vernieling van planten, lampjes, deuren en voorgevel van haar woning (art. 350.1 Sr). Vordering benadeelde partij. Kunnen kosten van plaatsen van camerasysteem bij woning van b.p. worden aangemerkt als rechtstreekse schade? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 m.b.t. rechtstreekse schade. Hof heeft kennelijk geoordeeld dat kosten van pla...

ECLI:NL:HR:2021:931 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/01170
Gepubliceerd op 15-06-2021
Uitkeringsfraude door in formulieren m.b.t. haar bijstandsuitkering jarenlang te verzwijgen dat zij eigenaar is van appartement in Turkije, art. 227b Sr. Vormverzuim t.g.v. onrechtmatige handeling verricht door andere functionaris of persoon dan ambtenaar die met opsporing en vervolging is belast, art. 359a Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:1889 m.b.t. vormverzuimen bij voorber...

ECLI:NL:HR:2021:849 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/04469
Gepubliceerd op 15-06-2021
Niet voldoen aan in Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van verdachte transactie van 4.000 liter zoutzuur (stof die vaak voor illegale vervaardiging van verdovende middelen wordt gebruikt), art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Is meldingsplicht genoemd in art. 8 Verordening en art. 2 Wet voorkoming misbruik chemicaliën in ...

ECLI:NL:HR:2021:926 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/01438
Gepubliceerd op 15-06-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op voorwerpen (o.m. auto) onder vriend van klaagster t.z.v. verdenking van witwassen. Ontvankelijkheid cassatieberoep i.v.m. verbeurdverklaring van deel van voorwerpen in strafzaak tegen vriend en teruggave aan rechthebbende van auto. HR: Op redenen vermeld in CAG kan HR cassatieberoep van klaagster niet in behandeling nemen v.zv. dit ziet op deel van inbeslaggenome...

ECLI:NL:HR:2021:842 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00746
Gepubliceerd op 15-06-2021
Verkrachting (meermalen gepleegd) door sportmasseur tijdens massagebijeenkomst, art. 242 Sr. Is sprake van ‘dwang’ tot ondergaan van handelingen die mede bestaan uit seksueel binnendringen van lichaam van aangeefster, nu deze toen niet kenbaar heeft gemaakt dat zij door verdachte verrichte handelingen niet wilde? Hof heeft vastgesteld dat verdachte, die werkzaam is als sportmasseur, in zijn beh...

ECLI:NL:HR:2021:933 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00573
Gepubliceerd op 15-06-2021
Poging tot doodslag op vriend van zus van verdachte (art. 287 Sr) en poging tot moord op zijn zus, art. 289 Sr. 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. gehandhaafd verzoek om getuigen te horen i.h.k.v. vraag of sprake is van eerwraak en belang daarvan voor straftoemeting, omdat verzoek onvoldoende is onderbouwd. 2. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. geh...

ECLI:NL:HR:2021:928 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00110
Gepubliceerd op 15-06-2021
Medeplegen diefstal d.m.v. braak, art. 311.1 Sr. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.a Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat ex art. 260.5 Sv vertaling inleidende dagvaarding aan verdachte (Roemeense nationaliteit), die in e.a. niet ttz. is verschenen, had moeten worden verstrekt? HR herhaalt relevante overwegingen ui...

ECLI:NL:HR:2021:929 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05911
Gepubliceerd op 15-06-2021
Ontucht met 13-jarige stiefdochter door 45-jarige verdachte, art. 245, 247 en 248.2 Sr. 1. Kwalificatieklacht. Heeft hof bewezenverklaarde ten onrechte gekwalificeerd als “terwijl schuldige het feit begaat tegen kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot zijn gezin”, nu bewezenverklaarde ziet op periode van 1-6-2009 tot en met 31-7-2010 en aan art. 248.2 Sr ontleende strafverzwarende oms...

ECLI:NL:HR:2021:853 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05739
Gepubliceerd op 15-06-2021
Aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en voorbereidingshandelingen m.b.t. handel in cocaïne (art. 10.1.3 Opiumwet). Cautie ex art. 29.2 Sv. Hadden opsporingsambtenaren verdachte de cautie moeten geven voordat ze hem vroegen of hij drugs bij zich had? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2056 m.b.t. redelijk vermoeden van schuld en verhoorsituatie. Hof heeft geoordeeld dat aa...

ECLI:NL:HR:2021:940 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05674
Gepubliceerd op 15-06-2021
Medeplegen winkeldiefstal, art. 311.1.4 Sr. Heeft hof op tz. in h.b. zaak tegen verdachte en zaak tegen medeverdachte ten onrechte gelijktijdig maar niet gevoegd behandeld, nu p-v van die tz. inhoudt dat hetgeen in zaak van medeverdachte voorvalt en relevant is voor zaak van verdachte in p-v zal worden gerelateerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:806 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00385
Gepubliceerd op 15-06-2021
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. onttrekking minderjarige aan wettig gezag (art. 279.1 Sr) en ontucht (art. 247 Sr). 1. Heeft hof vonnis van Rb ten onrechte niet ambtshalve vernietigd v.zv. daarin i.v.m. oplegging van schadevergoedingsmaatregel is bevolen dat vervangende hechtenis zal worden toegepast? 2. Vordering benadeelde partij. Kan b.p. in cassatie klagen over gedeeltelijke afwijzing ...

ECLI:NL:HR:2021:901 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05967
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Medeplegen voorbereiding diefstal met geweld en afpersing (art. 46 jo. 312.1 en 317.1 Sr) en medeplegen wapenbezit (art. 26.1 WWM). Heeft hof beslist op bij appelschriftuur gedaan, op ttz. in h.b. gehandhaafd en op nadere ttz. in h.b. herhaald getuigenverzoek? Verzoek d...

ECLI:NL:HR:2021:900 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05777
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Deelname aan criminele organisatie, art. 140.1 Sr. Bewijsklacht. Heeft verdachte wetenschap van oogmerk van organisatie? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05498, 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05617, 19/05685, 19/05687, 19/05732, 19/05738, 19/05967 en 19/05773.

ECLI:NL:HR:2021:899 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05773
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Medeplegen aanwezig hebben van hennepplanten, art. 3.B Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen telen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05498, 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05617, 19/05685, 19/05687, 19/05732, 19/05738, 19/05967 en 19/05777.

ECLI:NL:HR:2021:898 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05738
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Medeplegen aanwezig hebben van hennepplanten, art. 3.C Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen aanwezig hebben. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05498, 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05617, 19/05685, 19/05687, 19/05732, 19/05777, 19/05967 en 19/05773.

ECLI:NL:HR:2021:897 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05732
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Medeplegen hennepteelt, art. 3.B Opiumwet. Strafmotivering. Heeft hof in strijd met art. 359.1 jo. 415 Sv onjuiste weergave van vordering OM opgenomen in arrest? Hof heeft vonnis Rb bevestigd met aanvulling van strafmotivering, in welk verband o.m. is overwogen dat “AG ...

ECLI:NL:HR:2021:896 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05687
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/05498, 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05617, 19/05685, 19/05738, 19/05777, 19/05732, 19/05967 en 19/05773.

ECLI:NL:HR:2021:895 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05685
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/05498, 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05617, 19/05687, 19/05738, 19/05777, 19/05732, 19/05967 en 19/05773.

ECLI:NL:HR:2021:894 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05617
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Medeplichtigheid aan medeplegen uitvoer van 4,3 kilo xtc-pillen (art. 2.a Opiumwet). Heeft verdachte (voorwaardelijk) opzet gehad op uitvoer van xtc-pillen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05498, 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05687, 19/05738, 19/05777, 19/05732,...

ECLI:NL:HR:2021:893 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05611
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr), (medeplegen) telen van hennep (art. 3.B Opiumwet), medeplegen drugsgerelateerde afpersing (art. 317.1 Sr), voorbereiding woningoverval (art. 46 jo. 312.2.2 en 317.1 Sr) en bezit van diverse vuurwapens (art. 26.1 WWM). ...

ECLI:NL:HR:2021:892 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05600
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. 1. Is vaststelling van aantal oogsten toereikend gemotiveerd in het licht van constatering dat in kweekruimte sprake was van kunstmatig toevoegen van CO2? 2. Kan ’s hofs oordeel dat demonteren van kettingen waarmee koolstoffilte...

ECLI:NL:HR:2021:891 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05598
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr), (medeplegen) telen, uitvoer en aanwezig hebben van hennep (art. 3 Opiumwet), aanwezig hebben van amfetamine (art. 2.C Opiumwet) en medeplegen drugsgerelateerde afpersing (art. 317.1 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen aanw...

ECLI:NL:HR:2021:890 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05498
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) en bezit van diverse vuurwapens (art. 26.1 WWM). Bewijsklacht deelname aan criminele organisatie. Bewezenverklaring innerlijk tegenstrijdig? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05617, 19/0...

ECLI:NL:HR:2021:924 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05434
Gepubliceerd op 15-06-2021
Poging tot zware mishandeling door hamer tegen voorruit van auto te gooien, art. 302 Sr. Bewijsklacht opzet. Voorwaardelijk opzet op bepaald gevolg (zoals hier zwaar lichamelijk letsel) is aanwezig wanneer verdachte bewust aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat dat gevolg zal intreden. Het moet gaan om kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten. Hof heeft kennelijk geoordee...

ECLI:NL:HR:2021:852 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05420
Gepubliceerd op 15-06-2021
Aanwezig hebben van hennepplanten (art. 3.C Opiumwet) en diefstal van elektriciteit (art. 310 Sr). Bewijsklachten opzettelijk aanwezig hebben van hennep en wegnemen van elektriciteit. Bewezenverklaring van feit 1 houdt o.m. in dat verdachte in pand 539 hennepplanten “opzettelijk aanwezig heeft gehad”, terwijl bewezenverklaring van feit 2 o.m. inhoudt verdachte elektriciteit heeft “weggenomen”. ...

ECLI:NL:HR:2021:925 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05024
Gepubliceerd op 15-06-2021
Poging tot doodslag (art. 287 Sr), poging tot zware mishandeling van zijn toenmalige vriendin (art. 302.1 Sr) en voorhanden hebben van geladen vuurwapen (art. 26.1 WWM). 1. Aanvulling bewijsmiddelen vanwege Covid-19 (corona) (nog) niet door voorzitter hof ondertekend, gevolgd door latere door voorzitter hof ondertekende verklaring inhoudende dat d.m.v. ondertekening daarvan alsnog wordt voorzie...

ECLI:NL:HR:2021:850 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/03947
Gepubliceerd op 15-06-2021
Cassatie in het belang van de wet. Overgangsrecht m.b.t. proeftijd verbonden aan voorwaardelijke invrijheidsstelling van veroordeelde aan wie gevangenisstraf is opgelegd. Kan proeftijd worden verlengd als onherroepelijke veroordeling tot vrijheidsstraf voor 1-1-2018 is uitgesproken? Art. 15c.3 (oud) Sr (sinds 1-1-2018) en art. 6:1:18.2 Sv (sinds 1-1-2020). Rb heeft geoordeeld dat OvJ niet-ontva...

ECLI:NL:HR:2021:937 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00626
Gepubliceerd op 15-06-2021
Hennepteelt in woning (art. 3.B Opiumwet) en diefstal elektriciteit (art. 310 Sr). 1. Kernroljurisprudentie. Verzoek tot terugwijzing van zaak naar Rb wijzen omdat niet afschrift van dagvaarding in e.a. aan de voor verdachte optredende raadsman is toegezonden, art. 48, 423.1 en 423.2 Sv. 2. Processen-verbaal van tz. in h.b. vanwege Covid-19 (corona) wel door voorzitter hof en griffier vastgeste...

ECLI:NL:HR:2021:938 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00627
Gepubliceerd op 15-06-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. 1. Oproepingstermijn (3 of 10 dagen) voor Pr in ontnemingszaak, art. 588a.4 (oud) Sv. Verzoek tot terugwijzing van zaak naar Rb omdat bij toezending van afschriften van oproeping van betrokkene om op tz. van Pr te verschijnen niet o.g.v. art. 588a.4 (oud) Sv geldende termijn 10-dagentermijn in acht is genomen. 2. Kernroljurisprudentie. Verzoek tot terug...

ECLI:NL:HR:2021:927 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00321
Gepubliceerd op 15-06-2021
Rijden zonder rijbewijs op snorfiets, art. 107.1 WVW 1994. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat ex art. 366.4 Sv vertaling mededeling verstekuitspraak van Ktr aan analfabete verdachte (Cubaanse nationaliteit) had moeten worden verstrekt? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:20...

ECLI:NL:HR:2021:803 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/01451
Gepubliceerd op 08-06-2021
Beklag, beslag op auto na aangifte door A vanwege bedrog bij verkoop aan B, die doorverkocht aan klaagsters (beslagenen). HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t. maatstaf bij beklag tegen kennisgeving OM ex art. 116.3 Sv van voornemen voorwerp terug te geven aan ander dan beslagene (i.c. aan A). Rb heeft aan oordeel dat klaagschrift ongegrond moet worden verklaard i...

ECLI:NL:HR:2021:830 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/01108
Gepubliceerd op 08-06-2021
Eendaadse samenloop van medeplegen van mensensmokkel in bestelbus naar Groot-Brittannië en een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland, art. 197a Sr. Middel over ontbreken strafbaarheid doordat Groot-Brittannië geen EU-lidstaat meer is. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01100.

ECLI:NL:HR:2021:829 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/01100
Gepubliceerd op 08-06-2021
Eendaadse samenloop van medeplegen van mensensmokkel in bestelbus naar Groot-Brittannië en een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland, art. 197a Sr. Middelen over 1. verwerping verweer strekkende tot bewijsuitsluiting en 2. “wederrechtelijkheid” doorreis en verblijf in Nederland van vreemdelingen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01108.

ECLI:NL:HR:2021:839 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/00818
Gepubliceerd op 08-06-2021
Poging tot zware mishandeling (art. 302 Sr) door met mes in rug te steken. Middelen over bewijsvoering en verwerping noodweer(exces). HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:837 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/00134
Gepubliceerd op 08-06-2021
Eendaadse samenloop van overtreding van art. 9.2 WVW 1994 (rijden met ongeldig rijbewijs), meermalen gepleegd. Middel over strafmotivering: blijkt uit Uittreksel Justitiële Documentatie dat t.t.v. plegen feit verdachte twee keer eerder onherroepelijk was veroordeeld t.z.v. art. 9.2 WVW 1994? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:805 Hoge Raad, 08-06-2021, 19/05423
Gepubliceerd op 08-06-2021
Verduistering uit hoofde van beroep (meermalen gepleegd), art. 321 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1989:ZC8253 m.b.t. betekenis van begrip “zich wederrechtelijk toe-eigenen” a.b.i. art. 321 Sr. Uit bewijsvoering blijkt dat t.b.v. A en B naar derdengeldenrekening van X overgemaakte geldbedragen niet (geheel) aan begunstigden zijn doorbetaald en dat verdachte, die verantwoor...

ECLI:NL:HR:2021:804 Hoge Raad, 08-06-2021, 19/05422
Gepubliceerd op 08-06-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit verduistering geldbedragen uit hoofde van beroep. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:BV9087 m.b.t. ontlening schatting van op geld waardeerbare w.v.v. aan wettige b.m.. Bestreden uitspraak bevat geen toereikende vermelding van b.m. waaraan schatting van w.v.v. is ontleend, met weergave van inhoud daarvan, v.zv. bevattende voor schatting redengeve...

ECLI:NL:HR:2021:802 Hoge Raad, 08-06-2021, 19/05193
Gepubliceerd op 08-06-2021
Beklag ex art. 552uu (oud) jo. 552a Sv, beslag ex art. 94a.4 Sv op onroerende zaken in Hongarije toebehorende aan klaagster. Bestaan voldoende aanwijzingen dat onroerende zaken aan klaagster (Hongaarse rechtspersoon) zijn gaan toebehoren met kennelijke doel uitwinning van die voorwerpen te frustreren? Rb heeft o.a. vastgesteld dat A, aandeelhouder en bestuurder van klaagster, bedrag van (in ied...

ECLI:NL:HR:2021:828 Hoge Raad, 08-06-2021, 19/02383
Gepubliceerd op 08-06-2021
Medeplegen van witwassen, art. 420bis Sr. Klachten over bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ en medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02381.

ECLI:NL:HR:2021:827 Hoge Raad, 08-06-2021, 19/02381
Gepubliceerd op 08-06-2021
Medeplegen van witwassen, art. 420bis Sr. Klachten over bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ en medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02383.

ECLI:NL:HR:2021:848 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/00137
Gepubliceerd op 08-06-2021
Verduistering van een auto tijdens een proefrit, art. 321 Sr. Bewijsklacht over “wederrechtelijke toe-eigening”. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:838 Hoge Raad, 08-06-2021, 21/00136
Gepubliceerd op 08-06-2021
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Oekraïne. Middel over uitleg en verwerping verweer schending art. 3 en 6 EVRM. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Rb heeft uitlevering van opgeëiste persoon aan Oekraïne toelaatbaar verklaard ter strafvervolging “van het feit omschreven in het hiervoor genoemde arrestatiebevel”. Uitspraak van Rb vermeldt echter niet met voldoende precisie om welk “arr...

ECLI:NL:HR:2021:836 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/00523
Gepubliceerd op 08-06-2021
Bedreiging met enig misdrijf tegen leven gericht (art. 285 Sr) van toezichthoudend dierenarts bij Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, geuit tegen collega’s van die dierenarts. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2005:AT3659 en ECLI:NL:HR:1984:AC8252 m.b.t. vereisten voor veroordeling t.z.v. bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht. Uit de door hof gebezigde b.m. ka...

ECLI:NL:HR:2021:801 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/00430
Gepubliceerd op 08-06-2021
Valsheid in geschrift, art. 225 Sr. Opzet op valsheid? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1986:AC9271 m.b.t. betekenis “valselijk opgemaakt” a.b.i. art. 225 Sr en opzet verdachte op valselijk opmaken van geschrift. Uit bewijsvoering kan, mede in licht van ttz. in h.b. gevoerd verweer – i.h.b. wat is aangevoerd over (naderhand door gemeente aangepaste) vraagstelling van formulier ...

ECLI:NL:HR:2015:3862 Hoge Raad, 27-10-2015, 14/04164
Gepubliceerd op 02-06-2021
-

ECLI:NL:HR:2021:782 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/02460
Gepubliceerd op 01-06-2021
Diefstal d.m.v. valse sleutel, meermalen gepleegd (art. 311.1.5 Sr), (medeplegen van) oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan, ttz. in h.b. gehandhaafd en op latere tz. in h.b. herhaald getuigenverzoek (3 personen), omdat noodzaak niet is gebleken. 1. Afwijzing in arrest toereikend gemotiveerd? 2. Gebruik ...

ECLI:NL:HR:2021:814 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/03874
Gepubliceerd op 01-06-2021
Herziening. PGB-fraude. Aangevoerd wordt dat gelet op nalatig handelen van OM sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv. Met hetgeen in aanvraag naar voren wordt gebracht ter feitelijke onderbouwing van het “nieuwe gegeven”, wordt dat gegeven niet aannemelijk gemaakt. Aanvraag kan daarom in zoverre niet ernstig vermoeden a.b.i. art. 457.1.c Sv wekken. Dat geldt ook voor het overige wat i...

ECLI:NL:HR:2021:808 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/05904
Gepubliceerd op 01-06-2021
Profijtontneming. Middel over een uos. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met drie andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:807 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/05866
Gepubliceerd op 01-06-2021
Profijtontneming. Middel over afwijzing van de verzoeken om personen als getuigen te horen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met drie andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:812 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/01719
Gepubliceerd op 01-06-2021
Verduistering in dienstbetrekking, art. 322 Sr. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Bedraagt maximale duur van gijzeling 360 of 365 dagen en betreft dit een opleggings- of executiekwestie? HR vernietigt overeenkomstig HR:2020:914 ’s hofs uitspraak v.zv. daarbij vervangende hechtenis is toegepast. O.g.v. redenen vermeld in CAG geldt daarbij d...

ECLI:NL:HR:2021:809 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/05905
Gepubliceerd op 01-06-2021
Middelen over afwijzing van het bij pleidooi gedane verzoek om personen als getuigen te horen en bewijsklacht dat de bij het witwassen betrokken bedragen en auto’s van misdrijf afkomstig zijn. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met drie andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:810 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/00705
Gepubliceerd op 01-06-2021
Profijtontneming. Schatting omvang wvv mede o.g.v. aankoopbedragen van door betrokkene op Marktplaats verkochte voorwerpen. HR vermindert het wvv nu uit de bijlagen bij het aanvullende p-v financieel onderzoek volgt dat betrokkene de betreffende voorwerpen niet in de onderzoeksperiode heeft aangeschaft.

ECLI:NL:HR:2021:811 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/01348
Gepubliceerd op 01-06-2021
Voorhanden hebben pepperspray, art. 13.1 WWM. Opgave van bewijsmiddelen a.b.i. art. 359.3 Sv. Bevestiging vonnis Pr met daarin slechts opgave van b.m., terwijl raadsman in h.b. vrijspraak heeft bepleit. Uit bewoordingen van art. 359.3 Sv volgt dat deze bepaling in ieder geval geen toepassing kan vinden indien door of namens verdachte ttz. vrijspraak is bepleit. Daarom had hof het vonnis alleen ...

ECLI:NL:HR:2021:787 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/02739
Gepubliceerd op 01-06-2021
Jeugdzaak. Overtreding gebiedsverbod burgemeester, art. 184.1 Sr. Onderzoek door strafrechter naar rechtmatigheid bevel, terwijl bestuursrechtelijke rechtsgang nog loopt. 1. Aanhoudingsverzoek op de grond dat bestuursrechter nog niet definitief heeft geoordeeld of gebiedsverbod rechtmatig aan verdachte is opgelegd. 2. Was hof gehouden onderzoek te doen naar rechtmatigheid van het aan verdachte ...

ECLI:NL:HR:2021:789 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/00533
Gepubliceerd op 01-06-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hypotheekfraude. Is hof in ontnemingszaak gebonden aan oordeel van hof in hoofdzaak dat verdachte meer financieel nadeel dan voordeel heeft gehad? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:1999:ZD1501, inhoudende dat ontnemingsrechter is gebonden aan oordeel van rechter in hoofdzaak maar dat ontnemingsrechter een zelfstandig oordeel toekomt m.b.t. alle verweren die ...

ECLI:NL:HR:2021:785 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/05008
Gepubliceerd op 01-06-2021
Poging tot diefstal met valse sleutels, art. 311.1.5 Sr. Geen afschrift van dagvaarding in h.b. verzonden aan geregistreerde raadsvrouw van verdachte, die zich via kale e-mail heeft gesteld, waarna griffie deze e-mail onder vermelding van “stelbrief inzake(…) Ze is genoteerd” heeft doorgestuurd naar zittingsgriffier. Niet blijkt dat afschrift van dagvaarding in h.b. aan raadsvrouw is gezonden, ...

ECLI:NL:HR:2021:770 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/01240
Gepubliceerd op 01-06-2021
Belaging (art. 285b.1 Sr), handelen in strijd met gedragsaanwijzing (art. 184a Sr) en vernieling (art. 350.1 Sr). Maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking (langdurig toezicht), art. 38z Sr. Kan deze maatregel slechts worden opgelegd als reclasseringsrapport de oplegging daarvan daadwerkelijk adviseert? Gelet op het mogelijk ingrijpende karakter en de potentieel lange d...

ECLI:NL:HR:2021:786 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/05110
Gepubliceerd op 01-06-2021
Rijden terwijl verdachte wist of redelijkerwijs moest dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Kan uit omstandigheid dat besluit tot ongeldigverklaring rijbewijs per aangetekende brief is verzonden naar verdachte, CBR rijbewijs van verdachte via politie heeft ontvangen en onderzoek naar alcoholgebruik van verdachte heeft plaatsgevonden, worden afgeleid dat verdachte wist of rede...

ECLI:NL:HR:2021:790 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/00567
Gepubliceerd op 01-06-2021
Witwassen, art. 420bis.1.a Sr. Verbergen en verhullen van herkomst van geldbedrag (€ 94.210) in vakantiewoning? Nu uit gebezigde b.m. niet méér kan worden afgeleid dan dat op ongebruikelijke plaatsen in (vakantie)woning van verdachte een grote hoeveelheid geld is aangetroffen, te weten in brandblussers, in een hoes/speeltunnel voor katten achter de bank en in een broekzak van een korte broek di...

ECLI:NL:HR:2021:813 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/05862
Gepubliceerd op 01-06-2021
Medeplegen witwassen, art. 420bis.1.b Sr. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan, bij faxbericht gehandhaafd en op tz. in h.b. herhaald getuigenverzoek (meerdere personen), omdat noodzaak niet is gebleken, waarna onderzoek opnieuw is aangevangen. Beslissing gegeven o.g.v. art. 418.3 Sv? Art. 322.4 Sv, 410 Sv en 418 Sv. In deze cassatieprocedure kan alleen worden opgekomen tegen afwijzende bes...

ECLI:NL:HR:1986:AC9271 Hoge Raad, 18-03-1986, 79236M
Gepubliceerd op 31-05-2021
Militaire zaak. Valsheid in geschrift door geldopnameformulier valselijk op te maken met oogmerk om het als echt te gebruiken, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr) en afdreiging door te dreigen aan sociale dienst door te geven dat vrouw met WW-uitkering zwart werkt, meermalen gepleegd (art. 318.1 Sr) 1. Beroep op nietigheid dagvaarding t.a.v. valsheid in geschrift op de grond dat bestanddelen ‘on...

ECLI:NL:HR:2021:759 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/02622
Gepubliceerd op 26-05-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager t.z.v. verdenking van rijden zonder geldig rijbewijs. Bij stukken van geding bevindt zich een afschrift van uitspraak hof in strafzaak tegen klager. In die uitspraak is beslist over inbeslaggenomen voorwerp waarvan klager teruggave heeft verzocht. Door beslissing over beslag in strafzaak kan op klaagschrift geen (andersluidende) beslissing meer ...

ECLI:NL:HR:2021:727 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/01127
Gepubliceerd op 25-05-2021
Eendaadse samenloop van verkrachting en feitelijke aanranding van de eerbaarheid, art. 242 en 246 Sr. Middelen over afwijzing verzoeken aanstellen deskundige en horen deskundige m.b.t. DNA-kwesties, en niet responderen op uos m.b.t. betrouwbaarheid verklaringen aangeefster. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:773 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00018
Gepubliceerd op 25-05-2021
Beschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen computerkast en IPad na onherroepelijke veroordeling t.z.v. (poging tot) afdreiging (meermalen gepleegd), verkrachting (meermalen gepleegd), computervredebreuk en opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die d.m.v. een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen/worden verwerkt/worden overgedragen wissen....

