Uitspraken Hoge Raad

Hier vindt u een overzicht van recente uitspraken in strafzaken van de Hoge Raad.

ECLI:NL:HR:1998:ZD1290 Hoge Raad, 22-09-1998, 3748
Gepubliceerd op 29-11-2023
-

ECLI:NL:HR:2023:1662 Hoge Raad, 28-11-2023, 21/04598
Gepubliceerd op 28-11-2023
Bijstandsfraude door gedurende periode van meer dan 10 jaren opzettelijk na te laten aan uitkerende instantie door te geven dat zij samenwoont en niet verblijft op het door haar opgegeven hoofdverblijf, art. 227b Sr. Hof heeft bewijsoverwegingen en bewijsmiddelen met verbetering en aanvulling van gronden overgenomen uit vernietigd Promis-vonnis Rb. 1. Bewijsklacht Promis-werkwijze. Heeft hof be...

ECLI:NL:HR:2023:1659 Hoge Raad, 28-11-2023, 22/02407
Gepubliceerd op 28-11-2023
-

ECLI:NL:HR:2023:1654 Hoge Raad, 28-11-2023, 21/04586
Gepubliceerd op 28-11-2023
Medeplegen zware mishandeling gepleegd met voorbedachte raad (art. 303 Sr) door meermalen met kracht met honkbalknuppel in richting van hoofd en tegen linker arm van aangever te slaan. 1. Betrouwbaarheid van verklaring van aangever. Heeft hof toereikend gemotiveerd uiteengezet waarom het de herkenning van verdachte door aangever voldoende betrouwbaar heeft geacht? 2. Bewijsklachten m.b.t. gebru...

ECLI:NL:HR:2023:1661 Hoge Raad, 28-11-2023, 21/03935
Gepubliceerd op 28-11-2023
Poging tot zware mishandeling van politieagent door met zijn auto weg te rijden terwijl agent hem door open bestuurdersraam vastpakt en vervolgens agent een paar meter mee te sleuren met zijn auto waarna agent ten val komt, art. 302.1 Sr. Bewijsklacht opzet. Heeft verdachte de aanmerkelijke kans op zwaar lichamelijk letsel bewust aanvaard? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1663 Hoge Raad, 28-11-2023, 21/00662
Gepubliceerd op 28-11-2023
Poging tot doodslag (art. art. 287 Sr), poging tot zware mishandeling (art. 302.1 Sr) en opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr). TBS met voorwaarden opgelegd. Toelaatbaarheid voorwaarde dat verdachte meewerkt aan tijdelijke opname voor duur van maximaal zeven weken in instelling en voorwaarde dat verdachte meewerkt aan opname in zorginstelling, art. 38a en 38d.1 Sr. ...

ECLI:NL:HR:2023:1658 Hoge Raad, 28-11-2023, 23/02682
Gepubliceerd op 28-11-2023
Vervolgingsuitlevering van opgeëiste persoon (Servische nationaliteit) naar Servië t.z.v. moord en deelneming aan criminele organisatie. Bevoegdheidsverdeling uitleveringsrechter en minister. Is uitleveringsrechter bevoegd te oordelen over beroep op dreigende flagrante inbreuk op art. 6 EVRM, omdat er reden is te twijfelen aan onafhankelijkheid van Servische rechters vanwege politieke invloed b...

ECLI:NL:HR:2023:1660 Hoge Raad, 28-11-2023, 22/03935
Gepubliceerd op 28-11-2023
Poging tot moord door in 2021 in Eindhoven in taxi meermalen met mes in hoofd en in richting van hoofd en nek van taxichauffeur te steken, art. 289 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2023:1656 Hoge Raad, 28-11-2023, 22/00467
Gepubliceerd op 28-11-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. belaging van ex-partner met wie verdachte 17 jaar een relatie had, art. 285b.1 Sr. Beroep op verjaring in cassatiefase i.g.v. toepassing van art. 416.2 Sv. Nu schriftuur geen klachten bevat over niet-ontvankelijkverklaring door hof van het door verdachte ingestelde hoger beroep en HR ook geen grond aanwezig oordeelt waarop dat oordeel ambtshalve zou moeten w...

ECLI:NL:HR:2023:1653 Hoge Raad, 28-11-2023, 21/04566
Gepubliceerd op 28-11-2023
Lichamelijk letsel door schuld in het verkeer door op snelweg met geschatte snelheid van 200 km/uur een tunnel in te rijden, te wisselen van rijstroken vanwege uitwijken voor andere weggebruiker (die rechts is ingehaald), niet tijdig af te remmen en te botsen op voorligger (art. 6 WVW 1994). 1. Bewijsklacht schuld en uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat één verkeersovertreding geen schuld opl...

ECLI:NL:HR:2023:1652 Hoge Raad, 28-11-2023, 21/04005
Gepubliceerd op 28-11-2023
Medeplegen uitvoer van 143 kilo MDMA naar Australië(art. 2.A Opiumwet) en opzettelijk aanwezig hebben van 460 gram amfetamine (art. 2.C Opiumwet). Ontvankelijkheid OM in vervolging, verdachte overleden (art. 69 Sr). HR ambtshalve: Volgens een aan HR overgelegd, door ambtenaar van burgerlijke stand van gemeente gewaarmerkt afschrift van akte van burgerlijke stand van die gemeente is verdachte ov...

ECLI:NL:HR:2023:1657 Hoge Raad, 28-11-2023, 21/04001
Gepubliceerd op 28-11-2023
Medeplegen verkopen (art. 2.B Opiumwet) en aanwezig hebben (art. 2.C Opiumwet) van cocaïne en heroïne, belediging van handhaver van gemeente (art. 266.1 jo. 267.2 Sr) en gevaar op weg veroorzaken tijdens achtervolging door politie (art. 5 WVW 1994). Herstelbeslissing en ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 432.3.b Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat cassatieberoep is i...

ECLI:NL:HR:2023:1648 Hoge Raad, 28-11-2023, 22/00934
Gepubliceerd op 28-11-2023
-

ECLI:NL:HR:2023:1431 Hoge Raad, 31-10-2023, 21/04559
Gepubliceerd op 28-11-2023
Bedreiging van burgemeester met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285.1 Sr). 1. Bewijsklacht. Innerlijke tegenstrijdigheid bewijsvoering. 2. Bewijsklacht. Voorwaardelijk opzet dat aangever daadwerkelijk op de hoogte zou raken van verdachtes uitlatingen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/04560 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:1986:AC9441 Hoge Raad, 24-06-1986, 78996
Gepubliceerd op 23-11-2023
Medeplegen verkopen en bewerken van hennep (meermalen gepleegd), art. 3.B Opiumwet. Strafmotivering (gevangenisstraf van 20 weken, waarvan 14 weken voorwaardelijk). Kon hof ter motivering van (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf overwegen dat gebruik van softdrugs een situatie kan scheppen die tot gebruik van andere verdovende middelen leidt? Uitgaande van wat algemene ervaring leert heeft...

ECLI:NL:HR:2023:1624 Hoge Raad, 06-06-2023, 23/00152
Gepubliceerd op 23-11-2023
Vervolgingsuitlevering van opgeëiste persoon (Afghaanse nationaliteit) naar Verenigde Staten t.z.v. deelname aan criminele organisatie. 1. Onvoldoende duidelijke vermelding feiten, art. 28.3 UW. 2. Dubbele strafbaarheid. Valt feit, dat naar Amerikaans recht is gekwalificeerd als “racketeering conspiracy”, onder bereik van art. 140 Sr? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1615 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/03981
Gepubliceerd op 22-11-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.3 Sr. 1. Kon hof bij berekening van w.v.v. uitgaan van beginsaldo van € 60? 2. Blijkt uit ’s hofs overwegingen dat geconstateerd voordeel is behaald door plegen van andere strafbare feiten dan witwassen? 3. Had hof een bedrag van € 60.000 aan ontvangen huurpenningen in mindering moeten brengen op w.v....

ECLI:NL:HR:2023:1605 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/03980
Gepubliceerd op 22-11-2023
Medeplegen gewoontewitwassen van geld (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr) en medeplegen voorbereidingshandelingen m.b.t. grootschalige verkoop van hennep door loods te verhuren aan coffeeshop (art. 11a.1 jo. 11.5 Opiumwet). 1. Bewijsklacht witwassen, methode van eenvoudige kasopstelling. Heeft verdachte een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring gegeven voor...

ECLI:NL:HR:2023:1608 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/04084
Gepubliceerd op 21-11-2023
WhatsApp-fraude. Medeplegen wederrechtelijk gebruik maken van identificerende persoonsgegevens, art. 231b Sr. Is sprake is van “wederrechtelijk” gebruik van persoonsgegevens a.b.i. art. 231b Sr, nu aangeefster toestemming heeft gegeven? ’s Hofs bewijsvoering houdt in dat verdachte zich samen met één of meer anderen schuldig heeft gemaakt aan (pogingen tot) oplichting via WhatsApp. In dat kader ...

ECLI:NL:HR:2023:1549 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/03017
Gepubliceerd op 21-11-2023
Voorbereidingshandelingen t.a.v. cocaïnetransporten vanuit Spanje naar Nederland (art. 10a Opiumwet), deelneming aan een criminele organisatie (art. 11a (oud) Opiumwet) en witwassen (art. 420bis.1.b Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Post-Keskin. Afwijzing van bij brief gedaan, ttz. in hoger beroep gehandhaafd en op nadere tz. in h.b. herhaald (voorwaardelijk) verzoek om medeverdachte nogmaal...

ECLI:NL:HR:2023:1606 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/03982
Gepubliceerd op 21-11-2023
Medeplegen gewoontewitwassen van geld (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr) en medeplegen voorbereidingshandelingen m.b.t. grootschalige verkoop van hennep door loods te verhuren aan coffeeshop (art. 11a.1 jo. 11.5 Opiumwet). 1. Bewijsklacht witwassen, methode van eenvoudige kasopstelling. Heeft verdachte een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring gegeven voor...

ECLI:NL:HR:2023:1600 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/04196
Gepubliceerd op 21-11-2023
Smaadschrift door op Facebook uitlatingen te doen over oud-politicus van gemeente Oudewater, meermalen gepleegd (art. 261.2 Sr). 1. Bewijsklachten. 2. Kon hof oordelen dat het bewezenverklaarde strafbaar is? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1611 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/04387
Gepubliceerd op 21-11-2023
Poging tot zware mishandeling door tijdens uitlaten van honden andere man met pijp op zijn hoofd te slaan, nadat hond van ander hond van verdachte heeft gebeten en die ander op verdachte afkwam, art. 302.1 Sr. Noodweer(exces), motivering van verwerping van verweer. ’s Hofs overweging maakt niet duidelijk of hof de feitelijke toedracht die verdachte en raadsman aan verweer ten grondslag hebben g...

ECLI:NL:HR:2023:1601 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/04441
Gepubliceerd op 21-11-2023
Medeplegen afpersing, meermalen gepleegd (art. 317.3 jo. 312.2.2 Sr) en medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) . 1. Bewijsklachten. Is bewijsvoering redengevend voor bewijsoordeel en leveren bewezenverklaarde feiten en omstandigheden “bedreiging met geweld” op? 2. Verbeurdverklaring auto, art. 33a.1.c Sr. Kon hof auto verbeurd verklaren? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/053...

ECLI:NL:HR:2023:1609 Hoge Raad, 21-11-2023, 22/02772
Gepubliceerd op 21-11-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto die op naam stond van klaagster (vennootschap onder firma) i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen een van de twee vennoten en ander t.z.v. verdenking van witwassen. Ontvankelijkheid cassatieberoep van inmiddels ontbonden vennootschap. 1. Is het hoogst onwaarschijnlijk dat strafrechter later verbeurdverklaring van auto zal bevelen? 2. Heeft Rb klaagster ter...

ECLI:NL:HR:2023:1613 Hoge Raad, 21-11-2023, 22/04024
Gepubliceerd op 21-11-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv onder klager op kampeerwagen (die volgens klager ook zijn woning is) t.z.v. verdenking van herhaaldelijk rijden met ongeldig verklaard rijbewijs. Proportionaliteit en subsidiariteit van voortzetting beslag. Verzuim te beslissen op verweer. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2023:128. Namens klager is aangevoerd dat kampeerwagen zijn woning is, dat hij door i...

ECLI:NL:HR:2023:1614 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/03979
Gepubliceerd op 21-11-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.3 Sr. 1. Kon hof bij berekening van w.v.v. uitgaan van beginsaldo van € 60? 2. Blijkt uit ’s hofs overwegingen dat geconstateerd voordeel is behaald door plegen van andere strafbare feiten dan witwassen? 3. Had hof een bedrag van € 60.000 aan ontvangen huurpenningen in mindering moeten brengen op w.v....

ECLI:NL:HR:2023:1581 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/03514
Gepubliceerd op 21-11-2023
OM-cassatie en cassatie verdachte. Vrijspraak t.z.v. medeplegen opzettelijk aanwezig hebben cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en medeplegen voorbereidings- of bevorderingshandelingen t.a.v. partij cocaïne uit Colombia, die in haven van Antwerpen grotendeels in beslag is genomen (art. 10a jo. 10.4 en 10.5 Opiumwet). 1. Cassatie verdachte. Geen schriftuur. 2. OM-cassatie. Kan sprake zijn van ‘voorberei...

ECLI:NL:HR:2023:1607 Hoge Raad, 21-11-2023, 22/01250
Gepubliceerd op 21-11-2023
Economische zaak. OM-cassatie. OM n-o in vervolging t.z.v. pogingen tot doden of vangen van bevers in hun natuurlijke verspreidingsgebied door plaatsen van (muskusrat)klemmen door waterschap (art. 3.5.1 Wet natuurbescherming). Strafrechtelijke immuniteit waterschap. 1. Heeft hof juiste maatstaf aangelegd bij oordeel dat waterschap immuniteit toekomt m.b.t. tlgd. gedragingen? 2. Is dat oordeel b...

ECLI:NL:HR:2023:1602 Hoge Raad, 21-11-2023, 23/02182
Gepubliceerd op 21-11-2023
Herziening. Belaging (art. 285b.1 Sr), bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr) en eenvoudige belediging, meermalen gepleegd (art. 266.1 Sr). Aangevoerd wordt dat uit nader opsporingsonderzoek blijkt dat aangeefster berichten waarvoor aanvrager is veroordeeld, zeer waarschijnlijk zelf heeft verstuurd door o.m. gebruik te maken van betaalde service waarmee uit naam of met telefoonnummer va...

ECLI:NL:HR:2023:1580 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/03513
Gepubliceerd op 21-11-2023
OM-cassatie en cassatie verdachte. Vrijspraak t.z.v. medeplegen opzettelijk aanwezig hebben cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en medeplegen voorbereidings- of bevorderingshandelingen t.a.v. partij cocaïne uit Colombia, die in haven van Antwerpen grotendeels in beslag is genomen (art. 10a jo. 10.4 en 10.5 Opiumwet). OM-cassatie. Kan sprake zijn van ‘voorbereiden’ of ‘bevorderen’ a.b.i. art. 10a Opium...

ECLI:NL:HR:2023:1604 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/03053
Gepubliceerd op 21-11-2023
Voorbereidingshandelingen t.a.v. cocaïnetransporten vanuit Spanje naar Nederland (art. 10a Opiumwet) en deelneming aan een criminele organisatie (art. 11a (oud) Opiumwet). Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht. Is bewezenverklaring toereikend gemotiveerd, v.zv. inhoudende dat opzet van verdachte gericht was op plegen van handelingen met verdovende middelen (i.h.b. cocaïne)? HR: Om redenen v...

ECLI:NL:HR:2023:1524 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/02069
Gepubliceerd op 15-11-2023
Jeugdzaak. Ontucht met 13-jarig klasgenootje, art. 247 Sr. Afwijzing van voorafgaand aan tz. in hoger beroep per e-mail aan poortraadsheer hof gedaan en ttz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van getuigen à décharge, op de grond dat al dan niet juistheid van het door verdachte geschetste scenario niet relevant is voor beantwoording van vragen van art. 348 en 350 Sv. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1548 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/00021
Gepubliceerd op 15-11-2023
Hypotheekfraude. (Medeplegen) valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr) en medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr). 1. Omvang terugwijzingsopdracht na cassatie. Kon hof de na terugwijzingsopdracht HR gedane getuigenverzoeken afwijzen? 2. Bewijsklachten (mede)plegen van oplichting. 3. Bewijsklachten medeplegen oplichting en uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat...

ECLI:NL:HR:2023:1556 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/03105
Gepubliceerd op 15-11-2023
Medeplegen poging tot diefstal met (bedreiging met) geweld (art. 312.2.2 Sr) en medeplegen poging tot afpersing (art. 317.3 jo. 312.2 Sr) van schoenendoos met geld en goederen. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklachten toebehoren van weg te nemen geld en goederen aan ander dan verdachte en zijn mededaders. 2. Beslissing over voorlopige hechtenis. Ad 1. HR: Om redenen vermeld in CAG leiden...

ECLI:NL:HR:2023:1557 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/02971
Gepubliceerd op 15-11-2023
Medeplegen poging tot diefstal met (bedreiging met) geweld (art. 312.2.2 Sr) en medeplegen poging tot afpersing (art. 317.3 jo. 312.2 Sr) van schoenendoos met geld en goederen ter waarde van € 10.000. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklacht toebehoren van weg te nemen geld en goederen aan ander dan verdachte en zijn mededaders. 2. Beslissing over voorlopige hechtenis. Is ’s Hofs beslissing...

ECLI:NL:HR:2023:1562 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/00545
Gepubliceerd op 15-11-2023
OM-cassatie en cassatie verdachte. Economische zaak. Ontslag van alle rechtsvervolging t.z.v. opzettelijk niet voldoen aan vordering ex art. 19 WED. 1. Cassatie verdachte. Geen schriftuur. 2. OM-cassatie. Nemo tenetur-beginsel. Is aan verdachte gerichte vordering ex art. 19.1 WED tot overleggen van gegevens in strijd met nemo tenetur-beginsel? Ad 1. Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Ad ...

ECLI:NL:HR:2023:1435 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/03876
Gepubliceerd op 14-11-2023
Verkrachting, art. 242 Sr. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1565 Hoge Raad, 14-11-2023, 23/00765
Gepubliceerd op 14-11-2023
Poging tot doodslag op politieagent door in 2020 in Hoofddorp met bijl op agent af te rennen en daarmee met kracht hakkende beweging richting diens hoofd te maken, art. 287 Sr. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2023:1561 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/00180
Gepubliceerd op 14-11-2023
Doodslag na ripdeal m.b.t. hasj van verdachte, art. 287 Sr. 1. Opgave van bewijsmiddelen a.b.i. art. 359.3 Sv. Kon hof verklaring van verdachte, die o.m. inhoudt dat het nooit zijn bedoeling is geweest dat schietpartij fataal zou aflopen, aanmerken als bekennende verklaring en volstaan met opgave van bewijsmiddelen a.b.i. art. 359.3 Sv? 2. Bewijsklacht. Kon hof oordelen dat het niet aannemelijk...

ECLI:NL:HR:2023:1558 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/00126
Gepubliceerd op 14-11-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. bedreiging, art. 285.1 Sr. Aanhoudingsverzoek door niet gemachtigde raadsman ttz. omdat verdachte mogelijk geen weet heeft van zitting, door hof afgewezen op de gronden dat raadsman alles heeft geprobeerd om met verdachte in contact te komen, er voldoende tijd is geweest om contact te leggen, verdachte niet heeft gereageerd op oproepen van reclassering en er...

ECLI:NL:HR:2023:1564 Hoge Raad, 14-11-2023, 21/00506
Gepubliceerd op 14-11-2023
Medeplegen voorbereidingshandelingen gericht op productie van heroïne (art. 10a Opiumwet) en medeplegen niet voldoen aan meldplichten a.b.i. Verordeningen (EG) 273/2004 en 111/2005 m.b.t. in- en uitvoer van grote hoeveelheden drugsprecursoren (azijnzuuranhydride), meermalen gepleegd (art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën). Begrip marktdeelnemer ex art. 9.1 Verordening 111/2005. HR herhaa...

ECLI:NL:HR:2023:1434 Hoge Raad, 14-11-2023, 21/05408
Gepubliceerd op 14-11-2023
Te hard rijden, art. 62 jo. bord A 1 bijlage I RVV 1990. Kon hof gelet op Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen (2017A009) oordelen dat una via-beginsel niet is geschonden? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1547 Hoge Raad, 14-11-2023, 21/04871
Gepubliceerd op 14-11-2023
Medeplegen diefstal, art. 311.1.4 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Had hof verweer van verdediging inzake onbetrouwbaarheid van herkenning van verdachte door opsporingsambtenaren moeten opvatten als uitdrukkelijk onderbouwd standpunt a.b.i. art. 359.2 Sv? 2. Redelijke termijn in hoger beroep. Heeft hof voldoende inzichtelijk gemaakt hoe het de vastgestelde overschrijding van redelijke termij...

ECLI:NL:HR:2023:1545 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/00246
Gepubliceerd op 14-11-2023
Caribische zaak. Verduistering gepleegd door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 375 SrBES) en witwassen gepleegd door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 435a SrBES) op Bonaire. Ontvankelijkheid hoger beroep na instellen h.b. op griffie Curaçao i.p.v. op griffie Bonaire i.v.m. noodtoestand n.a.v. COVID-19 (corona), art. 445.1 en 446 SvBES. Hof heeft verdachte n-o verklaard in hoger ber...

ECLI:NL:HR:2023:1544 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/00245
Gepubliceerd op 14-11-2023
Caribische zaak. Ambtelijke verduistering, meermalen gepleegd (art. 375 SrBES) en witwassen, meermalen gepleegd (art. 435a SrBES) op Bonaire. Ontvankelijkheid hoger beroep na instellen h.b. op griffie Curaçao i.p.v. op griffie Bonaire i.v.m. noodtoestand n.a.v. COVID-19 (corona), art. 445.1 en 446 SvBES. Hof heeft verdachte n-o verklaard in hoger beroep omdat het is ingesteld bij verkeerd gerec...

ECLI:NL:HR:2023:1560 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/03580
Gepubliceerd op 14-11-2023
Groot aantal winkeldiefstallen, art. 310 Sr. ISD-maatregel opgelegd. Heeft hof gehandeld in strijd met beginselen van behoorlijke procesorde, nu voorzitter hof ná laatste woord van verdachte maar vóór sluiting onderzoek ttz. heeft geweigerd raadsman in de gelegenheid te stellen om verzoek te doen m.b.t. voorlopige hechtenis van verdachte? 1. Voorzittersbeslissing. 2. Heeft hof geweigerd om te b...

ECLI:NL:HR:2023:1432 Hoge Raad, 14-11-2023, 21/04922
Gepubliceerd op 14-11-2023
Bedreiging van hoofdagent met enig misdrijf tegen het leven gericht, art. 285.1 Sr. Laatste woord, art. 311.4 Sv. Kon hof, na verdachte in de gelegenheid te hebben gesteld van zijn recht op het laatste woord gebruik te maken (waarna verdachte bepaalde beweringen bleef herhalen en, toen raadsheer hem andermaal tot stilte had gemaand, hij daaraan geen gehoor gaf), verdachte bevelen zittingszaal t...

ECLI:NL:HR:2023:1555 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/00171
Gepubliceerd op 14-11-2023
Belaging van ex-vriendin door gedurende periode van meer dan 3 jaren haar veelvuldig te bellen, bij haar woning langs te gaan, onaangekondigd haar tuin te betreden en haar vele (liefdes)brieven te sturen, art. 285b.1 Sr. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM in vervolging, omdat niet zou zijn voldaan aan klachtvereiste a.b.i. art. 285b.2 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1563 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/00683
Gepubliceerd op 14-11-2023
Poging tot doodslag door als politieambtenaar met metalen wapenstok iemand op hoofd te slaan, art. 287 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht voorwaardelijk opzet op de dood. HR herhaalt relevante overwegingen over voorwaardelijk opzet uit HR:2003:AE9049 en HR:2018:718. Hof heeft vastgesteld dat verdachte als politieambtenaar, opgeleid in gebruik van uitschuifbare metalen wapenstok, daa...

ECLI:NL:HR:2023:1559 Hoge Raad, 14-11-2023, 21/04033
Gepubliceerd op 14-11-2023
Medeplegen vervoeren van 5 kilo cocaïne, art. 2.B Opiumwet. Hof heeft verdachte niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep v.zv. gericht tegen in eerste aanleg gegeven vrijspraak t.z.v. medeplegen poging tot uitvoeren van cocaïne. Ne bis in idem, art. 68 Sr. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM in vervolging t.z.v. medeplegen vervoeren van cocaïne, nu verdachte eerder voor hetzelfde feit on...

ECLI:NL:HR:1966:AB4116 Hoge Raad, 08-02-1966, 63256
Gepubliceerd op 07-11-2023
De telastelegging en bewezenverklaring vermelden, dat de alarmpistolen vuurwapenen zijn, mitsdien niet voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 1 lid 2 Vuurwapenreglement.

ECLI:NL:HR:2023:1501 Hoge Raad, 07-11-2023, 22/04857
Gepubliceerd op 07-11-2023
Jeugdzaak. Medeplegen brandstichting in (voormalige) woning (van medeverdachte), art. 157.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten medeplegen. HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Hof heeft uit bewijsmiddelen kunnen afleiden dat verdachte tezamen en in vereniging met ander brand heeft gesticht in woning. Hof heeft ‘uiterlijke verschijningsvorm’ van gedragi...

ECLI:NL:HR:2023:1497 Hoge Raad, 07-11-2023, 22/01838
Gepubliceerd op 07-11-2023
Bedreiging met enig misdrijf tegen leven gericht door op metrostation buitengewoon opsporingsambtenaar vast te pakken, in richting van spoor te duwen en te zeggen ‘Ik spring voor de metro en neem jou mee’ (art. 285.1 Sr) en belediging van ambtenaar in rechtmatige uitoefening van bediening, meermalen gepleegd (art. 266.1 jo. 267.2 Sr). 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. belediging in ‘...

ECLI:NL:HR:2023:1519 Hoge Raad, 07-11-2023, 23/02131
Gepubliceerd op 07-11-2023
Beklag, beslag n.a.v. aanvankelijk mondeling gegeven en later schriftelijk uitgevaardigd EOB van Belgische autoriteiten op auto onder klager t.z.v. verdenking van ontvoering van zijn zoontje, waarna klager o.g.v. art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv klaagschrift indient. Is voldaan aan essentiële voorwaarde voor inbeslagneming, nu t.t.v. inbeslagneming geen sprake was van schriftelijk uitgevaardigd EOB? H...

ECLI:NL:HR:2023:1478 Hoge Raad, 07-11-2023, 22/03381
Gepubliceerd op 07-11-2023
Poging tot doodslag door in 2021 in Amsterdam n.a.v. ruzie over basepijp een ander met mes in zijn hals te snijden, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2023:1477 Hoge Raad, 07-11-2023, 22/02244
Gepubliceerd op 07-11-2023
Poging tot doodslag door in 2020 in Schiedam zijn ex-vriendin 26 messteken toe te brengen (art. 287 Sr) en vervolgens haar aware-knop en handtas weg te nemen (art. 310 Sr), poging tot zware mishandeling door een ander op de openbare weg met kettingslot tegen haar hoofd te slaan (art. 302.1 Sr) en beschadiging van politiebus (art. 350.1 Sr). TBS met dwangverpleging opgelegd. HR: art. 80a RO, zo...

ECLI:NL:HR:2023:1475 Hoge Raad, 07-11-2023, 21/05236
Gepubliceerd op 07-11-2023
Poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan penitentiair inrichtingswerker, art. 302.1 Sr. Laatste woord gegeven voorafgaand aan repliek en dupliek, art. 311.4 Sv. Uit p-v van tz. in hoger beroep blijkt niet dat (nadat aan verdachte (en zijn raadsman) het recht was gelaten het laatst te spreken, AG daarna had gerepliceerd en raadsman vervolgens had gedupliceerd) aan verdachte opnieuw...

ECLI:NL:HR:2023:1516 Hoge Raad, 07-11-2023, 21/04654
Gepubliceerd op 07-11-2023
Feitelijke aanranding van eerbaarheid (art. 246 Sr) door op straat onverhoeds borst van voorbijgangster vast te pakken. Post-Keskin. Heeft verdediging het “nodige initiatief” getoond tot horen van getuige nu getuigenverzoek niet ttz. bij zittingsrechter is herhaald, na eerder schriftelijk verzoek waarop Rh-C heeft geconstateerd dat getuige niet kon worden opgeroepen omdat geen adresgegevens bes...

ECLI:NL:HR:2023:1500 Hoge Raad, 07-11-2023, 21/04629
Gepubliceerd op 07-11-2023
Opzettelijk aanwezig hebben van cocaïne en MDMA (art. 2.C Opiumwet), in voorraad hebben van vervalst bankbiljet met het oogmerk om dit als echt en onvervalst uit te geven en te doen uitgeven (art. 209 Sr) en wederspannigheid (art. 180 Sr). 1. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting m.b.t. Opiumwetfeit wegens onherstelbaar vormverzuim omdat grondslag voor fouillering ontbrak, art. 359a Sv. 2. B...

ECLI:NL:HR:2023:1515 Hoge Raad, 07-11-2023, 21/04029
Gepubliceerd op 07-11-2023
Schuldheling van swapfiets, art. 417bis.1.a Sr. Had hof verweer van verdediging dat verdachte fiets had geleend en dat hij daarom niet redelijkerwijs had moeten vermoeden dat fiets uit misdrijf afkomstig was, moeten opvatten als uitdrukkelijk onderbouwd standpunt a.b.i. art. 359.2 Sv? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1523 Hoge Raad, 07-11-2023, 22/04259 B
Gepubliceerd op 07-11-2023
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op 3 panden, 2 auto’s, kentekenbewijs en “moving intelligence-kaart” behorende bij één van de auto’s, en 17 horloges onder klager t.z.v. verdenking van o.m. witwassen, deelname aan criminele organisatie, valsheid in geschrift en voorhanden hebben van valse reisdocumenten/identiteitsbewijzen. Had Rb gelet op hetgeen namens klager is aangevoerd (wanverhouding tussen ...

ECLI:NL:HR:2023:1517 Hoge Raad, 07-11-2023, 22/00015
Gepubliceerd op 07-11-2023
Opzettelijk aanwezig hebben cocaïne (art. 2C Opiumwet). 1. Bewijsklacht opzet. Kan uit bewijsvoering volgen dat verdachte opzettelijk een kilo cocaïne in de auto aanwezig had? 2. Bewijsklacht pleegplaats. Volgt pleegplaats uit bewijsvoering? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1494 Hoge Raad, 07-11-2023, 21/04699
Gepubliceerd op 07-11-2023
Openlijke geweldpleging tegen personen (art. 141.1 Sr) en diefstal (art. 310 Sr). 1. Bewijsklacht openlijke geweldpleging. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt inzake betrouwbaarheid van herkenning van verdachte, art. 359.2 Sv. 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 3 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk), art. 359.6 Sv. Heeft hof gelet op mogelijkheid van deelname aan penitentiair programma ...

