Uitspraken Hoge Raad

Hier vindt u een overzicht van recente uitspraken in strafzaken van de Hoge Raad.

ECLI:NL:HR:2020:1871 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/04891
Gepubliceerd op 24-11-2020
Ontucht met minderjarig nichtje door oom, art. 247 Sr. 1. ontuchtige handeling a.b.i. art. 247 Sr; 2. oordeel dat b.p. recht heeft op vergoeding van immateriële schade; en 3. omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR: ad. 1. hof heeft geoordeeld dat het uitkleden van het meisje als ontuchtige handeling kan worden aangemerkt. Dit oordeel getuigt...

ECLI:NL:HR:2020:1870 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/02298
Gepubliceerd op 24-11-2020
Beklag ex art. 552a Sv strekkende tot teruggave van onder klaagster (rechtspersoon) ter uitvoering van rechtshulpverzoek van Verenigde Staten inbeslaggenomen zaken en vastgelegde gegevens. Rb. heeft klaagschrift ongegrond verklaard. Middelen klagen dat de rb. daarbij ten onrechte, althans onvoldoende gemotiveerd, is voorbijgegaan aan de in de raadkamer gevoerde verweren. HR: in casu heeft besla...

ECLI:NL:HR:2020:1867 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/05226
Gepubliceerd op 24-11-2020
Dwang (art. 284 Sr) door website offline te halen totdat verdachte betaald krijgt. Bewijsklacht ‘wederrechtelijk’. HR: hof heeft geen nadere bewijsoverweging opgenomen. Aangezien de bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat verdachte “wederrechtelijk” heeft gehandeld, niet kan worden afgeleid uit de b.m., is de bestreden uitspraak niet toereikend gemotiveerd. Volgt terugwijzing.

ECLI:NL:HR:2020:1863 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/03783
Gepubliceerd op 24-11-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 4 onder klaagster inbeslaggenomen bouwmachines. Rb. heeft klacht tegen voorgenomen teruggave ex art. 116.3 Sv aan anderen dan klaagster ongegrond verklaard. 1. Had rb. ex art. 94 Sv moeten beoordelen?; 2. Welke eisen moeten i.v.m. art. 116.3 Sv worden gesteld aan de vraag wie redelijkerwijs rechthebbende is?; en 3. Is oordeel rb. dat “klaagster onvoldoende onderz...

ECLI:NL:HR:2020:1874 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/03435
Gepubliceerd op 24-11-2020
(poging) (gekwalificeerde) diefstal (art. 310, art. 311 Sr) en (poging) oplichting (art. 326 Sr). Strafoplegging, verbazingscriterium. Wekt strafoplegging de verbazing gelet op door het hof op dezelfde dag opgelegde straf in vergelijkbare zaak m.b.t. vergelijkbare feiten? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03433.

ECLI:NL:HR:2020:1873 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/03433
Gepubliceerd op 24-11-2020
Diefstal (art. 310 Sr) en diefstal d.m.v. valse sleutels (art. 311.5 Sr). Bewijsklacht daderschap verdachte bij babbeltruc. HR: art. 80a RO. Samenhang met 19/03435.

ECLI:NL:HR:2020:1869 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/01979
Gepubliceerd op 24-11-2020
Beklag, beslag op 8.950 kratten onder klager (handelaar in pallets) t.z.v. verdenking van diefstal, waarna kratten worden teruggegeven aan ander (bedrijf dat kratten verhuurt). Klager verzoekt primair om teruggave van kratten en subsidiair om schadeloosstelling. Kon Rb beklag ongegrond verklaren op de grond dat klager niet rechtmatige eigenaar van kratten is? Art. 116 Sv. In cassatie moet ervan...

ECLI:NL:HR:2020:1876 Hoge Raad, 24-11-2020, 18/04861
Gepubliceerd op 24-11-2020
Opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het wettig over hem gesteld gezag, art. 279 Sr. Heeft verdachte in NL in zodanige zin bijgedragen aan de scheiding tussen de minderjarige en haar moeder dat hij die minderjarige aan het wettig gezag heeft onttrokken? HR: van onttrekken a.b.i. art. 279.1 Sr kan sprake zijn indien verdachte in zodanige mate heeft bijgedragen aan de scheiding tussen min...

ECLI:NL:HR:2020:1864 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/02119
Gepubliceerd op 24-11-2020
Grootschalige internationale handel in harddrugs in georganiseerd verband, art. 2.A, B en C en art. 10 Opiumwet. Middel m.b.t gebruik verklaringen medeverdachte voor bewijs. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02118 P, 19/02285 P en 19/02116 P.

ECLI:NL:HR:2020:1872 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/02118
Gepubliceerd op 24-11-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit grootschalige internationale handel in harddrugs in georganiseerd verband. Heeft hof in strijd met art. 6.3 ahf. en onder d EVRM verklaringen van medeveroordeelde betrokken bij oordeel dat betrokkene voorafgaand aan in strafzaak bewezenverklaarde periode w.v.v. heeft verkregen nu verdediging geen behoorlijke en effectieve mogelijkheid heeft gehad om medeveroordeelde...

ECLI:NL:HR:2020:1866 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/02285
Gepubliceerd op 24-11-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/02119, 19/02118 P en 19/02116 P.

ECLI:NL:HR:2020:1865 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/02116
Gepubliceerd op 24-11-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/02119, 19/02118 P, 19/02285 P.

ECLI:NL:HR:2020:1862 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/02468
Gepubliceerd op 24-11-2020
Lokaalvredebreuk (art. 138 Sr) en (gekwalificeerde) diefstal (art. 310 en 311.1 onder 4 en 5 Sr), meermalen gepleegd. 1. u.o.s over bekendheid verdachte met winkelverbod; 2. u.o.s. dat zowel het betreden van de woning van verdachte door politieagent als ook het maken van foto’s door deze agent een vormverzuim oplevert. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: hof heeft verdachte verplichting opgelegd o...

ECLI:NL:HR:2020:1694 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/01899
Gepubliceerd op 24-11-2020
Rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Bewijsklacht m.b.t. wetenschap verdachte ongeldigverklaring van zijn rijbewijs. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1875 Hoge Raad, 24-11-2020, 20/01429
Gepubliceerd op 24-11-2020
Coronahoester en -spuger in ’s-Hertogenbosch. Openbare orde verstoren door tussen groep mensen op straat opzichtig te hoesten en “pas op, corona” te roepen (art. artikel 2:1.1 APV ’s-Hertogenbosch 2016) en bedreiging met zware mishandeling van agent door “ik heb corona” te roepen en in richting van diens gezicht te spugen (art. 285.1 Sr). Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2020:1803 Hoge Raad, 17-11-2020, 19/03584
Gepubliceerd op 17-11-2020
Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. P-v tz. in h.b. is bij ontstentenis van voorzitter van enkelvoudige kamer hof door griffier hof vastgesteld en ondertekend en door afdelingsvoorzitter hof “voor gezien” ondertekend. Art. 327 Sv. Nietigheid onderzoek ttz. en uitspraak? P-v tz. in h.b. is niet door rechter die over zaak heeft geoordeeld vastgesteld en ondertekend overeenkomstig art. 3...

ECLI:NL:HR:2020:1799 Hoge Raad, 17-11-2020, 19/03417
Gepubliceerd op 17-11-2020
Belaging, meermalen gepleegd (art. 285b.1 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). 1. Bevel oudste raadsheer hof tot verwijdering voice-recorder van verdachte uit zittingszaal. Voorzittersbeslissing waartegen geen beroep in cassatie openstaat? 2. Bewijsklachten belaging. 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. en 2. HR: art. 81.1 RO. Ad 3. ...

ECLI:NL:HR:2020:1800 Hoge Raad, 17-11-2020, 19/03687
Gepubliceerd op 17-11-2020
Diefstal d.m.v. braak, art. 311.1.5 Sr. 1. Vordering b.p. Kan vordering b.p. in h.b. worden toegewezen tot hoger bedrag dan in h.b. is gevorderd? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Hof heeft aan b.p. bedrag aan schadevergoeding toegewezen van € 4.000 (€ 3.800 voor materiële schade en € 200 voor immateriële schade) en heeft vorderin...

ECLI:NL:HR:2020:1809 Hoge Raad, 17-11-2020, 19/03015
Gepubliceerd op 17-11-2020
Economische zaak. Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. in uitoefening van agrarisch bedrijf nodige verzorging aan runderen onthouden (art. 2.2.8 Wet dieren). Betekening dagvaarding in h.b. na afloop tz. Dagvaarding in h.b. is na vergeefse aanbieding op BRP-adres van verdachte op dag van tz. in h.b. na tijdstip van behandeling van zaak (bij verstek) uitgereikt aan griffier Rb, terwijl op diezelf...

ECLI:NL:HR:2020:1802 Hoge Raad, 17-11-2020, 19/02599
Gepubliceerd op 17-11-2020
Mishandeling door taxichauffeur met vuist op zijn neus te slaan na onenigheid tussen taxichauffeur en verdachte (klant) over betaling taxirit, art. 300.1 Sr. 1. Uos m.b.t. opzet. 2. Beroep op noodweer, proportionaliteitseis. Staat met kracht geven van vuistslag op neus in redelijke verhouding tot proberen geld uit handen van verdachte te pakken en daarbij tegen handen van verdachte te duwen? HR...

ECLI:NL:HR:2020:1805 Hoge Raad, 17-11-2020, 19/02111
Gepubliceerd op 17-11-2020
Gewelddadige woninginbraak in Hoofddorp. Medeplegen poging tot diefstal met geweld d.m.v. braak, art. 312.2 Sr. 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat ten behoeve van in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld ...

ECLI:NL:HR:2020:1804 Hoge Raad, 17-11-2020, 19/02033
Gepubliceerd op 17-11-2020
Gewelddadige woninginbraak in Hoofddorp. Medeplegen poging tot diefstal met geweld d.m.v. braak, art. 312.2 Sr. 1. Heeft verdachte opzet gehad op het (door zijn mededaders) toegepaste geweld? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Hof heeft vastgesteld dat plan van verdachten was om in avonduren met behulp van koevoet en ijzeren staaf ...

ECLI:NL:HR:2015:2223 Hoge Raad, 09-06-2015, 14/03338
Gepubliceerd op 13-11-2020
art. 80a RO

ECLI:NL:HR:2007:AZ4672 Hoge Raad, 06-02-2007, 00120/06 P
Gepubliceerd op 12-11-2020
Profijtontneming, w.v.v. (€ 959.722,39) uit oplichting. 1. Beroep op overschrijding redelijke termijn in feitelijke aanleg. 2. Heeft hof verzuimd te beslissen op verzoek tot verrichten van nader onderzoek? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:1999:ZD1332 Hoge Raad, 18-05-1999, 109.072
Gepubliceerd op 11-11-2020
Art. 8 EVRM gegarandeerde recht van de verdachte op respect voor diens privéleven een meer dan beperkte - en daardoor niet meer door art. 2 Politiewet en art. 141 Sv gelegitimeerde - inbreuk is gemaakt, beantwoord aan de hand van de frequentie, de duur, de plaatsen, de methoden, het doel en de overlast van de observaties en de graad van verdenking tegen de observandus. Door deze criteria te han...

ECLI:NL:HR:2020:1763 Hoge Raad, 10-11-2020, 20/00219
Gepubliceerd op 10-11-2020
Zich ophouden op openbare weg om drugs te (ver)kopen, art. 2.7.2 APV Amsterdam. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat verdachte alsnog ttz. verklaring wil afleggen en straftoemetingsverweer wil voeren, nu hij bij oplegging van substantiële straf risico loopt dat IND kan besluiten om zijn verblijfsvergunning in te trekken, door hof afgewezen met overweging dat belang van v...

ECLI:NL:HR:2020:1752 Hoge Raad, 10-11-2020, 20/01544
Gepubliceerd op 10-11-2020
Vervolgingsuitlevering o.b.v. EUV van opgeëiste persoon (Amerikaanse nationaliteit) aan Russische Federatie t.z.v. illegale uitvoer van 3.453 marterstaarten. Eis van dubbele strafbaarheid, art. 2.1 EUV. Is feit waarvoor uitlevering is verzocht strafbaar krachtens Nederlandse wettelijke bepaling waarvan overtreding wordt bedreigd met vrijheidsstraf van ten minste 1 jaar? Art. 3.37.1 en 3.38.1 We...

ECLI:NL:HR:2020:1764 Hoge Raad, 10-11-2020, 20/01230
Gepubliceerd op 10-11-2020
Herziening. Rijden tijdens rijontzegging, art. 9.1 WVW 1994. Aangevoerd wordt dat Pr aanvrager zou hebben vrijgesproken indien hij ermee bekend zou zijn geweest dat aan aanvrager opgelegde ontzegging van bevoegdheid motorrijtuigen te besturen vóór 14-8-2019 al was geëindigd. Leveren kennisgeving beslissing inhouding rijbewijs en brief waarmee rijbewijs is teruggezonden aan aanvrager een novum a...

ECLI:NL:HR:2020:1751 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/04516
Gepubliceerd op 10-11-2020
Syriëganger. Onttrekking minderjarig meisje aan wettig gezag (art. 279.1 Sr), poging zware mishandeling van dat meisje (art. 302.1 Sr), haar opzettelijk wederrechtelijk van vrijheid beroven en beroofd houden (art. 282.1 Sr) en eendaadse samenloop van voorbereiden/bevorderen van terroristische misdrijven en trainen voor dergelijke misdrijven (art. 134a Sr). 1. Wijziging tll door toevoeging kwali...

ECLI:NL:HR:2020:1749 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/05119
Gepubliceerd op 10-11-2020
Beklag, anderbeslag ex art. 94a.4 en 94a.5 Sv op 4 vorderingen van klaagster (besloten vennootschap) op Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen bestuurder van klaagster t.z.v. verdenking van verkeerd labelen van (paarden)vlees. Herstructurering bedrijfsstructuur, overheveling vermogensbestanddelen en vereenzelviging rechtspersoon en bestuurder. Voldaan a...

ECLI:NL:HR:2020:1750 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/04199
Gepubliceerd op 10-11-2020
Belaging (art. 285b Sr) en beschadiging van een auto (art. 350 Sr). Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1758 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/04460
Gepubliceerd op 10-11-2020
Feitelijk leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van medeplegen van opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting doen (art. 69 AWR), van valsheid in geschrift (art. 225.2 Sr) en van in valse vorm beschikbaar stellen van boeken, bescheiden en/of (andere) gegevensdragers ertoe strekkende dat te weinig belasting wordt geheven (art. 68 AWR). Vervolgingsuitsluitingsgrond ex art. 69.4 A...

ECLI:NL:HR:2020:1765 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/03885
Gepubliceerd op 10-11-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. poging tot zware mishandeling (art. 302.1 Sr) en bedreiging (art. 285.1 Sr). Kan art. 416.2 Sv worden toegepast, nu (op dat moment) gemachtigde raadsman heeft aangevoerd dat oproeping voor nadere tz. in e.a. niet rechtsgeldig is betekend en dat verdachte i.v.m. schade aan zijn bedrijf geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd wil krijgen, terwijl raads...

