Uitspraken Hoge Raad

Hier vindt u een overzicht van recente uitspraken in strafzaken van de Hoge Raad.

ECLI:NL:HR:2022:4 Hoge Raad, 11-01-2022, 20/00373
Gepubliceerd op 11-01-2022
Profijtontneming. OM-cassatie. Hof heeft ontnemingsvordering afgewezen op de grond dat onvoldoende concrete aanwijzingen aanwezig zijn dat voordeel afkomstig is uit concreet gronddelict gerelateerd aan illegale hennepteelt. Gebondenheid ontnemingsrechter aan oordeel strafrechter. Heeft hof zich in ontnemingsprocedure ten onrechte niet gebonden geacht aan ’s hofs oordeel in strafzaak dat het bij...

ECLI:NL:HR:2022:6 Hoge Raad, 11-01-2022, 20/04254
Gepubliceerd op 11-01-2022
Niet voldoen aan op vader rustende plicht er voor te zorgen dat zijn zoon staat ingeschreven op een school, overtreding art. 2.1 Leerplichtwet 1969. Bewijsklachten. Ontoereikende verwerping bewijsverweer? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/04255 J.

ECLI:NL:HR:2022:5 Hoge Raad, 11-01-2022, 20/04255
Gepubliceerd op 11-01-2022
Jeugdzaak. Als 17-jarige jongen niet voldoen aan verplichting om school geregeld te bezoeken, overtreding art. 2.3 Leerplichtwet 1969. Ontoereikende verwerping verweer dat hof had moeten opvatten als beroep op afwezigheid van alle schuld? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/04254.

ECLI:NL:HR:2022:3 Hoge Raad, 11-01-2022, 20/03450
Gepubliceerd op 11-01-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden terwijl hij wist dat zijn rijbewijs was geschorst, art. 9.5 WVW 1994. Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 432.1.a Sv. Had cassatieberoep binnen 14-dagen na verstekuitspraak hof moeten worden ingesteld, nu dagvaarding in hoger beroep volgens akte van uitreiking aan verdachte in persoon is uitgereikt maar verdachte t.g.v. Covid-19/Corona niet heeft ge...

ECLI:NL:HR:1998:ZD0945 Hoge Raad, 17-02-1998, 106.659
Gepubliceerd op 10-01-2022
Dood door schuld in het verkeer, art. 6 WVW 1994. Vordering tot schadevergoeding van benadeelde partijen t.z.v. verschillende schadeposten 1. Is toegewezen schadepost “kosten dierenarts (hond)” het rechtstreekse gevolg van bewezenverklaard feit? 2. Had Hof b.p.’s niet-ontvankelijk had moeten verklaren in vordering tot schadevergoeding wat betreft de voor het eerst in hoger beroep opgevoerde sch...

ECLI:NL:HR:2021:1946 Hoge Raad, 24-12-2021, 21/00292
Gepubliceerd op 24-12-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op jas (gilet) met logo van motorclub onder klager t.z.v. verdenking van overtreding van art. 2:50a APV Haarlem. 1. Moet raadkamer (inhoudelijk) beslissen op verweer dat zich situatie voordoet dat strafbepaling waarop verdenking is gegrond, onverbindend is? 2. Verbindendheid art. 2:50a.1 APV Haarlem. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823 m.b.t....

ECLI:NL:HR:2021:1969 Hoge Raad, 24-12-2021, 20/03961
Gepubliceerd op 24-12-2021
Gijzeling, art. 282a.1 Sr. Heeft verdachte aangeefster van haar vrijheid beroofd en beroofd gehouden met het oogmerk haar zoon te dwingen iets te doen of niet te doen? Bestanddeel van art. 282a Sr is handelen "met oogmerk een ander te dwingen iets te doen of niet te doen”. Dader van het in art. 282a Sr omschreven feit is daarom slechts strafbaar indien hij handelt met oogmerk “een ander” dan gi...

ECLI:NL:HR:2021:1947 Hoge Raad, 24-12-2021, 20/04285
Gepubliceerd op 24-12-2021
Moord op zijn 10-jarige zoon, art. 289 Sr. 1. Overschrijding redelijke termijn in hoger beroep. Beroep op overschrijding redelijke termijn niet voor het eerst in cassatie. 2. Schriftuur benadeelde partij (moeder). Is voldaan aan voorwaarden voor toekenning van schadevergoeding wegens shockschade? Ad 1. In het geval dat zaak in laatste feitelijke aanleg is behandeld in tegenwoordigheid van verda...

ECLI:NL:HR:2021:1944 Hoge Raad, 24-12-2021, 20/02313
Gepubliceerd op 24-12-2021
Belemmeren van toegang tot geautomatiseerd werk door via website DDos-aanvallen uit te laten voeren op andere website, art. 138b.1 Sr. Is sprake van “geautomatiseerd werk” a.b.i. art. 138b Sr? Een inrichting kan alleen als “geautomatiseerd werk” in de zin van art. 80sexies (oud) Sr worden aangemerkt als zij geschikt is om 3 functies te vervullen, te weten opslag, verwerking en overdracht van ge...

ECLI:NL:HR:2021:1966 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/04012
Gepubliceerd op 23-12-2021
-

ECLI:NL:HR:2021:1931 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/03537
Gepubliceerd op 22-12-2021
Niet voldoen aan vordering om als kentekenhouder naam en personalia van bestuurder bekend te maken, art. 165.1 WVW 1994. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot horen van vriendin van aangeefster als getuige op de grond dat noodzaak daartoe niet is gebleken. Is kader uit post-Keskin ook van toepassing op getuigen à décharge? HR stelt relevante overwegingen van EHRM in zaak Keskin ...

ECLI:NL:HR:2021:1942 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/03520
Gepubliceerd op 22-12-2021
Nasleep vastgoedfraude Klimop. Profijtontneming, w.v.v. uit valsheid in geschrift. Heeft betrokkene door middel van of uit de baten van valsheid in geschrift en een soortgelijk feit voordeel verkregen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03519.

ECLI:NL:HR:2021:1887 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/02948
Gepubliceerd op 22-12-2021
Bewijsklacht over opzettelijk aanwezig hebben van amfetamine, art. 2.C Opiumwet. HR: 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1936 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/02982
Gepubliceerd op 22-12-2021
Eenvoudig belediging (art. 266.1 Sr). Vordering tot tenuitvoerlegging. Kon hof tul van eerder voorwaardelijk opgelegde straf gelasten bij veroordeling voor feit dat is begaan vóór oplegging van voorwaardelijke straf? Mede gelet op bewoordingen van art. 14c.1 Sr en ratio van algemene voorwaarde, moet worden aangenomen dat tul van voorwaardelijk opgelegde straf vanwege niet naleving van algemene ...

ECLI:NL:HR:2021:1948 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/02844
Gepubliceerd op 22-12-2021
Poging tot doodslag door ex-echtgenote met kracht tegen het hoofd te stompen (art. 287 Sr), mishandeling van twee personen die probeerden verdachte tegen te houden (art. 300.1 Sr) en vernieling (art. 350.1 Sr). 1. Strafmotivering (gevangenisstraf van 5 jaren). Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. strafoplegging. 2. Vordering benadeelde partij. Toewijzing vordering b.p. in het licht van art...

ECLI:NL:HR:2021:1929 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/02730
Gepubliceerd op 21-12-2021
Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Geen afschrift van oproeping in hoger beroep verzonden aan raadsvrouw van verdachte, art. 48 Sv. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Bij de stukken bevindt zich een aanhoudingsverzoek aan strafgriffie hof, waarin raadsvrouw bericht dat zij zich heeft gesteld als raadsvrouw namens verdachte. Volgens p-v van tz. in h.b. was raadsvrouw ve...

ECLI:NL:HR:2021:1945 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/05058
Gepubliceerd op 21-12-2021
Opzettelijk aanwezig hebben van in de grond aangetroffen 17,60 kg MDA (art. 2.C Opiumwet) en voorbereidingshandelingen voor productie van synthetische drugs d.m.v. voorhanden hebben van in de grond aangetroffen stempels t.b.v. tabletteermachine (art. 10a.1.3 Opiumwet). Aanwezig hebben en voorhanden hebben in Opiumwet. 1. Bewijsklacht opzettelijk aanwezig hebben van MDA. 2. Bewijsklacht voorhand...

ECLI:NL:HR:2021:1934 Hoge Raad, 21-12-2021, 21/03944
Gepubliceerd op 21-12-2021
Beklag ex art. 13a over de niet-vervolging van de voormalig (demissionair) minister van Buitenlandse zaken en voor Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking voor beweerdelijk gepleegde ambtsmisdrijven. O.g.v. art. 119 Gw, art. 76.1 RO en art. 4.1 Wet ministeriële verantwoordelijkheid ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen staan (voormalige) ministers, staat...

ECLI:NL:HR:2021:1943 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/03893
Gepubliceerd op 21-12-2021
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. belaging (art. 285b Sr), bedreiging (art. 285 Sr), misbruik alarmnummer, meermalen gepleegd (art. 142.2 Sr) en belediging van ambtenaar, meermalen gepleegd (art. 267.2 jo. 266.1Sr). 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 432.1.c Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding gelet op medische gegevens in Borgerbrief? 2. Heeft hof ten onrechte geoordeeld dat ...

ECLI:NL:HR:2021:1935 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/04415
Gepubliceerd op 21-12-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen hennepteelt. Klacht over afwijzen verzoek toepassen matigingsbevoegdheid ex art. 36e.5 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1930 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/02856
Gepubliceerd op 21-12-2021
Militaire zaak. Ontucht met minderjarig meisje (art. 247 Sr). Post Keskin. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan getuigenverzoek (slachtoffer), omdat verdachte daardoor niet in zijn verdediging wordt geschaad. 1. Afwijzing toereikend gemotiveerd? 2. Gebruik van getuigenverklaring voor het bewijs. Schending ondervragingsrecht? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:576 (post-Ke...

ECLI:NL:HR:2021:1911 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/01897
Gepubliceerd op 21-12-2021
Als leider deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.1 jo. 140.3 Sr) en medeplegen flessentrekkerij (art. 326a Sr) door via plof-bv’s op grote schaal goederen te bestellen zonder deze te betalen. 1. Afwijzing verzoek toepassing art. 416.2 Sv o.g.v. alleen belangen van benadeelde partijen. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Maximale...

ECLI:NL:HR:2021:1933 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/04257
Gepubliceerd op 21-12-2021
Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld. Heeft zich omstandigheid voorgedaan waaruit voortvloeit dat einduitspraak verdachte bekend is a.b.i. art. 408.2 Sv, nu in “bonnenbriefje” geen parketnummer en onjuiste datum vonnis Ktr zijn vermeld? In de bestreden uitspraak ligt als ’s hofs oordeel besloten dat...

ECLI:NL:HR:2021:1917 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/01089
Gepubliceerd op 21-12-2021
OM-cassatie. Profijtontneming, art. 511b.1 Sv. OM ontvankelijk in ontnemingsvordering nu termijn van twee jaar is overschreden? Uit procesverloop blijkt dat OvJ in deze zaak twee keer ontnemingsvordering heeft ingediend bij Rb. Eerste vordering is op 10 september 2014 ingediend, binnen twee jaren na het op 21 december 2012 uitgesproken vonnis in strafzaak. Rb heeft OM niet-ontvankelijk verklaar...

ECLI:NL:HR:2021:1932 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/03683
Gepubliceerd op 21-12-2021
Mishandeling (art. 300.1 Sr). Vordering benadeelde partij. Kon hof de vordering b.p. toewijzen voor wat betreft een materiële schadepost die voor het eerst in hoger beroep is gevorderd en belang bij klacht, nu niet is geklaagd over opgelegde schadevergoedingsmaatregel? O.g.v. art. 421.3 Sv kan, v.zv. de in eerste aanleg gevorderde schadevergoeding niet is toegewezen, b.p. zich in h.b. voegen b...

ECLI:NL:HR:2021:1937 Hoge Raad, 21-12-2021, 21/01449
Gepubliceerd op 21-12-2021
Beklag, beslag ex art. art. 94 Sv op diverse voorwerpen n.a.v. EOB van Duitse autoriteiten. Middel klaagt over door Rb gehanteerde maatstaf bij afwijzing klaagschrift. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1938 Hoge Raad, 21-12-2021, 21/01265
Gepubliceerd op 21-12-2021
Caribische zaak. Gewapende overval op geldtransport van supermarkt op Bonaire in 2019. 1. Verhouding afpersing en diefstal met geweld. Kon hof bewezenverklaarde feiten aanmerken als (eendaadse samenloop van) afpersing en diefstal met geweld? 2. Bewijsklacht medeplegen afpersing en diefstal met geweld. 3. Bewijsklacht medeplegen voorhanden hebben van vuurwapen. Ad 1. Tussen de inhoud van begrip ...

ECLI:NL:HR:2021:1888 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/01914
Gepubliceerd op 21-12-2021
Verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr) en oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr). 1. Bewijsklacht verduistering. Behoorde auto toe aan ander dan verdachte? 2. Openbaarmaking uitspraak, art. 36.1 Sr. Kon hof bij last tot openbaarmaking van uitspraak bepalen dat recente foto van verdachte wordt gevoegd bij te publiceren samenvatting van uitspraak? Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. I...

ECLI:NL:HR:2021:1941 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/03519
Gepubliceerd op 21-12-2021
Nasleep vastgoedfraude Klimop. Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr) en feitelijk leiding geven aan witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b Sr). 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. betrouwbaarheid van tot bewijs gebezigde verklaringen van getuigen. 2. Bewijsklachten valsheid in geschrift. Heeft verdachte overeenkomsten valselijk opgemaakt en wist hij dat deze...

ECLI:NL:HR:2021:1939 Hoge Raad, 21-12-2021, 21/01977
Gepubliceerd op 21-12-2021
Caribische profijtontneming, w.v.v. uit gewapende overval op geldtransport van supermarkt op Bonaire. 1. Verdeling van het uit de overval die in de strafzaak bewezen is verklaard w.v.v. over meerdere daders. 2. Overweging hof dat de betrokkene geen duidelijkheid heeft willen geven over de uiteindelijke verdeling van de buit in strijd met art. 6 EVRM? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/01265.

ECLI:NL:HR:2021:1940 Hoge Raad, 21-12-2021, 21/02482
Gepubliceerd op 21-12-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Slowaakse autoriteiten op gegevensdragers t.z.v. verdenking van deelname aan criminele organisatie die zich bezighoudt met handel in drugs. 1. Algemene beschouwingen m.b.t. toetsingskader beklagrechter bij klaagschrift ex art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv dat is gericht tegen inbeslagname ter uitvoering van EOB. 2. Ongegrondverklaring bek...

ECLI:NL:HR:2021:1920 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/01093
Gepubliceerd op 21-12-2021
OM-cassatie. Profijtontneming, art. 511b.1 Sv. OM ontvankelijk in ontnemingsvordering nu termijn van twee jaar is overschreden? Middel slaagt op redenen vermeld in HR:2021:1917, 20/01089 P. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 20/01091, 20/01092 en 20/01089.

ECLI:NL:HR:2021:1919 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/01092
Gepubliceerd op 21-12-2021
OM-cassatie. Profijtontneming, art. 511b.1 Sv. OM ontvankelijk in ontnemingsvordering nu termijn van twee jaar is overschreden? Middel slaagt op redenen vermeld in HR:2021:1917, 20/01089 P. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 20/01093, 20/01091 en 20/01089.

ECLI:NL:HR:2021:1918 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/01091
Gepubliceerd op 21-12-2021
OM-cassatie. Profijtontneming, art. 511b.1 Sv. OM ontvankelijk in ontnemingsvordering nu termijn van twee jaar is overschreden? Middel slaagt op redenen vermeld in HR:2021:1917, 20/01089 P. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 20/01093, 20/01092 en 20/01089.

ECLI:NL:HR:2021:1928 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/05936
Gepubliceerd op 21-12-2021
Gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr) door gedurende geruime tijd meermalen gestolen auto’s aan te leveren bij medeverdachten, die deze auto’s in een loods demonteerden om onderdelen te verkopen en medeplegen aanwezig hebben hennep en hashish (art. 3.C Opiumwet). 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. beginsaldo kasopstelling bij witwassen en legale contante inkomsten. 2. Bewi...

ECLI:NL:HR:2021:1927 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/05906
Gepubliceerd op 21-12-2021
Eendaadse samenloop van medeplegen opzetheling, meermalen gepleegd (art. 416.1.a Sr) en medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr), en medeplegen diefstal (art. 311.1.4 Sr) door in een loods gestolen auto’s te demonteren om vervolgens onderdelen te verkopen. 1. Kwalificatie bewezenverklaring medeplegen diefstal. Bestanddeel ‘met oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening’ t...

ECLI:NL:HR:2021:1926 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/05863
Gepubliceerd op 21-12-2021
Eendaadse samenloop van medeplegen opzetheling, meermalen gepleegd (art. 416.1.a Sr) en medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr) door het huren van een loods om daar gestolen auto’s te demonteren en vervolgens onderdelen te verkopen. 1. Vordering benadeelde partijen. Staat heling van voertuigen in zodanig nauw verband tot diefstal van die voertuigen dat b.p.’s door helin...

ECLI:NL:HR:2021:1915 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/01992
Gepubliceerd op 21-12-2021
Deelneming criminele organisatie (art. 140.1 Sr) en medeplegen flessentrekkerij (art. 326a Sr) door via plof-bv’s op grote schaal goederen te bestellen zonder deze te betalen. 1. Bewijs- en kwalificatieklacht deelneming criminele organisatie. 2. Bewijsklacht medeplegen flessentrekkerij. 3. Bewaring t.b.v. rechthebbende van inbeslaggenomen geldbedrag dat is aangetroffen in door verdachte en ande...

ECLI:NL:HR:2021:1913 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/01925
Gepubliceerd op 21-12-2021
Medeplegen flessentrekkerij, meermalen gepleegd (art. 326a Sr) door via plof-bv’s op grote schaal goederen te bestellen zonder deze te betalen. 1. Afwijzing herhaald getuigenverzoek. 2. Uitdrukkelijk onderbouwde standpunten over betrouwbaarheid van verklaringen en herkenningen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01852, 19/01853, 19/01897, 19/01903, 19/01971 en 19/01992.

ECLI:NL:HR:2021:1912 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/01903
Gepubliceerd op 21-12-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/01852, 19/01853, 19/01897, 19/01925, 19/01971 en 19/01992.

ECLI:NL:HR:2021:1910 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/01853
Gepubliceerd op 21-12-2021
Als leider deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.1 jo. 140.3 Sr) en medeplegen flessentrekkerij (art. 326a Sr) door via plof-bv’s op grote schaal goederen te bestellen zonder deze te betalen. 1. Heeft hof verzuimd te beslissen op aanhoudingsverzoek om duidelijk te krijgen of goederen zijn teruggegeven aan benadeelde partijen? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadeve...

ECLI:NL:HR:2021:1914 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/01971
Gepubliceerd op 21-12-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/01852, 19/01853, 19/01897, 19/01903, 19/01925 en 19/01992.

ECLI:NL:HR:2021:1909 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/01852
Gepubliceerd op 21-12-2021
Deelneming criminele organisatie (art. 140.1 Sr) en medeplichtigheid aan medeplegen flessentrekkerij (art. 326a Sr) door via plof-bv’s op grote schaal goederen te bestellen zonder deze te betalen. Medeplichtigheid, art. 48.1. Sr. Heeft hof feit 2 ten onrechte gekwalificeerd als medeplichtigheid omdat bijdrage van verdachte (ophalen en vervoeren van goederen) is verricht na voltooiing van de fle...

ECLI:NL:HR:1985:AC8903 Hoge Raad, 28-05-1985, 78370
Gepubliceerd op 21-12-2021
Medeplegen aanwezig hebben cocaïne in keukenkastje (art. 2.C Opiumwet). 1. Binnentreden woning. Schending art. 9 Opiumwet? 2. Bewijsklacht. Kon hof tot bewezenverklaring komen, nu voor bewijs gebruikte verklaring van medeverdachte inhoudt dat in woning aangetroffen cocaïne van hem was? 3. Strafmotivering (gevangenisstraf van 2 jaren en geldboete van 20.000 gulden, subsidiair 4 maanden hechtenis...

ECLI:NL:HR:2021:1884 Hoge Raad, 14-12-2021, 21/02619
Gepubliceerd op 14-12-2021
Herziening. Feitelijk leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van oplichting (meermalen gepleegd), art. 326.1 Sr. Aanvraag is gebaseerd op de n.a.v. klacht van aanvrager gedane uitspraak van EHRM (nr. 2205/16), waarin is vastgesteld dat art. 6.1 en 6.3.d EVRM zijn geschonden in procedure die tot veroordeling van aanvrager heeft geleid, nu aan hem geen effectieve en behoorlijke mogel...

ECLI:NL:HR:2021:1882 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/02476
Gepubliceerd op 14-12-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op harde schijf met (beveiligings)beelden van (omgeving van) pand onder klagers (eigenaars van pand) i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen huurder van pand (verdachte) t.z.v. verdenking van invoer van verdovende middelen. Is het niet hoogst onwaarschijnlijk dat strafrechter onttrekking aan het verkeer van harde schijf met beveiligingsbeelden zal bevelen? Art. 36c...

ECLI:NL:HR:2021:1881 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/02368
Gepubliceerd op 14-12-2021
Hof (enkelvoudige kamer) heeft verdachte niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep tegen veroordeling t.z.v. niet voldoen aan vordering ambtenaar om aan te tonen dat auto is verzekerd (art. 34.3 WAM), op de grond dat verdachte h.b. heeft ingetrokken. Heeft hof voorafgaand aan tz. in h.b. aan strafgriffie hof verzonden e-mailbericht van verdachte kunnen aanmerken als duidelijke en ondubbe...

ECLI:NL:HR:2021:1880 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/02771
Gepubliceerd op 14-12-2021
Hof (enkelvoudige kamer) heeft verdachte niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep tegen veroordeling t.z.v. te hard rijden (art. 21.a jo. 92.1 RVV 1990), op de grond dat verdachte h.b. heeft ingetrokken. Heeft hof voorafgaand aan tz. in h.b. aan strafgriffie hof verzonden e-mailbericht van verdachte kunnen aanmerken als duidelijke en ondubbelzinnige intrekking, nu verdachte 2 dagen late...

ECLI:NL:HR:2021:1885 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/00115
Gepubliceerd op 14-12-2021
Vervoeren van cocaïne en amfetamine (art. 2.B Opiumwet) en voorhanden hebben boksbeugel (art. 13.1 WWM) en wapenstok (art. 27.1 WWM). Toepassing controlebevoegdheid ex art. 160.1 WVW 1994. Kan verdachte worden aangemerkt als bestuurder? Hof heeft vastgesteld dat verbalisanten een auto geparkeerd zagen staan, dat verdachte achter deze auto stond en dat zij inzage hebben gevorderd in het rijbewij...

ECLI:NL:HR:2021:1886 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/01831
Gepubliceerd op 14-12-2021
OM-cassatie na vrijspraak wegens het niet voldoen aan de in art. 8 Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van het bestellen/vervoeren/ontvangen/opslaan/voorhanden hebben van grote hoeveelheden drugsprecursoren (stoffen die vaak voor illegale vervaardiging van verdovende middelen worden gebruikt), art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemi...

ECLI:NL:HR:2021:1883 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/02033
Gepubliceerd op 14-12-2021
OM-cassatie. Jeugdzaak. Vrijspraak t.z.v. medeplegen brandstichting auto’s op de grond dat voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en medeverdachten niet is komen vast te staan, art. 157 Sr. Kon hof verklaring van medeverdachte, die deze heeft afgelegd als verdachte in zijn eigen strafzaak en niet als getuige in strafzaak tegen verdachte, als bewijsmiddel gebruik...

ECLI:NL:HR:2021:1876 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/01828
Gepubliceerd op 14-12-2021
OM-cassatie na vrijspraak wegens het niet voldoen aan de in art. 8 Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van het vervoeren/ontvangen/opslaan/voorhanden hebben van grote hoeveelheden drugsprecursoren (stoffen die vaak voor illegale vervaardiging van verdovende middelen worden gebruikt), art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Re...

ECLI:NL:HR:2021:1877 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/01830
Gepubliceerd op 14-12-2021
OM-cassatie na vrijspraak wegens het niet voldoen aan de in art. 8 Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van het vervoeren/ontvangen/opslaan/voorhanden hebben van grote hoeveelheden drugsprecursoren (stoffen die vaak voor illegale vervaardiging van verdovende middelen worden gebruikt), art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Re...

ECLI:NL:HR:2021:1875 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/01757
Gepubliceerd op 14-12-2021
Oplichting, meermalen gepleegd, art. 326.1 Sr. Overschrijding redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:197 m.b.t. beoordelingskader overschrijding redelijke termijn in e.a. en h.b. en vraag welk rechtsgevolg daaraan dient te worden verbonden. Hof heeft tijdsverloop van behandeling z...

ECLI:NL:HR:2021:1864 Hoge Raad, 14-12-2021, 19/05586
Gepubliceerd op 14-12-2021
OM-cassatie. Overbrenging van afvalstof “produced water” van Angola naar Nederland. Klacht dat hof ten onrechte heeft geoordeeld dat het tenlastegelegde “produced water” een stof is die onder het Marpol-verdrag valt en daarom i.c. o.g.v. art. 1.3.a EVOA is uitgezonderd van de werking van de EVOA. HR: art. 81.1 RO, onder verwijzing naar samenhangende zaak HR:2021:1862. Samenhang met: 19/05584 en...

ECLI:NL:HR:2021:1863 Hoge Raad, 14-12-2021, 19/05585
Gepubliceerd op 14-12-2021
OM-cassatie. Overbrenging van afvalstof “produced water” van Angola naar Nederland. Klacht dat hof ten onrechte heeft geoordeeld dat het tenlastegelegde “produced water” een stof is die onder het Marpol-verdrag valt en daarom i.c. o.g.v. art. 1.3.a EVOA is uitgezonderd van de werking van de EVOA. HR: art. 81.1 RO, onder verwijzing naar samenhangende zaak HR:2021:1862. Samenhang met: 19/05584 en...

ECLI:NL:HR:2021:1755 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/02172
Gepubliceerd op 14-12-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 23 auto’s onder klager (eigenaar bedrijf dat bestaat uit in- en verkoop en onderhoud van auto’s) t.z.v. verdenking t.z.v. witwassen. Is voortduring van beslag disproportioneel? HR herhaalt overwegingen uit HR:2014:379 m.b.t. aan te leggen maatstaf i.g.v. een ex art. 94 Sv gelegd beslag en inhoudende dat omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat i.v.m. he...

ECLI:NL:HR:2021:1754 Hoge Raad, 14-12-2021, 19/00590
Gepubliceerd op 14-12-2021
Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Middel m.b.t. oordeel hof dat verdachte wist dat geldbedrag afkomstig was uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/00589.

ECLI:NL:HR:2021:1753 Hoge Raad, 14-12-2021, 19/00589
Gepubliceerd op 14-12-2021
Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Middel m.b.t. oordeel hof dat verdachte wist dat geldbedrag afkomstig was uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/00590.

ECLI:NL:HR:2021:1862 Hoge Raad, 14-12-2021, 19/05584
Gepubliceerd op 14-12-2021
Economische zaak. OM-cassatie na vrijspraak t.z.v. overbrenging van afvalstof “produced water” van Angola naar Nederland, EVOA. Is “produced water” een stof die onder Marpol-verdrag valt en daarom o.g.v. art. 1.3.a EVOA is uitgezonderd van werking vanEVOA? Hof heeft vastgesteld dat “produced water” meekwam bij oppompen van olie uit olieveld gelegen in de exclusieve economische zone van Angola....

ECLI:NL:HR:2021:1756 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/02855
Gepubliceerd op 14-12-2021
Ontucht met drie meisjes onder de zestien jaren. Bevestiging vonnis. 1. Bewijsklachten. 2. Ontbrekende pleitnota in e.a. Schending art. 422.2 Sv? 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Heeft hof beslissing Rb. m.b.t. opgelegde schadevergoedingsmaatregel bevestigd? Ad 1 en 2: HR: art. 81.1 RO. Ad 3: HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4...

ECLI:NL:HR:2021:1878 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/02288
Gepubliceerd op 14-12-2021
Onttrekken van een auto aan civielrechtelijk beslag, art. 198.1 Sr. Is beslag gelegd ‘krachtens de wet’ a.b.i. art. 198.1 Sr? Met woorden ‘krachtens de wet’ wordt tot uitdrukking gebracht dat beslag op de in de wet voorgeschreven wijze moet zijn gelegd. Hof heeft vastgesteld dat voorzieningenrechter verlof heeft verleend voor de beslaglegging, dat deurwaarder aan A en verdachte heeft gezegd dat...

ECLI:NL:HR:2021:1802 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/01907
Gepubliceerd op 14-12-2021
Witwassen van groot geldbedrag, art. 420bis.1.b Sr. 1. Is geldbedrag ‘afkomstig uit enig misdrijf’? 2. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. herhaald verzoek tot horen getuigen m.b.t. vermogen van moeder van verdachte. 3. Levert bewezenverklaard feit ‘witwassen’ op? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1841 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/01829
Gepubliceerd op 14-12-2021
OM-cassatie na vrijspraak wegens het niet voldoen aan de in art. 8 Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van het vervoeren/ontvangen/opslaan/voorhanden hebben van grote hoeveelheden drugsprecursoren (stoffen die vaak voor illegale vervaardiging van verdovende middelen worden gebruikt), art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Re...

ECLI:NL:HR:2003:AL4314 Hoge Raad, 28-10-2003, 02333/02
Gepubliceerd op 14-12-2021
Kinderporno in voorraad hebben en daarvan gewoonte maken(art. 240b.2 Sr) en kinderporno vervaardigen (art. 240b.1 Sr) en ontucht plegen met een aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige, meermalen gepleegd (art. 249.1 Sr). 1 Bewijsklacht in voorraad hebben kinderporno t.a.v. gedownloade en niet geopende afbeeldingen van kinderpornografische aard. 2. Heeft Hof juiste betekenis toe...

ECLI:NL:HR:1980:AC6985 Hoge Raad, 23-09-1980, 71735
Gepubliceerd op 09-12-2021
Aanwezig hebben hashish, art. 3.C Opiumwet. 1. Bewijsklacht aanwezig hebben. 2. Bewijsklacht opzet. 3. Strafmotivering, verbazingscriterium. Ad 1. Hof heeft uit bewijsmiddelen - v.zv. inhoudende dat verdachte met auto naar Middelie is gereden om daar vrachtje op te halen, verdachte (nadat vrachtje in auto was ingeladen) daarmee naar Amsterdam is gereden en vrachtje de in bewezenverklaring bedoe...