ECLI:NL:HR:2023:1496 Hoge Raad, 31-10-2023, 23/00639
Gepubliceerd op 31-10-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op schrijfblok met aantekeningen van klager, die bestemd zouden zijn voor zijn raadsman, onder klager. Verschoningsrecht advocaat, art. 218 jo. 98 Sv. Schriftuur te laat ingediend, art. 447.5 jo. 552d.3 Sv. Klager n-o.

ECLI:NL:HR:2023:1498 Hoge Raad, 31-10-2023, 21/04608
Gepubliceerd op 31-10-2023
Opzetheling auto, art. 416.1.a Sr. Bewijsklacht. Is bewijsvoering innerlijk tegenstrijdig, nu hof verklaring van verdachte niet aannemelijk heeft geacht maar zijn verklaring wel voor bewijs heeft gebruikt? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1495 Hoge Raad, 31-10-2023, 22/00842
Gepubliceerd op 31-10-2023
Moord op ex-vriendin (art. 289 Sr). Schriftuur benadeelde partij. Shockschade/schokschade. Levert vordering b.p. (moeder van slachtoffer die het levenloze lichaam van haar dochter in de woning heeft aangetroffen) t.z.v. immateriële schade onevenredige belasting van strafgeding op? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 m.b.t. begroting van immateriële schade en HR:2022:958 m.b.t. v...

ECLI:NL:HR:2023:1473 Hoge Raad, 31-10-2023, 21/04043
Gepubliceerd op 31-10-2023
Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg n.a.v. verkeersruzie, door ander op te tillen en op de grond te gooien en hem te slaan en te schoppen, met hersenletsel tot gevolg (art. 300.2 Sr). Verwerping beroep op noodweerexces na ontslag van alle rechtsvervolging in eerste aanleg i.v.m. noodweerexces. Heeft hof t.a.v. wederrechtelijke aanranding van verdachte door slachtoffer voldoende...

ECLI:NL:HR:2023:1471 Hoge Raad, 31-10-2023, 22/00780
Gepubliceerd op 31-10-2023
Ontucht met 10-jarig nichtje door 57-jarige verdachte tijdens logeerpartij, art. 244 jo. art. 248.2 Sr. Afwijzing door hof zonder enige motivering van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot onderzoek door deskundige naar detentiegeschiktheid van verdachte. Hof heeft verzoek van verdediging kennelijk opgevat als verzoek tot benoemen van deskundige door zittingsrechter of (na verwijzing van zaak...

ECLI:NL:HR:2023:1474 Hoge Raad, 31-10-2023, 21/04625
Gepubliceerd op 31-10-2023
Ontucht docent/mentor met aan zijn opleiding toevertrouwde minderjarige scholiere (art. 249.1 Sr). Vrijspraak eerste aanleg. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefster dat seksueel contact plaatsvond toen zij minderjarig was en nog op school zat voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR: Om redenen vermeld in CAG faalt middel. CAG: Hof heeft voldoende (du...

ECLI:NL:HR:2023:1468 Hoge Raad, 31-10-2023, 21/04112
Gepubliceerd op 31-10-2023
Rijden onder invloed van MDMA, art. 8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborg van art. 13.1.d (oud) Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer. Kon hof oordelen dat art. 13.1.d (oud) Besluit niet behoort tot strikte waarborgen waarmee onderzoek a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 is omringd? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:567, inhoudende dat voorschrift van art. 13.1.d (oud) ...

ECLI:NL:HR:2023:1469 Hoge Raad, 31-10-2023, 21/03544
Gepubliceerd op 31-10-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit fraude met kinderopvangtoeslag en oplichting van kledingwinkel. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 21/03058.

ECLI:NL:HR:2023:1470 Hoge Raad, 31-10-2023, 21/03058
Gepubliceerd op 31-10-2023
Kinderopvangtoeslagfraude. (Medeplegen) (poging tot) oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklachten m.b.t. het door verdachte gebruikte IP-adres waarmee kinderopvangtoeslag is aangevraagd. 2. Grondslagverlating oplichting van kledingwinkel. Heeft hof grondslag van tll. verlaten door zowe...

ECLI:NL:HR:2023:1442 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/05219
Gepubliceerd op 18-10-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen. Motivering schatting w.v.v. Is ’s hofs schatting van w.v.v., v.zv. voordeel van gebruik van bedrijfsauto is geschat op aanschafwaarde van € 6.050, ontleend aan wettige bewijsmiddelen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/05079 en 21/05167 P en met 21/05221 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2023:1447 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/05167
Gepubliceerd op 18-10-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.3 Sr. Motivering schatting w.v.v. HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Hof heeft uit camerabeelden en tapgesprekken die hof in zijn uitspraak vermeldt niet kunnen afleiden dat al het contante geld dat op bankrekening van A is gestort, telkens afkomstig was van betrokkene. Bewijsmiddelen e...

ECLI:NL:HR:2023:1448 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/05079
Gepubliceerd op 18-10-2023
Medeplegen gewoontewitwassen van geldstroom met individuele contante geldbedragen (in totaal € 664.783), art. 420ter jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht. Zijn verdachte en medeverdachte gezamenlijk verantwoordelijk voor alle stortingen van contante geldbedragen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/05167 P en 21/05219 P en met 21/05221 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verda...

ECLI:NL:HR:2023:1307 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/05229
Gepubliceerd op 18-10-2023
OM-cassatie. OM n-o in vervolging t.z.v. rijden onder invloed van cannabis, art. 8.1 WVW 1994. 1. Is gehandeld in strijd met de in brief van ministers weergegeven werkwijze? 2. Is sprake van “ook overigens onredelijke vervolgingsbeslissing”? Ad 1. Hof heeft vastgesteld dat verdachte als bestuurder van personenauto is aangehouden n.a.v. melding in ANPR-systeem en dat van haar werd gevorderd med...

ECLI:NL:HR:2023:1444 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/05339
Gepubliceerd op 18-10-2023
Diamantroof op Schiphol in 2005. Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/05218, 21/05226, 21/05232 en 21/05272.

ECLI:NL:HR:2023:1453 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/00289
Gepubliceerd op 18-10-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. belediging van ambtenaar, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Aanwezigheidsrecht. Kon hof verstek verlenen tegen niet verschenen verdachte, nu uit de bij cassatieschriftuur gevoegde stukken blijkt dat raadsman zich heeft gesteld, hij zich op dag van tz. in hoger beroep tijdig bij bode heeft gemeld en hij zich t.t.v. uitroepen van zaak voor zittingszaal bevond? Uit stuk...

ECLI:NL:HR:2023:1316 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/00613
Gepubliceerd op 18-10-2023
Oplichting (art. 326.1 Sr), poging tot oplichting in eendaadse samenloop met valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.2 Sr) en witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). 1. Samenstelling hof. Is arrest gewezen door andere raadsheer als voorzitter dan raadsheer die onderzoek ttz. in hoger beroep heeft voorgezeten? 2. Afwijzing getuigenverzoek. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1418 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/01444
Gepubliceerd op 18-10-2023
Opzettelijk aanwezig hebben van MDMA, cocaïne en amfetamine, art. 2.C Opiumwet. Opname in zorginstelling als bijzondere voorwaarde, art. 14c.2.10 Sr. Is gestelde bijzondere voorwaarde dat, als reclassering indicatiestelling aanvraagt en voor indicatie verantwoordelijke instantie kortdurende klinische opname indiceert, verdachte zich voor maximaal 7 weken laat opnemen in zorginstelling, te bepal...

ECLI:NL:HR:2023:1437 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/01710
Gepubliceerd op 18-10-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. weigering bloedonderzoek (art. 163.6 WVW 1994) en rijden terwijl verdachte wist of redelijkerwijs moest weten dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard (art. 9.2 WVW 1994). Kon hof verdachte niet-ontvankelijk verklaren in zijn hoger beroep, nu zich bij stukken e-mailbericht van raadsman met als bijlage appelschriftuur bevindt? HR: Om redenen vermeld in CAG i...

ECLI:NL:HR:2023:1425 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/01873
Gepubliceerd op 18-10-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op snorfiets van klaagster onder derde t.z.v. verdenking van diefstal. Ontvankelijkheid cassatieberoep na last tot vernietiging door medewerker OM a.b.i. art. 116.2.c Sv, art. 134.2 Sv. Uit door AG ingewonnen inlichtingen blijkt dat t.a.v. inbeslaggenomen voorwerp een last is gegeven a.b.i. art. 116.2.c Sv en dat het vervolgens is vernietigd met machtiging van OvJ. ...

ECLI:NL:HR:2023:1441 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/02880
Gepubliceerd op 18-10-2023
Voorhanden hebben van vuurwapen en munitie, art. 26.1 WWM. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Post-Keskin. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan getuigenverzoek op de grond dat horen van getuige niet van belang is voor enige in strafzaak ex art. 348 en 350 Sv te nemen beslissing. 2. Betrouwbaarheidsverweer m.b.t. voor bewijs gebruikt(e) p-v van verbalisanten en verklaring van getuige. Ad 1. H...

ECLI:NL:HR:2023:1417 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/05012
Gepubliceerd op 17-10-2023
Caribische zaak. Profijtontneming, w.v.v. uit geldtransactiedienst ‘swipen’, waarbij in Curaçao Colombiaanse bolivars worden omgewisseld in US dollars. Kon hof oordelen dat geschat w.v.v. is verkregen d.m.v. of uit baten van bewezenverklaarde feiten (valsheid in geschrift en overtreding art. 2.1 Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren), nu periode waarin die delicten volgens bewezenver...

ECLI:NL:HR:1995:AC0054 Hoge Raad, 07-11-1995, 100.872
Gepubliceerd op 17-10-2023
Doodslag op ex-vriendin, art. 287 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 4 jaren). Beroep op detentieongeschiktheid wegens handicap van verdachte (dwarslaesie met blijvende fysieke gevolgen). In strafmotivering ligt als 's hofs opvatting besloten dat bij opleggen van vrijheidsstraf de vraag of verdachte al dan niet in staat is die straf te ondergaan niet aan de orde kan komen. Die opvatting i...

ECLI:NL:HR:2023:1416 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/04982
Gepubliceerd op 17-10-2023
Caribische zaak. Profijtontneming, w.v.v. uit geldtransactiedienst ‘swipen’, waarbij in Curaçao Colombiaanse bolivars worden omgewisseld in US dollars. Verweer dat verklaring van betrokkene bij politie, waarin zij schatting van w.v.v. door politie bevestigt zonder kennis van onderliggende berekening en buiten aanwezigheid van advocaat, niet voor bewijs mag worden gebruikt. HR: art. 81.1 RO. Sa...

ECLI:NL:HR:2023:1317 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/04838
Gepubliceerd op 17-10-2023
Hennepteelt (art. 3B Opiumwet) en diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). 1. Verweer dat sprake is van vormverzuim bij binnentreden van de door verdachte gehuurde loods, nu er onvoldoende verdenking was van overtreding van Opiumwet. 2. Bewijsklacht verbreking. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1440 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/04444
Gepubliceerd op 17-10-2023
Medeplegen afdreiging (meermalen gepleegd) door zich samen met medeverdachte meermalen schuldig te maken aan webcamsekschantage waarbij mannen zijn gedwongen grote geldbedragen over te maken (art. 318.1 Sr) en medeplegen dwang (art. 284.1.1 Sr). (Omzeilen) klachttermijnvereiste art. 66.1 Sr en art. 164.1 Sv. 1. Brengt omstandigheid dat aangevers (steeds) opnieuw zijn gechanteerd met voor hen b...

ECLI:NL:HR:2023:1466 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/04175
Gepubliceerd op 17-10-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. mishandeling (art. 300.1 Sr) en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285.1 Sr). Kan aan appelakte gehecht stuk van raadsman (volmacht tot instellen hoger beroep waarin ook grieven worden opgegeven) worden aangemerkt als appelschriftuur? HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Gelet op dat stuk is ’s hofs oordeel dat verdachte ...

ECLI:NL:HR:2023:1361 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/02968
Gepubliceerd op 17-10-2023
Oplegging TBS met dwangverpleging aan weigerende observandus. Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285.1 Sr). Is oplegging van maatregel voldoende gemotiveerd, nu uit ’s hofs uitspraak niet kan volgen om welke reden verdachte heeft geweigerd mee te werken aan onderzoek dat moet worden verricht ten behoeve van advies van gedragsdeskundigen a.b.i. art. 37a Sr? Opvatting dat ...

ECLI:NL:HR:2023:1446 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/03924
Gepubliceerd op 17-10-2023
Aanwezig hebben van cocaïne, art. 2.C Opiumwet. Kan uit een aan raadsman gerichte brief worden afgeleid dat afschrift van dagvaarding in hoger beroep aan raadsman van verdachte is gezonden? Art. 48 Sv. Uit stukken blijkt dat advocaat zich bij e-mail aan strafgriffie hof heeft gesteld als raadsman van verdachte in h.b. Bij stukken bevindt zich verder kopie van dagvaarding in h.b. Op die kopie st...

ECLI:NL:HR:2023:1467 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/04436
Gepubliceerd op 17-10-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv en art. 94a Sv op auto van klager onder ander i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen klager en ander t.z.v. verdenking van witwassen, waarna strafzaak tegen klager is geseponeerd. Ontvankelijkheid beklag en einde van vervolgde zaak a.b.i. art. 552a.3 Sv. Kon Rb oordelen dat beklag niet binnen wettelijke termijn van 3 maanden na einde van strafzaak is ingediend op ...

ECLI:NL:HR:2023:1439 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/04445
Gepubliceerd op 17-10-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen afdreiging (meermalen gepleegd). Motivering schatting w.v.v. Kon hof het door betrokkene genoten voordeel op 20% van totaal voordeel schatten? HR: art. 81 RO. Vervolg op HR:2018:2243. Samenhang met 21/04445.

ECLI:NL:HR:2023:1415 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/04317
Gepubliceerd op 17-10-2023
Diefstal met (bedreiging met) geweld (art. 312.1 Sr) en diefstal (art. 310 Sr). 1. Geen afschrift dagvaarding in hoger beroep verzonden naar raadsvrouw van verdachte, art. 48 Sv. Kunnen e-mail van raadsvrouw aan Rb en daarbij gevoegde appelschriftuur, waarvan hof kennis heeft genomen, worden aangemerkt als stelbrief? 2. Was hof gehouden te beslissen op getuigenverzoeken in appelschriftuur? HR:...

ECLI:NL:HR:2023:1463 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/03956
Gepubliceerd op 17-10-2023
Mensenhandel m.b.t. drie vrouwen in prostitutie (art. 273f Sr) en gewoontewitwassen van inkomsten uit mensenhandel (art. 420bis.1.b jo. 420ter.1 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklacht mensenhandel. Is sprake van ‘misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht’, ‘misbruik van kwetsbare positie’ en (oogmerk van) uitbuiting? 2. Kwalificatie-uitsluitingsgrond witwasse...

ECLI:NL:HR:2023:1465 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/02657
Gepubliceerd op 17-10-2023
Moord en pogingen tot moord (art. 289 Sr) en voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM). Post-Keskin. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in hoger beroep herhaald getuigenverzoek op de grond dat verdediging door niet horen van getuige redelijkerwijs niet in haar belangen is geschaad. HR herhaalt relevante overwegingen uit uitspraak van EHRM in zaak Keskin tegen Nede...

ECLI:NL:HR:2023:1445 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/05272
Gepubliceerd op 17-10-2023
Diamantroof op Schiphol in 2005. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr. 1. Kon hof oordelen dat legale herkomst van cafetaria kan worden uitgesloten en dat cafetaria dus met crimineel geld is verworven? 2. Bewijsklacht opzet op gewoontewitwassen. 3. Moet gehele onderneming door vermenging als van misdrijf afkomstig worden aangemerkt? 4. Bewijsklacht “een gewoonte maken...

ECLI:NL:HR:2023:1461 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/05232
Gepubliceerd op 17-10-2023
Diamantroof op Schiphol in 2005. Medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2 Sr) en voorhanden hebben van vuurwapen, munitie en explosieven (art. 26.1 WWM). 1. Post-Keskin. Gebruik voor het bewijs van uitlatingen van medeverdachte in WOD-traject en 2 medeverdachten in OVC-gesprekken onverenigbaar met art. 6 EVRM, nu verdediging door beroep op verschoningsrecht geen behoorlijke en effectieve moge...

ECLI:NL:HR:2023:1414 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/03570
Gepubliceerd op 17-10-2023
Valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) door in februari 2000 met gestolen creditcard verschillende betalingen te doen bij benzinestations en daartoe verkoopbonnen te voorzien van valse handtekening, art. 225.1 Sr. 1. Verjaring, art. 70.1.3 en 72.1 Sr. Is 12 jaren na verstekmededeling uitspraak hof van 25-3-2004 enige daad van vervolging verricht? 2. Verjaring en overschrijding redelijke ter...

ECLI:NL:HR:2023:1422 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/02801
Gepubliceerd op 17-10-2023
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr) en weigeren medewerking te verlenen aan ademonderzoek (art. 163.2 WVW 1994). 1. Is ’s hofs beslissing in het openbaar uitgesproken, nu uitspraak p-v ontbreekt? Art. 362.1 Sv. 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet...

ECLI:NL:HR:2023:1464 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/04662
Gepubliceerd op 17-10-2023
Opzettelijk 3 minderjarige kinderen onttrekken aan gezag van hun moeder door hen in Turkije te houden en niet mee te werken aan hun terugkeer, art. 279.2 Sr. Vordering benadeelde partij. Diende hof bij vaststelling van hoogte van door b.p. geleden materiële schade rekening te houden met bedrag dat b.p. uit “crowdfunding” heeft verkregen? Art. 6:100 BW. Hof heeft kennelijk geoordeeld dat het nie...

ECLI:NL:HR:2023:1462 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/05226
Gepubliceerd op 17-10-2023
Diamantroof op Schiphol in 2005. Medeplegen diefstal met geweld en medeplegen poging tot diefstal met geweld, art. 312.2 (jo. 45) Sr. Post-Keskin. Gebruik voor het bewijs van uitlatingen van medeverdachte in OVC-gesprekken onverenigbaar met art. 6 EVRM, nu verdediging door beroep op verschoningsrecht geen behoorlijke en effectieve mogelijkheid heeft gehad medeverdachte te ondervragen t.a.v. die...

ECLI:NL:HR:2023:1443 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/05218
Gepubliceerd op 17-10-2023
Diamantroof op Schiphol in 2005. Medeplegen diefstal met geweld en medeplegen poging tot diefstal met geweld, art. 312.2 (jo. 45) Sr. Overschrijding redelijke termijn in feitelijke aanleg. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2008:BD2578 inhoudende dat beroep op overschrijding redelijke termijn niet voor het eerst in cassatie kan worden gedaan. Volgens p-v van tz. in hoger beroep van 03-01...

ECLI:NL:HR:2023:1295 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/00998
Gepubliceerd op 17-10-2023
Drievoudige moord in Scheveningse bosjes en op Brunssummerheide in 2019, art. 289 Sr. TBS met dwangverpleging opgelegd. 1. Voorbedachte raad en psychische stoornis. 2. Toerekenbaarheid van bewezenverklaarde feiten aan verdachte en beroep op ontoerekenbaarheid a.b.i. art. 39 Sr. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2013:963 m.b.t. voorbedachte raad en motiveringsplicht rechter. Opvat...

ECLI:NL:HR:2023:1424 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/03315
Gepubliceerd op 17-10-2023
Mishandeling, meermalen gepleegd (art. 300.1 Sr). Vordering benadeelde partij. Heeft b.p. als rechtstreeks gevolg van bewezenverklaard handelen van verdachte immateriële schade geleden? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:1987:AD0065 Hoge Raad, 24-11-1987, 81342
Gepubliceerd op 16-10-2023
-

ECLI:NL:HR:1984:AC8546 Hoge Raad, 16-10-1984, 77161
Gepubliceerd op 16-10-2023
Medeplegen vervaardigen van methamfetamine, art. 2.D Opiumwet. 1. Bewijsklacht, art. 422.2 Sv. Kon hof ttz. in eerste aanleg afgelegde verklaring van getuige-deskundige voor bewijs gebruiken, nu verklaring ttz. in hoger beroep niet is voorgelezen? 2. Onttrekking aan het verkeer van wit poeder uit 13 plastic zakjes en witte substantie uit plastic trechter, art. 36a (oud) en 33b Sr. Ad 1. Hof he...

ECLI:NL:HR:2023:1421 Hoge Raad, 10-10-2023, 22/03724
Gepubliceerd op 10-10-2023
Diefstallen van levensmiddelen uit supermarkten (zaken A en B), art. 310 Sr. ISD-maatregel opgelegd, art. 38m Sr. Is aan alle in art. 38m.1.2 Sr gestelde voorwaarden voor oplegging van ISD-maatregel voldaan? Rechter die in art. 38m.1 Sr bedoelde ISD-maatregel oplegt, moet er in motivering van zijn beslissing blijk van geven dat aan alle in die bepaling gestelde voorwaarden is voldaan. Meer in h...

ECLI:NL:HR:2023:1419 Hoge Raad, 10-10-2023, 22/02860
Gepubliceerd op 10-10-2023
Voorbereiding van moord op partner van zijn ex-echtgenote door vuurwapen te kopen van verbalisant (politie informant), art. 46 jo. 289 Sr. Post-Keskin. Afwijzingen bij tussenarrest en bij eindarrest van (voorwaardelijke) verzoeken tot horen van verbalisant als getuige o.g.v. noodzaakcriterium. Afwijzingen verenigbaar met recht op eerlijk proces? 1. Afwijzing bij tussenarrest van bij e-mail geda...

ECLI:NL:HR:2023:1367 Hoge Raad, 10-10-2023, 22/01919
Gepubliceerd op 10-10-2023
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto onder vennootschap in het kader van strafrechtelijk onderzoek tegen zoon van klager t.z.v. verdenking van medeplegen handel in precursoren en cocaïne en deelnemen aan criminele organisatie. Heeft Rb juiste maatstaf toegepast? Art. 94a.4 en 94.5 Sv. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1366 Hoge Raad, 10-10-2023, 21/04511
Gepubliceerd op 10-10-2023
Medeplegen woninginbraak (art. 311.1 Sr) en beschadiging benzinepomp (art. 350.1 Sr). Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1409 Hoge Raad, 10-10-2023, 22/00693
Gepubliceerd op 10-10-2023
OM-cassatie. Beklag, beslag ex 94a Sv op auto en loon onder klaagster t.l.v. haar echtgenoot t.z.v. verdenking van verduistering met het oog op aan hem op te leggen ontnemingsmaatregel (€ 375.000). Derdenbeslag. Rb (enkelvoudige kamer) heeft klaagschrift gegrond verklaard door te overwegen dat auto van klaagster en haar maandelijkse loonontvangsten weliswaar deel uitmaken van gemeenschapsvermog...

ECLI:NL:HR:2023:1420 Hoge Raad, 10-10-2023, 22/02557
Gepubliceerd op 10-10-2023
Doodslag op kickbokstrainer (art. 287 Sr). Noodweer, proportionaliteitseis. Staat twee keer schieten door verdachte in redelijke verhouding tot aanval van slachtoffer en betrokkene 1 op verdachte en betrokkene 2 en zijn gezin? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2016:456 m.b.t. proportionaliteitseis. Hof heeft geoordeeld dat sprake was van een (onmiddellijk dreigend gevaar voor) ogenblik...

ECLI:NL:HR:2023:1411 Hoge Raad, 10-10-2023, 21/02125
Gepubliceerd op 10-10-2023
Mishandeling (art. 300 Sr). Noodweer, proportionaliteitseis. Staat wurggreep van verdachte in redelijke verhouding tot kopstoot van aangever? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1410 Hoge Raad, 10-10-2023, 21/04256
Gepubliceerd op 10-10-2023
Overschrijding maximumsnelheid op snelweg, art. 62 jo. bord A1 RVV 1990. Afwijzing verzoek tot bekijken/voeging van bodycambeelden o.g.v. noodzaakcriterium, art. 328 Sv. Hof heeft verzoek tot bekijken van bodycambeelden kennelijk en niet onbegrijpelijk opgevat als verzoek tot voeging van (proces)stuk a.b.i. art. 328 Sv. Maatstaf bij beoordeling van verzoek tot voeging van stukken bij processtuk...

ECLI:NL:HR:2023:1412 Hoge Raad, 10-10-2023, 21/03119
Gepubliceerd op 10-10-2023
Poging tot doodslag door ander, die op de grond ligt, tegen zijn hoofd te schoppen en met 2 benen op zijn hoofd te springen (art. 287 Sr). 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM in verband met ernstige nalatigheid in voorbereidend onderzoek door zendmastgegevens van telefoon van verdachte te frustreren, art. 359a Sv. 2. Bewijsklachten opzet. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1408 Hoge Raad, 10-10-2023, 21/02692
Gepubliceerd op 10-10-2023
Eenvoudige belediging, aangedaan aan openbaar gezag (art. 266.1, 267.1 (oud) en 267.3 Sr) door in e-mails beschuldigingen te uiten dat basisteam van politie corrupt is. Verandering van wetgeving, art. 1.2 Sr. Is wijziging van art. 267 Sr per 1 januari 2020 een verandering van wetgeving die ten gunste van verdachte werkt? HR ambtshalve (n.a.v. opmerkingen in CAG): Feit betreft belediging van “ba...

ECLI:NL:HR:2023:1413 Hoge Raad, 10-10-2023, 22/00037
Gepubliceerd op 10-10-2023
Witwassen geldbedrag (€ 176.000), art. 420bis.1.b Sr. 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. gebrek aan bewijs van wetenschap van verdachte van criminele herkomst van geld, art. 359.2 Sv. 2. Verbeurdverklaring auto, art. 33a.1.c Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1341 Hoge Raad, 03-10-2023, 22/00157
Gepubliceerd op 09-10-2023
Medeplegen van onbruikbaar maken van beschoeiing, meermalen gepleegd (art. 350.1 Sr). Heeft hof verzuimd te beslissen op verzoek dat verdediging op tz. in h.b. heeft gedaan tot houden van schouw? Verzoek dat verdediging heeft gedaan, is verzoek tot houden van schouw a.b.i. art. 318 jo. 328 Sv, zodat uitdrukkelijke beslissing op verzoek was vereist. P-v van tz. in h.b. en ook uitspraak van hof h...

ECLI:NL:HR:2023:1309 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05185
Gepubliceerd op 04-10-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit grootschalige hennepteelt. Methode van uitgebreide kasopstelling, art. 36e.3 Sr. Heeft hof verzuimd te beslissen op voorwaardelijk getuigenverzoek? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/05183, 21/05198 en 22/01747P.

ECLI:NL:HR:2023:1310 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05198
Gepubliceerd op 04-10-2023
Medeplegen bewerken groot aantal hennepplanten (art. 3.B jo. 11.5 Opiumwet), medeplegen hennepteelt in uitoefening van beroep of bedrijf (art. 3.B jo. 11.3 Opiumwet), medeplegen diefstal d.m.v. verbreking van elektriciteit (art. 311.1 Sr), verkopen, afleveren en vervoeren hennepstekken in uitoefening van beroep of bedrijf (art. 3.B jo. 11.5 Opiumwet), voorhanden hebben vuurwapen, patroonmagazij...

ECLI:NL:HR:2023:1308 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05183
Gepubliceerd op 04-10-2023
Medeplegen bewerken groot aantal hennepplanten (art. 3.B jo. 11.5 Opiumwet) en (medeplegen) hennepteelt in uitoefening van beroep of bedrijf (art. 3.B jo. 11.3 Opiumwet). Onttrekking aan het verkeer van gripzakken, kleine scharen met hennephars en zak “hennepzkn/compostzkn/handschoenen” (art. 36c Sr). ’s Hofs oordeel dat de genoemde aan het verkeer onttrokken verklaarde voorwerpen van zodanige ...

ECLI:NL:HR:2023:1331 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/04822
Gepubliceerd op 04-10-2023
Caribische zaak. Medeplegen ambtelijke corruptie in Curaçao, art. 2:351 SrC. 1. Schending art. 6 EVRM wegens afwijzing verzoek van verdachte om zich te laten bijstaan door niet bij hof ingeschreden (Nederlandse) advocaat (art. 57 SvC)? 2. Verwerping alternatief scenario. HR: art. 81.1 RO onder verwijzing naar HR:2023:1329. Samenhang met 21/04820 C, 21/04821 C en 22/02722 C.

ECLI:NL:HR:2023:1330 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/04821
Gepubliceerd op 04-10-2023
Caribische zaak. Medeplegen ambtelijke corruptie in Curaçao, art. 2:351 SrC. 1. Schending art. 6 EVRM wegens afwijzing verzoek van verdachte om zich te laten bijstaan door niet bij hof ingeschreden (Nederlandse) advocaat (art. 57 SvC)? 2. Verwerping alternatief scenario. HR: art. 81.1 RO onder verwijzing naar HR:2023:1329. Samenhang met 21/04820 C, 21/04822 C en 22/02722 C.

ECLI:NL:HR:2023:1356 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05279
Gepubliceerd op 04-10-2023
Omkoping douaneambtenaar (art. 177.1.1 Sr) en witwassen van geldbedrag (art. 420bis.1.b Sr). 1. Bewijsklachten witwassen. Motivering bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ a.b.i. art. 420bis.1.b Sr en uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. herkomst van geldbedrag. 2. Bewijsklacht pleegperiode omkoping ambtenaar. 3. Bewijsklacht omkoping ambtenaar. Uos dat uit feiten en omstandigheden zoal...

ECLI:NL:HR:2023:1365 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05397
Gepubliceerd op 03-10-2023
Deelname aan criminele organisatie die zich bezighield met invoer van cocaïne via Rotterdamse haven (art. 11b Opiumwet) en medeplegen voorbereidingshandelingen invoer van cocaïne (art. 10a.1 jo. 10.5 Opiumwet). Post-Keskin. Vinden verklaringen van medeverdachten, die zich op hun verschoningsrecht hebben beroepen toen zij als getuigen werden gehoord, voldoende steun in ander bewijsmateriaal en i...

ECLI:NL:HR:2023:1351 Hoge Raad, 03-10-2023, 22/00159
Gepubliceerd op 03-10-2023
Medeplegen van onbruikbaar maken van beschoeiing, meermalen gepleegd (art. 350.1 Sr). Heeft hof verzuimd te beslissen op verzoek dat verdediging op tz. in h.b. heeft gedaan tot houden van schouw? Middel slaagt om redenen vermeld in HR:2023:1341. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 22/00157.