ECLI:NL:HR:2021:758 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/04507
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen mensenhandel door gedurende drie weken een kwetsbare, verstandelijk beperkte vrouw in de prostitutie te laten werken (art. 273f.1.1 en 273f.1.4 Sr). 1. Vordering b.p. m.b.t. materiële schade (inkomsten uit prostitutiewerkzaamheden) Is hoogte van door hof geschatte materiële schade van b.p. begrijpelijk, nu hof daarbij is uitgegaan van 15 gewerkte dagen in bepaalde periode, terwijl b....

ECLI:NL:HR:2021:771 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00393
Gepubliceerd op 25-05-2021
Belaging, art. 285b Sr. Hof betrekt bij strafmotivering dat uit uittreksel justitiële documentatie blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld voor strafbare feiten. Die vaststelling is niet begrijpelijk. Dat uittreksel bevat immers slechts één veroordeling, maar dat betreft de veroordeling door de Rb in de onderhavige zaak. Verder maakt het uittreksel melding van een transactie, maar anders dan...

ECLI:NL:HR:2021:757 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/04378
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen mensenhandel door gedurende zes weken een kwetsbare, verstandelijk beperkte vrouw in de prostitutie te laten werken en financieel uit te buiten (art. 273f.1.1, 273f.1.4 en 273f.1.6 Sr) en poging tot oplichting (art. 326 Sr). Klachten t.a.v. 1. vordering b.p. en 2. omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1: HR: art. 81.1 RO. Ad 2: H...

ECLI:NL:HR:2021:777 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/05575
Gepubliceerd op 25-05-2021
Poging tot oplichting (art. 326 Sr). Hof heeft niet beslist op ttz gedaan verzoek tot teruggave van onder verdachte inbeslaggenomen geldbedrag op de grond dat officiële kennisgeving van inbeslagneming van geldbedrag ontbreekt. Oordeel hof dat er geen rechtsbasis is voor enige beslissing omtrent inbeslaggenomen geld, omdat officiële kennisgeving van inbeslagneming van het geld ontbreekt, is onju...

ECLI:NL:HR:2021:772 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00961
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutel (art. 311.1.4 en 311.1.5 Sr) en lokaalvredebreuk (art. 138 Sr). Middel m.b.t. verwerping beroep op psychische overmacht. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:769 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/01406
Gepubliceerd op 25-05-2021
Caribische zaak. Schietpartij in Curaçao. Rechter neemt per audioverbinding deel aan onderzoek ttz. HR: Rijkswet Gemeenschappelijk HvJ noch enige andere in Curaçao geldende wettelijke bepaling voorziet in mogelijkheid dat rechter die (mede) de zaak behandelt niet fysiek aanwezig is op tz. maar d.m.v. een audioverbinding deelneemt aan het onderzoek ttz, zodat moet worden aangenomen dat (Rijks)we...

ECLI:NL:HR:2021:767 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/04942
Gepubliceerd op 25-05-2021
Caribische zaak. Schietpartij in Curaçao. Poging tot doodslag (meermalen gepleegd) en overtreding van een verbod gesteld bij artikel 3.1 Vuurwapenverordening (meermalen gepleegd). Middelen m.b.t. bewijsvoering en verwerping noodweer(exces). HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01406.

ECLI:NL:HR:2021:776 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/02597
Gepubliceerd op 25-05-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Vervolg op ECLI:NL:HR:2021:199. Samenhang met 20/03357 B.

ECLI:NL:HR:2021:775 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/03357
Gepubliceerd op 25-05-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Vervolg op ECLI:NL:HR:2021:200. Samenhang met 20/02597 B.

ECLI:NL:HR:2021:756 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/04337
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen mensenhandel door gedurende twee maanden een kwetsbare, verstandelijk beperkte vrouw in de prostitutie te laten werken en financieel uit te buiten alsmede door het in de prostitutie brengen van een 15-jarig meisje (art. 273f.1.1, 273f.1.4, 273f.1.6 en art. 273.1.5 Sr). 1. Vordering b.p. m.b.t. materiële schade (inkomsten uit prostitutiewerkzaamheden). Is hoogte van door hof geschatte...

ECLI:NL:HR:2021:755 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/04336
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen mensenhandel door gedurende vier maanden een kwetsbare, verstandelijk beperkte vrouw in de prostitutie te laten werken en financieel uit te buiten alsmede door het in de prostitutie brengen van een 15-jarig meisje (art. 273f.1.1, 273f.1.4, 273f.1.6 en art. 273.1.5 Sr). Middel m.b.t. vordering b.p. en omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36...

ECLI:NL:HR:2021:724 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00010
Gepubliceerd op 25-05-2021
Belaging van medewerker hogeschool, art. 285b Sr. Middelen over klachtvereiste art. 285b.2 Sr na aangifte door een ander dan de belaagde, voldoende steunbewijs, en stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:725 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00255
Gepubliceerd op 25-05-2021
Poging tot doodslag (art. 287 Sr), poging tot zware mishandeling terwijl de schuldige het misdrijf begaat tegen zijn echtgenoot (meermalen gepleegd) (art. 304 Sr) en poging tot zware mishandeling (art. 302 Sr). Middel over toereikendheid bewijsvoering poging tot doodslag. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:726 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00565
Gepubliceerd op 25-05-2021
Opzetheling (meermalen gepleegd), art. 416 Sr. Middel over toereikendheid bewijs(overweging) dat verdachte t.t.v. het voorhanden krijgen van de goederen wist dat deze van misdrijf afkomstig waren. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:746 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00054
Gepubliceerd op 25-05-2021
Opzettelijk vervoeren cocaïne en heroïne (art. 2.B Opiumwet). Vormverzuim, art. 359a Sv. 1. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting na onrechtmatige doorzoeking auto. 2. Geldt eis dat rechter i.g.v. strafvermindering ex art. 359a Sv moet aangeven in hoeverre hij straf i.v.m. begaan vormverzuim vermindert na ECLI:NL:HR:2020:1889 nog steeds? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:...

ECLI:NL:HR:2021:766 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/03735
Gepubliceerd op 25-05-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met zaak 19/03630.

ECLI:NL:HR:2021:722 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/01846
Gepubliceerd op 25-05-2021
Poging doodslag door voorbijganger met mes in rug te steken, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2021:728 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/02039
Gepubliceerd op 25-05-2021
Economische zaak. Feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld bij art. 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), begaan door een rechtspersoon (meermalen gepleegd) en feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld bij art. 3.1 Wwft, begaan door een rechtspersoon (meermalen gepleegd). Verdach...

ECLI:NL:HR:2021:764 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/01823
Gepubliceerd op 25-05-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen verduistering (meermalen gepleegd). Kunnen overschrijvingen naar bankrekening van stichting, waarvan betrokkene bestuurder is, worden aangemerkt als door betrokkene genoten w.v.v.? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:3364 inhoudende dat bij bepaling w.v.v. dient te worden uitgegaan van voordeel dat betrokkene daadwerkelijk heeft behaald...

ECLI:NL:HR:2021:763 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/01822
Gepubliceerd op 25-05-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen verduistering (meermalen gepleegd). Kunnen overschrijvingen naar bankrekening van stichting, waarvan betrokkene bestuurder is, worden aangemerkt als door betrokkene genoten w.v.v.? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:3364 inhoudende dat bij bepaling w.v.v. dient te worden uitgegaan van voordeel dat betrokkene daadwerkelijk heeft behaald...

ECLI:NL:HR:2021:761 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/01325
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen van verduistering (meermalen gepleegd), art. 321 Sr. Verduistering groot geldbedrag van hoogbejaarde vrouw. Middelen m.b.t. bewijsvoering, medeplegen en strafmotivering. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01823, 19/01822, 19/01329.

ECLI:NL:HR:2021:762 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/01329
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen van verduistering (meermalen gepleegd), art. 321 Sr. Verduistering groot geldbedrag van hoogbejaarde vrouw. Middelen m.b.t. bewijsvoering, laatste woord gevoerd door medeverdachte, en strafmotivering. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01823, 19/01822, 19/01325.

ECLI:NL:HR:2021:765 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/03630
Gepubliceerd op 25-05-2021
Gewelddadige overval op golfclub in Amsterdam. Diefstal met geweld en bedreiging met geweld in vereniging (art. 312.2.2 Sr). Afwijzing van ttz. in h.b. op laatste dag van inhoudelijke behandeling bij pleidooi gedaan voorwaardelijk getuigenverzoek (man die bij politie heeft verklaard dat medeverdachte tegen hem heeft gezegd hoe overval is verlopen), omdat noodzaak niet is gebleken. HR herhaalt r...

ECLI:NL:HR:2021:760 Hoge Raad, 25-05-2021, 21/00286
Gepubliceerd op 25-05-2021
Cassatie in belang der wet. Duur tbs met verpleging als tbs is opgelegd t.z.v. misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen (geweldsmisdrijf) a.b.i. 38e.1 Sr. Kan in dergelijk geval rechter die deze maatregel oplegt bepalen dat duur van maatregel is gemaximeerd? Uit stelsel van de wet volgt als uitgangspunt dat het oplegging...

ECLI:NL:HR:2021:768 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/05430
Gepubliceerd op 25-05-2021
Ontucht door 20-jarige verdachte met aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwd 6-jarig nichtje en 2-jarig neefje (meermalen gepleegd), art. 249 Sr. 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan, ttz. in h.b. gehandhaafd en op latere tz. in h.b. herhaald voorwaardelijk gedaan getuigenverzoek (nichtje dat eerder bij politie is gehoord), omdat noodzaak niet is gebleken. 2. Gebruik van getuigenverkl...

ECLI:NL:HR:2021:745 Hoge Raad, 18-05-2021, 20/01189
Gepubliceerd op 18-05-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Belgische autoriteiten op telefoons en USB-sticks onder klager, waarna klager o.g.v. art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv klaagschrift indient. Vordert belang van strafvordering voortduren van beslag op digitale gegevensdragers? Op redenen vermeld in ECLI:NL:HR:2021:679 leidt middel niet tot cassatie. Volgt verwerping. Samenhang met 20/01190...

ECLI:NL:HR:2021:744 Hoge Raad, 18-05-2021, 19/03527
Gepubliceerd op 18-05-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Belgische autoriteiten op horloges en digitale gegevensdragers onder klager t.z.v. verdenking van illegale handel in verdovende middelen, waarna klager o.g.v. art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv klaagschrift indient. Vordert belang van strafvordering voortduren van beslag op digitale gegevensdragers? Rb moest gelet op art. 5.4.10.3 jo. 552a...

ECLI:NL:HR:2021:743 Hoge Raad, 18-05-2021, 19/03191
Gepubliceerd op 18-05-2021
Medeplegen aanwezig hebben van ongeveer 19 kilo amfetamine in woning (art. 2.C Opiumwet) en voorhanden hebben van 2 traangasbusjes (art. 26.1 WWM) en ploertendoder (art. 13.1 WWM) in eigen woning. Heeft hof nagelaten om in h.b. beslissing te nemen omtrent in beslag genomen en nog niet teruggegeven telefoon, nu hof vonnis Rb met uitzondering van strafoplegging en strafmotivering heeft bevestigd?...

ECLI:NL:HR:2021:739 Hoge Raad, 18-05-2021, 20/01187
Gepubliceerd op 18-05-2021
Seksueel binnendringen bij meisje onder 16 jaren door als 27-jarige verdachte op bankje bij vijver ontuchtige handelingen (betasten van borsten en geven van tongzoen) te plegen met 13-jarig meisje, art. 245 Sr. Kwalificatieklacht. Is sprake van ‘seksueel binnendringen van lichaam’? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:1431 en ECLI:NL:HR:2013:BZ2653, inhoudende dat geven van to...

ECLI:NL:HR:2021:692 Hoge Raad, 18-05-2021, 20/00340
Gepubliceerd op 18-05-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto onder zoon van klager t.z.v. verdenking van overtreding van Opiumwet. Anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. Is auto aan klager gaan toebehoren met doel de uitwinning van dat voertuig te bemoeilijken of te verhinderen? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:2144 m.b.t. toepasselijke maatstaf of buiten redelijke twijfel is dat derde die ex art. 552a S...

ECLI:NL:HR:2021:738 Hoge Raad, 18-05-2021, 19/05644
Gepubliceerd op 18-05-2021
Opzettelijk niet voldoen aan verplichting tot doen van aangifte bij douane door op Schiphol met € 10.000 in zijn handbagage op vliegtuig naar Dubai te stappen, art. 10:1 Algemene douanewet. Heeft verdachte voorwaardelijk opzet op niet doen van aangifte bij verlaten van EU? Bij beantwoording van vraag of verdachte “opzettelijk” heeft nagelaten aangifte te doen van vervoer van € 10.000, heeft hof...

ECLI:NL:HR:2021:741 Hoge Raad, 18-05-2021, 19/00303
Gepubliceerd op 18-05-2021
Gewoontewitwassen van in totaal € 360.000, art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr. 1. Bewijsklacht. Wist verdachte dat geldbedrag afkomstig was uit enig misdrijf? 2. Afwijzing van vordering tot verbeurdverklaring van geldbedrag. Heeft hof nagelaten o.g.v. art. 353 Sv beslissing te nemen over o.g.v. art. 94 Sv inbeslaggenomen geldbedrag? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03004.

ECLI:NL:HR:2021:734 Hoge Raad, 18-05-2021, 19/03004
Gepubliceerd op 18-05-2021
Gewoontewitwassen van in totaal € 360.000, art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht. Is sprake van maken van ‘gewoonte’ van witwassen? Opvatting dat voor bewezenverklaring van maken van ‘gewoonte’ van witwassen is vereist dat wordt vastgesteld dat verdachte ‘neiging’ had om telkens weer zich schuldig te maken aan witwassen, vindt geen steun in het recht. Bewezenverklaring van...

ECLI:NL:HR:2021:733 Hoge Raad, 18-05-2021, 18/02278
Gepubliceerd op 18-05-2021
Medeplegen voorbereidingshandelingen voor productie van synthetische drugs (art. 10a.1.3 Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben en gebruiken van ‘jammer’ (art. 10.9.1 Telecommunicatiewet). Strafmotivering (gevangenisstraf van 14 maanden), verwijzing naar niet tenlastegelegd feit. Kon hof bij strafoplegging betrekken dat verdachte eerder is veroordeeld voor Opiumwetdelict? HR herhaalt relevante...

ECLI:NL:HR:2021:732 Hoge Raad, 18-05-2021, 18/00947
Gepubliceerd op 18-05-2021
Medeplegen voorbereidingshandelingen voor productie van synthetische drugs (art. 10a.1.3 Opiumwet. Bewijsklacht. Kan uit bewijsmiddelen volgen dat verdachte de stoffen voorhanden heeft gehad? Bewezenverklaring houdt o.m. in dat verdachte natriumboorhydride, formamide, APAAN en piperonyl methyl keton voorhanden heeft gehad. Deze onderdelen van bewezenverklaring kunnen echter niet z.m. worden afg...

ECLI:NL:HR:2021:731 Hoge Raad, 18-05-2021, 18/00946
Gepubliceerd op 18-05-2021
Medeplegen voorbereidingshandelingen voor productie van synthetische drugs (art. 10a.1.3 Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben en gebruiken van ‘jammer’ (art. 10.9.1 Telecommunicatiewet). 1. Bewijsklachten voorbereidingshandelingen. Worden aangetroffen stoffen naar hun uiterlijke verschijningsvorm in de regel gebruikt bij productie van synthetische drugs? 2. Bewijsklachten aanwezig hebben ‘ja...

ECLI:NL:HR:2021:740 Hoge Raad, 18-05-2021, 19/02353
Gepubliceerd op 18-05-2021
Ontucht met 16-jarige jongen die aan zijn zorg en waakzaamheid is toevertrouwd door docent, meermalen gepleegd (art. 249.1 Sr), vervaardigen en bezit van kinderporno (art. 240b.1 Sr), bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr), doen van valse aangifte, meermalen gepleegd (art. 188 Sr) en lasterlijke aanklacht, meermalen gepleegd (art. 268.1 Sr). 1. Verweer dat OM n-o is in vervolging, omdat...

ECLI:NL:HR:2021:737 Hoge Raad, 18-05-2021, 20/00740
Gepubliceerd op 18-05-2021
Gekwalificeerde verduistering in dienstbetrekking van groot geldbedrag door bestuurder van charitatieve stichting, art. 323 Sr. 1. Uos dat door verdachte verrichte uitgaven en opnames plaats vonden o.g.v. rechtsgeldige arbeidsovereenkomst, zodat die uitgaven en opnames niet kunnen worden gekwalificeerd als wederrechtelijke toe-eigening. 2. Uos dat bij verdachte geen sprake was van opzet. 3. Uos...

ECLI:NL:HR:2021:735 Hoge Raad, 18-05-2021, 20/01047
Gepubliceerd op 18-05-2021
Medeplegen diefstal met geweld van tas van aangeefster door als bestuurder van scooter dicht langs aangeefster te rijden, terwijl medeverdachte, die achterop scooter zit, aan hengsel van tas van aangeefster trekt, art. 312.2.2 Sr. Is sprake van bewuste en nauwe samenwerking? ’s Hofs oordeel komt er op neer dat gelet op gedragingen van verdachte (i.h.b. onmiddellijke reactie van verdachte op tre...

ECLI:NL:HR:2021:679 Hoge Raad, 18-05-2021, 20/01190
Gepubliceerd op 18-05-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Belgische autoriteiten op telefoons en USB-sticks onder klager, waarna klager o.g.v. art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv klaagschrift indient. Vordert belang van strafvordering voortduren van beslag op digitale gegevensdragers? Rb moest gelet op art. 5.4.10.3 jo. 552a Sv beoordelen of voorwerpen het bewijsmateriaal betreffen waarop EOB betr...

ECLI:NL:HR:2021:736 Hoge Raad, 18-05-2021, 20/02289
Gepubliceerd op 18-05-2021
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 2 woningen en 3 bedrijfspanden onder klaagster (stichting) t.z.v. verdenking van witwassen i.h.k.v. strafzaak tegen een van de oprichters van klaagster. Is Rb te ver vooruitgelopen op mogelijke uitkomst in hoofd- of ontnemingszaak? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t. toepasselijke maatstaf i.g.v. beslag ex art. 94 Sv,...

ECLI:NL:HR:2015:702 Hoge Raad, 03-02-2015, 13/05895
Gepubliceerd op 14-05-2021
-

ECLI:NL:HR:1942:244 Hoge Raad, 12-01-1942, 45653
Gepubliceerd op 14-05-2021
Toetsingsarrest. De Nederlandse rechter is niet bevoegd om regelgeving van de Duitse bezetter te toetsen aan internationaal recht. Diens verordeningen gelden ‘onder de huidige omstandigheden’ als Nederlandse wetgeving.

ECLI:NL:HR:1987:AB8285 Hoge Raad, 03-02-1987, 80186
Gepubliceerd op 14-05-2021
Valse aangifte doen, art. 188 Sr. Strafmotivering. Is hof ex art. 359.5 Sv gehouden bij oplegging van voorwaardelijke straf redenen op te geven die hebben geleid tot bepalen van duur van proeftijd? HR: Op grond vermeld in CAG treft middel geen doel. CAG: Noch wetsgeschiedenis noch rechtspraak bieden steun voor deze opvatting, nu proeftijd zelf geen straf of maatregel is a.b.i. art. 359.5 Sv. Da...

ECLI:NL:HR:2021:730 Hoge Raad, 11-05-2021, 20/00998
Gepubliceerd op 11-05-2021
Poging tot doodslag in het verkeer (art. 287 Sr), diefstal (art. 310 Sr) en overtreding art. 5 WVW 1994. Met gestolen taxibus veroorzaken van bijna frontale botsing met motoragent en flankaanrijding met achtervolgende politieauto. Middelen o.m. over voorwaardelijk opzet op de dood, m.n. het welbewust aanvaarden van het gevolg en de aanmerkelijke kans op overlijden. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:729 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/04787
Gepubliceerd op 11-05-2021
Rijden onder invloed (art. 8.2.a WVW 1994) en rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard (art. 9.2 WVW 1994). O.m. bewijsklachten m.b.t. (wetenschap verdachte) ongeldigverklaring van zijn rijbewijs. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:723 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/04991
Gepubliceerd op 11-05-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op bankrekeningen van klager t.z.v. verdenking van overtreding van Wet op de kansspelen. Is sprake van verdenking wegens misdrijf waarvoor geldboete van vijfde categorie kan worden opgelegd a.b.i. art. 94a.1 of 94a.2 Sv? Bij beoordeling van klaagschrift van beslagene gericht tegen beslag a.b.i. art. 94a.1 of 94a.2 Sv, dient rechter te onderzoeken of a. op het momen...

ECLI:NL:HR:2021:706 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/00647
Gepubliceerd op 11-05-2021
Medeplegen van gewapende overval op horecagelegenheid (art. 312 Sr). Middelen over 1. afwijzing verzoeken tot verrichten nader onderzoek, 2. verwerping uos m.b.t. betrouwbaarheid en geloofwaardigheid getuige en 3. omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1 en 2: HR: art. 81.1 RO. Ad 3: HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling...

ECLI:NL:HR:2021:693 Hoge Raad, 11-05-2021, 20/00569
Gepubliceerd op 11-05-2021
Post-Keskin zaak. Eenvoudige belediging door als taxichauffeur een inzittende van zijn taxi (toerist) in haar gezicht te spugen, art. 266.1 Sr. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. herhaald getuigenverzoek (aangeefster en andere inzittende van taxi). Toereikend gemotiveerd? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2021:576 m.b.t. beoordeling van verzoeken tot oproep...

ECLI:NL:HR:2021:694 Hoge Raad, 11-05-2021, 20/00394
Gepubliceerd op 11-05-2021
Voorhanden hebben van 2 pistolen, geluiddemper en munitie in woning (art. 13.1 en 26.1 WWM). Vormverzuim begaan buiten voorbereidend onderzoek, art. 359a Sv. Verwerping beroep op n-o OM en verweer strekkende tot bewijsuitsluiting o.g.v. onwaarheden in onderbouwing van vordering tot doorzoeking van woning. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:1889 m.b.t. vormverzuimen bij voorb...

ECLI:NL:HR:2021:686 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/04718
Gepubliceerd op 11-05-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen en andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.3 Sr. Onderscheid tussen art. 36e.2 Sr en art. 36e.3 Sr. Heeft hof bij berekening w.v.v. verondersteld voordeel betrokken uit. feiten waarvoor betrokkene niet is vervolgd? O.g.v. art. 36e.2 Sr kan ontnemingsmaatregel mede betrekking hebben op voordeel dat betrokkene heeft verkregen d.m.v. of uit baten van andere s...

ECLI:NL:HR:2021:690 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/04149
Gepubliceerd op 11-05-2021
Economische zaak. Opzettelijke overtreding van voorschrift gesteld bij art. 5 Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Middelen over o.a. niet responderen op verweer strekkende tot n-o OM en parkeren binnen bebouwde kom van vrachtwagen waarin gevaarlijke stoffen waren vervoerd en die geleegd was maar niet gereinigd. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:707 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/03219
Gepubliceerd op 11-05-2021
Mishandeling (art. 300 Sr). Middel over omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:681 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/03194
Gepubliceerd op 11-05-2021
Rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard (art. 9.2 WVW 1994). Laatste woord gegeven aan raadsman i.p.v. verdachte, art. 311.4 Sv. Uit p-v van tz. in h.b. blijkt niet dat aan verdachte het recht is gelaten het laatst te spreken. Daarom moet het ervoor worden gehouden dat het voorschrift dat in art. 311.4 Sv op straffe van nietigheid is gegeven, niet in acht is genomen. ...

ECLI:NL:HR:2021:697 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/03153
Gepubliceerd op 11-05-2021
Caribische zaak. Medeplegen van witwassen (artt. 420b, 430c (oud) en 1:123, 2:404 en 2:405 Sr Aruba) en medeplegen van overtreden Landsverordening bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (jo. art. 1:123 Sr Aruba). Klachten over o.a. medeplegen en verbeurdverklaring inbeslaggenomen voorwerpen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03152.

ECLI:NL:HR:2021:691 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/05166
Gepubliceerd op 11-05-2021
Witwassen door 2 grote geldbedragen (218.405 euro en 90.675 Britse pond) in zijn auto voorhanden te hebben, art. 420bis.1.b Sr. Bewezenverklaring witwassen zonder vastgesteld grondmisdrijf na nader onderzoek OM n.a.v. door verdachte gegeven verklaring over legale herkomst. Zijn geldbedragen “afkomstig uit enig misdrijf” a.b.i. art. 420bis Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:20...

ECLI:NL:HR:2021:696 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/03152
Gepubliceerd op 11-05-2021
Caribische zaak. Medeplegen van witwassen (artt. 420b, 430c (oud) en 1:123, 2:404 en 2:405 Sr Aruba) en medeplegen van overtreden Landsverordening bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (jo. art. 1:123 Sr Aruba). Klachten over o.a. medeplegen, strafoplegging en verbeurdverklaring inbeslaggenomen voorwerpen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03153.

ECLI:NL:HR:2021:680 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/02889
Gepubliceerd op 11-05-2021
Verdachte n-o, geen middelen ingediend. Samenhang met 19/02826, 19/02828 P, 19/02887 en 19/02888 P.

ECLI:NL:HR:2021:695 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/02713
Gepubliceerd op 11-05-2021
Medeplegen diefstal (meermalen gepleegd) door met toenmalige partner legodozen weg te nemen uit winkel, art. 311.1.4 Sr. 1. Kon hof gelet op art. 63 jo. 57 Sr proeftijd van 3 jaren opleggen, nu bij eerdere veroordelingen proeftijd van 2 jaren is opgelegd? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR herhaalt overwegingen uit ECLI:NL:HR:20...

ECLI:NL:HR:2021:698 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/01249
Gepubliceerd op 11-05-2021
Belaging van 14-jarig meisje door vijftiger gedurende bijna 2 jaar, art. 285b Sr. 1. Bijzondere voorwaarde dat verdachte alle afbeeldingen/filmopnames die hij van slachtoffer in zijn bezit heeft, zal inleveren. 2. Verbeurdverklaring inbeslaggenomen gegevensdragers (PC en harddisk). Ad 1. HR herhaalt overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:1215, inhoudende dat bijzondere voorwaarde a.b.i. art. 14c.2.1...

ECLI:NL:HR:2021:721 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/05691
Gepubliceerd op 11-05-2021
Caribische zaak. Medeplegen moord op Sint-Maarten (art. 2:262 jo. 1:123 SrStM) en medeplegen voorhanden hebben vuurwapens en munitie (art. 3.1 Vuurwapenverordening jo. 1:1:123 SrStM). Middelen over 1. afwijking uos m.b.t. gebruik camerabeelden en waarnemingen, 2. betrouwbaarheid anonieme getuige en steunbewijs, 3. gebruik voor bewijs van p-v met verklaring onbekend gebleven beller. HR: art. 81....