ECLI:NL:HR:2020:1740 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/02528
Gepubliceerd op 10-11-2020
Oplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr) gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en verduistering (art. 321 Sr). Middelen over bewijsvoering m.b.t. oplichting. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat t.b.v. in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door in arrest genoemd aant...

ECLI:NL:HR:2020:1762 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/02025
Gepubliceerd op 10-11-2020
Medeplegen bewerken van groot aantal hennepplanten, art. 3.B Opiumwet. Strafmotivering. Oplegging gevangenisstraf van langere duur dan reeds ondergane voorlopige hechtenis begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01749, 19/01755 P en 19/01902.

ECLI:NL:HR:2020:1761 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/01902
Gepubliceerd op 10-11-2020
Witwassen door geldbedragen om te zetten (meermalen gepleegd), art. 420bis.1.b Sr. Zijn geldbedragen van enig misdrijf afkomstig? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01749, 19/01755 P en 19/02025.

ECLI:NL:HR:2020:1760 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/01755
Gepubliceerd op 10-11-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen, diefstal met braak en inklimming, deelname aan criminele organisatie, bewerken hennep en schuldheling. Art. 416.2 Sv. Aanwezigheidsrecht, detentie in buitenland (Duitsland) uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegd stuk. Oproeping voor tz. in h.b. is uitgereikt aan huisgenoot van betrokkene op diens BRP-adres, terwijl betrokkene niet is versc...

ECLI:NL:HR:2020:1759 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/01749
Gepubliceerd op 10-11-2020
Aanwezigheidsrecht, detentie in buitenland (Duitsland) uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegd stuk. Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. medeplegen witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr), medeplegen diefstal met braak en inklimming (art. 311.1 Sr), deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr), medeplegen bewerken hennep (art. 3.B Opiumwet) en mede...

ECLI:NL:HR:2020:1757 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/02393
Gepubliceerd op 10-11-2020
Openlijke geweldpleging door ’s nachts in uitgaansgebied in Terneuzen tegen 2 politieagenten te schreeuwen en tegen fiets van één van hen te trappen, art. 141.1 Sr. Levert bedreigen met geweld openlijke geweldpleging tegen personen op? Hof heeft o.m. vastgesteld dat verdachte op verbalisant afrende, schreeuwde dat deze weg moest gaan en trapte tegen fiets van verbalisant, terwijl deze de fiets ...

ECLI:NL:HR:2020:1756 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/01452
Gepubliceerd op 10-11-2020
Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a Sr) en medeplegen valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). Salduz, recht op verhoorbijstand vóór 22-12-2015. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:1985 m.b.t. recht op verhoorbijstand en gevolgen van verzuim in nakoming van dat recht. Hof heeft geoordeeld dat in 2011 (t.t.v. politieverhoor) aan EVRM niet recht kon worden ...

ECLI:NL:HR:2020:1744 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/05972
Gepubliceerd op 10-11-2020
Openlijke geweldpleging (art. 141.1 Sr) door een beveiliger in een feesttent. Middelen over 1. verwerping “beroep op professioneel handelen” (nl. handelen overeenkomstig hetgeen in zijn opleiding is onderwezen) en beroep op noodweer; 2. omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad. 1. HR: art. 81.1. RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toepassing van art....

ECLI:NL:HR:2020:1743 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/04490
Gepubliceerd op 10-11-2020
Belaging (art. 285b Sr), opzettelijk handelen in strijd met een gedragsaanwijzing ex art. 509hh.1.b Sv (art. 184a Sr) en bedreiging met zware mishandeling (art. 285 Sr). 1. Bewijsklacht bedreiging met zware mishandeling; 2. Klacht over verwerping verweer dat bij de straf rekening moet worden gehouden met bijz. vw. waar verdachte zich reeds lange tijd aan heeft moeten houden en over strafmotiver...

ECLI:NL:HR:2020:1742 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/03223
Gepubliceerd op 10-11-2020
Opzettelijke uitlokking van poging tot diefstal met geweld (in vereniging), door het verschaffen van inlichtingen (art. 312 Sr). Middelen over 1. Feit van algemene bekendheid dat “niffi” straattaal is voor een mes?; en 2. omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad. 1 HR: art. 81.1. RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijze...

ECLI:NL:HR:2020:1739 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/01611
Gepubliceerd op 10-11-2020
Medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr). Middelen over 1. verwerping verweer weggenomen telefoon en geldbedrag en 2. omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad. 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1737 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/00820
Gepubliceerd op 10-11-2020
Opzettelijk aanwezig hebben sealbags met amfetamine (art. 2.C Opiumwet) en voorhanden hebben wapen en munitie categorie III (art. 26.1 WWM). Bewijsklachten over bewustheid aanwezigheid wapen en munitie in woning van verdachte en het opzettelijk aanwezig hebben van amfetamine. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1755 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/02853
Gepubliceerd op 10-11-2020
Medeplegen gewoontewitwassen, hawala-bankieren (art. 420ter Sr) en deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Geen middelen ingediend, cassatieberoep n-o (art. 437.2 Sv). Samenhang met 18/04416 en 19/02851. Vervolg op ECLI:NL:HR:2014:3046.

ECLI:NL:HR:2020:1754 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/02851
Gepubliceerd op 10-11-2020
Medeplegen gewoontewitwassen, hawala-bankieren (art. 420ter Sr) en deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Bewijsklachten over witwassen en criminele organisatie. HR: art. 81.1 RO. Volgt verwerping. Samenhang met 19/04416 en 19/02853. Vervolg op ECLI:NL:HR:2014:3044.

ECLI:NL:HR:2020:1753 Hoge Raad, 10-11-2020, 18/04416
Gepubliceerd op 10-11-2020
Hawalabankieren vanuit wasserette in Amsterdam. Medeplegen zonder vergunning optreden als betaaldienstverlener, meermalen gepleegd (art. 2:3a.1 Wft). 1. Is sprake van ‘uitoefenen van bedrijf van betaaldienstverlener’ a.b.i. art. 2:3a.1 Wft door ‘geldtransfers’ a.b.i. art. 4 Richtlijn 2007/64/EG uit te voeren? 2. Kwalificatie bewezenverklaarde. Feit begaan door persoon “met zetel in Nederland”? ...

ECLI:NL:HR:1996:ZD0345 Hoge Raad, 09-01-1996, 3248
Gepubliceerd op 05-11-2020
Beklag, beslag ex art. 94a en 94 Sv op onroerende zaken (woonhuis, restaurant en parkeerterrein) in strafzaken tegen aandeelhouders van inmiddels failliet verklaarde Amerikaanse rechtspersoon, waarna curator klaagschrift indient en beslag ex art. 94 Sv op last van OvJ wordt opgeheven. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep curator t.a.v. beslagen ex art. 94 Sv. 2. Conservatoir derdenbeslag op onroe...

ECLI:NL:HR:2020:1727 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/02097
Gepubliceerd op 03-11-2020
Voorhanden hebben van vuurwapen en munitie in verborgen ruimte achter dashboardkastje van auto met verdachte als bijrijder, art. 26.1 WWM. Bewijsklacht voorhanden hebben. Heeft verdachte wetenschap van en beschikkingsmacht over vuurwapen en munitie gehad? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:504 m.b.t. vereisten voor veroordeling van (als pleger) voorhanden hebben van wapen of...

ECLI:NL:HR:2020:1719 Hoge Raad, 03-11-2020, 20/01401
Gepubliceerd op 03-11-2020
Herziening. Medeplegen diefstal (d.m.v. valse sleutel) door pinpas te stelen en vervolgens te gebruiken, art. 311.1 Sr. Aangevoerd wordt dat sprake is van gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv (novum) op grond waarvan hof aanvrager zou hebben vrijgesproken, nu bij aanvraag gevoegde verklaringen en afbeelding nader onderbouwen dat aanvrager niet door hof als ‘persoon 2’ aangeduide persoon op camerabeel...

ECLI:NL:HR:2020:1718 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/04399
Gepubliceerd op 03-11-2020
Diefstal d.m.v. braak, art. 311.1.5 Sr. 1. Onttrekking aan het verkeer van aardappelschilmes, art. 36c.3 Sr. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. ‘s Hofs motivering van beslissing tot onttrekking aan het verkeer is gebaseerd op art. 36c.3 Sr. Uit bestreden uitspraak en p-v van tz. in h.b. kan echter niet worden afgeleid dat bij onder...

ECLI:NL:HR:2020:1717 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/02421
Gepubliceerd op 03-11-2020
Bedreiging met zware mishandeling en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, art. 285 Sr. Middelen over motivering bewezenverklaringen en onterecht toegewezen vordering tul. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04399.

ECLI:NL:HR:2020:1731 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/02900
Gepubliceerd op 03-11-2020
Openlijke geweldpleging, art. 141.1 Sr. 1. Uos t.a.v. bewijs. 2. Ambtshalve cassatie i.g.v. ontbreken van klacht over toepassing vervangende hechtenis bij opgelegde schadevergoedingsmaatregel, ook al geeft middel aanleiding voor toepassing van art. 80a RO? Ad 1. HR: art. 80a RO. Ad 2. HR n.a.v. ambtshalve opmerking CAG: HR ziet geen reden terug te komen op zijn beslissing van ECLI:NL:HR:2020:91...

ECLI:NL:HR:2020:1724 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/04286
Gepubliceerd op 03-11-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen en opzettelijk gebruik maken van vals geschrift. Transactieberekening o.b.v. rente die door betrokkene in rekening is gebracht t.a.v. door hem verstrekte geldleningen. Dienen in strafzaak verbeurdverklaarde geldbedragen, auto’s en sieraden in mindering te worden gebracht op opgelegde betalingsverplichting? Hof heeft kennelijk geoordeeld dat verbeur...

ECLI:NL:HR:2020:1726 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/03311
Gepubliceerd op 03-11-2020
Openlijke geweldpleging, art. 141 Sr. 1. Vordering b.p. Hoofdelijke aansprakelijkheid o.g.v. art. 6:166 BW. 2. Schending recht op behandeling zaak door onpartijdige rechter, nu oudste rechter ttz. in h.b. uitlating heeft gedaan m.b.t. te beantwoorden rechtsvraag? Art. 6 EVRM. 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR herhaalt relevant...

ECLI:NL:HR:2020:1725 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/01187
Gepubliceerd op 03-11-2020
Bedreiging, art. 285 Sr. Middelen over 1. bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis), 2. overschrijding inzendtermijn. HR: ad 1. art. 81.1 RO, ad 2. vermindering van de opgelegde gevangenisstraf wegens schending van de redelijke termijn in cassatie.

ECLI:NL:HR:2020:1722 Hoge Raad, 03-11-2020, 18/05490
Gepubliceerd op 03-11-2020
Rolbeslissing m.b.t. betekening aanzegging in cassatie. Verzoek te bepalen dat eerder arrest HR (geen middelen ingediend, verdachte n-o) wordt ingetrokken, omdat aanzegging niet op rechtsgeldige wijze is betekend. Is aanzegging in persoon uitgereikt aan verdachte op het in cassatieakte vermelde adres in Nederland, nu verdachte niet degene is geweest die akte van uitreiking heeft ondertekend? Aa...

ECLI:NL:HR:2020:1721 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/02969
Gepubliceerd op 03-11-2020
Middelen over 1. bewijsklacht over de pleegplaats en 2. omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij de svm, art. 36f Sr. Ad 1. HR: 81.1 RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914). Samenhang met 19/02968.

ECLI:NL:HR:2020:1720 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/02968
Gepubliceerd op 03-11-2020
Profijtontneming. Geen middelen ingediend, beroep n-o. Samenhang met 19/02969.

ECLI:NL:HR:2020:1715 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/03431
Gepubliceerd op 03-11-2020
Voorhanden hebben kogelgeweer, art. 26.1 WWM. Bewijsklacht. Kan kogelgeweer worden aangemerkt als vuurwapen van categorie II sub 3 a.b.i. art. 2.1 WWM? B.m. houden niets in waaruit kan volgen dat kogelgeweer een vuurwapen is van categorie II sub 3 a.b.i. art. 2.1 WWM. Bewezenverklaring (i.h.b. onderdeel “die zodanig waren vervaardigd of gewijzigd dat het dragen niet of minder zichtbaar was, dan...

ECLI:NL:HR:2020:1691 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/01888
Gepubliceerd op 03-11-2020
Motiveringsklacht over het op onjuiste gronden verwerpen van het beroep op (extensief) noodweerexces, art. 41 Sr. CAG strekkende tot verwerping, o.m. over de vraag of het oordeel van het hof dat geen sprake was van ‘invoelbaar emotioneel overreageren’ maar van handelingen die van een zekere rationaliteit en berekenbaarheid getuigen, begrijpelijk is. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1646 Hoge Raad, 03-11-2020, 18/05383
Gepubliceerd op 03-11-2020
Art. 8.2 aanhef en onder a WVW 1994. Moet de in art. 10.1 Besluit Alcohol drugs en geneesmiddelen in het verkeer opgenomen eis dat het bij het onderzoek gebruikte type ademanalyseapparaat is aangewezen bij ministeriële regeling (art. 5 van de Regeling Alcohol drugs en geneesmiddelen in het verkeer) als strikte waarborg worden aangemerkt? CAG: Mits blijkt dat voor het gebruikte apparaat door het...

ECLI:NL:HR:2020:1716 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/04688
Gepubliceerd op 03-11-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit opzettelijk onjuiste belastingaangiften doen, terwijl betrokkene zich t.a.v. die aangiften schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift, en in valse vorm voor raadpleging beschikbaar stellen van boeken ertoe strekkende dat te weinig belasting wordt geheven. Transactieberekening o.b.v. bedragen die klanten van betrokkene (belastingadviseur) aan hem hebben betaald...

ECLI:NL:HR:1991:2 Hoge Raad, 26-02-1991, 88.727 M
Gepubliceerd op 02-11-2020
Militaire zaak. Weigeren van bloedproef (art. 33a.6 WVW) en doorrijden na aanrijding (art. 30.1.a WVW). Onrechtmatig verkregen bewijs verweer. 1. Bevoegdheid tot binnentreden opsporingsambtenaren. Is legeringskamer in legeringsgebouw, waarin zich 3 mariniers bevinden, aan te merken als woning in de zin van art. 120 Sv? 2. Zijn opsporingsambtenaren tegen wil van bewoners legeringskamer binnenget...

