Uitspraken Hoge Raad

Hier vindt u een overzicht van recente uitspraken in strafzaken van de Hoge Raad.

ECLI:NL:HR:2022:1203 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/02225
Gepubliceerd op 05-10-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit oplichting. 1. Verweer dat bij bepalen van w.v.v. rekening moet worden gehouden met loonbelasting. 2. Verweer dat feitelijk leidinggevende van rechtspersoon niet hetzelfde w.v.v. geniet als rechtspersoon die strafbare feiten heeft gepleegd. Vereenzelviging van voordeel van vennootschap met voordeel van betrokken natuurlijke persoon en werking van fiscaal mechanisme....

ECLI:NL:HR:2022:1357 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/02093
Gepubliceerd op 05-10-2022
Woningoverval, art. 312 Sr. Onrechtmatige toezegging aan medeverdachte door politie. Klacht over verwerping van verweer dat OM n-o moet worden verklaard in vervolging van woningoverval dan wel dat bewijsuitsluiting of strafverlaging moet volgen. HR: art. 81.1 RO met verwijzing naar HR:2022:1328.

ECLI:NL:HR:1999:ZD7280 Hoge Raad, 30-11-1999, 3941/3942/3943 Besch.
Gepubliceerd op 05-10-2022
-

ECLI:NL:HR:2022:1366 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/02299
Gepubliceerd op 04-10-2022
Medeplegen diefstal d.m.v. braak (art. 311.1 Sr). Ontbrekende pleitnota in hoger beroep. Pleitnota die in p-v van tz. in h.b. is vermeld, ontbreekt bij stukken die aan HR zijn gezonden. N.a.v. een door raadsman o.g.v. art. 4.3.6.3 Procesreglement HR gedaan verzoek is bij hof nadere informatie ingewonnen. O.g.v. die informatie moet worden aangenomen dat pleitnota niet meer beschikbaar zal komen....

ECLI:NL:HR:2022:1365 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/02064
Gepubliceerd op 04-10-2022
Rijden onder invloed van amfetamine en cannabis op 17 november 2018, art. 8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek. Hof heeft overwogen dat art. 13.1.d Besluit, inhoudende dat afgenomen bloed z.s.m. wordt bezorgd bij geaccrediteerd laboratorium, is geschonden en heeft geoordeeld dat voornoemd voorschrift geen strikte waarborg is en dat art. 359a Sv toetsingskader vormt. HR: dat oordeel is onjuist (vgl. HR:...

ECLI:NL:HR:2022:1360 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/01962
Gepubliceerd op 04-10-2022
Medeplegen vervoeren van cocaïne (art. 2.B Opiumwet), medeplegen aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en medeplegen voorhanden hebben van wapens en munitie (art. 13 en 26 WWM). Bewijsklacht medeplegen van vervoeren. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1364 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/01817
Gepubliceerd op 04-10-2022
OM-cassatie. OM n-o in vervolging t.z.v. opzettelijk niet (tijdig) betalen van omzetbelasting, art. 69a.1 AWR. Una via-beginsel en hetzelfde feit (ne bis in idem), art. 68 Sr en art. 243.2. jo. 255.1 Sv. Betreft tlgd. overtreding van art. 69a.1 AWR ‘hetzelfde feit’ als feit waarvoor aan verdachte 3 fiscale verzuimboetes o.g.v. art. 67c (oud) AWR zijn opgelegd? ’s Hofs oordeel dat o.g.v. art. 67...

ECLI:NL:HR:2022:1358 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/02554
Gepubliceerd op 04-10-2022
Gewoontewitwassen van geldbedragen, auto, motorfiets, stuk grond en woning met zwembad, art. 420ter.1 jo. 420bis.1.b Sr. Wijziging strafbedreiging. Kon hof toepassing geven aan art. 420ter Sr, zoals dat geldt met ingang van 1-1-2015 (strafmaximum van 8 jaren), of had hof toepassing moeten geven aan art. 420ter (oud) Sr (strafmaximum van 6 jaren), nu bewezenverklaard feit is begaan in periode va...

ECLI:NL:HR:2022:1359 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/02556
Gepubliceerd op 04-10-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.3 (oud) Sr na veroordeling t.z.v. gewoontewitwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling en hoofdelijke betalingsverplichting voor het gehele bedrag aan w.v.v., art. 36e.7 Sr. Kon Hof toepassing geven aan art. 36e.7 Sr, nu hof ontnemingsmaatregel heeft gebaseerd op art. 36e.3 (oud) Sr? Als rechter toepassing geeft aan art. 36...

ECLI:NL:HR:2022:1363 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/00588
Gepubliceerd op 04-10-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Klacht over oordeel hof dat betrokkene w.v.v. heeft genoten “uit het bewezenverklaarde handelen”. HR: om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: berekening en vaststelling w.v.v. ziet op verkoop van eerdere oogst uit andere kweekruimtes dan die waarop bewezenverklaring ziet. In bewezenverklaring bedoelde hennepplanten zijn in beslag genomen. Daarnaas...

ECLI:NL:HR:2022:1362 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/00587
Gepubliceerd op 04-10-2022
Telen 580 hennepplanten benedenverdieping woning (art. 3.B OW) en tweemaal diefstal stroom met verbreking (art. 311 Sr). Hof heeft volstaan met opgave b.m. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2006:AX5776 m.b.t. gevallen waarin kan worden volstaan met opgave b.m. HR: oordeel hof dat verdachte o.m. ondubbelzinnig heeft bekend dat hij 580 hennepplanten heeft geteeld en hij d.m.v. verbreking ...

ECLI:NL:HR:2022:1361 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/00492
Gepubliceerd op 04-10-2022
Eetpiraat. Medeplegen oplichting door zich voor te doen als betalende klant en medewerkers van café-restaurant te bewegen tot verlenen van een dienst in de vorm van het serveren van eten en drinken en vervolgens zonder te betalen weg te gaan, art. 326.1 Sr. Levert het serveren van eten en drinken in café-restaurant ‘het verlenen van een dienst’ op? Opvatting dat het serveren van eten en drinken...

ECLI:NL:HR:2022:1142 Hoge Raad, 04-10-2022, 20/03768
Gepubliceerd op 04-10-2022
Medeplegen uitvoer van MDMA (art. 2.A Opiumwet) en medeplegen voorbereidingshandelingen uitvoer van heroïne (art. 10a.1.2 jo. 10.5 Opiumwet). Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring OM dan wel bewijsuitsluiting. Was Koninklijke marechaussee bevoegd tot opsporing? Art. 4.1 en 4.4 Politiewet 2012. Opvatting dat opsporing door de in art. 141.c Sv genoemde militairen van Koninklijke mare...

ECLI:NL:HR:2022:1141 Hoge Raad, 04-10-2022, 20/03765
Gepubliceerd op 04-10-2022
Bezit en verspreiden van kinderporno, meermalen gepleegd (art. 240b.1 Sr) en bezit van dierenporno, meermalen gepleegd (art. 254a.1 Sr). 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring OM dan wel bewijsuitsluiting. Was Koninklijke marechaussee bevoegd tot opsporing? Art. 4.1 en 4.4 Politiewet 2012. 2. Afwijzing voorwaardelijk verzoek om stemherkenningsonderzoek te laten verrichten t.a.v. ...

ECLI:NL:HR:2022:1323 Hoge Raad, 04-10-2022, 20/00548
Gepubliceerd op 04-10-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit verduistering, afpersing, schuldheling, valsheid in geschrift en deelname aan criminele organisatie. ’s Hofs uitspraak bevat niet inhoud van bewijsmiddelen waaraan schatting w.v.v. is ontleend. Raadsvrouw heeft o.g.v. art. 4.3.6.3 Procesreglement HR verzocht om toezending van de voor uitspraak gebruikte b.m. Bij stukken bevinden zich die b.m. niet maar wel brief van...

ECLI:NL:HR:2022:1322 Hoge Raad, 04-10-2022, 20/00547
Gepubliceerd op 04-10-2022
(Medeplegen) verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr), medeplegen afpersing (art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr), medeplegen schuldheling (art. 417bis.1.a Sr), valsheid in geschrift (art. 225.2 Sr) en deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). 1. Verjaring medeplegen verduistering, schuldheling, valsheid in geschrift en deelname aan criminele organisatie. 2. Gebruikte bewijsmiddelen ontb...

ECLI:NL:HR:2022:1328 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/02248
Gepubliceerd op 04-10-2022
Woningoverval, art. 312 Sr. Onrechtmatige toezegging aan medeverdachte A door politie. N.a.v. gewelddadige dood van ex van zoon van slachtoffer woningoverval heeft politie inlichtingen gekregen dat leven van verdachte en medeverdachten A en B in gevaar was. Politie heeft hen op de hoogte gebracht van dreiging en hen vragen gesteld om zicht te krijgen op dader(s) van voornoemde gewelddadige dood...

ECLI:NL:HR:2022:1324 Hoge Raad, 04-10-2022, 22/01550
Gepubliceerd op 04-10-2022
Beklag ex art. 552a Sv. Verschoningsrecht. Ziekenhuis beroept zich op afgeleid verschoningsrecht m.b.t. de vordering van het medisch dossier van 3-jarig kind v.zv. dat ziet op de ziekenhuisopname waarbij GHB is aangetroffen in bloed van het kind. Onderzoek naar strafrechtelijke betrokkenheid moeder. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:1999:ZD7280, HR:2017:1205 en HR:2004:AO5070 m.b.t. zee...

ECLI:NL:HR:2022:1367 Hoge Raad, 04-10-2022, 20/02186
Gepubliceerd op 04-10-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepkwekerij. 1. Motiveringsklachten over berekening w.v.v. en aftrek van kosten. 2. Heeft hof ontoereikend gemotiveerd beslist op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat betrokkene slechts € 2000 zou ontvangen voor de eerste oogst, en daarna tussen de € 5000 en € 10.000? 3. Heeft hof ontoereikend gemotiveerd beslist op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat het aa...

ECLI:NL:HR:2022:1368 Hoge Raad, 04-10-2022, 20/02187
Gepubliceerd op 04-10-2022
Opzettelijk aanwezig hebben van 418 hennepplanten (art. 3.C Opiumwet). 1. Kan klacht dat bewezenverklaring van opzettelijk aanwezig hebben van hennep onvoldoende met redenen is omkleed, worden aangemerkt als cassatiemiddel? 2. Heeft hof ontoereikend gemotiveerd beslist op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat verdachte huurder van het pand is en dat niet is gebleken dat verdachte een significa...

ECLI:NL:HR:2022:1329 Hoge Raad, 27-09-2022, 21/04963
Gepubliceerd op 27-09-2022
Jeugdzaak. Medeplegen poging zware mishandeling (art. 302.1 Sr) door in 2021 in Amsterdam een ander tijdens uitlaten van zijn hond met loopkruk en lachgastank tegen zijn hoofd en lichaam te slaan en met mes in zijn buik te snijden. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2022:1327 Hoge Raad, 27-09-2022, 21/02615
Gepubliceerd op 27-09-2022
Feitelijke aanranding van eerbaarheid van 17-jarige jongen door 49-jarige verdachte, art. 246 Sr. Bewijsklachten. Alternatief scenario, betrouwbaarheid verklaringen slachtoffer en DNA-bewijs. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1326 Hoge Raad, 27-09-2022, 19/05299
Gepubliceerd op 27-09-2022
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/05487.

ECLI:NL:HR:2022:1258 Hoge Raad, 27-09-2022, 19/05487
Gepubliceerd op 27-09-2022
Deelname aan criminele organisatie die zich bezighoudt met importeren van wapenonderdelen en handel in vuurwapens en munitie (art. 140.1 Sr). Bewijsklachten t.a.v. bestanddeel “deelnemen”. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05299.

ECLI:NL:HR:2022:1312 Hoge Raad, 27-09-2022, 21/00216
Gepubliceerd op 27-09-2022
Onder zich hebben producten van dieren behorende tot beschermde inheemse diersoorten, art. 13.1.ahf.a. Flora- en Faunawet. Klacht over verwerping hof beroep op vrijstelling art. 3.18 leden 1 en 2 Regeling Natuurbescherming (hierna: Regeling). HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2011:BP6878 m.b.t. betekenis die aan art. 1.2 Sr moet worden toegekend, o.m. inhoudende dat ingeval na begaan va...

ECLI:NL:HR:2022:1314 Hoge Raad, 27-09-2022, 22/01469
Gepubliceerd op 27-09-2022
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Vanuatuaanse en Nigeriaanse nationaliteit) naar Verenigde Staten t.z.v. verspreiden van kinderporno. Heeft rechtbank verzuimd te responderen op verweer dat opgeëiste persoon door uitlevering het risico loopt te worden blootgesteld aan een flagrante inbreuk op enig hem ingevolge art. 6 EVRM toekomend recht? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1321 Hoge Raad, 27-09-2022, 21/03978
Gepubliceerd op 27-09-2022
Herziening. Faillissementsfraude. Medeplegen bedrieglijke bankbreuk door schuldeisers in faillissementen van vennootschappen te benadelen, art. 341.1 (oud) Sr. Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat ook zonder bewezenverklaarde gedragingen na faillissement van vennootschappen geen activa beschikbaar zouden zijn waaruit schulden hadden kunnen worden...

ECLI:NL:HR:2022:1122 Hoge Raad, 27-09-2022, 20/04155
Gepubliceerd op 27-09-2022
Bijstandsfraude, verzwijgen vermogen/onroerend goed in buitenland (art. 227b Sr). Verwerping verweer dat OM n-o is in vervolging omdat benadelingsbedrag is gebleven onder bedrag waarbij volgens Aanwijzing sociale zekerheidsfraude in beg. bestuursrechtelijke afdoening plaatsvindt. HR: ’s Hofs oordeel dat ook ten onrechte aan verdachte verleende bijstand die de vorm had van een geldlening onder v...

ECLI:NL:HR:2022:1309 Hoge Raad, 27-09-2022, 20/03284
Gepubliceerd op 27-09-2022
Opiumwetdelicten (artt. 10 en 10a Opiumwet). Middel klaagt over overschrijding redelijke termijn in feitelijke aanleg. 16 maanden of 24 maanden-termijn? HR: Hof heeft vastgesteld dat redelijke termijn in h.b. is overschreden en heeft daarbij kennelijk tot uitgangspunt genomen dat verdachte zich niet in voorlopige hechtenis bevond, zodat behandeling van de zaak in h.b. moest zijn afgerond binnen...

ECLI:NL:HR:2022:1318 Hoge Raad, 27-09-2022, 20/04139
Gepubliceerd op 27-09-2022
Schuldwitwassen van geldbedragen, art. 420quater.1.b Sr. Kernroljurisprudentie. Afwijzing verzoek tot terugwijzing van zaak naar Rb omdat geen afschrift van inleidende dagvaarding naar de voor verdachte optredende raadsman is toegezonden, art. 38.5 en 40.2 Sv. Raadsman heeft zich gesteld bij OM, terwijl zijn stelbrief inhoudt dat op dat moment nog geen parketnummer van zaak bekend was en hij zi...

ECLI:NL:HR:2022:1123 Hoge Raad, 27-09-2022, 20/03072
Gepubliceerd op 27-09-2022
Bijstandsfraude, niet opgeven werkelijke hoofdverblijfplaats (art. 227b Sr). Verwerping verweer dat OM n-o is in vervolging omdat benadelingsbedrag is gebleven onder bedrag waarbij volgens Aanwijzing sociale zekerheidsfraude in beg. bestuursrechtelijke afdoening plaatsvindt. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2012:BT2105 dat bij vraag of OM terecht heeft geoordeeld dat voldaan is aan cri...

ECLI:NL:HR:2022:1320 Hoge Raad, 27-09-2022, 22/01257 Br
Gepubliceerd op 27-09-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op telefoon onder klager n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Duitse autoriteiten. Blijkt uit het onderzoeksbevel van welke strafbare feiten klager wordt verdacht door de uitvaardigende autoriteiten? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1316 Hoge Raad, 27-09-2022, 20/04410
Gepubliceerd op 27-09-2022
Verduistering enkelband (art. 321 Sr). Opgave van bewijsmiddelen a.b.i. art. 359.3 Sv. Bevestiging vonnis Pr met daarin slechts opgave van b.m., terwijl raadsman in h.b. vrijspraak heeft bepleit. Belang bij cassatie? Uit bewoordingen van art. 359.3 Sv volgt dat deze bepaling in ieder geval geen toepassing kan vinden indien door of namens verdachte ttz. vrijspraak is bepleit. Daarom had hof het ...

ECLI:NL:HR:2022:1311 Hoge Raad, 27-09-2022, 20/03448
Gepubliceerd op 27-09-2022
Goederen bestemd voor beroeps- en bedrijfsmatige hennepteelt te koop aanbieden in growshop, art. 11a en 3.C Opiumwet. Afwijzing van verzoek om geldelijke tegemoetkoming bij onttrekking aan het verkeer van bedrijfsvoorraad, art. 33c.2 Sr jo. art. 36b.2 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:1156 m.b.t. beoordeling van vraag of eigenaar van voorwerp door onttrekking aan het verkeer va...

ECLI:NL:HR:2022:1315 Hoge Raad, 27-09-2022, 20/04409
Gepubliceerd op 27-09-2022
(Medeplegen) (poging) diefstal d.m.v. braak (meermalen gepleegd) o.m. bij amateurvoetbalvereniging, art. 311.1 Sr. Bijzondere voorwaarden. Kan verdachte zich houden aan gestelde bijzondere voorwaarden (melden bij reclassering en verblijven in instelling voor beschermd wonen), waarin datum en termijn zijn opgenomen die op het moment van wijzen van ’s hofs arrest in het verleden lagen? HR: Op red...

ECLI:NL:HR:2022:1202 Hoge Raad, 27-09-2022, 21/01914
Gepubliceerd op 27-09-2022
Rijden onder invloed, art. 8.3.a WVW 1994. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat ademalcoholgehalte is veroorzaakt door alcoholgebruik na besturen voertuig. HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Door verdachte o.b.v. resultaat ademonderzoek te veroordelen is hof afgeweken van uos dat verdachte tussen rijden en ademanalyse thuis wodka heeft gedronken. Hof heeft afwijking niet gemoti...

ECLI:NL:HR:2022:1319 Hoge Raad, 27-09-2022, 20/00324
Gepubliceerd op 27-09-2022
Cassatie in het belang van de wet. HR maakt opmerkingen bij art. 6:6:6 Sv: opheffing of schorsing door hof van een bij vonnis in e.a. gegeven bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid van straf of maatregel. HR: De beslissing tot opheffing of schorsing heeft onmiddellijke werking. Aanleiding voor toepassing art. 6:6:6 Sv kan erin zijn gelegen dat in h.b. een ander oordeel dan van Rb over oplegging v...

ECLI:NL:HR:2022:1252 Hoge Raad, 27-09-2022, 22/00703
Gepubliceerd op 27-09-2022
Cassatie in het belang van de wet. HR maakt algemene opmerkingen over procesafspraken en i.h.b. afdoeningsvoorstellen in het Nederlandse strafprocesrecht. Procesafspraken zijn o.b.v. wederkerigheid gemaakte afspraken tussen OM en verdediging over verloop strafprocedure en/of afdoening strafzaak. Hoewel wettelijke regeling ontbreekt, verzet strafvorderlijk stelsel zich niet tegen procesafspraken...

ECLI:NL:HR:2022:1287 Hoge Raad, 27-09-2022, 20/00214
Gepubliceerd op 27-09-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit valsheid in geschrift, gewoontewitwassen en niet-ambtelijke omkoping. Middel klaagt over overschrijding redelijke termijn in feitelijke aanleg. HR: Oordeel hof dat kan worden volstaan met constatering overschrijding redelijke termijn in e.a. en h.b., omdat in strafzaak compensatie plaatsvindt voor deze overschrijding is niet z.m. begrijpelijk, nu uit overwegingen ho...

ECLI:NL:HR:2022:1317 Hoge Raad, 27-09-2022, 22/01002
Gepubliceerd op 27-09-2022
Herziening. Feitelijk leidinggeven aan flessentrekkerij door B.V (art. 326a Sr). Aangevoerd wordt dat uitblijven van (volledige) betaling gevolg was van omstandigheid dat ingekochte sportkleding onverwacht niet werd afgenomen door afnemer A, waardoor B.V. niet over voldoende middelen beschikte om Tsjechische leverancier te betalen. Aangevoerde wekt niet ernstig vermoeden dat aanvrager zou zijn ...

ECLI:NL:HR:2022:1286 Hoge Raad, 27-09-2022, 20/00213
Gepubliceerd op 27-09-2022
Passieve omkoping (art. 328ter Sr), valsheid in geschrift (art. 225 Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Middelen over bewijsvoering en over verwerping verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring OM dan wel strafvermindering, omdat OM aan verdachte onrechtmatig ‘transactieaanbod’ zou hebben gedaan. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05975 en 20/00214.

ECLI:NL:HR:2022:1285 Hoge Raad, 27-09-2022, 19/05975
Gepubliceerd op 27-09-2022
Valsheid in geschrift (art. 225 Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Middelen over bewijsvoering. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/00213 en 20/00214.

ECLI:NL:HR:1994:ZC9844 Hoge Raad, 25-10-1994, 97.925
Gepubliceerd op 22-09-2022
Wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr) en verkrachting (art. 242 Sr). Terbeschikkingstelling met dwangverpleging van overheidswege. Vormt verdachte zodanig ernstig gevaar voor omgeving dat algemene veiligheid van personen het opleggen van maatregel eist? Ex art. 37a.1.2 Sr kan de in dat art. bedoelde last tot TBS slechts worden gegeven indien veiligheid van anderen dan wel algemene ...

ECLI:NL:HR:2022:1266 Hoge Raad, 20-09-2022, 22/00569
Gepubliceerd op 21-09-2022
Poging doodslag (art. 287 Sr) door in 2020 in Venlo een ander in de keuken met groot mes in haar onderrug te steken. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2022:1265 Hoge Raad, 20-09-2022, 21/02401
Gepubliceerd op 20-09-2022
Medeplegen diefstal met bedreiging met geweld ‘s nachts in woning, art. 312.2 Sr. Bewijsklacht opzet. Heeft verdachte opzet gehad op door mededaders geuite bedreiging met geweld tegen bewoonster? ’s Hofs oordeel dat verdachte het vereiste opzet op bewezenverklaarde bedreiging met geweld van slachtoffer heeft gehad is niet toereikend gemotiveerd. Hof heeft weliswaar vastgesteld dat verdachte en ...

ECLI:NL:HR:2022:1264 Hoge Raad, 20-09-2022, 21/02306
Gepubliceerd op 20-09-2022
Jeugdzaak. Zedenzaak. Ontucht met 8-jarig pleegzusje en 5-jarig pleegbroertje door 12-jarige verdachte (meermalen gepleegd), art. 244 en 247 Sr. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van beide aangevers voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1263 Hoge Raad, 20-09-2022, 21/01385
Gepubliceerd op 20-09-2022
Doodslag door prostituee op klant in diens woning door in 2017 in Amsterdam een 72-jarige man in borst en buik te steken met een scherp voorwerp, art. 287 Sr. Bewijsklachten. Verwerping van het alternatieve scenario en verklaring van verdachte. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1201 Hoge Raad, 20-09-2022, 20/03058
Gepubliceerd op 20-09-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv en 94a Sv op diverse panden onder verschillende stichtingen (klaagsters) i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen één van de bestuurders van stichtingen t.z.v. verdenking van valsheid in geschrift, verduistering en gewoontewitwassen. 1. Cassatieberoep stichtingen A en B. Geen schriftuur. 2. Cassatieberoep stichting C, anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. Heeft zich situati...

ECLI:NL:HR:2022:1248 Hoge Raad, 20-09-2022, 20/03062
Gepubliceerd op 20-09-2022
Jeugdzaak. Openlijke geweldpleging, art. 141.1 Sr. Ontbrekende pleitnota in hoger beroep. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Pleitnota die in het p-v van tz. in h.b. is vermeld, ontbreekt bij de stukken die aan HR zijn gezonden. N.a.v. een door de raadsman o.g.v. art. 4.3.6.3 Procesreglement HR gedaan verzoek is bij hof nadere informatie ingewonnen. O.g.v. die informatie moet wor...

ECLI:NL:HR:2022:1246 Hoge Raad, 20-09-2022, 20/00797
Gepubliceerd op 20-09-2022
Verduistering door gehuurd(e) aanhangwagen en steigermateriaal niet terug te brengen, art. 321 Sr. Bewijsklacht wederrechtelijke toe-eigening. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1253 Hoge Raad, 20-09-2022, 21/00943
Gepubliceerd op 20-09-2022
Jeugdzaak. Reeks gekwalificeerde diefstallen, art. 311.1 Sr en opzetheling, art 416.1.a Sr. Overschrijding redelijke termijn in feitelijke aanleg. Heeft hof met voldoende mate van nauwkeurigheid de mate van strafvermindering aangeduid i.v.m. overschrijding van de redelijke termijn? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1256 Hoge Raad, 20-09-2022, 22/00316
Gepubliceerd op 20-09-2022
Beklag ex art. 552a Sv door verdachte na vordering van gegevens (klantdossiers) bij derde i.v.m. onderzoek naar frauduleuze (belasting)constructies. Middelen over rechtmatigheid vorderingen, belang van strafvordering, en oordeel Rb dat niet kan worden geklaagd over kennisneming en gebruik van de verstrekte gegevens door de Belastingdienst. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00315 en 22/00317.

ECLI:NL:HR:2022:1255 Hoge Raad, 20-09-2022, 22/00315
Gepubliceerd op 20-09-2022
Beklag ex art. 552a Sv door belanghebbenden na vordering van gegevens (de klagers betreffende klantdossiers) bij een derde i.v.m. onderzoek naar frauduleuze (belasting)constructies. Middelen over rechtmatigheid vorderingen en oordeel Rb dat niet kan worden geklaagd over kennisneming en gebruik van de verstrekte gegevens door de Belastingdienst. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00316 en 22/00317.

ECLI:NL:HR:2022:1261 Hoge Raad, 20-09-2022, 21/04394 C
Gepubliceerd op 20-09-2022
Caribische zaak. Schietpartij in Sint-Maarten. Poging tot doodslag door op de openbare weg in een druk uitgaansgebied van Sint Maarten, te midden van het uitgaanspubliek, te schieten in de richting van het slachtoffer (art. 2:259 jo. 1:119 SrStM) en voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 3.1 Vuurwapenverordening). 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. betrouwbaarheid van herken...

ECLI:NL:HR:2022:1262 Hoge Raad, 20-09-2022, 21/03363
Gepubliceerd op 20-09-2022
Zedenzaak. Ontucht met 9-jarig meisje door 48-jarige verdachte tijdens een logeerpartij, art. 244 Sr. 1. Bewijsklacht m.b.t. seksueel binnendringen. 2. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR: art. 81.1 RO. Vervolg op HR:2018:326.

ECLI:NL:HR:2022:1254 Hoge Raad, 20-09-2022, 21/04392
Gepubliceerd op 20-09-2022
Caribische zaak. Schietpartij in Sint-Maarten. Poging tot doodslag door op de openbare weg in een druk uitgaansgebied van Sint Maarten, te midden van het uitgaanspubliek, te schieten in de richting van slachtoffer (art. 2:259 jo. 1:119 SrStM) en voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 3.1 Vuurwapenverordening). 1. Post-Keskin. Onvindbare getuige. Gebruik van getuigenverklaring voor het...

ECLI:NL:HR:2022:1249 Hoge Raad, 20-09-2022, 21/00842
Gepubliceerd op 20-09-2022
Zedenzaak. Ontucht met 10-jarige dochter van ex-partner door 48-jarige verdachte tijdens een logeerpartij, art. 244 jo. 248.2 Sr. 1. Betrouwbaarheid van (de verklaringen van) aangeefster. 2. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster voldoende steun in Whatsapp-gesprek en de verklaring van verdachte? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1257 Hoge Raad, 20-09-2022, 22/00317
Gepubliceerd op 20-09-2022
Beklag ex art. 552a Sv na vordering van gegevens (klantdossiers) bij derde i.v.m. onderzoek naar frauduleuze (belasting)constructies, terwijl zich bij verstrekte gegevens correspondentie bevindt tussen advocaten (klagers) en verdachte (belastingadviseur). Verschoningsrecht advocaten, art. 218 Sv. Zijn ‘uitgegrijsde’ gegevens ‘vernietigd’ a.b.i. art. 126aa.2 Sv jo. art. 5.1 en 5.2 Besluit beware...

ECLI:NL:HR:2022:1250 Hoge Raad, 20-09-2022, 20/03966
Gepubliceerd op 20-09-2022
Medeplegen moord op echtgenoot, art. 289 Sr. 1. Redengevendheid voor bewijs van overeenkomst in samenstelling van verfdeeltjes in letsel van slachtoffer en in auto van verdachte waaraan NFI geen bewijskracht kon toekennen. 2. Kennelijke leugenachtigheid. Is sprake van kennelijk leugenachtige verklaringen van verdachte die voor het bewijs konden worden gebruikt? 3. Bewijsklacht medeplegen. Staat...