ECLI:NL:HR:2021:720 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/05346
Gepubliceerd op 11-05-2021
Caribische zaak. Medeplegen moord op Sint-Maarten (art. 2:262 jo. 1:123 SrStM) en medeplegen voorhanden hebben vuurwapens en munitie (art. 3.1 Vuurwapenverordening jo. 1:1:123 SrStM). Middelen over 1. afwijking uos m.b.t. gebruik camerabeelden en waarnemingen, 2. betrouwbaarheid anonieme getuige en steunbewijs, 3. gebruik voor bewijs van p-v met verklaring onbekend gebleven beller en 4. medeple...

ECLI:NL:HR:2021:685 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/04436
Gepubliceerd op 11-05-2021
Opzettelijk vervoeren harddrugs (art. 2.B Opiumwet). Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsvrouw voorafgaand aan tz. en ttz. herhaald op grond dat verdachte wegens persoonlijke omstandigheden (langer) in buitenland verblijft, door hof afgewezen met overweging dat verzoek onvoldoende is onderbouwd. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:1737, inhoudende dat aanhoudingsverzoek kan w...

ECLI:NL:HR:2021:683 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/04334
Gepubliceerd op 11-05-2021
Witwassen van aanzienlijk geldbedrag (art. 420bis Sr). 1. Middel m.b.t. hoogte bewezenverklaarde witwasbedrag. Heeft hof bij vaststelling hiervan ten onrechte geen rekening gehouden met lening, verstrekt door moeder van verdachte? 2. Middel m.b.t. door OM uitgevoerde financiële onderzoek. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04287, 19/04671 en 19/04718.

ECLI:NL:HR:2021:689 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/03508
Gepubliceerd op 11-05-2021
Medeplegen moord op echtgenoot medeverdachte (art. 289 Sr) en medeplegen verbergen lijk in Amstelmeerkanaal (art. 151 Sr). 1. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. 2. Schriftuur b.p. Komen reiskosten van b.p. voor bijwonen van uitspraak van hof voor vergoeding in aanmerking? Ad 1. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van...

ECLI:NL:HR:2021:687 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/05693
Gepubliceerd op 11-05-2021
Voorhanden hebben van luchtdrukwapen, art. 13.1 WWM jo. 2.1 WWM en 3.a RWM. Is sprake van voorwerp dat “sprekende gelijkenis” vertoont met vuurwapen? Art. 3 RWM moet aldus worden uitgelegd dat onder lucht-, gas- of veerdrukwapen dat wat betreft vorm en afmetingen “sprekende gelijkenis” vertoont met vuurwapen, moet worden verstaan: wapen dat wat betreft vorm en afmetingen niet of nauwelijks van ...

ECLI:NL:HR:2021:684 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/04416
Gepubliceerd op 11-05-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Klacht m.b.t. oordeel hof dat bij schatting w.v.v. dient te worden uitgegaan van vier eerdere oogsten. Bestaan voldoende aanwijzingen a.b.i. art. 36e lid 2 Sr dat betrokkene zich vier keer eerder schuldig heeft gemaakt aan telen hennep? HR: art. 81.1. RO.

ECLI:NL:HR:2021:682 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/04287
Gepubliceerd op 11-05-2021
Witwassen van een Rolex-horloge en geldbedragen (art. 420bis Sr). Middelen, o.m. over verwerping verweer inhoudende dat geldbedragen een legale herkomst hadden. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04334, 19/04671 en 19/04718.

ECLI:NL:HR:2021:688 Hoge Raad, 11-05-2021, 20/00608
Gepubliceerd op 11-05-2021
Medeplegen diefstal gereedschapskisten uit laadruimte bestelbus d.m.v. inklimming (art. 311.1.4 en 5 Sr.). Bewijsklacht “inklimming“. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:1991:AB9066 Hoge Raad, 05-03-1991, 88 007
Gepubliceerd op 10-05-2021
-

ECLI:NL:HR:1996:ZD0510 Hoge Raad, 01-07-1996, 102.612
Gepubliceerd op 10-05-2021
Blijf daar weg.

ECLI:NL:HR:1996:2 Hoge Raad, 08-10-1996, 102.958
Gepubliceerd op 22-04-2021
Pettense campingmoord in juli 1994. Doodslag door een ander meermalen met mes in borst te steken, art. 287 Sr. Afwijzing van ttz. in h.b. gedaan getuigenverzoek. Namens verdachte is verzoek gedaan om, indien hof niet tot vrijspraak zou komen o.g.v. voorhanden bewijsmateriaal, zaak terug te wijzen naar RC voor nader onderzoek, waarbij onderdeel van dat onderzoek horen van getuige zou zijn. Hof h...

ECLI:NL:HR:1997:ZC9316 Hoge Raad, 29-04-1997, 5064
Gepubliceerd op 22-04-2021
Herziening. Medeplegen dealen in harddrugs, art. 2.B Opiumwet. Aangevoerd wordt dat aanvrager naar alle waarschijnlijkheid zou zijn vrijgesproken, indien hof bekend zou zijn geweest met inhoud van overgelegde verklaringen van getuigen, waarin zij terugkomen op eerder door hen bij politie afgelegde, voor aanvrager belastende verklaringen. Aanvrager moet aannemelijk maken dat en waarom getuigen o...

ECLI:NL:HR:2002:AD8901 Hoge Raad, 12-03-2002, 00582/01
Gepubliceerd op 21-04-2021
Arnhemse Villamoord in is 1998. Medeplegen diefstal met geweld de dood ten gevolge hebbende, art. 312.3 Sr. Verweer dat verdachten hun verklaringen niet in vrijheid hebben afgelegd. Onrechtmatige verhoormethode? Hof heeft ten onrechte niet als onrechtmatig aangemerkt dat tijdens verhoor door verbalisant is gezegd dat politie ervoor kan zorgen dat verdachte 20 jaren krijgt opgelegd alsmede dat h...

ECLI:NL:HR:2002:AD8899 Hoge Raad, 12-03-2002, 00580/01
Gepubliceerd op 21-04-2021
Arnhemse Villamoord in 1998. Medeplegen diefstal met geweld de dood ten gevolge hebbende, art. 312.3 Sr. 1. Verzoek om op videobanden geregistreerde vertolking van verklaring van medeverdachte op haar juistheid te laten onderzoeken door ttz. aanwezige tolk. 2. Afwijzing van ttz. in h.b. gedane verzoeken tot oproepen van deskundige. Ad 1. In motivering van afwijzing van verzoek ligt als ‘s hofs ...

ECLI:NL:HR:2021:621 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/04180
Gepubliceerd op 20-04-2021
OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. rijden onder invloed van amfetamine en cannabis, art. 8.5 WVW 1994. Onderzoek a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 niet uitgevoerd binnen vereiste anderhalf uur maar na 2 uur en 5 minuten. Behoort art. 12.3 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer tot stelsel van strikte waarborgen? Van ‘een onderzoek’ a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 is slechts sprake indien waarborge...

ECLI:NL:HR:2021:638 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/02888
Gepubliceerd op 20-04-2021
Profijtontneming. Betrokkene n-o, geen middelen ingediend. Samenhang met vier andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:637 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/02887
Gepubliceerd op 20-04-2021
Bewijsklachten o.m. over medeplegen witwassen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met vier andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:620 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/02768
Gepubliceerd op 20-04-2021
OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. rijden onder invloed van MDMA, art. 8.5 WVW 1994. Onderzoek a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 niet uitgevoerd binnen vereiste anderhalf uur maar na 2 uur en 10 minuten. Behoort art. 12.3 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer tot stelsel van strikte waarborgen? Van ‘een onderzoek’ a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 is slechts sprake indien waarborgen zijn nageleefd ...

ECLI:NL:HR:2021:622 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/02286
Gepubliceerd op 20-04-2021
Art. 8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek. Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer (BADG). Behoort art. 12.3 BADG tot de strikte waarborgen waarmee het onderzoek a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 is omringd? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:1684 m.b.t. de waarborgen waarmee het onderzoek moet zijn omkleed. Aan de in art. 12.3 BADG opgenomen termijnstelling van 90 min ligt blijkens ...

ECLI:NL:HR:2021:619 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/01956
Gepubliceerd op 20-04-2021
OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. rijden onder invloed van cannabis, art. 8.5 WVW 1994. Onderzoek a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 niet uitgevoerd binnen vereiste anderhalf uur maar na 1 uur en 30 minuten. Behoort art. 12.3 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer tot stelsel van strikte waarborgen? Van ‘een onderzoek’ a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 is slechts sprake indien waarborgen zijn nagele...

ECLI:NL:HR:2021:623 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/05824
Gepubliceerd op 20-04-2021
Rijden onder invloed van amfetamine, art. 8.5 WVW 1994. Onderzoek a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 niet uitgevoerd binnen vereiste anderhalf uur maar na 1 uur en 47 minuten. Behoort art. 12.3 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer tot stelsel van strikte waarborgen? Van ‘een onderzoek’ a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 is slechts sprake indien waarborgen zijn nageleefd waarmee wetgever dat onde...

ECLI:NL:HR:2021:625 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/05153
Gepubliceerd op 20-04-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op geldbedrag onder ander, die laptops en iPads van zijn werkgever heeft ontvreemd en goederen heeft verkocht aan klager, t.z.v. verdenking van verduistering in dienstbetrekking. 1. Moet klager als eigenaar van geldbedrag worden gezien? 2. Heeft Rb klager terecht n-o verklaard in zijn beklag? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823 m.b.t. te han...

ECLI:NL:HR:2021:636 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/02828
Gepubliceerd op 20-04-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen uitvoer van harddrugs en deelname aan criminele organisatie. Kon hof het gehele w.v.v. toerekenen aan betrokkene? De enkele omstandigheid dat uit kwalificatie van wat ten laste van betrokkene in de met de ontnemingszaak samenhangende strafzaak is bewezenverklaard, volgt dat betrokkene het feit niet alleen heeft gepleegd, hoeft niet eraan in de weg te staa...

ECLI:NL:HR:2021:632 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/03788
Gepubliceerd op 20-04-2021
Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:639 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/02826
Gepubliceerd op 20-04-2021
Veroordeling voor uitvoer verdovende middelen, Opiumwet. Middelen o.m. over een ingenomen uos. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met vier andere zaken.

ECLI:NL:HR:2003:AH8765 Hoge Raad, 06-05-2003, 02068/02 H
Gepubliceerd op 20-04-2021
Herziening. Arnhemse Villamoord in 1998. Medeplegen diefstal met geweld de dood ten gevolge hebbende, art. 312.3 Sr. Aanvragen houden betwisting in van juistheid van diverse door hof genomen beslissingen op verzoeken en verweren, bevatten herhaling van t.o.v. hof geuite klachten en behelzen voorts als opvatting van aanvrager dat hij ten onrechte is veroordeeld. Als grondslag voor herziening kun...

ECLI:NL:HR:2021:515 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/04236
Gepubliceerd op 20-04-2021
Witwassen door geldbedrag (€ 15.000) te overhandigen aan opsporingsambtenaar, die bij verdachte aan de deur komt om hem te herinneren aan betalingsverplichting (met bijbehorende vervangende hechtenis) die voortvloeit uit eerdere veroordeling, art. 420bis.1.b Sr. Verweer dat nemo tenetur-beginsel is geschonden. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2011:BP6144 m.b.t. de vraag wanneer in een ...

ECLI:NL:HR:2021:511 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/04233
Gepubliceerd op 20-04-2021
Diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking t.b.v. hennepkwekerij, art. 311.1.5 Sr). Bewijsklacht. Indien aantreffen van hennepkwekerij gepaard gaat met aantreffen van aanwijzingen dat elektriciteit die wordt gebruikt voor die kwekerij ‘buiten meter om’ wordt afgenomen en verdachte op die grond (ook) diefstal van elektriciteit wordt verweten, verdient diefstal zelfstandige aandacht in bewijsvo...

ECLI:NL:HR:2021:510 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/04229
Gepubliceerd op 20-04-2021
Profijtontneming. Middel over ingenomen uos. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04233.

ECLI:NL:HR:2021:536 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/05920
Gepubliceerd op 20-04-2021
Moord op broer kroongetuige Marengo proces. Middel verdachte en middelen bp’s. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregelen, art. 36f Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv telkens gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast. Middelen van de bp’s doet de HR middels art. 81.1 RO af.

ECLI:NL:HR:2021:635 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/00759
Gepubliceerd op 20-04-2021
Diefstal van fiets door pakketbezorger, art. 310 Sr. 1. Kon hof (voorwaardelijk) verzoek tot verrichten van nader onderzoek naar GPS-meldingen, dat is opgenomen in de aan p-v van tz. in h.b. gehechte pleitnota van raadsman van verdachte, buiten behandeling laten op grond van overweging dat raadsman verzoek niet ttz. in h.b. heeft voorgedragen? 2. Verzuim te beslissen op verzoek om plaatsopnemin...

ECLI:NL:HR:2021:593 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/01132
Gepubliceerd op 20-04-2021
Omkoping van ambtenaar (rijexaminator in dienst CBR) met als doel kandidaten van rijschool van verdachte te laten slagen voor rijexamen (meermalen gepleegd), art. 177.1 Sr. Is verdachte voldoende geïnformeerd over redenen voor zijn aanhouding en feit waarvan hij wordt verdacht? Hof heeft geoordeeld dat is voldaan aan eisen gesteld in Richtlijn2012/13/EU betreffende recht op informatie in strafp...

ECLI:NL:HR:2021:618 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/01191
Gepubliceerd op 20-04-2021
Beschikking, toewijzing vordering AG ex art. 577c (oud) Sv strekkende tot verlenen van verlof tot tul van lijfsdwang. Ontvankelijkheid cassatieberoep. O.g.v. art. 445 Sv staat tegen beschikkingen cassatieberoep alleen open in gevallen in dat wetboek bepaald. Dat wetboek bevat geen bepaling op grond waarvan cassatieberoep openstaat tegen beschikking als deze. Zo’n bepaling is ook in andere wet n...

ECLI:NL:HR:2021:576 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/02973
Gepubliceerd op 20-04-2021
Post-Keskin zaak. Mishandeling van fietsenmaker, art. 300.1 Sr. 1. HR gaat in op uitspraak van EHRM in zaak Keskin tegen Nederland (nr. 2205/16) en betekenis van die uitspraak voor beoordeling van verzoeken tot oproepen en horen van getuigen door Nederlandse strafrechter en voor gebruik van verklaringen van getuigen voor bewijs in gevallen waarin verdediging niet behoorlijke en effectieve mogel...

ECLI:NL:HR:2021:634 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/02991
Gepubliceerd op 20-04-2021
Herziening. “Pettense campingmoord” in juli 1994. Doodslag door een ander meermalen met mes in borst te steken, art. 287 Sr. Bewezenverklaring is vrijwel uitsluitend aangenomen o.g.v. bekennende verklaringen van verdachte. Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv gelet op bij aanvraag gevoegde verklaring van getuige en rapport betreffende psychologisch onderzoek van...

ECLI:NL:HR:2021:626 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/03891
Gepubliceerd op 20-04-2021
Herziening Arnhemse Villamoord in 1998. Novum in de vorm van de intrekking van de (bekennende) getuigenverklaring van een van de veroordeelde personen. HR zet juridisch kader uiteen en herhaalt relevante overweging uit HR:1997:ZC9316 dat aanvrager aannemelijk moet maken dat en waarom een getuige op hem belastende verklaringen terugkomt. De bij de aanvraag overgelegde verklaringen wekken, tegen ...

ECLI:NL:HR:2021:631 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/01228
Gepubliceerd op 20-04-2021
Herziening Arnhemse Villamoord in 1998. Novum in de vorm van de intrekking van de (bekennende) getuigenverklaring van een van de veroordeelde personen. HR zet juridisch kader uiteen en herhaalt relevante overweging uit HR:1997:ZC9316 dat aanvrager aannemelijk moet maken dat en waarom een getuige op hem belastende verklaringen terugkomt. De bij de aanvraag overgelegde verklaringen wekken, tegen ...

ECLI:NL:HR:2021:633 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/00985
Gepubliceerd op 20-04-2021
Herziening. Arnhemse Villamoord in 1998. Medeplegen diefstal met geweld de dood ten gevolge hebbende, art. 312.3 Sr. Aangevoerd wordt dat getuige (medeverdachte van aanvrager) in bij aanvraag gevoegde verklaringen is teruggekomen op door hem afgelegde belastende verklaringen, die hof voor bewijs heeft gebruikt, hetgeen ernstig vermoeden doet ontstaan a.b.i. art. 457.1.c Sv. Ter onderbouwing van...

ECLI:NL:HR:2021:624 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/03889
Gepubliceerd op 20-04-2021
Herziening ingediend namens overledene. Arnhemse Villamoord. De aanvraag kan niet tot herziening leiden omdat de uitspraak waarvan herziening is gevraagd – vernietiging van het vonnis van de Rb en de n-o van het OM in de vervolging – geen onherroepelijke veroordeling betreft en daarom geen uitspraak i.d.z.v. art. 457.1 Sv is. Het gevolg daarvan is – gelet op art. 465.1 Sv – dat de HR het verzoe...

ECLI:NL:HR:2021:628 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/03887
Gepubliceerd op 20-04-2021
Herziening Arnhemse Villamoord in 1998. Novum in de vorm van de intrekking van de (bekennende) getuigenverklaring van een van de veroordeelde personen. HR zet juridisch kader uiteen en herhaalt relevante overweging uit HR:1997:ZC9316 dat aanvrager aannemelijk moet maken dat en waarom een getuige op hem belastende verklaringen terugkomt. De bij de aanvraag overgelegde verklaringen wekken, tegen ...

ECLI:NL:HR:2021:630 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/01711
Gepubliceerd op 20-04-2021
Herziening Arnhemse Villamoord in 1998. Novum in de vorm van de intrekking van de (bekennende) getuigenverklaring van een van de veroordeelde personen. HR zet juridisch kader uiteen en herhaalt relevante overweging uit HR:1997:ZC9316 dat aanvrager aannemelijk moet maken dat en waarom een getuige op hem belastende verklaringen terugkomt. De bij de aanvraag overgelegde verklaringen wekken, tegen ...

ECLI:NL:HR:2021:629 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/01886
Gepubliceerd op 20-04-2021
Herziening Arnhemse Villamoord in 1998. Novum in de vorm van de intrekking van de (bekennende) getuigenverklaring van een van de veroordeelde personen. HR zet juridisch kader uiteen en herhaalt relevante overweging uit HR:1997:ZC9316 dat aanvrager aannemelijk moet maken dat en waarom een getuige op hem belastende verklaringen terugkomt. De bij de aanvraag overgelegde verklaringen wekken, tegen ...

ECLI:NL:HR:2021:627 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/03892
Gepubliceerd op 20-04-2021
Herziening Arnhemse Villamoord in 1998. Novum in de vorm van de intrekking van de (bekennende) verklaring van aanvrager. HR zet juridisch kader uiteen en herhaalt relevante overweging uit HR:2008:BG2858 dat aanvrager aannemelijk moet maken dat en waarom hij terugkomt op zijn eerder afgelegde verklaringen. De bij de aanvraag overgelegde verklaringen wekken niet het voor het buitengewone rechtsmi...

ECLI:NL:HR:2021:564 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/03568
Gepubliceerd op 14-04-2021
Gijzeling van vier studenten die i.h.k.v. stage aan het werk waren in een wijkcentrum, art. 282a Sr. Middelen over 1. onttrekking aan het verkeer van dvd’s, map met documenten, tas en koffer en 2. omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Zonder nadere motivering is niet begrijpelijk ’s hofs oordeel dat de aan het verkeer onttrokken verklaar...

ECLI:NL:HR:2021:516 Hoge Raad, 13-04-2021, 20/01703
Gepubliceerd op 13-04-2021
OM-cassatie tegen beschikking hof waarbij AG bij het hof n-o is verklaard in zijn vorderingen om de schorsing van een bevel tot bewaring op te heffen en vervolgens de gevangenhouding te bevelen. Middel klaagt dat (1) hof ten onrechte heeft geoordeeld dat een geschorst bevel bewaring van rechtswege eindigt op dag na vonnis van rechtbank en (2) over oordeel hof dat wet geen rechtsingang biedt om ...

ECLI:NL:HR:2021:561 Hoge Raad, 13-04-2021, 20/01125
Gepubliceerd op 13-04-2021
Militaire zaak. Hacken, terwijl verdachte als ambtenaar bij begaan van strafbare feit gebruik maakt van gelegenheid door ambt geschonken (art. 44 jo. 350a Sr) en valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225 Sr). Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:560 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/05974
Gepubliceerd op 13-04-2021
Verkrachting (art. 242 Sr) en poging zware mishandeling (art. 45 jo. 302 Sr). Middel over bewijsminimum van art. 342.2 Sv (unus testis). HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:559 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/05792
Gepubliceerd op 13-04-2021
Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, art. 225.1 Sr. Middelen over niet-ontvankelijkheid OM wegens ontbreken verhoorbijstand en het vervolgingsbeletsel van art. 69.4 AWR. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:574 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/03291
Gepubliceerd op 13-04-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Aanwezigheidsrecht, detentie uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegd stuk. Art. 416.2 Sv. P-v van tz. in h.b. houdt in dat noch betrokkene noch zijn raadsman is verschenen, waarna hof verstek heeft verleend. HR: Op gronden vermeld in CAG (in verbinding met CAG in samenhangende strafzaak 19/03197) is achteraf bezien ’s hofs beslissing om t...

ECLI:NL:HR:2021:573 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/03197
Gepubliceerd op 13-04-2021
Aanwezigheidsrecht, detentie uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegd stuk. Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en diefstal d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). P-v van tz. in h.b. houdt in dat noch verdachte noch zijn raadsman is verschenen, waarna hof verstek heeft verleend. HR: Op gronden vermeld in CAG is achteraf bezien ’s hofs beslissing om t...

ECLI:NL:HR:2021:562 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/02989
Gepubliceerd op 13-04-2021
Hennepteelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (art. 3.B jo. art. 11.3 Opiumwet), medeplegen van diefstal d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr) en voorhanden hebben van wapens en munitie (artt. 26.1 en 13.1 WWM). Middelen over 1. verwerping verweer strekkende tot bewijsuitsluiting, 2. strafmotivering, 3. oordeel hof dat verdachte heeft gehandeld in uitoefening beroep of bedrijf en 4. verwerp...

ECLI:NL:HR:2021:563 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/02993
Gepubliceerd op 13-04-2021
Profijtontneming. Middelen over 1. verwerping preliminair verweer strekkende tot nietigverklaring oproeping ontnemingszaak in e.a. en 2. vaststelling omvang w.v.v., i.h.b. v.w.b. doorberekening eerdere oogsten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02989.

ECLI:NL:HR:2021:491 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/01934
Gepubliceerd op 13-04-2021
Medeplegen diefstal met braak, art. 311.1 Sr. 1. Overschrijding redelijke termijn in h.b. met ruim 5 maanden. ’s Hofs oordeel dat kon worden volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden begrijpelijk? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BD2578 m.b.t. beoordeli...

ECLI:NL:HR:2021:558 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/04309
Gepubliceerd op 13-04-2021
Aanwezig hebben van hennepplanten, art. 3.C Opiumwet. Middel over opzet verdachte op aanwezig hebben van hennep. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:466.

ECLI:NL:HR:2021:575 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/04772
Gepubliceerd op 13-04-2021
Bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr), mishandeling (art. 300 Sr), vernieling, meermalen gepleegd (art. 350.1 Sr) en belaging (art. 285b Sr) gericht tegen ex-vriendin van verdachte en haar vader. Oplegging TBS met dwangverpleging, art. 37 (oud) en 37a (oud) Sr. 1. Overige adviezen en rapporten over persoonlijkheid van verdachte a.b.i. art. 37a.4 (oud) Sr. Kon hof zonder instemming van ...

ECLI:NL:HR:2021:557 Hoge Raad, 13-04-2021, 20/01674
Gepubliceerd op 13-04-2021
Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) die zich op grote schaal bezighield met het illegaal verhandelen van auto’s (art. 321 Sr). Middelen over innerlijke tegenstrijdigheid bewijsvoering en omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR: art. 81.1 RO en bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden t...

ECLI:NL:HR:2021:514 Hoge Raad, 13-04-2021, 20/01503
Gepubliceerd op 13-04-2021
Aanwezigheidsrecht, detentie in buitenland (België) uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegd stuk. Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden zonder rijbewijs (art. 107.1 WVW 1994). P-v van tz. in h.b. houdt in dat verdachte niet is verschenen maar dat enkel niet gemachtigde raadsman is verschenen, waarna hof verstek heeft verleend. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CA...

ECLI:NL:HR:2021:513 Hoge Raad, 13-04-2021, 20/01502
Gepubliceerd op 13-04-2021
Aanwezigheidsrecht, detentie in buitenland (België) uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegd stuk. Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden zonder rijbewijs (art. 107.1 WVW 1994). P-v van tz. in h.b. houdt in dat verdachte niet is verschenen maar dat enkel niet gemachtigde raadsman is verschenen, waarna hof verstek heeft verleend. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CA...

ECLI:NL:HR:2021:571 Hoge Raad, 13-04-2021, 20/01194
Gepubliceerd op 13-04-2021
Jeugdzaak. Medeplichtigheid diefstal met geweld door geven van tip en tijdens woninginbraak op uitkijk te staan, art. 48 jo. 312.1 Sr. Onttrekking aan het verkeer van aantal tassen en horloges. Zijn voorwerpen vatbaar voor onttrekking aan het verkeer? Hof heeft geoordeeld dat op beslaglijst genoemde voorwerpen van zodanige aard zijn dat ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet. Oo...

ECLI:NL:HR:2021:570 Hoge Raad, 13-04-2021, 20/00837
Gepubliceerd op 13-04-2021
Aanwezig hebben van heroïne en cocaïne (art. 2.C. jo. 10.3 Opiumwet), vernielen van een wasbak (art. 350 Sr) en wederspannigheid (art. 181 Sr). Strafmotivering (gevangenisstraf van 2 maanden), verwijzing naar niet tenlastegelegde feiten. Kon hof bij strafoplegging betrekken dat verdachte eerder is veroordeeld voor wederspannigheid? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM9968 m...

ECLI:NL:HR:2021:509 Hoge Raad, 13-04-2021, 20/00241
Gepubliceerd op 13-04-2021
Openlijke geweldpleging tegen steward in voetbalstadion in Tilburg, art. 141.1 Sr. Eigen waarneming hof van ttz. getoonde camerabeelden als bewijsmiddel, art. 339.1 Sv jo 340 Sv. Is verdachte verrast door gebruik van eigen waarneming hof zonder dat inhoud van die waarneming ttz. ter sprake is gebracht? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2006:AX6414 t.a.v. ratio van art. 340 Sv en...

ECLI:NL:HR:2021:565 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/03972
Gepubliceerd op 13-04-2021
Opzettelijk gebruik maken van niet op zijn naam gesteld reisdocument, art. 231.2 Sr. 1. Aanwezigheidsrecht in h.b. Dient adres in vordering OvJ te worden aangemerkt als adresopgave a.b.i. art. 588a.1 (oud) Sv en had dagvaarding in h.b. moeten worden vertaald in een voor verdachte (Guineese nationaliteit) begrijpelijke taal? 2. Overschrijding redelijke termijn bij betekening verstekmededeling ex...