ECLI:NL:HR:2021:1840 Hoge Raad, 07-12-2021, 20/00966
Gepubliceerd op 07-12-2021
Verkrachting en vernieling. 1. Afwijzing getuigenverzoek. 2. Dwang, art. 242 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1839 Hoge Raad, 07-12-2021, 20/02162
Gepubliceerd op 07-12-2021
Diefstal, 310 Sr. 1. Betekening oproeping nadere tz. in hoger beroep, art. 588.3.c (oud) Sv. 2. Aanwezigheidsrecht. Had ex art. 588a.1.c Sv afschrift van oproeping moeten worden verzonden naar in appelakte vermeld adres van verdachte? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/02163 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2021:1838 Hoge Raad, 07-12-2021, 21/01734
Gepubliceerd op 07-12-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/01845.

ECLI:NL:HR:2021:1829 Hoge Raad, 07-12-2021, 20/03538
Gepubliceerd op 07-12-2021
Poging tot doodslag door meerdere keren met barkruk te slaan (art. 287 Sr). Middel over verwerping beroep op (putatief) noodweer en noodweerexces. O.m. klacht over ’s hofs oordeel dat voor beoordeling van het feitencomplex niet relevant is of verdachte voorafgaand aan het slaan met barkruk met een mes is bedreigd. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1835 Hoge Raad, 07-12-2021, 21/03217
Gepubliceerd op 07-12-2021
Vervolgingsuitlevering van opgeëiste persoon (Zuid-Koreaanse nationaliteit) naar Zuid-Korea t.z.v. fraude. 1. Heeft HR:2018:507 over ambtshalve beperking van het cassatieberoep in strafzaken met een samengestelde tll. gevolgen voor de wijze waarop HR het cassatieberoep in uitleveringszaken pleegt op te vatten? 2. Voldoende duidelijke vermelding feit waarvoor uitlevering wordt toegestaan, art. 2...

ECLI:NL:HR:2021:1827 Hoge Raad, 07-12-2021, 19/01640
Gepubliceerd op 07-12-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit deelname aan criminele organisatie die zich bezighoudt met hennephandel.1. Had hof bij schatting w.v.v. rekening moeten houden met werkzaamheden die betrokkene legaal heeft verricht? 2. Schending beginselen van goede procesorde, nu hof een berekeningswijze heeft gehanteerd die niet voorkwam in procedure? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01524 en 19/01448 en 19/014...

ECLI:NL:HR:2021:1826 Hoge Raad, 07-12-2021, 19/01524
Gepubliceerd op 07-12-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit deelname aan criminele organisatie die zich bezighoudt met hennepteelt. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.3 Sr. 1. Schatting w.v.v. Kunnen uitgaven en inkomsten in kasopstelling aan betrokkene worden toegerekend, nu kasopstelling ook betrekking heeft op zijn toenmalige? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01448 en 19/01449 (niet gepubliceerd; geen middel...

ECLI:NL:HR:2021:1825 Hoge Raad, 07-12-2021, 18/03382
Gepubliceerd op 07-12-2021
Beleggingsfraude. Medeplichtigheid oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Bewijsklacht oplichting. Heeft verdachte een bijdrage geleverd die kan worden aangemerkt als medeplichtigheid? 2. Bewijsklacht gewoontewitwassen. Had verdachte wetenschap dat gelden afkomstig waren uit enig misdrijf? HR: art. 81.1 RO. Samenhang me...

ECLI:NL:HR:2021:1824 Hoge Raad, 07-12-2021, 18/02766
Gepubliceerd op 07-12-2021
Beleggingsfraude. Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr), medeplegen valsheid in geschrifte, meermalen gepleegd (art. 225 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Bewijsklacht oplichting. Zijn bewezenverklaarde mededelingen in prospectussen gedaan om een onjuiste voorstelling van zaken in het leven te roepen teneinde daarvan misbruik te maken? 2...

ECLI:NL:HR:2021:1832 Hoge Raad, 07-12-2021, 20/02301
Gepubliceerd op 07-12-2021
Seksueel binnendringen bij 16-jarig meisje dat door overmatig drankgebruik in staat van verminderd bewustzijn verkeert door 26-jarige verdachte, art. 243 Sr. Heeft hof onjuiste uitleg gegeven aan bestanddeel ‘in staat van verminderd bewustzijn verkeren’ a.b.i. art. 243 Sr? Opvatting dat voor bewezenverklaring van dit bestanddeel niet alleen is vereist dat rechter vaststelt dat persoon met wie d...

ECLI:NL:HR:2021:1837 Hoge Raad, 07-12-2021, 20/00510
Gepubliceerd op 07-12-2021
Voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM). Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. herhaald getuigenverzoek (2 verbalisanten), omdat verdedigingsbelang ontoereikend is onderbouwd. Afwijzing toereikend gemotiveerd? ’s Hofs oordeel dat het belang van de verdediging bij het horen van verbalisanten ontoereikend is onderbouwd, is niet z.m. begrijpelijk in het licht ...

ECLI:NL:HR:2021:1823 Hoge Raad, 07-12-2021, 21/01845
Gepubliceerd op 07-12-2021
Medeplegen doodslag (art. 287 Sr) en medeplegen wegmaken van lijk (art. 151 Sr) door in 2018 in ’s-Hertogenbosch een ander met een houten paal meermalen tegen het hoofd te slaan en vervolgens diens levenloze lichaam in het water te dumpen. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG. Samenhang met 21/01734.

ECLI:NL:HR:2021:1834 Hoge Raad, 07-12-2021, 21/02100
Gepubliceerd op 07-12-2021
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Nederlandse nationaliteit) naar Turkije t.z.v. de verdenking van de handel in of het verstrekken van verdovende of stimulerende middelen. Cassatiemiddel over het oordeel van de Rb dat de stukken genoegzaam zijn en de uitlevering toelaatbaar is en de afwijzing door de Rb van het verzoek tot aanhouding. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1833 Hoge Raad, 07-12-2021, 20/02914
Gepubliceerd op 07-12-2021
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. medeplegen feitelijk leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk gepleegd door rechtspersoon (meermalen gepleegd), art. 341.1.1 Sr. Betekening dagvaarding in hoger beroep, uitleg art. 588.2 (oud) Sv. Is dagvaarding rechtsgeldig betekend door rechtstreekse verzending als gewone brief van afschrift naar in vonnis Rb vermeld adres van verdachte in Turkije of had t...

ECLI:NL:HR:2021:1831 Hoge Raad, 07-12-2021, 20/04423
Gepubliceerd op 07-12-2021
Beklag ex art. 552a Sv strekkende tot teruggave van onder klagers ter uitvoering van rechtshulpverzoek van Roemeense autoriteiten inbeslaggenomen voorwerpen. 1. Cassatieberoep klager A. Geen schriftuur. 2. Cassatieberoep overige klagers. Verzet belang van strafvordering zich tegen teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen? Ad 1. Geen middelen ingediend, klager n-o. Ad 2. HR: art. 81.1 RO. Samen...

ECLI:NL:HR:2021:1830 Hoge Raad, 07-12-2021, 20/04422
Gepubliceerd op 07-12-2021
Verlofverlening Rb aan RC a.b.i. art. 552p.2 (oud) Sv n.a.v. verzoek om rechtshulp van Roemeense justitiële autoriteiten m.b.t. verstrekken voorwerpen en gegevens. 1. Cassatieberoep klager A. Geen schriftuur. 2. Cassatieberoep klager B. Digitaal beslag en (afgeleid) verschoningsrecht. Ad 1. Geen middelen ingediend, klager n-o. Ad 2. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/04423 B.

ECLI:NL:HR:2021:1828 Hoge Raad, 07-12-2021, 19/05643
Gepubliceerd op 07-12-2021
Mishandeling van ander op eerste verdieping fastfoodrestaurant, nadat die ander en diens vriend op de benedenverdieping en de trap geweld tegen verdachte hadden uitgeoefend, art. 300.1 Sr. Noodweerexces, art. 41.2 Sr. Zijn gedragingen van verdachte aanvallend van aard? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BK4788 en HR:2016:456, inhoudende dat beroep op noodweer(exces) niet kan worden ...

ECLI:NL:HR:1979:AC1376 Hoge Raad, 10-04-1979, 70591
Gepubliceerd op 07-12-2021
Executie-uitlevering van opgeëiste persoon (Belgische nationaliteit) naar België deels toelaatbaar verklaard en deels (t.z.v. uitgifte van ongedekte cheques) ontoelaatbaar verklaard. 1. Omvang cassatieberoep. Is cassatieberoep van opgeëiste persoon ook gericht tegen ontoelaatbaarverklaring? 2. Kan uitlevering toelaatvaar worden verklaard t.z.v. veroordelingen tot betaling van geldboeten en proc...

ECLI:NL:HR:2021:1749 Hoge Raad, 30-11-2021, 19/04804
Gepubliceerd op 30-11-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. herhaald getuigenverzoek, omdat betrokkene daardoor niet in zijn verdediging wordt geschaad. Is kader uit post-Keskin ook van toepassing in ontnemingszaken? HR herhaalt overwegingen uit HR:2018:2023 m.b.t. toepasselijkheid van de uit Vidgen-jurisprudentie voortvloeiende regels in ontnemingsproced...

ECLI:NL:HR:2021:1793 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/03219
Gepubliceerd op 30-11-2021
Rijden onder invloed van alcohol en cocaïne, art. 8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek. Is verdachte op juiste wijze gewezen op uitslag van bloedonderzoek en zijn recht op tegenonderzoek? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:1684, HR:2010:BM4412 en HR:2019:92 m.b.t. waarborgen waarmee onderzoek moet zijn omkleed, waaronder het in art. 17 Besluit neergelegde voorschrift dat verdachte in kennis...

ECLI:NL:HR:2021:1794 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01876
Gepubliceerd op 30-11-2021
Medeplegen beïnvloeden van twee getuigen m.b.t. af te leggen verklaringen over betrokkenheid van verdachte en zijn echtgenote bij hennepteelt (art. 285a.1 Sr) en voorhanden hebben van veerdrukmachinegeweer met demper en boksbeugel (art. 13.1 WWM). 1. Totale strafoplegging (12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf i.c.m. taakstraf) in drie gelijktijdig maar niet gevoegd behandelde zaken i.s....

ECLI:NL:HR:2021:1790 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/02607
Gepubliceerd op 30-11-2021
Voorhanden hebben van vals paspoort van Tanzania, art. 231.2 Sr. Bewijsklacht m.b.t. wetenschap verdachte van valsheid paspoort. Uit de bewijsvoering kan niet zonder meer volgen dat verdachte “wist” dat het nationaal paspoort van Tanzania dat hij voorhanden had, vals of vervalst was. Volgt vernietiging en terugwijzing.

ECLI:NL:HR:2021:1690 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01547
Gepubliceerd op 30-11-2021
Medeplichtigheid aan schending ambtsgeheim, meermalen gepleegd (art. 272.1 Sr) en ambtelijke omkoping, meermalen gepleegd (art. 177.1.1 Sr). Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01532 en 20/01564.

ECLI:NL:HR:2021:1689 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01532
Gepubliceerd op 30-11-2021
Medeplegen schending ambtsgeheim, meermalen gepleegd (art. 272.1 Sr), (gewoonte)witwassen (art. 420bis.1.a en 420ter.1 Sr), aanwezig hebben ‘jammers’ (art. 10.9.1 (oud) Telecommunicatiewet) en voorhanden hebben valse identiteitskaart en rijbewijs (art. 231.2 Sr). 1. Bewijsklachten medeplegen schenden ambtsgeheim. 2. Bewijs- en kwalificatieklachten (gewoonte)witwassen. HR: art. 81.1 RO. Samenhan...

ECLI:NL:HR:2021:1799 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01491
Gepubliceerd op 30-11-2021
Poging tot zware mishandeling (art. 302.1 Sr), bedreiging (art. 285.1 Sr) en als ongewenst vreemdeling in Nederland verblijven (art. 197 Sr). Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 588.1.b.3 (oud) Sv. Bij politie opgegeven adressen van moeder en vriendin aan te merken als feitelijke woon- of verblijfplaats? Dagvaarding in h.b. is uitgereikt aan griffier, omdat van verdachte geen woon- of ...

ECLI:NL:HR:2021:1792 Hoge Raad, 30-11-2021, 21/00488
Gepubliceerd op 30-11-2021
Beschikking, klaagschrift ex art. 164.8 WVW 1994 strekkende tot teruggave van ingevorderd rijbewijs. OM-cassatie. Wanneer is sprake van ‘invordering’ a.b.i. art. 164.6 WVW 1994? Rb heeft geoordeeld dat onder ‘invordering’ moet worden verstaan de door opsporingsambtenaar gedane vordering tot overgifte van rijbewijs a.b.i. art. 164.1 WVW 1994, ongeacht of daarbij het rijbewijs ook feitelijk is ov...

ECLI:NL:HR:2021:1691 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01564
Gepubliceerd op 30-11-2021
Computervredebreuk, art. 138ab Sr. ‘Politiemol’ die informatie uit politiesysteem doorspeelt aan criminelen. Wederrechtelijk binnendringen in geautomatiseerd werk m.b.v. valse sleutel en door aannemen van valse hoedanigheid. 1. Is verdachte m.b.v. ’valse sleutel’ binnengedrongen? 2. Heeft verdachte ’valse hoedanigheid’ aangenomen? Verdachte, die beschikte over een gebruikersnaam en wachtwoord ...

ECLI:NL:HR:2021:1801 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01873
Gepubliceerd op 30-11-2021
Verkopen en aanwezig hebben van hennep, meermalen gepleegd (art. 3.B en 3.C Opiumwet), diefstal stroom d.m.v. verbreking (art. 311.1 Sr) en medeplegen valsheid in geschrift m.b.t. inkomensverklaring bij hypotheekaanvraag (art. 225.1 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen vervalsen inkomensverklaring en opzettelijk daarvan gebruik maken. 2. Is totale strafoplegging (12 maanden onvoorwaardelijke gevange...

ECLI:NL:HR:2021:1752 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/02947
Gepubliceerd op 30-11-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen. Is schatting van het d.m.v. of uit baten van het in strafzaak bewezenverklaarde gewoontewitwassen w.v.v. toereikend gemotiveerd? Hof heeft als zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat het d.m.v. of uit baten van bewezenverklaard gewoontewitwassen verkregen voordeel wordt geschat op een bedrag van € 1.281.126,27. Dit oordeel is kennelijk gebaseerd...

ECLI:NL:HR:2021:1791 Hoge Raad, 30-11-2021, 21/03332
Gepubliceerd op 30-11-2021
Uitlevering. Executie-uitlevering van opgeëiste persoon (Albanese nationaliteit) naar Albanië t.z.v. veroordeling voor fraudefeit. Middel over ontbrekende pleitnota. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1795 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01871
Gepubliceerd op 30-11-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen hennepteelt. Hoofdelijke betalingsverplichting opgelegd aan betrokkene en zijn echtgenote, art. 36e.7 Sr. Middel over hoofdelijke betalingsverplichting slaagt op gronden vermeld in HR:2021:1789 (samenhangende zaak van echtgenote van betrokkene, 20/01843 P). Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang voorts met 20/01841, 20/01869, 20/01870, 20/01873 en ...

ECLI:NL:HR:2021:1796 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01870
Gepubliceerd op 30-11-2021
Medeplegen hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en medeplegen diefstal stroom d.m.v. verbreking (art. 311 Sr) m.b.t. twee hennepkwekerijen. 1. Bewijsklachten medeplegen diefstal stroom. 2. Totale strafoplegging (12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf i.c.m. taakstraf) in drie gelijktijdig maar niet gevoegd behandelde zaken i.s.m. (ratio van) art. 9.4 Sr? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/0184...

ECLI:NL:HR:2021:1797 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01869
Gepubliceerd op 30-11-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Kon hof uitgaan van vier oogsten? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01841, 20/01843 P, 20/01870, 20/01871 P, 20/01873 en 20/01876.

ECLI:NL:HR:2021:1789 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01843
Gepubliceerd op 30-11-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen hennepteelt. Hoofdelijke betalingsverplichting opgelegd aan betrokkene en haar echtgenoot, art. 36e.7 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2015:878 m.b.t. mogelijkheid om in geval van ‘gemeenschappelijk voordeel’ hoofdelijke betalingsverplichting op te leggen. Oordeel hof dat betalingsverplichting hoofdelijk moet worden opgelegd is niet toereiken...

ECLI:NL:HR:2021:1798 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01841
Gepubliceerd op 30-11-2021
Medeplegen hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en medeplegen diefstal stroom d.m.v. verbreking (art. 311 Sr) m.b.t. twee hennepkwekerijen. Bewijsklachten medeplegen diefstal stroom. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01843 P, 20/01869 P, 20/01870, 20/01871 P, 20/01873 en 20/01876.

ECLI:NL:HR:2021:1750 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/02372
Gepubliceerd op 30-11-2021
Vordering b.p. Affectieschade, art. 6:107.1.b BW. Ernstig en blijvend letsel. Poging tot doodslag (art. 287 Sr) op A die daardoor hersentrauma oploopt, waarna zijn levensgezel B als b.p. affectieschade vordert. Onder affectieschade wordt verstaan schade i.v.m. verdriet om overlijden of door ernstig en blijvend letsel gekwetst raken van een naaste (vgl. HR:2019:793). Of een naaste aanspraak kan...

ECLI:NL:HR:2021:1800 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/00580
Gepubliceerd op 30-11-2021
Rijden terwijl overgifte van rijbewijs is gevorderd, art. 9.7 WVW 1994. Wanneer verliest de vordering tot overgifte van rijbewijs a.b.i. art. 164.1 WVW 1994 haar rechtskracht? Was rechtsplicht tot overgifte van rijbewijs vervallen, nu voorafgaand aan bewezenverklaarde bij niet-onherroepelijke veroordeling voor feit waarvoor overgifte was gevorderd aan verdachte geheel voorwaardelijk bevoegdheid...

ECLI:NL:HR:2021:1751 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/02945
Gepubliceerd op 30-11-2021
Gewoontewitwassen van geldbedragen, personenauto’s en motoren, art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr. 1. Bewijsklacht. 2. Post Keskin. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. herhaald getuigenverzoek, omdat belang van verdediging bij horen getuige onvoldoende is onderbouwd. Afwijzing toereikend gemotiveerd? Gebruik van getuigenverklaringen voor het bewijs. Schending ondervragingsrecht?...

ECLI:NL:HR:1985:AC1589 Hoge Raad, 10-09-1985, 78486
Gepubliceerd op 29-11-2021
Boekjes (555 stuks), waarin naar verdachte weet of redelijkerwijs moet vermoeden beledigende uitlatingen voor Joden zijn opgenomen, ter openbaarmaking in voorraad hebben, art. 137e.1.2 Sr. 1. Heeft voorzitter hof de raadsman belet zijn pleitnota in haar geheel voor te dragen? 2. Grondslagverlating. Heeft hof grondslag tll. verlaten door woorden ‘’discriminatie van Joden’’ te lezen als ‘’discrim...

ECLI:NL:HR:2021:1701 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/01725
Gepubliceerd op 23-11-2021
Zonder vergunning een gewoonte maken van uitoefenen van bedrijf van betaaldienstverlener, art. 2:3a.1 Wft. Algemene beschouwingen over bewijs van “gewoonte”. Is sprake van maken van “gewoonte” van uitoefenen van bedrijf van betaaldienstverlener? Voor bewijs van “uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener” a.b.i. art. 2:3a. 2 Wft is vereist dat betreffende betaaldiensten niet slechts in...

ECLI:NL:HR:2021:1746 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/02847
Gepubliceerd op 23-11-2021
Mishandeling, begaan tegen haar echtgenoot, art. 300 en 304 Sr. Post-Keskin. Afwijzing van ttz. in h.b. gedaan getuigenverzoek (aangever), omdat noodzaak niet is gebleken. 1. Afwijzing toereikend gemotiveerd? 2. Gebruik van getuigenverklaringen voor het bewijs. Schending ondervragingsrecht? Ad 1. HR herhaalt de relevante overwegingen uit HR:2021:576 (post-Keskin) m.b.t. beoordeling van verzoeke...

ECLI:NL:HR:2021:1643 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/03977
Gepubliceerd op 23-11-2021
Poging doodslag door in 2017 in ‘s-Hertogenbosch kussens op hoofd van zijn 87-jarige moeder te drukken, op haar hoofd te gaan zitten en haar keel dicht te knijpen, art. 287 Sr. TBS met dwangverpleging. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2021:1705 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/03766
Gepubliceerd op 23-11-2021
Te hard rijden, art. 62 jo. bord A 1 bijlage I RVV 1990. Voldoet aantekening mondeling arrest van enkelvoudige kamer hof aan wettelijke eisen? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Aantekening mondeling arrest bevat niet de in art. 3 Regeling aantekening mondeling vonnis onder a, c, d, e en h genoemde gegevens en slechts voor een deel de onder j genoemde gegevens. Volgt vernietigin...

ECLI:NL:HR:2021:1642 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/03352
Gepubliceerd op 23-11-2021
Voorbereidingshandelingen invoer 100 kilo cocaïne (art. 10.5 jo. 10a.1.2 Opiumwet), medeplegen bedrijfsmatige hennepteelt (art. 3.B jo. 11.3 Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben vermalen hennep (art. 3.C Opiumwet). 1. Bewijsklachten voorbereidingshandelingen invoer cocaïne. Heeft verdachte opzet gehad op het binnen grondgebied van Nederland brengen van 100 kilo cocaïne? 2. Bewijsklachten me...

ECLI:NL:HR:2021:1641 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/03232
Gepubliceerd op 23-11-2021
Zedenzaak. Ontucht met 10-jarige kleindochter door 67-jarige verdachte tijdens het oppassen (meermalen gepleegd), art. 244, 247 en 248 Sr. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster voldoende steun in verklaringen van haar ouders? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1706 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/02866
Gepubliceerd op 23-11-2021
Wederspannigheid met lichamelijk letsel tot gevolg, art. 181.1 jo. 180 Sr. Strafmotivering (voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand en taakstraf van 30 uren, subsidiair 15 dagen hechtenis). Kon hof bij strafoplegging betrekken dat verdachte eerder is veroordeeld voor strafbare feiten? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Door hof meegewogen eerdere veroordeling was nog niet onh...

ECLI:NL:HR:2021:1741 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/00980
Gepubliceerd op 23-11-2021
Begunstiging door maken van filmpjes en afleggen van een onjuiste verklaring tegenover politie, art. 189.1.1 Sr. Is verdachte behulpzaam geweest in ontkomen aan nasporing van en/of aanhouding door politie? O.g.v. wetsgeschiedenis bij art. 189.1 Sr en mede gelet op bestaan van andere strafbaarstellingen, moet worden aangenomen dat art. 189.1.1 Sr ertoe strekt te voorkomen dat politie of justitie...

ECLI:NL:HR:2021:1747 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/02278
Gepubliceerd op 23-11-2021
Doodslag op echtgenote (art. 287 Sr) en haar ongeboren kind (art. 287 jo. 82a Sr) op 27/28 februari 2019 te Leens. 1. Opzet op de dood van het ongeboren kind? 2. Is voor doodslag op een ongeboren kind opzet op de levensvatbaarheid van de vrucht vereist? 3. Samenloop bij gevolgdelict. Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57 Sr? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2003:AE9049 m.b.t. voor...

ECLI:NL:HR:2021:1745 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/02689
Gepubliceerd op 23-11-2021
Aanwezig hebben van 155 hennepplanten in huurwoning van in Suriname verblijvende moeder van verdachte waarin verdachte 3 à 4 keer per week verblijft (art. 3.C Opiumwet) en diefstal van stroom t.b.v. hennepkwekerij (art. 310 Sr). Bewijsklacht plegen diefstal van elektriciteit. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat verdachte zelf stroom heeft weggenomen? Bewezenverklaring houdt in dat verdach...

ECLI:NL:HR:2021:1704 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/03767
Gepubliceerd op 23-11-2021
Te hard rijden, art. 62 jo. bord A 1 bijlage I RVV 1990. Voldoet aantekening mondeling arrest van enkelvoudige kamer hof aan wettelijke eisen? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Aantekening mondeling arrest bevat niet de in art. 3 Regeling aantekening mondeling vonnis onder a, c, d, e en h genoemde gegevens en slechts voor een deel de onder j genoemde gegevens. Volgt vernietigin...

ECLI:NL:HR:2021:1703 Hoge Raad, 23-11-2021, 19/05145
Gepubliceerd op 23-11-2021
Profijtontneming, hof heeft OM ex art. 74 AWR n-o verklaard in vordering tot ontneming van w.v.v. na veroordeling t.z.v. witwassen in strafzaak. OM-cassatie. Reikwijdte art. 74 AWR. Is ’s hofs oordeel dat ervan moet worden uitgegaan dat de contante gelden waarvoor geen legale bron is gebleken, zijn voortgevloeid uit delicten die bij de belastingwet strafbaar zijn gesteld, begrijpelijk? Art. 74 ...

ECLI:NL:HR:2021:1742 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/01689
Gepubliceerd op 23-11-2021
Schuldheling, art. 417bis Sr. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.b Sv. Hof gaat niet in op verweer dat verdachte ervan uitging dat hij rechtsgeldig hoger beroep had ingesteld door tegen Pr te zeggen dat hij hoger beroep instelt. HR: Als duidelijk en gemotiveerd het verweer is gevoerd dat een termijn voor het instellen van een rechtsmiddel ...

ECLI:NL:HR:2021:1709 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/01610
Gepubliceerd op 23-11-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op stoffelijke overschotten van katten en haas onder klager t.z.v. verdenking van overtreding art. 3 Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Alkmaar. Ontvankelijkheid cassatieberoep i.v.m. onttrekking aan het verkeer van stoffelijke overschotten in strafzaak tegen klager. Bij stukken van geding bevindt zich een afschrift van uitspraak Rb in strafzaak tegen klage...

ECLI:NL:HR:2021:1710 Hoge Raad, 23-11-2021, 19/05774
Gepubliceerd op 23-11-2021
Medeplegen opzetheling, art. 416 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 4 weken, waarvan 2 weken voorwaardelijk). Kon hof bij strafoplegging betrekken dat verdachte eerder is veroordeeld voor soortgelijk strafbaar feit? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Door hof meegewogen eerdere veroordeling was nog niet onherroepelijk t.t.v. begaan onderhavig feit, zodat strafoplegging onto...

ECLI:NL:HR:2021:1702 Hoge Raad, 23-11-2021, 19/04933
Gepubliceerd op 23-11-2021
Voorhanden hebben patronen (art. 26.1 WWM) en boksbeugel (art. 13.1 WWM) en medeplegen gewoontewitwassen van panden door growshopexploitant (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Verjaring WWM feiten begaan op 15-4-2008, art. 70.1.2 jo. 72.2 Sr. 2. Algemene beschouwingen over bewijs van “gewoonte”. Is sprake van maken van “gewoonte” van witwassen? Ad 1. M.b.t. WWM feiten is het recht tot strafvord...

ECLI:NL:HR:2021:1708 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/01850
Gepubliceerd op 23-11-2021
Moord door in 2013 in Rotterdam met vuurwapen kogels in hoofd en lichaam van zijn zakenpartner en vriend te schieten, nadat hij heeft ontdekt dat zijn vrouw een heimelijke relatie heeft met slachtoffer, art. 289 Sr. 1. Bewijsklachten. 2. Duur gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f.5 en 88 Sr. Kon hof totale duur van gijzeling op 365 dagen bepalen? Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR: ...

ECLI:NL:HR:2021:1744 Hoge Raad, 23-11-2021, 19/05633
Gepubliceerd op 23-11-2021
Profijtontneming, w.w.v. uit verduistering. Had hof ex art. 36e.9 Sr aan benadeelde toegekende vordering, v.zv. deze door voormalige echtgenoot van betrokkeneis voldaan, in mindering moeten brengen op w.v.v.? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:124 m.b.t. toepassing van art. 36e.9 Sr bij betaling van benadeelde door medeschuldenaar. Een en ander geldt ook als betaling door medeschuld...

ECLI:NL:HR:2021:1711 Hoge Raad, 23-11-2021, 19/01551
Gepubliceerd op 23-11-2021
Medeplegen uitkeringsfraude, art. 227b Sr. Bewijsklachten over a. opzet verdachte op kwaliteit die zijn ex-vrouw had i.v.m. haar bijstandsuitkering en op het door haar schenden van haar inlichtingenplicht, en b. voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01623 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2021:1743 Hoge Raad, 23-11-2021, 19/05632
Gepubliceerd op 23-11-2021
Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr) en verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr). Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Maximale duur van gijzeling. Kon hof totale duur van gijzeling op 365 dagen bepalen? HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van ten hoogste 1 jaar kan worden toegepast, waarbij ...

ECLI:NL:HR:1992:ZC9049 Hoge Raad, 23-06-1992, 91.972
Gepubliceerd op 18-11-2021
Ontucht (meermalen gepleegd) met 14-jarig nichtje dat tijdens paasvakantie bij 44-jarige verdachte logeert, art. 249.1 Sr. Was nichtje ‘’telkens aan zijn zorg toevertrouwd’’ a.b.i. art. 249.1 Sr? Hof heeft zonder blijk te geven van onjuiste rechtsopvatting uit bewijsmiddelen kunnen afleiden dat 14-jarig meisje met goedvinden van haar ouders tijdens paasvakantie heeft gelogeerd bij zuster van ha...

ECLI:NL:HR:1998:ZD1191 Hoge Raad, 30-06-1998, 107.189
Gepubliceerd op 18-11-2021
Medeplegen (poging) invoer en uitvoer cocaïne (art. 2.A Opiumwet), deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr), valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) en overtredingen WWM. Fenomeen van kroongetuige. 1. HR wijdt voorafgaande beschouwingen aan toelaatbaarheid van kroongetuige. 2. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM, omdat afspraken met kroongetuigen onrechtmatig zijn. 3. Verzoek tot kennisn...

