Uitspraken Hoge Raad

Hier vindt u een overzicht van recente uitspraken in strafzaken van de Hoge Raad.

ECLI:NL:HR:2020:268 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/05377
Gepubliceerd op 18-02-2020
Doorrijden na ongeval, art. 7.1.a WVW 1994. Schriftelijk bescheid houdende verklaring van persoon wiens identiteit niet blijkt (anonieme buurtbewoner) in strijd met art. 344a.3 Sv tot bewijs gebezigd, nu verdediging wens te kennen heeft gegeven om deze persoon te ondervragen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:277 Hoge Raad, 18-02-2020, 19/03455
Gepubliceerd op 18-02-2020
Beklag, beslag onder (kandidaat)notaris ex art. 98 Sv op geheimhouderstukken i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek naar verdenking t.a.v. klagers (niet naleving meldingsplicht ongebruikelijke transactie) en 3 andere personen (witwassen). Verschoningsrecht notaris, art. 218 Sv. Moeten onregelmatigheden bij doorzoeking en inbeslagneming leiden tot gegrondverklaring klaagschrift? Rb heeft in haar beo...

ECLI:NL:HR:2020:287 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/05053
Gepubliceerd op 18-02-2020
Eendaadse samenloop van witwassen (art. 420bis.1.a Sr) en witwassen (art. 420bis.1.b Sr) door vindplaats geldbedrag (€ 201.000) te verbergen in 2 koffers in terrarium met krokodillen en dit geldbedrag voorhanden te hebben. Bewijsklacht. Verklaring verdachte t.a.v. herkomst geld concreet, min of meer verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/04...

ECLI:NL:HR:2020:286 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/04726
Gepubliceerd op 18-02-2020
Eendaadse samenloop van medeplegen aanwezig hebben, vervoeren en afleveren van Crystal Methamfetamine, art. 2.B jo. 2.C Opiumwet. Bewijsklachten. HR: art. 80a RO. Samenhang met 18/05053.

ECLI:NL:HR:2020:288 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/02250
Gepubliceerd op 18-02-2020
Belediging van Nederlandse politica in Facebook-berichten, art. 266.1 Sr. Verweer strekkend tot bewijsuitsluiting i.v.m. gebreken in mededeling over rechtsbijstand aan niet-aangehouden verdachte voorafgaand aan telefonisch verhoor door politie, art. 27c.2, 27c.5, 28.1 en 28a Sv. 1. Mededeling van recht op rechtsbijstand, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afstand doen van dat recht en aan verzuim ...

ECLI:NL:HR:2020:269 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/04438
Gepubliceerd op 18-02-2020
Economische zaak. Bedrijfsafvalstoffen (flessengas) vervoeren zonder vermelding als vervoerder op lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars, begaan door rechtspersoon (in Duitsland gevestigde onderneming), art. 10.55 Wet milieubeheer. Verweer dat art. 10.55 Wm buiten toepassing moet worden gelaten. Is registratie-eis in Nederland in strijd met art. 15, 16 en 52 EU-Handvest en zelfstandi...

ECLI:NL:HR:2020:271 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/04011
Gepubliceerd op 18-02-2020
Economische zaak. Met vliegtuig landen op luchthaven Lelystad, terwijl verdachte niet beschikt over geldig bewijs van luchtwaardigheid van vliegtuig en geldig bewijs van bevoegdheid en zijn vliegtuig niet is verzekerd, overtreding Wet Luchtvaart (meermalen gepleegd). Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsvrouw voorafgaand aan tz. per e-mail gedaan (onder overlegging van verklaring van huisarts) e...

ECLI:NL:HR:2020:289 Hoge Raad, 18-02-2020, 19/01072
Gepubliceerd op 18-02-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit ripdeals gepleegd door internationale bende en uit soortgelijke feiten (art. 36e.2 Sr). Toerekening w.v.v. Had Hof bij verdeling van w.v.v. pondspondsgewijze verdeling moeten toepassen over in totaal 13 personen i.p.v. pondspondsgewijze verdeling over personen die direct bij desbetreffende ripdeal betrokken waren? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01071.

ECLI:NL:HR:2020:274 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/05270
Gepubliceerd op 18-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op aan 7 klagers (5 rechtspersonen en 2 natuurlijke personen) toebehorende vermogensbestanddelen, waaronder uitstaande leningen, daaruit voortvloeiende rente-inkomsten en huuropbrengsten van camping in Frankrijk, t.z.v. verdenking van o.m. belastingfraude, valsheid in geschrift, witwassen en bankieren zonder vergunning. N.a.v. verweer van raadsman van ...

ECLI:NL:HR:2020:275 Hoge Raad, 18-02-2020, 19/01071
Gepubliceerd op 18-02-2020
Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en medeplegen diefstal (art. 311.1.4 Sr). 1. Beslist op uos dat resultaten van in Duitsland uitgevoerde dactyloscopische onderzoeken niet betrouwbaar zijn en niet voor bewijs kunnen worden gebruikt? Art. 359.2 Sv. 2. Voldoet opgelegde straf aan art. 14a (oud) Sr? Ad 1. Gelet op inhoud b.m. ligt in bestreden uitspraak als ’s Hofs vaststel...

ECLI:NL:HR:2020:285 Hoge Raad, 18-02-2020, 19/00690
Gepubliceerd op 18-02-2020
Medeplegen poging doodslag (art. 287 Sr), medeplegen zware mishandeling (art. 302.1 Sr) en voorhanden hebben van (semi) automatisch pistool en munitie (art. 26.1 WWM) door vanuit Frankrijk naar Nederland te komen om ripdeal te plegen. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM, nu voor verdachte in strijd met art. 14.5 IVBPR niet mogelijkheid van nieuwe feitelijke behandeling van zaak voor hogere recht...

ECLI:NL:HR:2020:266 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/03079
Gepubliceerd op 18-02-2020
Wederspannigheid (art. 180 Sr) en belediging van politieagent door deze in gezicht te spugen (art. 266.1 jo 267.2 Sr). Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsvrouw ttz. op de grond dat verdachte moet werken en geen vrij kan krijgen door Hof afgewezen o.g.v. overweging dat verdachte afstand heeft gedaan van aanwezigheidsrecht, nu verdachte vóór intreden van dienstverband van zitting op de hoogte wa...

ECLI:NL:HR:2020:280 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/02699
Gepubliceerd op 18-02-2020
Diefstal met geweld (art. 312.1 Sr) en dwang (art. 284.1.1 Sr) door in café Iphone en bankpas te stelen en daarbij vuistslag uit te delen om aangever te dwingen hem los te laten en om vlucht mogelijk te maken en bezit van gestolene te verzekeren. Eendaadse samenloop of meerdaadse samenloop, art. 55.1 en 57 Sr? Belang bij cassatie? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:831 m.b.t...

ECLI:NL:HR:2020:279 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/04329
Gepubliceerd op 18-02-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop van cocaïne. Methode van extrapolatie. Hof heeft verzuimd in strafzaak verbeurdverklaard geldbedrag van € 1.855 in mindering te brengen op opgelegde betalingsverplichting, art. 33a.1.a Sr. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Uit in h.b. in zoverre bevestigd vonnis van Rb in hoofdzaak volgt dat verbeurdverklaring van geldbedrag van € 1.855 is ge...

ECLI:NL:HR:2020:123 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/02529
Gepubliceerd op 18-02-2020
Medeplegen invoer 2,8 kilo cocaïne via Schiphol, art. 2.A Opiumwet. Smartphone zaak. Bewijsuitsluiting resultaten van onrechtmatig verricht onderzoek aan smartphones van verdachte? Hof heeft tot uitgangspunt genomen dat sprake is van onherstelbaar vormverzuim in voorbereidend onderzoek a.b.i. art. 359a Sv. Dat oordeel is in cassatie niet bestreden, zodat daarvan moet worden uitgegaan. Voorts he...

ECLI:NL:HR:2020:281 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/01834
Gepubliceerd op 18-02-2020
Medeplegen poging doodslag door samen met medeverdachte gewapende confrontatie aan te gaan met groep die grote partij hennep te koop aanbiedt, terwijl verdachte en medeverdachte plan hebben opgevat verkopers d.m.v. vals geld te rippen dan wel op te lichten, art. 287 Sr. Toereikend bewijs opzet verdachte, nu alleen medeverdachte was voorzien van wapen en tijdens vlucht heeft (terug)geschoten, te...

ECLI:NL:HR:2020:278 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/01464
Gepubliceerd op 18-02-2020
Eenvoudige belediging (art. 266.1 Sr) en ander door bedreiging met smaadschrift dwingen iets te doen (art. 284.1.2 Sr) door tijdens les hoorbaar voor leerlingen aan strafrechtelijk verleden onderwijsassistent te refereren en telefonisch te dreigen media erbij te halen, waarna school arbeidsrelatie met onderwijsassistent beëindigt. 1. Stelling dat bewezenverklaring berust op verklaring van 1 get...

ECLI:NL:HR:2020:282 Hoge Raad, 18-02-2020, 19/03901
Gepubliceerd op 18-02-2020
Cassatie in belang der wet. Maximale duur van TBS met dwangverpleging. Beslissing Hof dat maximale duur van TBS met verpleging van overheidswege in totaal meer dan 4 jaren is indien TBS niet is opgelegd t.z.v. geweldsmisdrijf, nu periodes waarin verpleging voorwaardelijk is beëindigd en waarin verpleging voorlopig is hervat niet dienen te worden meegerekend bij berekening van totale duur. Art. ...

ECLI:NL:HR:2020:234 Hoge Raad, 11-02-2020, 17/04425
Gepubliceerd op 12-02-2020
Ontuchtige handelingen plegen met minderjarige die nog geen 16 jaar is die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam (art. 245 Sr), feitelijke aanranding van de eerbaarheid (at. 246 Sr) en medeplegen vervaardigen en bezitten van kinderpornografie (art. 240b Sr.) Middel over ontvankelijkheid OM in het h.b. tegen veroordeling in e.a. wegens vervaardiging en bezit van kinderpornografi...

ECLI:NL:HR:2020:232 Hoge Raad, 11-02-2020, 17/02107
Gepubliceerd op 12-02-2020
Omvang terugwijzingsopdracht na cassatie. Omvat door HR uitgesproken vernietiging en terugwijzing t.z.v. de strafoplegging tevens de beslissing van het hof tot strafbepaling ex art. 423.4 Sv? I.c. heeft de Rb. verdachte veroordeeld voor 5 feiten, maar is het h.b. beperkt tot de feiten 1 en 2. Het hof heeft voor feiten 1 en 2 veroordeeld en voor de feiten 3, 4 en 5 een straf bepaald ex art. 423....

ECLI:NL:HR:2020:217 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/05156
Gepubliceerd op 12-02-2020
Medeplichtigheid aan poging tot doodslag te Hilversum in september 2015, door langs café te rijden en voor het café te stoppen, zodat dader met pistoolmitrailleur vuur kon openen, art. 287 jo. 45.1 en 48 Sr. 1. Bewijsklachten. 2. Verwerping van het beroep op (psychische) overmacht, art. 40 Sr. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05230 en 18/05536 (niet gepubliceerd, art. 81.1 RO).

ECLI:NL:HR:2020:238 Hoge Raad, 11-02-2020, 19/03131
Gepubliceerd op 12-02-2020
Caribische zaak. Medeplegen poging tot mensenhandel door samen met haar partner een vrouw in Venezuela te laten benaderen en haar naar Curaçao te laten komen om prostitutiewerkzaamheden te verrichten in hun bar/restaurant, art. 2:239.1.i SrC. Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01981 A.

ECLI:NL:HR:2020:237 Hoge Raad, 11-02-2020, 19/01981
Gepubliceerd op 12-02-2020
Caribische zaak. Medeplegen poging tot mensenhandel door samen met zijn partner een vrouw in Venezuela te laten benaderen en haar naar Curaçao te laten komen om prostitutiewerkzaamheden te verrichten in hun bar/restaurant (art. 2:239.1.i SrC) en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht door van deze vrouw telefonisch (d.m.v. ingesproken “voice notes”) geld terug te eisen en daarbij ...

ECLI:NL:HR:2020:216 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/05018
Gepubliceerd op 12-02-2020
Economische zaak. Overtreding van art. 47 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS), begaan door een rechtspersoon. Tijdens lossen vanuit tankwagen van verdachte (transportbedrijf) op terrein van ander bedrijf ontstaat lek in wand tankwagen waardoor ruim 14.000 kilo zoutzuur weglekt. 1. Bestond een meldplicht ex art. 47 WVGS? 2. Rustte die plicht op verdachte? 3. Kan het bewezenverklaarde, ...

ECLI:NL:HR:2020:229 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/04435
Gepubliceerd op 12-02-2020
Diefstal, meermalen gepleegd, en diefstal met geweld, art. 310 en 312 Sr. Strafmotivering, art. 359.6 Sv. ’s Hofs motivering houdt in “dat verdachte kennelijk niet meer in Nederland verblijft. In dit soort zaken waarbij het gaat om buitenlandse verdachten waaraan geen andere strafmodaliteit kan worden opgelegd, is oplegging van een gevangenis een passende reactie.” HR: Door de enkele verwijzing...

ECLI:NL:HR:2020:222 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/03411
Gepubliceerd op 12-02-2020
Bijstand van een tolk. Gebruikmaken van een tolk die niet is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers en het schriftelijk vastleggen van de redenen daarvoor a.b.i. art. 28.4 Wet beëdigde tolken en vertalers. In het p-v van de tz. heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat van de daar aanwezige tolk, die niet is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers, gebruik ...

ECLI:NL:HR:2020:241 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/03199
Gepubliceerd op 12-02-2020
Zedenzaak. Met iemand beneden de leeftijd van 16 jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen (art. 247 Sr) en feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246 Sr). Middelen over 1. bewijsminimum, art. 342.2 Sv; 2. verwerping alternatief scenario 3. dwang en ontuchtige handelingen a.b.i. art. 246 Sr en 4. schending van de redelijke termijn in h.b. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:218 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/05230
Gepubliceerd op 11-02-2020
Poging tot moord, door met een pistoolmitrailleur op cafébezoekers te schieten (art. 289 jo. 45.1 Sr); voorhanden hebben van (vuur)wapens en munitie (art.26.1 WWM), aanwezig hebben van verdovende middelen (art. 2.C en 3.C Opiumwet) en witwassen geldbedrag (art. 420bis Sr). Middelen over 1. verwerping uos; 2. bewezenverklaring poging moord o.a. t.a.v. voorbedachte raad; 3. bewijs van voorhanden...

ECLI:NL:HR:2020:224 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/00784
Gepubliceerd op 11-02-2020
Medeplegen van gewoonteheling van een groot aantal auto’s, art. 416.1.a. jo. 417 Sr. Bewijsklacht over wetenschap van verdachte van de herkomst uit enig misdrijf van de auto’s t.t.v. het voorhanden krijgen daarvan. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/00782.

ECLI:NL:HR:2020:230 Hoge Raad, 11-02-2020, 19/03689
Gepubliceerd op 11-02-2020
Herziening. Rijden terwijl rijbewijs ongeldig is verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Het CBR heeft aanvrager verplicht tot deelname aan de EMA i.v.m. verdenking rijden onder invloed in 2006. In 2007 heeft het CBR het rijbewijs van aanvrager ongeldig verklaard omdat aanvrager daaraan niet had voldaan. In 2016 heeft hof Amsterdam (in herziening, ECLI:NL:HR:2016:523) aanvrager vrijgesproken van rijden o...

ECLI:NL:HR:2020:219 Hoge Raad, 11-02-2020, 19/01290
Gepubliceerd op 11-02-2020
Beklag tegen inhouding vaarbewijs ex art. art. 35a lid 4 Scheepvaartverkeerswet. HR: op de gronden vermeld in de CAG is beroep van klager n-o. CAG: Uit ingewonnen inlichtingen blijkt dat de OvJ het vaarbewijs heeft teruggegeven. Deze teruggave vindt zijn grondslag in art. 35a.3.c Scheepsvaartverkeerswet. Hierin is bepaald dat het vaarbewijs onverwijld wordt teruggegeven indien het onderzoek van...

ECLI:NL:HR:2020:225 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/00782
Gepubliceerd op 11-02-2020
Medeplegen van gewoonteheling van een groot aantal auto’s, art. 416.1.a. jo. 417 Sr. Bewijsklacht over wetenschap van verdachte van de herkomst uit enig misdrijf van de auto’s t.t.v. het voorhanden krijgen daarvan. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/00784.

ECLI:NL:HR:2020:221 Hoge Raad, 11-02-2020, 19/00804
Gepubliceerd op 11-02-2020
Diefstal in vereniging van een motor, art. 310 jo. 311.1.4 Sr. Bewijsklacht medeplegen. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:2640 m.b.t. bijzondere situatie dat bijdrage van de medepleger niet in de vorm van een gezamenlijke uitvoering van het feit wordt geleverd. Hof heeft o.m. vastgesteld dat verdachte en zijn mededader samen zijn gaan rondrijden op de scooter van verdachte...

ECLI:NL:HR:2020:228 Hoge Raad, 11-02-2020, 19/00050
Gepubliceerd op 11-02-2020
Diefstal in vereniging, art. 310 jo. 311 Sr. Ontvankelijkheid OM. Verwerping verweer dat OM n-o is omdat sepotmededeling bij verdachte het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat hij voor het tlgd. feit niet zou worden vervolgd. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2012:BX4280 en ECLI:NL:HR:2013:7 m.b.t. uitzonderlijke gevallen dat vervolging onverenigbaar is met beginselen van...

ECLI:NL:HR:2020:242 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/05349
Gepubliceerd op 11-02-2020
Witwassen, art. 420bis Sr. Voorhanden hebben van een contant geldbedrag van ruim twee miljoen euro. Middelen over 1. motivering afwijzingen getuigenverzoeken en 2. verzuim te beslissen op herhaald getuigenverzoek. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:227 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/00173
Gepubliceerd op 11-02-2020
Ondervragingsrecht getuigen, art. 6.3.d EVRM. HR herhaalt dat in de situatie dat de getuige zich van het geven van een getuigenis of van het beantwoorden van bepaalde vragen verschoont o.g.v. een daartoe door de wet gegeven bevoegdheid en de getuige dientengevolge weigert antwoord te geven op de vragen die de verdediging hem stelt of doet stellen, een behoorlijke en effectieve mogelijkheid tot ...

ECLI:NL:HR:2020:233 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/02960
Gepubliceerd op 11-02-2020
Opzettelijk en wederrechtelijk een stof in de lucht brengen, terwijl daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor en ander te duchten is, art. 173a Sr. Omvat het begrip “lucht” a.b.i. art. 173a Sr alleen ”buitenlucht” of ook “binnenlucht”? Het hof heeft o.m. het volgende vastgesteld. Blijkens de b.m. liet verdachte een noodaggregaat plaatsen bij de ingang van zijn restaurant ...

ECLI:NL:HR:2020:240 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/00190
Gepubliceerd op 11-02-2020
Profijtontneming van w.v.v. uit hennepteelt. Middelen over voorbijgaan aan uos inhoudende dat bij het schatten van het w.v.v. moet worden uitgegaan van één, resp. twee oogsten, en over de motivering van het oordeel dat een pondspondsgewijze toerekening van het w.v.v. moet worden aangenomen en geen concrete aanknopingspunten aanwezig zijn voor een afwijkende verdeelsleutel tussen de betrokkene e...

ECLI:NL:HR:2020:215 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/01592
Gepubliceerd op 11-02-2020
Medeplegen van handelen in strijd met art. 27.1 WWM door het dragen van balletjespistolen. Klacht dat hof balletjespistolen heeft aangemerkt als voorwerpen die zijn bestemd om mee te dreigen a.b.i. art. 2.1 categorie IV sub 7 WWM, terwijl het hof heeft vrijgesproken van het voorhanden hebben van op vuurwapens gelijkende voorwerpen ex art. 2.1 categorie I sub 7 WWM. Verhouding tussen beide wapen...

ECLI:NL:HR:2020:223 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/02505
Gepubliceerd op 11-02-2020
Verlaten van de plaats van een ongeval, art. 7.1.a. WVW 1994 en overtreding van art. 49.2 RVV 1990. (1) Ontvankelijkheid cassatieberoep; (2) verwerping verweer dat verdachte zich niet schuldig heeft gemaakt aan overtreding van art. 7.1.a WVW 1994. Ad 1. De uitspraak van het hof heeft wat betreft feit 2 betrekking op een overtreding (art. 49.2 en 92.1 RVV 1990 jo. art. 177.2.ahf.d en art. 178.2 ...

ECLI:NL:HR:2020:236 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/04441
Gepubliceerd op 11-02-2020
Medeplegen poging doodslag, art. 287 jo. art. 45.1 en 47.1 Sr. Verwerping beroep op noodweer(exces), art. 41 Sr. HR: art. 81.1 RO met verwijzing naar samenhangende zaak 18/04238, ECLI:NL:HR:2020:235.

ECLI:NL:HR:2020:235 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/04238
Gepubliceerd op 11-02-2020
Medeplegen van poging tot doodslag, art. 287 jo. 45.1 en 47.1 Sr. Verwerping beroep op noodweer(exces), art. 41 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. vereisten aan een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding, o.m. inhoudende dat er bijv. geen ‘wederrechtelijke’ aanranding is wanneer de verdachte zich op zijn beurt verdedigt tegen iemand die zelf in noodweer ...

ECLI:NL:HR:2020:239 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/04558
Gepubliceerd op 11-02-2020
Caribische zaak. Zedendelicten (o.m. verkrachting) te Curaçao tegen drie tienermeisje en vier jongvolwassen vrouwen die lid waren van een geloofsgemeenschap waarvan verdachte oprichter, organisatorisch en geestelijk leidsman was. Middelen over o.m. bewijsvoering en strafmotivering. Bewijsminimum (unus testis, art. 342.2 Sv). De motivering van de opgelegde 14 jaren gevangenisstraf zou “binnen he...

ECLI:NL:HR:2020:220 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/01988
Gepubliceerd op 11-02-2020
Onrust in Schilderswijk te Den Haag in de zomer van 2015 n.a.v. de dood van Mitch Henriquez. Medeplegen van opzettelijk brandstichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is (art. 157.1 Sr), openlijke geweldpleging (art. 141.1 Sr), en opruiing (art. 131.1 Sr). Bewijsklachten en middelen over het ondervragingsrecht van art. 6.3.d EVRM en de verwerping van verweren strekkende t...

ECLI:NL:HR:1997:ZD0643 Hoge Raad, 18-02-1997, 103.454
Gepubliceerd op 11-02-2020
(Medeplegen) telen hennep (meermalen gepleegd), art. 3.B Opiumwet. 1. OM n-o in vervolging, nu verdachte o.g.v. mededeling van OvJ aan secretaresse van raadsman van verdachte in gerechtvaardigde veronderstelling verkeerde dat hij niet zou worden vervolgd? 2. OM n-o in vervolging, nu inbeslaggenomen hennepplanten zijn vernietigd ondanks verzoek om tegenonderzoek, zodat niet kan worden aangetoond...

ECLI:NL:HR:2020:118 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/02968
Gepubliceerd op 05-02-2020
Ramkraak op winkel met dure kleding, art. 311 Sr, mishandeling, art. 300 Sr. Middel voorgesteld namens verdachte over de verwerping van een verweer over verdachtes betrokkenheid bij de ramkraak en middel voorgesteld namens de b.p. m.b.t. de vordering ingediend i.v.m. een mishandeling. HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 18/02823, 18/02896 en 18/02968.

ECLI:NL:HR:2020:117 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/02896
Gepubliceerd op 05-02-2020
Medeplegen ramkraak op winkel met dure kleding, art. 311.1 Sr. Niet beslist op beroep van raadsvrouw op overschrijding redelijke termijn in h.b. HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Verdediging heeft ttz. in h.b. aangevoerd dat redelijke termijn in h.b. met ruim 2 maanden is overschreden en op die grond strafvermindering bepleit. Aldus is verweer gevoerd waaromtrent...

ECLI:NL:HR:2020:116 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/02823
Gepubliceerd op 05-02-2020
Ramkraak op winkel met dure kleding, art. 311 Sr. Middel over tezamen en in vereniging plegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 18/02823, 18/02896 en 18/02968.

ECLI:NL:HR:2020:164 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/02646
Gepubliceerd op 05-02-2020
Profijtontneming. Middelen over ingenomen u.o.s.-en m.b.t. de betrouwbaarheid van 6 getuigen (art. 359.2 Sv) en over het denatureren van een verklaring van één van die getuigen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:120 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/01414
Gepubliceerd op 05-02-2020
N-o verklaring verdachte in h.b. door bevestiging vonnis n.a.v. verzet tegen strafbeschikking. Artt. 255a.3, 257e, 257f Sr. Had de Pr zich niet meer over de strafbeschikking moeten uitlaten maar o.b.v. de uitgevaardigde dagvaarding tot een inhoudelijke behandeling moeten overgaan? Hof bevestigde vonnis, o.m. omdat blijkens het p-v van de tz. bij de Pr de verdediging de dagvaarding kennelijk hee...

ECLI:NL:HR:2020:192 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/00857
Gepubliceerd op 05-02-2020
Poging doodslag te Groningen door met mes in hals van huisgenoot te snijden, nadat broer van verdachte ’s nachts met deze persoon in gevecht is geweest, art. 287 Sr. 1. Noodweer. Was op moment van bewezenverklaard handelen sprake van onmiddellijk dreigende aanranding van verdachte door aangever? 2. Noodweerexces. ’s Hof oordeel dat beroep op noodweerexces afstuit op omstandigheid dat t.t.v. sni...

ECLI:NL:HR:2020:196 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/02645
Gepubliceerd op 04-02-2020
Economische zaak. Onder zich hebben van beschermde inheemse vogels die niet zijn voorzien van juiste pootring (meermalen gepleegd), art. 13.1 Flora- en faunawet. 1. OM n-o in vervolging, nu pootringen zijn verwijderd zodat het niet meer mogelijk is om tegenonderzoek te laten uitvoeren? 2. Verweer strekkend tot bewijsuitsluiting op de grond dat verbalisanten zich niet (tijdig) hebben gelegitimee...

ECLI:NL:HR:2020:188 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/03732
Gepubliceerd op 04-02-2020
Geen schriftuur houdende middelen van cassatie ingediend. Verdachte n-o. Samenhang met 18/03731.

ECLI:NL:HR:2020:191 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/03731
Gepubliceerd op 04-02-2020
Mensenhandel door echtgenote te dwingen haar opbrengsten uit prostitutiewerkzaamheden naar hem toe te sturen door haar onder druk te zetten en daarbij gebruik te maken van omstandigheid dat haar kind bij (familie van) verdachte in Roemenië verblijft, art. 273f.1.9 Sr. Is sprake van uitbuiting, nu Hof niet heeft vastgesteld dat echtgenote van verdachte haar werkzaamheden in prostitutie onvrijwil...

ECLI:NL:HR:2020:194 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/00694
Gepubliceerd op 04-02-2020
Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven (art. 140 Sr), nl. BTW-fraude a.b.i. art. 69 AWR, en feitelijke leiding geven aan het opzettelijk niet tijdig doen van aangifte omzetbelasting begaan door een rechtspersoon, art. 51.2 jo. 69 AWR. Verwerping u.o.s. over matiging straf toereikend verworpen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02908.

ECLI:NL:HR:2020:189 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/02908
Gepubliceerd op 04-02-2020
Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven (art. 140 Sr), nl. BTW-fraude a.b.i. art. 69 AWR. 1. Verwerping Salduz-verweer, 2. Verwerping verweer m.b.t. rechtmatigheid onderzoek aan gegevensdragers en 3. Verwerping verweer dat de belastingrechter o.b.v. hetzelfde dossier heeft geoordeeld dat verdachte te goeder trouw heeft gehandeld en verdachte niet wist of h...

ECLI:NL:HR:2020:163 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/04367
Gepubliceerd op 04-02-2020
Overschrijding maximumsnelheid met 79 km/u, art. 62 jo. bord A1 RVV 1990. Schriftuur tardief doordat geen mededeling betekening is ontvangen? HR: Op gronden vermeld in de CAG is verdachte n-o. CAG: griffiersbetekening aanzegging in cassatie op juiste wijze geschied. Afschrift verzonden op door raadsman opgegeven adres. Bij ontbreken aanwijzing dat bij de verzending iets is misgegaan moet voorbi...

ECLI:NL:HR:2020:190 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/05488
Gepubliceerd op 04-02-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. medeplegen diefstal met braak, art. 311.1 Sr. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman voorafgaand aan tz. per e-mail gedaan op de grond dat hij verdachte niet kan bereiken door Hof afgewezen o.g.v. overweging dat formeel gezien geen sprake is van aanhoudingsverzoek. Heeft Hof verzuimd uitdrukkelijk en gemotiveerd te beslissen op aanhoudingsverzoek? HR h...