ECLI:NL:HR:2021:512 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/05897
Gepubliceerd op 13-04-2021
Poging doodslag d.m.v. messteek in buik (art. 287 jo. 45 Sr). Middelen over voorwaardelijk opzet op doodslag en omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR: art. 81.1 RO en bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:572 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/05349
Gepubliceerd op 13-04-2021
Brandstichting in woning in Doetinchem waarbij slachtoffer is overleden (art. 157 en 287 Sr). 1. Verzoek tot horen van deskundige over ontstaan van brand door toedoen van aansteker. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR ambtshalve: HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv telkens gijzeling van gelij...

ECLI:NL:HR:2021:569 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/05754
Gepubliceerd op 13-04-2021
(Eenvoudig) (schuld)witwassen van mapje met pasjes, art. 420bis lid 1 onder b, 420bis.1, 420quater lid 1 onder b en 420quater.1 Sr. Heeft hof ten onrechte geen keuze gemaakt tussen gewoon witwassen en gewoon schuldwitwassen? HR herhaalt relevante overweging uit ECLI:NL:HR:2016:2842 m.b.t. onderscheid tussen eenvoudig (schuld)witwassen en gewoon (schuld)witwassen en uit ECLI:NL:HR:2011:BO6691 m....

ECLI:NL:HR:2021:568 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/05541
Gepubliceerd op 13-04-2021
Bedreiging (art. 285.1 Sr) en bedreiging met terroristisch misdrijf (art. 285.3 Sr) van winkelmedewerkster en belediging van reclasseringsmedewerker (art. 266.1 Sr). TBS met dwangverpleging opgelegd. 1. Verzoek om tegenonderzoek teneinde andere gedragsdeskundigen een rapportage m.b.t. verdachte te laten opmaken. Belang bij cassatie, nu op regiezitting door raadsman gedaan en door hof afgewezen ...

ECLI:NL:HR:2021:567 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/04775
Gepubliceerd op 13-04-2021
Medeplichtigheid aan bedrijfsmatige hennepteelt (art. 3.B jo. art. 11.3 Opiumwet) en witwassen van geld afkomstig uit crimineel circuit (art. 420bis.1.b Sr). Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman ttz. in h.b. op de grond dat verdachte voorafgaand aan tz. aanwezig was in openbare ruimte voor zittingszaal, hij opeens naar buiten is gegaan omdat hij frisse lucht nodig had en hij na terugkeer hee...

ECLI:NL:HR:2021:566 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/04626
Gepubliceerd op 13-04-2021
Medeplegen nachtelijke woninginbraak (art. 311.1 Sr). Strafmotivering (gevangenisstraf van 4 maanden), verwijzing naar niet tenlastegelegde feiten. Kon hof bij strafoplegging betrekken dat verdachte het bij herhaling voor elkaar krijgt op deze manier bij justitie in beeld te geraken? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM9968 en ECLI:NL:HR:2017:2391 m.b.t. voorwaarden waarond...

ECLI:NL:HR:2021:499 Hoge Raad, 06-04-2021, 20/04426
Gepubliceerd op 06-04-2021
Herziening. Poging tot doodslag, meermalen gepleegd (art. 287 Sr) en bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr). Aangevoerd wordt dat ernstig vermoeden bestaat dat hof aanvrager zou hebben vrijgesproken, althans beroep op noodweer(exces) zou hebben gehonoreerd, als het bekend was geweest met inhoud van het bij aanvraag gevoegde whatsappgesprek tussen moeder van slachtoffer en schoonzus van ...

ECLI:NL:HR:2021:500 Hoge Raad, 06-04-2021, 19/05831
Gepubliceerd op 06-04-2021
Economische zaak. Feitelijk leidinggeven aan medeplegen van doen van onjuiste aangifte loonbelasting door rechtspersoon (meermalen gepleegd), art. 69.2 AWR. 1. Absolute competentie, bevoegdheid economische kamer in hoger beroep. Kon zaak in h.b. worden behandeld door economische kamer van hof, nu aan verdachte alleen commune delicten ten laste zijn gelegd en zaak in e.a. is behandeld door meerv...

ECLI:NL:HR:2021:502 Hoge Raad, 06-04-2021, 19/05109
Gepubliceerd op 06-04-2021
Diefstal van kip die onderwerp is van studieproject van student van theaterschool in Amsterdam, art. 310 Sr. Beroep op handelen ter uitvoering van wettelijk voorschrift, art. 42 Sr. Verkeerde kip in zodanige situatie dat sprake was van hulpbehoevendheid a.b.i. art. 2.1.6 Wet Dieren? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:501 Hoge Raad, 06-04-2021, 19/05942
Gepubliceerd op 06-04-2021
Economische zaak. Feitelijk leidinggeven aan medeplegen van doen van onjuiste aangifte loonbelasting door rechtspersoon (meermalen gepleegd), art. 69.2 AWR. Bewijsklacht m.b.t. feitelijk leidinggeven. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05831 E.

ECLI:NL:HR:2021:498 Hoge Raad, 06-04-2021, 19/04289
Gepubliceerd op 06-04-2021
Ontucht met 15-jarig meisje door 31-jarige verdachte tijdens uitgaansavond, art. 247 Sr. Bijzondere voorwaarde, art. 14.2.14 Sr. Kon hof aanmelding bij zedenconvenant en meewerken aan convenant tussen reclassering en politie, o.m. inhoudende bezoek door wijkagent in zijn huis of omgeving, opleggen als bijzondere voorwaarde? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:1215, inhoudende...

ECLI:NL:HR:2021:495 Hoge Raad, 06-04-2021, 19/03292
Gepubliceerd op 06-04-2021
Belemmeren van ambtelijke handeling door als advocaat een toezichthouder van gemeente Borne, die controle op naleving van bestemmingsplan wil verrichten in pand van cliënt van verdachte, te duwen omdat deze binnen filmt, art. 184.1 Sr. 1. Bewijsklachten. Heeft verdachte niet voldaan aan bevel gegeven ‘krachtens wettelijk voorschrift’ a.b.i. art. 184 Sr? 2. Bewijsklacht. Heeft verdachte opzet ge...

ECLI:NL:HR:2021:400 Hoge Raad, 06-04-2021, 20/01218
Gepubliceerd op 06-04-2021
Vordering tot tenuitvoerlegging. Rijden onder invloed, art. 8.2.a WVW 1994. Kon hof tul van eerder voorwaardelijk opgelegde straf gelasten, nu hof verdachte heeft vrijgesproken van tlgd. feit waarop vordering tul is gegrond (zaaksbeschadiging)? Art. 14g.1.1 (oud) en 14i.6 (oud) Sr, met ingang van 1-1-2020: art. 6:6:4.6, 6:6:21.1.a en 6:6:21.3 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:H...

ECLI:NL:HR:2021:497 Hoge Raad, 06-04-2021, 19/03918
Gepubliceerd op 06-04-2021
Omvang terugwijzingsopdracht na cassatie. Mishandeling (art. 300.1 Sr) en bedreiging (art. 285.1 Sr). Heeft hof terugwijzingsopdracht HR miskend door te oordelen dat het straf voor feit 1 kon ‘bepalen’ en niet gebonden was aan motiveringseisen van art. 358 en 359 Sv? Verdachte is bij eerder arrest door hof veroordeeld tot taakstraf van 80 uren, subsidiair 40 dagen hechtenis, voor feiten 1 en 2,...

ECLI:NL:HR:2021:496 Hoge Raad, 06-04-2021, 19/01003
Gepubliceerd op 06-04-2021
Medeplegen (poging tot) diefstal (d.m.v. braak), meermalen gepleegd (art. 311.1 Sr). Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman voorafgaand aan tz. en ttz. herhaald op de grond dat verdachte griep heeft maar geen doktersverklaring heeft kunnen krijgen, door hof afgewezen met overweging dat gestelde griep niet aannemelijk is geworden. Hof heeft verzoek tot aanhouding afgewezen op de grond dat ...

ECLI:NL:HR:2021:493 Hoge Raad, 06-04-2021, 19/01757
Gepubliceerd op 06-04-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/01756.

ECLI:NL:HR:2021:492 Hoge Raad, 06-04-2021, 19/01756
Gepubliceerd op 06-04-2021
Verduistering van een in casino gevonden portemonnee, art. 321 Sr. Bewijsklacht. Verweer dat verdachte geen opzet op wederrechtelijke toe-eigening van portemonnee had. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01757.

ECLI:NL:HR:2021:494 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/04989
Gepubliceerd op 30-03-2021
Medeplegen poging tot doodslag door ander met schroevendraaier aan zijkant van zijn borst te steken, art. 287 Sr. Afwijzing ttz. in e.a. gedaan en ttz. in h.b. gehandhaafd getuigenverzoek (aangever). Aannemelijk dat getuige binnen aanvaardbare termijn ttz zal verschijnen? Hof heeft (voorwaardelijk) getuigenverzoek afgewezen omdat het “gelet op de inhoud van het dossier en het verhandelde ter te...

ECLI:NL:HR:2021:479 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/01504
Gepubliceerd op 30-03-2021
Verstekmededeling. HR verwijst naar de CAG: de mededeling van de verstekuitspraak van het hof is niet met de nodige voortvarendheid betekend, zodat sprake is van overschrijding van de redelijke termijn. Volgt vermindering van de opgelegde gvs.

ECLI:NL:HR:2021:489 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/01095
Gepubliceerd op 30-03-2021
Poging om een gedetineerde uit de gevangenis in Roermond te bevrijden d.m.v. een helikopter. HR: het cassatiemiddel leidt niet tot cassatie. De redenen daarvoor staan vermeld in ECLI:NL:HR:2021:389. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:490 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/01090
Gepubliceerd op 30-03-2021
Poging om een gedetineerde uit de gevangenis in Roermond te bevrijden d.m.v. een helikopter. HR: het cassatiemiddel leidt niet tot cassatie. De redenen daarvoor staan vermeld in ECLI:NL:HR:2021:389. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:484 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/01082
Gepubliceerd op 30-03-2021
Poging om een gedetineerde uit de gevangenis in Roermond te bevrijden d.m.v. een helikopter. HR: het cassatiemiddel leidt niet tot cassatie. De redenen daarvoor staan vermeld in ECLI:NL:HR:2021:389. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:483 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/01007
Gepubliceerd op 30-03-2021
Poging om een gedetineerde uit de gevangenis in Roermond te bevrijden d.m.v. een helikopter. HR: het cassatiemiddel leidt niet tot cassatie. De redenen daarvoor staan vermeld in ECLI:NL:HR:2021:389. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:482 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/00997
Gepubliceerd op 30-03-2021
Poging om een gedetineerde uit de gevangenis in Roermond te bevrijden d.m.v. een helikopter. HR: het cassatiemiddel leidt niet tot cassatie. De redenen daarvoor staan vermeld in ECLI:NL:HR:2021:389. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:481 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/00995
Gepubliceerd op 30-03-2021
Poging om een gedetineerde uit de gevangenis in Roermond te bevrijden d.m.v. een helikopter. HR: het cassatiemiddel leidt niet tot cassatie. De redenen daarvoor staan vermeld in ECLI:NL:HR:2021:389. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:480 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/00935
Gepubliceerd op 30-03-2021
Poging om een gedetineerde uit de gevangenis in Roermond te bevrijden d.m.v. een helikopter. HR: het cassatiemiddel leidt niet tot cassatie. De redenen daarvoor staan vermeld in ECLI:NL:HR:2021:389. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:454 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/00934
Gepubliceerd op 30-03-2021
Poging om een gedetineerde uit de gevangenis in Roermond te bevrijden d.m.v. een helikopter. HR: het cassatiemiddel leidt niet tot cassatie. De redenen daarvoor staan vermeld in ECLI:NL:HR:2021:389. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:485 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/00581
Gepubliceerd op 30-03-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op (digitale) gegevens onder klagers t.z.v. verdenking van valsheid in geschrift, oplichting en bedrog met handelsnaam of -merk bij aanbieden van betaalde sms-diensten n.a.v. Belgisch en Frans rechtshulpverzoek. Heeft Rb verzuimd last tot vernietiging van gegevens a.b.i. art. 552a.10 Sv te geven? Klaagschrift bevat verzoek a.b.i. art. 552a.2 Sv tot vernietiging van ...

ECLI:NL:HR:2021:388 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/00011
Gepubliceerd op 30-03-2021
Medeplegen poging tot ontucht met 13-jarig meisje door 43-jarige verdachte, art. 245 Sr. Is sprake van begin van uitvoering van ontucht? Art. 45.1 Sr. Voor strafbare poging is vereist dat er gedragingen zijn verricht die naar hun uiterlijke verschijningsvorm zijn gericht op voltooiing van voorgenomen misdrijf (vgl. ECLI:NL:HR:1978:AC6373). Vraag of sprake is van zulke gedragingen, laat zich nie...

ECLI:NL:HR:2021:477 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/05061
Gepubliceerd op 30-03-2021
Medeplegen poging tot doodslag door ander met schroevendraaier aan zijkant van zijn borst te steken, art. 287 Sr. Afwijzing ttz. in e.a. gedaan en ttz. in h.b. gehandhaafd getuigenverzoek (aangever). Aannemelijk dat getuige binnen aanvaardbare termijn ttz zal verschijnen? Hof heeft getuigenverzoek afgewezen omdat het “gelet op de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting” ona...

ECLI:NL:HR:2021:488 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/04748
Gepubliceerd op 30-03-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto (ten aanzien waarvan sprake is van leaseconstructie) onder klaagster t.z.v. verdenking van hennepteelt. Behoort in beslag genomen auto toe aan klaagster? Conservatoir beslag o.g.v. art. 94a Sv kan alleen worden gelegd op voorwerpen die toebehoren aan degene aan wie (lid 1) geldboete kan worden opgelegd, degene aan wie (lid 2) w.v.v. kan worden ontnomen of d...

ECLI:NL:HR:2021:476 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/03560
Gepubliceerd op 30-03-2021
Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:1886:1 Hoge Raad, 22-02-1886, 33
Gepubliceerd op 30-03-2021
Tolheffing, niet voldaan. Geen overtreding. Belasting niet bij wet geregeld. Conclusie is niet meer voorhanden.

ECLI:NL:HR:2021:486 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/00615
Gepubliceerd op 30-03-2021
Verlofverlening Rb a.b.i. art. 552p.2 (oud) Sv n.a.v. Belgisch en Frans rechtshulpverzoek m.b.t. verstrekken voorwerpen en gegevens. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep na geheime procedure. 2. Geheime procedure voor Rb. 3. Stukken van overtuiging en gegevens. Ad 1. Cassatie ingesteld vóór verzending beschikking door Rb (ECLI:NL:HR:2020:987). Na toezending van de stukken aan HR is echter gebleke...

ECLI:NL:HR:2021:389 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/00928
Gepubliceerd op 30-03-2021
Poging om gedetineerde uit gevangenis in Roermond te bevrijden d.m.v. helikopter, art. 191 Sr. Is sprake van begin van uitvoering van bevrijding van gevangene? Art. 45.1 Sr. Voor strafbare poging is vereist dat er gedragingen zijn verricht die naar hun uiterlijke verschijningsvorm zijn gericht op voltooiing van voorgenomen misdrijf (vgl. ECLI:NL:HR:1978:AC6373). Vraag of sprake is van zulke ged...

ECLI:NL:HR:2021:418 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/01538
Gepubliceerd op 30-03-2021
Tussenarrest HR. Medeplegen belaging (meermalen gepleegd) van volstrekt willekeurig gekozen personen door gedurende periode van ruim 9 maanden bedreigende telefoontjes te plegen, groot aantal bezorgdiensten te laten langskomen op woonadressen van slachtoffers en op naam van 1 van hen meerdere abonnementen af te sluiten, art. 285b.1 Sr. Heeft verdachte stelselmatig inbreuk gemaakt op persoonlijk...

ECLI:NL:HR:2021:458 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/04439
Gepubliceerd op 30-03-2021
Vervolg op ECLI:NL:HR:2017:3200. Middelen over de strafoplegging en de omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR: art 81.1 RO en bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:457 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/03718
Gepubliceerd op 30-03-2021
Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:459 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/01747
Gepubliceerd op 30-03-2021
Middelen o.m. over de motivering van de TBS met verpleging van overheidswege en telkens de omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR: art. 81.1 RO en HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv telkens gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:307 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/05054
Gepubliceerd op 30-03-2021
Jeugdzaak. Middelen over medeplegen (van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden, art. 282.1 Sr) en beroep op psychische overmacht, art. 40 Sr. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04970.

ECLI:NL:HR:2021:306 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/04970
Gepubliceerd op 30-03-2021
Middel over medeplegen (van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroofd houden, art. 282.1 Sr). HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05054.

ECLI:NL:HR:2021:478 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/02997
Gepubliceerd op 30-03-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 (oud) en 36e.3 Sr. Kon hof oordelen dat toepassing kan worden gegeven aan art. 36e.3 Sr, zoals dat luidt sinds 1-7-2011, en dat ontbreken van strafrechtelijk financieel onderzoek geen beletsel vormt voor het o.g.v. die bepaling opleggen van betalingsverplichting aan betrokkene? HR herhaalt relevante...

ECLI:NL:HR:2021:487 Hoge Raad, 30-03-2021, 18/05008
Gepubliceerd op 30-03-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op tv, afstandsbediening en speakerset onder klager t.z.v. verdenking van faillissementsfraude, waarna klager in strafzaak door hof Den Haag onherroepelijk is veroordeeld en aan hem bij onherroepelijke beslissing van Rb Rotterdam ontnemingsmaatregel is opgelegd. Absolute competentie, bevoegdheid raadkamer hof. Heeft hof zich terecht onbevoegd verklaard om van klaag...

ECLI:NL:HR:1885:1 Hoge Raad, 29-06-1885, 132
Gepubliceerd op 29-03-2021
Schipper weigert belasting te betalen voor het aanleggen met zijn roeiboot bij een provinciale steiger. Provinciale belasting geheven krachtens artikel 129 Grondwet (oud). Conclusie is niet meer voorhanden.

ECLI:NL:HR:1863:1 Hoge Raad, 03-11-1863, 223
Gepubliceerd op 25-03-2021
Heffing sluisgeld. Is deze heffing bij een wet geregeld? Conclusie is niet meer voorhanden.

ECLI:NL:HR:2021:438 Hoge Raad, 23-03-2021, 19/04666
Gepubliceerd op 24-03-2021
Brandstichting in kelder van café in Ravenstein, art. 157.1 en 157.2 Sr. 1. Overschrijding redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat sprake is van overschrijding van redelijke termijn? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Hof heeft vanwege totale duur v...

ECLI:NL:HR:2021:262 Hoge Raad, 23-03-2021, 19/05417
Gepubliceerd op 23-03-2021
Voorhanden hebben wapen en munitie categorie III, art. 26.1 WWM. Bewijsklacht ‘bewustheid’. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:428 Hoge Raad, 23-03-2021, 19/04584
Gepubliceerd op 23-03-2021
Medeplegen poging tot diefstal d.m.v. braak (art. 311.1 Sr). Strafmotivering. Kan taakstraf worden opgelegd aan verdachte die woonachtig is in ander land EU (Litouwen) dan Nederland? Hof heeft verdachte veroordeeld tot gevangenisstraf van 4 weken en daartoe o.m. overwogen dat tul van taakstraf in Litouwen “vooralsnog niet realiseerbaar lijkt”. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2...

ECLI:NL:HR:2021:429 Hoge Raad, 23-03-2021, 19/03329
Gepubliceerd op 23-03-2021
Ondervragingsrecht, art. 6.3.d EVRM. Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr), medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 en 225.2 Sr), medeplegen diefstal (art. 311.1.4 Sr) en medeplegen (poging tot) oplichting (art. 326.1 Sr) 1. Heeft voor verdediging een behoorlijke en effectieve mogelijkheid tot ondervraging van medeverdachte bestaan, nu ondervraging heeft pl...

ECLI:NL:HR:2021:427 Hoge Raad, 23-03-2021, 19/02284
Gepubliceerd op 23-03-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/02283.

ECLI:NL:HR:2021:426 Hoge Raad, 23-03-2021, 19/02283
Gepubliceerd op 23-03-2021
Huisvredebreuk door samen met zijn vriendin (eigenaar van woning) d.m.v. intikken van raam en intrappen van deur de woning waarin haar ex-vriend is blijven wonen te betreden, art. 138.1 Sr. 1. Bewijsklacht wederrechtelijk binnendringen. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Opvatting dat binnendringen in een woning bij ander in gebru...

ECLI:NL:HR:2021:420 Hoge Raad, 23-03-2021, 20/00973
Gepubliceerd op 23-03-2021
Caribische zaak, belastingontduiking door (ex-)parlementslid in Sint Maarten. Gedurende periode van 7 jaren niet binnen gestelde termijn aangifte inkomstenbelasting en aangifte belasting op bedrijfsomzetten voor zijn eenmansbouwbedrijf doen (meermalen gepleegd), hetgeen leidt tot nadeelbedrag van NAf 890.000, art. 49 ALL NA/StM. 1. Beroep op inkeerregeling a.b.i. art. 49.3 ALL NA/StM op de gron...

ECLI:NL:HR:2021:387 Hoge Raad, 23-03-2021, 19/00603
Gepubliceerd op 23-03-2021
Deelneming aan criminele organisatie die zich bezig houdt met illegaal tewerkstellen van Poolse en Hongaarse werknemers in Duitsland, art. 140.1 Sr. Ontvankelijkheid OM na veroordeling in Duitsland, ne bis in idem. OM ontvankelijk in vervolging v.zv. die vervolging verband houdt met door verdachte begane misdrijven die al voorwerp zijn geweest van een jegens hem uitgevaardigd ‘Strafbefehl’, nu ...

ECLI:NL:HR:2021:421 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/05848
Gepubliceerd op 18-03-2021
Verkeersongeval in 2016 bij Hoogeveen waarbij persoon aan de kant van de weg is gedood (art. 6 WVW 1994) en rijden onder invloed (art. 8.2.b WVW 1994). HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2021:382 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/02238
Gepubliceerd op 17-03-2021
Medeplichtigheid aan witwassen, meermalen gepleegd, art. 420bis Sr. Middelen m.b.t. 1. ontvankelijkheid OM in h.b. na verkeerd vermelden datum vonnis in appelakte, 2. bewijsklachten (medeplichtigheid aan) witwassen en 3. verwerping beroep schending redelijke termijn in feitelijke aanleg. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02131, 19/02132, 19/02135, 19/02163, 19/02224 en 20/00970.

ECLI:NL:HR:2021:381 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/02224
Gepubliceerd op 17-03-2021
Medeplegen van poging tot oplichting, art. 326 Sr. Middelen m.b.t. 1. ontvankelijkheid OM in h.b. na verkeerd vermelden datum vonnis in appelakte, 2. verzuim te beslissen op diverse onderzoekswensen, 3. gebruik pv’s van stemherkenning voor bewijs, 4.gebruik getuigenverklaringen die geen onderdeel uitmaken van dossier in zaak verdachte voor bewijs, 5. medeplegen en 6. motivering strafoplegging. ...

ECLI:NL:HR:2021:380 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/02163
Gepubliceerd op 17-03-2021
Medeplichtigheid aan witwassen, art. 420bis Sr en de eendaadse samenloop van het voorhanden hebben van een vals identiteitsbewijs en het opzettelijk gebruik maken van een vals identiteitsbewijs, art. 231.2 Sr. Middelen m.b.t. 1. afwijzing verzoek (opnieuw) voorhouden stukken ttz. h.b., art. 301 en 417.2 Sv en 2. bewijsklachten (medeplichtigheid aan) witwassen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19...

ECLI:NL:HR:2021:379 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/02135
Gepubliceerd op 16-03-2021
Medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd, art. 420bis Sr. Bewijs- en motiveringsklachten witwassen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02131, 19/02132, 19/02163, 19/02224, 19/02238 en 20/00970.

ECLI:NL:HR:2021:378 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/02132
Gepubliceerd op 16-03-2021
Beïnvloeding van de vrijheid van een persoon om een verklaring naar waarheid of geweten ten overstaan van een ambtenaar af te leggen, art. 285a Sr. Beïnvloeding van twee getuigen. Middelen m.b.t. 1. afwijzing getuigenverzoek en 2. bewezenverklaring en kwalificatiebeslissing. Had verdachte opzet op beïnvloeden getuigen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02131, 19/02135, 19/02163, 19/02224, 19/0...

ECLI:NL:HR:2021:385 Hoge Raad, 16-03-2021, 20/00285
Gepubliceerd op 16-03-2021
Medeplegen poging diefstal d.m.v. braak (art. 311.1 Sr). Strafmotivering. Kon hof ter motivering van opgelegde gevangenisstraf van 4 weken overwegen dat bij hof indruk beklijft dat verdachte naar Nederland is gekomen om in zijn onderhoud te voorzien op maatschappelijk ongewenste wijze? Keuze van factoren die voor strafoplegging van belang zijn te achten is voorbehouden aan feitenrechter. Het st...

ECLI:NL:HR:2021:377 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/02131
Gepubliceerd op 16-03-2021
(Medeplegen van) gewoontewitwassen, art. 420bis en 420ter Sr, meerdaadse samenloop van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd en opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, art. 225 Sr en (medeplegen van) oplichting, meermalen gepleegd, art. 326 Sr. Middelen m.b.t. 1. afwijzing verzoek tot verwijzing zaak naar andere rb a.b.i. art. 46b RO, 2. afwijzing diverse onderzoekswensen waaronde...

ECLI:NL:HR:2021:390 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/04583
Gepubliceerd op 16-03-2021
Caribische zaak. Feitelijk leiding geven aan het onjuist en onvolledig doen van aangiften winstbelasting door rechtspersoon te Sint-Maarten, meermalen gepleegd. Bewijsklachten, o.m. m.b.t. gebruik voor bewijs van eigen waarneming door hof van een schriftelijk bescheid en t.a.v. feitelijk leidinggeven. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05275.

ECLI:NL:HR:2021:386 Hoge Raad, 16-03-2021, 20/00286
Gepubliceerd op 16-03-2021
Medeplegen poging tot diefstal d.m.v. braak (art. 311.1 Sr). Strafmotivering. Kon hof ter motivering van opgelegde gevangenisstraf van 4 weken overwegen dat bij hof indruk beklijft dat verdachte naar Nederland is gekomen om in zijn onderhoud te voorzien op maatschappelijk ongewenste wijze? Keuze van factoren die voor strafoplegging van belang zijn te achten is voorbehouden aan feitenrechter. He...

ECLI:NL:HR:2021:368 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/00453
Gepubliceerd op 16-03-2021
Tussenarrest HR. Profijtontneming, w.v.v. (schatting: € 828.919,50, betalingsverplichting: € 815.000) uit gewoontewitwassen, valsheid in geschrift en aanwezig hebben XTC-pillen en MDMA. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 en art. 36e.3 Sr. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Beroep ex art. 450.3 Sv rechtsgeldig ingesteld door advocaat d.m.v. e-mailbericht aan griffie hof, nu schriftel...

