Uitspraken Hoge Raad

Hier vindt u een overzicht van recente uitspraken in strafzaken van de Hoge Raad.

ECLI:NL:HR:2021:1505 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/03635
Gepubliceerd op 13-10-2021
Ontucht door werkleider bij werkvoorziening, art. 249 Sr. Werkzaam in de maatschappelijke zorg? HR herhaalt de relevante overwegingen uit HR:2011:BP2630 over wat is beoogd met de strafbaarstelling van art. 249.2 sub 3 Sr. Het hof heeft geoordeeld dat ondersteuning bij arbeidsparticipatie een vorm van maatschappelijke zorg is en dat – gelet op de vaststellingen van het hof – verdachte als werkle...

ECLI:NL:HR:2021:1490 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02828
Gepubliceerd op 12-10-2021
Conclusie AG. Betekeningsperikelen. 1. Is dagvaarding in hoger beroep nietig nu niet tevens is gedagvaard op een inmiddels gewijzigd GBA-adres? 2. Uit aktes van uitreiking kan niet blijken dat dagvaarding is aangeboden op het BRP-adres waarop de verdachte destijds was ingeschreven. Strekt tot vernietiging en terugwijzing.

ECLI:NL:HR:2021:1417 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02652
Gepubliceerd op 12-10-2021
Mishandeling, begaan tegen haar kind, art. 304 Sr. Bewijsklachten en de vraag of de rechter in h.b., nu i.c. de Pr verdachte had vrijgesproken, ambtshalve de getuige/aangever had moeten oproepen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1416 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02341
Gepubliceerd op 12-10-2021
Beklag, beslag. Art. 552a Sv. OM-cassatie. Op gronden vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: De Rb had belanghebbende (i.c. aangever van diefstal van goederen) o.g.v. art. 552a.5 Sv in de gelegenheid moeten stellen om te worden gehoord en om desgewenst zelf een klaagschrift in te dienen. Volgt vernietiging en terugwijzing.

ECLI:NL:HR:2021:1501 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/01911
Gepubliceerd op 12-10-2021
Profijtontneming. Art. 36e Sr. Nu de feiten in de onderliggende strafzaak zijn begaan na 1 juli 2011 mag de opgelegde ontnemingsmaatregel mede betrekking hebben op “andere” strafbare feiten, waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat zij door de veroordeelde zijn begaan. Dat brengt in deze zaak met zich dat ook als zou moeten worden aangenomen dat de door het hof bij de oplegging van de ont...

ECLI:NL:HR:2021:1494 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/01813
Gepubliceerd op 12-10-2021
Post-Keskin. HR herhaalt de relevante overwegingen uit HR:2021:576. Het hof heeft het verzoek tot het horen van vier getuigen (waaronder het slachtoffer) met toepassing van het noodzakelijkheidscriterium afgewezen omdat, kort gezegd, het verzoek door de verdediging onvoldoende is onderbouwd. Dit oordeel is niet z.m. begrijpelijk. Aan het verzoek is immers ten grondslag gelegd dat verdachte heef...

ECLI:NL:HR:2021:1477 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/05548
Gepubliceerd op 12-10-2021
1. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr en maximale duur van gijzeling. Hof heeft verdachte schadevergoedingsmaatregelen opgelegd, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door respectievelijk 200, 23, 5, 97, 23 en 17 (in totaal 365) dagen hechtenis. HR vernietigt overeenkomstig HR:2020:914 v.zv. daarbij vervangende hechtenis is toegep...

ECLI:NL:HR:2021:1492 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/01840
Gepubliceerd op 12-10-2021
Medeplegen van (gewoonte)witwassen, art. 420bis en 420ter Sr. Falende (bewijs)klachten o.m. m.b.t. medeplegen en grondslagverlating. HR: art. 81.1 RO. Terechte klacht over overschrijding inzendtermijn in cassatie. Samenhang met 19/01900 en 19/01785.

ECLI:NL:HR:2021:1491 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/01785
Gepubliceerd op 12-10-2021
Gewoontewitwassen (art. 420bis en 420ter Sr). Zijn salarisbetalingen o.g.v. een fictief dienstverband t.b.v. de verkrijging van een hypotheek afkomstig uit valsheid in geschrift? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:572 m.b.t. vraag wanneer voorwerpen afkomstig zijn uit enig misdrijf a.b.i. art. 420bis en 420ter Sr. Het hof heeft zijn oordeel dat de salarisbetalingen die verdachte hee...

ECLI:NL:HR:2021:1500 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/00959
Gepubliceerd op 12-10-2021
Hof heeft vonnis t.z.v. de vordering b.p. vernietigd, de b.p. partij n-o verklaard in haar vordering omdat “gelet op gevoerde verweren ttz. in h.b.” het beoordelen daarvan een onevenredige belasting van het strafgeding zou opleveren en vonnis voor overige, waaronder oplegging van schadevergoedingsmaatregel, bevestigd met aanvulling van gronden. In aanmerking genomen de inhoud van de door het ho...

ECLI:NL:HR:2021:1499 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/00398
Gepubliceerd op 12-10-2021
Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:1509 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/01031
Gepubliceerd op 12-10-2021
Veroordeling wegens opiumwetdelicten en witwassen. Falende bewijsklachten witwassen, waaronder de klacht dat uit de aangetroffen leningovereenkomsten niet kan worden afgeleid dat sprake is geweest van een voorwerp (in dit geval geldbedragen) afkomstig uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met20/00941, 20/00897 (niet gepubliceerd) en 20/00896 (niet gepubliceerd).

ECLI:NL:HR:2021:1508 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/00941
Gepubliceerd op 12-10-2021
Veroordeling wegens opiumwetdelicten, witwassen en WWM. Falende (bewijs)klachten o.m. m.b.t. het oordeel dat verdachte medepleger is nu hij beschikte over de ‘alarmtelefoon’ die was gekoppeld aan een alarmsysteem in een hennepkwekerij; deelname aan een organisatie die tot doel heeft het ‘in de uitoefening van een beroep of bedrijf’ aanwezig hebben van hennep en straf(motivering) i.v.m. opmerkin...

ECLI:NL:HR:2021:1495 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/05118
Gepubliceerd op 12-10-2021
1. P-v onderzoek ttz. in h.b. houdt niet in dat het onderzoek in het openbaar is geschied. Gelet op de door de HR op de voet van art. 83 RO ingewonnen inlichtingen bij vz. van hof moet het ervoor worden gehouden dat a.g.v. een kennelijke misslag is verzuimd in het p-v op te nemen dat de tz. in h.b. in het openbaar heeft plaatsgevonden. HR leest het p-v met verbetering van deze misslag, zodat he...

ECLI:NL:HR:2021:1507 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/05291
Gepubliceerd op 12-10-2021
Identiteitsbewijs ex art. 231 Sr. Art. 1 Wet op de Identificatieplicht. Art. 2 Paspoortwet. Is de valse Iraakse identiteitskaart een identiteitsbewijs a.b.i. art. 231 Sr? Blijkens de MvT bij de wijziging van art. 231 Sr waarbij “Nederlandse identiteitskaart” is vervangen door “identiteitsbewijs” moet het gaan om erkende identiteitsbewijzen en vallen niet erkende identiteitsbewijzen onder de wer...

ECLI:NL:HR:2021:1504 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/03093
Gepubliceerd op 12-10-2021
Beklag, beslag. Art. 552a Sv en art. 94 Sv. Beslag op panden in Amsterdam met aanzienlijke waarde. Klaagster (vennootschap) is eigenaar en wordt verdacht van witwassen en deelneming aan criminele organisatie. Beroep op o.a. strijd met proportionaliteit. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823 m.b.t. het beoordelingskader bij beslag ex art. 94 Sv. De omstandigheden van het geval ku...

ECLI:NL:HR:2021:1498 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/05075
Gepubliceerd op 12-10-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit Opiumwetdelicten. Soortgelijke feiten. Vervolg op HR:2008:BC9411. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:1523 (onschuldpresumptie bij ontneming uit andere/soortgelijke feiten ex. art. 36e.2 Sr) en HR:2013:BV9087 en HR:2002:AD7805 (bewijsrechtelijke regels in ontnemingsprocedures). Dat doet er niet aan af dat uit de uitspraak moet blijken aan welke f&o de rec...

ECLI:NL:HR:2021:1415 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/04941
Gepubliceerd op 12-10-2021
Medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden en (gelegenheids)diefstal Iphone. Slagende bewijsklacht medeplegen diefstal Iphone, in aanmerking genomen dat, gelet op wat het hof heeft overwogen over de omstandigheid dat sprake is geweest van een ‘gelegenheidsdiefstal’, aan de vaststellingen van het hof betreffende de rol die verdachte heeft gehad bi...

ECLI:NL:HR:2021:1493 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/01900
Gepubliceerd op 12-10-2021
Met 19/01785 en 19/01840 samenhangende peek (geen schriftuur, beroep n-o).

ECLI:NL:HR:2021:1502 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02102
Gepubliceerd op 12-10-2021
Zedenzaak, artt. 246, 248 en 249 Sr. Feitelijke aanranding van een aan zijn zorg toevertrouwde minderjarige en ontucht met een andere minderjarige in de hoedanigheid als sportmasseur/fysiotherapeut. Bijzondere voorwaarde, art. 14c.2 sub 14 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:1215. De i.c. door het hof gestelde bijzondere voorwaarde: “de verdachte zorgt ervoor dat wanneer hij in e...

ECLI:NL:HR:2021:1503 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02523
Gepubliceerd op 12-10-2021
Overleggen van stukken in h.b. Art. 414 Sv. Verkrachting, art. 242 Sr. HR verwijst naar HR:2010:BL7709, waarbij o.m. (in enigszins andere bewoordingen) is gesteld dat bij de toetsing aan de eisen die voortvloeien uit de beginselen van een behoorlijke procesorde, betekenis toekomt aan de (belastende dan wel ontlastende) aard van de over te leggen bescheiden of stukken en, indien het gaat om bela...

ECLI:NL:HR:2021:1506 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/04448
Gepubliceerd op 12-10-2021
Betekeningsperikelen. Aanwezigheidsrecht. Verdachte was zvwovpthl t.t.v. het (laten) instellen van h.b. en gaf daar een adres op. Later schrijft verdachte zich weer in. De in art. 36e.2 aanhef sub b Sv voorgeschreven verzending van een afschrift van de dagv. maakt geen deel uit van de betekening (vgl. over artikel 588 (oud) HR:2009:BG6154). Dat levert geen nietigheid van de dagv. in h.b. op. Nu...

ECLI:NL:HR:2021:1418 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/03679
Gepubliceerd op 12-10-2021
Post-Keskin. Veroordeling mishandeling echtgenoot en zijn twee kinderen. Afwijzing verzoek horen twee minderjarige kinderen. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:576 en ziet mede i.v.m. deze rechtspraak aanleiding HR:2017:1016 te verduidelijken v.zv. daarin is overwogen dat “de omstandigheid dat de verdediging, ondanks het nodige initiatief daartoe, geen gebruik heeft kunnen maken van...

ECLI:NL:HR:2021:1449 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/05495
Gepubliceerd op 12-10-2021
Belediging ambtenaar in functie en wederspannigheid. Bewijsklacht ‘rechtmatige uitoefening van de bediening’. HR: Voor de rechtmatige uitoefening van de bediening is (bij de staandehouding van een als verdachte aangemerkt persoon) i.i.g. noodzakelijk dat t.a.v. deze persoon een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit, a.b.i. art. 27 Sv aanwezig is. Of aan dit vereiste is voldaan, ...

ECLI:NL:HR:2021:1408 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02693
Gepubliceerd op 12-10-2021
Wederrechtelijk vertoeven, art. 138.1 Sr. Art. 13b Woningwet. Art. 5:1 BW. Camping Fort Oranje. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:1951:67. De gemeente heeft o.g.v. art. 13b.2 Woningwet het beheer van de camping ‘Fort Oranje’ overgenomen van verdachte en heeft later bij brief aan verdachte meegedeeld dat hem door de gemeente, “op grond van haar privaatrechtelijke bevoegdheid als beheerde...

ECLI:NL:HR:2021:1409 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02723
Gepubliceerd op 12-10-2021
Wederrechtelijk vertoeven, art. 138.1 Sr. Art. 13b Woningwet. Art. 5:1 BW. Camping Fort Oranje. Mede gelet op de heden vandaag ook uitgesproken zaak met rolnummer 20/02993, HR:2021:1408 doet de HR de zaak af met art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1445 Hoge Raad, 05-10-2021, 19/05817
Gepubliceerd op 05-10-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/05811.

ECLI:NL:HR:2021:1443 Hoge Raad, 05-10-2021, 19/04963
Gepubliceerd op 05-10-2021
Poging zware mishandeling (art. 302.1 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). Vordering benadeelde partij. Proceskostenveroordeling a.b.i. art. 592a (oud) Sv, thans art. 532 Sv. Is hoogte van proceskostenveroordeling begrijpelijk, nu Hof een door b.p. gevorderd bedrag aan proceskosten toekent, dat afwijkt van liquidatietarieven? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 m.b.t. begroting v...

ECLI:NL:HR:2021:1414 Hoge Raad, 05-10-2021, 20/01099
Gepubliceerd op 05-10-2021
Profijtontneming. Cassatieberoep te laat ingesteld, art. 432.1.a jo. 511h Sv. Volgens art. 432.1.a jo. 511h Sv moet cassatieberoep worden ingesteld binnen 14 dagen na einduitspraak als betrokkene op tz. of nadere tz. is verschenen. Volgens stukken is betrokkene op tz. in h.b. verschenen. Daarom had cassatieberoep moeten worden ingesteld binnen 14 dagen na einduitspraak van hof van 5-3-2020. Ber...

ECLI:NL:HR:2021:1413 Hoge Raad, 05-10-2021, 20/00327
Gepubliceerd op 05-10-2021
Openlijke geweldpleging tegen personen en goederen (art. 141 Sr). Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over betrouwbaarheid getuigenverklaring. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2006:AU9130 m.b.t. selectie en waarderingsvrijheid van feitenrechter van beschikbaar feitenmateriaal en diens motiveringsplicht ex art. 359.2 Sv i.g.v. uos t.a.v. gebruikt bewijsmateriaal. De door hof voor bewijs ...

ECLI:NL:HR:2021:1412 Hoge Raad, 05-10-2021, 20/00299
Gepubliceerd op 05-10-2021
Geen middelen ingediend, beroep n-o. Samenhang met 20/00327.

ECLI:NL:HR:2021:1411 Hoge Raad, 05-10-2021, 19/04789
Gepubliceerd op 05-10-2021
Beklag, beslag ex art 94a Sv op geldbedrag (€ 227.270) dat in woning van klager is aangetroffen maar onder ander in beslag is genomen t.z.v. verdenking van overtreding van Opiumwet (strafzaak in België). Dient klager als eigenaar van geldbedrag te worden aangemerkt? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2144 m.b.t. te hanteren maatstaf indien ex art. 94a Sv beslag rust op inbeslaggenom...

ECLI:NL:HR:2021:1410 Hoge Raad, 05-10-2021, 19/04788
Gepubliceerd op 05-10-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op geld dat in woning van vader van klager is aangetroffen maar onder een ander in beslag is genomen t.z.v. verdenking van overtreding van de Opiumwet. Middel over in zo’n geval toe te passen maatstaf. HR: art. 81.1. RO. Samenhang met 19/04789.

ECLI:NL:HR:2021:1444 Hoge Raad, 05-10-2021, 19/05811
Gepubliceerd op 05-10-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 en 36e.3 Sr. Kon hof de geldbedragen die voorwerp waren van witwassen aanmerken als w.v.v. uit witwassen? In strafzaak is bewezenverklaard dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen (meermalen gepleegd) van geldbedrag van € 38.257 in periode 1-1-2010 tot en met 9-5-2012. Hof heeft dat geldbedr...

ECLI:NL:HR:2021:1266 Hoge Raad, 05-10-2021, 20/02165
Gepubliceerd op 05-10-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op navigatiesysteem en geld onder klager t.z.v. verdenking handel in gestolen auto-onderdelen en witwassen. Middelen over het herstellen van een misslag in een beschikking (‘herstelbeslissing’) en motivering ongegrondverklaring beklag ex art. 552a Sv. HR: art. 81.1.RO.

ECLI:NL:HR:2021:1265 Hoge Raad, 05-10-2021, 20/03071
Gepubliceerd op 05-10-2021
Economische zaak. Medeplegen van het uit de Gemeenschap uitvoeren en in de handel brengen van 1,5 kilogram van een materiaal bevattende ergotamine tartrate zonder over de daarvoor vereiste vergunning te beschikken (art. 2 Wet voorkoming misbruik chemicaliën). Bewijsklachten en klacht dat bewezenverklaarde geen strafbaar feit oplevert. HR: art. 81.1.RO.

ECLI:NL:HR:2021:1406 Hoge Raad, 05-10-2021, 20/02430
Gepubliceerd op 05-10-2021
Poging zware mishandeling (art. 302 Sr). 1. Voorafgaande beschouwingen waarin HR terugkomt op (categorische) verplichting tot ambtshalve oproepen van getuigen die in HR:1994:AB7528 was geformuleerd. 2. Afwijzing verzoek tot horen van getuige die bij RC is teruggekomen op belastende verklaring bij politie, op de grond dat noodzaak daartoe niet is gebleken. Ad 1. HR komt terug op eerdere rechtspr...

ECLI:NL:HR:2021:1394 Hoge Raad, 28-09-2021, 20/00621
Gepubliceerd op 29-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 20/00480, 20/00622 P en 20/00623.

ECLI:NL:HR:2021:1405 Hoge Raad, 28-09-2021, 21/00572
Gepubliceerd op 29-09-2021
Poging doodslag in 2018 in Heerlen door willekeurige voorbijganger met mes in bovenlichaam te steken, art. 287 Sr. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2021:1402 Hoge Raad, 28-09-2021, 21/01147
Gepubliceerd op 29-09-2021
Herziening. Opzettelijk onjuist doen van aangifte inkomstenbelasting, art. 69.2 AWR. Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat boekhouder in zijn bij de aanvraag gevoegde verklaring is teruggekomen op zijn voor bewijs gebruikte (bij FIOD afgelegde) belastende verklaring. HR stelt voorop dat aanvrager bij zijn aanvraag tot herziening aannemelijk moet m...

ECLI:NL:HR:2021:1391 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05701
Gepubliceerd op 29-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit meerdere hennepkwekerijen en deelname aan criminele organisatie. 1. Heeft betrokkene voordeel genoten uit misdrijven die binnen criminele organisatie door anderen zijn gepleegd? 2. Bewijsklacht. Heeft betrokkene vanaf 1-7-2013 w.v.v. genoten uit opbrengsten van hennepkwekerij in bepaalde woning? 3. Toerekening w.v.v. Heeft hof vastgestelde verdeelsleutel, waarmee 50...

ECLI:NL:HR:2021:1403 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05316
Gepubliceerd op 29-09-2021
Ontucht met 8-jarig en twee 9-jarige meisjes door 66-jarige verdachte in zijn woning, art. 247 Sr. 1. Gedragsvoorwaarde die in nauw verband staat met toezicht op naleving van (andere) bijzondere voorwaarden, art. 14c.2.14 Sr. Bijzondere voorwaarde “dat veroordeelde toestemming zal geven relevante referenten te raadplegen” voldoende precies geformuleerd? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gij...

ECLI:NL:HR:2021:1390 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05868
Gepubliceerd op 28-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit meerdere hennepkwekerijen en deelname aan criminele organisatie. Is vaststelling van voordeelbedrag begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05436, 19/05515, 19/05652 en 19/05701 P.

ECLI:NL:HR:2021:1392 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05652
Gepubliceerd op 28-09-2021
Medeplegen witwassen van geldbedragen en boot (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en medeplegen valsheid in geschrift door gebruik te maken van valse facturen (art. 225.2 Sr). 1. Bewijsklacht witwassen. Is boot afkomstig uit enig misdrijf? 2. Bewijsklachten witwassen en valsheid in geschrift. Bewijsverweren toereikend gemotiveerd verworpen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05436, 19/05515, 19/...

ECLI:NL:HR:2021:1389 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05469
Gepubliceerd op 28-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Schatting w.v.v. toereikend gemotiveerd t.a.v. schijn-huurconstructie en gelet op innerlijke tegenstrijdigheid in nadere bewijsoverweging? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05468.

ECLI:NL:HR:2021:1388 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05468
Gepubliceerd op 28-09-2021
Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en diefstal d.m.v. verbreking van elektriciteit (art. 311.1.5 Sr). Heeft hof de verwerping van betrouwbaarheidsverweer mede doen steunen op een bij RC afgelegde getuigenverklaring die niet tot dossier behoort? V.zv. al zou moeten worden aangenomen dat hof met vermelding van een of meer aan “de rechter-commissaris” afgelegde verklaringen acht heeft geslagen op stu...

ECLI:NL:HR:2021:1400 Hoge Raad, 28-09-2021, 20/00502
Gepubliceerd op 28-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hypotheekfraude. Verweer dat ontnemingsvordering moet worden afgewezen op de grond dat in hoofdzaak onherroepelijk is geoordeeld dat betrokkene “meer financieel nadeel dan profijt heeft overgehouden aan bewezenverklaarde feiten”. Is hof in ontnemingszaak gebonden aan oordeel van hof in hoofdzaak dat betrokkene meer financieel nadeel dan voordeel heeft gehad? Klacht ...

ECLI:NL:HR:2021:1337 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05248
Gepubliceerd op 28-09-2021
Rijden onder invloed, art. 8.2.a WVW 1994. Geen afschrift van dagvaarding in hoger beroep verzonden aan raadsvrouw van verdachte, art. 48 Sv. Aan schriftuur gehechte brief van advocaat aan strafgriffie hof, welke per fax verzonden brief blijkens aan schriftuur gehecht verzendcontrolerapport daar is binnengekomen, houdt in dat zij verdachte in h.b. als raadsvrouw bijstaat. Noch uit mededelingen ...

ECLI:NL:HR:2021:1393 Hoge Raad, 28-09-2021, 20/00543
Gepubliceerd op 28-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hypotheekfraude. Verweer dat ontnemingsvordering moet worden afgewezen op de grond dat in hoofdzaak onherroepelijk is geoordeeld dat betrokkene “meer financieel nadeel dan profijt heeft overgehouden aan bewezenverklaarde feiten”. Is hof in ontnemingszaak gebonden aan oordeel van hof in hoofdzaak dat betrokkene meer financieel nadeel dan voordeel heeft gehad? Klacht ...

ECLI:NL:HR:2021:1396 Hoge Raad, 28-09-2021, 20/00480
Gepubliceerd op 28-09-2021
Medeplegen poging tot afpersing, art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr. Afwijzing van ttz. in h.b. bij pleidooi gedaan getuigenverzoek, omdat hof nader verhoor van getuige niet noodzakelijk acht. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/00621 P, 20/00622 P en 20/00623.

ECLI:NL:HR:2021:1278 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/01301
Gepubliceerd op 28-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. 1. Schatting w.v.v. uit hennepkwekerij 1 toereikend gemotiveerd t.a.v. aantal oogsten? 2. Schatting w.v.v. uit hennepkwekerij 2 toereikend gemotiveerd in het licht van gevoerd verweer? 3. Schatting w.v.v. uit hennepkwekerij 3 toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02166.

ECLI:NL:HR:2021:1395 Hoge Raad, 28-09-2021, 20/00622
Gepubliceerd op 28-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Motivering schatting w.v.v. t.a.v. kosten (huurkosten van panden en kosten van knippers) en verkrijging door betrokkene van deel van opbrengst van hennepkwekerij in woning. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/00480, 20/00621 P en 20/00623.

ECLI:NL:HR:2021:1397 Hoge Raad, 28-09-2021, 20/00623
Gepubliceerd op 28-09-2021
Deelname aan criminele organisatie die zich bezig houdt met hennepteelt (art. 11b.1 Opiumwet) en bedrijfsmatige en grootschalige hennepteelt, meermalen gepleegd (art. 3.B jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet). Omvang hoger beroep en strafbepaling, art. 423.4 Sv. Kon hof bij strafbepaling t.z.v. het onder 3 bewezenverklaarde feit (valsheid in geschrift), dat niet aan ’s hofs oordeel was onderworpen, uit re...

ECLI:NL:HR:2021:1277 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/00231
Gepubliceerd op 28-09-2021
Medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.2 Sr) en medeplegen witwassen (art. 420bis.1.b Sr) door bij verkrijging hypotheek gebruik te maken van valse werkgeversverklaringen en arbeidsovereenkomsten. 1. Bewijsklacht witwassen. 2. Heeft hof niet beslist op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat t.t.v. tlgd. witwassen andere regelgeving van toepassing was, zodat bij juridisch...

ECLI:NL:HR:2021:1276 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/00168
Gepubliceerd op 28-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit valsheid in geschrift en witwassen. Heeft hof niet beslist op verweer dat betrokkene geen w.v.v. heeft genoten uit andere feiten? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05077 P, 18/05078 en 19/00231.

ECLI:NL:HR:2021:1275 Hoge Raad, 28-09-2021, 18/05078
Gepubliceerd op 28-09-2021
Medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.2 Sr) en medeplegen witwassen (art. 420bis.1.b Sr) door bij verkrijging hypotheek gebruik te maken van valse werkgeversverklaringen en arbeidsovereenkomsten. Redelijke termijn in feitelijke aanleg. Heeft hof nagelaten overschrijding van redelijke termijn in eerste aanleg bij strafoplegging te betrekken? Gelet op wat raadsman ttz. in...

ECLI:NL:HR:2021:1274 Hoge Raad, 28-09-2021, 18/05077
Gepubliceerd op 28-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit valsheid in geschrift en witwassen. Heeft hof niet beslist op tot niet-ontvankelijkheid OM in ontnemingsvordering strekkend verweer dat betrokkene eerder is veroordeeld terwijl t.z.v. die veroordeling geen ontnemingsprocedure is gevoerd, zodat dat voordeel niet mag worden betrokken in onderhavige ontnemingsprocedure? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05078, 19/0016...

ECLI:NL:HR:2021:1282 Hoge Raad, 28-09-2021, 20/01440
Gepubliceerd op 28-09-2021
Eendaadse samenloop van brandstichting en teweegbrengen ontploffing terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is (art. 157.1 Sr) en brandstichting en teweegbrengen ontploffing terwijl daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is (art. 157.2 Sr) door goederen in zijn eigen kamer te besprenkelen met benzine en brandspiritus en deze vervolgens aan te steken. Terbeschikkingstellin...

ECLI:NL:HR:2021:1401 Hoge Raad, 28-09-2021, 20/02966
Gepubliceerd op 28-09-2021
Poging tot doodslag in 2019 in Den Haag door zonder duidelijke aanleiding een ander met een mes in zijn arm, hand en hoofd te steken, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2021:1387 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05436
Gepubliceerd op 28-09-2021
Medeplegen witwassen van boot en caravan (art. 420bis.1.a Sr), valsheid in geschrift m.b.t. koopovereenkomst van gebruikt pleziervaartuig (art. 225.2 Sr) en voorhanden hebben nagebootst vuurwapen (art. 13.1 WWM) door (oud-)lid van gemeenteraad in Stichtse Vecht. 1. Bewijsklachten witwassen. 2. Bewijsklachten valsheid in geschrift. Heeft verdachte opzet op gebruik van vals of vervalst document? ...

ECLI:NL:HR:2021:1399 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05515
Gepubliceerd op 28-09-2021
Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) en medeplegen telen (art. 3.B Opiumwet) en aanwezig hebben (art. 3.C Opiumwet) hennep. 1. Bewijsklacht pleegperiode. Is bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat feiten in periode van 1-4-2012 tot en met 17-2-2015 zijn begaan, toereikend gemotiveerd? 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 27 maanden). Is strafoplegging, v.zv. in strafmotivering ...

ECLI:NL:HR:2021:1281 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05347
Gepubliceerd op 28-09-2021
Medeplegen diefstal met geweld in woning, art. 312.2.2 Sr. 1. Is sprake van “ernstige bezwaren” tegen verdachte t.t.v. het door OvJ gegeven bevel tot afname van celmateriaal t.b.v. DNA-onderzoek a.b.i. art. 151b.1 Sv? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:1997:ZD0647 inhoudende dat voor bestaa...

ECLI:NL:HR:2021:1398 Hoge Raad, 28-09-2021, 20/00409
Gepubliceerd op 28-09-2021
Faillissementsfraude. Als bestuurder van failliet verklaarde rechtspersoon niet voldoen aan administratie- bewaar- en afgifteplicht, meermalen gepleegd (art. 343.4 (oud) Sr). 1. Kwalificatieklacht. Is sprake van “meermalen gepleegd”. 2. Verandering van wetgeving, verlaagd strafmaximum. Heeft hof verzuimd bij strafoplegging het t.g.v. verdachte gewijzigde sanctierecht toe te passen? 3. Motiverin...