ECLI:NL:HR:2023:1311 Hoge Raad, 03-10-2023, 22/01747
Gepubliceerd op 03-10-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit grootschalige hennepteelt. Methode van uitgebreide kasopstelling, art. 36e.3 Sr. Overschrijding redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met vermindering van betalingsverplichting met € 5.000 bij schatting w.v.v. op € 116.029? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/05183, 21/05185P en 21/05198.

ECLI:NL:HR:2023:1363 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/03469
Gepubliceerd op 03-10-2023
Schuldwitwassen (meermalen gepleegd), art. 420quater.1.b Sr. Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 432.1.b en 432.3 Sv. Brengt aanwezigheid van gemachtigde raadsman op eerdere tz. in hoger beroep, die voor bepaalde tijd is geschorst, mee dat voor instellen van cassatieberoep een termijn van 14 dagen geldt, als raadsman noch verdachte op nadere tz. in h.b. verschijnt? Art. 432.1.b Sv brengt met ...

ECLI:NL:HR:2023:1340 Hoge Raad, 03-10-2023, 22/01861
Gepubliceerd op 03-10-2023
(Medeplegen) (poging tot) afpersing (art. 317.1 jo. 312.2 Sr), medeplegen valsheid in geschrift (art. 225.1 en 225.2 Sr), mishandeling met voorbedachte raad (art. 301.1 Sr), medeplegen zware mishandeling met voorbedachte raad (art. 303.1 Sr), medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr) en als leider deelnemen aan criminele organisatie (motorclub) (art. 140.4 Sr). 1. Ontvankelijkheid cassat...

ECLI:NL:HR:2023:1306 Hoge Raad, 03-10-2023, 22/01795
Gepubliceerd op 03-10-2023
Als leider deelnemen aan criminele organisatie (motorclub), art. 140.4 Sr. 1. Afwijzing verzoek tot horen van 2 getuigen en gebruik voor bewijs van PGP-berichten. 2. Afwijzing verzoek tot horen van 3 getuigen. 3. Afwijzing verzoek om processtukken. 4. Bewijsklacht geweldsoogmerk van organisatie. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat vermeende incidenten niet aan bewijs kunnen bijdragen. 5. Bew...

ECLI:NL:HR:2023:1362 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05369
Gepubliceerd op 03-10-2023
Medeplegen afpersing van voormalig lid van motorclub, art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr. 1. Verweer dat schendingen van Aanwijzing auditief en audiovisueel registeren van verhoren hadden moeten leiden tot n-o van OM dan wel tot bewijsuitsluiting. 2. Afwijzing getuigenverzoek. 3. Redelijke termijn in eerste aanleg en in hoger beroep. Heeft hof toepasselijk toetsingskader miskend? HR: art. 81.1 RO. Same...

ECLI:NL:HR:2023:1350 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05355
Gepubliceerd op 03-10-2023
Medeplegen afpersing (art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr) en medeplegen poging tot zware mishandeling (art. 302.1 Sr) van voormalig lid van motorclub. 1. Afwijzing getuigenverzoeken en gebruik van getuigenverklaring en Whatsapp-gesprekken voor bewijs. 2. Verweer dat schendingen van Aanwijzing auditief en audiovisueel registeren van verhoren hadden moeten leiden tot n-o van OM dan wel tot bewijsuitsluiti...

ECLI:NL:HR:2023:1346 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05329
Gepubliceerd op 03-10-2023
Medeplegen afpersing van voormalig lid van motorclub, art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr. 1. Verweer dat schendingen van Aanwijzing auditief en audiovisueel registeren van verhoren hadden moeten leiden tot n-o van OM dan wel tot bewijsuitsluiting. 2. Bewijsklacht. Heeft hof de verklaringen van aangever betrouwbaar geacht op de enkele grond dat het om tegenstrijdigheden op onderdelen of detailniveau zou ...

ECLI:NL:HR:2023:1345 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05285
Gepubliceerd op 03-10-2023
Medeplegen afpersing van voormalig lid van motorclub, art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr. 1. Verweer dat schendingen van Aanwijzing auditief en audiovisueel registeren van verhoren hadden moeten leiden tot n-o van OM dan wel tot bewijsuitsluiting. 2. Redelijke termijn in eerste aanleg en in hoger beroep. Heeft hof toepasselijk toetsingskader miskend? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/05260, 21/05329, ...

ECLI:NL:HR:2023:1344 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05260
Gepubliceerd op 03-10-2023
(Medeplegen) afpersing van voormalige leden van motorclub, art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr. 1. Verweer dat schendingen van Aanwijzing auditief en audiovisueel registeren van verhoren hadden moeten leiden tot n-o van OM dan wel tot bewijsuitsluiting. 2. Redelijke termijn in eerste aanleg en in hoger beroep. Heeft hof toepasselijk toetsingskader miskend? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/05285, 21/05...

ECLI:NL:HR:2023:1353 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/04289
Gepubliceerd op 03-10-2023
Verduistering in dienstbetrekking door zich als penningmeester geld (€ 22.859), dat toebehoort aan supportersvereniging van betaald voetbalclub, toe te eigenen, art. 322 Sr. Bewijsklacht. Heeft verdachte “uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking” gehandeld, nu sprake is van vrijwilligerswerk? Van persoonlijke dienstbetrekking a.b.i. art. 322 Sr is sprake als iemand werkzaam is in onder...

ECLI:NL:HR:2023:1360 Hoge Raad, 03-10-2023, 22/01914
Gepubliceerd op 03-10-2023
Jeugdzaak. Beslissing penitentiaire kamer hof tot verlenging van maatregel tot plaatsing in inrichting voor jeugdigen, art. 6:6:31 Sv. Ontvankelijkheid cassatieberoep. O.g.v. art. 6:6:1.1 en 6:6:7 Sv staat tegen rechterlijke beslissingen inzake tenuitvoerlegging geen gewoon rechtsmiddel open, v.zv. in hoofdstuk 6 van Boek 6 van dat wetboek niet anders is bepaald. Tegen beslissing a.b.i. art. 6:...

ECLI:NL:HR:2023:1329 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/04820
Gepubliceerd op 03-10-2023
Caribische zaak. Medeplegen ambtelijke corruptie in Curaçao, art. 2:351 SrC. Schending art. 6 EVRM wegens afwijzing verzoek van verdachte om zich te laten bijstaan door niet bij hof ingeschreven (Nederlandse) advocaat (art. 57 SvC)? Hof heeft vastgesteld dat verdachte zich ttz. heeft laten bijstaan door advocaat uit Curaçao naar zijn keuze en dat deze raadsman ttz. niet te kennen heeft gegeven ...

ECLI:NL:HR:2023:1332 Hoge Raad, 03-10-2023, 22/02722
Gepubliceerd op 03-10-2023
Caribische zaak. Medeplegen ambtelijke corruptie in Curaçao, art. 2:351 SrC. Bewijsklacht medeplegen. Mocht hof vonnis in eerste aanleg bevestigen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/04820 C, 21/04821 en 21/04822 C.

ECLI:NL:HR:2023:1349 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/02897
Gepubliceerd op 03-10-2023
Diefstal d.m.v. valse sleutel door met pinpas en pincode van bejaarde buurman diverse malen geldbedragen uit geldautomaten te halen, art. 311.1.5 Sr. Post-Keskin, overleden getuige. Heeft hof in strijd met het door art. 6 EVRM gewaarborgde recht op eerlijk proces verklaringen van overleden getuige (buurman) voor bewijs gebruikt, terwijl verdediging t.a.v. buurman niet ondervragingsrecht heeft k...

ECLI:NL:HR:2023:1357 Hoge Raad, 03-10-2023, 22/02853
Gepubliceerd op 03-10-2023
Beschikking dwangbevel, verzet tegen dwangbevel a.b.i. art. 6:4:5.3 Sv. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Niet voldaan aan verplichting tot consignatie. O.g.v. art. 6:4:5.3 Sv is veroordeelde in zijn cassatieberoep alleen ontvankelijk na voorafgaande consignatie (zekerheidstelling) van nog verschuldigd bedrag en van kosten op griffie van gerecht dat beschikking heeft gegeven of waartoe rechter b...

ECLI:NL:HR:2023:1347 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05344
Gepubliceerd op 03-10-2023
Medeplegen afpersing van voormalig lid van motorclub, art. 317.1 jo. 312.2 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten. HR: Om redenen vermeld in CAG faalt middel. CAG: Hof heeft uit bewijsvoering kunnen afleiden dat (i) aangever door geweld of bedreiging met geweld is gedwongen tot afgifte van zak hennep, (ii) sprake was van voltooide afpersing en (iii) er causaal verband was tussen handel...

ECLI:NL:HR:2023:1355 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/02572
Gepubliceerd op 03-10-2023
Medeplegen uitvoer cocaïne en amfetamine in smokkelauto naar Zweden (art. 2.A Opiumwet), medeplegen voorbereidingshandelingen invoer cocaïne vanuit Peru (art. 10a.1 jo. 10.5 Opiumwet), deelneming aan criminele organisatie (art. 11b Opiumwet) en gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Motivering bewezenverklaringen. Bevat aanvulling op verkort arrest de inhoud van ...

ECLI:NL:HR:2023:1364 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/02455
Gepubliceerd op 03-10-2023
Medeplegen uitvoer cocaïne en amfetamine in smokkelauto naar Zweden (art. 2.A Opiumwet) en deelneming aan criminele organisatie (art. 11b Opiumwet). 1. Bewijsklacht medeplegen uitvoer harddrugs. 2. Verweer dat verdachte in veronderstelling verkeerde dat drugstransport hasj betrof i.p.v. harddrugs. 3. Strafmotivering (gevangenisstraf van 47 maanden). Strafmaatverweer, inhoudende verzoek rekening...

ECLI:NL:HR:2023:1269 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/02282
Gepubliceerd op 03-10-2023
Medeplegen mishandeling door na het verlaten van shoarmazaak een ander, die achter het stuur van zijn auto zit, meermalen tegen zijn hoofd te slaan, art. 300.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. bewijsvoering, art. 359.2 Sv. HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: V.zv. aangevoerde als uos dient te worden aangemerkt, ligt motive...

ECLI:NL:HR:2023:1358 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/02449
Gepubliceerd op 03-10-2023
Openlijke geweldpleging tegen ex-zwager (art. 141.1 Sr). 1. Beroep op ontbreken van wederrechtelijkheid o.g.v. burgeraanhouding in de zin van art. 53 Sv. 2. Noodweerexces. Heeft hof de verwerping van beroep op noodweerexces toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02450.

ECLI:NL:HR:2023:1359 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/02450
Gepubliceerd op 03-10-2023
Openlijke geweldpleging tegen ex-zwager (art. 141.1 Sr). 1. Beroep op ontbreken van wederrechtelijkheid o.g.v. burgeraanhouding in de zin van art. 53 Sv. 2. Noodweerexces. Heeft hof de verwerping van beroep op noodweerexces toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02449.

ECLI:NL:HR:2023:1348 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05359
Gepubliceerd op 03-10-2023
Voorhanden hebben van boksbeugel (art. 13.1 WWM). 1. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. 2. Kan het voorwerp dat verdachte voorhanden had worden aangemerkt als boksbeugel i.d.z.v. art. 2.1 cat. I onder 3 WWM? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:1994:ZD1101 Hoge Raad, 29-11-1994, 98.057 M
Gepubliceerd op 29-09-2023
‘Feitelijkheid’ en ‘door een feitelijkheid dwingen’ cfm. art. 242 Sr.

ECLI:NL:HR:1994:ZC9873 Hoge Raad, 22-11-1994, 97.981
Gepubliceerd op 29-09-2023
Het bewezenverklaarde levert verkrachting op in plaats van feitelijke aanranding der eerbaarheid. Art. 242 Sr, zoals dat sinds 1 december 1993 luidt, is geen specialis van art. 246 Sr.

ECLI:NL:HR:1994:ZD1100 Hoge Raad, 18-10-1994, 97.869
Gepubliceerd op 29-09-2023
1. Het hof heeft de woorden ‘de brigadier van gemeentepolitie te R., J.’ kunnen verstaan als ‘een opsporingsambtenaar van gemeentepolitie te R., de birgadier J.’. 2. Nu niet is bewezenverklaard dat de aanwijzingen cfm. art. 33a lid 2 WVW zijn gegeven door een opsporingsambtenaar, levert het bewezenverklaarde geen strafbaar feit op.

ECLI:NL:HR:1987:AD0069 Hoge Raad, 24-11-1987, 81863
Gepubliceerd op 29-09-2023
1. Inhaaldagvaarding in appel; geen nietigheid, nu het ervoor moet worden gehouden dat de procureur-generaal de eerste dagvaarding heeft ingetrokken. 2. Verstekarrest; nu tussen het instellen van het appel en de appeldagvaarding minder tijd is verlopen dan 2 jaren behoefde het hof niet te motiveren waarom het Openbaar Ministerie nochtans ontvankelijk was. 3. Het bewezen verklaarde steunt niet...

ECLI:NL:HR:1981:AC7146 Hoge Raad, 17-02-1981, 72486
Gepubliceerd op 29-09-2023
Toereikend bewijs van het ‘in vereniging’ en ‘opzettelijk’ vervoeren van amfetamine. Voldoende strafmotivering.

ECLI:NL:HR:1980:AC2189 Hoge Raad, 11-11-1980, 71916
Gepubliceerd op 29-09-2023
Gezien de strafmaxima en gelet op de in hoger beroep gevorderde straf, was het Hof niet gehouden tot een bredere strafmotivering. Het originele arrest is helaas niet meer voorhanden. De tekst van de gepubliceerde arrest is afkomstig uit de Nederlandse Jurisprudentie (NJ 1981, 174). Deze tekst is verkregen uit de originele conclusie van de Hoge Raad. Het arrest uit de Nederlandse Jurisprudentie ...

ECLI:NL:HR:1977:AC6044 Hoge Raad, 19-09-1977, 69026
Gepubliceerd op 29-09-2023
Nietigverklaring van de dagvaarding; tenlastelegging; stukken.

ECLI:NL:HR:1969:AC4903 Hoge Raad, 24-01-1969, 10.231
Gepubliceerd op 29-09-2023
Pocketbooks II. Aansprakelijkheid van de Staat op grond van art. 1401 BW voor een daad van materiële wetgeving (Vestigingsbeschikking Boekverkopersbedrijf 1958, welke als strijdig met art. 7 van de Grondwet onverbindend is geoordeeld bij arrest HR 22 maart 1960 NJ 1960, no. 274).

ECLI:NL:HR:1958:110 Hoge Raad, 22-07-1958, 59411
Gepubliceerd op 29-09-2023
Bewijs van het oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over de goederen te verzekeren.

ECLI:NL:HR:2023:1342 Hoge Raad, 29-08-2023, 22/03951
Gepubliceerd op 28-09-2023
Invoer van cocaïne door in 2015 in Den Helder als schipper van visserskotter 703 kilogram cocaïne vanaf zee de haven binnen te brengen, art. 2.A Opiumwet. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2023:1214 Hoge Raad, 26-09-2023, 21/02346
Gepubliceerd op 26-09-2023
Feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr), voorhanden hebben van geweer, pistool en patronen (art. 26.1 WWM) en voorhanden hebben van geluiddemper (art. 13.1 WWM). 1. Voorhanden hebben van verschillende patronen. Meervoudige kwalificatie. Heeft hof ten onrechte geoordeeld dat feit meermalen is gepleegd? 2. Cumulatie van straffen. Strafoplegging in stri...

ECLI:NL:HR:2023:1213 Hoge Raad, 26-09-2023, 21/02345
Gepubliceerd op 26-09-2023
Medeplegen valsheid in geschrift door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr). Strafmotivering, draagkracht bij oplegging geldboete (art. 24 Sr). Is oplegging geldboete van € 75.000 toereikend gemotiveerd in licht van wat is aangevoerd over financiële situatie verdachte? Hof heeft kennelijk geoordeeld dat draagkracht van verdachte toereikend is om de opgelegde geldboete te voldoen, re...

ECLI:NL:HR:2023:1313 Hoge Raad, 26-09-2023, 23/01237
Gepubliceerd op 26-09-2023
Executie-uitlevering van opgeëiste persoon (Chileense nationaliteit) naar Chili t.z.v. veroordeling voor ambtelijke verduistering. 1. Implementatie van art. 17 VN verdrag tegen corruptie, “Legal Library” van VN en mededelingen van Chileense autoriteiten. Heeft Rb ten onrechte een verdragsgrondslag voor uitlevering aangenomen? 2. Dubbele strafbaarheid. Beschermen art. 359 Sr en art. 239 Chileens...

ECLI:NL:HR:2023:1212 Hoge Raad, 26-09-2023, 21/01008
Gepubliceerd op 26-09-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. diefstal (art. 310 Sr) en diefstal d.m.v. valse sleutel (art. 311.1.5 Sr), meermalen gepleegd. Dubbel verstek. Ontvankelijkheid cassatieberoep, gebrekkige volmacht. Voldoet volmacht van advocaat aan griffiemedewerker aan eisen van art. 449.1 en 450.1 jo. 450.3 Sv, nu volmacht als bijlage bij e-mail zowel is verzonden naar e-mailadres strafgriffie hof als naa...

ECLI:NL:HR:2023:1305 Hoge Raad, 26-09-2023, 21/02773
Gepubliceerd op 26-09-2023
Rijden tijdens ontzegging rijbevoegdheid, art. 9.1 WVW 1994. Bewijsklacht. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat verdachte “wist of redelijkerwijs moest weten” dat hem de bevoegdheid tot besturen van motorrijtuigen was ontzegd? HR: Om redenen vermeld in CAG faalt middel. CAG: Anders dan bij ongeldigverklaring rijbewijs (art. 9.2 WVW 1994), bepaalt art. 180.3 WVW 1994 voor OBM (art. 9.1 WVW ...

ECLI:NL:HR:2023:1304 Hoge Raad, 26-09-2023, 21/02671
Gepubliceerd op 26-09-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit kraken van geldautomaten. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden en is 16-maandentermijn of 2-jaarstermijn van toepassing, nu betrokkene zich in verband met zaak in voorlopige hechtenis bevond? Hof heeft (uitgaande van maximale redelijke termijn van 2 jaren) geoordeeld dat, hoewel deze termijn met r...

ECLI:NL:HR:2023:1155 Hoge Raad, 26-09-2023, 21/04518
Gepubliceerd op 26-09-2023
Opzetheling motorscooter, art. 416.1.a Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht. Kan uit ‘s hofs bewijsvoering worden afgeleid dat verdachte t.t.v. voorhanden krijgen van motorscooter wist dat deze van diefstal afkomstig was? HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: In zijn bewijsoverweging heeft hof (mede n.a.v. een door verdediging gevoerd verweer) uitgelegd waa...

ECLI:NL:HR:2023:1315 Hoge Raad, 26-09-2023, 23/01346
Gepubliceerd op 26-09-2023
Executie-uitlevering van opgeëiste persoon (Turkse nationaliteit) naar Turkije t.z.v. moord (levenslange gevangenisstraf). Is veroordeling in Turkije in strijd met specialiteitsbeginsel en levert dit voltooide flagrante schending op van door art. 6 EVRM gewaarborgde rechten? Uitleveringsrechter moet bij beoordeling van uitleveringsverzoek met als doel tenuitvoerlegging van een aan opgeëiste per...

ECLI:NL:HR:2023:1303 Hoge Raad, 26-09-2023, 22/00308
Gepubliceerd op 26-09-2023
Wederrechtelijke vrijheidsberoving van, ontucht met en doodslag op elfjarige jongen op de Brunssummerheide in 1998 (art. 282, 247 en 287 Sr) en verwerven en bezit kinderporno (art. 240b Sr). Schakelbewijs. 1. Bewijsklacht ontucht. 2. Bewijsklacht wederrechtelijke vrijheidsberoving. 3. Bewijsklacht doodslag. 4. Afwijzing voorwaardelijk verzoek tot benoeming van deskundige voor verrichten van ‘DN...

ECLI:NL:HR:2023:1312 Hoge Raad, 26-09-2023, 22/00635
Gepubliceerd op 26-09-2023
Medeplegen (verlengde) invoer van cocaïne d.m.v. drugskoeriers vanuit Suriname naar Schiphol, art. 2.A Opiumwet. 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting van gegevens die zijn verkregen doordat Koninklijke Marechaussee zonder toestemming telefoon van verdachte heeft uitgelezen, art. 359a Sv. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00642.

ECLI:NL:HR:2023:1314 Hoge Raad, 26-09-2023, 22/00642
Gepubliceerd op 26-09-2023
Medeplegen (verlengde) invoer van cocaïne d.m.v. drugskoeriers vanuit Suriname naar Schiphol, art. 2.A Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2016:1316 m.b.t. medeplegen en in het bijzonder afbakening tussen medeplegen en medeplichtigheid. Hof heeft o.g.v. camerabeelden, historische verkeersgegevens en WhatsApp-gesprekken tussen verdachte en medeverdachte v...

ECLI:NL:HR:2023:1091 Hoge Raad, 26-09-2023, 22/03199
Gepubliceerd op 26-09-2023
Medeplegen opzettelijk afleveren en opzettelijk aanwezig hebben van 18 respectievelijk 11 kilogram cocaïne, art. 2.B en 2.C Opiumwet. Bewijsklacht opzet. Kon hof oordelen dat verdachte wetenschap had van de aanwezigheid van de in rolkoffers aangetroffen cocaïne? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1156 Hoge Raad, 26-09-2023, 22/02580
Gepubliceerd op 26-09-2023
Doodslag (art. 287 Sr) en doorrijden na ongeval (art. 7.1 WVW 1994) door als koerier in woonwijk in Wijchen na verkeersruzie met zijn bestelbus tot 3 keer toe over ander heen te rijden. Gevangenisstraf van 7 jaren en TBS met dwangverpleging opgelegd. Ontbrekende pleitnota in hoger beroep. Pleitnota die in p-v van tz. in h.b. is vermeld, ontbreekt bij stukken die aan HR zijn gezonden, terwijl gr...

ECLI:NL:HR:1967:AD7999 Hoge Raad, 18-04-1967, 63.763
Gepubliceerd op 22-09-2023
Het bestuur van de Polder was tot vaststelling van voormelde regeling (gegeven in de artt. 3 en 19 van de Keur of Politieverordening van de Verenigde Bloklandse en Korteraarse Polder als geciteerd in het arrest. Red.) bevoegd krachtens art. 94 van het thans op art. 206 Grondwet, de artt. 1 en 4 Keurenwet en 98 Provinciewet berustende ‘Algemeen Reglement voor de Polders in de provincie Zuid-Holl...

ECLI:NL:HR:1919:126 Hoge Raad, 03-03-1919, 82
Gepubliceerd op 22-09-2023
Grenstractaat van Aken van 26 Juni 1818 in verband met de wetten op uit- en vervoer. Dubbele werking van het tractaat.

ECLI:NL:HR:2023:1247 Hoge Raad, 19-09-2023, 22/02455
Gepubliceerd op 19-09-2023
Caribische zaak. Medeplegen gewapende autokaping (art. 2:289 jo. 2:291 SrC) en medeplegen voorhanden hebben van vuurwapens, pistool en patronen (art. 3.1 jo. 11 Vuurwapenverordening 1930) in Curaçao. Ontvankelijkheid cassatieberoep en ontbrekend p-v van tz. in hoger beroep, art. 10.2 Rijkswet rechtsmacht HR en art. 306 en 307 SvC. Is vonnis hof bij verstek gewezen? Hof heeft vonnis gewezen n.a....

ECLI:NL:HR:2023:1211 Hoge Raad, 19-09-2023, 22/02376
Gepubliceerd op 19-09-2023
Caribische zaak. Opzetheling van auto-onderdelen in Curaçao, art. 2:397 SrC. Ontoelaatbare beperking van hoger beroep door OvJ en gevolgen daarvan, art. 436.2 SvC. OvJ beperkt h.b. bij akte tot feit 3 subsidiair (heling) en feit B. Hof beoordeelt in h.b. zowel feit 3 primair (diefstal) als subsidiair (heling) en feit B. Had hof de OvJ gedeeltelijk of geheel niet-ontvankelijk moeten verklaren in...

ECLI:NL:HR:2023:1264 Hoge Raad, 19-09-2023, 22/00821
Gepubliceerd op 19-09-2023
OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. witwassen (art. 420bis lid 1 sub a Sr) en eenvoudig witwassen (art. 420bis.1 Sr) van geldbedrag. Onrechtmatige doorzoeking van voertuig, art. 359a Sv. Moet aan het door hof aangenomen vormverzuim het rechtsgevolg van bewijsuitsluiting worden verbonden? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:1889 m.b.t. gevallen waarin bewijsuitsluiting aan de orde kan zijn...

ECLI:NL:HR:2023:1154 Hoge Raad, 19-09-2023, 22/00193
Gepubliceerd op 19-09-2023
Weigeren medewerking te verlenen aan ademonderzoek, art. 163.2 WVW 1994. Vrijspraak eerste aanleg. Post-Keskin. Afwijzing van ttz. in h.b. gedaan voorwaardelijk verzoek tot horen verbalisant op de grond dat hof uit motivering verzoek door raadsvrouw noch een verdedigingsbelang, noch de noodzaak tot het horen van betreffende verbalisant kan afleiden. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:20...

ECLI:NL:HR:2023:1255 Hoge Raad, 19-09-2023, 21/05155
Gepubliceerd op 19-09-2023
Belaging (art. 285b.1 Sr) en smaadschrift, meermalen gepleegd (art. 261.2 Sr) tegen faillissementscurator. 1. Verdachte heeft in hoger beroep zijn eigen verdediging gevoerd. Heeft verdachte desbewust afstand gedaan van zijn recht op rechtsbijstand? 2. Motivering verwerping door verdachte ttz. in h.b. gevoerde verweren. HR: art. 81.1 RO. CAG gaat in op ontvankelijkheid cassatieberoep en vraag o...

ECLI:NL:HR:2023:1263 Hoge Raad, 19-09-2023, 21/05038
Gepubliceerd op 19-09-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. onttrekking van diverse goederen aan gelegd beslag (art. 198.1 Sr) en bedreiging van zijn (ex-)echtgenote door met mes stekende bewegingen te maken (art. 285.1 Sr). Dubbel verstek. 1. Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 36e.1.b.1 jo. 36e.2.b Sv. Is dagvaarding in h.b. rechtsgeldig betekend, nu het verdachte o.g.v. strafvonnis Pr t.t.v. betekening va...

ECLI:NL:HR:2023:1246 Hoge Raad, 19-09-2023, 21/04826
Gepubliceerd op 19-09-2023
Medeplegen witwassen van substantieel geldbedrag en auto (art. 420bis.1.b Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen witwassen. 2. Bewijsklacht witwassen. Is auto betaald met geld dat afkomstig is uit misdrijf? 3. Verbeurdverklaring auto, art. 33a.2 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1256 Hoge Raad, 19-09-2023, 21/04461
Gepubliceerd op 19-09-2023
Voorbereidingshandelingen grootschalige hennepteelt (art. 11a jo. 11.5 Opiumwet). 1. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. 2. Is bij verdachte aangetroffen PGP-telefoon bestemd tot crimineel doel (telen van hennep)? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1153 Hoge Raad, 19-09-2023, 21/04297
Gepubliceerd op 19-09-2023
Brandstichting in inrichting voor stelselmatige daders, waarin verdachte is geplaatst, art. 157.1 en 157.2 Sr. 1. Bewijsklachten. Kon hof oordelen dat door bewezenverklaarde gedraging “levensgevaar” en/of “gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander” te duchten was? 2. Eendaadse samenloop, art. 55 Sr. Heeft hof ten onrechte art. 56 Sr vermeld bij toepasselijke wettelijke voorschriften? ...

ECLI:NL:HR:2023:1257 Hoge Raad, 19-09-2023, 21/03445
Gepubliceerd op 19-09-2023
Medeplegen diefstal van mobiele telefoons (art. 311.1.4 Sr). Bewijsklacht medeplegen. Kon hof oordelen dat er sprake is van nauwe en bewuste samenwerking? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1262 Hoge Raad, 19-09-2023, 20/03979
Gepubliceerd op 19-09-2023
Mishandeling, meermalen gepleegd (art. 300.1 Sr). 1. Redelijke termijn in eerste aanleg. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden? 2. Vorderingen benadeelde partijen. Toewijzing immateriële schadevergoeding van twee benadeelde partijen en oplegging schadevergoedingsmaatregelen ex art. 36f Sr begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1267 Hoge Raad, 19-09-2023, 22/00496
Gepubliceerd op 19-09-2023
Vervalsen van dwarsprofieltekening, art. 225.1 Sr. Vrijspraak eerste aanleg. Bewijsklachten. HR: Om redenen vermeld in CAG faalt middel. CAG: Hof heeft uit bewijsmiddelen kunnen afleiden dat verdachte de persoon is geweest die dwarsprofieltekening heeft aangepast op zodanige wijze dat het leek alsof baggerwerkzaamheden voldeden aan daaraan door opdrachtgever gestelde eisen, dat verdachte wist d...

ECLI:NL:HR:2023:1268 Hoge Raad, 19-09-2023, 22/03629
Gepubliceerd op 19-09-2023
Beklag ex art. 552a Sv tegen voornemen van RC om over te gaan tot verstrekken van door (raadsman van) klager opgestelde lijst met namen van geheimhouders aan OvJ. Verschoningsrecht t.a.v. lijst van geheimhouders (art. 98 Sv) en ontvankelijkheid klaagschrift. HR wijdt algemene beschouwing aan vraag welke procedure moet worden gevolgd in bijzonder geval dat (i) beslagene t.b.v. selectie van stukk...

ECLI:NL:HR:2000:ZD1791 Hoge Raad, 28-03-2000, 00674/99/U
Gepubliceerd op 19-09-2023
Vervolgingsuitlevering van opgeëiste persoon naar Verenigde Staten t.z.v. samenspanning om vervalste diergeneesmiddelen in handel te brengen teneinde bedrog te plegen. 1. Beroep op toekomstige schending van specialiteitsbeginsel door VS waardoor opgeëiste persoon na zijn uitlevering geen eerlijk proces a.b.i. art. 6 EVRM zal krijgen, art. 15.1 Uitleveringsverdrag Nederland-VS. 2. Dubbele strafb...

ECLI:NL:HR:1995:ZD0293 Hoge Raad, 21-11-1995, 100.154
Gepubliceerd op 12-09-2023
Opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting (art. 69 AWR) en valsheid in geschrift door valse facturen in bedrijfsadministratie op te nemen (art. 225.1 Sr). 1. Verweer dat hof gebruik heeft gemaakt van stukken uit zaken tegen medeverdachten, die niet in dossier van verdachte zijn gevoegd. 2. Verweer strekkende tot nietigverklaring van inleidende dagvaarding o.g.v. art. 257 Sv, nu sluit...