ECLI:NL:HR:1982:AD6952 Hoge Raad, 16-02-1982, 73 558
Gepubliceerd op 02-11-2020
OM-cassatie. Vrijspraak rijden onder invloed van alcohol, art. 26 WVW. Bloedonderzoek a.b.i. art. 26 WVW, nu te weinig bloed is afgenomen? Hof heeft geoordeeld dat niet is gebleken dat bij onderzoek a.b.i. art. 26.2 WVW wettelijke voorschriften in acht zijn genomen, i.h.b. art. 4.2 Bloedproefbeschikking dat voorschrijft dat (tenminste) hoeveelheid van ongeveer 8 milliliter wordt afgenomen, terw...

ECLI:NL:HR:2020:1693 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/01079
Gepubliceerd op 27-10-2020
OM-cassatie en cassatie verdachte. Vrijspraak wapenhandel in uitoefening van bedrijf, art. 9.1 WWM. Heeft verdachte (particulier) ‘in uitoefening van bedrijf’ gehandeld? Aan vrijspraak ligt als ’s hofs kennelijke oordeel ten grondslag dat handelen ‘in uitoefening van bedrijf’ in de zin van art. 9.1 WWM niet mede handelen door particulieren betreft. Dat oordeel getuigt van te beperkte en daarom ...

ECLI:NL:HR:1993:AD1828 Hoge Raad, 16-02-1993, 93235
Gepubliceerd op 27-10-2020
-

ECLI:NL:HR:2020:1690 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/02789
Gepubliceerd op 27-10-2020
Poging doodslag door met kracht tegen hoofd en lichaam van slachtoffer te trappen. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG. Samenhang met 19/02937, 1902849 en 19/02887 (allen HR: 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG).

ECLI:NL:HR:2020:1678 Hoge Raad, 27-10-2020, 20/00360
Gepubliceerd op 27-10-2020
Profijtontneming, w.v.v. (o.m.) uit medeplegen oplichting en deelname aan een criminele organisatie. Middel over duur gijzeling. HR: art. 80a RO. Samenhang met 20/00194 en 20/00210 (beiden niet gepubliceerd).

ECLI:NL:HR:2020:1683 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/00985
Gepubliceerd op 27-10-2020
Als taxironselaar op Schiphol aanbieden van taxidiensten in een door burgemeester aangewezen verbodsgebied, art. 5:14E.1 APV Haarlemmermeer 2016. Is bewezenverklaard handelen strafbaar? Art. 5:14E.1 APV Haarlemmermeer 2016 verleent burgemeester in het belang van openbare orde bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waar het verboden is om taxidiensten met vergunning aan te bieden. Deze bepaling h...

ECLI:NL:HR:2020:1680 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/03137
Gepubliceerd op 27-10-2020
Verkrachting, art. 242 Sr. Motivering vrijheidsbeperkende maatregel (contactverbod met slachtoffer),. art. 38v Sr. Vrijheidsbeperkende maatregel ex art. 38v.1 Sr kan worden opgelegd ter beveiliging van maatschappij of ter voorkoming van –(opnieuw) begaan van strafbare feiten. ’s Hofs oordeel dat deze vrijheidsbeperkende maatregel inhoudende contactverbod met slachtoffer moet worden opgelegd, is...

ECLI:NL:HR:2020:1679 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/01078
Gepubliceerd op 27-10-2020
Verduistering auto door deze na reparatie onder zich te houden in afwachting van betaling en de auto te gebruiken, art. 321 Sr. Bewijsklachten over (opzet op) wederrechtelijk toe-eigenen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1692 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/03898
Gepubliceerd op 27-10-2020
Medeplichtigheid aan hennepteelt door woning beschikbaar te stellen aan anderen voor telen van hennepplanten, art. 3.B Opiumwet. Is verdachte opzettelijk behulpzaam geweest bij telen van hennep? Hof heeft vastgesteld dat verdachte stond ingeschreven op adres en enige bewoner was van woning waarin op bovenverdieping een inwerking zijnde hennepkwekerij is aangetroffen. Hof heeft verder o.m. vastg...

ECLI:NL:HR:2020:1685 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/04379
Gepubliceerd op 27-10-2020
Mishandeling door aangever met 2 handen tegen borst te duwen waardoor aangever op de grond is gevallen, nadat aangever boos op verdachte is komen aflopen en (in zijn gezicht) heeft geschreeuwd, terwijl verdachte klem stond tegen zijn auto, art. 300 Sr. Noodweer, proportionaliteitseis i.g.v. dreigende aanranding. Staat duwen tegen borst in redelijke verhouding tot boos op iemand aflopen en in ge...

ECLI:NL:HR:2020:1684 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/04315
Gepubliceerd op 27-10-2020
Rijden onder invloed van amfetamine, art. 8.5 WVW 1994. Onderzoek a.b.i. art. 8.5 WVW 1994. Zijn bloedmonsters van verdachte zonder uitstel toegezonden aan laboratorium dat met onderzoek daarvan is belast, nu NFI (na bloedafname op 20-6-2018) bloedmonsters op 21-6-2018 heeft ontvangen en deze op 29-6-2018 heeft vervoerd naar onderzoekslaboratorium in Duitsland, waarna op 9-7-2018 rapport is opg...

ECLI:NL:HR:2020:1638 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/03697
Gepubliceerd op 27-10-2020
Verduistering, meermalen gepleegd, art. 321 Sr. 1. Bewijsklacht wederrechtelijk toeëigenen hoeveelheid geld. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art.81.1 RO. Ad. 2. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1644 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/03381
Gepubliceerd op 27-10-2020
Verlaten plaats ongeval wetende dat aan verschillende auto’s schade is ontstaan door ander op bestuurdersstoel van auto te laten plaatsnemen, art. 7.1.a WVW 1994. Hof heeft in strijd met art. 359.2 Sv verzuimd gemotiveerd te beslissen op uos m.b.t. overschrijding redelijke termijn in e.a. Kan (eerste) politieverhoor verdachte worden aangemerkt als beginpunt redelijke termijn in e.a.? HR: Op red...

ECLI:NL:HR:2020:1643 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/03360
Gepubliceerd op 27-10-2020
Valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr), poging tot oplichting (art. 326 Sr) en begunstiging (art. 189.1.1 Sr) door zich voor te doen als bestuurder van auto, die betrokken was bij verkeersongeval, en in die hoedanigheid in strijd met waarheid aanrijdingsformulier in te vullen en naar haar verzekeraar te sturen. Heeft hof door vonnis Rb te bevestigen in strijd met art. 359.2 Sv verzuimd gemotivee...

ECLI:NL:HR:2020:1688 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/02675
Gepubliceerd op 27-10-2020
Gewoontewitwassen van grote geldbedragen, art. 420ter Sr. Middelen m.b.t. 1. bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf”, 2. afwijzing (voorwaardelijk) verzoek tot het horen van getuigen en 3. verbeurdverklaring aan verdachte en echtgenote toebehorende woning. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02674.

ECLI:NL:HR:2020:1689 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/02674
Gepubliceerd op 27-10-2020
Schuldwitwassen van grote geldbedragen, art. 420quater Sr. Middelen m.b.t. 1. bewijsklacht gewoontewitwassen, i.h.b. m.b.t. terzijde stellen alternatieve lezing verdachte en 2. verbeurdverklaring van aan verdachte en echtgenoot toebehorende woning. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02674.

ECLI:NL:HR:2020:1637 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/02350
Gepubliceerd op 27-10-2020
Belaging (art. 285b Sr), vernieling van dakpannen en beschadiging van dakraam door stenen te gooien (art. 350 Sr, meermalen gepleegd) en smaadschrift (art. 261 Sr) gericht tegen overburen. Middelen over 1. bewijsklacht m.b.t. smaadschrift en 2. omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad. 1. HR: art. 81.1. RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toepassing ...

ECLI:NL:HR:2020:1676 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/02236
Gepubliceerd op 27-10-2020
Gebruik maken van valse geschriften (meermalen gepleegd), art. 225.2 Sr. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Hof heeft verdachte verplichtingen opgelegd om aan Staat ten behoeve van in arrest genoemde slachtoffers in arrest vermelde bedragen te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door in arrest telkens genoemde aantal d...

ECLI:NL:HR:2020:1636 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/01948
Gepubliceerd op 27-10-2020
Diefstal in vereniging (art. 311.1.4 Sr) en mishandeling (art. 300 Sr). Middelen over 1. uos dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het medeplegen van diefstal en 2. verwerping beroep op noodweer m.b.t. een na de diefstal gepleegde mishandeling. HR: art 81.1. RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat t.b.v. in arrest genoemde slachtoffer in arrest vermel...

ECLI:NL:HR:2020:1642 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/01330
Gepubliceerd op 27-10-2020
Diefstal uit woning, art. 311.1.3 Sr. Vordering b.p. Immateriële schade door diefstal trouwringen uit woning. Is sprake van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106.b BW? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:793 en ECLI:NL:HR:2019:376 m.b.t. gevallen waarin sprake kan zijn van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106.b BW. Oordeel dat sprake i...

ECLI:NL:HR:2020:1687 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/00986
Gepubliceerd op 27-10-2020
Als taxironselaar op Schiphol aanbieden van taxidiensten in een door burgemeester aangewezen verbodsgebied, art. 5:14E.1 APV Haarlemmermeer 2016. Is bewezenverklaard handelen strafbaar? Art. 5:14E.1 APV Haarlemmermeer 2016 verleent burgemeester in het belang van openbare orde bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waar het verboden is om taxidiensten met vergunning aan te bieden. Deze bepaling h...

ECLI:NL:HR:2020:1645 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/05005
Gepubliceerd op 27-10-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. mishandeling. Dubbel verstek. Kan e-mailbericht verdachte, inhoudende dat tegenpartij ten onrechte gelijk heeft gekregen, worden aangemerkt als appelschriftuur? Gelet op inhoud van aan appelakte gehechte e-mail van verdachte is oordeel hof dat door of namens verdachte geen schriftuur houdende grieven is ingediend en dat verdachte mede daarom ex art. 416.2 Sv...

ECLI:NL:HR:2020:1677 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/00790
Gepubliceerd op 27-10-2020
Smaadschrift door op openbare Facebookpagina filmpje met daarop seksuele afbeeldingen van ex-vriendin te plaatsen (meermalen gepleegd), art. 261.2 Sr. 1. Beroep op niet-ontvankelijkverklaring OM in vervolging en klachtvereiste, art. 66.1 en 269 (oud) Sr en art. 164.1 Sv. Is voldaan aan klachttermijn? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad...

ECLI:NL:HR:2020:1682 Hoge Raad, 27-10-2020, 18/03906
Gepubliceerd op 27-10-2020
Afpersing (meermalen gepleegd) en poging tot afpersing, art. 317.1 Sr. 1. Kan eigen waarneming hof van camerabeelden voor bewijs worden gebruikt, nu hof deze waarneming op eerdere tz. in andere samenstelling heeft gedaan? Art. 340 en 344.1.2 Sv. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Er is slechts dan sprake van ‘eigen waarneming’ van ...

ECLI:NL:HR:2020:1681 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/04352
Gepubliceerd op 27-10-2020
Eenvoudige belediging door n.a.v. verzoek om informatie over haar ex-vriend WhatsApp-berichten, inhoudende dat ex-vriend pedofiel is, te verzenden naar oud-collega van verdachte (dochter van nieuwe vriendin van ex-vriend), art. 266.1 Sr. Levert aan derde toezenden van beledigende WhatsApp-berichten, die berichten heeft doorgestuurd naar persoon die het betreft, ‘toezenden of aanbieden’ aan bele...

ECLI:NL:HR:2020:1675 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/03288
Gepubliceerd op 27-10-2020
Ontucht plegen ‘met’ iemand beneden leeftijd van 16 jaren door 13-jarig meisje te bewegen tot maken en aan 47-jarige verdachte toesturen van naaktfoto’s, art. 247 (oud) Sr. Is ondanks ontbreken van lichamelijk contact sprake van voor plegen van ontuchtige handelingen relevante interactie? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AQ0950 m.b.t. ontucht plegen ‘met’ iemand beneden le...

ECLI:NL:HR:2020:1686 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/03224
Gepubliceerd op 27-10-2020
Eenvoudige belediging van politieambtenaar door brigadier van politie, die met haar 4-jarige kind in haar eigen auto onderweg was, uit te schelden, art. 266.1 jo. 267 Sr. Heeft verdachte politieambtenaar ‘in de rechtmatige uitoefening van haar bediening’ beledigd? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:2394 m.b.t. relatie tussen belediging en uitoefening van bediening. Uit b.m. ...

ECLI:NL:HR:1993:AD1812 Hoge Raad, 19-01-1993, 92514
Gepubliceerd op 27-10-2020
-

ECLI:NL:HR:2009:BH1442 Hoge Raad, 17-02-2009, 07/11312
Gepubliceerd op 19-10-2020
-

ECLI:NL:HR:1979:AB7429 Hoge Raad, 04-12-1979, 70.743
Gepubliceerd op 19-10-2020
OM-cassatie en cassatie verdachte. Aanwezig hebben cocaïne, art. 2.C Opiumwet. Optreden van beambten van Amerikaanse DEA, die infiltreren in onderwereld door zich voor te doen als (mede)criminelen en (mede)handelaren in verdovende middelen. 1. OM-cassatie. Motivering verwerping beroep op niet-ontvankelijkheid OM. Klacht niet gericht tegen ’s Hofs (juist geachte) oordeel maar tegen daaraan ten g...

ECLI:NL:HR:2020:1647 Hoge Raad, 16-10-2020, 18/05437
Gepubliceerd op 16-10-2020
Gewapende woningoverval op twee hoogbejaarde broers in Wijhe in 2014. Medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr) en medeplegen (poging) zware mishandeling (art. 302.2 Sr). 1. Uos t.a.v. inbeslaggenomen schoenen en schoenspoor. 2. Uos t.a.v. signalement/daderprofiel. 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. en 2. HR: art. 81.1 RO. A...

ECLI:NL:HR:2020:1610 Hoge Raad, 13-10-2020, 18/05579
Gepubliceerd op 13-10-2020
Medeplegen (poging) zware mishandeling (meermalen gepleegd), art. 302.1 Sr. 1. Strafmotivering. Heeft hof onjuiste uitleg gegeven aan LOVS-oriëntatiepunten door bij bepalen van op te leggen straf oriëntatiepunten voor zeer zwaar lichamelijk letsel als uitgangspunt te nemen? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2...

ECLI:NL:HR:2020:1612 Hoge Raad, 13-10-2020, 18/05595
Gepubliceerd op 13-10-2020
Medeplegen (poging) zware mishandeling (meermalen gepleegd), art. 302.1 Sr. Afwijzing van bij appelschriftuur gedane, ttz. in h.b. gehandhaafde en op nadere tz. in h.b. herhaalde verzoeken van verdediging tot horen van aangevers teneinde hen verklaring van verdachte voor te kunnen houden en hen te kunnen confronteren met elkaars verklaringen. Afwijzing verzoeken door hof berust in de kern op ov...