ECLI:NL:HR:2022:1251 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/02717
Gepubliceerd op 16-09-2022
Rolbeslissing. Verzoek om nadere termijn voor indienen van een schriftuur. Betekening aanzegging in cassatie, art. 36e.3 Sv en art 5.2.c EU rechtshulpovereenkomst. Is aanzegging in cassatie rechtsgeldig betekend, nu aanzegging is uitgereikt door rechtstreekse toezending aan bekende woon- of verblijfplaats van verdachte in Duitsland? In omstandigheid dat aanzegging onbestelbaar retour is gekomen...

ECLI:NL:HR:1983:AB9590 Hoge Raad, 06-12-1983, 76255
Gepubliceerd op 15-09-2022
--

ECLI:NL:HR:1998:ZD1026 Hoge Raad, 21-04-1998, 107.006
Gepubliceerd op 15-09-2022
-

ECLI:NL:HR:1954:3 Hoge Raad, 23-02-1954, 55950
Gepubliceerd op 15-09-2022
IJzerdraad arrest.

ECLI:NL:HR:1931:BG9437 Hoge Raad, 19-01-1931, 33634
Gepubliceerd op 15-09-2022
-

ECLI:NL:HR:1948:2 Hoge Raad, 09-03-1948, 50251
Gepubliceerd op 15-09-2022
Mondelinge conclusie. Drie fietsers.

ECLI:NL:HR:1963:2 Hoge Raad, 19-02-1963, 61818
Gepubliceerd op 15-09-2022
Verpleegster.

ECLI:NL:HR:2022:1204 Hoge Raad, 13-09-2022, 20/03083
Gepubliceerd op 14-09-2022
Bedreiging (art. 285.1 Sr) en dragen van opvouwbaar mes (art. 27.1 WWM). 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep v.zv. gericht tegen overtreding, art. 427.2.a Sv. 2. Verweer dat sprake is van onherstelbaar vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv dat dient te leiden tot niet-ontvankelijkheid OM dan wel strafvermindering. Ad 1. ’s Hofs uitspraak heeft wat betreft feit 2 betrekking op overtreding (art. 27.1 j...

ECLI:NL:HR:2022:1195 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/04466
Gepubliceerd op 14-09-2022
Vervolgingsuitlevering o.b.v. Uitleveringsverdrag Nederland en Verenigd Koninkrijk van opgeëiste persoon (Britse nationaliteit) naar Bermuda Eilanden t.z.v. oplichting, witwassen en verstrekken van misleidende informatie aan monetaire autoriteit van Bermuda. 1. Genoegzaamheid stukken, art. 18 Uitleveringswet en art. XII Verdrag. Voldoen overgelegde bewijsstukken aan vereisten van art. XII Verdr...

ECLI:NL:HR:2022:1120 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/03809
Gepubliceerd op 14-09-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Hof heeft betrokkene n-o verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, nu e-mailbericht van raadsvrouw op laatste dag van appeltermijn (om 17:09 uur) na sluitingstijd van strafgriffie Rb is verstuurd, art. 408.1.b jo. 511g.2 Sv. 1. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat sprake is van ‘manifest failure’ van raadsvrouw ...

ECLI:NL:HR:2022:1206 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/04215
Gepubliceerd op 14-09-2022
Eendaadse samenloop van openlijke geweldpleging met lichamelijk letsel tot gevolg (art. 141.2.1 Sr), poging doodslag (art. 287 Sr) en poging zware mishandeling (art. 302.1 Sr) tijdens vechtpartij in 2016 in Wageningen. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2022:1205 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/03808
Gepubliceerd op 14-09-2022
Telen (art. 3.B Opiumwet) en aanwezig hebben (art. 3.C Opiumwet) van hennep en diefstal, meermalen gepleegd (art. 310 Sr). Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, nu e-mailbericht van raadsvrouw op laatste dag van appeltermijn (om 17:09 uur) na sluitingstijd van strafgriffie Rb is verstuurd, art. 408.1.b Sv. 1. Verontschuldigbare termijnoverschrij...

ECLI:NL:HR:2022:1197 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/02883
Gepubliceerd op 13-09-2022
Medeplegen voorbereidingshandelingen vervoeren cocaïne (art. 10a Opiumwet) en deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). Post Keskin. Belastende getuige die niet binnen aanvaardbare termijn kan verschijnen. Gebruik voor bewijs van niet door verdediging ondervraagde getuige verenigbaar met art. 6.3.d EVRM, nu verdediging het ondervragingsrecht niet heeft kunnen uitoefenen? Hof heeft geo...

ECLI:NL:HR:2022:1194 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/02611
Gepubliceerd op 13-09-2022
Seksueel misbruik (art. 244 en 245 Sr) en verkrachting (art. 242 Sr) van zijn jonge neefjes (meermalen gepleegd). Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2008:BD2578 m.b.t. duur van redelijke termijn en rechtsgevolgen van overschrijding van redelijke termijn. ’s Hofs oordeel is niet toe...

ECLI:NL:HR:1985:AB7967 Hoge Raad, 02-04-1985, 78075
Gepubliceerd op 13-09-2022
-

ECLI:NL:HR:2022:1119 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/00721
Gepubliceerd op 13-09-2022
Hennepteelt in door verdachte gehuurde woning (art. 3.B Opiumwet), diefstal van stroom d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). 1. Bewijsklacht hennepteelt. Is verdachte als enige verantwoordelijk voor hennepplantage? 2. Bewijsklachten diefstal. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van door aangeefster ingeschakelde fraudespecialist voldoende steun in andere bewijsmiddelen? ...

ECLI:NL:HR:2022:1196 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/01984
Gepubliceerd op 13-09-2022
Diefstal, art. 310 Sr. Bijzondere voorwaarde, art. 14c.2.14 Sr. Uitleg van “andere voorwaarden, het gedrag van veroordeelde betreffende”. Kon hof als bijzondere voorwaarde stellen dat veroordeelde verplicht is om toestemming te geven voor raadplegen van alle door reclassering noodzakelijk geachte referenten? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:807 m.b.t. uitleg van gedragsvoorwaarde ...

ECLI:NL:HR:2022:1118 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/00482
Gepubliceerd op 13-09-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt in woning. Schatting w.v.v. voldoende met redenen omkleed gelet op aangevoerde ttz. (onderverhuur woning en woningruil) en aantal oogsten? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00721.

ECLI:NL:HR:2022:1115 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/01154
Gepubliceerd op 13-09-2022
Poging tot het dwingen van stagiair om ontslag te nemen bij beveiligingsbedrijf van verdachte door bedreiging met smaad, art. 284.1.2 Sr. 1. Klachtvereiste. Had hof zich ambtshalve moeten uitlaten of tijdig een klacht was ingediend ook al heeft gemachtigde raadsman ttz. geen verweer gevoerd, omdat uit de stukken het ernstig en rechtstreeks vermoeden rijst dat OM n-o is? 2. Bewijsklacht. Redenge...

ECLI:NL:HR:2022:1193 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/00238
Gepubliceerd op 13-09-2022
Rijden terwijl verdachte redelijkerwijs moest weten dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Bewijsklacht. Kan uit omstandigheid dat verdachte voorafgaand aan feit 6 keer is veroordeeld voor rijden zonder geldig rijbewijs, worden afgeleid dat verdachte ‘redelijkerwijs moest weten’ dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard? Bij vraag of is voldaan aan vereiste dat verdachte t.t.v...

ECLI:NL:HR:2022:1190 Hoge Raad, 13-09-2022, 20/04376
Gepubliceerd op 13-09-2022
Medeplegen diefstal, art. 311.1.4 Sr. Zijn voor bewijs gebruikte verklaringen van verdachte kennelijk leugenachtig? Hof heeft aan bewezenverklaring ten grondslag gelegd dat verdachte en medeverdachte op 26-7-2018 om 00:55 uur (in Vlissingen) zijn aangetroffen in auto van medeverdachte, waarin zich o.m. goederen bevonden die kort tevoren zijn gestolen uit brasserie in Knokke-Heist (België). Hof ...

ECLI:NL:HR:2009:BJ8635 Hoge Raad, 17-11-2009, 07/13414 B
Gepubliceerd op 13-09-2022
Art. 445 Sv. Verdachte niet-ontvankelijk, omdat geen cassatie openstaat tegen de bestreden beslissing.

ECLI:NL:HR:2022:1139 Hoge Raad, 13-09-2022, 20/04330
Gepubliceerd op 13-09-2022
Medeplegen oplichting (meermalen gepleegd) door zich uit te geven als politieagent, art. 326.1 Sr. 1. Is aangever bewogen tot afgifte van geld door valselijk aannemen van hoedanigheid politieagent door verdachte en onware mededelingen van verdachte? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toe...

ECLI:NL:HR:2022:1138 Hoge Raad, 13-09-2022, 20/00755
Gepubliceerd op 13-09-2022
Medeplegen bedreiging met enig misdrijf tegen leven gericht, met zware mishandeling en met brandstichting, art. 285.1 Sr. Bewijsklacht. Zijn eigen waarnemingen hof tegenstrijdig met tot het bewijs gebezigd p-v? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1140 Hoge Raad, 13-09-2022, 20/03355
Gepubliceerd op 13-09-2022
Heling van auto, art. 416.1.a Sr. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in hoger beroep gehandhaafd verzoek tot horen van medeverdachte als getuige op de grond dat belang van verdediging bij horen van getuige onvoldoende is onderbouwd in het licht van eigen waarneming hof. ’s Hofs oordeel is niet zonder meer begrijpelijk, nu verdachte heeft betwist dat hij wist dat het om gestolen au...

ECLI:NL:HR:2022:1200 Hoge Raad, 13-09-2022, 22/00630
Gepubliceerd op 13-09-2022
Beschikking penitentiaire kamer hof op vordering OvJ ex art. 37a.7 Sr tot verlenen van machtiging voor het gebruik t.b.v. rapport van gegevens die multidisciplinaire commissie elders heeft verkregen over weigerende observandus t.z.v. verdenking van poging tot moord. OM-cassatie. HR geeft toetsingskader voor beoordeling vordering. Voor verlenen van de machtiging is o.g.v. art. 37a.6 Sr in ieder...

ECLI:NL:HR:2022:1199 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/02085
Gepubliceerd op 13-09-2022
Flessentrekkerij, meermalen gepleegd (art. 326a Sr) en (poging tot) oplichting (art. 326.1 Sr) door als natuurlijke persoon (o.m. t.a.v. sokken en cosmetica) en als feitelijk leidinggever van vennootschap (t.a.v. spoelmachinetabs) bij verschillende bedrijven partijen goederen te kopen zonder daarvoor te betalen en onder valse naam bedrijven bewegen tot afgifte van goederen. 1. Post Keskin. Afwi...

ECLI:NL:HR:2022:1198 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/00958
Gepubliceerd op 13-09-2022
Eendaadse samenloop van afpersing en diefstal met (bedreiging met) geweld (art. 317.1 en 312.1 Sr). Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot horen opsporingsambtenaar t.a.v. door hem verricht DNA vooronderzoek m.b.t. bivakmuts op de grond dat noodzaak daartoe niet is gebleken. Zijn regels uit HR:2021:576 (post-Keskin) van toepassing op verzoeken tot horen van deskundige of opsporin...

ECLI:NL:HR:2022:1117 Hoge Raad, 13-09-2022, 20/04262
Gepubliceerd op 13-09-2022
Ontucht met 14-jarig meisje door 25-jarige verdachte (art. 245 Sr). 1. Onderzoek ttz. nietig wegens ontbreken van feitelijke en adequate bijstand van een tolk? Art. 275.2 Sv. 2. Uitdrukkelijk onderbouwde standpunten m.b.t. bewijsvoering. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1192 Hoge Raad, 13-09-2022, 20/04375
Gepubliceerd op 13-09-2022
Medeplegen diefstal (d.m.v. braak en inklimming), art. 311.1 Sr. Bewijsklachten. Medeplegen en beroep op zwijgrecht. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/04376.

ECLI:NL:HR:2022:1189 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/00353
Gepubliceerd op 13-09-2022
Doodslag (art. 287 Sr)-, bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285.1 Sr) en verkrachting (art. 242 Sr) door in 2019 in Amsterdam bij een 68-jarige vrouw in het openbaar seksuele handelingen te verrichten en haar zodanig te mishandelen dat slachtoffer in coma is geraakt en zeven weken later is overleden. Terbeschikkingstelling met dwangverpleging van overheidswege. Afwijzing...

ECLI:NL:HR:2022:1187 Hoge Raad, 13-09-2022, 20/04245
Gepubliceerd op 13-09-2022
Mishandeling (art. 300.1 Sr), huisvredebreuk (art. 138.1 Sr) en vernieling (art. 350.1 Sr). Taakstrafmaximum bij meerdaadse samenloop, art. 22c.2 en 63 Sr. Veroordeling tot taakstraf van 100 uren, terwijl in samenhangende zaak (HR:2022:1191) aan verdachte taakstraf van 200 uren is opgelegd. Is strafoplegging in strijd is met (ratio van) art. 22c.2 Sr, nu aan verdachte in 2 gelijktijdig behandel...

ECLI:NL:HR:2022:1191 Hoge Raad, 13-09-2022, 20/04115
Gepubliceerd op 13-09-2022
Diefstal (art. 310 Sr) en medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels (art. 311.1 Sr). Taakstrafmaximum bij meerdaadse samenloop, art. 22c.2 en 63 Sr. Veroordeling tot gevangenisstraf van 2 dagen en taakstraf van 200 uren, terwijl in samenhangende zaak (HR:2022:1187) aan verdachte taakstraf van 100 uren is opgelegd. Is strafoplegging in strijd is met (ratio van) art. 22c.2 Sr, nu aan verdachte in...

ECLI:NL:HR:1998:ZD0898 Hoge Raad, 06-01-1998, 106.722
Gepubliceerd op 12-09-2022
-

ECLI:NL:HR:2015:700 Hoge Raad, 03-02-2015, 13/05847
Gepubliceerd op 08-09-2022
-

ECLI:NL:HR:2022:1137 Hoge Raad, 06-09-2022, 22/01749
Gepubliceerd op 06-09-2022
Herziening. Opzettelijk auto aan het krachtens de wet daarop gelegde beslag onttrekken (art. 198.1 Sr). Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat uit (civiel) vonnis is gebleken dat t.t.v. beslaglegging de schuldeiser juist geldbedrag verschuldigd was aan aanvrager, welk bedrag de vordering op aanvrager die aanleiding was voor beslag te boven ging. Ar...

ECLI:NL:HR:2011:BP6052 Hoge Raad, 12-04-2011, 09/04383
Gepubliceerd op 30-08-2022
-

ECLI:NL:HR:1990:AD1139 Hoge Raad, 29-05-1990, 86403
Gepubliceerd op 29-08-2022
-

ECLI:NL:HR:1973:3 Hoge Raad, 21-12-1973, 67142
Gepubliceerd op 26-08-2022
-

ECLI:NL:HR:1973:2 Hoge Raad, 13-11-1973, 67142
Gepubliceerd op 26-08-2022
-

ECLI:NL:HR:1984:AC8601 Hoge Raad, 20-11-1984, 1509 Besch
Gepubliceerd op 25-08-2022
-

ECLI:NL:HR:1986:AC9607 Hoge Raad, 16-12-1986, 1894 Besch
Gepubliceerd op 25-08-2022
-

ECLI:NL:HR:1988:AB9608 Hoge Raad, 06-12-1988, 2259 Besch
Gepubliceerd op 25-08-2022
-

ECLI:NL:HR:1987:AC9905 Hoge Raad, 23-06-1987, 81219E
Gepubliceerd op 25-08-2022
-

ECLI:NL:HR:1987:AC1276 Hoge Raad, 10-02-1987, 80801
Gepubliceerd op 25-08-2022
-

ECLI:NL:HR:1999:ZD5153 Hoge Raad, 18-05-1999, 110.414
Gepubliceerd op 24-08-2022
-

ECLI:NL:HR:1986:AD7441 Hoge Raad, 21-10-1986, 80543U
Gepubliceerd op 20-07-2022
1. Executieuitlevering naar Engeland ter zake van het teweegbrengen van een ontploffing is — gelet op de geschiedenis van het Nederlands-Brits Uitleveringsverdrag — niet op grond van artikel 2 laatste lid van dat Verdrag toelaatbaar. 2. Executieuitlevering naar Engeland ter zake van samenzweren is niet toelaatbaar ingevolge artikel 2 laatste lid Nederlands-Brits Uitleveringsverdrag juncto artik...

ECLI:NL:HR:1986:AD7440 Hoge Raad, 21-10-1986, 80542U
Gepubliceerd op 20-07-2022
Executieuitlevering t.z.v. 2 aanslagen en vervolgingsuitlevering t.z.v. gewelddadige uitbraak uit gevangenis door IRA-leden o.b.v. Uitleveringsverdrag Nederland en Verenigd Koninkrijk naar Verenigd Koninkrijk. Feitelijke behandeling door HR. 1. Executieuitlevering t.z.v. teweegbrengen van ontploffing. 2. Vervolgingsuitlevering t.z.v. ‘assault and unlawfully and injuriously imprisonment’. 3. Ver...

ECLI:NL:HR:1986:AJ5302 Hoge Raad, 01-07-1986, 80543U
Gepubliceerd op 18-07-2022
1. Geheel gelijk aan DD 87 104 IA, en voorts: Nu met een misdrijf dat een staatkundig karakter draagt conform artikel 6 Nederlands-Brits Uitleveringsverdrag slechts op een absoluut politiek delict wordt gedoeld, volgt daaruit dat 1. de rechtbank bij de weerlegging van het verweer dat de gevraagde uitlevering (relatief) politieke delicten betreft is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting, en...

ECLI:NL:HR:1986:AD7438 Hoge Raad, 01-07-1986, 80542U
Gepubliceerd op 15-07-2022
1. Voor de beantwoording van de vraag of de artikel 12 juncto 2 Nederlands-Brits Uitleveringsverdrag zich verzetten tegen de executieuitlevering naar Engeland is niet van belang of op het tijdstip van veroordeling naar Engels recht uitlevering kon worden toegestaan. 2. In het licht van de geschiedenis van het Nederlands-Brits Uitleveringsverdrag moet worden aangenomen dat Nederland niet heeft w...

ECLI:NL:HR:2022:1027 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/02378
Gepubliceerd op 14-07-2022
Verkrachting, art. 242 Sr. Opname in zorginstelling als bijzondere voorwaarde, beslissing voorbehouden aan rechter. Is gestelde bijzondere voorwaarde dat, als reclassering indicatiestelling aanvraagt en voor indicatie verantwoordelijke instantie kortdurende klinische opname indiceert, verdachte zich laat opnemen in zorginstelling, te bepalen door justitiële instantie die verantwoordelijk is voo...

ECLI:NL:HR:2022:1067 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/04978
Gepubliceerd op 13-07-2022
Caribische zaak. Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Verenigde Staten t.z.v. (i) samenzwering tot internationale distributie van cocaïne, (ii) samenzwering tot de invoer van cocaïne en (iii) internationale distributie van ongeveer 64 kilo cocaïne. 1. Heeft Uitleveringsbesluit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn verbindende kracht verloren? 2. Moet schending van de voorschriften va...

ECLI:NL:HR:2022:1068 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/04846
Gepubliceerd op 13-07-2022
Caribische zaak. Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Verenigde Staten t.z.v. (i) samenzwering tot internationale distributie van cocaïne, (ii) samenzwering tot de invoer van cocaïne en (iii) internationale distributie van ongeveer 6 kilo cocaïne. 1. Heeft Uitleveringsbesluit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn verbindende kracht verloren? 2. Moet schending van de voorschriften va...

ECLI:NL:HR:2022:1069 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/04845
Gepubliceerd op 13-07-2022
Caribische zaak. Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Verenigde Staten t.z.v. (i) samenzwering tot internationale distributie van cocaïne, (ii) samenzwering tot de invoer van cocaïne, (iii) internationale distributie van ongeveer 32 kilo cocaïne, (iv) internationale distributie van ongeveer 64 kilo cocaïne, en (v) internationale distributie van ongeveer 6 kilo cocaïne. 1. Heeft Uitleve...

ECLI:NL:HR:2022:1072 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/04844
Gepubliceerd op 13-07-2022
Caribische zaak. Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Verenigde Staten t.z.v. (i) samenzwering tot internationale distributie van cocaïne, (ii) samenzwering tot de invoer van cocaïne, (iii) internationale distributie van ongeveer 32 kilo cocaïne, (iv) internationale distributie van ongeveer 64 kilo cocaïne, (v) internationale distributie van ongeveer 6 kilo cocaïne en (vi) samenzwering...

ECLI:NL:HR:2022:1071 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/01445
Gepubliceerd op 13-07-2022
Poging tot doodslag (art. 287 Sr) en poging tot moord (art. 289 Sr), verkrachting (art. 242 Sr), feitelijke aanranding van eerbaarheid (art. 246 Sr) en wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr) door in 2017 in Steenbergen zijn ex-vriendin buiten op straat met mes in haar hals te steken en in zijn woning haar keel dicht te knijpen, in zijn woning seksuele handelingen bij haar te verrichte...

ECLI:NL:HR:2022:1020 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/03678
Gepubliceerd op 13-07-2022
Gewapende woningoverval in 2018 in Sint Oedenrode waarbij o.a. twee bitcoinminers zijn weggenomen. Medeplegen diefstal met bedreiging met geweld (art. 312.2.2 Sr) en medeplegen voorhanden hebben vuurwapen cat. III (art. 26.1 WWM). TBS met dwangverpleging opgelegd. 1. Motiveringsklachten m.b.t. de TBS-oplegging, subsidiariteitsvereiste en geweldsmisdrijf. Kon hof oordelen dat TBS met dwangverple...

ECLI:NL:HR:2022:1019 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/01579
Gepubliceerd op 13-07-2022
Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) door zich te hebben voorgedaan als bouwkundig expert. Motiveringsklacht m.b.t. bewezenverklaarde oplichting. Omkering bewijslast? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:1965:AB3916 Hoge Raad, 06-04-1965, 62933
Gepubliceerd op 13-07-2022
OM-cassatie. Vrijspraak poging tot teniet doen van inschuld door kilometerteller van door hem gehuurde auto enige tijd buiten werking te stellen, art. 326 Sr. Heeft verdachte de verhuurder bewogen tot teniet doen van inschuld? Hof heeft blijk gegeven van opvatting t.a.v. woorden “teniet doen van inschuld’’ in tll., die niet strookt met juiste uitlegging van art. 326 Sr. Van teniet doen van insc...

ECLI:NL:HR:2022:1070 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/04979
Gepubliceerd op 12-07-2022
Caribische zaak. Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Verenigde Staten t.z.v. (i) samenzwering tot internationale distributie van cocaïne, (ii) samenzwering tot de invoer van cocaïne en (iii) internationale distributie van ongeveer 64 kilo cocaïne. 1. Heeft Uitleveringsbesluit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn verbindende kracht verloren? 2. Moet schending van de voorschriften va...

ECLI:NL:HR:2022:1077 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/04986
Gepubliceerd op 12-07-2022
Poging tot doodslag door in 2021 in Zwartsluis een ander meermalen met een mes in zijn buik te steken, art. 287 Sr. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2022:1015 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/05102
Gepubliceerd op 12-07-2022
Executie-uitlevering van opgeëiste persoon (Bosnische nationaliteit) naar Bosnië en Herzegovina t.z.v. veroordeling voor ongeoorloofde productie en distributie van verdovende middelen. Klacht over afwijzing aanhoudingsverzoek. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1016 Hoge Raad, 12-07-2022, 22/00283
Gepubliceerd op 12-07-2022
Vervolgingsuitlevering van opgeëiste persoon (Nederlandse en Turkse nationaliteit) naar Turkije t.z.v. vermoedelijke betrokkenheid bij drugstransport in 2008. Klachten over oordeel Rb. over genoegzaamheid van stukken. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:992 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/01270
Gepubliceerd op 12-07-2022
Rijden onder invloed van cannabis (art. 8.5 WVW 1994). Bloedonderzoek. Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer (BADG). Kon hof oordelen dat sprake was van een onderzoek a.b.i. art. 8.5 WVW? Kon hof oordelen dat art. 13.1 BADG niet is geschonden? Heeft hof miskend dat art. 16.1 BADG geen strikte waarborg betreft? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1062 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/01237
Gepubliceerd op 12-07-2022
Caribische zaak. Schietpartij in Curaçao. Doodslag (art. 2:259 SrC), poging doodslag, meermalen gepleegd (art. 2:259 jo. 1:119 SrC) en voorhanden hebben hagelgeweer, kogelgeweer en munitie (art. 3.1 Vuurwapenverordening). 1. Bewijsklacht doodslag. Heeft verdachte voorwaardelijk opzet gehad op dood van slachtoffer? 2. Noodweerexces, art. 1:115.c SrC. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1061 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/00080
Gepubliceerd op 12-07-2022
Zedenzaak. Ontucht met 13-jarig meisje (art. 247 Sr). 1. Bewijsklacht. Kon hof oordelen dat DNA in lies van slachtoffer niet afkomstig kan zijn van indirecte overdracht DNA? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2022:1018 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/00029
Gepubliceerd op 12-07-2022
Mishandeling van ambtenaar, meermalen gepleegd (art. 300.1 jo. 304.1.3 Sr) en wederspannigheid met lichamelijk letsel tot gevolg (art. 181.1 jo. 180 Sr). Bewijsklachten m.b.t. rechtmatige uitoefening van zijn bediening. Hebben verbalisanten gehandeld in rechtmatige uitoefening van hun bediening? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1026 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/04069
Gepubliceerd op 12-07-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen hennepteelt. Hoofdelijke betalingsverplichting ex art. 36e.7 Sr. Kon hof aan betrokkene betalingsverplichting opleggen voor het gehele bedrag aan w.v.v.? Middel slaagt op redenen vermeld in HR:2022:1024 (samenhangende zaak van voormalige echtgenote van betrokkene, 20/04008 P). Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 20/04007, 20/04008 P en 20/04...

ECLI:NL:HR:2022:1025 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/04068
Gepubliceerd op 12-07-2022
Medeplegen opzettelijk aanwezig hebben hennep in leegstaande woning op naam van verdachte en zijn toenmalige echtgenote, art. 3.C Opiumwet. Bewijsklachten opzet en medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/04007, 20/04008 P en 20/04069 P.

ECLI:NL:HR:2022:1017 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/04061
Gepubliceerd op 12-07-2022
Mishandeling van zwangere vriendin door haar met kracht bij haren en lichaam mee te trekken en mee te sleuren door stegen, straten en een tuin, als gevolg waarvan slachtoffer meermalen op haar buik op de grond is gevallen (art. 300.1 Sr). Vordering tenuitvoerlegging. Beslissing tot tenuitvoerlegging eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf in strijd met bedoeling van wetgever en stelsel...

ECLI:NL:HR:2022:1024 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/04008
Gepubliceerd op 12-07-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen hennepteelt. Hoofdelijke betalingsverplichting ex art. 36e.7 Sr. Kon hof aan betrokkene betalingsverplichting opleggen voor het gehele bedrag aan w.v.v.? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2015:878 m.b.t. opleggen hoofdelijke betalingsverplichting bij ‘gemeenschappelijk voordeel’. Tegen die achtergrond is ‘s hof oordeel dat de betalingsverplichting...

ECLI:NL:HR:2022:1023 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/04007
Gepubliceerd op 12-07-2022
Medeplegen opzettelijk aanwezig hebben hennep in leegstaande woning op naam van verdachte en haar toenmalige echtgenoot, art. 3.C Opiumwet. Bewijsklacht opzet. Heeft verdachte wetenschap van hennepkwekerij? Hof heeft o.g.v. vaststellingen in nadere bewijsoverwegingen geoordeeld dat het op de weg van verdachte lag om een verklaring te geven over het hoge energieverbruik en de herkomst van de voo...

ECLI:NL:HR:2022:1066 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/03461
Gepubliceerd op 12-07-2022
Medeplegen van hennepteelt in Duitsland en invoeren en verwerken van die hennep (art. 3.A en 3.B Opiumwet), medeplegen van en medeplichtigheid aan hennepteelt op meerdere locaties in Nederland (art. 3.B Opiumwet), bezit cocaïne en amfetamine (art. 2.C Opiumwet), bezit hennep(stekjes) (art. 3.C Opiumwet), (medeplegen van) witwassen van voertuigen en geldbedragen (art. 420bis.1.b Sr) en deelnemin...

ECLI:NL:HR:2022:1074 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/03447
Gepubliceerd op 12-07-2022
Medeplegen van valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr), oplichting (art. 326.1 Sr) en witwassen (art. 420bis.1.b Sr) door samen met hypotheekadviseur valselijk een inkomensverklaring op te maken, daarmee een hypothecaire geldlening te verkrijgen en met die lening een woning te verwerven. Bewijsklacht valse opgave jaarinkomen. Heeft hof afwijking van uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat het in i...