ECLI:NL:HR:2021:1280 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/03090
Gepubliceerd op 28-09-2021
Mishandeling door ander met vuist tegen zijn gezicht te slaan, art. 300.1 Sr. Post-Keskin. Afwijzing van ttz. in h.b. gedaan getuigenverzoek (aangever en getuige) ter onderbouwing van beroep op noodweer, omdat noodzaak niet is gebleken. 1. Afwijzing in arrest toereikend gemotiveerd? 2. Gebruik van getuigenverklaringen voor het bewijs. Schending ondervragingsrecht? Ad 1. HR herhaalt relevante o...

ECLI:NL:HR:2021:1279 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/02166
Gepubliceerd op 28-09-2021
Deelneming aan criminele organisatie die zich bezig houdt met hennepteelt, art. 11a.1 (oud) Opiumwet. Is kader uit post-Keskin ook van toepassing op rechtmatigheidsgetuigen? Afwijzing van voorafgaand aan tz. in h.b. per e-mail gedaan en ttz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van politieagent en 2 officieren van justitie als getuigen (ter onderbouwing van verweer m.b.t. art. 359a Sv), op de gro...

ECLI:NL:HR:2021:1285 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/04135
Gepubliceerd op 21-09-2021
Medeplegen opzettelijk telen hennep (art. 3.B Opiumwet) en medeplegen diefstal elektriciteit (art. 311.4 Sr). Bewijsklacht m.b.t. medeplegen diefstal elektriciteit t.b.v. hennepkwekerij. HR: In gevallen als het onderhavige, waarin het aantreffen van een hennepkwekerij gepaard gaat met het aantreffen van aanwijzingen dat elektriciteit die wordt gebruikt voor die kwekerij, kort gezegd, ‘buiten d...

ECLI:NL:HR:2021:1261 Hoge Raad, 21-09-2021, 20/00253
Gepubliceerd op 21-09-2021
Bedrieglijke bankbreuk door als bestuurder van rechtspersoon ter bedrieglijke verkorting van rechten van schuldeisers niet te voldoen aan zijn administratieplichten, art. 343.4 (oud) Sr. Bewijsklacht opzet. Heeft verdachte gehandeld ter bedrieglijke verkorting van de rechten van schuldeisers van rechtspersoon door in ruil voor geldbedrag BV over te nemen en bestuurder te worden van BV, in de we...

ECLI:NL:HR:2021:1260 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/05930
Gepubliceerd op 21-09-2021
Medeplegen van het plegen van opzetheling een gewoonte maken (art. 417 Sr) en deelneming criminele organisatie (art. 140 Sr). Bewijsklacht m.b.t. samenwerkingsverband bij deelneming criminele organisatie. HR: 81.1 RO. Samenhang 19/05587.

ECLI:NL:HR:2021:1259 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/05587
Gepubliceerd op 21-09-2021
Verduistering identiteitsbewijs (art. 321 Sr). Wederrechtelijke toe-eigening. HR: Hof heeft blijkens bewijsvoering vastgesteld dat verdachte bij zijn insluitingsfouillering het in de bewezenverklaring bedoelde identiteitsbewijs in zijn portemonnee bij zich droeg, dat dit identiteitsbewijs als vermist/gestolen stond opgegeven en dat verdachte dit identiteitsbewijs heeft gevonden. Daarnaast heef...

ECLI:NL:HR:2021:1256 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/04687
Gepubliceerd op 21-09-2021
Militaire zaak. Culpoos niet opvolgen dienstvoorschrift waardoor gemeen gevaar voor personen of goederen ontstaat (art. 137.1° WMSr). Ongewild schot gelost. Middelen m.b.t. 1. bewezenverklaring v.zv. daarin is opgenomen dat verdachte “in ernstige mate nalatig” is geweest en 2. verwerping uos dat verdachte geen verwijt in strafrechtelijke zin kan worden gemaakt. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1284 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/00487
Gepubliceerd op 21-09-2021
Medeplegen uitvoer harddrugs naar Verenigd Koninkrijk, meermalen gepleegd (art. 2.A Opiumwet) opzettelijk aanwezig hebben MDMA (art. 2.C Opiumwet), deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Bewijsklachten o.m. over deelneming aan een criminele organisatie en gewoontewitwassen en klacht over afwijzing getuigenverzoeken. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1283 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/04937
Gepubliceerd op 21-09-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/04135.

ECLI:NL:HR:2021:1286 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/03017
Gepubliceerd op 21-09-2021
Economische zaak. Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. benadelen van gezondheid/welzijn van runderen (art. 2.1 Wet dieren). Betekening dagvaarding in hoger beroep na afloop tz. in h.b. Dagvaarding in h.b. is na vergeefse aanbieding op BRP-adres van verdachte op dag van tz. in h.b. na tijdstip van behandeling van zaak (bij verstek) uitgereikt aan griffier Rb, terwijl op diezelfde datum afschrift...

ECLI:NL:HR:2021:1255 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/05690
Gepubliceerd op 21-09-2021
Medeplichtigheid aan hennepteelt (art. 3.B Opiumwet). Opzettelijk gelegenheid verschaffen door pand ter beschikking te stellen? Middel klaagt over bewezenverklaarde opzet. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2019:964.

ECLI:NL:HR:2021:1263 Hoge Raad, 21-09-2021, 20/00256
Gepubliceerd op 21-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit verduistering, meermalen gepleegd. Klacht dat hof bij schatting w.v.v. is uitgegaan van de (als b.m. gebruikte) uitspraak in de strafzaak, terwijl die uitspraak is gewezen na sluiting o.ttz. in ontnemingszaak. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/00253 en 20/00254.

ECLI:NL:HR:2021:1220 Hoge Raad, 21-09-2021, 20/00715
Gepubliceerd op 21-09-2021
Diefstal (art. 310 Sr). Bewijsklachten over o.a. betrouwbaarheid in civiele procedure afgelegde verklaringen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1262 Hoge Raad, 21-09-2021, 20/00254
Gepubliceerd op 21-09-2021
Verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr). Strafmotivering (gevangenisstraf van 2 maanden). Kon hof bij strafoplegging betrekken dat verdachte eerder is veroordeeld voor strafbaar feit? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BM9968 en HR:2017:2391 m.b.t. voorwaarden waaronder bij strafoplegging rekening kan worden gehouden met niet tlgd. feit. In strafmotivering, waarin hof heeft ...

ECLI:NL:HR:2021:1257 Hoge Raad, 21-09-2021, 20/02843
Gepubliceerd op 21-09-2021
Verduistering (art. 321 Sr). Niet retourneren auto aan verkoper na te hebben afgezien van de koop. Klacht m.b.t. bewezenverklaring wederrechtelijke toe-eigening. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2018:251.

ECLI:NL:HR:2021:1264 Hoge Raad, 21-09-2021, 20/00524
Gepubliceerd op 21-09-2021
Militaire zaak. Opzettelijke schending van ambtsgeheim, meermalen gepleegd (art. 272.1 Sr). Wachtmeester 1e klasse van KMar vraagt frequent voor privédoeleinden informatie over personen op in systemen en deelt in één geval informatie met een derde. Bewijsklacht ‘telkens’ schenden ambtsgeheim. HR: Het ‘schenden’ van een geheim i.d.z.v. art. 272 Sr moet worden uitgelegd als het verstrekken van ge...

ECLI:NL:HR:2021:1288 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/05544
Gepubliceerd op 21-09-2021
Ontvankelijkheid cassatieberoep. Cassatieberoep is niet ingesteld door verdachte (een man) op wiens naam ‘s hofs uitspraak is gewezen, maar door geadresseerde (een vrouw) van mededeling uitspraak. Art. 427 Sv. Degene op wiens naam een vonnis of arrest staat, moet worden aangemerkt als degene te wiens laste die uitspraak is gewezen. Die persoon is verdachte in strafzaak. Ex art. 427 Sv kan bero...

ECLI:NL:HR:2021:1258 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/01355
Gepubliceerd op 21-09-2021
Grote wapenvondst in opslagboxen in Nieuwegein (26Koper). Medeplegen van voorbereiding van moord (art. 289 Sr). Mate van bepaaldheid van grondfeit bij voorbereiding, art. 46 Sr. Waren wapens ‘bestemd’ voor begaan grondmisdrijf moord, nu niet is komen vast te staan wie het doelwit (object) was? Opvatting dat voor bewezenverklaring van voorbereiding van moord a.b.i. art. 46 Sr vereist is dat uit...

ECLI:NL:HR:2021:1287 Hoge Raad, 21-09-2021, 19/00336
Gepubliceerd op 21-09-2021
Bijtincident waarbij hond van verdachte en hond van zijn schoonfamilie, waar verdachte op bezoek is, 4 andere honden aanvallen, waarvan er 1 overlijdt. Geen voldoende zorg dragen voor het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier (art. 425.2 Sr). 1. Stond hond van schoonfamilie bij verdachte “onder zijn hoede” a.b.i. art. 425.2 Sr? 2. Is hond van verdachte “gevaarlijk ...

ECLI:NL:HR:1997:ZD0647 Hoge Raad, 18-02-1997, 103.806
Gepubliceerd op 20-09-2021
Vuurwapen en munitie voorhanden hebben op openbare weg, art. 26.1 WWM. Ernstige bezwaren a.b.i. art. 52.2 WWM. Rijst uit stukken van geding een rechtstreeks en ernstig vermoeden dat sprake is geweest van onrechtmatige fouillering, zodat Hof er blijk van had moeten geven daarnaar onderzoek te hebben ingesteld? P-v van politie houdt in dat verbalisanten de bestuurder een stopteken gaven o.g.v. ar...

ECLI:NL:HR:2021:1254 Hoge Raad, 14-09-2021, 19/03002
Gepubliceerd op 14-09-2021
Ontucht met aan zorg toevertrouwde minderjarige door als groepsleider in inrichting seksuele handelingen te verrichten met 16-jarig meisje, art. 249 Sr. Post-Keskin. Afwijzing van bij (tardieve) appelschriftuur gedaan, ttz. in h.b. gehandhaafd en op latere tz. in h.b. herhaald getuigenverzoek (2 personen), omdat noodzaak niet is gebleken. 1. Afwijzing in arrest toereikend gemotiveerd? 2. Gebrui...

ECLI:NL:HR:2021:1245 Hoge Raad, 14-09-2021, 20/02032
Gepubliceerd op 14-09-2021
Ontvankelijkheid cassatieberoep tegen verstekarrest hof, art. 432.2 Sv. Kan uit afdoeningsbericht signalering worden afgeleid dat ’s hofs arrest in persoon aan verdachte is uitgereikt? HR: Op redenen vermeld in CAG kan HR cassatieberoep van verdachte niet in behandeling nemen CAG: O.g.v. art. 432.2 Sv moest cassatieberoep worden ingesteld binnen 14 dagen nadat zich omstandigheid heeft voorgedaa...

ECLI:NL:HR:2021:1238 Hoge Raad, 14-09-2021, 19/04445
Gepubliceerd op 14-09-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met vijf andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:1237 Hoge Raad, 14-09-2021, 19/04368
Gepubliceerd op 14-09-2021
Medeplichtigheid aan medeplegen vervaardigen van amfetamine (art. 48 Sr jo. 2.D Opiumwet) door woning waar amfetaminelaboratorium is aangetroffen ter beschikking te stellen. Is verdachte opzettelijk behulpzaam geweest bij medeplegen van vervaardigen van amfetamine? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2001:AD4372 m.b.t. dubbel opzet vereiste. ’s Hofs oordeel dat verdachte op 26-3-2015 “opz...

ECLI:NL:HR:2021:1236 Hoge Raad, 14-09-2021, 19/04339
Gepubliceerd op 14-09-2021
Medeplegen vervaardigen van amfetamine (art. 47 Sr jo. 2.D Opiumwet). Middel over strafmotivering i.v.m. overschrijding RT bij het hof. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met vijf andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:1235 Hoge Raad, 14-09-2021, 19/04296
Gepubliceerd op 14-09-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met vijf andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:1234 Hoge Raad, 14-09-2021, 19/04267
Gepubliceerd op 14-09-2021
Medeplegen vervaardigen van amfetamine (art. 47 Sr jo. 2.D Opiumwet). Middelen over het verzuim te beslissen op het (voorwaardelijk) verzoek om getuige(-deskundige) te horen, afwijzen verzoek om medeverdachten als getuige te horen en een beroep op niet-ontvankelijkheid OM gelet op strijd met art. 14.5 IVBPR en de strafmotivering i.v.m. de overschrijding RT. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met vijf ...

ECLI:NL:HR:2021:1233 Hoge Raad, 14-09-2021, 19/04263
Gepubliceerd op 14-09-2021
Medeplegen vervaardigen van amfetamine (art. 47 Sr jo. 2.D Opiumwet). 1. Bewijsklacht t.a.v. pleegdatum. Is op bewezenverklaarde datum daadwerkelijk amfetamine vervaardigd? 2. Is betrokkenheid van verdachte toereikend gemotiveerd? Ad 1. ’s Hof oordeel dat op 26-3-2015 sprake is geweest van vervaardigen van amfetamine, is ook zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk. Daarbij kunnen ‘s hofs v...

ECLI:NL:HR:2021:1252 Hoge Raad, 14-09-2021, 20/03059
Gepubliceerd op 14-09-2021
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 en/of 94a Sv op onroerend goed en huuropbrengsten onder klager en zijn ex-partner t.z.v. verdenking van overtreding van Opiumwet en witwassen van geldbedragen. Heeft Rb in het midden gelaten o.g.v. welke bepaling het beslag is gelegd en niet duidelijk gemaakt welke maatstaf zij heeft toegepast? Op redenen vermeld in HR:2021:1244 slaagt middel. Volgt verni...

ECLI:NL:HR:2021:1244 Hoge Raad, 14-09-2021, 20/03053
Gepubliceerd op 14-09-2021
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 en/of 94a Sv op onroerend goed en huuropbrengsten onder klaagster en haar ex-partner t.z.v. verdenking van overtreding van Opiumwet en witwassen van geldbedragen. Heeft Rb in het midden gelaten o.g.v. welke bepaling het beslag is gelegd en niet duidelijk gemaakt welke maatstaf zij heeft toegepast? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823 inhou...

ECLI:NL:HR:2021:1253 Hoge Raad, 14-09-2021, 20/00953
Gepubliceerd op 14-09-2021
Belaging (art. 285b.1 Sr) en bedreiging (art. 285.1 Sr) van medewerkers van gemeente Gouda. Post-Keskin. Afwijzing van ttz. in h.b. gedaan getuigenverzoek (4 personen) o.b.v. noodzakelijkheidscriterium. 1. Afwijzing op tz. in h.b. toereikend gemotiveerd? 2. Gebruik van getuigenverklaringen voor het bewijs. Schending ondervragingsrecht? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:576 (...

ECLI:NL:HR:2021:1251 Hoge Raad, 14-09-2021, 20/02436
Gepubliceerd op 14-09-2021
Poging tot zware mishandeling van zijn levensgezel door zijn vriendin met gebalde handen tegen haar hoofd te slaan, art. 302.1 jo. 304.1 Sr. Kan vriendin van verdachte worden aangemerkt als “zijn levensgezel” a.b.i. art. 304 Sr? ’s Hofs oordeel dat vriendin als “levensgezel” in de zin van art. 304 Sr kan worden aangemerkt is ontoereikend gemotiveerd, omdat bewijsmiddelen onvoldoende inhouden ov...

ECLI:NL:HR:2021:1250 Hoge Raad, 14-09-2021, 20/01254
Gepubliceerd op 14-09-2021
Diefstal, art. 310 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 1 week), verwijzing naar niet tlgd. feit. Kon hof bij strafoplegging betrekken dat verdachte eerder is veroordeeld voor strafbaar feit? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BM9968 en HR:2017:2391 m.b.t. voorwaarden waaronder bij strafoplegging rekening kan worden gehouden met niet tlgd. feit. Hof heeft i.h.b. gewicht toegeken...

ECLI:NL:HR:2021:1249 Hoge Raad, 14-09-2021, 19/04727
Gepubliceerd op 14-09-2021
Caribische zaak. Poging tot diefstal van vee (24 geiten) uit weide (kunuku), art. 324.1 Sr BES. Is kunuku (knoek) een “weide” a.b.i. art. 324.1 Sr BES? Bij beantwoording van vraag of land een “weide” is a.b.i. art. 324 Sr BES kunnen inrichting, bestemming en gebruik van dat land in aanmerking worden genomen. Nu hof feitelijk en niet onbegrijpelijk heeft vastgesteld dat in bewezenverklaring bedo...

ECLI:NL:HR:2021:1248 Hoge Raad, 14-09-2021, 15/03278
Gepubliceerd op 14-09-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto met gestolen onderdelen onder klager t.z.v. verdenking van diefstal dan wel heling. Is het niet hoogst onwaarschijnlijk dat later oordelende rechter de auto van klager zal onttrekken aan het verkeer? P-v van onderzoek in raadkamer ontbreekt, art. 25.1 Sv. Voor beoordeling van middel is het van belang dat HR kan kennisnemen van wat er tijdens onderzoek in raa...

ECLI:NL:HR:2021:1247 Hoge Raad, 14-09-2021, 15/03277
Gepubliceerd op 14-09-2021
Beklag, beslag op auto met gestolen onderdelen onder belanghebbende t.z.v. verdenking van diefstal dan wel heling. Afzonderlijke rechterlijke beschikking tot onttrekking aan het verkeer van auto, art. 552f.2 Sv en art. 36b.1.4 Sr. Heeft Rb ten onrechte geen geldelijke tegemoetkoming toegekend bij onttrekking aan het verkeer van personenauto? P-v van onderzoek in raadkamer ontbreekt, art. 25.1 S...

ECLI:NL:HR:2021:1246 Hoge Raad, 14-09-2021, 20/01284
Gepubliceerd op 14-09-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op bankrekening van klager, waarop vermogen wordt opgebouwd t.b.v. zijn kleinkinderen, t.z.v. verdenking van verduistering en witwassen gericht tegen zoon van klager (verdachte). Anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. Behoort geldbedrag (€ 59.590), dat door minderjarige zoon van verdachte is overgemaakt naar klager, tot vermogen van verdachte, zodat het vatbaar is voor cons...

ECLI:NL:HR:2021:1243 Hoge Raad, 14-09-2021, 20/01045
Gepubliceerd op 14-09-2021
Bedreiging van 2 politieagenten door op snelweg in zijn auto met hoge snelheid politieauto van weg te drukken, art. 285.1 Sr. Vorderingen benadeelde partijen t.z.v. immateriële schade. Is sprake van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106.b BW? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 en HR:2019:376 m.b.t. aantasting in persoon ‘op andere wijze’. In ‘s hofs overwegin...

ECLI:NL:HR:2021:1227 Hoge Raad, 07-09-2021, 19/05558
Gepubliceerd op 07-09-2021
Poging tot zware mishandeling door in penitentiaire inrichting psychologe gedurende langere tijd bij haar keel te pakken (art. 45 jo. 302 Sr). Bewijsklacht. Heeft verdachte opzet gehad op toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Hof heeft o.m. vastgesteld dat verdachte het slachtoffer met één hand met kracht bij haar keel heeft gepakt en deze gewelddadige keelgreep intensief en gedurende langer...

ECLI:NL:HR:2021:1222 Hoge Raad, 07-09-2021, 20/02896
Gepubliceerd op 07-09-2021
Caribische ontnemingszaak waarbij aan de voormalig minister-president van Curaçao een ontnemingsmaatregel is opgelegd tot een bedrag van 1.844.190,36 Antilliaanse guldens. Middelen over (1) oordeel hof dat betrokkene de in de strafzaak als passieve ambtelijke omkoping bewezen verklaarde giften als wederrechtelijk voordeel daadwerkelijk heeft genoten, (2) oordeel van het hof dat voldoende aanwij...

ECLI:NL:HR:2021:1223 Hoge Raad, 07-09-2021, 20/01318
Gepubliceerd op 07-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen grootschalige en bedrijfsmatige hennepteelt (art. 3.B jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet). Middel over oordeel van hof dat w.v.v. geheel aan betrokkene moet toegerekend. HR: 81.1. RO. Samenhang met 20/01321.

ECLI:NL:HR:2021:1225 Hoge Raad, 07-09-2021, 20/01321
Gepubliceerd op 07-09-2021
Medeplegen grootschalige en bedrijfsmatige hennepteelt in ondergrondse bunker op perceel van verdachte dat door hem deels is verhuurd (art. 3.B jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet) en diefstal van elektriciteit t.b.v. hennepkwekerij (art. 310 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen hennepteelt. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat verdachte zodanig nauw en bewust heeft samengewerkt met anderen dat sprake is...

ECLI:NL:HR:2021:1186 Hoge Raad, 07-09-2021, 20/00388
Gepubliceerd op 07-09-2021
Eenvoudige belediging ambtenaar in functie (art. 266 jo. 267 Sr) en wederspannigheid (art. 180 Sr). Middel over het achteraf herstellen van het ontbreken van handtekeningen op processtukken i.v.m. COVID-19 (artt. 327, 365a en 365b Sv). HR: art. 81.RO.

ECLI:NL:HR:2021:1221 Hoge Raad, 07-09-2021, 19/05776
Gepubliceerd op 07-09-2021
Poging tot doodslag in het verkeer door in nieuwjaarsnacht tijdens vlucht van eerdere aanrijding met zijn bestelauto een ander, die op straat vuurwerk opraapt, aan te rijden en vervolgens door te rijden (art. 45 jo. 287 Sr). Voorwaardelijk opzet. Heeft verdachte opzettelijk gehandeld? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2003:AE9049 m.b.t. voorwaardelijk opzet op gevolg. Hof heeft gemotive...

ECLI:NL:HR:2021:1226 Hoge Raad, 07-09-2021, 19/04623
Gepubliceerd op 07-09-2021
Zware mishandeling door onder invloed van alcohol en cocaïne haar ex-partner in diens woning met groot mes in zijn onderarm te steken n.a.v. ruzie waarbij ex-partner verdachte in haar ribben heeft geslagen, art. 302.1 Sr. Noodweerexces, art. 41.2 Sr. Is steken met mes het onmiddellijke gevolg geweest van hevige gemoedsbeweging die is veroorzaakt door daaraan voorafgaande wederrechtelijke aanran...

ECLI:NL:HR:2021:1224 Hoge Raad, 07-09-2021, 18/05490
Gepubliceerd op 07-09-2021
Voorhanden hebben vuurwapen (art. 26.1 WWM). Redelijke termijn in cassatiefase is enige klacht die overblijft na intrekking ander middel. Voldoende belang verdachte? HR: art. 80a RO. Vervolg op 18/05490 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o) en ECLI:NL:HR:2020:1722 (rolbeslissing m.b.t. betekening aanzegging in cassatie).

ECLI:NL:HR:2021:1218 Hoge Raad, 07-09-2021, 20/00272
Gepubliceerd op 07-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen handel in cocaïne en deelname aan criminele organisatie. Middel over wijze van berekening door het hof van w.v.v. Heeft hof ten onrechte gemiddelde van 2 voordeelberekeningen aangehouden, althans zijn keuze voor het gemiddelde i.p.v. laagste van 2 bedragen toereikend gemotiveerd? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:3364 inhoudende dat b...

ECLI:NL:HR:2021:1219 Hoge Raad, 07-09-2021, 20/00277
Gepubliceerd op 07-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen van handel in cocaïne. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 20/00154, 20/00153 en 20/00272.

ECLI:NL:HR:2021:1216 Hoge Raad, 07-09-2021, 20/00153
Gepubliceerd op 07-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen handel in cocaïne. Middel klaagt over afwijking u.o.s. m.b.t. aantal dagen waarin in cocaïne is gehandeld. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/00154, 20/00272 en 20/00277.

ECLI:NL:HR:2021:1217 Hoge Raad, 07-09-2021, 20/00154
Gepubliceerd op 07-09-2021
Medeplegen handel in cocaïne (art. 2.B Opiumwet). Middel klaagt over afwijking u.o.s. m.b.t. aantal dagen waarin in cocaïne is gehandeld. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/00153, 20/00272 en 20/00277.

ECLI:NL:HR:2012:BX9511 Hoge Raad, 13-11-2012, 10/04511
Gepubliceerd op 23-08-2021
-

ECLI:NL:HR:2007:BB5745 Hoge Raad, 09-10-2007, 02439/06 P
Gepubliceerd op 10-08-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Verweer m.b.t. afschrijvingskosten voor inrichting van hennepkwekerij. Heeft Hof bij berekening van de in aanmerking te nemen kosten op juiste wijze de afschrijving van de voor het inrichten van hennepkwekerij gemaakte kosten verdisconteerd? HR: art. 81 RO. Samenhang met HR:2007:BB6271 (herstelarrest).

ECLI:NL:HR:1994:ZC9752 Hoge Raad, 07-06-1994, 383-93-V
Gepubliceerd op 05-08-2021
OM-cassatie. Wet Mulder zaak. Niet stoppen voor rood licht bij driekleurig verkeerslicht, art. 62 en 68.1.c RVV 1990. Wanneer is sprake van niet stoppen voor stoplicht? Uit art. 62 jo. 68.1.c en art. 79 RVV 1990 vloeit voort dat gedraging moet worden geacht te zijn verricht indien komt vast te staan dat desbetreffend voertuig voor rood licht niet is gestopt vóór stopstreep. Blijkens zijn aan be...

ECLI:NL:HR:2007:BB6271 Hoge Raad, 18-12-2007, 02439/06 P
Gepubliceerd op 02-08-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Herstelarrest HR i.v.m. verzuim kennis te nemen van Borgersbrief. A.g.v. misslag is eerder arrest HR gewezen vóórdat termijn a.b.i. art. 439.5 Sv was verstreken. Als gevolg daarvan heeft HR dat arrest gewezen zonder te hebben kennisgenomen van het, na uitspraak doch binnen hiervoor bedoelde termijn binnengekomen schriftelijk commentaar van raadsman van ...

ECLI:NL:HR:2003:AF9463 Hoge Raad, 08-07-2003, 02249/02 B
Gepubliceerd op 02-08-2021
Wrakingsverzoek. Hof heeft klaagster n-o verklaard in hoger beroep tegen beschikking Rb, waarbij wrakingsverzoek is afgewezen. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Ingevolge art. 515.5 Sv staat tegen beslissing op verzoek tot wraking geen rechtsmiddel open, zodat cassatieberoep niet-ontvankelijk is. Klaagster n-o.

ECLI:NL:HR:2002:AE6597 Hoge Raad, 15-10-2002, 02440/01
Gepubliceerd op 02-08-2021
Reizen zonder geldig vervoerbewijs (meermalen gepleegd), art. 30.1 Wet personenvervoer. Ongegrondverklaring wrakingsverzoek door wrakingskamer Rb. Dient rechter wiens wraking is verzocht bij behandeling van wrakingsverzoek aanwezig te zijn? Volgens art. 518.3 Sv staat tegen beslissing op wrakingsverzoek geen rechtsmiddel open, zodat in cassatie niet kan worden geklaagd over wijze waarop die bes...

ECLI:NL:HR:2001:ZD2765 Hoge Raad, 06-11-2001, 00407/00
Gepubliceerd op 02-08-2021
Wet Mulder zaak, wrakingsverzoek. Hof heeft zich onbevoegd verklaard kennis te nemen van het door betrokkene ingestelde hoger beroep tegen beschikking Rb, waarbij betrokkene n-o is verklaard in zijn verzoek tot wraking van Ktr. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Betrokkene heeft in beroepsprocedure a.b.i. art. 9 WAHV een wrakingsverzoek ingediend. Op behandeling van dit verzoek zijn krachtens art...

ECLI:NL:HR:2000:ZD9709 Hoge Raad, 04-04-2000, 321-99-V CJIB 21834094
Gepubliceerd op 02-08-2021
Wet Mulder zaak. Niet stoppen voor rood licht bij driekleurig verkeerslicht, art. 62 en 68.1.c RVV 1990. Ktr heeft omschrijving van gedraging gewijzigd in ‘’als bestuurder niet stoppen voor stopstreep daar waar dit op grond van het RVV 1990 verplicht is’’. Heeft gemachtigde van betrokkene zich kunnen verdedigen tegen wijziging van omschrijving van gedraging door Ktr? Uit art. 68.1.c jo. 79 RVV ...

ECLI:NL:HR:1982:AJ4885 Hoge Raad, 01-07-1982, 73.986
Gepubliceerd op 02-08-2021
-

ECLI:NL:HR:1986:AC1898 Hoge Raad, 11-03-1986, 1763
Gepubliceerd op 19-07-2021
Beschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van onder betrokkene in beslag genomen shirts met valse merken na klaagschriftprocedure ex art. 552a Sv, waarin klaagschrift betrokkene ongegrond is verklaard, maar zonder dat door OM aangekondigde vervolging is begonnen. Staat mogelijkheid om ex art. 36b.1.4 Sr onttrekking aan het verkeer te vorderen voor OM open, nu ...