ECLI:NL:HR:2020:187 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/05558
Gepubliceerd op 04-02-2020
Medeplegen poging diefstal d.m.v. braak en medeplegen diefstal d.m.v. inklimming (art. 311.1 Sr) door op 1 dag meerdere woninginbraken te plegen bij oudere mensen in Hengelo. Medeplegen toereikend gemotiveerd, nu Hof niet alleen t.a.v. rol van verdachte heeft vastgesteld dat hij heeft betaald voor benzine, op uitkijk heeft gestaan, zich heeft bemoeid met te rijden route, heeft gesproken over we...

ECLI:NL:HR:2020:195 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/00445
Gepubliceerd op 04-02-2020
Poging tot zware mishandeling door ander met een mes in de rug te steken, nadat verdachte en zijn vrouw door 2 mannen zijn geschopt en geslagen, art. 302 Sr. Noodweerexces. Is geen sprake van hevige gemoedsbeweging omdat verdachte zich bewust was van zijn handelen? ’s Hofs oordeel dat geen sprake is geweest van hevige gemoedsbeweging vanwege enkele omstandigheid dat verdachte zich bewust was va...

ECLI:NL:HR:2020:193 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/01475
Gepubliceerd op 04-02-2020
Medeplegen van moord in de Bijlmer in 2016, door slachtoffer naar flat Kikkenstein te lokken alwaar hij door de medepleger is doodgeschoten. Gvs 18 jr. Bewijsklacht opzet op de dood. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:178 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03633
Gepubliceerd op 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:180 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03636
Gepubliceerd op 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:179 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03635
Gepubliceerd op 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:182 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03638
Gepubliceerd op 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:181 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03637
Gepubliceerd op 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:185 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03651
Gepubliceerd op 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:183 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03649
Gepubliceerd op 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:176 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/04644
Gepubliceerd op 04-02-2020
Medeplegen doodslag (art. 287 Sr) en wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr) door tijdens proefrit in 1997 vanaf de achterbank de nek van een Alkmaarse garagehouder langdurig te omklemmen. Klachten over 1. Verzuim op (ttz. herhaalde) getuigenverzoeken te reageren, 2. Voorwaardelijk opzet op de dood van het slachtoffer en 3. Verwerping verweer strekkende tot n-o OM i.v.m. schending ar...

ECLI:NL:HR:2020:177 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03632
Gepubliceerd op 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:184 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03650
Gepubliceerd op 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:186 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03774
Gepubliceerd op 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:166 Hoge Raad, 31-01-2020, 19/04348
Gepubliceerd op 31-01-2020
Uitspraak vierde kamer. Vordering PG tot schorsing van rechter in Rb als rechterlijk ambtenaar, art. 46f.2.e en 46o Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. Gelet op onherroepelijk aan betrokkene verleend ontslag, is belang bij toewijzing van vordering a.b.i. art. 46f.2.e Wrra tot schorsing van betrokkene als rechterlijk ambtenaar voor periode van 3 maanden bij wijze van ordemaatregel komen t...

ECLI:NL:HR:2020:129 Hoge Raad, 28-01-2020, 17/06131
Gepubliceerd op 28-01-2020
Poging tot doodslag door met mes in buik en schouder van slachtoffer te steken. Verwerping beroep op noodweerexces, art. 41.2 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:137 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/04681
Gepubliceerd op 28-01-2020
Economische zaak. Medeplegen overtreding van een voorschrift gesteld bij art. 2.19.1 Wet dieren, opzettelijk begaan, art. 1.1 jo. 2.1 WED. Invoer in NL van een grote hoeveelheid verboden groeihormoon voor dieren door samen met mededader af te spreken dat er een andere benaming en waarde op de factuur bij de zendingen kwam te staan. Is de stof 17 bèta-oestradiol in pure vorm een grondstof en gee...

ECLI:NL:HR:2020:79 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/02966
Gepubliceerd op 28-01-2020
Opzettelijk verkopen, afleveren en vervoeren van cocaïne, art. 2.B Opiumwet. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman, op de grond dat hij niet weet waar verdachte is. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:1934 m.b.t. aanhoudingsverzoeken wegens verhindering van verdachte of zijn raadsman bij de behandeling van de zaak ttz. aanwezig te zijn en uit ECLI:NL:HR:2019:1142 m.b.t. beo...

ECLI:NL:HR:2020:136 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/04185
Gepubliceerd op 28-01-2020
Kraken, art. 138a Sr. Sprake van een gevestigd huisrecht? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/04186, 18/04187 en 18/04188 (allen niet gepubliceerd).

ECLI:NL:HR:2020:139 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/05241
Gepubliceerd op 28-01-2020
Jeugdzaak. Medeplegen gekwalificeerde diefstal, meermalen gepleegd (art. 311.1 Sr) en wederspannigheid met lichamelijk letsel tot gevolg (art. 180 jo 181.1 Sr). Verzuim te beslissen op getuigenverzoek? Art. 315, 328, 330, 331 en 415 Sv. HR: op gronden vermeld in CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Hof heeft verzuimd uitdrukkelijk een beslissing te nemen op ttz. in h.b. gedaan verzoek to...

ECLI:NL:HR:2020:135 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/04182
Gepubliceerd op 28-01-2020
Diefstal met braak, art. 311.1.5 Sr. 1. Klacht over afwijzing aanhoudingsverzoek i.v.m. andere strafzaak van verdachte die ’s middags zou plaatsvinden en waarin mogelijk ISD-maatregel zou worden opgelegd en 2. Klacht dat indien beide zaken op dezelfde zitting waren behandeld, het onmogelijk zou zijn geweest om naast de ISD-maatregel nog een straf op te leggen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:132 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/01404
Gepubliceerd op 28-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Klacht dat het Hof bij de schatting van het w.v.v. en i.h.b. bij de berekening van de opbrengst aan hennep in het voordeel van de betrokkene rekening had moeten houden met in de kwekerij in droognetten achtergebleven restanten hennep. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/01403.

ECLI:NL:HR:2020:130 Hoge Raad, 28-01-2020, 17/00708
Gepubliceerd op 28-01-2020
Ontvankelijkheid cassatieberoep tegen verstekarrest, art. 432.2 Sv. Is de “Mededeling uitspraak” daadwerkelijk i.p. aan de in België woonachtige verdachte betekend? HR: op gronden die zijn vermeld in CAG kan verdachte niet worden ontvangen in ingesteld beroep. CAG: Het kan ervoor worden gehouden dat de “rode kaart” de “Mededeling uitspraak” heeft begeleid. De op de zogenoemde “rode kaart” gepla...

ECLI:NL:HR:2020:125 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/01754
Gepubliceerd op 28-01-2020
Opzettelijk enig goed aan het krachtens de wet daarop gelegd beslag onttrekken (art. 198 Sr) door deurwaarder niet te informeren over waar de auto zich bevond en deze auto ook later niet ter beschikking te stellen. ’s Hofs oordeel dat sprake was van formeel rechtmatig gelegd beslag op de auto begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:138 Hoge Raad, 14-01-2020, 19/03655
Gepubliceerd op 28-01-2020
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht door als eigenaar van perceel grond, dat deels in gebruik was bij ander, die ander te sommeren zijn eigendommen van perceel af te halen en vervolgens dreigende taal (“ik zal jou en je gezin een kopje kleiner maken)” te uiten richting deze persoon, art. 285.1 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2020:128 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/01257
Gepubliceerd op 28-01-2020
Feitelijke leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 341 (oud) jo. art. 51 Sr) en als bestuurder van rechtspersoon, welke in staat van faillissement is verklaard, wettelijk opgeroepen tot geven van inlichtingen, zonder geldige reden weigeren vereiste inlichtingen te geven (art. 194 Sr). Ten onrechte niet voor verdachte meest gunstige bepaling t...

ECLI:NL:HR:2020:122 Hoge Raad, 28-01-2020, 19/00127
Gepubliceerd op 28-01-2020
Mensenhandel, art. 273f Sr. Gedurende ongeveer anderhalve week huisvesten van een zeventienjarige prostituee, terwijl hij wist dat zij klanten in zijn woning ontving en zij minderjarig was. Sprake van ‘huisvesten’ met het oogmerk van uitbuiting a.b.i. art. 273f.1 Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BI7099 m.b.t. bestanddeel ‘(oogmerk van) uitbuiting’, o.m. inhoudende dat ...

ECLI:NL:HR:2020:121 Hoge Raad, 28-01-2020, 19/00182
Gepubliceerd op 28-01-2020
OM-cassatie. Vrijspraak van opzettelijk onjuist/onvolledig doen van aangifte omzetbelasting en inkomstenbelasting op naam van medeverdachte en/of haar eenmanszaak (art. 69 AWR). Is het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van een bij de belastingwet voorziene aangifte een kwaliteitsdelict zodat alleen een aangifteplichtige als pleger kan worden aangemerkt? Art. 69.2 AWR is gericht tot degene ...

ECLI:NL:HR:2020:133 Hoge Raad, 28-01-2020, 19/03009
Gepubliceerd op 28-01-2020
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Rwandese nationaliteit) aan Rwanda wegens verdenking van betrokkenheid bij genocide in 1994. 1. Biedt Genocideverdrag de voor uitlevering vereiste verdragsgrondslag voor misdrijven tegen de menselijkheid? 2. Verwerping beroep op dreigende flagrante schending van art. 6 EVRM. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:127 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/04434
Gepubliceerd op 28-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit diefstal in vereniging d.m.v. valse sleutels, meermalen gepleegd. Had Hof in strafzaak toegewezen vordering b.p. in mindering moeten brengen op w.v.v.? Bij de bepaling van bedrag waarop w.v.v. moet worden geschat, wordt de aan een benadeelde derde in rechte toegekende vordering ex art. 36e.8 (oud) Sr in mindering gebracht. Deze regeling beoogt te voorkomen dat ieman...

ECLI:NL:HR:2020:134 Hoge Raad, 28-01-2020, 19/02297
Gepubliceerd op 28-01-2020
Rolbeslissing. Tweede Enkelvoudige kamer HR. Verzoek OM aan rolraadsheer om vertrouwelijke behandeling van door belanghebbende ingestelde cassatieberoep tegen een beschikking van Rb waarbij ex art. 552p.2 (oud) Sv verlof is verleend tot ter beschikking stellen van stukken aan VS die ter uitvoering van rechtshulpverzoeken in beslag zijn genomen. 1. Verzoek OM omvat o.m. deelverzoeken om (i) beh...

ECLI:NL:HR:2020:131 Hoge Raad, 28-01-2020, 17/05480
Gepubliceerd op 28-01-2020
Caribische zaak. Medeplegen voorhanden hebben van grote hoeveelheid vuurwapens, munitie en drugs in auto in Curaçao. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM resp. bewijsuitsluiting aangezien optreden van politie geen grondslag zou vinden in art. 13d Vuurwapenverordening 1930. Vormverzuim a.b.i. art. 413 SvC? 2. Klacht m.b.t. opzet t.a.v. het voorhanden hebben van de zich in de achterbak van de au...

ECLI:NL:HR:2020:124 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/03919
Gepubliceerd op 28-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit diefstal in vereniging d.m.v. valse sleutels, meermalen gepleegd. Had het Hof de in rechte hoofdelijk toegewezen vorderingen b.p., terwijl niet betrokkene maar één van zijn mededaders deze vorderingen volledig heeft voldaan, in mindering moeten brengen op w.v.v. (art. 36e.9 Sr)? O.g.v. art. 36e.9 Sr wordt bij de bepaling van de omvang van het bedrag waarop het w.v.v...

ECLI:NL:HR:2020:126 Hoge Raad, 28-01-2020, 19/02253
Gepubliceerd op 28-01-2020
Herziening n.a.v. vordering AG bij HR. Eendaadse samenloop van medeplegen van poging tot zware mishandeling (art. 302 Sr) en openlijke geweldpleging (art. 141 Sr). Aangevoerd wordt dat sprake is geweest van persoonsverwisseling. Hetgeen door AG in zijn vordering is vermeld, geeft steun aan de stelling waarop de vordering berust, te weten dat in de zaak die leidde tot de uitspraak waarvan herzie...

ECLI:NL:HR:2020:60 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/05374
Gepubliceerd op 28-01-2020
Lijkdelen aangetroffen in IJ-meer in Amsterdam in 2009. Medeplegen doodslag (art. 287 Sr) en medeplegen wegmaken van lijk (art. 151 Sr). Veroordeling in h.b. na vrijspraak in e.a.. Gebruik voor bewijs van verklaringen van getuige die rechter in e.a. onbetrouwbaar heeft geacht en waarvan Hof niet ambtshalve oproeping tot opnieuw (doen) horen heeft bevolen, toelaatbaar i.h.l.v. art. 6 EVRM? HR he...

ECLI:NL:HR:2020:45 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/05576
Gepubliceerd op 28-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel, meermalen gepleegd. 1. Verweer dat w.v.v. dat de betrokkene t.a.v. slachtoffer A heeft verworven op nihil dient te worden gesteld o.g.v. boedelvermenging door huwelijk van slachtoffer A met betrokkene in gemeenschap van goederen, zodat helft van het te ontnemen voordeel aan haar toebehoort en dus niet voor ontneming vatbaar is. 2. Afwijzing getuigenver...

ECLI:NL:HR:2020:59 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/02390
Gepubliceerd op 28-01-2020
Lijkdelen aangetroffen in IJ-meer in Amsterdam in 2009. Medeplegen doodslag (art. 287 Sr) en medeplegen wegmaken van lijk (art. 151 Sr). Veroordeling in h.b. na vrijspraak in e.a.. Gebruik voor bewijs van verklaringen van getuige die rechter in e.a. onbetrouwbaar heeft geacht en waarvan Hof het opnieuw (doen) horen niet noodzakelijk acht, toelaatbaar i.h.l.v. art. 6 EVRM? HR herhaalt relevante ...

ECLI:NL:HR:2019:2040 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/04024
Gepubliceerd op 27-01-2020
Zware mishandeling door in Purmerend ander met veel snelheid en kracht een trap (“flying kick”) tegen zijn hoofd te geven, waarna deze met zijn hoofd op straat is gevallen en waardoor deze ernstig hoofd- en hersenletsel heeft opgelopen, art. 302.1 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:1983:AG4685 Hoge Raad, 25-10-1983, 1298 Besch
Gepubliceerd op 23-01-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op controledossiers onder klagers (accountantsmaatschap en 2 accountants) t.z.v. verdenking van onregelmatigheden met invoerheffingen gericht tegen bedrijf waarvoor maatschap als accountant optreedt en accountants. 1. Heeft registeraccountant ex art. 98.1 jo 218 Sv verschoningsrecht? 2. Heeft Rb beroep op verschoningsrecht op goede gronden verworpen? Ad 1. In Wet op...

ECLI:NL:HR:2020:44 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/01333
Gepubliceerd op 22-01-2020
Bedreiging met o.m. enig misdrijf tegen het leven gericht, art. 285.1 Sr, door opzettelijk dreigend teksten en foto’s per e-mail te sturen naar A. Bedreiging a.b.i. art. 285.1 Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2005:AT3659 en ECLI:NL:HR:1984:AC8252 m.b.t. vereisten voor veroordeling t.z.v. bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht. Hof heeft vastgesteld dat blijken...

ECLI:NL:HR:2020:85 Hoge Raad, 21-01-2020, 19/00047
Gepubliceerd op 22-01-2020
Medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te nemen, daarvan goudstaven te kopen en door achteraf valselijk papieren op te maken. Toereikend gemotiveerd dat verdachte wist dat op zijn bankrekeningen gest...

ECLI:NL:HR:2020:86 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04621
Gepubliceerd op 22-01-2020
Medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en medeplegen van valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) en medeplegen van opzettelijk voorhanden hebben van een vals geschrift (art. 225.2 Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te ...

ECLI:NL:HR:2020:94 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04620
Gepubliceerd op 22-01-2020
Witwassen en medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te nemen, daarvan goudstaven te kopen en door achteraf valselijk papieren op te maken. 1. Bewezenverklaarde witwassen toereikend gemo...

ECLI:NL:HR:2020:88 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04619
Gepubliceerd op 22-01-2020
Deelname aan criminele organisatie (art. 140 Sr), oplichting en medeplegen oplichting (art. 326 Sr) en medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te nemen, daarvan goudstaven te kopen en door achteraf va...

ECLI:NL:HR:2020:82 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04618
Gepubliceerd op 22-01-2020
Deelname aan criminele organisatie (art. 140 Sr), medeplegen witwassen en medeplegen poging witwassen (art. 420bis.1.a Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te nemen, daarvan goudstaven te kopen en door achteraf valselijk papieren op te...

ECLI:NL:HR:2020:87 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04210
Gepubliceerd op 22-01-2020
Deelname aan criminele organisatie (art. 140 Sr) en medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te nemen, daarvan goudstaven te kopen en door achteraf valselijk papieren op te maken. Afwijzi...

ECLI:NL:HR:2020:81 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/03465
Gepubliceerd op 22-01-2020
Deelname aan criminele organisatie (art. 140 Sr), medeplegen witwassen en medeplegen van poging witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te nemen, daarvan goudstaven te kopen en door achteraf valsel...

ECLI:NL:HR:2020:83 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/03440
Gepubliceerd op 22-01-2020
Deelname aan criminele organisatie (art. 140 Sr), valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) en opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift (art. 225.2 Sr) en medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedrage...

ECLI:NL:HR:2020:84 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/03438
Gepubliceerd op 22-01-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 18/03173, 18/03440, 18/03465, 18/04210, 18/04618, 18/04619, 18/04620, 18/04621 en 19/00047.

ECLI:NL:HR:2020:96 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/02866
Gepubliceerd op 22-01-2020
Medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving, art. 282.1 Sr. Middelen over 1. afwijzing tot hernieuwde oproep van reeds toegewezen getuige en het verzoek die getuige te lokaliseren en 2. de oplegging van een vrijheidsbenemende straf. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02833 en 18/02834.

ECLI:NL:HR:2020:91 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/03173
Gepubliceerd op 21-01-2020
Medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr), en medeplegen van valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) en medeplegen van opzettelijk voorhanden hebben van een vals geschrift (art. 225.2 Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te...

ECLI:NL:HR:2020:95 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/02833
Gepubliceerd op 21-01-2020
Medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving, art. 282.1 Sr. Middelen over 1. afwijzing getuigenverzoek, afwijzing voorwaardelijk getuigenverzoek en onvoorwaardelijk verzoek die getuige te lokaliseren en 2. het desalniettemin gebruiken van diens verklaring i.v.m. verdachtes ondervragingsrecht t.a.v. die getuige, art. 6.3.d EVRM. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02834 en 18/02866.

ECLI:NL:HR:2020:74 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/02834
Gepubliceerd op 21-01-2020
Medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving, art. 282.1 Sr. Middelen over 1. afwijzing getuigenverzoek, afwijzing voorwaardelijk getuigenverzoek en onvoorwaardelijk verzoek die getuige te lokaliseren en 2. het desalniettemin gebruiken van diens verklaring i.v.m. verdachtes ondervragingsrecht t.a.v. die getuige, art. 6.3.d EVRM. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02834 en 18/02866.

ECLI:NL:HR:2020:80 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/03443
Gepubliceerd op 21-01-2020
N-o verklaring in h.b. omdat het te laat is ingesteld. Uit de stukken blijkt dat volstaan is met een aantekening mondeling vonnis a.b.i. art. 378a Sv (stempelvonnis), inhoudend o.m. dat het op 10-5-2017 op tegenspraak is gewezen. Een mededeling uitspraak van dat vonnis is op 2-10-2017 i.p. aan verdachte betekend. Namens verdachte is op 10-10-2017 h.b. ingesteld. HR stelt voorop dat in het geval...

ECLI:NL:HR:2020:89 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/03507
Gepubliceerd op 21-01-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv en art. 94a Sv op geldbedrag onder ander dan klager t.z.v. verduistering. Beschikking innerlijk tegenstrijdig, nu Rb enerzijds heeft overwogen dat strafvorderlijk belang zich verzet tegen opheffing van beslag en anderzijds dat er geen strafvorderlijk belang bestaat? HR: Middel slaagt o.g.v. redenen die staan vermeld in CAG. CAG: De vaststellingen van Rb dat enerzijd...

ECLI:NL:HR:2020:78 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/05326
Gepubliceerd op 21-01-2020
Gevaar op de weg kunnen veroorzaken en/of verkeer op de weg kunnen hinderen door met hoge snelheid op een crossmotor op een bospad te rijden, terwijl dat bospad gesloten is voor motorrijtuigen, art. 5 WVW 1994 en zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich met een crossmotor bevinden op een bosweg, zijnde grond toebehorende aan een ander, van welke grond de toegang op een voor verdachte blijkbare w...

ECLI:NL:HR:2020:90 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/02254
Gepubliceerd op 21-01-2020
Ontvankelijkheid cassatieberoep. Op de gronden vermeld in de CAG kan HR het cassatieberoep van verdachte niet in behandeling nemen v.zv. gericht tegen ‘s Hofs tussenarrest, omdat de bestreden einduitspraak niet mede berust op de beslissingen in dit tussenarrest. CAG: Hof heeft in tussenarrest van 14-08-2017 beslist dat appelschriftuur niet tijdig is ontvangen en dat getuigenverzoeken daarom moe...

ECLI:NL:HR:2020:76 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/00585
Gepubliceerd op 21-01-2020
Nasleep vastgoedfraude Klimop. Feitelijke leiding geven aan van valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon (meermalen gepleegd) (art. 225.1 Sr) en feitelijke leiding geven aan witwassen begaan door een rechtspersoon (art. 420bis.1.b Sr). Middel dat klaagt dat de bewezenverklaarde valsheid niet uit de bewijsvoering kan worden opgemaakt, behoeft gelet op de gronden die zijn vermeld in he...

ECLI:NL:HR:2020:75 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/00453
Gepubliceerd op 21-01-2020
Nasleep vastgoedfraude Klimop. Feitelijke leiding geven aan valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon (meermalen gepleegd) (art. 225.1 Sr) en feitelijk leiding geven aan witwassen begaan door een rechtspersoon (art. 420bis.1.b Sr). Kan valsheid uit de bewijsvoering worden opgemaakt? HR: uit vaststellingen van Hof blijkt dat de samenwerkingsovereenkomst tussen X en Y inhoudt dat zij - ...

ECLI:NL:HR:2020:93 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04399
Gepubliceerd op 21-01-2020
Quote 500-zaak. (Poging tot) gekwalificeerde diefstal in vereniging (meermalen gepleegd) (art. 311.1.4 en 311.1.5 Sr) en deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Is de verwerping van het verweer strekkende tot uitsluiting van p-v van bevindingen wegens onbetrouwbaarheid van de daarin opgenomen stemherkenning toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/03612 P en 18...

ECLI:NL:HR:2020:92 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04397
Gepubliceerd op 21-01-2020
Profijtontneming. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 17/03612 P en 18/04399.

ECLI:NL:HR:2020:77 Hoge Raad, 21-01-2020, 17/03612
Gepubliceerd op 21-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen witwassen. Quote 500-zaak. Kan w.v.v. uit opbrengst verkoop van horloge volledig aan betrokkene worden toegerekend? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BG1667 m.b.t. toerekening voordeel i.g.v. verscheidene daders. Hof heeft geoordeeld dat w.v.v. in zijn geheel aan betrokkene moet worden toegerekend. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk e...

ECLI:NL:HR:2000:ZD1671 Hoge Raad, 04-01-2000, 112.067P
Gepubliceerd op 16-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop hennep. Kon Hof in p-v van politie vervatte berekening van w.v.v. die is gebaseerd op inbeslaggenomen kasboeken en aanvullende notities zonder nadere motivering als b.m. gebruiken, terwijl betrouwbaarheid van deze kasboeken en notities ttz. uitdrukkelijk is betwist? In beginsel is het voorbehouden aan rechter die over feiten oordeelt om, binnen door wet getr...

ECLI:NL:HR:1999:ZD1501 Hoge Raad, 08-06-1999, 110.296P
Gepubliceerd op 16-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop van hennep. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM in zijn vordering. 2. Verzoek tot nader onderzoek of aanhouding van onderzoek ttz. Ad 1. Rechter die over vordering tot ontneming van w.v.v. moet oordelen is gebonden aan oordeel van rechter in hoofdzaak. Dit laat evenwel onverlet dat aan rechter oordelend op vordering tot ontneming van w.v.v zelfstandig oor...

ECLI:NL:HR:2020:34 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/05210
Gepubliceerd op 14-01-2020
Rijden met ongeldig verklaard rijbewijs, art. 9.2 WVW 1994. 1. Uitleg verweer dat OM n-o is in vervolging op de grond dat inzet van peilbaken niet gebaseerd kan worden op art. 3 Politiewet 2012. Art. 359a Sv of onbehoorlijke vervolgingsbeslissing? 2. Inzet van peilbaken in strijd met vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:15 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/05157
Gepubliceerd op 14-01-2020
Poging doodslag door in Amsterdam met vuurwapen gericht op slachtoffer te schieten waardoor slachtoffer door kogel is geraakt in zijn bovenarm, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2020:37 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/03404
Gepubliceerd op 14-01-2020
Vernieling van ruiten van woning van onderbuurman, art. 350.1 Sr. Strafmotivering. Wekt opgelegde straf (onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 1 week) verbazing in het licht van in e.a. opgelegde straf en in h.b. gevorderde straf (geldboete van € 300,-)? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03396.

ECLI:NL:HR:2020:5 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/01509
Gepubliceerd op 14-01-2020
Poging tot afpersing, art. 317.1 Sr. Veroordeling in h.b. na vrijspraak in e.a., zonder nadere bewijsoverweging. Ambtshalve verplichting tot horen van getuigen wier verklaringen voor bewijs zijn gebruikt? Onderhavige zaak wordt - anders dan ECLI:NL:HR:2018:1943 - niet gekenmerkt door bijzonderheid dat rechter in e.a. heeft doen blijken dat hij t.o.v. opsporingsambtenaar afgelegde, verdachte bel...

ECLI:NL:HR:2020:33 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/00944
Gepubliceerd op 14-01-2020
BTW-carrouselfraude. Eendaadse samenloop van opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting, begaan door rechtspersoon, terwijl verdachte daartoe opdracht heeft gegeven (art. 69 AWR) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). Bewijsklacht. Is verdachte degene geweest die cijfers voor in tll. genoemde kwartaalaangifte omzetbelasting heeft aangeleverd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/0170...

ECLI:NL:HR:2020:40 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/05141
Gepubliceerd op 14-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. 1. Toerekening w.v.v. aan betrokkene. 2. Verweer m.b.t. overschrijding redelijke termijn in h.b. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05113 J, 18/05183 en 19/00365.

ECLI:NL:HR:2020:38 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/04762
Gepubliceerd op 14-01-2020
Medeplegen diefstal (art. 311.1.4 Sr), mishandeling moeder (art. 304.1 Sr), diefstal (art. 310 Sr) en opzetheling (art. 416.1.a Sr). Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.b Sv. Verschoonbare termijnoverschrijding i.v.m. omstandigheid dat verdachte heeft vertrouwd op vonnis Rb waarin is uitgegaan van verkeerd aantal dagen reeds ondergane voorl...

ECLI:NL:HR:2020:31 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/04719
Gepubliceerd op 14-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland. Heeft Hof bij schatting w.v.v. voordeel betrokken dat is gerelateerd aan in hoofdzaak gegeven partiële vrijspraak? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: In bewezenverklaring in hoofdzaak zijn tlgd. onderdelen “485 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarv...

ECLI:NL:HR:2020:30 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/04133
Gepubliceerd op 14-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt en diefstal stroom d.m.v. verbreking. ’s Hofs oordeel dat betrokkene rekening tot bedrag van € 1.656,14 aan netbeheerder voor stroom heeft betaald begrijpelijk? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: In bestreden uitspraak is tot uitdrukking gebracht dat Hof reeds betaald bedrag als daadwerkelijke kosten op w.v.v. in mindering ...

ECLI:NL:HR:2020:35 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/04043
Gepubliceerd op 14-01-2020
Medeplegen invoer cocaine, art. 2.A Opiumwet. Strafmotivering (gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk), art. 359.6 Sv. Voldaan aan art. 359.6 Sv door d.m.v. bevestiging vonnis Rb met wijziging van strafmotivering te overwegen dat en waarom niet kan worden volstaan met lagere straf dan door Rb is opgelegd? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CA...

ECLI:NL:HR:2020:36 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/03396
Gepubliceerd op 14-01-2020
Eenvoudig witwassen van geldbedrag van € 650,-, art. 420bis.1 Sr. Onmiddellijk afkomstig uit enig eigen misdrijf? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:2352, inhoudende samenvatting van zijn eerdere rechtspraak over bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf” in witwasbepalingen (art. 420bis e.v. Sr). Dit toetsingskader is ook van belang in gevallen waarin rechter aan omstandi...

ECLI:NL:HR:2020:32 Hoge Raad, 14-01-2020, 19/03808
Gepubliceerd op 14-01-2020
Herziening. Verkoop van cocaïne (art. 2.B Opiumwet) en aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet). Aangevoerd wordt dat Hof aanvrager zou hebben ontslagen van alle rechtsvervolging indien Hof bekend was geweest met rapportage inhoudende dat bij aanvrager sprake was van psychotische stoornis. In aanvraag ingenomen stelling dat “de kans groot is” dat aanvrager t.a.v. door hem op 30-5-2017 en...