ECLI:NL:HR:2023:1167 Hoge Raad, 12-09-2023, 22/00052
Gepubliceerd op 12-09-2023
Opzettelijk aanwezig hebben van hennepplanten in door verdachte onderverhuurde woning (art. 3.C jo. 11.2 Opiumwet). Bewijsklacht. Kon hof oordelen dat hennepplanten zich binnen machtssfeer van verdachte bevonden, dat hij hier wetenschap van had en planten dus opzettelijk aanwezig heeft gehad? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1169 Hoge Raad, 12-09-2023, 22/01903
Gepubliceerd op 12-09-2023
OM-cassatie. Economische zaak, afvalstoffen (EVOA). Uitvoer afvalstoffen (aluminiumschroot) naar China, art. 10.60.2 Wet Milieubeheer en art. 2.35, 36 en 37 EVOA. Is er door ontbreken van CCIC-certificaat bij overbrenging van fijngeshredderde aluminiumfracties van Nederland naar China sprake van “illegale overbrenging” a.b.i. art. 2.35.e EVOA? Het middel berust op de opvatting dat sprake is van...

ECLI:NL:HR:2023:1159 Hoge Raad, 12-09-2023, 21/04597
Gepubliceerd op 12-09-2023
Belaging van ex-vriendin (art. 285b.1 Sr) en brandstichting in kantoorpand en auto van haar nieuwe partner (art. 157.1 Sr). Onrechtmatig particulier optreden. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting van gegevens die zijn verkregen door inzet van peilbaken en door fysieke observaties door particulier recherchebureau, art. 359a Sv. 1. Kon hof zich onthouden van oordeel over rechtmatigheid van in...

ECLI:NL:HR:2023:1158 Hoge Raad, 28-03-2023, 22/02588 C
Gepubliceerd op 05-09-2023
Caribische zaak. Medeplegen voorhanden hebben van machinegeweer en munitie in Curaçao, art. 3 en 5 jo. 11 Vuurwapenverordening 1930. Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 22/02455 C.

ECLI:NL:HR:2023:1157 Hoge Raad, 05-09-2023, 23/02515
Gepubliceerd op 05-09-2023
Herziening. Diefstal d.m.v. braak, art. 311.1 Sr. Aanvraag kan niet tot herziening leiden omdat uitspraak waarvan herziening is gevraagd – n-o verklaring van aanvrager in zijn h.b. tegen vonnis van politierechter – geen veroordeling inhoudt en daarom geen uitspraak i.d.z.v. art. 457.1 Sv is. Gevolg daarvan is – gelet op art. 465.1 Sv – dat HR aanvraag niet in behandeling kan nemen. Aanvraag n-o.

ECLI:NL:HR:2023:1152 Hoge Raad, 05-09-2023, 21/03310
Gepubliceerd op 05-09-2023
Ontucht met stiefdochter (in periode van haar twaalfde tot haar zestiende jaar), art. 245 jo. 248.2 Sr. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BM2452 m.b.t. bewijsminimum van art. 342.2 Sv. Hof heeft gemotiveerd uiteengezet dat de verklaringen van aangeefster voldoen...

ECLI:NL:HR:2023:1151 Hoge Raad, 05-09-2023, 21/00689
Gepubliceerd op 05-09-2023
Feitelijk leiding geven aan medeplegen witwassen aanzienlijk geldbedrag (art. 420bis.1.b Sr). Bewijsklacht (voorwaardelijk) opzet t.a.v. ‘aanmerkelijke kans’. Uit bewijsvoering hof kan niet z.m. worden afgeleid dat verdachte als feitelijk leidinggever bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat bedrag van € 67.950 dat B.V. A. op 25 juli 2013 op haar bankrekening ontving, van misdrijf afkom...

ECLI:NL:HR:2023:1150 Hoge Raad, 05-09-2023, 21/00430
Gepubliceerd op 05-09-2023
Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr), medeplegen valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.b Sr). Bewijsklacht medeplegen. De bewezenverklaring van tlgd. feiten houdt o.m. in dat verdachte deze feiten telkens “in vereniging” met anderen heeft gepleegd. Deze bewezenverklaring kan echter niet z.m. worden afgeleid uit de...

ECLI:NL:HR:2023:1138 Hoge Raad, 29-08-2023, 22/04689
Gepubliceerd op 29-08-2023
Vervolgingsuitlevering van opgeëiste persoon (Roemeense nationaliteit) naar Moldavië t.z.v. mensenhandel. 1. Ontbrekende pleitnota? 2. Verweer dat ter zitting verschenen persoon niet opgeëiste persoon is. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1137 Hoge Raad, 29-08-2023, 22/03753
Gepubliceerd op 29-08-2023
Poging tot doodslag door in 2019 in Norg een ander in haar woning bij haar keel te grijpen en die keel dichtgeknepen te houden (art. 287 Sr) en mishandeling (meermalen gepleegd) door in 2019 in Berltsum twee anderen in een pension in hun gezicht te stompen (art. 300.1 Sr). HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2023:1136 Hoge Raad, 29-08-2023, 21/04386
Gepubliceerd op 29-08-2023
Rijden onder invloed van cocaïne (art. 8.5 WVW 1994), rijden terwijl hem rijverbod was opgelegd (art. 162.3 WVW 1994) en rijden terwijl hij wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard (art. 9.2 WVW 1994). Ontvankelijkheid OM in vervolging, verdachte overleden (art. 69 Sr). HR ambtshalve: Volgens een aan HR overgelegd, door ambtenaar van burgerlijke stand van gemeente gewaarmerkt afschrift va...

ECLI:NL:HR:2023:1123 Hoge Raad, 29-08-2023, 22/01340
Gepubliceerd op 29-08-2023
Poging tot doodslag in Utrecht tijdens onbegeleid verlof TBS-maatregel waarvan verdachte niet was teruggekeerd door met een tas met daarin een steen op hoofd van slachtoffer te slaan en met kracht haar nek en hoofd om te draaien, art. 287 Sr. TBS met dwangverpleging opgelegd. 1. Afwijzing verzoeken om door reclassering maatregelrapport te laten opstellen en om deskundigen die over verdachte heb...

ECLI:NL:HR:1984:AC8345 Hoge Raad, 20-03-1984, 76 648
Gepubliceerd op 21-07-2023
Medeplegen invoer van cocaïne, art. 2.A Opiumwet. Verstek in hoger beroep. 1. Nietigheid dagvaarding wegens onvoldoende duidelijkheid, nu gebruik van verwijzing naar wettelijke voorschriften in tll. in strijd is met art. 261 Sv? 2. Verweer in eerste aanleg dat bewijsmateriaal onrechtmatig is verkregen op de grond dat politie een vrouw heeft aangesproken en haar naar herkomst van het door haar g...

ECLI:NL:HR:2000:AC1816 Hoge Raad, 11-01-2000, 112.109 P
Gepubliceerd op 20-07-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Ontvankelijkheid OM in hoger beroep. Heeft hof verzuimd te beslissen op het door OvJ ingestelde h.b. tegen uitspraak Pr? T.g.v. kennelijke misslag is in ’s hofs uitspraak, waarbij vordering tot ontneming van w.v.v. gedeeltelijk is toegewezen, onder hoofd “Procesgang” niet vermeld dat naast betrokkene ook OvJ h.b. heeft ingesteld tegen uitspraak Pr. HR l...

ECLI:NL:HR:1981:AC0902 Hoge Raad, 09-06-1981, 72.872
Gepubliceerd op 20-07-2023
Doodslag door zijn grootmoeder met mes in haar hals te steken, art. 287 Sr. 1. Bewijsklacht opzet. Kan opzet van verdachte om zijn grootmoeder van het leven te beroven uit bewijsmiddelen volgen? 2. Kunnen gedragingen aan verdachte aan hem worden toegerekend, nu er t.g.v. cocaïnegebruik bij hem sprake was van ziekelijke storing van zijn geestvermogens? Ad 1. Uit inhoud van b.m. (in het bijzonde...

ECLI:NL:HR:2023:1090 Hoge Raad, 11-07-2023, 20/04251
Gepubliceerd op 11-07-2023
Opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting, meermalen gepleegd (art. 69 AWR), feitelijke leiding geven aan het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting en aangiften voor loonheffing door rechtspersonen, meermalen gepleegd (art. 69 AWR) en valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225 Sr). Strafmotivering (gevangenisstraf van 30 maanden). Kon hof bij strafoplegging ...

ECLI:NL:HR:2023:1033 Hoge Raad, 11-07-2023, 21/03055
Gepubliceerd op 11-07-2023
Mishandeling door aangeefster (ex-vriendin) tegen het oog te slaan ten gevolge waarvan aangeefster ten val is gekomen (art. 300.1 Sr), mishandeling door met een telefoon tegen het hoofd van aangeefster te slaan (art. 300.1 Sr) en mishandeling door aangeefster in haar been te bijten (art. 300.1 Sr). 1. Bewijsklachten mishandelingen. 2. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring...

ECLI:NL:HR:2023:1040 Hoge Raad, 11-07-2023, 21/03142
Gepubliceerd op 11-07-2023
Feitelijke aanranding van eerbaarheid (meermalen gepleegd) met 16-jarige jongen in zwembad door 26-jarige verdachte, art. 246 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van getuigenverklaring, art. 359.2 Sv. HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Mede gelet op bewijsoverwegingen heeft hof op uos ger...

ECLI:NL:HR:2023:1030 Hoge Raad, 11-07-2023, 21/04046
Gepubliceerd op 11-07-2023
Mishandeling verkoper schoenenwinkel die aanvankelijk identiteit van de hem van school bekende verdachte niet aan politie wil prijsgeven, art. 300.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklacht. Is verklaring van aangever betrouwbaar? 2. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. bewijsvoering, art. 359.2 Sv. 3. Bewijsklacht herkenning door politieagent van verdachte op camerabeelden. Heeft ...

ECLI:NL:HR:2023:1027 Hoge Raad, 11-07-2023, 21/03463
Gepubliceerd op 11-07-2023
Afdreiging, meermalen gepleegd (art. 318.1 Sr). 1. Bewijsklacht pleegperiode. Verweer dat slechts een gedeelte van periode van tlgd. afdreiging bewezen kan worden verklaard. 2. Maximale duur van gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR ambtshalve: Duur van gijzeling beloopt ten hoogste 1 jaar, waarbij in deze zaak geldt dat onder 1 jaar 360 dagen...

ECLI:NL:HR:2023:1026 Hoge Raad, 11-07-2023, 21/02038
Gepubliceerd op 11-07-2023
Medeplegen diefstal buitenboordmotoren en aanhanger uit een loods d.m.v. valse sleutel (art. 311.1 Sr). Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. betrouwbaarheid getuigenverklaring, art. 359.2 Sv. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/01936.

ECLI:NL:HR:2023:1025 Hoge Raad, 11-07-2023, 21/01936
Gepubliceerd op 11-07-2023
Medeplegen diefstal buitenboordmotoren en aanhanger uit een loods d.m.v. valse sleutel (art. 311.1 Sr). 1. Bewijsklachten daderschap en medeplegen. 2. Heeft hof de bewezenverklaring gebaseerd op niet overeenkomstig art. 315 Sv door AG bij hof gevoegd of overeenkomstig art. 414 Sv overgelegd geschrift (plattegrond met tijdslijn), althans heeft hof nagelaten o.g.v. art 301.3 Sv korte inhoud van d...

ECLI:NL:HR:2023:1035 Hoge Raad, 11-07-2023, 23/01347
Gepubliceerd op 11-07-2023
Herziening. Opzettelijk onjuist doen van aangifte inkomstenbelasting, art. 69.2 AWR. Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv, omdat het ernstige vermoeden bestaat dat hof de aanvrager had vrijgesproken als het bekend zou zijn geweest met (i) bij aanvraag gevoegde brief van aanvrager aan Belastingdienst en (ii) tot en met (ix) bij aanvraag gevoegde verklaringen van ...

ECLI:NL:HR:2023:1015 Hoge Raad, 11-07-2023, 22/01915
Gepubliceerd op 11-07-2023
Beklag, beslag ex 94 Sv op motorfiets van klaagster onder schoonzoon van klaagster t.z.v. verdenking van rijden zonder rijbewijs. Had klaagster redelijkerwijs kunnen vermoeden dat haar bromfiets door verdachte (schoonzoon) i.v.m. strafbaar feit zou worden gebruikt? Art. 33a.2.a Sr. HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Rb heeft door bij haar oordeel dat het niet hoogst onwaarschijnl...

ECLI:NL:HR:2023:1037 Hoge Raad, 11-07-2023, 22/00367
Gepubliceerd op 11-07-2023
Schuldheling door woning te laten renoveren met opbrengst van door medeverdachte gepleegde misdrijven (art. 417bis.2 Sr) en schuldwitwassen van stortingen door medeverdachte op bankrekening van verdachte (art. 420quater.1.b Sr). Vrijspraak eerste aanleg. 1. Ontvankelijkheid OM-appel. Hoger beroep van OvJ d.m.v. niet-ondertekende volmacht aan griffiemedewerker in e-mail. Kan verzuim OvJ om volma...

ECLI:NL:HR:2023:1043 Hoge Raad, 11-07-2023, 22/00082
Gepubliceerd op 11-07-2023
Poging tot doodslag door met vuurwapen van korte afstand op slachtoffer te schieten terwijl deze in auto zat (art. 287 Sr) en overtreding art. 26.1 WWM. Bewijsvoering (voorwaardelijk) opzet van verdachte op dood van slachtoffer. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2003:AE9049 m.b.t. voorwaardelijk opzet op gevolg. Oordeel hof dat verdachte met voor poging tot doodslag vereiste opzet heeft...

ECLI:NL:HR:2023:1034 Hoge Raad, 11-07-2023, 21/04980
Gepubliceerd op 11-07-2023
Caribische zaak. Medeplegen moord door in Sint Maarten een ander, die in dronken toestand verkeert, 14 keer met mes in zijn lichaam te steken, art. 2:262 SrStM. Bewijsklachten kennelijk leugenachtige verklaring van verdachte, voorbedachte raad en medeplegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1031 Hoge Raad, 11-07-2023, 21/04921
Gepubliceerd op 11-07-2023
Poging doodslag door op hotelkamer in Amsterdam meerdere malen met een mes in borst, rug en zij van toerist te steken (art. 287 Sr). Verwerping beroep op noodweer na ontslag van alle rechtsvervolging in eerste aanleg i.v.m. noodweerexces. Kon hof oordelen dat aan beroep op noodweer ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden niet aannemelijk zijn geworden? HR: Om redenen vermeld in CAG leidt...

ECLI:NL:HR:2023:1014 Hoge Raad, 11-07-2023, 21/04285
Gepubliceerd op 11-07-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op goederen (onder meer telefoons, USB-SD kaarten, laptops, buitenlands geld en camerarecorders) onder broer van klager t.z.v. verdenking van witwassen en heling. Ontvankelijkheid cassatieberoep i.v.m. teruggave van deel van voorwerpen aan broer van klager. Rb heeft vastgesteld dat last tot teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen is gegeven. Hieruit volgt dat, gele...

ECLI:NL:HR:2023:1032 Hoge Raad, 11-07-2023, 22/01633
Gepubliceerd op 11-07-2023
Moord door meerdere kogels in lichaam van dealer, die verdachte drugs levert, te schieten, art. 289 Sr. 1. Post-Keskin. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan voorwaardelijk verzoek tot horen getuige (ex-vriendin van verdachte) i.v.m. bewijs van tlgd. handelen van verdachte met voorbedachte raad, op de grond dat het onaannemelijk is dat getuige binnen aanvaardbare termijn ttz. zal verschijne...

ECLI:NL:HR:2023:1089 Hoge Raad, 23-05-2023, 22/04469
Gepubliceerd op 07-07-2023
Grootschalige oplichting in de vorm van fraude met film cv’s in periode van 2000 tot 2002 waardoor groot aantal slachtoffers in totaal fl. 11.390.000 afhandig is gemaakt (art. 326.1 Sr) en doen plegen van belastingfraude door anderen in periode van 2001 tot en met 2003 onjuiste aangiften inkomstenbelasting te laten doen (art. 69 AWR). HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:1957:2 Hoge Raad, 10-09-1957, 58923
Gepubliceerd op 07-07-2023
Zwarte Ruiter. Poging tot gekwalificeerde doodslag (art. 288 Sr), diefstal, meermalen gepleegd (art. 310 Sr), diefstal d.m.v. braak (art. 311.1.5 Sr), doorrijden na aanrijding (art. 30.1.a WVW) en diefstal met geweld met dood tot gevolg (art. 312.3 Sr). Gevangenisstraf van 15 jaren en TBS opgelegd (in door hof bevestigd vonnis Rb). 1. Bewijsklacht diefstal van personenauto en roofoverval, art. ...

ECLI:NL:HR:2023:1036 Hoge Raad, 04-07-2023, 21/01757
Gepubliceerd op 05-07-2023
Medeplegen mishandeling (art. 300.1 Sr). Strafmotivering (gevangenisstraf van 252 dagen, waarvan 120 dagen voorwaardelijk, en taakstraf van 140 uur, subsidiair 70 dagen hechtenis). Kon hof volwassenenstrafrecht toepassen, terwijl verdachte tijdens plegen van één van de feiten nog minderjarig was? Art. 77b Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1016 Hoge Raad, 04-07-2023, 22/04840
Gepubliceerd op 05-07-2023
Beklag, beslag n.a.v. EOB van Belgische autoriteiten op diverse goederen onder derde, waarna klaagster o.g.v. art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv klaagschrift indient. Behandeling klaagschrift in het openbaar? Middel slaagt om redenen vermeld in HR:2023:1011. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 22/04902 Br.

ECLI:NL:HR:2023:1042 Hoge Raad, 04-07-2023, 22/02375
Gepubliceerd op 05-07-2023
Caribische zaak. Medeplegen moord in Curaçao (art. 2:262 SrC) en medeplegen voorhanden hebben van vuurwapens (art. 3.1 Vuurwapenverordening 1930). 1. Bewijsklacht voorbedachte raad. 2. Verweer m.b.t. betrouwbaarheid verklaringen getuige. Mocht Hof bij zijn oordeel over betrouwbaarheid van verklaringen van getuige betrekken dat getuige inmiddels onherroepelijk is veroordeeld wegens meineed? HR: ...

ECLI:NL:HR:2023:985 Hoge Raad, 04-07-2023, 22/01947
Gepubliceerd op 05-07-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. weigering bloedonderzoek, meermalen gepleegd (art. 163.6 WVW 1994) en snelheidsovertreding (art. 62 jo. bord A1 RVV 1990). Dubbel verstek. Aanwezigheidsrecht, detentie in buitenland (Frankrijk) uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegde stukken. Oproeping voor nadere tz. in hoger beroep is uitgereikt aan medewerker OM met verzending van afschrif...

ECLI:NL:HR:2023:1024 Hoge Raad, 04-07-2023, 22/00781
Gepubliceerd op 05-07-2023
Drugslaboratoria in Baarle-Nassau, Zevenaar en Rijen. Medeplegen produceren van amfetamine, meermalen gepleegd (art. 2.B Opiumwet), medeplegen aanwezig hebben van amfetamine (art. 2.C Opiumwet), medeplegen voorbereidingshandelingen m.b.t. vervaardigen van amfetamine, meermalen gepleegd (art. 10a.1 jo. 10.4 Opiumwet) en medeplegen dumpen van drugsafval (art. 10.2.1 Wet milieubeheer). 1. Bewijskl...

ECLI:NL:HR:2023:1041 Hoge Raad, 04-07-2023, 22/00744
Gepubliceerd op 05-07-2023
Drugslaboratorium in Zevenaar. Medeplegen voorbereidingshandelingen m.b.t. vervaardigen van amfetamine (art. 10a.1 jo. 10.4 Opiumwet) en aangelegd aanwezig hebben van jammer zonder geldige vergunning (art. 10.15.1 Telecommunicatiewet). 1. Bewijsklacht voorbereidingshandelingen. Kon hof oordelen dat verdachte bestuurder van bus was? 2. Bewijsklacht voorbereidingshandelingen. Heeft hof verklaring...

ECLI:NL:HR:2023:1023 Hoge Raad, 04-07-2023, 22/00740
Gepubliceerd op 05-07-2023
Drugslaboratoria in Baarle-Nassau, Zevenaar en Rijen. Medeplegen produceren van amfetamine, meermalen gepleegd (art. 2.B Opiumwet), medeplegen aanwezig hebben van amfetamine (art. 2.C Opiumwet), medeplegen voorbereidingshandelingen m.b.t. vervaardigen van amfetamine, meermalen gepleegd (art. 10a.1 jo. 10.4 Opiumwet) en medeplegen dumpen van drugsafval (art. 10.2.1 Wet milieubeheer). 1. Bewijskl...

ECLI:NL:HR:2023:1022 Hoge Raad, 04-07-2023, 22/00640
Gepubliceerd op 05-07-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto, waarvan klager (derde-belanghebbende die geen verdachte is in strafzaak) stelt eigenaar te zijn, onder ander (verdachte) i.h.k.v. lopend strafrechtelijk onderzoek tegen die ander met het oog op een door strafrechter te bevelen verbeurdverklaring, waarna (na beslissing van beklagrechter) strafrechter bij (niet onherroepelijk) strafvonnis de teruggave van aut...

ECLI:NL:HR:2023:1018 Hoge Raad, 04-07-2023, 22/00090
Gepubliceerd op 05-07-2023
Mishandeling door meermalen met kracht met gebalde vuist te stompen en te slaan tegen hoofd van aangever (art. 300.1 Sr). Noodweer(exces). Zijn gedragingen van verdachte aanvallend van aard? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1012 Hoge Raad, 04-07-2023, 21/05347
Gepubliceerd op 05-07-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Motivering schatting w.v.v. Is met voldoende nauwkeurigheid aangegeven aan welk wettig bewijsmiddel de feiten en omstandigheden zijn ontleend waarop schatting is gebaseerd? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BM9426, inhoudende dat beslissing op vordering a.b.i. art. 36e Sr inhoud dient te bevatten van (wettige) b.m. waaraan schatting van w.v...

ECLI:NL:HR:2023:1039 Hoge Raad, 04-07-2023, 21/04879
Gepubliceerd op 05-07-2023
Caribische zaak. Medeplegen moord in Curaçao (art. 2:262 SrC). Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/02374 C (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o) en 22/02375 C.

ECLI:NL:HR:2023:1038 Hoge Raad, 04-07-2023, 21/04836
Gepubliceerd op 05-07-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hond (Rottweiler) na bijtincident met 9-jarig slachtoffer. Ontvankelijkheid cassatieberoep na machtiging tot vernietiging a.b.i. art. 117 Sv, art. 134.2.c Sv. HR: Om redenen vermeld in CAG is beroep n-o. CAG: Uit ingewonnen inlichtingen blijkt dat hond is geëuthanaseerd en gelet op art. 134.2.c jo. 117 Sv beslag rechtsgeldig is beëindigd. Daarom zal HR cassatiebe...

ECLI:NL:HR:2023:1020 Hoge Raad, 04-07-2023, 21/03903
Gepubliceerd op 05-07-2023
Nachtelijke woningovervallen op hoogbejaarde vrouwen (art. 312.2.1 jo 317.3 Sr) en poging tot diefstal met valse sleutel door met buitgemaakte pinpas te proberen te pinnen (art. 311.1.5 Sr). Redelijke termijn in hoger beroep. 1. Duur van redelijke termijn. Kon hof bij beoordeling van duur van redelijke termijn de periode tussen verwijzing van zaak naar Rh-C door hof en horen van getuige buiten ...

ECLI:NL:HR:2023:1017 Hoge Raad, 04-07-2023, 21/03171
Gepubliceerd op 05-07-2023
Mishandeling door aangever in het gezicht te slaan op stadsfestival in Deventer (art. 300.1 Sr). Noodweer, art. 41.1 Sr. Kon hof oordelen dat aangevoerde feitelijke toedracht (aangever heeft confrontatie opgezocht waardoor verdachte zich in noodweersituatie bevond) niet aannemelijk is geworden? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1028 Hoge Raad, 04-07-2023, 21/02844
Gepubliceerd op 04-07-2023
Diefstal met geweld, art. 312.1 Sr. 1. Heeft hof p-v van bevindingen van verbalisant gedenatureerd? 2. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangever voldoende steun in ander bewijsmateriaal? 3. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. Ad 1. en 2. HR: art. 81.1 RO. Ad 3. Ge...

ECLI:NL:HR:2023:1011 Hoge Raad, 04-07-2023, 22/04902
Gepubliceerd op 04-07-2023
Beklag, beslag n.a.v. EOB van Belgische autoriteiten op diverse goederen onder klager, waarna klager o.g.v. art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv klaagschrift indient. Behandeling klaagschrift in het openbaar? Van 1 juni 2004 tot 1 december 2016 was voorschrift dat behandeling van in art. 552a Sv bedoelde klaagschrift of verzoek door raadkamer in het openbaar plaatsvindt, opgenomen in art. 552a.6 Sv. Door ...

ECLI:NL:HR:2023:1021 Hoge Raad, 04-07-2023, 21/04183
Gepubliceerd op 04-07-2023
Rijden onder invloed van cannabis (meermalen gepleegd), art. 8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborg van art. 13.1.d (oud) Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer. Is sprake van ‘een onderzoek’ a.b.i. art. 8.5 WVW 1994? 1. Kon hof oordelen dat is voldaan aan voorschrift dat bloedmonsters ‘zo spoedig mogelijk’ worden bezorgd bij laboratorium a.b.i. art. 13.1.d (oud) Besluit, n...

ECLI:NL:HR:2023:1013 Hoge Raad, 04-07-2023, 21/03766
Gepubliceerd op 04-07-2023
Doodslag (art. 287 Sr). Ontbrekende pleitnota in hoger beroep. HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: N.a.v. door raadsman o.g.v. art. 4.3.6.3 Procesreglement HR gedaan verzoek is bij hof nadere informatie ingewonnen. Die informatie houdt in dat pleitnota in het ongerede is geraakt. HR kan daardoor niet nagaan of op tz. meer verweren zijn gevoerd dan in ‘s hofs uitspraak zijn vermel...

ECLI:NL:HR:1996:ZD0493 Hoge Raad, 25-06-1996, 102.140
Gepubliceerd op 30-06-2023
Deelneming aan criminele organisatie, art. 140.1 Sr. 1. Recht op contra-expertise o.g.v. art. 67 (oud) Algemene wet inzake de douane en de accijnzen. 2. Verlof van Rb a.b.i. art. 111.1 Sv vereist voor indienen van rogatoir verzoek tot doen van huiszoeking ter inbeslagneming in België. 3. Feit van algemene bekendheid dat deelneming aan organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van valsheid in...

ECLI:NL:HR:2023:859 Hoge Raad, 27-06-2023, 21/03574
Gepubliceerd op 28-06-2023
Diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking t.b.v. hennepkwekerij (art. 311.1.5 Sr). 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat een derde verantwoordelijk was voor de diefstal d.m.v. verbreking. 2. Bewijsklacht. 3. Onvolkomenheid bij beëdiging van AG bij hof ’s-Hertogenbosch die bij behandeling van zaak in hoger beroep betrokken is geweest, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. Ad 1. en 2. HR: art. 81.1 RO....

ECLI:NL:HR:2023:993 Hoge Raad, 27-06-2023, 21/03573 P
Gepubliceerd op 28-06-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Onvolkomenheid bij beëdiging van AG bij hof ’s-Hertogenbosch die bij behandeling van zaak in hoger beroep betrokken is geweest, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. Gelet op HR:2022:1438 behoeft dat geen verdere bespreking. Volgt verwerping. Samenhang met 21/03571 en 21/03574.

ECLI:NL:HR:2023:992 Hoge Raad, 27-06-2023, 21/03571
Gepubliceerd op 28-06-2023
Aanwezig hebben hennepplanten in door verdachte gehuurde woning, art. 3.C Opiumwet. 1. Verwerping alternatieve lezing van verdachte dat zij geen toegang had tot ruimte waarin de in haar woning aangetroffen hennepplanten zich bevonden. 2. Bewijsklacht aanwezig hebben. 3. Onvolkomenheid bij beëdiging van AG bij hof ’s-Hertogenbosch die bij behandeling van zaak in hoger beroep betrokken is geweest...

ECLI:NL:HR:2023:977 Hoge Raad, 27-06-2023, 21/03452
Gepubliceerd op 28-06-2023
Medeplegen voorhanden hebben omgebouwd alarmpistool met munitie en pistoolmitrailleur in door medeverdachte bestuurde auto onder bijrijdersstoel waarop verdachte zit, art. 26.1 WWM. Vrijspraak in eerste aanleg na bewijsuitsluiting. Bewijsklacht voorhanden hebben. HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: ’s Hofs oordeel dat het niet anders kan zijn dan dat verdachte zic...

ECLI:NL:HR:2023:976 Hoge Raad, 27-06-2023, 21/03354
Gepubliceerd op 28-06-2023
Medeplegen voorhanden hebben omgebouwd alarmpistool met munitie en pistoolmitrailleur in door verdachte bestuurde auto, art. 26.1 WWM. Vrijspraak in eerste aanleg na bewijsuitsluiting. Bewijsklacht voorhanden hebben. HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: ‘s Hofs oordeel dat het niet anders kan zijn dan dat verdachte zich bewust was van aanwezigheid van wapens en mun...

ECLI:NL:HR:2023:981 Hoge Raad, 27-06-2023, 21/04933
Gepubliceerd op 27-06-2023
Als leider deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.4 Sr) en feitelijk leiding geven aan groot aantal gevallen van (medeplegen van) valsheid in geschrift (art. 225 Sr) en aan gewoontewitwassen (art. 420bis jo. 420ter Sr) in trustsector. 1. Afwijzing verzoek tot opnieuw horen van getuige die in eerste aanleg door RC is gehoord toen verdachte niet werd bijgestaan door raadsman. Beslissing op...

ECLI:NL:HR:2023:857 Hoge Raad, 27-06-2023, 21/02765
Gepubliceerd op 27-06-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt en drugstransporten. 1. Ontvankelijkheid OM in hoger beroep. Heeft hof juiste maatstaf aangelegd bij beoordeling tardieve appelschriftuur OM? 2. Bewijsklachten m.b.t. vaststelling hoogte w.v.v. Is voldoende aannemelijk dat betrokkene voor € 150.000 en € 629.000 wederrechtelijk voordeel heeft genoten uit drugstransporten? 3. Bewijsklacht vervolgprofijt. H...