ECLI:NL:HR:2020:1611 Hoge Raad, 13-10-2020, 19/00385
Gepubliceerd op 13-10-2020
Medeplegen (poging) zware mishandeling (meermalen gepleegd), art. 302.1 Sr. 1. Heeft hof in strijd met art. 365a Sv vervangende bewijsoverweging opgenomen in aanvulling op verkort arrest? 2. Betrouwbaarheid en consistentie van verklaringen van aangevers. 3. Bewijsklacht medeplegen. 4. Strafmotivering. 4. Overschrijding redelijke termijn in h.b. 5. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bi...

ECLI:NL:HR:2020:1609 Hoge Raad, 13-10-2020, 18/04282
Gepubliceerd op 13-10-2020
Economische zaak. OM n-o in vervolging t.z.v. overtreding van art. 7 Wet Toezicht Effectenverkeer 1995 (feit 2) wegens verjaring. 1. Omvang h.b. na partiële vernietiging door HR t.a.v. feit 2 (1 van de 3 feiten) en terugwijzing, terwijl HR ’s hofs uitspraak niet ook t.a.v. strafoplegging heeft vernietigd. Misslag in dictum eerder arrest HR. 2. Heeft hof ten onrechte geen beslissing genomen over...

ECLI:NL:HR:2020:1608 Hoge Raad, 13-10-2020, 19/03258
Gepubliceerd op 13-10-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. oplichting (meermalen gepleegd), art. 326.1 Sr. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsvrouw ttz. op de grond dat zij geen contact heeft kunnen krijgen met verdachte en hij mogelijk geen weet heeft van zitting, door hof afgewezen met overweging dat is getracht dagvaarding uit te reiken op alle bekende adressen van verdachte, dat verdachte primair verantwoo...

ECLI:NL:HR:2020:1607 Hoge Raad, 13-10-2020, 19/01687
Gepubliceerd op 13-10-2020
Afleveren van bolletjes heroïne en vervoeren en aanwezig hebben van heroïne, cocaïne en MDMA, art. 2.B en 2.C Opiumwet. Verbeurdverklaring inbeslaggenomen geldbedragen (€ 314,30 en € 4.255), art. 33a.1.b Sr. Is voldaan aan voorwaarde dat feit m.b.t. geldbedragen is begaan? Onder ‘het feit’ in art. 33a.1.b Sr moet bewezenverklaarde feit worden verstaan. Hof heeft geoordeeld dat bewezenverklaarde...

ECLI:NL:HR:2020:1605 Hoge Raad, 13-10-2020, 19/05287
Gepubliceerd op 13-10-2020
Diefstal d.m.v. braak, art. 311.1.5 Sr. P-v tz. in h.b. is bij ontstentenis van raadsheren en griffier van meervoudige kamer hof aan de hand van zittingsaantekeningen van griffier door teamvoorzitter van hof vastgesteld en ondertekend, nu raadsheren en griffier niet meer bij hof werkzaam zijn. Art. 327 Sv. Nietigheid onderzoek ttz. en uitspraak? P-v tz. in h.b. is niet door een van de rechters,...

ECLI:NL:HR:2020:1553 Hoge Raad, 13-10-2020, 20/01481
Gepubliceerd op 13-10-2020
Bezwaarschrift tegen dagvaarding t.z.v. verdenking van zedenmisdrijven (art. 245, 247, 248a en 248b Sr) door voormalig plaatsvervangend hoofd OvJ functioneel parket, art. 262 Sv. Hof heeft bezwaarschrift, inhoudende dat OM geen uitvoering heeft gegeven aan door HR gegeven beschikking tot aanwijzing van ander gerecht door oorspronkelijk bij onderzoek tegen verdachte betrokken OvJ’s als zaaksoffi...

ECLI:NL:HR:2020:1606 Hoge Raad, 13-10-2020, 19/00490
Gepubliceerd op 13-10-2020
Enschedese voogdijmoord. Medeplegen moord door samen met haar nieuwe vriend (A), die bij uitvoering is geholpen door een derde (B), haar ex-man (C) meermalen met mes in lichaam te steken, omdat C via rechter heeft afgedwongen dat verdachte met hun dochtertje moet terugverhuizen naar Enschede, art. 289 Sr. 1. Bewijsklacht medeplegen. Kan verdachte worden veroordeeld voor medeplegen van moord met...

ECLI:NL:HR:2020:1604 Hoge Raad, 13-10-2020, 16/02722
Gepubliceerd op 13-10-2020
Herziening n.a.v. aanvraag AG bij HR. Rosmalense flatmoord. Doodslag op vriendin door met mes haar keel door te snijden, art. 287 Sr. Aanvullende vordering AG bij HR na tussenarrest, waarin HR heeft geoordeeld dat het noodzakelijk is dat deskundigen in de gelegenheid worden gesteld zich uit te laten over na ‘s hofs arrest opgemaakte rapporten van andere deskundigen waarop vordering tot herzieni...

ECLI:NL:HR:2005:AR8904 Hoge Raad, 15-02-2005, 01245/04
Gepubliceerd op 12-10-2020
-

ECLI:NL:HR:2020:1559 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/02390
Gepubliceerd op 06-10-2020
Telen en aanwezig hebben van hennepplanten in een woning (art. 3.B en 3.C Opiumwet ) en diefstal van elektriciteit (art. 311 Sr). Motiveringsklacht pleegperiode en diefstal van elektriciteit. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02392.

ECLI:NL:HR:2020:1560 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/02392
Gepubliceerd op 06-10-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit telen en aanwezig hebben van hennepplanten in een woning (art. 3.B en 3.C Opiumwet ) en diefstal van elektriciteit (art. 311 Sr). Middel over aftrek elektriciteitskosten bij vaststelling w.v.v. uit hennepteelt. HR herhaalt relevant overweging uit ECLI:NL:HR:2001:AB3200 m.b.t . kosten die voor aftrek van het w.v.v. in aanmerking komen. De door het hof aan de verwerpi...

ECLI:NL:HR:2020:1562 Hoge Raad, 06-10-2020, 20/02173
Gepubliceerd op 06-10-2020
Herziening. Poging tot diefstal met geweld uit auto, art. 312.1 Sr. Aangevoerd wordt dat sprake is van gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv, nu uit gegevens van RDW blijkt dat aanvrager zelf ook blauwe auto (van hetzelfde merk) bezat t.t.v. bewezenverklaarde, zodat zeer aannemelijk is dat aanvrager bij vergissing op achterbank van andere dan zijn eigen auto heeft plaatsgenomen. Bewijsmateriaal waarov...

ECLI:NL:HR:2020:1425 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/05447
Gepubliceerd op 06-10-2020
Economische zaak. Het door een schapenhouder nalaten van registratie van 1038 dode/afgevoerde schapen, in het I&R-systeem dat tot stand gekomen is t.b.v. de bestrijding van besmettelijke dierziekten, art. 96 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Bewijsklacht t.a.v. niet in voordeel van verdachte meewegen van ingediende, maar later weer ingetrokken meldingen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1571 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/04975
Gepubliceerd op 06-10-2020
Diefstal (art. 301 Sr), meermalen gepleegd, en verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr). HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1570 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/04474
Gepubliceerd op 06-10-2020
Opzetheling (art. 416.1 Sr), meermalen gepleegd, en oplichting (art. 326 Sr), meermalen gepleegd. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv telkens gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1569 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/04440
Gepubliceerd op 06-10-2020
Bedreiging met zware mishandeling, meermalen gepleegd (art. 285 Sr), vernieling (art. 350 Sr) en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en bedreiging met zware mishandeling, meermalen gepleegd (art. 285 Sr). HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv telkens gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1563 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/03869
Gepubliceerd op 06-10-2020
Medewerking weigeren aan bevel ademonderzoek, art. 163.2 WVW 1994. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM. Heeft mondelinge mededeling van hoofdagent gerechtvaardigd vertrouwen gewekt bij verdachte dat hij niet zou worden vervolgd? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2012:BX4280 en ECLI:NL:HR:2012:BW5002 m.b.t. opportuniteitsbeginsel, zeer beperkte ruimte voor inhoudelijke rechterlijk...

ECLI:NL:HR:2020:1497 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/02801
Gepubliceerd op 06-10-2020
Medeplegen van uitkeringsfraude, art. 227b Sr. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM. Heeft OM gehandeld in strijd met Aanwijzing sociale zekerheidsfraude door verdachte te vervolgen, nu benadelingsbedrag in administratieve procedure is vastgesteld op nihil? HR: Middel leidt niet tot cassatie, op redenen vermeld in ECLI:NL:HR:2020:1496. Volgt verwerping. Samenhang met 19/02794.

ECLI:NL:HR:2020:1496 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/02794
Gepubliceerd op 06-10-2020
Medeplegen uitkeringsfraude, art. 227b Sr. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM. Heeft OM gehandeld in strijd met Aanwijzing sociale zekerheidsfraude door verdachte te vervolgen, nu benadelingsbedrag in administratieve procedure is vastgesteld op nihil? Bij beantwoording van vraag of OM terecht heeft geoordeeld dat voldaan is aan criteria van Aanwijzing, moet worden uitgegaan van gegevens die t.t...

ECLI:NL:HR:2020:1487 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/01969
Gepubliceerd op 06-10-2020
Profijtontneming, w.v.v. voorbereidingshandelingen t.b.v. de productie van synthetische drugs. Middelen klagen over o.m. ontoereikende motivering mate van toerekening aan betrokkene, schending van de redelijke termijn in h.b., storten van cash geld en het bij de berekening ten onrechte uitgaan van 3 vaten PMK Glycidat. HR: art. 81.1. RO en vermindering betalingsverplichting i.v.m. redelijke ter...

ECLI:NL:HR:2020:1505 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/01128
Gepubliceerd op 06-10-2020
Feitelijk leiding geven aan opzettelijk (namens BV) onjuiste aangiften omzetbelasting (art. 69 AWR) doen en feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift (art. 225 Sr), het valselijk laten opmaken, gebruiken en doen gebruiken, van authentieke notariële akten (art. 227 Sr, meermalen gepleegd), valsheid in geschrift en het gebruik maken van valse geschriften (art. 225 Sr, meermalen gepleegd)....

ECLI:NL:HR:2020:1564 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/00658
Gepubliceerd op 06-10-2020
Diefstal met geweld, art. 312.1 Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914) en vermindert de opgelegde straf i.v.m. de redelijke termijn.

ECLI:NL:HR:2020:1486 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/00648
Gepubliceerd op 06-10-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit voorbereidingshandelingen t.b.v. productie van synthetische drugs. 1. Prijs BMK. Kon hof uitgaan van verkoopprijs van zuivere BMK i.p.v. ruwe BMK? 2. Gemiddelde verkoopprijs van zuivere BMK. 3. Investeringskosten t.a.v. conversielaboratorium. 4. Toerekening w.v.v. bij meerdere daders. 5. Weerlegging verklaring betrokkene. 6. Vermindering betalingsverplichting i.v.m....

ECLI:NL:HR:2020:1485 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/00630
Gepubliceerd op 06-10-2020
Profijtontneming, w.v.v. voorbereidingshandelingen t.b.v. de productie van synthetische drugs. Middelen over 1. het onterecht verwerpen van het verweer van de verdediging dat er in het conversielaboratorium in [A] niet is geproduceerd en dat het bij testen is gebleven en 2. dat het hof onterecht de investeringskosten niet in mindering heeft gebracht op het w.v.v. en daarmee art. 36e.8 Sr heeft ...

ECLI:NL:HR:2020:1484 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/00492
Gepubliceerd op 06-10-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit voorbereidingshandelingen t.b.v. productie van synthetische drugs. Beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland. Vaststelling voordeel gebaseerd op feit waarvan betrokkene is vrijgesproken? Hof heeft geoordeeld dat betrokkene wederrechtelijk voordeel heeft verkregen “door middel van het begaan van” in hoofdzaak bewezenverklaard strafbaar feit en heeft daarbij overwogen ...

ECLI:NL:HR:2020:1483 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/00406
Gepubliceerd op 06-10-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit voorbereidingshandelingen t.b.v. de productie van synthetische drugs. Beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland. Vaststelling voordeel gebaseerd op feit waarvan betrokkene is vrijgesproken? HR: Op redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Hof heeft ten laste van betrokkene niet alleen bewezen verklaard dat hij tezamen en in vereniging met anderen ma...

ECLI:NL:HR:2020:1561 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/02305
Gepubliceerd op 06-10-2020
Wederspannigheid, enig lichamelijk letsel ten gevolge hebbend (art. 180 jo. 181.1 Sr). Motiveringsklacht over opzet en een klacht over de beslissing op de vordering van de benadeelde partij. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1558 Hoge Raad, 06-10-2020, 18/04919
Gepubliceerd op 06-10-2020
Mensensmokkel, art. 197a Sr. Overschrijding redelijke termijn in h.b. ’s Hofs oordeel dat overschrijding redelijke termijn in h.b. geen aanleiding geeft tot strafvermindering begrijpelijk? ’s Hofs oordeel dat het geen aanleiding ziet tot strafvermindering, omdat zaak in e.a. voortvarend is behandeld en in 2 instanties binnen 4 jaren is afgehandeld, is niet z.m. begrijpelijk. Weliswaar kunnen bi...

ECLI:NL:HR:2020:1557 Hoge Raad, 06-10-2020, 18/04909
Gepubliceerd op 06-10-2020
Profijtontneming. Middel over het bij schatting w.v.v. betrekken van de door de echtgenote van betrokkene verrichte bankopnamen en stortingen, terwijl niet blijkt dat hof zich ervan rekenschap heeft gegeven dat de kasopstelling de gemeenschappelijke financiële huishouding van betrokkene en diens partner betreft. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/04919.

ECLI:NL:HR:2020:1488 Hoge Raad, 06-10-2020, 18/04464
Gepubliceerd op 06-10-2020
Poging tot doodslag door als politieagent 2 maal kogel af te vuren in de richting van aan te houden verdachte, waarbij een kogel het achterhoofd van die persoon heeft geraakt/geschampt en tweede kogel diens (onder)lichaam is binnengedrongen (art. 287 Sr). Handelen ter uitvoering van wettelijk voorschrift, art. 42 Sr. Toegepast geweld verenigbaar met beginselen van proportionaliteit en subsidiar...

ECLI:NL:HR:2020:1556 Hoge Raad, 06-10-2020, 18/02120
Gepubliceerd op 06-10-2020
Medeplichtigheid aan telen en aanwezig hebben van hennep in woning, art. 3.B en 3.C Opiumwet. HR ambtshalve: OM n-o in vervolging. Verdachte overleden (art. 69 Sr). Samenhang tussen 18/00173, 18/00190, 18/02118 en 18/02120.