ECLI:NL:HR:2021:1674 Hoge Raad, 16-11-2021, 20/01163
Gepubliceerd op 16-11-2021
Oostburgse cafémoord. Begunstiging door als bestuurder van de vluchtauto op te treden, art. 189.1.1 Sr. 1. Bewijsklacht opzet. Kan alleen tot opzet a.b.i. art. 189.1.1 Sr worden gekomen indien verdachte wist dat er misdrijf was gepleegd en dat degene die hij hielp daarbij betrokken was? 2. Beroep op strafuitsluitingsgrond van art. 189.3 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1696 Hoge Raad, 16-11-2021, 20/03034
Gepubliceerd op 16-11-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv onder klaagster op woning van een derde beslagene (echtgenoot van klaagster) t.z.v. verdenking van witwassen en deelname aan criminele organisatie, welke woning in overleg met OM is verkocht onder de voorwaarde dat de overwaarde zou worden gestort op de rekening van OM. Rb heeft klaagster n-o verklaard omdat bij een zekerheidstelling a.b.i. art. 118a Sv het beslag ...

ECLI:NL:HR:2021:1688 Hoge Raad, 16-11-2021, 20/02880
Gepubliceerd op 16-11-2021
Beklag ex art. 552b Sv, beslag ex art. 94 Sv op auto met gestolen onderdelen onder klaagster i.h.k.v. strafzaak tegen haar broer, waarna auto in die strafzaak aan het verkeer is onttrokken. Afwijzing van een verzoek om een geldelijke tegemoetkoming, art. 33c.2 Sr jo. art. 36b.2 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:1156 m.b.t. beoordeling van de vraag of eigenaar van het voorwerp d...

ECLI:NL:HR:2021:1675 Hoge Raad, 16-11-2021, 20/01655
Gepubliceerd op 16-11-2021
Rijden onder invloed van alcohol en cocaïne, art. 8.2.b WVW 1994. Heeft hof nagelaten (gemotiveerd) te beslissen op aanhoudingsverzoek dat ttz. in hoger beroep door raadsman is gedaan teneinde 5-jaarstermijn van recidiveregeling van art. 123b WVW 1994 te laten verstrijken, zodat verdachte zijn rijbewijs niet kwijtraakt? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1687 Hoge Raad, 16-11-2021, 20/01614
Gepubliceerd op 16-11-2021
Beklag ex art. 552b Sv, beslag ex art. 94 Sv op auto met gestolen onderdelen onder klaagster i.h.k.v. strafzaak tegen haar partner, waarna auto in die strafzaak aan het verkeer is onttrokken. Afwijzing van verzoek om geldelijke tegemoetkoming, art. 33c.2 Sr jo. art. 36b.2 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:1156 m.b.t. beoordeling van de vraag of eigenaar van het voorwerp door on...

ECLI:NL:HR:2021:1699 Hoge Raad, 16-11-2021, 20/02931
Gepubliceerd op 16-11-2021
Beklag, beslag ex 94a.3 Sv op auto en geldbedrag (€ 880) en ex art. 94 Sv op dit geldbedrag onder klager t.z.v. verdenking van 2 woninginbraken strekkende tot bewaring van recht van verhaal voor op te leggen schadevergoedingsmaatregel. Had Rb moeten onderzoeken of beslag in overeenstemming is met eisen van proportionaliteit en subsidiariteit? Bij beoordeling van klaagschrift van beslagene dat i...

ECLI:NL:HR:2021:1700 Hoge Raad, 16-11-2021, 20/03621
Gepubliceerd op 16-11-2021
Medeplegen doodslag in Amsterdam Zuidoost met vuurwapen, art. 287 Sr. Bewijsklacht medeplegen doodslag. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2014:3474 m.b.t. afbakening medeplegen en medeplichtigheid en uit HR:1997:ZD0733 m.b.t. uitblijven verklaring verdachte voor omstandigheid die voor bewijs redengevend kan worden geacht. ‘s Hofs oordeel dat feiten en omstandigheden in onderling verband...

ECLI:NL:HR:2021:1698 Hoge Raad, 16-11-2021, 21/01552
Gepubliceerd op 16-11-2021
Gekwalificeerde doodslag door in 2017 in Maastricht bij woninginbraak 82-jarige vrouw meermalen met mes in haar hals te steken, art. 288 Sr. TBS met dwangverpleging opgelegd. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2021:1697 Hoge Raad, 16-11-2021, 21/00509
Gepubliceerd op 16-11-2021
Medeplegen poging doodslag door in 2019 in Breda een ander, die bij bushok op de grond ligt, meermalen tegen zijn hoofd te trappen, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2021:1663 Hoge Raad, 09-11-2021, 20/02156
Gepubliceerd op 09-11-2021
Poging tot doodslag, art. 287 Sr. Klachten over afwijzing verzoeken tot schorsing dan wel opheffing voorlopige hechtenis en redelijke termijn in h.b. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1662 Hoge Raad, 09-11-2021, 20/02775
Gepubliceerd op 09-11-2021
Poging tot doodslag, art. 287 Sr. Motivering van beslissingen inzake voorlopige hechtenis. 1. Afwijzing verzoeken tot schorsing dan wel opheffing van voorlopige hechtenis voldoende gemotiveerd? 2. HR ziet aanleiding enkele opmerkingen te maken over motiveringsplicht bij beslissingen m.b.t. voorlopige hechtenis. Art. 5.1.a en 5.1.c EVRM. Ad 1. Verdachte mist vereist belang bij bespreking van kla...

ECLI:NL:HR:2021:1661 Hoge Raad, 09-11-2021, 19/05686
Gepubliceerd op 09-11-2021
Caribische zaak. Medeplegen van opzettelijke invoer van marihuana (art. 4.1 jo. 11.2 Opiumwet 1960 BES) en van voorhanden hebben van munitie (art. 3.1 jo. 11 Vuurwapenwet BES) op Bonaire. Motivering van beslissingen inzake voorlopige hechtenis. 1. Bewijsklacht opzet op invoer van marihuana en voorhanden hebben van munitie. 2. Door hof gegeven bevel gevangenneming toereikend gemotiveerd? Ad 1. U...

ECLI:NL:HR:2021:1593 Hoge Raad, 02-11-2021, 19/00531
Gepubliceerd op 02-11-2021
Medeplegen poging tot afpersing gedurende voor nachtrust bestemde tijd op openbare weg door ’s nachts op straat een voorbijganger met geweld te sommeren geld af te staan en te pinnen, art. 317.3 jo. 312.2.1 en 312.2.2 Sr. 1. Grondslagverlating. Heeft hof grondslag tll. verlaten door in kwalificatie en strafmotivering op te nemen dat afpersing op openbare weg heeft plaatsgevonden, terwijl deze s...

ECLI:NL:HR:2021:1629 Hoge Raad, 02-11-2021, 19/00413
Gepubliceerd op 02-11-2021
Medeplegen poging tot afpersing gedurende voor nachtrust bestemde tijd op openbare weg door ’s nachts op straat een voorbijganger met geweld te sommeren geld af te staan en te pinnen, art. 317.3 jo. 312.2.1 en 312.2.2 Sr. Bewijsklachten. Verweer t.a.v. medeplegen, uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. camerabeelden en denaturering verklaring van verdachte. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19...

ECLI:NL:HR:2021:1627 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/02494
Gepubliceerd op 02-11-2021
Opzettelijk gebruik maken van vals Italiaans rijbewijs, door hof gekwalificeerd als opzettelijk gebruik maken van vals geschrift a.b.i. art. 225.1 Sr als ware het echt en onvervalst (art. 225.2 Sr). 1. Art. 225 Sr of art. 231 Sr van toepassing? Is een rijbewijs uit een andere EU-lidstaat een identiteitsbewijs a.b.i. art. 231 Sr als de houder niet in Nederland woont? 2. Is art. 231 Sr t.o.v. a...

ECLI:NL:HR:2021:1623 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/03323
Gepubliceerd op 02-11-2021
Medeplegen diefstal, art. 311.1.4 Sr. Ontoereikende strafmotivering (gevangenisstraf van 6 weken, waarvan 3 weken voorwaardelijk). Hof heeft door vonnis van Pr te bevestigen overwogen dat een taakstraf niet aan de orde was, omdat verdachte niet in Nederland woonde en naar eigen zeggen in Nederland slechts op vakantie was. In hoger beroep is aangevoerd dat verdachte zich inmiddels in Nederland h...

ECLI:NL:HR:2021:1592 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/02747
Gepubliceerd op 02-11-2021
Belediging van ambtenaar, meermalen gepleegd, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Is verbalisant beledigd door de in enkelvoud geuite woorden “arrogante kankerlijer”? De juistheid van de stelling dat uit de gebruikte bewijsmiddelen de tlgd. belediging van verbalisant niet kan worden afgeleid, kan in het midden blijven. Ook als deze klacht gegrond zou zijn, leidt dit bij gebrek aan belang niet tot cassatie...

ECLI:NL:HR:2021:1628 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/02078
Gepubliceerd op 02-11-2021
Oplegging TBS met dwangverpleging t.z.v. o.m. zware mishandeling (art. 302.1 Sr). Weigerende observandus. Klachten over de vaststelling van een ziekelijke stoornis bij verdachte t.t.v. het tlgd en de motivering van de oplegging van de maatregel TBS met dwangverpleging, mede in het licht van hetgeen de verdediging heeft aangevoerd. HR: art. 81.1 RO met verwijzing naar EHRM 13 November 2012, nr....

ECLI:NL:HR:2021:1569 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/02026
Gepubliceerd op 02-11-2021
Wederspannigheid, art. 180 Sr. Waren verbalisanten bij de aanhouding van verdachte in rechtmatige uitoefening van hun bediening? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2014:2919 m.b.t. de vraag of ambtenaar werkzaam is in rechtmatige uitoefening van zijn bediening. De verwerping van het verweer dat verbalisanten bij de aanhouding van verdachte niet in rechtmatige uitoefening van hun functie ...

ECLI:NL:HR:2021:1591 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/01668
Gepubliceerd op 02-11-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder ander. Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 450.1.b Sv. Kan brief van vertegenwoordiger van klager worden opgevat als bijzondere schriftelijke volmacht om namens klager beroep in cassatie in te stellen? HR: Om de redenen vermeld in CAG is het ingestelde cassatieberoep niet-ontvankelijk. CAG: Gemachtigde vertegenwoordiger in de zin van art. 450.1.b Sv ...

ECLI:NL:HR:2021:1568 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/01642
Gepubliceerd op 02-11-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder ander dan klager i.h.k.v. onderzoek naar oplichting van banken. Schriftelijke afdoening klaagschrift zonder openbare behandeling i.v.m. COVID-19 (corona). O.g.v. art. 23.2 Sv moeten door raadkamer het OM, verdachte en andere procesdeelnemers worden gehoord, althans hiertoe worden opgeroepen, tenzij anders voorgeschreven. O.g.v. art. 552a.7 Sv dient kla...

ECLI:NL:HR:2021:1551 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/00700
Gepubliceerd op 02-11-2021
Ontucht met 7-jarig meisje in zwembad van vakantiepark, meermalen gepleegd, art. 247 (oud) Sr. Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57 Sr? Belang bij cassatie? HR: 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1594 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/03435
Gepubliceerd op 02-11-2021
Feitelijke aanranding van de eerbaarheid door als toiletmedewerker op station in billen van 13-jarig meisje te knijpen, art. 246 Sr. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster voldoende steun in verklaringen van verdachte en vriendin van aangeefster en beschrijving door opsporingsambtenaar van camerabeelden? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BM2452...

ECLI:NL:HR:2021:1553 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/03303
Gepubliceerd op 02-11-2021
Rijden met vals kenteken, art. 41.1.d WVW 1994. Motivering verbeurdverklaring auto in het licht van draagkrachtverweer, art. 24 jo. 33.2 Sr. Heeft hof voldoende gemotiveerd aangegeven hoe het rekening heeft gehouden met draagkracht van verdachte t.a.v. verbeurdverklaring? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1571 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/02248
Gepubliceerd op 02-11-2021
Medeplegen opzettelijk aanwezig hebben hennep, art. 3.C Opiumwet. Middel klaagt over afwijking uos m.b.t. wetenschap aanwezigheid hennep in pand waar hij zich bevond en ‘beschikkingsmacht’ over die hennep. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/02074.

ECLI:NL:HR:2021:1570 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/02074
Gepubliceerd op 02-11-2021
Medeplegen van opzettelijk aanwezig hebben hennep, art. 3.C Opiumwet. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman ttz. in hoger beroep op de grond dat verdachte mogelijk geen weet heeft van zitting, door hof afgewezen met overweging dat niet aannemelijk is geworden dat verdachte daadwerkelijk in feitelijke onmogelijkheid is om aanwezig te zijn. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:1158 en...

ECLI:NL:HR:2021:1496 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/01982
Gepubliceerd op 02-11-2021
Eendaadse samenloop van verkrachting (art. 242 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). Vordering benadeelde partij t.z.v. immateriële schade. Is sprake van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106.b BW? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 en HR:2019:376 m.b.t. aantasting in persoon ‘op andere wijze’. Hof heeft geoordeeld dat aard en ernst van bewezenverklaarde verkr...

ECLI:NL:HR:2021:1625 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/01974
Gepubliceerd op 02-11-2021
Gewapende overval op bungalowpark in Nunspeet in 2018. Medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr) en medeplegen afpersing (art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr). 1. Afwijzing voorafgaand aan tz. in hoger beroep per e-mail gedaan en ttz. in h.b. herhaald voorwaardelijk verzoek tot horen van medeverdachte als getuige, omdat noodzaak daartoe ontbreekt. Afwijzing in arrest toereikend gemotiveerd? Schend...

ECLI:NL:HR:2021:1626 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/02020
Gepubliceerd op 02-11-2021
Gewapende overval op bungalowpark in Nunspeet in 2018. Medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr) en medeplegen afpersing (art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr). 1. Afwijzing ttz. in hoger beroep gedaan voorwaardelijk verzoek tot horen van medeverdachte als getuige, omdat noodzaak daartoe ontbreekt. Afwijzing in arrest toereikend gemotiveerd? Schending ondervragingsrecht? 2. Meerdaadse samenloop a.b...

ECLI:NL:HR:2021:1573 Hoge Raad, 02-11-2021, 21/03135
Gepubliceerd op 02-11-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hond onder klaagster na bijtincident waarbij 6-jarig kind in been is gebeten. 1. Kan Rb zelf een strafvorderlijk belang aannemen, als OvJ van oordeel is dat dit belang er niet is en hond retour kan? 2. Kan beklagrechter voorwaarden verbinden aan teruggave van inbeslaggenomen voorwerp? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823 m.b.t. aan te legg...

ECLI:NL:HR:2021:1497 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/03698
Gepubliceerd op 02-11-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager t.z.v. verdenking overtreding Wegenverkeerswet 1994. Schriftelijke afdoening klaagschrift zonder openbare behandeling i.v.m. COVID-19 (corona). O.g.v. art. 23.2 Sv moeten door de raadkamer het OM, de verdachte en andere procesdeelnemers worden gehoord, althans hiertoe worden opgeroepen, tenzij anders voorgeschreven. O.g.v. art. 552a.7 Sv dient k...

ECLI:NL:HR:2021:1572 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/02663
Gepubliceerd op 02-11-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op 3 personenauto’s onder echtgenoot klaagster t.z.v. verdenking van fraude-feiten, witwassen en overtreding Opiumwet. Is buiten redelijke twijfel dat klaagster eigenaar is van auto’s, nu kentekens op naam van klaagster staan? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2144 m.b.t. te hanteren maatstaf indien ex art. 94a Sv beslag rust op inbeslaggenomen voorwer...

ECLI:NL:HR:2021:1552 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/02297
Gepubliceerd op 02-11-2021
Bedreiging (art. 285.1 Sr) en belediging van ambtenaar, meermalen gepleegd (art. 266.1 jo. 267.2 Sr). Vordering tot tenuitvoerlegging en bevelen van vervangende hechtenis die duur van niet tenuitvoergelegde vrijheidsstraf overstijgt, art. 6:6:21 Sv en 22d Sr. Omzetting 2 weken voorwaardelijke gevangenisstraf in taakstraf van 60 uren, subsidiair 30 dagen hechtenis. O.g.v. art. 6:6:21.1 Sv kan re...

ECLI:NL:HR:2021:1624 Hoge Raad, 02-11-2021, 18/04784
Gepubliceerd op 02-11-2021
Voorhanden hebben busjes pepperspray (art. 26.1 WWM) en valsheid in geschrift m.b.t. uitkeringsformulieren en salarisspecificatie (art. 225.1 Sr). 1. Bewijsklacht t.a.v. voorhanden hebben busjes pepperspray. Zijn busjes pepperspray bestemd voor het treffen van personen met een giftige, verstikkende, weerloosmakende en/of traanverwekkende stof? 2. Schending nemo tenetur-beginsel door aan bewezen...

ECLI:NL:HR:1987:AD0022 Hoge Raad, 27-10-1987, 81.755
Gepubliceerd op 26-10-2021
Ter verspreiding in voorraad hebben van geschrift (“Sechs Millionen Juden vergast-verbrannt?”) met beledigende uitlating voor groep mensen (Joden) wegens hun ras, art. 137e.1.2 Sr. 1. Verweer dat bestanddelen van art. 137e Sr niet aanwezig zijn vanwege ontbreken van oorzakelijk verband tussen enerzijds beledigende uitlating en anderzijds ras van beledigde mensen. Heeft Hof gehele inhoud van het...

ECLI:NL:HR:2021:1563 Hoge Raad, 19-10-2021, 20/02584
Gepubliceerd op 19-10-2021
Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225 Sr) en oplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr). Middelen over 1. afwijking u.o.s. inhoudende dat verdachte recht had op betalingen zoals door hem zijn gedeclareerd voor zijn werkzaamheden, 2. afwijzing (voorwaardelijk) getuigenverzoek en 3. bewijsvoering oplichting. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1554 Hoge Raad, 19-10-2021, 21/02904
Gepubliceerd op 19-10-2021
Beklag ex art. 12 Sv over de niet-vervolging van (demissionair) minister-president en (demissionair) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor beweerdelijk gepleegde ambtsmisdrijven a.b.i. art. 76.1 RO. Hof heeft de zaak op voet van art. 13a Sv naar de HR verwezen op grond dat beklag betrekking heeft op ambtsmisdrijven. O.g.v. art. 119 Gw, art. 76.1 RO en art. 4.1 Wet ministeriële ver...

ECLI:NL:HR:2021:1566 Hoge Raad, 19-10-2021, 20/02954
Gepubliceerd op 19-10-2021
Jeugdzaak. Openlijke geweldpleging, art. 141 Sr. Voetbalsupportersgeweld. Heeft verdachte bijdrage van voldoende gewicht geleverd aan geweld? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1567 Hoge Raad, 19-10-2021, 19/03816
Gepubliceerd op 19-10-2021
Medeplegen diefstal van horloge, art. 311.4 Sr. Bewijsklacht medeplegen. Kan verdachte, die niet bij de uitvoering van strafbare feit was betrokken, worden aangemerkt als medepleger? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1555 Hoge Raad, 19-10-2021, 19/04934
Gepubliceerd op 19-10-2021
Deelneming aan criminele organisatie die zich bezig hield met invoer van cocaïne (art. 11b Opiumwet), verschillende overtredingen Opiumwet (artt. 2, 10 en 10a Opiumwet), omkoping douaneambtenaren (art. 177.1 Sr) en voorhanden hebben wapens en munitie (art. 26 jo. art. 55 WWM). Middelen over 1. opzet op voorbereiden en/of bevorderen van invoeren van ongeveer 20 kg cocaïne, 2. voorbereiding van O...

ECLI:NL:HR:2021:1556 Hoge Raad, 19-10-2021, 19/04967
Gepubliceerd op 19-10-2021
Deelneming aan criminele organisatie die zich bezig hield met invoer van cocaïne (art. 11b Opiumwet), verschillende overtredingen Opiumwet (artt. 2, 3 10, 10a en 11a Opiumwet) en omkoping douaneambtenaren (art. 177.1 Sr). Middel over uos m.b.t. straftoemeting. Dient vrijwillige terugtred in opgelegde straf te worden verdisconteerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04934, 19/05030, 19/05072 en...

ECLI:NL:HR:2021:1557 Hoge Raad, 19-10-2021, 19/05030
Gepubliceerd op 19-10-2021
Deelneming aan criminele organisatie die zich bezig hield met invoer van cocaïne (art. 11b Opiumwet), medeplegen van voorbereiden of bevorderen van Opiumwetdelicten (art. 10a Opiumwet), als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze gedaan wordt teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen of na te laten, meermalen gepleegd (art. 363 Sr) en voorhanden hebben wapen (art. 26 jo. a...

ECLI:NL:HR:2021:1558 Hoge Raad, 19-10-2021, 19/05072
Gepubliceerd op 19-10-2021
Medeplegen van voorbereiden of bevorderen van Opiumwetdelicten door verschaffen van gelegenheid en inlichtingen (art. 10a Opiumwet). Middelen klagen over bewezenverklaring, i.h.b. over medeplegen en voorwaardelijk opzet. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04967, 19/04934, 19/05030 en 19/05093.

ECLI:NL:HR:2021:1564 Hoge Raad, 19-10-2021, 19/05093
Gepubliceerd op 19-10-2021
Medeplegen invoer cocaïne in partij olijfolie (art. 2.A Opiumwet). Bewijsklachten medeplegen. Is sprake van medeplegen, nu verdachte niet de uitvoeringshandelingen heeft verricht die hij volgens tevoren gemaakt plan zou plegen? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2014:3474, HR:2015:718 en HR:2016:1316 m.b.t. afbakening tussen medeplichtigheid en medeplegen. Opvatting dat enkele omstandigh...

ECLI:NL:HR:2021:1560 Hoge Raad, 19-10-2021, 20/03208
Gepubliceerd op 19-10-2021
Medeplichtigheid aan opzettelijk telen van hennep door pand ter beschikking te stellen, art. 3.B Opiumwet en 48 Sr. Bewijsklacht medeplichtigheid. Kan opzet op medeplichtigheid hennepteelt uit bewijsvoering worden afgeleid? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2001:AD4372, inhoudende dat niet alleen moet worden bewezen dat verdachtes opzet was gericht op verschaffen van gelegenheid a.b.i. ...

ECLI:NL:HR:2021:1559 Hoge Raad, 19-10-2021, 21/01299
Gepubliceerd op 19-10-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hond onder klaagster t.z.v. verdenking van dierenmishandeling door ex-partner van klaagster waarmee zij nog samenwoont. Bevoegdheid Rb. Is Rb bevoegd tot behandeling klaagschrift a.b.i. art. 552a Sv, nu tegen vonnis waarbij inbeslaggenomen hond verbeurd is verklaard geen h.b. is ingesteld? HR ambtshalve: Uit door AG ingewonnen inlichtingen bij Rb blijkt dat hond ...

ECLI:NL:HR:2021:1565 Hoge Raad, 19-10-2021, 19/04277
Gepubliceerd op 19-10-2021
Gewelddadige overval in 2010 in Wehl door Poolse verdachten. Voortgezette handeling medeplegen vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr) en medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr) en voortgezette handeling medeplegen gijzeling (art. 282a.1 Sr) en medeplegen afpersing (art. 317.3 jo. 312.2.2 Sr). Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 588.2 (oud) Sv. Is dagvaarding in h.b. toegezonden aan...

ECLI:NL:HR:2021:1562 Hoge Raad, 19-10-2021, 20/01772
Gepubliceerd op 19-10-2021
Verkrachting (art. 242 Sr), opzettelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr), poging tot afpersing (art. 317 Sr) en poging tot diefstal met geweld (art. 312 Sr) onder strafverzwarende omstandigheid van art. 43a Sr (recidive binnen 5 jaren). 1. Kwalificatieklacht m.b.t. terminologie van art. 43a Sr. Heeft hof feiten kunnen kwalificeren als “terwijl nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert de schuldi...

ECLI:NL:HR:2021:1419 Hoge Raad, 19-10-2021, 20/01898
Gepubliceerd op 19-10-2021
(Poging tot) afpersing, meermalen gepleegd (art. 317 Sr), verkrachting (art. 242 Sr), brandstichting in cel (art. 157 Sr) en eenvoudige belediging van PI-medewerker (art. 266 Sr). TBS met dwangverpleging opgelegd. Beraadslaging in hoger beroep, art. 422.2 Sv. Heeft hof voldoende beraadslaagd n.a.v. onderzoek op eerdere inhoudelijke behandeling in h.b. (zaak is in h.b. 15 keer behandeld, waarvan...

ECLI:NL:HR:2021:1533 Hoge Raad, 19-10-2021, 21/03331
Gepubliceerd op 19-10-2021
Herziening. Medeplegen van in uitoefening van beroep of bedrijf telen van hennep, terwijl feit betrekking heeft op grote hoeveelheid hennep (art. 3.B Opiumwet). Kan anonieme brief worden aangemerkt als novum? Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat uit een bij aanvraag gevoegde anonieme brief (onder vermelding van (contact)gegevens van 2 personen di...

ECLI:NL:HR:2021:1550 Hoge Raad, 19-10-2021, 21/03106
Gepubliceerd op 19-10-2021
Herziening. Afpersing (art. 317.1 Sr), opzetheling (art. 416 Sr), verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr) en overtreding art. 5 WVW 1994. TBS met dwangverpleging opgelegd. Kan omstandigheid dat hof o.b.v. nieuwe deskundigenrapporten geen TBS zou hebben opgelegd worden aangemerkt als novum? Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat hof geen TBS...

ECLI:NL:HR:2021:1521 Hoge Raad, 19-10-2021, 20/03051
Gepubliceerd op 19-10-2021
Rijden tijdens ontzegging rijbevoegdheid (art. 9.1 WVW 1994) en rijden met ongeldig rijbewijs (art. 9.2 WVW 1994). Strafmotivering (gevangenisstraf van 8 weken, waarvan 4 weken voorwaardelijk), art. 359.6 Sv. HR: Op gronden als vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: In door hof bevestigde strafmotivering van Pr is niet tot uitdrukking gebracht dat straf wordt opgelegd die onvoorwaar...

ECLI:NL:HR:2021:1518 Hoge Raad, 19-10-2021, 19/04218
Gepubliceerd op 19-10-2021
Schuldheling door beschikbaar stellen bankrekening om voor 2 onbekend gebleven personen mogelijk te maken kortstondig een geldbedrag onder te brengen, art. 417bis.1 ahf en onder b Sr. 1. Heeft hof onjuiste uitleg gegeven aan bestanddeel ‘uit winstbejag? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR bepaalt dat met t...

ECLI:NL:HR:2021:1505 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/03635
Gepubliceerd op 13-10-2021
Werkzaam in maatschappelijke zorg ontucht plegen met cliënten door als werkleider bij een werkvoorziening, die gemeenten ondersteunt bij uitvoering van Participatiewet, gedurende lange periode seksuele relaties te onderhouden met 2 medewerkers, die vanwege hun verstandelijke beperking zijn aangewezen op Participatiewet, art. 249.2.3 Sr. Was verdachte werkzaam in maatschappelijke zorg? HR herhaa...

ECLI:NL:HR:2021:1490 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02828
Gepubliceerd op 12-10-2021
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden terwijl hij wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 36e.2.b jo. 36e.1.b Sv. Blijkt uit stukken dat is getracht dagvaarding in h.b. te betekenen op BRP-adres? Dagvaarding in h.b. is - na vergeefse aanbieding op adres A (nummer 1) - uitgereikt aan medewerker van OM met verzending va...

ECLI:NL:HR:2021:1417 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02652
Gepubliceerd op 12-10-2021
Mishandeling, begaan tegen haar kind, art. 304 Sr. Bewijsklachten en de vraag of de rechter in h.b., nu i.c. de Pr verdachte had vrijgesproken, ambtshalve de getuige/aangever had moeten oproepen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1416 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02341
Gepubliceerd op 12-10-2021
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op aanhanger met 6 LED-schermen onder klager t.z.v. verdenking van diefstal, waarna OvJ voornemens is deze terug te geven aan belanghebbende (aangever van diefstal). Is belanghebbende ex art. 552a.5 Sv in de gelegenheid gesteld te worden gehoord en zelf klaagschrift in te dienen? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Uit de a...

ECLI:NL:HR:2021:1501 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/01911
Gepubliceerd op 12-10-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit diefstal en witwassen. 1. Heeft hof vastgesteld dat w.v.v. is verkregen d.m.v. of uit baten van “soortgelijke” feiten? Art. 36e.2 (oud) Sr. 2. Heeft hof bij schatting w.v.v. miskend dat omstandigheid dat goederen voorwerp zijn van witwassen niet meebrengt dat zij daardoor w.v.v. betreffen? Ad 1. Nu bewezenverklaarde feiten zijn begaan na 1-7-2011, zijn art. 36e.1 en...

ECLI:NL:HR:2021:1494 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/01813
Gepubliceerd op 12-10-2021
Zware mishandeling, art. 302.1 Sr. Post-Keskin. Afwijzing van ttz. in h.b. gedaan getuigenverzoek (aangever en 3 getuigen), omdat noodzaak niet is gebleken. 1. Afwijzing in tussenarrest toereikend gemotiveerd? 2. Gebruik van getuigenverklaringen voor het bewijs. Schending ondervragingsrecht? Ad 1. HR herhaalt de relevante overwegingen uit HR:2021:576 (post-Keskin) m.b.t. beoordeling van verzoe...

ECLI:NL:HR:2021:1477 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/05548
Gepubliceerd op 12-10-2021
Mensenhandel, meermalen gepleegd (art. 273f1 Sr) en medeplegen vervaardigen en bezit van kinderporno, meermalen gepleegd (art. 240b.1 Sr). Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Maximale duur van gijzeling. Kon hof totale duur van gijzeling op meer dan 360 dagen bepalen? Hof heeft verdachte schadevergoedingsmaatregelen opgelegd, bij gebreke van...

ECLI:NL:HR:2021:1492 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/01840
Gepubliceerd op 12-10-2021
Medeplegen van (gewoonte)witwassen, art. 420bis en 420ter Sr. Falende (bewijs)klachten o.m. m.b.t. medeplegen en grondslagverlating. HR: art. 81.1 RO. Terechte klacht over overschrijding inzendtermijn in cassatie. Samenhang met 19/01900 en 19/01785.

ECLI:NL:HR:2021:1491 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/01785
Gepubliceerd op 12-10-2021
Gewoontewitwassen (art. 420bis en 420ter Sr). Zijn salarisbetalingen o.g.v. een fictief dienstverband t.b.v. de verkrijging van een hypotheek afkomstig uit valsheid in geschrift? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:572 m.b.t. vraag wanneer voorwerpen afkomstig zijn uit enig misdrijf a.b.i. art. 420bis en 420ter Sr. Het hof heeft zijn oordeel dat de salarisbetalingen die verdachte hee...