ECLI:NL:HR:2021:1133 Hoge Raad, 13-07-2021, 21/02457
Gepubliceerd op 15-07-2021
Herziening. Belediging van hoofdredacteur van omroep door artikelen op internetsite te plaatsen, art. 266.1 Sr. Aangevoerd wordt (onder verwijzing naar mediaberichten) dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat hof o.g.v. art. 266.2 Sr tot ontslag van alle rechtsvervolging was gekomen indien het bekend was geweest met omstandigheid dat hoofdredacteur op de hoogte was v...

ECLI:NL:HR:2021:1087 Hoge Raad, 13-07-2021, 21/01443
Gepubliceerd op 15-07-2021
Herziening. Doodslag van vader van vriendin van aanvrager in Amsterdam in 1990, art. 287 Sr. Aangevoerd wordt (onder verwijzing naar rapport van patholoog anatoom) dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat hof aanvrager zou hebben vrijgesproken indien hof bekend was geweest met conclusie van deskundige over hoek van schotrichting. Wat in aanvraag onder verwijzing naar...

ECLI:NL:HR:2021:1131 Hoge Raad, 13-07-2021, 21/01326
Gepubliceerd op 15-07-2021
Herziening. Bedreiging (meermalen gepleegd), art. 285 Sr. Aangevoerd wordt (onder verwijzing naar e-mailbericht) dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat uit gesprek tussen AG en aangever blijkt dat geluidsopnames van telefoongesprekken waarin aanvrager bewezenverklaarde uitlatingen tegenover aangever heeft gedaan zijn bewerkt. In e-mailbericht stelt A dat zij opname...

ECLI:NL:HR:2021:1092 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/02687
Gepubliceerd op 15-07-2021
Valsheid in geschrift door advocaat, art. 225.1 Sr. Heeft hof verzuimd te beslissen op verweer strekkende tot strafvermindering op de grond dat onder verantwoordelijkheid van OM onrechtmatig is gehandeld m.b.t. geheimhouderstukken? Hof heeft geoordeeld dat procedures ter bescherming van verschoningsrecht van verdachte zijn nageleefd met dien verstande “dat verslaglegging van inbeslagname en ter...

ECLI:NL:HR:2021:1129 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/03057
Gepubliceerd op 14-07-2021
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. zich ophouden op openbare weg teneinde drugs te koop aan te bieden (art. 2.7.2 APV Amsterdam 2008). Dubbel verstek. Aanwezigheidsrecht, art. 36g.1.c Sv. Dient vermelding adres van moeder van verdachte in schriftelijke bijzondere volmacht tot instellen h.b. te worden aangemerkt als adresopgave a.b.i. art. 36g.1.c Sv, zodat afschrift van oproeping voor nadere ...

ECLI:NL:HR:2021:1130 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/02773
Gepubliceerd op 14-07-2021
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden met ongeldig verklaard rijbewijs (art. 9.2 WVW 1994) en rijden onder invloed (art. 8.2.a WVW 1994) in zaken A en B. Beperking van hoger beroep door hof tot zaak A. Heeft hof zaak B ten onrechte buiten h.b. gehouden? Uit procesverloop blijkt i.h.b. dat verdachte geen schriftuur met grieven tegen vonnis Rb heeft ingediend en ook niet ttz. in h.b. mondel...

ECLI:NL:HR:2021:1137 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/02728
Gepubliceerd op 14-07-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op sportauto onder ander dan klager t.z.v. verdenking van overtreding van art. 5 WVW 1994. Misverstand over ander tijdstip behandeling klaagschrift, art. 23.2 Sv. Schending van beginselen van behoorlijke procesorde, nu behandeling in raadkamer van klaagschrift buiten aanwezigheid van klager en zijn raadsvrouw heeft plaatsgevonden? HR: Op redenen vermeld in CAG slaag...

ECLI:NL:HR:2021:1142 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/02708
Gepubliceerd op 14-07-2021
Medeplegen poging tot diefstal met geweld door van slachtoffer in zijn woning geld te eisen, hem te slaan en te schoppen en klemtang op zijn testikels te zetten en daarin te knijpen, art. 312.2.2 Sr. Heeft hof grondslag van tll. verlaten door woorden “met zijn mededader” toe te voegen in bewezenverklaring? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1051 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/02486
Gepubliceerd op 14-07-2021
Medeplegen woninginbraak, art. 311.1 Sr. 1. Bewijsklacht medeplegen. Is aantreffen van (mogelijk) deel van buit (fles rum) en aanwezigheid in de buurt van woninginbraak voldoende? 2. Verbeurdverklaring auto. Is auto een voorwerp met behulp waarvan feit is begaan of voorbereid a.b.i. art. 33a.1.c Sr? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1091 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/02158
Gepubliceerd op 14-07-2021
Mishandeling door ander met insectenspray in zijn gezicht te spuiten, nadat deze wilde voorkomen dat verdachte een briefje op een voor haar deur geparkeerde scooter zou plakken, art. 300.1 Sr. Noodweer. Heeft hof voldoende inzicht gegeven in zijn gedachtegang? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2016:456, inhoudende dat rechter duidelijk moet maken of hij de aan beroep op noodweer ten gro...

ECLI:NL:HR:2021:1083 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01641
Gepubliceerd op 13-07-2021
Medeplegen (voorbereidingshandelingen) invoer 300 kilo cocaïne (art. 2.A en 10a jo. 10.5 Opiumwet), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr), medeplegen voorhanden hebben vuurwapen (art. 26.1 WWM), medeplegen omkoping van douaneambtenaar, meermalen gepleegd (art. 177.1.1 Sr) en bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr). 1. Bewijsklachten invoer cocaïne. Re...

ECLI:NL:HR:2021:1141 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01951
Gepubliceerd op 13-07-2021
Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg (meermalen gepleegd), art. 300.2 Sr en onbruikbaar maken van camera (meermalen gepleegd), art. 350.1 Sr n.a.v. kap van boom op erfgrens. 1. Strafmotivering. Heeft hof ten onrechte aansluiting gezocht bij LOVS-oriëntatiepunten bedoeld voor zwaardere delicten dan delicten die zijn bewezenverklaard? 2. Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57 Sr? Bel...

ECLI:NL:HR:2021:1140 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01749
Gepubliceerd op 13-07-2021
Caribische zaak. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 2 Landsverordening strafbaarstelling witwassen van geld (oud) en art. 435b Wetboek van Strafrecht BES) en deelneming aan misdadige organisatie (art. 146 Wetboek van Strafrecht BES). 1. Ontbreken van de in beklagzaak door derden overgelegde producties. 2. Afwijzing verzoek o.g.v. art. 57.2 SvNA om 2 kennelijk niet bij hof ingeschreven advocaten...

ECLI:NL:HR:2021:1139 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/00751
Gepubliceerd op 13-07-2021
Caribische zaak. Medeplegen gewoontewitwassen en feitelijke leiding geven aan gewoontewitwassen gepleegd door rechtspersoon, art. 2 Landsverordening strafbaarstelling witwassen van geld (oud) en art. 435b Wetboek van Strafrecht BES. Bewijsklachten. Kunnen baren en broodjes goud, die vanuit Venezuela illegaal zijn geëxporteerd naar Aruba en Curaçao, worden aangemerkt als uit enig misdrijf afkoms...

ECLI:NL:HR:2021:1138 Hoge Raad, 13-07-2021, 19/05626
Gepubliceerd op 13-07-2021
Ontbrekende pleitnota. Pleitnota die in proces-verbaal van terechtzitting in hoger beroep is vermeld, ontbreekt bij stukken die aan HR zijn gezonden. Raadsman heeft o.g.v. art. 4.3.6.3 Procesreglement HR verzocht om toezending van afschrift van deze pleitnota. O.g.v. p-v van die tz. (inhoudende dat pleitnota in het ongerede is geraakt en zich niet in dossier bevindt) moet worden aangenomen dat ...

ECLI:NL:HR:2021:1089 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01796
Gepubliceerd op 13-07-2021
Poging tot nachtelijke woninginbraak, art. 311.1 Sr. Strafmotivering. Was hof gehouden gemotiveerd te beslissen op straftoemetingsverweer inhoudende verzoek om rekening te houden met persoonlijke omstandigheden van verdachte? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01794.

ECLI:NL:HR:2021:999 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01433
Gepubliceerd op 13-07-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op mobiele telefoon onder klager t.z.v. verdenking van handel in verdovende middelen. Ontvankelijkheid cassatieberoep na teruggave aan klager, art. 134.2 Sv. Uit door AG ingewonnen inlichtingen blijkt dat inbeslaggenomen mobiele telefoon is teruggegeven aan klager. Hieruit volgt dat beslag op mobiele telefoon inmiddels is beëindigd. Daarom zal HR cassatieberoep van ...

ECLI:NL:HR:2021:1100 Hoge Raad, 13-07-2021, 19/02592
Gepubliceerd op 13-07-2021
Economische zaak, illegale handel in beschermde inheemse vogels. Verkoop door vennootschap van beschermde inheemse diersoort (bosfazant) (meermalen gepleegd), art. 13.1.a Flora en faunawet (oud). Beroep op ontslag van alle rechtsvervolging wegens bestaan van vrijstelling a.b.i. art. 5.1 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (oud). Door te overwegen dat beroep op vrijstelling n...

ECLI:NL:HR:2021:1124 Hoge Raad, 13-07-2021, 19/02591
Gepubliceerd op 13-07-2021
Economische zaak, illegale handel in beschermde inheemse vogels. Verkoop door natuurlijke persoon van beschermde inheemse diersoort (bosfazant) (meermalen gepleegd), art. 13.1.a Flora en faunawet (oud). Beroep op ontslag van alle rechtsvervolging wegens bestaan van vrijstelling a.b.i. art. 5.1 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (oud). Middel slaagt op redenen vermeld in HR:...

ECLI:NL:HR:2021:1123 Hoge Raad, 13-07-2021, 19/02590
Gepubliceerd op 13-07-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit illegale handel in beschermde inheemse vogels. Motivering berekening w.v.v. Had hof met redenen omkleed moeten beslissen op stelling van raadsman dat vergelijking moet worden gemaakt tussen strafbare situatie en hypothetische rechtmatige situatie? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02591 E en 19/02592 E.

ECLI:NL:HR:2021:1034 Hoge Raad, 13-07-2021, 19/01995
Gepubliceerd op 13-07-2021
Hennepteelt op 17- en 18-jarige leeftijd op zijn kamer op zolderverdieping van ouderlijke woning (art. 3.B Opiumwet) en heling van iPhone (art. 416.1.a Sr). 1. Partiële verjaring i.g.v. voortdurend delict (hennepteelt). Dient o.g.v. art. 77d.1 jo. 77a Sr t.a.v. degene die t.t.v. begaan van strafbaar feit de leeftijd van 12 jaren maar nog niet die van 18 jaren heeft bereikt de in art. 70 Sr geno...

ECLI:NL:HR:2021:1035 Hoge Raad, 13-07-2021, 19/01996
Gepubliceerd op 13-07-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Onder verwijzing naar middel in hoofdzaak over partiële verjaring van hennepteelt, wordt aangevoerd dat hof voordeelberekening ten onrechte heeft gebaseerd op strafbaar feit ter zake waarvan OM in hoofdzaak (deels) n-o moet worden verklaard. Cassatiemiddel a.b.i. de wet? Als zodanig middel kan alleen gelden stellige en duidelijke klacht over schending v...

ECLI:NL:HR:2021:1114 Hoge Raad, 13-07-2021, 18/03363
Gepubliceerd op 13-07-2021
Medeplegen mensenhandel door 2 vrouwen uit Duitsland prostitutiewerkzaamheden in Nederland te laten verrichten (art. 273f.1 onder 1, 6 en 9 Sr). 1. Bewijsklachten. Verkeerden vrouwen in kwetsbare positie a.b.i. art. 273f.6 Sr en is sprake van uitbuiting? 2. Redelijke termijn in hoger beroep. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1098 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01943
Gepubliceerd op 13-07-2021
Gewoontewitwassen door geldbedragen en auto om te zetten en daarvan gebruik te maken, art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht. Bewezenverklaring houdt o.m. in dat verdachte “een auto” heeft omgezet en daarvan gebruik heeft gemaakt en telkens geldbedragen heeft gebruikt “ter financiering van (...) droger en Ipad en levensonderhoud en een of meer vakantie(s)”. Deze onderdelen van bewezenverkl...

ECLI:NL:HR:2021:1088 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01794
Gepubliceerd op 13-07-2021
Medeplegen woninginbraak, art. 311.1.4 Sr. Afwijzing van ttz. in h.b. gedaan verzoek tot horen van 4 verbalisanten, omdat hof geen reden heeft te twijfelen aan juistheid van processen-verbaal van verbalisanten en geen noodzaak ziet hen te horen. 1. Afwijzing in arrest toereikend gemotiveerd? 2. Gebruik van getuigenverklaring voor bewijs. Schending ondervragingsrecht? Ad 1. HR herhaalt relevant...

ECLI:NL:HR:2021:1090 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/02236
Gepubliceerd op 13-07-2021
Diefstal van konijnen uit dierenfokkerij door dierenactivist, art. 310 Sr. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan, ttz. in h.b. gehandhaafd en op latere tz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van aangeefster ter onderbouwing van beroep op noodtoestand en (psychische) overmacht, omdat verdachte niet in zijn verdedigingsbelang is geschaad door het niet horen van getuige. Afwijzing verzoek in st...

ECLI:NL:HR:2021:1136 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/02483
Gepubliceerd op 13-07-2021
OM-cassatie. OM o.g.v. art. 349.3 Sv niet-ontvankelijk in vervolging t.z.v. medeplegen van zware mishandeling in discotheek in Nijmegen (art. 302.1 Sr), omdat OM vanwege zwaarwegend opsporingsbelang heeft geweigerd medewerking te verlenen aan bevel van RC om informant als getuige op te roepen. Verhouding tussen art. 349.3 Sv en art. 359a Sv. 1. Had hof bij beoordeling van rechtsgevolg dat moet ...

ECLI:NL:HR:2021:1132 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/02154
Gepubliceerd op 13-07-2021
Begunstiging door mobiele telefoon te verstoppen in plantenbak, art. 189.1.3 Sr. Beroep op strafuitsluitingsgrond van art. 189.3 Sr, omdat verdachte bang was voor haar eigen vervolging. Art. 189.3 Sr is eveneens van toepassing op degene die in art. 189.1 Sr vermelde handelingen mede verricht ten einde gevaar van vervolging voor zichzelf te ontgaan (vgl. HR:1995:ZD0248). In het licht van wat doo...

ECLI:NL:HR:2021:1050 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01123
Gepubliceerd op 13-07-2021
Liquidaties in Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Medeplegen (poging tot) moord (meermalen gepleegd), art. 289 Sr en medeplegen poging tot gekwalificeerde doodslag (meermalen gepleegd), art. 288 Sr. Veroordeling tot levenslange gevangenisstraf. Bewijsklacht medeplegen poging tot gekwalificeerde doodslag. Hof heeft in bewijsvoering gemotiveerd op grond waarvan naar zijn oordeel tlgd. medeplegen van...

ECLI:NL:HR:2021:1049 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01088
Gepubliceerd op 13-07-2021
Liquidaties in Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Medeplegen (poging tot) moord (meermalen gepleegd), art. 289 Sr en medeplegen poging tot gekwalificeerde doodslag (meermalen gepleegd), art. 288 Sr. Veroordeling tot levenslange gevangenisstraf. Bewijsklacht medeplegen poging tot gekwalificeerde doodslag. Hof heeft in bewijsvoering gemotiveerd op grond waarvan naar zijn oordeel tlgd. medeplegen van...

ECLI:NL:HR:2021:1080 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01553
Gepubliceerd op 13-07-2021
Medeplegen moord in 2014 in Huijbergen door slachtoffer bij zijn woning door het hoofd te schieten, art. 289 Sr. Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01534 en 20/01551.

ECLI:NL:HR:2021:1081 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01551
Gepubliceerd op 13-07-2021
Medeplegen moord in 2014 in Huijbergen door slachtoffer bij zijn woning door het hoofd te schieten, art. 289 Sr. 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Bewijsklacht opzet. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01534 en 20/01553.

ECLI:NL:HR:2021:1082 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01534
Gepubliceerd op 13-07-2021
Medeplegen moord in 2014 in Huijbergen door slachtoffer bij zijn woning door het hoofd te schieten, art. 289 Sr. Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01551 en 20/01553.

ECLI:NL:HR:2021:1079 Hoge Raad, 13-07-2021, 19/02157
Gepubliceerd op 13-07-2021
Voorhanden hebben van wapen (art. 26.1 WWM) en zich in dat wapen bevindende munitie (art. 26.1 WWM). Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57 Sr? Belang bij cassatie? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2017:1111 tot en met HR:2017:1115 m.b.t. eendaadse samenloop en voortgezette handeling. Uit vermelding van art. 57 Sr blijkt dat hof van oordeel is dat m.b.t. bewezenverklaard voorhanden hebben...

ECLI:NL:HR:2021:1128 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01233
Gepubliceerd op 13-07-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit diefstal en oplichting. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn in h.b. is overschreden op de grond dat zaak in eerste aanleg voortvarend is behandeld? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01232.

ECLI:NL:HR:2021:1127 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/01232
Gepubliceerd op 13-07-2021
Oplichting (art. 326.1 Sr) en diefstal m.b.v. valse sleutel (art. 311.1.5 Sr) van hoogbejaarde slachtoffers door via babbeltrucs hun pincode te ontfutselen, hun pinpas te ontvreemden en geld op te nemen van hun bankrekeningen. 1. Vordering benadeelde partij t.a.v. immateriële schade. Is sprake van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106.b BW? 2. Omzetting vervangende hechtenis...

ECLI:NL:HR:2021:1135 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/00380
Gepubliceerd op 13-07-2021
Poging tot diefstal (art. 310 Sr) en vernieling (art. 350.1 Sr) van 3 rolluiken, die verdachte aantreft op paadje achter tuinhuis van aangever. Bewijsklacht opzet. Kan uit gebezigde bewijsmiddelen worden afgeleid dat verdachte opzettelijk heeft gehandeld? Niet alleen heeft hof onder b.m. opgenomen verklaring van verdachte v.zv. inhoudend dat “rolluik op gemeentegrond lag en hij het dus mocht pa...

ECLI:NL:HR:2021:1006 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/00174
Gepubliceerd op 13-07-2021
Medeplegen opzetheling, meermalen gepleegd (art. 416.1.a Sr) en medeplegen witwassen van criminele erfenis van vermoorde zoon van verdachte, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b en 420bis.1.a Sr). 1. Is verjaring van helingsfeit gestuit door uitbrengen van rechtshulpverzoek door OvJ? 2. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van OM in vervolging dan wel bewijsuitsluiting op de grond ...

ECLI:NL:HR:2021:1125 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/02540
Gepubliceerd op 13-07-2021
Rijden onder invloed (art. 8.2.a WVW 1994), verlaten plaats van ongeval (art. 7.1 WVW 1994) en veroorzaken van gevaar op de weg (art. 5 WVW 1994). Verbaliseringsplicht m.b.t. politiegeweld bij aanhouding verdachte, bereik van art. 359a Sv. 1. Levert omstandigheid dat in het door verbalisant opgemaakte proces-verbaal van aanhouding niet is geverbaliseerd dat bij aanhouding van verdachte geweld i...

ECLI:NL:HR:2021:1134 Hoge Raad, 13-07-2021, 20/00991
Gepubliceerd op 13-07-2021
Verduistering van als voorschot toegekende subsidiebedragen bestemd voor inhuren van fractiemedewerkers door (oud-)lid van Provinciale Staten in Friesland (meermalen gepleegd), art. 321 Sr. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman ttz. in h.b. op de grond dat verdachte ernstig ziek is, door hof afgewezen o.g.v. belangenafweging, nu behandeling reeds 3 keer is aangehouden en 20 maanden zijn verst...

ECLI:NL:HR:1995:ZD0248 Hoge Raad, 17-10-1995, 100.501
Gepubliceerd op 08-07-2021
Medeplichtigheid aan medeplegen poging tot afpersing met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, art. 317.1 en 317.3 jo. 312.2 Sr en begunstiging, art. 189.1.1 Sr. 1. Afwijzing van bij pleidooi gedaan verzoek tot horen van 3 getuigen op de grond dat noodzakelijkheid van verzochte niet is gebleken. 2. Beroep op strafuitsluitingsgrond van art. 189.2 Sr. Heeft hof te beperkte uitleg gegeven aan straf...

ECLI:NL:HR:2021:1067 Hoge Raad, 06-07-2021, 20/00037
Gepubliceerd op 06-07-2021
Zware mishandeling door ander met mes in lip te snijden, art. 302.1 Sr. Bewijsklacht zwaar lichamelijk letsel. Kunnen snee en (blijvend) litteken in lip worden aangemerkt als zwaar lichamelijk letsel? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:1051 m.b.t. algemene gezichtspunten voor beantwoording van vraag of van zwaar lichamelijk letsel sprake is. Hof heeft bewezenverklaard dat verdachte ...

ECLI:NL:HR:2021:1085 Hoge Raad, 06-07-2021, 19/00453
Gepubliceerd op 06-07-2021
Profijtontneming, w.v.v. (schatting: € 828.919,50, betalingsverplichting: € 815.000) uit gewoontewitwassen, valsheid in geschrift en aanwezig hebben XTC-pillen en MDMA. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 (oud) en art. 36e.3 (oud) Sr. 1. Representeert uitkomst gebezigde kasopstelling het door betrokkene daadwerkelijk verkregen voordeel? 2. Heeft hof schatting w.v.v. toereikend gemo...

ECLI:NL:HR:1980:AC7086 Hoge Raad, 23-12-1980, 72063
Gepubliceerd op 06-07-2021
Medeplegen doen opnemen van valse opgave in authentieke akte door in notariële akte op te nemen dat koopsom van inboedel is voldaan wetende dat betaling niet heeft plaatsgevonden, art. 227 Sr. 1. Beroep op afwijkende door hof niet vastgestelde verklaringen, die in bewijsmateriaal te vinden zouden zijn. Selectie- en waarderingsvrijheid van feitenrechter. 2. Opgave van feiten, van welker waarheid...

ECLI:NL:HR:2021:1046 Hoge Raad, 06-07-2021, 21/00867
Gepubliceerd op 06-07-2021
Herziening. Feitelijk leiding geven aan opzettelijk (namens BV) indienen van valse verwijskaarten bij zorgverzekeraars door KNO arts, art. 225.2 Sr. Heeft Rb ten onrechte aangenomen dat verwijskaarten bewijsbestemming hebben? Aangevoerd wordt (onder verwijzing naar bij aanvraag gevoegde documenten) dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat 4 door Rb als vals aangemerk...

ECLI:NL:HR:2021:1069 Hoge Raad, 06-07-2021, 21/02564
Gepubliceerd op 06-07-2021
Herziening. Door een rechtspersoon opzettelijk gebruikmaken van een vals geschrift. Aanvraag is kennelijk ongegrond. HR verwijst voor redenen naar ECLI:NL:HR:2021:1046 en wijst de vraag aanvraag af.

ECLI:NL:HR:2021:981 Hoge Raad, 06-07-2021, 20/02176
Gepubliceerd op 06-07-2021
Medeplegen diefstal d.m.v. braak (meermalen gepleegd), art. 311.1 Sr. Ontbrekende bewijsmiddelen, art. 359.3 en 359.8 Sv. ’s Hofs uitspraak bevat niet de b.m. en bij stukken bevindt zich niet aanvulling ex art. 365a. 2 Sv. Raadsman heeft o.g.v. art. 4.3.6.3 Procesreglement HR verzocht om toezending van die aanvulling. Hof heeft aan HR bericht dat aanvulling niet is opgemaakt. ’s Hofs uitspraak ...

ECLI:NL:HR:2021:980 Hoge Raad, 06-07-2021, 19/05952
Gepubliceerd op 06-07-2021
Ontbrekende pleitnota. De pleitnota die in het p-v is vermeld, ontbreekt bij de stukken die aan HR zijn gezonden. N.a.v. een door de raadsvrouw o.g.v. art. 4.3.6.3 Procesreglement HR gedaan verzoek is bij hof nadere informatie ingewonnen. O.g.v. die informatie moet worden aangenomen dat die pleitnota niet meer beschikbaar zal komen. HR kan daardoor niet nagaan of op tz. meer verweren zijn gevoe...

ECLI:NL:HR:2021:1077 Hoge Raad, 06-07-2021, 19/04671
Gepubliceerd op 06-07-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. Is schatting w.v.v. d.m.v. in strafzaak bewezenverklaard witwassen toereikend gemotiveerd? HR wijdt voorafgaande beschouwingen aan de vraag of en zo ja, op welke wijze na veroordeling wegens witwassen (waaronder gewoontewitwassen en eenvoudig witwassen) ontneming van w.v.v. a.b.i. art. 36e Sr kan plaatsvinden. Hof heeft terecht tot uitgangspunt genomen da...

ECLI:NL:HR:2021:1042 Hoge Raad, 06-07-2021, 20/00180
Gepubliceerd op 06-07-2021
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 19,5 miljoen euro van 3 buitenlandse handelsbanken op Schiphol t.z.v. verdenking van witwassen, terwijl centrale bank van dat buitenland ‘shipper’ is van Suriname naar China. Heeft centrale bank immuniteit? Centrale bank en handelsbanken hebben gezamenlijk klaagschrift ingediend, waarna Rb beklag gegrond heeft verklaard vanwege immuniteit centrale ba...

ECLI:NL:HR:2021:1078 Hoge Raad, 06-07-2021, 19/05520
Gepubliceerd op 06-07-2021
Medewerking weigeren aan bevel ademonderzoek, art. 163.2 WVW 1994. Verbeurdverklaring van fiets, art. 33a.1.b Sr. Is bewezenverklaard feit begaan ‘met betrekking tot’ verbeurdverklaarde fiets a.b.i. art. 33a.1.b? Inbeslaggenomen fiets is voertuig dat verdachte bestuurde toen bij verbalisanten verdenking rees dat hij dat voertuig onder invloed van alcohol bestuurde, hetgeen uiteindelijk heeft ge...

ECLI:NL:HR:2021:1062 Hoge Raad, 06-07-2021, 19/03563
Gepubliceerd op 06-07-2021
OM-cassatie. Hof heeft OvJ n-o verklaard in hoger beroep tegen veroordeling Rb t.z.v. verkoop van cocaïne (art. 2.B Opiumwet) en aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet) met verbeurdverklaring auto, vanwege ontoelaatbare beperking van h.b. na partiële intrekking (m.b.t. aanwezig hebben van cocaïne en verbeurdverklaring). Herstelmogelijkheid OM bij ontoelaatbare partiele intrekking van h....

ECLI:NL:HR:2021:1002 Hoge Raad, 06-07-2021, 19/01538
Gepubliceerd op 06-07-2021
Medeplegen belaging (meermalen gepleegd) van volstrekt willekeurig gekozen personen door gedurende periode van aantal maanden bedreigende telefoontjes te plegen, groot aantal bezorgdiensten te laten langskomen op woonadressen van slachtoffers en op naam van 1 van hen meerdere abonnementen af te sluiten, art. 285b.1 Sr. Vordering benadeelde partij m.b.t. vergoeding van immateriële schade. Aantas...

ECLI:NL:HR:2021:984 Hoge Raad, 06-07-2021, 18/05396
Gepubliceerd op 06-07-2021
Belastingfraude. HR maakt opmerkingen over wijziging van regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling (hierna: VI) na i.w.tr. Wet straffen en beschermen op 1 juli 2021. O.g.v. (gewijzigd) art. IV.3 van de Wet straffen en beschermen geldt dat bij veroordelingen tot vrijheidsstraf die door Rb of hof zijn uitgesproken voor 1 juli 2021, de VI wordt toegepast met inachtneming van daarop betrek...

ECLI:NL:HR:2021:902 Hoge Raad, 06-07-2021, 19/04307
Gepubliceerd op 06-07-2021
Voorhanden hebben vuurwapen cat. III en munitie (art. 26.1 WWM) en opzettelijk aanwezig hebben cocaïne (art. 2C Opiumwet). Middel m.b.t. verwerping verweer dat veiligheidsfouillering onrechtmatig was. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1064 Hoge Raad, 06-07-2021, 20/02360
Gepubliceerd op 06-07-2021
Strafmotivering, door hof in aanmerking genomen omstandigheid blijkt niet uit onderzoek ttz. Verdachte is veroordeeld tot gevangenisstraf van 12 maanden t.z.v. diefstal (art. 310 Sr) en medeplegen diefstal (art. 311.1.4 Sr). Hof heeft in strafmotivering in het nadeel van verdachte betrokken dat verdachte het slachtoffer van medeplegen diefstal heeft “gedrogeerd”. P-v ttz. en stukken waarvan op ...