ECLI:NL:HR:2022:1065 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/03425
Gepubliceerd op 12-07-2022
Tweemaal medeplegen van valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) en oplichting (art. 326.1 Sr) door als hypotheekadviseur samen met een ander valselijk een inkomensverklaring op te maken en daarmee een hypothecaire geldlening te verkrijgen. Bewijs- en uos-klachten over o.m. valsheid van de opgegeven jaarinkomens. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03419, 20/03447, 20/03461, 20/003468 en 20/03510.

ECLI:NL:HR:2022:1063 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/03419
Gepubliceerd op 12-07-2022
Medeplegen van oplichting (art. 326.1 Sr) en witwassen (art. 420bis.1.b Sr) door samen met hypotheekadviseur met een valse inkomensverklaring een hypothecaire geldlening te verkrijgen en met die lening een woning te verwerven. 1. Verzuim te beslissen op beroep op kwalificatie-uitsluitingsgrond bij witwassen. 2. Bewijs- en uos-klachten over o.m. begrip ‘jaarinkomen’ in inkomensverklaring. HR: ar...

ECLI:NL:HR:2022:1014 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/03104
Gepubliceerd op 12-07-2022
Vernieling, meermalen gepleegd (art. 350.1 Sr) van twee ruiten bij deurwaarderskantoor en politie. Voorwaardelijk verzoek tot benoemen deskundige om rapportage over verdachte op te laten maken, waarop niet is beslist. De verdediging heeft ttz. in hoger beroep voorwaardelijk verzoek gedaan een deskundige te benoemen. Dat is een verzoek als bedoeld in art. 328 jo. art. 331.1 Sv om gebruik te make...

ECLI:NL:HR:2022:1075 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/03468
Gepubliceerd op 12-07-2022
1. Ontvankelijkheid cassatieberoep v.zv. gericht tegen beslissing tot terugwijzing, art. 428 Sv. 2. Medeplegen oplichting energieleverancier d.m.v. terugdraaien van elektriciteitsmeter, art. 326.1 Sr. Is energieleverancier bewogen tot het teniet doen van een inschuld? 3. (Medeplegen) witwassen van geldbedragen, art. 420bis.1.b Sr. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over gebruik kasopstelling....

ECLI:NL:HR:2022:1000 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/01328
Gepubliceerd op 12-07-2022
Poging moord op advocate door haar tijdens intake in gezicht te snijden, art. 45 jo. 289 Sr. Bewijsklacht opzet. Volgt voorwaardelijk opzet op dood uit vaststellingen hof? Vaststellingen houden o.m. in dat medeverdachte A van onbekend gebleven persoon opdracht heeft aangenomen om tegen betaling slachtoffer aan te vallen waarbij zij ‘gekrast’ zou worden, op dag voor bewezenverklaarde telefonisc...

ECLI:NL:HR:2022:1060 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/02952
Gepubliceerd op 12-07-2022
Belastingfraude door oud-staatssecretaris. Feitelijk leidinggeven aan opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangiften omzetbelasting door twee rechtspersonen, meermalen gepleegd (art. 69.2 AWR). Bewijsklachten. Verweer m.b.t. ontbreken van opzet op strafbaarheid van gedraging en opzet verdachte op onjuistheid respectievelijk onvolledigheid van aangiften omzetbelasting. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:999 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/03900
Gepubliceerd op 12-07-2022
Weigeren van medewerking aan ademonderzoek (art. 163.2 WVW 1994) en rijden terwijl hij wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard (art. 9.2 WVW 1994). Ontbrekende pleitnota in hoger beroep, bevestiging voorzitter hof per brief dat pleitnota in het ongerede is geraakt. Pleitnota die in p-v van tz. in h.b. is vermeld, ontbreekt bij stukken die aan HR zijn gezonden. N.a.v. een door raadsman o.g.v. ...

ECLI:NL:HR:2022:998 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/03898
Gepubliceerd op 12-07-2022
Mishandeling van vrouw in woning (art. 300.1 Sr) en belediging ambtenaar door politieagent in zijn gezicht te spugen (art. 266 jo. 267.2 Sr). Ontbrekende pleitnota in hoger beroep? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03900.

ECLI:NL:HR:2022:997 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/03774
Gepubliceerd op 12-07-2022
Opzettelijk vervoeren hennep, art. 3.B Opiumwet. Post Keskin. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan, ttz. in hoger beroep gehandhaafd en op latere tz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van 2 politieambtenaren als getuigen op de grond dat betwisting van door verbalisanten geschetste gang van zaken betwist op zichzelf geen grond vormt voor oordeel dat horen van deze politieambtenaren noodzake...

ECLI:NL:HR:2022:1073 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/02348
Gepubliceerd op 12-07-2022
Schending ambtsgeheim door als gemeenteraadslid stukken die haar onder geheimhouding zijn verstrekt door college van burgemeester en wethouders, opzettelijk openbaar te maken op een door haar georganiseerde (pers)bijeenkomst en deze vervolgens op website van politieke partij te plaatsen, art. 272.1 Sr. Is besluit van college van burgemeester en wethouders tot oplegging van geheimhoudingsplicht ...

ECLI:NL:HR:2022:982 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/04400
Gepubliceerd op 12-07-2022
Als natuurgenezeres natuurgeneesmiddel iboga(ïne) toedienen en verstrekken aan cliënten (verslaafden) ten gevolge waarvan 1 van hen is overleden, art. 287 Sr, art. 174 Sr, art. 255 en 257 Sr en art. 96 Wet BIG. 1. Specialiteitsbeginsel bij overlevering. Ontvankelijkheid OM in strafvervolging t.a.v. feiten 4, 5 en 6 (art. 174 Sr en 96 Wet BIG) en strafoplegging (gevangenisstraf van 8 jaren). OM ...

ECLI:NL:HR:2022:983 Hoge Raad, 12-07-2022, 22/00411
Gepubliceerd op 12-07-2022
Cassatie in het belang van de wet. Wfz, Wvggz, Wzd. Anticipatiegebod a.b.i. art. 67a.3 Sv. Kan zorgmachtiging of rechterlijke machtiging worden aangemerkt als een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel a.b.i. art. 67a.3 Sv? HR zet wettelijk en verdragsrechtelijk kader uiteen, haalt wetsgeschiedenis van totstandkoming van de Wfz, Wgvggz en Wzd aan en gaat in op aanhangige wetsvoorstel Repara...

ECLI:NL:HR:2022:1028 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/04134
Gepubliceerd op 12-07-2022
Poging zware mishandeling van zijn (toenmalige) echtgenote tijdens echtscheidingsprocedure (art. 45 jo. 302.1 jo. 304.1.1 Sr). Dadelijke uitvoerbaarheid vrijheidsbeperkende maatregel a.b.i. art. 38v.4 Sr waarbij verdachte o.m. wordt bevolen zich te onthouden van (direct of indirect) contact met aangeefster. O.g.v. art. 38v.4 Sr kan rechter (in afwijking van algemene regel dat rechterlijke uitsp...

ECLI:NL:HR:2022:1011 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/04057
Gepubliceerd op 12-07-2022
OM-cassatie. Hof verklaart OM n-o in vervolging na groot tijdsverloop. Het tegen die beslissing gerichte cassatiemiddel slaagt op gronden vermeld in HR:2022:1009. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 20/04056 en 20/04054.

ECLI:NL:HR:2022:1009 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/04054
Gepubliceerd op 12-07-2022
OM-cassatie. Redelijke termijn en niet-ontvankelijkheid OM. Hof verklaart OM n-o in vervolging t.z.v. verkopen van cocaïne (art. 2.B Opiumwet), deelname aan criminele organisatie (art. 11b.1 Opiumwet) en witwassen (art. 420bis.1.b Sr) o.g.v. lange duur proces en nadelige gevolgen voor feitenvaststelling. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2016:2059 m.b.t. overschrijding van redelijke ter...

ECLI:NL:HR:2022:1010 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/04056
Gepubliceerd op 12-07-2022
OM-cassatie. Hof verklaart OM n-o in vervolging na groot tijdsverloop. Het tegen die beslissing gerichte cassatiemiddel slaagt op gronden vermeld in HR:2022:1009. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 20/04054 en 20/04057.

ECLI:NL:HR:2022:1064 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/03510
Gepubliceerd op 12-07-2022
Medeplegen van hennepteelt in Duitsland en invoeren en verwerken van die hennep (art. 3.A en 3.B Opiumwet), bezit xtc-tabletten (art. 2.C Opiumwet), opzettelijk gebruikmaken van een vals schade-aanmeldingsformulier (art. 225.2 Sr), (medeplegen van) witwassen (art. 420bis.1.b Sr) en als leider deelnemen aan een criminele organisatie (art. 140.1 en 140.4 Sr). 1. Afwijzing getuigenverzoek. 2. Bewi...

ECLI:NL:HR:2022:1059 Hoge Raad, 07-06-2022, 21/04223
Gepubliceerd op 08-07-2022
Veroorzaken dodelijk ongeval in centrum Breda door taxichauffeur (art. 6 jo. art. 175 (oud) jo. art. 179 WVW 1994). Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2022:1030 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/04448
Gepubliceerd op 06-07-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit grootschalige hennepteelt. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG. Samenhang met 21/04447 (niet gepubliceerd; strafzaak; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2022:1012 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/02526
Gepubliceerd op 06-07-2022
Diefstal, art. 310 Sr. Voorwaardelijke ISD-maatregel. Voorwaarden art. 38m.1 Sr. De rechter die de in art. 38m.1 Sr bedoelde ISD-maatregel oplegt, moet er in motivering van zijn beslissing blijk van geven dat aan alle in die bepaling gestelde voorwaarden is voldaan. Meer in het bijzonder moet hij met zoveel woorden tot uitdrukking brengen dat de voorwaarden a.b.i. art. 38m.1 onder 2° en 3° Sr z...

ECLI:NL:HR:2022:996 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/02288
Gepubliceerd op 06-07-2022
Opzettelijk uitgeven van vals bankbiljet van 50 euro bij oliebollenkraam op kermis, art. 213 Sr. Bewijsklacht opzet. Hof heeft vastgesteld dat verdachte enkele biljetten heeft omgewisseld voor een biljet van 50 euro, dat hij ongeveer 45 minuten daarna met dat biljet wilde betalen bij oliebollenkraam, dat standhouder heeft geconstateerd dat streep met valsgeldpen op biljet blauw uitsloeg waarna ...

ECLI:NL:HR:2022:990 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/02255
Gepubliceerd op 06-07-2022
Opzettelijk enig goed (een auto) aan het krachtens de wet daarop gelegd beslag onttrekken (art. 198.1 Sr). 1. Verweer dat de dagvaarding nietig moet worden verklaard, nu deze onvoldoende duidelijk is, omdat in de tll. slechts is gesteld dat een auto aan een beslag is onttrokken. 2. Bewijsklacht t.a.v. het opzet op het onttrekken van de auto aan het beslag. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:972 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/01913
Gepubliceerd op 06-07-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto met Spaans kenteken onder klager t.z.v. verdenking van diefstal. Schriftelijke afdoening klaagschrift zonder openbare behandeling i.v.m. COVID-19 (corona), art. 23.2 Sv. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Uit correspondentie van Rb blijkt dat noch door raadsman noch door klager toestemming is gegeven voor schriftelijke afdoening en zaak abusie...

ECLI:NL:HR:2022:1021 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/01284
Gepubliceerd op 06-07-2022
Caribische zaak. Voorhanden hebben machinegeweer en munitie in Curaçao, art. 5 jo. art. 11 Vuurwapenverordening 1930. In art. 11 Vuurwapenverordening 1930 is o.m. strafverzwarende omstandigheid opgenomen voor het geval verdachte t.t.v. voorhanden hebben weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat enig voorwerp m.b.t. hetwelk het feit wordt begaan een machinegeweer is. HR: Uit de bewijsvoering va...

ECLI:NL:HR:2022:971 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/01118
Gepubliceerd op 06-07-2022
Vernieling (art. 350.1 Sr), belediging ambtenaar in functie, meermalen gepleegd (art. 266.1 jo. 267.2 Sr) en lokaalvredebreuk (art. 138.1 Sr). Oplegging ISD-maatregel, art. 38m Sr. 1. Beschikte hof over een advies dat minder dan een jaar voor de aanvang van de terechtzitting is gedagtekend? 2. Motivering van opgelegde ISD-maatregel. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1029 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/00190
Gepubliceerd op 06-07-2022
Poging tot doodslag in 2018 in Beverwijk (art. 287 Sr). 1. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting i.v.m. verzuim bij DNA-onderzoek. 2. Afwijzing van ttz. in hoger beroep voorwaardelijk gedaan verzoek tot horen van verbalisant. 3. Bewijsklacht m.b.t. opzet. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1003 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03789
Gepubliceerd op 05-07-2022
Witwassen geldbedrag van € 123.510, art. 420bis.1.b Sr. Voldoende concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring voor legale herkomst van geldbedragen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1006 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03397
Gepubliceerd op 05-07-2022
Medeplegen diefstal van bankpassen (art. 311.1.4 Sr) en medeplegen diefstal van geld d.m.v. valse sleutels door gebruik gestolen bankpas (art. 311.1.4 en 311.1.5 Sr). Bewijsklachten medeplegen. Het medeplegen van feit 1 en van feit 2 kan niet zonder meer uit de bewijsvoering van het hof worden afgeleid. Volgt vernietiging en terugwijzing.

ECLI:NL:HR:2022:994 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03001
Gepubliceerd op 05-07-2022
Medeplegen hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en diefstal elektriciteit in vereniging (art. 311.1.4 Sr). Bewijsklacht medeplegen diefstal. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:511, inhoudende dat diefstal van elektriciteit bij hennepkwekerij zelfstandige aandacht verdient in bewijsvoering nu betrokkenheid bij hennepteelt op zichzelf niet meebrengt dat verdachte zich ook schuldig maakt aa...

ECLI:NL:HR:2022:993 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/02992
Gepubliceerd op 05-07-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen hennepteelt. Hoofdelijke betalingsverplichting ex art. 36e.7 Sr. Kon hof aan betrokkene betalingsverplichting opleggen voor het gehele bedrag aan w.v.v.? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2015:878 m.b.t. opleggen hoofdelijke betalingsverplichting bij ‘gemeenschappelijk voordeel’. Tegen die achtergrond is ‘s hofs oordeel dat betalingsverplichting h...

ECLI:NL:HR:2022:899 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/02836
Gepubliceerd op 05-07-2022
Bedreiging, art. 285.1 Sr. Post Keskin. Afwijzing van ttz. in h.b. gedaan verzoek tot het horen van getuigen op de grond dat het enkele betwisten van de aangiftes door verdachte onvoldoende is voor noodzaak tot horen van aangeefsters. Gebruik van getuigenverklaringen voor bewijs. Voldoet procedure in haar geheel aan recht op eerlijk proces? ’s Hofs afwijzing van verzoek tot horen van aangeefste...

ECLI:NL:HR:2022:1005 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/01996
Gepubliceerd op 05-07-2022
Witwassen geldbedrag van € 30.000 (art. 420bis.1.b Sr). Is in auto aangetroffen geldbedrag afkomstig uit enig misdrijf? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2352 m.b.t. bewijs van bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf” in witwasbepalingen. ’s Hofs oordeel dat verdachtes verklaring dat onder hem aangetroffen geldbedrag van € 30.000 van zijn oom afkomstig is teneinde graafmachine ...

ECLI:NL:HR:2022:1022 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/01271
Gepubliceerd op 05-07-2022
Hells Angels, charter Haarlem. Deelneming criminele organisatie, art. 140 Sr. 1. Bewijsklachten. 2. Ontbrekende pleitnota. 3. Klacht motivering strafoplegging. HR: art. 81.1 RO. Volgt verwerping. Samenhang met 21/01312, 21/01272, 21/01206, 21/01219, 21/01305 en 21/01309.

ECLI:NL:HR:2022:1001 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/01206
Gepubliceerd op 05-07-2022
Hells Angels, charter Haarlem. Deelneming criminele organisatie, art. 140 Sr. Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO. Volgt verwerping. Samenhang met 21/01312, 21/01272, 21/01219, 21/01271, 21/01305 en 21/01309.

ECLI:NL:HR:2022:1002 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/01219
Gepubliceerd op 05-07-2022
Hells Angels, charter Haarlem. Deelneming criminele organisatie, art. 140 Sr. 1. Hof is voorbijgegaan aan uos dat niet Hells Angels charter Haarlem, maar enkel ‘jonge garde’ daarvan, gevormd door anderen dan verdachte, een criminele organisatie vormden. 2. Bewijsklachten. 3. Klacht motivering strafoplegging. HR: art. 81.1 RO. Volgt verwerping. Samenhang met 21/01312, 21/01272, 21/01206, 21/0127...

ECLI:NL:HR:2022:969 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/01272
Gepubliceerd op 05-07-2022
Hells Angels, charter Haarlem. Deelneming criminele organisatie, art. 140 Sr. Bewijsklachten. Heeft verdachte deelgenomen aan criminele organisatie? HR geeft rechtspraak over bestanddelen ‘deelneming’, ‘organisatie’ en ‘oogmerk’ op hoofdlijnen weer. Aan bewezenverklaring heeft hof ten grondslag gelegd dat sprake was van duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband tussen negen leden van Hel...

ECLI:NL:HR:2022:1007 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/01305
Gepubliceerd op 05-07-2022
Hells Angels, charter Haarlem. Deelneming criminele organisatie (art. 140 Sr.) en voorhanden hebben vuurwapens en munitie (art. 26.1 WWM). 1. Hof is voorbijgegaan aan uos dat niet Hells Angels charter Haarlem, maar enkel ‘jonge garde’ daarvan, gevormd door anderen dan verdachte, criminele organisatie vormden. 2. Bewijsklachten deelneming criminele organisatie. 3. Bewijsklachten voorhanden hebbe...

ECLI:NL:HR:2022:977 Hoge Raad, 05-07-2022, 19/01393
Gepubliceerd op 05-07-2022
Motivering strafoplegging bij u.o.s. over de op te leggen straf, art. 359.2 Sv. HR: art. 81.1 RO, onder verwijzing naar de zaak 19/01394, ECLI:NL:HR:2022:975 tegen dezelfde verdachte, waarin HR een gelijkluidend cassatiemiddel heeft besproken en verworpen. CAG: anders. Samenhang met 19/01394.

ECLI:NL:HR:2022:1004 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/02601
Gepubliceerd op 05-07-2022
Niet voldoen aan op vader rustende plicht er voor te zorgen dat zijn kinderen staan ingeschreven op school, art. 2.1 Leerplichtwet 1969. Beroep op vrijstelling ex art. 5.b Lpw o.g.v. richtingbezwaren, nu verdachte aanhanger is van Puritanisme. Zijn bedenkingen m.b.t. scholen op redelijke afstand van zijn woning voldoende concreet en voldoende zwaarwegend? HR herhaalt relevante overwegingen uit ...

ECLI:NL:HR:2022:995 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03718
Gepubliceerd op 05-07-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op bestelauto t.z.v. verdenking van diefstal onder een van vennoten van klaagster (autobedrijf, vennootschap onder firma). Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 450.1.b Sv. Kan brief van vertegenwoordiger van klaagster worden opgevat als bijzondere schriftelijke volmacht om namens klaagster beroep in cassatie in te stellen? Voor het geval klaagster niet een natuurli...

ECLI:NL:HR:2022:975 Hoge Raad, 05-07-2022, 19/01394
Gepubliceerd op 05-07-2022
Motivering strafoplegging bij uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over de op te leggen straf, art. 359.2 Sv. Vervaardigen van explosieven met oogmerk om terroristische aanslag te plegen (art. 157 jo. 176a jo. 288a en 289a Sr) en medeplegen poging tot overval op winkel (art. 317.3 jo. 312.2.2 Sr). 1. HR maakt opmerkingen over betekenis van art. 359.2, tweede volzin, Sv voor motivering van strafop...

ECLI:NL:HR:2022:970 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/01312
Gepubliceerd op 05-07-2022
Hells Angels, charter Haarlem. Deelneming criminele organisatie door rechtspersoon (stichting), art. 140 Sr. Bewijsklachten. Heeft verdachte deelgenomen aan criminele organisatie? HR geeft rechtspraak over bestanddelen ‘deelneming’, ‘organisatie’ en ‘oogmerk’ op hoofdlijnen weer. Rechtspersoon a.b.i. art. 51 Sr kan worden aangemerkt als deelnemer aan criminele organisatie, als gedragingen waaru...

ECLI:NL:HR:2022:1008 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/01309
Gepubliceerd op 05-07-2022
Hells Angels, charter Haarlem. Deelneming criminele organisatie, art. 140 Sr. 1. Bewijsklachten. 2. Klacht motivering strafoplegging. HR: art. 81.1 RO. Volgt verwerping. Samenhang met 21/01312, 21/01272, 21/01206, 21/01219, 21/01271 en 21/01305.

ECLI:NL:HR:2022:968 Hoge Raad, 28-06-2022, 21/00672
Gepubliceerd op 28-06-2022
Rijden met valse Belgische kentekenplaten (art. 41.1.d WVW 1994) en met rijbewijs waarvan geldigheidsduur is verstreken (art. 107.2 WVW 1994). 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep v.zv. gericht tegen overtreding, art. 427.2.a Sv. 2. Bewijs- en kwalificatieklacht. Kan alleen sprake zijn van motorrijtuig waarop ‘teken is aangebracht dat, niet zijnde een ingevolge art. 36 WVW 1994 aan eigenaar of ho...

ECLI:NL:HR:2022:965 Hoge Raad, 28-06-2022, 22/00019
Gepubliceerd op 28-06-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gouden sieraden vanwege in Nederland lopend strafrechtelijk onderzoek, Duitse autoriteiten verzoeken in Europees onderzoeksbevel om overdracht sieraden. 1. Toetsingskader t.a.v. beoordeling van klaagschrift dat is ingediend o.g.v. art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv. 2. Moet Rb ervan doen blijken te hebben onderzocht of OvJ het EOB heeft erkend overeenkomstig voorschriften...

ECLI:NL:HR:2022:964 Hoge Raad, 28-06-2022, 21/05387
Gepubliceerd op 28-06-2022
Herziening. Feitelijk leiding geven aan opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon (meermalen gepleegd), art. 69 AWR. Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat hof ten onrechte tot oordeel is gekomen dat aangiften omzetbelasting van project opzettelijk onjuist en/of onvolledig zijn gedaan doordat in di...

ECLI:NL:HR:2022:900 Hoge Raad, 28-06-2022, 21/01007
Gepubliceerd op 28-06-2022
Liquidatie te IJsselstein. Medeplegen moord (art. 289 Sr) en medeplegen voorhanden hebben vuurwapens en munitie (art. 26.1 WWM). Rechtmatigheid van verkrijging van Ennetcom-data en omgang met deze data in Nederland. 1. Gebruik voor het bewijs van Ennetcom-data: (a) rechtmatigheid van de verkrijging van deze data o.g.v. toepasselijk verdrag, (b) ontbreken van (toereikende) wettelijke grondslag ...

ECLI:NL:HR:2022:961 Hoge Raad, 28-06-2022, 21/00739
Gepubliceerd op 28-06-2022
Verlaten plaats ongeval, art. 7.1 WVW 1994. Dubbel verstek. Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 36e.3 Sv. Is dagvaarding in h.b. verzonden naar het meest recente door verdachte opgegeven adres in België? Verdachte is niet in Nederland ingeschreven in BRP en van hem is geen woon- of verblijfadres in Nederland bekend, terwijl hij vanaf 6-8-2003 als niet-ingezetene is ingeschreven in BRP ...

ECLI:NL:HR:2022:960 Hoge Raad, 28-06-2022, 21/00674
Gepubliceerd op 28-06-2022
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/00672 en 21/00673.

ECLI:NL:HR:2022:959 Hoge Raad, 28-06-2022, 21/00673
Gepubliceerd op 28-06-2022
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/00672 en 21/00674.

ECLI:NL:HR:2022:958 Hoge Raad, 28-06-2022, 21/00112
Gepubliceerd op 28-06-2022
Doodslag door haar achtjarige dochter van flatgebouw in Hoogeveen te doen vallen, art. 287 Sr. Vordering benadeelde partij. Shockschade/schokschade. 1. HR preciseert rechtspraak over schokschade. 2. Kon hof vordering van b.p. (vader die het lichaam van zijn dochter in het mortuarium heeft gezien) t.z.v. schokschade toewijzen, ook al was de confrontatie met het lichaam niet onverhoeds en onvermi...

ECLI:NL:HR:2022:957 Hoge Raad, 28-06-2022, 20/04027
Gepubliceerd op 28-06-2022
Economische zaak. Als feitelijk leidinggever van vennootschap gedurende periode van ruim 2 jaren in strijd met sanctiemaatregelen van EU tegen Iran indirect handel drijven met gasbedrijf in Iran door naar tussenstations in Dubai en Turkije uitvoerzendingen met onderdelen voor motoren te verzenden die uiteindelijk bestemd zijn voor Iran, art. 2 Sanctiewet 1977 jo. art. 1 Sanctieregeling Iran 20...

ECLI:NL:HR:2022:956 Hoge Raad, 28-06-2022, 20/03935
Gepubliceerd op 28-06-2022
Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.a Sv. 1. Aanwezigheidsrecht in h.b. Was verdachte ten tijde van betekening van dagvaarding in h.b. uit anderen hoofde gedetineerd? 2. Betekening inleidende dagvaarding. Is inleidende dagvaarding in persoon aan verdachte uitgereikt? 3. Aanvulling schrif...

ECLI:NL:HR:2022:842 Hoge Raad, 28-06-2022, 20/03113
Gepubliceerd op 28-06-2022
Medeplegen van gewoontewitwassen van bitcoins en geldbedragen, art. 420ter.1 jo. 420bis.1.b Sr. Afwijzing voorwaardelijk verzoek tot horen van twee verbalisanten als getuigen op de grond dat noodzaak tot horen van getuigen ontbreekt, nu hof processen-verbaal niet tot bewijs bezigt. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Hof heeft voorwaardelijk verzoek van de verdediging om de verba...

ECLI:NL:HR:2022:955 Hoge Raad, 28-06-2022, 19/02754
Gepubliceerd op 28-06-2022
(Medeplegen) witwassen (meermalen gepleegd) van geldbedragen, pand en auto (art. 420bis.1.b Sr) en medeplegen gebruik maken van en voorhanden hebben van valse arbeidsovereenkomst (art. 225.2 Sr). Overschrijding redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden op de grond dat vertraging geheel door verdediging is veroorzaakt door op laat ...

ECLI:NL:HR:2022:963 Hoge Raad, 28-06-2022, 19/02656
Gepubliceerd op 28-06-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. Vaststelling van w.v.v. door hof ontoereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO. CAG maakt ambtshalve opmerkingen over vraag of bij veroordeling t.z.v. witwassen de schatting van w.v.v. kan worden gebaseerd op afschrijvingskosten van auto. Samenhang met 19/02655 en 19/02754.

ECLI:NL:HR:2022:962 Hoge Raad, 28-06-2022, 19/02655
Gepubliceerd op 28-06-2022
Medeplegen van witwassen en witwassen (art. 420bis.1.b Sr) en medeplegen van opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift (art. 225.2 Sr). Bewijsklachten m.b.t. medeplegen van witwassen en witwassen van een gestolen auto en gebruik maken van een valse arbeidsovereenkomst. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02656 P en 19/02754.

ECLI:NL:HR:2022:967 Hoge Raad, 28-06-2022, 21/03342
Gepubliceerd op 28-06-2022
Jeugdzaak. Openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen (art. 141.1 Sr). Kan uit bewijsmiddelen worden afgeleid dat sprake was van “in vereniging” openlijk geweld plegen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:966 Hoge Raad, 28-06-2022, 20/03938
Gepubliceerd op 28-06-2022
Economische zaak. Illegale uitvoer glasaal naar China. Medeplegen van overtreding art. 3.37 van de Wet natuurbescherming, opzettelijk begaan en medeplegen van overtreding art. 3.38 van de Wet natuurbescherming, opzettelijk begaan. 1. Heeft hof nagelaten te beslissen op verzoek om getuigen te horen? 2. Heeft hof niet gerespondeerd op beroep op afwezigheid van alle schuld? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2001:ZD2232 Hoge Raad, 09-01-2001, 02712/00/U
Gepubliceerd op 23-06-2022
Executie-uitlevering o.b.v. EUV van opgeëiste persoon (Griekse nationaliteit) naar Bondsrepubliek Duitsland t.z.v. onherroepelijke veroordeling voor in- en uitvoer van hasj tot gevangenisstraf van 6 jaren. Bevoegdheidstoedeling aan uitleveringsrechter en minister. Is uitleveringsrechter bevoegd te oordelen over beroep op door Nederland bij art. 6 EUV gemaakt voorbehoud m.b.t. gelijkstelling van...