ECLI:NL:HR:2021:1500 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/00959
Gepubliceerd op 12-10-2021
Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en diefstal d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). Kon hof schadevergoedingsmaatregel opleggen, nu hof benadeelde partij n-o heeft verklaard in haar vordering (onevenredige belasting van strafgeding)? Art. 36f Sr. In aanmerking genomen de inhoud van de door hof bedoelde verweren (van raadsman van verdachte), behoeft ‘s hofs kennelijke oordeel dat voldaan is aan het...

ECLI:NL:HR:2021:1499 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/00398
Gepubliceerd op 12-10-2021
Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:1509 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/01031
Gepubliceerd op 12-10-2021
Veroordeling wegens opiumwetdelicten en witwassen. Falende bewijsklachten witwassen, waaronder de klacht dat uit de aangetroffen leningovereenkomsten niet kan worden afgeleid dat sprake is geweest van een voorwerp (in dit geval geldbedragen) afkomstig uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met20/00941, 20/00897 (niet gepubliceerd) en 20/00896 (niet gepubliceerd).

ECLI:NL:HR:2021:1508 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/00941
Gepubliceerd op 12-10-2021
Veroordeling wegens opiumwetdelicten, witwassen en WWM. Falende (bewijs)klachten o.m. m.b.t. het oordeel dat verdachte medepleger is nu hij beschikte over de ‘alarmtelefoon’ die was gekoppeld aan een alarmsysteem in een hennepkwekerij; deelname aan een organisatie die tot doel heeft het ‘in de uitoefening van een beroep of bedrijf’ aanwezig hebben van hennep en straf(motivering) i.v.m. opmerkin...

ECLI:NL:HR:2021:1495 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/05118
Gepubliceerd op 12-10-2021
Medeplegen (poging tot) diefstal met braak (art. 311.1 Sr). 1. Heeft onderzoek op tz. in hoger beroep in het openbaar plaatsgevonden? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. P-v van tz. in h.b. houdt niet in dat onderzoek in het openbaar heeft plaatsgevonden. Gelet op omstandigheid dat p-v van tz. in h.b. in (gelijktijdig behandelde) za...

ECLI:NL:HR:2021:1507 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/05291
Gepubliceerd op 12-10-2021
Voorhanden hebben van vals identiteitsbewijs, art. 231 Sr. Art. 1 Wet op de Identificatieplicht. Art. 2 Paspoortwet. Is valse Iraakse identiteitskaart een identiteitsbewijs a.b.i. art. 231 Sr? ’s Hofs oordeel dat Iraakse identiteitskaart kan worden aangemerkt als een “identiteitsbewijs” a.b.i. art. 231 Sr is, gelet op hiervoor genoemde bepalingen en wetsgeschiedenis bij art. 231.1 Sr, niet begr...

ECLI:NL:HR:2021:1504 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/03093
Gepubliceerd op 12-10-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op panden in Amsterdam waarvan klaagster (vennootschap) eigenaar is t.z.v. verdenking van witwassen en deelneming aan criminele organisatie n.a.v. overboekingen van grote geldbedragen vanuit Turkije en Kosovo naar Nederland voor aanschaf van pand(en). Dient ook bij beslag ex art. 94 Sv te worden onderzocht of beslag in overeenstemming is met eisen van proportionalit...

ECLI:NL:HR:2021:1498 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/05075
Gepubliceerd op 12-10-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit Opiumwetdelicten. Zijn er “voldoende aanwijzingen” dat betrokkene wederrechtelijk voordeel heeft verkregen uit soortgelijke feiten? Art. 36e.2 (oud) Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:1523 m.b.t. onschuldpresumptie bij ontneming uit andere/soortgelijke feiten in de zin van art. 36e.2 Sr en HR:2013:BV9087 en HR:2002:AD7805 m.b.t. bewijsrechtelijke reg...

ECLI:NL:HR:2021:1415 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/04941
Gepubliceerd op 12-10-2021
Medeplegen opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden (art. 282.1 Sr) en medeplegen (gelegenheids)diefstal Iphone (art. 310 Sr). Bewijsklacht medeplegen diefstal Iphone. Uit bewijsvoering kan niet z.m. volgen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan medeplegen diefstal, in aanmerking genomen dat, gelet op wat hof heeft overwogen over omstandigheid dat spra...

ECLI:NL:HR:2021:1493 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/01900
Gepubliceerd op 12-10-2021
Met 19/01785 en 19/01840 samenhangende peek (geen schriftuur, beroep n-o).

ECLI:NL:HR:2021:1502 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02102
Gepubliceerd op 12-10-2021
Feitelijke aanranding van een aan zijn zorg toevertrouwde minderjarige (art. 246 jo. 248.2 Sr) en ontucht met minderjarige in hoedanigheid van sportmasseur/fysiotherapeut (art. 249 Sr). Bijzondere voorwaarde dat veroordeelde ervoor zorgt dat wanneer hij in een ruimte is met minderjarigen, hierbij altijd toezicht is van volwassene, die kennis draagt van veroordeling. Art. 14c.2.14 Sr. HR herhaal...

ECLI:NL:HR:2021:1503 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02523
Gepubliceerd op 12-10-2021
Overleggen van stukken in hoger beroep, art. 414.1 Sv. Verkrachting (meermalen gepleegd), art. 242 Sr. ’s Hofs beslissing om overleggen van prints van chatconversatie en opnames van chatgesprekken niet toe te staan toereikend gemotiveerd? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL7709, (in enigszins andere bewoordingen) inhoudende dat uitoefening van bevoegdheid om in h.b. nieuwe beschei...

ECLI:NL:HR:2021:1506 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/04448
Gepubliceerd op 12-10-2021
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden zonder rijbewijs op bromfiets, art. 107.1 WVW 1994. Dubbel verstek. 1. Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 36e.2.b jo. 36e.1.b Sv. Had afschrift van dagvaarding in h.b. moeten worden verzonden naar het in volmacht tot instellen van h.b. opgegeven adres? 2. Aanwezigheidsrecht, art. 36g.1.c Sv. Kan verzending naar in volmacht opgegeven adres ac...

ECLI:NL:HR:2021:1418 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/03679
Gepubliceerd op 12-10-2021
Post-Keskin. Veroordeling mishandeling echtgenoot en zijn 2 kinderen, art. 304.1 Sr. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot horen van twee minderjarige kinderen, omdat noodzaak daartoe niet is gebleken. 1. Verduidelijking vooropstelling uit HR:2017:1016 m.b.t. vereiste dat bewezenverklaring niet in beslissende mate op verklaring van niet ondervraagde getuige is gebaseerd. 2. Afwi...

ECLI:NL:HR:2021:1449 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/05495
Gepubliceerd op 12-10-2021
Belediging ambtenaar in functie (art. 266.1 jo. 267.2 Sr) en wederspannigheid (art. 180 Sr). Is sprake van rechtmatige uitoefening van de bediening, nu verbalisanten onrechtmatig hebben gehandeld omdat er op moment van staandehouding van verdachte geen sprake was van redelijk vermoeden van schuld a.b.i. art. 27 Sv? Voor rechtmatige uitoefening van bediening is (bij staandehouding van een als ve...

ECLI:NL:HR:2021:1408 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02693
Gepubliceerd op 12-10-2021
Erfvredebreuk door als eigenaar van camping in Rijsbergen door gemeente opgelegd toegangsverbod te overtreden, art. 138.1 Sr. Is sprake van “wederrechtelijk” vertoeven a.b.i. art. 138.1 Sr? Art. 13b Woningwet. Art. 5:1 BW. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:1951:67 m.b.t. wederrechtelijk vertoeven in de zin van art. 138.1 Sr. Gemeente heeft o.g.v. art. 13b.2 Woningwet het beheer van de c...

ECLI:NL:HR:2021:1409 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02723
Gepubliceerd op 12-10-2021
Erfvredebreuk door als gemachtigde van hypotheekhouder van camping in Rijsbergen door gemeente opgelegd toegangsverbod te overtreden, art. 138.1 Sr. Is sprake van “wederrechtelijk” vertoeven, a.b.i. art. 138.1 Sr? Art. 13b Woningwet. Art. 5:1 BW. HR: art. 81.1 RO, mede gele op HR:2021:1408. Samenhang met 20/02693.

ECLI:NL:HR:2021:1445 Hoge Raad, 05-10-2021, 19/05817
Gepubliceerd op 05-10-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/05811.

ECLI:NL:HR:2021:1443 Hoge Raad, 05-10-2021, 19/04963
Gepubliceerd op 05-10-2021
Poging zware mishandeling (art. 302.1 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). Vordering benadeelde partij. Proceskostenveroordeling a.b.i. art. 592a (oud) Sv, thans art. 532 Sv. Is hoogte van proceskostenveroordeling begrijpelijk, nu Hof een door b.p. gevorderd bedrag aan proceskosten toekent, dat afwijkt van liquidatietarieven? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 m.b.t. begroting v...

ECLI:NL:HR:2021:1414 Hoge Raad, 05-10-2021, 20/01099
Gepubliceerd op 05-10-2021
Profijtontneming. Cassatieberoep te laat ingesteld, art. 432.1.a jo. 511h Sv. Volgens art. 432.1.a jo. 511h Sv moet cassatieberoep worden ingesteld binnen 14 dagen na einduitspraak als betrokkene op tz. of nadere tz. is verschenen. Volgens stukken is betrokkene op tz. in h.b. verschenen. Daarom had cassatieberoep moeten worden ingesteld binnen 14 dagen na einduitspraak van hof van 5-3-2020. Ber...

ECLI:NL:HR:2021:1413 Hoge Raad, 05-10-2021, 20/00327
Gepubliceerd op 05-10-2021
Openlijke geweldpleging tegen personen en goederen (art. 141 Sr). Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over betrouwbaarheid getuigenverklaring. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2006:AU9130 m.b.t. selectie en waarderingsvrijheid van feitenrechter van beschikbaar feitenmateriaal en diens motiveringsplicht ex art. 359.2 Sv i.g.v. uos t.a.v. gebruikt bewijsmateriaal. De door hof voor bewijs ...

ECLI:NL:HR:2021:1412 Hoge Raad, 05-10-2021, 20/00299
Gepubliceerd op 05-10-2021
Geen middelen ingediend, beroep n-o. Samenhang met 20/00327.

ECLI:NL:HR:2021:1411 Hoge Raad, 05-10-2021, 19/04789
Gepubliceerd op 05-10-2021
Beklag, beslag ex art 94a Sv op geldbedrag (€ 227.270) dat in woning van klager is aangetroffen maar onder ander in beslag is genomen t.z.v. verdenking van overtreding van Opiumwet (strafzaak in België). Dient klager als eigenaar van geldbedrag te worden aangemerkt? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2144 m.b.t. te hanteren maatstaf indien ex art. 94a Sv beslag rust op inbeslaggenom...

ECLI:NL:HR:2021:1410 Hoge Raad, 05-10-2021, 19/04788
Gepubliceerd op 05-10-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op geld dat in woning van vader van klager is aangetroffen maar onder een ander in beslag is genomen t.z.v. verdenking van overtreding van de Opiumwet. Middel over in zo’n geval toe te passen maatstaf. HR: art. 81.1. RO. Samenhang met 19/04789.

ECLI:NL:HR:2021:1444 Hoge Raad, 05-10-2021, 19/05811
Gepubliceerd op 05-10-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 en 36e.3 Sr. Kon hof de geldbedragen die voorwerp waren van witwassen aanmerken als w.v.v. uit witwassen? In strafzaak is bewezenverklaard dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen (meermalen gepleegd) van geldbedrag van € 38.257 in periode 1-1-2010 tot en met 9-5-2012. Hof heeft dat geldbedr...

ECLI:NL:HR:2021:1266 Hoge Raad, 05-10-2021, 20/02165
Gepubliceerd op 05-10-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op navigatiesysteem en geld onder klager t.z.v. verdenking handel in gestolen auto-onderdelen en witwassen. Middelen over het herstellen van een misslag in een beschikking (‘herstelbeslissing’) en motivering ongegrondverklaring beklag ex art. 552a Sv. HR: art. 81.1.RO.

ECLI:NL:HR:2021:1265 Hoge Raad, 05-10-2021, 20/03071
Gepubliceerd op 05-10-2021
Economische zaak. Medeplegen van het uit de Gemeenschap uitvoeren en in de handel brengen van 1,5 kilogram van een materiaal bevattende ergotamine tartrate zonder over de daarvoor vereiste vergunning te beschikken (art. 2 Wet voorkoming misbruik chemicaliën). Bewijsklachten en klacht dat bewezenverklaarde geen strafbaar feit oplevert. HR: art. 81.1.RO.

ECLI:NL:HR:2021:1406 Hoge Raad, 05-10-2021, 20/02430
Gepubliceerd op 05-10-2021
Poging zware mishandeling (art. 302 Sr). 1. Voorafgaande beschouwingen waarin HR terugkomt op (categorische) verplichting tot ambtshalve oproepen van getuigen die in HR:1994:AB7528 was geformuleerd. 2. Afwijzing verzoek tot horen van getuige die bij RC is teruggekomen op belastende verklaring bij politie, op de grond dat noodzaak daartoe niet is gebleken. Ad 1. HR komt terug op eerdere rechtspr...

ECLI:NL:HR:2021:1394 Hoge Raad, 28-09-2021, 20/00621
Gepubliceerd op 29-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 20/00480, 20/00622 P en 20/00623.

ECLI:NL:HR:2021:1405 Hoge Raad, 28-09-2021, 21/00572
Gepubliceerd op 29-09-2021
Poging doodslag in 2018 in Heerlen door willekeurige voorbijganger met mes in bovenlichaam te steken, art. 287 Sr. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2021:1402 Hoge Raad, 28-09-2021, 21/01147
Gepubliceerd op 29-09-2021
Herziening. Opzettelijk onjuist doen van aangifte inkomstenbelasting, art. 69.2 AWR. Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat boekhouder in zijn bij de aanvraag gevoegde verklaring is teruggekomen op zijn voor bewijs gebruikte (bij FIOD afgelegde) belastende verklaring. HR stelt voorop dat aanvrager bij zijn aanvraag tot herziening aannemelijk moet m...

ECLI:NL:HR:2021:1391 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05701
Gepubliceerd op 29-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit meerdere hennepkwekerijen en deelname aan criminele organisatie. 1. Heeft betrokkene voordeel genoten uit misdrijven die binnen criminele organisatie door anderen zijn gepleegd? 2. Bewijsklacht. Heeft betrokkene vanaf 1-7-2013 w.v.v. genoten uit opbrengsten van hennepkwekerij in bepaalde woning? 3. Toerekening w.v.v. Heeft hof vastgestelde verdeelsleutel, waarmee 50...

ECLI:NL:HR:2021:1403 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05316
Gepubliceerd op 29-09-2021
Ontucht met 8-jarig en twee 9-jarige meisjes door 66-jarige verdachte in zijn woning, art. 247 Sr. 1. Gedragsvoorwaarde die in nauw verband staat met toezicht op naleving van (andere) bijzondere voorwaarden, art. 14c.2.14 Sr. Bijzondere voorwaarde “dat veroordeelde toestemming zal geven relevante referenten te raadplegen” voldoende precies geformuleerd? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gij...

ECLI:NL:HR:2021:1390 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05868
Gepubliceerd op 28-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit meerdere hennepkwekerijen en deelname aan criminele organisatie. Is vaststelling van voordeelbedrag begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05436, 19/05515, 19/05652 en 19/05701 P.

ECLI:NL:HR:2021:1392 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05652
Gepubliceerd op 28-09-2021
Medeplegen witwassen van geldbedragen en boot (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en medeplegen valsheid in geschrift door gebruik te maken van valse facturen (art. 225.2 Sr). 1. Bewijsklacht witwassen. Is boot afkomstig uit enig misdrijf? 2. Bewijsklachten witwassen en valsheid in geschrift. Bewijsverweren toereikend gemotiveerd verworpen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05436, 19/05515, 19/...

ECLI:NL:HR:2021:1389 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05469
Gepubliceerd op 28-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Schatting w.v.v. toereikend gemotiveerd t.a.v. schijn-huurconstructie en gelet op innerlijke tegenstrijdigheid in nadere bewijsoverweging? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05468.

ECLI:NL:HR:2021:1388 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05468
Gepubliceerd op 28-09-2021
Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en diefstal d.m.v. verbreking van elektriciteit (art. 311.1.5 Sr). Heeft hof de verwerping van betrouwbaarheidsverweer mede doen steunen op een bij RC afgelegde getuigenverklaring die niet tot dossier behoort? V.zv. al zou moeten worden aangenomen dat hof met vermelding van een of meer aan “de rechter-commissaris” afgelegde verklaringen acht heeft geslagen op stu...

ECLI:NL:HR:2021:1400 Hoge Raad, 28-09-2021, 20/00502
Gepubliceerd op 28-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hypotheekfraude. Verweer dat ontnemingsvordering moet worden afgewezen op de grond dat in hoofdzaak onherroepelijk is geoordeeld dat betrokkene “meer financieel nadeel dan profijt heeft overgehouden aan bewezenverklaarde feiten”. Is hof in ontnemingszaak gebonden aan oordeel van hof in hoofdzaak dat betrokkene meer financieel nadeel dan voordeel heeft gehad? Klacht ...

ECLI:NL:HR:2021:1337 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05248
Gepubliceerd op 28-09-2021
Rijden onder invloed, art. 8.2.a WVW 1994. Geen afschrift van dagvaarding in hoger beroep verzonden aan raadsvrouw van verdachte, art. 48 Sv. Aan schriftuur gehechte brief van advocaat aan strafgriffie hof, welke per fax verzonden brief blijkens aan schriftuur gehecht verzendcontrolerapport daar is binnengekomen, houdt in dat zij verdachte in h.b. als raadsvrouw bijstaat. Noch uit mededelingen ...

ECLI:NL:HR:2021:1393 Hoge Raad, 28-09-2021, 20/00543
Gepubliceerd op 28-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hypotheekfraude. Verweer dat ontnemingsvordering moet worden afgewezen op de grond dat in hoofdzaak onherroepelijk is geoordeeld dat betrokkene “meer financieel nadeel dan profijt heeft overgehouden aan bewezenverklaarde feiten”. Is hof in ontnemingszaak gebonden aan oordeel van hof in hoofdzaak dat betrokkene meer financieel nadeel dan voordeel heeft gehad? Klacht ...

ECLI:NL:HR:2021:1396 Hoge Raad, 28-09-2021, 20/00480
Gepubliceerd op 28-09-2021
Medeplegen poging tot afpersing, art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr. Afwijzing van ttz. in h.b. bij pleidooi gedaan getuigenverzoek, omdat hof nader verhoor van getuige niet noodzakelijk acht. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/00621 P, 20/00622 P en 20/00623.

ECLI:NL:HR:2021:1278 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/01301
Gepubliceerd op 28-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. 1. Schatting w.v.v. uit hennepkwekerij 1 toereikend gemotiveerd t.a.v. aantal oogsten? 2. Schatting w.v.v. uit hennepkwekerij 2 toereikend gemotiveerd in het licht van gevoerd verweer? 3. Schatting w.v.v. uit hennepkwekerij 3 toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02166.

ECLI:NL:HR:2021:1395 Hoge Raad, 28-09-2021, 20/00622
Gepubliceerd op 28-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Motivering schatting w.v.v. t.a.v. kosten (huurkosten van panden en kosten van knippers) en verkrijging door betrokkene van deel van opbrengst van hennepkwekerij in woning. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/00480, 20/00621 P en 20/00623.

ECLI:NL:HR:2021:1397 Hoge Raad, 28-09-2021, 20/00623
Gepubliceerd op 28-09-2021
Deelname aan criminele organisatie die zich bezig houdt met hennepteelt (art. 11b.1 Opiumwet) en bedrijfsmatige en grootschalige hennepteelt, meermalen gepleegd (art. 3.B jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet). Omvang hoger beroep en strafbepaling, art. 423.4 Sv. Kon hof bij strafbepaling t.z.v. het onder 3 bewezenverklaarde feit (valsheid in geschrift), dat niet aan ’s hofs oordeel was onderworpen, uit re...

ECLI:NL:HR:2021:1277 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/00231
Gepubliceerd op 28-09-2021
Medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.2 Sr) en medeplegen witwassen (art. 420bis.1.b Sr) door bij verkrijging hypotheek gebruik te maken van valse werkgeversverklaringen en arbeidsovereenkomsten. 1. Bewijsklacht witwassen. 2. Heeft hof niet beslist op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat t.t.v. tlgd. witwassen andere regelgeving van toepassing was, zodat bij juridisch...

ECLI:NL:HR:2021:1276 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/00168
Gepubliceerd op 28-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit valsheid in geschrift en witwassen. Heeft hof niet beslist op verweer dat betrokkene geen w.v.v. heeft genoten uit andere feiten? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05077 P, 18/05078 en 19/00231.

ECLI:NL:HR:2021:1275 Hoge Raad, 28-09-2021, 18/05078
Gepubliceerd op 28-09-2021
Medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.2 Sr) en medeplegen witwassen (art. 420bis.1.b Sr) door bij verkrijging hypotheek gebruik te maken van valse werkgeversverklaringen en arbeidsovereenkomsten. Redelijke termijn in feitelijke aanleg. Heeft hof nagelaten overschrijding van redelijke termijn in eerste aanleg bij strafoplegging te betrekken? Gelet op wat raadsman ttz. in...

ECLI:NL:HR:2021:1274 Hoge Raad, 28-09-2021, 18/05077
Gepubliceerd op 28-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit valsheid in geschrift en witwassen. Heeft hof niet beslist op tot niet-ontvankelijkheid OM in ontnemingsvordering strekkend verweer dat betrokkene eerder is veroordeeld terwijl t.z.v. die veroordeling geen ontnemingsprocedure is gevoerd, zodat dat voordeel niet mag worden betrokken in onderhavige ontnemingsprocedure? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05078, 19/0016...

ECLI:NL:HR:2021:1282 Hoge Raad, 28-09-2021, 20/01440
Gepubliceerd op 28-09-2021
Eendaadse samenloop van brandstichting en teweegbrengen ontploffing terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is (art. 157.1 Sr) en brandstichting en teweegbrengen ontploffing terwijl daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is (art. 157.2 Sr) door goederen in zijn eigen kamer te besprenkelen met benzine en brandspiritus en deze vervolgens aan te steken. Terbeschikkingstellin...

ECLI:NL:HR:2021:1401 Hoge Raad, 28-09-2021, 20/02966
Gepubliceerd op 28-09-2021
Poging tot doodslag in 2019 in Den Haag door zonder duidelijke aanleiding een ander met een mes in zijn arm, hand en hoofd te steken, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2021:1387 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05436
Gepubliceerd op 28-09-2021
Medeplegen witwassen van boot en caravan (art. 420bis.1.a Sr), valsheid in geschrift m.b.t. koopovereenkomst van gebruikt pleziervaartuig (art. 225.2 Sr) en voorhanden hebben nagebootst vuurwapen (art. 13.1 WWM) door (oud-)lid van gemeenteraad in Stichtse Vecht. 1. Bewijsklachten witwassen. 2. Bewijsklachten valsheid in geschrift. Heeft verdachte opzet op gebruik van vals of vervalst document? ...

ECLI:NL:HR:2021:1399 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05515
Gepubliceerd op 28-09-2021
Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) en medeplegen telen (art. 3.B Opiumwet) en aanwezig hebben (art. 3.C Opiumwet) hennep. 1. Bewijsklacht pleegperiode. Is bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat feiten in periode van 1-4-2012 tot en met 17-2-2015 zijn begaan, toereikend gemotiveerd? 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 27 maanden). Is strafoplegging, v.zv. in strafmotivering ...

ECLI:NL:HR:2021:1281 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05347
Gepubliceerd op 28-09-2021
Medeplegen diefstal met geweld in woning, art. 312.2.2 Sr. 1. Is sprake van “ernstige bezwaren” tegen verdachte t.t.v. het door OvJ gegeven bevel tot afname van celmateriaal t.b.v. DNA-onderzoek a.b.i. art. 151b.1 Sv? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:1997:ZD0647 inhoudende dat voor bestaa...

ECLI:NL:HR:2021:1398 Hoge Raad, 28-09-2021, 20/00409
Gepubliceerd op 28-09-2021
Faillissementsfraude. Als bestuurder van failliet verklaarde rechtspersoon niet voldoen aan administratie- bewaar- en afgifteplicht, meermalen gepleegd (art. 343.4 (oud) Sr). 1. Kwalificatieklacht. Is sprake van “meermalen gepleegd”. 2. Verandering van wetgeving, verlaagd strafmaximum. Heeft hof verzuimd bij strafoplegging het t.g.v. verdachte gewijzigde sanctierecht toe te passen? 3. Motiverin...

ECLI:NL:HR:2021:1280 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/03090
Gepubliceerd op 28-09-2021
Mishandeling door ander met vuist tegen zijn gezicht te slaan, art. 300.1 Sr. Post-Keskin. Afwijzing van ttz. in h.b. gedaan getuigenverzoek (aangever en getuige) ter onderbouwing van beroep op noodweer, omdat noodzaak niet is gebleken. 1. Afwijzing in arrest toereikend gemotiveerd? 2. Gebruik van getuigenverklaringen voor het bewijs. Schending ondervragingsrecht? Ad 1. HR herhaalt relevante o...

ECLI:NL:HR:2021:1279 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/02166
Gepubliceerd op 28-09-2021
Deelneming aan criminele organisatie die zich bezig houdt met hennepteelt, art. 11a.1 (oud) Opiumwet. Is kader uit post-Keskin ook van toepassing op rechtmatigheidsgetuigen? Afwijzing van voorafgaand aan tz. in h.b. per e-mail gedaan en ttz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van politieagent en 2 officieren van justitie als getuigen (ter onderbouwing van verweer m.b.t. art. 359a Sv), op de gro...

ECLI:NL:HR:2021:1285 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/04135
Gepubliceerd op 21-09-2021
Medeplegen opzettelijk telen hennep (art. 3.B Opiumwet) en medeplegen diefstal elektriciteit (art. 311.4 Sr). Bewijsklacht m.b.t. medeplegen diefstal elektriciteit t.b.v. hennepkwekerij. HR: In gevallen als het onderhavige, waarin het aantreffen van een hennepkwekerij gepaard gaat met het aantreffen van aanwijzingen dat elektriciteit die wordt gebruikt voor die kwekerij, kort gezegd, ‘buiten d...

ECLI:NL:HR:2021:1261 Hoge Raad, 21-09-2021, 20/00253
Gepubliceerd op 21-09-2021
Bedrieglijke bankbreuk door als bestuurder van rechtspersoon ter bedrieglijke verkorting van rechten van schuldeisers niet te voldoen aan zijn administratieplichten, art. 343.4 (oud) Sr. Bewijsklacht opzet. Heeft verdachte gehandeld ter bedrieglijke verkorting van de rechten van schuldeisers van rechtspersoon door in ruil voor geldbedrag BV over te nemen en bestuurder te worden van BV, in de we...

ECLI:NL:HR:2021:1260 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/05930
Gepubliceerd op 21-09-2021
Medeplegen van het plegen van opzetheling een gewoonte maken (art. 417 Sr) en deelneming criminele organisatie (art. 140 Sr). Bewijsklacht m.b.t. samenwerkingsverband bij deelneming criminele organisatie. HR: 81.1 RO. Samenhang 19/05587.

ECLI:NL:HR:2021:1259 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/05587
Gepubliceerd op 21-09-2021
Verduistering identiteitsbewijs (art. 321 Sr). Wederrechtelijke toe-eigening. HR: Hof heeft blijkens bewijsvoering vastgesteld dat verdachte bij zijn insluitingsfouillering het in de bewezenverklaring bedoelde identiteitsbewijs in zijn portemonnee bij zich droeg, dat dit identiteitsbewijs als vermist/gestolen stond opgegeven en dat verdachte dit identiteitsbewijs heeft gevonden. Daarnaast heef...

ECLI:NL:HR:2021:1256 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/04687
Gepubliceerd op 21-09-2021
Militaire zaak. Culpoos niet opvolgen dienstvoorschrift waardoor gemeen gevaar voor personen of goederen ontstaat (art. 137.1° WMSr). Ongewild schot gelost. Middelen m.b.t. 1. bewezenverklaring v.zv. daarin is opgenomen dat verdachte “in ernstige mate nalatig” is geweest en 2. verwerping uos dat verdachte geen verwijt in strafrechtelijke zin kan worden gemaakt. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1284 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/00487
Gepubliceerd op 21-09-2021
Medeplegen uitvoer harddrugs naar Verenigd Koninkrijk, meermalen gepleegd (art. 2.A Opiumwet) opzettelijk aanwezig hebben MDMA (art. 2.C Opiumwet), deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Bewijsklachten o.m. over deelneming aan een criminele organisatie en gewoontewitwassen en klacht over afwijzing getuigenverzoeken. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1283 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/04937
Gepubliceerd op 21-09-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/04135.

ECLI:NL:HR:2021:1286 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/03017
Gepubliceerd op 21-09-2021
Economische zaak. Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. benadelen van gezondheid/welzijn van runderen (art. 2.1 Wet dieren). Betekening dagvaarding in hoger beroep na afloop tz. in h.b. Dagvaarding in h.b. is na vergeefse aanbieding op BRP-adres van verdachte op dag van tz. in h.b. na tijdstip van behandeling van zaak (bij verstek) uitgereikt aan griffier Rb, terwijl op diezelfde datum afschrift...

ECLI:NL:HR:2021:1255 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/05690
Gepubliceerd op 21-09-2021
Medeplichtigheid aan hennepteelt (art. 3.B Opiumwet). Opzettelijk gelegenheid verschaffen door pand ter beschikking te stellen? Middel klaagt over bewezenverklaarde opzet. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2019:964.

ECLI:NL:HR:2021:1263 Hoge Raad, 21-09-2021, 20/00256
Gepubliceerd op 21-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit verduistering, meermalen gepleegd. Klacht dat hof bij schatting w.v.v. is uitgegaan van de (als b.m. gebruikte) uitspraak in de strafzaak, terwijl die uitspraak is gewezen na sluiting o.ttz. in ontnemingszaak. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/00253 en 20/00254.

ECLI:NL:HR:2021:1220 Hoge Raad, 21-09-2021, 20/00715
Gepubliceerd op 21-09-2021
Diefstal (art. 310 Sr). Bewijsklachten over o.a. betrouwbaarheid in civiele procedure afgelegde verklaringen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1262 Hoge Raad, 21-09-2021, 20/00254
Gepubliceerd op 21-09-2021
Verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr). Strafmotivering (gevangenisstraf van 2 maanden). Kon hof bij strafoplegging betrekken dat verdachte eerder is veroordeeld voor strafbaar feit? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BM9968 en HR:2017:2391 m.b.t. voorwaarden waaronder bij strafoplegging rekening kan worden gehouden met niet tlgd. feit. In strafmotivering, waarin hof heeft ...