ECLI:NL:HR:2021:1033 Hoge Raad, 06-07-2021, 20/02273
Gepubliceerd op 06-07-2021
Medeplegen van in authentieke akte valse opgave doen opnemen, art. 227.1 Sr en gewoontewitwassen, art. 420ter jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr. 1. Is btw-nummer in notariële akte van levering ‘een feit van welks waarheid de akte moet doen blijken’ a.b.i. art. 227 Sr? 2. Bewijsklacht gewoontewitwassen. Zijn voorwerpen afkomstig uit valsheid in geschrift en niet-ambtelijke omkoping? Ad 1. HR herha...

ECLI:NL:HR:2021:967 Hoge Raad, 06-07-2021, 20/01821
Gepubliceerd op 06-07-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op bestelauto van klager (werkgever) onder ander dan klager (werknemer) t.z.v. verdenking van rijden zonder rijbewijs. Had klager redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zijn bestelbus door zijn werknemer (verdachte) i.v.m. strafbaar feit zou worden gebruikt? Art. 33a.2 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823 m.b.t. toepasselijke maatstaf i.g.v. beslag...

ECLI:NL:HR:2021:1005 Hoge Raad, 06-07-2021, 20/00412
Gepubliceerd op 06-07-2021
Mishandeling van zijn vader (meermalen gepleegd), art. 304.1 Sr. Verzoek tot afgifte van zorgmachtiging, Wet forensische zorg. Kon hof verzoek om zorgmachtiging ex art. 2.3 Wfz afwijzen wegens ontbreken van indicatiestelling a.b.i. art. 5.1 Wfz? Hof heeft verzoek van verdediging om ambtshalve een zorgmachtiging a.b.i. art. 2.3 Wfz op te leggen afgewezen op grond dat indicatiestelling a.b.i. art...

ECLI:NL:HR:2021:965 Hoge Raad, 06-07-2021, 20/00336
Gepubliceerd op 06-07-2021
Medeplegen oplichting, art. 326 Sr. Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1. RO. Samenhang met 20/00291.

ECLI:NL:HR:2021:964 Hoge Raad, 06-07-2021, 20/00291
Gepubliceerd op 06-07-2021
Medeplegen oplichting door bij koop van tweedehands horloge gebruik te maken van valse betalingsapp, art. 326.1 Sr. Bewijsklacht medeplegen. Onschuldpresumptie, art. 6.2 EVRM. Heeft hof door bij bewezenverklaring van medeplegen oplichting f&o te betrekken van 4 andere oplichtingen waarvoor verdachte in e.a. is vrijgesproken gehandeld in strijd met onschuldpresumptie? HR herhaalt relevante overw...

ECLI:NL:HR:2021:1036 Hoge Raad, 06-07-2021, 20/03005
Gepubliceerd op 06-07-2021
Groepsbelediging, art. 137c.1 Sr. Veroordeling politicus vanwege ‘Minder Marokkanen’ uitlating zonder oplegging van straf of maatregel. Heeft verdachte zich beledigend uitgelaten over groep mensen wegens hun ras en staat art. 10 EVRM in de weg aan veroordeling? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2009:BF0655 m.b.t. beledigend karakter van uitlating en belediging van groep mensen wegens i...

ECLI:NL:HR:2021:1028 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/04248
Gepubliceerd op 30-06-2021
Medeplegen bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr) en medeplegen poging tot diefstal met geweld (art. 312.1 en 312.2 Sr) en/of medeplegen poging tot afpersing (art. 317.1 Sr). Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57 Sr? Belang bij cassatie? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2017:1111 tot en met HR:2017:1115 m.b.t. eendaadse samenloop en voortgezette handeling. Hof heeft, gelet op enk...

ECLI:NL:HR:1999:ZD1554 Hoge Raad, 25-05-1999, 110.900 P
Gepubliceerd op 29-06-2021
Ook bekend onder ECLI:NL:HR:1999:AK1546

ECLI:NL:HR:1999:AK1546 Hoge Raad, 25-05-1999, 110.900 P
Gepubliceerd op 29-06-2021
Ook bekend onder ECLI:NL:HR:1999:ZD1554

ECLI:NL:HR:2021:992 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/05023
Gepubliceerd op 29-06-2021
Medeplegen diefstal met braak en inklimming en poging diefstal met braak en/of inklimming, art. 311 Sr. Middelen over 1. Bewijsklacht zinsnede bewijsoverweging hof, 2. omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr en 3. overschrijding inzendtermijn. HR: ad 1. art. 81.1 RO, ad 2. bepaling dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur ...

ECLI:NL:HR:2021:991 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/02994
Gepubliceerd op 29-06-2021
Geen middelen ingediend, Ve n-o. Samenhang met 19/02987 en 19/0286.

ECLI:NL:HR:2021:990 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/02987
Gepubliceerd op 29-06-2021
Geen middelen ingediend, Ve n-o. Samenhang met 19/02986 en 19/02994.

ECLI:NL:HR:2021:843 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/03983
Gepubliceerd op 29-06-2021
Niet voldoen aan op moeder rustende plicht er voor te zorgen dat haar beide jongste kinderen staan ingeschreven op een school en dat haar beide oudste kinderen hun school geregeld bezoeken, overtreding art. 2.1 Leerplichtwet 1969. Beroep op vrijstelling ex art. 5.b Lpw o.g.v. traditionele katholieke geloofsovertuiging onder verwijzing naar voorafgaand aan tz. in h.b. ingestuurd verweerschrift. ...

ECLI:NL:HR:2021:1025 Hoge Raad, 29-06-2021, 18/04473
Gepubliceerd op 29-06-2021
Bemoeilijken ambtsverrichting door in 2015 in Almere n.a.v. ruzie in supermarkt filmend met zijn mobiele telefoon in directe nabijheid van politie te gaan staan t.t.v. aanhouding van zijn broers en zich na meerdere bevelen om afstand te houden niet te verwijderen (art. 185 Sr) en belediging politieagent (art. 266.1 jo. 267.2 Sr). 1. Eigen waarneming van rechter betrokken bij beraadslaging a.b.i...

ECLI:NL:HR:2021:968 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/00420
Gepubliceerd op 29-06-2021
Poging moord, gvs 7 jr. Art. 45 en 289 Sr. Middelen o.m. over voorbedachte rade. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:844 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/03984
Gepubliceerd op 29-06-2021
Overtreding art. 2.1 Leerplichtwet 1969 (LPW). Inschrijfplicht. Beroep op vrijstelling ex art. 5.b LPW o.g.v. traditionele katholieke geloofsovertuiging. Het cassatiemiddel slaagt. De redenen daarvoor staan vermeld in HR:2021:843. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 19/03983.

ECLI:NL:HR:2021:989 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/02986
Gepubliceerd op 29-06-2021
Vordering tul en oplegging vervangende hechtenis die duur van niet tenuitvoergelegde vrijheidsstraf overstijgt, art. 14g (oud) en 22d Sr. Hof zet eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraffen van 3 dagen en 1 week om in taakstraffen van 12 uren en 30 uren en bepaalt daarbij vervangende hechtenis op 6 dagen en 15 dagen. De door hof bevolen vervangende hechtenis overstijgt duur van eerder n...

ECLI:NL:HR:2021:1032 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/03814
Gepubliceerd op 29-06-2021
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Turkije t.z.v. medeplegen van dubbele moord en medeplegen van poging tot moord in het drugsmilieu. Middel over de verwerping van het beroep op dreigende schending van het recht op een eerlijk proces o.a. wegens lidmaatschap van de opgeëiste persoon van de oppositiepartij HDP. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Rb heeft de uitlevering van de opgeëiste...

ECLI:NL:HR:2021:996 Hoge Raad, 29-06-2021, 21/00108
Gepubliceerd op 29-06-2021
Herziening, BTW-fraude. Feitelijk leiding geven aan opzettelijk (namens BV) onjuiste aangiften omzetbelasting doen (art. 69 AWR). Aangevoerd wordt (onder verwijzing naar beroepschrift in andere fiscale zaak) dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv. V.zv. aanvraag steunt op beslissing van belastingkamer van hof waarin bewijsmateriaal dat ook in strafzaak aan de orde was, anders zou ...

ECLI:NL:HR:2021:1022 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/02238
Gepubliceerd op 29-06-2021
Middel over de verwerping verweer dat OM n-o is in de vervolging, nu verdachte een voorwaardelijk sepot zou hebben gekregen en aan de gestelde voorwaarden voor dat sepot heeft meegewerkt. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1027 Hoge Raad, 29-06-2021, 21/00042
Gepubliceerd op 29-06-2021
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Turkije t.z.v. betrokkenheid bij de invoer van ecstasypillen vanuit Nederland naar Turkije. De Rb heeft de uitlevering van de opgeëiste persoon toelaatbaar verklaard met het oog op strafvervolging t.z.v. het strafbare feit als omschreven in het verzoek tot uitlevering alsmede in de vordering . Dit feit – zo begrijpt de HR – is omschreven in het “uit...

ECLI:NL:HR:2021:1021 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/02298
Gepubliceerd op 29-06-2021
Zedenzaak. Ontuchtige handeling. art 247 Sr. Middelen o.m. over de seksuele intentie bij verdachte (leraar staat heel dicht achter een leerlinge bij een strijkopdracht). HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:994 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/01328
Gepubliceerd op 29-06-2021
Schuldwitwassen bromfiets, art. 420quater.1.b Sr. Moest verdachte redelijkerwijs vermoeden dat bromfiets afkomstig was uit enig misdrijf? In aanmerking genomen dat uit bewijsvoering niet z.m. kan worden afgeleid dat verdachte m.b.t. voorhanden hebben van bromfiets in die mate is tekortgeschoten in zijn onderzoeksplicht dat hij met de voor schuldwitwassen vereiste aanmerkelijke onvoorzichtigheid...

ECLI:NL:HR:2021:982 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/02164
Gepubliceerd op 29-06-2021
Beklag, beslag op hond n.a.v. bijtincident onder belanghebbende t.z.v. verdenking van overtreding van art. 425 Sr. Afzonderlijke rechterlijke beschikking tot onttrekking aan het verkeer van (gevaarlijke) hond, art. 552f.2 Sv en art. 36b.1.4 Sr. Is OvJ ontvankelijk in vordering a.b.i. art. 552f.2 Sv, nu OvJ voornemens is tot vervolging over te gaan? In art 36b.1.4 Sr is mogelijkheid geopend om v...

ECLI:NL:HR:2021:1020 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/01763
Gepubliceerd op 29-06-2021
Art. 310 Sr, diefstal van geldbedrag uit winkeltje verzorgingstehuis. Sprake van voltooide diefstal nu verdachte in zijn hoedanigheid van winkelbezoeker, geld uit kassa in zijn handen had en kassa had gesloten? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1019 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/00673
Gepubliceerd op 29-06-2021
Misslagen in p-v van de zitting bij het hof wat betreft de naam van een raadsheer en m.b.t. de samenstelling van het hof, welke misslagen n.a.v. een vraag van de AG bij de HR door het hof zijn toegelicht en de steller van het middel in de gelegenheid is gesteld op het ingekomen bericht van het hof te reageren. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1031 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/00170
Gepubliceerd op 29-06-2021
Caribische zaak. Ambtelijke omkoping van 2 ambtenaren van immigratiedienst in Sint Maarten door hen geld te beloven, als zij er voor zouden zorgen dat 2 personen zonder grenscontrole op rechtmatige verblijfstitel zouden kunnen inreizen in Sint Maarten, art. 2:128.1.a SrSM. Is vereist dat belofte degene aan wie toezegging is gericht (ambtenaren) heeft bereikt, wil sprake zijn van een belofte doe...

ECLI:NL:HR:2021:993 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/00558
Gepubliceerd op 29-06-2021
Besturen van auto tijdens rijontzegging, art. 9.1 WVW 1994. Afwijzing van ttz. in h.b. gedaan verzoek tot horen van verbalisant, omdat noodzaak niet is gebleken, nu het door verbalisant ambtsedig opgemaakt p-v voldoende duidelijk is, hof geen reden ziet om aan p-v te twijfelen en verdachte zijn ttz. in h.b. afgelegde verklaring (waarvan inhoud strijdig is met in p-v weergegeven bevindingen van ...

ECLI:NL:HR:2021:1030 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/05312
Gepubliceerd op 29-06-2021
Diefstal van toiletpapier uit winkel (art. 310 Sr) en belediging (art. 266.1 Sr) en bedreiging (art. 285.1 Sr) van medewerkster van woningstichting. 1. Afwijzing verzoek tot opmaken reclasseringsrapportage. 2. OM ontvankelijk in vervolging t.z.v. belediging, nu niet blijkt dat slachtoffer klacht heeft ingediend? 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art...

ECLI:NL:HR:2021:1018 Hoge Raad, 29-06-2021, 20/00092
Gepubliceerd op 29-06-2021
Poging oplichting, art. 326 Sr. Toewijzing vordering tul van een eerder voorwaardelijk opgelegde taakstraf. Algemene voorwaarde, en vóór het einde van de proeftijd schuldig gemaakt aan een nieuw, strafbaar feit. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1029 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/04462
Gepubliceerd op 29-06-2021
Art. 416.2 Sv (n-o in hoger beroep) na veroordeling in eerste aanleg t.z.v. medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels (art. 311.1 Sr). Dubbel verstek. 1. Juistheid volmacht instellen h.b. Was raadsman gemachtigd tot instellen h.b.? 2. Toepassing art. 416.2 Sv. 3. Aanwezigheidsrecht in h.b. Ad 1. H.b. is ingesteld n.a.v. een volmacht, waarin raadsman verklaart dat hij daartoe bepaaldelijk gevol...

ECLI:NL:HR:2021:845 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/05483
Gepubliceerd op 29-06-2021
Ontslag van alle rechtsvervolging van verdachte met schizofreniestoornis t.z.v. belaging van stiefvader (art. 285b.1 Sr) en bedreiging van moeder (art. 285.1 Sr). Maatregel plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis, art. 37 (oud) Sr, art. 2.3.1 Wfz en art. 6:5 Wvggz. Betekent vervallen van art. 37 (oud) Sr wijziging van sanctierecht a.b.i. art. 1.2 Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020...

ECLI:NL:HR:2021:1024 Hoge Raad, 29-06-2021, 19/05014
Gepubliceerd op 29-06-2021
Diefstal met geweld van geld uit kassalade supermarkt, art. 312.1 Sr. Vordering benadeelde partij (winkelmedewerker) tot vergoeding van immateriële schade, geestelijk letsel. Is sprake van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106.b BW a.g.v. bewezenverklaard feit? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 en HR:2019:376 m.b.t. gevallen waarin sprake kan zijn van aantas...

ECLI:NL:HR:2021:976 Hoge Raad, 22-06-2021, 19/02649
Gepubliceerd op 23-06-2021
Medeplegen van witwassen, art. 420bis Sr, medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd, art. 326 Sr en medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, art. 225 Sr. Bewijsklachten m.b.t. bewezenverklaarde feiten en klacht dat hof onvoldoende heeft gerespondeerd op uos m.b.t. ontbreken opzet bij verdachte en middel m.b.t. ontbreken beslissing hof inzake beslag op woning van verdachte e...

ECLI:NL:HR:2021:958 Hoge Raad, 22-06-2021, 19/02625
Gepubliceerd op 23-06-2021
Openlijke geweldpleging in uitgaansgelegenheid in Amsterdam, art. 141 Sr. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast. Samenhang met 19/03561.

ECLI:NL:HR:2021:977 Hoge Raad, 22-06-2021, 20/03045
Gepubliceerd op 22-06-2021
Poging tot doodslag door steken met mes in hals. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2021:962 Hoge Raad, 22-06-2021, 19/05419
Gepubliceerd op 22-06-2021
Medeplegen gewoontewitwassen (meermalen gepleegd) door grote geldbedragen te vervoeren binnen Europa, art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr. Adequate rechtsbijstand aan verdachte voorafgaand en tijdens haar verhoor in Spanje als “verdachte in Nederlandse strafzaak”? Art. 3.1 Richtlijn 2013/48/EU bepaalt dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat verdachten of beklaagden recht hebben op toegang tot advocaat...

ECLI:NL:HR:2021:959 Hoge Raad, 22-06-2021, 19/03561
Gepubliceerd op 22-06-2021
Openlijke geweldpleging in uitgaansgelegenheid in Amsterdam, art. 141 Sr. 1. Salduz. Schending van consultatierecht nu verdachte voor zijn inverzekeringstelling geen raadsman heeft kunnen raadplegen? 2. Afwijzing van ttz. gedaan voorwaardelijk getuigenverzoek, omdat noodzaak niet is gebleken. Afwijzing in arrest toereikend gemotiveerd? Ad 1. O.g.v. HR:2009:BH3079 en HR:2015:3608 had hof ervan b...

ECLI:NL:HR:2021:934 Hoge Raad, 22-06-2021, 19/04184
Gepubliceerd op 22-06-2021
Poging tot zware mishandeling door met mes in schouder te steken, art. 302 Sr. Beroep op noodweer(exces). Had verdachte een reële en redelijke mogelijkheid om zich aan aanranding te onttrekken? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. subsidiariteitseis en onttrekkingsvereiste. Vaststellingen hof houden in dat verdachte achtereenvolgens door twee verschillende personen,...

ECLI:NL:HR:2021:979 Hoge Raad, 22-06-2021, 19/03411
Gepubliceerd op 22-06-2021
Medeplegen opzettelijk telen van hennep, art. 3.B Opiumwet en medeplegen diefstal elektriciteit t.b.v. hennepkwekerij, art. 311.4 en 5 Sr. Middelen klagen over bewezenverklaarde medeplegen en gebruik verklaring medeverdachte terwijl hof onderdelen van die verklaring onaannemelijk heeft geacht. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03410.

ECLI:NL:HR:2021:978 Hoge Raad, 22-06-2021, 19/03410
Gepubliceerd op 22-06-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Middel m.b.t. verzuim in mindering brengen op w.v.v. van aan benadeelde derde in rechte toegekende vordering (art. 36e.9 Sr). HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03411.

ECLI:NL:HR:2021:983 Hoge Raad, 22-06-2021, 20/00868
Gepubliceerd op 22-06-2021
Schietpartij Ambachtsplein Rotterdam-Zevenkamp op 18-9-2017. Poging doodslag door in winkelcentrum vlakbij uitgang van metrostation met vuurwapen op korte afstand in buik van slachtoffer te schieten (art. 287 Sr), poging zware mishandeling door op de grond liggend slachtoffer vervolgens met geschoeide voet tegen zijn hoofd te schoppen (art. 302.1 Sr) en voorhanden hebben van geladen vuurwapen (...

ECLI:NL:HR:2021:948 Hoge Raad, 22-06-2021, 19/04811
Gepubliceerd op 22-06-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit feitelijk leidinggeven aan valselijk opmaken van bedrijfsadministratie door zijn BV. Verband tussen feit en voordeel. Heeft betrokkene wederrechtelijk voordeel verkregen uit valsheid in geschrift en soortgelijke feiten? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1999:AK1546 m.b.t. daadwerkelijk genoten voordeel ingeval strafbaar feit op zichzelf geen rechtstr...

ECLI:NL:HR:2021:854 Hoge Raad, 22-06-2021, 20/01650
Gepubliceerd op 22-06-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto, scooter en telefoon onder klager na veroordeling t.z.v. vermogensdelicten. Geen openbare behandeling klaagschriften i.v.m. COVID-19 (corona). O.g.v. art. 23.2 Sv moeten door raadkamer het OM, verdachte en andere procesdeelnemers worden gehoord, althans hiertoe worden opgeroepen, tenzij anders voorgeschreven. O.g.v. art. 552a.7 Sv dient klaagschrift tijdens...

ECLI:NL:HR:2021:947 Hoge Raad, 22-06-2021, 20/00257
Gepubliceerd op 22-06-2021
Brandstichting in woning met dodelijke afloop, art. 157 Sr. Inzet undercoveragent op luchtplaats politiebureau tijdens pauze van regulier politieverhoor van kwetsbare verdachte a.b.i. art. 28b.1 Sv. Stelselmatig informatie inwinnen, art. 126j Sv. Is verklaring van verdachte in strijd met verklaringsvrijheid afgelegd? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2004:AN9195 m.b.t. toelaatbaarheid s...

ECLI:NL:HR:2021:943 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/04832
Gepubliceerd op 15-06-2021
Strafmotivering, art. 359.6 Sv. Hof heeft verdachte t.z.v. zwart rijden, meermalen gepleegd (art. 70.1 Wet personenvervoer 2000) veroordeeld tot hechtenis van telkens 1 week en ter motivering van strafoplegging volstaan met standaardoverweging. Deze overweging bevat geen opgave van redenen die i.h.b. hebben geleid tot keuze van opleggen van vrijheidsbenemende straf. Dat is in strijd met art. 35...

ECLI:NL:HR:2021:847 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/01690
Gepubliceerd op 15-06-2021
Verduistering geldbedragen door als financieel manager van B.V. na accordering van door hem vals opgemaakte facturen grote geldbedragen naar eigen rekeningen weg te sluizen, art. 321 Sr. Had verdachte hoeveelheden geld uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich? Uit bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat verdachte aanvankelijk als boekhouder en later als financieel manager het...

ECLI:NL:HR:2021:942 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/01799
Gepubliceerd op 15-06-2021
Herziening, belastingfraude. Feitelijk leiding geven aan opzettelijk (namens BV) onjuiste aangiften omzetbelasting doen (art. 69 AWR). Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv, nu uit de bij aanvraag gevoegde documenten blijkt dat hof ten onrechte niet aannemelijk heeft geacht standpunt van aanvrager dat suppletieaangiften voor omzetbelasting in bezit van Belastingd...

ECLI:NL:HR:2021:941 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/04997
Gepubliceerd op 15-06-2021
Economische zaak. OM-cassatie. Ontslag van alle rechtsvervolging t.z.v. opslaan en voorhanden hebben van professioneel vuurwerk, art. 1.2.2 lid 1 en lid 3 Vuurwerkbesluit. Moet art. 1.2.2 lid 3 Vuurwerkbesluit worden aangemerkt als ‘systematische’ specialis t.o.v. art. 1.2.2 lid 1 Vuurwerkbesluit? Hof heeft geoordeeld dat art. 1.2.2 lid 3 Vuurwerkbesluit, waar het gaat om opslaan en voorhanden ...

ECLI:NL:HR:2021:930 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/01822
Gepubliceerd op 15-06-2021
Poging tot zware mishandeling (art. 302.1 Sr) en bedreiging (art. 285.1 Sr). Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Is verdachte bekend met einduitspraak Pr op het moment dat wordt begonnen met tenuitvoerlegging van de in e.a. opgelegde gevangenisstraf? Hof heeft kennelijk aangenomen dat geen sprake is van omstandigheid, vermeld in art. 40...

ECLI:NL:HR:2021:932 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00650
Gepubliceerd op 15-06-2021
Poging tot doodslag (art. 287 Sr) en vernieling (art. 350.1 Sr). 1. Herstelbeslissing hof. Aanvulling op arrest waarin alsnog beslissing wordt genomen op vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd. 2. Verzuim hof in arrest te beslissen op vordering b.p. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2012:BW1478 m.b.t. gevallen waarin en wijze waarop feitenrechter ...

ECLI:NL:HR:2021:936 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00669
Gepubliceerd op 15-06-2021
Medeplegen invoer cocaïne (art. 2.A Opiumwet). Schending aanwezigheidsrecht, nu verdachte t.g.v. grootschalige verkeersopstopping enkele uren kwam vast te zitten in verkeer, waardoor hij hof niet meer tijdig kon bereiken om tz. bij te wonen? Uitgangspunt is dat als dagvaarding van verdachte die is ingeschreven in BRP geldig is betekend, verdachte niet op tz. is verschenen en door verdachte uitd...

ECLI:NL:HR:2021:939 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00714
Gepubliceerd op 15-06-2021
Als masseur ontucht plegen met mannelijke patiënt (meermalen gepleegd), art. 249.1 Sr. 1. Kon hof p-v van verhoor van verdachte voor bewijs gebruiken, nu verklaring van verdachte daarin onjuist is gerelateerd? 2. Bewijsklachten. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. schakelbewijs. 3. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat verklaring van aangever niet betrouwbaar is, omdat sprake is van ‘her...

ECLI:NL:HR:2021:774 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00756
Gepubliceerd op 15-06-2021
Mensenhandel (meermalen gepleegd) door als loverboy gedurende 3 maanden aangeefster (met Marokkaanse achtergrond) ertoe te bewegen om met zoveel mogelijk mannen tegen betaling seks te hebben, art. 273f.1, 273f.4, 273f.6 en 273f.9 Sr. 1. Oogmerk van uitbuiting? 2. Heeft hof verzuimd ambtshalve aangeefster ttz. te horen, nu verdachte in e.a. integraal is vrijgesproken en in h.b. is veroordeeld? H...

ECLI:NL:HR:2021:935 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/01139
Gepubliceerd op 15-06-2021
Niet voldoen aan ambtelijk bevel, art. 184.1 Sr. Rechtmatigheid gebiedsverbod. Verweer dat het o.g.v. art. 172a.1.a Gemeentewet door burgemeester van Middelburg aan verdachte uitgereikte gebiedsverbod niet een rechtmatig, krachtens wettelijk voorschrift gegeven bevel of vordering a.b.i art. 184 Sr is, nu hof in het midden heeft gelaten of verdachte de openbare orde meermalen had verstoord. Bij ...

ECLI:NL:HR:2021:851 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05272
Gepubliceerd op 15-06-2021
Bedreiging (meermalen gepleegd) door met auto bijna tegen achterzijde van dienstmotor van agent aan te rijden, art. 285.1 Sr. 1. Bewijsklacht opzet. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:841 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00768
Gepubliceerd op 15-06-2021
Belaging door glazenwasser, art. 285b.1 Sr. Strafmotivering. Kon hof i.v.m. opgelegde vrijheidsbeperkende maatregelen 2 maal totale duur van vervangende hechtenis van 6 maanden bepalen? Art. 38w Sr. Rechter kan, zoals ook volgt uit wetsgeschiedenis bij art. 38v en 38w Sr, aan verdachte een vrijheidsbeperkende maatregel opleggen waaraan meerdere in art. 38v.2 Sr genoemde verplichtingen worden ve...

ECLI:NL:HR:2021:788 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05071
Gepubliceerd op 15-06-2021
Aanranding met geweld van 8-jarig meisje nabij school door 24-jarige verdachte, art. 246 jo. 248.6 Sr. 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. alternatieve scenario’s. 2. Verzoek tot aanvullend DNA-onderzoek. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:846 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/01688
Gepubliceerd op 15-06-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit verduistering. Raadsman heeft 1 schriftuur ingediend voor strafzaak en ontnemingszaak. Bevat schriftuur in ontnemingszaak cassatiemiddel a.b.i. de wet? Als zodanig middel kan alleen gelden stellige en duidelijke klacht over schending van bepaalde rechtsregel en/of verzuim van toepasselijk vormvoorschrift door rechter die bestreden uitspraak heeft gewezen. Schriftuur...

ECLI:NL:HR:2021:889 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/04730
Gepubliceerd op 15-06-2021
Diefstal met geweld van fles drank uit winkel, art. 312.1 Sr. Vordering benadeelde partij (winkelmedewerker) tot vergoeding van immateriële schade. 1. Heeft hof in strijd met art. 330 Sv niet beslist op verzoek van verdediging om b.p. o.g.v. art. 361.3 Sv n-o te verklaren in zijn vordering, omdat behandeling van vordering een onevenredige belasting van strafgeding zou opleveren? 2. Is sprake va...

ECLI:NL:HR:2021:840 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/01168
Gepubliceerd op 15-06-2021
Belaging van ex-partner (art. 285b.1 Sr) en vernieling van planten, lampjes, deuren en voorgevel van haar woning (art. 350.1 Sr). Vordering benadeelde partij. Kunnen kosten van plaatsen van camerasysteem bij woning van b.p. worden aangemerkt als rechtstreekse schade? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 m.b.t. rechtstreekse schade. Hof heeft kennelijk geoordeeld dat kosten van pla...

ECLI:NL:HR:2021:931 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/01170
Gepubliceerd op 15-06-2021
Uitkeringsfraude door in formulieren m.b.t. haar bijstandsuitkering jarenlang te verzwijgen dat zij eigenaar is van appartement in Turkije, art. 227b Sr. Vormverzuim t.g.v. onrechtmatige handeling verricht door andere functionaris of persoon dan ambtenaar die met opsporing en vervolging is belast, art. 359a Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:1889 m.b.t. vormverzuimen bij voorber...

ECLI:NL:HR:2021:849 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/04469
Gepubliceerd op 15-06-2021
Niet voldoen aan in Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van verdachte transactie van 4.000 liter zoutzuur (stof die vaak voor illegale vervaardiging van verdovende middelen wordt gebruikt), art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Is meldingsplicht genoemd in art. 8 Verordening en art. 2 Wet voorkoming misbruik chemicaliën in ...