ECLI:NL:HR:2020:1555 Hoge Raad, 06-10-2020, 18/02118
Gepubliceerd op 06-10-2020
Profijtontneming. Rangorde niet-ontvankelijkheden in cassatie. Betrokkene n-o in beroep nu geen middelen zijn ingediend of OM n-o in vordering wegens overlijden betrokkene in cassatie? Volgens aan HR overgelegd uittreksel van akte van burgerlijke stand is betrokkene na 60-dagentermijn voor indiening schriftuur overleden. Mede gelet op wetsgeschiedenis moet art. 69 Sr zo worden uitgelegd dat doo...

ECLI:NL:HR:2020:1504 Hoge Raad, 06-10-2020, 18/01534
Gepubliceerd op 06-10-2020
Feitelijk leiding geven aan opzettelijk (namens BV) onjuiste aangiften omzetbelasting doen (art. 69 AWR). Bewijsklacht opzet. Fiscaal pleitbaar standpunt dat bij verkoop pakket geen omzetbelasting verschuldigd was? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:2542 m.b.t. fiscaal pleitbaar standpunt dat betrekking heeft op belastingaangifte a.b.i. AWR. Door hof is overwogen dat BV reed...

ECLI:NL:HR:2020:1568 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/02080
Gepubliceerd op 06-10-2020
Diefstal met braak en inklimming (art. 311.1.5 Sr). HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914) en vermindert de opgelegde straf i.v.m. de redelijke termijn.

ECLI:NL:HR:2020:1567 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/01910
Gepubliceerd op 06-10-2020
Ontucht met 7 (minderjarige) meisjes, o.a. met eigen dochter, 2 stiefdochters en een nichtje, meermalen gepleegd (art. 245, 246, 247, 248 en 249 Sr). Middel komt met meerdere klachten op tegen oordeel hof dat ten onrechte toepassing is gegeven aan art. 14b.2 Sr en motiveringsklacht m.b.t. oordeel van het hof dat er ernstig rekening moet worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal beg...

ECLI:NL:HR:2020:1552 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/00961
Gepubliceerd op 06-10-2020
Onttrekking minderjarige aan wettig gezag, art. 279.1 Sr. Bewijsklacht t.a.v. opzet van verdachte op het onttrekken van de minderjarige aan het wettig gezag van haar ouders, omdat uit b.m. niet z.m. zou blijken dat de minderjarige pas zou weglopen van haar ouders als verdachte haar zou komen ophalen en haar onderdak zou bieden, noch dat verdachte wetenschap had dat de minderjarige vanaf haar ou...

ECLI:NL:HR:2020:1566 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/00879
Gepubliceerd op 06-10-2020
Mishandeling, terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft, art. 300.2 Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1565 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/00815
Gepubliceerd op 06-10-2020
Diefstal, meermalen gepleegd (art. 310 Sr). Middelen over 1. uos m.b.t. toepassing art. 77c Sr (adolescentenstrafrecht) en 2. motiveringsklacht m.b.t. geschatte toewijzing vordering b.p. HR: art. 81.1. RO. HR ambtshalve: bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1554 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/03905
Gepubliceerd op 06-10-2020
Opzettelijk niet voldoen aan ambtelijk bevel van motoragent door bestuurder van auto, art. 184.1 Sr. Bevoegdheid tot “preventief fouilleren” in veiligheidsrisicogebied o.b.v. WWM. Krachtens wettelijk voorschrift a.b.i. art. 184 Sr? Art. 184.1 Sr eist ‘krachtens wettelijk voorschrift’ gegeven bevel of gedane vordering. Dergelijk voorschrift moet uitdrukkelijk inhouden dat betrokken ambtenaar ger...

ECLI:NL:HR:1997:ZD0642 Hoge Raad, 18-02-1997, 103.166
Gepubliceerd op 05-10-2020
Feitelijke aanranding van eerbaarheid van echtgenote van zijn gedetineerde cliënt door advocaat (meermalen gepleegd), art. 246 Sr. 1. Verweer dat OvJ n-o is in zijn vervolging dan wel dat bewijs onrechtmatig is verkregen. Is door slachtoffer buiten aanwezigheid van politie thuis opnemen van telefoongesprekken met behulp van door politie geplaatste apparatuur in strijd met art. 10 Grondwet, art....

ECLI:NL:HR:1999:ZD1651 Hoge Raad, 09-11-1999, 112.355A
Gepubliceerd op 05-10-2020
Antilliaanse zaak. Passieve ambtelijke omkoping door als gedeputeerde van eilandgebied Curaçao gift van Nafl. 60.000 aan te nemen om te bevorderen dat voorgenomen verkoop van sector mobiele telefonie van telefoonmaatschappij op Curaçao aan bepaald bedrijf zou worden gegund. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM dan wel bewijsuitsluiting o.g.v. optreden van journalist als burgerinfiltrant, opnem...

ECLI:NL:HR:2017:2115 Hoge Raad, 06-06-2017, 15/05056
Gepubliceerd op 05-10-2020
-

ECLI:NL:HR:2007:AZ7116 Hoge Raad, 20-03-2007, 01067/06
Gepubliceerd op 02-10-2020
Bedreiging (art. 285.1 Sr), vernieling, meermalen gepleegd (art. 350.1 Sr), poging zware mishandeling door op anderhalve meter afstand met kracht volle fles wijn richting hoofd van hotelmedewerker te gooien (art. 302.1 Sr) en dragen van wapen (art. 27.1 WWM) 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep t.a.v. dragen van wapen, art. 427.2 Sv. 2. Bewijsklacht poging zware mishandeling. Opzet op toebrengen ...

ECLI:NL:HR:1993:AB8155 Hoge Raad, 02-11-1993, 95238
Gepubliceerd op 01-10-2020
-

ECLI:NL:HR:2020:1529 Hoge Raad, 29-09-2020, 19/00022
Gepubliceerd op 29-09-2020
Verdachte n-o in h.b. nu OvJ en verdachte afstand hebben gedaan van het instellen van rechtsmiddelen bij de Pr. Middelen over het ontbreken van de zittingsaantekeningen van de griffier bij afwezigheid van een p-v van de ttz van de Pr, de afwijzing van het verzoek een meegebrachte getuige te horen en over het in strijd met de wet wijzen van een mondeling arrest door de meervoudige kamer van het ...

ECLI:NL:HR:2020:1515 Hoge Raad, 29-09-2020, 18/01230
Gepubliceerd op 29-09-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit (als leider) deelnemen aan criminele organisatie die zich bezighield met het op grote schaal verkopen en afleveren van softdrugs. Toerekening voordeel in geval van medeveroordeelden. Is toerekening aandeel betrokkene besproken op onderzoek ttz.? Wat betreft mate van toerekening van voordeel aan betrokkene geldt niet eis dat daaraan ten grondslag liggende f&o aan wet...

ECLI:NL:HR:2020:1518 Hoge Raad, 29-09-2020, 18/00793
Gepubliceerd op 29-09-2020
Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:406. Handel in coffeeshop die zich niet aan de gedoogvoorwaarden heeft gehouden. Art. 140 Sr. Middelen o.m. over deelname aan en opzet op art. 140 Sr (criminele organisatie) en de redelijke termijn in cassatie. HR: art. 81.1 RO en verlaging van de opgelegde straf i.v.m. de overschrijding van de redelijke termijn. Samenhang met 7 andere zaken.

ECLI:NL:HR:2020:1520 Hoge Raad, 29-09-2020, 18/00792
Gepubliceerd op 29-09-2020
Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:400. Handel in coffeeshop die zich niet aan de gedoogvoorwaarden heeft gehouden. Art. 140 Sr. Middelen over deelname aan en opzet op art. 140 Sr (criminele organisatie) en de redelijke termijn in cassatie. HR: art. 81.1 RO en verlaging van de opgelegde straf i.v.m. de overschrijding van de redelijke termijn. Samenhang met 7 andere zaken.

ECLI:NL:HR:2020:1519 Hoge Raad, 29-09-2020, 18/00791
Gepubliceerd op 29-09-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit handel in coffeeshop die zich niet aan de gedoogvoorwaarden heeft gehouden. Middelen over voordeel verkregen in een periode die voorafgaat aan de bewezen verklaarde periode, (bewijs/motiverings)klachten m.b.t. oordeel hof dat betrokkene voordeel heeft genoten uit verzwegen omzet, i.h.b. het gebruik van methode van extrapolatie, en de redelijke termijn in cassatie. H...

ECLI:NL:HR:2020:1516 Hoge Raad, 29-09-2020, 18/00914
Gepubliceerd op 29-09-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit handel in coffeeshop die zich niet aan de gedoogvoorwaarden heeft gehouden. Middelen over voordeel uit verzwegen omzet en de redelijke termijn in cassatie. HR: art. 81.1 RO en vermindering van de betalingsverplichting i.v.m. de redelijke termijn. Samenhang met 7 andere zaken.

ECLI:NL:HR:2020:1522 Hoge Raad, 29-09-2020, 19/00464
Gepubliceerd op 29-09-2020
Verkrachting (meermalen gepleegd) door meermalen en op meerdere wijzen lichaam van slachtoffer seksueel binnen te dringen, art. 242 Sr. 1. Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57 Sr? Belang bij cassatie? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Art. 242 Sr heeft betrekking op dwingen tot ondergaan van meervoud van handelingen. Daarom heeft a...

ECLI:NL:HR:2020:1517 Hoge Raad, 29-09-2020, 18/00795
Gepubliceerd op 29-09-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit handel in coffeeshop die zich niet aan de gedoogvoorwaarden heeft gehouden. Middelen over voordeel verkregen in een periode die voorafgaat aan de bewezen verklaarde periode, het geschatte voordeel dat is genoten uit omzetverzwijging en de redelijke termijn in cassatie. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 7 andere zaken.

ECLI:NL:HR:2020:1521 Hoge Raad, 29-09-2020, 18/00790
Gepubliceerd op 29-09-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit handel in coffeeshop die zich niet aan de gedoogvoorwaarden heeft gehouden. Middelen over voordeel verkregen in een periode die voorafgaat aan de bewezen verklaarde periode, (bewijs/motiverings)klachten m.b.t. oordeel hof dat betrokkene voordeel heeft genoten uit verzwegen omzet, i.h.b. het gebruik van methode van extrapolatie, en de redelijke termijn in cassatie. H...

ECLI:NL:HR:2020:1513 Hoge Raad, 29-09-2020, 19/03612
Gepubliceerd op 29-09-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op autosleutels, navigatiesysteem, garage-opener en kleding onder klager t.z.v. verdenking van bezit harddrugs, waarna klager is vrijgesproken. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep t.a.v. autosleutels en navigatiesysteem. 2. Begrijpelijkheid oordeel Rb dat strafvorderlijk belang voortduren van beslag op garage-opener en kleding niet vordert. Ad 1. HR: Op redenen verme...

ECLI:NL:HR:2020:1514 Hoge Raad, 29-09-2020, 19/03454
Gepubliceerd op 29-09-2020
Beklag, beslag op auto onder klager (bestuurder auto) t.z.v. verdenking van heling. Ontvankelijkheid klager in klaagschrift, nu auto inmiddels is teruggegeven aan Bulgaars autobedrijf? Art. 116 Sv. In cassatie moet ervan worden uitgegaan dat geen toepassing is gegeven aan art. 116.3 Sv. Onder deze omstandigheden moet het ervoor worden gehouden dat beklag het rechtskarakter heeft van beklag omtr...

ECLI:NL:HR:2020:1512 Hoge Raad, 29-09-2020, 19/03452
Gepubliceerd op 29-09-2020
Beklag op auto met spullen onder ander dan klager (passagier auto) t.z.v. verdenking van heling, waarna auto en zich daarin bevindende spullen zijn teruggegeven aan Bulgaars autobedrijf en Rb klager n-o heeft verklaard in zijn beklag. Had Rb art. 116.3 Sv moeten toepassen? HR: Op redenen vermeld in CAG, leidt middel niet tot cassatie. CAG: Opvatting dat Rb, niettegenstaande teruggave van auto a...

ECLI:NL:HR:2020:1523 Hoge Raad, 29-09-2020, 18/00794
Gepubliceerd op 29-09-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit deelnemen aan criminele organisatie die zich bezighield met het op grote schaal verkopen en afleveren van softdrugs. Onschuldpresumptie bij ontneming uit andere/soortgelijke feiten ex art. 36e.2 (oud) Sr. In strafzaak is o.m. bewezenverklaard dat betrokkene in periode 19-7-2012 tot en met 27-11-2012 zich schuldig heeft gemaakt aan deelneming aan organisatie die tot ...

ECLI:NL:HR:1984:AC8436 Hoge Raad, 29-05-1984, 76263
Gepubliceerd op 29-09-2020
-

ECLI:NL:HR:1980:AC6999 Hoge Raad, 30-09-1980, 71.843
Gepubliceerd op 23-09-2020
-

ECLI:NL:HR:2020:1467 Hoge Raad, 22-09-2020, 18/05582
Gepubliceerd op 22-09-2020
Witwassen, art. 420bis Sr. 1. Bewijsklacht ‘afkomstig uit enig misdrijf’. 2. Verwerping beroep op kwalificatie-uitsluitingsgrond. 3. Strafmotivering. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1459 Hoge Raad, 22-09-2020, 18/04840
Gepubliceerd op 22-09-2020
Medeplegen poging tot afpersing, art. 317 Sr. 1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangever voldoende steun in waarneming van moeder van aangever? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM2452 m.b.t. bewijsminimum van art. 342.2 Sv. Hof heeft naast...

ECLI:NL:HR:2020:1457 Hoge Raad, 22-09-2020, 18/04172
Gepubliceerd op 22-09-2020
Seksueel binnendringen bij toentertijd 21-jarige vrouw die door nuttigen van grote hoeveelheid alcoholgebruik in staat van lichamelijke onmacht verkeert, art. 243 Sr. 1. Bewijsklachten. Verkeerde aangeefster in staat van lichamelijke onmacht en had verdachte daarvan wetenschap? 2. Onttrekking aan het verkeer van inbeslaggenomen iPhone, waarop seksfoto’s en -filmpjes zijn opgeslagen die verdacht...

ECLI:NL:HR:2020:1453 Hoge Raad, 22-09-2020, 18/03917
Gepubliceerd op 22-09-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Betekening oproeping nadere tz. in h.b. Ontbrekende oproeping en akte van uitreiking. Cassatieklacht mogelijk? Nu p-v nadere tz. in h.b. niets inhoudt waaruit kan volgen dat niet gemachtigde raadsman gelegenheid heeft gehad te klagen over betekening van oproeping voor die tz., moet het ervoor worden gehouden dat raadsman die gelegenheid niet heeft gehad...

ECLI:NL:HR:2020:1452 Hoge Raad, 22-09-2020, 18/03916
Gepubliceerd op 22-09-2020
Medeplegen hennepteelt, meermalen gepleegd in periode van april 2004 t/m mei 2004, art .2.C Opiumwet (zaak A, feit 1) en als werkgever 13 vreemdelingen arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning op 18-5-2004, art. 2 Wet arbeid vreemdelingen (zaak B). Verjaring, art. 70.1 en 72.2 Sr. Gelet op i.c. toepasselijke straf- en verbodsbepalingen jo. art. 70.1 en 72.2 Sr, beloopt verjar...