ECLI:NL:HR:2021:1257 Hoge Raad, 21-09-2021, 20/02843
Gepubliceerd op 21-09-2021
Verduistering (art. 321 Sr). Niet retourneren auto aan verkoper na te hebben afgezien van de koop. Klacht m.b.t. bewezenverklaring wederrechtelijke toe-eigening. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2018:251.

ECLI:NL:HR:2021:1264 Hoge Raad, 21-09-2021, 20/00524
Gepubliceerd op 21-09-2021
Militaire zaak. Opzettelijke schending van ambtsgeheim, meermalen gepleegd (art. 272.1 Sr). Wachtmeester 1e klasse van KMar vraagt frequent voor privédoeleinden informatie over personen op in systemen en deelt in één geval informatie met een derde. Bewijsklacht ‘telkens’ schenden ambtsgeheim. HR: Het ‘schenden’ van een geheim i.d.z.v. art. 272 Sr moet worden uitgelegd als het verstrekken van ge...

ECLI:NL:HR:2021:1288 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/05544
Gepubliceerd op 21-09-2021
Ontvankelijkheid cassatieberoep. Cassatieberoep is niet ingesteld door verdachte (een man) op wiens naam ‘s hofs uitspraak is gewezen, maar door geadresseerde (een vrouw) van mededeling uitspraak. Art. 427 Sv. Degene op wiens naam een vonnis of arrest staat, moet worden aangemerkt als degene te wiens laste die uitspraak is gewezen. Die persoon is verdachte in strafzaak. Ex art. 427 Sv kan bero...

ECLI:NL:HR:2021:1258 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/01355
Gepubliceerd op 21-09-2021
Grote wapenvondst in opslagboxen in Nieuwegein (26Koper). Medeplegen van voorbereiding van moord (art. 289 Sr). Mate van bepaaldheid van grondfeit bij voorbereiding, art. 46 Sr. Waren wapens ‘bestemd’ voor begaan grondmisdrijf moord, nu niet is komen vast te staan wie het doelwit (object) was? Opvatting dat voor bewezenverklaring van voorbereiding van moord a.b.i. art. 46 Sr vereist is dat uit...

ECLI:NL:HR:2021:1287 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/00336
Gepubliceerd op 21-09-2021
Bijtincident waarbij hond van verdachte en hond van zijn schoonfamilie, waar verdachte op bezoek is, 4 andere honden aanvallen, waarvan er 1 overlijdt. Geen voldoende zorg dragen voor het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier (art. 425.2 Sr). 1. Stond hond van schoonfamilie bij verdachte “onder zijn hoede” a.b.i. art. 425.2 Sr? 2. Is hond van verdachte “gevaarlijk ...

ECLI:NL:HR:1997:ZD0647 Hoge Raad, 18-02-1997, 103.806
Gepubliceerd op 20-09-2021
Vuurwapen en munitie voorhanden hebben op openbare weg, art. 26.1 WWM. Ernstige bezwaren a.b.i. art. 52.2 WWM. Rijst uit stukken van geding een rechtstreeks en ernstig vermoeden dat sprake is geweest van onrechtmatige fouillering, zodat Hof er blijk van had moeten geven daarnaar onderzoek te hebben ingesteld? P-v van politie houdt in dat verbalisanten de bestuurder een stopteken gaven o.g.v. ar...

ECLI:NL:HR:2021:1254 Hoge Raad, 14-09-2021, 19/03002
Gepubliceerd op 14-09-2021
Ontucht met aan zorg toevertrouwde minderjarige door als groepsleider in inrichting seksuele handelingen te verrichten met 16-jarig meisje, art. 249 Sr. Post-Keskin. Afwijzing van bij (tardieve) appelschriftuur gedaan, ttz. in h.b. gehandhaafd en op latere tz. in h.b. herhaald getuigenverzoek (2 personen), omdat noodzaak niet is gebleken. 1. Afwijzing in arrest toereikend gemotiveerd? 2. Gebrui...

ECLI:NL:HR:2021:1245 Hoge Raad, 14-09-2021, 20/02032
Gepubliceerd op 14-09-2021
Ontvankelijkheid cassatieberoep tegen verstekarrest hof, art. 432.2 Sv. Kan uit afdoeningsbericht signalering worden afgeleid dat ’s hofs arrest in persoon aan verdachte is uitgereikt? HR: Op redenen vermeld in CAG kan HR cassatieberoep van verdachte niet in behandeling nemen CAG: O.g.v. art. 432.2 Sv moest cassatieberoep worden ingesteld binnen 14 dagen nadat zich omstandigheid heeft voorgedaa...

ECLI:NL:HR:2021:1238 Hoge Raad, 14-09-2021, 19/04445
Gepubliceerd op 14-09-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met vijf andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:1237 Hoge Raad, 14-09-2021, 19/04368
Gepubliceerd op 14-09-2021
Medeplichtigheid aan medeplegen vervaardigen van amfetamine (art. 48 Sr jo. 2.D Opiumwet) door woning waar amfetaminelaboratorium is aangetroffen ter beschikking te stellen. Is verdachte opzettelijk behulpzaam geweest bij medeplegen van vervaardigen van amfetamine? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2001:AD4372 m.b.t. dubbel opzet vereiste. ’s Hofs oordeel dat verdachte op 26-3-2015 “opz...

ECLI:NL:HR:2021:1236 Hoge Raad, 14-09-2021, 19/04339
Gepubliceerd op 14-09-2021
Medeplegen vervaardigen van amfetamine (art. 47 Sr jo. 2.D Opiumwet). Middel over strafmotivering i.v.m. overschrijding RT bij het hof. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met vijf andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:1235 Hoge Raad, 14-09-2021, 19/04296
Gepubliceerd op 14-09-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met vijf andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:1234 Hoge Raad, 14-09-2021, 19/04267
Gepubliceerd op 14-09-2021
Medeplegen vervaardigen van amfetamine (art. 47 Sr jo. 2.D Opiumwet). Middelen over het verzuim te beslissen op het (voorwaardelijk) verzoek om getuige(-deskundige) te horen, afwijzen verzoek om medeverdachten als getuige te horen en een beroep op niet-ontvankelijkheid OM gelet op strijd met art. 14.5 IVBPR en de strafmotivering i.v.m. de overschrijding RT. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met vijf ...

ECLI:NL:HR:2021:1233 Hoge Raad, 14-09-2021, 19/04263
Gepubliceerd op 14-09-2021
Medeplegen vervaardigen van amfetamine (art. 47 Sr jo. 2.D Opiumwet). 1. Bewijsklacht t.a.v. pleegdatum. Is op bewezenverklaarde datum daadwerkelijk amfetamine vervaardigd? 2. Is betrokkenheid van verdachte toereikend gemotiveerd? Ad 1. ’s Hof oordeel dat op 26-3-2015 sprake is geweest van vervaardigen van amfetamine, is ook zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk. Daarbij kunnen ‘s hofs v...

ECLI:NL:HR:2021:1252 Hoge Raad, 14-09-2021, 20/03059
Gepubliceerd op 14-09-2021
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 en/of 94a Sv op onroerend goed en huuropbrengsten onder klager en zijn ex-partner t.z.v. verdenking van overtreding van Opiumwet en witwassen van geldbedragen. Heeft Rb in het midden gelaten o.g.v. welke bepaling het beslag is gelegd en niet duidelijk gemaakt welke maatstaf zij heeft toegepast? Op redenen vermeld in HR:2021:1244 slaagt middel. Volgt verni...

ECLI:NL:HR:2021:1244 Hoge Raad, 14-09-2021, 20/03053
Gepubliceerd op 14-09-2021
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 en/of 94a Sv op onroerend goed en huuropbrengsten onder klaagster en haar ex-partner t.z.v. verdenking van overtreding van Opiumwet en witwassen van geldbedragen. Heeft Rb in het midden gelaten o.g.v. welke bepaling het beslag is gelegd en niet duidelijk gemaakt welke maatstaf zij heeft toegepast? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823 inhou...

ECLI:NL:HR:2021:1253 Hoge Raad, 14-09-2021, 20/00953
Gepubliceerd op 14-09-2021
Belaging (art. 285b.1 Sr) en bedreiging (art. 285.1 Sr) van medewerkers van gemeente Gouda. Post-Keskin. Afwijzing van ttz. in h.b. gedaan getuigenverzoek (4 personen) o.b.v. noodzakelijkheidscriterium. 1. Afwijzing op tz. in h.b. toereikend gemotiveerd? 2. Gebruik van getuigenverklaringen voor het bewijs. Schending ondervragingsrecht? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:576 (...

ECLI:NL:HR:2021:1251 Hoge Raad, 14-09-2021, 20/02436
Gepubliceerd op 14-09-2021
Poging tot zware mishandeling van zijn levensgezel door zijn vriendin met gebalde handen tegen haar hoofd te slaan, art. 302.1 jo. 304.1 Sr. Kan vriendin van verdachte worden aangemerkt als “zijn levensgezel” a.b.i. art. 304 Sr? ’s Hofs oordeel dat vriendin als “levensgezel” in de zin van art. 304 Sr kan worden aangemerkt is ontoereikend gemotiveerd, omdat bewijsmiddelen onvoldoende inhouden ov...

ECLI:NL:HR:2021:1250 Hoge Raad, 14-09-2021, 20/01254
Gepubliceerd op 14-09-2021
Diefstal, art. 310 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 1 week), verwijzing naar niet tlgd. feit. Kon hof bij strafoplegging betrekken dat verdachte eerder is veroordeeld voor strafbaar feit? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BM9968 en HR:2017:2391 m.b.t. voorwaarden waaronder bij strafoplegging rekening kan worden gehouden met niet tlgd. feit. Hof heeft i.h.b. gewicht toegeken...

ECLI:NL:HR:2021:1249 Hoge Raad, 14-09-2021, 19/04727
Gepubliceerd op 14-09-2021
Caribische zaak. Poging tot diefstal van vee (24 geiten) uit weide (kunuku), art. 324.1 Sr BES. Is kunuku (knoek) een “weide” a.b.i. art. 324.1 Sr BES? Bij beantwoording van vraag of land een “weide” is a.b.i. art. 324 Sr BES kunnen inrichting, bestemming en gebruik van dat land in aanmerking worden genomen. Nu hof feitelijk en niet onbegrijpelijk heeft vastgesteld dat in bewezenverklaring bedo...

ECLI:NL:HR:2021:1248 Hoge Raad, 14-09-2021, 15/03278
Gepubliceerd op 14-09-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto met gestolen onderdelen onder klager t.z.v. verdenking van diefstal dan wel heling. Is het niet hoogst onwaarschijnlijk dat later oordelende rechter de auto van klager zal onttrekken aan het verkeer? P-v van onderzoek in raadkamer ontbreekt, art. 25.1 Sv. Voor beoordeling van middel is het van belang dat HR kan kennisnemen van wat er tijdens onderzoek in raa...

ECLI:NL:HR:2021:1247 Hoge Raad, 14-09-2021, 15/03277
Gepubliceerd op 14-09-2021
Beklag, beslag op auto met gestolen onderdelen onder belanghebbende t.z.v. verdenking van diefstal dan wel heling. Afzonderlijke rechterlijke beschikking tot onttrekking aan het verkeer van auto, art. 552f.2 Sv en art. 36b.1.4 Sr. Heeft Rb ten onrechte geen geldelijke tegemoetkoming toegekend bij onttrekking aan het verkeer van personenauto? P-v van onderzoek in raadkamer ontbreekt, art. 25.1 S...

ECLI:NL:HR:2021:1246 Hoge Raad, 14-09-2021, 20/01284
Gepubliceerd op 14-09-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op bankrekening van klager, waarop vermogen wordt opgebouwd t.b.v. zijn kleinkinderen, t.z.v. verdenking van verduistering en witwassen gericht tegen zoon van klager (verdachte). Anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. Behoort geldbedrag (€ 59.590), dat door minderjarige zoon van verdachte is overgemaakt naar klager, tot vermogen van verdachte, zodat het vatbaar is voor cons...

ECLI:NL:HR:2021:1243 Hoge Raad, 14-09-2021, 20/01045
Gepubliceerd op 14-09-2021
Bedreiging van 2 politieagenten door op snelweg in zijn auto met hoge snelheid politieauto van weg te drukken, art. 285.1 Sr. Vorderingen benadeelde partijen t.z.v. immateriële schade. Is sprake van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106.b BW? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 en HR:2019:376 m.b.t. aantasting in persoon ‘op andere wijze’. In ‘s hofs overwegin...

ECLI:NL:HR:2021:1227 Hoge Raad, 07-09-2021, 19/05558
Gepubliceerd op 07-09-2021
Poging tot zware mishandeling door in penitentiaire inrichting psychologe gedurende langere tijd bij haar keel te pakken (art. 45 jo. 302 Sr). Bewijsklacht. Heeft verdachte opzet gehad op toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Hof heeft o.m. vastgesteld dat verdachte het slachtoffer met één hand met kracht bij haar keel heeft gepakt en deze gewelddadige keelgreep intensief en gedurende langer...

ECLI:NL:HR:2021:1222 Hoge Raad, 07-09-2021, 20/02896
Gepubliceerd op 07-09-2021
Caribische ontnemingszaak waarbij aan de voormalig minister-president van Curaçao een ontnemingsmaatregel is opgelegd tot een bedrag van 1.844.190,36 Antilliaanse guldens. Middelen over (1) oordeel hof dat betrokkene de in de strafzaak als passieve ambtelijke omkoping bewezen verklaarde giften als wederrechtelijk voordeel daadwerkelijk heeft genoten, (2) oordeel van het hof dat voldoende aanwij...

ECLI:NL:HR:2021:1223 Hoge Raad, 07-09-2021, 20/01318
Gepubliceerd op 07-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen grootschalige en bedrijfsmatige hennepteelt (art. 3.B jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet). Middel over oordeel van hof dat w.v.v. geheel aan betrokkene moet toegerekend. HR: 81.1. RO. Samenhang met 20/01321.

ECLI:NL:HR:2021:1225 Hoge Raad, 07-09-2021, 20/01321
Gepubliceerd op 07-09-2021
Medeplegen grootschalige en bedrijfsmatige hennepteelt in ondergrondse bunker op perceel van verdachte dat door hem deels is verhuurd (art. 3.B jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet) en diefstal van elektriciteit t.b.v. hennepkwekerij (art. 310 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen hennepteelt. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat verdachte zodanig nauw en bewust heeft samengewerkt met anderen dat sprake is...

ECLI:NL:HR:2021:1186 Hoge Raad, 07-09-2021, 20/00388
Gepubliceerd op 07-09-2021
Eenvoudige belediging ambtenaar in functie (art. 266 jo. 267 Sr) en wederspannigheid (art. 180 Sr). Middel over het achteraf herstellen van het ontbreken van handtekeningen op processtukken i.v.m. COVID-19 (artt. 327, 365a en 365b Sv). HR: art. 81.RO.

ECLI:NL:HR:2021:1221 Hoge Raad, 07-09-2021, 19/05776
Gepubliceerd op 07-09-2021
Poging tot doodslag in het verkeer door in nieuwjaarsnacht tijdens vlucht van eerdere aanrijding met zijn bestelauto een ander, die op straat vuurwerk opraapt, aan te rijden en vervolgens door te rijden (art. 45 jo. 287 Sr). Voorwaardelijk opzet. Heeft verdachte opzettelijk gehandeld? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2003:AE9049 m.b.t. voorwaardelijk opzet op gevolg. Hof heeft gemotive...

ECLI:NL:HR:2021:1226 Hoge Raad, 07-09-2021, 19/04623
Gepubliceerd op 07-09-2021
Zware mishandeling door onder invloed van alcohol en cocaïne haar ex-partner in diens woning met groot mes in zijn onderarm te steken n.a.v. ruzie waarbij ex-partner verdachte in haar ribben heeft geslagen, art. 302.1 Sr. Noodweerexces, art. 41.2 Sr. Is steken met mes het onmiddellijke gevolg geweest van hevige gemoedsbeweging die is veroorzaakt door daaraan voorafgaande wederrechtelijke aanran...

ECLI:NL:HR:2021:1224 Hoge Raad, 07-09-2021, 18/05490
Gepubliceerd op 07-09-2021
Voorhanden hebben vuurwapen (art. 26.1 WWM). Redelijke termijn in cassatiefase is enige klacht die overblijft na intrekking ander middel. Voldoende belang verdachte? HR: art. 80a RO. Vervolg op 18/05490 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o) en ECLI:NL:HR:2020:1722 (rolbeslissing m.b.t. betekening aanzegging in cassatie).

ECLI:NL:HR:2021:1218 Hoge Raad, 07-09-2021, 20/00272
Gepubliceerd op 07-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen handel in cocaïne en deelname aan criminele organisatie. Middel over wijze van berekening door het hof van w.v.v. Heeft hof ten onrechte gemiddelde van 2 voordeelberekeningen aangehouden, althans zijn keuze voor het gemiddelde i.p.v. laagste van 2 bedragen toereikend gemotiveerd? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:3364 inhoudende dat b...

ECLI:NL:HR:2021:1219 Hoge Raad, 07-09-2021, 20/00277
Gepubliceerd op 07-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen van handel in cocaïne. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 20/00154, 20/00153 en 20/00272.

ECLI:NL:HR:2021:1216 Hoge Raad, 07-09-2021, 20/00153
Gepubliceerd op 07-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen handel in cocaïne. Middel klaagt over afwijking u.o.s. m.b.t. aantal dagen waarin in cocaïne is gehandeld. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/00154, 20/00272 en 20/00277.

ECLI:NL:HR:2021:1217 Hoge Raad, 07-09-2021, 20/00154
Gepubliceerd op 07-09-2021
Medeplegen handel in cocaïne (art. 2.B Opiumwet). Middel klaagt over afwijking u.o.s. m.b.t. aantal dagen waarin in cocaïne is gehandeld. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/00153, 20/00272 en 20/00277.

ECLI:NL:HR:2012:BX9511 Hoge Raad, 13-11-2012, 10/04511
Gepubliceerd op 23-08-2021
-

ECLI:NL:HR:2007:BB5745 Hoge Raad, 09-10-2007, 02439/06 P
Gepubliceerd op 10-08-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Verweer m.b.t. afschrijvingskosten voor inrichting van hennepkwekerij. Heeft Hof bij berekening van de in aanmerking te nemen kosten op juiste wijze de afschrijving van de voor het inrichten van hennepkwekerij gemaakte kosten verdisconteerd? HR: art. 81 RO. Samenhang met HR:2007:BB6271 (herstelarrest).

ECLI:NL:HR:1994:ZC9752 Hoge Raad, 07-06-1994, 383-93-V
Gepubliceerd op 05-08-2021
OM-cassatie. Wet Mulder zaak. Niet stoppen voor rood licht bij driekleurig verkeerslicht, art. 62 en 68.1.c RVV 1990. Wanneer is sprake van niet stoppen voor stoplicht? Uit art. 62 jo. 68.1.c en art. 79 RVV 1990 vloeit voort dat gedraging moet worden geacht te zijn verricht indien komt vast te staan dat desbetreffend voertuig voor rood licht niet is gestopt vóór stopstreep. Blijkens zijn aan be...

ECLI:NL:HR:2007:BB6271 Hoge Raad, 18-12-2007, 02439/06 P
Gepubliceerd op 02-08-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Herstelarrest HR i.v.m. verzuim kennis te nemen van Borgersbrief. A.g.v. misslag is eerder arrest HR gewezen vóórdat termijn a.b.i. art. 439.5 Sv was verstreken. Als gevolg daarvan heeft HR dat arrest gewezen zonder te hebben kennisgenomen van het, na uitspraak doch binnen hiervoor bedoelde termijn binnengekomen schriftelijk commentaar van raadsman van ...

ECLI:NL:HR:2003:AF9463 Hoge Raad, 08-07-2003, 02249/02 B
Gepubliceerd op 02-08-2021
Wrakingsverzoek. Hof heeft klaagster n-o verklaard in hoger beroep tegen beschikking Rb, waarbij wrakingsverzoek is afgewezen. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Ingevolge art. 515.5 Sv staat tegen beslissing op verzoek tot wraking geen rechtsmiddel open, zodat cassatieberoep niet-ontvankelijk is. Klaagster n-o.

ECLI:NL:HR:2002:AE6597 Hoge Raad, 15-10-2002, 02440/01
Gepubliceerd op 02-08-2021
Reizen zonder geldig vervoerbewijs (meermalen gepleegd), art. 30.1 Wet personenvervoer. Ongegrondverklaring wrakingsverzoek door wrakingskamer Rb. Dient rechter wiens wraking is verzocht bij behandeling van wrakingsverzoek aanwezig te zijn? Volgens art. 518.3 Sv staat tegen beslissing op wrakingsverzoek geen rechtsmiddel open, zodat in cassatie niet kan worden geklaagd over wijze waarop die bes...

ECLI:NL:HR:2001:ZD2765 Hoge Raad, 06-11-2001, 00407/00
Gepubliceerd op 02-08-2021
Wet Mulder zaak, wrakingsverzoek. Hof heeft zich onbevoegd verklaard kennis te nemen van het door betrokkene ingestelde hoger beroep tegen beschikking Rb, waarbij betrokkene n-o is verklaard in zijn verzoek tot wraking van Ktr. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Betrokkene heeft in beroepsprocedure a.b.i. art. 9 WAHV een wrakingsverzoek ingediend. Op behandeling van dit verzoek zijn krachtens art...

ECLI:NL:HR:2000:ZD9709 Hoge Raad, 04-04-2000, 321-99-V CJIB 21834094
Gepubliceerd op 02-08-2021
Wet Mulder zaak. Niet stoppen voor rood licht bij driekleurig verkeerslicht, art. 62 en 68.1.c RVV 1990. Ktr heeft omschrijving van gedraging gewijzigd in ‘’als bestuurder niet stoppen voor stopstreep daar waar dit op grond van het RVV 1990 verplicht is’’. Heeft gemachtigde van betrokkene zich kunnen verdedigen tegen wijziging van omschrijving van gedraging door Ktr? Uit art. 68.1.c jo. 79 RVV ...

ECLI:NL:HR:1982:AJ4885 Hoge Raad, 01-07-1982, 73.986
Gepubliceerd op 02-08-2021
Dood door schuld in het verkeer, art. 6 WVW 1994. 1. Bewijsklacht pleegdatum. 2. Is verdachte door rood licht gereden? Ad 1. Uit voor bewijs gebruikte verklaringen, waaruit o.m. blijkt dat ongeval plaats vond op 27-12-1979, en voor bewijs gebruikte verklaring van verbalisanten m.b.t. lijkschouwing, valt op te maken dat vermelding van datum 27-2-1979 in ander b.m. een kennelijke verschrijving is...

ECLI:NL:HR:1986:AC1898 Hoge Raad, 11-03-1986, 1763
Gepubliceerd op 19-07-2021
Beschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van onder betrokkene in beslag genomen shirts met valse merken na klaagschriftprocedure ex art. 552a Sv, waarin klaagschrift betrokkene ongegrond is verklaard, maar zonder dat door OM aangekondigde vervolging is begonnen. Staat mogelijkheid om ex art. 36b.1.4 Sr onttrekking aan het verkeer te vorderen voor OM open, nu ...

ECLI:NL:HR:2021:1133 Hoge Raad, 13-07-2021, 21/02457
Gepubliceerd op 15-07-2021
Herziening. Belediging van hoofdredacteur van omroep door artikelen op internetsite te plaatsen, art. 266.1 Sr. Aangevoerd wordt (onder verwijzing naar mediaberichten) dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat hof o.g.v. art. 266.2 Sr tot ontslag van alle rechtsvervolging was gekomen indien het bekend was geweest met omstandigheid dat hoofdredacteur op de hoogte was v...

ECLI:NL:HR:2021:1087 Hoge Raad, 13-07-2021, 21/01443
Gepubliceerd op 15-07-2021
Herziening. Doodslag van vader van vriendin van aanvrager in Amsterdam in 1990, art. 287 Sr. Aangevoerd wordt (onder verwijzing naar rapport van patholoog anatoom) dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat hof aanvrager zou hebben vrijgesproken indien hof bekend was geweest met conclusie van deskundige over hoek van schotrichting. Wat in aanvraag onder verwijzing naar...

ECLI:NL:HR:2021:1131 Hoge Raad, 13-07-2021, 21/01326
Gepubliceerd op 15-07-2021
Herziening. Bedreiging (meermalen gepleegd), art. 285 Sr. Aangevoerd wordt (onder verwijzing naar e-mailbericht) dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat uit gesprek tussen AG en aangever blijkt dat geluidsopnames van telefoongesprekken waarin aanvrager bewezenverklaarde uitlatingen tegenover aangever heeft gedaan zijn bewerkt. In e-mailbericht stelt A dat zij opname...

ECLI:NL:HR:2021:1092 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/02687
Gepubliceerd op 15-07-2021
Valsheid in geschrift door advocaat, art. 225.1 Sr. Heeft hof verzuimd te beslissen op verweer strekkende tot strafvermindering op de grond dat onder verantwoordelijkheid van OM onrechtmatig is gehandeld m.b.t. geheimhouderstukken? Hof heeft geoordeeld dat procedures ter bescherming van verschoningsrecht van verdachte zijn nageleefd met dien verstande “dat verslaglegging van inbeslagname en ter...

ECLI:NL:HR:2021:1129 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/03057
Gepubliceerd op 14-07-2021
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. zich ophouden op openbare weg teneinde drugs te koop aan te bieden (art. 2.7.2 APV Amsterdam 2008). Dubbel verstek. Aanwezigheidsrecht, art. 36g.1.c Sv. Dient vermelding adres van moeder van verdachte in schriftelijke bijzondere volmacht tot instellen h.b. te worden aangemerkt als adresopgave a.b.i. art. 36g.1.c Sv, zodat afschrift van oproeping voor nadere ...

ECLI:NL:HR:2021:1130 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/02773
Gepubliceerd op 14-07-2021
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden met ongeldig verklaard rijbewijs (art. 9.2 WVW 1994) en rijden onder invloed (art. 8.2.a WVW 1994) in zaken A en B. Beperking van hoger beroep door hof tot zaak A. Heeft hof zaak B ten onrechte buiten h.b. gehouden? Uit procesverloop blijkt i.h.b. dat verdachte geen schriftuur met grieven tegen vonnis Rb heeft ingediend en ook niet ttz. in h.b. mondel...

ECLI:NL:HR:2021:1137 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/02728
Gepubliceerd op 14-07-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op sportauto onder ander dan klager t.z.v. verdenking van overtreding van art. 5 WVW 1994. Misverstand over ander tijdstip behandeling klaagschrift, art. 23.2 Sv. Schending van beginselen van behoorlijke procesorde, nu behandeling in raadkamer van klaagschrift buiten aanwezigheid van klager en zijn raadsvrouw heeft plaatsgevonden? HR: Op redenen vermeld in CAG slaag...

ECLI:NL:HR:2021:1142 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/02708
Gepubliceerd op 14-07-2021
Medeplegen poging tot diefstal met geweld door van slachtoffer in zijn woning geld te eisen, hem te slaan en te schoppen en klemtang op zijn testikels te zetten en daarin te knijpen, art. 312.2.2 Sr. Heeft hof grondslag van tll. verlaten door woorden “met zijn mededader” toe te voegen in bewezenverklaring? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1051 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/02486
Gepubliceerd op 14-07-2021
Medeplegen woninginbraak, art. 311.1 Sr. 1. Bewijsklacht medeplegen. Is aantreffen van (mogelijk) deel van buit (fles rum) en aanwezigheid in de buurt van woninginbraak voldoende? 2. Verbeurdverklaring auto. Is auto een voorwerp met behulp waarvan feit is begaan of voorbereid a.b.i. art. 33a.1.c Sr? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1091 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/02158
Gepubliceerd op 14-07-2021
Mishandeling door ander met insectenspray in zijn gezicht te spuiten, nadat deze wilde voorkomen dat verdachte een briefje op een voor haar deur geparkeerde scooter zou plakken, art. 300.1 Sr. Noodweer. Heeft hof voldoende inzicht gegeven in zijn gedachtegang? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2016:456, inhoudende dat rechter duidelijk moet maken of hij de aan beroep op noodweer ten gro...

ECLI:NL:HR:2021:1083 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01641
Gepubliceerd op 13-07-2021
Medeplegen (voorbereidingshandelingen) invoer 300 kilo cocaïne (art. 2.A en 10a jo. 10.5 Opiumwet), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr), medeplegen voorhanden hebben vuurwapen (art. 26.1 WWM), medeplegen omkoping van douaneambtenaar, meermalen gepleegd (art. 177.1.1 Sr) en bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr). 1. Bewijsklachten invoer cocaïne. Re...

ECLI:NL:HR:2021:1141 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01951
Gepubliceerd op 13-07-2021
Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg (meermalen gepleegd), art. 300.2 Sr en onbruikbaar maken van camera (meermalen gepleegd), art. 350.1 Sr n.a.v. kap van boom op erfgrens. 1. Strafmotivering. Heeft hof ten onrechte aansluiting gezocht bij LOVS-oriëntatiepunten bedoeld voor zwaardere delicten dan delicten die zijn bewezenverklaard? 2. Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57 Sr? Bel...

ECLI:NL:HR:2021:1140 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01749
Gepubliceerd op 13-07-2021
Caribische zaak. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 2 Landsverordening strafbaarstelling witwassen van geld (oud) en art. 435b Wetboek van Strafrecht BES) en deelneming aan misdadige organisatie (art. 146 Wetboek van Strafrecht BES). 1. Ontbreken van de in beklagzaak door derden overgelegde producties. 2. Afwijzing verzoek o.g.v. art. 57.2 SvNA om 2 kennelijk niet bij hof ingeschreven advocaten...

ECLI:NL:HR:2021:1139 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/00751
Gepubliceerd op 13-07-2021
Caribische zaak. Medeplegen gewoontewitwassen en feitelijke leiding geven aan gewoontewitwassen gepleegd door rechtspersoon, art. 2 Landsverordening strafbaarstelling witwassen van geld (oud) en art. 435b Wetboek van Strafrecht BES. Bewijsklachten. Kunnen baren en broodjes goud, die vanuit Venezuela illegaal zijn geëxporteerd naar Aruba en Curaçao, worden aangemerkt als uit enig misdrijf afkoms...