ECLI:NL:HR:2021:926 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/01438
Gepubliceerd op 15-06-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op voorwerpen (o.m. auto) onder vriend van klaagster t.z.v. verdenking van witwassen. Ontvankelijkheid cassatieberoep i.v.m. verbeurdverklaring van deel van voorwerpen in strafzaak tegen vriend en teruggave aan rechthebbende van auto. HR: Op redenen vermeld in CAG kan HR cassatieberoep van klaagster niet in behandeling nemen v.zv. dit ziet op deel van inbeslaggenome...

ECLI:NL:HR:2021:842 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00746
Gepubliceerd op 15-06-2021
Verkrachting (meermalen gepleegd) door sportmasseur tijdens massagebijeenkomst, art. 242 Sr. Is sprake van ‘dwang’ tot ondergaan van handelingen die mede bestaan uit seksueel binnendringen van lichaam van aangeefster, nu deze toen niet kenbaar heeft gemaakt dat zij door verdachte verrichte handelingen niet wilde? Hof heeft vastgesteld dat verdachte, die werkzaam is als sportmasseur, in zijn beh...

ECLI:NL:HR:2021:933 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00573
Gepubliceerd op 15-06-2021
Poging tot doodslag op vriend van zus van verdachte (art. 287 Sr) en poging tot moord op zijn zus, art. 289 Sr. 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. gehandhaafd verzoek om getuigen te horen i.h.k.v. vraag of sprake is van eerwraak en belang daarvan voor straftoemeting, omdat verzoek onvoldoende is onderbouwd. 2. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. geh...

ECLI:NL:HR:2021:928 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00110
Gepubliceerd op 15-06-2021
Medeplegen diefstal d.m.v. braak, art. 311.1 Sr. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.a Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat ex art. 260.5 Sv vertaling inleidende dagvaarding aan verdachte (Roemeense nationaliteit), die in e.a. niet ttz. is verschenen, had moeten worden verstrekt? HR herhaalt relevante overwegingen ui...

ECLI:NL:HR:2021:929 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05911
Gepubliceerd op 15-06-2021
Ontucht met 13-jarige stiefdochter door 45-jarige verdachte, art. 245, 247 en 248.2 Sr. 1. Kwalificatieklacht. Heeft hof bewezenverklaarde ten onrechte gekwalificeerd als “terwijl schuldige het feit begaat tegen kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot zijn gezin”, nu bewezenverklaarde ziet op periode van 1-6-2009 tot en met 31-7-2010 en aan art. 248.2 Sr ontleende strafverzwarende oms...

ECLI:NL:HR:2021:853 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05739
Gepubliceerd op 15-06-2021
Aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en voorbereidingshandelingen m.b.t. handel in cocaïne (art. 10.1.3 Opiumwet). Cautie ex art. 29.2 Sv. Hadden opsporingsambtenaren verdachte de cautie moeten geven voordat ze hem vroegen of hij drugs bij zich had? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2056 m.b.t. redelijk vermoeden van schuld en verhoorsituatie. Hof heeft geoordeeld dat aa...

ECLI:NL:HR:2021:940 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05674
Gepubliceerd op 15-06-2021
Medeplegen winkeldiefstal, art. 311.1.4 Sr. Heeft hof op tz. in h.b. zaak tegen verdachte en zaak tegen medeverdachte ten onrechte gelijktijdig maar niet gevoegd behandeld, nu p-v van die tz. inhoudt dat hetgeen in zaak van medeverdachte voorvalt en relevant is voor zaak van verdachte in p-v zal worden gerelateerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:806 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00385
Gepubliceerd op 15-06-2021
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. onttrekking minderjarige aan wettig gezag (art. 279.1 Sr) en ontucht (art. 247 Sr). 1. Heeft hof vonnis van Rb ten onrechte niet ambtshalve vernietigd v.zv. daarin i.v.m. oplegging van schadevergoedingsmaatregel is bevolen dat vervangende hechtenis zal worden toegepast? 2. Vordering benadeelde partij. Kan b.p. in cassatie klagen over gedeeltelijke afwijzing ...

ECLI:NL:HR:2021:901 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05967
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Medeplegen voorbereiding diefstal met geweld en afpersing (art. 46 jo. 312.1 en 317.1 Sr) en medeplegen wapenbezit (art. 26.1 WWM). Heeft hof beslist op bij appelschriftuur gedaan, op ttz. in h.b. gehandhaafd en op nadere ttz. in h.b. herhaald getuigenverzoek? Verzoek d...

ECLI:NL:HR:2021:900 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05777
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Deelname aan criminele organisatie, art. 140.1 Sr. Bewijsklacht. Heeft verdachte wetenschap van oogmerk van organisatie? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05498, 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05617, 19/05685, 19/05687, 19/05732, 19/05738, 19/05967 en 19/05773.

ECLI:NL:HR:2021:899 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05773
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Medeplegen aanwezig hebben van hennepplanten, art. 3.B Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen telen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05498, 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05617, 19/05685, 19/05687, 19/05732, 19/05738, 19/05967 en 19/05777.

ECLI:NL:HR:2021:898 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05738
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Medeplegen aanwezig hebben van hennepplanten, art. 3.C Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen aanwezig hebben. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05498, 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05617, 19/05685, 19/05687, 19/05732, 19/05777, 19/05967 en 19/05773.

ECLI:NL:HR:2021:897 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05732
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Medeplegen hennepteelt, art. 3.B Opiumwet. Strafmotivering. Heeft hof in strijd met art. 359.1 jo. 415 Sv onjuiste weergave van vordering OM opgenomen in arrest? Hof heeft vonnis Rb bevestigd met aanvulling van strafmotivering, in welk verband o.m. is overwogen dat “AG ...

ECLI:NL:HR:2021:896 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05687
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/05498, 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05617, 19/05685, 19/05738, 19/05777, 19/05732, 19/05967 en 19/05773.

ECLI:NL:HR:2021:895 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05685
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/05498, 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05617, 19/05687, 19/05738, 19/05777, 19/05732, 19/05967 en 19/05773.

ECLI:NL:HR:2021:894 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05617
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Medeplichtigheid aan medeplegen uitvoer van 4,3 kilo xtc-pillen (art. 2.a Opiumwet). Heeft verdachte (voorwaardelijk) opzet gehad op uitvoer van xtc-pillen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05498, 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05687, 19/05738, 19/05777, 19/05732,...

ECLI:NL:HR:2021:893 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05611
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr), (medeplegen) telen van hennep (art. 3.B Opiumwet), medeplegen drugsgerelateerde afpersing (art. 317.1 Sr), voorbereiding woningoverval (art. 46 jo. 312.2.2 en 317.1 Sr) en bezit van diverse vuurwapens (art. 26.1 WWM). ...

ECLI:NL:HR:2021:892 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05600
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. 1. Is vaststelling van aantal oogsten toereikend gemotiveerd in het licht van constatering dat in kweekruimte sprake was van kunstmatig toevoegen van CO2? 2. Kan ’s hofs oordeel dat demonteren van kettingen waarmee koolstoffilte...

ECLI:NL:HR:2021:891 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05598
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr), (medeplegen) telen, uitvoer en aanwezig hebben van hennep (art. 3 Opiumwet), aanwezig hebben van amfetamine (art. 2.C Opiumwet) en medeplegen drugsgerelateerde afpersing (art. 317.1 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen aanw...

ECLI:NL:HR:2021:890 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05498
Gepubliceerd op 15-06-2021
Onderzoek Kapel naar Turks/Tilburgse criminele organisatie die zich bezig hield met gewelddadige handel in hard- en softdrugs. Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) en bezit van diverse vuurwapens (art. 26.1 WWM). Bewijsklacht deelname aan criminele organisatie. Bewezenverklaring innerlijk tegenstrijdig? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05598, 19/05600 P, 19/05611, 19/05617, 19/0...

ECLI:NL:HR:2021:924 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05434
Gepubliceerd op 15-06-2021
Poging tot zware mishandeling door hamer tegen voorruit van auto te gooien, art. 302 Sr. Bewijsklacht opzet. Voorwaardelijk opzet op bepaald gevolg (zoals hier zwaar lichamelijk letsel) is aanwezig wanneer verdachte bewust aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat dat gevolg zal intreden. Het moet gaan om kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten. Hof heeft kennelijk geoordee...

ECLI:NL:HR:2021:852 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05420
Gepubliceerd op 15-06-2021
Aanwezig hebben van hennepplanten (art. 3.C Opiumwet) en diefstal van elektriciteit (art. 310 Sr). Bewijsklachten opzettelijk aanwezig hebben van hennep en wegnemen van elektriciteit. Bewezenverklaring van feit 1 houdt o.m. in dat verdachte in pand 539 hennepplanten “opzettelijk aanwezig heeft gehad”, terwijl bewezenverklaring van feit 2 o.m. inhoudt verdachte elektriciteit heeft “weggenomen”. ...

ECLI:NL:HR:2021:925 Hoge Raad, 15-06-2021, 19/05024
Gepubliceerd op 15-06-2021
Poging tot doodslag (art. 287 Sr), poging tot zware mishandeling van zijn toenmalige vriendin (art. 302.1 Sr) en voorhanden hebben van geladen vuurwapen (art. 26.1 WWM). 1. Aanvulling bewijsmiddelen vanwege Covid-19 (corona) (nog) niet door voorzitter hof ondertekend, gevolgd door latere door voorzitter hof ondertekende verklaring inhoudende dat d.m.v. ondertekening daarvan alsnog wordt voorzie...

ECLI:NL:HR:2021:850 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/03947
Gepubliceerd op 15-06-2021
Cassatie in het belang van de wet. Overgangsrecht m.b.t. proeftijd verbonden aan voorwaardelijke invrijheidsstelling van veroordeelde aan wie gevangenisstraf is opgelegd. Kan proeftijd worden verlengd als onherroepelijke veroordeling tot vrijheidsstraf voor 1-1-2018 is uitgesproken? Art. 15c.3 (oud) Sr (sinds 1-1-2018) en art. 6:1:18.2 Sv (sinds 1-1-2020). Rb heeft geoordeeld dat OvJ niet-ontva...

ECLI:NL:HR:2021:937 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00626
Gepubliceerd op 15-06-2021
Hennepteelt in woning (art. 3.B Opiumwet) en diefstal elektriciteit (art. 310 Sr). 1. Kernroljurisprudentie. Verzoek tot terugwijzing van zaak naar Rb wijzen omdat niet afschrift van dagvaarding in e.a. aan de voor verdachte optredende raadsman is toegezonden, art. 48, 423.1 en 423.2 Sv. 2. Processen-verbaal van tz. in h.b. vanwege Covid-19 (corona) wel door voorzitter hof en griffier vastgeste...

ECLI:NL:HR:2021:938 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00627
Gepubliceerd op 15-06-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. 1. Oproepingstermijn (3 of 10 dagen) voor Pr in ontnemingszaak, art. 588a.4 (oud) Sv. Verzoek tot terugwijzing van zaak naar Rb omdat bij toezending van afschriften van oproeping van betrokkene om op tz. van Pr te verschijnen niet o.g.v. art. 588a.4 (oud) Sv geldende termijn 10-dagentermijn in acht is genomen. 2. Kernroljurisprudentie. Verzoek tot terug...

ECLI:NL:HR:2021:927 Hoge Raad, 15-06-2021, 20/00321
Gepubliceerd op 15-06-2021
Rijden zonder rijbewijs op snorfiets, art. 107.1 WVW 1994. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat ex art. 366.4 Sv vertaling mededeling verstekuitspraak van Ktr aan analfabete verdachte (Cubaanse nationaliteit) had moeten worden verstrekt? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:20...

ECLI:NL:HR:2021:803 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/01451
Gepubliceerd op 08-06-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto na aangifte door A (derde-belanghebbende) vanwege bedrog bij verkoop aan B, die auto heeft doorverkocht aan klaagsters (beslagenen). Beklag tegen voornemen OvJ om auto aan derde-belanghebbende terug te geven. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823 m.b.t. maatstaf bij beklag tegen kennisgeving OM ex art. 116.3 Sv van voornemen om voorwerp terug...

ECLI:NL:HR:2021:830 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/01108
Gepubliceerd op 08-06-2021
Eendaadse samenloop van medeplegen van mensensmokkel in bestelbus naar Groot-Brittannië en een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland, art. 197a Sr. Middel over ontbreken strafbaarheid doordat Groot-Brittannië geen EU-lidstaat meer is. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01100.

ECLI:NL:HR:2021:829 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/01100
Gepubliceerd op 08-06-2021
Eendaadse samenloop van medeplegen van mensensmokkel in bestelbus naar Groot-Brittannië en een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland, art. 197a Sr. Middelen over 1. verwerping verweer strekkende tot bewijsuitsluiting en 2. “wederrechtelijkheid” doorreis en verblijf in Nederland van vreemdelingen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01108.

ECLI:NL:HR:2021:839 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/00818
Gepubliceerd op 08-06-2021
Poging tot zware mishandeling (art. 302 Sr) door met mes in rug te steken. Middelen over bewijsvoering en verwerping noodweer(exces). HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:837 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/00134
Gepubliceerd op 08-06-2021
Eendaadse samenloop van overtreding van art. 9.2 WVW 1994 (rijden met ongeldig rijbewijs), meermalen gepleegd. Middel over strafmotivering: blijkt uit Uittreksel Justitiële Documentatie dat t.t.v. plegen feit verdachte twee keer eerder onherroepelijk was veroordeeld t.z.v. art. 9.2 WVW 1994? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:805 Hoge Raad, 08-06-2021, 19/05423
Gepubliceerd op 08-06-2021
Verduistering uit hoofde van beroep (meermalen gepleegd), art. 321 Sr. Overboeken van voor cliënten van letselschadejurist bestemde geldbedragen van verzekeraars aan te merken als ‘wederrechtelijke toe-eigening’? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:1989:ZC8253 m.b.t. betekenis van begrip “zich wederrechtelijk toe-eigenen” a.b.i. art. 321 Sr. Uit bewijsvoering blijkt dat t.b.v. A en B naar...

ECLI:NL:HR:2021:804 Hoge Raad, 08-06-2021, 19/05422
Gepubliceerd op 08-06-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit verduistering geldbedragen uit hoofde van beroep. Zijn bewijsmiddelen met relevante inhoud daarvan voldoende vermeld door verwijzing naar Promis-vonnis in strafzaak? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2013:BV9087 inhoudende dat uitspraak b.m. moet vermelden waaraan schatting van w.v.v. is ontleend met weergave van inhoud daarvan, v.zv. bevattende voor die sch...

ECLI:NL:HR:2021:802 Hoge Raad, 08-06-2021, 19/05193
Gepubliceerd op 08-06-2021
Beklag ex art. 552uu (oud) jo. 552a Sv, beslag ex art. 94a Sv onder klaagster (Hongaars rechtspersoon die wellness centrum exploiteert in Hongarije) op 6 aan haar toebehorende onroerende zaken t.b.v. verhaal van aan A (medeaandeelhouder en medebestuurder van klaagster) op te leggen ontnemingsmaatregel n.a.v. veroordeling t.z.v. drugsdelicten. Verhaalsfrustratie, art. 94a.4 Sv. Bestaan voldoende...

ECLI:NL:HR:2021:828 Hoge Raad, 08-06-2021, 19/02383
Gepubliceerd op 08-06-2021
Medeplegen van witwassen, art. 420bis Sr. Klachten over bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ en medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02381.

ECLI:NL:HR:2021:827 Hoge Raad, 08-06-2021, 19/02381
Gepubliceerd op 08-06-2021
Medeplegen van witwassen, art. 420bis Sr. Klachten over bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ en medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02383.

ECLI:NL:HR:2021:848 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/00137
Gepubliceerd op 08-06-2021
Verduistering van een auto tijdens een proefrit, art. 321 Sr. Bewijsklacht over “wederrechtelijke toe-eigening”. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:838 Hoge Raad, 08-06-2021, 21/00136
Gepubliceerd op 08-06-2021
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Oekraïne. Middel over uitleg en verwerping verweer schending art. 3 en 6 EVRM. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Rb heeft uitlevering van opgeëiste persoon aan Oekraïne toelaatbaar verklaard ter strafvervolging “van het feit omschreven in het hiervoor genoemde arrestatiebevel”. Uitspraak van Rb vermeldt echter niet met voldoende precisie om welk “arr...

ECLI:NL:HR:2021:836 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/00523
Gepubliceerd op 08-06-2021
Bedreiging met enig misdrijf tegen leven gericht door bij controle van (paarden)bedrijf tegenover 2 inspecteurs van NVWA bedreigende woorden (“als ik dat wijf voor mijn auto krijg, rijd ik haar hartstikke dood”) te uiten over hun collega (toezichthoudende dierenarts), die niet bij controle aanwezig is, art. 285.1 Sr. Bewijsklacht opzet. Heeft verdachte opzet gehad op het overbrengen van de door...

ECLI:NL:HR:2021:801 Hoge Raad, 08-06-2021, 20/00430
Gepubliceerd op 08-06-2021
Valsheid in geschrift, art. 225 Sr. Opzet op valsheid? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1986:AC9271 m.b.t. betekenis “valselijk opgemaakt” a.b.i. art. 225 Sr en opzet verdachte op valselijk opmaken van geschrift. Uit bewijsvoering kan, mede in licht van ttz. in h.b. gevoerd verweer – i.h.b. wat is aangevoerd over (naderhand door gemeente aangepaste) vraagstelling van formulier ...

ECLI:NL:HR:2015:3862 Hoge Raad, 27-10-2015, 14/04164
Gepubliceerd op 02-06-2021
-

ECLI:NL:HR:2021:782 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/02460
Gepubliceerd op 01-06-2021
Diefstal d.m.v. valse sleutel, meermalen gepleegd (art. 311.1.5 Sr), (medeplegen van) oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan, ttz. in h.b. gehandhaafd en op latere tz. in h.b. herhaald getuigenverzoek (3 personen), omdat noodzaak niet is gebleken. 1. Afwijzing in arrest toereikend gemotiveerd? 2. Gebruik ...

ECLI:NL:HR:2021:814 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/03874
Gepubliceerd op 01-06-2021
Herziening. PGB-fraude. Aangevoerd wordt dat gelet op nalatig handelen van OM sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv. Met hetgeen in aanvraag naar voren wordt gebracht ter feitelijke onderbouwing van het “nieuwe gegeven”, wordt dat gegeven niet aannemelijk gemaakt. Aanvraag kan daarom in zoverre niet ernstig vermoeden a.b.i. art. 457.1.c Sv wekken. Dat geldt ook voor het overige wat i...

ECLI:NL:HR:2021:808 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/05904
Gepubliceerd op 01-06-2021
Profijtontneming. Middel over een uos. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met drie andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:807 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/05866
Gepubliceerd op 01-06-2021
Profijtontneming. Middel over afwijzing van de verzoeken om personen als getuigen te horen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met drie andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:812 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/01719
Gepubliceerd op 01-06-2021
Verduistering in dienstbetrekking, art. 322 Sr. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Bedraagt maximale duur van gijzeling 360 of 365 dagen en betreft dit een opleggings- of executiekwestie? HR vernietigt overeenkomstig HR:2020:914 ’s hofs uitspraak v.zv. daarbij vervangende hechtenis is toegepast. O.g.v. redenen vermeld in CAG geldt daarbij d...

ECLI:NL:HR:2021:809 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/05905
Gepubliceerd op 01-06-2021
Middelen over afwijzing van het bij pleidooi gedane verzoek om personen als getuigen te horen en bewijsklacht dat de bij het witwassen betrokken bedragen en auto’s van misdrijf afkomstig zijn. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met drie andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:810 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/00705
Gepubliceerd op 01-06-2021
Profijtontneming. Schatting omvang wvv mede o.g.v. aankoopbedragen van door betrokkene op Marktplaats verkochte voorwerpen. HR vermindert het wvv nu uit de bijlagen bij het aanvullende p-v financieel onderzoek volgt dat betrokkene de betreffende voorwerpen niet in de onderzoeksperiode heeft aangeschaft.

ECLI:NL:HR:2021:811 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/01348
Gepubliceerd op 01-06-2021
Voorhanden hebben pepperspray, art. 13.1 WWM. Opgave van bewijsmiddelen a.b.i. art. 359.3 Sv. Bevestiging vonnis Pr met daarin slechts opgave van b.m., terwijl raadsman in h.b. vrijspraak heeft bepleit. Uit bewoordingen van art. 359.3 Sv volgt dat deze bepaling in ieder geval geen toepassing kan vinden indien door of namens verdachte ttz. vrijspraak is bepleit. Daarom had hof het vonnis alleen ...

ECLI:NL:HR:2021:787 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/02739
Gepubliceerd op 01-06-2021
Jeugdzaak. Overtreding gebiedsverbod burgemeester, art. 184.1 Sr. Onderzoek door strafrechter naar rechtmatigheid bevel, terwijl bestuursrechtelijke rechtsgang nog loopt. 1. Aanhoudingsverzoek op de grond dat bestuursrechter nog niet definitief heeft geoordeeld of gebiedsverbod rechtmatig aan verdachte is opgelegd. 2. Was hof gehouden onderzoek te doen naar rechtmatigheid van het aan verdachte ...

ECLI:NL:HR:2021:789 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/00533
Gepubliceerd op 01-06-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hypotheekfraude. Is hof in ontnemingszaak gebonden aan oordeel van hof in hoofdzaak dat verdachte meer financieel nadeel dan voordeel heeft gehad? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:1999:ZD1501, inhoudende dat ontnemingsrechter is gebonden aan oordeel van rechter in hoofdzaak maar dat ontnemingsrechter een zelfstandig oordeel toekomt m.b.t. alle verweren die ...

ECLI:NL:HR:2021:785 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/05008
Gepubliceerd op 01-06-2021
Poging tot diefstal met valse sleutels, art. 311.1.5 Sr. Geen afschrift van dagvaarding in h.b. verzonden aan geregistreerde raadsvrouw van verdachte, die zich via kale e-mail heeft gesteld, waarna griffie deze e-mail onder vermelding van “stelbrief inzake(…) Ze is genoteerd” heeft doorgestuurd naar zittingsgriffier. Niet blijkt dat afschrift van dagvaarding in h.b. aan raadsvrouw is gezonden, ...

ECLI:NL:HR:2021:770 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/01240
Gepubliceerd op 01-06-2021
Belaging (art. 285b.1 Sr), handelen in strijd met gedragsaanwijzing (art. 184a Sr) en vernieling (art. 350.1 Sr). Maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking (langdurig toezicht), art. 38z Sr. Kan deze maatregel slechts worden opgelegd als reclasseringsrapport de oplegging daarvan daadwerkelijk adviseert? Gelet op het mogelijk ingrijpende karakter en de potentieel lange d...

ECLI:NL:HR:2021:786 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/05110
Gepubliceerd op 01-06-2021
Rijden terwijl verdachte wist of redelijkerwijs moest dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Kan uit omstandigheid dat besluit tot ongeldigverklaring rijbewijs per aangetekende brief is verzonden naar verdachte, CBR rijbewijs van verdachte via politie heeft ontvangen en onderzoek naar alcoholgebruik van verdachte heeft plaatsgevonden, worden afgeleid dat verdachte wist of rede...

ECLI:NL:HR:2021:790 Hoge Raad, 01-06-2021, 20/00567
Gepubliceerd op 01-06-2021
Witwassen, art. 420bis.1.a Sr. Verbergen en verhullen van herkomst van geldbedrag (€ 94.210) in vakantiewoning? Nu uit gebezigde b.m. niet méér kan worden afgeleid dan dat op ongebruikelijke plaatsen in (vakantie)woning van verdachte een grote hoeveelheid geld is aangetroffen, te weten in brandblussers, in een hoes/speeltunnel voor katten achter de bank en in een broekzak van een korte broek di...

ECLI:NL:HR:2021:813 Hoge Raad, 01-06-2021, 19/05862
Gepubliceerd op 01-06-2021
Medeplegen witwassen, art. 420bis.1.b Sr. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan, bij faxbericht gehandhaafd en op tz. in h.b. herhaald getuigenverzoek (meerdere personen), omdat noodzaak niet is gebleken, waarna onderzoek opnieuw is aangevangen. Beslissing gegeven o.g.v. art. 418.3 Sv? Art. 322.4 Sv, 410 Sv en 418 Sv. In deze cassatieprocedure kan alleen worden opgekomen tegen afwijzende bes...

ECLI:NL:HR:1986:AC9271 Hoge Raad, 18-03-1986, 79236M
Gepubliceerd op 31-05-2021
Militaire zaak. Valsheid in geschrift door geldopnameformulier valselijk op te maken met oogmerk om het als echt te gebruiken, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr) en afdreiging door te dreigen aan sociale dienst door te geven dat vrouw met WW-uitkering zwart werkt, meermalen gepleegd (art. 318.1 Sr) 1. Beroep op nietigheid dagvaarding t.a.v. valsheid in geschrift op de grond dat bestanddelen ‘on...

ECLI:NL:HR:2021:759 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/02622
Gepubliceerd op 26-05-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager t.z.v. verdenking van rijden zonder geldig rijbewijs. Bij stukken van geding bevindt zich een afschrift van uitspraak hof in strafzaak tegen klager. In die uitspraak is beslist over inbeslaggenomen voorwerp waarvan klager teruggave heeft verzocht. Door beslissing over beslag in strafzaak kan op klaagschrift geen (andersluidende) beslissing meer ...

ECLI:NL:HR:2021:727 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/01127
Gepubliceerd op 25-05-2021
Eendaadse samenloop van verkrachting en feitelijke aanranding van de eerbaarheid, art. 242 en 246 Sr. Middelen over afwijzing verzoeken aanstellen deskundige en horen deskundige m.b.t. DNA-kwesties, en niet responderen op uos m.b.t. betrouwbaarheid verklaringen aangeefster. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:773 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00018
Gepubliceerd op 25-05-2021
Beschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen computerkast en IPad na onherroepelijke veroordeling t.z.v. (poging tot) afdreiging (meermalen gepleegd), verkrachting (meermalen gepleegd), computervredebreuk en opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die d.m.v. een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen/worden verwerkt/worden overgedragen wissen....

ECLI:NL:HR:2021:758 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/04507
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen mensenhandel door gedurende drie weken een kwetsbare, verstandelijk beperkte vrouw in de prostitutie te laten werken (art. 273f.1.1 en 273f.1.4 Sr). 1. Vordering b.p. m.b.t. materiële schade (inkomsten uit prostitutiewerkzaamheden) Is hoogte van door hof geschatte materiële schade van b.p. begrijpelijk, nu hof daarbij is uitgegaan van 15 gewerkte dagen in bepaalde periode, terwijl b....

ECLI:NL:HR:2021:771 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00393
Gepubliceerd op 25-05-2021
Belaging, art. 285b Sr. Hof betrekt bij strafmotivering dat uit uittreksel justitiële documentatie blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld voor strafbare feiten. Die vaststelling is niet begrijpelijk. Dat uittreksel bevat immers slechts één veroordeling, maar dat betreft de veroordeling door de Rb in de onderhavige zaak. Verder maakt het uittreksel melding van een transactie, maar anders dan...

ECLI:NL:HR:2021:757 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/04378
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen mensenhandel door gedurende zes weken een kwetsbare, verstandelijk beperkte vrouw in de prostitutie te laten werken en financieel uit te buiten (art. 273f.1.1, 273f.1.4 en 273f.1.6 Sr) en poging tot oplichting (art. 326 Sr). Klachten t.a.v. 1. vordering b.p. en 2. omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1: HR: art. 81.1 RO. Ad 2: H...

ECLI:NL:HR:2021:777 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/05575
Gepubliceerd op 25-05-2021
Poging tot oplichting (art. 326 Sr). Hof heeft niet beslist op ttz gedaan verzoek tot teruggave van onder verdachte inbeslaggenomen geldbedrag op de grond dat officiële kennisgeving van inbeslagneming van geldbedrag ontbreekt. Oordeel hof dat er geen rechtsbasis is voor enige beslissing omtrent inbeslaggenomen geld, omdat officiële kennisgeving van inbeslagneming van het geld ontbreekt, is onju...

ECLI:NL:HR:2021:772 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00961
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutel (art. 311.1.4 en 311.1.5 Sr) en lokaalvredebreuk (art. 138 Sr). Middel m.b.t. verwerping beroep op psychische overmacht. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:769 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/01406
Gepubliceerd op 25-05-2021
Caribische zaak. Schietpartij in Curaçao. Rechter neemt per audioverbinding deel aan onderzoek ttz. HR: Rijkswet Gemeenschappelijk HvJ noch enige andere in Curaçao geldende wettelijke bepaling voorziet in mogelijkheid dat rechter die (mede) de zaak behandelt niet fysiek aanwezig is op tz. maar d.m.v. een audioverbinding deelneemt aan het onderzoek ttz, zodat moet worden aangenomen dat (Rijks)we...