ECLI:NL:HR:2020:42 Hoge Raad, 14-01-2020, 19/00365
Gepubliceerd op 14-01-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 18/05113 J, 18/05141 P en 18/05183.

ECLI:NL:HR:2020:16 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/05448
Gepubliceerd op 14-01-2020
Ontvankelijkheid cassatieberoep. Kan klacht dat verdachte in strijd met art. 14.5 IVBPR niet mogelijkheid heeft om veroordeling bij arrest Hof, na eerder gegeven vrijspraak door Rb, substantieel door tweede feitelijke instantie te laten beoordelen, worden aangemerkt als cassatiemiddel? HR: Op gronden die zijn vermeld in CAG kan verdachte niet worden ontvangen in ingesteld beroep. CAG: Voor onde...

ECLI:NL:HR:2020:41 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/05183
Gepubliceerd op 14-01-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 18/05113 J, 18/05141 P en 19/00365.

ECLI:NL:HR:2020:39 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/05113
Gepubliceerd op 14-01-2020
Jeugdzaak. Medeplegen van witwassen van geldbedrag, art. 420bis.1.b Sr. 1. Bewijsklacht pleegperiode. 2. Bewijsklacht omzetten van geldbedrag. 3. Kwalificatie van verwerven en voorhanden hebben van geldbedrag als witwassen. Ad 1. HR: Op gronden vermeld in CAG faalt klacht. CAG: Veronderstelling dat bewezenverklaring, inhoudende dat verdachte in bepaalde periode feit heeft gepleegd, meebrengt da...

ECLI:NL:HR:1993:ZC9475 Hoge Raad, 26-10-1993, 94.871
Gepubliceerd op 14-01-2020
Als eigenaresse van auto niet voldoen aan vordering om bekend te maken wie bestuurder was van haar auto ten tijde dat met die auto ongeval is veroorzaakt, art. 41.1 WVW. Verhouding tussen spreekplicht van eigenaar van auto en zwijgrecht van verdachte. Vordering a.b.i. art. 41.1 WVW verenigbaar met art. 14.3.g IVBPR, art. 6.2 EVRM en art. 29 Sv? Hof heeft verdachte vrijgesproken van primair tlgd...

ECLI:NL:HR:2020:11 Hoge Raad, 07-01-2020, 17/00590
Gepubliceerd op 07-01-2020
Caribische zaak. Sint Maarten. Opdracht geven tot het opzettelijk onjuist doen van verplichte belastingaangifte, art. 49.1.a jo. 49.2 Algemene landsverordening Landsbelastingen jo. art. 53.2.b SrNA (oud) resp. art. 1:127.2.b. SrStM en tot het niet binnen de gestelde termijn doen van verplichte belastingaangifte, art. 49.1.a jo. 49.2 Algemene landsverordening Landsbelastingen jo. art. 53.2.b SrN...

ECLI:NL:HR:2020:12 Hoge Raad, 07-01-2020, 17/00596
Gepubliceerd op 07-01-2020
Caribische zaak. Sint Maarten. Opzettelijk onjuist doen van verplichte belastingaangifte, art. 49.1.a jo. 49.2 Algemene landsverordening Landsbelastingen jo. art. 53.2.b SrNA (oud) resp. art. 1:127.2.b. SrStM en het niet binnen de gestelde termijn doen van verplichte belastingaangifte, art. 49.1.a jo. 49.2 Algemene landsverordening Landsbelastingen jo. art. 53.2.b SrNA (oud). Middelen over 1. t...

ECLI:NL:HR:2020:2 Hoge Raad, 07-01-2020, 18/03180
Gepubliceerd op 07-01-2020
Mishandeling, art. 300 Sr, en diefstallen, art. 310 Sr. Oplegging ISD-maatregel, art. 38m Sr e.v. Vereisten voor kwalificatie als ‘zeer actieve veelpleger’ a.b.i. art. 2.b van de Richtlijn voor Strafvordering bij meerderjarige veelplegers (i.h.b. de vordering van de ISD-maatregel bij stelselmatige daders). HR herhaalt overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BH9943 m.b.t. rechterlijke binding aan de Ri...

ECLI:NL:HR:2020:9 Hoge Raad, 07-01-2020, 18/04306
Gepubliceerd op 07-01-2020
Opzettelijk handelen in strijd met art. 2.C Opiumwet. Verbeurdverklaring van een inbeslaggenomen geldbedrag. Het Hof heeft geoordeeld dat er aanwijzingen zijn dat “het geld is verdiend met drugshandel, gelet op het feit dat verdachte een grote hoeveelheid harddrugs bij zich had en een getuige verklaart dat zij al vaker drugs heeft gekocht bij verdachte”. Het Hof heeft in het midden gelaten op w...

ECLI:NL:HR:2020:3 Hoge Raad, 07-01-2020, 18/00841
Gepubliceerd op 07-01-2020
Betekeningsperikelen t.a.v. inleidende dagvaarding. Betekening aan verdachte in het buitenland (Colombia) en de vraag of van verdachte een feitelijke woon- of verblijfplaats in NL bekend is. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:13 Hoge Raad, 07-01-2020, 17/04552
Gepubliceerd op 07-01-2020
Schietincident te Utrecht op 21 februari 2016. Zwaar lichamelijk letsel door schuld, art. 308.1 Sr, handelen in strijd met art. 26.1 WWM m.b.t. een vuurwapen van categorie III, opzettelijk handelen in strijd met art. 2.C Opiumwet en opzetheling, art. 416 Sr. 1. Is de wijze waarop verdachte is omgegaan met een vuurwapen dermate aanmerkelijk onvoorzichtig dat sprake is van ‘schuld’ (culpa) a.b.i....

ECLI:NL:HR:2020:10 Hoge Raad, 07-01-2020, 19/00106
Gepubliceerd op 07-01-2020
Ontvankelijkheid cassatieberoep tegen verstekarrest, art. 432.1 Sv. HR: Op de gronden vermeld in de CAG kan verdachte niet worden ontvangen in het ingestelde beroep. CAG: een bijzondere, de verdachte niet toe te rekenen, omstandigheid welke de overschrijding van de beroepstermijn verontschuldigbaar doen zijn, doet zich niet voor. Van onjuist verstrekte ambtelijke informatie is i.c. niet gebleke...

ECLI:NL:HR:2020:7 Hoge Raad, 07-01-2020, 18/05409
Gepubliceerd op 07-01-2020
Poging tot zware mishandeling in het verkeer, door toe te rijden op een verkeersregelaar die op de motorkap is beland en met aanmerkelijke snelheid een stuk is meegevoerd, art. 302.1 jo. art. 45 Sr. Vervolg op ECLI:NL:HR:2017:2818. Bewijsklachten over het voorwaardelijk opzet op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en de daarbij door het Hof gehanteerde algemene ervaringsregels. HR: art....

ECLI:NL:HR:2020:8 Hoge Raad, 07-01-2020, 18/05310
Gepubliceerd op 07-01-2020
Doodslag in vrachtwagencabine te Breda. Verwerping beroep op noodweer(exces), art. 41 Sr. Het Hof heeft vastgesteld dat verdachte door het latere slachtoffer met zijn blote vuisten enkele keren op de linkerkant van zijn hoofd en lichaam is geslagen. Eerste klacht over oordeel van het Hof dat het met kracht toebrengen van een diepe en (potentieel) dodelijke steekwond in de hartstreek niet in pro...

ECLI:NL:HR:2020:14 Hoge Raad, 07-01-2020, 18/05303
Gepubliceerd op 07-01-2020
Poging tot zware mishandeling en overtreding van art. 7.1 WVW 1994. Begrip ‘verkeersongeval’ a.b.i. art. 7.1 WVW 1994. Het middel berust o.m. op de opvatting van slechts kan worden gesproken van een ‘verkeersongeval’ in de zin van art. 7 WVW 1994 indien sprake is van “een botsing, een aan- of overrijding of een handeling ter voorkoming daarvan”. Die opvatting is te beperkt en daarom onjuist. He...

ECLI:NL:HR:2020:6 Hoge Raad, 07-01-2020, 19/00929
Gepubliceerd op 07-01-2020
Medeplegen van moord te Axel. Professioneel verschoningsrecht van humanistisch resp. boeddhistisch geestelijk verzorger verbonden aan een PI, art. 218 Sv, art. 41 Pbw, art. 24 en 27.1 Penitentiaire maatregelen en de Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen. Art. 218 Sv heeft het oog op personen tot wier taak het behoort aan anderen hulp te verlenen doch die ...

ECLI:NL:HR:2020:4 Hoge Raad, 07-01-2020, 19/00253
Gepubliceerd op 07-01-2020
Moord op ex-vriendin na afloop van haar dienst in het Tweesteden ziekenhuis te Waalwijk op 10 augustus 2015. Middelen namens verdachte over voorbedachte raad, de betrouwbaarheid van de verklaring van een getuige en de bruikbaarheid daarvan voor het bewijs en over de beslissing van het Hof om de ex-partner van het slachtoffer, tevens vader van de zoon van het slachtoffer, toestemming te geven om...

ECLI:NL:HR:1999:ZD1180 Hoge Raad, 20-04-1999, 110.607
Gepubliceerd op 23-12-2019
-

ECLI:NL:HR:1997:ZD0783 Hoge Raad, 01-07-1997, 104.630
Gepubliceerd op 20-12-2019
-

ECLI:NL:HR:2019:1922 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/04012
Gepubliceerd op 18-12-2019
Medeplegen betaalpasfraude, art. 232 Sr. Grootschalige vorm van skimmen en betaalpasfraude door bankpasgegevens van klanten af te tappen door gemanipuleerde e.dentifiers in bankshops van een bank te plaatsen waarmee vervolgens valse betaalpassen zijn vervaardigd en waarna met die valse betaalpassen in totaal meer dan € 1 miljoen contant is opgenomen. 1. Bewijsklachten m.b.t. bestanddeel “gebrui...

ECLI:NL:HR:2019:1963 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/00511
Gepubliceerd op 18-12-2019
Skimmen, art. 139c en 139d Sr. Grootschalige vorm van skimmen en betaalpasfraude door bankpasgegevens van klanten af te tappen door gemanipuleerde e.dentifiers in bankshops van een bank te plaatsen waarmee vervolgens valse betaalpassen zijn vervaardigd en waarna met die valse betaalpassen in totaal meer dan € 1 miljoen contant is opgenomen. Ontvankelijkheid vordering b.p. Heeft Hof ten onrechte...

ECLI:NL:HR:2019:1973 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/00341
Gepubliceerd op 18-12-2019
Aftappen van gegevens overgedragen via geautomatiseerd werk (art. 139c Sr) en vervaardigen van een technisch hulpmiddel waarmee gegevens kunnen worden afgetapt en overgedragen via geautomatiseerd werk (art. 139d Sr). Grootschalige vorm van skimmen en betaalpasfraude door bankpasgegevens van klanten af te tappen door gemanipuleerde e.dentifiers in bankshops van een bank te plaatsen waarmee vervo...

ECLI:NL:HR:2019:1975 Hoge Raad, 17-12-2019, 17/05952
Gepubliceerd op 18-12-2019
Medeplegen poging diefstal d.m.v. inklimming in woning (art. 311.1.5 Sr). Begin van uitvoering? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/05755.

ECLI:NL:HR:2019:1974 Hoge Raad, 17-12-2019, 17/05755
Gepubliceerd op 18-12-2019
Medeplegen poging diefstal d.m.v. inklimming in woning (art. 311.1.4 en art. 311.1.5 Sr). 1. Is sprake van “inklimming” in een afgesloten woning door over een schutting de achtertuin te betreden? 2. Begin van uitvoering? 3. en 4. Sprake van gebruik van schriftelijke bescheiden houdende verklaringen van een persoon wiens identiteit niet blijkt ex art. 344a.3 Sv? HR: art. 81.1 RO. CAG: klimmen ov...

ECLI:NL:HR:2019:1968 Hoge Raad, 17-12-2019, 17/04325
Gepubliceerd op 18-12-2019
Economische zaak. Medeplegen van valsheid in geschrift (art. 225 Sr) en medeplichtigheid aan overtreding van art. 81c Gezondheids- en welzijnswet dieren. Mest overbrengen naar Duitsland met een beroep op de zgn. “grensboerenregeling”. Middel klaagt over oordeel Hof dat percelen in Duitsland geen “gronden van eenzelfde bedrijf” zijn in de zin van bijlage VIII, hoofdstuk III (oud) van Verordening...

ECLI:NL:HR:2019:1967 Hoge Raad, 17-12-2019, 17/04324
Gepubliceerd op 18-12-2019
Economische zaak. Medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225 Sr) en medeplichtigheid aan overtreding van art. 81c Gezondheids- en welzijnswet dieren. Mest overbrengen naar Duitsland met een beroep op de zgn. “grensboerenregeling”. Middel klaagt over oordeel Hof dat percelen in Duitsland geen “gronden van eenzelfde bedrijf” zijn in de zin van bijlage VIII, hoofdstuk III (...

ECLI:NL:HR:2019:1987 Hoge Raad, 17-12-2019, 17/04323
Gepubliceerd op 18-12-2019
Economische zaak. Medeplegen van valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225 Sr) en medeplichtigheid aan overtreding van art. 81c Gezondheids- en welzijnswet dieren, opzettelijk begaan door een rechtspersoon. Mest overbrengen naar Duitsland met een beroep op de zgn. “grensboerenregeling”. Middel klaagt over oordeel Hof dat percelen in Duitsland geen “gronde...

ECLI:NL:HR:2019:1993 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/03362
Gepubliceerd op 17-12-2019
Poging gekwalificeerde doodslag tijdens proeftijd door met een auto met verhoogde snelheid tegen/op een scooterrijder aan/in te rijden. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2019:1966 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/04129
Gepubliceerd op 17-12-2019
Opzettelijk aanwezig hebben cocaïne (art. 2.C Opiumwet). Kon door verbalisant toegepaste dwangmiddel ‘strotten’ worden gebaseerd op het voorkomen dat verdachte zichzelf in gevaar bracht in de zin van art. 7 Politiewet 2012? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO5819 m.b.t. de bevoegdheid van inbeslagneming en het desnoods tegen de wil van betrokkene toepassen van proportionee...

ECLI:NL:HR:2019:1986 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/03092
Gepubliceerd op 17-12-2019
Medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels, art. 311.1.4 en 3.11.1.5 Sr. Ad 1. Kan tanken van brandstof met een gestolen tankpas worden aangemerkt als diefstal? Ad 2. Sprake van medeplegen? Ad. 1. Hof heeft o.m. vastgesteld dat bij een tankstation is getankt met gebruikmaking van een gestolen tankpas. O.m. op basis daarvan heeft Hof geoordeeld dat sprake is van het, met het in art. 310 Sr bedoel...

ECLI:NL:HR:2019:1894 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/04714
Gepubliceerd op 17-12-2019
Poging zware mishandeling door aangever een hele harde klap tegen gezicht te geven en tegen een stalen container te duwen, waardoor aangever ten val kwam. Noodweer, art. 41 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t motiveringsplicht rechter, ogenblikkelijke aanranding en onttrekkingsvereiste. Hof heeft o.m. vastgesteld dat aangever de verdachte tweemaal heeft geduwd, ...

ECLI:NL:HR:2019:1978 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/04808
Gepubliceerd op 17-12-2019
Feitelijke leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk begaan door rechtspersoon (art. 341 (oud) Sr) en feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225 Sr). (Bewijs)klachten m.b.t. 1. bestanddeel 'ter bedrieglijke verkorting van de rechten van haar schuldeisers', 2. feitelijke leidinggeven aan bedrieglijke bankbreuk, 3. kwalificatiebeslissi...

ECLI:NL:HR:2019:1925 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/04911
Gepubliceerd op 17-12-2019
OM-cassatie. Vrijspraak van overtreding van art. 2.1 Leerplichtwet 1969 (Lpw) door geslaagd beroep op vrijstelling a.b.i. art. 5.b Lpw. Hof heeft verdachte vrijgesteld van inschrijvingsverplichting t.a.v. zijn twee kinderen omdat dat hij o.g.v. zijn objectivistische levensbeschouwing tegen richting van het onderwijs overwegende bedenkingen heeft. HR wijdt algemene beschouwingen aan vrijstelling...

ECLI:NL:HR:2019:1979 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/05116
Gepubliceerd op 17-12-2019
Eenvoudige belediging van ambtenaar, art. 266.1 jo 267.2 Sr. Strafmotivering, art. 359.6 Sv. Voldaan aan art. 359.6 Sv door d.m.v. bevestiging vonnis Pr, waarin slechts is verwezen naar “de straf die aan de verdachte wordt opgelegd”? Strafmotivering bevat i.s.m. art. 359.6 Sv geen opgave van de redenen die i.h.b. hebben geleid tot keuze van opleggen van vrijheidsbenemende straf. Dat verzuim le...

ECLI:NL:HR:2019:1990 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/05315
Gepubliceerd op 17-12-2019
Zware mishandeling door vechtpartij op openbare weg, art. 302 Sr. O.m. toewijzing wettelijke rente vordering b.p. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2019:1984 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/01777
Gepubliceerd op 17-12-2019
Geen medewerking verleend aan bloedonderzoek, art. 163.6 WVW 1994. Kan verdachte die bloedonderzoek weigert, zich met vrucht beroepen op de omstandigheid dat procedure rondom bloedonderzoek niet juist is nageleefd? Art. 359a Sv. Verdachte is, nadat hij door een eenzijdig ongeluk buiten bewustzijn is geweest waardoor een ademonderzoek aanvankelijk niet mogelijk was, op het politiebureau niet als...

ECLI:NL:HR:2019:1992 Hoge Raad, 17-12-2019, 19/00424
Gepubliceerd op 17-12-2019
Voorhanden hebben van voorwerpen bestemd tot het plegen van feit a.b.i. art. 11.3 en 11.5 Opiumwet (art. 11a Opiumwet). Middel klaagt over oordeel Hof dat de verdachte voorwerpen voorhanden heeft gehad die waren bestemd voor beroeps- of bedrijfsmatige teelt van hennep. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1991 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/03610
Gepubliceerd op 17-12-2019
Voorhanden hebben van voorwerpen waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij zijn bestemd voor grootschalige of beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt, art. 11a Opiumwet. Moet aangetroffen combinatie van voorwerpen al tot bedoelde hennepteelt kunnen leiden? V.zv. middel berust op opvatting dat voor een bewezenverklaring van overtreding van art. 11a Opiumwet is vereist dat i...

ECLI:NL:HR:2019:1977 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/01530
Gepubliceerd op 17-12-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit deelname aan een criminele organisatie. Kan w.v.v. worden toegerekend aan betrokkene, nu daarbij ook feiten zijn betrokken waarvan hij is vrijgesproken? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:878 m.b.t. voordeel behaald uit deelname aan een criminele organisatie en ECLI:NL:HR:2008:BG1667 m.b.t. toerekening voordeel in geval van verscheidende daders. ...

ECLI:NL:HR:2019:1988 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/00858
Gepubliceerd op 17-12-2019
Medeplichtigheid aan afpersing in vereniging (art. 317.1 Sr). Ripdeal waarbij medeverdachten d.m.v. bedreiging met een vuurwapen een ander 916 gram cocaïne afhandig hebben gemaakt, nadat verdachte de nodige contacten had gelegd en de medeverdachten een auto en vals geld had verstrekt t.b.v. de ontmoeting met die ander. 1. en 2. (Bewijs)klachten m.b.t. ’s Hofs oordeel dat het een feit van algeme...

ECLI:NL:HR:2019:1976 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/00696
Gepubliceerd op 17-12-2019
Uitkeringsfraude door jarenlang te verzwijgen dat verdachte in Frankrijk samenwoonde en gezamenlijke huishouding voerde met een ander, art. 227b Sr. Strafmotivering. Hof heeft in Frankrijk woonachtige verdachte veroordeeld tot gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk, en daarbij overwogen dat een taakstraf niet tot de mogelijkheden behoort, nu verdachte woonachtig is in Fra...

ECLI:NL:HR:2019:1965 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/02978
Gepubliceerd op 17-12-2019
Poging ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen, art. 249 Sr. Slachtoffer is als patiënt naar de huisartsenpraktijk van verdachte gegaan voor medische behandeling. Bij die behandeling wilde slachtoffer tevens een lipvergroting laten uitvoeren door verdachte, waarbij zij toezeggingen heeft gemaakt dat verdachte met haar mocht doen wat hij wilde in ruil voor de lipbehandeling. Verdachte heeft ti...

ECLI:NL:HR:2019:1980 Hoge Raad, 17-12-2019, 19/03831
Gepubliceerd op 17-12-2019
Herziening. Opzettelijk telen grote hoeveelheid hennep (art. 3.B Opiumwet) en diefstal elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). Aangevoerd wordt dat het tegen A gewezen vonnis, inhoudende dat A is vrijgesproken van de hem tenlastegelegde meineed, (i) het ernstige vermoeden wekt dat aanvrager zou zijn vrijgesproken als de rechter met dat vonnis bekend was geweest en (ii) deze vrijspraa...

ECLI:NL:HR:2019:1982 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/00565
Gepubliceerd op 17-12-2019
Moord te Kaatskeuvel in 2010. ‘Mr.Big’-methode. Stelselmatige undercover inwinning van informatie, art. 126j Sv. HR wijdt algemene beschouwingen aan undercover stelselmatig informatie inwinnen bij verdachte. Verklaringen verdachte afgelegd i.s.m. verklaringsvrijheid ex art. 29.1 Sv en art. 6.1 EVRM? I.c. hebben opsporingsambtenaren verdachte betrokken bij hun fictieve al dan niet legale beveili...

ECLI:NL:HR:2019:1985 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/02326
Gepubliceerd op 17-12-2019
Feitelijke leiding geven aan opzettelijk onjuist/onvolledig doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR). 1. Salduz. Verhoorbijstand. Levert het gebruik van verklaringen die verdachte heeft afgelegd in oktober 2007 tijdens verhoren bij de FIOD zonder dat hij werd bijgestaan door een raadsman strijd op met recht op een eerlijk proces ex art. 6 EVRM...

ECLI:NL:HR:2019:1989 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/01345
Gepubliceerd op 17-12-2019
‘Posbank’-zaak. Medeplegen moord en brandstichting in 2003, art. 289 en 157 Sr. 1. Bewijsklacht voorbedachte raad. 2. Had Hof het in brand steken van de auto moeten kwalificeren als onttrekken van een lijk aan nasporing ex art. 151 Sr? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/01298.

ECLI:NL:HR:2019:1981 Hoge Raad, 17-12-2019, 19/03308
Gepubliceerd op 17-12-2019
Caribische zaak. Dubbele doodslag in Curaçao door in discotheek revolver leeg te schieten. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2019:1971 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/02849
Gepubliceerd op 17-12-2019
Caribische zaak. Passieve ambtelijke omkoping door een ambtenaar door als Statenlid van Sint Maarten giften aan te nemen t.b.v. o.m. vergunningsaanvragen van een bordeel, art. 379.1 Wetboek van de Nederlandse Antillen (oud). Klachten dat 1. Hof ten onrechte niet is overgegaan tot n-o verklaring van PG en het beroep op parlementaire onschendbaarheid op onjuiste c.q. ontoereikende gronden heeft v...

ECLI:NL:HR:2019:1983 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/01298
Gepubliceerd op 17-12-2019
‘Posbank-zaak’. Medeplegen moord en brandstichting in 2003. ‘Mr. Big’-methode. Stelselmatige undercover inwinning van informatie, art. 126j Sv. HR wijdt algemene beschouwingen aan undercover stelselmatig informatie inwinnen bij verdachte. Ad 1. Vormt art. 126j Sv toereikende wettelijke grondslag voor inzet van deze opsporingsmethode? Ad 2. Verklaringen verdachte afgelegd i.s.m. verklaringsvrijh...

ECLI:NL:HR:2019:1970 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/00484
Gepubliceerd op 17-12-2019
Caribische zaak. Sint Maarten. Niet doen van belastingaangifte (art. 49.1.a Algemene landsverordening Landsbelastingen) door een rechtspersoon, meermalen gepleegd. Klacht over verwerping verweer strekkende tot n-o verklaring OM. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/00483 A en 18/02849 A.

ECLI:NL:HR:2019:1969 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/00483
Gepubliceerd op 17-12-2019
Caribische zaak. Actieve omkoping van een ambtenaar door Statenlid van Sint Maarten giften te doen t.b.v. o.m. vergunningsaanvragen van een bordeel (art. 183.1 Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen (oud)) en feitelijke leiding geven aan niet doen van belastingaangifte begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 49.1.a Algemene landsverordening Landsbelastingen). 1. Verw...

ECLI:NL:HR:1926:BG9435 Hoge Raad, 20-12-1926, BG9435
Gepubliceerd op 12-12-2019
-

ECLI:NL:HR:1954:1 Hoge Raad, 09-11-1954, 56542
Gepubliceerd op 12-12-2019
-

ECLI:NL:HR:1997:ZD7720 Hoge Raad, 16-12-1997, 106.227
Gepubliceerd op 12-12-2019
-

ECLI:NL:HR:2019:1929 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/02670
Gepubliceerd op 11-12-2019
Opzettelijk gebruik maken van niet op zijn naam gesteld identiteitsbewijs door bij staandehouding ID-bewijs op naam van neef te overhandigen, art. 231.2 Sr. Is sprake van hetzelfde feit a.b.i. art. 68 Sr na toewijzing vordering wijziging tll. a.b.i. art. 313 Sv, waarbij aan tlgd. opgeven van valse naam (art. 435.4 Sr) subsidiair art. 231.2 Sr is toegevoegd? HR herhaalt relevante overwegingen ui...

ECLI:NL:HR:2019:1921 Hoge Raad, 10-12-2019, 17/05915
Gepubliceerd op 10-12-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit deelname aan criminele organisatie die zich bezighoudt met exploitatie van hennepkwekerijen. Kan w.v.v. van criminele organisatie worden toegerekend aan betrokkene, nu Hof niet heeft vastgesteld welke positie betrokkene in die organisatie heeft? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BG1667 m.b.t. toerekening voordeel in geval van verscheidene daders...

ECLI:NL:HR:2019:1935 Hoge Raad, 10-12-2019, 17/06084
Gepubliceerd op 10-12-2019
Doodslag door ander in portiek van diens woning in Amsterdam met vuurwapen in borst en hoofd te schieten, art. 287 Sr. 1. Mocht Hof acht slaan op niet ttz. in h.b. voorgehouden maar aan Hof toegezonden curriculum vitae van deskundige op gebied van bewegingsanalyse? 2. Betrouwbaarheid van door andere deskundige gehanteerde onderzoeksmethode (“ganganalyse"). HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2019:1927 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/01520
Gepubliceerd op 10-12-2019
Medeplegen uitgeven van valse bankbiljetten (feit 1) en uitgeven van valse bankbiljetten (feit 2), art. 213 Sr. Opzet op valsheid van geld? Hof heeft vastgesteld dat uitgeven van valse biljetten van 50 euro is geschied i.h.k.v. aankoop van goederen die waren aangeboden via Marktplaats, dat verkoper werd gebeld door vrouw die kenbaar maakte interesse te hebben in te koop aangeboden goed, dat ver...

ECLI:NL:HR:2019:1926 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/00277
Gepubliceerd op 10-12-2019
Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd door 38 valse facturen naar bank te versturen waardoor bank ruim 1,6 miljoen euro overmaakt (art. 326 Sr) en gebruik maken van vals geschrift m.b.t. 1 van die facturen (art. 225.2 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen oplichting. 2. Mocht Hof voor bewijs gebruik maken van eigen waarneming Rb omtrent indruk die getuige ttz. in e.a. heeft achtergelaten? 3. Heef...

ECLI:NL:HR:2019:1903 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/04167
Gepubliceerd op 10-12-2019
Zware mishandeling door ander meermalen tegen hoofd te slaan, waardoor deze beschadiging aan gehoor en gebit heeft opgelopen, art. 302 Sr. Kon Hof bij beoordeling van bewijs (vaststelling dat aangever nog onder behandeling van tandarts staat) acht slaan op door medewerker van Slachtofferhulp Nederland ttz. in h.b. afgelegde verklaring, terwijl zij niet als getuige is beëdigd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1928 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/02105
Gepubliceerd op 10-12-2019
Vervoer van 680 hennepstekken, art. 3.B Opiumwet. Vordering tot uitlevering van verdovende middelen, art. 9.3 Opiumwet. Dient vordering van verbalisanten te worden voorafgegaan door cautie, nu verbalisanten daarbij aan verdachte hebben gevraagd of er verdovende middelen in zijn auto aanwezig zijn? Hof heeft vastgesteld dat verbalisanten op achterbank van auto, waarvan verdachte bestuurder was, ...