ECLI:NL:HR:2020:1465 Hoge Raad, 22-09-2020, 18/02667
Gepubliceerd op 22-09-2020
Deelname aan criminele organisatie, art. 140 Sr. 1. Bewijsklachten m.b.t. samenwerkingsverband en oogmerk. 2. Klacht dat hof onjuiste uitleg heeft gegeven aan bestanddeel ‘deelnemen’ aan een criminele organisatie. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02568 en 18/02596 (geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2020:1464 Hoge Raad, 22-09-2020, 18/02596
Gepubliceerd op 22-09-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 18/02568 en 18/02667.

ECLI:NL:HR:2020:1463 Hoge Raad, 22-09-2020, 18/02568
Gepubliceerd op 22-09-2020
Deelname aan criminele organisatie, art. 140 Sr. Bewijsklachten deelname aan criminele organisatie. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02667 en 18/02596 (geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2020:1458 Hoge Raad, 22-09-2020, 18/00987
Gepubliceerd op 22-09-2020
Medeplegen diefstal met geweld, art. 312.2.2 Sr. Redelijke termijn in cassatiefase is enige klacht die overblijft na intrekking ander middel. Voldoende belang verdachte? Middel klaagt terecht dat in cassatiefase redelijke termijn a.b.i. art. 6.1 EVRM is overschreden omdat de stukken te laat door hof zijn ingezonden. Bovendien doet HR uitspraak nadat meer dan 2 jaren zijn verstreken na instellen...

ECLI:NL:HR:2020:1451 Hoge Raad, 22-09-2020, 20/01219
Gepubliceerd op 22-09-2020
Herziening. Oplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr) en zonder daartoe gerechtigd zijn titel van advocaat voeren, meermalen gepleegd (art. 436 Sr) door, zich valselijk voordoend als advocaat, rechtszaken van vreemdelingenrechtelijke aard aan te nemen en zich daarvoor te laten betalen. 1. Eisen waaraan aanvraag tot herziening moet voldoen. 2. Aangevoerd wordt dat aanvrager zou zijn vrijgespr...

ECLI:NL:HR:2020:1456 Hoge Raad, 22-09-2020, 20/00946
Gepubliceerd op 22-09-2020
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Dominicaanse nationaliteit) aan Zwitserland t.z.v. verdenking van betrokkenheid bij invoer cocaïne van Nederland naar Zwitserland in de periode 2016-2019 en in Zwitserland rijden zonder geldig rijbewijs. Middel m.b.t. oordeel Rb dat stukken t.a.v. het rijden zonder rijbewijs genoegzaam zijn in de zin van art. 12 EUV en art. 18 UW . HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1454 Hoge Raad, 22-09-2020, 19/04044
Gepubliceerd op 22-09-2020
Beklag, beslag door douane ex art. art. 1:37.1 Algemene Douanewet (Adw) op auto van klager met verborgen ruimte, nadat ex art. 94 Sv gelegd beslag is opgeheven. Heeft Rb verzuimd te beslissen op subsidiair gedaan verzoek tot geldelijke tegemoetkoming a.b.i. art. 33c.2 Sr? Rb heeft klaagschrift ongegrond verklaard, terwijl bestreden beschikking geen beslissing inhoudt op verzoek tot geldelijke t...

ECLI:NL:HR:2020:1462 Hoge Raad, 22-09-2020, 19/03014
Gepubliceerd op 22-09-2020
Zware mishandeling, art. 302 Sr en mishandeling, art. 300 Sr door aangever in vinger en arm te bijten en stukken van zijn neus en oor af te bijten. Beroep op putatief noodweer. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichtingen opgelegd om aan Staat t.b.v. in arrest genoemde slachtoffer in arrest vermelde bedrag te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door ...

ECLI:NL:HR:2020:1461 Hoge Raad, 22-09-2020, 19/02998
Gepubliceerd op 22-09-2020
Beschadiging taxi, art. 350.1 Sr. 1. Betekening dagvaarding in h.b. bij in Nederland verblijvende vreemdeling. Heeft hof nagelaten te onderzoeken of verdachte verbleef in accommodatie bestemd voor tijdelijke opvang van vreemdelingen? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Appeldagvaarding is uitgereikt aan griffier, omdat van verdachte...

ECLI:NL:HR:2020:1468 Hoge Raad, 22-09-2020, 19/02031
Gepubliceerd op 22-09-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. valsheid in geschrift, art. 225 Sr. Geen afschrift appeldagvaarding verzonden naar raadsman verdachte, art. 51 (oud) Sv. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Aan schriftuur zijn aan hof gerichte stelbrief van raadsman en ontvangstbevestiging van medewerker van administratie van hof gehecht. Uit de stukken blijkt niet dat voorafgaand aan behandel...

ECLI:NL:HR:2020:1460 Hoge Raad, 22-09-2020, 19/01612
Gepubliceerd op 22-09-2020
Openlijke geweldpleging, art. 141 Sr. Middelen m.b.t. 1. schending redelijke termijn bij betekening verstekmededeling ex art. 366 Sv en 2. ontbreken Poolse vertaling van de verstekmededeling. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1466 Hoge Raad, 22-09-2020, 19/00395
Gepubliceerd op 22-09-2020
Uitkeringsfraude, art. 227b Sr. Betekening oproeping nadere tz. in h.b. Achterhaald adres verdachte in buitenland? Had oproeping ex art. 588.2 (oud) Sv moeten worden verzonden naar adres van verdachte in Ghana, hoewel niet gemachtigde raadsman op eerdere tz. heeft medegedeeld dat verdachte daar niet meer woont? Oproeping nadere tz. in h.b. is uitgereikt aan griffier omdat van verdachte geen woo...

ECLI:NL:HR:2020:1455 Hoge Raad, 22-09-2020, 19/00331
Gepubliceerd op 22-09-2020
Medeplegen uitvoer van hennep, meermalen gepleegd, art. 3.A Opiumwet, medeplegen hennepteelt, art. 3.B Opiumwet en deelname criminele organisatie die zich richtte op het telen en uitvoeren van grote hoeveelheden hennep, art. 11b Opiumwet. 1. Bewijsklacht m.b.t. de bewezenverklaarde deelname aan criminele organisatie, i.h.b. m.b.t. samenwerkingsverband. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05000.

ECLI:NL:HR:2020:1450 Hoge Raad, 22-09-2020, 18/05000
Gepubliceerd op 22-09-2020
Medeplegen uitvoer van hennep, meermalen gepleegd (art. 3.A Opiumwet), medeplegen hennepteelt (art. 3.B Opiumwet), deelname aan criminele organisatie die zich richtte op het telen en uitvoeren van grote hoeveelheden hennep (art. 11b Opiumwet) . Middelen klagen over 1. Verwerping betrouwbaarheidsverweer. 2. Opzet op uitvoer hennep 3. Gebruik bewijsmiddelen die in de Duitse taal zijn gesteld en n...

ECLI:NL:HR:1957:232 Hoge Raad, 17-12-1957, 59116
Gepubliceerd op 21-09-2020
-

ECLI:NL:HR:2020:1371 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/00377
Gepubliceerd op 15-09-2020
Diefstal elektriciteit t.b.v. hennepkwekerij door gehuurde woning ter beschikking te stellen voor hennepteelt, art. 310 Sr. Bewijsklacht plegen. Heeft verdachte elektriciteit weggenomen? Bewezenverklaring houdt in dat verdachte zelf elektriciteit heeft ‘weggenomen’. Dat kan echter niet z.m. worden afgeleid uit bewijsvoering, zodat bestreden uitspraak ontoereikend is gemotiveerd. Volgt (partiële...

ECLI:NL:HR:2020:1424 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/02578
Gepubliceerd op 15-09-2020
Invoer en in voorraad hebben van namaakfietsonderdelen, voorzien van bekende wielermerken, art. 337.1 Sr. 1. Bewijsklacht t.a.v. “waren waarop merk waarop ander recht heeft, zij het dan ook met geringe afwijking, is nagebootst” a.b.i. art. 337.1.d Sr. 2. Beroep op strafuitsluitingsgrond van art. 337.2 Sr (louter voor eigen gebruik). HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1401 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/03359
Gepubliceerd op 15-09-2020
Beklag, beslag ex art. 98 Sv op documenten en gegevensdragers in kantoren van 3 klagers (2 rechtspersonen en 1 natuurlijke persoon) t.z.v. verdenking van overtreding van art. 32 Arbeidsomstandighedenwet n.a.v. arbeidsongeval waarbij werknemer van onderaannemer van klagers is overleden. Beroep op verschoningsrecht, geheimhouderstukken. Absolute competentie, bevoegdheid economische raadkamer. Was...

ECLI:NL:HR:2020:1372 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/00684
Gepubliceerd op 15-09-2020
Opzettelijk onjuist/onvolledig doen van aangifte inkomstenbelasting (meermalen gepleegd) door als belastingadviseur ten name van anderen onjuiste aftrekposten op te geven, art. 69.2 AWR. Kan verdachte in zijn hoedanigheid van belastingadviseur worden aangemerkt als ‘degene die bij belastingwet voorziene aangifte heeft gedaan’ in de zin van art. 69.2 AWR? HR herhaalt relevante overwegingen uit E...

ECLI:NL:HR:2020:1376 Hoge Raad, 15-09-2020, 18/05561
Gepubliceerd op 15-09-2020
Medeplegen aanwezig hebben heroïne (ongeveer 1.487,4 gram) in plastic tas in inbouwkast in door medeverdachte gebruikte en door verdachte 4 maal bezochte woning, art. 2.C Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen. Heeft verdachte heroïne tezamen en in vereniging met ander opzettelijk aanwezig gehad? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Uit gebezigde b.m. kan niet volgen dat verdachte méér ...

ECLI:NL:HR:2020:1370 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/03130
Gepubliceerd op 15-09-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto van klager onder zijn zus t.z.v. verdenking van rijden zonder rijbewijs, waarna auto in strafzaak tegen zus bij onherroepelijk vonnis verbeurd is verklaard. Bevoegdheid Rb. Is Rb bevoegd tot behandeling klaagschrift a.b.i. art. 552a Sv, nu tegen vonnis waarbij inbeslaggenomen auto verbeurd is verklaard geen h.b. is ingesteld? HR ambtshalve: Redelijke wetstoe...

ECLI:NL:HR:2020:1415 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/05404
Gepubliceerd op 15-09-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden onder invloed (art. 8.5 WVW 1994) en rijden terwijl overgifte rijbewijs is gevorderd (art. 9.7 WVW 1994). Dubbel verstek. Dient (ná 14-dagentermijn maar vóór tz. in h.b.) door raadsman van verdachte naar hof gezonden faxbericht (“h.b. is gericht tegen bewezenverklaring en strafmaat”), dat zich bij stukken van geding bevindt, te worden aangemerkt als “...

ECLI:NL:HR:2020:1420 Hoge Raad, 15-09-2020, 20/01293
Gepubliceerd op 15-09-2020
Herziening. Mishandeling vriendin, art. 300.1 Sr. Aangevoerd wordt dat zaak niet zou hebben geleid tot veroordeling als rechter bekend zou zijn geweest met bij aanvraag gevoegde handgeschreven verklaring van getuige A, inhoudende dat aangeefster tegen A heeft verteld dat ze valse aangifte had gedaan. Art. 457.1.c Sv. Bewijsmateriaal waarover hof bij doen van zijn uitspraak beschikte omvat o.m. ...

ECLI:NL:HR:2020:1374 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/04742
Gepubliceerd op 15-09-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. vordering tot uitlevering ex art. 18 WED door inspectie leefomgeving en transport van facturen m.b.t. import uit China gericht aan BV, waarvan klager aandeelhouder is, t.z.v. verdenking van overtreding van REACH-verordening i.v.m. opslag van uit China geïmporteerde gasflessen met lachgas. Beroep op schending cautieplicht en nemo tenetur beginsel. Absolute com...

ECLI:NL:HR:2020:1373 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/04733
Gepubliceerd op 15-09-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. vordering tot uitlevering ex art. 18 WED door inspectie leefomgeving en transport van facturen m.b.t. import uit China gericht aan klaagster (B.V.) t.z.v. verdenking van overtreding van REACH-verordening i.v.m. opslag van uit China geïmporteerde gasflessen met lachgas. Beroep op schending cautieplicht en nemo tenetur beginsel. Absolute competentie, bevoegdhei...

ECLI:NL:HR:2020:1375 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/03312
Gepubliceerd op 15-09-2020
Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) door als koerier van geld naar Zwitserland op te treden in witwastraject. 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van 2 getuigen, die informatie zouden kunnen verschaffen over alternatief scenario (zwart geld is niet do...

ECLI:NL:HR:2020:1414 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/03474
Gepubliceerd op 15-09-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen, deelname aan criminele organisatie en valsheid in geschrift. Methode van eenvoudige kasopstelling. Verweer m.b.t. schatting w.v.v. v.zv. dit betrekking heeft op legale contante inkomsten van betrokkene. Hof is bij berekening van ‘legale contante ontvangsten inclusief bankopnamen’ uitgegaan van uit bankafschriften van betrokkene af te leiden bedrag...

ECLI:NL:HR:2020:1421 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/04228
Gepubliceerd op 15-09-2020
Ontucht (meermalen gepleegd) met toentertijd 14-jarig meisje door 48-jarige verdachte gedurende periode van 2 jaren in 2000/2001, art. 245 Sr. 1. Verjaring, art. 70 Sr. Kon hof oordelen dat feit niet is verjaard op de grond dat verjaring is gestuit door inverzekeringstelling verdachte? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. In cassatie...

ECLI:NL:HR:2020:1422 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/01487
Gepubliceerd op 15-09-2020
Rijden terwijl overgifte rijbewijs is gevorderd, art. 9.7 WVW 1994. Ne bis in idem, art. 68 Sr. Is OM ontvankelijk in vervolging, nu verdachte t.z.v. hetzelfde feit reeds eerder onherroepelijk is veroordeeld? HR: Op gronden vermeld in CAG is ‘s hofs in bestreden uitspraak besloten liggende oordeel dat OM ontvankelijk is in vervolging voor dit feit niet z.m. begrijpelijk. CAG: Verwijzing naar tt...

ECLI:NL:HR:1993:ZC9284 Hoge Raad, 23-11-1993, 2924
Gepubliceerd op 15-09-2020
Beklag, beslag op geldbedrag (ƒ 43.360) in woning van klaagster t.z.v. verdenking van drugshandel en deelname aan criminele organisatie, waarna vervolging van klaagster is geëindigd met kennisgeving van niet verdere vervolging en geldbedrag in strafzaak tegen haar partner verbeurd is verklaard. 1. Toepasselijkheid art. 6 EVRM op beklagprocedure. Schending art. 6.1 EVRM, nu onredelijke vertragin...