ECLI:NL:HR:2021:767 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/04942
Gepubliceerd op 25-05-2021
Caribische zaak. Schietpartij in Curaçao. Poging tot doodslag (meermalen gepleegd) en overtreding van een verbod gesteld bij artikel 3.1 Vuurwapenverordening (meermalen gepleegd). Middelen m.b.t. bewijsvoering en verwerping noodweer(exces). HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01406.

ECLI:NL:HR:2021:776 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/02597
Gepubliceerd op 25-05-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Vervolg op ECLI:NL:HR:2021:199. Samenhang met 20/03357 B.

ECLI:NL:HR:2021:775 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/03357
Gepubliceerd op 25-05-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Vervolg op ECLI:NL:HR:2021:200. Samenhang met 20/02597 B.

ECLI:NL:HR:2021:756 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/04337
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen mensenhandel door gedurende twee maanden een kwetsbare, verstandelijk beperkte vrouw in de prostitutie te laten werken en financieel uit te buiten alsmede door het in de prostitutie brengen van een 15-jarig meisje (art. 273f.1.1, 273f.1.4, 273f.1.6 en art. 273.1.5 Sr). 1. Vordering b.p. m.b.t. materiële schade (inkomsten uit prostitutiewerkzaamheden). Is hoogte van door hof geschatte...

ECLI:NL:HR:2021:755 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/04336
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen mensenhandel door gedurende vier maanden een kwetsbare, verstandelijk beperkte vrouw in de prostitutie te laten werken en financieel uit te buiten alsmede door het in de prostitutie brengen van een 15-jarig meisje (art. 273f.1.1, 273f.1.4, 273f.1.6 en art. 273.1.5 Sr). Middel m.b.t. vordering b.p. en omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36...

ECLI:NL:HR:2021:724 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00010
Gepubliceerd op 25-05-2021
Belaging van medewerker hogeschool, art. 285b Sr. Middelen over klachtvereiste art. 285b.2 Sr na aangifte door een ander dan de belaagde, voldoende steunbewijs, en stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:725 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00255
Gepubliceerd op 25-05-2021
Poging tot doodslag (art. 287 Sr), poging tot zware mishandeling terwijl de schuldige het misdrijf begaat tegen zijn echtgenoot (meermalen gepleegd) (art. 304 Sr) en poging tot zware mishandeling (art. 302 Sr). Middel over toereikendheid bewijsvoering poging tot doodslag. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:726 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00565
Gepubliceerd op 25-05-2021
Opzetheling (meermalen gepleegd), art. 416 Sr. Middel over toereikendheid bewijs(overweging) dat verdachte t.t.v. het voorhanden krijgen van de goederen wist dat deze van misdrijf afkomstig waren. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:746 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/00054
Gepubliceerd op 25-05-2021
Opzettelijk vervoeren cocaïne en heroïne (art. 2.B Opiumwet). Vormverzuim, art. 359a Sv. 1. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting na onrechtmatige doorzoeking auto. 2. Geldt eis dat rechter i.g.v. strafvermindering ex art. 359a Sv moet aangeven in hoeverre hij straf i.v.m. begaan vormverzuim vermindert na ECLI:NL:HR:2020:1889 nog steeds? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:...

ECLI:NL:HR:2021:766 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/03735
Gepubliceerd op 25-05-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met zaak 19/03630.

ECLI:NL:HR:2021:722 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/01846
Gepubliceerd op 25-05-2021
Poging doodslag door voorbijganger met mes in rug te steken, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2021:728 Hoge Raad, 25-05-2021, 20/02039
Gepubliceerd op 25-05-2021
Economische zaak. Feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld bij art. 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), begaan door een rechtspersoon (meermalen gepleegd) en feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld bij art. 3.1 Wwft, begaan door een rechtspersoon (meermalen gepleegd). Verdach...

ECLI:NL:HR:2021:764 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/01823
Gepubliceerd op 25-05-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen verduistering (meermalen gepleegd). Kunnen overschrijvingen naar bankrekening van stichting, waarvan betrokkene bestuurder is, worden aangemerkt als door betrokkene genoten w.v.v.? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:3364 inhoudende dat bij bepaling w.v.v. dient te worden uitgegaan van voordeel dat betrokkene daadwerkelijk heeft behaald...

ECLI:NL:HR:2021:763 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/01822
Gepubliceerd op 25-05-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen verduistering (meermalen gepleegd). Kunnen overschrijvingen naar bankrekening van stichting, waarvan betrokkene bestuurder is, worden aangemerkt als door betrokkene genoten w.v.v.? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:3364 inhoudende dat bij bepaling w.v.v. dient te worden uitgegaan van voordeel dat betrokkene daadwerkelijk heeft behaald...

ECLI:NL:HR:2021:761 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/01325
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen van verduistering (meermalen gepleegd), art. 321 Sr. Verduistering groot geldbedrag van hoogbejaarde vrouw. Middelen m.b.t. bewijsvoering, medeplegen en strafmotivering. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01823, 19/01822, 19/01329.

ECLI:NL:HR:2021:762 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/01329
Gepubliceerd op 25-05-2021
Medeplegen van verduistering (meermalen gepleegd), art. 321 Sr. Verduistering groot geldbedrag van hoogbejaarde vrouw. Middelen m.b.t. bewijsvoering, laatste woord gevoerd door medeverdachte, en strafmotivering. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01823, 19/01822, 19/01325.

ECLI:NL:HR:2021:765 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/03630
Gepubliceerd op 25-05-2021
Gewelddadige overval op golfclub in Amsterdam. Diefstal met geweld en bedreiging met geweld in vereniging (art. 312.2.2 Sr). Afwijzing van ttz. in h.b. op laatste dag van inhoudelijke behandeling bij pleidooi gedaan voorwaardelijk getuigenverzoek (man die bij politie heeft verklaard dat medeverdachte tegen hem heeft gezegd hoe overval is verlopen), omdat noodzaak niet is gebleken. HR herhaalt r...

ECLI:NL:HR:2021:760 Hoge Raad, 25-05-2021, 21/00286
Gepubliceerd op 25-05-2021
Cassatie in belang der wet. Duur tbs met verpleging als tbs is opgelegd t.z.v. misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen (geweldsmisdrijf) a.b.i. 38e.1 Sr. Kan in dergelijk geval rechter die deze maatregel oplegt bepalen dat duur van maatregel is gemaximeerd? Uit stelsel van de wet volgt als uitgangspunt dat het oplegging...

ECLI:NL:HR:2021:768 Hoge Raad, 25-05-2021, 19/05430
Gepubliceerd op 25-05-2021
Ontucht door 20-jarige verdachte met aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwd 6-jarig nichtje en 2-jarig neefje (meermalen gepleegd), art. 249 Sr. 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan, ttz. in h.b. gehandhaafd en op latere tz. in h.b. herhaald voorwaardelijk gedaan getuigenverzoek (nichtje dat eerder bij politie is gehoord), omdat noodzaak niet is gebleken. 2. Gebruik van getuigenverkl...

ECLI:NL:HR:2021:745 Hoge Raad, 18-05-2021, 20/01189
Gepubliceerd op 18-05-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Belgische autoriteiten op telefoons en USB-sticks onder klager, waarna klager o.g.v. art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv klaagschrift indient. Vordert belang van strafvordering voortduren van beslag op digitale gegevensdragers? Op redenen vermeld in ECLI:NL:HR:2021:679 leidt middel niet tot cassatie. Volgt verwerping. Samenhang met 20/01190...

ECLI:NL:HR:2021:744 Hoge Raad, 18-05-2021, 19/03527
Gepubliceerd op 18-05-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Belgische autoriteiten op horloges en digitale gegevensdragers onder klager t.z.v. verdenking van illegale handel in verdovende middelen, waarna klager o.g.v. art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv klaagschrift indient. Vordert belang van strafvordering voortduren van beslag op digitale gegevensdragers? Rb moest gelet op art. 5.4.10.3 jo. 552a...

ECLI:NL:HR:2021:743 Hoge Raad, 18-05-2021, 19/03191
Gepubliceerd op 18-05-2021
Medeplegen aanwezig hebben van ongeveer 19 kilo amfetamine in woning (art. 2.C Opiumwet) en voorhanden hebben van 2 traangasbusjes (art. 26.1 WWM) en ploertendoder (art. 13.1 WWM) in eigen woning. Heeft hof nagelaten om in h.b. beslissing te nemen omtrent in beslag genomen en nog niet teruggegeven telefoon, nu hof vonnis Rb met uitzondering van strafoplegging en strafmotivering heeft bevestigd?...

ECLI:NL:HR:2021:739 Hoge Raad, 18-05-2021, 20/01187
Gepubliceerd op 18-05-2021
Seksueel binnendringen bij meisje onder 16 jaren door als 27-jarige verdachte op bankje bij vijver ontuchtige handelingen (betasten van borsten en geven van tongzoen) te plegen met 13-jarig meisje, art. 245 Sr. Kwalificatieklacht. Is sprake van ‘seksueel binnendringen van lichaam’? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:1431 en ECLI:NL:HR:2013:BZ2653, inhoudende dat geven van to...

ECLI:NL:HR:2021:692 Hoge Raad, 18-05-2021, 20/00340
Gepubliceerd op 18-05-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto onder zoon van klager t.z.v. verdenking van overtreding van Opiumwet. Anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. Is auto aan klager gaan toebehoren met doel de uitwinning van dat voertuig te bemoeilijken of te verhinderen? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:2144 m.b.t. toepasselijke maatstaf of buiten redelijke twijfel is dat derde die ex art. 552a S...

ECLI:NL:HR:2021:738 Hoge Raad, 18-05-2021, 19/05644
Gepubliceerd op 18-05-2021
Opzettelijk niet voldoen aan verplichting tot doen van aangifte bij douane door op Schiphol met € 10.000 in zijn handbagage op vliegtuig naar Dubai te stappen, art. 10:1 Algemene douanewet. Heeft verdachte voorwaardelijk opzet op niet doen van aangifte bij verlaten van EU? Bij beantwoording van vraag of verdachte “opzettelijk” heeft nagelaten aangifte te doen van vervoer van € 10.000, heeft hof...

ECLI:NL:HR:2021:741 Hoge Raad, 18-05-2021, 19/00303
Gepubliceerd op 18-05-2021
Gewoontewitwassen van in totaal € 360.000, art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr. 1. Bewijsklacht. Wist verdachte dat geldbedrag afkomstig was uit enig misdrijf? 2. Afwijzing van vordering tot verbeurdverklaring van geldbedrag. Heeft hof nagelaten o.g.v. art. 353 Sv beslissing te nemen over o.g.v. art. 94 Sv inbeslaggenomen geldbedrag? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03004.

ECLI:NL:HR:2021:734 Hoge Raad, 18-05-2021, 19/03004
Gepubliceerd op 18-05-2021
Gewoontewitwassen van in totaal € 360.000, art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht. Is sprake van maken van ‘gewoonte’ van witwassen? Opvatting dat voor bewezenverklaring van maken van ‘gewoonte’ van witwassen is vereist dat wordt vastgesteld dat verdachte ‘neiging’ had om telkens weer zich schuldig te maken aan witwassen, vindt geen steun in het recht. Bewezenverklaring van...

ECLI:NL:HR:2021:733 Hoge Raad, 18-05-2021, 18/02278
Gepubliceerd op 18-05-2021
Medeplegen voorbereidingshandelingen voor productie van synthetische drugs (art. 10a.1.3 Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben en gebruiken van ‘jammer’ (art. 10.9.1 Telecommunicatiewet). Strafmotivering (gevangenisstraf van 14 maanden), verwijzing naar niet tenlastegelegd feit. Kon hof bij strafoplegging betrekken dat verdachte eerder is veroordeeld voor Opiumwetdelict? HR herhaalt relevante...

ECLI:NL:HR:2021:732 Hoge Raad, 18-05-2021, 18/00947
Gepubliceerd op 18-05-2021
Medeplegen voorbereidingshandelingen voor productie van synthetische drugs (art. 10a.1.3 Opiumwet. Bewijsklacht. Kan uit bewijsmiddelen volgen dat verdachte de stoffen voorhanden heeft gehad? Bewezenverklaring houdt o.m. in dat verdachte natriumboorhydride, formamide, APAAN en piperonyl methyl keton voorhanden heeft gehad. Deze onderdelen van bewezenverklaring kunnen echter niet z.m. worden afg...

ECLI:NL:HR:2021:731 Hoge Raad, 18-05-2021, 18/00946
Gepubliceerd op 18-05-2021
Medeplegen voorbereidingshandelingen voor productie van synthetische drugs (art. 10a.1.3 Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben en gebruiken van ‘jammer’ (art. 10.9.1 Telecommunicatiewet). 1. Bewijsklachten voorbereidingshandelingen. Worden aangetroffen stoffen naar hun uiterlijke verschijningsvorm in de regel gebruikt bij productie van synthetische drugs? 2. Bewijsklachten aanwezig hebben ‘ja...

ECLI:NL:HR:2021:740 Hoge Raad, 18-05-2021, 19/02353
Gepubliceerd op 18-05-2021
Ontucht met 16-jarige jongen die aan zijn zorg en waakzaamheid is toevertrouwd door docent, meermalen gepleegd (art. 249.1 Sr), vervaardigen en bezit van kinderporno (art. 240b.1 Sr), bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr), doen van valse aangifte, meermalen gepleegd (art. 188 Sr) en lasterlijke aanklacht, meermalen gepleegd (art. 268.1 Sr). 1. Verweer dat OM n-o is in vervolging, omdat...

ECLI:NL:HR:2021:737 Hoge Raad, 18-05-2021, 20/00740
Gepubliceerd op 18-05-2021
Gekwalificeerde verduistering in dienstbetrekking van groot geldbedrag door bestuurder van charitatieve stichting, art. 323 Sr. 1. Uos dat door verdachte verrichte uitgaven en opnames plaats vonden o.g.v. rechtsgeldige arbeidsovereenkomst, zodat die uitgaven en opnames niet kunnen worden gekwalificeerd als wederrechtelijke toe-eigening. 2. Uos dat bij verdachte geen sprake was van opzet. 3. Uos...

ECLI:NL:HR:2021:735 Hoge Raad, 18-05-2021, 20/01047
Gepubliceerd op 18-05-2021
Medeplegen diefstal met geweld van tas van aangeefster door als bestuurder van scooter dicht langs aangeefster te rijden, terwijl medeverdachte, die achterop scooter zit, aan hengsel van tas van aangeefster trekt, art. 312.2.2 Sr. Is sprake van bewuste en nauwe samenwerking? ’s Hofs oordeel komt er op neer dat gelet op gedragingen van verdachte (i.h.b. onmiddellijke reactie van verdachte op tre...

ECLI:NL:HR:2021:679 Hoge Raad, 18-05-2021, 20/01190
Gepubliceerd op 18-05-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Belgische autoriteiten op telefoons en USB-sticks onder klager, waarna klager o.g.v. art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv klaagschrift indient. Vordert belang van strafvordering voortduren van beslag op digitale gegevensdragers? Rb moest gelet op art. 5.4.10.3 jo. 552a Sv beoordelen of voorwerpen het bewijsmateriaal betreffen waarop EOB betr...

ECLI:NL:HR:2021:736 Hoge Raad, 18-05-2021, 20/02289
Gepubliceerd op 18-05-2021
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 2 woningen en 3 bedrijfspanden onder klaagster (stichting) t.z.v. verdenking van witwassen i.h.k.v. strafzaak tegen een van de oprichters van klaagster. Is Rb te ver vooruitgelopen op mogelijke uitkomst in hoofd- of ontnemingszaak? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t. toepasselijke maatstaf i.g.v. beslag ex art. 94 Sv,...

ECLI:NL:HR:2015:702 Hoge Raad, 03-02-2015, 13/05895
Gepubliceerd op 14-05-2021
-

ECLI:NL:HR:1942:244 Hoge Raad, 12-01-1942, 45653
Gepubliceerd op 14-05-2021
Toetsingsarrest. De Nederlandse rechter is niet bevoegd om regelgeving van de Duitse bezetter te toetsen aan internationaal recht. Diens verordeningen gelden ‘onder de huidige omstandigheden’ als Nederlandse wetgeving. Conclusie is niet meer voorhanden.

ECLI:NL:HR:1987:AB8285 Hoge Raad, 03-02-1987, 80186
Gepubliceerd op 14-05-2021
Valse aangifte doen, art. 188 Sr. Strafmotivering. Is hof ex art. 359.5 Sv gehouden bij oplegging van voorwaardelijke straf redenen op te geven die hebben geleid tot bepalen van duur van proeftijd? HR: Op grond vermeld in CAG treft middel geen doel. CAG: Noch wetsgeschiedenis noch rechtspraak bieden steun voor deze opvatting, nu proeftijd zelf geen straf of maatregel is a.b.i. art. 359.5 Sv. Da...

ECLI:NL:HR:2021:730 Hoge Raad, 11-05-2021, 20/00998
Gepubliceerd op 11-05-2021
Poging tot doodslag in het verkeer (art. 287 Sr), diefstal (art. 310 Sr) en overtreding art. 5 WVW 1994. Met gestolen taxibus veroorzaken van bijna frontale botsing met motoragent en flankaanrijding met achtervolgende politieauto. Middelen o.m. over voorwaardelijk opzet op de dood, m.n. het welbewust aanvaarden van het gevolg en de aanmerkelijke kans op overlijden. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:729 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/04787
Gepubliceerd op 11-05-2021
Rijden onder invloed (art. 8.2.a WVW 1994) en rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard (art. 9.2 WVW 1994). O.m. bewijsklachten m.b.t. (wetenschap verdachte) ongeldigverklaring van zijn rijbewijs. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:723 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/04991
Gepubliceerd op 11-05-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op bankrekeningen van klager t.z.v. verdenking van overtreding van Wet op de kansspelen. Is sprake van verdenking wegens misdrijf waarvoor geldboete van vijfde categorie kan worden opgelegd a.b.i. art. 94a.1 of 94a.2 Sv? Bij beoordeling van klaagschrift van beslagene gericht tegen beslag a.b.i. art. 94a.1 of 94a.2 Sv, dient rechter te onderzoeken of a. op het momen...

ECLI:NL:HR:2021:706 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/00647
Gepubliceerd op 11-05-2021
Medeplegen van gewapende overval op horecagelegenheid (art. 312 Sr). Middelen over 1. afwijzing verzoeken tot verrichten nader onderzoek, 2. verwerping uos m.b.t. betrouwbaarheid en geloofwaardigheid getuige en 3. omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1 en 2: HR: art. 81.1 RO. Ad 3: HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling...

ECLI:NL:HR:2021:693 Hoge Raad, 11-05-2021, 20/00569
Gepubliceerd op 11-05-2021
Post-Keskin zaak. Eenvoudige belediging door als taxichauffeur een inzittende van zijn taxi (toerist) in haar gezicht te spugen, art. 266.1 Sr. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. herhaald getuigenverzoek (aangeefster en andere inzittende van taxi). Toereikend gemotiveerd? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2021:576 m.b.t. beoordeling van verzoeken tot oproep...

ECLI:NL:HR:2021:694 Hoge Raad, 11-05-2021, 20/00394
Gepubliceerd op 11-05-2021
Voorhanden hebben van 2 pistolen, geluiddemper en munitie in woning (art. 13.1 en 26.1 WWM). Vormverzuim begaan buiten voorbereidend onderzoek, art. 359a Sv. Verwerping beroep op n-o OM en verweer strekkende tot bewijsuitsluiting o.g.v. onwaarheden in onderbouwing van vordering tot doorzoeking van woning. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:1889 m.b.t. vormverzuimen bij voorb...

ECLI:NL:HR:2021:686 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/04718
Gepubliceerd op 11-05-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen en andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.3 Sr. Onderscheid tussen art. 36e.2 Sr en art. 36e.3 Sr. Heeft hof bij berekening w.v.v. verondersteld voordeel betrokken uit. feiten waarvoor betrokkene niet is vervolgd? O.g.v. art. 36e.2 Sr kan ontnemingsmaatregel mede betrekking hebben op voordeel dat betrokkene heeft verkregen d.m.v. of uit baten van andere s...

ECLI:NL:HR:2021:690 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/04149
Gepubliceerd op 11-05-2021
Economische zaak. Opzettelijke overtreding van voorschrift gesteld bij art. 5 Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Middelen over o.a. niet responderen op verweer strekkende tot n-o OM en parkeren binnen bebouwde kom van vrachtwagen waarin gevaarlijke stoffen waren vervoerd en die geleegd was maar niet gereinigd. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:707 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/03219
Gepubliceerd op 11-05-2021
Mishandeling (art. 300 Sr). Middel over omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:681 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/03194
Gepubliceerd op 11-05-2021
Rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard (art. 9.2 WVW 1994). Laatste woord gegeven aan raadsman i.p.v. verdachte, art. 311.4 Sv. Uit p-v van tz. in h.b. blijkt niet dat aan verdachte het recht is gelaten het laatst te spreken. Daarom moet het ervoor worden gehouden dat het voorschrift dat in art. 311.4 Sv op straffe van nietigheid is gegeven, niet in acht is genomen. ...

ECLI:NL:HR:2021:697 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/03153
Gepubliceerd op 11-05-2021
Caribische zaak. Medeplegen van witwassen (artt. 420b, 430c (oud) en 1:123, 2:404 en 2:405 Sr Aruba) en medeplegen van overtreden Landsverordening bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (jo. art. 1:123 Sr Aruba). Klachten over o.a. medeplegen en verbeurdverklaring inbeslaggenomen voorwerpen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03152.

ECLI:NL:HR:2021:691 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/05166
Gepubliceerd op 11-05-2021
Witwassen door 2 grote geldbedragen (218.405 euro en 90.675 Britse pond) in zijn auto voorhanden te hebben, art. 420bis.1.b Sr. Bewezenverklaring witwassen zonder vastgesteld grondmisdrijf na nader onderzoek OM n.a.v. door verdachte gegeven verklaring over legale herkomst. Zijn geldbedragen “afkomstig uit enig misdrijf” a.b.i. art. 420bis Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:20...

ECLI:NL:HR:2021:696 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/03152
Gepubliceerd op 11-05-2021
Caribische zaak. Medeplegen van witwassen (artt. 420b, 430c (oud) en 1:123, 2:404 en 2:405 Sr Aruba) en medeplegen van overtreden Landsverordening bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (jo. art. 1:123 Sr Aruba). Klachten over o.a. medeplegen, strafoplegging en verbeurdverklaring inbeslaggenomen voorwerpen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03153.

ECLI:NL:HR:2021:680 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/02889
Gepubliceerd op 11-05-2021
Verdachte n-o, geen middelen ingediend. Samenhang met 19/02826, 19/02828 P, 19/02887 en 19/02888 P.

ECLI:NL:HR:2021:695 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/02713
Gepubliceerd op 11-05-2021
Medeplegen diefstal (meermalen gepleegd) door met toenmalige partner legodozen weg te nemen uit winkel, art. 311.1.4 Sr. 1. Kon hof gelet op art. 63 jo. 57 Sr proeftijd van 3 jaren opleggen, nu bij eerdere veroordelingen proeftijd van 2 jaren is opgelegd? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR herhaalt overwegingen uit ECLI:NL:HR:20...

ECLI:NL:HR:2021:698 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/01249
Gepubliceerd op 11-05-2021
Belaging van 14-jarig meisje door vijftiger gedurende bijna 2 jaar, art. 285b Sr. 1. Bijzondere voorwaarde dat verdachte alle afbeeldingen/filmopnames die hij van slachtoffer in zijn bezit heeft, zal inleveren. 2. Verbeurdverklaring inbeslaggenomen gegevensdragers (PC en harddisk). Ad 1. HR herhaalt overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:1215, inhoudende dat bijzondere voorwaarde a.b.i. art. 14c.2.1...

ECLI:NL:HR:2021:721 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/05691
Gepubliceerd op 11-05-2021
Caribische zaak. Medeplegen moord op Sint-Maarten (art. 2:262 jo. 1:123 SrStM) en medeplegen voorhanden hebben vuurwapens en munitie (art. 3.1 Vuurwapenverordening jo. 1:1:123 SrStM). Middelen over 1. afwijking uos m.b.t. gebruik camerabeelden en waarnemingen, 2. betrouwbaarheid anonieme getuige en steunbewijs, 3. gebruik voor bewijs van p-v met verklaring onbekend gebleven beller. HR: art. 81....

ECLI:NL:HR:2021:720 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/05346
Gepubliceerd op 11-05-2021
Caribische zaak. Medeplegen moord op Sint-Maarten (art. 2:262 jo. 1:123 SrStM) en medeplegen voorhanden hebben vuurwapens en munitie (art. 3.1 Vuurwapenverordening jo. 1:1:123 SrStM). Middelen over 1. afwijking uos m.b.t. gebruik camerabeelden en waarnemingen, 2. betrouwbaarheid anonieme getuige en steunbewijs, 3. gebruik voor bewijs van p-v met verklaring onbekend gebleven beller en 4. medeple...

ECLI:NL:HR:2021:685 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/04436
Gepubliceerd op 11-05-2021
Opzettelijk vervoeren harddrugs (art. 2.B Opiumwet). Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsvrouw voorafgaand aan tz. en ttz. herhaald op grond dat verdachte wegens persoonlijke omstandigheden (langer) in buitenland verblijft, door hof afgewezen met overweging dat verzoek onvoldoende is onderbouwd. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:1737, inhoudende dat aanhoudingsverzoek kan w...

ECLI:NL:HR:2021:683 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/04334
Gepubliceerd op 11-05-2021
Witwassen van aanzienlijk geldbedrag (art. 420bis Sr). 1. Middel m.b.t. hoogte bewezenverklaarde witwasbedrag. Heeft hof bij vaststelling hiervan ten onrechte geen rekening gehouden met lening, verstrekt door moeder van verdachte? 2. Middel m.b.t. door OM uitgevoerde financiële onderzoek. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04287, 19/04671 en 19/04718.

ECLI:NL:HR:2021:689 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/03508
Gepubliceerd op 11-05-2021
Medeplegen moord op echtgenoot medeverdachte (art. 289 Sr) en medeplegen verbergen lijk in Amstelmeerkanaal (art. 151 Sr). 1. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. 2. Schriftuur b.p. Komen reiskosten van b.p. voor bijwonen van uitspraak van hof voor vergoeding in aanmerking? Ad 1. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van...

ECLI:NL:HR:2021:687 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/05693
Gepubliceerd op 11-05-2021
Voorhanden hebben van luchtdrukwapen, art. 13.1 WWM jo. 2.1 WWM en 3.a RWM. Is sprake van voorwerp dat “sprekende gelijkenis” vertoont met vuurwapen? Art. 3 RWM moet aldus worden uitgelegd dat onder lucht-, gas- of veerdrukwapen dat wat betreft vorm en afmetingen “sprekende gelijkenis” vertoont met vuurwapen, moet worden verstaan: wapen dat wat betreft vorm en afmetingen niet of nauwelijks van ...

ECLI:NL:HR:2021:684 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/04416
Gepubliceerd op 11-05-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Klacht m.b.t. oordeel hof dat bij schatting w.v.v. dient te worden uitgegaan van vier eerdere oogsten. Bestaan voldoende aanwijzingen a.b.i. art. 36e lid 2 Sr dat betrokkene zich vier keer eerder schuldig heeft gemaakt aan telen hennep? HR: art. 81.1. RO.

ECLI:NL:HR:2021:682 Hoge Raad, 11-05-2021, 19/04287
Gepubliceerd op 11-05-2021
Witwassen van een Rolex-horloge en geldbedragen (art. 420bis Sr). Middelen, o.m. over verwerping verweer inhoudende dat geldbedragen een legale herkomst hadden. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04334, 19/04671 en 19/04718.

ECLI:NL:HR:2021:688 Hoge Raad, 11-05-2021, 20/00608
Gepubliceerd op 11-05-2021
Medeplegen diefstal gereedschapskisten uit laadruimte bestelbus d.m.v. inklimming (art. 311.1.4 en 5 Sr.). Bewijsklacht “inklimming“. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:1991:AB9066 Hoge Raad, 05-03-1991, 88 007
Gepubliceerd op 10-05-2021
-

ECLI:NL:HR:1996:ZD0510 Hoge Raad, 01-07-1996, 102.612
Gepubliceerd op 10-05-2021
Blijf daar weg.

ECLI:NL:HR:1996:2 Hoge Raad, 08-10-1996, 102.958
Gepubliceerd op 22-04-2021
Pettense campingmoord in juli 1994. Doodslag door een ander meermalen met mes in borst te steken, art. 287 Sr. Afwijzing van ttz. in h.b. gedaan getuigenverzoek. Namens verdachte is verzoek gedaan om, indien hof niet tot vrijspraak zou komen o.g.v. voorhanden bewijsmateriaal, zaak terug te wijzen naar RC voor nader onderzoek, waarbij onderdeel van dat onderzoek horen van getuige zou zijn. Hof h...