ECLI:NL:HR:2019:1902 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/03538
Gepubliceerd op 10-12-2019
Medeplegen van zonder consent invoeren vanuit België van pistolen en revolverframes, meermalen gepleegd (art. 14.1 WWM) en medeplegen van zonder erkenning transformeren van alarm- en startpistolen, meermalen gepleegd (art. 9.1 jo. 55.3.a WWM). Kunnen alarm- en startpistolen worden aangemerkt als wapens a.b.i. categorie III van art. 2.1. WWM? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1891 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/02491
Gepubliceerd op 10-12-2019
Lijkdelen aangetroffen in IJ-meer in Amsterdam in 2009. Medeplegen wegmaken van lijk, art. 151 Sr. Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1931 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/04154
Gepubliceerd op 10-12-2019
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. 3 verkeersovertredingen (art. 8.2.a WVW 1994, art. 9.2 WVW 1994 en art. 5 WVW 1994). Dubbel verstek. Aanwezigheidsrecht. Had afschrift van oproeping voor nadere tz. in h.b. naar kantooradres van raadsman, zoals vermeld in in schriftelijke bijzondere volmacht tot instellen h.b., moeten worden verzonden? Volmacht tot instellen h.b. vermeldt als adressen voor t...

ECLI:NL:HR:2019:1918 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/02425
Gepubliceerd op 10-12-2019
Belediging van politieagent, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn verzet tegen strafbeschikking, nu verzet te laat is gedaan. Kan worden vastgesteld dat strafbeschikking in persoon aan verdachte is uitgereikt, nu geen aantekening is gedaan van uitreiking in landelijke registers? Art. 257d.1 Sv en art. 2.2. Besluit OMafdoening. Hof heeft bij zijn oordeel dat verzet ...

ECLI:NL:HR:2019:1932 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/04224
Gepubliceerd op 10-12-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit zich ontdoen van gevaarlijke stoffen, begaan door rechtspersoon. OM ontvankelijk in ontnemingsvordering, nu vordering niet binnen in art. 511b.1 Sv genoemde termijn van 2 jaren na strafvonnis e.a. aanhangig is gemaakt? Uit wetsgeschiedenis volgt dat in art. 511b.1 Sv genoemde termijn waarborgfunctie heeft t.b.v. betrokkene, in die zin dat ook in gevallen waarin uitv...

ECLI:NL:HR:2019:1920 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/04454
Gepubliceerd op 10-12-2019
Rijden tijdens rijontzegging, art. 9.1 WVW 1994. Bewijsklacht. Bewezenverklaring is niet toereikend gemotiveerd. Uit inhoud van gebezigde b.m. kan immers niet worden afgeleid dat verdachte bij rechterlijke uitspraak bevoegdheid tot besturen van motorijtuigen was ontzegd, noch dat ontzegging van kracht was t.t.v. tlgd. feit. Anders dan Hof kennelijk heeft geoordeeld, is - uit b.m. blijkende - om...

ECLI:NL:HR:2019:1919 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/04996
Gepubliceerd op 10-12-2019
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager t.z.v. verdenking van “omkatten” van gestolen auto. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Heeft klager belang bij cassatie, nu Rb onherroepelijk heeft beslist op afzonderlijke vordering van OvJ tot onttrekking aan verkeer van auto? HR: Op gronden vermeld in CAG kan klager niet worden ontvangen in ingesteld beroep. CAG: Inhoudelijke beoordeling kan ac...

ECLI:NL:HR:2019:1924 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/05206
Gepubliceerd op 10-12-2019
Diefstal met geweld van geldbedrag uit winkel, art. 312.1 Sr. Vordering b.p. en oplegging schadevergoedingsmaatregel. Bestaat er tussen bewezenverklaard handelen van verdachte en schade die b.p. (winkel) heeft geleden (omzetderving en loonkosten t.g.v. winkelsluiting) voldoende verband, zodat er sprake is van rechtstreekse schade a.b.i. art. 51f.1 Sv? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1933 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/05252
Gepubliceerd op 10-12-2019
Handelen in strijd met art. 3.B Opiumwet, terwijl feit betrekking heeft op grote hoeveelheid, en diefstal (art. 310 Sr). Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld. Omstandigheid waaruit voortvloeit dat einduitspraak verdachte bekend is, art. 408.2 Sv. Kan uit akte van uitreiking waarnaar Hof verwijst worden afgeleid welk stuk c.q. welke stukken aan verdachte...

ECLI:NL:HR:2019:1934 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/05542
Gepubliceerd op 10-12-2019
Profijtontneming. Hof heeft betrokkene n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld. Omstandigheid waaruit voortvloeit dat einduitspraak betrokkene bekend is, art. 408.2 jo. 511g.2 Sv. Kan uit akte van uitreiking waarnaar Hof verwijst worden afgeleid welk stuk c.q. welke stukken aan betrokkene zijn uitgereikt, nu slechts parketnummer wordt vermeld? HR: Op gronden vermeld in CAG is...

ECLI:NL:HR:2019:1904 Hoge Raad, 10-12-2019, 19/00081
Gepubliceerd op 10-12-2019
Poging zware mishandeling door met auto op ander in te rijden (art. 302 Sr), weigering medewerking te verlenen aan ademonderzoek (art. 163.2 WVW 1994) en verlaten plaats ongeval (art. 7.1.a WVW 1994). 1. Kan uit ondertekende afstandsverklaring worden afgeleid dat verdachte, die t.t.v. tz. in h.b. uit anderen hoofde was gedetineerd, afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht? 2. Bewijsklac...

ECLI:NL:HR:2019:1923 Hoge Raad, 10-12-2019, 19/00302
Gepubliceerd op 10-12-2019
Beklag, beslag ex art. 94 Sv en 94a Sv op sloep onder ander t.z.v. verdenking van hennepteelt. 1. Heeft Rb ten onrechte niet beslist op beklag, v.zv. gericht tegen ex art. 94 Sv gelegd beslag? 2. Heeft Rb juiste maatstaf aangelegd bij beoordeling klaagschrift, v.zv. gericht tegen ex art. 94a Sv gelegd beslag? 3. Motivering oordeel Rb dat klager niet buiten redelijke twijfel als eigenaar van slo...

ECLI:NL:HR:2019:1930 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/03349
Gepubliceerd op 10-12-2019
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto’s onder klager t.z.v. verdenking van heling. Beschikking Rb ten onrechte gewezen tegen vader van klager i.p.v. tegen klager? HR: art. 81.1 RO. CAG: Bestreden beschikking dient op dit punt verbeterd te worden gelezen.

ECLI:NL:HR:2019:1890 Hoge Raad, 10-12-2019, 17/03510
Gepubliceerd op 10-12-2019
Medeplegen bedreiging met terroristisch misdrijf door kort na aanslagen in Parijs in 2015 alarmcentrale 112 te bellen en daarbij dreigende woorden te uiten, waardoor bij autoriteiten enorme onrust ontstaat die leidt tot grootschalige inzet van politie en andere openbare diensten, art. 285.3 Sr. Is bij die dreiging ook terroristisch oogmerk vereist? Uit bewoordingen van art. 285.3 Sr en wetsgesc...

ECLI:NL:HR:1995:ZC9914 Hoge Raad, 10-01-1995, 97.941
Gepubliceerd op 06-12-2019
-

ECLI:NL:HR:1997:ZD0782 Hoge Raad, 24-06-1997, 5046
Gepubliceerd op 06-12-2019
Herziening. Militaire zaak. Dienstweigering, art. 139 WMSr. Aangevoerd wordt dat HR OM n-o zou hebben verklaard in zijn vervolging indien HR bekend zou zijn geweest met bij aanvraag gevoegde beschikking van Minister van Defensie, inhoudende erkenning van bezwaren van aanvrager tegen vervulling van militaire dienst als ernstige gewetensbezwaren in de zin van art. 2 Wet gewetensbezwaren militaire...

ECLI:NL:HR:2019:1888 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/03542
Gepubliceerd op 04-12-2019
Profijtontneming. W.v.v. uit “strafbare feiten, met name drugshandel”, art. 36e.3 (oud) Sr. Heeft de betrokkene w.v.v. verkregen uit andere feiten dan het bewezenverklaarde gewoontewitwassen in de periode van januari 2010 tot en met oktober 2014? HR: Tot 01-07-2011 was ontneming o.g.v. art. 36e.3 Sr slechts mogelijk indien tegen de betrokkene een s.f.o. was ingesteld en indien, gelet op dat ond...

ECLI:NL:HR:2019:1901 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/01362
Gepubliceerd op 04-12-2019
Opzettelijk handelen in strijd met het in art. 2.A Opiumwet gegeven verbod door invoer van ruim 29 kg ayahuasca-thee bestemd voor kerk. Beroep op vrijheid van godsdienst ex art. 9 EVRM. HR: art. 81.1 RO onder verwijzing naar ECLI:NL:HR:2019:1456. Samenhang met 18/01355.

ECLI:NL:HR:2019:1899 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/01355
Gepubliceerd op 04-12-2019
Opzettelijk handelen in strijd met het in art. 2.A Opiumwet gegeven verbod door invoer van ruim 21 kg ayahuasca-thee bestemd voor kerk. Beroep op vrijheid van godsdienst ex art. 9 EVRM. HR: art. 81.1 RO onder verwijzing naar ECLI:NL:HR:2019:1456. Samenhang met 18/01362.

ECLI:NL:HR:2019:1883 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/03172
Gepubliceerd op 03-12-2019
Medeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. Ontbreken bij de stukken van het geding van een deel van de randnrs. in de door de raadsman overgelegde pleitnota in h.b. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03175 P, 18/03535 en 18/03542 P.

ECLI:NL:HR:2019:1884 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/03175
Gepubliceerd op 03-12-2019
Profijtontneming. 1. Ontbreken bij de stukken van het geding van een deel van de randnrs. in de door de raadsman overgelegde pleitnota in h.b. 2. Ontneming na veroordeling gewoontewitwassen in de periode 2010-2014, w.v.v. uit “strafbare feiten, met name drugshandel”, toepassing art. 36e.2 of 3 (oud en nieuw) Sr. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03172, 18/03535 en 18/03542 P.

ECLI:NL:HR:2019:1885 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/03185
Gepubliceerd op 03-12-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit deelneming aan criminele organisatie, medeplegen (gewoonte)mensensmokkel, medeplegen valsheid in geschrift, medeplegen gewoontewitwassen en soortgelijke feiten. 1. Schatting van het door betrokkene w.v.v. onvoldoende gemotiveerd, omdat Hof onvoldoende nauwkeurig heeft aangeduid aan welke wettige b.m. het zijn oordeel heeft ontleend? 2. Moet het geschatte w.v.v. gehe...

ECLI:NL:HR:2019:1886 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/03372
Gepubliceerd op 03-12-2019
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op een vordering van klaagster tot een bedrag van bijna 22 mln. USD onder een derde-beslagene, ten laste van klaagster t.z.v. verdenking van witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Middel over door de Rb gehanteerde maatstaf en motivering van de ongegrondverklaring beklag. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2019:487.

ECLI:NL:HR:2019:1882 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/02459
Gepubliceerd op 03-12-2019
Ontucht met minderjarige zoons, meermalen gepleegd, art. 249.1 Sr. Is sprake van ontucht plegen “met” als verdachte zijn minderjarige kinderen handelingen bij een ander (de moeder) heeft laten verrichten of had art. 250.1 Sr als ‘geprivilegieerde specialis’ moeten worden toegepast? HR overweegt dat de verdachte onvoldoende belang heeft bij de klacht, in aanmerking genomen dat de bewezenverklaar...

ECLI:NL:HR:2019:1887 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/03535
Gepubliceerd op 03-12-2019
Medeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. Ontbreken bij de stukken van het geding van een deel van de randnrs. in de door de raadsman overgelegde pleitnota in h.b. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03172, 18/03175 P en 18/03542 P.

ECLI:NL:HR:2019:1893 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/02115
Gepubliceerd op 03-12-2019
Poging tot gekwalificeerde doodslag, art. 288 Sr, door aangever meermalen met een mes in de schouder en in de rug te steken t.b.v. de diefstal van o.m. sieraden en portemonnees uit diens woning voor te bereiden en gemakkelijk te maken. 1. Voorwaardelijk opzet op de dood? 2. Verhuiskosten van b.p. rechtstreeks gevolg van het bewezenverklaarde feit? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1892 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/04141
Gepubliceerd op 03-12-2019
N-o verklaring in h.b. Hof heeft de verdachte n-o verklaard in het ingestelde h.b. omdat het te laat is ingesteld. Klacht over kennelijke verschrijving bij het instellen van h.b. Op gronden vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Vermelding van parketnr. van in e.a. gelijktijdig - maar niet gevoegd - behandelde vrijspraak in de (tijdig ingediende) schriftelijke volmacht tot he...

ECLI:NL:HR:2019:1889 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/01733
Gepubliceerd op 03-12-2019
(Feitelijk leiding geven aan) opzettelijk onjuiste belastingaangifte en opzettelijk niet voeren van een bij de belastingwet verplichte administratie, art. 69 AWR en valsheid in geschrift, art. 225 Sr. 1. Kon Hof volstaan met een opgave van de b.m. a.b.i. art. 359.3 Sv? 2. Kon Hof niet-onherroepelijke veroordeling in strafverzwarende zin betrekken in de strafoplegging? Ad 1. HR herhaalt relevant...

ECLI:NL:HR:2019:1810 Hoge Raad, 03-12-2019, 19/02296
Gepubliceerd op 03-12-2019
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op geldbedrag onder klager n.a.v. Europees onderzoeksbevel dan wel Europees bevriezingsbevel van Belgische RC. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Rb heeft niet onbegrijpelijk vastgesteld dat onder klager gelegd conservatoir beslag op € 740,15 is gelegd o.g.v. Europees bevriezingsbevel. Volgens in Titel 5 ”Europees bevriezingsbevel” opgenomen art. 5.5.6.1 1 Sv zijn en...

ECLI:NL:HR:2019:1881 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/00259
Gepubliceerd op 03-12-2019
Seksuele verleiding van een minderjarige, art. 248a Sr. Blijkt (voorwaardelijk) opzet uit bewijsvoering Hof? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:1013 m.b.t. bestanddeel “beweegt”: van hiermee tot uitdrukking gebrachte causaal verband is sprake als voldoende aannemelijk is dat een persoon mede onder invloed van giften of beloften van geld of goed, misbruik van uit feitelijke v...

ECLI:NL:HR:2019:1876 Hoge Raad, 03-12-2019, 19/03240
Gepubliceerd op 03-12-2019
Herziening. Voorhanden hebben vuurwapen en munitie categorie III, art. 26.1 WWM. Aangevoerd wordt dat de bij de aanvraag overgelegde getuigenverklaring het voor het Hof geschetste alternatieve scenario nader onderbouwt. Volgens de aanvrager had dit, indien het Hof bekend was geweest met de nieuwe getuigenverklaring, geleid tot vrijspraak. Het bij het Hof geschetste alternatieve scenario hield i...

ECLI:NL:HR:2019:1877 Hoge Raad, 03-12-2019, 17/03023
Gepubliceerd op 03-12-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen handel in cocaïne en heroïne. Blijkens dictum heeft Hof pondspondsgewijze verdeling niet toegepast bij schatting w.v.v. maar enkel bij oplegging betalingsverplichting. Is er gelet op ’s Hofs overwegingen n.a.v. verweer van raadsman sprake van kennelijke vergissing die zich leent voor verbeterde lezing? Blijkens zijn overwegingen heeft Hof geoordeeld dat t...

ECLI:NL:HR:2019:1816 Hoge Raad, 03-12-2019, 17/05728
Gepubliceerd op 03-12-2019
Beledigen van moslims door in het centrum van Eindhoven te zeggen/roepen: “Moslims are terrorists”. Middel richt zich met rechts- en motiveringsklachten tegen de bewezenverklaring. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BJ9796 t.a.v. vraag wanneer een uitlating als beledigend kan worden beschouwd. Art. 137c Sr vereist dat de uitlating onmiskenbaar betrekking heeft op een bepaald...

ECLI:NL:HR:2019:1879 Hoge Raad, 03-12-2019, 17/03448
Gepubliceerd op 03-12-2019
Oplichting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (sinds 2003: -Wetenschap, hierna: OCW) door directeur van een basisschool (Stichting A), art. 326.1 Sr. Kan het bewezenverklaarde v.zv. inhoudend dat het Ministerie van OCW is bewogen tot afgifte van meerdere geldbedragen, uit b.m. worden afgeleid? HR: oordeel Hof dat Stichting A het Ministerie van OCW door de bewezenverklaarde oplic...

ECLI:NL:HR:2019:1878 Hoge Raad, 03-12-2019, 17/04915
Gepubliceerd op 03-12-2019
Beleggingsfraude. Oplichting, art. 326.1 Sr. Verschillende bewijsklachten m.b.t. bewezenverklaarde oplichting, i.h.b. tegen oordeel Hof dat in de bewezenverklaring bedoelde personen (telkens) door een samenweefsel van verdichtsels zijn bewogen tot afgifte van een geldbedrag, meer i.h.b. over 1. oordeel Hof dat van de kant van verdachte gegeven informatie over gegarandeerde jaarrendement dat tot...

ECLI:NL:HR:2019:1880 Hoge Raad, 03-12-2019, 17/05056
Gepubliceerd op 03-12-2019
Beleggingsfraude. Oplichting (art 326.1 Sr) en valsheid in geschrift onder strafverzwarende omstandigheden (art. 226.2 Sr). Afwijzing van drie (voorwaardelijke) getuigenverzoeken, waaronder getuige A. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:1015 m.b.t. motivering van verzoeken tot oproepen en horen van getuigen i.h.l.v. rechtspraak van het EHRM en uit ECLI:NL:HR:2014:1496 m.b.t. ...

ECLI:NL:HR:2002:AE1320 Hoge Raad, 14-05-2002, 00641/01
Gepubliceerd op 29-11-2019
Deelneming aan criminele organisatie, art. 140.1 Sr. Had Hof als toepasselijk wettelijk voorschrift art. 140 (oud) Sr in plaats van art. 140 Sr moeten vermelden? Bewezenverklaard feit is begaan in periode van 1-1-1992 t/m 31-12-1994. Bij Wet van 4-2-1999 (Stb. 80), in werking getreden op 26-2-1999, is tekst van voordien geldend art. 140 Sr gewijzigd en vervangen door die van huidig art. 140 Sr....

ECLI:NL:HR:2019:1851 Hoge Raad, 26-11-2019, 17/05816
Gepubliceerd op 26-11-2019
Zware mishandeling door ander met glas tand(en) uit mond te slaan, art. 302.1 Sr. Uitgeslagen tand(en) aan te merken als zwaar lichamelijk letsel? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:1051 m.b.t. vraag wanneer sprake is van “zwaar lichamelijk letsel”. In aanmerking genomen dat gebezigde b.m. wat betreft in bewezenverklaring opgenomen ”uitgeslagen tand(en)” niets naders inhoude...

ECLI:NL:HR:2019:1856 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/01113
Gepubliceerd op 26-11-2019
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. opzetheling (art. 416 Sr). Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat hij verdachte wel had verwacht en hij van raadsman van verdachte in andere zaak heeft vernomen dat verdachte in detentie zat, door Hof afgewezen o.g.v. overweging dat er geen sprake is van detentie en verdachte op de hoogte is van zitting. HR herhaalt relevante overw...

ECLI:NL:HR:2019:1853 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/03123
Gepubliceerd op 26-11-2019
Fraude met aanvragen kinderopvangtoeslag. Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr) en medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 en 225.2 Sr). 1. Openbaarheid onderzoek ttz. en afwijzing van verzoek getuige te horen. 2. Wijze waarop p-v tz. in h.b. is opgemaakt, nu de wet het i.c. opgemaakte ‘verzamel p-v’ niet kent. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/01...

ECLI:NL:HR:2019:1698 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/03683
Gepubliceerd op 26-11-2019
Misbruik van identificerende persoonsgegevens door i.h.k.v. mobiele toezichtcontrole Duitse verblijfsvergunning die op naam van ander is gesteld te overhandigen, art. 231b Sr. Welke uitleg dient te worden gegeven aan bestanddeel “enig nadeel” a.b.i. art. 231b Sr? Art. 231b Sr bepaalt dat opzettelijk misbruik van identificerende persoonsgegevens van ander strafbaar is indien uit dat misbruik “en...

ECLI:NL:HR:2019:1848 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/02580
Gepubliceerd op 26-11-2019
Fraude met aanvragen kinderopvangtoeslag. Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr), witwassen (art. 420bis.1.b Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). 1. Wijze waarop p-v van tz. in h.b. is opgemaakt, nu de wet het i.c. opgemaakte ‘verzamel p-v’ niet kent. 2. Niet voorhouden van stukken, art. 301.4 Sv. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/01453 (niet gepublicee...

ECLI:NL:HR:2019:1793 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/02170
Gepubliceerd op 26-11-2019
Gevaar op de weg veroorzaken door over een doorgetrokken streep naar links te sturen naar de rijstrook bestemd voor tegemoetkomend verkeer en aldaar in botsing te komen met tegenliggers, art. 5 WVW 1994. Verweer dat verdachte het feit beging t.g.v. “black-out”. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1792 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/01652
Gepubliceerd op 26-11-2019
Voorbereiding van gekwalificeerde diefstal, art. 46 jo. 310 en 311 Sr, mishandeling, art. 300 Sr, bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, art. 285 Sr en overtreding van art. 9.7 WVW 1994. Middelen over 1. of de bewezenverklaarde uitlatingen van verdachte bij aangever naar objectieve maatstaven de redelijke vrees konden doen ontstaan dat hij het leven zou verliezen, en 2. verwerpin...

ECLI:NL:HR:2019:1855 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/03462
Gepubliceerd op 26-11-2019
Medeplegen aanwezig hebben van hennep (art. 3.C Opiumwet) en medeplegen diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1 Sr). Hof bevestigt vonnis Pr (met verbeterde lezing daarvan) waarin is volstaan met opgave b.m., terwijl raadsman van verdachte ttz. in h.b. vrijspraak heeft bepleit. Art. 359.3 en 423.1 Sv. HR: Op gronden vermeld in CAG is middel gegrond. CAG: Uit p-v tz. in h.b. bli...

ECLI:NL:HR:2019:1791 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/00899
Gepubliceerd op 26-11-2019
Medeplegen van opzettelijk binnen NL brengen van 72 kg cocaïne, art. 2.A Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen van verlengde invoer a.b.i. art. 1.4 Opiumwet. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1790 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/00579
Gepubliceerd op 26-11-2019
Onttrekking aan het verkeer van auto terwijl verdachte is vrijgesproken, art. 36b.3.b Sr. Het betreft een 'doorgeleiding' door het Hof van het ingestelde beroep (conversie). Tegen een dergelijke beslissing staat alleen cassatie open. Verdachte wordt ontvangen in cassatieberoep. HR: art. 81.1 R.O

ECLI:NL:HR:2019:1854 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/03706
Gepubliceerd op 26-11-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen invoer cocaïne, medeplegen gewoontewitwassen, medeplegen aanwezig hebben hasj en andere feiten a.b.i. art. 36e.2 Sr. Methode van eenvoudige kasopstelling. Schatting w.v.v. in geval van meerdere daders. Heeft Hof ten onrechte geen rekening gehouden met omstandigheid dat betrokkene in strafzaak is veroordeeld t.z.v. medeplegen van gewoontewitwassen en aldus...

ECLI:NL:HR:2019:1850 Hoge Raad, 26-11-2019, 16/05160
Gepubliceerd op 26-11-2019
Economische zaak. Legkippen houden in niet aangepaste kooien (traditionele legbatterijen), begaan door rechtspersoon (art. 45.1 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren). Art. 4 Legkippenbesluit 2003 (oud). 1. Verweer strekkende tot n-o van OM wegens handelen in strijd met beginselen van goede procesorde, waarbij beroep is gedaan op onherroepelijke oordeel van bestuursrechter en onherroepelijke ...

ECLI:NL:HR:2019:1849 Hoge Raad, 26-11-2019, 16/05159
Gepubliceerd op 26-11-2019
Economische zaak. Legkippen houden in niet aangepaste kooien (traditionele legbatterijen), begaan door rechtspersoon (art. 45.1 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren). Art. 4 Legkippenbesluit 2003 (oud). 1. Verweer strekkende tot n-o van OM wegens handelen in strijd met beginselen van goede procesorde, waarbij beroep is gedaan op onherroepelijk oordeel van bestuursrechter en onherroepelijke b...

ECLI:NL:HR:2019:1857 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/01862
Gepubliceerd op 26-11-2019
Poging tot moord, art. 289 Sr. Vordering b.p. Proceskosten b.p., art. 592a Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:793 m.b.t. begroting van proceskosten, taak van strafrechter, ontbreken van motiveringsplicht en te hanteren maatstaf. Hof heeft in overeenstemming met zijn (ambtshalve) taak daartoe, beslist over door b.p. gemaakte proceskosten en deze begroot op € 4.000,-. Gele...

ECLI:NL:HR:2019:1847 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/04353
Gepubliceerd op 26-11-2019
Zedenzaak. Middelen verdachte over de wijze waarop het hof de opgelegde gevangenisstraf heeft verminderd vanwege overschrijding van de redelijke termijn, namelijk door een gedeelte van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen. Betoogd wordt dat verdachte feitelijk zonder aftrek beter af zou zijn geweest, omdat dan het wettelijke systeem van de voorwaardelijke invrijheids...

ECLI:NL:HR:2019:1802 Hoge Raad, 26-11-2019, 19/01160
Gepubliceerd op 26-11-2019
Schietincident na achtervolging met auto’s te Enschede op 28 oktober 2015. Poging tot doodslag, meermalen gepleegd. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2019:1852 Hoge Raad, 26-11-2019, 16/05161
Gepubliceerd op 26-11-2019
Economische zaak. Legkippen houden in niet aangepaste kooien (traditionele legbatterijen), begaan door rechtspersoon (art. 45.1 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren). Art. 4 Legkippenbesluit 2003 (oud). 1. Verweer strekkende tot n-o van OM wegens handelen in strijd met beginselen van goede procesorde, waarbij beroep is gedaan op onherroepelijk oordeel van bestuursrechter en onherroepelijke b...

ECLI:NL:HR:2011:BT8948 Hoge Raad, 06-12-2011, 10/05153 J
Gepubliceerd op 26-11-2019
Jeugdzaak. Bedreiging door mes aan ander te tonen na ruzie in tram in Rotterdam, art. 285.1 Sr. Bewijsklacht. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:561 Hoge Raad, 09-04-2019, 17/05914
Gepubliceerd op 26-11-2019
Poging moord (art. 289 Sr), bedreiging met zware mishandeling (art. 285 Sr) en poging doodslag (art. 287 Sr). Voorbedachte raad poging moord. 1. Vooropgezet plan tot plegen geweld? 2. Is Hof voorbijgegaan aan “uitdrukkelijk onderbouwd standpunt” m.b.t. een aangevoerde contra-indicatie? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1817 Hoge Raad, 22-11-2019, 18/03344
Gepubliceerd op 22-11-2019
Gekwalificeerde doodslag (art. 287 jo. 288 Sr), diefstal fiets en afpersing op openbare weg, meermalen gepleegd (art. 310 Sr en art. 317.1 jo. 317.3 jo. 312.2.1 Sr), en poging tot gekwalificeerde doodslag (art. 287 jo. 288 Sr) gepleegd op 23-11-2003 in Rotterdam, waarna verdachte zich op 13-4-2016 zelf heeft gemeld bij politie en is veroordeeld tot gevangenisstraf van 20 jaren. Verjaring, art. ...

ECLI:NL:HR:2019:1800 Hoge Raad, 19-11-2019, 19/03414
Gepubliceerd op 20-11-2019
Herziening. Veroordeling t.z.v. o.m. passieve niet ambtelijke omkoping (art. 328ter Sr). Aangevoerd wordt dat de bij het verzoek aangeleverde informatie over de financiële positie van aanvrager niet bekend was toen het Hof arrest wees en dat, als die informatie wel voorhanden was geweest, het Hof tot het oordeel zou zijn gekomen dat aanvrager geen draagkracht had en het Hof naar verwachting gee...

ECLI:NL:HR:2019:1819 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/00102
Gepubliceerd op 20-11-2019
Openlijke geweldpleging door samen met zijn zoon en zwager minderjarige scholier n.a.v. eerdere ruzie met zoon in schoolgebouw te schoppen en te slaan, art. 141 Sr. Levert geweldpleging in school ”openlijk” geweld op? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Hof heeft vastgesteld dat geweld tegen persoon zoals vermeld in bewezenverklaring heeft plaatsgevonden in schoolg...

ECLI:NL:HR:2019:1796 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/04120
Gepubliceerd op 20-11-2019
Schietpartij in woonwijk Spijkenisse in 2016. Poging doodslag (art. 287 Sr) en voorhanden hebben alarmpistool en bijhorende munitie (art. 26.1 WMM). Voorwaardelijk opzet. Hof heeft vastgesteld dat: (i) verdachte op een in een woonwijk, bij een flatblok gelegen parkeerplaats meermalen met een vuurwapen heeft geschoten; (ii) in en nabij een auto een kogel en hulzen zijn aangetroffen die met het d...