ECLI:NL:HR:2021:1138 Hoge Raad, 13-07-2021, 19/05626
Gepubliceerd op 13-07-2021
Ontbrekende pleitnota. Pleitnota die in proces-verbaal van terechtzitting in hoger beroep is vermeld, ontbreekt bij stukken die aan HR zijn gezonden. Raadsman heeft o.g.v. art. 4.3.6.3 Procesreglement HR verzocht om toezending van afschrift van deze pleitnota. O.g.v. p-v van die tz. (inhoudende dat pleitnota in het ongerede is geraakt en zich niet in dossier bevindt) moet worden aangenomen dat ...

ECLI:NL:HR:2021:1089 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01796
Gepubliceerd op 13-07-2021
Poging tot nachtelijke woninginbraak, art. 311.1 Sr. Strafmotivering. Was hof gehouden gemotiveerd te beslissen op straftoemetingsverweer inhoudende verzoek om rekening te houden met persoonlijke omstandigheden van verdachte? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01794.

ECLI:NL:HR:2021:999 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01433
Gepubliceerd op 13-07-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op mobiele telefoon onder klager t.z.v. verdenking van handel in verdovende middelen. Ontvankelijkheid cassatieberoep na teruggave aan klager, art. 134.2 Sv. Uit door AG ingewonnen inlichtingen blijkt dat inbeslaggenomen mobiele telefoon is teruggegeven aan klager. Hieruit volgt dat beslag op mobiele telefoon inmiddels is beëindigd. Daarom zal HR cassatieberoep van ...

ECLI:NL:HR:2021:1100 Hoge Raad, 13-07-2021, 19/02592
Gepubliceerd op 13-07-2021
Economische zaak, illegale handel in beschermde inheemse vogels. Verkoop door vennootschap van beschermde inheemse diersoort (bosfazant) (meermalen gepleegd), art. 13.1.a Flora en faunawet (oud). Beroep op ontslag van alle rechtsvervolging wegens bestaan van vrijstelling a.b.i. art. 5.1 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (oud). Door te overwegen dat beroep op vrijstelling n...

ECLI:NL:HR:2021:1124 Hoge Raad, 13-07-2021, 19/02591
Gepubliceerd op 13-07-2021
Economische zaak, illegale handel in beschermde inheemse vogels. Verkoop door natuurlijke persoon van beschermde inheemse diersoort (bosfazant) (meermalen gepleegd), art. 13.1.a Flora en faunawet (oud). Beroep op ontslag van alle rechtsvervolging wegens bestaan van vrijstelling a.b.i. art. 5.1 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (oud). Middel slaagt op redenen vermeld in HR:...

ECLI:NL:HR:2021:1123 Hoge Raad, 13-07-2021, 19/02590
Gepubliceerd op 13-07-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit illegale handel in beschermde inheemse vogels. Motivering berekening w.v.v. Had hof met redenen omkleed moeten beslissen op stelling van raadsman dat vergelijking moet worden gemaakt tussen strafbare situatie en hypothetische rechtmatige situatie? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02591 E en 19/02592 E.

ECLI:NL:HR:2021:1034 Hoge Raad, 13-07-2021, 19/01995
Gepubliceerd op 13-07-2021
Hennepteelt op 17- en 18-jarige leeftijd op zijn kamer op zolderverdieping van ouderlijke woning (art. 3.B Opiumwet) en heling van iPhone (art. 416.1.a Sr). 1. Partiële verjaring i.g.v. voortdurend delict (hennepteelt). Dient o.g.v. art. 77d.1 jo. 77a Sr t.a.v. degene die t.t.v. begaan van strafbaar feit de leeftijd van 12 jaren maar nog niet die van 18 jaren heeft bereikt de in art. 70 Sr geno...

ECLI:NL:HR:2021:1035 Hoge Raad, 13-07-2021, 19/01996
Gepubliceerd op 13-07-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Onder verwijzing naar middel in hoofdzaak over partiële verjaring van hennepteelt, wordt aangevoerd dat hof voordeelberekening ten onrechte heeft gebaseerd op strafbaar feit ter zake waarvan OM in hoofdzaak (deels) n-o moet worden verklaard. Cassatiemiddel a.b.i. de wet? Als zodanig middel kan alleen gelden stellige en duidelijke klacht over schending v...

ECLI:NL:HR:2021:1114 Hoge Raad, 13-07-2021, 18/03363
Gepubliceerd op 13-07-2021
Medeplegen mensenhandel door 2 vrouwen uit Duitsland prostitutiewerkzaamheden in Nederland te laten verrichten (art. 273f.1 onder 1, 6 en 9 Sr). 1. Bewijsklachten. Verkeerden vrouwen in kwetsbare positie a.b.i. art. 273f.6 Sr en is sprake van uitbuiting? 2. Redelijke termijn in hoger beroep. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1098 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01943
Gepubliceerd op 13-07-2021
Gewoontewitwassen door geldbedragen en auto om te zetten en daarvan gebruik te maken, art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht. Bewezenverklaring houdt o.m. in dat verdachte “een auto” heeft omgezet en daarvan gebruik heeft gemaakt en telkens geldbedragen heeft gebruikt “ter financiering van (...) droger en Ipad en levensonderhoud en een of meer vakantie(s)”. Deze onderdelen van bewezenverkl...

ECLI:NL:HR:2021:1088 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01794
Gepubliceerd op 13-07-2021
Medeplegen woninginbraak, art. 311.1.4 Sr. Afwijzing van ttz. in h.b. gedaan verzoek tot horen van 4 verbalisanten, omdat hof geen reden heeft te twijfelen aan juistheid van processen-verbaal van verbalisanten en geen noodzaak ziet hen te horen. 1. Afwijzing in arrest toereikend gemotiveerd? 2. Gebruik van getuigenverklaring voor bewijs. Schending ondervragingsrecht? Ad 1. HR herhaalt relevant...

ECLI:NL:HR:2021:1090 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/02236
Gepubliceerd op 13-07-2021
Diefstal van konijnen uit dierenfokkerij door dierenactivist, art. 310 Sr. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan, ttz. in h.b. gehandhaafd en op latere tz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van aangeefster ter onderbouwing van beroep op noodtoestand en (psychische) overmacht, omdat verdachte niet in zijn verdedigingsbelang is geschaad door het niet horen van getuige. Afwijzing verzoek in st...

ECLI:NL:HR:2021:1136 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/02483
Gepubliceerd op 13-07-2021
OM-cassatie. OM o.g.v. art. 349.3 Sv niet-ontvankelijk in vervolging t.z.v. medeplegen van zware mishandeling in discotheek in Nijmegen (art. 302.1 Sr), omdat OM vanwege zwaarwegend opsporingsbelang heeft geweigerd medewerking te verlenen aan bevel van RC om informant als getuige op te roepen. Verhouding tussen art. 349.3 Sv en art. 359a Sv. 1. Had hof bij beoordeling van rechtsgevolg dat moet ...

ECLI:NL:HR:2021:1132 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/02154
Gepubliceerd op 13-07-2021
Begunstiging door mobiele telefoon te verstoppen in plantenbak, art. 189.1.3 Sr. Beroep op strafuitsluitingsgrond van art. 189.3 Sr, omdat verdachte bang was voor haar eigen vervolging. Art. 189.3 Sr is eveneens van toepassing op degene die in art. 189.1 Sr vermelde handelingen mede verricht ten einde gevaar van vervolging voor zichzelf te ontgaan (vgl. HR:1995:ZD0248). In het licht van wat doo...

ECLI:NL:HR:2021:1050 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01123
Gepubliceerd op 13-07-2021
Liquidaties in Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Medeplegen (poging tot) moord (meermalen gepleegd), art. 289 Sr en medeplegen poging tot gekwalificeerde doodslag (meermalen gepleegd), art. 288 Sr. Veroordeling tot levenslange gevangenisstraf. Bewijsklacht medeplegen poging tot gekwalificeerde doodslag. Hof heeft in bewijsvoering gemotiveerd op grond waarvan naar zijn oordeel tlgd. medeplegen van...

ECLI:NL:HR:2021:1049 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01088
Gepubliceerd op 13-07-2021
Liquidaties in Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Medeplegen (poging tot) moord (meermalen gepleegd), art. 289 Sr en medeplegen poging tot gekwalificeerde doodslag (meermalen gepleegd), art. 288 Sr. Veroordeling tot levenslange gevangenisstraf. Bewijsklacht medeplegen poging tot gekwalificeerde doodslag. Hof heeft in bewijsvoering gemotiveerd op grond waarvan naar zijn oordeel tlgd. medeplegen van...

ECLI:NL:HR:2021:1080 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01553
Gepubliceerd op 13-07-2021
Medeplegen moord in 2014 in Huijbergen door slachtoffer bij zijn woning door het hoofd te schieten, art. 289 Sr. Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01534 en 20/01551.

ECLI:NL:HR:2021:1081 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01551
Gepubliceerd op 13-07-2021
Medeplegen moord in 2014 in Huijbergen door slachtoffer bij zijn woning door het hoofd te schieten, art. 289 Sr. 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Bewijsklacht opzet. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01534 en 20/01553.

ECLI:NL:HR:2021:1082 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01534
Gepubliceerd op 13-07-2021
Medeplegen moord in 2014 in Huijbergen door slachtoffer bij zijn woning door het hoofd te schieten, art. 289 Sr. Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01551 en 20/01553.

ECLI:NL:HR:2021:1079 Hoge Raad, 13-07-2021, 19/02157
Gepubliceerd op 13-07-2021
Voorhanden hebben van wapen (art. 26.1 WWM) en zich in dat wapen bevindende munitie (art. 26.1 WWM). Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57 Sr? Belang bij cassatie? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2017:1111 tot en met HR:2017:1115 m.b.t. eendaadse samenloop en voortgezette handeling. Uit vermelding van art. 57 Sr blijkt dat hof van oordeel is dat m.b.t. bewezenverklaard voorhanden hebben...

ECLI:NL:HR:2021:1128 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01233
Gepubliceerd op 13-07-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit diefstal en oplichting. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn in h.b. is overschreden op de grond dat zaak in eerste aanleg voortvarend is behandeld? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01232.

ECLI:NL:HR:2021:1127 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01232
Gepubliceerd op 13-07-2021
Oplichting (art. 326.1 Sr) en diefstal m.b.v. valse sleutel (art. 311.1.5 Sr) van hoogbejaarde slachtoffers door via babbeltrucs hun pincode te ontfutselen, hun pinpas te ontvreemden en geld op te nemen van hun bankrekeningen. 1. Vordering benadeelde partij t.a.v. immateriële schade. Is sprake van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106.b BW? 2. Omzetting vervangende hechtenis...

ECLI:NL:HR:2021:1135 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/00380
Gepubliceerd op 13-07-2021
Poging tot diefstal (art. 310 Sr) en vernieling (art. 350.1 Sr) van 3 rolluiken, die verdachte aantreft op paadje achter tuinhuis van aangever. Bewijsklacht opzet. Kan uit gebezigde bewijsmiddelen worden afgeleid dat verdachte opzettelijk heeft gehandeld? Niet alleen heeft hof onder b.m. opgenomen verklaring van verdachte v.zv. inhoudend dat “rolluik op gemeentegrond lag en hij het dus mocht pa...

ECLI:NL:HR:2021:1006 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/00174
Gepubliceerd op 13-07-2021
Medeplegen opzetheling, meermalen gepleegd (art. 416.1.a Sr) en medeplegen witwassen van criminele erfenis van vermoorde zoon van verdachte, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b en 420bis.1.a Sr). 1. Is verjaring van helingsfeit gestuit door uitbrengen van rechtshulpverzoek door OvJ? 2. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van OM in vervolging dan wel bewijsuitsluiting op de grond ...

ECLI:NL:HR:2021:1125 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/02540
Gepubliceerd op 13-07-2021
Rijden onder invloed (art. 8.2.a WVW 1994), verlaten plaats van ongeval (art. 7.1 WVW 1994) en veroorzaken van gevaar op de weg (art. 5 WVW 1994). Verbaliseringsplicht m.b.t. politiegeweld bij aanhouding verdachte, bereik van art. 359a Sv. 1. Levert omstandigheid dat in het door verbalisant opgemaakte proces-verbaal van aanhouding niet is geverbaliseerd dat bij aanhouding van verdachte geweld i...

ECLI:NL:HR:2021:1134 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/00991
Gepubliceerd op 13-07-2021
Verduistering van als voorschot toegekende subsidiebedragen bestemd voor inhuren van fractiemedewerkers door (oud-)lid van Provinciale Staten in Friesland (meermalen gepleegd), art. 321 Sr. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman ttz. in h.b. op de grond dat verdachte ernstig ziek is, door hof afgewezen o.g.v. belangenafweging, nu behandeling reeds 3 keer is aangehouden en 20 maanden zijn verst...

ECLI:NL:HR:1995:ZD0248 Hoge Raad, 17-10-1995, 100.501
Gepubliceerd op 08-07-2021
Medeplichtigheid aan medeplegen poging tot afpersing met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, art. 317.1 en 317.3 jo. 312.2 Sr en begunstiging, art. 189.1.1 Sr. 1. Afwijzing van bij pleidooi gedaan verzoek tot horen van 3 getuigen op de grond dat noodzakelijkheid van verzochte niet is gebleken. 2. Beroep op strafuitsluitingsgrond van art. 189.2 Sr. Heeft hof te beperkte uitleg gegeven aan straf...

ECLI:NL:HR:2021:1067 Hoge Raad, 06-07-2021, 20/00037
Gepubliceerd op 06-07-2021
Zware mishandeling door ander met mes in lip te snijden, art. 302.1 Sr. Bewijsklacht zwaar lichamelijk letsel. Kunnen snee en (blijvend) litteken in lip worden aangemerkt als zwaar lichamelijk letsel? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:1051 m.b.t. algemene gezichtspunten voor beantwoording van vraag of van zwaar lichamelijk letsel sprake is. Hof heeft bewezenverklaard dat verdachte ...

ECLI:NL:HR:2021:1085 Hoge Raad, 06-07-2021, 19/00453
Gepubliceerd op 06-07-2021
Profijtontneming, w.v.v. (schatting: € 828.919,50, betalingsverplichting: € 815.000) uit gewoontewitwassen, valsheid in geschrift en aanwezig hebben XTC-pillen en MDMA. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 (oud) en art. 36e.3 (oud) Sr. 1. Representeert uitkomst gebezigde kasopstelling het door betrokkene daadwerkelijk verkregen voordeel? 2. Heeft hof schatting w.v.v. toereikend gemo...

ECLI:NL:HR:1980:AC7086 Hoge Raad, 23-12-1980, 72063
Gepubliceerd op 06-07-2021
Medeplegen doen opnemen van valse opgave in authentieke akte door in notariële akte op te nemen dat koopsom van inboedel is voldaan wetende dat betaling niet heeft plaatsgevonden, art. 227 Sr. 1. Beroep op afwijkende door hof niet vastgestelde verklaringen, die in bewijsmateriaal te vinden zouden zijn. Selectie- en waarderingsvrijheid van feitenrechter. 2. Opgave van feiten, van welker waarheid...

ECLI:NL:HR:2021:1046 Hoge Raad, 06-07-2021, 21/00867
Gepubliceerd op 06-07-2021
Herziening. Feitelijk leiding geven aan opzettelijk (namens BV) indienen van valse verwijskaarten bij zorgverzekeraars door KNO arts, art. 225.2 Sr. Heeft Rb ten onrechte aangenomen dat verwijskaarten bewijsbestemming hebben? Aangevoerd wordt (onder verwijzing naar bij aanvraag gevoegde documenten) dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat 4 door Rb als vals aangemerk...

ECLI:NL:HR:2021:1069 Hoge Raad, 06-07-2021, 21/02564
Gepubliceerd op 06-07-2021
Herziening. Door een rechtspersoon opzettelijk gebruikmaken van een vals geschrift. Aanvraag is kennelijk ongegrond. HR verwijst voor redenen naar ECLI:NL:HR:2021:1046 en wijst de vraag aanvraag af.

ECLI:NL:HR:2021:981 Hoge Raad, 06-07-2021, 20/02176
Gepubliceerd op 06-07-2021
Medeplegen diefstal d.m.v. braak (meermalen gepleegd), art. 311.1 Sr. Ontbrekende bewijsmiddelen, art. 359.3 en 359.8 Sv. ’s Hofs uitspraak bevat niet de b.m. en bij stukken bevindt zich niet aanvulling ex art. 365a. 2 Sv. Raadsman heeft o.g.v. art. 4.3.6.3 Procesreglement HR verzocht om toezending van die aanvulling. Hof heeft aan HR bericht dat aanvulling niet is opgemaakt. ’s Hofs uitspraak ...

ECLI:NL:HR:2021:980 Hoge Raad, 06-07-2021, 19/05952
Gepubliceerd op 06-07-2021
Ontbrekende pleitnota. De pleitnota die in het p-v is vermeld, ontbreekt bij de stukken die aan HR zijn gezonden. N.a.v. een door de raadsvrouw o.g.v. art. 4.3.6.3 Procesreglement HR gedaan verzoek is bij hof nadere informatie ingewonnen. O.g.v. die informatie moet worden aangenomen dat die pleitnota niet meer beschikbaar zal komen. HR kan daardoor niet nagaan of op tz. meer verweren zijn gevoe...

ECLI:NL:HR:2021:1077 Hoge Raad, 06-07-2021, 19/04671
Gepubliceerd op 06-07-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. Is schatting w.v.v. d.m.v. in strafzaak bewezenverklaard witwassen toereikend gemotiveerd? HR wijdt voorafgaande beschouwingen aan de vraag of en zo ja, op welke wijze na veroordeling wegens witwassen (waaronder gewoontewitwassen en eenvoudig witwassen) ontneming van w.v.v. a.b.i. art. 36e Sr kan plaatsvinden. Hof heeft terecht tot uitgangspunt genomen da...

ECLI:NL:HR:2021:1042 Hoge Raad, 06-07-2021, 20/00180
Gepubliceerd op 06-07-2021
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 19,5 miljoen euro van 3 buitenlandse handelsbanken op Schiphol t.z.v. verdenking van witwassen, terwijl centrale bank van dat buitenland ‘shipper’ is van Suriname naar China. Heeft centrale bank immuniteit? Centrale bank en handelsbanken hebben gezamenlijk klaagschrift ingediend, waarna Rb beklag gegrond heeft verklaard vanwege immuniteit centrale ba...

ECLI:NL:HR:2021:1078 Hoge Raad, 06-07-2021, 19/05520
Gepubliceerd op 06-07-2021
Medewerking weigeren aan bevel ademonderzoek, art. 163.2 WVW 1994. Verbeurdverklaring van fiets, art. 33a.1.b Sr. Is bewezenverklaard feit begaan ‘met betrekking tot’ verbeurdverklaarde fiets a.b.i. art. 33a.1.b? Inbeslaggenomen fiets is voertuig dat verdachte bestuurde toen bij verbalisanten verdenking rees dat hij dat voertuig onder invloed van alcohol bestuurde, hetgeen uiteindelijk heeft ge...

ECLI:NL:HR:2021:1062 Hoge Raad, 06-07-2021, 19/03563
Gepubliceerd op 06-07-2021
OM-cassatie. Hof heeft OvJ n-o verklaard in hoger beroep tegen veroordeling Rb t.z.v. verkoop van cocaïne (art. 2.B Opiumwet) en aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet) met verbeurdverklaring auto, vanwege ontoelaatbare beperking van h.b. na partiële intrekking (m.b.t. aanwezig hebben van cocaïne en verbeurdverklaring). Herstelmogelijkheid OM bij ontoelaatbare partiele intrekking van h....

ECLI:NL:HR:2021:1002 Hoge Raad, 06-07-2021, 19/01538
Gepubliceerd op 06-07-2021
Medeplegen belaging (meermalen gepleegd) van volstrekt willekeurig gekozen personen door gedurende periode van aantal maanden bedreigende telefoontjes te plegen, groot aantal bezorgdiensten te laten langskomen op woonadressen van slachtoffers en op naam van 1 van hen meerdere abonnementen af te sluiten, art. 285b.1 Sr. Vordering benadeelde partij m.b.t. vergoeding van immateriële schade. Aantas...

ECLI:NL:HR:2021:984 Hoge Raad, 06-07-2021, 18/05396
Gepubliceerd op 06-07-2021
Belastingfraude. HR maakt opmerkingen over wijziging van regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling (hierna: VI) na i.w.tr. Wet straffen en beschermen op 1 juli 2021. O.g.v. (gewijzigd) art. IV.3 van de Wet straffen en beschermen geldt dat bij veroordelingen tot vrijheidsstraf die door Rb of hof zijn uitgesproken voor 1 juli 2021, de VI wordt toegepast met inachtneming van daarop betrek...

ECLI:NL:HR:2021:902 Hoge Raad, 06-07-2021, 19/04307
Gepubliceerd op 06-07-2021
Voorhanden hebben vuurwapen cat. III en munitie (art. 26.1 WWM) en opzettelijk aanwezig hebben cocaïne (art. 2C Opiumwet). Middel m.b.t. verwerping verweer dat veiligheidsfouillering onrechtmatig was. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1064 Hoge Raad, 06-07-2021, 20/02360
Gepubliceerd op 06-07-2021
Strafmotivering, door hof in aanmerking genomen omstandigheid blijkt niet uit onderzoek ttz. Verdachte is veroordeeld tot gevangenisstraf van 12 maanden t.z.v. diefstal (art. 310 Sr) en medeplegen diefstal (art. 311.1.4 Sr). Hof heeft in strafmotivering in het nadeel van verdachte betrokken dat verdachte het slachtoffer van medeplegen diefstal heeft “gedrogeerd”. P-v ttz. en stukken waarvan op ...

ECLI:NL:HR:2021:1033 Hoge Raad, 06-07-2021, 20/02273
Gepubliceerd op 06-07-2021
Medeplegen van in authentieke akte valse opgave doen opnemen, art. 227.1 Sr en gewoontewitwassen, art. 420ter jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr. 1. Is btw-nummer in notariële akte van levering ‘een feit van welks waarheid de akte moet doen blijken’ a.b.i. art. 227 Sr? 2. Bewijsklacht gewoontewitwassen. Zijn voorwerpen afkomstig uit valsheid in geschrift en niet-ambtelijke omkoping? Ad 1. HR herha...

ECLI:NL:HR:2021:967 Hoge Raad, 06-07-2021, 20/01821
Gepubliceerd op 06-07-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op bestelauto van klager (werkgever) onder ander dan klager (werknemer) t.z.v. verdenking van rijden zonder rijbewijs. Had klager redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zijn bestelbus door zijn werknemer (verdachte) i.v.m. strafbaar feit zou worden gebruikt? Art. 33a.2 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823 m.b.t. toepasselijke maatstaf i.g.v. beslag...

ECLI:NL:HR:2021:1005 Hoge Raad, 06-07-2021, 20/00412
Gepubliceerd op 06-07-2021
Mishandeling van zijn vader (meermalen gepleegd), art. 304.1 Sr. Verzoek tot afgifte van zorgmachtiging, Wet forensische zorg. Kon hof verzoek om zorgmachtiging ex art. 2.3 Wfz afwijzen wegens ontbreken van indicatiestelling a.b.i. art. 5.1 Wfz? Hof heeft verzoek van verdediging om ambtshalve een zorgmachtiging a.b.i. art. 2.3 Wfz op te leggen afgewezen op grond dat indicatiestelling a.b.i. art...

ECLI:NL:HR:2021:965 Hoge Raad, 06-07-2021, 20/00336
Gepubliceerd op 06-07-2021
Medeplegen oplichting, art. 326 Sr. Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1. RO. Samenhang met 20/00291.

ECLI:NL:HR:2021:964 Hoge Raad, 06-07-2021, 20/00291
Gepubliceerd op 06-07-2021
Medeplegen oplichting door bij koop van tweedehands horloge gebruik te maken van valse betalingsapp, art. 326.1 Sr. Bewijsklacht medeplegen. Onschuldpresumptie, art. 6.2 EVRM. Heeft hof door bij bewezenverklaring van medeplegen oplichting f&o te betrekken van 4 andere oplichtingen waarvoor verdachte in e.a. is vrijgesproken gehandeld in strijd met onschuldpresumptie? HR herhaalt relevante overw...

ECLI:NL:HR:2021:1036 Hoge Raad, 06-07-2021, 20/03005
Gepubliceerd op 06-07-2021
Groepsbelediging, art. 137c.1 Sr. Veroordeling politicus vanwege ‘Minder Marokkanen’ uitlating zonder oplegging van straf of maatregel. Heeft verdachte zich beledigend uitgelaten over groep mensen wegens hun ras en staat art. 10 EVRM in de weg aan veroordeling? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2009:BF0655 m.b.t. beledigend karakter van uitlating en belediging van groep mensen wegens i...

ECLI:NL:HR:2021:1028 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/04248
Gepubliceerd op 30-06-2021
Medeplegen bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr) en medeplegen poging tot diefstal met geweld (art. 312.1 en 312.2 Sr) en/of medeplegen poging tot afpersing (art. 317.1 Sr). Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57 Sr? Belang bij cassatie? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2017:1111 tot en met HR:2017:1115 m.b.t. eendaadse samenloop en voortgezette handeling. Hof heeft, gelet op enk...

ECLI:NL:HR:1999:ZD1554 Hoge Raad, 25-05-1999, 110.900 P
Gepubliceerd op 29-06-2021
Ook bekend onder ECLI:NL:HR:1999:AK1546

ECLI:NL:HR:1999:AK1546 Hoge Raad, 25-05-1999, 110.900 P
Gepubliceerd op 29-06-2021
Ook bekend onder ECLI:NL:HR:1999:ZD1554

ECLI:NL:HR:2021:992 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/05023
Gepubliceerd op 29-06-2021
Medeplegen diefstal met braak en inklimming en poging diefstal met braak en/of inklimming, art. 311 Sr. Middelen over 1. Bewijsklacht zinsnede bewijsoverweging hof, 2. omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr en 3. overschrijding inzendtermijn. HR: ad 1. art. 81.1 RO, ad 2. bepaling dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur ...

ECLI:NL:HR:2021:991 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/02994
Gepubliceerd op 29-06-2021
Geen middelen ingediend, Ve n-o. Samenhang met 19/02987 en 19/0286.

ECLI:NL:HR:2021:990 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/02987
Gepubliceerd op 29-06-2021
Geen middelen ingediend, Ve n-o. Samenhang met 19/02986 en 19/02994.

ECLI:NL:HR:2021:843 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/03983
Gepubliceerd op 29-06-2021
Niet voldoen aan op moeder rustende plicht er voor te zorgen dat haar beide jongste kinderen staan ingeschreven op een school en dat haar beide oudste kinderen hun school geregeld bezoeken, overtreding art. 2.1 Leerplichtwet 1969. Beroep op vrijstelling ex art. 5.b Lpw o.g.v. traditionele katholieke geloofsovertuiging onder verwijzing naar voorafgaand aan tz. in h.b. ingestuurd verweerschrift. ...

ECLI:NL:HR:2021:1025 Hoge Raad, 29-06-2021, 18/04473
Gepubliceerd op 29-06-2021
Bemoeilijken ambtsverrichting door in 2015 in Almere n.a.v. ruzie in supermarkt filmend met zijn mobiele telefoon in directe nabijheid van politie te gaan staan t.t.v. aanhouding van zijn broers en zich na meerdere bevelen om afstand te houden niet te verwijderen (art. 185 Sr) en belediging politieagent (art. 266.1 jo. 267.2 Sr). 1. Eigen waarneming van rechter betrokken bij beraadslaging a.b.i...

ECLI:NL:HR:2021:968 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/00420
Gepubliceerd op 29-06-2021
Poging moord, gvs 7 jr. Art. 45 en 289 Sr. Middelen o.m. over voorbedachte rade. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:844 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/03984
Gepubliceerd op 29-06-2021
Overtreding art. 2.1 Leerplichtwet 1969 (LPW). Inschrijfplicht. Beroep op vrijstelling ex art. 5.b LPW o.g.v. traditionele katholieke geloofsovertuiging. Het cassatiemiddel slaagt. De redenen daarvoor staan vermeld in HR:2021:843. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 19/03983.

ECLI:NL:HR:2021:989 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/02986
Gepubliceerd op 29-06-2021
Vordering tul en oplegging vervangende hechtenis die duur van niet tenuitvoergelegde vrijheidsstraf overstijgt, art. 14g (oud) en 22d Sr. Hof zet eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraffen van 3 dagen en 1 week om in taakstraffen van 12 uren en 30 uren en bepaalt daarbij vervangende hechtenis op 6 dagen en 15 dagen. De door hof bevolen vervangende hechtenis overstijgt duur van eerder n...

ECLI:NL:HR:2021:1032 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/03814
Gepubliceerd op 29-06-2021
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Turkije t.z.v. medeplegen van dubbele moord en medeplegen van poging tot moord in het drugsmilieu. Middel over de verwerping van het beroep op dreigende schending van het recht op een eerlijk proces o.a. wegens lidmaatschap van de opgeëiste persoon van de oppositiepartij HDP. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Rb heeft de uitlevering van de opgeëiste...

ECLI:NL:HR:2021:996 Hoge Raad, 29-06-2021, 21/00108
Gepubliceerd op 29-06-2021
Herziening, BTW-fraude. Feitelijk leiding geven aan opzettelijk (namens BV) onjuiste aangiften omzetbelasting doen (art. 69 AWR). Aangevoerd wordt (onder verwijzing naar beroepschrift in andere fiscale zaak) dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv. V.zv. aanvraag steunt op beslissing van belastingkamer van hof waarin bewijsmateriaal dat ook in strafzaak aan de orde was, anders zou ...

ECLI:NL:HR:2021:1022 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/02238
Gepubliceerd op 29-06-2021
Middel over de verwerping verweer dat OM n-o is in de vervolging, nu verdachte een voorwaardelijk sepot zou hebben gekregen en aan de gestelde voorwaarden voor dat sepot heeft meegewerkt. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1027 Hoge Raad, 29-06-2021, 21/00042
Gepubliceerd op 29-06-2021
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Turkije t.z.v. betrokkenheid bij de invoer van ecstasypillen vanuit Nederland naar Turkije. De Rb heeft de uitlevering van de opgeëiste persoon toelaatbaar verklaard met het oog op strafvervolging t.z.v. het strafbare feit als omschreven in het verzoek tot uitlevering alsmede in de vordering . Dit feit – zo begrijpt de HR – is omschreven in het “uit...