ECLI:NL:HR:2020:1377 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/03473
Gepubliceerd op 15-09-2020
Medeplegen gewoontewitwassen van zwart geld afkomstig uit grootschalige belastingontduiking door familiebedrijf (eigenaar seksclubs), art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr. Vermenging legale en illegale vermogensbestanddelen. Moet “alle” niet aan Belastingdienst opgegeven omzet van B.V. worden aangemerkt als “uit misdrijf afkomstig”? Vermogensbestanddelen waarover men de beschikking hee...

ECLI:NL:HR:2020:1423 Hoge Raad, 15-09-2020, 18/05382
Gepubliceerd op 15-09-2020
Poging tot diefstal met geweld op station in Den Haag door lopend en per tram aangeefster te volgen en te proberen haar tas te stelen en daarbij in haar billen te knijpen en haar kruis te betasten, art. 312.1 Sr. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefster voldoende steun in aanwezigheid van verdachte op of nabij plaats delict? HR herhaalt relevante overwegin...

ECLI:NL:HR:1999:ZD5266 Hoge Raad, 20-04-1999, 110.073
Gepubliceerd op 15-09-2020
De bedreigde getuige

ECLI:NL:HR:1994:ZC9616 Hoge Raad, 25-01-1994, 95.316 E
Gepubliceerd op 15-09-2020
Vliegbasis Volkel.

ECLI:NL:HR:1933:229 Hoge Raad, 20-02-1933, 35523
Gepubliceerd op 15-09-2020
Heeft de veearts opzettelijk de koeien in verdachten toestand gebracht door de niet lijdende koeien bij koeien met mond- en klauwzeer in de stal te plaatsen? Veearts arrest.

ECLI:NL:HR:1932:BG9438 Hoge Raad, 15-02-1932, 34549
Gepubliceerd op 15-09-2020
Oude Kijk in 't Jatstraat

ECLI:NL:HR:1921:186 Hoge Raad, 23-05-1921, 27487
Gepubliceerd op 15-09-2020
Het wederrechtelijk toeëigenen van electrische energie; Electriciteitsarrest.

ECLI:NL:HR:1923:243 Hoge Raad, 15-10-1923, 28817
Gepubliceerd op 15-09-2020
Verordening op de Winkelsluiting; Overmacht; Opticien.

ECLI:NL:HR:1915:BG9430 Hoge Raad, 06-04-1915, 23866
Gepubliceerd op 15-09-2020
Azewijnse paard

ECLI:NL:HR:1916:BG9431 Hoge Raad, 14-02-1916, 24403
Gepubliceerd op 15-09-2020
Afwezigheid van alle schuld; middellijke daderschap; Melk en water.

ECLI:NL:HR:1911:1 Hoge Raad, 19-06-1911, 374
Gepubliceerd op 15-09-2020
Hoornse taart.

ECLI:NL:HR:1897:1 Hoge Raad, 12-04-1897, 92
Gepubliceerd op 15-09-2020
Artikel 1 Wetboek van Strafvordering: ''strafvordering'' in de ruimste zin; artikel 214, lid 2, politieverordening van Bergen op Zoom van 29 mei 1886 mist verbindende kracht; plaatselijke verordening in strijd met wet; Muilkorf.

ECLI:NL:HR:2020:1367 Hoge Raad, 08-09-2020, 19/02298
Gepubliceerd op 08-09-2020
Tussenbeschikking raadkamer HR na rolbeslissing. Beklag ex art. 552a Sv strekkende tot teruggave van onder klaagster (rechtspersoon) ter uitvoering van rechtshulpverzoek van Verenigde Staten inbeslaggenomen zaken en vastgestelde gegevens. 1. Verzoek OM om cassatieberoep met gesloten deuren en in afwezigheid van klaagster en haar raadsman te behandelen en ervan af te zien door HR te nemen beschi...

ECLI:NL:HR:2020:1380 Hoge Raad, 08-09-2020, 19/01820
Gepubliceerd op 08-09-2020
Medeplegen voorbereiding gewelddadige overval door plan op te zetten grote hoeveelheid geld (€ 374.000) die verdachte voor anderen naar buitenland zou vervoeren, weg te nemen (in haar appartement) op het moment dat dit geld door man naar haar zou worden toegebracht (art. 46 Sr jo. 312.2 Sr). Waren telefoons die verdachten voorhanden hadden bestemd tot begaan van voorbereid misdrijf? In art. 46....

ECLI:NL:HR:2020:1382 Hoge Raad, 08-09-2020, 19/01779
Gepubliceerd op 08-09-2020
Medeplegen voorbereiding gewelddadige overval (art. 46 Sr jo. 312 Sr) en medeplegen diefstal met geweld (art. 312 Sr). Middel over opzet op geweld bij de overval. HR: art. 81.1. RO. Samenhang met 19/01764, 19/01778 en 19/01820.

ECLI:NL:HR:2020:1383 Hoge Raad, 08-09-2020, 19/01778
Gepubliceerd op 08-09-2020
Medeplegen voorbereiding gewelddadige overval door plan op te zetten grote hoeveelheid geld (€ 374.000) die vrouw voor anderen naar buitenland zou vervoeren, weg te nemen (in haar appartement) op het moment dat dit geld door man naar haar zou worden toegebracht (art. 46 Sr jo. art. 312.2.2 Sr). 1. Opzet op geweld bij overval? 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 12 maanden). In strafverzware...

ECLI:NL:HR:2020:1381 Hoge Raad, 08-09-2020, 19/01764
Gepubliceerd op 08-09-2020
Medeplegen voorbereiding gewelddadige overval (art. 46 Sr jo. 312 Sr) en diefstal met geweld (art. 312 Sr). Middel over opzet op geweld bij de overval. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01778, 19/01779 en 19/01820.

ECLI:NL:HR:2020:1379 Hoge Raad, 08-09-2020, 19/00631
Gepubliceerd op 08-09-2020
Herziening. Medeplegen poging tot gekwalificeerde diefstal (woninginbraak) in Rijsenhout, art. 311.1 Sr. 1. Aangevoerd wordt dat onderzoek van zaak zou hebben geleid tot vrijspraak indien hof bekend zou zijn geweest met gronden van vrijspraak van medeverdachte A. 2. Aangevoerd wordt dat onderzoek van zaak zou hebben geleid tot vrijspraak indien hof bekend zou zijn geweest met (i) schriftelijke ...

ECLI:NL:HR:2020:1378 Hoge Raad, 08-09-2020, 19/00523
Gepubliceerd op 08-09-2020
Oplichting (art. 326.1 Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) door zijn klanten voor wie hij openstaande schulden zou innen steeds meer geld afhandig te maken zonder dat daar werkzaamheden tegenover staan, terwijl hij zijn incassobureau eerst als eenmanszaak en nadien als commanditaire vennootschap en als besloten vennootschap exploiteert. 1. Bijkomende straf ontzetting uit beroep bij com...

ECLI:NL:HR:2020:1368 Hoge Raad, 08-09-2020, 18/04961
Gepubliceerd op 08-09-2020
Economische zaak. Culpoze milieuverontreiniging begaan door rechtspersoon door als gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in opdracht van gemeente in bodem van voormalige stortplaats in Nuenen op ondeskundige wijze stortlichaam te ontgraven en te ruimen, waardoor onnodig asbestvezels in lucht zijn gebracht, art. 173b.1 Sr. Is sprake van te duchten gevaar voor openbare gezondheid a.b.i. art. ...

ECLI:NL:HR:1998:ZD1001 Hoge Raad, 07-04-1998, 106.619
Gepubliceerd op 03-09-2020
Mensensmokkel door te bemiddelen bij schijnhuwelijken, art. 197a Sr. 1. Uitleg bestanddeel “behulpzaam zijn bij”. Heeft art. 197a Sr betrekking op bemiddeling bij schijnhuwelijken? 2. Voornemen wetgever om bemiddeling bij schijnhuwelijken apart strafbaar te stellen. Ad 1. Art. 197a Sr is in WvSr gevoegd ter uitvoering van Schengen Uitvoeringsovereenkomst. Gelet op art. 27.1 Uitvoeringsovereenko...

ECLI:NL:HR:1997:ZD0700 Hoge Raad, 06-05-1997, 711-96-V
Gepubliceerd op 01-09-2020
Wet Mulder. Overschrijding van maximumsnelheid buiten bebouwde kom bij wegwerkzaamheden, art. 62 RVV 1990. Kan administratieve sanctie worden opgelegd, nu verkeersbord in strijd met wettelijke voorschriften is geplaatst? Opvatting dat omstandigheid dat desbetreffend verkeersbord in strijd met daarvoor geldende wettelijke voorschriften is geplaatst, meebrengt dat administratieve sanctie ten onre...

ECLI:NL:HR:2020:1366 Hoge Raad, 12-05-2020, 19/01381
Gepubliceerd op 01-09-2020
N-o verklaring in h.b. ex art. 416.2 Sv. Geen afschrift appeldagvaarding verzonden naar raadsman, art. 48 Sv. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Stukken bevatten niets waaruit kan volgen dat voor behandeling van zaak in h.b. afschrift van dagvaarding in h.b. aan voor verdachte optredende raadsman is verzonden. Stelbrief van advocaat (faxbericht) en verzendcontrolerapport waaruit ...

ECLI:NL:HR:2020:1365 Hoge Raad, 12-05-2020, 19/02034
Gepubliceerd op 01-09-2020
N-o verklaring in h.b. ex art. 416.2 Sv. Is namens verdachte tijdig schriftuur houdende grieven ingediend? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Appelschriftuur van raadsman (faxbericht), verzendoverzicht waaruit succesvolle verzending daarvan naar strafgriffie Rb kan worden afgeleid en schrijven van strafgriffie hof aan raadsman inhoudende dat geen appelschriftuur is aangetroffen i...

ECLI:NL:HR:2020:1349 Hoge Raad, 01-09-2020, 19/03598
Gepubliceerd op 01-09-2020
Valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr), medeplegen poging tot oplichting (art. 326.1 Sr) en mensensmokkel door schijnhuwelijk aan te gaan met man met Chinese nationaliteit (art. 197a.2 (oud) Sr). Strafmotivering (gevangenisstraf van 6 weken). Is hof uitgegaan van juist strafmaximum van art. 197a.2 Sr? O.g.v. art. 197a.2 Sr, zoals dat gold t.t.v. bewezenverklaarde, kan voor bewezenverklaarde mens...

ECLI:NL:HR:2020:1348 Hoge Raad, 01-09-2020, 19/03596
Gepubliceerd op 01-09-2020
Mensensmokkel door schijnhuwelijk aan te gaan met vrouw met Chinese nationaliteit en dit huwelijk in stand te laten, art. 197a.2 (oud) Sr. 1. Uitleg bestanddeel “behulpzaam zijn bij”. Heeft art. 197a Sr betrekking op laten voortduren van schijnhuwelijk? 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 6 weken). Is hof uitgegaan van juist strafmaximum van art. 197a.2 Sr? Ad 1. Bestanddeel ‘behulpzaam zi...

ECLI:NL:HR:2020:1345 Hoge Raad, 01-09-2020, 19/03498
Gepubliceerd op 01-09-2020
Jeugdzaak. Diefstal d.m.v. valse sleutel (art. 311.1.5 Sr), schuldheling (art. 417bis.1.a Sr) en wederspannigheid (art. 180 Sr). 1. Afwijzing aanhoudingsverzoek i.v.m. niet verschijnen van moeder van verdachte ttz. in h.b. Art. 496a Sv. 2. Horen van reclasseringsmedewerker op moment dat deze nog niet is beëdigd als deskundige of getuige. 3. Oplegging bijzondere voorwaarde dat minderjarige verda...

ECLI:NL:HR:2020:1346 Hoge Raad, 01-09-2020, 18/04877
Gepubliceerd op 01-09-2020
Strafmotivering, art. 359.6 Sv. De strafoverweging van het hof bevat i.s.m. art. 359.6 Sv geen opgave van de redenen die i.h.b. hebben geleid tot de keuze van het opleggen van een vrijheidsbenemende straf. Dat verzuim leidt o.g.v. art. 359.8 Sv tot nietigheid (vgl. ECLI:NL:HR:2016:2191). Volgt partiële vernietiging en terugwijzing.

ECLI:NL:HR:2020:1347 Hoge Raad, 01-09-2020, 19/00177
Gepubliceerd op 01-09-2020
Vervaardigen en bezit kinderporno, art. 240b.1 Sr. Bestanddeel “afbeelding van seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken”. Zijn foto’s van naakte verdachte met daarop zijn geklede kinderen aan te merken als kinderporno? Hof heeft vastgesteld dat op in bewezenverklaring vermelde, door verdachte als ‘selfie’ vervaardigde afbeelding...

ECLI:NL:HR:2020:1316 Hoge Raad, 25-08-2020, 19/04195
Gepubliceerd op 25-08-2020
Jeugdzaak. Bedreiging winkelmedewerker, verschillende agenten en hulpverleners, art. 285.1 Sr. 1. Geweldsmisdrijf bij verlenging van maatregel tot plaatsing van verdachte in inrichting voor jeugdigen a.b.i. art. 77t.3 Sr. Is PIJ-maatregel opgelegd t.z.v. misdrijven die gericht zijn tegen en gevaar veroorzaken voor onaantastbaarheid van lichaam van één of meer personen? 2. Omzetting vervangende ...

ECLI:NL:HR:2020:1318 Hoge Raad, 25-08-2020, 19/01751
Gepubliceerd op 25-08-2020
Belaging door gedurende periode van ongeveer 5 weken zijn zoon (die geen contact meer met verdachte wil) te bellen en aan hem sms’jes, mms’jes, tweets en whats-app berichten te verzenden (11 via telefoon en 12 via Twitter), art. 285b.1 Sr. 1. Kunnen gedragingen van verdachte worden aangemerkt als belaging? 2. Strafmotivering. Kon hof in strafmaatoverwegingen acht slaan op arrest hof in eerdere ...

ECLI:NL:HR:2020:1321 Hoge Raad, 25-08-2020, 19/00941
Gepubliceerd op 25-08-2020
Cassatie b.p. Ontslag van alle rechtsvervolging verdachte t.z.v. poging doodslag (art. 287 Sr) en gedeeltelijke toewijzing en gedeeltelijke n-o verklaring vordering b.p. Ontvankelijkheid cassatieberoep b.p.? Art. 421.4 Sv voorziet in instellen van h.b. door b.p. tegen afwijzing van haar vordering door rechter in e.a. indien noch verdachte noch OM h.b. heeft ingesteld. Wet bevat geen regeling t....