ECLI:NL:HR:2019:1801 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/03823
Gepubliceerd op 20-11-2019
Met geweld verzetten tegen aanhouding, waardoor politieambtenaar gebroken vinger heeft opgelopen (wederspannigheid met lichamelijk letsel tot gevolg, art. 180 jo 181.1 Sr). Uitspraak is niet binnen 14 dagen na sluiting onderzoek gedaan, art. 345.3 en 345.4 Sv. Onderzoek ttz. is op 23-7-2014 gesloten, terwijl eerst uitspraak is gedaan op 8-8-2014. Gelet daarop heeft Hof in strijd met art. 345.3 ...

ECLI:NL:HR:2019:1805 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/02947
Gepubliceerd op 20-11-2019
Aanwezig hebben van cocaïne en MDMA door zich als drugsverkoper op te houden in centrum Amsterdam, art. 2.C Opiumwet. Schriftuur tardief, art. 437.2 Sv. Termijnoverschrijding verschoonbaar, nu verdachte aanzegging in cassatie niet heeft ontvangen en als gewone brief verzenden van aanzegging aan adres van verdachte in Spanje “zonder de mogelijkheid van verificatie” in strijd is met art. 5 EU-Rec...

ECLI:NL:HR:2019:1794 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/01842
Gepubliceerd op 20-11-2019
Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225 Sr) en feitelijke leiding geven aan opzettelijk onjuist/onvolledig doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR). Klacht dat bewezenverklaarde ‘feitelijke leiding geven’ door verdachte i.s.m. art. 341 Sv enkel volgt uit zijn eigen ttz. in h.b. afgelegde verklaring. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1806 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/00994
Gepubliceerd op 20-11-2019
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285 Sr) van ex-vrouw, tevens de moeder van zijn kinderen door ’s nachts haar slaapkamer binnen te gaan en met een mesje in de hand o.m. te zeggen “ik steek je dood!”. Vrijheidsbeperkende maatregel, art. 38v Sr. Proportioneel en noodzakelijk i.h.l.v. art. 8 EVRM? Hof heeft maatregel strekkende tot beperking van de vrijheid opgelegd die o...

ECLI:NL:HR:2019:1814 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/04547
Gepubliceerd op 19-11-2019
Beklag, beslag ex art. 94 Sv in 2005 op € 1.024.500,- onder ander dan klaagster (in Suriname gevestigde vishandelaar) t.z.v. verdenking van heling en/of witwassen. Ongegrondverklaring klaagschrift, dat zich keert tegen uitblijven van last tot teruggave aan klaagster van geldbedrag, waarvan strafrechter in strafzaak van beslagene bewaring t.b.v. rechthebbende heeft gelast. Aan het klaagschrift w...

ECLI:NL:HR:2019:1813 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/00812
Gepubliceerd op 19-11-2019
Poging doodslag (art. 287 Sr) door tijdens gewelddadige confrontatie op verjaardagsfeestje meerdere keren aangever te steken met een mes. Noodweer, art. 41.1 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. motiveringsplicht rechter en proportionaliteitseis. ‘s Hofs oordeel dat het beroep op noodweer moet worden verworpen omdat het met een mes steken door verdachte in het b...

ECLI:NL:HR:2019:1812 Hoge Raad, 19-11-2019, 17/06015
Gepubliceerd op 19-11-2019
Medeplichtigheid aan hennepteelt (art. 3.B Opiumwet). Opzettelijk gelegenheid verschaffen door de gezamenlijke woning ter beschikking te stellen? ’s Hofs oordeel dat verdachte “opzettelijk gelegenheid heeft verschaft” is niet toereikend gemotiveerd aangezien het Hof geen omstandigheden heeft vastgesteld die erop duiden dat actieve gedragingen van verdachte gelegenheid verschaften tot hennepteel...

ECLI:NL:HR:2019:1811 Hoge Raad, 19-11-2019, 17/03866
Gepubliceerd op 19-11-2019
Medeplegen beroeps- of bedrijfsmatig aanwezig hebben 3525 hennepplanten (art. 3.C Opiumwet) en medeplegen diefstal elektriciteit (art. 311.1.4 Sr). Klacht over verwerping verweer dat tot bewijs gebezigde getuigenverklaring, inhoudende dat getuige verdachte in een bepaalde periode bij desbetreffend pand met hennepkwekerij heeft gezien, niet juist kan zijn i.h.l.v. overgelegde vluchtgegevens waar...

ECLI:NL:HR:2019:1807 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/02508
Gepubliceerd op 19-11-2019
Schuldheling van caravan (art. 417bis Sr). Is verdachte in die mate tekortgeschoten in zijn onderzoeksplicht naar de herkomst van de caravan dat hij met voor schuldheling vereiste aanmerkelijke onvoorzichtigheid heeft gehandeld? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02509.

ECLI:NL:HR:2019:1797 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/04633
Gepubliceerd op 19-11-2019
Voorbereiding verkrachting (art. 242 jo. 46 Sr). Verstandelijk beperkt en kwetsbaar 21-jarig meisje is door toentertijd 22-jarige verdachte bedreigd en gechanteerd met openbaarmaking van naaktfoto’s, die hij tijdens videochatten op heimelijke wijze heeft verkregen, met als doel haar tot seks te dwingen. Veroordeling tot o.m. TBS met voorwaarden. Opgelegde voorwaarden (reisverbod, verhuisverbod ...

ECLI:NL:HR:2019:1808 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/02509
Gepubliceerd op 19-11-2019
Schuldheling van auto en kentekenplaten (art. 417bis Sr). Is verdachte in die mate tekortgeschoten in zijn onderzoeksplicht naar de herkomst van de kentekenplaten dat hij met voor schuldheling vereiste aanmerkelijke onvoorzichtigheid heeft gehandeld? Gelet op vaststellingen van het Hof dat verdachte als bestuurder rijdend in een gestolen personenauto met - niet bij die auto behorende - gestolen...

ECLI:NL:HR:2019:1809 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/04989
Gepubliceerd op 19-11-2019
Onvoldoende zorg dragen voor onder zijn hoede staand gevaarlijk dier doordat verdachtes hond (kruising tussen Mastino en Amerikaanse Stafford) andere hond (Jack Russel) heeft aangevallen en gebeten, waardoor andere hond letsel heeft opgelopen, art. 425.2 Sr. Ontvankelijkheid h.b. Kan veroordeling Ktr t.z.v. overtreding, waarbij geen straf maar wel schadevergoedingsmaatregel is opgelegd, worden ...

ECLI:NL:HR:2019:1815 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/03934
Gepubliceerd op 19-11-2019
Jeugdzaak. Diefstal van goederen uit auto (art. 311.1.5 Sr) en wederspannigheid met lichamelijk letsel tot gevolg (art. 180 jo 181.1 Sr) bij aanhouding waardoor politieambtenaar pijnlijke linkerknie en schaafwonden heeft opgelopen. Klacht dat bewezenverklaarde “schaafwonden op rechterknie” niet uit b.m. blijkt en dat “pijnlijke knie” niet kan worden aangemerkt als lichamelijk letsel a.b.i. art....

ECLI:NL:HR:2019:1798 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/05309
Gepubliceerd op 19-11-2019
Poging doodslag door op klaarlichte dag in binnenstad van Enschede op slachtoffer te schieten. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG. Samenhang met 19/01997 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2019:1803 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/03918
Gepubliceerd op 19-11-2019
Opzettelijk nalaten te voldoen aan plicht tot melding van verdachte of ongebruikelijke transacties in drugsprecursoren (meermalen gepleegd), art. 2 Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën. Kleurloos opzet. Heeft verdachte meldingsplicht opzettelijk geschonden? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1799 Hoge Raad, 19-11-2019, 19/01382
Gepubliceerd op 19-11-2019
Herziening. Medeplegen zware mishandeling met voorbedachten rade (art. 303 Sr) door samen met een ander in trappenhuis te Groningen in 2012 aangever ernstig te mishandelen. Aangevoerd wordt dat Hof aanvrager zou hebben vrijgesproken indien Hof bekend zou zijn geweest met bij aanvraag gevoegde verklaring van A, inhoudende dat hij zelf een van de twee personen is die aangever hebben mishandeld, d...

ECLI:NL:HR:2019:1804 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/04290
Gepubliceerd op 19-11-2019
Eendaadse samenloop van poging zware mishandeling en mishandeling in 2013 te Amsterdam door een ander met vuist in gezicht te slaan, art. 300 en 302 Sr. 1. Voorwaardelijk opzet op zware mishandeling? en 2. Noodweer, voldaan aan proportionaliteitseis? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2003:AE9049 m.b.t. voorwaardelijk opzet. ‘s Hofs oordeel dat het opzet van verdachte in vo...

ECLI:NL:HR:1880:1 Hoge Raad, 19-01-1880, W. 4475
Gepubliceerd op 19-11-2019
Wanneer kan een woning als hoofdverblijf worden gekwalificeerd? Waar iemand werkelijk woont met zijn gezin, waar hij den zetel zijner fortuin heeft, zijne zaken behartigt, zijne goederen en eigendommen beheert, zoodat men er niet vandaan gaat dan met een bepaald doel en voor een bepaalden tijd, en tevens met het plan om, als dat doel bereikt is, terug te keren.

ECLI:NL:HR:1985:AC9146 Hoge Raad, 17-12-1985, 78736
Gepubliceerd op 19-11-2019
Schuldheling door van 2 onbekende mensen caravan (zonder papieren) te kopen, art. 417bis.1.a Sr. 1. Uitleg tll. Heeft Hof grondslag tll. verlaten door “aanmerkelijke” tussen haken te plaatsen? 2. Heeft Hof verwaarlozing van geboden voorzichtigheid t.a.v. herkomst van caravan uit b.m. kunnen afleiden? 3. Strafmotivering, art. 359.6 Sv. Had Hof moeten motiveren waarom het gevangenisstraf i.p.v. h...

ECLI:NL:HR:2019:1795 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/02197
Gepubliceerd op 19-11-2019
Verkrachting (art.242 Sr) en (poging tot) een ander door bedreiging met smaadschrift dwingen iets te doen/dulden (art. 284 Sr). Afwijzing verzoek tot stellen van prejudiciële vragen aan HvJEU over betekenis van “daadwerkelijke deelname” aan politieverhoor a.b.i. art. 3.3.b Richtlijn 2013/48/EU. In cassatie kan worden opgekomen tegen beslissingen in de bestreden uitspraak van het Hof die blijk ...

ECLI:NL:HR:2019:1757 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/04699
Gepubliceerd op 13-11-2019
Herziening. Moord op weerloze oudere vrouw (tante van aanvrager) in Bennekom in 2010, art. 289 Sr. Aangevoerd wordt dat Hof aanvrager zou hebben vrijgesproken, indien het bekend zou zijn geweest met bij aanvraag gevoegd rapport Forensisch DNA-onderzoek uit 2018. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:736 inhoudende dat een nieuw en/of gewijzigd deskundigeninzicht onder omstandig...

ECLI:NL:HR:2019:1752 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/00985
Gepubliceerd op 12-11-2019
Aanwezig hebben van hennep door tas met gedroogde henneptoppen onder geparkeerde auto te leggen, art. 2.C Opiumwet. 1. Onherstelbaar vormverzuim dat dient te leiden tot strafvermindering, nu door politie postpakket van verdachte met flessen wijn is geopend zonder dat daarvoor enige wettelijke basis was? 2. Verweer dat waarneming van verbalisant, inhoudende dat verdachte tas onder auto heeft gel...

ECLI:NL:HR:2019:1736 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/00583
Gepubliceerd op 12-11-2019
Eendaadse samenloop van poging tot verleiding tot ontuchtige handelingen van 15-jarige leerling door leraar op middelbare school, art. 248a Sr en poging tot grooming, art. 248e Sr. 1. Is bewezenverklaring van poging tot verleiding toereikend gemotiveerd? 2. Is poging tot grooming strafbaar? Ad 1. Hof heeft o.m. vastgesteld dat verdachte, een leraar op een middelbare school, meermalen SMS-beric...

ECLI:NL:HR:2019:1764 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/03960
Gepubliceerd op 12-11-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit aanwezig hebben van 53 kilo hennep en verwerken en bewerken van groot aantal hennepplanten door eigenaar van coffeeshop. 1. OM n-o in ontnemingsvordering wegens schending van vertrouwensbeginsel gelet op brief van burgermeester? 2. Moeten alle uit (gedoogde) softdrugshandel verkregen inkomsten worden geacht w.v.v. te zijn? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1756 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/03672
Gepubliceerd op 12-11-2019
Jeugdzaak. Mishandeling zwemlerares van zwembad in Den Helder, nadat deze verdachte heeft gesommeerd zwembad te verlaten, art. 300.1 Sr. 1. Afwijzing getuigenverzoek. 2. Verwerping verweren m.b.t. rechtvaardigingsgrond resp. opzet ontoereikend gemotiveerd? HR: 80a RO.

ECLI:NL:HR:2019:1758 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/03656
Gepubliceerd op 12-11-2019
Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet), diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr) en voorhanden hebben van munitie en pepperspray (art. 26.1 WWM). Strafmotivering. Hof heeft in Italië woonachtige verdachte veroordeeld tot gevangenisstraf van 3 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk, en daartoe o.m. overwogen dat het geen taakstraf zal opleggen mede omdat verdachte niet langer in ...

ECLI:NL:HR:2019:1755 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/03654
Gepubliceerd op 12-11-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Verwerping uos, inhoudende dat onvoldoende aannemelijk is dat eerder is geoogst. HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Hof is van uos afgeweken door bij de schatting van het w.v.v. uit te gaan van een eerdere oogst van 120 planten. Hof heeft in strijd met art. 511e.2 jo. art. 359.2 Sv niet i.h.b. de redenen opgegeven die tot ...

ECLI:NL:HR:2019:1740 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/03970
Gepubliceerd op 12-11-2019
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. poging tot diefstal (art. 310 Sr) en diefstal met braak (art. 311.1.5 Sr). Dubbel verstek. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman, die geen contact meer heeft met verdachte, ttz. op de grond dat hij alsnog machtiging verkrijgt en verdachte zijn aanwezigheidsrecht kan uitoefenen door Hof afgewezen o.g.v. overweging dat er geen aanleiding is te veronders...

ECLI:NL:HR:2019:1692 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/01807
Gepubliceerd op 12-11-2019
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op sieraden onder ander dan klaagster t.z.v. verdenking van witwassen. Rb heeft klaagschrift ongegrond verklaard onder voorwaarde dat OM binnen 2 weken na uitspraak duidelijkheid verschaft over nog te leggen beslag ex art. 94a Sv. 1. Verzet belang van strafvordering zich tegen teruggave van inbeslaggenomen sieraden aan klaagster? 2. Kon Rb klaagschrift voorwaardelij...

ECLI:NL:HR:2019:1746 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/00234
Gepubliceerd op 12-11-2019
Deelname aan criminele organisatie die zich richtte op het op grote schaal telen van hennep (art. 11a (oud) Opiumwet, thans art. 11b Opiumwet en art. 140.1 Sr), medeplegen bedrijfsmatig telen van groot aantal hennepplanten (art. 11.3 jo. 3.C Opiumwet), medeplegen diefstal elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen geldbedragen en voertuigen (art. 420ter jo...

ECLI:NL:HR:2019:1739 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/03020
Gepubliceerd op 12-11-2019
Grooming door via WhatsApp berichten aan 14-jarige jongen plaats en tijdstip voor ontmoeting voor te stellen om seks te hebben, art. 248e Sr. Is voorstellen van een concrete plaats en tijd voor het hebben van een ontmoeting en trachten het verwezenlijken van deze afspraak af te dwingen door druk op slachtoffer uit te oefenen, waarbij verdachte en slachtoffer elkaars telefoonnummer hadden, voldo...

ECLI:NL:HR:2019:1745 Hoge Raad, 12-11-2019, 17/05745
Gepubliceerd op 12-11-2019
Deelname aan criminele organisatie die zich richtte op het op grote schaal telen van hennep (art. 11a (oud) Opiumwet, thans art. 11b Opiumwet en art. 140.1 Sr) en medeplegen bedrijfsmatig telen van groot aantal hennepplanten, meermalen gepleegd (art. 11.3 jo. 3.C Opiumwet). 1. Kan uit gebezigde b.m. volgen dat verdachte als medepleger bij hennepkwekerijen betrokken is geweest? 2. Bewijsklachten...

ECLI:NL:HR:2019:1766 Hoge Raad, 12-11-2019, 17/03544
Gepubliceerd op 12-11-2019
Medeplichtigheid aan medeplegen van opzettelijk vermoedelijke woninginbrekers, die naar woning van medeverdachte zijn gelokt, wederrechtelijk van de vrijheid beroven door andere medeverdachte te regelen ‘als backup’ en door te onderhandelen over de beloning voor die medeverdachte en andere betrokkenen, art. 282 Sr. Bewijsklacht. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/03289, 18/02859 (niet gepublice...

ECLI:NL:HR:2019:1735 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/03010
Gepubliceerd op 12-11-2019
Medeplegen voorbereidingshandelingen vervoeren en uitvoer van harddrugs door bodem van koffer te vullen met pakketjes XTC, art. 10a jo. 10.4 en 10.5 Opiumwet. Schending van beginselen van behoorlijke procesorde door bij politie afgelegde belastende verklaringen van getuige voor bewijs te gebruiken, terwijl Hof niet ambtshalve oproeping van getuige heeft bevolen en getuige deze verklaringen nadi...

ECLI:NL:HR:2019:1741 Hoge Raad, 12-11-2019, 15/05643
Gepubliceerd op 12-11-2019
Deelname aan criminele organisatie die zich richtte op het op grote schaal telen van hennep (art. 11a (oud) Opiumwet, thans art. 11b Opiumwet en art. 140.1 Sr), medeplegen aanwezig hebben van groot aantal hennepplanten (art. 3.C Opiumwet) en aanwezig hebben van hasj (art. 3.C Opiumwet). Kan uit gebezigde b.m. volgen dat verdachte heeft deelgenomen aan criminele organisatie a.b.i. art. 140 Sr? H...

ECLI:NL:HR:2019:1750 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/04096
Gepubliceerd op 12-11-2019
Phishing-fraude. Deelname aan criminele organisatie die zich richt op plegen oplichting en diefstal (art. 140.1 Sr), medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels, meermalen gepleegd (art. 311.1 Sr) en diefstal d.m.v. valse sleutels (art. 311.1.5 Sr), medeplegen diefstal (art. 311.1.4 Sr) en medeplegen oplichting (art. 326 Sr), medeplegen poging diefstal (art. 311.1.4 Sr) en medeplegen poging oplic...

ECLI:NL:HR:2019:1737 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/02967
Gepubliceerd op 12-11-2019
Diefstal, art. 310 Sr. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat verdachte vermoedelijk (als ongewenste vreemdeling) is uitgezet, door Hof afgewezen omdat verdachte contact had kunnen opnemen met zijn raadsman en onvoldoende aanknopingspunten bestaan dat verdachte van zijn aanwezigheidsrecht gebruik had willen maken. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:1934...

ECLI:NL:HR:2019:1759 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/04444
Gepubliceerd op 12-11-2019
Medeplegen diefstal, art. 311.1.4 Sr. Aanhoudingsverzoek tot later tijdstip op dezelfde dag van gemachtigde raadsvrouwe op de grond dat verdachte zich heeft verslapen, door Hof afgewezen o.m. omdat verdere zittingsdag volledig is geappointeerd en er geen ruimte is behandeling van zaak naar een later tijdstip op die dag te verplaatsen. Dat oordeel is, nu het verzoek was beperkt tot schorsing van...

ECLI:NL:HR:2019:1749 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/04966
Gepubliceerd op 12-11-2019
Deelname aan criminele organisatie die zich richtte op het op grote schaal telen van hennep (art. 11a (oud) Opiumwet, thans art. 11b Opiumwet en art. 140.1 Sr), medeplegen bedrijfsmatig telen van groot aantal hennepplanten (art. 11.3 jo. 3.C Opiumwet), medeplegen diefstal elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.4 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen geldbedragen (art. 420ter jo. 420bis.1.a e...

ECLI:NL:HR:2019:1738 Hoge Raad, 12-11-2019, 19/01092
Gepubliceerd op 12-11-2019
Herziening. Economische zaak. Aanvraag gericht tegen arrest HR (18/02496; niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o). Aanvraag zal niet tot herziening kunnen leiden, omdat arrest HR niet is uitspraak houdende veroordeling in de zin van art. 457.1 Sv. Aanvraag n-o.

ECLI:NL:HR:2019:1760 Hoge Raad, 12-11-2019, 19/03357
Gepubliceerd op 12-11-2019
Herziening. Mishandeling, art. 300.1 Sr. Aangevoerd wordt dat zaak niet had geleid tot veroordeling indien Hof bekend zou zijn geweest met na wijzen arrest afgelegde verklaring van slachtoffer, inhoudende dat verdachte haar niet heeft mishandeld. Van in aanvraag aangevoerde kan niet worden gezegd dat Hof daarmee niet bekend was. Uit bewijsoverweging Hof blijkt immers dat Hof reeds ermee bekend ...

ECLI:NL:HR:2019:1751 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/02890
Gepubliceerd op 12-11-2019
Mishandeling door het legen van een fles urine over het lichaam van buurvrouw, art. 300 Sr. Overgooien met urine aan te merken als teweegbrengen van min of meer hevige onlust veroorzakende gewaarwording aan lichaam? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:2677 inhoudende dat onder ‘mishandeling’ in de zin van art. 300 Sr o.m. moet worden verstaan - onder omstandigheden - opzettel...

ECLI:NL:HR:2019:1748 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/02504
Gepubliceerd op 12-11-2019
Opzettelijk uit opbrengst van enig door misdrijf verkregen goed voordeel trekken (meermalen gepleegd) door samen te wonen met vriendin en gebruik te maken van voorzieningen in woning, die worden betaald uit haar bijstandsuitkering, terwijl zij samenwonen niet meldt aan sociale dienst, art. 416.2 Sr. Kan bewezenverklaring uit gebezigde b.m. worden afgeleid? HR: Op gronden vermeld in CAG is midde...

ECLI:NL:HR:2019:1761 Hoge Raad, 12-11-2019, 19/04039
Gepubliceerd op 12-11-2019
Herziening. Aanvraag gericht tegen arrest HR (19/00591; niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o). Aanvraag zal niet tot herziening kunnen leiden, omdat arrest HR niet is uitspraak houdende veroordeling in de zin van art. 457.1 Sv. Aanvraag n-o.

ECLI:NL:HR:2019:1747 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/02290
Gepubliceerd op 12-11-2019
Schuldheling motorscooter, art. 417bis.1.a Sr. Bewijsklacht. Is verdachte in ernstige mate tekortgeschoten in zijn onderzoeksplicht naar herkomst van motorscooter, hetgeen meebrengt dat hij met voor schuldheling vereiste aanmerkelijke onvoorzichtigheid heeft gehandeld? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1753 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/01199
Gepubliceerd op 12-11-2019
Diefstal fiets d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr), diefstal fiets en zak snoep (art. 310 Sr) en aanwezig hebben hennep (art. 3.C Opiumwet). Aanwezigheidsrecht, art. 588a.1.b Sv. Appeldagvaarding is uitgereikt aan huisgenoot op BRP-adres verdachte. Dient vermelding adres in aantekening mondeling vonnis Pr te worden aangemerkt als adresopgave a.b.i. art. 588a.1.b Sv, zodat afschrift van dagvaard...

ECLI:NL:HR:2019:1763 Hoge Raad, 12-11-2019, 17/05750
Gepubliceerd op 12-11-2019
Economische zaak. Ten verkoop in voorraad hebben van ivoor van Afrikaanse olifant (“Loxodonta africana”), meermalen gepleegd, art. 13.1.a Flora- en faunawet (oud). 1. Geldt t.a.v. verbod op ten verkoop voorhanden of in voorraad hebben van ivoor afkomstig van Afrikaanse olifant voor verdachte minst bezwarend regime (appendix II CITES-Verdrag en bijlage B Verordening (EG) 338/97) of moet worden u...

ECLI:NL:HR:2019:1762 Hoge Raad, 12-11-2019, 17/04469
Gepubliceerd op 12-11-2019
Economische zaak. Niet voldoen aan verplichting tot inschrijven van zijn onderneming in handelsregister, art. 47 Handelsregisterwet 2007. 1. Levert openbaar maken van persoonsgegevens van verdachte in handelsregister inbreuk op recht op privacy a.b.i. art. 8 EVRM op? 2. Is ’s Hofs overweging, in context van bespreking van HvJEU C-398/15, dat “voorgaande overwegingen mutatis mutandis van toepass...

ECLI:NL:HR:2019:1765 Hoge Raad, 12-11-2019, 17/03289
Gepubliceerd op 12-11-2019
Medeplegen diefstal met geweldpleging door vermoedelijke woninginbrekers naar woning van medeverdachte te lokken en hen vervolgens vast te binden, met vuurwapens te bedreigen, te slaan, te trappen en hun zakken leeg te halen, art. 312.2.2 Sr. Beslissing tot bewaring van onder verdachte inbeslaggenomen horloge en geldbedragen t.b.v. rechthebbende, art. 353.2.c Sv. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met...

ECLI:NL:HR:2019:1744 Hoge Raad, 12-11-2019, 17/02172
Gepubliceerd op 12-11-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Toerekening w.v.v. aan betrokkene toereikend gemotiveerd, nu Hof totaal w.v.v. pondspondsgewijs heeft verdeeld over 3 i.p.v. 4 personen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/02246 P (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, betrokkene n-o).

ECLI:NL:HR:2019:1743 Hoge Raad, 12-11-2019, 16/01206
Gepubliceerd op 12-11-2019
OM-cassatie. Vrijspraak verdachte t.z.v. medeplegen en medeplichtigheid in voorraad hebben van valse bankbiljetten, art. 209 Sr. Vormverzuim en bewijsuitsluiting, art. 359a Sv. Is ’s Hofs oordeel dat bewijsuitsluiting rechtsgevolg moet zijn van onherstelbaar vormverzuim i.v.m. niet tijdig en naar behoren informeren van verdachte over inzet van informant, toereikend gemotiveerd? HR: Op gronden d...

ECLI:NL:HR:2019:1742 Hoge Raad, 12-11-2019, 16/01204
Gepubliceerd op 12-11-2019
OM-cassatie. Vrijspraak verdachte t.z.v. medeplegen uitgeven en in voorraad hebben van valse bankbiljetten, art. 209 Sr. Vormverzuim en bewijsuitsluiting, art. 359a Sv. Is ’s Hofs oordeel dat bewijsuitsluiting rechtsgevolg moet zijn van onherstelbaar vormverzuim i.v.m. niet tijdig en naar behoren informeren van verdachte over inzet van informant, toereikend gemotiveerd? HR: Op gronden die zijn ...

ECLI:NL:HR:2019:1733 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/02829
Gepubliceerd op 12-11-2019
Jeugdzaak. Seksueel binnendringen bij meisje in staat van verminderd bewustzijn en lichamelijke onmacht (art. 243 Sr) en seksueel binnendringen bij meisje onder 16 jaren, meermalen gepleegd (art. 245 Sr) door als 17-jarige verdachte in zijn woning in Amsterdam ontuchtige handelingen te plegen met 13-jarig meisje dat meerdere glazen whisky heeft gedronken. 1. Wetenschap verdachte dat meisje in t...

ECLI:NL:HR:2019:1754 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/03002
Gepubliceerd op 12-11-2019
Poging tot doodslag (art. 287 Sr) en verkrachting (art. 242 Sr) in Tilburg door onder dreiging van messen zijn vrouw in slaapkamer van woning te verkrachten en vervolgens op haar in te steken. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2019:1732 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/01991
Gepubliceerd op 12-11-2019
Jeugdzaak. Seksueel binnendringen bij meisje onder 16 jaren door als 16-jarige verdachte in woning van medeverdachte in Amsterdam ontuchtige handelingen te plegen met 13-jarig meisje dat meerdere glazen whisky heeft gedronken, art. 245 Sr. Toepassing art. 80a of 81 RO na vrijspraak in e.a. en veroordeling in h.b. toegestaan? Klacht dat verwerping cassatieberoep door HR o.g.v. art. 80a of 81 RO ...

ECLI:NL:HR:2019:1696 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/03714
Gepubliceerd op 05-11-2019
Hond betrokken bij bijtincident met twee slachtoffers aan te merken als gevaarlijk dier a.b.i. art. 425.2 Sr? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1674 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/03007
Gepubliceerd op 05-11-2019
Poging doodslag in woning van moeder van verdachte. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2019:1700 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/01504
Gepubliceerd op 05-11-2019
Valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon (art. 225 Sr) en medeplegen van bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist of onvolledig doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon (art. 69 AWR). Klachten over o.m. ‘tijdige inkeer’ a.b.i. art. 69.3 AWR, voorhouden stukken ttz., afwijzing verzoek tot aanhouding en vaststellin...