ECLI:NL:HR:2021:369 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/05509
Gepubliceerd op 16-03-2021
Beschadiging garagedeur en vernieling ruiten in voordeur van kennis na gezamenlijk bezoek aan Tilburgse kermis in 2010, art. 350.1 Sr. Ontvankelijkheid hoger beroep, intrekking a.b.i. art. 453.1 Sv. Heeft verdachte h.b. rechtsgeldig ingetrokken d.m.v. door griffie hof voorafgaand aan tz. in h.b. ontvangen e-mailbericht van verdachte, inhoudende dat hij van h.b. wil afzien, terwijl geen akte van...

ECLI:NL:HR:2021:376 Hoge Raad, 16-03-2021, 18/04206
Gepubliceerd op 16-03-2021
Profijtontneming w.v.v. uit gewoontewitwassen en deelnemen aan criminele organisatie. Matigingsbevoegdheid ex art. 36e.5 Sr. Is hof voldoende gemotiveerd afgeweken van uos strekkende tot matiging betalingsverplichting aan 57-jarige betrokkene zonder werk? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:860 m.b.t. bevoegdheid van rechter om o.g.v. art. 36e.5 Sr betalingsverplichting te ma...

ECLI:NL:HR:2021:384 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/05398
Gepubliceerd op 16-03-2021
Eendaadse samenloop van bedreiging en opruiing van en tegen een politicus (art. 285 en 131 Sr). Middelen over o.a. grondslagverlating tll m.b.t. opruiing, voorwaardelijk opzet en redelijke vrees a.b.i. art 285 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:370 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/04540
Gepubliceerd op 16-03-2021
Beoordeling wrakingsverzoeken in strafzaken. Feitelijk leiding geven aan oplichting (art. 326.1 Sr), bedrieglijke bankbreuk (art. 341 Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 Sr). Herhaald wrakingsverzoek van leden hof, nadat wrakingskamer eerder verzoek heeft afgewezen. Beslissing hof om ttz. in h....

ECLI:NL:HR:2021:383 Hoge Raad, 16-03-2021, 20/00970
Gepubliceerd op 16-03-2021
Medeplegen van witwassen (meermalen gepleegd) van panden en grote geldbedragen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). 1. Strafmotivering (gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk). 2. Verzoek om reclasseringsrapportage op te laten maken. Ad 1. ’s Hofs vaststelling dat verdachte eerder is veroordeeld voor plegen van strafbare feiten is niet begrijpelijk, omdat uittreksel wa...

ECLI:NL:HR:2021:391 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/05275
Gepubliceerd op 16-03-2021
Caribische zaak. Feitelijk leiding geven aan onjuist en onvolledig doen van aangifte winstbelasting door rechtspersoon in Sint-Maarten (meermalen gepleegd), art. 49 Algemene landsverordening Landsbelastingen (oud). Bewijsklacht feitelijk leiding geven, art. 53 SrNA (oud). Kan uit bewijsmiddelen worden afgeleid dat verdachte feitelijk leiding heeft geven aan gedragingen van rechtspersoon? HR her...

ECLI:NL:HR:1948:83 Hoge Raad, 14-12-1948, 50614
Gepubliceerd op 15-03-2021
Niet voldoen aan wettelijke plicht door journalist die als getuige is opgeroepen, art. 192 Sr. 1. Heeft journalist verschoningsrecht a.b.i. art. 218 Sv m.b.t. identiteit van hen aan wie hij zijn publicaties ontleent? 2. Beroep op overmacht, art. 40 Sr. 3. Heeft Hof uit b.m. kunnen afleiden dat verdachte “zonder wettige grond” niet heeft voldaan aan een op hem rustende wettelijke verplichting? A...

ECLI:NL:HR:1969:AB5167 Hoge Raad, 18-02-1969, 64886
Gepubliceerd op 12-03-2021
Is de weg bij de Luchthaven Schiphol een voor het openbaar verkeer openstaande weg?

ECLI:NL:HR:1983:AC8189 Hoge Raad, 22-11-1983, 75872
Gepubliceerd op 10-03-2021
Bekentenis verdachte onder dwang? Advocaat niet aanwezig tijdens verhoor.

ECLI:NL:HR:2021:355 Hoge Raad, 09-03-2021, 19/05809
Gepubliceerd op 09-03-2021
Opzettelijk onjuist doen van aangifte inkomstenbelasting (art. 69.2 AWR). 1. Heeft verdachte opzet gehad op onjuist doen van belastingaangifte? 2. Heeft door verdachte gepleegd feit ertoe gestrekt dat er te weinig belasting is geheven? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05781.

ECLI:NL:HR:2021:354 Hoge Raad, 09-03-2021, 19/05781
Gepubliceerd op 09-03-2021
Oplichting van bank (meermalen gepleegd) door ruim € 11 miljoen af te romen tijdens rondpompen van geld o.b.v. groot aantal incasso-opdrachten (art. 326.1 Sr), opzettelijk onjuist doen van aangifte inkomstenbelasting (art. 69.2 AWR), bedrieglijke bankbreuk (art. 341.1.1 Sr) en (als bestuurder van rechtspersoon) na faillissement weigeren vereiste inlichtingen aan curator te geven (art. 194.1 Sr)...

ECLI:NL:HR:2021:233 Hoge Raad, 09-03-2021, 19/05907
Gepubliceerd op 09-03-2021
Medeplegen poging doodslag (meermalen gepleegd) door als lid van motorclub op klaarlichte dag in woonwijk met vuurwapen in de richting van 2 anderen te schieten, art. 287 Sr. 1. Bewijsklachten. 2. Beroep op noodweer. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/00067.

ECLI:NL:HR:2021:234 Hoge Raad, 09-03-2021, 20/00067
Gepubliceerd op 09-03-2021
Medeplegen poging doodslag (meermalen gepleegd) door als lid van motorclub op klaarlichte dag in woonwijk met vuurwapen in de richting van 2 anderen te schieten, art. 287 Sr. 1. Eigen waarneming hof m.b.t. camerabeelden. 2. Beroep op noodweer. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05907.

ECLI:NL:HR:2021:353 Hoge Raad, 09-03-2021, 20/00418
Gepubliceerd op 09-03-2021
Poging tot moord (meermalen gepleegd) door in 2018 in Rotterdam met vuurwapen op 3 personen te schieten (art. 289 Sr) en voorhanden hebben vuurwapen en munitie, meermalen gepleegd (art. 26.1 WWM). Maximale duur van gijzeling bij schadevergoedingsmaatregelen, art. 36f Sr. Kon hof totale duur van gijzeling op meer dan 360 dagen bepalen? Hof heeft verdachte schadevergoedingsmaatregelen opgelegd, b...

ECLI:NL:HR:2021:248 Hoge Raad, 09-03-2021, 19/04588
Gepubliceerd op 09-03-2021
Beroep of gewoonte maken van verwerven en bezit van kinderporno (art. 240b.1 Sr) en ontucht met 15-jarige jongen door 27-jarige verdachte (art. 247 Sr). 1. Bijzondere voorwaarde, art. 14c.2.14 Sr. Kon hof als onderdeel van bijzondere voorwaarde opleggen dat verdachte zal meewerken aan controles van digitale gegevensdragers door politie? 2. Onttrekking aan het verkeer van inbeslaggenomen telefoo...

ECLI:NL:HR:2021:352 Hoge Raad, 09-03-2021, 20/03959
Gepubliceerd op 09-03-2021
Cassatie in belang der wet. Omzetting taakstraf in hechtenis als tul taakstraf is mislukt, art. 22g (oud) Sr. 1. Aanvang bezwaartermijn als kennisgeving dat vervangende hechtenis wordt toegepast niet in persoon is betekend. Begint bezwaartermijn te lopen vanaf moment van betekening van kennisgeving dan wel vanaf moment dat veroordeelde op de hoogte is geraakt van die kennisgeving? 2. Heeft vero...

ECLI:NL:HR:2021:342 Hoge Raad, 02-02-2021, 20/01863
Gepubliceerd op 04-03-2021
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Chileense nationaliteit) naar Verenigde Staten t.z.v. fraude en identiteitsdiefstal. 1. Genoegzaamheid van stukken i.v.m. te overleggen bewijsmateriaal ex art. 9.3.b Uitleveringsverdrag Nederland-VS. 2. Aanhoudingsverzoek i.v.m. nader onderzoek naar beroep op schending van ne bis in idem-beginsel. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:329 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/04707
Gepubliceerd op 03-03-2021
Economische zaak. Overtreding art. 5 Wet vervoer gevaarlijke stoffen (meermalen gepleegd) door rechtspersoon. Vervoer gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel per spoor, waarbij niet alle daarop betrekking hebbende veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd. Klachten over de toerekening van de tlgd. gedragingen aan de rechtspersoon. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04710 en 19/04711.

ECLI:NL:HR:2021:328 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/04711
Gepubliceerd op 03-03-2021
Economische zaak. Overtreding art. 5 Wet vervoer gevaarlijke stoffen (meermalen gepleegd) door rechtspersoon. Vervoer gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel per spoor, waarbij niet alle daarop betrekking hebbende veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd. Middel over de toerekening van de tlgd. gedragingen aan de rechtspersoon. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04710 en 19/04707.

ECLI:NL:HR:2021:327 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/04710
Gepubliceerd op 03-03-2021
Economische zaak. (Opzettelijke) overtreding art. 5 Wet vervoer gevaarlijke stoffen (meermalen gepleegd) door rechtspersoon. Vervoer gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel per spoor, waarbij niet alle daarop betrekking hebbende veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd. Klachten o.m. over de toerekening van de tlgd. gedragingen aan de rechtspersoon, het (voorwaardelijk) opzet van machinisten e...

ECLI:NL:HR:2021:324 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/03503
Gepubliceerd op 03-03-2021
Deelnemen criminele organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van o.m. valsheid in geschrift, diefstal, oplichting en witwassen. Falende klachten over oordeel dat sprake is geweest van een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur en verzuim te responderen op uos’en. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:310 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/03439
Gepubliceerd op 03-03-2021
Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). 1. Geen rechtstreeks verband met misdrijf. Heeft het hof vastgesteld dat het niet anders kan zijn dan dat de voorwerpen uit misdrijf afkomstig zijn? 2. Niet responderen op uos. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2019:78.

ECLI:NL:HR:2021:330 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/03390
Gepubliceerd op 03-03-2021
Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Afwijzing aanhoudingsverzoek gemachtigd raadsman ttz. op de grond dat verdachte mogelijk geen weet heeft van zitting door hof afgewezen met overweging dat verdachte ttz. aanwezig had kunnen zijn en geen stukken zijn ingediend waaruit zou blijken dat hij niet aanwezig zou kunnen zijn. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:1158 en ECL...

ECLI:NL:HR:2021:309 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/02638
Gepubliceerd op 03-03-2021
Verkeersongeval waarbij 2 inzittenden zijn gedood (art. 6 WVW 1994) en rijden onder invloed (art. 8 WVW 1994). 1. Motivering betrouwbaarheid getuigenverklaring begrijpelijk? 2. Zijn verklaringen van verdachte gissingen die hof niet tot bewijs kon bezigen? 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. en 2. HR: art. 81.1 RO. Ad 3. HR bepaalt...

ECLI:NL:HR:2021:308 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/02262
Gepubliceerd op 03-03-2021
Strafvervolging voormalig advocaat t.z.v. gekwalificeerde verduistering van geld van een derdenrekening (art. 322 Sr), valsheid in geschrift in vaststellingsovereenkomst (art. 225 Sr) en afleggen meinedige verklaring in civiele procedure (art. 207 Sr). 1. Falende bewijsklachten en klachten o.m. over afwijzing verzoek tot verwijzing naar ander gerecht, toewijzing vordering benadeelde partij en s...

ECLI:NL:HR:2021:276 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/04673
Gepubliceerd op 02-03-2021
Medeplegen diefstal met geweld, art. 312 Sr. Klachten over 1. verwerping niet-ontvankelijkheidsverweer, 2. toetsing ‘nieuwe bezwaren’ a.b.i. art. 255 Sv en 3. medeplegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:311 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/04570
Gepubliceerd op 02-03-2021
Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:334 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/04411
Gepubliceerd op 02-03-2021
Valsheid in geschrift (meermalen gepleegd), het opzettelijk gebruik van valse of vervalste bescheiden in relatie tot de fiscus (meermalen gepleegd), oplichting (meermalen gepleegd) en verduistering (meermalen gepleegd). 1. Falende bewijsklachten, niet responderen op uos en strafmotivering. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art...

ECLI:NL:HR:2021:312 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/04813
Gepubliceerd op 02-03-2021
Cassatieberoep te laat ingesteld, art. 432.1.a Sv. In art. 432.1.a Sv is bepaald dat cassatieberoep moet worden ingesteld binnen 14 dagen na einduitspraak als dagvaarding of oproeping om op tz. te verschijnen of aanzegging of oproeping voor nadere tz. aan verdachte in persoon is gedaan of betekend. Volgens stukken is dagvaarding in h.b. aan verdachte in persoon betekend. Daarom had o.g.v. art. ...

ECLI:NL:HR:2021:313 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/04685
Gepubliceerd op 02-03-2021
Poging tot moord op ex-vriendin door haar in gezicht te slaan en met mes in gezicht en arm te snijden. Klacht over ‘voorbedachte raad’. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2021:337 Hoge Raad, 02-03-2021, 20/00712
Gepubliceerd op 02-03-2021
Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Ontvankelijkheid hoger beroep. Hof (enkelvoudige kamer) heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Beroep op verontschuldigbare termijnoverschrijding. Had hof gemotiveerd moeten beslissen op ttz. in h.b. afgelegde verklaring van verdachte m.b.t. het door hem voor verstrijken van beroepstermijn naar arr...

ECLI:NL:HR:2021:250 Hoge Raad, 02-03-2021, 20/00187
Gepubliceerd op 02-03-2021
Feitelijke aanranding van eerbaarheid van 16-jarig meisje met psychische problematiek door 40-jarige verdachte, die haar midden in de nacht meeneemt naar kamer boven zijn shoarmazaak, art. 246 Sr. Vordering benadeelde partij. Is sprake van rechtstreekse schade als b.p. t.g.v. bewezenverklaard handelen van verdachte afstand heeft gedaan van door politie inbeslaggenomen aan haar toebehorende kled...

ECLI:NL:HR:2021:314 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/05757
Gepubliceerd op 02-03-2021
Gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr), oplichting (art. 326.1 Sr) en aanwezig hebben MDMA (art. 2.C Opiumwet). Niet beslist op beroep van raadsman op overschrijding redelijke termijn in e.a. Raadsman heeft verweer gevoerd waarop hof gemotiveerde beslissing had moeten geven. Omdat zo’n beslissing in ’s hofs uitspraak ontbreekt, is middel terecht voorgesteld. HR doet zaak zelf af door...

ECLI:NL:HR:2021:326 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/05716
Gepubliceerd op 02-03-2021
Betekening appeldagvaarding, art. 588.2 (oud) Sv. Appeldagvaarding is uitgereikt aan griffier, omdat van verdachte geen woon- of verblijfplaats in Nederland bekend was. Niet blijkt dat appeldagvaarding is verzonden naar het van verdachte bekende adres in Verenigd Koninkrijk, zoals vermeld in p-v van verhoor door politie. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2002:AD5163 m.b.t. betek...

ECLI:NL:HR:2021:278 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/05460
Gepubliceerd op 02-03-2021
Poging tot gekwalificeerde doodslag, (poging tot) afpersing op de openbare weg en de voortgezette handeling van diefstal met geweld en afpersing op de openbare weg. Klachten over de afwijzing van het verzoek tot het horen van gedragsdeskundigen en de motivering van de oplegging van de maatregel TBS met dwangverpleging, mede in het licht van hetgeen de verdediging heeft aangevoerd. HR: art. 81.1...

ECLI:NL:HR:2021:261 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/05441
Gepubliceerd op 02-03-2021
Opzettelijk onjuist doen van aangiften inkomstenbelasting ten name van anderen (meermalen gepleegd), art. 69.2 AWR. Kan verdachte als pleger van tlgd. worden aangemerkt? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:121, inhoudende dat aangifte uitsluitend kan worden aangemerkt als ‘bij belastingwet voorziene aangifte’ indien die aangifte is gedaan door degene op wiens belasting- of be...

ECLI:NL:HR:2021:331 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/05403
Gepubliceerd op 02-03-2021
Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Ontvankelijkheid hoger beroep. Hof (enkelvoudige kamer) heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b. op de grond dat geen sprake is van rechtsgeldige machtiging van raadsvrouw van verdachte. Is h.b. ingesteld d.m.v. schriftelijke bijzondere volmacht a.b.i. art. 450.3 Sv? Hof heeft aan oordeel dat verdachte n-o is in h.b. de overweging ten grondslag ge...

ECLI:NL:HR:2021:277 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/04912
Gepubliceerd op 02-03-2021
Feitelijk leiding geven aan het opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting door rechtspersoon, art. 69 AWR. Klachten over 1. de afwijzing van het (herhaalde) verzoek tot het horen van getuigen, 2. opzet, 3. de verwerping van het niet-ontvankelijkheidsverweer op grond van de inkeerbepaling a.b.i. art. 69.3 AWR en 4. strafmotivering. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:315 Hoge Raad, 02-03-2021, 20/00713
Gepubliceerd op 02-03-2021
Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Ontvankelijkheid hoger beroep. Hof (enkelvoudige kamer) heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Beroep op verontschuldigbare termijnoverschrijding. Had hof gemotiveerd moeten beslissen op ttz. in h.b. afgelegde verklaring van verdachte m.b.t. het door hem voor verstrijken van beroepstermijn naar arr...

ECLI:NL:HR:2021:316 Hoge Raad, 02-03-2021, 20/01009
Gepubliceerd op 02-03-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit Opiumwetfeiten en witwassen. Art. 416.2 Sv. Leidt art. 27.3 Sv tot toepasselijkheid van regeling van aanwijzen van raadsman (art. 40.1.b Sv) in ontnemingsprocedure? Mede gelet op wetsgeschiedenis is o.g.v. art. 27.3 Sv voorschrift van art. 40.1b Sv van overeenkomstige toepassing in ontnemingsprocedure. Dat betekent dat voor betrokkene die geen raadsman heeft, door b...

ECLI:NL:HR:2021:336 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/02156
Gepubliceerd op 02-03-2021
Bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr) en belaging (art. 285b.1 Sr) door gedurende zijn detentie en verblijf in instelling vele brieven en kaarten te sturen naar aangeefster, waarin hij haar met dood bedreigt, en haar meerdere malen te bellen. Is TBS opgelegd t.z.v. misdrijven die gericht zijn tegen en gevaar veroorzaken voor onaantastbaarheid van lichaam van één of meer personen a.b.i....

ECLI:NL:HR:2021:260 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/04389
Gepubliceerd op 02-03-2021
Feitelijk leiding geven aan het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting door rechtspersoon (meermalen gepleegd), art. 69 AWR. Kon hof bij strafoplegging rekening houden met onjuiste belastingaangiften die niet aan verdachte ten laste zijn gelegd? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:896 m.b.t. betrekken van niet tlgd. feit bij de strafoplegging. Het hof heeft ken...

ECLI:NL:HR:2021:292 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/03502
Gepubliceerd op 02-03-2021
Poging tot doodslag (art. 287 Sr) en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285 Sr). 1. Uitleg tll. en de vraag of hof die uitleg ttz. aan de orde moest stellen. 2. Verwerping noodweer en noodweerexces. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:325 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/02749
Gepubliceerd op 02-03-2021
Medeplegen vrijheidsberoving met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg (art. 282.2 Sr), medeplegen poging doodslag (art. 287 Sr) en medeplegen van zware mishandeling (art. 302 Sr). 1. Verwerping alternatief scenario. 2. falende bewijsklachten. 3. strafmotivering. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:317 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/00605
Gepubliceerd op 02-03-2021
Met 19/00603 en 19/00604 P samenhangende peek (geen schriftuur, beroep n-o). Samenhang met 5 andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:321 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/00529
Gepubliceerd op 02-03-2021
Medeplegen gewoontewitwassen van gelden verkregen uit illegaal tewerkstellen van Poolse en Hongaarse werknemers in Duitsland (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Had hof kwalificatie-uitsluitingsgrond t.a.v. uit eigen misdrijf verkregen voorwerpen moeten toepassen? 2. Vormt eenvoudig witwassen specialis a.b.i. art. 55.2 Sr t.o.v. gewoon witwassen? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit EC...

ECLI:NL:HR:2021:318 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/00604
Gepubliceerd op 02-03-2021
Profijtontneming. Met 19/00603 en 19/00605 samenhangende peek (geen schriftuur, beroep n-o). Samenhang met 5 andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:319 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/00597
Gepubliceerd op 02-03-2021
Opzettelijk onjuist doen aangiften omzetbelasting (art. 69 AWR) en valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225 Sr). Middelen m.b.t. bewijsvoering en strafmotivering. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 7 andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:322 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/00578
Gepubliceerd op 02-03-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen en als bestuurder deelnemen aan criminele organisatie. Moest het hof motiveren waarom het afweek van vordering OM de betalingsverplichting op nihil te stellen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/00576 (strafzaak) en 6 andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:323 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/00576
Gepubliceerd op 02-03-2021
Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en als bestuurder deelnemen aan criminele organisatie (140 Sr). Middelen m.b.t. uos en bewijsvoering. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/00578 (p-zaak) en 6 andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:320 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/00528
Gepubliceerd op 02-03-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit belastingfraude, gewoontewitwassen en als bestuurder deelnemen aan criminele organisatie. Gebruik ervaringscijfers bij schatting w.v.v. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/00529 (strafzaak) en zes andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:244 Hoge Raad, 02-03-2021, 18/01251
Gepubliceerd op 02-03-2021
Medeplegen feitelijk leidinggeven aan opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting door rechtspersoon (art. 69 AWR), medeplegen valsheid in geschrift (art. 225 Sr) en medeplegen oplichting (art. 326 Sr). HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2021:293 Hoge Raad, 02-03-2021, 19/01248
Gepubliceerd op 02-03-2021
Feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) door rechtspersoon (art. 225 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) m.b.t. Wajong-gelden en subsidie. Falende bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:243 Hoge Raad, 02-03-2021, 17/04928
Gepubliceerd op 02-03-2021
Ontbrekende pleitnota. De ttz. in h.b. overgelegde pleitnota ontbreekt bij de aan HR gezonden stukken. N.a.v. een door de raadsman o.g.v. art. 4.3.6.3 Procesreglement HR gedaan verzoek is bij hof nadere informatie ingewonnen. O.g.v. die informatie moet worden aangenomen dat die pleitnota niet meer beschikbaar zal komen. Dit onherstelbare verzuim brengt nietigheid van het onderzoek en de naar aa...

ECLI:NL:HR:2021:332 Hoge Raad, 02-03-2021, 21/00117
Gepubliceerd op 02-03-2021
Herziening n.a.v. aanvraag AG bij HR. Tijdig ingetrokken klacht door klachtgerechtigde als nieuw gegeven i.d.z.v. art. 457 Sv. HR verklaart de aanvraag tot herziening gegrond en verklaart het OM zelf n-o in de vervolging van de gewezen verdachte.

ECLI:NL:HR:2021:219 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/05087
Gepubliceerd op 17-02-2021
Verwerping van het verweer dat er sprake is van schending van het una via beginsel en het ne bis in idem beginsel. Casus: verdachte is (als natuurlijk persoon) door de Belastingdienst o.g.v. de Invorderingswet 1990 aansprakelijk gesteld voor aan de rechtspersoon opgelegde naheffingsaanslagen omzetbelasting en vergrijpboetes. Eerst na die aansprakelijkstelling is verdachte (als feitelijk leiding...

ECLI:NL:HR:2021:235 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/04886
Gepubliceerd op 17-02-2021
Geen p-v van de tz in h.b. opgemaakt, art. 326.1 Sv. De raadsman van verdachte heeft o.g.v. art. 4.3.6.3 Procesreglement HR verzocht om toezending van het p-v. Bij de aan HR toegezonden stukken bevindt zich dat p-v niet maar wel een brief van griffier van hof op grond waarvan moet worden aangenomen dat geen p-v is opgemaakt. HR merkt n.a.v. CAG op dat art. 83 RO HR de bevoegdheid geeft inlichti...

ECLI:NL:HR:2021:254 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/04194
Gepubliceerd op 17-02-2021
Medeplegen beschadiging bedrijfspand t.g.v. hennepteelt, art. 350.1 Sr. 1. Bewijsklachten. 2. Vordering b.p. Zijn kosten voor opruim- en schoonmaakwerkzaamheden, herstelwerk en vervanging van sloten en vloerbedekking voldoende onderbouwd en aan te merken als rechtstreekse schade? 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. en 2. HR: art. 8...

ECLI:NL:HR:2021:123 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02618
Gepubliceerd op 17-02-2021
Medeplegen van opzettelijk binnen het douanegebied brengen van onveraccijnsde sigaretten en rooktabak en het opzettelijk nalaten daarvan aangifte te doen (art. 10:1 Adw). Bewijsklacht; o.a. t.a.v. oogmerk verdachte. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:239 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/04750
Gepubliceerd op 17-02-2021
Medeplegen (poging tot) oplichting van hoogbejaarde personen (meermalen gepleegd) d.m.v. babbeltruc (art. 326.1 Sr). 1. Bewijsklachten. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv telkens gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:124 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02620
Gepubliceerd op 16-02-2021
Medeplegen van witwassen van een zeilschip begaan door een rechtspersoon (art. 420bis Sr, art. 51 Sr.): 1. Diverse klachten m.b.t. bewijsvoering witwassen, 2. Strafmotivering. Suggereert hof met strafmotivering dat verdachte zich toch schuldig heeft gemaakt aan feit waarvan hij is vrijgesproken? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:119 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02496
Gepubliceerd op 16-02-2021
Medeplegen van witwassen van een zeilschip (art. 47 jo. 420bis Sr) 1. Bewezenverklaring innerlijk tegenstrijdig? en 2. Bewijsklacht verweren en voorhanden hebben zeilschip; uit eigen misdrijf afkomstig voorwerp? HR: art. 81.1.RO. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:118 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02490
Gepubliceerd op 16-02-2021
Medeplegen van verlengde uitvoer van een zeer grote hoeveelheid MDMA naar Engeland (art. 2.A Opiumwet), medeplegen van uitvoer van een grote hoeveelheid LSD naar Zuid-Afrika (art. 2.A Opiumwet), medeplegen invoer grote hoeveelheid hennep uit Zuid-Afrika (art. 3.A Opiumwet) en aanwezig hebben van hennep (art. 3.C Opiumwet). 1. Bewijsklacht bijdrage van voldoende gewicht aan ten vervoer aanbieden...

ECLI:NL:HR:2021:242 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02361
Gepubliceerd op 16-02-2021
Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak, art. 311 Sr. Middel over het tezamen en in vereniging plegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02313.