ECLI:NL:HR:2022:909 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/02600
Gepubliceerd op 22-06-2022
Tussenarrest. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Volmacht tot instellen cassatie aan griffiemedewerker betreft e-mail van advocaat met (afbeelding van) handtekening. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2016:2654, inhoudende o.m. dat een als bijlage bij een e-mail gevoegde brief onder voorwaarden als schriftelijke volmacht tot het aanwenden van een rechtsmiddel moet worden aangemerkt. In dat...

ECLI:NL:HR:2022:898 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/04003
Gepubliceerd op 22-06-2022
Beklag, beslag ex art. 94 en 94a Sv op leaseauto onder lessee t.z.v. verdenking van grootschalige export van en handel in cocaïne. Beklag door lessor (leasemaatschappij). Anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. Kon Rb oordelen dat zich situatie van art. 94a.4 Sv voordoet? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2144 m.b.t. te hanteren maatstaven als ex art. 94a Sv beslag rust op voorwerp en een de...

ECLI:NL:HR:2022:906 Hoge Raad, 21-06-2022, 20/02083
Gepubliceerd op 22-06-2022
Faillissementsfraude door als bestuurder van rechtspersoon ter bedrieglijke verkorting van rechten van schuldeisers niet te voldoen aan zijn administratieplichten (art. 343.4 (oud) Sr), onttrekking aan beslag (art. 198 Sr), medeplegen aanwezig hebben hennep (art. 3.C OW) en schuldwitwassen (420quater Sr) op 18 augustus 2006. 1. Slagend middel gericht tegen bewezenverklaring van de onder 1 subs...

ECLI:NL:HR:2022:929 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/03673
Gepubliceerd op 22-06-2022
Beslag ex art. 94 Sv op vrachtwagen met Engels kenteken (zonder beslagene) t.z.v. verdenking van voorbereidingshandelingen t.b.v. uitvoer van verdovende middelen en witwassen, waarna strafzaak tegen klager is geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Kan klager redelijkerwijs als rechthebbende worden aangemerkt? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:910 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/02646
Gepubliceerd op 22-06-2022
Diefstal met geweld in vereniging, met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg (art. 312 Sr). Middel over verwerping verweer betrouwbaarheid herkenningen van verdachte door verbalisanten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02600.

ECLI:NL:HR:2022:845 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/02551
Gepubliceerd op 22-06-2022
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto onder neef van klager t.z.v. verdenking van verkrachting en strekkende tot bewaring van recht van verhaal voor aan neef op te leggen schadevergoedingsmaatregel a.b.i. art. 36f Sr. Anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. Heeft Rb door te overwegen dat zich niet het geval voordoet dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat strafrechter schadevergoedingsmaatregel oplegt, ju...

ECLI:NL:HR:2022:880 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/02417
Gepubliceerd op 22-06-2022
Beklag, beslag op geldbedrag van € 15.135 onder partner van klaagster i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen partner naar gewapende overval. Heeft Rb bij beoordeling van klaagschrift een onjuiste maatstaf toegepast? Bij de beoordeling van een klaagschrift tegen een beslag op grond van art. 94 Sv geldt een andere maatstaf dan bij een beslag op grond van art. 94a Sv. Rb heeft niet vastgesteld o...

ECLI:NL:HR:2022:928 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/01480
Gepubliceerd op 22-06-2022
Medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr), medeplegen (poging tot) afpersing, meermalen gepleegd (art. 317.3 jo. 312.2.2 Sr) en medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels, meermalen gepleegd (art. 311.1 Sr). Motivering vrijheidsbeperkende maatregel (contact- en locatieverboden), art. 38v Sr. 1. Heeft hof deze vrijheidsbenemende maatregel ten onrechte opgelegd? 2. Heeft hof de opl...

ECLI:NL:HR:2022:927 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/01460
Gepubliceerd op 22-06-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit ontvangen vergoedingen voor inname en afgifte van afvalstoffen in strijd met eisen die aan afvalverwerkingsbedrijf gesteld worden. 1. Vaststelling w.w.v. (€ 176.267,89). Heeft hof leveringen van reststromen vanaf bedrijf A integraal betrokken bij berekening van w.v.v., terwijl hof in strafzaak betrokkene heeft vrijgesproken van deze stromen vanaf dat bedrijf? 2. Kon...

ECLI:NL:HR:2022:925 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/01459
Gepubliceerd op 22-06-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit ontvangen vergoedingen voor inname en afgifte van afvalstoffen in strijd met eisen die aan afvalverwerkingsbedrijf gesteld worden. 1. Vaststelling w.w.v. (€ 1.110.601,86). Heeft hof leveringen van reststromen vanaf bedrijf A integraal betrokken bij berekening van w.v.v., terwijl hof in strafzaak betrokkene heeft vrijgesproken van deze stromen vanaf dat bedrijf? 2. K...

ECLI:NL:HR:2022:924 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/01458
Gepubliceerd op 22-06-2022
Economische zaak. Over langere periode (samen met anderen) in strijd handelen met eisen die aan afvalverwerkingsbedrijf gesteld worden (art. 2.3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en art. 10.37 Wet milieubeheer) en (medeplegen) valsheid in geschrift t.a.v. begeleidingsbrieven, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr). 1. Beroep op nietigheid dagvaarding. 2. Verweer strekkende tot niet-ontvankelij...

ECLI:NL:HR:2022:923 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/01457
Gepubliceerd op 22-06-2022
Economische zaak. Over langere periode samen met anderen in strijd handelen met eisen die aan afvalverwerkingsbedrijf gesteld worden (art. 10.37 Wet milieubeheer) en medeplegen valsheid in geschrift t.a.v. begeleidingsbrieven, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr). 1. Beroep op nietigheid dagvaarding. 2. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring OM in vervolging. 3. Beroep op afwezigheid ...

ECLI:NL:HR:2022:922 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/01456
Gepubliceerd op 22-06-2022
Economische zaak. Feitelijke leiding gegeven aan bedrijf, dat over langere periode heeft gehandeld in strijd met eisen die aan afvalverwerkingsbedrijf gesteld worden (art. 2.3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en art. 10.37 Wet milieubeheer) en feitelijke leiding geven aan (medeplegen) valsheid in geschrift t.a.v. begeleidingsbrieven begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225....

ECLI:NL:HR:2022:921 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/01948
Gepubliceerd op 22-06-2022
Jeugdzaak. Openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen met zwaar lichamelijk letsel ten gevolg (art. 141.1.2 Sr). Kan uit bewijsmiddelen worden afgeleid dat sprake was van zwaar lichamelijk letsel? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:920 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/01408
Gepubliceerd op 21-06-2022
Witwassen van vrachtwagen met koeloplegger, begaan door een rechtspersoon, terwijl verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b Sr). 1. Bewijsklacht t.a.v. opzet van verdachte als feitelijk leidinggever op witwassen. 2. Meerdaadse samenloop, art. 57 Sr. Heeft hof ten onrechte bewezenverklaard dat witwassen meermalen is gepleegd? HR: ...

ECLI:NL:HR:2022:919 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/00458
Gepubliceerd op 21-06-2022
Zware mishandeling (art. 302.1 Sr) door met een vleesmes een diepe snijverwonding in het gezicht van aangever toe te brengen. Noodweer(exces). Heeft hof de verwerping van het beroep op noodweer(exces) toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO. Vervolg op HR:2019:1534.

ECLI:NL:HR:2022:918 Hoge Raad, 21-06-2022, 20/04055
Gepubliceerd op 21-06-2022
Zedenzaak. Feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246 Sr). 1. Heeft hof ten onrechte vonnis Rb met overneming van gronden bevestigd? 2. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). 3. Betrouwbaarheid van (de verklaringen van) aangeefster. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:907 Hoge Raad, 21-06-2022, 20/02084
Gepubliceerd op 21-06-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.2 Sr en feiten waarvoor een geldboete van de 5e categorie kan worden opgelegd a.b.i. art. 36e.2 (oud) Sr, te weten opbrengsten uit hennepteelt. Klachten over o.m. vaststelling w.v.v.. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/02083, 20/02024 en 20/02023.

ECLI:NL:HR:2022:917 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/02049
Gepubliceerd op 21-06-2022
Poging tot doodslag door aangever opzettelijk met een scherp voorwerp meermalen in het lichaam te steken (art. 287 Sr). 1. Heeft hof het OM ten onrechte ontvankelijk verklaard? 2. Heeft hof ten onrechte aangever niet gehoord ter terechtzitting? 3. Heeft hof de verwerping van het beroep op noodweer(exces) toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:916 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/00625
Gepubliceerd op 21-06-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. diefstal, meermalen gepleegd (art. 310 Sr). Aanwezigheidsrecht, detentie uit anderen hoofde in Duitsland gebleken uit in cassatie overgelegd stuk. Hof heeft verstek verleend tegen niet verschenen verdachte. HR: Op gronden die zijn vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Uit de aan de cassatieschriftuur gehechte stukken, te weten een “Entlassungssc...

ECLI:NL:HR:2022:915 Hoge Raad, 21-06-2022, 20/04038
Gepubliceerd op 21-06-2022
Mensenhandel (meermalen gepleegd), art. 273f Sr. T.t.v. inzending dossier naar HR ontbreken p-v van tz. in hoger beroep (art. 326 Sv) en aanvulling bewijsmiddelen (art. 365a Sv), terwijl die stukken nadien alsnog zijn opgemaakt. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Raadsman heeft o.g.v. art. 4.3.6.3 Procesreglement HR verzocht om toezending van die stukken. Hof heeft aan HR bericht...

ECLI:NL:HR:2022:905 Hoge Raad, 21-06-2022, 20/02024
Gepubliceerd op 21-06-2022
Profijtontneming, w.v.v. van € 3.390.652,25 uit hennepteelt in de periode 1 augustus 2005 t/m 3 juli 2013. Klachten over o.m. de motivering van de berekening van het w.v.v. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/02023, 20/02083 en 20/02084.

ECLI:NL:HR:2022:914 Hoge Raad, 21-06-2022, 20/02822
Gepubliceerd op 21-06-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Ontvankelijkheid cassatieberoep, wijze van instellen cassatieberoep, art. 449.1 Sv. Is op rechtsgeldige wijze beroep in cassatie ingesteld, nu raadsman schriftelijke bijzondere volmacht tot instellen cassatieberoep binnen beroepstermijn naar strafgriffie HR i.p.v. strafgriffie hof heeft verzonden? HR: Op redenen vermeld in CAG is beroep n-o. CAG: De raa...

ECLI:NL:HR:2022:913 Hoge Raad, 21-06-2022, 20/02821
Gepubliceerd op 21-06-2022
Aanwezig hebben hennep, art. 3.C Opiumwet. Ontvankelijkheid cassatieberoep, wijze van instellen cassatieberoep art. 449.1 Sv. Is op rechtsgeldige wijze beroep in cassatie ingesteld, nu raadsman schriftelijke bijzondere volmacht tot instellen cassatieberoep binnen beroepstermijn naar strafgriffie HR i.p.v. strafgriffie hof heeft verzonden? HR: Op redenen vermeld in CAG is beroep n-o. CAG: De raa...

ECLI:NL:HR:2022:884 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/03140
Gepubliceerd op 21-06-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedragen (€ 3.415) onder partner van klaagster t.z.v. verdenking van handel in harddrugs, waarna broer van haar partner is veroordeeld voor overtreding van Opiumwet en witwassen met verbeurdverklaring van geldbedragen. Klaagschrift a.b.i. art. 552b Sv tegen beslissing tot verbeurdverklaring. Heeft Rb juiste maatstaf toegepast door enerzijds te verwijzen naar ...

ECLI:NL:HR:2022:904 Hoge Raad, 21-06-2022, 20/02023
Gepubliceerd op 21-06-2022
Oplichting (art. 326 Sr) en hennepteelt (art. 3.B OW). Hof heeft een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van 15 maanden onvoorwaardelijk. Middel klaagt dat het hof niet i.h.b. de redenen heeft opgegeven die ertoe hebben geleid dat de strafoplegging afwijkt van door de verdediging ingenomen uos. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/02024, 20/02083 en 20/02084.

ECLI:NL:HR:2022:866 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/03304
Gepubliceerd op 21-06-2022
Poging tot doodslag door in 2018 in Almere met vuurwapen op ander te schieten en hem in zijn bovenbeen te raken, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2022:908 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/02300
Gepubliceerd op 21-06-2022
Schorsing van de vervolging, art. 16 Sv. Verdachte lijdt aan de ziekte van Alzheimer en vanwege de progressieve aard van deze ziekte is geen herstel meer te verwachten. Afwijzing hof verzoek van verdediging om, naast de schorsing van de vervolging, o.g.v. art. 29f Sv (art. 36 (oud) Sv), te verklaren dat de zaak geëindigd is, onvoldoende met redenen omkleed? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:897 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/03654
Gepubliceerd op 21-06-2022
Beklag,. beslag ex art. 94 Sv op auto onder moeder van klager t.z.v. verdenking van rijden zonder rijbewijs. Schriftelijke uitwisseling van standpunten i.v.m. COVID-19 (corona), gevolgd door openbare raadkamerbehandeling, waarop klager en zijn raadsman niet zijn verschenen. 1. Heeft behandeling van klaagschrift in het openbaar plaatsgevonden? 2. Heeft Rb ten onrechte geoordeeld dat klager en zi...

ECLI:NL:HR:2022:912 Hoge Raad, 21-06-2022, 22/00926
Gepubliceerd op 21-06-2022
Herziening. Medeplegen afdreiging en poging afdreiging (art. 318.1 Sr). Aangevoerd is dat medeverdachten betrokken waren bij de poging afdreiging waarvoor alleen aanvrager is veroordeeld. Ook wanneer dit feitelijk juist zou zijn, zou dat hooguit kunnen leiden tot bijvoorbeeld het oordeel dat aanvrager het feit tezamen en in vereniging met anderen heeft gepleegd, maar niet tot een van de in art....

ECLI:NL:HR:2022:901 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/01882
Gepubliceerd op 21-06-2022
Mishandeling van toenmalige levensgezel (art. 300.1 jo. 304.1 Sr) en vernieling ruit van door haar gehuurde woning (art. 350.1 Sr). Vordering benadeelde partij. Kunnen kosten voor alarmsysteem worden aangemerkt als rechtstreekse schade? HR: art. 81. RO.

ECLI:NL:HR:2022:911 Hoge Raad, 21-06-2022, 19/04995
Gepubliceerd op 21-06-2022
Onttrekken van lijk aan nasporing (art. 151 Sr), nalaten tijdig gegevens te verstrekken (art. 227b Sr) en verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr) door gedurende periode van bijna 2 en half jaar stoffelijk overschot van zijn moeder in ouderlijk huis (waar hij zelf is blijven wonen) te verbergen en daarvan geen melding te maken bij uitkeringsinstanties, zodat haar AOW-uitkering en nabesta...

ECLI:NL:HR:2022:850 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/00607
Gepubliceerd op 21-06-2022
Syriëganger. Eendaadse samenloop van deelneming aan terroristische organisatie (art. 140a Sr) en voorbereiden/bevorderen van terroristische misdrijven (art. 134a Sr). 1. Bewijsklacht. Kan deelnemen aan terroristische organisatie uit bewijsmiddelen worden afgeleid? 2. Bewijsklacht. Kan uit b.m. worden afgeleid dat verdachte heeft deelgenomen aan (gevechts)trainingen voor terrorisme? HR: art. 81....

ECLI:NL:HR:2022:902 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/01744
Gepubliceerd op 21-06-2022
Feitelijke aanranding van eerbaarheid, art. 246 Sr. 1. Bewijsklachten. Kunnen door verdachte gepleegde handelingen worden aangemerkt als “ontuchtige handelingen” a.b.i. art. 246 Sr en heeft verdachte opzet gehad op ontuchtig karakter van zijn gedragingen? 2. Bewijsklacht. Kan bewezenverklaring van bestanddelen “dwang”, “geweld” en “andere feitelijkheid” uit bewijsvoering worden afgeleid? HR: ar...

ECLI:NL:HR:2022:903 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/01263
Gepubliceerd op 21-06-2022
Verkrachting (art. 242 Sr) en bedreiging (art. 285.1 Sr). 1. Ondervragingsrecht t.a.v. aangeefster. 2. Afwijzing verzoek tot horen van aangeefster als getuige i.v.m. haar gezondheid. 3. Vordering benadeelde partij. Afwijzing verzoek tot betaling van schadevergoeding in termijnen. 4. Schriftuur b.p. Vaststelling kilometervergoeding. 5. Schriftuur b.p. Kunnen reiskosten gemaakt voor bijwonen van ...

ECLI:NL:HR:2022:877 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/00568
Gepubliceerd op 21-06-2022
Oplichting, art. 326.1 Sr. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman ttz. in hoger beroep op de grond dat hij geen contact heeft kunnen krijgen met verdachte en dat verdachte mogelijk geen weet heeft van zitting, door hof afgewezen met overweging dat sprake is van rechtsgeldige betekening en dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om te verwachten dat raadsman verdachte na aanhouding wel z...

ECLI:NL:HR:2022:851 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/01711
Gepubliceerd op 21-06-2022
Poging zware mishandeling (art. 302.1 Sr), oplegging TBS met voorwaarden. 1. Bewijsklacht t.a.v. voorwaardelijk opzet van verdachte op toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij slachtoffer. 2. Is oplegging TBS noodzakelijk, nu gekozen had kunnen worden voor behandeling i.h.k.v. zorgmachtiging o.g.v. art. 2.3 Wet Forensische Zorg? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:810 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/00555
Gepubliceerd op 21-06-2022
Opzetheling van boormachine en fiets, art. 416.1.a Sr. Bewijsklachten. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat verdachte t.t.v. voorhanden krijgen goederen wist dat deze door misdrijf waren verkregen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:809 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/00540
Gepubliceerd op 21-06-2022
Vernieling van celdeur van ophoudkamer in politiebureau, art. 350.1 Sr. Heeft hof verzuimd te beslissen op beroep van verdachte op psychische overmacht? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:849 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/00097
Gepubliceerd op 21-06-2022
Diefstal met geweld door in zwaar beschonken toestand tas van medereiziger in trein mee te nemen (art. 312.1 Sr). Bewijsklacht. Kan uit bewijsvoering volgen dat verdachte de tas van aangever heeft weggenomen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:896 Hoge Raad, 21-06-2022, 20/03378
Gepubliceerd op 21-06-2022
Ontucht met (minderjarige) jongens die hulp zoeken bij verdachte en aanranding, meermalen gepleegd (art. 245, 246 en 247 Sr). 1. Verjaring, art. 70, 71 en 72 Sr. Is recht tot strafvordering wegens verjaring vervallen wat betreft aanranding v.zv. begaan vóór 1-4-2001? 2. Onttrekking aan het verkeer van pistool, art. 36d Sr. Behoort pistool aan verdachte toe? 1. HR: Op redenen vermeld in CAG is m...

ECLI:NL:HR:2022:841 Hoge Raad, 21-06-2022, 20/02570
Gepubliceerd op 21-06-2022
Witwassen, meermalen gepleegd, art. 420bis.1.b Sr. Strafoplegging (gevangenisstraf van 20 weken, waarvan 16 weken voorwaardelijk met proeftijd van 3 jaren en strafbepaling voor andere feiten op taakstraf van 120 uren, subsidiair 60 dagen hechtenis, met verbeurdverklaring, teruggave aan verdachte en bewaring t.b.v. rechthebbende van inbeslaggenomen voorwerpen). 1.Miskenning van eerdere terugwijz...

ECLI:NL:HR:2022:887 Hoge Raad, 21-06-2022, 22/00205
Gepubliceerd op 21-06-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Roemeense autoriteiten op digitale gegevensdragers. 1. Geheimhouding gedeelte EOB en aanhoudingsverzoek. 2. Voorlopige terbeschikkingstelling bewijsmateriaal, art. 5.4.9 Sv. Mag de beklagrechter de beslissing van de OvJ tot voorlopige terbeschikkingstelling toetsen? 3. Moet een verzoek om onmiddellijke overdracht van het bewijsmat...

ECLI:NL:HR:2022:844 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/00850
Gepubliceerd op 21-06-2022
Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet), diefstal d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr) en beschadiging elektriciteitsnetwerk (art. 161bis.2 Sr). Beginpunt redelijke termijn (art. 6 EVRM). Kan datum eerste politieverhoor, waar verdachte een bekennende verklaring heeft afgelegd, worden aangemerkt als beginpunt van redelijke termijn? Gelet op wat namens verdachte ttz. in hoger beroep is aangevoerd is ’s ho...

ECLI:NL:HR:1980:AB9449 Hoge Raad, 05-02-1980, 71109
Gepubliceerd op 21-06-2022
OM-cassatie. Economische zaak. Vrijspraak vennootschap t.z.v. niet doen van aangifte op het moment dat in fabriek een gasammoniakuitbraak plaatsvindt, art. 42 jo. 92 Wet inzake Luchtverontreiniging. Betekenis bestanddeel “te duchten” a.b.i. art. 42 Wet inzake Luchtverontreiniging. Dreigde lucht door gasuitbraak zodanig te worden verontreinigd dat aanmerkelijk gevaar voor gezondheid te duchten w...

ECLI:NL:HR:2017:2993 Hoge Raad, 10-10-2017, 15/03491
Gepubliceerd op 15-06-2022
-

ECLI:NL:HR:2020:2105 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/04073
Gepubliceerd op 14-06-2022
-

ECLI:NL:HR:2022:703 Hoge Raad, 14-06-2022, 21/03070
Gepubliceerd op 14-06-2022
Caribische zaak. Medeplichtigheid aan medeplegen moord, meermalen gepleegd (art. 2:262 jo. 1:124 SrC) en omkoping ambtenaar (art. 2:128 SrC). Schietpartij met automatische vuurwapens buiten de aankomsthal van luchthaven Hato in Curaçao, waarbij twee personen om het leven zijn gekomen en meerdere omstanders gewond zijn geraakt. Verdachte verstrekt informatie op basis waarvan de schutters weten m...

ECLI:NL:HR:2022:865 Hoge Raad, 14-06-2022, 21/01891
Gepubliceerd op 14-06-2022
Verkrachting door 61-jarige verdachte van zijn 16-jarige verstandelijk beperkte dochter in zijn woning, art. 242 jo. 248.2 Sr. Heeft verdachte zijn dochter door andere feitelijkheden gedwongen a.b.i. art. 242 Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2013:494, inhoudende dat van door een ‘feitelijkheid dwingen tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit het seksueel binnendringen van ...

ECLI:NL:HR:2022:702 Hoge Raad, 14-06-2022, 21/01675
Gepubliceerd op 14-06-2022
Jeugdzaak. Medeplegen diefstal met geweld en bedreiging met geweld op de openbare weg (art. 312.2 Sr). Bewijsklachten. 1. Denaturering verklaring aangever. 2. Kan uit p-v van verhoor van aangever worden afgeleid dat aangever verdachte heeft herkend als persoon die hem klap heeft gegeven? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:701 Hoge Raad, 14-06-2022, 21/01377
Gepubliceerd op 14-06-2022
Poging tot zware mishandeling (art. 45 jo. 302.1 Sr) door stoptekens te negeren en met scooter op verbalisant in te rijden. 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. ontbreken voorwaardelijk opzet. 2. Motivering van (bewuste aanvaarding van) aanmerkelijke kans op toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:698 Hoge Raad, 14-06-2022, 20/02159
Gepubliceerd op 14-06-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.2 Sr, te weten hennepteelt voorafgaand aan de in de strafzaak bewezen verklaarde datum. Verklaring anonieme getuige voor bewijs gebruikt. 1. Schatting omvang w.v.v. berust op onwettig bewijsmiddel. 2. Verklaring anonieme getuige niet als b.m. opgenomen in aanvulling op verkorte uitspraak. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02...

ECLI:NL:HR:2022:700 Hoge Raad, 14-06-2022, 21/01238
Gepubliceerd op 14-06-2022
Caribische zaak. Poging tot doodslag op vriendin door met mes in borst te steken (art. 2:259 jo. 1:119 SrC) en wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 2:249 SrC) op Curaçao. 1. Heeft Hof bij bevestiging vonnis ten onrechte niet gerespondeerd op in hoger beroep gevoerd verweer m.b.t. aangetroffen hoeveelheid bloed in kofferbak? 2. Klachten over bewijs en kwalificatie wederrechtelijke vrijheidsb...

ECLI:NL:HR:2022:699 Hoge Raad, 14-06-2022, 20/02160
Gepubliceerd op 14-06-2022
Opzettelijk aanwezig hebben hennep, art. 3.C Opiumwet. Bewijsklachten. 1. Uit bewijsmiddelen kan niet volgen dat hennepplanten zich in machtssfeer verdachte bevonden. 2. Opzet verdachte op aanwezigheid hennepplanten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02159 P, 21/02169 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o) en 21/02170 P (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, betrokk...

ECLI:NL:HR:2022:864 Hoge Raad, 14-06-2022, 20/02561
Gepubliceerd op 14-06-2022
(feitelijk leidinggeven aan) valsheid in geschrift en opzettelijk gebruik maken van dat geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 en 2 Sr), voortgezette handeling (art. 56. 2 Sr). Middel klaagt dat hof ten onrechte art. 57 Sr en niet art. 56.2 Sr heeft toegepast. HR: art. 81 RO.

ECLI:NL:HR:2022:843 Hoge Raad, 14-06-2022, 22/00084
Gepubliceerd op 14-06-2022
Executie-uitlevering o.b.v. EUV van opgeëiste persoon (Bulgaarse nationaliteit) naar Turkije t.z.v. onherroepelijke veroordeling voor handel in verdovende middelen tot gevangenisstraf van 12 jaren en 6 maanden. Bevoegdheidsverdeling uitleveringsrechter en minister. Is uitleveringsrechter bevoegd te oordelen over beroep op uitspraak van HvJ EU in zaak Raugevicius? HR herhaalt relevante overwegin...

ECLI:NL:HR:2022:840 Hoge Raad, 14-06-2022, 20/01074
Gepubliceerd op 14-06-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit passieve omkoping en valsheid in geschrift. 1. Voordeel uit bewezenverklaarde feiten ontvangen op rekening B.V. Vereenzelviging voordeel van B.V. en van betrokken natuurlijk persoon. Kunnen de op bankrekening van B.V. overgeboekte geldbedragen het door betrokkene w.v.v. betreffen? 2. Werking fiscaal mechanisme. Dient bij schatting van het door betrokkene w.v.v. de b...

ECLI:NL:HR:2022:836 Hoge Raad, 07-06-2022, 19/05793
Gepubliceerd op 07-06-2022
Verduistering (art. 321 Sr) en rijden terwijl verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard (art. 9.2 WVW 1994). 1. Bewijsklacht wetenschap verdachte ongeldigverklaring van zijn rijbewijs. Kan uit verklaring verdachte worden afgeleid dat hij wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad ...

ECLI:NL:HR:2022:837 Hoge Raad, 07-06-2022, 21/00348
Gepubliceerd op 07-06-2022
Faillissementsfraude. Feitelijk leidinggeven aan bedrieglijke bankbreuk begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 341.a.1 (oud) Sr) en medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr). 1. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan getuigenverzoek op de grond dat hof daartoe geen noodzaak aanwezig acht, nu getuigen in eerste aanleg bij RC in aanwezigheid van verdedig...

ECLI:NL:HR:2022:695 Hoge Raad, 07-06-2022, 20/02382
Gepubliceerd op 07-06-2022
Schennis van de eerbaarheid door op kermis achter twee 11-jarige meisjes te gaan staan en met zijn hand bij zijn geslachtsdeel in zijn broek te zitten en op en neer gaande bewegingen te maken (art. 239.1 Sr). Is voor aannemen van schennis van eerbaarheid vereist dat geslachtsdeel van verdachte ook daadwerkelijk onbekleed waarneembaar is geweest? Art. 239 Sr richt zich onder meer tegen ongevraag...

ECLI:NL:HR:2022:848 Hoge Raad, 07-06-2022, 21/04848
Gepubliceerd op 07-06-2022
Executie-uitlevering van opgeëiste persoon (Turkse nationaliteit) naar Turkije t.z.v. onherroepelijke veroordeling voor plundering, vrijheidsberoving, deelname aan criminele organisatie en voorhanden hebben van vuurwapen en kogels tot gevangenisstraf van 26 jaar, 18 maanden en 25 dagen. Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 432.1.b Sv jo. 31.7 UW. Kan indienen van cassatieschriftuur bij HR word...

ECLI:NL:HR:2022:847 Hoge Raad, 07-06-2022, 20/04143
Gepubliceerd op 07-06-2022
Opzettelijk niet voldoen aan verplichting tot doen van aangifte bij douane op Schiphol van geldbedrag van € 49.600 en 12.100 Zwitserse frank, art. 3 Verordening 1889/2005 en art. 10:1 Adw. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM in vervolging, nu verdachte wegens hetzelfde feit al eerder onherroepelijk is veroordeeld in Zwitserland t.z.v. witwassen. Heeft hof miskend dat het ne bis in idem-beginsel ...