ECLI:NL:HR:2019:1699 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/01503
Gepubliceerd op 05-11-2019
Valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon (art. 225 Sr) en medeplegen van bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist of onvolledig doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon (art. 69 AWR). Klachten over o.m. ‘tijdige inkeer’ a.b.i. art. 69.3 AWR, voorhouden stukken ttz., afwijzing verzoek tot aanhouding en vaststellin...

ECLI:NL:HR:2019:1592 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/00965
Gepubliceerd op 05-11-2019
Witwassen door bij aankomst op vliegveld in Eindhoven herkomst van geldbedrag te verhullen, art. 420bis.1.a Sr. Schending art. 353.1 Sv door geen beslissing te nemen t.a.v. inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven geldbedrag? Onder verdachte is ex art. 94 Sv geldbedrag van € 37.350,- in beslaggenomen, terwijl Hof aan verdachte o.m. geldboete heeft opgelegd van € 37.350,- en in dat verband heeft...

ECLI:NL:HR:2019:1693 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/00225
Gepubliceerd op 05-11-2019
Verlofverlening Rb aan R-C a.b.i. art. 552p.2 (oud) Sv n.a.v. verzoek om rechtshulp m.b.t. goederen en data van gegevensdragers t.b.v. verstrekking aan Belgische justitiële autoriteiten. Twee klagers. 1. Aanhoudingsverzoek en verweer dat de overdracht van elektronische gegevensdragers aan België leidt tot dreigende flagrante schending van art. 6 en 8 EVRM. 2. Geen middelen ingediend. Ad 1. HR:...

ECLI:NL:HR:2019:1695 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/00224
Gepubliceerd op 05-11-2019
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op goederen en data van gegevensdragers t.b.v. verstrekking aan Belgische justitiële autoriteiten. Geen middelen ingediend, betrokkenen n-o. Samenhang met 18/00075 B en 18/00225 B.

ECLI:NL:HR:2019:1694 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/00075
Gepubliceerd op 05-11-2019
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag en elektronische gegevensdragers onder klager t.z.v. verdenking van strafbare feiten in België. 1. Ongegrondverklaring klaagschrift t.a.v. inbeslaggenomen geldbedrag. 2. Ongegrondverklaring klaagschrift t.a.v. inbeslaggenomen gegevensdragers. Ad 1. HR herhaalt maatstaf die moet worden toegepast bij beoordeling van klaagschrift van beslagene gericht te...

ECLI:NL:HR:2019:1702 Hoge Raad, 05-11-2019, 17/03378
Gepubliceerd op 05-11-2019
Groepsbelediging, art. 137c.1 Sr. Toespraak PEGIDA-demonstratie. 1. Uitlating beledigend voor groep mensen wegens hun godsdienst? 2. Toegelaten beperking van vrijheid van meningsuiting a.b.i. art. 10.2 EVRM? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BJ9796 en ECLI:NL:HR:2009:BF0655 m.b.t. beledigend karakter van uitlating en beledigen van groep mensen wegens hun godsdienst. ...

ECLI:NL:HR:2019:1701 Hoge Raad, 05-11-2019, 17/02627
Gepubliceerd op 05-11-2019
Feitelijke aanranding van eerbaarheid, art. 246. Sr. Is er sprake van “dwingen” tot dulden van ontuchtige handelingen, nu 17-jarig oppasmeisje zich slapend houdt op het moment dat buurman haar ’s nachts aanraakt? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1998:ZD0980 m.b.t. bestanddeel ‘dwingen’. Van dwingen a.b.i. art. 246 Sr kan slechts sprake zijn indien verdachte heeft veroorzaakt da...

ECLI:NL:HR:2019:1709 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/03927
Gepubliceerd op 05-11-2019
Diefstal in vereniging (art. 310 jo. 311 Sr), medeplegen zware mishandeling met voorbedachte raad (art. 301 Sr) en poging tot diefstal in vereniging, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht d.m.v. een valse sleutel (art. 310 jo. 311 Sr). Bewijsklacht t.a.v. voorbedachte raad. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03902.

ECLI:NL:HR:2019:1708 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/03902
Gepubliceerd op 05-11-2019
Diefstal in vereniging (art. 310 jo. 311 Sr), medeplegen zware mishandeling met voorbedachte raad (art. 301 Sr) en poging tot diefstal in vereniging, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht d.m.v. een valse sleutel (art. 310 jo. 311 Sr). Bewijsklacht t.a.v. voorbedachte raad. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03927.

ECLI:NL:HR:2019:1707 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/03840
Gepubliceerd op 05-11-2019
Wederspannigheid, art. 180 Sr. Bewijsklacht t.a.v. ‘ambtenaren in de rechtmatige uitoefening van hun bediening’. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03839.

ECLI:NL:HR:2019:1706 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/03839
Gepubliceerd op 05-11-2019
Wederspannigheid, art. 180 Sr. 1. Bewijsklacht t.a.v. ‘ambtenaren in de rechtmatige uitoefening van hun bediening’. 2. Motivering afwijzing verzoek tot oplegging geldboete in termijnen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03840.

ECLI:NL:HR:2019:1705 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/02929
Gepubliceerd op 05-11-2019
Doodslag op baby door schudden (shaken baby syndroom). Voorwaardelijk opzet op de dood? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1704 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/00111
Gepubliceerd op 05-11-2019
Aanwezigheidsrecht verdachte. Afwijzing verzoek om terugwijzing naar Rb opdat verdachte gebruik kan maken van het recht op behandeling in twee feitelijke instanties. Middel over oordeel Hof dat er voor de Pr geen aanleiding bestond om de dagvaarding nietig te verklaren dan wel de zaak aan te houden. Welke inspanningsverplichting rust op de autoriteiten om te waarborgen dat verdachte op de hoogt...

ECLI:NL:HR:2019:1703 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/00091
Gepubliceerd op 05-11-2019
Diefstal d.m.v. braak, art. 311.1.5 Sr. ’s Hofs oordeel dat appeldagvaarding in persoon is uitgereikt aan verdachte begrijpelijk? Blijkens akte van uitreiking van appeldagvaarding is deze in persoon uitgereikt aan verdachte op zijn BRP-adres. Niet gemachtigde raadsman van verdachte heeft ttz. in h.b. betwist dat handtekening op akte van uitreiking handtekening van verdachte is. In reactie daaro...

ECLI:NL:HR:2019:1697 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/05064
Gepubliceerd op 05-11-2019
Antilliaanse zaak. Medeplegen van moord op politicus in Curaçao in 2013, art. 2:262 jo. 1:123 Sr Curaçao. 1. Kon verklaring van voormalig hoofd van veiligheidsdienst, die is gebaseerd op verklaring van anonieme getuige gebezigd worden tot bewijs, ondanks niet-inachtneming van voorschriften voor horen van anonieme getuige? 2. Klachten over niet (nogmaals) kunnen uitoefenen van ondervragingsrecht...

ECLI:NL:HR:1997:ZC9557 Hoge Raad, 09-09-1997, 105.147
Gepubliceerd op 05-11-2019
-

ECLI:NL:HR:1998:ZD0980 Hoge Raad, 24-03-1998, 106.832
Gepubliceerd op 05-11-2019
OM-cassatie. Vrijspraak verkrachting, art. 242 Sr. Is er sprake van “dwingen” a.b.i. art. 242 Sr, nu slaapdronken aangeefster door misleiding - verdachte doet zich voor als partner - handelingen toelaat? Van “dwingen” a.b.i. art. 242 Sr kan slechts sprake zijn indien verdachte opzettelijk heeft veroorzaakt dat slachtoffer in art. 242 Sr bedoelde handelingen tegen haar wil heeft ondergaan (vgl. ...

ECLI:NL:HR:1992:AB8028 Hoge Raad, 02-06-1992, 91473
Gepubliceerd op 05-11-2019
-

ECLI:NL:HR:1951:67 Hoge Raad, 12-06-1951, 53671
Gepubliceerd op 05-11-2019
-

ECLI:NL:HR:2019:1639 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/00299
Gepubliceerd op 29-10-2019
Mishandeling begaan tegen levensgezel, art. 300.1 jo. 304.1 Sr. Middelen o.m. over het verzuim van het Hof om de duur van de vervangende hechtenis te bepalen. In aanmerking genomen dat ingevolge art. 22d Sr de rechter bij het opleggen van een taakstraf de duur van de vervangende hechtenis dient vast te stellen, is het middel terecht voorgesteld. HR doet wat het Hof had behoren te doen en brengt...

ECLI:NL:HR:2019:1634 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/00063
Gepubliceerd op 29-10-2019
Diefstal, vergezeld van geweld en bedreiging met geweld, gepleegd op bedrijf te Zoetermeer, art. 310 jo. 312.1 Sr. Middel namens verdachte over het tezamen en in vereniging plegen en middel namens de b.p. over de n-o verklaring in de vordering. HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 18/00063, 18/00096, 18/01518 (ingetrokken) en 18/03294.

ECLI:NL:HR:2019:1638 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/00096
Gepubliceerd op 29-10-2019
Diefstal, vergezeld van geweld en bedreiging met geweld, gepleegd op bedrijf te Zoetermeer, art. 310 jo. 312.1 en .2 Sr. Middelen namens verdachte over het tezamen en in vereniging plegen, het afwijzen van een getuigenverzoek en de overschrijding van de redelijke termijn in de appelfase. HR: art. 81.1 RO wat betreft de eerste twee middelen. Wat betreft het derde middel doet de HR de zaak zelf a...

ECLI:NL:HR:2019:1637 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/03294
Gepubliceerd op 29-10-2019
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang tussen 18/00063, 18/00096, 18/01518 (ingetrokken) en 18/03294.

ECLI:NL:HR:2019:1643 Hoge Raad, 29-10-2019, 17/05740
Gepubliceerd op 29-10-2019
Het enige middel betreft een klacht over de redelijke termijn in de cassatiefase. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2019:1632 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/00800
Gepubliceerd op 29-10-2019
OM-cassatie. Ontvankelijkheid OM in vervolging t.z.v. lokaalvredebreuk, art. 138.1 Sr. Beginselen van goede procesorde en demonstratievrijheid van art. 10 en 11 EVRM. Het Hof heeft het OM n-o verklaard in de vervolging. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2012:BX4280 t.a.v. opportuniteitsbeginsel en de zeer beperkte ruimte voor een inhoudelijke rechterlijke toetsing van de vervolgingsbeslissing HR herhaalt ...

ECLI:NL:HR:2019:1633 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/00803
Gepubliceerd op 29-10-2019
OM-cassatie. Ontvankelijkheid OM in vervolging t.z.v. lokaalvredebreuk, art. 138.1 Sr. Beginselen van goede procesorde en demonstratievrijheid van art. 10 en 11 EVRM. Het Hof heeft het OM n-o verklaard in de vervolging. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2012:BX4280 t.a.v. opportuniteitsbeginsel en de zeer beperkte ruimte voor een inhoudelijke rechterlijke toetsing van de vervolgingsbeslissing HR herhaalt ...

ECLI:NL:HR:2019:1642 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/02538
Gepubliceerd op 29-10-2019
Aanwezigheidsrecht, art. 6 EVRM. Aanhoudingsverzoek van raadsvrouw die niet weet waarom verdachte er niet is, maar verdachte de dag voor de zitting telefonisch heeft gesproken, waarbij verdachte zou hebben aangegeven graag aanwezig te willen zijn. Afwijzing van het verzoek omdat er onvoldoende aanknopingspunten zijn die rechtvaardigen dat verdachte om andere redenen dan zijn eigen beslissing ni...

ECLI:NL:HR:2019:1641 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/00468
Gepubliceerd op 29-10-2019
Ontucht met minderjarige dochter, art. 245 Sr. Middelen over 1. ondervragingsrecht, art. 6 EVRM, doordat het hof verklaringen van aangeefster voor het bewijs heeft gebezigd, terwijl de verdachte haar in geen enkel stadium van het geding heeft kunnen (doen) ondervragen, en 2. Aanwezigheid van onvoldoende steunbewijs is, zodat niet is voldaan aan art. 342.2 Sv, unus testis. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1636 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/00695
Gepubliceerd op 29-10-2019
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. overtreding art. 9.2 WVW 1994. Eisen aan een appelschriftuur houdende grieven a.b.i. art. 410.1 Sv. Het Hof heeft overwogen dat het de brief van verdachte “niet aanmerkt als een brief die grieven bevat” en heeft toepassing gegeven aan art. 416.2 Sv. In aanmerking genomen dat aan de formulering van grieven – die ook door verdachte zelf kunnen worden ingediend...

ECLI:NL:HR:2019:1635 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/00700
Gepubliceerd op 29-10-2019
Poging doodslag te Sittard-Geleen, art. 287 jo. 45 Sr. Middelen over o.m. schending van de redelijke termijn in de cassatiefase. CAG gaat in op de vraag of in een geval als i.c., wanneer de overige middelen zich lenen voor afdoening ex art. 80a RO en daarom het middel dat klaagt over de schending van de redelijke termijn in cassatie dat lot moet delen, en in de schriftuur wordt verzocht een pre...

ECLI:NL:HR:2019:1640 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/00733
Gepubliceerd op 29-10-2019
Verlengde invoer van 127 kg heroïne, art. 2.A jo. art. 1.4 Opiumwet en het voorbereiden en bevorderen daarvan, art. 10a jo. art. 10.5 Opiumwet. Afwijzing getuigenverzoek. Het Hof heeft het eerder toegewezen en door de verdediging gehandhaafde verzoek tot oproeping van de getuigen op de tz. in h.b. van 01-02-18 alsnog afgewezen op de grond dat het onaannemelijk is dat de getuigen binnen een aanv...

ECLI:NL:HR:2019:1547 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/02172
Gepubliceerd op 29-10-2019
Lokaalvredebreuk, art. 138.1 Sr. Bewijsklacht m.b.t. het “wederrechtelijk vertoeven” in een hotel. HR herhaalt overwegingen uit ECLI:NL:HR:1951:67 m.b.t. art. 138.1 Sr. Blijkens de bewijsvoering heeft het Hof o.m. het volgende vastgesteld. Nadat verdachte namens rechthebbende al een formele waarschuwing had gekregen vanwege het veroorzaken van geluidsoverlast, is n.a.v. nieuwe klachten over gel...

ECLI:NL:HR:2019:1464 Hoge Raad, 29-10-2019, 17/05319
Gepubliceerd op 29-10-2019
Lokaalvredebreuk door overtreding winkelverbod van supermarkt, art. 138.1 Sr. HR stelt voorop dat de strekking van art. 138.1 Sr meebrengt dat als ‘binnendringen’ i.d.z.v. deze bepaling moet worden beschouwd het betreden van een woning, besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, indien degene die zich daarin of daarop begeeft, zulks doet tegen de voor hem - hetzij door een verklaring van...

ECLI:NL:HR:2019:1593 Hoge Raad, 15-10-2019, 18/03213
Gepubliceerd op 15-10-2019
Schuldheling, art. 417bis Sr. (Bewijs)klacht dat uit de b.m. niet kan volgen dat verdachte redelijkerwijs had moeten vermoeden dat de door hem op marktplaats aangeboden veegmachine door misdrijf was verkregen. HR: art.81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1589 Hoge Raad, 15-10-2019, 18/02023
Gepubliceerd op 15-10-2019
Voorhanden hebben pistool en munitie (art. 26.1 WWM), dierenmishandeling (art. 2.1.1 Wet dieren) en wederspannigheid (art. 180 Sr). Horen van getuige ttz. d.m.v. telefoon in strijd met art. 131a Sv en art. 287.1 en 287.2 Sv? Hof heeft ttz. in h.b. middels op luidsprekerstand staande telefoon A, secretaresse van Kairos Forensische Polikliniek, gehoord m.b.t. door verdachte bij deze kliniek gevol...

ECLI:NL:HR:2019:1583 Hoge Raad, 15-10-2019, 18/04041
Gepubliceerd op 15-10-2019
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag onder ander i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen klager en ander t.z.v. verdenking van witwassen. Termijn voor hernieuwd beklag, art. 552a.3 en 552a.4 Sv. Rb heeft klager n-o verklaard in zijn hernieuwde beklag wegens overschrijding van in art. 552a.4 Sv bepaalde termijn van 2 jaar. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017: mede in he...

ECLI:NL:HR:2019:1587 Hoge Raad, 15-10-2019, 18/02774
Gepubliceerd op 15-10-2019
Geldigheid generatorverbod en walstroomplicht in de Rotterdamse haven. Art. 4.6.1 Havenbeheersverordening Rotterdam 2010. 1. Overmacht in de zin van noodtoestand? Art. 40 Sr. Verdachte, schipper van een binnenschip, voert aan in noodtoestand het generatorverbod te hebben geschonden omdat het gebruiken van walstroom het leggen van kabels vereist wat tot onveilige toestanden aan wal en op het sch...

ECLI:NL:HR:2019:1585 Hoge Raad, 15-10-2019, 18/02417
Gepubliceerd op 15-10-2019
Medeplegen diefstal d.m.v. inklimming, art. 311.1 Sr. Verstek en aanwezigheidsrecht. Mocht Hof zonder nader onderzoek op de ttz. verstek verlenen tegen de niet verschenen verdachte, terwijl zijn niet-gemachtigde raadsman om een VIP-controle heeft verzocht? Uitleg AG over beperkte betekenis van VIP-controle dan wel SKDB-print voor de beantwoording van de vraag of verdachte t.t.v. de tz. rechtens...

ECLI:NL:HR:2019:1586 Hoge Raad, 15-10-2019, 18/02299
Gepubliceerd op 15-10-2019
Poging zware mishandeling (art. 45 jo. 302 Sr) door met kracht een koekenpan met hete olie tegen de rug van het slachtoffer te gooien. Bewijsklachten over opzet en de temperatuur van de olie. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1584 Hoge Raad, 15-10-2019, 18/01695
Gepubliceerd op 15-10-2019
Hennepteelt, art. 3.B Opiumwet. Gebruik van eigen kweek voor pijnbestrijding. Overmacht in de zin van noodtoestand? Art. 40 Sr. Hof heeft geoordeeld dat uit deskundigenonderzoek blijkt dat verdachte nog redelijke alternatieven had om de pijn te bestrijden en met die pijn om te gaan. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1582 Hoge Raad, 15-10-2019, 18/00647
Gepubliceerd op 15-10-2019
Medeplegen witwassen van grote geldbedragen, art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:771. 1. Samenstelling Hof. Arrest gewezen door andere raadsheren dan aanwezig waren bij onderzoek ttz. in h.b.? 2. Wetenschap verdachte dat geldbedragen - middellijk of onmiddellijk- afkomstig waren uit enig misdrijf? Ad 1. O.g.v. door AG ingewonnen inlichtingen moet het ervoor worden geho...

ECLI:NL:HR:2019:1465 Hoge Raad, 15-10-2019, 17/05184
Gepubliceerd op 15-10-2019
Medeplegen diefstal met braak en inklimming, art. 311.1.4 en 311.1.5 Sr. Vordering b.p. Vergoeding van immateriële schade aan bewoners van woning t.g.v. inbraak in woning en diefstal van sieraden uit woning, art. 6:106 BW. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:793 en ECLI:NL:HR:2019:376 m.b.t. vraag wanneer sprake is van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106...

ECLI:NL:HR:2019:1590 Hoge Raad, 15-10-2019, 18/02231
Gepubliceerd op 15-10-2019
Medeplegen voorbereidingshandelingen voor moord en brandstichting (art. 46 jo. 289 en 416 Sr) en verboden vuurwapenbezit (art. 26 WWM). Politiegeweld bij aanhouding door hondengeleider, art. 7.1 en 7.5 Politiewet 2012. Is door politie gebruikt geweld bij aanhouding van verdachte (trap in rug, beet door politiehond, vuistslagen tegen hoofd) disproportioneel zodat sprake is van vormverzuim dat t...

ECLI:NL:HR:2019:1591 Hoge Raad, 15-10-2019, 18/04994
Gepubliceerd op 15-10-2019
OM-cassatie. Beklag, (door RC afgewezen vordering tot machtiging van OvJ tot leggen van) beslag ex art. 94a Sv onder klager op niet nader omschreven voorwerpen t.z.v. ontneming w.v.v. Moet vordering tot machtiging van OvJ concrete voorwerpen noemen waarop beslag betrekking heeft? Uit wettelijke regeling (art. 94b Sv, art. 94c Sv, vierde Titel van Derde Boek van WvRv, art. 94a.4 Sv en art. 94a.5...

ECLI:NL:HR:2019:1588 Hoge Raad, 15-10-2019, 19/03161
Gepubliceerd op 15-10-2019
Vervolgingsuitlevering o.b.v. Overeenkomst tussen Nederland en Suriname betreffende uitlevering van opgeëiste persoon (Surinaamse nationaliteit) naar Suriname t.z.v. invoer van 488 kilo cocaïne naar Suriname in 2018 en deelname aan criminele organisatie. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman op zitting op de grond dat opgeëiste persoon vanwege zijn gezondheid niet in staat is te verschijnen. ...

ECLI:NL:HR:2019:1576 Hoge Raad, 11-10-2019, 17/05333
Gepubliceerd op 14-10-2019
Aanwezig hebben van grote hoeveelheid hennep en hasj, art. 3.C Opiumwet. 1. Bewijsklacht. 2. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting. 3. Strafmotivering. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1534 Hoge Raad, 08-10-2019, 17/04222
Gepubliceerd op 09-10-2019
Zware mishandeling, art. 302.1 Sr. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat ex art. 366.4 Sv vertaling mededeling verstekuitspraak van Rb aan verdachte (Guineese nationaliteit) had moeten worden verstrekt? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO5706 m.b.t. bijzondere ...

ECLI:NL:HR:2019:1557 Hoge Raad, 08-10-2019, 17/05422
Gepubliceerd op 09-10-2019
Poging moord in café in Breda, meermalen gepleegd (art. 289 Sr), voorhanden hebben gaspistool (art. 26.1 WWM) en bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr). Bewijsklacht poging moord. Kan opzet op dood uit gebezigde b.m. worden afgeleid? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1556 Hoge Raad, 08-10-2019, 17/05415
Gepubliceerd op 09-10-2019
Gewapende overval op supermarkt in Groningen. Afpersing, art. 317.1 Sr. 1. Betwisting deskundigheid van deskundige en betrouwbaarheid van onderzoeksmethode. 2. Vordering b.p. Toewijzing vordering b.p. begrijpelijk in het licht van verklaring van b.p. ttz. in h.b. dat zij reeds schadeloos is gesteld? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1555 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/00058
Gepubliceerd op 08-10-2019
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutel, art. 311.1 Sr. 1. Kunnen uitlatingen van gemachtigde raadsman op eerste tz. in h.b. (geen inhoudelijke behandeling), inhoudende dat verdachte niet is aangevoerd voor behandeling van andere zaak (omzetting taakstraf) en behandeling van deze zaak in h.b., worden aangemerkt als mondelinge bezwaren tegen vonnis Pr a.b.i....

ECLI:NL:HR:2019:1552 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/04583
Gepubliceerd op 08-10-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.3 (oud) Sr na veroordeling t.z.v. medeplegen aanwezig hebben van grote hoeveelheid hennepbestanddelen en vrijspraak voor hennepteelt. Methode van eenvoudige kasopstelling en hoofdelijke betalingsverplichting. Kon Hof toepassing geven aan (op 1-7-2011 in werking getreden) art. 36e.7 Sr, nu Hof w.v.v. heeft geschat o.b.v. kasops...

ECLI:NL:HR:2019:1366 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/00015
Gepubliceerd op 08-10-2019
Economische zaak. Zonder vergunning uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. bedrijfsafvalstoffen (“slobs”). Witwassen van geldbedragen (€ 1.356.840,-) begaan door rechtspersoon, art. 420bis.1.b Sr. 1. Kan uit bewijsvoering volgen dat geldbedragen criminele herkomst hadden en dat verdachte van die herkomst heeft geweten? 2. Strafmotivering, art. 23.7 (oud) Sr en hoogte strafkorting in het licht van o...

ECLI:NL:HR:2019:1365 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/00014
Gepubliceerd op 08-10-2019
Economische zaak. Zonder vergunning uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. bedrijfsafvalstoffen (“slobs”). Zonder vergunning in werking hebben van inrichting voor repareren van schepen voor beroepsvaart begaan door rechtspersoon (art. 8.1.1.c Wet milieubeheer) en zonder omgevingsvergunning in werking hebben van inrichting voor repareren van schepen anders dan pleziervaartuigen begaan door rechtsper...

ECLI:NL:HR:2019:1364 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/00012
Gepubliceerd op 08-10-2019
Economische zaak. Zonder vergunning uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. bedrijfsafvalstoffen (“slobs”). Valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) door valse begeleidingsbrieven af te geven aan schippers van motortankschepen, art. 225.2 Sr. Is bewezenverklaard opzet toereikend gemotiveerd? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Omstandigheid dat verdachte er verantwoor...

ECLI:NL:HR:2019:1363 Hoge Raad, 08-10-2019, 17/06128
Gepubliceerd op 08-10-2019
Economische zaak. Zonder vergunning uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. bedrijfsafvalstoffen (“slobs”). Opdracht geven aan valsheid in geschrift begaan door rechtspersoon (meermalen gepleegd) door valse begeleidingsbrieven af te geven aan schippers van motortankschepen, art. 225.2 Sr. Is bewezenverklaard opzet toereikend gemotiveerd? Uit bewijsvoering kan niet z.m. worden afgeleid dat (voorwaard...

ECLI:NL:HR:2019:1551 Hoge Raad, 08-10-2019, 17/02998
Gepubliceerd op 08-10-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Methode van eenvoudige kasopstelling. 1. Aanhoudingsverzoek teneinde raadsman in gelegenheid te stellen schriftelijk te reageren op conclusie van AG bij Hof. 2. Heeft Hof beslist op door verdediging aangevoerde alternatieve kasopstelling? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/04583 P.

ECLI:NL:HR:2019:1542 Hoge Raad, 08-10-2019, 17/05651
Gepubliceerd op 08-10-2019
(Poging tot) diefstal van speelgoed uit speelgoedwinkel in Amsterdam (art. 310 Sr). Gebruik voor bewijs van bij politie afgelegde verklaring van verdachte, terwijl bij haar verhoor niet beëdigde tolk is ingeschakeld. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1462 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/04737
Gepubliceerd op 08-10-2019
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder vriend van klaagster i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen vriend naar verschillende inbraken. Heeft Rb onderzocht of is voldaan aan een van in art. 33 a.2.a Sr vermelde voorwaarden ingevolge welke ook voorwerpen die aan ander dan veroordeelde toebehoren, vatbaar zijn voor verbeurdverklaring? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgeste...

ECLI:NL:HR:2019:1541 Hoge Raad, 08-10-2019, 17/05604
Gepubliceerd op 08-10-2019
Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.a Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat ex art. 260.5 Sv vertaling oproeping tz. in e.a. aan verdachte (Roemeense nationaliteit), die in e.a. niet ttz. is verschenen, had moeten worden verstrekt? HR herhaalt relevante overwegingen uit EC...

ECLI:NL:HR:2019:1533 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/04338
Gepubliceerd op 08-10-2019
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager t.z.v. verdenking van witwassen. Beklag ontvankelijk, nu Pr in hoofdzaak teruggave van auto aan klager heeft gelast? HR ambtshalve: In aanmerking genomen dat strafrechter reeds t.t.v. behandeling van beklag in raadkamer omtrent beslag in strafzaak tegen klager had beslist en zodoende op klaagschrift geen (andersluidende) beslissing ...

ECLI:NL:HR:2019:1543 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/03081
Gepubliceerd op 08-10-2019
Poging doodslag door in trappenhuis van flat achterneef met mes in borst en rug te steken, art. 287 Sr. Heeft verdachte opzet gehad aangever te doden? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1536 Hoge Raad, 08-10-2019, 17/03879
Gepubliceerd op 08-10-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. 1. Bevat uitspraak overzicht van b.m. waaraan Hof schatting van w.v.v. heeft ontleend? 2. Uos dat betrokkene geen inkomsten uit hennepplantage heeft verkregen dan wel dat er meer personen betrokken waren bij hennepplantage. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met ECLI:NL:HR:2019:1073 (strafzaak).

ECLI:NL:HR:2019:1537 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/00522
Gepubliceerd op 08-10-2019
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. snelheidsovertreding, art. 20.a RVV 1990. Dubbel verstek. Kon Hof verstek verlenen tegen niet verschenen verdachte, nadat appeldagvaarding in persoon is uitgereikt aan verdachte maar verdachte uit in persoon uitgereikte oproeping voor nadere tz. heeft kunnen afleiden dat nadere - inhoudelijke - behandeling van haar zaak eerst op latere datum zou aanvangen en...

ECLI:NL:HR:2019:1546 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/02870
Gepubliceerd op 08-10-2019
Diefstal van koffer van toerist op station in Amsterdam, art. 310 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 8 weken, waarvan 4 weken voorwaardelijk), art. 22b Sr. Kon Hof toepassing geven aan taakstrafverbod, nu uit uittreksel justitiële documentatie niet blijkt dat aan verdachte in vijf jaren voorafgaand aan diefstal wegens soortgelijk feit taakstraf is opgelegd? HR: Op gronden vermeld in CAG i...