ECLI:NL:HR:2023:991 Hoge Raad, 27-06-2023, 21/02739 E
Gepubliceerd op 27-06-2023
Economische zaak. Feitelijk leidinggeven aan voortgezette handeling van valsheid in geschrift (art. 225.1 en 225.2 Sr), meermalen gepleegd door opmaken van valse rapporten van inspectie m.b.t. dubbelwandige tankinstallatie voor opslag van diesel en benzine op bedrijfsterrein en gebruik maken daarvan. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. bewijs van valsheid van opgemaakte en gebruikte gesch...

ECLI:NL:HR:2023:975 Hoge Raad, 27-06-2023, 21/03255
Gepubliceerd op 27-06-2023
Medeplegen voorhanden hebben omgebouwd alarmpistool met munitie en pistoolmitrailleur in door medeverdachte bestuurde auto onder bijrijdersstoel, terwijl verdachte op achterbank zit, art. 26.1 WWM. Vrijspraak in eerste aanleg na bewijsuitsluiting. 1. Beroep op bewijsuitsluiting wegens onrechtmatige doorzoeking auto nadat medeverdachte op bijrijdersstoel geen identiteitsbewijs kon tonen, art. 35...

ECLI:NL:HR:2023:978 Hoge Raad, 27-06-2023, 21/03964
Gepubliceerd op 27-06-2023
Mishandeling van politieambtenaar door deze een kopstoot te geven, art. 300.1 jo 304.3 Sr. Overleggen van stukken in hoger beroep, art. 414.1 Sv. Kon hof beslissen om overleggen van stukken en kleurenfoto’s door verdachte bij zijn laatste woord niet toe te staan? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:1503 m.b.t. bevoegdheid verdachte bij behandeling van zaak in h.b. nieuwe bescheiden o...

ECLI:NL:HR:2023:979 Hoge Raad, 27-06-2023, 22/00080
Gepubliceerd op 27-06-2023
Belaging van ex-vriend door bijna 9 maanden veelvuldig berichten te sturen naar ex-vriend, zijn nieuwe vriendin, zijn werkgever en vriend van hem, art. 285b.1 Sr. Opgave van bewijsmiddelen a.b.i. 359.3 Sv. Kon hof volstaan met opgave van b.m., nu verdachte na bekennende verklaring ttz. in eerste aanleg ttz. in hoger beroep vrijspraak heeft bepleit? Hof heeft in zijn uitspraak volstaan met opgav...

ECLI:NL:HR:2023:946 Hoge Raad, 27-06-2023, 21/03301
Gepubliceerd op 27-06-2023
Ontucht met minderjarige, art. 247 Sr, vertonen van pornografisch materiaal aan minderjarige, art. 240a Sr en seksuele verleiding van minderjarige, art. 248a Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Afwijzing van een bij pleidooi gedaan (voorwaardelijk) verzoek om deskundigenonderzoek naar betrouwbaarheid van verklaringen aangeefsters op de grond dat zo’n onderzoek niet noodzakelijk is. 2. Had hof, ...

ECLI:NL:HR:2023:983 Hoge Raad, 27-06-2023, 22/00386
Gepubliceerd op 27-06-2023
Vergismoord in parkeergarage in Amsterdam. Beschieting van auto waarbij bestuurder om het leven is gekomen, zijn partner zwaargewond is geraakt en hun tweejarig dochtertje dat op achterbank zat ongedeerd is gebleven. Medeplegen van (poging) moord op inzittenden auto (art. 289 Sr) en opzetheling van vluchtauto’s (art. 416 Sr). 1. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constateri...

ECLI:NL:HR:2023:982 Hoge Raad, 27-06-2023, 22/00387
Gepubliceerd op 27-06-2023
Vergismoord in parkeergarage in Amsterdam. Beschieting van auto waarbij bestuurder om het leven is gekomen, zijn partner zwaargewond is geraakt en hun tweejarig dochtertje dat op achterbank zat ongedeerd is gebleven. Medeplegen van (poging) moord op inzittenden auto (art. 289 Sr) en opzetheling van vluchtauto’s (art. 416 Sr). Vrijspraak eerste aanleg. 1. Bewijsklacht. Kan uit bewijsvoering word...

ECLI:NL:HR:2023:863 Hoge Raad, 27-06-2023, 22/01597
Gepubliceerd op 27-06-2023
Poging tot moord in Geervliet door met vuurwapen meermaals in richting slachtoffer te schieten en daarbij diens buik, rug en borst te raken (art. 289 Sr). Bewijsklachten alternatief scenario, voorbedachte raad en betrouwbaarheid van verklaringen van aangever. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:921 Hoge Raad, 27-06-2023, 22/03693
Gepubliceerd op 27-06-2023
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285.1 Sr) en voorhanden hebben omgebouwd gas-alarmpistool (art. 26.1 WWM). 1. Gebruik voor bewijs van 2 getuigenverklaringen. 2. TBS met voorwaarden opgelegd en toelaatbaarheid van voorwaarde dat verdachte i.g.v. crisissituatie meewerkt aan tijdelijke opname in instelling. Reden voor ambtshalve cassatie? Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. ...

ECLI:NL:HR:2023:980 Hoge Raad, 27-06-2023, 23/00506
Gepubliceerd op 27-06-2023
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 19,5 miljoen euro van 3 buitenlandse handelsbanken op Schiphol t.z.v. verdenking van witwassen, terwijl centrale bank ‘shipper’ is van dat geld van Suriname naar China. Centrale bank en handelsbanken hebben gezamenlijk klaagschrift ingediend, waarna hof beklag gegrond heeft verklaard omdat hoogst onwaarschijnlijk is dat strafrechter, later oordelend,...

ECLI:NL:HR:2023:973 Hoge Raad, 27-06-2023, 21/02742
Gepubliceerd op 27-06-2023
Economische zaak. Voortgezette handeling van valsheid in geschrift (art. 225.1 en 225.2 Sr), meermalen gepleegd en begaan door rechtspersoon door opmaken van valse rapporten van inspectie m.b.t. dubbelwandige tankinstallatie voor opslag van diesel en benzine op bedrijfsterrein en gebruik maken daarvan. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. bewijs van valsheid van opgemaakte en gebruikte ges...

ECLI:NL:HR:2023:984 Hoge Raad, 27-06-2023, 22/00369
Gepubliceerd op 27-06-2023
Vergismoord in parkeergarage in Amsterdam. Beschieting van auto waarbij bestuurder om het leven is gekomen, zijn partner zwaargewond is geraakt en hun tweejarig dochtertje dat op achterbank zat ongedeerd is gebleven. Medeplegen van (poging) moord op inzittenden auto (art. 289 Sr) en opzetheling van vluchtauto’s (art. 416 Sr). 1. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constateri...

ECLI:NL:HR:2023:974 Hoge Raad, 27-06-2023, 21/01149
Gepubliceerd op 27-06-2023
Feitelijk leidinggeven aan opzettelijk doen van onjuiste aangiften ingevolge Wet BPM door B.V. (vennootschap waarvan verdachte eigenaar is) die zich bezighoudt met invoer van personenauto’s, meermalen gepleegd (art. 69.2 AWR). 1. Grondslagverlating, nu tll. inhoudt dat B.V. waaraan verdachte feitelijk leiding gaf, “aangiften” BPM onjuist of onvolledig heeft gedaan, terwijl bewezenverklaring inh...

ECLI:NL:HR:2023:989 Hoge Raad, 27-06-2023, 21/04308 P
Gepubliceerd op 27-06-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit soortgelijke feiten a.b.i. art. 36e.2 (oud) Sr na veroordeling t.z.v. handel in MDMA en witwassen. 1. Berekeningsmethode voor bepaling van w.v.v. (transactieberekening of methode van kasopstelling). Sluit transactieberekening het meest aan bij voordeel dat betrokkene daadwerkelijk heeft behaald, terwijl methode van kasopstelling tot hoger bedrag aan w.v.v. leidt? 2....

ECLI:NL:HR:2023:988 Hoge Raad, 27-06-2023, 21/04307 P
Gepubliceerd op 27-06-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit soortgelijke feiten a.b.i. art. 36e.2 (oud) Sr na veroordeling t.z.v. handel in MDMA en witwassen. 1. Berekeningsmethode voor bepaling van w.v.v. (transactieberekening of methode van kasopstelling). Sluit transactieberekening het meest aan bij voordeel dat betrokkene daadwerkelijk heeft behaald, terwijl methode van kasopstelling tot hoger bedrag aan w.v.v. leidt? 2....

ECLI:NL:HR:2023:987 Hoge Raad, 27-06-2023, 21/02895 P
Gepubliceerd op 27-06-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.2 Sr (drugstransporten). 1. Ontvankelijkheid OM in hoger beroep. Heeft hof juiste maatstaf aangelegd bij beoordeling tardieve appelschriftuur OM? 2. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. onschuldpresumptie. 3. Schatting w.v.v. Is buiten redelijke twijfel is dat betrokkene andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.2 Sr heeft ...

ECLI:NL:HR:2023:939 Hoge Raad, 20-06-2023, 21/04534
Gepubliceerd op 20-06-2023
Verlaten plaats ongeval na botsing tegen bouwmateriaal (palet met stapel betonblokken), art. 7.1.b WVW 1994) en weigeren mee te werken aan ademanalyse, art. 163.2 WWV 1994. 1. Bewijsklachten verlaten plaats ongeval. Kan uit bewijsvoering volgen dat verdachte auto, waarmee verkeersongeval heeft plaatsgevonden, heeft bestuurd en heeft hof voor bewijs gebruikte verklaring van getuige gedenatureerd...

ECLI:NL:HR:2023:945 Hoge Raad, 20-06-2023, 21/03120
Gepubliceerd op 20-06-2023
Opzettelijke brandstichting in eigen sportschool (art. 157.1 Sr), voorhanden hebben van pistool en munitie (art. 26.1 WWM), doen van valse aangifte van poging moord/doodslag en brandstichting (art. 188 Sr). Kennelijke leugenachtigheid. Is sprake van kennelijk leugenachtige verklaring van verdachte die voor bewijs kan worden gebruikt? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:1864 m.b.t. ge...

ECLI:NL:HR:2023:935 Hoge Raad, 20-06-2023, 23/00640
Gepubliceerd op 20-06-2023
Beklag, beslag in Nederland i.h.k.v. rechtshulpverzoek van Verenigde Staten op computer in bedrijf van klager en 2 crypto-wallets onder klager t.z.v. verdenking van moord op 5-9-1992 in Mountain View (Californië) op vriendin van huisgenoot van klager, art. 552a en 5.1.11 Sv. Toegepaste maatstaf. Kon Rb oordelen dat computer en crypto-wallets mogelijk kunnen dienen om waarheid aan de dag te bren...

ECLI:NL:HR:2023:934 Hoge Raad, 20-06-2023, 23/00228
Gepubliceerd op 20-06-2023
Vervolgingsuitlevering van opgeëiste persoon (Nederlandse en Turkse nationaliteit) naar Turkije t.z.v. moord. Afwijzing door Rb van verzoek om minister te adviseren over uitbreiding van terugkeergarantie vanwege militaire dienstplicht van opgeëiste persoon. O.g.v. art. 31.1 UW kan tegen uitspraak van Rb over verzoek tot uitlevering cassatieberoep worden ingesteld. Van deze uitspraak maakt in ar...

ECLI:NL:HR:2023:940 Hoge Raad, 20-06-2023, 21/04900
Gepubliceerd op 20-06-2023
Opzetheling gestolen auto waarin verdachte wordt aangetroffen zonder dat hij over sleutel beschikt, art. 416.1.a Sr. Bewijsklacht. Heeft hof zijn oordeel t.a.v. kennelijke leugenachtigheid van verklaring(en) van verdachte op wettig bewijsmiddel gebaseerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:944 Hoge Raad, 20-06-2023, 22/00542
Gepubliceerd op 20-06-2023
Medeplegen moord en pogingen tot moord (art. 289 Sr), medeplegen voorhanden hebben van wapens (art. 26.1 WWM) en medeplegen bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr) door in 2015 in Amsterdam met een volautomatisch aanvalsgeweer te schieten op een ander ten gevolge waarvan deze is overleden en waarbij twee kogels een passerende tram hebben doorboord. Veroordeling tot levenslange gevangenis...

ECLI:NL:HR:2023:920 Hoge Raad, 20-06-2023, 21/03376
Gepubliceerd op 20-06-2023
Bedreiging, art. 285.1 Sr. Eigen waarneming hof in raadkamer van uitingen van verdachte door filmfragment m.b.v. hoofdtelefoons nogmaals te bekijken en te beluisteren, nadat filmfragment tweemaal tijdens onderzoek ttz. in hoger beroep is getoond, art. 339.1 Sv jo. 340 Sv. Kon hof eigen waarneming, die het pas na sluiting van onderzoek ttz. heeft gedaan, voor bewijs gebruiken? HR herhaalt releva...

ECLI:NL:HR:2023:941 Hoge Raad, 20-06-2023, 21/02328
Gepubliceerd op 20-06-2023
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, art. 285.1 Sr. Vordering benadeelde partij (medewerkster ziekenhuis) tot vergoeding van immateriële schade. Is sprake van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106.b BW? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 en HR:2019:376 m.b.t. gevallen waarin sprake kan zijn van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i....

ECLI:NL:HR:2023:943 Hoge Raad, 20-06-2023, 21/05326
Gepubliceerd op 20-06-2023
Moord op moeder, art. 289 Sr. Bewijsklacht voorbedachte raad. Nadat verdachte al eerder heeft nagedacht over mogelijkheid om zijn moeder om het leven te brengen, neemt hij uiteindelijk in de hal van het verzorgingshuis het besluit zijn moeder daadwerkelijk te doden, waarna hij haar vervolgens enkele minuten later in de auto op de parkeerplaats bij het verzorgingshuis wurgt met een in de auto aa...

ECLI:NL:HR:2023:936 Hoge Raad, 20-06-2023, 21/04545
Gepubliceerd op 20-06-2023
Voorhanden hebben vuurwapen (gaspistool), art. 26.1 WWM. Is sprake van vuurwapen a.b.i. art. 1.3 WWM indien verschillende onderdelen van vuurwapen ontbreken? Opvatting dat geen sprake kan zijn van vuurwapen a.b.i. art. 1.3 WWM indien verschillende onderdelen van vuurwapen ontbreken, is in haar algemeenheid onjuist. Het gaat er immers om of voorwerp bestemd of geschikt is om projectielen of sto...

ECLI:NL:HR:2023:942 Hoge Raad, 20-06-2023, 21/02792
Gepubliceerd op 20-06-2023
Medeplegen diefstal met geweld door samen met haar toenmalige vriend een hun bekende minder valide en rolstoelafhankelijke man ’s nachts in zijn woning te beroven van geld (€ 70), 2 telefoons en rookwaar (art. 312.2.2 Sr) en medeplegen winkeldiefstal (art. 311.1.4 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg t.z.v. gewelddadige woningoverval. 1. Bewijsklacht medeplegen t.a.v. gewelddadige woningoverval. 2....

ECLI:NL:HR:2023:938 Hoge Raad, 20-06-2023, 21/02634
Gepubliceerd op 20-06-2023
Diefstal d.m.v. verbreking, meermalen gepleegd (art. 311.1.5 Sr). 1. Ontvankelijkheid hoger beroep en ontbreken appelakte. Heeft OvJ daadwerkelijk in persoon h.b. ingesteld tegen vonnis Rb, waarbij verdachte is vrijgesproken? 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. G...

ECLI:NL:HR:2023:937 Hoge Raad, 20-06-2023, 21/02302
Gepubliceerd op 20-06-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.3 Sr na veroordeling t.z.v. betrokkenheid bij drugslab en oplichting. Methode van eenvoudige kasopstelling. Schatting w.v.v. Had hof 2 factuurbedragen, die volgens hof eigen geld van moeder van betrokkene betreffen, in mindering moeten brengen op schatting? Gelet op redenen die in CAG zijn genoemd, moet ervan worden uitgegaan ...

ECLI:NL:HR:2023:917 Hoge Raad, 13-06-2023, 22/00554
Gepubliceerd op 13-06-2023
Drie gewapende overvallen op één dag op tankstation en restaurant. Afpersing (art. 317.1 Sr) en voorhanden hebben gasdrukpistool (art. 13.1 WWM). Bijzondere voorwaarden dat verdachte zich meldt bij reclassering, actief deelneemt aan gedragsinterventie, zich laat behandelen en geen drugs en alcohol gebruikt. Voorwaardelijke veroordeling en terminologie ‘voor het einde van de proeftijd’ (art. 14c...

ECLI:NL:HR:2023:916 Hoge Raad, 13-06-2023, 21/04683
Gepubliceerd op 13-06-2023
Diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking t.b.v. hennepkwekerij ( art. 311.1.5 Sr). Vrijspraak eerste aanleg. Bewijsklacht. HR: Middel leidt niet tot cassatie om redenen vermeld in CAG. CAG: Bewijsmiddelen houden in dat zegels van hoofdaansluitkast waren verbroken en dat aan onderzijde van zekeringhouders een illegale elektriciteitsaansluiting was gemaakt die liep buiten elektriciteitsmeter ...

ECLI:NL:HR:2023:856 Hoge Raad, 13-06-2023, 22/02254
Gepubliceerd op 13-06-2023
Caribische zaak. OM-cassatie. Medeplegen afpersing door in Curaçao onder dreiging van vuurwapen geld (NAf 15.000) en telefoons van haar (ex-)vriend afhandig te maken, omdat hij intieme videobeelden van hen beiden in openbaarheid heeft gebracht, art. 1:123 jo. 2:294 SrC. Strafoplegging (voorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden en taakstraf van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis). Is ...

ECLI:NL:HR:2023:911 Hoge Raad, 13-06-2023, 21/04414
Gepubliceerd op 13-06-2023
Niet opzettelijk aanwezig hebben van hennepplanten in door verdachte gehuurde woning die door hem is onderverhuurd aan derde, art 3.C Opiumwet. Bewijsklacht ‘aanwezig hebben’. HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Uit bewijsvoering hof kan niet blijken dat verdachte feitelijke macht over aangetroffen hennepplanten had. Enkel feit dat verdachte in het verleden herhaaldelijk is veroo...

ECLI:NL:HR:2023:849 Hoge Raad, 13-06-2023, 21/03611
Gepubliceerd op 13-06-2023
Belaging door groot aantal brieven van seksueel getinte aard in brievenbus van aangeefster te doen (art. 285b.1 Sr). Oplegging contactverbod als vrijheidsbeperkende maatregel a.b.i. art. 38v Sr. Kon hof oordelen dat de politie toeziet op handhaving van “dit locatieverbod”? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:879 Hoge Raad, 13-06-2023, 22/01156
Gepubliceerd op 13-06-2023
Medeplegen poging tot moord (art. 289 Sr) door in 2019 in Rosmalen als bijrijder op klaarlichte dag in woonwijk vanuit rijdende auto met vuurwapen op een ander te schieten. 1. Bewijsklachten voorbedachte raad. Heeft hof toereikend gemotiveerd beslist op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat verdachte in een gemoedsopwelling terugschoot? 2. Bewijsklacht voorwaardelijk opzet op het doden van de ...

ECLI:NL:HR:2023:878 Hoge Raad, 13-06-2023, 22/01171
Gepubliceerd op 13-06-2023
Medeplegen poging tot moord (art. 289 Sr) en medeplegen voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM) door in 2019 in Rosmalen als bestuurder te fungeren van rijdende auto van waaruit medeverdachte op klaarlichte dag in woonwijk met vuurwapen op een ander schiet. 1. Bewijsklacht voorbedachte raad. Heeft hof toereikend gemotiveerd beslist op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat ve...

ECLI:NL:HR:2023:853 Hoge Raad, 13-06-2023, 21/03608
Gepubliceerd op 13-06-2023
Faillissementsfraude door als bestuurder van rechtspersoon ter bedrieglijke verkorting van rechten van schuldeisers niet te voldoen aan administratieplicht (art. 343.4 (oud) Sr) en verduistering van twee leaseauto’s (art. 321 Sr). 1. Heeft verdachte opzet op verkorting van rechten van schuldeisers? 2. Bewijsklacht verduistering. Heeft verdachte zich auto’s wederrechtelijk heeft toegeëigend? Ad ...

ECLI:NL:HR:2023:913 Hoge Raad, 13-06-2023, 23/00011, 23/00010
Gepubliceerd op 13-06-2023
Prejudiciële beslissing HR, art. 553 Sv. 1. Prejudiciële procedure in strafzaken. 2. Beantwoording vragen over o.a. betekenis van (internationale of interstatelijke) vertrouwensbeginsel voor beoordeling van rechtmatigheid en betrouwbaarheid van resultaten die zijn verkregen met toepassing van opsporingsbevoegdheid door autoriteiten van ander land dan Nederland, terwijl bevoegdheid in dat andere...

ECLI:NL:HR:2023:915 Hoge Raad, 13-06-2023, 22/03224
Gepubliceerd op 13-06-2023
Poging tot doodslag door tijdens achtervolging in 2016 in Venlo in te rijden op andere auto met 2 inzittenden (art. 287 Sr), waarna verkeersongeval is ontstaan, ten gevolge waarvan door schuld van verdachte (roekeloosheid) lichamelijk letsel is toegebracht aan passagier in zijn auto (art. 6 jo. 175.2.b WVW 1994). HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2023:852 Hoge Raad, 13-06-2023, 21/01314
Gepubliceerd op 13-06-2023
Gewoontewitwassen in Nederland en Marokko m.b.t. geldbedragen, appartement en auto, art. 420bis.1.b jo. art. 420ter.1 Sr. Methode van eenvoudige kasopstelling. 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in hoger beroep gehandhaafd verzoek tot horen van 5 getuigen. 2 Bewijsklacht. Is appartement afkomstig uit enig misdrijf? 3. Bewijsklacht. Komt post “terugstorting notaris” in kasopstel...

ECLI:NL:HR:2023:765 Hoge Raad, 13-06-2023, 21/00927
Gepubliceerd op 13-06-2023
Feitelijk leidinggeven aan valselijk opmaken van bedrijfsadministratie door daarin valse geschriften op te nemen, art. 225.1 Sr. Bewijsklacht pleegperiode. Blijkt uit bewijsmiddelen dat koopovereenkomst en verklaring van geldlening in bewezenverklaarde pleegperiode zijn opgenomen in bedrijfsadministratie? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:877 Hoge Raad, 13-06-2023, 21/00576
Gepubliceerd op 13-06-2023
Opzettelijk vervoeren van amfetamine (art. 2.B Opiumwet), voorhanden hebben van busje pepperspray (art. 26.1 WWM) en opzettelijk aanwezig hebben van amfetamine (art. 2.C Opiumwet). Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedane verzoeken tot het horen van verbalisanten die sporttas hebben doen vernietigen en de leider van het onderzoek als getuigen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:851 Hoge Raad, 13-06-2023, 20/04342
Gepubliceerd op 13-06-2023
Profijtontneming, w.v.v. a.b.i. art. 36e.3 Sr na veroordeling t.z.v. gewoontewitwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling. 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in hoger beroep gehandhaafd verzoek tot horen van 5 getuigen. 2. Vaststelling van w.v.v. Is het gelet op strafrechtelijk financieel onderzoek aannemelijk dat bewezenverklaard witwassen of andere strafbare feiten ertoe h...

ECLI:NL:HR:2023:854 Hoge Raad, 13-06-2023, 21/04142
Gepubliceerd op 13-06-2023
Poging tot ambtsdwang door te dreigen klacht in te dienen tegen politieambtenaar na aanhouding van zoon van verdachte op verdenking van rijden onder invloed, art. 179 Sr. Kon hof door verdachte uitgesproken woorden aanmerken als ‘bedreiging met enige andere feitelijkheid’ a.b.i. art. 179 Sr, nu verdachte het recht heeft klacht in te dienen over optreden van politieambtenaar? Minderjarige zoon v...

ECLI:NL:HR:2023:819 Hoge Raad, 13-06-2023, 21/03729
Gepubliceerd op 13-06-2023
Werven voor gewapende, terroristische strijd (art. 205.1 Sr). 1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van getuigen voldoende steun in ander bewijsmateriaal? 2. Uitleg “werven voor gewapende strijd” a.b.i. art. 205.1 Sr. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BM2452 m.b.t. bewijsminimum van art. 342.2 Sv. In dit geval kan niet worden gezegd dat voor bewij...

ECLI:NL:HR:2023:855 Hoge Raad, 13-06-2023, 22/01149
Gepubliceerd op 13-06-2023
Opzettelijk minderjarigen onttrekken aan gezag door 2-jarige dochter en 6-jarige dochter na vakantie in Egypte niet terug te brengen naar hun moeder in Nederland en dochters gedurende periode van 15 jaren daar te houden, art. 279.1 en 2792.2 Sr. Rechtsmacht, art. 2 Sr. Heeft hof terecht geoordeeld dat Nederland rechtsmacht heeft over tlgd. onttrekken van 2 minderjarigen aan wettig gezag of opzi...

ECLI:NL:HR:1978:AC2616 Hoge Raad, 12-09-1978, 69679
Gepubliceerd op 09-06-2023
Letale longembolie. Dood door schuld in verkeer, art. 36 Wegenverkeerswet. 1. Grondslagverlating. Heeft hof beraadslaagd op grondslag van tll.? 2. Is sprake van schuld a.b.i. art. 36 WVW? 3. Had hof moeten aangeven uit welke onderdelen van bewijsmiddelen hof heeft afgeleid dat verdachte hoogst onvoorzichtig heeft gereden? 4. Causaliteit. Kan overlijden van inzittende van andere auto redelijkerw...

ECLI:NL:HR:1987:AC9986 Hoge Raad, 29-09-1987, 2053 Besch
Gepubliceerd op 08-06-2023
Beklag, beslag ex art. 97 Sv op geld van klager in kluis bij bank in België. OM-cassatie. Rb heeft geoordeeld dat beslag onrechtmatig is, nu niet is voldaan aan voorwaarden van art. 97 Sv en bevoegdheid OvJ tot inbeslagneming niet op enig ander artikel kan worden gegrond. 1. Is oordeel Rb dat OvJ een rogatoir verzoek heeft doen uitgaan o.g.v. art. 97 Sv onjuist? 2. Had Rb (in dit stadium reeds)...

ECLI:NL:HR:2023:850 Hoge Raad, 06-06-2023, 21/02771
Gepubliceerd op 06-06-2023
Aanwezig hebben van hennep (art. 3.C Opiumwet) en cocaïne (art. 2.C Opiumwet) voorhanden hebben van vuurwapens met munitie (art. 26.1 WWM) en gasdrukwapen (art. 13.1 WWM) en witwassen (art. 420bis.1.b Sr). Discrepantie tussen strafoplegging en strafmotivering. Strafoplegging onbegrijpelijk, nu volgens dictum gevangenisstraf van 9 maanden is opgelegd, terwijl hof blijkens strafmotivering heeft b...

ECLI:NL:HR:2023:749 Hoge Raad, 06-06-2023, 21/01994
Gepubliceerd op 06-06-2023
Medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr), medeplegen van mishandeling (art. 300.1 Sr) en voorhanden hebben van busje pepperspray (art. 26.1 WWM) en boksbeugel (art. 13.1 WWM). 1. Verweer m.b.t. onbetrouwbaarheid van voor bewijs gebruikte verklaringen van getuigen. 2. Bewijsklacht medeplegen mishandeling. 3. Vordering benadeelde partij. Heeft hof, gelet op onderbouwing vordering...

ECLI:NL:HR:2023:752 Hoge Raad, 06-06-2023, 21/02419
Gepubliceerd op 06-06-2023
Opzettelijk gebruik maken van vervalste beschikking Rb, meermalen gepleegd (art. 225.2 Sr) en oplichting (art. 326.1 Sr). 1. Bewijsklachten valsheid in geschrift. Had verdachte wetenschap van vervalst karakter van beschikking en was hof gehouden te beslissen op het tot vrijspraak strekkende verweer? 2. Bewijsklacht valsheid in geschrift. Heeft hof bewezenverklaard oogmerk uit bewijsmiddelen kun...

ECLI:NL:HR:2023:829 Hoge Raad, 06-06-2023, 21/01464
Gepubliceerd op 06-06-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplichtigheid hennepteelt. 1. Afwijzing van verzoek om gelet op schade a.g.v. beslaglegging door justitie matigingsbevoegdheid a.b.i. art. 36e.5 Sr toe te passen. 2. Had hof term “uitspraak” i.p.v. “vonnis” moeten gebruiken? 3. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. A...

ECLI:NL:HR:2023:753 Hoge Raad, 06-06-2023, 21/04590
Gepubliceerd op 06-06-2023
Oplichting, meermalen gepleegd door via internetdatingsite een ander geld (€ 8.450) afhandig te maken (art. 326.1 Sr) 1. Bewijsklachten. 2. Beroep op psychische overmacht. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:827 Hoge Raad, 06-06-2023, 21/03221
Gepubliceerd op 06-06-2023
Medeplegen diefstal d.m.v. braak van auto-onderdelen uit auto’s, art. 311.1 Sr. 1. Bewijsklachten. 2. Verweer dat sprake is van vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv, nu verdachte na zijn aanhouding transportboeien zijn aangelegd. 3. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/03222 (niet gepubliceerd;...

ECLI:NL:HR:2023:818 Hoge Raad, 06-06-2023, 21/05007
Gepubliceerd op 06-06-2023
Niet voldoen aan vordering om als kentekenhouder naam en personalia van bestuurder bekend te maken, art. 165.1 WVW 1994. Hof (enkelvoudige kamer) heeft verdachte niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.a Sv en art. 36e.1 en 36e.2.b Sv. Is dagvaarding in eerste aanleg uitgereikt aan verdachte in persoon, nu dagvaarding is aangeboden op BRP-adr...

ECLI:NL:HR:2023:754 Hoge Raad, 06-06-2023, 22/00778
Gepubliceerd op 06-06-2023
Medeplichtigheid aan medeplegen van poging tot doodslag, meermalen gepleegd n.a.v. conflict in drugsmilieu (art. 287 Sr). Bewijsklacht medeplichtigheid. Kan opzet op gronddelict uit bewijsvoering worden afgeleid? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:864 Hoge Raad, 06-06-2023, 22/04607
Gepubliceerd op 06-06-2023
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Rwandese nationaliteit) aan Rwanda t.z.v. o.a. genocide en misdrijven tegen menselijkheid. Rb heeft uitlevering ontoelaatbaar verklaard wegens risico dat opgeëiste persoon door uitlevering zal worden blootgesteld aan risico van flagrante inbreuk op recht op eerlijk proces en dat voor opgeëiste persoon na uitlevering i.v.m. die inbreuk niet een effectief...