ECLI:NL:HR:2022:801 Hoge Raad, 07-06-2022, 20/02140
Gepubliceerd op 07-06-2022
Tussenarrest HR. Mensenhandel, meermalen gepleegd (art. 273f Sr). Post-Keskin. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in hoger beroep herhaald verzoek tot horen van ex-vrouw van verdachte als getuige op de grond dat verzoek onvoldoende is onderbouwd. Gebruik van getuigenverklaring voor bewijs. Is afwijzing, althans gebruik van eerder door getuige afgelegde verklaring voor bewijs, vere...

ECLI:NL:HR:2022:825 Hoge Raad, 07-06-2022, 21/01415
Gepubliceerd op 07-06-2022
Voorhanden hebben wapens en munitie, aangetroffen in doorzochte auto van verdachte (art. 26.1 WWM). Verweer dat doorzoeking van auto onrechtmatig heeft plaatsgevonden, omdat voor die doorzoeking door verdachte geen toestemming was verleend. Heeft verdachte rechtsgeldig toestemming gegeven voor doorzoeken van zijn auto? HR stelt juridisch kader voorop over het verrichten van onderzoekshandelinge...

ECLI:NL:HR:2022:839 Hoge Raad, 07-06-2022, 21/01083
Gepubliceerd op 07-06-2022
Caribische zaak. Uitlokking tot moord op Curaçaose politicus door voormalig Minister van Financiën in Curaçao in 2013. Ongeoorloofde inbreuk op onschuldpresumptie a.b.i. art. 6.2 EVRM en EU-richtlijn 2016/343/EU t.g.v. vonnis van Gemeenschappelijk HvJ in strafzaak tegen mededader en dat vonnis begeleidend persbericht? EHRM heeft in rechtspraak uiteengezet onder welke omstandigheden overwegingen...

ECLI:NL:HR:2022:838 Hoge Raad, 07-06-2022, 21/01578
Gepubliceerd op 07-06-2022
Medeplegen poging moord (art. 289 Sr), voorhanden hebben vuurwapen, magazijnhouder en munitie (art. 26.1 WWM) en witwassen geld (art. 420bis.1.b Sr). 1. Verweer t.a.v. medeplegen poging moord dat verdachte niet de gebruiker was van telefoon met bepaald e-mailadres. 2. Bewijsklacht witwassen. Behelst verklaring van verdachte over zijn verdiensten uit autohandel een concrete, verifieerbare en op ...

ECLI:NL:HR:2022:846 Hoge Raad, 07-06-2022, 21/02999
Gepubliceerd op 07-06-2022
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Canadese nationaliteit) naar Australië t.z.v. medeplegen handel in verdovende middelen (meermalen gepleegd). 1. Afwijzing aanhoudingsverzoek teneinde navraag te doen bij Taiwanese, Australische, Canadese en Nederlandse autoriteiten m.b.t. betrokkenheid van Australische autoriteiten bij onrechtmatige uitzetting van opgeëiste persoon door Taiwan naar Nede...

ECLI:NL:HR:1986:AB9405 Hoge Raad, 06-05-1986, 1530 Beschikking
Gepubliceerd op 03-06-2022
Beklag, beslag op aangifte- en adviesdossiers onder belastingadviseur. Verschoningsrecht, art. 98 Sv. Heeft belastingadviseur verschoningsrecht? Verschoningsrecht komt als uitzondering op regel dat ieder verplicht is getuigenis in rechte af te leggen, slechts toe aan beperkte groep van personen die uit hoofde van hun ambt of beroep verplicht zijn tot geheimhouding van al hetgeen hun in hun hoed...

ECLI:NL:HR:1992:ZC8948 Hoge Raad, 21-01-1992, 90.657
Gepubliceerd op 03-06-2022
-

ECLI:NL:HR:2022:814 Hoge Raad, 31-05-2022, 21/02701
Gepubliceerd op 31-05-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit opzetheling laptops. Motiveringsklacht t.a.v. ’s hofs oordeel dat betrokkene niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij kosten heeft gemaakt in relatie tot w.v.v. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:813 Hoge Raad, 31-05-2022, 21/01293
Gepubliceerd op 31-05-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepkwekerij. Motiveringsklacht m.b.t. schatting w.v.v. Volgt uit het in de strafzaak bewezenverklaarde opzettelijke telen van 208 hennepplanten dat die hennepplanten ook (winstgevend) zijn geoogst? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/01223.

ECLI:NL:HR:2022:812 Hoge Raad, 31-05-2022, 21/01223
Gepubliceerd op 31-05-2022
Opzettelijk telen van 208 hennepplanten (art. 3.C Opiumwet) en diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking t.b.v. hennepkwekerij (art. 311.1.5 Sr). Bewijsklachten. Kan daderschap uit de bewijsmiddelen worden afgeleid? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/01293 P.

ECLI:NL:HR:2022:811 Hoge Raad, 31-05-2022, 21/01004
Gepubliceerd op 31-05-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop van bolletjes cocaïne. Kostenverweer. Oordeel hof m.b.t. het niet in mindering brengen van kosten die zijn gemaakt voor in beslag genomen bolletjes cocaïne begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:800 Hoge Raad, 31-05-2022, 21/00593
Gepubliceerd op 31-05-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit bewezenverklaarde of andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.3 Sr en 36e.3 (oud) Sr na veroordeling t.z.v. aanwezig hebben en verkopen van hasj, gewoontewitwassen en voorhanden hebben van imitatievuurwapen, munitie en stroomstootwapen. Methode van eenvoudige kasopstelling. Beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland. Kon hof uitgaven van betrokkene in periode 1-1-2007 ...

ECLI:NL:HR:2022:805 Hoge Raad, 31-05-2022, 21/00457
Gepubliceerd op 31-05-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit oplichtingsfeiten. Hof heeft m.b.t. de opgelegde ontnemingsmaatregel de duur van de gijzeling die ten hoogste kan worden gevorderd, bepaald op 1095 dagen. O.g.v. art. 36e.11 Sr bepaalt de rechter bij de oplegging van de ontnemingsmaatregel de duur van de gijzeling die met toepassing van art. 6:6:25 Sv ten hoogste kan worden gevorderd. De duur van de gijzeling beloop...

ECLI:NL:HR:2022:804 Hoge Raad, 31-05-2022, 21/00456
Gepubliceerd op 31-05-2022
Oplichtingsfeiten, art. 326 Sr. Cassatiemiddel klaagt over verwerping van verweer dat de wederrechtelijkheid ontbrak omdat er aan de afgifte van geldbedragen telkens een ook door de resp. aangevers ondertekende civielrechtelijke overeenkomst ten grondslag lag. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:799 Hoge Raad, 31-05-2022, 21/00122
Gepubliceerd op 31-05-2022
Belaging, art. 285b Sr. Klachttermijnvereiste, art. 66.1 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2242 m.b.t. klachttermijn. Hof heeft in reactie op verweer dat klacht niet binnen termijn van art. 66.1 Sr is ingediend en dat dit moet leiden tot n-o verklaring van OM in vervolging slechts overwogen dat ‘overduidelijk is dat het slachtoffer vervolging wenst.’ Aldus is verwerping verweer...

ECLI:NL:HR:2022:715 Hoge Raad, 31-05-2022, 20/04217
Gepubliceerd op 31-05-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Redelijke termijn in eerste aanleg. Tegenstrijdigheid uitspraak hof m.b.t. compensatie voor overschrijding redelijke termijn? In aanmerking genomen dat hof in zijn overweging tot uitdrukking heeft gebracht dat het overschrijding van redelijke termijn in e.a. zal compenseren door 10 procent van geschat voordeel ( € 53.817,58) in mindering te brengen op b...

ECLI:NL:HR:2022:803 Hoge Raad, 31-05-2022, 20/03497
Gepubliceerd op 31-05-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit verschillende overtredingen van Opiumwet. Methode van eenvoudige kasopstelling. Schatting w.v.v. Vormde betrokkene een economische eenheid met zijn partner? HR: Op redenen vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Hof heeft verweer dat betrokkene en zijn partner geen (financiële) huishouding voerden verworpen en aannemelijk geacht dat zij economische eenhei...

ECLI:NL:HR:2022:806 Hoge Raad, 31-05-2022, 21/01289
Gepubliceerd op 31-05-2022
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94a.2 Sv op geldbedragen onder klager t.z.v. verdenking en veroordeling voor opzetheling en gekwalificeerde diefstallen. Is conservatoir beslag ex art. 94a.2 Sv uitsluitend toegestaan als daarmee samenhangende ontnemingsvordering betrekking heeft op w.v.v. uit misdrijf waarvoor geldboete van vijfde categorie kan worden opgelegd? Klager is door Rb veroordeeld ...

ECLI:NL:HR:2022:807 Hoge Raad, 31-05-2022, 20/04188
Gepubliceerd op 31-05-2022
Bezit en vervaardigen kinderporno, meermalen gepleegd (art. 240b.1 Sr) en ontucht met buurmeisje, meermalen gepleegd (art. 247 Sr). Bijzondere voorwaarde, art. 14c.2.14 Sr en art. 14c.2.5 (oud) Sr. Uitleg van “andere voorwaarden, het gedrag van veroordeelde betreffende”. Kon hof controle aan huis van digitale gegevensdragers opleggen als bijzondere voorwaarde? HR herhaalt relevante overwegingen...

ECLI:NL:HR:2022:802 Hoge Raad, 31-05-2022, 20/03200
Gepubliceerd op 31-05-2022
Verschillende overtredingen van Opiumwet en WWM. 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM in vervolging en voorwaardelijke verzoeken tot nader onderzoek. 2. Opzet op het voorbereiden van een feit a.b.i. art. 10.4 Opiumwet. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03497 P.

ECLI:NL:HR:2022:808 Hoge Raad, 31-05-2022, 20/00307
Gepubliceerd op 31-05-2022
OM-cassatie en cassatie betrokkene. Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen (meermalen gepleegd). Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.3 Sr. Hof heeft w.v.v. geschat op € 638.051 en aan betrokkene na vermindering wegens in strafzaak verbeurdverklaarde auto’s en geldbedragen een betalingsverplichting opgelegd van € 315.524. 1. OM-cassatie. Dienen in strafzaak verbeurdverklaarde voorwerp...

ECLI:NL:HR:2022:798 Hoge Raad, 31-05-2022, 20/02125
Gepubliceerd op 31-05-2022
Aanwezig hebben (art. 3.C Opiumwet) en verkopen (art. 3.B Opiumwet) van hasj, gewoontewitwassen van voertuigen, motoren, boot, horloges en t.v. (art. 420ter jo 420bis.1.b Sr) en voorhanden hebben imitatievuurwapen (art. 13.1 WWM), munitie (art. 26.1 WWM) en stroomstootwapen (art. 26.1 WWM). Verbeurdverklaring, art. 33a.1.b en 33a.1.e Sr. 1. Verbeurdverklaring van klokken, hanger en horloges. Be...

ECLI:NL:HR:1986:AC9380 Hoge Raad, 27-05-1986, 79349
Gepubliceerd op 30-05-2022
-

ECLI:NL:HR:2022:757 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/01316
Gepubliceerd op 24-05-2022
Voorhanden hebben van hagelgeweer en kogelgeweer in schuur bij woning van verdachte, art. 26.1 WWM. Bewijsklacht “bewustheid”. Is verdachte zich bewust geweest van aanwezigheid van wapens? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:504 m.b.t. vereisten voor veroordeling van voorhanden hebben van wapen. Hof heeft vastgesteld dat meerdere mensen toegang hadden tot schuur bij woning verdachte ...

ECLI:NL:HR:2022:716 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/01303
Gepubliceerd op 24-05-2022
Rijden onder invloed (art. 8.3 WVW 1994) en rijden terwijl rijbewijs ongeldig is verklaard (art. 9.2 WVW 1994). Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Aanwezigheidsrecht, art. 588a.1.c (oud ) Sv. Had afschrift van dagvaarding in h.b. naar kantooradres van advocaat, zoals vermeld in appelakte, moeten worden verzonden? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:764 Hoge Raad, 24-05-2022, 20/00839
Gepubliceerd op 24-05-2022
Oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr), in een authentieke akte een valse opgave doen opnemen (art. 227.1 Sr) en daarvan opzettelijk gebruik maken, meermalen gepleegd (art. 227.2 Sr), en gewoontewitwassen (art. 420ter.1 Sr). 1. Bewijsklacht oplichting m.b.t. oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling. 2. Bewijsklacht oplichting. Zijn aangevers door gedragingen verdachte bewogen tot afgif...

ECLI:NL:HR:2022:758 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/03787
Gepubliceerd op 24-05-2022
Herziening. Poging doodslag in 2015 in Maastricht door met mes in bovenlichaam van ander te steken, waardoor deze letsel aan zijn milt en klaplong oploopt (art. 287 Sr). Aangevoerd wordt dat hof tot een vrijspraak zou zijn gekomen als het bekend zou zijn geweest met de bij de aanvraag gevoegde getuigenverklaringen, nu daaruit blijkt dat niet aanvrager maar zijn broer het slachtoffer heeft gesto...

ECLI:NL:HR:2022:760 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/01227
Gepubliceerd op 24-05-2022
OM-cassatie en cassatie klagers. Beklag, beslag ex art. 94 Sv in bedrijfspand op (gegevensdragers met) documenten/gegevens verzonden of ontvangen door buitenlandse advocaten werkzaam in dienstbetrekking bij bedrijf (‘in-house counsels’) t.z.v. verdenking tegen dat bedrijf van ambtelijke omkoping. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoepen. Is beschikking van Rb een eind- of tussenbeschikking? 2. HR m...

ECLI:NL:HR:2022:763 Hoge Raad, 24-05-2022, 20/04216
Gepubliceerd op 24-05-2022
Mishandeling, meermalen gepleegd (art. 300.1 Sr) van twee politieagenten tijdens aanhouding verdachte en haar dochter. Noodweer(exces). Heeft hof de verwerping van het beroep op noodweer(exces) gelet op onderbouwing daarvan door raadsvrouw toereikend gemotiveerd? Hof heeft beroep op noodweer(exces) verworpen en daartoe o.m. geoordeeld dat de stellingen van raadsvrouw dat de kamer van verdachte ...

ECLI:NL:HR:2022:761 Hoge Raad, 24-05-2022, 20/03121
Gepubliceerd op 24-05-2022
Rijden terwijl rijbewijs ongeldig is verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat ex art. 366.4 Sv vertaling mededeling verstekuitspraak van Pr aan Poolse verdachte had moeten worden verstrekt? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:770 m.b.t. ...

ECLI:NL:HR:2022:755 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/00109
Gepubliceerd op 24-05-2022
Mishandeling door zijn zus in haar woning in haar gezicht te slaan, art. 300.1 Sr. Beroep op noodweer en bewijsklacht. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:754 Hoge Raad, 24-05-2022, 20/03656
Gepubliceerd op 24-05-2022
Zware mishandeling, art. 302.1 Sr. 1. Strafmotivering (gevangenisstraf van 8 maanden). Hogere straf in hoger beroep dan in eerste aanleg opgelegd en in h.b. gevorderd. 2. Vordering benadeelde partij. Toewijzing vordering b.p. m.b.t. immateriële schade toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:753 Hoge Raad, 24-05-2022, 20/03128
Gepubliceerd op 24-05-2022
Belaging (meermalen gepleegd), art. 285b.1 Sr. 1. Bewijsklachten inbreuk op “eens anders persoonlijke levenssfeer” (2 slachtoffers). 2. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met vaststelling dat inbreuk is gemaakt op art. 6.1 EVRM? 3. Verbeurdverklaring notebook, art. 33a.1.c Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:759 Hoge Raad, 24-05-2022, 20/02306
Gepubliceerd op 24-05-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag van € 143.350 onder klager t.z.v. verdenking van vuurwapenbezit. 1. Schriftelijke afdoening klaagschrift zonder openbare behandeling i.v.m. COVID-19 (corona), art. 23.2 Sv. 2. Oordeel Rb dat het strafvorderlijk belang van de waarheidsvinding zich verzet tegen de opheffing van het beslag op het geldbedrag en oordeel Rb dat het niet hoogst onwaarschijnli...

ECLI:NL:HR:2022:728 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/00600
Gepubliceerd op 24-05-2022
Omvang terugwijzingsopdracht na cassatie. Openlijke geweldpleging (art. 141.1 Sr). Heeft hof terugwijzingsopdracht HR (vernietiging t.a.v. strafoplegging en toewijzing vordering benadeelde partij) miskend door te oordelen dat omvang van hoger beroep is beperkt tot beoordeling van vordering b.p. en oplegging schadevergoedingsmaatregel en dat het niet betrekking heeft op strafoplegging als geheel...

ECLI:NL:HR:2022:762 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/00248
Gepubliceerd op 24-05-2022
Poging tot brandstichting van auto (art. 45 jo. art. 157.1 Sr), brandstichtingen en vernieling d.m.v. brandstichting (art. 350.1 Sr) in tijdsbestek van minder dan een uur in een straal van 190 meter rondom de woning van verdachte. Bewijsklacht poging tot brandstichting. Is sprake van begin van uitvoering? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:388 m.b.t. vereisten voor strafbare poging....

ECLI:NL:HR:2022:727 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/00598
Gepubliceerd op 24-05-2022
Omvang terugwijzingsopdracht HR na cassatie. Openlijke geweldpleging (art. 141.1 Sr). Heeft hof terugwijzingsopdracht HR (vernietiging t.a.v. strafoplegging en toewijzing vordering benadeelde partij) miskend door te oordelen dat omvang van hoger beroep is beperkt tot beoordeling van vordering b.p. en oplegging schadevergoedingsmaatregel en dat het niet betrekking heeft op strafoplegging als geh...

ECLI:NL:HR:2022:726 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/00597
Gepubliceerd op 24-05-2022
Omvang terugwijzingsopdracht na cassatie. Openlijke geweldpleging (art. 141.1 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). Heeft hof terugwijzingsopdracht HR (vernietiging t.a.v. strafoplegging en toewijzing vordering benadeelde partij) miskend door te oordelen dat omvang van hoger beroep is beperkt tot beoordeling van vordering b.p. en oplegging schadevergoedingsmaatregel en dat het niet betrekking h...

ECLI:NL:HR:2022:714 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/00569
Gepubliceerd op 24-05-2022
Medeplegen diefstal d.m.v. braak, art. 311.1 Sr. 1. Maximale duur van gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Betekenis art. 60a Sr i.g.v. samenloop a.b.i. art. 57 en 58 Sr. Kon hof duur van gijzeling op 365 dagen bepalen? 2. Schriftuur benadeelde partij. Afwijzing vordering b.p. m.b.t. immateriële schade. Ad 1. Hof heeft verdachte schadevergoedingsmaatregelen opgelegd, bij gebre...

ECLI:NL:HR:2022:687 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/01245
Gepubliceerd op 24-05-2022
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94.2 Sv op Instagram-accounts. Is een Instagram-account een (voor verbeurdverklaring vatbaar) voorwerp a.b.i. art. 94.2 Sv? O.g.v. art. 94.2 Sv zijn vatbaar voor inbeslagneming o.m. alle voorwerpen waarvan de verbeurdverklaring kan worden bevolen. Uit de bewoordingen van art. 33a.4 Sr en de wetsgeschiedenis van die bepaling volgt dat slechts zaken en vermogen...

ECLI:NL:HR:2022:688 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/01244
Gepubliceerd op 24-05-2022
OM-cassatie en cassatie klaagster. Beklag, beslag ex art. 94.2 Sv op Instagram-accounts. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep klaagster. 2. OM-cassatie. Is een Instagram-account een (voor verbeurdverklaring vatbaar) voorwerp a.b.i. art. 94.2 Sv? Ad 1. Geen middelen ingediend, klaagster n-o. Ad 2. Op redenen vermeld in HR:2022:687 leidt middel niet tot cassatie. Volgt verwerping. Samenhang met 21...

ECLI:NL:HR:2022:756 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/00017
Gepubliceerd op 24-05-2022
Beleggingsfraude. Oplichting (art. 326 Sr) en verduistering (art. 321 Sr). Innerlijke tegenstrijdigheid door bewezenverklaring van zowel oplichting als verduistering m.b.t. dezelfde geldbedragen? Bestanddeel goed “dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft” uit art. 321 Sr moet zo worden uitgelegd dat niet enig door verdachte begaan misdrijf ertoe heeft geleid dat hij dat goed onder zic...

ECLI:NL:HR:2000:ZD9713 Hoge Raad, 04-04-2000, 425-99-V CJIB 21091675
Gepubliceerd op 23-05-2022
-

ECLI:NL:HR:2022:717 Hoge Raad, 17-05-2022, 20/02784
Gepubliceerd op 18-05-2022
Mishandeling van ambtenaar (art. 300.1 jo. 304.2 Sr) en opzettelijk niet voldoen aan ambtelijk bevel (art. 184.1 Sr). 1. Bewijsklacht mishandeling. 2. Bewijsklacht niet voldoen aan ambtelijk bevel. Is bewezenverklaring uitsluitend gebaseerd op de eigen verklaring van verdachte? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:1946:161 Hoge Raad, 26-02-1946, 48657
Gepubliceerd op 18-05-2022
Conclusie is niet meer voorhanden. Doodslag op meisje in 1941 te Oisterwijk, art. 287 Sr. 1. Bewijsklacht. Onderdeel verklaring verdachte blijkt niet uit bewijsmiddelen. 2. Niet redengevend onderdeel verklaring getuige (vader van meisje) voor bewijs gebruikt? 3. Tegenstrijdigheid in bewijsvoering m.b.t. verklaring van verdachte? 4. Kon hof voor bewijs betekenis toekennen aan verklaring deskund...

ECLI:NL:HR:2022:713 Hoge Raad, 17-05-2022, 21/00229
Gepubliceerd op 17-05-2022
Diefstal (meermalen gepleegd) (art. 310 Sr.) en eenvoudige belediging van ambtenaar (art. 266.1 jo. 267.2 Sr). 1. Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 588.1.b.3 (oud) Sv. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegep...

ECLI:NL:HR:2022:712 Hoge Raad, 17-05-2022, 20/02998
Gepubliceerd op 17-05-2022
Meermalen zwartrijden in de trein, art. 70.1 Wet personenvervoer 2000. Ontvankelijkheid hoger beroep, art. 404.2 en 404.3 Sv. Stond h.b. open tegen 3 overtredingen die in eerste aanleg zijn afgedaan met art. 9a Sr? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:711 Hoge Raad, 17-05-2022, 21/00233
Gepubliceerd op 17-05-2022
Diefstal (art. 310 Sr). Overschrijding redelijke termijn, nu verstekmededeling uitspraak hof niet met de nodige voortvarendheid is betekend. HR: Op redenen vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Appeldagvaarding is niet aan verdachte in persoon betekend en verdachte is niet ttz. in hoger beroep verschenen. Evenmin doet zich omstandigheid voor waaruit voortvloeit dat dag van tz. in h...

ECLI:NL:HR:2022:710 Hoge Raad, 17-05-2022, 21/00237
Gepubliceerd op 17-05-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. eenvoudige belediging (art. 266 Sr) en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285.1 Sr). 1. Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 588.1.b.3 (oud) Sv. 2. Kon hof oordelen dat het ambtshalve geen redenen ziet voor een inhoudelijke behandeling van de zaak in h.b.? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00229 en 21/00233.

ECLI:NL:HR:2022:693 Hoge Raad, 17-05-2022, 21/03175
Gepubliceerd op 17-05-2022
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op drie voertuigen onder klager t.z.v. verdenking van witwassen. Summier karakter onderzoek in raadkamer. Is het hoogst onwaarschijnlijk dat strafrechter, later oordelend, de onder klager inbeslaggenomen voertuigen verbeurd zal verklaren? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823 m.b.t. toepasselijke maatstaf i.g.v. beslag ex art. 94 Sv en s...

ECLI:NL:HR:2022:694 Hoge Raad, 17-05-2022, 21/04068
Gepubliceerd op 17-05-2022
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto onder klaagster t.z.v. verdenking hennepteelt en diefstal elektriciteit. Was de (tweede) inbeslagneming van de auto onrechtmatig? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: De opvatting dat een op de voet van art. 94a Sv gelegd beslag niet voor een tweede keer op hetzelfde voorwerp kan worden gelegd, vindt in het algemeen geen steun in h...

ECLI:NL:HR:2022:707 Hoge Raad, 17-05-2022, 20/03116
Gepubliceerd op 17-05-2022
Openlijke geweldpleging, art. 141.1 Sr. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden? HR: art. 81.1 RO. CAG: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2022:709 Hoge Raad, 17-05-2022, 21/02472
Gepubliceerd op 17-05-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 2 mobiele telefoons onder klager t.z.v. verdenking van bezit kinderporno en dierenporno, waarna strafrechter klager heeft veroordeeld zonder beslissing te nemen over inbeslaggenomen telefoons. Ontvankelijkheid klaagschrift, art. 552a.3 Sv. Is klaagschrift tijdig ingediend, nu dit is ingediend ruim 9 maanden nadat veroordeling van klager onherroepelijk is geworden...

ECLI:NL:HR:2022:708 Hoge Raad, 17-05-2022, 21/01495
Gepubliceerd op 17-05-2022
Medeplegen van diefstal met geweld (art. 312 Sr) en medeplegen van zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade (art. 303 Sr), door medegedetineerde in cel op gewelddadige wijze goederen afhandig te maken. Wekt straftoemeting verbazing, nu hof aansluiting heeft gezocht bij LOVS-oriëntatiepunten voor overval in woning? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:692 Hoge Raad, 17-05-2022, 20/03992
Gepubliceerd op 17-05-2022
Verlaten plaats ongeval (art. 7 lid 1 WVW 1994). Post-Keskin. Afwijzing herhaalde verzoeken een getuige van het ongeval te horen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:706 Hoge Raad, 17-05-2022, 20/03469
Gepubliceerd op 17-05-2022
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven, gericht en/of met zware mishandeling (art. 285.1 Sr). 1. Heeft hof ten onrechte de vordering tot wijziging van de tll. toegewezen, omdat die wijziging de toevoeging van een strafbaar feit behelst dat niet ‘hetzelfde feit’ is a.b.i. art. 313 Sv jo. art. 68 Sr? 2. Motiveringsklacht bewezenverklaring. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:571 Hoge Raad, 17-05-2022, 20/03437
Gepubliceerd op 17-05-2022
Zware mishandeling door ander tegen hoofd en gezicht te schoppen, art. 302.1 Sr. Bewijsklacht zwaar lichamelijk letsel. Kunnen breuk van oogkas en breuk van kaakholte worden aangemerkt als zwaar lichamelijk letsel? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:1051 m.b.t. algemene gezichtspunten voor beantwoording van vraag of van zwaar lichamelijk letsel sprake is. Hof heeft vastgesteld dat s...

ECLI:NL:HR:2022:705 Hoge Raad, 17-05-2022, 20/00788
Gepubliceerd op 17-05-2022
Caribische zaak. Penstraatliquidatie in Curaçao. Opzettelijke uitlokking van medeplegen moord, door beloften en het verschaffen van middelen (art. 2:262 jo. 1:123 Sr) e medeplegen voorhanden hebben van vuurwapen (art. 3.1 jo. 11 Vuurwapenverordening). 1. Betreft zinsnede “op een of meer tijdstippen in de maand februari 2017” een kennelijke misslag, die verbeterd kan worden gelezen als “in of om...

ECLI:NL:HR:2022:704 Hoge Raad, 17-05-2022, 20/00446
Gepubliceerd op 17-05-2022
Caribische zaak. Penstraatliquidatie in Curaçao. Medeplegen moord (art. 2:262 jo. 1:123 Sr) en medeplegen voorhanden hebben van vuurwapen (art. 3.1 jo. 11v Vuurwapenverordening). 1. Bevat bewezenverklaring moord een tegenstrijdigheid die onverenigbaar is met kwalificatie?2. Bewijsklacht t.a.v. ’s hofs oordeel dat het opzet van verdachte was gericht op de levensberoving. 3. Uitdrukkelijk onderbo...

ECLI:NL:HR:2022:682 Hoge Raad, 10-05-2022, 20/02879
Gepubliceerd op 10-05-2022
Mishandeling echtgenoot, art. 300.1 jo. 304.1.1 Sr. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.b Sv. Betekening oproeping nadere tz. in h.b. Oproeping geldig betekend, nu akte van uitreiking in het ongerede is geraakt, en belang bij cassatie gelet op bericht raadsvrouw? O.g.v. art. 319.2 jo. 415.1 Sv diende verdachte voor nadere tz. te wor...

ECLI:NL:HR:2022:626 Hoge Raad, 10-05-2022, 21/02079
Gepubliceerd op 10-05-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen, valsheid in geschrift en andere feiten. Heeft hof reeds berechte strafbare feiten ten grondslag heeft gelegd aan schatting van w.v.v.? HR: art. 81.1 RO. Vervolg op 19/03480 (niet gepubliceerd; strafzaak, art. 80a RO).