ECLI:NL:HR:2021:241 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02331
Gepubliceerd op 16-02-2021
Middel over opzettelijk aanwezig hebben van hennep(gruis), art 3.C Opiumwet. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:240 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02208
Gepubliceerd op 16-02-2021
Babbeltrucs waarvan telkens (hoog)bejaarde vrouwen het slachtoffer zijn geworden. 1. Diverse (bewijs)klachten tegen bewezenverklaring (medeplegen van) diefstal, medeplegen (poging) oplichting en de gebruikte schakelbewijsconstructie. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1 en 2. HR: art. 81.1 RO en bepaalt dat met toepassing van art. 6:4...

ECLI:NL:HR:2021:121 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02503
Gepubliceerd op 16-02-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:216 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02501
Gepubliceerd op 16-02-2021
Medeplegen uitvoer MDMA naar Groot-Brittannië (art. 2.A Opiumwet), hennepkwekerij in woning (art. 3.B Opiumwet en art. 3.C Opiumwet), diefstal van stroom (art. 310 Sr) en witwassen van geldbedrag (art. 420bis Sr). Onttrekking aan het verkeer van boksbeugel en wapenstok na vrijspraak in e.a. t.z.v. voorhanden hebben van die voorwerpen. 1. Is sprake van soortgelijke feiten a.b.i. art. 36d Sr? 2. ...

ECLI:NL:HR:2021:120 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02502
Gepubliceerd op 16-02-2021
Medeplegen witwassen van een zeilschip (art. 47 jo. 420bis Sr) en voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM). 1. Diverse (bewijsklachten) bewezenverklaring witwassen en 2. Ten onrechte kwalificeren van het voorhanden hebben van diverse soorten patroonhulzen als handelen i.s.m. art. 26 WWM? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:236 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/05668
Gepubliceerd op 16-02-2021
Jeugdzaak. Wederspannigheid door zich te verzetten tegen aanhouding door ter assistentie ingeschakelde motoragent, art. 180 Sr. Was opsporingsambtenaar werkzaam in rechtmatige uitoefening van zijn bediening? Bij het antwoord op de vraag of ambtenaar “werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening” is, geldt als uitgangspunt dat politieambtenaar die uitvoeringshandelingen verricht i.h...

ECLI:NL:HR:2021:228 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/05742
Gepubliceerd op 16-02-2021
Wederrechtelijke vrijheidsberoving door als Irakese rechter bij Hoge Strafhof een vals internationaal arrestatiebevel tegen zijn toenmalige schoonzoon van wie zijn dochter wilde scheiden te doen uitvaardigen, waardoor deze in Nederland is klemgereden en een uur lang is gecontroleerd en het hem niet vrijstond zich te verwijderen van plaats waar hij was stil gezet met zijn voertuig, art. 182.1 Sr...

ECLI:NL:HR:2021:122 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02526
Gepubliceerd op 16-02-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 8 andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:125 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02621
Gepubliceerd op 16-02-2021
Medeplegen van voorbereidingshandelingen m.b.t. invoer cocaïne (art. 10.5 Opiumwet) en het voorhanden hebben van een revolver (art. 26.1 WWM). 1. Motivering afwijzing getuigenverzoek en 2. Motiveringsklacht welke ‘andere hand-of spandiensten’ verdachte zou hebben verricht ten einde het feit a.b.i. art. 10.5 Opiumwet voor te bereiden. HR: art. 81.1. RO. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:229 Hoge Raad, 16-02-2021, 20/00053
Gepubliceerd op 16-02-2021
Financiering van terrorisme (meermalen gepleegd) en overtreding van art. 2 Sanctiewet (meermalen gepleegd) door geld over te maken naar zwager en vriend, die zijn aangesloten bij terroristische organisatie. Verbeurdverklaring, art. 33a Sr. 1. Verbeurdverklaring laptop. 2. Verbeurdverklaring telefoons en harde schijf. Ad 1. Gelet op ’s hofs uit b.m. blijkende vaststellingen is ’s hofs oordeel da...

ECLI:NL:HR:2021:232 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/03618
Gepubliceerd op 16-02-2021
Medeplegen opzetheling van grote hoeveelheid gestolen gereedschap (o.m. zagen, zaagtafel en schuurstofzuiger) aangetroffen in woning waarvan verdachte de sleutel heeft, art. 416.1.a Sr. Bewijsklacht. Heeft verdachte gereedschap voorhanden gehad? Met uitzondering van zaagtafel kan uit gebruikte bewijsvoering niet z.m. worden afgeleid dat verdachte samen met ander gereedschap voorhanden heeft geh...

ECLI:NL:HR:2021:204 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/01836
Gepubliceerd op 16-02-2021
Kraken van een gebouw (art. 138a Sr). Middelen over 1. Begrip ‘right to home’ a.b.i. art. 8 EVRM en 2. verwerping verweer dat sprake is geweest van strafrechtelijke ontruiming a.b.i. art. 551a Sv. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01813 en 12 andere zaken, waarin de conclusie nog volgt.

ECLI:NL:HR:2021:203 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/01813
Gepubliceerd op 16-02-2021
Kraken van een gebouw (art. 138a Sr). Middelen over 1. Begrip ‘right to home’ a.b.i. art. 8 EVRM en 2. verwerping verweer dat sprake is geweest van strafrechtelijke ontruiming a.b.i. art. 551a Sv. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01836 en 12 andere zaken, waarin de conclusie nog volgt.

ECLI:NL:HR:2021:231 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02121
Gepubliceerd op 16-02-2021
Voorbereiding terroristisch misdrijf (art. 134a jo. 157 jo. 176a jo. 288a, jo. 289 jo. 289a Sr), het verschaffen van inlichtingen en verwerven van kennis tot het plegen van een terroristisch misdrijf (art. 134a Sr ), het voorhanden hebben van een automatisch vuurwapen en munitie met terroristisch oogmerk (art. 26.1 WWM jo. 83a Sr ) en het opzettelijk voorhanden hebben van een grote hoeveelheid ...

ECLI:NL:HR:2021:218 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/04191
Gepubliceerd op 16-02-2021
Medeplegen gekwalificeerde doodslag (art. 288 Sr) en medeplegen diefstal d.m.v. braak (art. 311.1 Sr) bij woningoverval in Gees. 1. Verzoek tot inzage in OM-journaals m.b.t. beslissing om getuige te horen. Art. 149a.2 Sv. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Hof heeft verzoek niet onbegrijpelijk opgevat als verzoek tot voeging van (...

ECLI:NL:HR:2021:217 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/03499
Gepubliceerd op 16-02-2021
Medeplegen gekwalificeerde doodslag bij woningoverval in Gees. 1. TBS met dwangverpleging opgelegd in h.b., nadat in e.a. geen TBS is opgelegd en in h.b. geen TBS is gevorderd. Verbazingscriterium. Kon hof TBS opleggen zonder dat verdediging zich daarover ttz. heeft kunnen uitlaten? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Hof heeft toe...

ECLI:NL:HR:2021:211 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/03157
Gepubliceerd op 16-02-2021
Mishandeling met de dood tot gevolg door agent die tijdens muziekfestival in Den Haag in 2015 nekklem heeft toegepast op arrestant. 1. Beroep op de strafuitsluitingsgrond van art. 42 Sr. Is nekklem verenigbaar met beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit? 2. Middel b.p. Vermeerdering toegewezen bedragen met wettelijke rente. Ad 1. Onder ‘mishandeling’ ex art. 300 Sr moet o.m. worden ...

ECLI:NL:HR:1977:AB6982 Hoge Raad, 01-07-1977, 69006
Gepubliceerd op 12-02-2021
-

ECLI:NL:HR:1994:AD2076 Hoge Raad, 29-03-1994, 96305
Gepubliceerd op 11-02-2021
Voortgezette handeling van medeplegen invoer van cocaïne (art. 2.A Opiumwet) en deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM in vervolging wegens het op onjuiste wijze wijzigen van dagvaarding. 2. Had Hof aan vastgestelde schending van beginselen van goede procesorde (bij verhoor getuige in afwezigheid van verdediging) gevolg van n-o verklaring OM i...

ECLI:NL:HR:1998:ZD6926 Hoge Raad, 08-07-1998, 108.057
Gepubliceerd op 11-02-2021
Belastingfraude. Opzettelijk in zijn aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen een te laag belastbaar inkomen opgeven door bestuurder van Liechtensteinse Anstalt (meermalen gepleegd), art. 69 AWR. 1. Mocht hof ttz. in e.a. afgelegde verklaring van verdachte tot bewijs bezigen, nu verdachte ttz. in h.b. heeft verklaard dat herroeping van eerdere verklaring is ingegeven door ...

ECLI:NL:HR:2021:202 Hoge Raad, 09-02-2021, 19/05471
Gepubliceerd op 09-02-2021
Cassatie in belang der wet. Biometrisch ontgrendelen van inbeslaggenomen smartphone van verdachte om t.b.v. opsporingsonderzoek toegang te krijgen tot inhoud daarvan d.m.v. uitoefenen dwang door verdachte te boeien en zijn duim op vingerafdrukscanner van smartphone te plaatsen. Rb heeft geoordeeld dat verkrijgen van toegang tot smartphone aldus op rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden. 1. Vorm...

ECLI:NL:HR:2021:198 Hoge Raad, 09-02-2021, 20/00838
Gepubliceerd op 09-02-2021
Art. 416.2 Sv bij verstek na veroordeling t.z.v. rijden met ongeldig verklaard rijbewijs, art. 9.2 WVW 1994. Betekening dagvaarding in h.b. Dagvaarding in h.b. is aangeboden op ander huisnummer dan door verdachte opgegeven adres. In p-v van tz. in h.b. is adres A nr. 76 vermeld welk adres correspondeert met laatst opgegeven woon- of verblijfplaats in ID-staten SKDB, terwijl dagvaarding in h.b. ...

ECLI:NL:HR:2021:197 Hoge Raad, 09-02-2021, 20/00828
Gepubliceerd op 09-02-2021
Oplichting, art. 326 Sr, nalaten tijdig gegevens te verstrekken, art. 227b Sr. Overschrijding redelijke termijn in feitelijke instanties. Hof heeft geoordeeld dat sprake is van “een relatief geringe overschrijding” van “de redelijke termijn van de procedure als geheel” zodat kan worden volstaan met het constateren van die overschrijding. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BD...

ECLI:NL:HR:2021:196 Hoge Raad, 09-02-2021, 20/00441
Gepubliceerd op 09-02-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. Middel over afwijzing getuigenverzoek. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:195 Hoge Raad, 09-02-2021, 19/04988
Gepubliceerd op 09-02-2021
Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Middel m.b.t. oordeel hof dat verdachte wist dat geldbedragen uit enig misdrijf afkomstig waren. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04987.

ECLI:NL:HR:2021:194 Hoge Raad, 09-02-2021, 19/04987
Gepubliceerd op 09-02-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen gewoontewitwassen door omzetting geldbedrag. Methode van uitgebreide kasopstelling, art. 36e.2 (oud) en 36e.2 Sr. Motivering schatting w.v.v. d.m.v. bewezenverklaard medeplegen gewoontewitwassen. Hof heeft terecht tot uitgangspunt genomen dat geldbedrag van € 176.618 niet alleen al w.v.v. vormt doordat dit voorwerp was van bewezenverklaarde gewoontewitwas...

ECLI:NL:HR:2021:192 Hoge Raad, 09-02-2021, 19/00708
Gepubliceerd op 09-02-2021
Gewoontewitwassen van grote geldbedragen, art. 420ter Sr. Loopproces-verbaal inhoudende interpretaties en conclusies van verbalisant, na controle hof a.d.h.v. b.m., gebruikt voor bewijs. O.g.v. art. 359.3 Sv moet de beslissing dat tlgd. feit door verdachte is begaan, steunen op inhoud van b.m. die voor die beslissing redengevende f&o bevatten. Deze b.m. moeten in beginsel worden opgenomen in vo...

ECLI:NL:HR:2021:191 Hoge Raad, 09-02-2021, 19/00707
Gepubliceerd op 09-02-2021
Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, art. 225 Sr en medeplegen van oplichting, art. 326 Sr. 1. Klachten over verwerping uos m.b.t. strafoplegging en redelijke termijn in h.b. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR ambtshalve: HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur ka...

ECLI:NL:HR:2021:199 Hoge Raad, 09-02-2021, 20/02597
Gepubliceerd op 09-02-2021
Rolbeslissing. Beschikking, klaagschrift ex art. 164.8 WVW 1994 strekkende tot teruggave van ingevorderd rijbewijs. Aanzegging in cassatie rechtsgeldig betekend, nu aanzegging in penitentiaire inrichting via interne post is verzonden naar gedetineerde klager en niet in persoon aan hem is uitgereikt? HR: Op redenen vermeld in CAG heeft aanzegging a.b.i. art. 447.3 Sv niet op rechtsgeldige wijze ...

ECLI:NL:HR:2021:62 Hoge Raad, 09-02-2021, 19/04905
Gepubliceerd op 09-02-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepkwekerij. Middel over volledig toerekenen w.v.v. aan betrokkene bij medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04897 (niet gepubliceerd).

ECLI:NL:HR:2021:167 Hoge Raad, 09-02-2021, 19/03708
Gepubliceerd op 09-02-2021
Strafmotivering, art. 359.6 Sv. Hof heeft verdachte veroordeeld tot gevangenisstraf van 2 weken, maar strafoplegging bevat geen opgave van redenen die i.h.b. hebben geleid tot keuze van opleggen van vrijheidsbenemende straf. Dat is in strijd met art. 359.6 Sv. Verzuim leidt o.g.v. art. 359.8 Sv tot nietigheid (vgl. ECLI:NL:HR:2016:2191). Volgt partiële vernietiging t.a.v. strafoplegging en teru...

ECLI:NL:HR:2021:190 Hoge Raad, 09-02-2021, 20/01738
Gepubliceerd op 09-02-2021
Bedreiging met zware mishandeling door te spugen in de richting van vier verbalisanten, art. 285 Sr. 1. Konden gedragingen van verdachte bij verbalisanten in redelijkheid vrees doen ontstaan dat zij door besmetting met coronavirus zwaar lichamelijk letsel zouden kunnen oplopen? 2. Bewijsklacht opzet. HR ad 1 en 2: HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2005:AT3659 en ECLI:NL:HR:1984:...

ECLI:NL:HR:2021:160 Hoge Raad, 09-02-2021, 19/03515
Gepubliceerd op 09-02-2021
Kliko-moord. Medeplegen van moord, art. 289 Sr. Middelen over ontbreken behoorlijke en effectieve ondervragingsmogelijkheid van getuige en afwijzing voorwaardelijk verzoek tot houden van reconstructie. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:200 Hoge Raad, 09-02-2021, 20/03357
Gepubliceerd op 09-02-2021
Rolbeslissing. Beschikking, klaagschrift ex art. 164.8 WVW 1994 strekkende tot teruggave van ingevorderd rijbewijs. Aanzegging in cassatie rechtsgeldig betekend, nu aanzegging in penitentiaire inrichting via interne post is verzonden naar gedetineerde klager en niet in persoon aan hem is uitgereikt? HR: Op redenen vermeld in CAG heeft aanzegging a.b.i. art. 447.3 Sv niet op rechtsgeldige wijze ...

ECLI:NL:HR:2021:201 Hoge Raad, 09-02-2021, 20/02930
Gepubliceerd op 09-02-2021
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Britse nationaliteit) naar Australië t.z.v. zedendelicten begaan in jaren 80. 1. Is uitlevering ontoelaatbaar omdat recht tot strafvervolging o.g.v. wet die gold t.t.v. begaan van feiten door verjaring is vervallen, maar die door opheffen van verjaring van feit van art. 245 Sr naar huidige stand van Nederlands recht niet verjaren? 2. Onvoldoende duideli...

ECLI:NL:HR:2021:193 Hoge Raad, 09-02-2021, 20/03433
Gepubliceerd op 09-02-2021
Beklag tegen beslag op mobiele telefoon van kroongetuige in Marengo-proces onder Deken van Orde van Advocaten. Art. 552a Sv. Art. 98 Sv. Valt mobiele telefoon van kroongetuige geheel onder verschoningsrecht van Deken en/of van opvolgende raadslieden van kroongetuige en kan verschoningsgerechtigde als ‘kluis’ fungeren waarin informatie kan worden opgeslagen? Mobiele telefoon is door kroongetuige...

ECLI:NL:HR:2021:63 Hoge Raad, 09-02-2021, 20/00320
Gepubliceerd op 09-02-2021
Opzettelijk telen hennep, art. 3.B. Opiumwet en diefstal elektriciteit, art. 310 Sr. Bewijsklacht diefstal. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/00319 (niet gepubliceerd).

ECLI:NL:HR:2021:166 Hoge Raad, 09-02-2021, 19/03706
Gepubliceerd op 09-02-2021
Strafmotivering, art. 359.6 Sv. Hof heeft verdachte veroordeeld tot gevangenisstraf van 2 weken, maar strafoplegging bevat geen opgave van redenen die i.h.b. hebben geleid tot keuze van opleggen van vrijheidsbenemende straf. Dat is in strijd met art. 359.6 Sv. Verzuim leidt o.g.v. art. 359.8 Sv tot nietigheid (vgl. ECLI:NL:HR:2016:2191). Volgt partiële vernietiging t.a.v. strafoplegging en teru...

ECLI:NL:HR:2021:165 Hoge Raad, 09-02-2021, 19/03700
Gepubliceerd op 09-02-2021
Strafmotivering, art. 359.6 Sv. Hof heeft verdachte veroordeeld tot gevangenisstraf van 4 weken, maar strafoplegging bevat geen opgave van redenen die i.h.b. hebben geleid tot keuze van opleggen van vrijheidsbenemende straf. Dat is in strijd met art. 359.6 Sv. Verzuim leidt o.g.v. art. 359.8 Sv tot nietigheid (vgl. ECLI:NL:HR:2016:2191). Volgt partiële vernietiging t.a.v. strafoplegging en teru...

ECLI:NL:HR:2021:164 Hoge Raad, 09-02-2021, 20/00800
Gepubliceerd op 09-02-2021
Strafmotivering, art. 359.6 Sv. Hof heeft verdachte veroordeeld tot gevangenisstraf van 4 weken, waarvan 2 weken voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, maar strafmotivering bevat geen opgave van redenen die i.h.b. hebben geleid tot keuze van het opleggen van vrijheidsbenemende straf. Dat is in strijd met art. 359.6 Sv. Verzuim leidt o.g.v. art. 359.8 Sv tot nietigheid (vgl. ECLI:NL:HR:20...

ECLI:NL:HR:1981:AC7243 Hoge Raad, 16-06-1981, 72 659
Gepubliceerd op 03-02-2021
Papa Blanca arrest

ECLI:NL:HR:2021:162 Hoge Raad, 02-02-2021, 19/04632
Gepubliceerd op 02-02-2021
OM-cassatie. Vrijspraak medeplegen invoer van grote hoeveelheid cocaïne (art. 2.A Opiumwet), medeplegen voorbereiding van cocaïnetransport (art. 10a Opiumwet) en medeplegen vervoeren van cocaïne (art. 2.B Opiumwet) in 2007. Bewijsuitsluiting wegens ontbreken van mogelijkheid van contra-expertise op de grond dat in container aangetroffen materiaal vroegtijdig is vernietigd, waardoor geen tegenon...

ECLI:NL:HR:2021:159 Hoge Raad, 02-02-2021, 19/05126
Gepubliceerd op 02-02-2021
Verkrachting door fysiotherapeut, art. 242 Sr. 1. Bewijsklacht. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. 3. Schriftuur b.p. Motivering ’s hofs oordeel t.a.v. materiële schade. 4. Schriftuur b.p. Heeft hof verzuimd te beslissen op deel van vordering b.p. m.b.t. huishoudelijke hulp? 5. Schriftuur b.p. Motivering ’s hofs oordeel t.a.v. immateriël...

ECLI:NL:HR:2021:128 Hoge Raad, 02-02-2021, 19/03564
Gepubliceerd op 02-02-2021
Dood en zwaar lichamelijk letsel door schuld in het verkeer door als automobilist vanuit parkeerhaven de weg op te rijden om te keren ten gevolge waarvan aanrijding met motor is veroorzaakt, waardoor motorrijder is overleden en diens bijrijder ernstig gewond is geraakt, art. 6 WVW 1994. Schuld a.b.i. art. 6 WVW 1994? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO5822 m.b.t. schuld aa...

ECLI:NL:HR:2021:161 Hoge Raad, 02-02-2021, 19/04630
Gepubliceerd op 02-02-2021
OM-cassatie. Vrijspraak medeplegen invoer van grote hoeveelheid cocaïne (art. 2.A Opiumwet), medeplegen voorbereiding van cocaïnetransport (art. 10a Opiumwet) en medeplegen vervoeren van cocaïne (art. 2.B Opiumwet) in 2007 o.g.v. bewijsuitsluiting. Processuele voorvraag. Had cassatieberoep OM ex art. 433.1 Sv aan verdachte in persoon moeten worden aangezegd? HR: Op redenen vermeld in CAG kan za...

ECLI:NL:HR:2021:156 Hoge Raad, 02-02-2021, 19/02897
Gepubliceerd op 02-02-2021
Witwassen van geldbedragen van in totaal € 212.790, die verdachte heeft verworven, voorhanden gehad en overgedragen, art. 420bis.1.b Sr. Zijn geldbedragen afkomstig uit enig misdrijf? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:2352 m.b.t. bewijs van bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf” in witwasbepalingen. Hof heeft geoordeeld dat verdachte geen concrete, verifieerbare en ni...

ECLI:NL:HR:2021:140 Hoge Raad, 02-02-2021, 20/00052
Gepubliceerd op 02-02-2021
Verleiding van 16-jarige jongen met verstandelijke beperking door toentertijd 48-jarige verdachte, art. 248a Sr. 1. Vordering b.p. Mag verdachte, wiens vermogen onder bewind is gesteld en op wie schuldsaneringsregeling is toegepast, zichzelf verdedigen tegen vordering b.p. of had hof ambtshalve bewindvoerders van verdachte moeten oproepen? Art. 51f.4 Sv. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gi...

ECLI:NL:HR:2021:139 Hoge Raad, 02-02-2021, 19/05914
Gepubliceerd op 02-02-2021
Diefstal met geweld (d.m.v. valse sleutels), meermalen gepleegd (art.312.1 en 312.2.3 Sr). 1. Vordering b.p. Mag verdachte, wiens vermogen onder bewind is gesteld, zichzelf verdedigen tegen vordering b.p. of moeten procedures over goederen van verdachte die onder bewind zijn gesteld tegen bewindvoerder worden gevoerd? Art. 51f.4 Sv. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadeverg...

ECLI:NL:HR:2021:155 Hoge Raad, 02-02-2021, 19/02879
Gepubliceerd op 02-02-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. Schatting w.v.v. d.m.v. of uit baten van het in strafzaak bewezenverklaarde witwassen toereikend gemotiveerd? In zijn overwegingen in deze ontnemingszaak heeft hof tot uitdrukking gebracht dat witwassen ertoe heeft geleid dat betrokkene wederrechtelijk voordeel heeft verkregen tot geschat bedrag van € 212.790. Dit oordeel is kennelijk gebaseerd op opvatti...

ECLI:NL:HR:2021:129 Hoge Raad, 02-02-2021, 19/02027
Gepubliceerd op 02-02-2021
Dood en zwaar lichamelijk letsel door schuld (roekeloosheid) in het verkeer door als passagier van bestelbus vanaf achterbank onverhoeds aan handrem te trekken waardoor bus met 70 km/u tegen viaduct botst, waardoor bestuurder overlijdt en bijrijder zwaar gewond raakt, art. 6 jo. 175.2 (oud) WVW 1994. 1. Is sprake van schuld in de zin van roekeloosheid? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijz...

ECLI:NL:HR:2021:157 Hoge Raad, 02-02-2021, 19/04946
Gepubliceerd op 02-02-2021
Zonder vergunning gelegenheid geven om te gokken op sportwedstrijden d.m.v. computers in zijn winkel, meermalen gepleegd (art 1.1.a Wet op de kansspelen). Kan worden gesproken van kansspelautomaten, waarop afzonderlijk wettelijke regime van Titel Va van Wok van toepassing is? Wet op de kansspelen kent voor speelautomaten (waaronder o.g.v. art. 30 van die wet ook kansspelautomaten zijn begrepen)...

ECLI:NL:HR:2021:112 Hoge Raad, 02-02-2021, 19/02780
Gepubliceerd op 02-02-2021
Cassatie in het belang van de wet. Profijtontneming. Gevolgen van faillissement voor geldboete of ontnemingsmaatregel, wanneer faillissement wordt beëindigd door gehomologeerd akkoord tussen gefailleerde en zijn schuldeisers. 1. Vanaf welk moment kan OvJ o.g.v. art. 94d.3 Sv als schuldeiser namens Staat opkomen in faillissement i.v.m. geldboete of ontnemingsmaatregel? 2. Welke gevolgen heeft ge...

ECLI:NL:HR:2021:163 Hoge Raad, 02-02-2021, 20/00353
Gepubliceerd op 02-02-2021
Moord in Molenschot in 2015 door ander meermalen met vuurwapen door het hoofd te schieten, art. 289 Sr. 1. Overschrijding redelijke termijn in h.b. 2. Maximale duur van gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: Op redenen vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: ’s Hofs uitgangspunt dat zaak in h.b. binnen 2 jaar behoorde te zijn afgerond, getuigt van onjuiste ...

ECLI:NL:HR:2021:116 Hoge Raad, 26-01-2021, 19/02976
Gepubliceerd op 26-01-2021
Vanuit Duitsland meenemen van een vrouw naar NL/België met het oogmerk haar seksuele handeling tegen betaling te laten verrichten (medeplegen mensenhandel, art. 273f.1 sub 3 Sr). Volgt uit bewijsvoering dat meenemen van aangeefster is begaan onder omstandigheden waarbij uitbuiting kan worden verondersteld? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02970.

ECLI:NL:HR:2021:115 Hoge Raad, 26-01-2021, 19/02970
Gepubliceerd op 26-01-2021
Medeplegen mensenhandel door vanuit Duitsland vrouw naar Nederland/België mee te nemen met het oogmerk haar seksuele handelingen tegen betaling te laten verrichten, art. 273f.1.3 Sr. 1. Is sprake van uitbuiting? 2. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting i.v.m. niet geven van cautie. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02976.

ECLI:NL:HR:2021:39 Hoge Raad, 26-01-2021, 20/00387
Gepubliceerd op 26-01-2021
Poging tot doodslag op drie personen door tijdens een uitgaansnacht een vuurwapen te trekken en meerdere malen de trekker over te halen. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2021:114 Hoge Raad, 26-01-2021, 19/1784
Gepubliceerd op 26-01-2021
Bijstandsfraude door o.a. niet melden dat verdachte een gezamenlijke huishouding voerde met medeverdachte (art. 227b en art. 416 Sr) en het voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM). 1. gezamenlijke huishouding; gebondenheid begripsuitleg bestuursrechter ?, 2. motiveringsklacht bewezenverklaring i.h.l.v. gevoerde uos en 3. opzet/bewustheid voorhanden hebben wapen en muniti...