ECLI:NL:HR:2023:820 Hoge Raad, 06-06-2023, 20/01279
Gepubliceerd op 06-06-2023
Medeplegen voorbereidingshandelingen invoer van cocaïne vanuit Caribisch deel Koninkrijk der Nederlanden naar Nederland, meermalen gepleegd (art. 10a.1 jo. 10.4 Opiumwet), deelneming aan criminele organisatie die zich bezighoudt met invoer van cocaïne (art. 11b.1 Opiumwet) en voorhanden hebben van patronen (art. 26.1 WWM). 1. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot horen van getui...

ECLI:NL:HR:2023:811 Hoge Raad, 30-05-2023, 21/04006
Gepubliceerd op 31-05-2023
Rijden onder invloed van amfetamine (art. 8.5 WVW 1994). 1. Bloedonderzoek, strikte waarborgen van art. 13.1.d (oud) en 13.1.c Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Kon hof oordelen dat is voldaan aan voorschrift dat bloedmonster ‘zo spoedig mogelijk’ wordt bezorgd bij laboratorium a.b.i. art. 13.1.d (oud) Besluit, nu tussen datum van bloedafname en ontvangst monster door lab...

ECLI:NL:HR:2023:817 Hoge Raad, 30-05-2023, 21/03493
Gepubliceerd op 31-05-2023
Bedreiging met zware mishandeling door mes te tonen en daarmee op aangever te richten (art. 285.1 Sr). 1. Bewijsklacht. Is ’s hofs arrest innerlijk tegenstrijdig, nu hof verdachte heeft vrijgesproken van verbale bedreigingen maar aangifte inclusief verbale bedreigingen voor bewijs heeft gebruikt? 2. Beroep op (putatief) noodweer(exces). Heeft hof verwerping van beroep op (putatief) noodweer(exc...

ECLI:NL:HR:2023:763 Hoge Raad, 30-05-2023, 21/03430
Gepubliceerd op 31-05-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op personenauto onder klager t.z.v. verdenking tegen zoon van klager van drugshandel waarbij die auto is gebruikt. Is voldaan aan voorwaarden voor verbeurdverklaring van voorwerpen die aan ander dan veroordeelde toebehoren a.b.i. art. 33a.2.a Sr? Met overweging dat onvoldoende kan worden vastgesteld dat klager eigenaar van auto is, heeft Rb kennelijk als oordeel to...

ECLI:NL:HR:2023:772 Hoge Raad, 30-05-2023, 21/00257
Gepubliceerd op 31-05-2023
Witwassen geldbedrag van € 145.000 (art. 420bis.1.b Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. Is in wasmand in woning van verdachte aangetroffen geldbedrag afkomstig uit enig misdrijf? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2352 m.b.t. bewijs van bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf” in witwasbepalingen. ’s Hofs oordeel dat voldoende concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onw...

ECLI:NL:HR:2023:762 Hoge Raad, 30-05-2023, 20/03336
Gepubliceerd op 31-05-2023
Gewoonte maken van mensensmokkel, meermalen gepleegd (art. 197a.4 Sr) en deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.1) Sr). 1. Bewijsklachten mensensmokkel. Kunnen bewezenverklaarde periodes uit bewijsvoering worden afgeleid? 2. Bewijsklacht mensensmokkel. Is sprake van “maken van beroep of gewoonte” a.b.i. art. 197a Sr? 3. Bewijsklachten deelnemen aan criminele organisatie. Behoorde verdach...

ECLI:NL:HR:2023:810 Hoge Raad, 30-05-2023, 20/04447
Gepubliceerd op 30-05-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. hennepteelt (art. 3.B. Opiumwet). Dubbel verstek. Geen afschrift dagvaarding in hoger beroep verzonden naar raadsman van verdachte, art. 48 Sv. Rijst uit de aan schriftuur gehechte stelbrief (die zich niet bij stukken bevindt en waaraan geen bewijs van verzending is gehecht) het ernstige vermoeden dat zich in h.b. raadsman heeft gesteld? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:767 Hoge Raad, 30-05-2023, 20/01831
Gepubliceerd op 30-05-2023
OM-cassatie na vrijspraak wegens het niet voldoen aan de in art. 8 Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van het bestellen/vervoeren/ontvangen/opslaan/voorhanden hebben van grote hoeveelheden drugsprecursoren, art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Reikwijdte meldplicht ex art. 8 Verordening 273/2004. Vervolg op HR:2021:1886 w...

ECLI:NL:HR:2023:768 Hoge Raad, 30-05-2023, 20/01830
Gepubliceerd op 30-05-2023
OM-cassatie na vrijspraak wegens het niet voldoen aan de in art. 8 Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van het vervoeren/ontvangen/opslaan/voorhanden hebben van grote hoeveelheden drugsprecursoren, art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Reikwijdte meldplicht ex art. 8 Verordening 273/2004. Vervolg op HR:2021:1877 waarin HR i...

ECLI:NL:HR:2023:814 Hoge Raad, 30-05-2023, 22/02480
Gepubliceerd op 30-05-2023
Verkrachting, meermalen gepleegd (art. 242 Sr). 1. Verjaring, art. 70.4 (oud) en 71 Sr. Is recht tot strafvordering wegens verjaring vervallen wat betreft periode van 1-12-1991 tot en met 31-3-1993? 2. Bewijsklachten. Proceshouding verdachte en innerlijke tegenstrijdigheid bewijsvoering. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:769 Hoge Raad, 30-05-2023, 20/01828
Gepubliceerd op 30-05-2023
OM-cassatie na vrijspraak wegens het niet voldoen aan de in art. 8 Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van het vervoeren/ontvangen/opslaan/voorhanden hebben van grote hoeveelheden drugsprecursoren, art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Reikwijdte meldplicht ex art. 8 Verordening 273/2004. Vervolg op HR:2021:1876 waarin HR i...

ECLI:NL:HR:2023:812 Hoge Raad, 30-05-2023, 22/02585
Gepubliceerd op 30-05-2023
Beklag, beslag op sigaretten en tabak onder klager t.z.v. verdenking van overtreding van aangifteplicht (art. 139 DWU en art. 10:1 ADW) en voorhanden hebben van tabaksproducten die niet zijn voorzien van voorgeschreven accijnszegels (art. 73 en 102 Wet op de accijns), waarna voorwerpen (na door OvJ verleende machtiging tot vernietiging) zijn vernietigd en Rb klager n-o heeft verklaard in beklag...

ECLI:NL:HR:2023:771 Hoge Raad, 30-05-2023, 22/02139
Gepubliceerd op 30-05-2023
Deelneming aan terroristische organisatie, meermalen gepleegd (art. 140a (oud) Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. Heeft verdachte deelgenomen aan terroristische organisatie Al Qaida op het Arabisch Schiereiland? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2012:BW5161 en HR:2022:969 m.b.t. ‘deelneming’ aan organisatie a.b.i. art. 140 en 140a Sr. Hof heeft vastgesteld dat verdachte van Al Qaida op h...

ECLI:NL:HR:2023:728 Hoge Raad, 30-05-2023, 22/00552
Gepubliceerd op 30-05-2023
Ontucht met twee minderjarige meisjes die bij verdachte thuis logeerden, art. 249.1 Sr. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over betrouwbaarheid van verklaring van één van hen (zevenjarig meisje), art. 359.2 Sv. Vrijspraak in eerste aanleg (in zoverre). Wat raadsman naar voren heeft gebracht over o.m. inhoud en totstandkoming van verklaring - erop neerkomend dat verklaring niet consistent is, da...

ECLI:NL:HR:2023:727 Hoge Raad, 30-05-2023, 22/00529
Gepubliceerd op 30-05-2023
Beklag, beslag ex 94a Sv op geldbedragen in woning van klaagster t.l.v. ander t.z.v. verdenking van gekwalificeerde diefstal, (gewoonte maken van) opzetheling en deelname aan criminele organisatie. Derdenbeslag. Heeft Rb (enkelvoudige kamer) door te overwegen dat zij het niet hoogst onwaarschijnlijk acht dat strafrechter het inbeslaggenomene verbeurd zal verklaren of zal onttrekken aan het verk...

ECLI:NL:HR:2023:808 Hoge Raad, 30-05-2023, 22/00383
Gepubliceerd op 30-05-2023
Bedreiging van medewerkers van omroepen, winkelmedewerker, medewerker van OM en medewerker van reclassering (art. 285.1 Sr), onbruikbaar maken van een voorlopig arrestantenverblijf (art. 350.1 Sr) en wederspannigheid (art. 180 Sr). Uitleg bedreiging met “enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van goederen ontstaat” a.b.i. art. 285.1 Sr. In art. 285 Sr bedoelde bedreiging met ...

ECLI:NL:HR:2023:770 Hoge Raad, 30-05-2023, 21/04428
Gepubliceerd op 30-05-2023
Niet voldoen aan op moeder (spiritueel holist) rustende plicht er voor te zorgen dat haar 5-jarige dochter staat ingeschreven op een school, overtreding art. 2.1 Leerplichtwet 1969. Beroep op vrijstelling ex art. 5.b Lpw (richtingbezwaar) o.g.v. spiritueel holisme. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:807 Hoge Raad, 30-05-2023, 21/04274
Gepubliceerd op 30-05-2023
Medeplegen van het meermalen verspreiden van flyers die aanzetten tot discriminatie van en beledigend zijn voor homoseksuelen (art. 137e.1.2 Sr). 1. Beroep op recht op vrijheid van meningsuiting a.b.i. art. 10 EVRM en toepasselijkheid van werking van art. 10.2 EVRM. Bestond er ‘een dwingende maatschappelijke noodzaak’ om verdachte in zijn recht op vrijheid van meningsuiting te beperken? 2. Rede...

ECLI:NL:HR:2023:806 Hoge Raad, 30-05-2023, 21/04273
Gepubliceerd op 30-05-2023
Medeplegen van het meermalen verspreiden van flyers die aanzetten tot discriminatie van en beledigend zijn voor homoseksuelen (art. 137e.1.2 Sr). 1. Beroep op recht op vrijheid van meningsuiting a.b.i. art. 10 EVRM en toepasselijkheid van werking van art. 10.2 EVRM. Bestond er ‘een dwingende maatschappelijke noodzaak’ om verdachte in zijn recht op vrijheid van meningsuiting te beperken? 2. Rede...

ECLI:NL:HR:2023:805 Hoge Raad, 30-05-2023, 21/04272
Gepubliceerd op 30-05-2023
Medeplegen van het meermalen verspreiden van flyers die aanzetten tot discriminatie van en beledigend zijn voor homoseksuelen (art. 137e.1.2 Sr). 1. Beroep op recht op vrijheid van meningsuiting a.b.i. art. 10 EVRM en toepasselijkheid van werking van art. 10.2 EVRM. Bestond er ‘een dwingende maatschappelijke noodzaak’ om verdachte in zijn recht op vrijheid van meningsuiting te beperken? 2. Rede...

ECLI:NL:HR:2023:813 Hoge Raad, 30-05-2023, 21/04147
Gepubliceerd op 30-05-2023
Medeplegen poging tot diefstal (art. 311.1.4 Sr). Bewijsklacht medeplegen. Kan medeplegen uit bewijsvoering worden afgeleid, nu daaruit alleen volgt dat verdachte met anderen naar camping is gereden en daar in auto is blijven zitten? Oordeel hof dat verdachte medepleger is van poging tot diefstal is niet toereikend gemotiveerd. Vaststellingen van hof zijn, ook in samenhang met door hof genoemde...

ECLI:NL:HR:2023:764 Hoge Raad, 30-05-2023, 20/03576
Gepubliceerd op 30-05-2023
Medeplegen van bedrieglijke bankbreuk begaan door rechtspersoon (art. 341 Sr) en valsheid in geschrift in authentieke akte, begaan door notaris (art. 225.1 jo. 226.1 Sr). 1. Ontbreken van stukken. 2. Bewijsklachten bedrieglijke bankbreuk t.a.v. opzet en medeplegen. 3. Bewijsklacht valsheid in geschrift. 4. Schending art. 6 EVRM en beginselen goede procesorde. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:761 Hoge Raad, 30-05-2023, 20/03335
Gepubliceerd op 30-05-2023
Medeplegen gewoonte maken van mensensmokkel, meermalen gepleegd (art. 197a.4 Sr) en als leider deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.3 (oud) Sr). Strafmotivering (gevangenisstraf van 5 jaren en 6 maanden). Stelling dat ongewenstverklaring volgt bij gevangenisstraf van meer dan 24 maanden. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03336.

ECLI:NL:HR:2023:766 Hoge Raad, 30-05-2023, 20/01829
Gepubliceerd op 30-05-2023
OM-cassatie na vrijspraak wegens niet voldoen aan de in art. 8 Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van vervoeren/ontvangen/opslaan/voorhanden hebben van grote hoeveelheden drugsprecursoren, art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Reikwijdte meldplicht ex art. 8 Verordening 273/2004. Vervolg op HR:2021:1841 waarin HR prejudici...

ECLI:NL:HR:1986:AC9531 Hoge Raad, 21-10-1986, 79065
Gepubliceerd op 30-05-2023
Euthanasie. Artikel 293 Wetboek van Strafrecht.

ECLI:NL:HR:1984:AC8615 Hoge Raad, 27-11-1984, 77091
Gepubliceerd op 30-05-2023
Euthanasie; Uitleg van de woorden ‘van het leven berooft’ ; Artikel 293 Wetboek van Strafrecht.

ECLI:NL:HR:2023:791 Hoge Raad, 26-05-2023, 22/01568
Gepubliceerd op 26-05-2023
Art. 81 lid 1 RO. Strafrecht. Vordering in kort geding tot invrijheidsstelling in afwachting van beslissing op vordering van officier van justitie om voorwaardelijke invrijheidsstelling achterwege te laten (art. 6:6:8 lid 5 (oud) Sv). Bevoegdheid van de burgerlijke rechter. betekensi van fundamentele rechten (art. 3, 5, 6 en 13 EVRM).

ECLI:NL:HR:2023:760 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/04909
Gepubliceerd op 23-05-2023
Medeplegen belaging (art. 285b.1 Sr) en medeplegen voorbereiding moord (art. 289 Sr) op ex-partner. 1. Bewijsklacht opzet medeplegen van voorbereiding moord. 2. Schriftuur benadeelde partij. Kon hof vordering tot vergoeding van immateriële schade a.g.v. belaging toewijzen tot € 2.000? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:759 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/05004
Gepubliceerd op 23-05-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto met verborgen ruimte (zonder strafbare goederen) onder kennis van klager. Bestaat er verband tussen inbeslaggenomen auto en strafbaar feit? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:37 over vereiste dat voorwerp in een in art. 36c of 36d Sr beschreven verband staat tot begaan strafbaar feit. Kennelijk oordeel Rb dat niet hoogst onwaarschijnlijk is dat s...

ECLI:NL:HR:2023:732 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/04197
Gepubliceerd op 23-05-2023
Mensensmokkel (art. 197a.1 Sr). 1. Bewijsklacht m.b.t. oordeel hof dat verdachte “wist of ernstige redenen had om te vermoeden dat de toegang of doorreis wederrechtelijk was” 2. Aftrek voorarrest, art. 27 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:758 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/03054
Gepubliceerd op 23-05-2023
(Eendaadse samenloop van) medeplegen van poging tot doen verstrekken van vals reisdocument (art. 231.1 Sr) en medeplegen van poging tot oplichting (art. 326.1 Sr). 1. Bewijsklachten opzet en medeplegen. 2. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof bij strafoplegging (gevangenisstraf van 7 weken) volstaan met strafvermindering van 1 week? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/03054.

ECLI:NL:HR:2023:742 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/04981
Gepubliceerd op 23-05-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. diefstal, art. 310 Sr. Betekening oproeping verdachte in hoger beroep aan adres in Polen en verstekverlening, art. 36e.3, 265.1 en 413.1 Sv, art. 7.3 EVR en art. 5 EU-rechtshulpovereenkomst. 1. Betekening oproeping nadere tz. in h.b. Moet bij betekening van oproeping rechtstreeks over de post de termijn in acht worden genomen die Polen heeft gesteld in de o....

ECLI:NL:HR:2023:733 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/04232
Gepubliceerd op 23-05-2023
Gewoontewitwassen van geldbedragen (€ 3.661.172) en woning (art. 420bis.1.a jo. 420ter.1 Sr). 1. Bevat arrest hof (waarin vonnis Rb gedeeltelijk is bevestigd) tlgd.? Art. 359.1 Sv. 2. Zijn geldbedragen en woning afkomstig uit enig misdrijf? 3. Kan verbergen en verhullen van herkomst van deze voorwerpen uit bewijsvoering worden afgeleid? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:726 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/03769
Gepubliceerd op 23-05-2023
Valsheid in geschrift (art. 225.2 Sr). Stafmotivering (gevangenisstraf van 8 weken, waarvan 2 weken voorwaardelijk). 1. Heeft hof toereikend gemotiveerd waarom de door Rb opgelegde straf (gevangenisstraf van 6 weken) geen recht zou doen aan de aard en ernst van het feit? 2. Heeft hof nagelaten te responderen op ttz. ingenomen uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over strafoplegging (verzoek tot o...

ECLI:NL:HR:2023:748 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/03478
Gepubliceerd op 23-05-2023
Diefstal van geldbedrag (€ 11.000) uit winkel in kunst, antiek en curiosa (art. 310 Sr). Bewijsklacht. HR: art. 81.1 RO. CAG merkt op dat geen sprake is van zaak waarin in hoger beroep veroordeling is gevolgd voor feit waarvan verdachte in eerste aanleg is vrijgesproken, nu veroordeling in h.b. feit betreft waarvan in e.a. andere variant is bewezenverklaard (subsidiair tlgd. oplichting).

ECLI:NL:HR:2023:736 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/00931
Gepubliceerd op 23-05-2023
Grootschalige bankpasfraude. Medeplegen oplichting (art. 326.1 Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen oplichting. 2. Bewijsklacht deelneming aan criminele organisatie. Kan uit bewijsmiddelen worden afgeleid dat sprake was van oogmerk tot plegen van misdrijven? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00841, 21/00878, 21/01117 en 22/01647.

ECLI:NL:HR:2023:739 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/00878
Gepubliceerd op 23-05-2023
Grootschalige bankpasfraude. Deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). Bewijsklacht. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00841, 21/00931, 21/01117 en 22/01647.

ECLI:NL:HR:2023:740 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/00841
Gepubliceerd op 23-05-2023
Grootschalige bankpasfraude. Voorhanden hebben van valse betaalpassen (art. 232.2 (oud)Sr). Kwalificatieklacht. Bewezenverklaring omvat niet bestanddeel van art. 232.2 Sr dat verdachte “weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de pas of kaart bestemd is voor zodanig gebruik”. Hof heeft bewezenverklaarde ten onrechte gekwalificeerd als overtreding van art. 232.2 Sr. Volgt partiële vernietiging...

ECLI:NL:HR:2023:756 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/02946
Gepubliceerd op 23-05-2023
Rijden onder invloed van cannabis (art. 8.5 WVW 1994). Bloedonderzoek, strikte waarborg van art. 13.1.d (oud) Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Kon hof oordelen dat is voldaan aan voorschrift dat bloedmonsters ‘zo spoedig mogelijk’ worden bezorgd bij laboratorium a.b.i. art. 13.1.d (oud) Besluit, nu tussen datum van bloedafname en ontvangst monsters door Nederlands Forens...

ECLI:NL:HR:2023:755 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/02333
Gepubliceerd op 23-05-2023
Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en diefstal elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr) in door verdachte gehuurde woning. 1. Bewijsklacht hennepteelt. 2. Bewijsklacht diefstal van elektriciteit. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:751 Hoge Raad, 23-05-2023, 22/01841
Gepubliceerd op 23-05-2023
Gewelddadige terreur gericht op familie en medewerkers van fruitbedrijf van familie na aantreffen van cocaïne in bedrijf. Medeplegen poging tot opzettelijk teweegbrengen van ontploffing (art. 157.2 Sr) en medeplegen bedreiging (art. 285.1 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Motiveringsklacht opzet op gronddelict. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:744 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/05331
Gepubliceerd op 23-05-2023
Liquidaties in het criminele milieu in 2015 en 2016 in Kerkdriel, Krommenie en Amsterdam. Medeplegen (voorbereiding of poging tot) moord (meermalen gepleegd), art. 289 Sr. Veroordeling tot levenslange gevangenisstraf. 1. Gebruik voor bewijs van “Ennetcom-data”. Afwijzing verzoek tot inzage in “Ennetcom-accounts” en verzoek tot aanhouding ter voorbereiding door verdediging. 2. Afwijzing getuigen...

ECLI:NL:HR:2023:743 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/05333
Gepubliceerd op 23-05-2023
Liquidatie in het criminele milieu in 2015. Medeplegen voorbereiding moord (meermalen gepleegd), art. 289 Sr. 1. Afwijzing getuigenverzoek vanwege onvindbaarheid getuige in hoger beroep. Aannemelijk dat getuige niet binnen aanvaardbare termijn kan worden gehoord a.b.i. art. 288.1.a. Sv en is (na niet horen van deze getuige) nog sprake van eerlijk proces? 2. Gebruik voor bewijs van “Ennetcom-dat...

ECLI:NL:HR:2023:745 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/05334
Gepubliceerd op 23-05-2023
Liquidatie in het criminele milieu in 2015 in Krommenie. Medeplegen moord, art. 289 Sr. 1. Afwijzing getuigenverzoek vanwege onvindbaarheid getuige in hoger beroep. Aannemelijk dat getuige niet binnen aanvaardbare termijn kan worden gehoord a.b.i. art. 288.1.a. Sv en is (na niet horen van deze getuige) nog sprake van eerlijk proces? 2. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot horen...

ECLI:NL:HR:2023:746 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/05346
Gepubliceerd op 23-05-2023
Liquidatie in het criminele milieu in 2015 in Krommenie. Medeplegen moord, art. 289 Sr. 1. Afwijzing getuigenverzoek vanwege onvindbaarheid getuige in hoger beroep. Aannemelijk dat getuige niet binnen aanvaardbare termijn kan worden gehoord a.b.i. art. 288.1.a. Sv en is (na niet horen van deze getuige) nog sprake van eerlijk proces? 2. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot horen...

ECLI:NL:HR:2023:747 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/05377
Gepubliceerd op 23-05-2023
Liquidatie in het criminele milieu in 2015 in Utrecht. Medeplegen voorbereiding moord (meermalen gepleegd), art. 289 Sr. 1. Bewijsklacht. Kan daderschap verdachte uit bewijsvoering worden afgeleid? 2. Bewijsklacht medeplegen. 3. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/05331, 21/05333, 21/0533...

ECLI:NL:HR:2023:750 Hoge Raad, 23-05-2023, 22/00920
Gepubliceerd op 23-05-2023
Liquidatie in woonwijk in Amsterdam. Medeplegen voorbereiding van moord en medeplegen poging tot moord, meermalen gepleegd (art. 289 Sr). 1. Bewijsklachten. 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 24 jaren en 6 maanden). Diende hof bij strafoplegging rekening te houden met gewijzigd regime voor voorwaardelijke invrijheidstelling van art. 6:2:10 Sv? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00566.

ECLI:NL:HR:2023:738 Hoge Raad, 23-05-2023, 22/01647
Gepubliceerd op 23-05-2023
Grootschalige bankpasfraude. Deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). Bewijsklachten. Blijkt uit bewijsvoering dat verdachte heeft samengewerkt met anderen, dat sprake is van duurzame en structurele samenwerking en dat verdachte aan dit samenwerkingsverband heeft deelgenomen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00841, 21/00878, 21/00931 en 21/01117.

ECLI:NL:HR:2023:737 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/01117
Gepubliceerd op 23-05-2023
Grootschalige bankpasfraude. Deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). 1. Bewijsklacht. Is sprake van duurzaam en structureel samenwerkingsverband? 2. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat geen sprake is van criminele organisatie en verdachte daaraan niet heeft deelgenomen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00841, 21/00878, 21/00931 en 22/01647.

ECLI:NL:HR:2023:757 Hoge Raad, 23-05-2023, 22/00566
Gepubliceerd op 23-05-2023
Liquidatie in woonwijk in Amsterdam. Medeplegen poging tot moord, meermalen gepleegd (art. 289 Sr). 1. Afwijzing getuigenverzoeken vanwege te summiere onderbouwing en op de grond dat het niet aannemelijk is dat getuige binnen aanvaardbare termijn zal kunnen worden gehoord (art. 288.1.a. Sv). 2. Gebruik voor bewijs van “Ennetcom-data”. Verweer dat “Ennetcom-berichten” onrechtmatig zijn verkregen...

ECLI:NL:HR:1994:AJ6127 Hoge Raad, 15-03-1994, 330-93-V
Gepubliceerd op 22-05-2023
Procedure verzet tegen dwangbevel. Zekerheidstelling in cassatie.

ECLI:NL:HR:2023:723 Hoge Raad, 16-05-2023, 21/00767
Gepubliceerd op 16-05-2023
Aanwezig hebben van hennepkwekerij in de door schoonmoeder van verdachte gehuurde woning die zij tijdens haar vakantie zou hebben onderverhuurd aan verdachte, art. 3.B Opiumwet. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over betrouwbaarheid van verklaring van schoonmoeder, art. 359.2 Sv. Wat raadsvrouw op tz. in hoger beroep in het licht van t.o.v. Rh-C afgelegde nadere verklaring van schoonmoeder naa...

ECLI:NL:HR:2023:721 Hoge Raad, 16-05-2023, 21/02901
Gepubliceerd op 16-05-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden onder invloed van cannabis (art. 8.5 WVW 1994) en rijden terwijl verdachte wist of redelijkerwijs moest weten dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard (art. 9.2 WVW 1994). Dubbel verstek. Kan e-mailbericht van verdachte (grievenformulier dat is gehecht aan akte instellen hoger beroep) worden aangemerkt als appelschriftuur? HR: Om redenen vermeld in C...

ECLI:NL:HR:2023:729 Hoge Raad, 16-05-2023, 22/02054 B
Gepubliceerd op 16-05-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op personenauto onder klager t.z.v. verdenking van rijden zonder rijbewijs. Was Rb gehouden (in haar beslissing) blijk te geven van onderzoek naar vraag of voortzetting van beslag in overeenstemming is met eisen van proportionaliteit en subsidiariteit? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:720 Hoge Raad, 16-05-2023, 21/03786
Gepubliceerd op 16-05-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. belediging van ambtenaar (art. 266.1 jo. 267.2 Sr), bedreiging (art. 285.1 Sr) en wederspannigheid (art. 180 Sr). Aanhoudingsverzoek door niet gemachtigde raadsman tijdens tz. per telefoon en e-mail gedaan op grond dat raadsman tot zojuist geen contact heeft kunnen krijgen met verdachte en dat verdachte gebruik wil maken van aanwezigheidsrecht, door hof afge...

ECLI:NL:HR:2023:724 Hoge Raad, 16-05-2023, 21/03580
Gepubliceerd op 16-05-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op horloge onder neef van klager t.z.v. verdenking tegen neef van oplichting en witwassen. Had Rb zich rekenschap moeten geven van voorwaarden voor verbeurdverklaring van voorwerpen die aan ander dan veroordeelde toebehoren a.b.i. art. 33a.2.a Sr? In overwegingen Rb ligt als oordeel besloten dat niet aannemelijk is geworden dat horloge aan klager ‘toebehoort’ (in d...

ECLI:NL:HR:2023:722 Hoge Raad, 16-05-2023, 20/03054
Gepubliceerd op 16-05-2023
Rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Bewijsklacht. Kan uit omstandigheden dat (i) CBR bij besluit van 11-4-2014 het rijbewijs van verdachte ongeldig heeft verklaard en dit besluit aan verdachte kenbaar is gemaakt door verzending per gewone post én per aangetekende brief aan toenmalig BRP-adres van verdachte, (ii) verdachte eerder tussen 11-4-201...

ECLI:NL:HR:2023:725 Hoge Raad, 16-05-2023, 21/04225
Gepubliceerd op 16-05-2023
Mishandeling begaan tegen zijn levensgezel (art. 300.1 jo. 304.1 Sr). Mocht meervoudige kamer hof het mondelinge vonnis van politierechter, dat o.g.v. art. 378.2 Sv is aangetekend in p-v van tz., bevestigen, nu daarin bewijsmiddelen ontbreken en in hoger beroep vrijspraak is bepleit? Art. 359.3, 378.2 en 423.1 Sv. Raadsman van verdachte heeft in hoger beroep vrijspraak bepleit. Uit bewoordingen...

ECLI:NL:HR:2023:713 Hoge Raad, 16-05-2023, 21/04957
Gepubliceerd op 16-05-2023
Medeplegen) gekwalificeerde diefstal (d.m.v. geweld) (art. 311.1 en 312.2 Sr) en wederspannigheid (art. 180 Sr). 1. Bewijsklacht wederspannigheid. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt strekkende tot vrijspraak, art. 359.2 Sv. 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 53 maanden). Heeft hof toereikend gemotiveerd beslist op verweer strekkende tot strafvermindering ex art. 359a Sv wegens disproportio...

ECLI:NL:HR:2023:730 Hoge Raad, 16-05-2023, 22/02866 B
Gepubliceerd op 16-05-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op personenauto onder klager t.z.v. verdenking van rijden met auto terwijl deze was voorzien van valse kentekenplaten. 1. Getuigt oordeel Rb van te strenge en onjuiste rechtsopvatting omtrent ‘hoogst onwaarschijnlijk-maatstaf’? 2. Heeft Rb onderzocht of voortduren van beslag in overeenstemming is met eisen van proportionaliteit? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2001:ZD2199 Hoge Raad, 16-01-2001, 01751/00
Gepubliceerd op 15-05-2023
Valsheid in geschrift, art. 225.1 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 5 maanden). HR ambtshalve: Hof heeft bij motivering van de op te leggen straf ten nadele van verdachte rekening gehouden met feiten die niet zijn bewezenverklaard en die door ttz. verschenen verdachte niet zijn erkend. Aldus is strafoplegging niet naar behoren met redenen omkleed. Volgt (partiële) vernietiging t.a.v. st...

ECLI:NL:HR:1997:ZD0877 Hoge Raad, 02-12-1997, 106.048
Gepubliceerd op 15-05-2023
Bedreiging met enig misdrijf waardoor algemene veiligheid van goederen in gevaar wordt gebracht, art. 285 Sr. Uitleg bestanddeel ‘enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van goederen in gevaar wordt gebracht’. Tenlastelegging is toegesneden op in art. 285 Sr strafbaar gestelde “bedreiging met enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van goederen in gevaar wordt gebracht”. Blijkens we...