ECLI:NL:HR:2022:595 Hoge Raad, 10-05-2022, 20/04390
Gepubliceerd op 10-05-2022
Opzettelijk niet voldoen aan verplichting tot doen van aangifte van contant geld a.b.i. in art. 3 Verordening (EG) 1889/2005 door bij passagierscontrole op Schiphol in kleding en handbagage geldbedrag van € 40.735 te vervoeren, art. 10:1.4 en 10:1.5 (oud) Adw. “Verliet” verdachte EU toen bij veiligheidscheck van passagiers op Schiphol liquide middelen werden aangetroffen? Voor betekenis van de ...

ECLI:NL:HR:2022:681 Hoge Raad, 10-05-2022, 20/03138
Gepubliceerd op 10-05-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op partijen teakhout uit Myanmar t.z.v. verdenking van illegale invoer van teakhout in strijd met art. 4 Europese Houtverordening, witwassen en deelname aan criminele organisatie. Absolute competentie, bevoegdheid economische raadkamer. Was gewone raadkamer bevoegd kennis te nemen van klaagschrift, nu klaagster wordt verdacht van o.a. economisch delict? Art. 38.1 WE...

ECLI:NL:HR:2022:657 Hoge Raad, 10-05-2022, 20/02903
Gepubliceerd op 10-05-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit zonder vergunning veranderen van inrichting. OM-cassatie. Economische zaak. Hof heeft vordering afgewezen, deels i.v.m. partiële vrijspraak in strafzaak, deels op andere grond. Leidt vernietiging van arrest in strafzaak tot vernietiging van uitspraak in onderhavige ontnemingszaak? HR heeft arrest van hof in strafzaak vernietigd op de grond dat vrijspraken van onderd...

ECLI:NL:HR:2022:656 Hoge Raad, 10-05-2022, 20/01807
Gepubliceerd op 10-05-2022
OM-cassatie en incidenteel beroep verdachte. Economische zaak. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Is incidenteel cassatieberoep verdachte ex art. 433.2 Sv ontvankelijk, als cassatieberoep OM later is ingetrokken? Omdat OM het principaal beroep heeft ingetrokken, moet verdachte n-o worden verklaard in het incidenteel beroep. Verdachte n-o. Samenhang met 20/02903 P en 20/01803 E.

ECLI:NL:HR:2022:655 Hoge Raad, 10-05-2022, 20/01803
Gepubliceerd op 10-05-2022
OM-cassatie en incidenteel cassatieberoep verdachte. Economische zaak. Partiële vrijspraak t.z.v. zonder vergunning veranderen van inrichting a.b.i. art. 8.1.1.b (oud) Wet Milieubeheer. 1. Ontvankelijkheid incidenteel cassatieberoep verdachte. 2. OM-cassatie. Heeft verdachte (vennootschap die afvalstoffen verwerkt) inrichting of werking daarvan veranderd door opslagvakken voor afvalstoffen te...

ECLI:NL:HR:1996:ZD0145 Hoge Raad, 15-10-1996, 103.117
Gepubliceerd op 29-04-2022
Niet onbegrijpelijk oordeel dat, nu sprake is van opzet bij verdachtes werknemer, ten aanzien van verdachte (een B.V.) bewezen is dat zij met opzet heeft gehandeld.

ECLI:NL:HR:1983:AC7905 Hoge Raad, 22-03-1983, 74628
Gepubliceerd op 26-04-2022
Feitelijke leiding geven aan bestuurders van vrachtauto’s (personeel van B.V.) te lange rijtijden laten maken begaan door rechtspersoon, art. 3 Rijtijdenwet. Heeft verdachte als directeur van B.V. feitelijke leiding gegeven aan gedragingen? Art. 51.2 Sr. Rb heeft uit gebezigde bewijsmiddelen kunnen afleiden dat verdachte aan gedragingen, die geacht moeten worden door B.V. te zijn gepleegd, feit...

ECLI:NL:HR:1970:AB3454 Hoge Raad, 01-12-1970, 65640
Gepubliceerd op 25-04-2022
Schennis van de eerbaarheid, art. 239 Sr. Voor dit misdrijf is niet vereist dat bepaald persoon is gekwetst, noch dat opzet van dader op kwetsing van iemands eerbaarheidsgevoelens is gericht. Voldoende is dat dader op een voor een ieder toegankelijke plaats willens en wetens een onder gegeven omstandigheden voor het normaal ontwikkeld schaamtegevoel kwetsende handeling verricht. Volgt verwerping.

ECLI:NL:HR:2022:612 Hoge Raad, 22-04-2022, 21/03114
Gepubliceerd op 22-04-2022
Beklag, beslag in Frankrijk op 3 servers van klaagster (Canadese onderneming), die zij huurt van Frans bedrijf, i.h.k.v. gemeenschappelijk onderzoeksteam a.b.i. art. 5.2.1 Sv. Ontvankelijkheid klaagschrift strekkende tot teruggave van servers en gegevens die daarvan afkomstig zijn, art. 552a Sv. 1. Kan bij Nederlandse rechter worden geklaagd over inbeslagneming van servers in Frankrijk? 2. Kan ...

ECLI:NL:HR:2022:653 Hoge Raad, 22-04-2022, 21/04295
Gepubliceerd op 22-04-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. EOB van Duitse autoriteiten op o.a. telefoon onder klaagster, waarna klaagster o.g.v. art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv klaagschrift indient. Aanhoudingsverzoek en geheimhouding feiten en inhoud EOB. 1. Algemene beschouwingen m.b.t. geheimhouding stukken en onderzoek. 2. Afwijzing aanhoudingsverzoek. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:1940 m.b.t. b...

ECLI:NL:HR:2022:563 Hoge Raad, 19-04-2022, 20/02545
Gepubliceerd op 20-04-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op personenauto’s onder klager (eigenaar van autoverhuurbedrijf) en derden (verdachten) t.z.v. verdenking van handel in harddrugs. Toebehoren a.b.i. art. 33a Sr. Is het niet hoogst onwaarschijnlijk dat de strafrechter de verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen voertuigen zal bevelen? Rb heeft dat oordeel gegrond op de vaststelling dat inbeslaggenomen voertuigen ge...

ECLI:NL:HR:2022:576 Hoge Raad, 19-04-2022, 20/02051
Gepubliceerd op 20-04-2022
Medeplegen diefstal d.m.v. braak bij juwelier en bakker (art. 311.1 Sr), opzetheling, meermalen gepleegd (art. 416.1.a Sr), schuldheling accu, gereedschap en bladblazer (art. 417bis.1.a Sr), en voorhanden hebben van illegaal vuurwerk (art. 9.2.2.1 Wet milieubeheer), gasdrukpistool (art. 13.1 WWM), patronen (art. 26.1 WWM) en 2 jammers (art. 161.1 sexies Sr). Onttrekking aan het verkeer van auto...

ECLI:NL:HR:2022:575 Hoge Raad, 19-04-2022, 20/02006
Gepubliceerd op 20-04-2022
Deelname aan criminele organisatie die zich bezighoudt met hennepteelt, art. 140.1 Sr. Bewijsklachten. Redengevendheid voor bewijs gebruikte verklaring getuige en OVC gesprekken van latere datum en pleegperiode. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/02051.

ECLI:NL:HR:2022:447 Hoge Raad, 19-04-2022, 20/03446
Gepubliceerd op 20-04-2022
Ontucht door masseur door tijdens massage twee vingers tussen schaamlippen aangeefster te brengen, art. 249.1 jo. 249.2.3 Sr. Bewijsklachten m.b.t. opzet verdachte op aanraking schaamlippen aangeefster. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:497 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/00309
Gepubliceerd op 20-04-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op autosleutels onder moeder van klager t.z.v. verdenking van deelname aan criminele organisatie. Kan voorwerp waarop klaagschrift ziet d.m.v. e-mail worden gewijzigd? Rb heeft klaagschrift aldus opgevat dat het zich alleen richt op teruggave van auto aan klager. Dat oordeel, dat is gebaseerd op de aan Rb voorbehouden uitleg van gedingstukken, is niet onbegrijpelijk...

ECLI:NL:HR:2022:452 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/00622
Gepubliceerd op 20-04-2022
Poging tot doodslag voor Amsterdams café door met vuurwapen te schieten op lichaam aangever, art. 287 Sr. 1. Bewijsklachten. 2. Beroep op noodweer. 3. Schriftuur benadeelde partij. Motivering ’s hofs oordeel t.a.v. immateriële schade. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:569 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/01448
Gepubliceerd op 20-04-2022
Brandstichting in woning door ex-partner (art. 157 Sr) en misbruik identificerende persoonsgegevens, meermalen gepleegd (art. 231b Sr). 1. Intrekking cassatieberoep nadat CAG is genomen. 2. Afwijzing voorwaardelijk verzoek tot nadere NFI-rapportage. 3. Bewijsklacht brandstichting en opzet hierop. 4. Betrouwbaarheid verklaring van getuige. Ad 1. Cassatieberoep is ingetrokken na aanvang van beha...

ECLI:NL:HR:2022:579 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/01451
Gepubliceerd op 20-04-2022
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op loods van klaagster ten laste van haar zoon tegen wie strafvervolging is ingesteld. Wist klaagster dat loods aan haar was gaan toebehoren om uitwinning ten laste van haar zoon te bemoeilijken? Anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2144 m.b.t. maatstaf als ex art. 94a Sv beslag rust op voorwerp en een derde in beklagprocedur...

ECLI:NL:HR:2022:453 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/01918
Gepubliceerd op 20-04-2022
Beklag ex art. 552b Sv, beslag ex art. 94 Sv op auto van klaagster (leasemaatschappij) met Ests kenteken onder een ander dan klaagster t.z.v. verdenking van Opiumwetdelict. Bij veroordeling beslagene is auto verbeurd verklaard, waarna Rb beklag strekkende tot herroeping van verbeurdverklaring ongegrond heeft verklaard. 1. Begrijpelijkheid oordeel Rb dat klaagster door overlegging van een in de ...

ECLI:NL:HR:2022:581 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/02095
Gepubliceerd op 20-04-2022
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op loods van klager ten laste van zijn zoon tegen wie strafvervolging is ingesteld. Wist klager dat loods aan hem was gaan toebehoren om uitwinning ten laste van zijn zoon te bemoeilijken? Anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. Middel slaagt op redenen vermeld inHR:2022:579. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 21/01451 B.

ECLI:NL:HR:2022:578 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/02178
Gepubliceerd op 20-04-2022
Verlaten plaats ongeval, art. 7.1 WVW 1994. N-o verklaring in verzet tegen strafbeschikking. Ontvankelijkheid verzet en ontvangsttheorie, art. 257e Sv. Is verzet n-o omdat het te laat is gedaan? Het middel berust allereerst op de opvatting dat art. 6:9 Awb, waarin is bepaald dat bij verzending per post een bezwaar- of beroepschrift tijdig is ingediend indien het niet later dan een week na afloo...

ECLI:NL:HR:2022:455 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/02274
Gepubliceerd op 20-04-2022
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op onroerende goederen onder klagers i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen één van klagers t.z.v. verdenking van witwassen, waarna Rb t.a.v. 2 panden opheffing beslag heeft gelast. Motiveringsklacht m.b.t. oordeel Rb dat voortduring beslag op een deel van de panden in strijd is met proportionaliteit en subsidiariteit. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:577 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/02301
Gepubliceerd op 20-04-2022
Brandstichting (meermalen gepleegd) door in tijdsbestek van 3 maanden bij ex-schoonvader, voormalige vriend en zus van zijn vriendin auto’s en woning in brand te steken, art. 157 Sr. Discrepantie tussen strafoplegging en strafmotivering. Strafoplegging onbegrijpelijk, nu volgens dictum gevangenisstraf van 5 jaren en 8 maanden is opgelegd, terwijl hof blijkens strafmotivering heeft bedoeld gevan...

ECLI:NL:HR:2022:570 Hoge Raad, 19-04-2022, 22/00610
Gepubliceerd op 20-04-2022
Herziening. Valsheid in geschrift, art. 225 Sr. In aanvraag wordt beroep gedaan op arrest van hof in strafzaak tegen andere verdachte, waarin deze van hem tlgd. valsheid in geschrift is vrijgesproken. 1. Beroep op herzieningsgrond van art. 457.1.a Sv. 2. Beroep op herzieningsgrond van art. 457.1.c Sv. Ad 1. V.zv. aanvraag beroep doet op de in art. 457.1.a Sv omschreven herzieningsgrond, kan zij...

ECLI:NL:HR:2022:562 Hoge Raad, 19-04-2022, 19/04662
Gepubliceerd op 20-04-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel, meermalen gepleegd. Dubbeltelling in de berekening van w.v.v.? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Wanneer de vluchtgegevens uit de twee overzichten in bewijsmiddel worden vergeleken, komt daaruit naar voren dat hof kennelijk één werkperiode van slachtoffer tweemaal heeft meegeteld in de berekening van de hoogte van w.v.v. Tegen deze acht...

ECLI:NL:HR:2022:561 Hoge Raad, 19-04-2022, 19/04453
Gepubliceerd op 20-04-2022
Mensenhandel, meermalen gepleegd (art. 273f Sr). Verwerping verweer dat geen sprake is geweest van misbruik van een kwetsbare positie. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04662 P (ontnemingszaak vader verdachte) en 19/04455 P (niet gepubliceerd; ontnemingszaak verdachte; geen middelen ingediend, betrokkene n-o).

ECLI:NL:HR:2022:445 Hoge Raad, 19-04-2022, 20/02892
Gepubliceerd op 20-04-2022
Zedenzaak. Ontucht met 8-jarige kleindochter door 76-jarige verdachte (meermalen gepleegd), art. 244 en 247 Sr. 1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster voldoende steun in verklaringen van haar vader en verdachte? 2. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat verklaring aangeefster onbetrouwbaar is. 3. Schriftuur benadeelde partij. Oordeel hof dat wettelijke r...

ECLI:NL:HR:2022:498 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/00828
Gepubliceerd op 19-04-2022
‘Posbank-zaak’. Medeplegen doodslag en brandstichting in 2003. 1. Post-Keskin. Afwijzing van ttz. in h.b. gedaan verzoek tot horen van getuige die in natuurgebied de Posbank iemand op de grond heeft zien liggen en zag dat er twee personen liepen. Getuige à charge of à décharge? 2. Maximale duur van gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Kon hof duur van gijzeling op 365 dagen be...

ECLI:NL:HR:2022:580 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/03113
Gepubliceerd op 19-04-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. EOB van Spaanse autoriteiten op o.a. sieraden onder klaagster. Klaagschrift ontvankelijk, nu klaagster niet binnen 14 dagen na kennisgeving a.b.i. art. 5.4.10.1 Sv klaagschrift heeft ingediend? Kennisgeving a.b.i. art. 5.4.10.1 Sv strekt ertoe (gelet op art. 14 Richtlijn 2014/41/EU, art. 5.4.10 Sv en wetsgeschiedenis bij art. 5.4.10 Sv) betrokkene in kennis t...

ECLI:NL:HR:2022:450 Hoge Raad, 19-04-2022, 20/04324
Gepubliceerd op 19-04-2022
Militaire zaak. Mishandeling (kopstoot) en belediging van politieagent (art. 300.1 jo. 304.1.3 Sr en art. 266.1 jo. 267.1.2 Sr). 1. Verweer strekkende tot strafvermindering ex art. 359a Sv wegens disproportioneel geweld bij aanhouding. 2. Innerlijke tegenstrijdigheid vrijspraak schennis van de eerbaarheid en opzet op belediging? 3. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt betrouwbaarheid politie p-v’...

ECLI:NL:HR:2022:449 Hoge Raad, 19-04-2022, 20/04322
Gepubliceerd op 19-04-2022
Militaire zaak. Wildplassende militair tijdens carnaval, art. 4:5 APV ’s-Hertogenbosch. Verweer strekkende tot buiten werking laten van APV dan wel tot niet strafbaar verklaren van verdachte wegens afwezigheid van alle schuld. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/04324 M.

ECLI:NL:HR:1992:6 Hoge Raad, 24-03-1992, 91.507
Gepubliceerd op 19-04-2022
Medeplichtigheid diefstal d.m.v. braak, art. 311.1.5 jo. 48.1 Sr. Ontvankelijkheid hoger beroep, art. 408.1.b Sv. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b. op de grond dat beroep te laat is ingesteld, nu binnen beroepstermijn door verdachte verzonden brief pas na verstrijken van die termijn op parket OvJ en vervolgens op griffie Rb is ontvangen. Beroep op verontschuldigbare termijnoverschr...

ECLI:NL:HR:1977:AC6104 Hoge Raad, 22-11-1977, 69201
Gepubliceerd op 14-04-2022
Requirant niet-ontvankelijk. Beroep te laat ingediend.

ECLI:NL:HR:1977:AB6973 Hoge Raad, 01-02-1977, 68597
Gepubliceerd op 14-04-2022
Requirant ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard?

ECLI:NL:HR:1997:ZD0686 Hoge Raad, 08-04-1997, 602-96-V
Gepubliceerd op 14-04-2022
Wet Mulder. Administratieve sanctie t.z.v. parkeren langs gele onderbroken streep. Is gedraging verricht op particulier terrein of op een voor openbaar verkeer openstaande weg a.b.i. art. 1.1.b WVW 1994? Voor beantwoording van vraag of particulier terrein dat (zoals aangegeven op bij ingang geplaatste borden) bestemd is als parkeerplaats uitsluitend voor personenauto's van bewoners van bepaalde...

ECLI:NL:HR:2022:568 Hoge Raad, 12-04-2022, 20/02941
Gepubliceerd op 12-04-2022
Rijden onder invloed van cannabis, art. 8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborg van art. 13.1.d Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer. Kon hof resultaten van bloedonderzoek voor bewijs gebruiken, ook al is voorschrift van art. 13.1.d Besluit niet nageleefd? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:567, inhoudende dat voorschrift van art. 13.1.d Besluit ook na nieuwe w...

ECLI:NL:HR:2022:567 Hoge Raad, 12-04-2022, 21/00633
Gepubliceerd op 12-04-2022
OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. rijden onder invloed van cannabis en cocaïne, art. 8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborgen. 1. Is voor vraag of art. 13, 15 en 16 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer strikte waarborgen zijn, van belang of bloed ‘buiten rechtssfeer van Nederlandse staat’ wordt gebracht? 2. Moeten voorschriften van (a) art. 13.1.d, (b) art. 15.a en (c)...

ECLI:NL:HR:2022:531 Hoge Raad, 12-04-2022, 21/01542
Gepubliceerd op 12-04-2022
Medeplegen (verlengde) invoer van cocaïne vanuit Colombia via België (waar politie grootste deel van 1.800 kilo cocaïne uit container heeft gehaald) naar Nederland (art. 2.A Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben van een hoeveelheid cocaïne (art. 2.C Opiumwet). 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 43 maanden). Heeft hof gehandeld in strijd met art. 6.2 EVRM, art....

ECLI:NL:HR:2022:532 Hoge Raad, 12-04-2022, 21/01585
Gepubliceerd op 12-04-2022
Medeplegen (verlengde) invoer van cocaïne vanuit Colombia via België (waar politie grootste deel van 1.800 kilo cocaïne uit container heeft gehaald) naar Nederland (art. 2.A Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben van een hoeveelheid cocaïne (art. 2.C Opiumwet). Strafmotivering (gevangenisstraf van 65 maanden). Heeft hof gehandeld in strijd met art. 6.2 EVRM, art. 14 IVBPR, art. 48 Handvest en ...

ECLI:NL:HR:2022:530 Hoge Raad, 12-04-2022, 21/01531
Gepubliceerd op 12-04-2022
Medeplegen (verlengde) invoer van cocaïne vanuit Colombia via België (waar politie grootste deel van 1.800 kilo cocaïne uit container heeft gehaald) naar Nederland (art. 2.A Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben van een hoeveelheid cocaïne (art. 2.C Opiumwet). Strafmotivering (gevangenisstraf van 65 maanden). Heeft hof gehandeld in strijd met art. 6.2 EVRM, art. 14 IVBPR, art. 48 Handvest en ...

ECLI:NL:HR:2022:529 Hoge Raad, 12-04-2022, 21/01489
Gepubliceerd op 12-04-2022
Medeplegen (verlengde) invoer van cocaïne (art. 2.A Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet). 1. Bewijsklachten opzet, medeplegen en aanwezig hebben van concrete hoeveelheid cocaïne. 2. Strafmotivering hof (gevangenisstraf van 43 maanden) innerlijk tegenstrijdig en/of onbegrijpelijk nu het bewezenverklaarde 1,082 kilo cocaïne betreft maar bij de strafoplegging rek...

ECLI:NL:HR:2022:528 Hoge Raad, 12-04-2022, 21/01465
Gepubliceerd op 12-04-2022
Medeplegen (verlengde) invoer van cocaïne (art. 2.A Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet). Strafmotivering (gevangenisstraf van 43 maanden). Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. de strafoplegging. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/01395, 21/01489, 21/01531, 21/01542 en 21/01585.

ECLI:NL:HR:2022:527 Hoge Raad, 12-04-2022, 21/01395
Gepubliceerd op 12-04-2022
Medeplegen van (verlengde) invoer van cocaïne vanuit Colombia via België (waar politie grootste deel van 1.800 kilo cocaïne uit container heeft gehaald) naar Nederland (art. 2.A Opiumwet) en medeplegen van vervoer van een hoeveelheid cocaïne (art. 2.B Opiumwet). Strafmotivering (gevangenisstraf van 65 maanden). Heeft hof gehandeld in strijd met art. 6.2 EVRM, art. 14 IVBPR, art. 48 Handvest en ...

ECLI:NL:HR:2022:565 Hoge Raad, 12-04-2022, 21/05082
Gepubliceerd op 12-04-2022
Herziening. Invoer (art. 2.A Opiumwet) en aanwezig hebben cocaïne (art. 2.C Opiumwet). Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat aanvrager onevenredig groot nadeel ondervindt van veranderingen die inwerkingtreding van Wet straffen en bescherming op 1-7-2021 heeft gebracht in (wijze van) tul van aan aanvrager voordien opgelegde gevangenisstraf, nu aanv...

ECLI:NL:HR:2022:566 Hoge Raad, 12-04-2022, 21/05083
Gepubliceerd op 12-04-2022
Herziening. (Poging tot) gekwalificeerde diefstal (art. 311.1 Sr), medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving, meermalen gepleegd (art. 282.1 Sr), medeplegen voorhanden hebben pistool en munitie (art. 26.1 WWM) en medeplegen opzetheling (art. 416 Sr). Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat aanvrager onevenredig groot nadeel ondervindt van veranderin...

ECLI:NL:HR:2022:564 Hoge Raad, 12-04-2022, 21/04555
Gepubliceerd op 12-04-2022
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Rwanda t.z.v. aan de genocide in Rwanda van 1994 gerelateerde feiten. 1. Klacht over oordeel Rb dat uitlevering o.p. toelaatbaar is, terwijl wet of verdrag daarvoor geen grondslag biedt. 2. Klachten over (i) genoegzaamheid stukken, (ii) afwijzing Rb nader onderzoek naar de identiteit van o.p., en (iii) afwijzing aanhoudingsverzoek. 3. Klachten over ...

ECLI:NL:HR:2022:560 Hoge Raad, 12-04-2022, 20/02318
Gepubliceerd op 12-04-2022
Belaging van en moord op ex-vriendin in Utrecht in 2018, art. 285b en 289 Sr. Schriftuur benadeelde partijen (ouders van slachtoffer). Niet-ontvankelijkverklaring b.p.’s in vorderingen tot vergoeding van shockschade, art. 361.3 Sv. Onevenredige belasting van strafgeding? Hof heeft geoordeeld dat de behandeling van de vorderingen t.z.v. shockschade een onevenredige belasting van het strafgedin...

ECLI:NL:HR:1949:156 Hoge Raad, 15-02-1949, 50940
Gepubliceerd op 12-04-2022
Verzuimd belastingaangifte te doen m.b.t. te geven dansoefenavond in eigen woning, verordening gemeente Leeuwarden. Is dansoefenavond een vermakelijkheid in de zin van art. 277.i Gemeentewet? Hof en Pr hebben slechts bewezenverklaard voornemen van verdachte een vermakelijkheid in de zin van art. 2 verordening te geven en behoefden niet te onderzoeken of die door verdachte voorgenomen vermakelij...

ECLI:NL:HR:2022:511 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/04283
Gepubliceerd op 06-04-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Belgische autoriteiten op auto onder klager t.z.v. verdenking van opzettelijke vernieling door ontploffing van explosief in bewoond flatgebouw gedurende de nacht, voorhanden hebben van handgranaat en deelname aan criminele organisatie. Proportionaliteit beslag. Kon Rb voorbijgegaan aan wat namens klager is aangevoerd over zijn per...

ECLI:NL:HR:2022:477 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/04311
Gepubliceerd op 06-04-2022
Cassatie in het belang van de wet n.a.v. uitspraken HvJ EU in zaken Tele2 Sverige en Watson, Ministerio Fiscal, La Quadrature du Net e.a. en Prokuratuur. Verlenen van toegang tot verkeers- en locatiegegevens (waaronder identificerende gegevens) a.b.i. o.m. de art. 126n, 126na, 126ni Sv. Toepasselijkheid van Richtlijn 2002/58/EG en conformiteit nationale bepalingen met deze Richtlijn. Kon RC OvJ...

ECLI:NL:HR:2022:476 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/04309
Gepubliceerd op 06-04-2022
Cassatie in het belang van de wet n.a.v. uitspraken HvJ EU in zaken Tele2 Sverige en Watson, Ministerio Fiscal, La Quadrature du Net e.a. en Prokuratuur. Verlenen van toegang tot verkeers- en locatiegegevens (waaronder identificerende gegevens) a.b.i. o.m. de art. 126n, 126na, 126ni Sv. Toepasselijkheid van Richtlijn 2002/58/EG en conformiteit nationale bepalingen met deze Richtlijn. Kon RC OvJ...

ECLI:NL:HR:2022:510 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/02785
Gepubliceerd op 06-04-2022
Oplichting, meermalen gepleegd door ex-schoonouders geld en goederen afhandig te maken door zich voor te doen als advocaat en medewerker van bank (art. 326.1 Sr). 1. Strafmotivering (gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, en geldboete van € 2.000). Kon hof bij strafmotivering betrekken dat verdachte is veroordeeld voor ‘telecomfraude’ en het plegen van deze strafbare ...

ECLI:NL:HR:2022:517 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/02222
Gepubliceerd op 05-04-2022
Feitelijk leidinggeven aan medeplegen mensensmokkel (art. 197a Sr), meermalen gepleegd (feit 2), aan medeplegen valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr), meermalen gepleegd (feiten 3 en 4), en deelname aan een criminele organisatie (art. 140.1 Sr) (feit 5). 1. Grondslagverlating van het onder 3 en 4 tlgd. 2. Klacht over het niet betrekken van een deskundigenrapportage bij de beraadslaging van het ...

ECLI:NL:HR:2022:516 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/02228
Gepubliceerd op 05-04-2022
Feitelijk leidinggeven aan medeplegen mensensmokkel (art. 197a Sr), meermalen gepleegd (feit 2), aan medeplegen valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr), meermalen gepleegd (feiten 3 en 4), en deelname aan een criminele organisatie (art. 140.1 Sr) (feit 5). 1. Grondslagverlating van het onder 3 en 4 tlgd. 2. Klacht over het niet betrekken van een deskundigenrapportage bij de beraadslaging van het ...

ECLI:NL:HR:2022:509 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/02242
Gepubliceerd op 05-04-2022
Medeplegen mensensmokkel (art. 197a Sr), meermalen gepleegd (feit 2), medeplegen valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr), meermalen gepleegd (feiten 3 en 4), en deelname aan een criminele organisatie (art. 140.1 Sr) (feit 5), door rechtspersoon. 1. Grondslagverlating van het onder 3 en 4 tlgd. 2. Klacht over het niet betrekken van een deskundigenrapportage bij de beraadslaging van het onder 3 en ...

ECLI:NL:HR:2022:501 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/04528
Gepubliceerd op 05-04-2022
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Israël t.z.v. verdenking van verstrekken en uitvoer van MDMA en deelneming aan criminele organisatie die plegen van deze feiten tot oogmerk heeft. ; Flagrante schending van recht op berechting binnen redelijke termijn? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2017:463 m.b.t. bevoegdheidsverdeling tussen rechter en minister t.a.v. beroep op inbreuk ...

ECLI:NL:HR:2022:514 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/02247
Gepubliceerd op 05-04-2022
Militaire zaak, Schaarsbergen-zaak. Medeplegen van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd (art. 285 Sr). Schending van recht op behandeling zaak door onafhankelijke en onpartijdige rechter a.b.i. art. 6.1 EVRM, nu lid van kamer die arrest heeft gewezen t.t.v. behandeling zaak formeel in dienst was van OM? HR heeft ex art.83 RO inlichtingen ingewonnen bij hof. M...