ECLI:NL:HR:2021:113 Hoge Raad, 26-01-2021, 19/01783
Gepubliceerd op 26-01-2021
Bijstandsfraude door o.a. niet melden dat verdachte een gezamenlijke huishouding voerde met medeverdachte (art. 227b en art. 416 Sr) en het voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM). 1. gezamenlijke huishouding; gebondenheid begripsuitleg bestuursrechter?, 2. motiveringsklacht bewezenverklaring i.h.l.v. gevoerde uos en 3. opzet/bewustheid voorhanden hebben wapen en munitie?...

ECLI:NL:HR:2021:109 Hoge Raad, 26-01-2021, 19/03434
Gepubliceerd op 26-01-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit diefstal en oplichting. Wijziging van lijfsdwang in gijzeling bij tul van ontnemingsmaatregel t.g.v. Wet USB. Niet-bepaalde duur van gijzeling die ten hoogste kan worden gevorderd. Moet a.g.v. wijziging van art. 36e Sr t.g.v. Wet USB m.i.v. 1-1-2020 toepassing worden gegeven aan de voor betrokkene gunstigere bepaling van art. 36e.11 Sr ook al is ‘s hofs uitspraak vó...

ECLI:NL:HR:2021:110 Hoge Raad, 26-01-2021, 19/05373
Gepubliceerd op 26-01-2021
Belaging (art. 285b Sr) en bedreiging (art. 285 Sr) van directeur TBS-kliniek en poging tot uitlokking moord (meermalen gepleegd) door aan medegedetineerde namen en adressen van verschillende familieleden te geven en hem te verzoeken die personen om het leven te brengen (art. 289 Sr). TBS met dwangverpleging opgelegd aan verdachte die niet in staat wordt geacht zijn belangen behoorlijk te behar...

ECLI:NL:HR:2015:4162 Hoge Raad, 08-09-2015, 14/04939
Gepubliceerd op 22-01-2021
-

ECLI:NL:HR:2021:77 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/05511
Gepubliceerd op 20-01-2021
Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2021:76 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/05259
Gepubliceerd op 20-01-2021
Telkens omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregelen, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2021:73 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/03770
Gepubliceerd op 20-01-2021
Noodweer, art. 41 Sr. HR: art. 81.1. RO en omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2021:72 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/02916
Gepubliceerd op 20-01-2021
Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2021:97 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/02643
Gepubliceerd op 20-01-2021
Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) en (medeplegen/medeplichtigheid/poging tot) gekwalificeerde diefstal (art. 311.1 Sr). Verdachte en medeverdachten zijn in een bepaalde wijk in Den Haag lange tijd door de politie in de gaten gehouden vanwege verdenking van het plegen van woninginbraken. 1. Vordering b.p. Is hoogte van proceskostenveroordeling begrijpelijk, nu overgroot deel van...

ECLI:NL:HR:2021:81 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/02582
Gepubliceerd op 19-01-2021
Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr), (medeplegen/medeplichtigheid) gekwalificeerde diefstal (art. 311.1 Sr), schuldheling (art. 417bis.1 Sr) en poging tot oplichting (art. 326.1 Sr).Verdachte en medeverdachten zijn in een bepaalde wijk in Den Haag lange tijd door politie in de gaten gehouden vanwege verdenking van plegen van woninginbraken. 1. Is sprake van stelselmatige observat...

ECLI:NL:HR:2021:82 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/02584
Gepubliceerd op 19-01-2021
Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) en (medeplegen/medeplichtigheid/poging tot) gekwalificeerde diefstal (art. 311.1 Sr). Verdachte en medeverdachten zijn in een bepaalde wijk in Den Haag lange tijd door politie in de gaten gehouden vanwege verdenking van plegen van woninginbraken. 1. Is sprake van stelselmatige observatie a.b.i. art. 126g Sv door ‘intensieve surveillance’ van cr...

ECLI:NL:HR:2021:70 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/02673
Gepubliceerd op 19-01-2021
Verdachte n-o, niet (tijdig) middelen ingediend. Samenhang met 19/02582, 19/02584, 19/02643 en 19/02645.

ECLI:NL:HR:2021:75 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/04713
Gepubliceerd op 19-01-2021
Belaging, art. 285b Sr. Middelen over wetenschap verdachte dat zijn contact ongewenst en daarmee wederrechtelijk was en over de vordering van de b.p. HR: art. 81.1 RO en omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2021:74 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/04709
Gepubliceerd op 19-01-2021
Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2021:69 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/04024
Gepubliceerd op 19-01-2021
Poging tot zware mishandeling door zoon van haar vriend met aardappelschilmesje te steken in bovenlichaam en oor, art. 302.1 Sr. Noodweer, culpa in causa. Heeft verdachte nieuwe confrontatie gezocht door het verlaten van woning, waarin zij met aangever had gevochten? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. belang van nauwkeurige en consistente feitelijke vaststellingen...

ECLI:NL:HR:2021:79 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/05642
Gepubliceerd op 19-01-2021
Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2021:65 Hoge Raad, 19-01-2021, 18/04624
Gepubliceerd op 19-01-2021
Profijtontneming. Middelen o.m. over het afwijzen van getuigen en het betrekken van feiten waarvan betrokkene is vrijgesproken (Geerings tegen NL, NJ 2007/349). HR: art. 81.1 RO en matiging van de betalingsverplichting i.v.m. de redelijke termijn. Samenhang met 18/04563.

ECLI:NL:HR:2021:64 Hoge Raad, 19-01-2021, 18/04563
Gepubliceerd op 19-01-2021
Profijtontneming. Middel over vervolgprofijt en verlies en mate van toerekening. HR: art. 81.1 RO en matiging van de betalingsverplichting i.v.m. de redelijke termijn. Samenhang met 18/04624.

ECLI:NL:HR:2021:71 Hoge Raad, 19-01-2021, 18/02709
Gepubliceerd op 19-01-2021
Oplichting d.m.v. voorspiegelen rendementen en Wet toezicht kredietwezen 1992. Middelen o.m. over afwijzen getuige. HR: art. 81.1 RO en volstaan met constateren dat de redelijke termijn is overschreden.

ECLI:NL:HR:2021:67 Hoge Raad, 19-01-2021, 17/05492
Gepubliceerd op 19-01-2021
Opiumwetdelicten; productie van en handel in synthetische drugs in georganiseerd verband vanuit verschillende locaties in Heerlen en Kerkrade in 2011. Taakstrafverbod, art. 22b Sr. Oplegging taakstraf niet mogelijk gelet op taakstrafverbod van art. 22b.2 Sr, terwijl feiten zijn begaan vóór inwerkingtreding van wet beperking oplegging taakstraf (op 3-1-2012)? Gelet op overgangsbepaling in wet va...

ECLI:NL:HR:2021:80 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/02645
Gepubliceerd op 19-01-2021
Jeugdzaak. Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) en (voorbereiding) gekwalificeerde diefstal (art. 311.1 Sr). Verdachte en medeverdachten zijn in een bepaalde wijk in Den Haag lange tijd door politie in de gaten gehouden vanwege verdenking van plegen van woninginbraken. Is sprake stelselmatige observatie a.b.i. art. 126g Sv door ‘intensieve surveillance’ van criminele jeugdgroep op...

ECLI:NL:HR:2021:66 Hoge Raad, 19-01-2021, 17/05469
Gepubliceerd op 19-01-2021
Opiumwetdelicten; productie van en handel in synthetische drugs in georganiseerd verband vanuit verschillende locaties in Heerlen en Kerkrade in 2011. Taakstrafverbod, art. 22b Sr. Oplegging taakstraf niet mogelijk gelet op taakstrafverbod van art. 22b.2 Sr, terwijl feiten zijn begaan vóór inwerkingtreding van wet beperking oplegging taakstraf (op 3-1-2012)? Gelet op overgangsbepaling in wet va...

ECLI:NL:HR:2021:78 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/05573
Gepubliceerd op 19-01-2021
Poging moord, art. 45 jo. 289 Sr in Emmen in 2017 door met een mes in de borst te steken. Middelen o.m. over een alternatief scenario, opzet en voorbedachte raad. HR: art. 81.1 RO en omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2021:68 Hoge Raad, 19-01-2021, 20/01673
Gepubliceerd op 19-01-2021
Beklag, beslag ex art. 98 Sv op stukken in hoofdkantoor van Jehovah’s Getuigen en woningen van ouderlingen van Jehovah’s Getuigen t.z.v. verdenking van seksueel misbruik door (andere) leden van gemeenschap. Beroep op verschoningsrecht voor ouderlingen, art. 218 Sv. 1. Valt aanvullend klaagschrift binnen reikwijdte van art. 552a Sv? 2. Heeft Rb ten onrechte nagelaten behandeling aan te houden, m...

ECLI:NL:HR:1864:1 Hoge Raad, 12-01-1864, 15
Gepubliceerd op 13-01-2021
Tekst der wet.

ECLI:NL:HR:2003:AF3089 Hoge Raad, 04-03-2003, 01265/02
Gepubliceerd op 13-01-2021
-

ECLI:NL:HR:2021:5 Hoge Raad, 12-01-2021, 19/02943
Gepubliceerd op 12-01-2021
Aanwezig hebben amfetamine, LSD en/of cocaïne, MDMA en 2C-B (art.2.C Opiumwet). Middel klaagt over motivering bewezenverklaring. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2021:41 Hoge Raad, 12-01-2021, 19/03397
Gepubliceerd op 12-01-2021
Diefstal van elektriciteit t.b.v. hennepteelt (art. 3.B Opiumwet), art. 310 Sr. Heeft verdachte elektriciteit “weggenomen”? Bewezenverklaring houdt o.m. in dat verdachte elektriciteit heeft “weggenomen”. Dit onderdeel van de bewezenverklaring kan echter, mede gelet op wat namens verdachte is aangevoerd, niet z.m. worden afgeleid uit bewijsvoering, zodat uitspraak ontoereikend is gemotiveerd. Vo...

ECLI:NL:HR:2021:40 Hoge Raad, 12-01-2021, 19/03398
Gepubliceerd op 12-01-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Middelen o.m. m.b.t. 1. ontbreken overzicht b.m. waaraan schatting w.v.v. is ontleend en 2. ’s Hofs vaststelling dat sprake is geweest van eerdere oogsten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03397.

ECLI:NL:HR:2021:2 Hoge Raad, 12-01-2021, 19/01856
Gepubliceerd op 12-01-2021
Chaletmoord Ermelo. Medeplichtigheid aan medeplegen van brandstichting (art. 157 Sr) en medeplichtigheid aan medeplegen van poging tot verbranding lijk (art. 151 Sr). Ondervragingsrecht getuigen, art. 6.3.d EVRM. Kan steunbewijs voor niet ondervraagde getuige worden gevonden in verklaring van andere niet ondervraagde getuige? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:1017 en ECLI:N...

ECLI:NL:HR:2021:1 Hoge Raad, 12-01-2021, 19/01486
Gepubliceerd op 12-01-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen van witwassen en passieve ambtelijke omkoping. Klimop-zaak oud-notaris. Moet bij ontneming rekening worden gehouden met belastingheffing? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1998:ZD0947 m.b.t. fiscaal mechanisme dat meebrengt dat rechter bij bepaling van w.v.v. geen rekening dient te houden met belastingheffing. Dit mechanisme berust op vero...

ECLI:NL:HR:2021:4 Hoge Raad, 12-01-2021, 19/00919
Gepubliceerd op 12-01-2021
Chaletmoord Ermelo. Medeplegen van brandstichting (art. 157 Sr), medeplegen van poging tot verbranding lijk (art. 45 jo. 151 Sr) en medeplegen van wegmaken of verbergen van voorwerpen waarmee misdrijf is gepleegd (art. 189.1.2 Sr). Middelen over 1. afwijzing getuigenverzoeken, 2. afwijzing nader persoonlijkheidsonderzoek, 3. verwerping beroep op psychische overmacht en 4. omzetting vervangende ...

ECLI:NL:HR:2021:3 Hoge Raad, 12-01-2021, 19/00515
Gepubliceerd op 12-01-2021
Chaletmoord Ermelo. Doodslag (art. 287 Sr), medeplegen van brandstichting (art. 157 Sr), medeplegen van poging tot verbranding lijk (art. 45 jo. 151 Sr) en medeplegen van wegmaken of verbergen van voorwerpen waarmee misdrijf is gepleegd (art. 189.1.2 Sr). 1. Middel over ontbreken behoorlijke en effectieve ondervragingsmogelijkheid getuigen (Vidgen). Steunt de bewezenverklaring van feit 1 in bes...

ECLI:NL:HR:1994:ZC9727 Hoge Raad, 10-05-1994, 2975
Gepubliceerd op 11-01-2021
Indien de rechter oordeelt dat het beslag niet behoeft te worden gehandhaafd, dan zal hij moeten onderzoeken of de teruggave van de inbeslaggenomen voorwerpen aan een belanghebbende onder wie de voorwerpen niet zijn inbeslaggenomen en die of wel zelf een klaagschrift heeft ingediend dan wel tijdens de behandeling door de raadkamer om teruggave van de voorwerpen heeft verzocht, op het eerste gez...

ECLI:NL:HR:1998:AB9540 Hoge Raad, 06-10-1998, 3833
Gepubliceerd op 11-01-2021
Kennisgeving niet verdere vervolging in de zin van art. 245 Sv.

ECLI:NL:HR:1993:ZC9285 Hoge Raad, 23-11-1993, 3018
Gepubliceerd op 07-01-2021
Klaagschrift strekkende tot teruggave van in beslag genomen goederen. Indien het gerecht, waarbij het klaagschrift is ingediend, constateert dat het niet bevoegd is tot de afdoening daarvan, dan zal de griffier van dat gerecht het klaagschrift naar het bevoegde gerecht moeten zenden; artikel 552 lid 3 WvSv.

ECLI:NL:HR:1986:AC4107 Hoge Raad, 15-04-1986, 79 155
Gepubliceerd op 17-12-2020
Moord op afstand. Medeplegen. Lijfelijk niet aanwezig.

ECLI:NL:HR:1996:ZD0429 Hoge Raad, 23-04-1996, 102.100
Gepubliceerd op 16-12-2020
Pikmeer I. Vervolgbaarheid gemeenteambtenaar als openbaar lichaam (de gemeente). Hij is op grond van hoofdstuk 7 Gw immuun.

ECLI:NL:HR:1993:ZC9461 Hoge Raad, 19-10-1993, 95.106
Gepubliceerd op 16-12-2020
Sportkantine. Medeplegen van diefstal. Geen uitvoeringshandeling verricht. Geen blijk van nauwe en volledige samenwerking.

ECLI:NL:HR:1993:AB7899 Hoge Raad, 02-02-1993, 92563 E
Gepubliceerd op 16-12-2020
Aflatoxinepinda's. Contra-expertise. Beroep op afwezigheid van alle schuld. HR ontslaat verdachte van alle rechtsvervolging.

ECLI:NL:HR:1995:ZD0328 Hoge Raad, 19-12-1995, 101.269
Gepubliceerd op 16-12-2020
-

ECLI:NL:HR:2020:2058 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/05046
Gepubliceerd op 15-12-2020
Verduistering in dienstbetrekking (meermalen gepleegd) door als kassamedewerker van tankstation geldbedragen af te romen, art. 322 Sr. Strafmotivering. Overwegingen t.a.v. door AG gevorderde straf en overschrijding redelijke termijn in h.b. (zonder te vermelden welke straf zou zijn opgelegd indien redelijke termijn niet zou zijn overschreden) begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:2055 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/04312
Gepubliceerd op 15-12-2020
Jeugdzaak. Mishandeling door ander eenmaal tegen lichaam te stompen, art. 300.1 Sr. 1. Bewijsklacht. Heeft aangever pijn ondervonden door enkele stomp van verdachte tegen diens lichaam? 2. Beroep op noodweer. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:2052 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/03335
Gepubliceerd op 15-12-2020
Oplichting, art. 326.1 Sr. 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring OM in vervolging wegens schending van art. 68 Sr (ne bis in idem). 2. Bewijsklachten. 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. en 2. HR: art.81.1 RO. Ad 3. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat ten behoeve van in arrest genoe...

ECLI:NL:HR:2020:2011 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/03147
Gepubliceerd op 15-12-2020
Verduistering (meermalen gepleegd), art. 321 Sr. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Heeft zich omstandigheid voorgedaan waaruit voortvloeit dat einduitspraak verdachte bekend is, nu mededeling uitspraak en tekst van samenhangende ontnemingsbeslissing zijn uitgereikt aan verdachte? Hof heeft kennelijk aangenomen dat geen sprake is van o...

ECLI:NL:HR:2020:2019 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/02223
Gepubliceerd op 15-12-2020
Faillissementsfraude. Feitelijk leidinggeven aan door rechtspersonen begane bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd (art. 341.a (oud) Sr). Heeft verdachte gehandeld ter bedrieglijke verkorting van rechten van schuldeisers van rechtspersoon? In art. 341 (oud) Sr gebezigde bewoordingen “ter bedrieglijke verkorting van rechten van zijn schuldeisers” brengen tot uitdrukking dat verdachte opzet m...

ECLI:NL:HR:2020:2047 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/04667
Gepubliceerd op 15-12-2020
Medeplegen poging tot zware mishandeling (art. 302.1 Sr). 1. Uos t.a.v. onbetrouwbaarheid verklaring aangever. 2. Bewijsklacht medeplegen. 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. en 2. HR: art. 81.1 RO. Ad 3. Hof heeft verdachte verplichtingen opgelegd om aan Staat ten behoeve van in arrest genoemde slachtoffers in arrest vermelde bedra...

ECLI:NL:HR:2020:2043 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/02586
Gepubliceerd op 15-12-2020
Medeplegen poging doodslag tegen A (art. 287 Sr) en medeplegen poging zware mishandeling tegen B (art. 302.1 Sr) door hen met helm te slaan en tegen hoofd te schoppen, nadat verdachte is gestoken door persoon uit groepje waartoe A en B behoorden en medeverdachte door A met baksteen in zijn hand is achtervolgd. Noodweer. Zijn gedragingen van verdachte aanvallend van aard? HR herhaalt relevante o...

ECLI:NL:HR:2020:2034 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/02757
Gepubliceerd op 15-12-2020
Verkrachting van 19-jarige vrouw door 39-jarige verdachte in woning van ander bij wie verdachte en aangeefster verblijven, art. 242 Sr. 1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangever voldoende steun in overig bewijsmateriaal? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ...

ECLI:NL:HR:2020:1968 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/03850
Gepubliceerd op 15-12-2020
Ter uitvoering van Europees onderzoeksbevel dat was uitgevaardigd door justitiële autoriteiten van Frankrijk is onder belanghebbenden administratie in beslag genomen en zijn digitale gegevens vastgelegd, waarna belanghebbenden o.g.v. art. 552a jo art. 5.4.10.1 Sv klaagschrift hebben ingediend. Kon Rb geen toegang verlenen tot behandeling van klaagschrift aan bestuurder van meerdere klagers als ...

ECLI:NL:HR:2020:1970 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/04321
Gepubliceerd op 15-12-2020
OM-cassatie. Ter uitvoering van Europees onderzoeksbevel dat was uitgevaardigd door justitiële autoriteiten van Frankrijk is ex art. 98 Sv onder diverse vennootschappen administratie in beslag genomen en zijn digitale gegevens vastgelegd, waarna notaris en notariskantoor o.g.v. art. 552a jo art. 5.4.10.1 Sv klaagschrift hebben ingediend. (Afgeleid) verschoningsrecht notariskantoor. Rb heeft kla...

ECLI:NL:HR:2020:1913 Hoge Raad, 15-12-2020, 20/01802
Gepubliceerd op 15-12-2020
Beklag, beslag ex art. 98 Sv op 112-melding van minderjarige verdachte aan meldkamer van ambulancedienst t.z.v. verdenking van moord/doodslag op 15-jarig meisje. Beroep op verschoningsrecht van bij ambulancedienst werkzame verpleegkundig centralist in opleiding (klager), geheimhouderstukken. Rb heeft geoordeeld dat sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden die doorbreking van verschoning...

ECLI:NL:HR:2020:2018 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/02222
Gepubliceerd op 15-12-2020
Faillissementsfraude. Feitelijk leidinggeven aan door rechtspersonen begane bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd (art. 341.a (oud) Sr). 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedane getuigenverzoeken. 2. Bewijsklacht m.b.t. daderschap rechtspersonen. 3. Bewijsklacht m.b.t. opzet verdachte als feitelijk leidinggever op bedrieglijke verkorting van rechten van schuldeisers. HR: art. 81.1 RO. S...

ECLI:NL:HR:2020:2017 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/02117
Gepubliceerd op 15-12-2020
Faillissementsfraude. Feitelijk leidinggeven aan door rechtspersonen begane bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd (art. 341.a (oud) Sr) en feitelijk leiding geven aan door rechtspersoon opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting (art. 68 AWR). 1. Bewijsklacht bedrieglijke bankbreuk. 2. Kan onder “last” a.b.i. art. 341.a (oud) Sr enkel worden verstaan last waarvan (later) gefaille...

ECLI:NL:HR:1986:AC9334 Hoge Raad, 29-04-1986, 79995U
Gepubliceerd op 15-12-2020
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Italiaanse nationaliteit) naar Italië t.z.v. medeplegen (poging tot) moord dan wel doodslag. 1. Verhoor van opgeëiste persoon, art. 25.1 Uitleveringswet. Is voldaan aan art. 308 Sv jo. 29 UW? 2. Heeft Rb zich bewogen buiten vordering OvJ door uitlevering ten dele toelaatbaar te verklaren? 3. Omschrijving feiten. Voldoende feitelijke opgave? Ad 1. Uit ar...

ECLI:NL:HR:2020:2046 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/01950
Gepubliceerd op 15-12-2020
Bedreiging, art. 285.1 Sr. 1. Vordering b.p. Toewijzing vordering tot immateriële schadevergoeding, art. 6:106.b BW. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art.81.1 RO. Ad 2. Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat ten behoeve van in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te betalen, bij gebreke van bet...

ECLI:NL:HR:2020:2045 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/01877
Gepubliceerd op 15-12-2020
Medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving met zwaar lichamelijk letsel als gevolg, art. 282.2 Sr. 1. Bewijsklachten medeplegen. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art.81.1 RO. Ad 2. Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat ten behoeve van in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te betalen, bij gebr...

ECLI:NL:HR:2020:1969 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/01763
Gepubliceerd op 15-12-2020
Mishandeling, terwijl feit zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft door een vriend met vuist tegen zijn hoofd te slaan waardoor die vriend ten val is gekomen en botbreuken in neusbeen en oogkas heeft opgelopen, art. 300.2 Sr. Botbreuken in neusbeen en oogkas aan te merken als zwaar lichamelijk letsel? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:1051 m.b.t. algemene gezichtspunten v...

ECLI:NL:HR:2020:2044 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/01694
Gepubliceerd op 15-12-2020
Medeplegen oplichting door valselijk opgemaakte aanvraag kinderopvangtoeslag bij belastingdienst in te dienen (art. 326.1 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 Sr). Voorwaardelijk verzoek tot deelonderzoek door reclassering naar mogelijkheden van elektronisch toezicht. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01579 (niet gepubliceerd; art. 81.1 RO) en 19/01706 (niet gepubliceerd; geen mi...

ECLI:NL:HR:2020:2030 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/01590
Gepubliceerd op 15-12-2020
Poging doodslag in 2015 in Maastricht door met mes in bovenlichaam van ander te steken, waardoor deze letsel aan zijn milt en klaplong oploopt (art. 287 Sr). HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2020:2029 Hoge Raad, 15-12-2020, 18/05491
Gepubliceerd op 15-12-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit oplichting en witwassen. Verzoek om in rechte toegekende vorderingen b.p.’s in mindering te brengen op schatting w.v.v. afgewezen op de grond dat deze vorderingen nog niet onherroepelijk waren toegekend. Dient HR alsnog te bepalen dat bedragen van (inmiddels onherroepelijk) toegewezen vorderingen b.p. in mindering worden gebracht, nu HR ambtshalve bekend is met zijn...

ECLI:NL:HR:2020:2024 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/01316
Gepubliceerd op 15-12-2020
Medeplichtigheid aan oplichting bij verkoop van smartphones via internet, art. 326.1 Sr. Bewijsklacht t.a.v. voor medeplichtigheid vereist opzet op oplichting. Hof heeft geoordeeld dat verdachte bewust aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij met zijn gedragingen behulpzaam was bij of gelegenheid bood tot oplichting. Dat oordeel is niet z.m. begrijpelijk. Hof heeft immers aan dat oordeel mede ...

ECLI:NL:HR:2020:2010 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/00537
Gepubliceerd op 15-12-2020
OM-cassatie en cassatie verdachte. Ontucht met 14-jarig meisje door 19-jarige verdachte, meermalen gepleegd (art. 245 en 247 Sr). 1. OM-cassatie. Strafmotivering (3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 120 uren taakstraf), art. 22b.3 Sr. Oplegging taakstraf in combinatie met geheel voorwaardelijke gevangenisstraf in strijd met taakstrafverbod? 2. Cassatie verdachte. Aanhoudingsverzoek op ...

ECLI:NL:HR:2020:1993 Hoge Raad, 15-12-2020, 18/03687
Gepubliceerd op 15-12-2020
Op openbare weg in tas bij zich hebben van aardappelschilmes met rubber om lemmet als schede, art. 2.5.2 APV Amsterdam 2008. 1. Verbindendheid art. 2.5.2 APV i.v.m. i.w.tr. Wet volledig verbod stiletto’s, valmessen en vlindermessen. Is bewezenverklaard feit strafbaar? 2. Rechtskracht van art. 2.5 APV in het licht van art. 122 Gemeentewet. Ad 1. A.g.v. Wet volledig verbod stiletto’s, valmessen e...

ECLI:NL:HR:2020:2012 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/02202
Gepubliceerd op 15-12-2020
Gewelddadige woningoverval in IJmuiden in 2014. Medeplegen diefstal met geweld, art. 311.2.2 Sr. 1. Vordering b.p., immateriële schade. Is sprake van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106b BW a.g.v. bewezenverklaard feit, nu hof niet heeft vastgesteld dat b.p. geestelijk letsel heeft opgelopen? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, a...

ECLI:NL:HR:2020:2013 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/03044
Gepubliceerd op 15-12-2020
Vechtpartij tussen rivaliserende motorclubs in Sittard in 2015. Poging tot doodslag (meermalen gepleegd) door vanuit café op manshoogte te schieten op overmacht aan leden van andere motorclub die 3 leden van motorclub van verdachte zwaar mishandelen, art. 287 Sr. Noodweer, proportionaliteitseis. Staat 1 keer schieten met vuurwapen in redelijke verhouding tot ernstige mishandeling van 3 personen...