ECLI:NL:HR:2019:1535 Hoge Raad, 08-10-2019, 17/02951
Gepubliceerd op 08-10-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop van cocaïne. 1. Bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. gehandhaafd verzoek tot horen van getuigen en voorwaardelijk verzoek tot verstrekken van tapgesprekken. 2. Verweer dat betrokkene niet alle dagen van vastgestelde periode heeft gehandeld in cocaïne en verweer dat hij meermalen in het buitenland is geweest. 3. Bevindt ttz. in h.b. overgelegde pleitnot...

ECLI:NL:HR:2019:1548 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/02750
Gepubliceerd op 08-10-2019
Hennepteelt, art. 3.B Opiumwet. Onttrekking aan het verkeer van inbeslaggenomen boksbeugel, art. 36d Sr. Is voldaan aan voorwaarde dat boksbeugel kan dienen om soortgelijk feiten te begaan? Onder soortgelijke feiten in de zin van art. 36d Sr dienen te worden verstaan feiten die tot dezelfde categorie behoren als door verdachte begane feiten dan wel feiten waarvan hij wordt verdacht (vgl. ECLI:N...

ECLI:NL:HR:2019:1460 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/02409
Gepubliceerd op 08-10-2019
Telen van hennep (art. 3.B Opiumwet) en diefstal d.m.v. verbreking van elektriciteit (art. 311.1.5 Sr) in door verdachte gehuurde woning. Kan uit gebezigde b.m. worden afgeleid dat het verdachte is geweest die hennepplanten heeft geteeld en elektriciteit heeft weggenomen? Aangezien bewezenverklaring, inhoudende dat verdachte zelf opzettelijk hennepplanten heeft geteeld en voorts elektriciteit h...

ECLI:NL:HR:2019:1554 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/00520
Gepubliceerd op 08-10-2019
Mishandeling door scrotum van hoofdagent vast te grijpen, nadat deze verdachte heeft aangehouden t.z.v. wildplassen (art. 304.2 Sr). Vastgrijpen van testikels aan te merken als teweegbrengen van min of meer hevige onlust veroorzakende gewaarwording aan lichaam? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:2677 inhoudende dat onder ‘mishandeling’ in de zin van art. 300 Sr moet worden v...

ECLI:NL:HR:2019:1461 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/02408
Gepubliceerd op 08-10-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt in woning. Verweer dat in tweede ruimte van woning niet eerder werd geoogst. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02409.

ECLI:NL:HR:2019:1549 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/03463
Gepubliceerd op 08-10-2019
Antilliaanse zaak. Gewapende overval op onderneming in Curaçao, waarbij bewaker beveiligingsbedrijf om het leven is gekomen. Medeplegen diefstal met geweld, terwijl feit dood ten gevolge heeft (art. 2:289 en 2:291 Sr Curaçao), en medeplegen voorhanden hebben vuurwapens (art. 3.1 jo. 11 Vuurwapenverordening 1930). Bewijsklachten medeplegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1550 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/01725
Gepubliceerd op 08-10-2019
Beschadiging auto door met ijzeren staaf voorruit in te slaan, nadat A n.a.v. eerdere woordenwisseling met zijn auto op verdachte is afgereden (art. 350.1 Sr). HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. eisen aan “ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding” voor geslaagd beroep op noodweer. Hof heeft beroep op noodweer verworpen omdat er geen sprake was van “een onmiddel...

ECLI:NL:HR:2019:1553 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/00473
Gepubliceerd op 08-10-2019
Openlijke geweldpleging met lichamelijk letsel tot gevolg, art. 141.2.1 Sr. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.a Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding t.g.v. telefonische mededeling griffiemedewerker Rb dat verdachte vonnis e.a. thuisgestuurd zou krijgen? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AN8587 m.b.t. bijzonder...

ECLI:NL:HR:2019:1463 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/01009
Gepubliceerd op 08-10-2019
Afdreiging door zich voor te doen als chauffeur van gefingeerde prostituee en potentiële klant geld afhandig te maken d.m.v. bedreiging dat bij niet-betaling diens echtgenote op de hoogte zou worden gebracht van diens wens om prostituee te bezoeken, art. 318.1 Sr. Is sprake van bedreiging met ‘openbaarmaking’ van geheim a.b.i. art. 318.1 Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR NJ 1932, p....

ECLI:NL:HR:2019:1545 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/01106
Gepubliceerd op 08-10-2019
Opzettelijk aanwezig hebben van hennepplanten (art. 3.C Opiumwet) en diefstal van elektriciteit (art. 311.1.5 Sr) in door verdachte gehuurde woning. 1. ’s Hofs oordeel dat verdachte hennepplanten opzettelijk aanwezig heeft gehad begrijpelijk, gelet op verklaring verdachte dat zij inwoonde bij haar vriend? 2. Bewijsklacht diefstal. Ad 1. Hof heeft zijn oordeel dat verdachte in pand hennepplanten...

ECLI:NL:HR:2019:1539 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/00270
Gepubliceerd op 08-10-2019
Medeplegen diefstal d.m.v. braak in woning (art. 311.1 Sr) en medeplegen diefstal met bedreiging met geweld in woning (art. 312.2.2 Sr) in Enschede. Bewijsklacht gewelddadige woningoverval. Verweer dat door aangever opgegeven signalement weliswaar summier is maar t.a.v. aantal specifieke kenmerken verdachte uitsluit. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/00085 en 18/00269.

ECLI:NL:HR:2019:1538 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/00269
Gepubliceerd op 08-10-2019
Opzetheling 2 laptops (art. 416.1.a Sr), diefstal d.m.v. valse sleutels (art. 311.1 Sr) en voorhanden hebben pepperspray (art. 26.1 WWM). Bewijsklacht opzetheling. Kan uit b.m. worden afgeleid dat verdachte t.t.v. verwerving of voorhanden krijgen van laptops wist dat deze van diefstal afkomstig waren, terwijl arrest geen nadere bewijsoverwegingen bevat? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/00085 ...

ECLI:NL:HR:2019:1540 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/00085
Gepubliceerd op 08-10-2019
Medeplegen diefstal d.m.v. braak in woning (art. 311.1 Sr) en poging diefstal (art. 310 Sr) in Enschede. Bewijsklacht woninginbraak. Kan betrokkenheid verdachte als medepleger uit b.m. worden afgeleid? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/00269 en 18/00270.

ECLI:NL:HR:2019:1544 Hoge Raad, 08-10-2019, 17/05109
Gepubliceerd op 08-10-2019
Gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte inkomstenbelasting (art. 69 AWR) door als afdelingshoofd van ziekenhuis betalingen van farmaceutische bedrijven op Luxemburgse bankrekeningen te storten zonder deze op te geven aan belastingdienst en geld vervolgens naar Nederland te vervoeren. 1. Beroep op nie...

ECLI:NL:HR:1992:AD1610 Hoge Raad, 18-02-1992, 90688
Gepubliceerd op 07-10-2019
Moord (art. 289 Sr) en verkrachting, meermalen gepleegd (art. 242 Sr). 1. Eigen waarneming van rechter als b.m., art. 340 Sv. Kon Hof in aansluiting op, voor bewijs van verkrachting gebruikte, bij politie afgelegde verklaring van getuige overwegen dat Hof ttz. heeft waargenomen dat verdachte voldoet aan signalement dat door getuige is opgegeven? 2. Is namens verdachte verzoek strekkende tot doe...

ECLI:NL:HR:2019:1457 Hoge Raad, 01-10-2019, 18/00854
Gepubliceerd op 02-10-2019
Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr) en opzettelijk gebruik maken van vals geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.2 Sr) door valse facturen op te stellen en daarvan gebruik te maken. Vordering b.p. en verjaring. Is verjaring van civiele vordering gestuit door voeging b.p. in strafproces? Voorafgaand aan tz. geschiedt voeging door indiening van ingevuld voegingsformulier bi...

ECLI:NL:HR:2019:1479 Hoge Raad, 01-10-2019, 18/00620
Gepubliceerd op 02-10-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit invoer van cocaïne en gewoontewitwassen van grote geldbedragen. Methode van eenvoudige kasopstelling. Hof heeft verzuimd in strafzaak verbeurdverklaard geldbedrag van € 2.127.117,70 in mindering te brengen op opgelegde betalingsverplichting, art. 33a.1.a Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL: HR:2016:874 m.b.t. verbeurdverklaring en ontneming van w.v.v....

ECLI:NL:HR:2019:1473 Hoge Raad, 01-10-2019, 18/00508
Gepubliceerd op 02-10-2019
Diefstal van portemonnee, meermalen gepleegd (art. 310 Sr). Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 432.1.a (oud) Sv. Wordt appeldagvaarding geacht in persoon te zijn uitgereikt indien raadsman die namens verdachte h.b. instelt weigert appeldagvaarding in ontvangst te nemen? Niettegenstaande omstandigheid dat advocaat die als gemachtigde h.b. heeft ingesteld heeft geweigerd appeldagvaarding in on...

ECLI:NL:HR:2019:1458 Hoge Raad, 01-10-2019, 18/01412
Gepubliceerd op 01-10-2019
Medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr), meermalen gepleegd, medeplegen poging tot afpersing (art. 317 jo. 312.2.2 Sr) en medeplegen oplichting (art. 326 Sr). Kon Hof gelet op art. 63 Sr toekomen aan strafoplegging, nu verdachte kort daarvoor in België reeds was veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf t.z.v. in dezelfde periode gepleegde samenhangende feiten? HR herhaalt relevante ...

ECLI:NL:HR:2019:1362 Hoge Raad, 01-10-2019, 18/01413
Gepubliceerd op 01-10-2019
Opzetheling van een auto, art. 416 Sr. Slagende motiveringsklacht. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2003:AF7985 m.b.t. motiveringseisen voor redengevende f&o in bewijsoverweging. Hof heeft blijkens zijn bewijsoverweging redengevend geacht voor het bewijs dat (i) de auto onder verdachte omstandigheden werd gekocht en afgeleverd, te weten zonder de gebruikelijke papieren, zoals e...

ECLI:NL:HR:2019:1476 Hoge Raad, 01-10-2019, 18/01426
Gepubliceerd op 01-10-2019
Jeugdzaak. Diefstal met geweld (art. 312.1 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). Benoeming deskundige. Kan een niet als deskundige in de zin van art. 51i.1 Sv benoemd persoon door rechter ttz. als “deskundige” worden gehoord? Opvatting dat persoon uitsluitend als deskundige ttz. door rechter kan worden gehoord indien deze persoon voorafgaand aan dat verhoor - ex art. 51i.1 Sv op de in de wet bep...

ECLI:NL:HR:2019:1459 Hoge Raad, 01-10-2019, 18/01145
Gepubliceerd op 01-10-2019
Opzettelijk aanwezig hebben van 4 tabletten bevattende MDMA in keukenkastje van woning waarvan verdachte hoofdbewoner was, art. 2.C Opiumwet. Moet verdachte zich in meer of mindere mate bewust zijn geweest van aanwezigheid van verdovende middelen? ’s Hofs oordeel dat verdachte verdovende middelen opzettelijk aanwezig heeft gehad is, mede gelet op ttz. gevoerd verweer, niet z.m. begrijpelijk. Ho...

ECLI:NL:HR:2019:1448 Hoge Raad, 01-10-2019, 18/02394
Gepubliceerd op 01-10-2019
Zware mishandeling door ander met sleutel in gezicht te snijden waardoor deze blijvend litteken in gezicht heeft opgelopen, art. 302.1 Sr. Kan opzet op toebrengen zwaar lichamelijk letsel uit b.m. worden afgeleid? Hof heeft tot bewijs o.m. gebezigd verklaring van verdachte “ik had sleutels in mijn handen die was ik vergeten”. Hof heeft dit onderdeel in zoverre redengevend kunnen achten voor bew...

ECLI:NL:HR:2019:1488 Hoge Raad, 01-10-2019, 18/02500
Gepubliceerd op 01-10-2019
Medeplegen gekwalificeerde diefstal, meermalen gepleegd, art. 311 jo. 310 Sr. Middel m.b.t. uos dat Hof zich bij de bewezenverklaring van het onder 2 tlgd. feit in strijd met art. 338 jo. 301.4 Sv heeft gebaseerd op een processtuk uit een andere strafzaak dat geen deel uitmaakt van het onderhavige procesdossier en niet is behandeld tijdens het onderzoek ttz. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1353 Hoge Raad, 01-10-2019, 18/00360
Gepubliceerd op 01-10-2019
Schuldwitwassen, meermalen gepleegd, art. 420quater Sr. Klacht over verschil in hoogte tussen in bewijsoverweging en in b.m. opgenomen bedrag van contante geldstorting op bankrekening van verdachte. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/06136, 17/06146, 17/06147 en 18/01145.

ECLI:NL:HR:2019:1480 Hoge Raad, 01-10-2019, 18/02502
Gepubliceerd op 01-10-2019
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. zwart rijden(art. 70.1 jo. 101 Wet personenvervoer 2000). Dubbel verstek. Niet ter kennis van Hof gekomen appelschriftuur, die blijkens aan cassatieschriftuur gehechte stukken buiten termijn en bij verkeerde instantie is ingediend. Kon Hof voorbij gaan aan inhoud van dag voor tz. in h.b. per fax naar Hof verzonden schrijven met bijgesloten grievenformulier v...

ECLI:NL:HR:2019:1474 Hoge Raad, 01-10-2019, 18/04307
Gepubliceerd op 01-10-2019
Verkrachting (meermalen gepleegd) in 1992, art. 242 Sr. Oplegging betalingsverplichting als bijzondere voorwaarde. Staat aan stellen van bijzondere voorwaarde dat verdachte door strafbare feiten veroorzaakte schade vergoedt a.b.i. art. 14c.2.1 Sr, in de weg staat dat rechtsvorderingen van b.p. tot vergoeding van deze schade vanwege verjaring niet opeisbaar zijn? Opvatting dat stellen van bijzon...

ECLI:NL:HR:2019:1487 Hoge Raad, 01-10-2019, 18/00235
Gepubliceerd op 01-10-2019
Bedreiging met enig misdrijf tegen leven gericht (art. 285 Sr). Klachten dat 1. In door Hof bevestigde vonnis van Pr tlgd. feiten niet zijn opgenomen, 2. Uit gebezigde b.m. niet bewezenverklaarde pleegdatum en -plaats kunnen worden afgeleid en 3. bewezenverklaarde in strijd met art. 342.2 Sv berust op uitsluitend één verklaring. HR: art. 81 lid 1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1478 Hoge Raad, 01-10-2019, 18/04727
Gepubliceerd op 01-10-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit handel in cocaïne, mensenhandel en leidinggeven aan criminele organisatie. Klacht dat Hof de in aanmerking genomen kosten ten onrechte niet aan de inhoud van wettige b.m. heeft ontleend en dat als gevolg daarvan schatting van het w.v.v. ontoereikend is gemotiveerd. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BC2913 m.b.t. motiveringsverplichting t.a.v. ee...

ECLI:NL:HR:2019:1472 Hoge Raad, 01-10-2019, 19/00827
Gepubliceerd op 01-10-2019
Cassatie in belang der wet. Beschikking Rb inhoudende toewijzing verzoek ex art. 36 Sv tot verklaring dat zaak geëindigd is. 1. Op welk moment neemt “vervolging” a.b.i. art. 36 Sv aanvang? 2. Kan verklaring ex art. 36 Sv dat zaak is geëindigd worden gegeven wanneer onderzoek ttz. aanvang heeft genomen? 3. Kan overschrijding van redelijke termijn ex art. 6.1 EVRM grond bieden voor geven van verk...

ECLI:NL:HR:2019:1470 Hoge Raad, 01-10-2019, 18/00202
Gepubliceerd op 01-10-2019
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. witwassen (art. 420bis.1.a Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). Betekening oproeping nadere tz. in h.b. Kan bij inhoudelijke behandeling in e.a. opgegeven en in vonnis Rb vermeld adres worden aangemerkt als feitelijke woon-of verblijfplaats van verdachte a.b.i. art. 588.1.b.2 Sv? Oproeping voor nadere tz. in h.b. is uitgereikt aan griffier, omdat va...

ECLI:NL:HR:2019:1486 Hoge Raad, 01-10-2019, 18/02219
Gepubliceerd op 01-10-2019
Witwassen van geldbedragen, art. 420bis.1.b (oud) Sr. Vanaf welk moment kunnen verworven geldbedragen, waarop belastingverplichting rust, “uit misdrijf afkomstig” worden en op welk moment kan wetenschap daaromtrent geacht worden te bestaan? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1481 Hoge Raad, 01-10-2019, 18/00057
Gepubliceerd op 01-10-2019
Medeplegen voorbereidingshandelingen hennepteelt door in bedrijfspand armaturen, assimilatielampen, transformatoren en koolstoffilters voorhanden te hebben, art. 11a Opiumwet. Voorhanden hebben stoffen en voorwerpen hennepkwekerij bij ontmanteling daarvan nog ‘‘bestemd tot” beroepsmatige en/of grootschalige hennepteelt? Voor bewezenverklaring van bestemming a.b.i. art. 11a Opiumwet is vereist d...

ECLI:NL:HR:2019:1352 Hoge Raad, 01-10-2019, 17/06136
Gepubliceerd op 01-10-2019
Medeplegen uitkeringsfraude (227b Sr), medeplegen witwassen (art. 420bis Sr), voorhanden hebben wapens en munitie (art. 26 WWM), medeplegen opzettelijk handelen in strijd met in art. 2.C Opiumwet gegeven verbod, opzetheling van invalidenparkeerkaarten (art. 416 Sr) en plegen van gekwalificeerde diefstal stroom en gas (art. 311 Sr). Middelen m.b.t. 1. oordeel dat geen sprake is van strijd met ne...

ECLI:NL:HR:2019:1484 Hoge Raad, 01-10-2019, 17/06134
Gepubliceerd op 01-10-2019
Eendaadse samenloop van opzettelijk brand stichten/een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en levensgevaar/gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is (art. 157 Sr) door eigen huurwoning in flatcomplex in brand te steken n.a.v. aangekondigde ontruiming t.g.v. langlopend conflict tussen verdachte en verhuurder. 1. Bewijsklacht dat uit b.m....

ECLI:NL:HR:2019:1466 Hoge Raad, 01-10-2019, 17/06079
Gepubliceerd op 01-10-2019
Rijden terwijl verdachte wist dat geldigheid van zijn rijbewijs was geschorst, art. 9.5 WVW 1994. Kan uit op 14-4-2016 bij politie afgelegde verklaring van verdachte inhoudende dat hem toen is verteld dat geldigheid van zijn rijbewijs met ingang van 30-11-2015 was geschorst en uit op tz. in h.b. afgelegde verklaring van verdachte inhoudende dat hij dacht dat zijn rijbewijs op 4-7-2016 weer geld...

ECLI:NL:HR:2019:1419 Hoge Raad, 01-10-2019, 17/05983
Gepubliceerd op 01-10-2019
Bezwaarschrift tegen dagvaarding t.z.v. verdenking van valselijk opmaken en gebruik maken van brief m.b.t. arbeids- en rusttijden van buitenlandse werknemers bij aanleg tunnel (art. 225.1 Sr), art. 262 Sv. 1. Ongegrondverklaring bezwaarschrift. 2. Behandeling van bezwaarschrift tegen dagvaarding en beschikking op dit bezwaar in strijd met art. 22.1 en 24.1 Sv in openbaar plaatsgevonden en uitge...

ECLI:NL:HR:2019:1420 Hoge Raad, 01-10-2019, 17/05974
Gepubliceerd op 01-10-2019
Bezwaarschrift tegen dagvaarding t.z.v. verdenking van valselijk opmaken en gebruik maken van brief m.b.t. arbeids- en rusttijden van buitenlandse werknemers bij aanleg tunnel (art. 225.1 Sr), art. 262 Sv. 1. Ongegrondverklaring bezwaarschrift. 2. Beschikking in strijd met art. 22.1 jo. 24.1 Sv in openbaar uitgesproken? HR: art. 81.1 RO en t.a.v. uitspraak in openbaarheid verwijzing naar ECLI:N...

ECLI:NL:HR:2019:1471 Hoge Raad, 01-10-2019, 17/05795
Gepubliceerd op 01-10-2019
Gekwalificeerde diefstal in vereniging te Diemen (art. 311 Sr) en voorhanden hebben van busje pepperspray (art. 26.1 WWM). Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/02130 (niet gepubl.).

ECLI:NL:HR:2019:1467 Hoge Raad, 01-10-2019, 17/05695
Gepubliceerd op 01-10-2019
Bedreiging (art. 285.1 Sr) en verleiding door als 31/32-jarige assistent filiaalmanager van supermarkt gedurende aantal maanden ontucht te plegen met destijds 16/17-jarige caissière (art. 248a Sr). 1. Bewijsklacht bedreiging. Konden uitlatingen en gedragingen van verdachte bij aangeefster in redelijkheid vrees doen ontstaan dat zij het leven zou kunnen verliezen? 2. Bewijsklacht verleiding. Kan...

ECLI:NL:HR:2019:1453 Hoge Raad, 01-10-2019, 17/05536
Gepubliceerd op 01-10-2019
Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr) door brieven van Dienst Justis zodanig te vervalsen dat daarin stond vermeld dat hem gratie was verleend zodat hem de uitkering en toeslag, die waren stopgezet toen hij gedetineerd raakte, werden uitgekeerd. Klacht over afwijzing aanhoudingsverzoek op grond dat niet aannemelijk is dat verdachte uit medisch oogpunt niet in staat is ttz. i...

ECLI:NL:HR:2019:1452 Hoge Raad, 01-10-2019, 17/05322
Gepubliceerd op 01-10-2019
Mensenhandel i.v.m. prostitutie minderjarige door 17-jarig meisje op verschillende manieren te helpen bij haar prostitutiewerk, art. 273f.1.2 Sr. Oogmerk van uitbuiting? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BI7099 m.b.t. uitleg van bestanddeel “(oogmerk van) uitbuiting”. Uit Hof’s bewijsvoering blijkt dat bewezenverklaarde gedragingen van verdachte - bestaande uit vervoeren, h...

ECLI:NL:HR:2019:1485 Hoge Raad, 01-10-2019, 17/05025
Gepubliceerd op 01-10-2019
Opzettelijk handelen in strijd met in art. 2.A Opiumwet gegeven verbod door lading pallets met 1.447 kg amfetamine buiten grondgebied van Nederland te brengen. Afwijzing van voorafgaand aan tz. in h.b. gedaan en ttz. in h.b. herhaald verzoek om 13 getuigen te horen, nadat OvJ in h.b. is gegaan tegen vrijspraak in e.a. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:1015 en ECLI:NL:HR:201...

ECLI:NL:HR:2019:1483 Hoge Raad, 01-10-2019, 17/04884
Gepubliceerd op 01-10-2019
Mensensmokkel, art. 197a Sr. Klachten over 1. afwijzing verzoeken tot aanhouding, verrichten van nader onderzoek en horen van getuige, 2. bewijsklacht m.b.t. oordeel Hof dat verdachte “wist of ernstige redenen had om te vermoeden dat de toegang of doorreis wederrechtelijk was” en 3. strafoplegging. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1477 Hoge Raad, 01-10-2019, 17/04514
Gepubliceerd op 01-10-2019
Mishandeling door in café in Heerhugowaard een ander zodanig tegen zijn hoofd te stompen dat deze ten val is gekomen en enkele minuten bewusteloos is geweest, art. 300.1 Sr. Vordering tot herroeping VI, art. 15i Sr. Voorwaardelijk verzoek om ex art. 15i.6 Sr reclasseringswerker te doen oproepen. Opvatting dat art. 15i.6 Sr verplichting voor Hof bevat om, wanneer dat door OM is verzuimd, reclass...

ECLI:NL:HR:2019:1469 Hoge Raad, 01-10-2019, 17/04446
Gepubliceerd op 01-10-2019
Oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr), door bij cruisemaatschappij cruises te boeken onder valse naam en m.b.v. valse of gestolen creditcards. Bewijsklachten m.b.t. betrokkenheid verdachte en m.b.t. oordeel Hof dat verdachte “valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid zich onder een valse naam heeft voorgedaan als een tot betalen bereid zijnde klant”. HR: art. ...

ECLI:NL:HR:2019:1410 Hoge Raad, 01-10-2019, 17/04400
Gepubliceerd op 01-10-2019
Bezwaarschrift tegen dagvaarding t.z.v. verdenking van valselijk opmaken en gebruik maken van brief m.b.t. arbeids- en rusttijden van buitenlandse werknemers bij aanleg tunnel (art. 225.1 Sr), art. 262 Sv. Behandeling van bezwaarschrift tegen dagvaarding en beschikking op dit bezwaar in strijd met art. 22.1 jo. 24.1 Sv in openbaar plaatsgevonden en uitgesproken? Uit totstandkomingsgeschiedenis...

ECLI:NL:HR:2019:1475 Hoge Raad, 01-10-2019, 16/00356
Gepubliceerd op 01-10-2019
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op goederen die gebruikt kunnen worden bij opzetten van hennepkwekerij onder klaagster t.z.v. verdenking van overtreding van art. 11a Opiumwet. 1. Heeft Rb verkeerd toetsingskader aangelegd, nu goederen niet onder klaagster als (onder)huurder van desbetreffend pand maar onder hoofdhuurder van diverse bedrijfspanden in beslag zijn genomen? 2. Is Rb bij h...

ECLI:NL:HR:2019:1482 Hoge Raad, 01-10-2019, 17/01305
Gepubliceerd op 01-10-2019
Antilliaanse zaak. Opzettelijke schending ambtsgeheim (art. 2:232 SrC) door als parlementslid in Curaçao tijdens radio-uitzending en persconferentie te vertellen wat is besproken in commissievergadering. 1. Is art. 59 Reglement van orde ‘wettelijk voorschrift’ a.b.i. art. 2:232 SrC? 2. Moet art. 59 RvO buiten toepassing worden gelaten i.v.m. onverenigbaarheid met recht van vrije meningsuiting e...

ECLI:NL:HR:2019:1455 Hoge Raad, 01-10-2019, 17/05965
Gepubliceerd op 01-10-2019
‘Amsterdamse medicijnmoorden’. Levenslange gevangenisstraf voor o.m. moord op twee jonge jongens door toebrengen van dodelijke hoeveelheid spierverslapper succinylcholine met motief op hen afgesloten (levens)verzekeringen te innen, (art. 289 Sr). Schakelbewijs. Blijkens zijn bewijsvoering heeft Hof voor bewezenverklaring van in zaak B onder 1 tlgd. (moord op B) mede redengevend geacht omstandig...

ECLI:NL:HR:2019:1351 Hoge Raad, 01-10-2019, 18/02630
Gepubliceerd op 01-10-2019
Medeplegen poging tot moord (art. 289 Sr), meermalen gepleegd, en medeplegen van opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is (art. 157 Sr). Klachten over o.m. voorwaardelijk opzet, oplegging TBS en toewijzing vergoeding smartengeld. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02354.

ECLI:NL:HR:2019:1456 Hoge Raad, 01-10-2019, 18/01356
Gepubliceerd op 01-10-2019
Opzettelijk handelen in strijd met het in art. 2.A Opiumwet gegeven verbod door invoer van ruim 30 kg ayahuasca-thee bestemd voor kerk. Beroep op recht op vrijheid van godsdienst ex art. 9 EVRM. Kon Hof bij toetsing van noodzakelijkheid van beperking van recht op vrijheid van godsdienst omstandigheden betrekken die buiten concrete omstandigheden van het geval vallen (gebruik van ayahuasca buite...

ECLI:NL:HR:2019:1451 Hoge Raad, 01-10-2019, 17/05174
Gepubliceerd op 01-10-2019
Feitelijk leiding geven aan door rechtspersoon begaan medeplegen valsheid in geschrift (art. 225 Sr). 1. Bewijsklacht valsheid in geschrift en verwerping uos. 2. Bewijsklacht medeplegen. 3. Klacht m.b.t. strafmotivering. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/05174.

ECLI:NL:HR:2019:1450 Hoge Raad, 01-10-2019, 17/05173
Gepubliceerd op 01-10-2019
Feitelijk leiding geven aan door rechtspersoon begaan medeplegen valsheid in geschrift (art. 225 Sr) en feitelijk leiding geven aan opzettelijk onjuist doen van aangifte vennootschapsbelasting begaan door rechtspersoon (art. 69 AWR). 1. Bewijsklachten valsheid in geschrift en feitelijk leidinggeven daaraan en verwerping uos. 2. Bewijsklacht medeplegen. 3. Bewijsklacht feitelijk leiding geven aa...

ECLI:NL:HR:2019:1454 Hoge Raad, 01-10-2019, 17/00380
Gepubliceerd op 01-10-2019
Oplichting (meermalen gepleegd) door via “onzinverhalen” tegenover kwetsbare oudere dame andere personen uit haar kennissenkring te bewegen tot afgeven van geldbedragen t.g.v. verdachte, art. 326 Sr. Voor oplichting ex art. 326.1 Sr is vereist dat iemand door oplichtingsmiddel wordt "bewogen" tot in die bepaling bedoelde handelingen. Niet vereist is dat oplichtingsmiddel rechtstreeks wordt aang...