ECLI:NL:HR:2021:1021 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/02298
Gepubliceerd op 29-06-2021
Zedenzaak. Ontuchtige handeling. art 247 Sr. Middelen o.m. over de seksuele intentie bij verdachte (leraar staat heel dicht achter een leerlinge bij een strijkopdracht). HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:994 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/01328
Gepubliceerd op 29-06-2021
Schuldwitwassen bromfiets, art. 420quater.1.b Sr. Moest verdachte redelijkerwijs vermoeden dat bromfiets afkomstig was uit enig misdrijf? In aanmerking genomen dat uit bewijsvoering niet z.m. kan worden afgeleid dat verdachte m.b.t. voorhanden hebben van bromfiets in die mate is tekortgeschoten in zijn onderzoeksplicht dat hij met de voor schuldwitwassen vereiste aanmerkelijke onvoorzichtigheid...

ECLI:NL:HR:2021:982 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/02164
Gepubliceerd op 29-06-2021
Beklag, beslag op hond n.a.v. bijtincident onder belanghebbende t.z.v. verdenking van overtreding van art. 425 Sr. Afzonderlijke rechterlijke beschikking tot onttrekking aan het verkeer van (gevaarlijke) hond, art. 552f.2 Sv en art. 36b.1.4 Sr. Is OvJ ontvankelijk in vordering a.b.i. art. 552f.2 Sv, nu OvJ voornemens is tot vervolging over te gaan? In art 36b.1.4 Sr is mogelijkheid geopend om v...

ECLI:NL:HR:2021:1020 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/01763
Gepubliceerd op 29-06-2021
Art. 310 Sr, diefstal van geldbedrag uit winkeltje verzorgingstehuis. Sprake van voltooide diefstal nu verdachte in zijn hoedanigheid van winkelbezoeker, geld uit kassa in zijn handen had en kassa had gesloten? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1019 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/00673
Gepubliceerd op 29-06-2021
Misslagen in p-v van de zitting bij het hof wat betreft de naam van een raadsheer en m.b.t. de samenstelling van het hof, welke misslagen n.a.v. een vraag van de AG bij de HR door het hof zijn toegelicht en de steller van het middel in de gelegenheid is gesteld op het ingekomen bericht van het hof te reageren. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1031 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/00170
Gepubliceerd op 29-06-2021
Caribische zaak. Ambtelijke omkoping van 2 ambtenaren van immigratiedienst in Sint Maarten door hen geld te beloven, als zij er voor zouden zorgen dat 2 personen zonder grenscontrole op rechtmatige verblijfstitel zouden kunnen inreizen in Sint Maarten, art. 2:128.1.a SrSM. Is vereist dat belofte degene aan wie toezegging is gericht (ambtenaren) heeft bereikt, wil sprake zijn van een belofte doe...

ECLI:NL:HR:2021:993 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/00558
Gepubliceerd op 29-06-2021
Besturen van auto tijdens rijontzegging, art. 9.1 WVW 1994. Afwijzing van ttz. in h.b. gedaan verzoek tot horen van verbalisant, omdat noodzaak niet is gebleken, nu het door verbalisant ambtsedig opgemaakt p-v voldoende duidelijk is, hof geen reden ziet om aan p-v te twijfelen en verdachte zijn ttz. in h.b. afgelegde verklaring (waarvan inhoud strijdig is met in p-v weergegeven bevindingen van ...

ECLI:NL:HR:2021:1030 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/05312
Gepubliceerd op 29-06-2021
Diefstal van toiletpapier uit winkel (art. 310 Sr) en belediging (art. 266.1 Sr) en bedreiging (art. 285.1 Sr) van medewerkster van woningstichting. 1. Afwijzing verzoek tot opmaken reclasseringsrapportage. 2. OM ontvankelijk in vervolging t.z.v. belediging, nu niet blijkt dat slachtoffer klacht heeft ingediend? 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art...

ECLI:NL:HR:2021:1018 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/00092
Gepubliceerd op 29-06-2021
Poging oplichting, art. 326 Sr. Toewijzing vordering tul van een eerder voorwaardelijk opgelegde taakstraf. Algemene voorwaarde, en vóór het einde van de proeftijd schuldig gemaakt aan een nieuw, strafbaar feit. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1029 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/04462
Gepubliceerd op 29-06-2021
Art. 416.2 Sv (n-o in hoger beroep) na veroordeling in eerste aanleg t.z.v. medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels (art. 311.1 Sr). Dubbel verstek. 1. Juistheid volmacht instellen h.b. Was raadsman gemachtigd tot instellen h.b.? 2. Toepassing art. 416.2 Sv. 3. Aanwezigheidsrecht in h.b. Ad 1. H.b. is ingesteld n.a.v. een volmacht, waarin raadsman verklaart dat hij daartoe bepaaldelijk gevol...

ECLI:NL:HR:2021:845 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/05483
Gepubliceerd op 29-06-2021
Ontslag van alle rechtsvervolging van verdachte met schizofreniestoornis t.z.v. belaging van stiefvader (art. 285b.1 Sr) en bedreiging van moeder (art. 285.1 Sr). Maatregel plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis, art. 37 (oud) Sr, art. 2.3.1 Wfz en art. 6:5 Wvggz. Betekent vervallen van art. 37 (oud) Sr wijziging van sanctierecht a.b.i. art. 1.2 Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020...

ECLI:NL:HR:2021:1024 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/05014
Gepubliceerd op 29-06-2021
Diefstal met geweld van geld uit kassalade supermarkt, art. 312.1 Sr. Vordering benadeelde partij (winkelmedewerker) tot vergoeding van immateriële schade, geestelijk letsel. Is sprake van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106.b BW a.g.v. bewezenverklaard feit? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 en HR:2019:376 m.b.t. gevallen waarin sprake kan zijn van aantas...

ECLI:NL:HR:2021:976 Hoge Raad, 22-06-2021, 19/02649
Gepubliceerd op 23-06-2021
Medeplegen van witwassen, art. 420bis Sr, medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd, art. 326 Sr en medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, art. 225 Sr. Bewijsklachten m.b.t. bewezenverklaarde feiten en klacht dat hof onvoldoende heeft gerespondeerd op uos m.b.t. ontbreken opzet bij verdachte en middel m.b.t. ontbreken beslissing hof inzake beslag op woning van verdachte e...

ECLI:NL:HR:2021:958 Hoge Raad, 22-06-2021, 19/02625
Gepubliceerd op 23-06-2021
Openlijke geweldpleging in uitgaansgelegenheid in Amsterdam, art. 141 Sr. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast. Samenhang met 19/03561.

ECLI:NL:HR:2021:977 Hoge Raad, 22-06-2021, 20/03045
Gepubliceerd op 22-06-2021
Poging tot doodslag door steken met mes in hals. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2021:962 Hoge Raad, 22-06-2021, 19/05419
Gepubliceerd op 22-06-2021
Medeplegen gewoontewitwassen (meermalen gepleegd) door grote geldbedragen te vervoeren binnen Europa, art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr. Adequate rechtsbijstand aan verdachte voorafgaand en tijdens haar verhoor in Spanje als “verdachte in Nederlandse strafzaak”? Art. 3.1 Richtlijn 2013/48/EU bepaalt dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat verdachten of beklaagden recht hebben op toegang tot advocaat...

ECLI:NL:HR:2021:959 Hoge Raad, 22-06-2021, 19/03561
Gepubliceerd op 22-06-2021
Openlijke geweldpleging in uitgaansgelegenheid in Amsterdam, art. 141 Sr. 1. Salduz. Schending van consultatierecht nu verdachte voor zijn inverzekeringstelling geen raadsman heeft kunnen raadplegen? 2. Afwijzing van ttz. gedaan voorwaardelijk getuigenverzoek, omdat noodzaak niet is gebleken. Afwijzing in arrest toereikend gemotiveerd? Ad 1. O.g.v. HR:2009:BH3079 en HR:2015:3608 had hof ervan b...

ECLI:NL:HR:2021:934 Hoge Raad, 22-06-2021, 19/04184
Gepubliceerd op 22-06-2021
Poging tot zware mishandeling door met mes in schouder te steken, art. 302 Sr. Beroep op noodweer(exces). Had verdachte een reële en redelijke mogelijkheid om zich aan aanranding te onttrekken? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. subsidiariteitseis en onttrekkingsvereiste. Vaststellingen hof houden in dat verdachte achtereenvolgens door twee verschillende personen,...

ECLI:NL:HR:2021:979 Hoge Raad, 22-06-2021, 19/03411
Gepubliceerd op 22-06-2021
Medeplegen opzettelijk telen van hennep, art. 3.B Opiumwet en medeplegen diefstal elektriciteit t.b.v. hennepkwekerij, art. 311.4 en 5 Sr. Middelen klagen over bewezenverklaarde medeplegen en gebruik verklaring medeverdachte terwijl hof onderdelen van die verklaring onaannemelijk heeft geacht. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03410.

ECLI:NL:HR:2021:978 Hoge Raad, 22-06-2021, 19/03410
Gepubliceerd op 22-06-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Middel m.b.t. verzuim in mindering brengen op w.v.v. van aan benadeelde derde in rechte toegekende vordering (art. 36e.9 Sr). HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03411.

ECLI:NL:HR:2021:983 Hoge Raad, 22-06-2021, 20/00868
Gepubliceerd op 22-06-2021
Schietpartij Ambachtsplein Rotterdam-Zevenkamp op 18-9-2017. Poging doodslag door in winkelcentrum vlakbij uitgang van metrostation met vuurwapen op korte afstand in buik van slachtoffer te schieten (art. 287 Sr), poging zware mishandeling door op de grond liggend slachtoffer vervolgens met geschoeide voet tegen zijn hoofd te schoppen (art. 302.1 Sr) en voorhanden hebben van geladen vuurwapen (...

ECLI:NL:HR:2021:948 Hoge Raad, 22-06-2021, 19/04811
Gepubliceerd op 22-06-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit feitelijk leidinggeven aan valselijk opmaken van bedrijfsadministratie door zijn BV. Verband tussen feit en voordeel. Heeft betrokkene wederrechtelijk voordeel verkregen uit valsheid in geschrift en soortgelijke feiten? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1999:AK1546 m.b.t. daadwerkelijk genoten voordeel ingeval strafbaar feit op zichzelf geen rechtstr...

ECLI:NL:HR:2021:854 Hoge Raad, 22-06-2021, 20/01650
Gepubliceerd op 22-06-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto, scooter en telefoon onder klager na veroordeling t.z.v. vermogensdelicten. Geen openbare behandeling klaagschriften i.v.m. COVID-19 (corona). O.g.v. art. 23.2 Sv moeten door raadkamer het OM, verdachte en andere procesdeelnemers worden gehoord, althans hiertoe worden opgeroepen, tenzij anders voorgeschreven. O.g.v. art. 552a.7 Sv dient klaagschrift tijdens...

ECLI:NL:HR:2021:947 Hoge Raad, 22-06-2021, 20/00257
Gepubliceerd op 22-06-2021
Brandstichting in woning met dodelijke afloop, art. 157 Sr. Inzet undercoveragent op luchtplaats politiebureau tijdens pauze van regulier politieverhoor van kwetsbare verdachte a.b.i. art. 28b.1 Sv. Stelselmatig informatie inwinnen, art. 126j Sv. Is verklaring van verdachte in strijd met verklaringsvrijheid afgelegd? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2004:AN9195 m.b.t. toelaatbaarheid s...

ECLI:NL:HR:2021:943 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/04832
Gepubliceerd op 15-06-2021
Strafmotivering, art. 359.6 Sv. Hof heeft verdachte t.z.v. zwart rijden, meermalen gepleegd (art. 70.1 Wet personenvervoer 2000) veroordeeld tot hechtenis van telkens 1 week en ter motivering van strafoplegging volstaan met standaardoverweging. Deze overweging bevat geen opgave van redenen die i.h.b. hebben geleid tot keuze van opleggen van vrijheidsbenemende straf. Dat is in strijd met art. 35...

ECLI:NL:HR:2021:847 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/01690
Gepubliceerd op 15-06-2021
Verduistering geldbedragen door als financieel manager van B.V. na accordering van door hem vals opgemaakte facturen grote geldbedragen naar eigen rekeningen weg te sluizen, art. 321 Sr. Had verdachte hoeveelheden geld uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich? Uit bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat verdachte aanvankelijk als boekhouder en later als financieel manager het...

ECLI:NL:HR:2021:942 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/01799
Gepubliceerd op 15-06-2021
Herziening, belastingfraude. Feitelijk leiding geven aan opzettelijk (namens BV) onjuiste aangiften omzetbelasting doen (art. 69 AWR). Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv, nu uit de bij aanvraag gevoegde documenten blijkt dat hof ten onrechte niet aannemelijk heeft geacht standpunt van aanvrager dat suppletieaangiften voor omzetbelasting in bezit van Belastingd...

ECLI:NL:HR:2021:941 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/04997
Gepubliceerd op 15-06-2021
Economische zaak. OM-cassatie. Ontslag van alle rechtsvervolging t.z.v. opslaan en voorhanden hebben van professioneel vuurwerk, art. 1.2.2 lid 1 en lid 3 Vuurwerkbesluit. Moet art. 1.2.2 lid 3 Vuurwerkbesluit worden aangemerkt als ‘systematische’ specialis t.o.v. art. 1.2.2 lid 1 Vuurwerkbesluit? Hof heeft geoordeeld dat art. 1.2.2 lid 3 Vuurwerkbesluit, waar het gaat om opslaan en voorhanden ...

ECLI:NL:HR:2021:930 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/01822
Gepubliceerd op 15-06-2021
Poging tot zware mishandeling (art. 302.1 Sr) en bedreiging (art. 285.1 Sr). Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Is verdachte bekend met einduitspraak Pr op het moment dat wordt begonnen met tenuitvoerlegging van de in e.a. opgelegde gevangenisstraf? Hof heeft kennelijk aangenomen dat geen sprake is van omstandigheid, vermeld in art. 40...

ECLI:NL:HR:2021:932 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00650
Gepubliceerd op 15-06-2021
Poging tot doodslag (art. 287 Sr) en vernieling (art. 350.1 Sr). 1. Herstelbeslissing hof. Aanvulling op arrest waarin alsnog beslissing wordt genomen op vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd. 2. Verzuim hof in arrest te beslissen op vordering b.p. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2012:BW1478 m.b.t. gevallen waarin en wijze waarop feitenrechter ...

ECLI:NL:HR:2021:936 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00669
Gepubliceerd op 15-06-2021
Medeplegen invoer cocaïne (art. 2.A Opiumwet). Schending aanwezigheidsrecht, nu verdachte t.g.v. grootschalige verkeersopstopping enkele uren kwam vast te zitten in verkeer, waardoor hij hof niet meer tijdig kon bereiken om tz. bij te wonen? Uitgangspunt is dat als dagvaarding van verdachte die is ingeschreven in BRP geldig is betekend, verdachte niet op tz. is verschenen en door verdachte uitd...

ECLI:NL:HR:2021:939 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00714
Gepubliceerd op 15-06-2021
Als masseur ontucht plegen met mannelijke patiënt (meermalen gepleegd), art. 249.1 Sr. 1. Kon hof p-v van verhoor van verdachte voor bewijs gebruiken, nu verklaring van verdachte daarin onjuist is gerelateerd? 2. Bewijsklachten. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. schakelbewijs. 3. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat verklaring van aangever niet betrouwbaar is, omdat sprake is van ‘her...

ECLI:NL:HR:2021:774 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00756
Gepubliceerd op 15-06-2021
Mensenhandel (meermalen gepleegd) door als loverboy gedurende 3 maanden aangeefster (met Marokkaanse achtergrond) ertoe te bewegen om met zoveel mogelijk mannen tegen betaling seks te hebben, art. 273f.1, 273f.4, 273f.6 en 273f.9 Sr. 1. Oogmerk van uitbuiting? 2. Heeft hof verzuimd ambtshalve aangeefster ttz. te horen, nu verdachte in e.a. integraal is vrijgesproken en in h.b. is veroordeeld? H...

ECLI:NL:HR:2021:935 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/01139
Gepubliceerd op 15-06-2021
Niet voldoen aan ambtelijk bevel, art. 184.1 Sr. Rechtmatigheid gebiedsverbod. Verweer dat het o.g.v. art. 172a.1.a Gemeentewet door burgemeester van Middelburg aan verdachte uitgereikte gebiedsverbod niet een rechtmatig, krachtens wettelijk voorschrift gegeven bevel of vordering a.b.i art. 184 Sr is, nu hof in het midden heeft gelaten of verdachte de openbare orde meermalen had verstoord. Bij ...

ECLI:NL:HR:2021:851 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05272
Gepubliceerd op 15-06-2021
Bedreiging (meermalen gepleegd) door met auto bijna tegen achterzijde van dienstmotor van agent aan te rijden, art. 285.1 Sr. 1. Bewijsklacht opzet. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:841 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00768
Gepubliceerd op 15-06-2021
Belaging door glazenwasser, art. 285b.1 Sr. Strafmotivering. Kon hof i.v.m. opgelegde vrijheidsbeperkende maatregelen 2 maal totale duur van vervangende hechtenis van 6 maanden bepalen? Art. 38w Sr. Rechter kan, zoals ook volgt uit wetsgeschiedenis bij art. 38v en 38w Sr, aan verdachte een vrijheidsbeperkende maatregel opleggen waaraan meerdere in art. 38v.2 Sr genoemde verplichtingen worden ve...

ECLI:NL:HR:2021:788 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05071
Gepubliceerd op 15-06-2021
Aanranding met geweld van 8-jarig meisje nabij school door 24-jarige verdachte, art. 246 jo. 248.6 Sr. 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. alternatieve scenario’s. 2. Verzoek tot aanvullend DNA-onderzoek. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:846 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/01688
Gepubliceerd op 15-06-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit verduistering. Raadsman heeft 1 schriftuur ingediend voor strafzaak en ontnemingszaak. Bevat schriftuur in ontnemingszaak cassatiemiddel a.b.i. de wet? Als zodanig middel kan alleen gelden stellige en duidelijke klacht over schending van bepaalde rechtsregel en/of verzuim van toepasselijk vormvoorschrift door rechter die bestreden uitspraak heeft gewezen. Schriftuur...

ECLI:NL:HR:2021:889 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/04730
Gepubliceerd op 15-06-2021
Diefstal met geweld van fles drank uit winkel, art. 312.1 Sr. Vordering benadeelde partij (winkelmedewerker) tot vergoeding van immateriële schade. 1. Heeft hof in strijd met art. 330 Sv niet beslist op verzoek van verdediging om b.p. o.g.v. art. 361.3 Sv n-o te verklaren in zijn vordering, omdat behandeling van vordering een onevenredige belasting van strafgeding zou opleveren? 2. Is sprake va...

ECLI:NL:HR:2021:840 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/01168
Gepubliceerd op 15-06-2021
Belaging van ex-partner (art. 285b.1 Sr) en vernieling van planten, lampjes, deuren en voorgevel van haar woning (art. 350.1 Sr). Vordering benadeelde partij. Kunnen kosten van plaatsen van camerasysteem bij woning van b.p. worden aangemerkt als rechtstreekse schade? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 m.b.t. rechtstreekse schade. Hof heeft kennelijk geoordeeld dat kosten van pla...

ECLI:NL:HR:2021:931 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/01170
Gepubliceerd op 15-06-2021
Uitkeringsfraude door in formulieren m.b.t. haar bijstandsuitkering jarenlang te verzwijgen dat zij eigenaar is van appartement in Turkije, art. 227b Sr. Vormverzuim t.g.v. onrechtmatige handeling verricht door andere functionaris of persoon dan ambtenaar die met opsporing en vervolging is belast, art. 359a Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:1889 m.b.t. vormverzuimen bij voorber...

ECLI:NL:HR:2021:849 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/04469
Gepubliceerd op 15-06-2021
Niet voldoen aan in Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van verdachte transactie van 4.000 liter zoutzuur (stof die vaak voor illegale vervaardiging van verdovende middelen wordt gebruikt), art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Is meldingsplicht genoemd in art. 8 Verordening en art. 2 Wet voorkoming misbruik chemicaliën in ...

ECLI:NL:HR:2021:926 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/01438
Gepubliceerd op 15-06-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op voorwerpen (o.m. auto) onder vriend van klaagster t.z.v. verdenking van witwassen. Ontvankelijkheid cassatieberoep i.v.m. verbeurdverklaring van deel van voorwerpen in strafzaak tegen vriend en teruggave aan rechthebbende van auto. HR: Op redenen vermeld in CAG kan HR cassatieberoep van klaagster niet in behandeling nemen v.zv. dit ziet op deel van inbeslaggenome...

ECLI:NL:HR:2021:842 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00746
Gepubliceerd op 15-06-2021
Verkrachting (meermalen gepleegd) door sportmasseur tijdens massagebijeenkomst, art. 242 Sr. Is sprake van ‘dwang’ tot ondergaan van handelingen die mede bestaan uit seksueel binnendringen van lichaam van aangeefster, nu deze toen niet kenbaar heeft gemaakt dat zij door verdachte verrichte handelingen niet wilde? Hof heeft vastgesteld dat verdachte, die werkzaam is als sportmasseur, in zijn beh...

ECLI:NL:HR:2021:933 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00573
Gepubliceerd op 15-06-2021
Poging tot doodslag op vriend van zus van verdachte (art. 287 Sr) en poging tot moord op zijn zus, art. 289 Sr. 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. gehandhaafd verzoek om getuigen te horen i.h.k.v. vraag of sprake is van eerwraak en belang daarvan voor straftoemeting, omdat verzoek onvoldoende is onderbouwd. 2. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. geh...

ECLI:NL:HR:2021:928 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00110
Gepubliceerd op 15-06-2021
Medeplegen diefstal d.m.v. braak, art. 311.1 Sr. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.a Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat ex art. 260.5 Sv vertaling inleidende dagvaarding aan verdachte (Roemeense nationaliteit), die in e.a. niet ttz. is verschenen, had moeten worden verstrekt? HR herhaalt relevante overwegingen ui...

ECLI:NL:HR:2021:929 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05911
Gepubliceerd op 15-06-2021
Ontucht met 13-jarige stiefdochter door 45-jarige verdachte, art. 245, 247 en 248.2 Sr. 1. Kwalificatieklacht. Heeft hof bewezenverklaarde ten onrechte gekwalificeerd als “terwijl schuldige het feit begaat tegen kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot zijn gezin”, nu bewezenverklaarde ziet op periode van 1-6-2009 tot en met 31-7-2010 en aan art. 248.2 Sr ontleende strafverzwarende oms...

ECLI:NL:HR:2021:853 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05739
Gepubliceerd op 15-06-2021
Aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en voorbereidingshandelingen m.b.t. handel in cocaïne (art. 10.1.3 Opiumwet). Cautie ex art. 29.2 Sv. Hadden opsporingsambtenaren verdachte de cautie moeten geven voordat ze hem vroegen of hij drugs bij zich had? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2056 m.b.t. redelijk vermoeden van schuld en verhoorsituatie. Hof heeft geoordeeld dat aa...

ECLI:NL:HR:2021:940 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05674
Gepubliceerd op 15-06-2021
Medeplegen winkeldiefstal, art. 311.1.4 Sr. Heeft hof op tz. in h.b. zaak tegen verdachte en zaak tegen medeverdachte ten onrechte gelijktijdig maar niet gevoegd behandeld, nu p-v van die tz. inhoudt dat hetgeen in zaak van medeverdachte voorvalt en relevant is voor zaak van verdachte in p-v zal worden gerelateerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:806 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00385
Gepubliceerd op 15-06-2021
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. onttrekking minderjarige aan wettig gezag (art. 279.1 Sr) en ontucht (art. 247 Sr). 1. Heeft hof vonnis van Rb ten onrechte niet ambtshalve vernietigd v.zv. daarin i.v.m. oplegging van schadevergoedingsmaatregel is bevolen dat vervangende hechtenis zal worden toegepast? 2. Vordering benadeelde partij. Kan b.p. in cassatie klagen over gedeeltelijke afwijzing ...

ECLI:NL:HR:2021:901 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05967
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Medeplegen voorbereiding diefstal met geweld en afpersing (art. 46 jo. 312.1 en 317.1 Sr) en medeplegen wapenbezit (art. 26.1 WWM). Heeft hof beslist op bij appelschriftuur gedaan, op ttz. in h.b. gehandhaafd en op nadere ttz. in h.b. herhaald getuigenverzoek? Verzoek d...

ECLI:NL:HR:2021:900 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05777
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Deelname aan criminele organisatie, art. 140.1 Sr. Bewijsklacht. Heeft verdachte wetenschap van oogmerk van organisatie? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05498, 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05617, 19/05685, 19/05687, 19/05732, 19/05738, 19/05967 en 19/05773.

ECLI:NL:HR:2021:899 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05773
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Medeplegen aanwezig hebben van hennepplanten, art. 3.B Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen telen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05498, 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05617, 19/05685, 19/05687, 19/05732, 19/05738, 19/05967 en 19/05777.

ECLI:NL:HR:2021:898 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05738
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Medeplegen aanwezig hebben van hennepplanten, art. 3.C Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen aanwezig hebben. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05498, 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05617, 19/05685, 19/05687, 19/05732, 19/05777, 19/05967 en 19/05773.

ECLI:NL:HR:2021:897 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05732
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Medeplegen hennepteelt, art. 3.B Opiumwet. Strafmotivering. Heeft hof in strijd met art. 359.1 jo. 415 Sv onjuiste weergave van vordering OM opgenomen in arrest? Hof heeft vonnis Rb bevestigd met aanvulling van strafmotivering, in welk verband o.m. is overwogen dat “AG ...

ECLI:NL:HR:2021:896 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05687
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/05498, 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05617, 19/05685, 19/05738, 19/05777, 19/05732, 19/05967 en 19/05773.

ECLI:NL:HR:2021:895 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05685
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/05498, 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05617, 19/05687, 19/05738, 19/05777, 19/05732, 19/05967 en 19/05773.

ECLI:NL:HR:2021:894 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05617
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Medeplichtigheid aan medeplegen uitvoer van 4,3 kilo xtc-pillen (art. 2.a Opiumwet). Heeft verdachte (voorwaardelijk) opzet gehad op uitvoer van xtc-pillen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05498, 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05687, 19/05738, 19/05777, 19/05732,...

ECLI:NL:HR:2021:893 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05611
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr), (medeplegen) telen van hennep (art. 3.B Opiumwet), medeplegen drugsgerelateerde afpersing (art. 317.1 Sr), voorbereiding woningoverval (art. 46 jo. 312.2.2 en 317.1 Sr) en bezit van diverse vuurwapens (art. 26.1 WWM). ...

ECLI:NL:HR:2021:892 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05600
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. 1. Is vaststelling van aantal oogsten toereikend gemotiveerd in het licht van constatering dat in kweekruimte sprake was van kunstmatig toevoegen van CO2? 2. Kan ’s hofs oordeel dat demonteren van kettingen waarmee koolstoffilte...

ECLI:NL:HR:2021:891 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05598
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr), (medeplegen) telen, uitvoer en aanwezig hebben van hennep (art. 3 Opiumwet), aanwezig hebben van amfetamine (art. 2.C Opiumwet) en medeplegen drugsgerelateerde afpersing (art. 317.1 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen aanw...

ECLI:NL:HR:2021:890 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05498
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) en bezit van diverse vuurwapens (art. 26.1 WWM). Bewijsklacht deelname aan criminele organisatie. Bewezenverklaring innerlijk tegenstrijdig? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05617, 19/0...

ECLI:NL:HR:2021:924 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05434
Gepubliceerd op 15-06-2021
Poging tot zware mishandeling door hamer tegen voorruit van auto te gooien, art. 302 Sr. Bewijsklacht opzet. Voorwaardelijk opzet op bepaald gevolg (zoals hier zwaar lichamelijk letsel) is aanwezig wanneer verdachte bewust aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat dat gevolg zal intreden. Het moet gaan om kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten. Hof heeft kennelijk geoordee...

ECLI:NL:HR:2021:852 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05420
Gepubliceerd op 15-06-2021
Aanwezig hebben van hennepplanten (art. 3.C Opiumwet) en diefstal van elektriciteit (art. 310 Sr). Bewijsklachten opzettelijk aanwezig hebben van hennep en wegnemen van elektriciteit. Bewezenverklaring van feit 1 houdt o.m. in dat verdachte in pand 539 hennepplanten “opzettelijk aanwezig heeft gehad”, terwijl bewezenverklaring van feit 2 o.m. inhoudt verdachte elektriciteit heeft “weggenomen”. ...

ECLI:NL:HR:2021:925 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05024
Gepubliceerd op 15-06-2021
Poging tot doodslag (art. 287 Sr), poging tot zware mishandeling van zijn toenmalige vriendin (art. 302.1 Sr) en voorhanden hebben van geladen vuurwapen (art. 26.1 WWM). 1. Aanvulling bewijsmiddelen vanwege Covid-19 (corona) (nog) niet door voorzitter hof ondertekend, gevolgd door latere door voorzitter hof ondertekende verklaring inhoudende dat d.m.v. ondertekening daarvan alsnog wordt voorzie...

ECLI:NL:HR:2021:850 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/03947
Gepubliceerd op 15-06-2021
Cassatie in het belang van de wet. Overgangsrecht m.b.t. proeftijd verbonden aan voorwaardelijke invrijheidsstelling van veroordeelde aan wie gevangenisstraf is opgelegd. Kan proeftijd worden verlengd als onherroepelijke veroordeling tot vrijheidsstraf voor 1-1-2018 is uitgesproken? Art. 15c.3 (oud) Sr (sinds 1-1-2018) en art. 6:1:18.2 Sv (sinds 1-1-2020). Rb heeft geoordeeld dat OvJ niet-ontva...

ECLI:NL:HR:2021:937 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00626
Gepubliceerd op 15-06-2021
Hennepteelt in woning (art. 3.B Opiumwet) en diefstal elektriciteit (art. 310 Sr). 1. Kernroljurisprudentie. Verzoek tot terugwijzing van zaak naar Rb wijzen omdat niet afschrift van dagvaarding in e.a. aan de voor verdachte optredende raadsman is toegezonden, art. 48, 423.1 en 423.2 Sv. 2. Processen-verbaal van tz. in h.b. vanwege Covid-19 (corona) wel door voorzitter hof en griffier vastgeste...