ECLI:NL:HR:2020:2036 Hoge Raad, 15-12-2020, 18/02589
Gepubliceerd op 15-12-2020
Caribische zaak. Woningoverval op Bonaire. Medeplegen diefstal met geweld met dood politieagent als gevolg (art. 325.2.1 jo. 324.4 Sr BES) en medeplegen voorbereiding diefstal met geweld (art. 325.1 jo. 324.4 jo. 48a.1 Sr BES). 1. Betekening dagvaarding in h.b. van in Nederland gedetineerde verdachte. Dagvaardingstermijn in acht genomen, nu onderzoek ttz. mede in Nederland heeft plaatsgevonden?...

ECLI:NL:HR:2020:2025 Hoge Raad, 15-12-2020, 18/02395
Gepubliceerd op 15-12-2020
Caribische zaak. Woningoverval op Bonaire. Medeplegen diefstal met geweld met dood politieagent als gevolg (art. 325.2.1 jo. 324.4 Sr BES) en medeplegen voorbereiding diefstal met geweld (art. 325.1 jo. 324.4 jo. 48a.1 Sr BES). 1. Bewijsklacht medeplegen diefstal. Is vuurwapengeweld waaraan dood van agent kan worden toegerekend gepleegd met het in art. 325.1 BES omschreven oogmerk? 2. Verweer d...

ECLI:NL:HR:2020:2026 Hoge Raad, 15-12-2020, 18/02021
Gepubliceerd op 15-12-2020
Caribische zaak. Woningoverval op Bonaire. Medeplegen diefstal met geweld met dood politieagent als gevolg (art. 325.2.1 jo. 324.4 Sr BES) en medeplegen voorbereiding diefstal met geweld (art. 325.1 jo. 324.4 jo. 48a.1 Sr BES). 1. Is p-v tz. in h.b. op voorgeschreven wijze vastgesteld en ondertekend? 2. Bewijsklacht medeplegen diefstal. Is vuurwapengeweld waaraan dood van agent kan worden toege...

ECLI:NL:HR:2020:2027 Hoge Raad, 15-12-2020, 18/01993
Gepubliceerd op 15-12-2020
Caribische zaak. Woningoverval op Bonaire. Medeplegen diefstal met geweld met dood politieagent als gevolg (art. 325.2.1 jo. 324.4 Sr BES) en medeplegen voorbereiding diefstal met geweld (art. 325.1 jo. 324.4 jo. 48a.1 Sr BES). 1. Is p-v tz. in h.b. op voorgeschreven wijze vastgesteld en ondertekend? 2. Bewijsklacht medeplegen diefstal. Is vuurwapengeweld waaraan dood van agent kan worden toege...

ECLI:NL:HR:2020:2022 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/00420
Gepubliceerd op 15-12-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Betekening oproeping tz. in h.b. Laatst opgegeven woon- of verblijfplaats achterhaald door latere inschrijving in BRP op ander adres? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/00419.

ECLI:NL:HR:2020:2028 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/05415
Gepubliceerd op 15-12-2020
Diefstal, art. 310 Sr. ISD-maatregel, art. 38m.1 Sr. Is voldaan aan wettelijke voorwaarde van art. 38m.1.2 Sr, nu van 1 van de 3 eerdere veroordelingen alleen onvoorwaardelijk gedeelte van opgelegde straf ten uitvoer is gelegd? O.g.v. art. 38m.1.2 Sr is voor oplegging van ISD-maatregel o.m. vereist dat feit is begaan nadat van 3 veroordelingen de in art. 38m.1 Sr bedoelde straffen of maatregele...

ECLI:NL:HR:2020:2039 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/04538
Gepubliceerd op 15-12-2020
Grootschalige beleggingsfraude. Feitelijk leiding geven aan oplichting (art. 326.1 Sr), bedrieglijke bankbreuk (art. 341 Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 Sr). 1. Strafoplegging. Kon hof bijkomende straf van ontzetting van recht tot uitoefening van beroep van bestuurder van enige rechtspersoo...

ECLI:NL:HR:2020:2008 Hoge Raad, 15-12-2020, 20/01476
Gepubliceerd op 15-12-2020
Corona-uitspraak, COVID-19. Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Albanese nationaliteit) naar Zwitserland t.z.v. handel in verdovende middelen. 1. Openbaarheid behandeling. Betekent omstandigheid dat t.t.v. behandeling van zaak toegankelijkheid van gerechtsgebouw was beperkt a.g.v. uitbraak van epidemie van COVID-19 dat Rb zaak niet in het openbaar heeft behandeld? 2. Heeft Rb beslissing i...

ECLI:NL:HR:2020:2037 Hoge Raad, 15-12-2020, 20/03532
Gepubliceerd op 15-12-2020
Corona-uitspraak, COVID-19. Cassatie in het belang van de wet. Jeugdzaak. Is toelaatbaar dat strafzaak op tz. inhoudelijk wordt behandeld, terwijl 1 van raadsheren hof i.v.m. uitbraak van epidemie van COVID-19 zonder fysiek aanwezig te zijn in zittingszaal deelneemt aan onderzoek ttz. door middel van tweezijdig elektronisch communicatiemiddel met beeld en geluid (“Skype for Business”)? Tijdelij...

ECLI:NL:HR:2020:2033 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/05181
Gepubliceerd op 15-12-2020
Blokkeerfriezen bij landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum in 2017. Medeplegen versperring van snelweg, terwijl daarvan gevaar voor veiligheid van verkeer te duchten is (art. 162.1 Sr), medeplegen door bedreiging met geweld geoorloofde betoging verhinderen (art. 143 Sr) en medeplegen dwang (art. 284.1.1 Sr). 1. Uitoefening spreekrecht door aangevers, art. 51e.1 Sv. 2. Uitleg woorden ‘terw...

ECLI:NL:HR:2020:2035 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/05180
Gepubliceerd op 15-12-2020
Blokkeerfriezen bij landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum in 2017. Medeplegen versperring van snelweg, terwijl daarvan gevaar voor veiligheid van verkeer te duchten is (art. 162.1 Sr), medeplegen door bedreiging met geweld geoorloofde betoging verhinderen (art. 143 Sr) en medeplegen dwang (art. 284.1.1 Sr). 1. Uitoefening spreekrecht door aangevers, art. 51e.1 Sv. 2. Uitleg woorden ‘terw...

ECLI:NL:HR:2020:2032 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/05179
Gepubliceerd op 15-12-2020
Blokkeerfriezen bij landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum in 2017. Medeplegen versperring van snelweg, terwijl daarvan gevaar voor veiligheid van verkeer te duchten is (art. 162.1 Sr), medeplegen door bedreiging met geweld geoorloofde betoging verhinderen (art. 143 Sr) en medeplegen dwang (art. 284.1.1 Sr). 1. Uitoefening spreekrecht door aangevers, art. 51e.1 Sv. 2. Uitleg woorden ‘terw...

ECLI:NL:HR:2020:2031 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/05178
Gepubliceerd op 15-12-2020
Blokkeerfriezen bij landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum in 2017. Medeplegen versperring van snelweg, terwijl daarvan gevaar voor veiligheid van verkeer te duchten is (art. 162.1 Sr), medeplegen door bedreiging met geweld geoorloofde betoging verhinderen (art. 143 Sr) en medeplegen dwang (art. 284.1.1 Sr). 1. Uitoefening spreekrecht door aangevers, art. 51e.1 Sv. 2. Uitleg woorden ‘terw...

ECLI:NL:HR:2020:2023 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/05204
Gepubliceerd op 15-12-2020
Blokkeerfriezen bij landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum in 2017. Medeplegen versperring van snelweg, terwijl daarvan gevaar voor veiligheid van verkeer te duchten is (art. 162.1 Sr), medeplegen door bedreiging met geweld geoorloofde betoging verhinderen (art. 143 Sr) en medeplegen dwang (art. 284.1.1 Sr). 1. Uitoefening spreekrecht door aangevers, art. 51e.1 Sv. 2. Uitleg woorden ‘terw...

ECLI:NL:HR:2020:2020 Hoge Raad, 15-12-2020, 20/00124
Gepubliceerd op 15-12-2020
Blokkeerfriezen bij landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum in 2017. Medeplegen opruiing (art. 131.1 Sr), uitlokking van medeplegen versperring van snelweg, terwijl daarvan gevaar voor veiligheid van verkeer te duchten is (art. 162.1 Sr) en uitlokking van medeplegen door bedreiging met geweld geoorloofde betoging verhinderen (art. 143 Sr). 1. Heeft verdachte ‘opgeruid’ tot versperring snel...

ECLI:NL:HR:2020:2021 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/00419
Gepubliceerd op 15-12-2020
Telen hennep (art. 3.B Opiumwet), medeplegen diefstal elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1 Sr) en voorhanden hebben veerdrukpistolen en nabootsingen van pistolen en revolvers (art. 13.1 WWM). Strafmotivering (5 weken gevangenisstraf), art. 22b.2 Sr. Is taakstrafverbod van toepassing, nu t.t.v. begin van pleegperiode feiten 1 en 2 en pleegdatum feit 3 eerder opgelegde taakstraf nog niet g...

ECLI:NL:HR:1993:ZC9244 Hoge Raad, 02-03-1993, 2909
Gepubliceerd op 11-12-2020
Artikel 552a WvSv. Redelijk en maatschappelijk niet onverantwoord om de inbeslaggenomen zaak aan derde-klager terug te geven (ipv aan de beslagene). Strafrechter behoort niet te treden in de beslechting van burgerrechtelijke eigendoms- en bezitskwesties.

ECLI:NL:HR:1998:ZD1164 Hoge Raad, 19-05-1998, 3789
Gepubliceerd op 11-12-2020
Artikel 116 lid 1 juncto artikel 552a, lid 6, WvSv. Artikel 119 lid 4 WvSv, aanwijzing aan de bewaarder van het inbeslaggenomen goed.

ECLI:NL:HR:1994:ZC9634 Hoge Raad, 15-02-1994, 3107
Gepubliceerd op 11-12-2020
Op het gerecht rust de plicht om, alvorens op een klaagschrift als bedoeld in artikel 552a WvSv te beslissen, aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens na te gaan of een of meer anderen dan de klager als belanghebbend moet(en) worden aangemerkt.

ECLI:NL:HR:2020:1994 Hoge Raad, 11-12-2020, 19/03824
Gepubliceerd op 11-12-2020
Oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr). Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Hof heeft verdachte verplichtingen opgelegd om aan Staat ten behoeve van in arrest genoemde slachtoffers in arrest vermelde bedragen te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door in arrest telkens genoemde aantal dagen hechtenis. HR zal ’s...

ECLI:NL:HR:1998:ZD1166 Hoge Raad, 31-03-1998, 3803
Gepubliceerd op 10-12-2020
Op grond van artikel 94a Wvsv beslag gelegd op kampeerwagen. De derde/niet-beslagene stelt eigenaar te zijn van het inbeslaggenomen voorwerp. De rechter dient na te gaan of zich het geval voordoet dat buiten redelijke twijfel staat dat die derde/niet-beslagene als eigenaar van het voorwerp moet worden aangemerkt.

ECLI:NL:HR:1997:ZD0640 Hoge Raad, 11-02-1997, 3582
Gepubliceerd op 10-12-2020
Volgens art. 103 WvSv kan beslag op grond van art. 94a WvSv alleen worden gelegd krachtens schriftelijke, op vordering van de officier van justitie door de R-C verleende machtiging. Zo'n machtiging kan niet in een later stadium op schrift worden gesteld. Belangen van de betrokkene zijn door dit verzuim redelijkerwijze niet geschaad.

ECLI:NL:HR:1997:ZD0838 Hoge Raad, 21-10-1997, 3616
Gepubliceerd op 10-12-2020
Hernieuwd beklag is alleen mogelijk op grond van nieuwe feiten en omstandigheden, welken niet zijn aangevoerd.

ECLI:NL:HR:2020:1966 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/04974
Gepubliceerd op 08-12-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/04881 en 19/04915.

ECLI:NL:HR:2020:1965 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/04915
Gepubliceerd op 08-12-2020
Medeplegen van het zich verschaffen en in voorraad hebben van valse bankbiljetten, art. 209 Sr. Vormverzuim, art. 359a Sv. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring OM in vervolging wegens schending Tallon-criterium. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:1889 m.b.t. niet-ontvankelijkverklaring van OM in het geval dat verdachte door opsporingsambtenaar dan wel door pers...

ECLI:NL:HR:2020:1964 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/04881
Gepubliceerd op 08-12-2020
Medeplegen van het zich verschaffen en in voorraad hebben van valse bankbiljetten, art. 209 Sr. Vormverzuim, art. 359a Sv. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring OM in vervolging wegens schending Tallon-criterium. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:1889 m.b.t. niet-ontvankelijkverklaring van OM in het geval dat verdachte door opsporingsambtenaar dan wel door pers...

ECLI:NL:HR:2020:1960 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/04338
Gepubliceerd op 08-12-2020
Economische zaak. Medeplegen opzettelijke bodemverontreiniging door dumping drugsafval, art. 13 Wet Bodembescherming. Bewijsklacht. Heeft verdachte handelingen op bodem verricht waardoor bodem kon worden verontreinigd? Hof heeft vastgesteld dat verdachte drugsafval heeft ‘gedumpt’ door op bospad o.m. enkele vaten en jerrycans uit vrachtauto te halen, op onbeschermde bodem te zetten, deze daar a...

ECLI:NL:HR:2020:1971 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/03916
Gepubliceerd op 08-12-2020
Beklag, beslag ex art 94 Sv op diverse sieraden en geldbedrag onder ander dan klaagster t.z.v. verdenking witwassen. 1. Ontvankelijkheid beroep t.a.v. reeds teruggegeven oorbellen en ring, art. 134.2 Sv. 2. Begrijpelijkheid oordeel Rb dat belang van strafvordering voortduren van beslag vordert. Staat omstandigheid dat beslag is gelegd onder ander dan klaagster in de weg aan verbeurdverklaring v...

ECLI:NL:HR:2020:1967 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/02684
Gepubliceerd op 08-12-2020
Poging tot doodslag, meermalen gepleegd (art. 287 Sr) door met een vuurwapen op een woning te schieten waarin en waarvoor zich op dat momenten verschillende personen (waaronder kinderen) bevonden. 1. Vordering b.p., rechtstreekse schade. Heeft b.p. gevorderde schade rechtstreeks door bewezenverklaard feit geleden? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, a...

ECLI:NL:HR:2020:1956 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/02450
Gepubliceerd op 08-12-2020
Belaging van ex- vriend gedurende een periode van meer dan een jaar (art. 285 Sr) en opzettelijk in strijd handelen met een in dat kader opgelegde gedragsaanwijzing (art. 184a Sr). 1. Vordering b.p., immateriële schade. Is sprake van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106b BW a.g.v. bewezenverklaard feit, nu sprake is van langdurige en intensieve belaging die heeft geleid tot...

ECLI:NL:HR:1990:ZC8487 Hoge Raad, 27-02-1990, 2512
Gepubliceerd op 08-12-2020
Interpretatie van het begrip belanghebbende in de zin van artikel 552a en 552b WvSv. Belanghebbenden zijn naast de beslagenen en degenen die een zakelijk recht op één of meer inbeslaggenomen voorwerpen hebben zij die op grond van een overeenkomst belang hebben bij een beschikkingsmacht over het voorwerp.

ECLI:NL:HR:1999:AB7949 Hoge Raad, 02-03-1999, 3866
Gepubliceerd op 08-12-2020
Tegen een machtiging van de OvJ aan de bewaarder tot vervreemding van een inbeslaggenomen voorwerp kan geen beklag worden ingesteld. Gebruik (artikel 552a lid 1 WvSv) is geen vervreemding (artikel 117 WvSv).

ECLI:NL:HR:1990:ZC8372 Hoge Raad, 09-01-1990, 2409
Gepubliceerd op 08-12-2020
Artikel 552a leden 1 en 5 Wetboek van Strafvordering. De wet kent geen mogelijkheid om na teruggave van de inbeslaggenomen goederen in rechte te doen vaststellen dat de inbeslagneming dan wel het gebruik van het inbeslaggenomene onrechtmatig was.

ECLI:NL:HR:1987:AC9904 Hoge Raad, 23-06-1987, 1990
Gepubliceerd op 08-12-2020
Beslagene dient te worden gehoord. Artikel 118 lid 1 en 3 Wetboek van Strafvordering.

ECLI:NL:HR:2020:1975 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/03955
Gepubliceerd op 08-12-2020
Opzettelijk telen van hennep (art. 3.B Opiumwet) en diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). Vormverzuim, art. 359a Sv. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting, nu politieagent in privétijd op bezoek gaat bij vriend (verdachte) en in diens woning hennepkwekerij aantreft. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:1889 m.b.t. vraag wanneer sprake is van “voorb...

ECLI:NL:HR:2020:1973 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/05068
Gepubliceerd op 08-12-2020
Jeugdzaak. Opzettelijk vervoeren en aanwezig hebben hennep (art. 3.B en 3.C Opiumwet) en medeplichtigheid aan opzettelijk verstrekken hennep (art. 48 Sr jo. art. 3.B Opiumwet). Cautie ex art. 29.2 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:2056 m.b.t. redelijk vermoeden van schuld en verhoorsituatie. Hof heeft geoordeeld dat aan verdachte niet de in art. 29.2 Sv bedoelde mededel...

ECLI:NL:HR:2020:1974 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/04634
Gepubliceerd op 08-12-2020
Economische zaak. Opzettelijke invoer uit China van zakjes met granulaat, inhoudende Cost (beschermde plantensoort), meermalen gepleegd (art. 3.37.1 Wet natuurbescherming). Afwezigheid van alle schuld, beroep op verontschuldigbare rechtsdwaling. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO1490 m.b.t. vereisten voor het slagen van beroep op avas wegens dwaling t.a.v. wederrechtelijk...

ECLI:NL:HR:2020:1958 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/01939
Gepubliceerd op 08-12-2020
Jeugdzaak. Steekincident op metrostation Postjesweg in Amsterdam, waarbij minderjarige meisjes zijn betrokken. Medeplegen poging tot doodslag (art. 47 jo. 287 Sr) en openlijke geweldpleging met lichamelijk letsel tot gevolg (art. 141.2 Sr). Aanhouding zaak, art. 496a Sv. Is rechter, ingeval niet “beide ouders” van minderjarige verdachte ttz. zijn verschenen en geen sprake is van één van in art....

ECLI:NL:HR:2020:1961 Hoge Raad, 08-12-2020, 20/02034
Gepubliceerd op 08-12-2020
Beschikking, gijzeling getuige ex art. 221 Sv. Ontvankelijkheid cassatieberoep na beëindiging gijzeling. Hof heeft betrokkene (getuige) n-o verklaard in zijn h.b. tegen beschikking Rb tot in gijzeling houden getuige. HR: Op redenen vermeld in CAG zal HR cassatieberoep van betrokkene niet in behandeling nemen. CAG: In ECLI:NL:HR:1997:AB9988 is bepaald dat getuige die reeds uit gijzeling is ontsl...

ECLI:NL:HR:2020:1972 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/04559
Gepubliceerd op 08-12-2020
Aanwezig hebben amfetamine en MDMA, art. 2.C Opiumwet. Strafmotivering (voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden). Kon hof bij strafoplegging rekening houden met omstandigheid dat verdachte “zelfs nog deze zomer met politie en justitie in aanraking is gekomen wegens overtreding van Opiumwet”? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM9968 m.b.t. betrekken van niet tlgd. feit...

ECLI:NL:HR:2020:1955 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/01786
Gepubliceerd op 08-12-2020
Medeplichtigheid aan het in brand steken van personenauto op oprit van huis van b.p. (art. 48 jo. art. 157 Sr). Vordering b.p., immateriële schade. Is sprake van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106b BW a.g.v. bewezenverklaard feit, nu hof niets heeft vastgesteld over aard en ernst van normschending en van gevolgen daarvan voor b.p.? HR herhaalt relevante overwegingen uit E...

ECLI:NL:HR:2020:1963 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/04227
Gepubliceerd op 08-12-2020
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of bedreiging met zware mishandeling, art. 285 Sr. Middelen over 1. het in redelijkheid kunnen ontstaan van vrees en 2. de vervangende hechtenis bij de schadevergoedingsmaatregel. HR: art. 81.1 RO en omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1912 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/03717
Gepubliceerd op 08-12-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Middelen klagen o.m. over 1. vaststelling omvang w.v.v. en 2. over oordeel van het hof dat de betrokkene geen huisvestingskosten heeft gemaakt die in mindering dienen te worden gebracht op het te ontnemen geldbedrag. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03716.

ECLI:NL:HR:2020:1911 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/03716
Gepubliceerd op 08-12-2020
Opzettelijk telen en aanwezig hebben van grote hoeveelheid hennep (art. 3.B Opiumwet) en diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). Ten onrechte volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen a.b.i. art. 359.3 Sv? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03717.

ECLI:NL:HR:2020:1936 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/02748
Gepubliceerd op 08-12-2020
Opzettelijk telen van hennep (art. 3.B. Opiumwet), diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr) op twee verschillende locaties (Wolvega en Hardegarijp) en vuurwapenbezit (art. 26. 1 WWM). 1. Bewijsklacht m.b.t. het opzettelijk telen van hennep en hoeveelheid weggenomen elektrische energie in Wolvega, 2. Motiveringsklacht betrouwbaarheid getuigenverklaring en 3. Bewijsklacht re...

ECLI:NL:HR:2020:1801 Hoge Raad, 08-12-2020, 18/03050
Gepubliceerd op 08-12-2020
Beleggingsfraude. Feitelijk leidinggeven aan: oplichting begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 326 Sr ), bedrieglijke bankbreuk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 341 Sr), valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225 Sr) en medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Middelen over 1. strafmotivering nu hof ten na...

ECLI:NL:HR:2020:1962 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/04517
Gepubliceerd op 08-12-2020
Moord op ex-vriendin door haar bij haar woning neer te schieten, art. 289 Sr. Middelen over 1. afwijzing getuigenverzoek, 2. niet responderen op uos alternatief scenario, 3. voorbedachte raad en 4. verwerping beroep noodweer(exces). HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914)

ECLI:NL:HR:2020:1938 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/05815
Gepubliceerd op 08-12-2020
Moord op moeder door toedienen dodelijke hoeveelheid oxycodon, art. 289 Sr. Klachten over daderschap, opzet en voorbedachte raad en de vervangende hechtenis bij de schadevergoedingsmaatregelen. HR: art. 81.1 RO en omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregelen, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1957 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/03025
Gepubliceerd op 08-12-2020
Woninginbraak in de nachtelijke uren (art. 311.1 Sr) en diefstal d.m.v. valse sleutel door geld te pinnen met de bij die woninginbraak weggenomen pinpassen(art. 311.1.5 Sr). Heeft het hof in strijd met art. 14c Sr de invulling van het opgelegde locatiegebod ten onrechte in zijn geheel overgelaten aan de reclassering? HR: Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de rechter “de reikwijdte van een locati...

ECLI:NL:HR:2020:1959 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/02082
Gepubliceerd op 08-12-2020
Jeugdzaak. Steekincident Postjesweg. Medeplegen van poging tot doodslag (art. 47 jo. 287 Sr) en openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen (art. 141 Sr). Motiveringsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01939.

ECLI:NL:HR:1991:ZC8769 Hoge Raad, 02-04-1991, 2606
Gepubliceerd op 07-12-2020
De wet kent niet de mogelijkheid dat op verzoek van een belanghebbende teruggave van het inbeslaggenomene aan een ander wordt gelast.

ECLI:NL:HR:1993:ZC9273 Hoge Raad, 16-03-1993, 2827
Gepubliceerd op 07-12-2020
Termijn klaagschrift, artikel 552a WvSv. Termijn begint te lopen op het moment van de inbeslagneming, niet op het moment dat de beslagene van de gegevens betreffende het beslag op de hoogte is gekomen.

ECLI:NL:HR:1995:ZD0305 Hoge Raad, 28-11-1995, 3384 B
Gepubliceerd op 07-12-2020
Tegen verzoeker is een strafrechtelijk financieel onderzoek aanhangig. Geoordeeld dat de inbeslaggenomen voorwerpen nog steeds dienen tot bewaring van het recht tot verhaal voor een door de rechter op te leggen verplichting tot betaling van een geldbedrag aan de Staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, zodat het belang van de strafvordering zich tegen teruggave verzet.

ECLI:NL:HR:2020:1930 Hoge Raad, 01-12-2020, 20/01053
Gepubliceerd op 01-12-2020
Doodslag op vrouw en dochter in Haren (Groningen), gvs 20 jaar. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt.

ECLI:NL:HR:2020:1910 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/03942
Gepubliceerd op 01-12-2020
Opzetheling gereedschap, horecakoelkast en 3 karts, art. 416.1.a Sr. Heeft verdachte wetenschap criminele herkomst ten tijde van voorhanden krijgen van goederen? Aangezien bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat verdachte “ten tijde van voorhanden krijgen” van in bewezenverklaring genoemde goederen wist dat het door misdrijf verkregen goederen betrof, niet z.m. kan worden afgeleid uit bewijsvoe...

ECLI:NL:HR:2020:1906 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/01270
Gepubliceerd op 01-12-2020
Hawalabankieren. Medeplegen opzettelijk zonder vergunning optreden als betaaldienstverlener, terwijl hiervan een gewoonte is gemaakt, art. 2:3a.1 Wft. 1. Bewijsklacht gewoonte maken. 2. Kwalificatie bewezenverklaarde. Bestanddeel “met zetel in Nederland”. Ad 1. Uit wetsgeschiedenis komt naar voren dat voor bewijs van “uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener” in ieder geval is verei...

ECLI:NL:HR:2020:1929 Hoge Raad, 01-12-2020, 20/00745
Gepubliceerd op 01-12-2020
Oplegging TBS met dwangverpleging en maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking aan schaakgrootmeester t.z.v. bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr), belaging (art. 285b.1 Sr) en medeplegen smaadschrift (art. 261.2 Sr). Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2020:1904 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/01246
Gepubliceerd op 01-12-2020
Medeplegen witwassen geldbedragen, art. 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht. Volgen in nadere bewijsoverwegingen genoemde feiten en omstandigheden t.a.v. oordeel dat geldbedragen uit misdrijf afkomstig zijn, uit b.m.? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2003:AF7985 m.b.t. motiveringsvereisten voor redengevende f&o in bewijsoverweging. Hof heeft in bewijsoverweging onder gedachtestreepjes ...

ECLI:NL:HR:2020:1897 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/04461
Gepubliceerd op 01-12-2020
Voorwaardelijk opzet op zwaar lichamelijk letsel door het gooien van een fles, art. 302 Sr. HR: art. 81.1 RO en ambtshalve omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregelen, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1909 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/03941
Gepubliceerd op 01-12-2020
Vervolg op ECLI:NL:HR:2017:3190. Middel over de vraag of verschenen personen bevoegd zijn om de b.p. te vertegenwoordigen en de vervangende hechtenis bij de svm. HR: art. 81.1 RO en omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregelen, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914). Samenhang met 19/03942.