ECLI:NL:HR:2022:513 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/02246
Gepubliceerd op 05-04-2022
Militaire zaak, Schaarsbergen-zaak. Medeplegen van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd (art. 285 Sr). Schending van recht op behandeling zaak door onafhankelijke en onpartijdige rechter a.b.i. art. 6.1 EVRM, nu lid van kamer die arrest heeft gewezen t.t.v. behandeling zaak formeel in dienst was van het OM? HR heeft ex art. 83 RO inlichtingen ingewonnen bij h...

ECLI:NL:HR:2022:515 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/02260
Gepubliceerd op 05-04-2022
Militaire zaak, Schaarsbergen-zaak. Medeplegen van als militair opzettelijk een andere militair feitelijk aanranden, meermalen gepleegd (art. 140 Wetboek Militair Sr). 1. Schending van recht op behandeling zaak door onafhankelijke en onpartijdige rechter a.b.i. art. 6.1 EVRM, nu lid van kamer die arrest heeft gewezen t.t.v. behandeling zaak formeel in dienst was van OM? 2. Stuiting van verjarin...

ECLI:NL:HR:2022:443 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/03740
Gepubliceerd op 05-04-2022
Caribische zaak. Moord in Sint-Maarten (art. 2:262 SrStM). Bewijsklachten voorbedachte raad. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:512 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/01758
Gepubliceerd op 05-04-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op contant geldbedrag onder klager t.z.v. verdenking witwassen. 1. Klacht over ongegrondverklaring omdat verklaring over herkomst geldbedrag ‘vooralsnog summierlijk’ is onderbouwd. 2. Klacht dat Rb niet heeft stilgestaan bij proportionaliteit en subsidiariteit beslag. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:505 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/01816
Gepubliceerd op 05-04-2022
Overval op horecagelegenheid (art. 312.1 Sr). Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). 1. Heeft hof ten onrechte bewezenverklaring uitsluitend gebaseerd op verklaring van aangeefster? 2. Heeft hof ten onrechte niet gerespondeerd op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. bewijsminimum? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:405 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/00634
Gepubliceerd op 05-04-2022
Diefstal. Middelen over de strafoplegging. 1. Klacht dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat de verdachte zich blijkens zijn JD “heel vaak” aan fietsendiefstal heeft schuldig gemaakt. 2. Klacht over overweging hof dat verdachte eerder in beroep is gegaan tegen een veroordeling waarbij aan hem bijzondere voorwaarden waren opgelegd. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00631 en 21/00635.

ECLI:NL:HR:2022:506 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/03183
Gepubliceerd op 05-04-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. schuldheling (art. 417bis Sr). Kan per e-mail aan strafgriffie Rb en strafgriffie hof verzonden schrijven waarin grieven zijn opgenomen en dat aan cassatieschriftuur is gehecht, worden aangemerkt als appelschriftuur? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Aan de cassatieschriftuur gehechte stukken bieden grond voor ernstig vermoeden dat namens ver...

ECLI:NL:HR:2022:404 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/00631
Gepubliceerd op 05-04-2022
Diefstal. Middelen over de strafoplegging. 1. Klacht dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat de verdachte zich blijkens zijn JD “heel vaak” aan fietsendiefstal heeft schuldig gemaakt. 2. Klacht over overweging hof dat verdachte eerder in beroep is gegaan tegen een veroordeling waarbij aan hem bijzondere voorwaarden waren opgelegd. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00634 en 21/00635.

ECLI:NL:HR:2022:507 Hoge Raad, 05-04-2022, 19/04028
Gepubliceerd op 05-04-2022
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op (buitenlandse) bankrekeningen onder klaagsters (vennootschappen) t.z.v. verdenking van overtreding Wet op de kansspelen. 1. Namens 2 klaagsters is geen schriftuur ingediend. 2. Was er op het moment van beslissing Rb sprake van verdenking van misdrijf waarvoor geldboete van vijfde categorie kan worden opgelegd? 3. Komt art. 23.7 Sr in aanmerking bij misdrijf waar...

ECLI:NL:HR:2022:406 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/00635
Gepubliceerd op 05-04-2022
Diefstal. Middelen over de strafoplegging en art. 359.3 tweede volzin Sv. 1. Klacht dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat de verdachte zich blijkens zijn JD “heel vaak” aan fietsendiefstal heeft schuldig gemaakt. 2. Klacht over overweging hof dat verdachte eerder in beroep is gegaan tegen een veroordeling waarbij aan hem bijzondere voorwaarden waren opgelegd. 3. Klacht dat hof ten onrech...

ECLI:NL:HR:2022:504 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/03783
Gepubliceerd op 05-04-2022
Medeplegen poging tot oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) m.b.t. onroerend goed dat door slachtoffers te koop was aangeboden. Bewijsklachten. Heeft hof ten onrechte geoordeeld dat sprake was van begin van uitvoering van misdrijf oplichting? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03650 P en 20/03652.

ECLI:NL:HR:2022:503 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/03652
Gepubliceerd op 05-04-2022
Oplichting (meermalen gepleegd) en medeplegen oplichting (art. 326.1 Sr) m.b.t. onroerend goed dat door slachtoffers te koop was aangeboden. 1. Heeft hof voldoende begrijpelijk gerespondeerd op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat geen sprake was van oplichting? 2. Heeft hof voldoende begrijpelijk gerespondeerd op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. herkenning van verdachte door verbali...

ECLI:NL:HR:2022:502 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/03650
Gepubliceerd op 05-04-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit oplichting. Kan klacht dat art. 36e.1 Sr is geschonden nu toewijzing van vordering tot ontneming van w.v.v. berust op onjuiste gronden, aangezien grondslag van uitspraak in ontnemingszaak komt te vervallen als middelen in strafzaak doel treffen, worden aangemerkt als cassatiemiddel? Voor onderzoek door cassatierechter komen alleen in aanmerking middelen van cassatie...

ECLI:NL:HR:2022:403 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/03436
Gepubliceerd op 05-04-2022
Medeplegen diefstal met braak (art. 311.1 Sr). Vordering benadeelde partij (winkelbedrijf) m.b.t. gestolen maar teruggevonden en vervolgens door politie teruggegeven en beschadigde parfumflessen. 1. Begrijpelijkheid overweging hof dat onweersproken is dat flessen geen restwaarde hadden. 2. Rechtstreekse schade terwijl schade mede gevolg is van handelen politie. Ad 1. Hof is kennelijk ervan uitg...

ECLI:NL:HR:2022:508 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/02617
Gepubliceerd op 05-04-2022
Verlaten plaats ongeval, art. 7.1.a (oud) WVW 1994. Heeft verdachte op plaats ongeval behoorlijk gelegenheid geboden tot vaststelling van zijn identiteit a.b.i. art. 7.2 (oud) WVW 1994? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:475 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/04869
Gepubliceerd op 05-04-2022
Cassatie in het belang van de wet n.a.v. uitspraken HvJ EU in zaken Tele2 Sverige en Watson, Ministerio Fiscal, La Quadrature du Net e.a. en Prokuratuur. Verlenen van toegang tot verkeers- en locatiegegevens (waaronder identificerende gegevens) a.b.i. art. 126n, 126na en 126ni Sv. Toepasselijkheid van Richtlijn 2002/58/EG en conformiteit nationale bepalingen met deze Richtlijn. 1. Betekenis van...

ECLI:NL:HR:2022:500 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/00480
Gepubliceerd op 05-04-2022
Syriëganger. Deelneming aan terroristische organisatie (art. 140a Sr) en voorbereiden/bevorderen van terroristische misdrijven (art. 134a Sr). 1. Internationaal ne bis in idem. Heeft hof terecht en voldoende begrijpelijk geoordeeld dat verdachte in Nederland opnieuw kon worden vervolgd voor een feit waarvoor hij in Turkije al was veroordeeld en gedetineerd is geweest? 2. Strafmotivering. Had ho...

ECLI:NL:HR:2022:499 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/00479
Gepubliceerd op 05-04-2022
Syriëganger. Deelneming aan terroristische organisatie (art. 140a Sr), voorbereiden/bevorderen van terroristische misdrijven (art. 134a Sr) en zich in geval van niet-internationaal gewapend conflict schuldig maken aan schending gemeenschappelijk art. 3 Geneefse Conventies (art. 6 Wim). 1. Internationaal ne bis in idem. Heeft hof terecht en voldoende begrijpelijk geoordeeld dat verdachte in Nede...

ECLI:NL:HR:2022:366 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/04341
Gepubliceerd op 05-04-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hypotheekfraude. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan verzoek om in ontnemingszaak getuigen te horen die al in strafzaak zijn gehoord op de grond dat noodzaak tot horen getuigen niet is gebleken. 1. Kan rechter bij beoordeling betrekken dat getuige al in strafzaak is gehoord? 2. Toepasselijk criterium. Kan o.g.v. art. 418.2 Sv noodzakelijkheidscriterium worden t...

ECLI:NL:HR:2022:496 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/02921
Gepubliceerd op 05-04-2022
Beschikking, vordering tot tenuitvoerlegging a.b.i. art. 6:6:21.1 Sv. Hof (penitentiaire kamer) heeft veroordeelde n-o verklaard in hoger beroep tegen beschikking Rb, strekkende tot tul van voorwaardelijk opgelegde ISD-maatregel vanwege niet-naleving van een bij voorwaardelijke veroordeling gestelde bijzondere voorwaarde, op de grond dat hiertegen geen h.b. openstaat. Ontvankelijkheid cassatieb...

ECLI:NL:HR:2022:459 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/03515
Gepubliceerd op 30-03-2022
Witwassen door omzetten van geldbedrag (art. 420bis.1.b Sr). Heeft hof juiste maatstaf gehanteerd m.b.t. bestanddeel 'afkomstig uit enig misdrijf'? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03516 P.

ECLI:NL:HR:2022:417 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/02850
Gepubliceerd op 29-03-2022
Mishandeling door ander met fietspomp op diens hoofd te slaan na gestelde eerdere confrontatie, art. 300.1 Sr. Noodweer, art. 41.1 Sr. 1. HR verduidelijkt eerdere regels m.b.t. aannemelijkheid van feitelijke grondslag van beroep op noodweer. 2. Kon hof oordelen dat aan beroep op noodweer ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden niet aannemelijk zijn geworden? Ad 1. Als door of namens verd...

ECLI:NL:HR:2022:472 Hoge Raad, 29-03-2022, 21/00007
Gepubliceerd op 29-03-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Zijn er “voldoende aanwijzingen” dat betrokkene w.v.v. heeft verkregen uit hennepteelt in periode voorafgaand aan 15-4-2015, nu betrokkene in strafzaak is veroordeeld t.z.v. het op 15-4-2015 aanwezig hebben van hennepplanten en is vrijgesproken van het op of omstreeks die dag telen van hennep? Art. 36e.2 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:202...

ECLI:NL:HR:2022:467 Hoge Raad, 29-03-2022, 21/00988
Gepubliceerd op 29-03-2022
Verbeurdverklaring personenauto (Mercedes-Benz). Draagkracht en tegemoetkoming ex art. 33c.2 Sr. HR: art. 81.1. RO.

ECLI:NL:HR:2022:470 Hoge Raad, 29-03-2022, 21/00367
Gepubliceerd op 29-03-2022
Rijden terwijl verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Bewijsklacht. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat besluit CBR tot ongeldigverklaring van rijbewijs van verdachte aan hem bekend is gemaakt? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:1146 m.b.t. vereisten om tot bewezenverklaring van een op art. 9.2 WVW 1994 toegesneden tll. te kunnen komen. Ge...

ECLI:NL:HR:2022:469 Hoge Raad, 29-03-2022, 21/00884
Gepubliceerd op 29-03-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit oplichting d.m.v. exploitatie van 0900-nummers. Hof heeft w.v.v. geschat op € 984.186,69 en (vanwege overschrijding redelijke termijn) betalingsverplichting opgelegd van € 492.093,34. 1. Heeft hof kostenverweer toereikend gemotiveerd verworpen? 2. Had hof met redenen omkleed moeten beslissen op draagkrachtverweer? HR: art. 81 RO. Samenhang met 21/00823 P.

ECLI:NL:HR:2022:473 Hoge Raad, 29-03-2022, 21/00823
Gepubliceerd op 29-03-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit oplichting d.m.v. exploitatie van 0900-nummers. Hof heeft w.v.v. geschat op € 983.966,51 en betalingsverplichting opgelegd voor dat bedrag. Heeft hof kostenverweer toereikend gemotiveerd verworpen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00884 P.

ECLI:NL:HR:2022:457 Hoge Raad, 29-03-2022, 21/00670
Gepubliceerd op 29-03-2022
Beklag, beslag op auto onder zoon van klaagster t.z.v. verdenking van witwassen en vuurwapenbezit, waarna zoon transactie-aanbod ex art. 74 Sr accepteert waarbij hij afstand doet van auto. 1. Heeft Rb miskend dat sprake is van klaagschrift a.b.i. art. 552ab Sv? 2. Beslissingskader beklag a.b.i. art. 552ab Sv. Is niet aannemelijk geworden dat klaagster redelijkerwijs als rechthebbende kan worden...

ECLI:NL:HR:2022:365 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/04427
Gepubliceerd op 29-03-2022
Profijtontneming, hof heeft vordering tot ontneming van w.v.v. uit telen hennep afgewezen omdat betrokkene in strafzaak is vrijgesproken van hennepteelt en enkel is veroordeeld t.z.v. aanwezig hebben van hennep. OM-cassatie. Beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland. Betrokkene is vrijgesproken van hennepteelt ‘op of omstreeks 23 april 2015’. Deze vrijspraak heeft dus geen betrekking op daaraan ...

ECLI:NL:HR:2022:456 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/02135
Gepubliceerd op 29-03-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op een onder de zoon van de klager inbeslaggenomen auto van de klager. Moest de Rb in haar beslissing doen blijken te hebben onderzocht of het voortduren van het beslag o.g.v. art. 94 Sv in overeenstemming is met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:471 Hoge Raad, 29-03-2022, 21/00008
Gepubliceerd op 29-03-2022
Opzettelijk aanwezig hebben van 128 hennepplanten in door verdachte gehuurde woning, art. 3.C Opiumwet. Bewijsklacht wetenschap aanwezigheid hennepplantage. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat verdachte “opzettelijk” hennep aanwezig heeft gehad? Hof heeft vastgesteld dat zich in woning 128 hennepplanten bevonden, dat die woning op dat moment werd gehuurd door verdachte en dat verdachte in...

ECLI:NL:HR:2022:468 Hoge Raad, 29-03-2022, 21/00006
Gepubliceerd op 29-03-2022
Deelneming aan terroristische organisaties IS en Jabhat al-Nusra tussen 2013 en 2015 (art. 140a Sr), medeplegen mensensmokkel (art. 197a Sr), aanwezig hebben hennep (art. 3.C Opiumwet) en diefstal door middel van verbreking (art. 311.1.5). 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. gebruik foto’s en WhatsApp-berichten voor bewijs. 2. Bewijs van opzet op terroristisch oogmerk van organisaties....

ECLI:NL:HR:2022:401 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/02517
Gepubliceerd op 29-03-2022
OM-cassatie. Hof heeft OM n-o verklaard in vervolging t.z.v. rijden onder invloed (art. 8 WVW 1994) wegens schending van beginselen van goede procesorde, nu strafvervolging is gestart terwijl verdachte onderzoek naar rijgeschiktheid heeft afgerond bij CBR. Ontvankelijkheid OM in vervolging bij recidiveregeling art. 123b WVW 1994. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2012:BX4280, HR:2013:7 ...

ECLI:NL:HR:2022:341 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/02766
Gepubliceerd op 29-03-2022
Diefstal met geweld d.m.v. braak, art. 312.2.3 Sr. Post-Keskin. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan en op nadere tz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van getuige op de grond dat hof horen van getuige niet noodzakelijk acht. Gebruik van getuigenverklaring voor bewijs. Voldoet procedure in haar geheel aan recht op eerlijk proces? ’s Hofs afwijzing van verzoek tot horen van getuige, waaraa...

ECLI:NL:HR:2022:465 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/03452
Gepubliceerd op 29-03-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. diefstal, art. 310 Sr. Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 588.2 (oud) Sv. Moet dagvaarding in h.b. worden betekend bij asielzoekerscentrum in Rennes (Frankrijk), nu verdachte bij haar verhoor door politie heeft opgegeven daar met haar kinderen te wonen (zonder concreet adres te noemen)? HR: art. 81.1 RO. CAG gaat in op ontvankelijkheid cassatieberoep.

ECLI:NL:HR:2022:402 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/03867
Gepubliceerd op 29-03-2022
Mensenhandel, meermalen gepleegd (art. 273f Sr). Post-Keskin, onvindbare getuige. Gebruik van getuigenverklaring voor het bewijs. Schending ondervragingsrecht? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:576 (post-Keskin) m.b.t. beoordeling van verzoeken tot oproepen en horen van getuigen door feitenrechter in situatie dat verzoek betrekking heeft op getuige t.a.v. wie verdediging het onderv...

ECLI:NL:HR:2022:462 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/04099
Gepubliceerd op 29-03-2022
Opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven (art. 282.1 Sr). 1. Bewijsklacht. 2. Kwalificatieklacht. Kan het enkele (voor zeer korte periode) vasthouden van ander worden gekwalificeerd als vrijheidsberoving a.b.i. art. 282 Sr? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:377 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/02826
Gepubliceerd op 29-03-2022
Diefstal (art. 310 Sr). Vordering tot tenuitvoerlegging. Heeft hof last tot tul toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:466 Hoge Raad, 29-03-2022, 21/02883
Gepubliceerd op 29-03-2022
Tussenarrest HR. Medeplegen voorbereidingshandelingen vervoeren cocaïne (art. 10a Opiumwet), deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Aannemelijkheid dat getuigen binnen aanvaardbare termijn zullen kunnen worden gehoord a.b.i. art. 288.1.a Sv. Had hof bij afwijzing van getuigenverzoeken blijk moeten geven van belangen...

ECLI:NL:HR:2022:461 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/03922
Gepubliceerd op 29-03-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op boot van klagers onder ander t.z.v. verdenking van diefstal. Derdenbescherming ex art. 3:86 BW. Kan derde als verkrijger te goeder trouw worden aangemerkt? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:460 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/03516
Gepubliceerd op 29-03-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit aanwezig hebben hennep. Methode van eenvoudige kasopstelling. 1. Heeft hof toereikend gemotiveerd geoordeeld dat betrokkene voordeel heeft gehad door begaan van soortgelijk feit (hennephandel)? 2. Heeft hof juiste maatstaf gehanteerd bij vaststelling hoogte w.v.v.? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03515.

ECLI:NL:HR:2022:408 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/00596
Gepubliceerd op 22-03-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. telen van grote hoeveelheid hennep (art. 11.5 jo. 3.B Opiumwet) en diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsvrouw ttz. in hoger beroep teneinde machtiging te verkrijgen op de grond dat kans aanwezig is dat verdachte in Marokko verblijft omdat zijn ouders ziek zijn, door hof afgewezen met overweg...

ECLI:NL:HR:2022:363 Hoge Raad, 22-03-2022, 20/04367
Gepubliceerd op 22-03-2022
Poging tot diefstal d.m.v. braak, art. 311.1.5 Sr. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden? Raadsman heeft ttz. in h.b. opgemerkt dat AG gelijk heeft m.b.t. overschrijding redelijke termijn (geen compensatie). HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:197 m.b.t. beoordelingskader overschrijding redelijke termijn in eerste a...

ECLI:NL:HR:2022:416 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/01813
Gepubliceerd op 22-03-2022
Verduistering auto (art. 321 Sr). Bewijsklacht. Heeft verdachte zich de auto opzettelijk wederrechtelijk toegeëigend? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:399 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/00950
Gepubliceerd op 22-03-2022
Niet voldoen aan ambtelijk bevel, art. 184.1 Sr. Bevat art. 160.7 (oud) WVW 1994 een bevelsbevoegdheid? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2008:BB4108 over het vereiste van een uitdrukkelijke “bevelsbevoegdheid”. Blijkens de bewezenverklaring en de kwalificatie heeft hof geoordeeld dat de door de betrokken politieambtenaar gegeven vordering de desbetreffende plek te verlaten een krachten...

ECLI:NL:HR:2022:415 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/00252
Gepubliceerd op 22-03-2022
Opzettelijk vervoeren van meer dan 8 kilogram cocaïne in verborgen ruimte van auto (art. 2.B. Opiumwet). Bewijsklacht. Is in fietstassen aangetroffen cocaïne afkomstig uit dozen die door verdachte zijn vervoerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:397 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/00195
Gepubliceerd op 22-03-2022
Poging tot doodslag (art. 287 Sr), mishandeling (meermalen gepleegd) (art. 300.1 Sr). Overschrijding redelijke termijn in hoger beroep. Heeft hof mate van overschrijding van redelijke termijn in h.b. op juiste wijze vastgesteld? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Uit ’s hofs vaststellingen volgt dat redelijke termijn in h.b. (van 2 jaren) met ruim anderhalf jaar is overschreden. ...

ECLI:NL:HR:2022:414 Hoge Raad, 22-03-2022, 20/03242
Gepubliceerd op 22-03-2022
Als ambtenaar ontucht plegen met een persoon aan zijn waakzaamheid toevertrouwd (art. 249.2.1 Sr). Middelen o.a. over “aan zijn waakzaamheid toevertrouwd”. HR: art. 81.1 RO, onder verwijzing naar HR:2022:413.

ECLI:NL:HR:2022:339 Hoge Raad, 22-03-2022, 19/01050
Gepubliceerd op 22-03-2022
Faillissementsfraude. Bedrieglijke bankbreuk door bestuurder van rechtspersoon, art. 343.3 (oud) Sr. 1. Bevoordelen schuldeisers op een tijdstip waarop verdachte wist dat faillissement niet kon worden voorkomen. 2. Heeft verdachte opzet op verkorting van rechten van schuldeisers? 1. Hof heeft vastgesteld dat door overdracht van goederen en (memoriaal)boekingen andere vennootschappen binnen hetz...

ECLI:NL:HR:2022:413 Hoge Raad, 22-03-2022, 20/03103
Gepubliceerd op 22-03-2022
Als ambtenaar medeplegen van ontucht met persoon die aan zijn waakzaamheid is toevertrouwd door als politieagent samen met collega tijdens carnavalsnacht in dienstauto seksuele handelingen te verrichten met dronken aangeefster (art. 249.2.1 Sr). Was aangeefster aan waakzaamheid van politieagenten toevertrouwd? Met de in art. 249.2.1 Sr gebruikte woorden “aan zijn gezag onderworpen of aan zijn w...

ECLI:NL:HR:2022:398 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/00285
Gepubliceerd op 22-03-2022
OM-cassatie. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Is incidenteel cassatieberoep verdachte ex art. 433.2 Sv ontvankelijk, als cassatieberoep OM later is ingetrokken? Omdat OM het principaal beroep heeft ingetrokken, moet verdachte n-o worden verklaard in het incidenteel beroep. Verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2022:410 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/02006
Gepubliceerd op 22-03-2022
Rijden terwijl verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Bewijsklachten. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat besluit CBR tot ongeldigverklaring van rijbewijs van verdachte aan hem bekend is gemaakt? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:1146 m.b.t. vereisten om tot bewezenverklaring van een op art. 9.2 WVW 1994 toegesneden tll. te kunnen komen. ...

ECLI:NL:HR:2022:400 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/02957
Gepubliceerd op 22-03-2022
Zware mishandeling, art. 302 Sr. Klacht over in h.b. gedaan voorwaardelijk verzoek tot het benoemen en horen van deskundigen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:409 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/00595
Gepubliceerd op 22-03-2022
In de uitoefening van beroep of bedrijf telen van groot aantal hennepplanten (art. 11.3 en 11.5 jo. 3.B Opiumwet) en diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden? Verdachte is ttz. in h.b. niet verschenen en tegen hem is verstek verleend, terwijl dagvaarding in h.b. niet...

ECLI:NL:HR:2022:407 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/00594
Gepubliceerd op 22-03-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Art. 416.2 Sv. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsvrouw ttz. in hoger beroep teneinde machtiging te verkrijgen op de grond dat kans aanwezig is dat betrokkene in Marokko verblijft omdat zijn ouders ziek zijn, door hof afgewezen met overweging dat verzoek onvoldoende is onderbouwd, nu geen sprake is van begin van aannemelijkheid, en belang van doel...

ECLI:NL:HR:2022:411 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/00078
Gepubliceerd op 22-03-2022
Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en diefstal elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). Kernroljurisprudentie, art. 423.2 Sv. Had hof zaak naar de rechter in eerste aanleg moeten terugwijzen, nu aan raadsvrouw van verdachte niet een afschrift is toegezonden van de oproeping voor tz. in e.a. waarop zaak inhoudelijk is behandeld? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:1996:ZD0442 m.b.t...

ECLI:NL:HR:2022:412 Hoge Raad, 22-03-2022, 20/04250
Gepubliceerd op 22-03-2022
Bedreiging, art. 285.1 Sr. Dubbel verstek. Betekening dagvaarding in hoger beroep door toezending naar adres in België waarop verdachte in BRP staat ingeschreven zonder vermelding postcode, art. 36e.3 Sv. Postcode vereist bij toezending dagvaarding in h.b. naar adres in België? Uitreiking van dagvaarding in h.b. aan verdachte van wie alleen een woon- of verblijfplaats in buitenland bekend is, i...

ECLI:NL:HR:1989:ZC8366 Hoge Raad, 19-12-1989, 2437
Gepubliceerd op 21-03-2022
Bezwaarschrift tegen dagvaarding t.z.v. verdenking van ontucht door ambtenaar met persoon die aan zijn gezag is onderworpen, art. 249.2.1 Sr. Hof heeft bevestigd beschikking Rb waarbij bezwaarschrift tegen dagvaarding ongegrond is verklaard en waarin is overwogen dat geen sprake hoeft te zijn van juridische, geformaliseerde relatie tussen ambtenaar en ander. Heeft Hof juiste betekenis toegekend...

ECLI:NL:HR:1998:ZD1433 Hoge Raad, 24-11-1998, 3888
Gepubliceerd op 17-03-2022
Beklag, beslag (met onduidelijke titel) op goederen onder klaagster en een ander. OM-cassatie. Rb heeft aanhoudingsverzoek OvJ afgewezen op de grond dat OM reeds meerdere malen tevergeefs in de gelegenheid is gesteld dossier te completeren en heeft beklag gegrond verklaard, omdat zij o.b.v. voorhanden zijnde stukken niet kan beoordelen of leggen van beslag rechtmatig is geschied of strafvorderl...

ECLI:NL:HR:2022:368 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/01012
Gepubliceerd op 15-03-2022
Faillissementsfraude. Feitelijk leidinggeven aan bedrieglijke bankbreuk door rechtspersoon (art. 341 (oud) Sr). 1. Heeft hof niet beslist op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. opzet van rechtspersoon? 2. Bewijs opzet van rechtspersoon. HR: art. 81 RO.

ECLI:NL:HR:2022:376 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/03317
Gepubliceerd op 15-03-2022
Beklag, beslag op o.m. auto, geld, diverse sieraden en merkkleding en -schoenen onder klaagster t.z.v. verdenking van witwassen. T.g.v. onduidelijkheid over omvang en titel beslag heeft Rb aanhoudingsverzoek OvJ om nadere stukken te kunnen overleggen afgewezen en klaagschrift deels gegrond en deels ongegrond heeft verklaard. 1. OM-cassatie. Kon Rb aanhoudingsverzoek OvJ afwijzen op de grond dat...

ECLI:NL:HR:2022:375 Hoge Raad, 15-03-2022, 21/01380
Gepubliceerd op 15-03-2022
Jeugdzaak. Medeplegen diefstal mobiele telefoon, art. 311.1.4 Sr. Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:374 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/04399
Gepubliceerd op 15-03-2022
Poging doodslag, art. 287 Sr. Middelen verdachte: 1. (putatief) noodweer(exces), art. 41 Sr. 2. Strafmotivering, art. 359.5 en 359.6 Sv. Middel benadeelde partij over niet volledig toewijzen van vordering t.z.v. immateriële schade en over beslissing tot afwijzing (i.p.v. n-o verklaring) van de vordering voor het overige waardoor b.p. mogelijkheid is ontnomen het overige deel van de vordering a...

ECLI:NL:HR:2022:373 Hoge Raad, 15-03-2022, 21/01603
Gepubliceerd op 15-03-2022
Jeugdzaak. Openlijke geweldpleging, art. 141.1 Sr. 1. Afwijzing (voorwaardelijk) verzoek (nogmaals) horen 2 getuigen (vriendin aangever en medeverdachte). 2. Bewijsklachten. 3. Overschrijding redelijke termijn in hoger beroep. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/01638 J.

ECLI:NL:HR:2022:372 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/03872
Gepubliceerd op 15-03-2022
Mishandeling, art. 300.1 Sr. Heeft verdachte bij uitvoering van ‘burgeraanhouding’ a.b.i. art. 53.1 (oud) Sv grenzen van proportionaliteit en subsidiariteit overschreden? HR: art. 81.1 RO

ECLI:NL:HR:2022:371 Hoge Raad, 15-03-2022, 21/01638
Gepubliceerd op 15-03-2022
Jeugdzaak. Openlijke geweldpleging, art. 141.1 Sr. 1. Afwijzing (voorwaardelijk) verzoek (nogmaals) horen 2 getuigen (vriendin aangever en medeverdachte). 2. Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/01603 J.