ECLI:NL:HR:2021:938 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00627
Gepubliceerd op 15-06-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. 1. Oproepingstermijn (3 of 10 dagen) voor Pr in ontnemingszaak, art. 588a.4 (oud) Sv. Verzoek tot terugwijzing van zaak naar Rb omdat bij toezending van afschriften van oproeping van betrokkene om op tz. van Pr te verschijnen niet o.g.v. art. 588a.4 (oud) Sv geldende termijn 10-dagentermijn in acht is genomen. 2. Kernroljurisprudentie. Verzoek tot terug...

ECLI:NL:HR:2021:927 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00321
Gepubliceerd op 15-06-2021
Rijden zonder rijbewijs op snorfiets, art. 107.1 WVW 1994. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat ex art. 366.4 Sv vertaling mededeling verstekuitspraak van Ktr aan analfabete verdachte (Cubaanse nationaliteit) had moeten worden verstrekt? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:20...

ECLI:NL:HR:2021:803 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/01451
Gepubliceerd op 08-06-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto na aangifte door A (derde-belanghebbende) vanwege bedrog bij verkoop aan B, die auto heeft doorverkocht aan klaagsters (beslagenen). Beklag tegen voornemen OvJ om auto aan derde-belanghebbende terug te geven. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823 m.b.t. maatstaf bij beklag tegen kennisgeving OM ex art. 116.3 Sv van voornemen om voorwerp terug...

ECLI:NL:HR:2021:830 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/01108
Gepubliceerd op 08-06-2021
Eendaadse samenloop van medeplegen van mensensmokkel in bestelbus naar Groot-Brittannië en een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland, art. 197a Sr. Middel over ontbreken strafbaarheid doordat Groot-Brittannië geen EU-lidstaat meer is. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01100.

ECLI:NL:HR:2021:829 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/01100
Gepubliceerd op 08-06-2021
Eendaadse samenloop van medeplegen van mensensmokkel in bestelbus naar Groot-Brittannië en een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland, art. 197a Sr. Middelen over 1. verwerping verweer strekkende tot bewijsuitsluiting en 2. “wederrechtelijkheid” doorreis en verblijf in Nederland van vreemdelingen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01108.

ECLI:NL:HR:2021:839 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/00818
Gepubliceerd op 08-06-2021
Poging tot zware mishandeling (art. 302 Sr) door met mes in rug te steken. Middelen over bewijsvoering en verwerping noodweer(exces). HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:837 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/00134
Gepubliceerd op 08-06-2021
Eendaadse samenloop van overtreding van art. 9.2 WVW 1994 (rijden met ongeldig rijbewijs), meermalen gepleegd. Middel over strafmotivering: blijkt uit Uittreksel Justitiële Documentatie dat t.t.v. plegen feit verdachte twee keer eerder onherroepelijk was veroordeeld t.z.v. art. 9.2 WVW 1994? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:805 Hoge Raad, 08-06-2021, 19/05423
Gepubliceerd op 08-06-2021
Verduistering uit hoofde van beroep (meermalen gepleegd), art. 321 Sr. Overboeken van voor cliënten van letselschadejurist bestemde geldbedragen van verzekeraars aan te merken als ‘wederrechtelijke toe-eigening’? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:1989:ZC8253 m.b.t. betekenis van begrip “zich wederrechtelijk toe-eigenen” a.b.i. art. 321 Sr. Uit bewijsvoering blijkt dat t.b.v. A en B naar...

ECLI:NL:HR:2021:804 Hoge Raad, 08-06-2021, 19/05422
Gepubliceerd op 08-06-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit verduistering geldbedragen uit hoofde van beroep. Zijn bewijsmiddelen met relevante inhoud daarvan voldoende vermeld door verwijzing naar Promis-vonnis in strafzaak? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2013:BV9087 inhoudende dat uitspraak b.m. moet vermelden waaraan schatting van w.v.v. is ontleend met weergave van inhoud daarvan, v.zv. bevattende voor die sch...

ECLI:NL:HR:2021:802 Hoge Raad, 08-06-2021, 19/05193
Gepubliceerd op 08-06-2021
Beklag ex art. 552uu (oud) jo. 552a Sv, beslag ex art. 94a Sv onder klaagster (Hongaars rechtspersoon die wellness centrum exploiteert in Hongarije) op 6 aan haar toebehorende onroerende zaken t.b.v. verhaal van aan A (medeaandeelhouder en medebestuurder van klaagster) op te leggen ontnemingsmaatregel n.a.v. veroordeling t.z.v. drugsdelicten. Verhaalsfrustratie, art. 94a.4 Sv. Bestaan voldoende...

ECLI:NL:HR:2021:828 Hoge Raad, 08-06-2021, 19/02383
Gepubliceerd op 08-06-2021
Medeplegen van witwassen, art. 420bis Sr. Klachten over bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ en medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02381.

ECLI:NL:HR:2021:827 Hoge Raad, 08-06-2021, 19/02381
Gepubliceerd op 08-06-2021
Medeplegen van witwassen, art. 420bis Sr. Klachten over bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ en medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02383.

ECLI:NL:HR:2021:848 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/00137
Gepubliceerd op 08-06-2021
Verduistering van een auto tijdens een proefrit, art. 321 Sr. Bewijsklacht over “wederrechtelijke toe-eigening”. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:838 Hoge Raad, 08-06-2021, 21/00136
Gepubliceerd op 08-06-2021
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Oekraïne. Middel over uitleg en verwerping verweer schending art. 3 en 6 EVRM. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Rb heeft uitlevering van opgeëiste persoon aan Oekraïne toelaatbaar verklaard ter strafvervolging “van het feit omschreven in het hiervoor genoemde arrestatiebevel”. Uitspraak van Rb vermeldt echter niet met voldoende precisie om welk “arr...

ECLI:NL:HR:2021:836 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/00523
Gepubliceerd op 08-06-2021
Bedreiging met enig misdrijf tegen leven gericht door bij controle van (paarden)bedrijf tegenover 2 inspecteurs van NVWA bedreigende woorden (“als ik dat wijf voor mijn auto krijg, rijd ik haar hartstikke dood”) te uiten over hun collega (toezichthoudende dierenarts), die niet bij controle aanwezig is, art. 285.1 Sr. Bewijsklacht opzet. Heeft verdachte opzet gehad op het overbrengen van de door...

ECLI:NL:HR:2021:801 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/00430
Gepubliceerd op 08-06-2021
Valsheid in geschrift, art. 225 Sr. Opzet op valsheid? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1986:AC9271 m.b.t. betekenis “valselijk opgemaakt” a.b.i. art. 225 Sr en opzet verdachte op valselijk opmaken van geschrift. Uit bewijsvoering kan, mede in licht van ttz. in h.b. gevoerd verweer – i.h.b. wat is aangevoerd over (naderhand door gemeente aangepaste) vraagstelling van formulier ...

ECLI:NL:HR:2015:3862 Hoge Raad, 27-10-2015, 14/04164
Gepubliceerd op 02-06-2021
-

ECLI:NL:HR:2021:782 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/02460
Gepubliceerd op 01-06-2021
Diefstal d.m.v. valse sleutel, meermalen gepleegd (art. 311.1.5 Sr), (medeplegen van) oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan, ttz. in h.b. gehandhaafd en op latere tz. in h.b. herhaald getuigenverzoek (3 personen), omdat noodzaak niet is gebleken. 1. Afwijzing in arrest toereikend gemotiveerd? 2. Gebruik ...

ECLI:NL:HR:2021:814 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/03874
Gepubliceerd op 01-06-2021
Herziening. PGB-fraude. Aangevoerd wordt dat gelet op nalatig handelen van OM sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv. Met hetgeen in aanvraag naar voren wordt gebracht ter feitelijke onderbouwing van het “nieuwe gegeven”, wordt dat gegeven niet aannemelijk gemaakt. Aanvraag kan daarom in zoverre niet ernstig vermoeden a.b.i. art. 457.1.c Sv wekken. Dat geldt ook voor het overige wat i...

ECLI:NL:HR:2021:808 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/05904
Gepubliceerd op 01-06-2021
Profijtontneming. Middel over een uos. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met drie andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:807 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/05866
Gepubliceerd op 01-06-2021
Profijtontneming. Middel over afwijzing van de verzoeken om personen als getuigen te horen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met drie andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:812 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/01719
Gepubliceerd op 01-06-2021
Verduistering in dienstbetrekking, art. 322 Sr. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Bedraagt maximale duur van gijzeling 360 of 365 dagen en betreft dit een opleggings- of executiekwestie? HR vernietigt overeenkomstig HR:2020:914 ’s hofs uitspraak v.zv. daarbij vervangende hechtenis is toegepast. O.g.v. redenen vermeld in CAG geldt daarbij d...

ECLI:NL:HR:2021:809 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/05905
Gepubliceerd op 01-06-2021
Middelen over afwijzing van het bij pleidooi gedane verzoek om personen als getuigen te horen en bewijsklacht dat de bij het witwassen betrokken bedragen en auto’s van misdrijf afkomstig zijn. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met drie andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:810 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/00705
Gepubliceerd op 01-06-2021
Profijtontneming. Schatting omvang wvv mede o.g.v. aankoopbedragen van door betrokkene op Marktplaats verkochte voorwerpen. HR vermindert het wvv nu uit de bijlagen bij het aanvullende p-v financieel onderzoek volgt dat betrokkene de betreffende voorwerpen niet in de onderzoeksperiode heeft aangeschaft.

ECLI:NL:HR:2021:811 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/01348
Gepubliceerd op 01-06-2021
Voorhanden hebben pepperspray, art. 13.1 WWM. Opgave van bewijsmiddelen a.b.i. art. 359.3 Sv. Bevestiging vonnis Pr met daarin slechts opgave van b.m., terwijl raadsman in h.b. vrijspraak heeft bepleit. Uit bewoordingen van art. 359.3 Sv volgt dat deze bepaling in ieder geval geen toepassing kan vinden indien door of namens verdachte ttz. vrijspraak is bepleit. Daarom had hof het vonnis alleen ...

ECLI:NL:HR:2021:787 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/02739
Gepubliceerd op 01-06-2021
Jeugdzaak. Overtreding gebiedsverbod burgemeester, art. 184.1 Sr. Onderzoek door strafrechter naar rechtmatigheid bevel, terwijl bestuursrechtelijke rechtsgang nog loopt. 1. Aanhoudingsverzoek op de grond dat bestuursrechter nog niet definitief heeft geoordeeld of gebiedsverbod rechtmatig aan verdachte is opgelegd. 2. Was hof gehouden onderzoek te doen naar rechtmatigheid van het aan verdachte ...

ECLI:NL:HR:2021:789 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/00533
Gepubliceerd op 01-06-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hypotheekfraude. Is hof in ontnemingszaak gebonden aan oordeel van hof in hoofdzaak dat verdachte meer financieel nadeel dan voordeel heeft gehad? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:1999:ZD1501, inhoudende dat ontnemingsrechter is gebonden aan oordeel van rechter in hoofdzaak maar dat ontnemingsrechter een zelfstandig oordeel toekomt m.b.t. alle verweren die ...

ECLI:NL:HR:2021:785 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/05008
Gepubliceerd op 01-06-2021
Poging tot diefstal met valse sleutels, art. 311.1.5 Sr. Geen afschrift van dagvaarding in h.b. verzonden aan geregistreerde raadsvrouw van verdachte, die zich via kale e-mail heeft gesteld, waarna griffie deze e-mail onder vermelding van “stelbrief inzake(…) Ze is genoteerd” heeft doorgestuurd naar zittingsgriffier. Niet blijkt dat afschrift van dagvaarding in h.b. aan raadsvrouw is gezonden, ...

ECLI:NL:HR:2021:770 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/01240
Gepubliceerd op 01-06-2021
Belaging (art. 285b.1 Sr), handelen in strijd met gedragsaanwijzing (art. 184a Sr) en vernieling (art. 350.1 Sr). Maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking (langdurig toezicht), art. 38z Sr. Kan deze maatregel slechts worden opgelegd als reclasseringsrapport de oplegging daarvan daadwerkelijk adviseert? Gelet op het mogelijk ingrijpende karakter en de potentieel lange d...

ECLI:NL:HR:2021:786 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/05110
Gepubliceerd op 01-06-2021
Rijden terwijl verdachte wist of redelijkerwijs moest dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Kan uit omstandigheid dat besluit tot ongeldigverklaring rijbewijs per aangetekende brief is verzonden naar verdachte, CBR rijbewijs van verdachte via politie heeft ontvangen en onderzoek naar alcoholgebruik van verdachte heeft plaatsgevonden, worden afgeleid dat verdachte wist of rede...

ECLI:NL:HR:2021:790 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/00567
Gepubliceerd op 01-06-2021
Witwassen, art. 420bis.1.a Sr. Verbergen en verhullen van herkomst van geldbedrag (€ 94.210) in vakantiewoning? Nu uit gebezigde b.m. niet méér kan worden afgeleid dan dat op ongebruikelijke plaatsen in (vakantie)woning van verdachte een grote hoeveelheid geld is aangetroffen, te weten in brandblussers, in een hoes/speeltunnel voor katten achter de bank en in een broekzak van een korte broek di...

ECLI:NL:HR:2021:813 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/05862
Gepubliceerd op 01-06-2021
Medeplegen witwassen, art. 420bis.1.b Sr. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan, bij faxbericht gehandhaafd en op tz. in h.b. herhaald getuigenverzoek (meerdere personen), omdat noodzaak niet is gebleken, waarna onderzoek opnieuw is aangevangen. Beslissing gegeven o.g.v. art. 418.3 Sv? Art. 322.4 Sv, 410 Sv en 418 Sv. In deze cassatieprocedure kan alleen worden opgekomen tegen afwijzende bes...

ECLI:NL:HR:1986:AC9271 Hoge Raad, 18-03-1986, 79236M
Gepubliceerd op 31-05-2021
Militaire zaak. Valsheid in geschrift door geldopnameformulier valselijk op te maken met oogmerk om het als echt te gebruiken, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr) en afdreiging door te dreigen aan sociale dienst door te geven dat vrouw met WW-uitkering zwart werkt, meermalen gepleegd (art. 318.1 Sr) 1. Beroep op nietigheid dagvaarding t.a.v. valsheid in geschrift op de grond dat bestanddelen ‘on...

ECLI:NL:HR:2021:759 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/02622
Gepubliceerd op 26-05-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager t.z.v. verdenking van rijden zonder geldig rijbewijs. Bij stukken van geding bevindt zich een afschrift van uitspraak hof in strafzaak tegen klager. In die uitspraak is beslist over inbeslaggenomen voorwerp waarvan klager teruggave heeft verzocht. Door beslissing over beslag in strafzaak kan op klaagschrift geen (andersluidende) beslissing meer ...

ECLI:NL:HR:2021:727 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/01127
Gepubliceerd op 25-05-2021
Eendaadse samenloop van verkrachting en feitelijke aanranding van de eerbaarheid, art. 242 en 246 Sr. Middelen over afwijzing verzoeken aanstellen deskundige en horen deskundige m.b.t. DNA-kwesties, en niet responderen op uos m.b.t. betrouwbaarheid verklaringen aangeefster. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:773 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00018
Gepubliceerd op 25-05-2021
Beschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen computerkast en IPad na onherroepelijke veroordeling t.z.v. (poging tot) afdreiging (meermalen gepleegd), verkrachting (meermalen gepleegd), computervredebreuk en opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die d.m.v. een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen/worden verwerkt/worden overgedragen wissen....

ECLI:NL:HR:2021:758 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/04507
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen mensenhandel door gedurende drie weken een kwetsbare, verstandelijk beperkte vrouw in de prostitutie te laten werken (art. 273f.1.1 en 273f.1.4 Sr). 1. Vordering b.p. m.b.t. materiële schade (inkomsten uit prostitutiewerkzaamheden) Is hoogte van door hof geschatte materiële schade van b.p. begrijpelijk, nu hof daarbij is uitgegaan van 15 gewerkte dagen in bepaalde periode, terwijl b....

ECLI:NL:HR:2021:771 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00393
Gepubliceerd op 25-05-2021
Belaging, art. 285b Sr. Hof betrekt bij strafmotivering dat uit uittreksel justitiële documentatie blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld voor strafbare feiten. Die vaststelling is niet begrijpelijk. Dat uittreksel bevat immers slechts één veroordeling, maar dat betreft de veroordeling door de Rb in de onderhavige zaak. Verder maakt het uittreksel melding van een transactie, maar anders dan...

ECLI:NL:HR:2021:757 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/04378
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen mensenhandel door gedurende zes weken een kwetsbare, verstandelijk beperkte vrouw in de prostitutie te laten werken en financieel uit te buiten (art. 273f.1.1, 273f.1.4 en 273f.1.6 Sr) en poging tot oplichting (art. 326 Sr). Klachten t.a.v. 1. vordering b.p. en 2. omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1: HR: art. 81.1 RO. Ad 2: H...

ECLI:NL:HR:2021:777 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/05575
Gepubliceerd op 25-05-2021
Poging tot oplichting (art. 326 Sr). Hof heeft niet beslist op ttz gedaan verzoek tot teruggave van onder verdachte inbeslaggenomen geldbedrag op de grond dat officiële kennisgeving van inbeslagneming van geldbedrag ontbreekt. Oordeel hof dat er geen rechtsbasis is voor enige beslissing omtrent inbeslaggenomen geld, omdat officiële kennisgeving van inbeslagneming van het geld ontbreekt, is onju...

ECLI:NL:HR:2021:772 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00961
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutel (art. 311.1.4 en 311.1.5 Sr) en lokaalvredebreuk (art. 138 Sr). Middel m.b.t. verwerping beroep op psychische overmacht. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:769 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/01406
Gepubliceerd op 25-05-2021
Caribische zaak. Schietpartij in Curaçao. Rechter neemt per audioverbinding deel aan onderzoek ttz. HR: Rijkswet Gemeenschappelijk HvJ noch enige andere in Curaçao geldende wettelijke bepaling voorziet in mogelijkheid dat rechter die (mede) de zaak behandelt niet fysiek aanwezig is op tz. maar d.m.v. een audioverbinding deelneemt aan het onderzoek ttz, zodat moet worden aangenomen dat (Rijks)we...

ECLI:NL:HR:2021:767 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/04942
Gepubliceerd op 25-05-2021
Caribische zaak. Schietpartij in Curaçao. Poging tot doodslag (meermalen gepleegd) en overtreding van een verbod gesteld bij artikel 3.1 Vuurwapenverordening (meermalen gepleegd). Middelen m.b.t. bewijsvoering en verwerping noodweer(exces). HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01406.

ECLI:NL:HR:2021:776 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/02597
Gepubliceerd op 25-05-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Vervolg op ECLI:NL:HR:2021:199. Samenhang met 20/03357 B.

ECLI:NL:HR:2021:775 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/03357
Gepubliceerd op 25-05-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Vervolg op ECLI:NL:HR:2021:200. Samenhang met 20/02597 B.

ECLI:NL:HR:2021:756 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/04337
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen mensenhandel door gedurende twee maanden een kwetsbare, verstandelijk beperkte vrouw in de prostitutie te laten werken en financieel uit te buiten alsmede door het in de prostitutie brengen van een 15-jarig meisje (art. 273f.1.1, 273f.1.4, 273f.1.6 en art. 273.1.5 Sr). 1. Vordering b.p. m.b.t. materiële schade (inkomsten uit prostitutiewerkzaamheden). Is hoogte van door hof geschatte...

ECLI:NL:HR:2021:755 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/04336
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen mensenhandel door gedurende vier maanden een kwetsbare, verstandelijk beperkte vrouw in de prostitutie te laten werken en financieel uit te buiten alsmede door het in de prostitutie brengen van een 15-jarig meisje (art. 273f.1.1, 273f.1.4, 273f.1.6 en art. 273.1.5 Sr). Middel m.b.t. vordering b.p. en omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36...

ECLI:NL:HR:2021:724 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00010
Gepubliceerd op 25-05-2021
Belaging van medewerker hogeschool, art. 285b Sr. Middelen over klachtvereiste art. 285b.2 Sr na aangifte door een ander dan de belaagde, voldoende steunbewijs, en stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:725 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00255
Gepubliceerd op 25-05-2021
Poging tot doodslag (art. 287 Sr), poging tot zware mishandeling terwijl de schuldige het misdrijf begaat tegen zijn echtgenoot (meermalen gepleegd) (art. 304 Sr) en poging tot zware mishandeling (art. 302 Sr). Middel over toereikendheid bewijsvoering poging tot doodslag. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:726 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00565
Gepubliceerd op 25-05-2021
Opzetheling (meermalen gepleegd), art. 416 Sr. Middel over toereikendheid bewijs(overweging) dat verdachte t.t.v. het voorhanden krijgen van de goederen wist dat deze van misdrijf afkomstig waren. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:746 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00054
Gepubliceerd op 25-05-2021
Opzettelijk vervoeren cocaïne en heroïne (art. 2.B Opiumwet). Vormverzuim, art. 359a Sv. 1. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting na onrechtmatige doorzoeking auto. 2. Geldt eis dat rechter i.g.v. strafvermindering ex art. 359a Sv moet aangeven in hoeverre hij straf i.v.m. begaan vormverzuim vermindert na ECLI:NL:HR:2020:1889 nog steeds? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:...

ECLI:NL:HR:2021:766 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/03735
Gepubliceerd op 25-05-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met zaak 19/03630.

ECLI:NL:HR:2021:722 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/01846
Gepubliceerd op 25-05-2021
Poging doodslag door voorbijganger met mes in rug te steken, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2021:728 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/02039
Gepubliceerd op 25-05-2021
Economische zaak. Feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld bij art. 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), begaan door een rechtspersoon (meermalen gepleegd) en feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld bij art. 3.1 Wwft, begaan door een rechtspersoon (meermalen gepleegd). Verdach...

ECLI:NL:HR:2021:764 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/01823
Gepubliceerd op 25-05-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen verduistering (meermalen gepleegd). Kunnen overschrijvingen naar bankrekening van stichting, waarvan betrokkene bestuurder is, worden aangemerkt als door betrokkene genoten w.v.v.? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:3364 inhoudende dat bij bepaling w.v.v. dient te worden uitgegaan van voordeel dat betrokkene daadwerkelijk heeft behaald...

ECLI:NL:HR:2021:763 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/01822
Gepubliceerd op 25-05-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen verduistering (meermalen gepleegd). Kunnen overschrijvingen naar bankrekening van stichting, waarvan betrokkene bestuurder is, worden aangemerkt als door betrokkene genoten w.v.v.? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:3364 inhoudende dat bij bepaling w.v.v. dient te worden uitgegaan van voordeel dat betrokkene daadwerkelijk heeft behaald...

ECLI:NL:HR:2021:761 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/01325
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen van verduistering (meermalen gepleegd), art. 321 Sr. Verduistering groot geldbedrag van hoogbejaarde vrouw. Middelen m.b.t. bewijsvoering, medeplegen en strafmotivering. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01823, 19/01822, 19/01329.

ECLI:NL:HR:2021:762 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/01329
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen van verduistering (meermalen gepleegd), art. 321 Sr. Verduistering groot geldbedrag van hoogbejaarde vrouw. Middelen m.b.t. bewijsvoering, laatste woord gevoerd door medeverdachte, en strafmotivering. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01823, 19/01822, 19/01325.

ECLI:NL:HR:2021:765 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/03630
Gepubliceerd op 25-05-2021
Gewelddadige overval op golfclub in Amsterdam. Diefstal met geweld en bedreiging met geweld in vereniging (art. 312.2.2 Sr). Afwijzing van ttz. in h.b. op laatste dag van inhoudelijke behandeling bij pleidooi gedaan voorwaardelijk getuigenverzoek (man die bij politie heeft verklaard dat medeverdachte tegen hem heeft gezegd hoe overval is verlopen), omdat noodzaak niet is gebleken. HR herhaalt r...

ECLI:NL:HR:2021:760 Hoge Raad, 25-05-2021, 21/00286
Gepubliceerd op 25-05-2021
Cassatie in belang der wet. Duur tbs met verpleging als tbs is opgelegd t.z.v. misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen (geweldsmisdrijf) a.b.i. 38e.1 Sr. Kan in dergelijk geval rechter die deze maatregel oplegt bepalen dat duur van maatregel is gemaximeerd? Uit stelsel van de wet volgt als uitgangspunt dat het oplegging...

ECLI:NL:HR:2021:768 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/05430
Gepubliceerd op 25-05-2021
Ontucht door 20-jarige verdachte met aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwd 6-jarig nichtje en 2-jarig neefje (meermalen gepleegd), art. 249 Sr. 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan, ttz. in h.b. gehandhaafd en op latere tz. in h.b. herhaald voorwaardelijk gedaan getuigenverzoek (nichtje dat eerder bij politie is gehoord), omdat noodzaak niet is gebleken. 2. Gebruik van getuigenverkl...

ECLI:NL:HR:2021:745 Hoge Raad, 18-05-2021, 20/01189
Gepubliceerd op 18-05-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Belgische autoriteiten op telefoons en USB-sticks onder klager, waarna klager o.g.v. art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv klaagschrift indient. Vordert belang van strafvordering voortduren van beslag op digitale gegevensdragers? Op redenen vermeld in ECLI:NL:HR:2021:679 leidt middel niet tot cassatie. Volgt verwerping. Samenhang met 20/01190...

ECLI:NL:HR:2021:744 Hoge Raad, 18-05-2021, 19/03527
Gepubliceerd op 18-05-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Belgische autoriteiten op horloges en digitale gegevensdragers onder klager t.z.v. verdenking van illegale handel in verdovende middelen, waarna klager o.g.v. art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv klaagschrift indient. Vordert belang van strafvordering voortduren van beslag op digitale gegevensdragers? Rb moest gelet op art. 5.4.10.3 jo. 552a...

ECLI:NL:HR:2021:743 Hoge Raad, 18-05-2021, 19/03191
Gepubliceerd op 18-05-2021
Medeplegen aanwezig hebben van ongeveer 19 kilo amfetamine in woning (art. 2.C Opiumwet) en voorhanden hebben van 2 traangasbusjes (art. 26.1 WWM) en ploertendoder (art. 13.1 WWM) in eigen woning. Heeft hof nagelaten om in h.b. beslissing te nemen omtrent in beslag genomen en nog niet teruggegeven telefoon, nu hof vonnis Rb met uitzondering van strafoplegging en strafmotivering heeft bevestigd?...

ECLI:NL:HR:2021:739 Hoge Raad, 18-05-2021, 20/01187
Gepubliceerd op 18-05-2021
Seksueel binnendringen bij meisje onder 16 jaren door als 27-jarige verdachte op bankje bij vijver ontuchtige handelingen (betasten van borsten en geven van tongzoen) te plegen met 13-jarig meisje, art. 245 Sr. Kwalificatieklacht. Is sprake van ‘seksueel binnendringen van lichaam’? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:1431 en ECLI:NL:HR:2013:BZ2653, inhoudende dat geven van to...

ECLI:NL:HR:2021:692 Hoge Raad, 18-05-2021, 20/00340
Gepubliceerd op 18-05-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto onder zoon van klager t.z.v. verdenking van overtreding van Opiumwet. Anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. Is auto aan klager gaan toebehoren met doel de uitwinning van dat voertuig te bemoeilijken of te verhinderen? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:2144 m.b.t. toepasselijke maatstaf of buiten redelijke twijfel is dat derde die ex art. 552a S...

ECLI:NL:HR:2021:738 Hoge Raad, 18-05-2021, 19/05644
Gepubliceerd op 18-05-2021
Opzettelijk niet voldoen aan verplichting tot doen van aangifte bij douane door op Schiphol met € 10.000 in zijn handbagage op vliegtuig naar Dubai te stappen, art. 10:1 Algemene douanewet. Heeft verdachte voorwaardelijk opzet op niet doen van aangifte bij verlaten van EU? Bij beantwoording van vraag of verdachte “opzettelijk” heeft nagelaten aangifte te doen van vervoer van € 10.000, heeft hof...

ECLI:NL:HR:2021:741 Hoge Raad, 18-05-2021, 19/00303
Gepubliceerd op 18-05-2021
Gewoontewitwassen van in totaal € 360.000, art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr. 1. Bewijsklacht. Wist verdachte dat geldbedrag afkomstig was uit enig misdrijf? 2. Afwijzing van vordering tot verbeurdverklaring van geldbedrag. Heeft hof nagelaten o.g.v. art. 353 Sv beslissing te nemen over o.g.v. art. 94 Sv inbeslaggenomen geldbedrag? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03004.

ECLI:NL:HR:2021:734 Hoge Raad, 18-05-2021, 19/03004
Gepubliceerd op 18-05-2021
Gewoontewitwassen van in totaal € 360.000, art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht. Is sprake van maken van ‘gewoonte’ van witwassen? Opvatting dat voor bewezenverklaring van maken van ‘gewoonte’ van witwassen is vereist dat wordt vastgesteld dat verdachte ‘neiging’ had om telkens weer zich schuldig te maken aan witwassen, vindt geen steun in het recht. Bewezenverklaring van...

ECLI:NL:HR:2021:733 Hoge Raad, 18-05-2021, 18/02278
Gepubliceerd op 18-05-2021
Medeplegen voorbereidingshandelingen voor productie van synthetische drugs (art. 10a.1.3 Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben en gebruiken van ‘jammer’ (art. 10.9.1 Telecommunicatiewet). Strafmotivering (gevangenisstraf van 14 maanden), verwijzing naar niet tenlastegelegd feit. Kon hof bij strafoplegging betrekken dat verdachte eerder is veroordeeld voor Opiumwetdelict? HR herhaalt relevante...

ECLI:NL:HR:2021:732 Hoge Raad, 18-05-2021, 18/00947
Gepubliceerd op 18-05-2021
Medeplegen voorbereidingshandelingen voor productie van synthetische drugs (art. 10a.1.3 Opiumwet. Bewijsklacht. Kan uit bewijsmiddelen volgen dat verdachte de stoffen voorhanden heeft gehad? Bewezenverklaring houdt o.m. in dat verdachte natriumboorhydride, formamide, APAAN en piperonyl methyl keton voorhanden heeft gehad. Deze onderdelen van bewezenverklaring kunnen echter niet z.m. worden afg...

ECLI:NL:HR:2021:731 Hoge Raad, 18-05-2021, 18/00946
Gepubliceerd op 18-05-2021
Medeplegen voorbereidingshandelingen voor productie van synthetische drugs (art. 10a.1.3 Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben en gebruiken van ‘jammer’ (art. 10.9.1 Telecommunicatiewet). 1. Bewijsklachten voorbereidingshandelingen. Worden aangetroffen stoffen naar hun uiterlijke verschijningsvorm in de regel gebruikt bij productie van synthetische drugs? 2. Bewijsklachten aanwezig hebben ‘ja...