ECLI:NL:HR:2019:1422 Hoge Raad, 24-09-2019, 17/05051
Gepubliceerd op 25-09-2019
Medeplegen kraken van leegstaand bedrijfspand in Amsterdam, art. 138a.1 Sr. 1. Verweer dat verdachte niet wederrechtelijk vertoefde in pand, nu hij slechts op bezoek was. 2. Vordering b.p. Had Hof o.g.v. mededeling b.p. moeten onderzoeken of geleden schade al was vergoed door verzekeraar? 3. Overschrijding redelijke termijn. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1412 Hoge Raad, 24-09-2019, 18/01380
Gepubliceerd op 24-09-2019
Mishandeling levensgezel, art. 304.1 Sr. Vordering tot herroeping, art. 15i Sr. Heeft Hof door vonnis Rb t.a.v. strafoplegging te vernietigen en voor het overige te bevestigen, verzuimd te beslissen op vordering tot herroeping VI? Door Hof gedeeltelijk bevestigd vonnis van Rb houdt in dat Rb vordering tot herroeping VI gedeeltelijk toewijst en dat Rb gelast dat gedeelte van vrijheidsstraf dat t...

ECLI:NL:HR:2019:1350 Hoge Raad, 24-09-2019, 18/00884
Gepubliceerd op 24-09-2019
Belediging van twee politieagenten in op internet/YouTube geplaatste documentaire/videoclip door Rotterdamse rapper. Eenvoudige belediging van ambtenaar, art. 266 jo. 267 Sr. Bewijsklacht. Aangezien de bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat het verdachte is geweest die heeft beledigd door “dit (opgenomen) filmpje te plaatsen op Youtube, althans een internetsite”, niet z.m. kan worden afgeleid ...

ECLI:NL:HR:2019:1414 Hoge Raad, 24-09-2019, 17/05743
Gepubliceerd op 24-09-2019
Mishandeling, art. 300.1 Sr. Eigen waarneming van de rechter als bewijsmiddel, art. 339.1 Sv jo. art. 340 Sv. Kan een eigen waarneming van de rechter van een opname van beeld en/of geluid tot het bewijs meewerken, wanneer die waarneming door de rechter buiten het verband van de tz. is gedaan, en zo ja, onder welke voorwaarden? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2006:AX6414 t.a.v....

ECLI:NL:HR:2019:1416 Hoge Raad, 24-09-2019, 17/05742
Gepubliceerd op 24-09-2019
Bedreiging met zware mishandeling van politieagent in Velp, art. 285.1 Sr. Bewijsklacht opzet. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:ECLI:NL: HR:2005:AT3659 en ECLI:NL:HR:1984:AC8252 m.b.t. vereisten voor veroordeling t.z.v. bedreiging met zware mishandeling. Uit ‘s Hofs bewijsvoering kan niet z.m. worden afgeleid dat het opzet van verdachte erop was gericht dat bij verbalisant in redelijkh...

ECLI:NL:HR:2019:1415 Hoge Raad, 24-09-2019, 17/05721
Gepubliceerd op 24-09-2019
Art. 416.2 Sv (dubbel verstek) na veroordeling t.z.v. onverzekerd rijden, art. 30.4 WAM. Aanwezigheidsrecht. Aan schriftuur gehechte brief houdt in dat (kantoorgenoot van) raadsman van verdachte op dag en tijdstip van tz. in h.b. in gerechtsgebouw van Hof aanwezig was, zich bij bode heeft gemeld en bij zittingszaal stond te wachten. Noopte omstandigheid dat raadsman, die zich in h.b. heeft gest...

ECLI:NL:HR:2019:1411 Hoge Raad, 24-09-2019, 17/03162
Gepubliceerd op 24-09-2019
Verduistering, art. 321 Sr en valsheid in geschrift, art. 225.2 Sr. Middelen over (1) aanvang termijn van art. 66.1 Sr voor indiening klacht als gepleegde feit verduistering betreft en (2) verzuim te reageren op uos m.b.t. betrouwbaarheid verklaring van aangever. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1413 Hoge Raad, 24-09-2019, 17/02915
Gepubliceerd op 24-09-2019
Verduistering, art. 321 Sr. Aanwezigheidsrecht. Dient bij politie opgegeven logeeradres te worden aangemerkt als adresopgave a.b.i. art. 588a.1.a Sv? Oproeping voor nadere tz. is uitgereikt aan huisgenoot van verdachte op diens BRP-adres (adres A). Verdachte heeft bij zijn eerste verhoor verklaard dat hij woont in pension van zijn neef op adres A maar dat hij, als in pension geen plaats is, bij...

ECLI:NL:HR:2019:1421 Hoge Raad, 24-09-2019, 18/02533
Gepubliceerd op 24-09-2019
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op onder zoon van klaagster inbeslaggenomen BMW. Middel klaagt over de vaststelling van de Rb. dat sprake is van een conservatoir gelegd beslag en dat de Rb. de op art. 94 Sv betrekking hebbende maatstaf had moeten toepassen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1418 Hoge Raad, 24-09-2019, 18/03860
Gepubliceerd op 24-09-2019
Dodelijk verkeersongeval in Aarle-Rixtel. Eendaadse samenloop van gekwalificeerde dood door schuld (art. 6 jo. 175.1.a jo. 175.3 WVW 1994) en rijden onder invloed (art. 8.1 WVW 1994) en gevaar op de weg veroorzaken (art. 5 WVW 1994) door onder invloed van alcohol en slaapmiddel (lorazepam) met auto op rijbaan voor tegemoetkomend verkeer te rijden en daarbij tegen 2 auto’s te botsen, waardoor be...

ECLI:NL:HR:2019:1417 Hoge Raad, 24-09-2019, 18/04779
Gepubliceerd op 24-09-2019
Zedenzaak te Eerde, ontucht met minderjarigen. Bewijsklachten over (1) betrouwbaarheid verklaringen aangevers en (2) gebruik van schakelbewijs. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1361 Hoge Raad, 17-09-2019, 19/02342
Gepubliceerd op 17-09-2019
Herziening. Medeplegen poging diefstal d.m.v. braak bij bedrijf, art. 311.1 Sr. Aangevoerd wordt dat gelet op verklaring van ex-vrouw van aanvrager, inhoudende dat aanvrager t.t.v. inbraak bij haar thuis sliep, aanvrager had moeten worden vrijgesproken. Gelet op bewijsmateriaal (herkenning van aanvrager als één van personen op camerabeelden van afplakken van bewegingsmelders bij bedrijf en door...

ECLI:NL:HR:2019:1356 Hoge Raad, 17-09-2019, 18/03536
Gepubliceerd op 17-09-2019
Overschrijding maximumsnelheid met 89 km/h, overtreding art. 62, bijlage I, bord A1 RVV 1990. OM n-o in vervolging, nu verdachte in strijd met toegezegde strafbeschikking is gedagvaard? Art. 257c.1 Sr. Hof heeft vastgesteld dat verdachte in strijd met toezegging OM niet is opgeroepen teneinde te worden gehoord met het oog op uitvaardigen strafbeschikking, maar is gedagvaard. Hof heeft verder ge...

ECLI:NL:HR:2019:1286 Hoge Raad, 17-09-2019, 18/03475
Gepubliceerd op 17-09-2019
Seksueel binnendringen van iemand beneden de twaalf jaar die aan zijn zorg is toevertrouwd, art.  244 jo. 248.2 Sr. 1. Klacht dat het Hof niet heeft gerespondeerd op uos m.b.t. betrouwbaarheid van de verklaringen van slachtoffers A en B. 2. Klacht over afwijzing getuigenverzoek. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1355 Hoge Raad, 17-09-2019, 18/03024
Gepubliceerd op 17-09-2019
Medeplegen valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). Ontvankelijkheid cassatieberoep. Op 14-5-2018 is namens verdachte cassatieberoep ingesteld tegen bij verstek gewezen “extract-arrest” Hof van 6-6-2003, terwijl uit stukken volgt dat signalering verdachte op 26-4-2007 is afgehandeld vanwege betekening in persoon, verstekmededeling op 26-10-2007 in persoon is uitgereikt aan verdachte en raadsman v...

ECLI:NL:HR:2019:1349 Hoge Raad, 17-09-2019, 18/01513
Gepubliceerd op 17-09-2019
Openlijke geweldpleging met letsel tot gevolg na stapavond in Gorinchem, art. 141.2.1 Sr. Strafmotivering, art. 359.6 Sv. Voldaan aan art. 359.6 Sv door d.m.v. bevestiging vonnis Pr eerst opgelegde gevangenisstraf (4 weken) te vermelden en vervolgens onder verwijzing naar deze strafoplegging en genoemde straf uiteenzetting te geven t.a.v. gevolgen van feit en eerdere veroordeling voor soortgeli...

ECLI:NL:HR:2019:1345 Hoge Raad, 17-09-2019, 18/01485
Gepubliceerd op 17-09-2019
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op woning, bankrekeningen, auto’s en geldbedragen onder klager i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen klager t.z.v. verdenking van (gewoonte)witwassen. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman tijdens behandeling in raadkamer teneinde door OvJ doorgestuurde stukken (exploten, bevelen en p-v’s conservatoir beslag) te kunnen doorlezen, door Rb (in dit stadium van on...

ECLI:NL:HR:2019:1346 Hoge Raad, 17-09-2019, 18/01486
Gepubliceerd op 17-09-2019
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op woning onder klaagster i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen echtgenoot van klaagster t.z.v. verdenking van (gewoonte)witwassen. Rb heeft klaagschrift van klaagster (derde) ongegrond verklaard op de grond dat niet boven redelijke twijfel is verheven dat echtgenoot (beslagene) niet als (mede-)rechthebbende van inbeslaggenomen woning moet worden aangemerkt en d...

ECLI:NL:HR:2019:1360 Hoge Raad, 17-09-2019, 18/01968
Gepubliceerd op 17-09-2019
Geen middelen ingediend; verdachte n-o. Samenhang met 17/05224.

ECLI:NL:HR:2019:1083 Hoge Raad, 17-09-2019, 18/00043
Gepubliceerd op 17-09-2019
HR ambtshalve: OM n-o in vervolging. Verdachte overleden (art. 69 Sr). Samenhang met ECLI:NL:HR:2019:1135.

ECLI:NL:HR:2019:1354 Hoge Raad, 17-09-2019, 18/00027
Gepubliceerd op 17-09-2019
Poging diefstal d.m.v. verbreking, art. 311.1.5 Sr. Aanhoudingsverzoek. Tijdens onderzoek ttz. neemt griffier telefonisch contact op met bij Hof bekende raadsman van niet verschenen verdachte. Deze raadsman verwijst door naar andere raadsman, die op zijn beurt weer doorverwijst naar derde raadsman, die aangeeft niet van zaak te weten en voor andere zaak bij Hof aanwezig te zijn. Is aan griffier...

ECLI:NL:HR:2019:1358 Hoge Raad, 17-09-2019, 17/05224
Gepubliceerd op 17-09-2019
Medeplegen van opzettelijk uitgeven van valse bankbiljetten, art. 213 Sr. Bewijsmotiveringsklacht. Kon Hof onder b.m. verklaringen van verdachte en medeverdachte opnemen die het in zijn nadere bewijsoverwegingen onaannemelijk of ongeloofwaardig heeft geacht? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2012:BV3442 m.b.t. weergave van redengevende f&o ontleend aan gebezigde b.m. Hof heeft v...

ECLI:NL:HR:2019:1357 Hoge Raad, 17-09-2019, 16/05815
Gepubliceerd op 17-09-2019
Vervolg op ECLI:NL:HR:2019:173. Ontbreken b.m., art. 359.3 en 359.8 Sv. Het bestreden arrest bevat niet de gebezigde b.m. en bij de stukken bevindt zich niet een aanvulling ex. art. 365a.2 Sv. Hof heeft aan HR bericht dat aanvulling niet is opgemaakt. Bestreden arrest voldoet niet aan ex. art. 359.3 en 359.8 op straffe van nietigheid voorgeschreven vereiste dat arrest b.m. moet bevatten, houden...

ECLI:NL:HR:2019:1347 Hoge Raad, 17-09-2019, 18/01222
Gepubliceerd op 17-09-2019
Hennepteelt in woning die door verdachte wordt gehuurd, art.3.B Opiumwet en diefstal d.m.v. braak van elektriciteit, art. 311.1.5 Sr. Slagende bewijsklacht. De bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat verdachte opzettelijk hennep heeft geteeld en elektriciteit heeft weggenomen, kan niet z.m. worden afgeleid uit de inhoud van ’s Hofs bewijsvoering. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang m...

ECLI:NL:HR:2019:1348 Hoge Raad, 17-09-2019, 18/01218
Gepubliceerd op 17-09-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepkwekerij. Cassatieberoep n-o, art. 437.2 Sv. Het middel behelst een klacht die is gericht tegen ’s Hofs beslissing in de met deze zaak samenhangende strafzaak (18/01222) en kan daarom niet als middel van cassatie worden aangemerkt.

ECLI:NL:HR:1998:ZD0917 Hoge Raad, 27-01-1998, 106.416
Gepubliceerd op 13-09-2019
Doodslag, meermalen gepleegd (art. 287 Sr). Verweer dat orthopedisch schoenmaker onvoldoende deskundig is om als getuige-deskundige verklaringen af te leggen inzake aangetroffen schoensporen, op toereikende gronden verworpen? ’s Hofs oordeel dat getuige-deskundige t.a.v. door hem onderzochte sporen met nodige deskundigheid zijn expertise heeft gegeven "betreffende hetgeen zijne wetenschap hem l...

ECLI:NL:HR:2019:1313 Hoge Raad, 10-09-2019, 17/05473
Gepubliceerd op 10-09-2019
Poging zware mishandeling door in Zaandam met auto op 2 mensen in te rijden, art. 302.1 Sr. Ondervragingsrecht getuige, art. 6.3.d EVRM. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1310 Hoge Raad, 10-09-2019, 17/05264
Gepubliceerd op 10-09-2019
Smaadschrift (art. 261.2 Sr), diefstal d.m.v. inklimming (art. 311.1.5 Sr), bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr) en mishandeling levensgezel (art. 304.1 Sr) begaan tegen toenmalige partner. Dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden en reclasseringstoezicht, art. 14e.1 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:537 m.b.t. motiveringsverplichting betreffende dadel...

ECLI:NL:HR:2019:1307 Hoge Raad, 10-09-2019, 18/00507
Gepubliceerd op 10-09-2019
Noodweer, volgorde geweldshandelingen niet vastgesteld. Mishandeling, begaan tegen zijn echtgenoot door haar bij keel te pakken en tegen grond te drukken, voordat/nadat aangeefster verdachte in zijn borst heeft gebeten en om zich heen heeft geslagen, art. 300 jo. 304 Sr en art. 9a Sr. Vervolg op ECLI:NL:HR:2017:2595. Hof heeft beroep op noodweer verworpen op de grond dat Hof niet kan vaststelle...

ECLI:NL:HR:2019:1311 Hoge Raad, 10-09-2019, 18/00969
Gepubliceerd op 10-09-2019
Aanwezig hebben van een hoeveelheid hennep (“zeker meer dan 5 gram en mogelijk wel 10 gram”), art. 3.C Opiumwet. 1. Ontvankelijkheid h.b. Verdachte ten onrechte ontvankelijk geacht in h.b., aangezien hij door Rb is veroordeeld wegens een overtreding en hem met toepassing van art. 9a Sr geen straf of maatregel is opgelegd (art. 404.2.a Sv)? 2. Kwalificatie. Bewezenverklaard aanwezig hebben van h...

ECLI:NL:HR:2019:1308 Hoge Raad, 10-09-2019, 18/01399
Gepubliceerd op 10-09-2019
Herziening. Uitkeringsfraude. Medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr) en medeplegen opzettelijk gebruik maken van vals geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.2 Sr). Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:2586 (art. 80a RO). Kunnen de verklaringen van getuigen die zijn afgelegd op openbare zitting van CRvB en uitspraak van CRvB worden aangemerkt als novum ex art. 457.1.c. Sv? H...

ECLI:NL:HR:2019:1312 Hoge Raad, 10-09-2019, 18/01420
Gepubliceerd op 10-09-2019
Vervaardigen, bezitten, uitvoeren en verspreiden van kinderporno (art. 240b Sr), (poging) feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd (art. 246 Sr) en medeplegen ontuchtige handelingen met iemand beneden de leeftijd van 16 jaren via de webcam (art. 247 Sr). Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b. omdat het te laat is ingesteld (art. 408.1.b Sv), nu Hof heeft vastgesteld ...

ECLI:NL:HR:2019:1309 Hoge Raad, 10-09-2019, 19/00002
Gepubliceerd op 10-09-2019
Herziening. Belaging (art. 285b.1 Sr), mishandeling (art. 300.1 Sr), poging tot zware mishandeling begaan tegen zijn vader (art. 302.1 jo. 304.1 Sr) en bedreiging (art. 285.1 Sr). Aangevoerd wordt dat aanvrager t.t.v. plegen van (een deel van) de bewezenverklaarde feiten uit hoofde van belaging en gekwalificeerde poging zware mishandeling in een penitentiaire inrichting verbleef, zodat hij die ...

ECLI:NL:HR:2019:1306 Hoge Raad, 10-09-2019, 17/05519
Gepubliceerd op 10-09-2019
BTW-fraude door fictieve levering van o.m. pannensets aan afnemers in Spanje en Italië. Feitelijke leiding geven aan vals opmaken van facturen en vervoersbescheiden begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr), feitelijke leiding geven aan opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR), medeplegen gewoontewitwass...

ECLI:NL:HR:2019:1304 Hoge Raad, 10-09-2019, 17/03861
Gepubliceerd op 10-09-2019
BTW-fraude door fictieve levering van o.m. pannensets aan afnemers in Spanje en Italië. (Feitelijke leiding geven aan) (medeplegen) vals opmaken van facturen en vervoersbescheiden (begaan door rechtspersoon), meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr), (feitelijke leiding geven aan) opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting (begaan door rechtspersoon), meermalen gepleegd (art. 69 AWR), medep...

ECLI:NL:HR:2019:1305 Hoge Raad, 10-09-2019, 17/03860
Gepubliceerd op 10-09-2019
BTW-fraude door fictieve levering van o.m. pannensets aan afnemers in Spanje en Italië. Medeplegen vals opmaken van facturen en vervoersbescheiden, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). 1. Uos dat verklaringen medeverdachte van bewijs moeten worden uitgesloten. 2. Heeft raadsman ttz. in h.b. uos...

ECLI:NL:HR:2019:1303 Hoge Raad, 10-09-2019, 17/03721
Gepubliceerd op 10-09-2019
BTW-fraude door fictieve levering van o.m. pannensets aan afnemers in Spanje en Italië. Feitelijke leiding geven aan vals opmaken van facturen en vervoersbescheiden begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr), feitelijke leiding geven aan opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR), medeplegen gewoontewitwass...

ECLI:NL:HR:2019:1302 Hoge Raad, 10-09-2019, 17/03719
Gepubliceerd op 10-09-2019
BTW-fraude door fictieve levering van o.m. pannensets aan afnemers in Spanje en Italië. Feitelijke leiding geven aan vals opmaken van facturen en vervoersbescheiden begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr), feitelijke leiding geven aan opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR), medeplegen gewoontewitwass...

ECLI:NL:HR:2019:1301 Hoge Raad, 10-09-2019, 17/03255
Gepubliceerd op 10-09-2019
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 17/03238, 17/03719, 17/03721, 17/03860, 17/03861 en 17/05519.

ECLI:NL:HR:2019:1300 Hoge Raad, 10-09-2019, 17/03238
Gepubliceerd op 10-09-2019
BTW-fraude door fictieve levering van o.m. pannensets aan afnemers in Spanje en Italië. Medeplegen vals opmaken van facturen en vervoersbescheiden, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr), gewoontewitwassen (art. 420ter Sr), feitelijke leiding geven aan opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR), als leider deelnemen aan criminele...

ECLI:NL:HR:1990:AD1141 Hoge Raad, 29-05-1990, 86 455
Gepubliceerd op 10-09-2019
Verkopen van onbekende hoeveelheid hennep, art. 3.B Opiumwet. Conversie. Welk rechtsmiddel staat open? Na veroordeling door Pr heeft Hof verstaan dat verdachte beroep in cassatie heeft ingesteld tegen vonnis Pr. Gelet op art. 11.2 jo. art. 13.2 Opiumwet is aan verdachte mede een misdrijf tlgd. Mitsdien staat krachtens art. 56.1.a jo. 56.5 Wet RO h.b. open en kan ex art. 96.1 Wet RO door verdach...

ECLI:NL:HR:2019:1296 Hoge Raad, 03-09-2019, 18/00566
Gepubliceerd op 03-09-2019
Schietincident in brandgang achter café in Amsterdam. Poging doodslag, art. 287 Sr. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2019:1295 Hoge Raad, 03-09-2019, 18/02450
Gepubliceerd op 03-09-2019
Doodslag. Opzettelijk meermalen steken met een mes in borstkas, rug en been van slachtoffer. 1. Noodweer(exces). 2. Toewijzing vordering b.p. (shockschade). HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1287 Hoge Raad, 03-09-2019, 18/02810
Gepubliceerd op 03-09-2019
Verkeersongeval met dodelijke afloop. Schuld i.d.z.v. art. 6 WVW 1994. Lat te hoog gelegd door extra voorzichtigheid te verlangen i.v.m. plaats van het ongeval op smalle onverlichte weg? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1290 Hoge Raad, 03-07-2019, 17/05716
Gepubliceerd op 28-08-2019
De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

ECLI:NL:HR:2019:1289 Hoge Raad, 27-08-2019, 19/00653
Gepubliceerd op 27-08-2019
Jeugdzaak. Poging tot doodslag door met zeer hoge snelheid met auto op politieagent in te rijden, art. 287 Sr. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2019:1288 Hoge Raad, 27-08-2019, 17/05986
Gepubliceerd op 27-08-2019
Doodslag door bij ruzie na verjaardagsfeest van gemeenschappelijke bekende in Berlicum ander met mes in zijn rug steken, art. 287 Sr. Afwijzing ttz. in h.b. gedaan verzoek tot horen van in e.a. bij RC gehoorde getuigen op de grond dat noodzaak daartoe niet is gebleken. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:1985:AB7744 Hoge Raad, 01-10-1985, 78722
Gepubliceerd op 23-07-2019
Het toezenden van op schrift gestelde vragen aan een verdachte is geen verhoor in de zin van art. 29 Sv.

ECLI:NL:HR:1985:AB7743 Hoge Raad, 01-10-1985, 78494
Gepubliceerd op 23-07-2019
Het toezenden van op schrift gestelde vragen aan een verdachte is geen verhoor in de zin van art. 29 Sv.

ECLI:NL:HR:2008:BC3744 Hoge Raad, 01-04-2008, 01952/07
Gepubliceerd op 11-07-2019
Medeplegen drievoudige moord in Helmond in 2003 i.h.k.v. ripdeal n.a.v. eerdere mislukte drugsdeal (art. 289 Sr), waarvoor verdachte is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. 1. Redengevendheid van verklaring van in Duitsland gedetineerde persoon (A), die van andere gedetineerde (B) informatie over feiten te horen heeft gekregen. 2. Denaturering van verklaring van A. 3. Verweer dat verkla...

ECLI:NL:HR:2018:2437 Hoge Raad, 06-11-2018, 17/03434
Gepubliceerd op 11-07-2019
De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

ECLI:NL:HR:2019:1150 Hoge Raad, 09-07-2019, 19/02764
Gepubliceerd op 10-07-2019
Herziening. Jeugdzaak. Beslissing Rb om niet ten uitvoer gelegde maatregel van plaatsing in inrichting voor jeugdigen, alsnog ten uitvoer te leggen. Aanvraag zal niet tot herziening kunnen leiden, reeds omdat beslissing Rb niet uitspraak is houdende veroordeling a.b.i. art. 457.1 Sv. Aanvraag n-o.

ECLI:NL:HR:2019:1147 Hoge Raad, 09-07-2019, 16/03103
Gepubliceerd op 10-07-2019
Profijtontneming in economische zaak. Herhaling bewijsklacht hoofdzaak dat het Hof ten onrechte tot bewezenverklaring is gekomen in de strafzaak en betrokkene daardoor ten onrechte is veroordeeld tot betaling van het w.v.v. HR: art. 80a RO. CAG: aangevoerde is geen cassatiemiddel. Samenhang tussen 16/03096 E en 16/03103 E P.

ECLI:NL:HR:2019:1141 Hoge Raad, 09-07-2019, 16/03096
Gepubliceerd op 10-07-2019
Economische zaak. Het houden van een groter aantal varkens dan het op het bedrijf rustende varkensrecht, art. 19 (oud) Meststoffenwet, jo. art. 51 Sr. Bewijsklacht: werden de naar een ‘ander’ bedrijf overgebrachte biggen nog gehouden door het ‘bedrijf’ van de verdachte rechtspersoon? HR: art. 81.1 RO. CAG: art. 80a RO. Samenhang tussen 16/03096 E en 16/03103 E P.

ECLI:NL:HR:2019:1143 Hoge Raad, 09-07-2019, 17/03601
Gepubliceerd op 10-07-2019
Opzettelijk vervoeren en aanwezig hebben van 36 kg cocaïne (art. 2.B en 2.C Opiumwet). 1. Ttz. in h.b. gedaan verzoek tot horen verbalisant, die eerder bij RC is gehoord. Is bij aanvang van tz. nabij zittingszaal aanwezige verbalisant verschenen getuige a.b.i. art. 287.1 en 287.2 Sv? 2. Toestemming van verdachte tot doorzoeking van diens auto en daarin aangetroffen tassen? Ad 1. HR herhaalt re...

ECLI:NL:HR:2019:1142 Hoge Raad, 09-07-2019, 17/03625
Gepubliceerd op 10-07-2019
Voorhanden hebben vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM) en aanwezig hebben hasj (art. 3.C Opiumwet). Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman, die niet weet waarom verdachte niet is verschenen, ttz. op de grond dat verdachte (mogelijk) geen weet heeft van tz. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:1934, inhoudende dat aanhoudingsverzoek kan worden gedaan door verdachte, gemachtigd...

ECLI:NL:HR:2019:1079 Hoge Raad, 09-07-2019, 17/03716
Gepubliceerd op 10-07-2019
Voorhanden hebben vuurwapens en munitie, art. 26.1 WWM. Hof heeft 2 b.m. opgenomen waarin foto’s zijn beschreven en weergegeven waarop verdachte met bewezenverklaarde wapens poseert, welke foto’s afkomstig zijn van smartphone van verdachte. Rechtmatigheid onderzoek smartphone. Beroep op bewijsuitsluiting. Meer dan beperkte inbreuk op persoonlijke levenssfeer? HR herhaalt relevante overwegingen ...

ECLI:NL:HR:2019:1081 Hoge Raad, 09-07-2019, 17/04039
Gepubliceerd op 10-07-2019
Snelheidsovertreding, art. 62 jo. bord A1 RVV 1990. Hof heeft verdachte o.m. veroordeeld tot 8 maanden ontzegging bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, terwijl o.g.v. art. 164.1 WVW 1994 van verdachte overgifte van zijn rijbewijs was gevorderd en OvJ had besloten rijbewijs in te houden voor duur van 8 maanden. Voldoet strafoplegging aan art. 179.6 WVW 1994? Hof had ex art. 179.6 WVW 1994 moet...

ECLI:NL:HR:2019:1144 Hoge Raad, 09-07-2019, 17/04923
Gepubliceerd op 10-07-2019
Medeplegen diefstal d.m.v. braak (art. 311.1 Sr). Dubbel verstek. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman, die geen contact meer heeft met verdachte, ttz. op de grond dat hij alsnog machtiging verkrijgt, door Hof afgewezen o.g.v. overweging dat belang voortvarende rechtspleging prevaleert boven belang verdachte bij aanhouding. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:1934, in...

ECLI:NL:HR:2019:1098 Hoge Raad, 09-07-2019, 17/04959
Gepubliceerd op 10-07-2019
Poging tot diefstal (art. 310 Sr) en belediging opsporingsambtenaar (art. 266.1 jo. 267.2 Sr). Hof heeft verdachte t.z.v. beide misdrijven veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 42 dagen en voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 weken. Voldoet strafoplegging aan art. 57.1 Sr? In aanmerking genomen dat bewezenverklaarde meer dan 1 misdrijf oplevert, heeft Hof in strijd met art. 57....

ECLI:NL:HR:2019:1154 Hoge Raad, 09-07-2019, 17/05008
Gepubliceerd op 10-07-2019
Mishandeling, art. 300 Sr. Bewijsklacht over het toebrengen van pijn of letsel door de aangeefster aan een arm vast te pakken, aan die arm te trekken en haar tegen een deurpost en muur aan te duwen. HR: art. 81.1 RO.