ECLI:NL:HR:1997:ZC9316 Hoge Raad, 29-04-1997, 5064
Gepubliceerd op 22-04-2021
Herziening. Medeplegen dealen in harddrugs, art. 2.B Opiumwet. Aangevoerd wordt dat aanvrager naar alle waarschijnlijkheid zou zijn vrijgesproken, indien hof bekend zou zijn geweest met inhoud van overgelegde verklaringen van getuigen, waarin zij terugkomen op eerder door hen bij politie afgelegde, voor aanvrager belastende verklaringen. Aanvrager moet aannemelijk maken dat en waarom getuigen o...

ECLI:NL:HR:2002:AD8901 Hoge Raad, 12-03-2002, 00582/01
Gepubliceerd op 21-04-2021
Arnhemse Villamoord in is 1998. Medeplegen diefstal met geweld de dood ten gevolge hebbende, art. 312.3 Sr. Verweer dat verdachten hun verklaringen niet in vrijheid hebben afgelegd. Onrechtmatige verhoormethode? Hof heeft ten onrechte niet als onrechtmatig aangemerkt dat tijdens verhoor door verbalisant is gezegd dat politie ervoor kan zorgen dat verdachte 20 jaren krijgt opgelegd alsmede dat h...

ECLI:NL:HR:2002:AD8899 Hoge Raad, 12-03-2002, 00580/01
Gepubliceerd op 21-04-2021
Arnhemse Villamoord in 1998. Medeplegen diefstal met geweld de dood ten gevolge hebbende, art. 312.3 Sr. 1. Verzoek om op videobanden geregistreerde vertolking van verklaring van medeverdachte op haar juistheid te laten onderzoeken door ttz. aanwezige tolk. 2. Afwijzing van ttz. in h.b. gedane verzoeken tot oproepen van deskundige. Ad 1. In motivering van afwijzing van verzoek ligt als ‘s hofs ...

ECLI:NL:HR:2021:621 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/04180
Gepubliceerd op 20-04-2021
OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. rijden onder invloed van amfetamine en cannabis, art. 8.5 WVW 1994. Onderzoek a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 niet uitgevoerd binnen vereiste anderhalf uur maar na 2 uur en 5 minuten. Behoort art. 12.3 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer tot stelsel van strikte waarborgen? Van ‘een onderzoek’ a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 is slechts sprake indien waarborge...

ECLI:NL:HR:2021:638 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/02888
Gepubliceerd op 20-04-2021
Profijtontneming. Betrokkene n-o, geen middelen ingediend. Samenhang met vier andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:637 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/02887
Gepubliceerd op 20-04-2021
Bewijsklachten o.m. over medeplegen witwassen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met vier andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:620 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/02768
Gepubliceerd op 20-04-2021
OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. rijden onder invloed van MDMA, art. 8.5 WVW 1994. Onderzoek a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 niet uitgevoerd binnen vereiste anderhalf uur maar na 2 uur en 10 minuten. Behoort art. 12.3 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer tot stelsel van strikte waarborgen? Van ‘een onderzoek’ a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 is slechts sprake indien waarborgen zijn nageleefd ...

ECLI:NL:HR:2021:622 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/02286
Gepubliceerd op 20-04-2021
Art. 8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek. Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer (BADG). Behoort art. 12.3 BADG tot de strikte waarborgen waarmee het onderzoek a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 is omringd? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:1684 m.b.t. de waarborgen waarmee het onderzoek moet zijn omkleed. Aan de in art. 12.3 BADG opgenomen termijnstelling van 90 min ligt blijkens ...

ECLI:NL:HR:2021:619 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/01956
Gepubliceerd op 20-04-2021
OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. rijden onder invloed van cannabis, art. 8.5 WVW 1994. Onderzoek a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 niet uitgevoerd binnen vereiste anderhalf uur maar na 1 uur en 30 minuten. Behoort art. 12.3 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer tot stelsel van strikte waarborgen? Van ‘een onderzoek’ a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 is slechts sprake indien waarborgen zijn nagele...

ECLI:NL:HR:2021:623 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/05824
Gepubliceerd op 20-04-2021
Rijden onder invloed van amfetamine, art. 8.5 WVW 1994. Onderzoek a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 niet uitgevoerd binnen vereiste anderhalf uur maar na 1 uur en 47 minuten. Behoort art. 12.3 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer tot stelsel van strikte waarborgen? Van ‘een onderzoek’ a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 is slechts sprake indien waarborgen zijn nageleefd waarmee wetgever dat onde...

ECLI:NL:HR:2021:625 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/05153
Gepubliceerd op 20-04-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op geldbedrag onder ander, die laptops en iPads van zijn werkgever heeft ontvreemd en goederen heeft verkocht aan klager, t.z.v. verdenking van verduistering in dienstbetrekking. 1. Moet klager als eigenaar van geldbedrag worden gezien? 2. Heeft Rb klager terecht n-o verklaard in zijn beklag? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823 m.b.t. te han...

ECLI:NL:HR:2021:636 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/02828
Gepubliceerd op 20-04-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen uitvoer van harddrugs en deelname aan criminele organisatie. Kon hof het gehele w.v.v. toerekenen aan betrokkene? De enkele omstandigheid dat uit kwalificatie van wat ten laste van betrokkene in de met de ontnemingszaak samenhangende strafzaak is bewezenverklaard, volgt dat betrokkene het feit niet alleen heeft gepleegd, hoeft niet eraan in de weg te staa...

ECLI:NL:HR:2021:632 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/03788
Gepubliceerd op 20-04-2021
Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:639 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/02826
Gepubliceerd op 20-04-2021
Veroordeling voor uitvoer verdovende middelen, Opiumwet. Middelen o.m. over een ingenomen uos. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met vier andere zaken.

ECLI:NL:HR:2003:AH8765 Hoge Raad, 06-05-2003, 02068/02 H
Gepubliceerd op 20-04-2021
Herziening. Arnhemse Villamoord in 1998. Medeplegen diefstal met geweld de dood ten gevolge hebbende, art. 312.3 Sr. Aanvragen houden betwisting in van juistheid van diverse door hof genomen beslissingen op verzoeken en verweren, bevatten herhaling van t.o.v. hof geuite klachten en behelzen voorts als opvatting van aanvrager dat hij ten onrechte is veroordeeld. Als grondslag voor herziening kun...

ECLI:NL:HR:2021:515 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/04236
Gepubliceerd op 20-04-2021
Witwassen door geldbedrag (€ 15.000) te overhandigen aan opsporingsambtenaar, die bij verdachte aan de deur komt om hem te herinneren aan betalingsverplichting (met bijbehorende vervangende hechtenis) die voortvloeit uit eerdere veroordeling, art. 420bis.1.b Sr. Verweer dat nemo tenetur-beginsel is geschonden. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2011:BP6144 m.b.t. de vraag wanneer in een ...

ECLI:NL:HR:2021:511 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/04233
Gepubliceerd op 20-04-2021
Diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking t.b.v. hennepkwekerij, art. 311.1.5 Sr). Bewijsklacht. Indien aantreffen van hennepkwekerij gepaard gaat met aantreffen van aanwijzingen dat elektriciteit die wordt gebruikt voor die kwekerij ‘buiten meter om’ wordt afgenomen en verdachte op die grond (ook) diefstal van elektriciteit wordt verweten, verdient diefstal zelfstandige aandacht in bewijsvo...

ECLI:NL:HR:2021:510 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/04229
Gepubliceerd op 20-04-2021
Profijtontneming. Middel over ingenomen uos. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04233.

ECLI:NL:HR:2021:536 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/05920
Gepubliceerd op 20-04-2021
Moord op broer kroongetuige Marengo proces. Middel verdachte en middelen bp’s. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregelen, art. 36f Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv telkens gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast. Middelen van de bp’s doet de HR middels art. 81.1 RO af.

ECLI:NL:HR:2021:635 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/00759
Gepubliceerd op 20-04-2021
Diefstal van fiets door pakketbezorger, art. 310 Sr. 1. Kon hof (voorwaardelijk) verzoek tot verrichten van nader onderzoek naar GPS-meldingen, dat is opgenomen in de aan p-v van tz. in h.b. gehechte pleitnota van raadsman van verdachte, buiten behandeling laten op grond van overweging dat raadsman verzoek niet ttz. in h.b. heeft voorgedragen? 2. Verzuim te beslissen op verzoek om plaatsopnemin...

ECLI:NL:HR:2021:593 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/01132
Gepubliceerd op 20-04-2021
Omkoping van ambtenaar (rijexaminator in dienst CBR) met als doel kandidaten van rijschool van verdachte te laten slagen voor rijexamen (meermalen gepleegd), art. 177.1 Sr. Is verdachte voldoende geïnformeerd over redenen voor zijn aanhouding en feit waarvan hij wordt verdacht? Hof heeft geoordeeld dat is voldaan aan eisen gesteld in Richtlijn2012/13/EU betreffende recht op informatie in strafp...

ECLI:NL:HR:2021:618 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/01191
Gepubliceerd op 20-04-2021
Beschikking, toewijzing vordering AG ex art. 577c (oud) Sv strekkende tot verlenen van verlof tot tul van lijfsdwang. Ontvankelijkheid cassatieberoep. O.g.v. art. 445 Sv staat tegen beschikkingen cassatieberoep alleen open in gevallen in dat wetboek bepaald. Dat wetboek bevat geen bepaling op grond waarvan cassatieberoep openstaat tegen beschikking als deze. Zo’n bepaling is ook in andere wet n...

ECLI:NL:HR:2021:576 Hoge Raad, 20-04-2021, 19/02973
Gepubliceerd op 20-04-2021
Post-Keskin zaak. Mishandeling van fietsenmaker, art. 300.1 Sr. 1. HR gaat in op uitspraak van EHRM in zaak Keskin tegen Nederland (nr. 2205/16) en betekenis van die uitspraak voor beoordeling van verzoeken tot oproepen en horen van getuigen door Nederlandse strafrechter en voor gebruik van verklaringen van getuigen voor bewijs in gevallen waarin verdediging niet behoorlijke en effectieve mogel...

ECLI:NL:HR:2021:634 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/02991
Gepubliceerd op 20-04-2021
Herziening. “Pettense campingmoord” in juli 1994. Doodslag door een ander meermalen met mes in borst te steken, art. 287 Sr. Bewezenverklaring is vrijwel uitsluitend aangenomen o.g.v. bekennende verklaringen van verdachte. Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv gelet op bij aanvraag gevoegde verklaring van getuige en rapport betreffende psychologisch onderzoek van...

ECLI:NL:HR:2021:626 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/03891
Gepubliceerd op 20-04-2021
Herziening Arnhemse Villamoord in 1998. Novum in de vorm van de intrekking van de (bekennende) getuigenverklaring van een van de veroordeelde personen. HR zet juridisch kader uiteen en herhaalt relevante overweging uit HR:1997:ZC9316 dat aanvrager aannemelijk moet maken dat en waarom een getuige op hem belastende verklaringen terugkomt. De bij de aanvraag overgelegde verklaringen wekken, tegen ...

ECLI:NL:HR:2021:631 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/01228
Gepubliceerd op 20-04-2021
Herziening Arnhemse Villamoord in 1998. Novum in de vorm van de intrekking van de (bekennende) getuigenverklaring van een van de veroordeelde personen. HR zet juridisch kader uiteen en herhaalt relevante overweging uit HR:1997:ZC9316 dat aanvrager aannemelijk moet maken dat en waarom een getuige op hem belastende verklaringen terugkomt. De bij de aanvraag overgelegde verklaringen wekken, tegen ...

ECLI:NL:HR:2021:633 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/00985
Gepubliceerd op 20-04-2021
Herziening. Arnhemse Villamoord in 1998. Medeplegen diefstal met geweld de dood ten gevolge hebbende, art. 312.3 Sr. Aangevoerd wordt dat getuige (medeverdachte van aanvrager) in bij aanvraag gevoegde verklaringen is teruggekomen op door hem afgelegde belastende verklaringen, die hof voor bewijs heeft gebruikt, hetgeen ernstig vermoeden doet ontstaan a.b.i. art. 457.1.c Sv. Ter onderbouwing van...

ECLI:NL:HR:2021:624 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/03889
Gepubliceerd op 20-04-2021
Herziening ingediend namens overledene. Arnhemse Villamoord. De aanvraag kan niet tot herziening leiden omdat de uitspraak waarvan herziening is gevraagd – vernietiging van het vonnis van de Rb en de n-o van het OM in de vervolging – geen onherroepelijke veroordeling betreft en daarom geen uitspraak i.d.z.v. art. 457.1 Sv is. Het gevolg daarvan is – gelet op art. 465.1 Sv – dat de HR het verzoe...

ECLI:NL:HR:2021:628 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/03887
Gepubliceerd op 20-04-2021
Herziening Arnhemse Villamoord in 1998. Novum in de vorm van de intrekking van de (bekennende) getuigenverklaring van een van de veroordeelde personen. HR zet juridisch kader uiteen en herhaalt relevante overweging uit HR:1997:ZC9316 dat aanvrager aannemelijk moet maken dat en waarom een getuige op hem belastende verklaringen terugkomt. De bij de aanvraag overgelegde verklaringen wekken, tegen ...

ECLI:NL:HR:2021:630 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/01711
Gepubliceerd op 20-04-2021
Herziening Arnhemse Villamoord in 1998. Novum in de vorm van de intrekking van de (bekennende) getuigenverklaring van een van de veroordeelde personen. HR zet juridisch kader uiteen en herhaalt relevante overweging uit HR:1997:ZC9316 dat aanvrager aannemelijk moet maken dat en waarom een getuige op hem belastende verklaringen terugkomt. De bij de aanvraag overgelegde verklaringen wekken, tegen ...

ECLI:NL:HR:2021:629 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/01886
Gepubliceerd op 20-04-2021
Herziening Arnhemse Villamoord in 1998. Novum in de vorm van de intrekking van de (bekennende) getuigenverklaring van een van de veroordeelde personen. HR zet juridisch kader uiteen en herhaalt relevante overweging uit HR:1997:ZC9316 dat aanvrager aannemelijk moet maken dat en waarom een getuige op hem belastende verklaringen terugkomt. De bij de aanvraag overgelegde verklaringen wekken, tegen ...

ECLI:NL:HR:2021:627 Hoge Raad, 20-04-2021, 20/03892
Gepubliceerd op 20-04-2021
Herziening Arnhemse Villamoord in 1998. Novum in de vorm van de intrekking van de (bekennende) verklaring van aanvrager. HR zet juridisch kader uiteen en herhaalt relevante overweging uit HR:2008:BG2858 dat aanvrager aannemelijk moet maken dat en waarom hij terugkomt op zijn eerder afgelegde verklaringen. De bij de aanvraag overgelegde verklaringen wekken niet het voor het buitengewone rechtsmi...

ECLI:NL:HR:2021:564 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/03568
Gepubliceerd op 14-04-2021
Gijzeling van vier studenten die i.h.k.v. stage aan het werk waren in een wijkcentrum, art. 282a Sr. Middelen over 1. onttrekking aan het verkeer van dvd’s, map met documenten, tas en koffer en 2. omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Zonder nadere motivering is niet begrijpelijk ’s hofs oordeel dat de aan het verkeer onttrokken verklaar...

ECLI:NL:HR:2021:516 Hoge Raad, 13-04-2021, 20/01703
Gepubliceerd op 13-04-2021
OM-cassatie tegen beschikking hof waarbij AG bij het hof n-o is verklaard in zijn vorderingen om de schorsing van een bevel tot bewaring op te heffen en vervolgens de gevangenhouding te bevelen. Middel klaagt dat (1) hof ten onrechte heeft geoordeeld dat een geschorst bevel bewaring van rechtswege eindigt op dag na vonnis van rechtbank en (2) over oordeel hof dat wet geen rechtsingang biedt om ...

ECLI:NL:HR:2021:561 Hoge Raad, 13-04-2021, 20/01125
Gepubliceerd op 13-04-2021
Militaire zaak. Hacken, terwijl verdachte als ambtenaar bij begaan van strafbare feit gebruik maakt van gelegenheid door ambt geschonken (art. 44 jo. 350a Sr) en valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225 Sr). Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:560 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/05974
Gepubliceerd op 13-04-2021
Verkrachting (art. 242 Sr) en poging zware mishandeling (art. 45 jo. 302 Sr). Middel over bewijsminimum van art. 342.2 Sv (unus testis). HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:559 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/05792
Gepubliceerd op 13-04-2021
Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, art. 225.1 Sr. Middelen over niet-ontvankelijkheid OM wegens ontbreken verhoorbijstand en het vervolgingsbeletsel van art. 69.4 AWR. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:574 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/03291
Gepubliceerd op 13-04-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Aanwezigheidsrecht, detentie uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegd stuk. Art. 416.2 Sv. P-v van tz. in h.b. houdt in dat noch betrokkene noch zijn raadsman is verschenen, waarna hof verstek heeft verleend. HR: Op gronden vermeld in CAG (in verbinding met CAG in samenhangende strafzaak 19/03197) is achteraf bezien ’s hofs beslissing om t...

ECLI:NL:HR:2021:573 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/03197
Gepubliceerd op 13-04-2021
Aanwezigheidsrecht, detentie uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegd stuk. Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en diefstal d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). P-v van tz. in h.b. houdt in dat noch verdachte noch zijn raadsman is verschenen, waarna hof verstek heeft verleend. HR: Op gronden vermeld in CAG is achteraf bezien ’s hofs beslissing om t...

ECLI:NL:HR:2021:562 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/02989
Gepubliceerd op 13-04-2021
Hennepteelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (art. 3.B jo. art. 11.3 Opiumwet), medeplegen van diefstal d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr) en voorhanden hebben van wapens en munitie (artt. 26.1 en 13.1 WWM). Middelen over 1. verwerping verweer strekkende tot bewijsuitsluiting, 2. strafmotivering, 3. oordeel hof dat verdachte heeft gehandeld in uitoefening beroep of bedrijf en 4. verwerp...

ECLI:NL:HR:2021:563 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/02993
Gepubliceerd op 13-04-2021
Profijtontneming. Middelen over 1. verwerping preliminair verweer strekkende tot nietigverklaring oproeping ontnemingszaak in e.a. en 2. vaststelling omvang w.v.v., i.h.b. v.w.b. doorberekening eerdere oogsten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02989.

ECLI:NL:HR:2021:491 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/01934
Gepubliceerd op 13-04-2021
Medeplegen diefstal met braak, art. 311.1 Sr. 1. Overschrijding redelijke termijn in h.b. met ruim 5 maanden. ’s Hofs oordeel dat kon worden volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden begrijpelijk? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BD2578 m.b.t. beoordeli...

ECLI:NL:HR:2021:558 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/04309
Gepubliceerd op 13-04-2021
Aanwezig hebben van hennepplanten, art. 3.C Opiumwet. Middel over opzet verdachte op aanwezig hebben van hennep. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:466.

ECLI:NL:HR:2021:575 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/04772
Gepubliceerd op 13-04-2021
Bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr), mishandeling (art. 300 Sr), vernieling, meermalen gepleegd (art. 350.1 Sr) en belaging (art. 285b Sr) gericht tegen ex-vriendin van verdachte en haar vader. Oplegging TBS met dwangverpleging, art. 37 (oud) en 37a (oud) Sr. 1. Overige adviezen en rapporten over persoonlijkheid van verdachte a.b.i. art. 37a.4 (oud) Sr. Kon hof zonder instemming van ...

ECLI:NL:HR:2021:557 Hoge Raad, 13-04-2021, 20/01674
Gepubliceerd op 13-04-2021
Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) die zich op grote schaal bezighield met het illegaal verhandelen van auto’s (art. 321 Sr). Middelen over innerlijke tegenstrijdigheid bewijsvoering en omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR: art. 81.1 RO en bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden t...

ECLI:NL:HR:2021:514 Hoge Raad, 13-04-2021, 20/01503
Gepubliceerd op 13-04-2021
Aanwezigheidsrecht, detentie in buitenland (België) uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegd stuk. Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden zonder rijbewijs (art. 107.1 WVW 1994). P-v van tz. in h.b. houdt in dat verdachte niet is verschenen maar dat enkel niet gemachtigde raadsman is verschenen, waarna hof verstek heeft verleend. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CA...

ECLI:NL:HR:2021:513 Hoge Raad, 13-04-2021, 20/01502
Gepubliceerd op 13-04-2021
Aanwezigheidsrecht, detentie in buitenland (België) uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegd stuk. Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden zonder rijbewijs (art. 107.1 WVW 1994). P-v van tz. in h.b. houdt in dat verdachte niet is verschenen maar dat enkel niet gemachtigde raadsman is verschenen, waarna hof verstek heeft verleend. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CA...

ECLI:NL:HR:2021:571 Hoge Raad, 13-04-2021, 20/01194
Gepubliceerd op 13-04-2021
Jeugdzaak. Medeplichtigheid diefstal met geweld door geven van tip en tijdens woninginbraak op uitkijk te staan, art. 48 jo. 312.1 Sr. Onttrekking aan het verkeer van aantal tassen en horloges. Zijn voorwerpen vatbaar voor onttrekking aan het verkeer? Hof heeft geoordeeld dat op beslaglijst genoemde voorwerpen van zodanige aard zijn dat ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet. Oo...

ECLI:NL:HR:2021:570 Hoge Raad, 13-04-2021, 20/00837
Gepubliceerd op 13-04-2021
Aanwezig hebben van heroïne en cocaïne (art. 2.C. jo. 10.3 Opiumwet), vernielen van een wasbak (art. 350 Sr) en wederspannigheid (art. 181 Sr). Strafmotivering (gevangenisstraf van 2 maanden), verwijzing naar niet tenlastegelegde feiten. Kon hof bij strafoplegging betrekken dat verdachte eerder is veroordeeld voor wederspannigheid? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM9968 m...

ECLI:NL:HR:2021:509 Hoge Raad, 13-04-2021, 20/00241
Gepubliceerd op 13-04-2021
Openlijke geweldpleging tegen steward in voetbalstadion in Tilburg, art. 141.1 Sr. Eigen waarneming hof van ttz. getoonde camerabeelden als bewijsmiddel, art. 339.1 Sv jo 340 Sv. Is verdachte verrast door gebruik van eigen waarneming hof zonder dat inhoud van die waarneming ttz. ter sprake is gebracht? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2006:AX6414 t.a.v. ratio van art. 340 Sv en...

ECLI:NL:HR:2021:565 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/03972
Gepubliceerd op 13-04-2021
Opzettelijk gebruik maken van niet op zijn naam gesteld reisdocument, art. 231.2 Sr. 1. Aanwezigheidsrecht in h.b. Dient adres in vordering OvJ te worden aangemerkt als adresopgave a.b.i. art. 588a.1 (oud) Sv en had dagvaarding in h.b. moeten worden vertaald in een voor verdachte (Guineese nationaliteit) begrijpelijke taal? 2. Overschrijding redelijke termijn bij betekening verstekmededeling ex...

ECLI:NL:HR:2021:512 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/05897
Gepubliceerd op 13-04-2021
Poging doodslag d.m.v. messteek in buik (art. 287 jo. 45 Sr). Middelen over voorwaardelijk opzet op doodslag en omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR: art. 81.1 RO en bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:572 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/05349
Gepubliceerd op 13-04-2021
Brandstichting in woning in Doetinchem waarbij slachtoffer is overleden (art. 157 en 287 Sr). 1. Verzoek tot horen van deskundige over ontstaan van brand door toedoen van aansteker. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR ambtshalve: HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv telkens gijzeling van gelij...

ECLI:NL:HR:2021:569 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/05754
Gepubliceerd op 13-04-2021
(Eenvoudig) (schuld)witwassen van mapje met pasjes, art. 420bis lid 1 onder b, 420bis.1, 420quater lid 1 onder b en 420quater.1 Sr. Heeft hof ten onrechte geen keuze gemaakt tussen gewoon witwassen en gewoon schuldwitwassen? HR herhaalt relevante overweging uit ECLI:NL:HR:2016:2842 m.b.t. onderscheid tussen eenvoudig (schuld)witwassen en gewoon (schuld)witwassen en uit ECLI:NL:HR:2011:BO6691 m....

ECLI:NL:HR:2021:568 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/05541
Gepubliceerd op 13-04-2021
Bedreiging (art. 285.1 Sr) en bedreiging met terroristisch misdrijf (art. 285.3 Sr) van winkelmedewerkster en belediging van reclasseringsmedewerker (art. 266.1 Sr). TBS met dwangverpleging opgelegd. 1. Verzoek om tegenonderzoek teneinde andere gedragsdeskundigen een rapportage m.b.t. verdachte te laten opmaken. Belang bij cassatie, nu op regiezitting door raadsman gedaan en door hof afgewezen ...

ECLI:NL:HR:2021:567 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/04775
Gepubliceerd op 13-04-2021
Medeplichtigheid aan bedrijfsmatige hennepteelt (art. 3.B jo. art. 11.3 Opiumwet) en witwassen van geld afkomstig uit crimineel circuit (art. 420bis.1.b Sr). Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman ttz. in h.b. op de grond dat verdachte voorafgaand aan tz. aanwezig was in openbare ruimte voor zittingszaal, hij opeens naar buiten is gegaan omdat hij frisse lucht nodig had en hij na terugkeer hee...

ECLI:NL:HR:2021:566 Hoge Raad, 13-04-2021, 19/04626
Gepubliceerd op 13-04-2021
Medeplegen nachtelijke woninginbraak (art. 311.1 Sr). Strafmotivering (gevangenisstraf van 4 maanden), verwijzing naar niet tenlastegelegde feiten. Kon hof bij strafoplegging betrekken dat verdachte het bij herhaling voor elkaar krijgt op deze manier bij justitie in beeld te geraken? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM9968 en ECLI:NL:HR:2017:2391 m.b.t. voorwaarden waarond...

ECLI:NL:HR:2021:499 Hoge Raad, 06-04-2021, 20/04426
Gepubliceerd op 06-04-2021
Herziening. Poging tot doodslag, meermalen gepleegd (art. 287 Sr) en bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr). Aangevoerd wordt dat ernstig vermoeden bestaat dat hof aanvrager zou hebben vrijgesproken, althans beroep op noodweer(exces) zou hebben gehonoreerd, als het bekend was geweest met inhoud van het bij aanvraag gevoegde whatsappgesprek tussen moeder van slachtoffer en schoonzus van ...

ECLI:NL:HR:2021:500 Hoge Raad, 06-04-2021, 19/05831
Gepubliceerd op 06-04-2021
Economische zaak. Feitelijk leidinggeven aan medeplegen van doen van onjuiste aangifte loonbelasting door rechtspersoon (meermalen gepleegd), art. 69.2 AWR. 1. Absolute competentie, bevoegdheid economische kamer in hoger beroep. Kon zaak in h.b. worden behandeld door economische kamer van hof, nu aan verdachte alleen commune delicten ten laste zijn gelegd en zaak in e.a. is behandeld door meerv...

ECLI:NL:HR:2021:502 Hoge Raad, 06-04-2021, 19/05109
Gepubliceerd op 06-04-2021
Diefstal van kip die onderwerp is van studieproject van student van theaterschool in Amsterdam, art. 310 Sr. Beroep op handelen ter uitvoering van wettelijk voorschrift, art. 42 Sr. Verkeerde kip in zodanige situatie dat sprake was van hulpbehoevendheid a.b.i. art. 2.1.6 Wet Dieren? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:501 Hoge Raad, 06-04-2021, 19/05942
Gepubliceerd op 06-04-2021
Economische zaak. Feitelijk leidinggeven aan medeplegen van doen van onjuiste aangifte loonbelasting door rechtspersoon (meermalen gepleegd), art. 69.2 AWR. Bewijsklacht m.b.t. feitelijk leidinggeven. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05831 E.

ECLI:NL:HR:2021:498 Hoge Raad, 06-04-2021, 19/04289
Gepubliceerd op 06-04-2021
Ontucht met 15-jarig meisje door 31-jarige verdachte tijdens uitgaansavond, art. 247 Sr. Bijzondere voorwaarde, art. 14.2.14 Sr. Kon hof aanmelding bij zedenconvenant en meewerken aan convenant tussen reclassering en politie, o.m. inhoudende bezoek door wijkagent in zijn huis of omgeving, opleggen als bijzondere voorwaarde? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:1215, inhoudende...

ECLI:NL:HR:2021:495 Hoge Raad, 06-04-2021, 19/03292
Gepubliceerd op 06-04-2021
Belemmeren van ambtelijke handeling door als advocaat een toezichthouder van gemeente Borne, die controle op naleving van bestemmingsplan wil verrichten in pand van cliënt van verdachte, te duwen omdat deze binnen filmt, art. 184.1 Sr. 1. Bewijsklachten. Heeft verdachte niet voldaan aan bevel gegeven ‘krachtens wettelijk voorschrift’ a.b.i. art. 184 Sr? 2. Bewijsklacht. Heeft verdachte opzet ge...