ECLI:NL:HR:1990:AD1172 Hoge Raad, 26-06-1990, 87233
Gepubliceerd op 15-05-2023
Doen plegen van valsheid in geschrift (meermalen gepleegd), art. 225.1 Sr. Betekening dagvaarding in eerste aanleg aan adres van verdachte in Frankrijk en verstekverlening, art. 7.3 EVR en art. 588.6 Sv. 1. Klacht over betekeningsgebrek m.b.t. dagvaarding in eerste aanleg in cassatie tardief. 2. Moet bij betekening van dagvaarding in e.a. rechtstreeks over de post de termijn in acht worden geno...

ECLI:NL:HR:1972:AB3369 Hoge Raad, 01-02-1972, 66199
Gepubliceerd op 12-05-2023
Meer en Vaart. Als bestuurder van auto bij nadering van kruising doorgang niet vrijlaten, waardoor botsing met andere auto is ontstaan (art. 41 RVV). Bewijsverweer dat niet strijdig is met bewijsmiddelen maar wel onverenigbaar is met bewezenverklaring. Kan uit b.m. worden afgeleid dat verdachte de doorgang voor de van rechts komende bestuurder van andere auto niet heeft vrijgelaten? Verdachte h...

ECLI:NL:HR:2013:1501 Hoge Raad, 27-08-2013, 11/05430
Gepubliceerd op 11-05-2023
Diefstal van krat met lege flessen, art. 310 Sr. Plaatsing in inrichting voor stelselmatige daders voor 2 jaren. 1. Bewijsklacht. Kan toebehoren aan ander uit bewijsmiddelen volgen? 2. Bewijsklacht oogmerk op wederrechtelijke toe-eigening. 3. Is oplegging van ISD-maatregel mede gelet op verweer toereikend gemotiveerd? 4. Kon hof arrest voorzien van aanvulling bewijsmiddelen, nu hof promis vonni...

ECLI:NL:HR:2023:689 Hoge Raad, 09-05-2023, 21/03523
Gepubliceerd op 09-05-2023
Gewoonte maken van wapenhandel (art. 31.1 jo. 55.4 WWM), voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM) en hennepteelt (art. 3.B Opiumwet). 1. Bewijsklacht wapenhandel. Kon hof voor bewijs gebruik maken van processen-verbaal van bevindingen m.b.t. WOD-traject, nu verdachte daarin niet in vrijheid een verklaring heeft kunnen afleggen? 2. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof vol...

ECLI:NL:HR:2023:686 Hoge Raad, 09-05-2023, 21/04464
Gepubliceerd op 09-05-2023
Beschadiging personenauto door wijnfles tegen auto te gooien (art. 350.1 Sr). Verwerping beroep op overmacht in de zin van noodtoestand (art. 40 Sr). HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:688 Hoge Raad, 09-05-2023, 21/03470
Gepubliceerd op 09-05-2023
Wapenhandel (meermalen gepleegd), art. 31.1 WWM. Redelijke termijn in hoger beroep en COVID-19 (corona). Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden, nu vertraging is ontstaan door corona-maatregelen? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2008:BD2578 m.b.t. duur van redelijke termijn en rechtsgevolgen van overschrijding van redelijke termijn. Bij zijn oordeel ove...

ECLI:NL:HR:2023:684 Hoge Raad, 09-05-2023, 23/00121
Gepubliceerd op 09-05-2023
Herziening. Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd, en medeplegen van poging tot oplichting (art. 326 Sr). Aanvraag is gebaseerd op n.a.v. klacht van aanvrager gedane uitspraak van EHRM, waarin is vastgesteld dat art. 6 EVRM is geschonden in procedure die tot veroordeling heeft geleid. HR: Op gronden vermeld in CAG is aanvraag gegrond. CAG: EHRM heeft vastgesteld dat sprake is van schend...

ECLI:NL:HR:2023:685 Hoge Raad, 09-05-2023, 23/00278
Gepubliceerd op 09-05-2023
Herziening. Oplichting (art. 326 Sr) en huisvredebreuk (art. 138 Sr). Aanvraag is gebaseerd op n.a.v. klacht van aanvrager gedane uitspraak van EHRM, waarin is vastgesteld dat art. 6 EVRM is geschonden in procedure die tot veroordeling heeft geleid. HR: Op gronden vermeld in CAG is aanvraag gegrond. CAG: EHRM heeft geoordeeld dat in voorliggende zaak sprake is van schending van art. 6.1 en 6.3 ...

ECLI:NL:HR:2023:683 Hoge Raad, 09-05-2023, 22/00424
Gepubliceerd op 09-05-2023
Caribische zaak. Voortgezette handeling van moord (art. 2:262 SrC) en poging tot doodslag (art. 2:259 jo. 1:119 SrC) door na ruzie in snack in Curaçao eerst zijn vriendin naar huis te brengen, terug te rijden naar snack en vervolgens op korte afstand kogels af te vuren op ander ten gevolge waarvan deze is overleden en willekeurige omstander door kogel is geraakt. Bewijsklacht moord. Heeft verda...

ECLI:NL:HR:2023:602 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/03525
Gepubliceerd op 09-05-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit wapenhandel. 1. Had hof gemotiveerd moeten beslissen op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. kosten t.b.v. wapenhandel? 2. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/03470 P en 21/03523.

ECLI:NL:HR:2023:638 Hoge Raad, 09-05-2023, 21/04561
Gepubliceerd op 09-05-2023
Rijden onder invloed van alcohol op snorfiets, art. 8.2.b WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborg van art. 13.1.d (oud) Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Kon hof oordelen dat is voldaan aan voorschrift dat bloedmonsters ‘zo spoedig mogelijk’ worden bezorgd bij laboratorium a.b.i. art. 13.1.d (oud) Besluit, nu tussen datum van bloedafname en moment van bezorging van blo...

ECLI:NL:HR:2023:637 Hoge Raad, 09-05-2023, 21/04004
Gepubliceerd op 09-05-2023
Belaging, meermalen gepleegd (art. 285b.1 Sr). 1. Duur van vrijheidsbeperkende maatregel en daaraan verbonden vervangende hechtenis. 2. HR maakt opmerkingen over gevallen waarin verdachte (al) vóór uitspraak in hoger beroep is onderworpen aan vrijheidsbeperkende maatregel die in eerste aanleg is opgelegd en daarbij dadelijk uitvoerbaar is verklaard. Ad 1. O.g.v. art. 38v.3 Sr kan rechter aan ve...

ECLI:NL:HR:2023:682 Hoge Raad, 09-05-2023, 21/03306
Gepubliceerd op 09-05-2023
Poging tot zware mishandeling (art. 302.1 Sr), beschadiging hek en auto’s (art. 350.1 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). Hof heeft beroep op (putatief) noodweer(exces) verworpen. Was er sprake van een rechtmatige burgeraanhouding? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:681 Hoge Raad, 09-05-2023, 21/03167
Gepubliceerd op 09-05-2023
Openlijk geweldpleging tegen personen (art. 141.1 Sr). Verwerping beroep op noodweerexces door hof. Is niet aannemelijk geworden dat er sprake was van een hevige gemoedsbeweging? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:687 Hoge Raad, 09-05-2023, 21/04429
Gepubliceerd op 09-05-2023
Als vreemdeling (Bulgaarse nationaliteit) in Nederland verblijven terwijl hij weet dat hij door Nederlandse overheid tot ongewenste vreemdeling is verklaard, art. 197 Sr. Vormt verdachte t.t.v. tenlastegelegd feit o.g.v. zijn persoonlijke gedragingen een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor fundamenteel belang van samenleving a.b.i. art. 27 Richtlijn 2004/38/EU? In ‘s hofs ...

ECLI:NL:HR:2023:599 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/04756
Gepubliceerd op 19-04-2023
Poging tot doodslag door met vuurwapen meermalen in richting van ander te schieten tijdens vuurgevecht n.a.v. uit de hand gelopen drugsdeal, art. 287 Sr. Noodweer, art. 41.1 Sr. Zijn gedragingen van verdachte aanvallend van aard? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/04782.

ECLI:NL:HR:2023:628 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/04689
Gepubliceerd op 19-04-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen bedrieglijke bankbreuk. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn in hoger beroep is overschreden? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/04688.

ECLI:NL:HR:2023:627 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/04688
Gepubliceerd op 19-04-2023
Medeplegen bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd, door als bestuurder van rechtspersoon ter bedrieglijke verkorting van rechten schuldeisers geldbedragen (bijna € 200.000) aan boedel te onttrekken (art. 343.1 (oud) Sr) en medeplegen gewoontewitwassen van geldbedragen (ruim € 250.000), Porsche en BMW (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). 1. Bewijsklacht en uitdrukkelijk onderbouw...

ECLI:NL:HR:2023:470 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/04247
Gepubliceerd op 19-04-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hond (Amerikaanse Staffordshire Bullterriër) t.z.v. verdenking tegen dochter van klaagster van overtreding van art. 425.2 Sr n.a.v. bijtincident waarbij 6-jarig kind in achterhoofd is gebeten, waarna strafzaak tegen dochter is geseponeerd. Ongegrondverklaring beklag ex art. 552a Sv op de grond dat niet hoogst onwaarschijnlijk is dat op vordering OvJ ex art. 552f ...

ECLI:NL:HR:2023:622 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/03941
Gepubliceerd op 19-04-2023
Niet opzettelijk aanwezig hebben van hennepplanten in door verdachte gehuurd bedrijfspand dat door hem ter beschikking is gesteld aan derden die daarin illegale activiteiten zouden ontplooien, art. 3.C Opiumwet. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht ‘aanwezig hebben’. Aanwezig hebben van verdovende middelen a.b.i. art. 3.C Opiumwet geldt als misdrijf wanneer wordt tenlastegelegd en bewezenv...

ECLI:NL:HR:2023:614 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02819
Gepubliceerd op 19-04-2023
Medeplegen hennepteelt, art. 3.B Opiumwet. Verbeurdverklaring auto. Is auto een voorwerp met behulp waarvan feit is begaan a.b.i. art. 33a.1.c Sr? Anders dan hof heeft overwogen, volstaat enkele omstandigheid dat auto is gebruikt “om kwekerij te bezoeken” niet voor zijn oordeel dat bewezenverklaarde “met behulp van” die auto is begaan. Volgt (partiële) vernietiging t.a.v. verbeurdverklaring au...

ECLI:NL:HR:2023:632 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02886
Gepubliceerd op 19-04-2023
Profijtontneming, w.v.v uit andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.2 Sr (verkopen van cocaïne). Zaak Melogale. Schatting w.v.v., beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland. Hof heeft bij schatting van w.v.v. tot uitgangspunt genomen dat betrokkene geen geld heeft verdiend met bewezenverklaard vervoer van cocaïne. Hof heeft verder vastgesteld dat betrokkene de beschikking heeft gehad over in tota...

ECLI:NL:HR:2023:617 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02885
Gepubliceerd op 19-04-2023
Zaak Melogale. Vervoeren van cocaïne (art. 2.B Opiumwet) en medeplegen voorbereidingshandelingen cocaïnehandel (art. 10a jo. 10.4 Opiumwet). Bewijsklacht medeplegen voorbereidings- en bevorderingshandelingen. Kan uit bewijsmiddelen volgen dat tenlastegelegd feit is voltooid? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02661 P; 21/02662; 21/02673; 21/02675 P; 21/02686; 21/02767 P; 21/02768; 21/02784; 21...

ECLI:NL:HR:2023:616 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02851
Gepubliceerd op 19-04-2023
Zaak Melogale. Medeplegen voorbereidingshandelingen cocaïnehandel (art. 10a jo. 10.4 Opiumwet). Bewijsklacht voorbereidings- en bevorderingshandelingen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02661 P, 21/02662, 21/02673, 21/02675 P, 21/02686, 21/02767 P, 21/02768, 21/02784, 21/02787, 21/02851, 21/02885, 21/02886 P en 21/02907 P.

ECLI:NL:HR:2023:629 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02805
Gepubliceerd op 19-04-2023
Belaging van ex-vriendin door e-mailberichten, WhatsAppberichten en brieven naar haar te sturen en langs haar woning te lopen en te rijden, art. 285b.1 Sr. Vrijspraak in e.a. 1. Bewijsklacht. Was hof ex art. 359.2 Sv gehouden te beslissen op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat geen sprake was van belaging, nu betrokkenen “wederzijds contact” hadden? 2. Onttrekking aan het verkeer van fotocam...

ECLI:NL:HR:2023:621 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02787
Gepubliceerd op 19-04-2023
Zaak Melogale. Cocaïnehandel (art. 2.B Opiumwet) en medeplegen voorbereidingshandelingen cocaïnehandel (art. 10a jo. 10.4 Opiumwet). Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/02661 P, 21/02662, 21/02673, 21/02675 P, 21/02686, 21/02767 P, 21/02768, 21/02784, 21/02851, 21/02885, 21/02886 P en 21/02907 P.

ECLI:NL:HR:2023:626 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02767
Gepubliceerd op 19-04-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit cocaïneverkoop vanuit woonwagen en aanwezig hebben van cocaïne. Zaak Melogale. Voordeel uit aanwezig hebben van cocaïne? Hof heeft geoordeeld dat betrokkene wederrechtelijk voordeel heeft verkregen onder meer a.g.v. feit dat hij samen met ander een partij van 146 kilogram cocaïne aanwezig heeft gehad. Hof heeft schatting van het door betrokkene w.v.v. in zoverre ger...

ECLI:NL:HR:2023:619 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02686
Gepubliceerd op 19-04-2023
Zaak Melogale. Vervoeren van cocaïne (art. 2.B Opiumwet) en voorbereidingshandelingen cocaïnehandel (art. 10a jo. 10.4 Opiumwet). 1. Bewijsklacht vervoeren van cocaïne. 2. Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57 Sr tussen vervoeren van cocaïne en voorbereidingshandelingen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02661 P, 21/02662, 21/02673, 21/02675 P, 21/02767 P, 21/02768, 21/02784, 21/02787, 21/02851...

ECLI:NL:HR:2023:618 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02675
Gepubliceerd op 19-04-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit vervoeren cocaïne. Zaak Melogale. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 21/02661 P, 21/02662, 21/02673, 21/02686, 21/02767 P, 21/02768, 21/02784, 21/02787, 21/02851, 21/02885, 21/02886 P en 21/02907 P.

ECLI:NL:HR:2023:625 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02673
Gepubliceerd op 19-04-2023
Zaak Melogale. Vervoeren van cocaïne, meermalen gepleegd (art. 2.B Opiumwet), medeplegen witwassen (art. 420bis.1.b Sr) en medeplegen voorbereidingshandelingen cocaïnehandel (art. 10a jo. 10.4 Opiumwet). 1. Bewijsklacht medeplegen voorbereidingshandelingen cocaïnehandel. 2. Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57 Sr tussen vervoeren van cocaïne en medeplegen voorbereidingshandelingen, en tussen ver...

ECLI:NL:HR:2023:624 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02662
Gepubliceerd op 19-04-2023
Zaak Melogale. Afnemen en vervoeren van cocaïne (art. 2.B Opiumwet) en medeplegen voorbereidingshandelingen cocaïnehandel (art. 10a Opiumwet). Strafmotivering (gevangenisstraf van 10 maanden en 3 weken). Heeft hof acht geslagen op veroordeling die geen steun vindt in justitiële documentatie van verdachte? De vaststelling dat verdachte “blijkens Justitiële Documentatie in het verleden herhaaldel...

ECLI:NL:HR:2023:623 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02661
Gepubliceerd op 19-04-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit vervoeren van cocaïne en voorbereidingshandelingen m.b.t. cocaïnehandel. Zaak Melogale. Redelijke termijn in cassatie in ontnemingszaak en hoofdzaak. Ook in samenhangende strafzaak, die in cassatie aanhangig is onder nr. 21/02662, is redelijke termijn in cassatiefase overschreden. Deze zaak wordt wat betreft strafoplegging teruggewezen naar hof. Dat hof zal in die z...

ECLI:NL:HR:2023:615 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/04842
Gepubliceerd op 18-04-2023
Beschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van telefoon van belanghebbende die i.h.k.v. andere stafzaak tegen belanghebbende ex art. 94 Sv in beslag is genomen hoewel telefoon geen onderdeel uitmaakt van die zaak, terwijl op telefoon kinderporno is aangetroffen, art. 36b.1.4 Sr. Rb (enkelvoudige raadkamer) heeft niet beslist op voorafgaand aan behandeling in ra...

ECLI:NL:HR:2023:606 Hoge Raad, 18-04-2023, 22/01780
Gepubliceerd op 18-04-2023
Smaadschrift door in interview met weekblad te vertellen dat zijn ex-vrouw een verzoek heeft ingediend om hun zoon te laten opnemen in gesloten instelling, art. 261.2 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2023:605 Hoge Raad, 18-04-2023, 22/02029
Gepubliceerd op 18-04-2023
Belaging van ex-vriendin door zich in buurt van haar woning op te houden, veelvuldig contact met haar op te nemen en haar via internet te benaderen en zich daarbij voor te doen als iemand anders, art. 285b.1 Sr. 1. Bewijsklacht. Heeft hof verklaringen van verdachte voor bewijs gebruikt die qua inhoud strijdig zijn met bewezenverklaring? 2. Motivering van dadelijke uitvoerbaarheid van vrijheidsb...

ECLI:NL:HR:2023:612 Hoge Raad, 18-04-2023, 22/04354
Gepubliceerd op 18-04-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op diverse stukken en digitale gegevens(dragers) onder notaris en notariskantoor t.z.v. verdenking van gewoonte maken van opzettelijk niet onverwijld melden van ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financiering van terrorisme en (gewoonte maken van) (schuld)witwassen door te faciliteren in opmaken van hypotheek- en leverings...

ECLI:NL:HR:2023:611 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02325
Gepubliceerd op 18-04-2023
Beklag, beslag (aanvankelijk) ex art. 94 Sv en (nadien omgezet in) art. 94a Sv op horloge en geldbedrag (€ 45.000) onder ander (beslagene/verdachte) in diens woning t.z.v. verdenking van zonder vergunning aanbieden van kansspelen (art. 1.1.a Wet op de kansspelen). Absolute competentie, bevoegdheid economische raadkamer. Was gewone (enkelvoudige) raadkamer bevoegd kennis te nemen van klaagschrif...

ECLI:NL:HR:2023:634 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/01989
Gepubliceerd op 18-04-2023
Diefstal van deodoranten uit drogisterij (art. 310 Sr). Ontbrekende pleitnota in hoger beroep? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:547 Hoge Raad, 18-04-2023, 20/04205
Gepubliceerd op 18-04-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag (€ 2.570) in vaas in woonkamer onder broer van klager t.z.v. verdenking van handel in cocaïne en heroïne, waarna broer is veroordeeld. 1. Had Rb ex art. 552a.5 (tweede volzin) Sv moeder van klager als belanghebbende in kennis moeten stellen van behandeling van klaagschrift in raadkamer? 2. Kon Rb oordelen dat klager t.a.v. geldbedrag niet redelijkerwij...

ECLI:NL:HR:2023:633 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/04782
Gepubliceerd op 18-04-2023
Poging tot doodslag door met vuurwapen meermalen in richting van twee anderen te schieten tijdens vuurgevecht n.a.v. uit de hand gelopen drugsdeal, art. 287 Sr. Noodweer, art. 41.1 Sr. Zijn gedragingen van verdachte aanvallend van aard? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2016:456, inhoudende dat beroep op noodweer niet kan worden aanvaard indien gedraging als aanvallend moet worden gezie...

ECLI:NL:HR:2023:613 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/01469
Gepubliceerd op 18-04-2023
Ontucht met 6 vrouwelijke cliënten tijdens tantrasessies in zijn praktijk door tantramasseur, art. 249.2.3 Sr. 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan, ttz. in hoger beroep gehandhaafd en op nadere tz. in h.b. herhaald getuigenverzoek en verzoek om nader onderzoek te doen naar besloten facebookgroep op de grond dat noodzaak daartoe niet is gebleken, nu niet aannemelijk is geworden dat aange...

ECLI:NL:HR:2023:631 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02907
Gepubliceerd op 18-04-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit verkopen en aanwezig hebben van cocaïne. Zaak Melagole. 1. Schatting w.v.v., beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland. W.v.v. uit andere strafbare feiten ex art. 36e.2 Sr en gedragingen waarvan betrokkene partieel is vrijgesproken? 2. Voordeel uit aanwezig hebben van cocaïne? Ad 1. Hof heeft schatting van w.v.v. gebaseerd op bewezenverklaarde feit en op ‘andere str...

ECLI:NL:HR:2023:630 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02784
Gepubliceerd op 18-04-2023
Zaak Melogale. (Medeplegen) cocaïnehandel vanuit woonwagen in Den Haag (art. 2.B Opiumwet), medeplegen aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet), medeplegen voorbereidingshandelingen cocaïnehandel (art. 10a jo. 10.4 Opiumwet) en (medeplegen) gewoontewitwassen van geldbedragen en auto’s (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.b Sr). Verweer over betreden van woning voor het daar plaatsen van technisch...

ECLI:NL:HR:2023:610 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/01431
Gepubliceerd op 18-04-2023
Computervredebreuk (art. 138ab Sr) en medeplegen bekend maken gegevens die door misdrijf zijn verkregen van server van bedrijf (art. 273 Sr). (Voormalig) boekhouder/financial controller van bedrijf die informatie van server ter beschikking stelt aan voormalig werknemer t.b.v. ontslagprocedure tegen dat bedrijf. 1. Wederrechtelijk binnendringen. Is verdachte m.b.v. ’valse sleutel’ binnengedronge...

ECLI:NL:HR:2023:604 Hoge Raad, 18-04-2023, 22/01094
Gepubliceerd op 18-04-2023
Poging tot moord (art. 289 Sr), medeplegen bedreiging (art. 285.1 Sr), voorhanden hebben van vuurwapen (art. 26.1 WWM) en openlijke geweldpleging (art. 141.1 Sr). 1. Uitdrukkelijk onderbouwde standpunten m.b.t. poging tot moord dat verklaringen van aangever en getuige onbetrouwbaar zijn. 2. Uos m.b.t. poging tot moord dat niet verdachte maar medeverdachte het schot heeft gelost. 3. Afwijzing (v...

ECLI:NL:HR:2023:471 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/04875
Gepubliceerd op 18-04-2023
Beschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van hond (Amerikaanse Staffordshire Bullterriër). Kan rechter bij beschikking op vordering ex art. 552f Sv teruggave van inbeslaggenomen voorwerp (onder voorwaarden) gelasten? Rb heeft vordering ex art. 552f Sv afgewezen en teruggave hond aan beslagene gelast onder voorwaarden dat hond buitenshuis zal worden gemuilkor...

ECLI:NL:HR:2023:603 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/03843
Gepubliceerd op 18-04-2023
Rijden onder invloed van amfetamine, art. 8.5 WW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborg van art. 13.1.d (oud) Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer. Zijn bloedmonsters van verdachte zo spoedig mogelijk toegezonden aan laboratorium a.b.i. art. 13.1.d (oud) Besluit, nu deze 10 dagen na bloedafname zijn ontvangen door laboratorium in Duitsland, terwijl hof heeft vastgesteld dat nieuw...

ECLI:NL:HR:2023:469 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02672
Gepubliceerd op 18-04-2023
Medeplegen nachtelijke woninginbraak, art. 311.1 Sr. Heeft hof voldaan aan bijzonder motiveringsvoorschrift van art. 360 Sv door anonieme melding bij politie voor bewijs te gebruiken zonder gemotiveerd oordeel te geven over betrouwbaarheid van anonieme verklaring a.b.i. art. 344a Sv? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:608 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02291
Gepubliceerd op 18-04-2023
Mensenhandel (art. 273f.1.1, 273f.1.6 en 273f.1.9 Sr) en valsheid in geschrift door valse werkgeversverklaring te gebruiken bij verkrijging van hypotheek (art. 225.2 Sr). 1. Bewijsklachten mensenhandel. Betrouwbaarheid van voor bewijs gebruikte originele tapverbalen en redengevendheid van inhoud van tapgesprekken voor bewijs van financiële uitbuiting. 2. Bewijsklacht mensenhandel. Heeft verdach...

ECLI:NL:HR:2023:607 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02290
Gepubliceerd op 18-04-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel. 1. Vaststelling w.v.v. begrijpelijk gelet op bewijsklachten hoofdzaak? 2. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof in ontnemingszaak volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden gelet op strafvermindering in strafzaak? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02291.

ECLI:NL:HR:2023:600 Hoge Raad, 18-04-2023, 20/04206
Gepubliceerd op 18-04-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag (€ 2.460) in kast in woonkamer onder halfbroer van klaagster t.z.v. verdenking van handel in cocaïne en heroïne, waarna halfbroer is veroordeeld. 1. Had Rb ex art. 552a.5 (tweede volzin) Sv moeder van halfbroer als belanghebbende in kennis moeten stellen van behandeling van klaagschrift in raadkamer? 2. Kon Rb oordelen dat klaagster t.a.v. geldbedrag n...

ECLI:NL:HR:1998:ZD1317 Hoge Raad, 24-11-1998, 108.025
Gepubliceerd op 17-04-2023
Aanwezig hebben van 12 kilo cocaïne in sporttas, die verdachte op verzoek van zijn buurman heeft meegenomen uit Suriname, op Schiphol (art. 2.1.C Opiumwet). Bewijsklacht, tegenstrijdigheid tussen nadere bewijsoverweging en overweging t.a.v. verweer. Feit is ex art. 2.1.C jo. 10.1 en 13.1 Opiumwet strafbaar als overtreding. Indien bij dader opzet aanwezig is, is er ex art. 10.2 jo. 13.2 Opiumwet...

ECLI:NL:HR:1999:ZD1498 Hoge Raad, 16-03-1999, 110.162
Gepubliceerd op 14-04-2023
Passieve ambtelijke omkoping door als burgemeester gift in de vorm van geldbedrag (fl. 21.760) aan te nemen van vennootschap, terwijl gift is gedaan om hem te bewegen deze vennootschap te begunstigen t.o.v. andere bedrijven (art. 363.1 Sr). 1. Wetenschap a.b.i. art. 363.1 Sr. Heeft hof miskend dat onder de in art. 363.1 Sr voorkomende woorden "wetende dat" geen voorwaardelijk opzet is begrepen?...

ECLI:NL:HR:1952:AG1979 Hoge Raad, 04-03-1952, 54261
Gepubliceerd op 14-04-2023
Emmense baliekluiver. OM-cassatie. Ontslag van alle rechtsvervolging t.z.v. het zonder noodzaak blijven staan op een brug in 1951 in Emmen (art. 14 jo. 134 APV Emmen) op de grond dat in onderwerp waarin werd voorzien door APV-bepaling nadien is voorzien door art. 40.4 jo. 124 Wegenverkeersreglement. Stelt latere hogere regeling (Wegenverkeersreglement) een eerdere lagere regeling (APV Emmen) bu...

ECLI:NL:HR:2023:553 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02736
Gepubliceerd op 11-04-2023
Verkrachting (art. 242 Sr) en ontucht (art. 245 jo. 248.3 Sr) van 2 nichtjes van zijn vriendin die geregeld bij hen logeren en oppassen op hun kinderen. Bewijsklachten verkrachting. Heeft verdachte aangeefster ontkleed “ondanks haar verzet” daartegen en opzettelijk situatie gecreëerd zodat hij met aangeefster alleen kon zijn? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02665.

ECLI:NL:HR:2023:541 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02741
Gepubliceerd op 11-04-2023
Belediging politieagent d.m.v. bericht op LinkedIn, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Bewijsklacht. Heeft verdachte de politieagent ‘t.z.v. rechtmatige uitoefening van haar bediening’ beledigd? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2017:2394 m.b.t. relatie tussen belediging en uitoefening van bediening. Anders dan hof heeft overwogen, volgt uit bewijsmiddelen niet dat sprake was van “politie-activit...

ECLI:NL:HR:2023:552 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02757
Gepubliceerd op 11-04-2023
Medeplegen verduistering door als mantelzorger van 92-jarige vrouw door haar in bewaring gegeven geldbedrag (€ 60.000) te gebruiken voor reparatie van huis in Frankrijk, art. 321 Sr. Innerlijke tegenstrijdigheid bewijsvoering. Hebben verdachte en haar medeverdachte het geldbedrag zich wederrechtelijk toegeëigend? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02758.

ECLI:NL:HR:2023:551 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02758
Gepubliceerd op 11-04-2023
Medeplegen verduistering door als partner van mantelzorger van 92-jarige vrouw door haar in bewaring gegeven geldbedrag (€ 60.000) te gebruiken voor reparatie van huis in Frankrijk, art. 321 Sr. Innerlijke tegenstrijdigheid bewijsvoering. Hebben verdachte en zijn medeverdachte het geldbedrag zich wederrechtelijk toegeëigend? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02757.

ECLI:NL:HR:2023:494 Hoge Raad, 04-04-2023, 21/04245
Gepubliceerd op 11-04-2023
Medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving waarbij slachtoffer is overleden (art. 282.3 Sr). 1. Afwijzing getuigenverzoek op de grond dat getuigen reeds gehoord zijn door RC in aanwezigheid van verdediging. 2. Causaal verband tussen gedragingen verdachte en dood slachtoffer. HR: art. 81.1 RO en t.a.v. causaal verband ook gelet op HR:2023:493. Samenhang met 21/04202.

ECLI:NL:HR:2023:496 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02823
Gepubliceerd op 11-04-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden terwijl rijbewijs is ingevorderd, art. 9.7 WVW 1994. Dubbel verstek. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman ttz. in hoger beroep op de grond dat hij niet op de hoogte is van verblijfplaats van verdachte, door hof (enkelvoudige kamer) afgewezen o.g.v. belangenafweging. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op HR:2023:117 (tussenarrest HR m.b.t. betekening o...

ECLI:NL:HR:2023:550 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/05061
Gepubliceerd op 11-04-2023
Doodslag door tijdens ruzie zijn vrouw te wurgen, art. 287 Sr. 1. Bewijsklachten opzet. 2. Noodweer(exces). Heeft hof verwerping van beroep op noodweer(exces) toereikend gemotiveerd? 3. Strafmotivering (gevangenisstraf van 10 jaren). HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:549 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/05401
Gepubliceerd op 11-04-2023
Ontucht met 15-jarig meisje door 28-jarige verdachte (meermalen gepleegd), art. 245 Sr. 1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? 2. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedane voorwaardelijke verzoeken tot nader onderzoek op de grond dat gevraagd onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht voor volledigheid van onder...

ECLI:NL:HR:2023:539 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/01893
Gepubliceerd op 11-04-2023
Medeplegen witwassen van geldbedrag (€ 1.408.739,84), art. 420bis.1.b Sr. Onschuldpresumptie, art. 6.2 EVRM. Is oordeel hof dat verdachte, hoewel dat niet als zodanig is tenlastegelegd, zich schuldig zou hebben gemaakt aan schending van inlichtingenplicht, waarbij mogelijk schuldeisers zijn benadeeld, in strijd met onschuldpresumptie? Hof heeft geoordeeld dat verdachte wist dat in bewezenverkla...