ECLI:NL:HR:2022:370 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/03864
Gepubliceerd op 15-03-2022
Poging tot verkrachting, art. 242 Sr, diefstal met geweld, art. 312.1 Sr en vervaardigen en bezitten kinderporno, art. 240b Sr. 1. Bewijsklachten daderschap poging tot verkrachting en diefstal. 2. Bewijsklacht pleegplaats vervaardigen en bezitten kinderporno, klacht dat geen sprake is van 'seksuele gedragingen' in de zin van art. 240b Sr en klacht m.b.t. kwalificatie van vervaardigen en bezitte...

ECLI:NL:HR:2022:359 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/03745
Gepubliceerd op 15-03-2022
Medeplegen opzetheling van een (gestolen) auto, art. 416.1.a Sr. Wist verdachte, bijrijder van auto, t.t.v. voorhanden krijgen van auto dat deze door misdrijf was verkregen? De bewezenverklaring houdt o.m. in dat verdachte t.t.v. voorhanden krijgen van auto ‘wist’ dat het een door misdrijf verkregen goed betrof. Dit onderdeel van de bewezenverklaring kan echter niet z.m. worden afgeleid uit ’s...

ECLI:NL:HR:2022:369 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/02120
Gepubliceerd op 15-03-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag van een stichting waarvan klager enige bestuurder is t.z.v. verdenking van overtreding van Opiumwet. Is klager als enige bestuurder stichting rechthebbende van geld dat aan stichting toebehoort? HR: art. 81.1 RO. Vervolg op HR:2020:444.

ECLI:NL:HR:2022:367 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/00901
Gepubliceerd op 15-03-2022
Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en diefstal elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). Bewijsklachten daderschap en opzet. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:361 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/00244
Gepubliceerd op 15-03-2022
Medeplegen afpersing (art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr). Heeft hof ten onrechte niet beslist op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. onbetrouwbaarheid van tot bewijs gebezigde verklaring van getuige? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/00122 en 20/00225.

ECLI:NL:HR:2022:337 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/02885
Gepubliceerd op 15-03-2022
Zware mishandeling door ander met stalen pijp tegen zijn gezicht te slaan n.a.v. ruzie tussen die ander en vader van verdachte, art. 302.1 Sr. Noodweerexces, art. 41.2 Sr. Is ’s hofs oordeel dat het handelen van verdachte niet geboden was ter noodzakelijke verdediging van zijn vader begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:356 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/04089
Gepubliceerd op 15-03-2022
Witwassen van bitcoins, art. 420bis.1.b Sr en voorhanden hebben van revolver, munitie en 2 ploertendoders, art. 13.1 en 26.1 Wet wapens en munitie. Klachten over witwassen van bitcoins. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/04042 en 20/04200.

ECLI:NL:HR:2022:357 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/04042
Gepubliceerd op 15-03-2022
Witwassen van bitcoins, art. 420bis.1.b Sr, medeplegen van hennepteelt, art. 3.B Opiumwet, opzettelijk aanwezig hebben amfetamine en cocaïne, art. 2.C Opiumwet en voorhanden hebben van gas/ alarmpistool, art. 26.1 Wet wapens en munitie. Klachten dat uit bewijsvoering niet blijkt dat bitcoins van enig misdrijf afkomstig zijn en dat t.a.v. medeplegen van hennepteelt niet blijkt dat sprake is van ...

ECLI:NL:HR:2022:358 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/04200
Gepubliceerd op 15-03-2022
Opzettelijk aanwezig hebben verdovende middelen (meermalen gepleegd), art. 2.C Opiumwet (feit 1), voorhanden hebben van voorwerpen om feit a.b.i. art. 10.4/10.5 Opiumwet voor te bereiden (feit 2) en medeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr (feit 3). Eendaadse samenloop of meerdaadse samenloop, art. 55.1 en 57 Sr? Belang bij cassatie? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:831 m.b.t....

ECLI:NL:HR:2022:364 Hoge Raad, 15-03-2022, 19/02761
Gepubliceerd op 15-03-2022
OM-cassatie. OM n-o in vervolging t.z.v. feitelijke leiding geven aan opzettelijk niet doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, art. 69.1 AWR. Una via-beginsel en hetzelfde feit (ne bis in idem). Art. 243.2. jo. 255.1 Sv. Is verdachte als natuurlijke persoon opnieuw in rechte betrokken t.z.v. hetzelfde feit, nu aan rechtspersoon reeds verzuimboetes zijn opgelegd wegens niet (...

ECLI:NL:HR:2022:362 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/00225
Gepubliceerd op 15-03-2022
Medeplegen afpersing (art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr) en deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). 1. Bewijsklacht m.b.t. oogmerk op afpersing. 2. Bewijsklachten m.b.t. deelname aan criminele organisatie. Opzet en pleegperiode. 3. Schriftuur benadeelde partij. Ad 1. en 2. HR: art. 81.1 RO. Ad 3. HR slaat geen acht op schriftuur b.p., omdat deze pas bij griffie HR is ingekomen nadat daarto...

ECLI:NL:HR:2022:360 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/00122
Gepubliceerd op 15-03-2022
Medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels, meermalen gepleegd (art. 310 jo. 311.1.4 Sr), medeplegen oplichting (meermalen gepleegd) van bloemen- en plantenwinkel en houtzagerij (art. 326.1 Sr) en deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen diefstal m.b.t. bestanddeel ‘toebehoorde’. Behoorde geldbedrag toe aan beheerder van vereniging van eigenaren? 2. Bewijskl...

ECLI:NL:HR:2022:338 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/02899
Gepubliceerd op 15-03-2022
Gewoonte maken van het in bezit hebben van kinderporno en verspreiden en aanbieden van kinderporno door gedurende lange periode via internet grote hoeveelheid digitale foto- en filmbestanden met kinderporno te verzamelen, art. 240b Sr. 1. Proeftijd van 6 jaren, art. 14b.2 Sr. Kon hof proeftijd van 6 jaren opleggen op de grond dat is voldaan aan voorwaarde dat er ernstig rekening mee moet worden...

ECLI:NL:HR:1992:AD1701 Hoge Raad, 23-06-1992, 91.531
Gepubliceerd op 15-03-2022
Diefstal (art. 310 Sr), mishandeling (art. 300.1 Sr) en huisvredebreuk (art. 138.1 Sr). CAG gaat ambtshalve in op vraag of na overlijden van beledigde partij de in feitelijke aanleg reeds aan hem toegewezen vordering als vermogensbestanddeel van boedel van overledene op diens erfgenamen overgaat. HR: Geen middelen ingediend en geen grond voor ambtshalve vernietiging. Volgt verwerping.

ECLI:NL:HR:1994:AC1452 Hoge Raad, 10-05-1994, 275-93-V
Gepubliceerd op 08-03-2022
Wet Mulder. OM-cassatie. Administratieve sanctie t.z.v. parkeren op stoep. Nadat OvJ beroep van betrokkene tegen inleidende beschikking van CJIB waarbij administratieve sanctie is opgelegd ongegrond heeft verklaard, heeft Ktr beroep tegen beslissing OvJ gegrond verklaard en die beslissing vernietigd. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Kan OvJ in zijn cassatieberoep worden ontvangen, nu OvJ in ...

ECLI:NL:HR:2022:335 Hoge Raad, 08-03-2022, 21/00785
Gepubliceerd op 08-03-2022
Cassatieberoep te laat ingesteld, art. 432.1.a Sv. In art. 432.1.a Sv is bepaald dat cassatieberoep moet worden ingesteld binnen 14 dagen na einduitspraak als dagvaarding of oproeping om op tz. te verschijnen of aanzegging of oproeping voor nadere tz. aan verdachte in persoon is gedaan of betekend. Volgens stukken is dagvaarding in h.b. aan verdachte in persoon betekend. Daarom had o.g.v. art. ...

ECLI:NL:HR:2022:128 Hoge Raad, 08-03-2022, 21/00571
Gepubliceerd op 08-03-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit handel in vuurwerk. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.3 (oud) Sr. 1. Nog niet onherroepelijk beslist in hoofdzaak. 2. Geen voordeel genoten. 3. Toegepaste matiging betalingsverplichting i.v.m. overschrijding redelijke termijn in feitelijke aanleg onbegrijpelijk. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op 20/01806 E (niet gepubliceerd; strafzaak, art. 81.1 RO).

ECLI:NL:HR:2022:334 Hoge Raad, 08-03-2022, 20/02380
Gepubliceerd op 08-03-2022
Diefstal met geweld, art. 312 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 36 maanden). Hof betrekt bij strafmotivering dat uit uittreksel justitiële documentatie blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld voor het plegen van twee straatroven. Die vaststelling is niet begrijpelijk, omdat uittreksel waarnaar hof verwijst, daarvoor geen steun biedt. Het uittreksel bevat immers slechts één veroordelin...

ECLI:NL:HR:2022:303 Hoge Raad, 08-03-2022, 21/04174
Gepubliceerd op 08-03-2022
Herziening. Beleggingsfraude m.b.t. houtproject in Suriname. Feitelijk leiding geven aan medeplegen valsheid in geschrift, begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr). 1. Aangevoerd wordt dat OM n-o zou zijn verklaard als hof op de hoogte zou zijn geweest van “onfatsoenlijk” en “onwettig” optreden van 2 opsporingsambtenaren die bij opsporingsonderzoek betrokken waren, nu opspo...

ECLI:NL:HR:2022:306 Hoge Raad, 08-03-2022, 21/04175
Gepubliceerd op 08-03-2022
Herziening. Beleggingsfraude. Afwijzing aanvraag onder verwijzing naar HR:2022:303. Samenhang met 21/03768, 21/04173 en 21/04174.

ECLI:NL:HR:2022:305 Hoge Raad, 08-03-2022, 21/04173
Gepubliceerd op 08-03-2022
Herziening. Beleggingsfraude. Afwijzing aanvraag onder verwijzing naar HR:2022:303. Samenhang met 21/03768, 21/04174 en 21/04175.

ECLI:NL:HR:2022:304 Hoge Raad, 08-03-2022, 21/03768
Gepubliceerd op 08-03-2022
Herziening. Beleggingsfraude. Afwijzing aanvraag onder verwijzing naar HR:2022:303. Samenhang met 21/04173, 21/04174 en 21/04175.

ECLI:NL:HR:2022:130 Hoge Raad, 08-03-2022, 21/01348
Gepubliceerd op 08-03-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. diefstal (art. 310 Sr) en lokaalvredebreuk (art. 138.1 Sr). Verstekverlening. 1. Hof heeft ten onrechte geen onderzoek gedaan naar reden afwezigheid raadsman. 2. Hof heeft ten onrechte geoordeeld dat niet zou zijn gebleken van enig rechtens te beschermen belang dat is gediend met inhoudelijke afdoening van de zaak in h.b., nu in reclasseringsadvies wordt gea...

ECLI:NL:HR:2022:292 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/04287
Gepubliceerd op 23-02-2022
Ontucht met 14-jarige dochter en met 10-jarige dochter door 46-jarige verdachte, art. 244, 245 en 249.1 Sr. Bewijsklachten. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis) en gebruik van schakelbewijs. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:293 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/02504
Gepubliceerd op 23-02-2022
Medeplegen witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b Sr). Bewijsklachten. Feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring rust in de wettige bewijsmiddelen aangegeven? Heeft hof aan de hand van de inhoud van facturen en kassabonnen gecontroleerd of de conclusies die in deze b.m. worden getrokken overeenkomen met de gevolgtrekking die hof daaruit heeft getrokken? HR: art. 81.1 RO. Verv...

ECLI:NL:HR:2022:268 Hoge Raad, 22-02-2022, 21/00776
Gepubliceerd op 23-02-2022
Art. 416.2 Sv na ontslag van alle rechtsvervolging t.z.v. vernieling (art. 350.1 Sr). Heeft hof ten onrechte geen acht heeft geslagen op grieven die in ‘het initiële appelschrift’ zouden zijn opgenomen en die tevens een dag voor rolzitting per e-mail zouden zijn herhaald? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Namens de verdachte is tegelijk met het aanwenden van het hoger beroep een...

ECLI:NL:HR:2022:291 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/02862
Gepubliceerd op 22-02-2022
Bedreiging op een markt in Den Haag in 2017, art. 285.1 Sr. Opgave van bewijsmiddelen a.b.i. art. 359.3 Sv. Bevestiging vonnis Pr met daarin slechts opgave van b.m., terwijl raadsman in hoger beroep vrijspraak heeft bepleit. Art. 423.1 Sv. Uit bewoordingen van art. 359.3 Sv volgt dat deze bepaling in ieder geval geen toepassing kan vinden als door of namens verdachte op tz. vrijspraak is beplei...

ECLI:NL:HR:2022:277 Hoge Raad, 22-02-2022, 21/01352
Gepubliceerd op 22-02-2022
Liquidatie in Nieuwegein. Medeplegen van moord (art. 289 Sr) en medeplegen van opzettelijk brand stichten (art. 157 Sr). Verwerping van het alternatieve scenario. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:285 Hoge Raad, 22-02-2022, 21/05050
Gepubliceerd op 22-02-2022
Herziening. Medeplegen diefstal met geweld, 312.2.2 Sr. 1. Aangevoerd wordt dat bewezenverklaring in hoger beroep in strafzaak medeverdachte niet is overeen te brengen met vonnis Pr in zaak van aanvrager. Art. 457.1.a Sv. 2. Aangevoerd wordt dat in zaak medeverdachte ttz. van hof camerabeelden van geweldsincident zijn getoond, terwijl in strafzaak van aanvrager Pr wel kennis heeft genomen van s...

ECLI:NL:HR:2022:249 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/03549
Gepubliceerd op 22-02-2022
Doodslag door een spanband om de nek van het slachtoffer te doen en die met kracht aan te trekken en aan een deurlink te bevestigen, ten gevolge waarvan het slachtoffer is overleden, art. 287 Sr. 1. Bewijsklacht doodsoorzaak. 2. Verwerping noodweerexces. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:290 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/03781
Gepubliceerd op 22-02-2022
Rijden terwijl verdachte redelijkerwijs moest weten dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Bewijsklacht. Kan uit omstandigheid dat aangetekende brief is verzonden naar verdachte waarin hem ongeldigverklaring van zijn rijbewijs is medegedeeld, zich in dossier stukken zouden bevinden waaruit zou blijken dat verdachte bij eerdere aanhoudingen is medegedeeld dat zijn rijbewij...

ECLI:NL:HR:2022:279 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/03458
Gepubliceerd op 22-02-2022
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op twee auto’s onder ander, die nadien is overleden. Beëindiging beslag als voorwerp aan Staat is vervallen. Auto’s zijn door OM verkocht, waarna waarde van auto’s na vrijgeven van beslag o.g.v. vordering ex art. 19 Invorderingswet 1990 aan belastingdienst is uitbetaald vanwege beslag dat belastingdienst had gelegd i.v.m. openstaande vordering van beslagene. Rb hee...

ECLI:NL:HR:2022:250 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/03978
Gepubliceerd op 22-02-2022
Medeplegen gewelddadige woningoverval op hoogbejaarde vrouw, met fatale afloop (art. 312.3 Sr) en woninginbraak (art. 311.1 Sr). 1. Bewijsklacht over het opzet op het medeplegen van het verrichte geweld. 2. Kan de dood van het slachtoffer redelijkerwijs aan verdachte worden toegerekend? 3. Bewijsminimum van art. 342.2 Sv (unus testis) m.b.t. woninginbraak. 4. Gebruik adviesbevoegdheid a.b.i. ar...

ECLI:NL:HR:2022:287 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/02295
Gepubliceerd op 22-02-2022
Medeplegen opzettelijk vervoeren van 5 kg hennep (art. 2.B. Opiumwet). Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/02272.

ECLI:NL:HR:2022:160 Hoge Raad, 22-02-2022, 19/02611
Gepubliceerd op 22-02-2022
OM-cassatie. Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Methode van gemeenschappelijke kasopstelling. Kon hof bij schatting w.v.v. gebruik van gemeenschappelijke kasopstelling? Met zo’n gemeenschappelijke kasopstelling kan onder bepaalde omstandigheden een adequate schatting van w.v.v. worden verkregen, i.h.b. in gevallen waarin betrokkene met een ander of anderen een economische eenheid vormt. ...

ECLI:NL:HR:2022:159 Hoge Raad, 22-02-2022, 19/02612
Gepubliceerd op 22-02-2022
OM-cassatie. Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Methode van gemeenschappelijke kasopstelling. Kon hof bij schatting w.v.v. gebruik maken van gemeenschappelijke kasopstelling? Met zo’n gemeenschappelijke kasopstelling kan onder bepaalde omstandigheden een adequate schatting van w.v.v. worden verkregen, i.h.b. in gevallen waarin betrokkene met een ander of anderen een economische eenheid v...

ECLI:NL:HR:2022:176 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/02280
Gepubliceerd op 22-02-2022
Doodslag, art. 287 Sr en medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving, art. 282 Sr. Shockschade, causaal verband. 1. Bewijsklachten doodslag. 2. Bewijsklachten medeplegen opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving. 3. Klachten over toewijzing vordering b.p., de vrouw van het slachtoffer, m.b.t. vergoeding van immateriële schade (shockschade) en de aanvangsdatum van de wettelijke rente ...

ECLI:NL:HR:2022:175 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/02241
Gepubliceerd op 22-02-2022
Medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving, art. 282 Sr. Bewijsklachten medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/02280.

ECLI:NL:HR:2022:252 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/04193
Gepubliceerd op 22-02-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Voldoet stelbrief van de raadsman aan de eisen die de wet stelt aan een appelschriftuur? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:177 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/03894
Gepubliceerd op 22-02-2022
Invoer MDMA, art. 2.A Opiumwet. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan, op tz. in hoger beroep gehandhaafd en op nadere tz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van 2 getuigen op de grond dat onvoldoende is onderbouwd waarom horen van deze personen van belang is voor enige te nemen beslissing o.g.v. art. 348 en 350 Sv. Is kader uit post-Keskin van toepassing als voor het bewijs gebruik wordt ge...

ECLI:NL:HR:2022:286 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/03757
Gepubliceerd op 22-02-2022
Rijden terwijl verdachte wist of redelijkerwijs moest weten dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Bewijsklachten. Kan uit omstandigheid dat rijbewijs van verdachte 8 jaren geleden ongeldig is verklaard, worden afgeleid dat verdachte redelijkerwijs moest weten dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard en dat aan verdachte daarna geen ander rijbewijs is afgegeven? HR herha...

ECLI:NL:HR:2022:289 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/02389
Gepubliceerd op 22-02-2022
Medeplegen diefstal met geweld, art. 312.2.2 Sr. Bewijsklacht medeplegen. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2014:3474, HR:2015:718 en HR:2016:1316 m.b.t. medeplegen en i.h.b. de afbakening tussen medeplegen en medeplichtigheid. Hof heeft vastgesteld dat verdachte, na telefonisch contact te hebben gehad met A, met medeverdachten A en B in 2 auto’s gezamenlijk naar Gouda is gereden, dat v...

ECLI:NL:HR:2022:288 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/02272
Gepubliceerd op 22-02-2022
Medeplegen opzettelijk vervoeren van 5 kg hennep (art. 3.B Opiumwet). Bewijsklacht medeplegen. Hof heeft in zijn bewijsoverweging gemotiveerd op grond waarvan naar zijn oordeel het medeplegen van het opzettelijk vervoeren van de vijf kg hennep bewezen is. Kennelijk oordeel van hof dat de door hem in aanmerking genomen feiten en omstandigheden in hun onderling verband en samenhang voldoende zijn...

ECLI:NL:HR:2000:ZD6565 Hoge Raad, 11-01-2000, 322-99-V CJIB 14446726
Gepubliceerd op 22-02-2022
-

ECLI:NL:HR:2000:ZD1779 Hoge Raad, 15-02-2000, 332-99-V
Gepubliceerd op 22-02-2022
Wet Mulder. Administratieve sanctie t.z.v. niet stoppen voor rood licht bij driekleurig verkeerslicht, art. 62 en 68.1.c RVV 1990. Nadat OvJ betrokkene o.g.v. termijnoverschrijding n-o heeft verklaard in zijn beroep tegen inleidende beschikking van CJIB waarbij administratieve sanctie is opgelegd, heeft Ktr beroep tegen beslissing OvJ n-o verklaard. Heeft behandeling van zaak binnen redelijke t...

ECLI:NL:HR:1998:ZD1199 Hoge Raad, 08-07-1998, 107.559P
Gepubliceerd op 21-02-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit handel in cocaïne. 1. Kunnen verliezen die zijn geleden t.g.v. gefingeerde beroving van het door veroordeelde met het oog op aankoop van verdovende middelen aan derde gegeven geldbedrag en t.g.v. afpersing van veroordeelde door afnemer, worden aangemerkt als aftrekbare kosten? 2. Dient waarde van de bij aanhouding van betrokkene aangetroffen en inbeslaggenomen cocaï...

ECLI:NL:HR:2022:223 Hoge Raad, 18-02-2022, 21/04813
Gepubliceerd op 18-02-2022
Beklag, beslag onder advocaat. Verschoningsrecht, art. 98 Sv. Beslag op iPad en notitieblokken tijdens bezoek van klager aan cliënt in EBI in Vught en op m.n. digitale gegevensdragers in (voormalig) kantoorpand, woning en auto van klager wegens verdenking van het vormen van crimineel samenwerkingsverband met die cliënt. Had Rb behandeling klaagschrift, v.zv. het betrekking heeft op de andere vo...

ECLI:NL:HR:2022:186 Hoge Raad, 15-02-2022, 21/03036
Gepubliceerd op 15-02-2022
Medeplegen verduistering personenauto (art. 321 Sr), poging tot doodslag, meermalen gepleegd (art. 287 Sr) en gevaar op weg veroorzaken (art. 5 WVW 1994) door in 2020 in Emmen tijdens vlucht voor politie met hoge snelheid in te rijden op politieauto’s. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2022:88 Hoge Raad, 15-02-2022, 20/04214
Gepubliceerd op 15-02-2022
Opzettelijk gebruik maken van vals geschrift (meermalen gepleegd), art. 225.2 Sr. Beoordelingskader overschrijding redelijke termijn na terugwijzing/verwijzing door HR. Als HR uitspraak (gedeeltelijk) vernietigt en zaak terugwijst/verwijst, moet feitenrechter bij beoordeling van verweer over overschrijding van redelijke termijn zowel acht slaan op tijdsverloop vóór gecasseerde uitspraak als op ...

ECLI:NL:HR:2022:173 Hoge Raad, 15-02-2022, 19/01718
Gepubliceerd op 15-02-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag in woning van bestuurder van klaagster (coffeeshop) t.z.v. verdenking van overtreding Opiumwet. Is het niet hoogst onwaarschijnlijk dat strafrechter geldbedrag zal verbeurdverklaren? Art. 33a.2.b Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823 m.b.t. toepasselijke maatstaf i.g.v. beslag ex art. 94 Sv. Rb heeft bij dat oordeel betrokken dat ge...

ECLI:NL:HR:2022:195 Hoge Raad, 15-02-2022, 21/00132
Gepubliceerd op 15-02-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel. Ontvankelijkheid in hoger beroep en uitleg schriftelijke bijzondere volmacht tot instellen h.b. Is h.b. ingesteld tegen zowel hoofd- als ontnemingszaak? Hof heeft geoordeeld dat “het niet anders kan dan dat het ervoor moet worden gehouden dat door of namens betrokkene geen hoger beroep is ingesteld tegen het ontnemingsvonnis”. Daarbij heeft hof in het ...

ECLI:NL:HR:2022:191 Hoge Raad, 15-02-2022, 20/01136
Gepubliceerd op 15-02-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 20/01131 en 20/01134.

ECLI:NL:HR:2022:190 Hoge Raad, 15-02-2022, 20/01134
Gepubliceerd op 15-02-2022
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 20/01131 en 20/01136 P.

ECLI:NL:HR:2022:189 Hoge Raad, 15-02-2022, 20/01131
Gepubliceerd op 15-02-2022
Medeplichtigheid hennepteelt en aanwezigheid hennep (in uitoefening van bedrijf) door het huren en ter beschikking stellen van een garagebox voor de opslag van hennepgerelateerde goederen, art. 3.B, 3.C en 11.3 Opiumwet. Kan uit de bewijsvoering worden afgeleid dat sprake is van (voorwaardelijk) opzet? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01134 en 20/01136 P.

ECLI:NL:HR:2022:187 Hoge Raad, 15-02-2022, 19/02274
Gepubliceerd op 15-02-2022
Deelname aan criminele organisatie die zich bezighoudt met bedrijfsmatig telen en verkopen van hennep (art. 11b.1 Opiumwet), voorbereidingshandelingen bedrijfsmatige hennepteelt door chemicaliën, grondstoffen en hardware bestemd voor hennepteelt voorhanden te hebben, te kopen en te vervoeren, meermalen gepleegd (art. 11a jo. 11.3 Opiumwet) en medeplegen hennepteelt (art. 3.B Opiumwet). Verbeurd...

ECLI:NL:HR:2022:193 Hoge Raad, 15-02-2022, 20/01300
Gepubliceerd op 15-02-2022
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 20/01289 en 20/01355.

ECLI:NL:HR:2022:188 Hoge Raad, 15-02-2022, 20/01083
Gepubliceerd op 15-02-2022
Poging tot zware mishandeling door als politieagent te schieten op man die, na een lange achtervolging en waarschuwingsschoten, rennend over een weiland aan aanhouding probeert te ontkomen, art. 302.1 Sr. 1. Heeft hof terecht en voldoende gemotiveerd verweren verworpen dat vuurwapengebruik politieagent was geoorloofd o.b.v. art. 7.1.a resp. 7.1.b Ambtsinstructie voor politie, Koninklijke marech...

ECLI:NL:HR:2022:196 Hoge Raad, 15-02-2022, 21/01434
Gepubliceerd op 15-02-2022
Medeplegen poging doodslag, (art. 287 Sr), medeplegen poging zware mishandeling, (art. 302.1 Sr) en medeplegen beschadigen politiemotor, geluidsscherm en wegdek, (art. 350.1 Sr) door vanuit een rijdende auto een kluis op de openbare weg te gooien. 1. Medeplegen. 2. Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57 Sr? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met HR:2020:1230, HR:2020:1239, HR:2020:1233 en HR:2020:1232.

ECLI:NL:HR:2022:194 Hoge Raad, 15-02-2022, 20/01355
Gepubliceerd op 15-02-2022
Medeplegen voorbereidingshandelingen invoer van cocaïne vanuit Caribisch deel Koninkrijk der Nederlanden naar Nederland, meermalen gepleegd (art. 10a Opiumwet) en deelname aan criminele organisatie die zich bezighoudt met invoer van cocaïne (art. 11a.1 (oud) Opiumwet). Onttrekking aan het verkeer van 2 busjes pepperspray, art. 36d Sr. Is sprake van soortgelijke feiten a.b.i. art. 36d Sr? Onder ...

ECLI:NL:HR:2022:174 Hoge Raad, 15-02-2022, 20/03396
Gepubliceerd op 15-02-2022
Belaging, meermalen gepleegd (art. 285b.1 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). 1. Post-Keskin. Afwijzing verzoek aangeefster van belaging als getuige te horen en gebruik van haar verklaringen voor bewijs. 2. Post-Keskin. Afwijzing verzoek aangeefster van mishandeling als getuige te horen en gebruik van haar verklaringen voor bewijs 3. Bewijsklacht belaging. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid...

ECLI:NL:HR:2022:192 Hoge Raad, 15-02-2022, 20/01289
Gepubliceerd op 15-02-2022
Medeplegen voorbereidingshandelingen invoer van cocaïne vanuit Caribisch deel Koninkrijk der Nederlanden naar Nederland, meermalen gepleegd (art. 10a Opiumwet), deelname aan criminele organisatie die zich bezighoudt met invoer van cocaïne (art. 11a.1 (oud) Opiumwet) en aanwezig hebben hennep (art. 3.C Opiumwet). Onttrekking aan het verkeer van 2 zwarte tassen, art. 36d Sr. Is ongecontroleerd be...

ECLI:NL:HR:1975:AJ4297 Hoge Raad, 10-06-1975, 67757
Gepubliceerd op 11-02-2022
Overtreding parkeerverbod, art. 8 jo. 119 jo. bord 49 van bijlage II RVV. Verweer strekkende tot vrijspraak op de grond dat sprake was van laden en lossen van goederen. Kan brengen van kentekenbewijzen worden aangemerkt als laden of lossen van goederen a.b.i. art. 86 RVV? Art. 86 RVV, v.zv. dit onder parkeren niet begrepen doet zijn het doen of laten staan van voertuigen gedurende tijd die nodi...