ECLI:NL:HR:2021:400 Hoge Raad, 06-04-2021, 20/01218
Gepubliceerd op 06-04-2021
Vordering tot tenuitvoerlegging. Rijden onder invloed, art. 8.2.a WVW 1994. Kon hof tul van eerder voorwaardelijk opgelegde straf gelasten, nu hof verdachte heeft vrijgesproken van tlgd. feit waarop vordering tul is gegrond (zaaksbeschadiging)? Art. 14g.1.1 (oud) en 14i.6 (oud) Sr, met ingang van 1-1-2020: art. 6:6:4.6, 6:6:21.1.a en 6:6:21.3 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:H...

ECLI:NL:HR:2021:497 Hoge Raad, 06-04-2021, 19/03918
Gepubliceerd op 06-04-2021
Omvang terugwijzingsopdracht na cassatie. Mishandeling (art. 300.1 Sr) en bedreiging (art. 285.1 Sr). Heeft hof terugwijzingsopdracht HR miskend door te oordelen dat het straf voor feit 1 kon ‘bepalen’ en niet gebonden was aan motiveringseisen van art. 358 en 359 Sv? Verdachte is bij eerder arrest door hof veroordeeld tot taakstraf van 80 uren, subsidiair 40 dagen hechtenis, voor feiten 1 en 2,...

ECLI:NL:HR:2021:496 Hoge Raad, 06-04-2021, 19/01003
Gepubliceerd op 06-04-2021
Medeplegen (poging tot) diefstal (d.m.v. braak), meermalen gepleegd (art. 311.1 Sr). Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman voorafgaand aan tz. en ttz. herhaald op de grond dat verdachte griep heeft maar geen doktersverklaring heeft kunnen krijgen, door hof afgewezen met overweging dat gestelde griep niet aannemelijk is geworden. Hof heeft verzoek tot aanhouding afgewezen op de grond dat ...

ECLI:NL:HR:2021:493 Hoge Raad, 06-04-2021, 19/01757
Gepubliceerd op 06-04-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/01756.

ECLI:NL:HR:2021:492 Hoge Raad, 06-04-2021, 19/01756
Gepubliceerd op 06-04-2021
Verduistering van een in casino gevonden portemonnee, art. 321 Sr. Bewijsklacht. Verweer dat verdachte geen opzet op wederrechtelijke toe-eigening van portemonnee had. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01757.

ECLI:NL:HR:2021:494 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/04989
Gepubliceerd op 30-03-2021
Medeplegen poging tot doodslag door ander met schroevendraaier aan zijkant van zijn borst te steken, art. 287 Sr. Afwijzing ttz. in e.a. gedaan en ttz. in h.b. gehandhaafd getuigenverzoek (aangever). Aannemelijk dat getuige binnen aanvaardbare termijn ttz zal verschijnen? Hof heeft (voorwaardelijk) getuigenverzoek afgewezen omdat het “gelet op de inhoud van het dossier en het verhandelde ter te...

ECLI:NL:HR:2021:479 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/01504
Gepubliceerd op 30-03-2021
Verstekmededeling. HR verwijst naar de CAG: de mededeling van de verstekuitspraak van het hof is niet met de nodige voortvarendheid betekend, zodat sprake is van overschrijding van de redelijke termijn. Volgt vermindering van de opgelegde gvs.

ECLI:NL:HR:2021:489 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/01095
Gepubliceerd op 30-03-2021
Poging om een gedetineerde uit de gevangenis in Roermond te bevrijden d.m.v. een helikopter. HR: het cassatiemiddel leidt niet tot cassatie. De redenen daarvoor staan vermeld in ECLI:NL:HR:2021:389. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:490 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/01090
Gepubliceerd op 30-03-2021
Poging om een gedetineerde uit de gevangenis in Roermond te bevrijden d.m.v. een helikopter. HR: het cassatiemiddel leidt niet tot cassatie. De redenen daarvoor staan vermeld in ECLI:NL:HR:2021:389. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:484 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/01082
Gepubliceerd op 30-03-2021
Poging om een gedetineerde uit de gevangenis in Roermond te bevrijden d.m.v. een helikopter. HR: het cassatiemiddel leidt niet tot cassatie. De redenen daarvoor staan vermeld in ECLI:NL:HR:2021:389. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:483 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/01007
Gepubliceerd op 30-03-2021
Poging om een gedetineerde uit de gevangenis in Roermond te bevrijden d.m.v. een helikopter. HR: het cassatiemiddel leidt niet tot cassatie. De redenen daarvoor staan vermeld in ECLI:NL:HR:2021:389. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:482 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/00997
Gepubliceerd op 30-03-2021
Poging om een gedetineerde uit de gevangenis in Roermond te bevrijden d.m.v. een helikopter. HR: het cassatiemiddel leidt niet tot cassatie. De redenen daarvoor staan vermeld in ECLI:NL:HR:2021:389. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:481 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/00995
Gepubliceerd op 30-03-2021
Poging om een gedetineerde uit de gevangenis in Roermond te bevrijden d.m.v. een helikopter. HR: het cassatiemiddel leidt niet tot cassatie. De redenen daarvoor staan vermeld in ECLI:NL:HR:2021:389. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:480 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/00935
Gepubliceerd op 30-03-2021
Poging om een gedetineerde uit de gevangenis in Roermond te bevrijden d.m.v. een helikopter. HR: het cassatiemiddel leidt niet tot cassatie. De redenen daarvoor staan vermeld in ECLI:NL:HR:2021:389. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:454 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/00934
Gepubliceerd op 30-03-2021
Poging om een gedetineerde uit de gevangenis in Roermond te bevrijden d.m.v. een helikopter. HR: het cassatiemiddel leidt niet tot cassatie. De redenen daarvoor staan vermeld in ECLI:NL:HR:2021:389. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:485 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/00581
Gepubliceerd op 30-03-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op (digitale) gegevens onder klagers t.z.v. verdenking van valsheid in geschrift, oplichting en bedrog met handelsnaam of -merk bij aanbieden van betaalde sms-diensten n.a.v. Belgisch en Frans rechtshulpverzoek. Heeft Rb verzuimd last tot vernietiging van gegevens a.b.i. art. 552a.10 Sv te geven? Klaagschrift bevat verzoek a.b.i. art. 552a.2 Sv tot vernietiging van ...

ECLI:NL:HR:2021:388 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/00011
Gepubliceerd op 30-03-2021
Medeplegen poging tot ontucht met 13-jarig meisje door 43-jarige verdachte, art. 245 Sr. Is sprake van begin van uitvoering van ontucht? Art. 45.1 Sr. Voor strafbare poging is vereist dat er gedragingen zijn verricht die naar hun uiterlijke verschijningsvorm zijn gericht op voltooiing van voorgenomen misdrijf (vgl. ECLI:NL:HR:1978:AC6373). Vraag of sprake is van zulke gedragingen, laat zich nie...

ECLI:NL:HR:2021:477 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/05061
Gepubliceerd op 30-03-2021
Medeplegen poging tot doodslag door ander met schroevendraaier aan zijkant van zijn borst te steken, art. 287 Sr. Afwijzing ttz. in e.a. gedaan en ttz. in h.b. gehandhaafd getuigenverzoek (aangever). Aannemelijk dat getuige binnen aanvaardbare termijn ttz zal verschijnen? Hof heeft getuigenverzoek afgewezen omdat het “gelet op de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting” ona...

ECLI:NL:HR:2021:488 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/04748
Gepubliceerd op 30-03-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto (ten aanzien waarvan sprake is van leaseconstructie) onder klaagster t.z.v. verdenking van hennepteelt. Behoort in beslag genomen auto toe aan klaagster? Conservatoir beslag o.g.v. art. 94a Sv kan alleen worden gelegd op voorwerpen die toebehoren aan degene aan wie (lid 1) geldboete kan worden opgelegd, degene aan wie (lid 2) w.v.v. kan worden ontnomen of d...

ECLI:NL:HR:2021:476 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/03560
Gepubliceerd op 30-03-2021
Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:1886:1 Hoge Raad, 22-02-1886, 33
Gepubliceerd op 30-03-2021
Tolheffing, niet voldaan. Geen overtreding. Belasting niet bij wet geregeld. Conclusie is niet meer voorhanden.

ECLI:NL:HR:2021:486 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/00615
Gepubliceerd op 30-03-2021
Verlofverlening Rb a.b.i. art. 552p.2 (oud) Sv n.a.v. Belgisch en Frans rechtshulpverzoek m.b.t. verstrekken voorwerpen en gegevens. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep na geheime procedure. 2. Geheime procedure voor Rb. 3. Stukken van overtuiging en gegevens. Ad 1. Cassatie ingesteld vóór verzending beschikking door Rb (ECLI:NL:HR:2020:987). Na toezending van de stukken aan HR is echter gebleke...

ECLI:NL:HR:2021:389 Hoge Raad, 30-03-2021, 20/00928
Gepubliceerd op 30-03-2021
Poging om gedetineerde uit gevangenis in Roermond te bevrijden d.m.v. helikopter, art. 191 Sr. Is sprake van begin van uitvoering van bevrijding van gevangene? Art. 45.1 Sr. Voor strafbare poging is vereist dat er gedragingen zijn verricht die naar hun uiterlijke verschijningsvorm zijn gericht op voltooiing van voorgenomen misdrijf (vgl. ECLI:NL:HR:1978:AC6373). Vraag of sprake is van zulke ged...

ECLI:NL:HR:2021:418 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/01538
Gepubliceerd op 30-03-2021
Tussenarrest HR. Medeplegen belaging (meermalen gepleegd) van volstrekt willekeurig gekozen personen door gedurende periode van ruim 9 maanden bedreigende telefoontjes te plegen, groot aantal bezorgdiensten te laten langskomen op woonadressen van slachtoffers en op naam van 1 van hen meerdere abonnementen af te sluiten, art. 285b.1 Sr. Heeft verdachte stelselmatig inbreuk gemaakt op persoonlijk...

ECLI:NL:HR:2021:458 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/04439
Gepubliceerd op 30-03-2021
Vervolg op ECLI:NL:HR:2017:3200. Middelen over de strafoplegging en de omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR: art 81.1 RO en bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:457 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/03718
Gepubliceerd op 30-03-2021
Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:459 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/01747
Gepubliceerd op 30-03-2021
Middelen o.m. over de motivering van de TBS met verpleging van overheidswege en telkens de omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR: art. 81.1 RO en HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv telkens gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:307 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/05054
Gepubliceerd op 30-03-2021
Jeugdzaak. Middelen over medeplegen (van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden, art. 282.1 Sr) en beroep op psychische overmacht, art. 40 Sr. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04970.

ECLI:NL:HR:2021:306 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/04970
Gepubliceerd op 30-03-2021
Middel over medeplegen (van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroofd houden, art. 282.1 Sr). HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05054.

ECLI:NL:HR:2021:478 Hoge Raad, 30-03-2021, 19/02997
Gepubliceerd op 30-03-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 (oud) en 36e.3 Sr. Kon hof oordelen dat toepassing kan worden gegeven aan art. 36e.3 Sr, zoals dat luidt sinds 1-7-2011, en dat ontbreken van strafrechtelijk financieel onderzoek geen beletsel vormt voor het o.g.v. die bepaling opleggen van betalingsverplichting aan betrokkene? HR herhaalt relevante...

ECLI:NL:HR:2021:487 Hoge Raad, 30-03-2021, 18/05008
Gepubliceerd op 30-03-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op tv, afstandsbediening en speakerset onder klager t.z.v. verdenking van faillissementsfraude, waarna klager in strafzaak door hof Den Haag onherroepelijk is veroordeeld en aan hem bij onherroepelijke beslissing van Rb Rotterdam ontnemingsmaatregel is opgelegd. Absolute competentie, bevoegdheid raadkamer hof. Heeft hof zich terecht onbevoegd verklaard om van klaag...

ECLI:NL:HR:1885:1 Hoge Raad, 29-06-1885, 132
Gepubliceerd op 29-03-2021
Schipper weigert belasting te betalen voor het aanleggen met zijn roeiboot bij een provinciale steiger. Provinciale belasting geheven krachtens artikel 129 Grondwet (oud). Conclusie is niet meer voorhanden.

ECLI:NL:HR:1863:1 Hoge Raad, 03-11-1863, 223
Gepubliceerd op 25-03-2021
Heffing sluisgeld. Is deze heffing bij een wet geregeld? Conclusie is niet meer voorhanden.

ECLI:NL:HR:2021:438 Hoge Raad, 23-03-2021, 19/04666
Gepubliceerd op 24-03-2021
Brandstichting in kelder van café in Ravenstein, art. 157.1 en 157.2 Sr. 1. Overschrijding redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat sprake is van overschrijding van redelijke termijn? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Hof heeft vanwege totale duur v...

ECLI:NL:HR:2021:262 Hoge Raad, 23-03-2021, 19/05417
Gepubliceerd op 23-03-2021
Voorhanden hebben wapen en munitie categorie III, art. 26.1 WWM. Bewijsklacht ‘bewustheid’. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:428 Hoge Raad, 23-03-2021, 19/04584
Gepubliceerd op 23-03-2021
Medeplegen poging tot diefstal d.m.v. braak (art. 311.1 Sr). Strafmotivering. Kan taakstraf worden opgelegd aan verdachte die woonachtig is in ander land EU (Litouwen) dan Nederland? Hof heeft verdachte veroordeeld tot gevangenisstraf van 4 weken en daartoe o.m. overwogen dat tul van taakstraf in Litouwen “vooralsnog niet realiseerbaar lijkt”. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2...

ECLI:NL:HR:2021:429 Hoge Raad, 23-03-2021, 19/03329
Gepubliceerd op 23-03-2021
Ondervragingsrecht, art. 6.3.d EVRM. Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr), medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 en 225.2 Sr), medeplegen diefstal (art. 311.1.4 Sr) en medeplegen (poging tot) oplichting (art. 326.1 Sr) 1. Heeft voor verdediging een behoorlijke en effectieve mogelijkheid tot ondervraging van medeverdachte bestaan, nu ondervraging heeft pl...

ECLI:NL:HR:2021:427 Hoge Raad, 23-03-2021, 19/02284
Gepubliceerd op 23-03-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/02283.

ECLI:NL:HR:2021:426 Hoge Raad, 23-03-2021, 19/02283
Gepubliceerd op 23-03-2021
Huisvredebreuk door samen met zijn vriendin (eigenaar van woning) d.m.v. intikken van raam en intrappen van deur de woning waarin haar ex-vriend is blijven wonen te betreden, art. 138.1 Sr. 1. Bewijsklacht wederrechtelijk binnendringen. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Opvatting dat binnendringen in een woning bij ander in gebru...

ECLI:NL:HR:2021:420 Hoge Raad, 23-03-2021, 20/00973
Gepubliceerd op 23-03-2021
Caribische zaak, belastingontduiking door (ex-)parlementslid in Sint Maarten. Gedurende periode van 7 jaren niet binnen gestelde termijn aangifte inkomstenbelasting en aangifte belasting op bedrijfsomzetten voor zijn eenmansbouwbedrijf doen (meermalen gepleegd), hetgeen leidt tot nadeelbedrag van NAf 890.000, art. 49 ALL NA/StM. 1. Beroep op inkeerregeling a.b.i. art. 49.3 ALL NA/StM op de gron...

ECLI:NL:HR:2021:387 Hoge Raad, 23-03-2021, 19/00603
Gepubliceerd op 23-03-2021
Deelneming aan criminele organisatie die zich bezig houdt met illegaal tewerkstellen van Poolse en Hongaarse werknemers in Duitsland, art. 140.1 Sr. Ontvankelijkheid OM na veroordeling in Duitsland, ne bis in idem. OM ontvankelijk in vervolging v.zv. die vervolging verband houdt met door verdachte begane misdrijven die al voorwerp zijn geweest van een jegens hem uitgevaardigd ‘Strafbefehl’, nu ...

ECLI:NL:HR:2021:421 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/05848
Gepubliceerd op 18-03-2021
Verkeersongeval in 2016 bij Hoogeveen waarbij persoon aan de kant van de weg is gedood (art. 6 WVW 1994) en rijden onder invloed (art. 8.2.b WVW 1994). HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2021:382 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/02238
Gepubliceerd op 17-03-2021
Medeplichtigheid aan witwassen, meermalen gepleegd, art. 420bis Sr. Middelen m.b.t. 1. ontvankelijkheid OM in h.b. na verkeerd vermelden datum vonnis in appelakte, 2. bewijsklachten (medeplichtigheid aan) witwassen en 3. verwerping beroep schending redelijke termijn in feitelijke aanleg. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02131, 19/02132, 19/02135, 19/02163, 19/02224 en 20/00970.

ECLI:NL:HR:2021:381 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/02224
Gepubliceerd op 17-03-2021
Medeplegen van poging tot oplichting, art. 326 Sr. Middelen m.b.t. 1. ontvankelijkheid OM in h.b. na verkeerd vermelden datum vonnis in appelakte, 2. verzuim te beslissen op diverse onderzoekswensen, 3. gebruik pv’s van stemherkenning voor bewijs, 4.gebruik getuigenverklaringen die geen onderdeel uitmaken van dossier in zaak verdachte voor bewijs, 5. medeplegen en 6. motivering strafoplegging. ...

ECLI:NL:HR:2021:380 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/02163
Gepubliceerd op 17-03-2021
Medeplichtigheid aan witwassen, art. 420bis Sr en de eendaadse samenloop van het voorhanden hebben van een vals identiteitsbewijs en het opzettelijk gebruik maken van een vals identiteitsbewijs, art. 231.2 Sr. Middelen m.b.t. 1. afwijzing verzoek (opnieuw) voorhouden stukken ttz. h.b., art. 301 en 417.2 Sv en 2. bewijsklachten (medeplichtigheid aan) witwassen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19...

ECLI:NL:HR:2021:379 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/02135
Gepubliceerd op 16-03-2021
Medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd, art. 420bis Sr. Bewijs- en motiveringsklachten witwassen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02131, 19/02132, 19/02163, 19/02224, 19/02238 en 20/00970.

ECLI:NL:HR:2021:378 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/02132
Gepubliceerd op 16-03-2021
Beïnvloeding van de vrijheid van een persoon om een verklaring naar waarheid of geweten ten overstaan van een ambtenaar af te leggen, art. 285a Sr. Beïnvloeding van twee getuigen. Middelen m.b.t. 1. afwijzing getuigenverzoek en 2. bewezenverklaring en kwalificatiebeslissing. Had verdachte opzet op beïnvloeden getuigen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02131, 19/02135, 19/02163, 19/02224, 19/0...

ECLI:NL:HR:2021:385 Hoge Raad, 16-03-2021, 20/00285
Gepubliceerd op 16-03-2021
Medeplegen poging diefstal d.m.v. braak (art. 311.1 Sr). Strafmotivering. Kon hof ter motivering van opgelegde gevangenisstraf van 4 weken overwegen dat bij hof indruk beklijft dat verdachte naar Nederland is gekomen om in zijn onderhoud te voorzien op maatschappelijk ongewenste wijze? Keuze van factoren die voor strafoplegging van belang zijn te achten is voorbehouden aan feitenrechter. Het st...

ECLI:NL:HR:2021:377 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/02131
Gepubliceerd op 16-03-2021
(Medeplegen van) gewoontewitwassen, art. 420bis en 420ter Sr, meerdaadse samenloop van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd en opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, art. 225 Sr en (medeplegen van) oplichting, meermalen gepleegd, art. 326 Sr. Middelen m.b.t. 1. afwijzing verzoek tot verwijzing zaak naar andere rb a.b.i. art. 46b RO, 2. afwijzing diverse onderzoekswensen waaronde...

ECLI:NL:HR:2021:390 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/04583
Gepubliceerd op 16-03-2021
Caribische zaak. Feitelijk leiding geven aan het onjuist en onvolledig doen van aangiften winstbelasting door rechtspersoon te Sint-Maarten, meermalen gepleegd. Bewijsklachten, o.m. m.b.t. gebruik voor bewijs van eigen waarneming door hof van een schriftelijk bescheid en t.a.v. feitelijk leidinggeven. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05275.

ECLI:NL:HR:2021:386 Hoge Raad, 16-03-2021, 20/00286
Gepubliceerd op 16-03-2021
Medeplegen poging tot diefstal d.m.v. braak (art. 311.1 Sr). Strafmotivering. Kon hof ter motivering van opgelegde gevangenisstraf van 4 weken overwegen dat bij hof indruk beklijft dat verdachte naar Nederland is gekomen om in zijn onderhoud te voorzien op maatschappelijk ongewenste wijze? Keuze van factoren die voor strafoplegging van belang zijn te achten is voorbehouden aan feitenrechter. He...

ECLI:NL:HR:2021:368 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/00453
Gepubliceerd op 16-03-2021
Tussenarrest HR. Profijtontneming, w.v.v. (schatting: € 828.919,50, betalingsverplichting: € 815.000) uit gewoontewitwassen, valsheid in geschrift en aanwezig hebben XTC-pillen en MDMA. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 en art. 36e.3 Sr. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Beroep ex art. 450.3 Sv rechtsgeldig ingesteld door advocaat d.m.v. e-mailbericht aan griffie hof, nu schriftel...

ECLI:NL:HR:2021:369 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/05509
Gepubliceerd op 16-03-2021
Beschadiging garagedeur en vernieling ruiten in voordeur van kennis na gezamenlijk bezoek aan Tilburgse kermis in 2010, art. 350.1 Sr. Ontvankelijkheid hoger beroep, intrekking a.b.i. art. 453.1 Sv. Heeft verdachte h.b. rechtsgeldig ingetrokken d.m.v. door griffie hof voorafgaand aan tz. in h.b. ontvangen e-mailbericht van verdachte, inhoudende dat hij van h.b. wil afzien, terwijl geen akte van...

ECLI:NL:HR:2021:376 Hoge Raad, 16-03-2021, 18/04206
Gepubliceerd op 16-03-2021
Profijtontneming w.v.v. uit gewoontewitwassen en deelnemen aan criminele organisatie. Matigingsbevoegdheid ex art. 36e.5 Sr. Is hof voldoende gemotiveerd afgeweken van uos strekkende tot matiging betalingsverplichting aan 57-jarige betrokkene zonder werk? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:860 m.b.t. bevoegdheid van rechter om o.g.v. art. 36e.5 Sr betalingsverplichting te ma...

ECLI:NL:HR:2021:384 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/05398
Gepubliceerd op 16-03-2021
Eendaadse samenloop van bedreiging en opruiing van en tegen een politicus (art. 285 en 131 Sr). Middelen over o.a. grondslagverlating tll m.b.t. opruiing, voorwaardelijk opzet en redelijke vrees a.b.i. art 285 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:370 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/04540
Gepubliceerd op 16-03-2021
Beoordeling wrakingsverzoeken in strafzaken. Feitelijk leiding geven aan oplichting (art. 326.1 Sr), bedrieglijke bankbreuk (art. 341 Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 Sr). Herhaald wrakingsverzoek van leden hof, nadat wrakingskamer eerder verzoek heeft afgewezen. Beslissing hof om ttz. in h....

ECLI:NL:HR:2021:383 Hoge Raad, 16-03-2021, 20/00970
Gepubliceerd op 16-03-2021
Medeplegen van witwassen (meermalen gepleegd) van panden en grote geldbedragen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). 1. Strafmotivering (gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk). 2. Verzoek om reclasseringsrapportage op te laten maken. Ad 1. ’s Hofs vaststelling dat verdachte eerder is veroordeeld voor plegen van strafbare feiten is niet begrijpelijk, omdat uittreksel wa...

ECLI:NL:HR:2021:391 Hoge Raad, 16-03-2021, 19/05275
Gepubliceerd op 16-03-2021
Caribische zaak. Feitelijk leiding geven aan onjuist en onvolledig doen van aangifte winstbelasting door rechtspersoon in Sint-Maarten (meermalen gepleegd), art. 49 Algemene landsverordening Landsbelastingen (oud). Bewijsklacht feitelijk leiding geven, art. 53 SrNA (oud). Kan uit bewijsmiddelen worden afgeleid dat verdachte feitelijk leiding heeft geven aan gedragingen van rechtspersoon? HR her...

ECLI:NL:HR:1948:83 Hoge Raad, 14-12-1948, 50614
Gepubliceerd op 15-03-2021
Niet voldoen aan wettelijke plicht door journalist die als getuige is opgeroepen, art. 192 Sr. 1. Heeft journalist verschoningsrecht a.b.i. art. 218 Sv m.b.t. identiteit van hen aan wie hij zijn publicaties ontleent? 2. Beroep op overmacht, art. 40 Sr. 3. Heeft Hof uit b.m. kunnen afleiden dat verdachte “zonder wettige grond” niet heeft voldaan aan een op hem rustende wettelijke verplichting? A...

ECLI:NL:HR:1969:AB5167 Hoge Raad, 18-02-1969, 64886
Gepubliceerd op 12-03-2021
Is de weg bij de Luchthaven Schiphol een voor het openbaar verkeer openstaande weg?

ECLI:NL:HR:1983:AC8189 Hoge Raad, 22-11-1983, 75872
Gepubliceerd op 10-03-2021
Bekentenis verdachte onder dwang? Advocaat niet aanwezig tijdens verhoor.

ECLI:NL:HR:2021:355 Hoge Raad, 09-03-2021, 19/05809
Gepubliceerd op 09-03-2021
Opzettelijk onjuist doen van aangifte inkomstenbelasting (art. 69.2 AWR). 1. Heeft verdachte opzet gehad op onjuist doen van belastingaangifte? 2. Heeft door verdachte gepleegd feit ertoe gestrekt dat er te weinig belasting is geheven? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05781.

ECLI:NL:HR:2021:354 Hoge Raad, 09-03-2021, 19/05781
Gepubliceerd op 09-03-2021
Oplichting van bank (meermalen gepleegd) door ruim € 11 miljoen af te romen tijdens rondpompen van geld o.b.v. groot aantal incasso-opdrachten (art. 326.1 Sr), opzettelijk onjuist doen van aangifte inkomstenbelasting (art. 69.2 AWR), bedrieglijke bankbreuk (art. 341.1.1 Sr) en (als bestuurder van rechtspersoon) na faillissement weigeren vereiste inlichtingen aan curator te geven (art. 194.1 Sr)...

ECLI:NL:HR:2021:233 Hoge Raad, 09-03-2021, 19/05907
Gepubliceerd op 09-03-2021
Medeplegen poging doodslag (meermalen gepleegd) door als lid van motorclub op klaarlichte dag in woonwijk met vuurwapen in de richting van 2 anderen te schieten, art. 287 Sr. 1. Bewijsklachten. 2. Beroep op noodweer. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/00067.

ECLI:NL:HR:2021:234 Hoge Raad, 09-03-2021, 20/00067
Gepubliceerd op 09-03-2021
Medeplegen poging doodslag (meermalen gepleegd) door als lid van motorclub op klaarlichte dag in woonwijk met vuurwapen in de richting van 2 anderen te schieten, art. 287 Sr. 1. Eigen waarneming hof m.b.t. camerabeelden. 2. Beroep op noodweer. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05907.

ECLI:NL:HR:2021:353 Hoge Raad, 09-03-2021, 20/00418
Gepubliceerd op 09-03-2021
Poging tot moord (meermalen gepleegd) door in 2018 in Rotterdam met vuurwapen op 3 personen te schieten (art. 289 Sr) en voorhanden hebben vuurwapen en munitie, meermalen gepleegd (art. 26.1 WWM). Maximale duur van gijzeling bij schadevergoedingsmaatregelen, art. 36f Sr. Kon hof totale duur van gijzeling op meer dan 360 dagen bepalen? Hof heeft verdachte schadevergoedingsmaatregelen opgelegd, b...

ECLI:NL:HR:2021:248 Hoge Raad, 09-03-2021, 19/04588
Gepubliceerd op 09-03-2021
Beroep of gewoonte maken van verwerven en bezit van kinderporno (art. 240b.1 Sr) en ontucht met 15-jarige jongen door 27-jarige verdachte (art. 247 Sr). 1. Bijzondere voorwaarde, art. 14c.2.14 Sr. Kon hof als onderdeel van bijzondere voorwaarde opleggen dat verdachte zal meewerken aan controles van digitale gegevensdragers door politie? 2. Onttrekking aan het verkeer van inbeslaggenomen telefoo...

ECLI:NL:HR:2021:352 Hoge Raad, 09-03-2021, 20/03959
Gepubliceerd op 09-03-2021
Cassatie in belang der wet. Omzetting taakstraf in hechtenis als tul taakstraf is mislukt, art. 22g (oud) Sr. 1. Aanvang bezwaartermijn als kennisgeving dat vervangende hechtenis wordt toegepast niet in persoon is betekend. Begint bezwaartermijn te lopen vanaf moment van betekening van kennisgeving dan wel vanaf moment dat veroordeelde op de hoogte is geraakt van die kennisgeving? 2. Heeft vero...