ECLI:NL:HR:2023:534 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02857
Gepubliceerd op 11-04-2023
Medeplegen mensenhandel door kwetsbare, verslaafde man gedurende periode van ruim 3 jaren 7 dagen per week zonder betaling van loon in café van verdachte te laten werken, art. 273f.1.4 en 273f.1.6 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht. Is sprake van uitbuiting? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2009:BI7099 m.b.t. uitleg van bestanddeel ‘uitbuiting’ en HR:2016:556 inhoudende dat ...

ECLI:NL:HR:2023:548 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/00690 B
Gepubliceerd op 11-04-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gouden sieraden onder werknemer van klaagster (eigenaar van juwelierswinkel in Duitsland) t.z.v. verdenking van witwassen. Kon Rb oordelen dat belang van strafvordering zich verzet tegen opheffing van beslag, omdat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat strafrechter inbeslaggenomen goud verbeurd zal verklaren? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/04731 (niet gepu...

ECLI:NL:HR:2023:533 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02718
Gepubliceerd op 11-04-2023
Mensenhandel (meermalen gepleegd) door ander gedurende periode van ruim 6 jaren te dwingen zich alle dagen van week, gedurende groot aantal uren per dag, beschikbaar te stellen voor verrichten van arbeid in café (art. 273f.1.1 en 273f.1.6 Sr) en beïnvloeding van getuige (art. 285a.1 Sr). 1. Verweren strekkende tot strafvermindering respectievelijk bewijsuitsluiting wegens vormverzuimen in voorb...

ECLI:NL:HR:2023:532 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02714
Gepubliceerd op 11-04-2023
Verduistering van geldbedrag (€ 41.000) door voorzitter van vereniging, art. 321 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht wederrechtelijke toe-eigening van geldbedrag. Bewezenverklaring mede in het licht van gevoerd verweer toereikend gemotiveerd? HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Uit ‘s hofs bewijsvoering kan worden afgeleid dat geldbedrag van vereniging w...

ECLI:NL:HR:2023:540 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02665
Gepubliceerd op 11-04-2023
Ontucht met 15-jarig meisje door 28-jarige verdachte, art. 245 Sr. 1. Bewijsklacht. Verweer dat onvoldoende steunbewijs voor verklaring van aangeefster bestaat. 2. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? 3. Vordering benadeelde partij, art. 361.4 Sv. Heeft hof toewijzing van vordering tot vergoeding van immateriël...

ECLI:NL:HR:2023:531 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02658
Gepubliceerd op 11-04-2023
Eenvoudige belediging, meermalen gepleegd (art. 266.1 Sr) en misbruik van identificerende persoonsgegevens (art. 231b Sr). Heeft verdachte identificerende persoonsgegevens van aangever gebruikt met oogmerk om haar identiteit te verhelen en identiteit van aangever te misbruiken? Art. 231b Sr bepaalt dat opzettelijk gebruik van identificerende persoonsgegevens van ander strafbaar is als uit gebru...

ECLI:NL:HR:2023:536 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02873
Gepubliceerd op 11-04-2023
Rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. 1. Bewijsklacht. Kan uit omstandigheden dat verdachte al eerder (op 22-1-2018) kennelijk op tegenspraak was veroordeeld wegens rijden met ongeldig verklaard rijbewijs en dat zijn rijbewijs reeds op 28-11-2008 ongeldig was verklaard en verdachte op 10-5-2019 zijn rijbewijs nog steeds niet terug had (zodat hij ...

ECLI:NL:HR:2023:538 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/03868
Gepubliceerd op 11-04-2023
Opzettelijk aanwezig hebben van 94 hennepplanten in woning waarvan verdachte mede-eigenaar is, art. 3.C Opiumwet. Bewijsklacht ‘opzettelijk aanwezig hebben’. Bevonden hennepplanten zich in machtssfeer van verdachte? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:537 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/04093
Gepubliceerd op 11-04-2023
Wederspannigheid door bij aanhouding in haar woning t.z.v. openbare dronkenschap politieagent in arm te bijten, art. 180 Sr. 1. Hebben politieambtenaren gehandeld in rechtmatige uitoefening van hun bediening, nu zij op onrechtmatige wijze woning hebben betreden en verdachte onrechtmatig hebben aangehouden? 2. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. vraag of sprake was van onmiddellijk dreigen...

ECLI:NL:HR:2023:525 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/04993
Gepubliceerd op 11-04-2023
Oplichting door te tanken zonder te betalen (art. 326.1 Sr) en rijden terwijl verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard (art. 9.2 WVW 1994). Cassatieberoep te laat ingesteld, art. 432.1.c Sv. Volgens stukken heeft verdachte zich op tz. van hof o.g.v. art. 279.1 Sv laten verdedigen door een daartoe uitdrukkelijk gemachtigde advocaat. Daarom had cassatieberoep moeten worden ingeste...

ECLI:NL:HR:2023:526 Hoge Raad, 11-04-2023, 22/00048
Gepubliceerd op 11-04-2023
Winkeldiefstallen (art. 310 Sr) en diefstal met geweld van windscherm (art. 312.1 Sr). ISD-maatregel opgelegd. Gebruikte bewijsmiddelen ontbreken t.t.v. inzending dossier naar HR in door hof (in zoverre) bevestigd vonnis Rb, terwijl arrest hof en vonnis Rb evenmin met b.m. zijn aangevuld maar b.m. nadien alsnog zijn opgemaakt door hof. Art. 359.3 en 359.8 Sv en art. 83 RO. HR: Om redenen vermel...

ECLI:NL:HR:2023:535 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02062
Gepubliceerd op 11-04-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit verduistering. 1. Vaststelling van schatting van w.v.v. 2. Is oordeel hof dat maandelijkse vergoedingen, telefoonkosten en schikking met curator niet in mindering hoeven te worden gebracht op w.v.v. begrijpelijk? 3. Toegepaste matiging betalingsverplichting i.v.m. overschrijding redelijke termijn in eerste aanleg. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/01893.

ECLI:NL:HR:2023:546 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02039
Gepubliceerd op 11-04-2023
Poging tot doodslag door een ander na ruzie in supermarkt met kapot geslagen fles in zijn nek te steken (art. 287 Sr). 1. Bewijsklachten opzet. 2. Noodweer(exces). Heeft hof verwerping van beroep op noodweer(exces) toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:524 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/01714
Gepubliceerd op 11-04-2023
Medeplegen nachtelijke woningoverval met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg (art. 312.2 Sr), afpersing met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg (art. 317.3 jo. 312.2 Sr) en wederrechtelijke vrijheidsberoving van bewoners (art. 282.1 Sr ). Vordering benadeelde partij. Is door hof toegewezen bedrag aan materiële schade hoger dan door b.p. in hoger beroep is gevorderd? Bij stukken bevindt zich bri...

ECLI:NL:HR:2023:545 Hoge Raad, 11-04-2023, 20/04381
Gepubliceerd op 11-04-2023
Medeplegen verduistering van geldbedragen door bewindvoerders, meermalen gepleegd (art. 321 jo. 323 Sr). 1. Bewijsklacht opzet op wederrechtelijk toe-eigenen van geldbedragen. 2. Maximale duur van gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. Duur van gijzeling beloopt ten hoogste 1 jaar, waarbij in deze zaak geldt dat onder 1 jaar 360 dagen moet worden ...

ECLI:NL:HR:2023:544 Hoge Raad, 11-04-2023, 20/04286
Gepubliceerd op 11-04-2023
Medeplegen verduistering van geldbedragen door bewindvoerders, meermalen gepleegd (art. 321 jo. 323 Sr). 1. Bewijsklachten medeplegen en opzet en verwerping tot vrijspraak strekkend verweer. 2. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan, ttz. in hoger beroep gehandhaafd en op latere tz. in h.b. herhaald (voorwaardelijk) verzoek tot horen getuigen op de grond dat er met oog op volledigheid van ond...

ECLI:NL:HR:2012:BX4263 Hoge Raad, 26-06-2012, 11/01343
Gepubliceerd op 11-04-2023
-

ECLI:NL:HR:2014:1952 Hoge Raad, 25-03-2014, 13/02072
Gepubliceerd op 11-04-2023
-

ECLI:NL:HR:1999:ZD1568 Hoge Raad, 12-10-1999, 111.401
Gepubliceerd op 05-04-2023
Zware mishandeling door ander met honkbalknuppel krachtig tegen diens hoofd te slaan, art. 302.1 Sr. 1. Bewijsklacht. Kon hof in ambtsedig p-v opgenomen verklaring van verbalisant m.b.t. foto’s van gezicht van aangever voor bewijs gebruiken? 2. Bewijsklacht zwaar lichamelijk letsel. Kunnen gebroken jukbeen en gescheurde oogkas worden aangemerkt als zwaar lichamelijk letsel? Ad 1. Hof heeft nie...

ECLI:NL:HR:2023:530 Hoge Raad, 04-04-2023, 21/03852
Gepubliceerd op 04-04-2023
Medeplegen diefstal van (elektronisch(e)) gereedschap/apparatuur uit een (bestel)bussen, art. 311 Sr. 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. Gelet op HR:2022:1438 behoeft dat geen verdere bespreking.

ECLI:NL:HR:2023:493 Hoge Raad, 04-04-2023, 21/04302
Gepubliceerd op 04-04-2023
Medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving waarbij slachtoffer is overleden (art. 282.3 Sr). Causaal verband tussen gedragingen verdachte en dood slachtoffer? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2012:BT6362 m.b.t. het redelijkerwijs toerekenen van een gevolg aan verdachte. Hof heeft o.m. het volgende vastgesteld. Verdachte en zijn mededaders hebben slachtoffer van zijn vrijheid beroofd...

ECLI:NL:HR:2023:527 Hoge Raad, 04-04-2023, 21/03814
Gepubliceerd op 04-04-2023
Voorhanden hebben van semi-automatisch grendelgeweer en 15 stuks randvuur kogelpatronen in (koelkast van) bedrijfspand, art. 26.1 WWM. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht “bewustheid” t.a.v. kogelpatronen. Is verdachte zich bewust geweest van aanwezigheid van munitie? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:504 m.b.t. vereisten voor veroordeling van voorhanden hebben van wapen of m...

ECLI:NL:HR:2023:416 Hoge Raad, 04-04-2023, 22/00822
Gepubliceerd op 04-04-2023
Beklag, beslag ex art. 94a Sv onder bank op saldo van € 6.272,91 (met terugwerkende kracht uitbetaalde bijstandsuitkering) op bankrekening t.n.v. klaagster t.z.v. verdenking van oplichting, verduistering en witwassen. Proportionaliteit en subsidiariteit van voortzetting beslag. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2023:128. Oordeel Rb dat voortduring beslag voldoet aan eisen van proportio...

ECLI:NL:HR:2023:468 Hoge Raad, 04-04-2023, 21/04190
Gepubliceerd op 04-04-2023
Belediging politieagenten door hun woorden “kankerlijers” toe te voegen en middelvinger naar hen op te steken, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. 1. Bewijsklacht bestanddeel “gedurende of t.z.v. rechtmatige uitoefening van hun bediening”. 2. Post Keskin. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot horen van getuigen (beledigde politieagenten) m.b.t. waarneming van opsteken van middelvinger op d...

ECLI:NL:HR:2023:467 Hoge Raad, 04-04-2023, 21/02538
Gepubliceerd op 04-04-2023
Medeplegen woningoverval op 98-jarige bewoner, art. 312.2.2 Sr. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. alternatief scenario, art. 359.2 Sv. Verwerping van uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. alternatieve lezing van de gebeurtenissen. Voor het bewijs gebruikt hof een profiel van DNA dat is aangetroffen in een handschoen in de woning. Hof is afgeweken van het beargumenteerde alternatieve...

ECLI:NL:HR:2023:466 Hoge Raad, 04-04-2023, 21/00345
Gepubliceerd op 04-04-2023
Medeplegen diefstal van schapen uit weide (art. 311.1 Sr) en medeplegen witwassen van schapen (art. 420bis.1.a Sr). 1. Gebruik van resultaten verwantschapsonderzoek voor het bewijs. 2. Verwerping verweren m.b.t. verwantschapsonderzoek. 3. Afwijzing voorwaardelijk verzoek tot voegen van stukken in dossier. 4. Bewijsklacht m.b.t. verbergen of verhullen. 5. Vorderingen benadeelde partijen, art. 36...

ECLI:NL:HR:2023:465 Hoge Raad, 04-04-2023, 20/04380
Gepubliceerd op 04-04-2023
Medeplegen diefstal van schapen uit weide (art. 311.1 Sr) en medeplegen witwassen van schapen (art. 420bis.1.a Sr). 1. Gebruik van resultaten verwantschapsonderzoek voor het bewijs. 2. Verwerping verweren m.b.t. verwantschapsonderzoek. 3. Afwijzing voorwaardelijk verzoek tot voegen van stukken in dossier. 4. Bewijsklacht m.b.t. verbergen of verhullen. 5. Bewijsklacht medeplegen. 6. Vorderingen...

ECLI:NL:HR:2023:464 Hoge Raad, 04-04-2023, 20/04378
Gepubliceerd op 04-04-2023
Medeplegen diefstal van schapen uit weide (art. 311.1 Sr), medeplegen witwassen van schapen (art. 420bis.1.a Sr), voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM) en hennepteelt (art. 3.B Opiumwet). Niet beslist op beroep van raadsman van verdachte op overschrijding redelijke termijn in eerste aanleg. Gelet op wat raadsman heeft aangevoerd over overschrijding van redelijke termijn in ...

ECLI:NL:HR:2023:417 Hoge Raad, 04-04-2023, 22/03141
Gepubliceerd op 04-04-2023
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op chemicaliën onder expediteur van klaagster (groothandel die chemicaliën importeert). Redelijk vermoeden van schuld aan strafbaar feit. In beklagprocedure is namens klaagster aangevoerd dat geen redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit t.a.v. haar bestaat. Dat betekent dat beklagrechter, met oog op beantwoording van vraag of belang van s...

ECLI:NL:HR:2023:529 Hoge Raad, 04-04-2023, 21/02826
Gepubliceerd op 04-04-2023
Gewapende confrontatie met dodelijke afloop in Venlo. Medeplegen doodslag (287 Sr) en poging tot beïnvloeden van getuigen (art. 285a.1 Sr). 1. Bewijsklachten medeplegen en opzet doodslag. 2. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van medeverdachte voldoende steun in ander bewijsmateriaal doodslag? 3. Uitdrukkelijk onderbouwde standpunten m.b.t. poging tot beïnvloeden van g...

ECLI:NL:HR:2023:528 Hoge Raad, 04-04-2023, 20/03775
Gepubliceerd op 04-04-2023
Poging zware mishandeling door met auto op ander in te rijden na ruzie op woonwagenkamp (art. 302.1 Sr). Bewijsklacht voorwaardelijk opzet op toebrengen zwaar lichamelijk letsel. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:486 Hoge Raad, 04-04-2023, 21/02951
Gepubliceerd op 04-04-2023
Met iemand die leeftijd van 12 maar nog niet die van 16 jaren heeft bereikt buiten echt ontuchtige handelingen plegen die (mede) bestaan uit seksueel binnendringen van lichaam, terwijl schuldige feit begaat tegen persoon bij wie misbruik van kwetsbare positie wordt gemaakt (art. 245 en art. 248.3 Sr). 1. Uitleg bestanddeel ‘kwetsbare positie’. 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van één van de raad...

ECLI:NL:HR:2023:498 Hoge Raad, 04-04-2023, 18/02441
Gepubliceerd op 04-04-2023
Drugslab in woning. Aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en voorbereidingshandelingen m.b.t. bewerken van cocaïne (art. 10a.1.3 jo. 10.4 jo. 2.B Opiumwet) door bewoner/huurder van woning. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten, alternatief scenario en wetenschap van bewoner/huurder van woning. HR: Feitenrechter beslist wat hij van beschikbaar bewijsmateriaal betrouwbaar en bruik...

ECLI:NL:HR:1998:ZD1186 Hoge Raad, 30-06-1998, 107.325
Gepubliceerd op 03-04-2023
(Poging tot) diefstal d.m.v. braak (art. 311.1 Sr) en diefstal met geweld d.m.v. braak (art. 312.2 Sr). 1. Aanwezigheidsrecht in hoger beroep. Kan in appelakte vermeld adres worden aangemerkt als achterhaald, nu na instellen van h.b. briefadres is ingeschreven in GBA? 2. Geen afschrift dagvaarding in eerste aanleg verzonden naar in e.a. toegevoegde raadsman van verdachte, art. 48 Sv. 3. Toevoeg...

ECLI:NL:HR:1978:3 Hoge Raad, 24-10-1978, 69.769
Gepubliceerd op 03-04-2023
Medeplegen poging tot diefstal met geweld door in 1976 in Amsterdam met gedeeltelijk afgedekt gelaat, schietklaar vuurwapen en lege weekendtas aan te bellen bij uitzendbureau, art. 312.2.2 Sr. 1. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep v.zv. gericht tegen vrijspraak t.z.v. 2 andere feiten. 2. Bewijsklacht poging. Is sprake van voorbereidingshandeling of van uitvoeringshandeling? Ad 1. Verdachte kan...

ECLI:NL:HR:1978:AC6373 Hoge Raad, 24-10-1978, 69900
Gepubliceerd op 03-04-2023
Uitzendbureau Cito. Medeplegen poging tot diefstal met geweld door in 1976 in Amsterdam met gedeeltelijk afgedekt gelaat, schietklaar vuurwapen en lege weekendtas aan te bellen bij uitzendbureau, art. 312.2.2 Sr. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep, geen cassatie-akte opgemaakt. Kan brief van in Duitsland gedetineerde verdachte worden aangemerkt als bijzondere volmacht a.b.i. art. 450.1.b Sv? 2....

ECLI:NL:HR:2023:485 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/00658
Gepubliceerd op 29-03-2023
Doodslag door ander met koksmes in borst te steken, art. 287 Sr. 1. Verwerping in hoger beroep van noodweer, noodweerexces en putatief noodweer na ontslag van alle rechtsvervolging in eerste aanleg i.v.m. noodweerexces. 2. Vordering benadeelde partij (kennis van slachtoffer en ooggetuige van dodelijk steekincident) t.z.v. shockschade/schokschade. Middel b.p. over niet-ontvankelijkverklaring in ...

ECLI:NL:HR:2023:463 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/04943
Gepubliceerd op 29-03-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. te hard rijden (art. 62 jo. bord A1 RVV 1990). Aanwezigheidsrecht, ziekte gebleken uit in cassatie overgelegd stuk. Verdachte heeft voorafgaand aan terechtzitting in hoger beroep per e-mail aan hof medegedeeld dat hij wegens ziekte niet in staat was te komen. Uit p-v van tz. volgt niet dat hof kennis heeft genomen van e-mail. Heeft hof ten onrechte veronders...

ECLI:NL:HR:2023:480 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/03585
Gepubliceerd op 29-03-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag (€ 270.150) in verborgen ruimte van vrachtwagen onder klager t.z.v. verdenking van uitvoer van cocaïne en witwassen, waarna strafzaak tegen klager is geseponeerd. Heeft Rb juiste maatstaf toegepast door te overwegen dat niet buiten redelijke twijfel staat dat klager als eigenaar van geldbedrag moet worden aangemerkt? HR herhaalt relevante overwegingen ...

ECLI:NL:HR:2023:483 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/03521
Gepubliceerd op 29-03-2023
Hennepkwekerij in een door verdachte onderverhuurde woning. Medeplichtigheid aan (medeplegen) opzettelijk telen van hennep door woning te huren en deze beschikbaar te stellen aan onbekend gebleven personen, art. 3.B Opiumwet. Bewijsklacht opzet van medeplichtige op het door dader gepleegde misdrijf. Controleplicht (onder)verhuurder? Hof heeft bewezenverklaard dat verdachte opzettelijk behulpzaa...

ECLI:NL:HR:2023:487 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/05152 B
Gepubliceerd op 29-03-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder broer van klaagster t.z.v. verdenking van verkopen en aanwezig hebben van harddrugs, waarna broer (beslagene) is veroordeeld en aan hem ontnemingsmaatregel is opgelegd. 1. Bevoegdheid Rb tot kennisneming beklag, art. 552a.3 Sv. Kon Rb, in het licht van haar vaststellingen omtrent dagbepaling voor behandeling klaagschrift, oordelen dat zij bevoegd is to...

ECLI:NL:HR:2023:405 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/03187
Gepubliceerd op 29-03-2023
Poging doodslag door meermalen met mes te steken in gezicht en lichaam van ander, art. 287 Sr. Bewijsklachten. 1. Kon hof oordelen dat verdachte reeds bij zijn eerste klap een mes in zijn hand had en aldus heeft gestoken? 2. Kon hof oordelen dat ook andere toegebrachte verwondingen steekverwondingen (en geen snijverwondingen) waren? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:326 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/02973
Gepubliceerd op 29-03-2023
Opzetheling, meermalen gepleegd (art. 416.1.a Sr) en belediging politieagent (art. 266.1 jo. 267.1.2 Sr). 1. Bewijsklacht opzetheling. Wist verdachte dat goederen die in zijn garagebox lagen gestolen waren? 2. Bewijsklacht belediging. Kon hof oordelen dat niet aannemelijk is geworden dat bij verbalisanten sprake is geweest van waarnemings- of interpretatiefout t.a.v. in Arabische taal geuite be...

ECLI:NL:HR:2023:484 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/02604
Gepubliceerd op 29-03-2023
Verkrachting van nichtje in periode van eind 1991 tot en met 2001, art. 242 Sr. Vrijspraak eerste aanleg. 1. Verweer m.b.t. betrouwbaarheid van de voor bewijs gebruikte aangifte. 2. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? Ad 1. HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Hof heeft aan zijn ...

ECLI:NL:HR:2015:603 Hoge Raad, 20-01-2015, 14/00204
Gepubliceerd op 29-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2014:3795 Hoge Raad, 14-10-2014, 12/05339
Gepubliceerd op 29-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2014:2137 Hoge Raad, 15-04-2014, 13/02475
Gepubliceerd op 29-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2014:1865 Hoge Raad, 18-02-2014, 12/05712
Gepubliceerd op 29-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2023:413 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/02092
Gepubliceerd op 29-03-2023
Profijtontneming, w.v.v. (€ 42.113,60) uit uitvoer van XTC-pillen en cocaïne door verzending per post naar buitenland. Heeft hof in strijd met art. 359.2 Sv niet in het bijzonder redenen opgegeven waarom het is afgeweken van door verdediging naar voren gebracht uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat betrokkene als tussenpersoon slechts geldbedrag van € 500 per verzending van verkochte verdovend...

ECLI:NL:HR:2013:2432 Hoge Raad, 10-12-2013, 12/02760
Gepubliceerd op 29-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2006:AV1594 Hoge Raad, 28-03-2006, 00844/05
Gepubliceerd op 29-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2023:462 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/03156
Gepubliceerd op 28-03-2023
Witwassen van geldbedragen (€ 20.010) door meerdere coupures in zak van trui en onder bijrijdersstoel van auto te hebben, art. 420bis.1.a Sr en 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht. Heeft verdachte vindplaats van geldbedragen verborgen en verhuld? Nu uit ‘s hofs bewijsvoering niet méér kan worden afgeleid dan dat de verdachte (in losse stapeltjes) geldbedragen van € 10.000 en € 10.010 heeft meegevoerd i...

ECLI:NL:HR:2023:461 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/02878
Gepubliceerd op 28-03-2023
Hennepkwekerij op zolder van woning verdachte en haar echtgenoot. Medeplegen opzettelijk telen hennepplanten, art. 3.B Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2016:1316 m.b.t. medeplegen en in het bijzonder afbakening tussen medeplegen en medeplichtigheid en uit HR:2019:97 m.b.t. rol die proceshouding van verdachte kan spelen. Hof heeft aan bewezenverklaring...

ECLI:NL:HR:2023:479 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/01878
Gepubliceerd op 28-03-2023
Medeplegen invoer cocaïne (art. 2.A Opiumwet), medeplegen poging invoer cocaïne (art. 2.A Opiumwet) en deelneming aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met in- en verkoop van synthetische drugs (art. 11b Opiumwet). 1. Verwerping verweer dat strekt tot bewijsuitsluiting nu OVC-gesprekken in woning verdachte zijn opgenomen zonder dat CTC advies heeft gegeven, college van P...

ECLI:NL:HR:2023:415 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/03266
Gepubliceerd op 28-03-2023
Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr). Steekpartij tijdens nieuwjaarsnacht 2016 in Haarlem waarbij een van de slachtoffers is overleden. Vordering benadeelde partij (moeder slachtoffer). Heeft hof gevorderde schade ten onrechte aangemerkt als rechtstreekse schade nu verdachte is vrijgesproken van doodslag en strafverzwarend bestanddeel openlijke geweldpleging? HR herhaalt relevante overwegingen...

ECLI:NL:HR:2023:390 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/03721
Gepubliceerd op 28-03-2023
Opzettelijk aanwezig hebben van grote hoeveelheid hennep, art. 3.C jo. 11.5 Opiumwet. Post-Keskin. Afwijzing van ttz gedaan verzoek tot horen getuige op de grond dat het horen van getuige voor bewijsvoering geen toegevoegde waarde zal hebben, nu hof geen reden heeft om aan juistheid van eerder door getuige afgelegde verklaring te twijfelen en verklaring wordt bevestigd door “meerdere feitelijkh...

ECLI:NL:HR:2023:391 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/04045
Gepubliceerd op 28-03-2023
Verkopen van cocaïne, art. 2.B Opiumwet. Afwijzing getuigenverzoek vanwege onvindbaarheid getuige in hoger beroep. Aannemelijk dat getuige (klant van verdachte) niet binnen aanvaardbare termijn kan worden gehoord a.b.i. art. 288.1.a. Sv? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:466 m.b.t. toepassing van art. 288.1.a. Sv. Getuige is tevergeefs opgeroepen voor verhoor door Rh-C op 18-3-2021...

ECLI:NL:HR:2023:414 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/03089
Gepubliceerd op 28-03-2023
Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr). Steekpartij tijdens nieuwjaarsnacht 2016 in Haarlem waarbij een van de slachtoffers is overleden. Vordering benadeelde partijen t.z.v. proceskosten (reis- en verblijfkosten). Heeft hof in strijd met art. 238 en 239 Rv verdachte veroordeeld in proceskosten, terwijl beide b.p. in rechte werden bijgestaan door gemachtigde? Een redelijke uitleg van art. 532 (v...

ECLI:NL:HR:2023:481 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/02329
Gepubliceerd op 28-03-2023
Onttrekken van minderjarige aan bevoegd opzicht, art. 279.1 Sr. 1. OM n-o, nu door OvJ uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel op grond waarvan verdachte in Duitsland is aangehouden en overgeleverd aan Nederland onrechtmatig is, omdat EAB niet door onafhankelijke rechterlijke autoriteit is afgegeven? 2. OM n-o, nu Duitse OvJ niet bevoegd was om op overleveringsverzoek te beslissen, omdat deze D...

ECLI:NL:HR:2023:482 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/02239
Gepubliceerd op 28-03-2023
Medeplegen poging tot doodslag (art. 287 Sr), medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr), medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr), voorhanden hebben vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM) en poging tot zware mishandeling, meermalen gepleegd (art. 302.1 Sr) in 2016 in Rotterdam. Strafmotivering (gevangenisstraf van 9 jaren en 6 maanden). Heeft hof in strijd met art. 63 ...

ECLI:NL:HR:2023:476 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/01895
Gepubliceerd op 28-03-2023
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/01721, 21/01747, 21/01795, 21/01874, 21/01722 en 21/01878.

ECLI:NL:HR:2023:478 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/01874
Gepubliceerd op 28-03-2023
Medeplegen voorbereidingshandelingen Opiumwet door PMK in te voeren (art. 10a Opiumwet) en medeplegen overtreding art. 2 Wet voorkoming misbruik chemicaliën. 1. Bewijsklacht. 2. Verwerping verweer dat t.a.v. voorbereidingshandelingen tll. partieel nietig moet worden verklaard dan wel dat ontslag van alle rechtsvervolging moet volgen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/01721, 21/01747, 21/01795...

ECLI:NL:HR:2023:475 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/01795
Gepubliceerd op 28-03-2023
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/01721, 21/01747, 21/01874, 21/01722, 21/01878 en 21/01895.

ECLI:NL:HR:2023:474 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/01747
Gepubliceerd op 28-03-2023
Deelneming aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met in- en verkoop van synthetische drugs (art. 11b Opiumwet). Verwerping verweer dat verdachte moet worden vrijgesproken omdat bewijs uitsluitend wordt gevormd door onderschepte, aan verdachte gekoppelde PGP-berichten. HR: 81.1 RO. Samenhang met 21/01721, 21/01795, 21/01874, 21/01722, 21/01878 en 21/01895.

ECLI:NL:HR:2023:473 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/01722
Gepubliceerd op 28-03-2023
Medeplegen voorbereidingshandelingen Opiumwet door PMK in te voeren (art. 10a Opiumwet) en medeplegen overtreding art. 2 Wet voorkoming misbruik chemicaliën. 1. Bewijsklacht voorbereidingshandelingen. Heeft verdachte bemoeienis gehad met of wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan bestelling, verscheping en inklaring container? 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 18 maanden). HR: art. 81.1 R...

ECLI:NL:HR:2023:477 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/01721
Gepubliceerd op 28-03-2023
Deelneming aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met in- en verkoop van synthetische drugs (art. 11b Opiumwet). Aanhoudingsverzoek voorafgaand aan tz. door raadsman per e-mail gedaan op grond dat verdachte ziek is en niet in staat is ttz. te verschijnen, door hof afgewezen o.g.v. belangenafweging, nadat door hof gelegenheid is geboden om digitaal deel te nemen aan tz. en...

ECLI:NL:HR:2004:AO3454 Hoge Raad, 18-05-2004, 01420/03
Gepubliceerd op 22-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2003:AI1587 Hoge Raad, 30-09-2003, 02639/02 M
Gepubliceerd op 22-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2003:AF8655 Hoge Raad, 24-06-2003, 02003/02
Gepubliceerd op 22-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2003:AF3304 Hoge Raad, 25-02-2003, 00020/02
Gepubliceerd op 22-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2003:AF1941 Hoge Raad, 04-02-2003, 02526/01
Gepubliceerd op 22-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2004:AO5703 Hoge Raad, 11-05-2004, 01934/03
Gepubliceerd op 22-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2004:AO2624 Hoge Raad, 23-03-2004, 01362/03
Gepubliceerd op 22-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2004:AO2714 Hoge Raad, 16-03-2004, 02280/02
Gepubliceerd op 22-03-2023
-