ECLI:NL:HR:2020:1320 Hoge Raad, 25-08-2020, 18/04539
Gepubliceerd op 25-08-2020
Mensenhandel (meermalen gepleegd) door gedurende 4 jaren in prostitutie werkzame vriendin financieel uit te buiten (feiten 1 en 2) en man gedurende groot aantal jaren uit te buiten door hem verbouwings- en schilderwerkzaamheden te laten verrichten (feit 3), art. 250a (oud), 273a (oud) en 273f Sr. 1. Bewijsklachten feit 1. Uitleg bestanddeel “misbruik” in art. 250a.1.6 (oud) Sr en oogmerk op uit...

ECLI:NL:HR:2020:1324 Hoge Raad, 25-08-2020, 19/05594
Gepubliceerd op 25-08-2020
Cassatie b.p. OM n-o in vervolging t.z.v. medeplegen poging doodslag (art. 287 Sr) en b.p. n-o in vordering. Ontvankelijkheid cassatieberoep b.p.? Art. 421.4 Sv voorziet in instellen van h.b. door b.p. tegen afwijzing van haar vordering door rechter in e.a. indien noch verdachte noch OM h.b. heeft ingesteld. Wet bevat geen regeling t.a.v. instellen van beroep in cassatie door b.p. indien haar v...

ECLI:NL:HR:2020:1323 Hoge Raad, 25-08-2020, 19/05592
Gepubliceerd op 25-08-2020
Cassatie b.p. OM n-o in vervolging t.z.v. medeplegen poging doodslag (art. 287 Sr) en b.p. n-o in vordering. Ontvankelijkheid cassatieberoep b.p.? Art. 421.4 Sv voorziet in instellen van h.b. door b.p. tegen afwijzing van haar vordering door rechter in e.a. indien noch verdachte noch OM h.b. heeft ingesteld. Wet bevat geen regeling t.a.v. instellen van beroep in cassatie door b.p. indien haar v...

ECLI:NL:HR:2020:1322 Hoge Raad, 25-08-2020, 19/05591
Gepubliceerd op 25-08-2020
Cassatie b.p. OM n-o in vervolging t.z.v. medeplegen poging doodslag (art. 287 Sr) en b.p. n-o in vordering. Ontvankelijkheid cassatieberoep b.p.? Art. 421.4 Sv voorziet in instellen van h.b. door b.p. tegen afwijzing van haar vordering door rechter in e.a. indien noch verdachte noch OM h.b. heeft ingesteld. Wet bevat geen regeling t.a.v. instellen van beroep in cassatie door b.p. indien haar v...

ECLI:NL:HR:2020:1319 Hoge Raad, 25-08-2020, 19/05590
Gepubliceerd op 25-08-2020
Cassatie b.p. OM n-o in vervolging t.z.v. medeplegen poging doodslag (art. 287 Sr) en b.p. n-o in vordering. Ontvankelijkheid cassatieberoep b.p.? Art. 421.4 Sv voorziet in instellen van h.b. door b.p. tegen afwijzing van haar vordering door rechter in e.a. indien noch verdachte noch OM h.b. heeft ingesteld. Wet bevat geen regeling t.a.v. instellen van beroep in cassatie door b.p. indien haar v...

ECLI:NL:HR:2020:1317 Hoge Raad, 25-08-2020, 19/04197
Gepubliceerd op 25-08-2020
Doodslag door zijn vrouw te wurgen in hun gezamenlijke woning in Zevenbergen in 2016, art. 287 Sr. 1. Verweer dat geen sprake is van opzet en beroep op overmacht op de grond dat verdachte geen herinnering heeft aan zijn eigen handelen. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. Hof heeft verdachte verplichting opg...

ECLI:NL:HR:2020:1333 Hoge Raad, 25-08-2020, 19/03330
Gepubliceerd op 25-08-2020
Liquidatiepoging op klaarlichte dag in woonwijk in De Meern in 2014. Medeplegen poging tot moord (art. 289 Sr) en medeplegen voorhanden hebben vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM). 1. Afwijzing ttz. in h.b. voorwaardelijk gedaan getuigenverzoek (moeder van medeverdachte, die eerder bij RC is gehoord). 2. Uos dat niet kan worden vastgesteld dat verdachte op plaats delict door slachtoffer is aang...

ECLI:NL:HR:1992:AB8562 Hoge Raad, 03-11-1992, 2819 Besch
Gepubliceerd op 11-08-2020
Bij een voortdurend delict vindt de ontdekking op heterdaad van het feit plaats zo dikwijls wordt geconstateerd dat de verboden situatie (nog) bestaat.

ECLI:NL:HR:1980:6 Hoge Raad, 09-12-1980, 72.402
Gepubliceerd op 11-08-2020
Identiteit van een ambtenaar werkzaam ten behoeve van een rijksoverheidsdienst is een staatsgeheim.

ECLI:NL:HR:1990:1 Hoge Raad, 27-03-1990, 85.793
Gepubliceerd op 23-07-2020
Verduistering in de zin van artikel 359 Wetboek van Strafrecht. Ambtenaar.

ECLI:NL:HR:2020:1272 Hoge Raad, 10-07-2020, 19/02298
Gepubliceerd op 13-07-2020
Rolbeslissing. Tweede Enkelvoudige kamer HR. Verzoek OM aan rolraadsheer om vertrouwelijke behandeling van door klaagster ingesteld cassatieberoep tegen beschikking Rb n.a.v. ex art. 552a Sv ingediend klaagschrift strekkende tot teruggave van onder klaagster inbeslaggenomen zaken en vastgestelde gegevens ter uitvoering van rechtshulpverzoek van Verenigde Staten. Art. 23.5 en 23.6 Sv. 1. Verzoek...

ECLI:NL:HR:2020:1197 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/04981
Gepubliceerd op 09-07-2020
Militaire zaak. Opzettelijke schending van ambtsgeheim door als adjudant/onderofficier van Koninklijke Marechaussee voor privédoeleinden informatie (o.m. m.b.t. strafrechtelijke onderzoeken) over vrouw en haar man op te laten zoeken door zijn ondergeschikte (feit 1) en op te zoeken (feit 2) in systemen van o.m. politie en KMar, art. 272.1 Sr. 1. Uitleg bestanddeel ‘enig geheim’ a.b.i. art. 272 ...

ECLI:NL:HR:2020:1169 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05065
Gepubliceerd op 09-07-2020
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op o.m. geldbedragen onder ander dan klager t.z.v. verdenking van hennepteelt. Heeft Rb juiste maatstaf toegepast? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t. toepasselijke maatstaf of buiten redelijke twijfel is dat derde die ex art. 552a Sv om teruggave verzoekt als eigenaar moet worden aangemerkt en, zo ja, of zich situatie van art. 94a....

ECLI:NL:HR:2020:1211 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05066
Gepubliceerd op 09-07-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit illegale handel in medicijnen, gewoontewitwassen en soortgelijke feiten. Methode van uitgebreide kasopstelling, art. 36e.2 Sr. Dient in strafzaak medeveroordeelde verbeurdverklaard geldbedrag (€ 300.490) in mindering te worden gebracht op aan betrokkene opgelegde betalingsverplichting (€ 780.723,19)? Art. 33a.1.b Sr. Hof heeft vastgesteld dat medeveroordeelde in opd...

ECLI:NL:HR:2020:1209 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/03365
Gepubliceerd op 09-07-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit illegale handel in medicijnen en witwassen. Is ’s hofs oordeel dat betrokkene uit ander strafbaar feit (verduistering), waarvoor voldoende aanwijzingen bestaan dat dit door betrokkene is begaan, wederrechtelijk voordeel heeft verkregen, toereikend gemotiveerd? Artikel 36e.2 Sr. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03364 en 18/05066 P.

ECLI:NL:HR:2020:1208 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/03364
Gepubliceerd op 09-07-2020
Medeplegen illegale handel in medicijnen vermeld op bij Opiumwet behorende lijsten I en II, meermalen gepleegd (art. 2.B en 3.B Opiumwet) en witwassen hoeveelheid geld (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). 1. Uos m.b.t. illegale handel t.a.v. gebruik voor bewijs van enkelvoudige fotoconfrontatie en scenario dat niet verdachte maar zijn ex-vriendin gebruiker was van e-mailadres dat voor medicijnha...

ECLI:NL:HR:2020:1267 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/00860
Gepubliceerd op 08-07-2020
Aanwezigheidsrecht, detentie uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegde stukken. P-v tz. in h.b. houdt in dat verdachte, hoewel rechtsgeldig opgeroepen, niet is verschenen maar dat enkel niet gemachtigde raadsman is verschenen, waarna hof verstek heeft verleend. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Uit aan cassatieschriftuur gehechte stukken, waarvan aan herkomst en be...

ECLI:NL:HR:2020:1214 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01744
Gepubliceerd op 08-07-2020
Schuldheling gestolen motorscooter, art. 417bis.1.a Sr. Taakstrafverbod, art. 22b Sr. Is eerdere veroordeling t.z.v. diefstal “soortgelijk” aan schuldheling? Uit tekst van art. 43b Sr en wetsgeschiedenis van art. 22b Sr moet worden afgeleid dat onder soortgelijke misdrijven in de zin van art. 22b.2.1 Sr, naast misdrijven die in art. 43b Sr “in elk geval” als soortgelijk worden aangemerkt, ook k...

ECLI:NL:HR:2020:1205 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01702
Gepubliceerd op 08-07-2020
Diefstal fietslampjes, art. 310 Sr. Middel klaagt over verwerping dat de weggenomen fietslampjes niet aan een ander toebehoorden (‘res nullius’) zodat geen sprake is van diefstal. HR: 81.1. RO.

ECLI:NL:HR:2020:1217 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01188
Gepubliceerd op 08-07-2020
Bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285 Sr), mishandeling (art. 300 Sr) en belaging (art. 285b Sr). Herstelbeslissing en ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 432.1.b Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat cassatieberoep is ingesteld nadat hof (ruim 7 maanden na arrest) bij herstelarrest in aanvulling op arrest alsnog vorderingen b.p.’s heeft toegewezen en schadevergoedin...

ECLI:NL:HR:2020:1183 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01148
Gepubliceerd op 08-07-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit aanwezig hebben van hennep en hasjiesj. Heeft hof toepassing gegeven aan art. 36e.3 Sr of aan art. 36e.3 (oud) Sr? Aangezien bewezenverklaarde feiten zijn gepleegd na 1-7-2011, kon hof aan art. 36e.3 Sr slechts toepassing geven indien sprake is van veroordeling wegens “misdrijf dat naar wettelijke omschrijving wordt bedreigd met geldboete van de vijfde categorie”. ‘...

ECLI:NL:HR:2020:1229 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01147
Gepubliceerd op 08-07-2020
Openlijke geweldpleging, art. 141 Sr. Middel over beslissing t.a.v. vordering b.p. en de svm ex art. 36f Sr. Kan de deelneming aan de gedragingen in groepsverband verdachte worden toegerekend? HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat t.b.v. in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal te ver...

ECLI:NL:HR:2020:1184 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01083
Gepubliceerd op 08-07-2020
Opzettelijk aanwezig hebben 2092,24 gram hennep en 4,85 gram hasjiesj (art. 3.C Opiumwet). Aanwezig hebben 4,85 gram hasjiesj aan te merken als misdrijf of overtreding? Art. 11.6 Ow is van belang voor beantwoording van vraag of in art. 11.2 Ow bedoelde handelingen misdrijf dan wel overtreding opleveren; v.zv. deze handelingen betrekking hebben op hoeveelheid van hennep of hasjiesj van niet meer...

ECLI:NL:HR:2020:1203 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01023
Gepubliceerd op 07-07-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen van diefstal. Mededaderschap. Middelen o.m. m.b.t. 1 afwijzing aanhoudingsverzoek en 2. oordeel hof dat w.v.v. aan betrokkene en zijn mededader kan worden toegerekend nu hetgeen de verdediging in h.b. heeft aangevoerd onvoldoende aanknopingspunten vormt om aan te nemen dat betrokkene het geld dat hij en zijn mededader door diefstal bemachtigd hadden, moes...

ECLI:NL:HR:2020:1202 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01022
Gepubliceerd op 07-07-2020
Medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels, art. 311.4 en 5 Sr en medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd, art. 420bis Sr. Middelen m.b.t. 1. afwijzing aanhoudingsverzoek en 2. het bewezenverklaarde medeplegen van en opzet van verdachte op diefstal geldbedragen met valse sleutel. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01023 P.

ECLI:NL:HR:2020:1204 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01505
Gepubliceerd op 07-07-2020
Verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, art. 6 WVW 1994. Kan de bewezenverklaarde schuld aan het verkeersongeval (bocht afsnijden waardoor aanrijding met een fietser is ontstaan) uit de gebezigde bewijsmiddelen worden afgeleid? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1232 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01134
Gepubliceerd op 07-07-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/00996, 19/01006 en 19/01116.

ECLI:NL:HR:2020:1233 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01116
Gepubliceerd op 07-07-2020
1. Medeplegen poging doodslag, art. 287 Sr, medeplegen poging zware mishandeling, art. 302 Sr en medeplegen beschadigen politiemotor, geluidsscherm en wegdek, art. 350.1 Sr door vanuit een rijdende auto een kluis op de openbare weg te gooien 2. Medeplegen diefstal van kluis, art. 311 Sr. Klachten m.b.t. voorwaardelijk opzet en medeplegen. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte ver...

ECLI:NL:HR:2020:1239 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/00996
Gepubliceerd op 07-07-2020
1. Medeplegen poging doodslag, art. 287 Sr, medeplegen poging zware mishandeling, art. 302 Sr en medeplegen beschadigen politiemotor, geluidsscherm en wegdek, art. 350.1 Sr door vanuit een rijdende auto een kluis op de openbare weg te gooien 2. Medeplegen diefstal van kluis, art. 311 Sr. Klachten m.b.t. voorwaardelijk opzet en medeplegen.HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verp...

ECLI:NL:HR:2020:1230 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01006
Gepubliceerd op 07-07-2020
1. Medeplegen poging doodslag, art. 287 Sr, medeplegen poging zware mishandeling, art. 302 Sr en medeplegen beschadigen politiemotor, geluidsscherm en wegdek, art. 350.1 Sr door vanuit een rijdende auto een kluis op de openbare weg te gooien 2. Medeplegen diefstal van kluis, art. 311 Sr. Klachten m.b.t. voorwaardelijk opzet op de dood en medeplegen. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft ve...

ECLI:NL:HR:2020:1086 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/02000
Gepubliceerd op 07-07-2020
Verkeersongeval op 3 september 2016 binnen de bebouwde kom in Nijmegen waardoor zwaar lichamelijk letsel of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan bij 3 slachtoffers. Roekeloos, onder invloed en te hard rijden, art. 6 en 8 WVW 1994. Klachten over oordeel hof dat sprake is van 1. roekeloosh...

ECLI:NL:HR:2020:1158 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/02307
Gepubliceerd op 07-07-2020
Diefstal uit auto d.m.v. braak, art. 311.1.5 Sr. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat verdachte heeft aangegeven zijn h.b. te willen doorzetten en hij mogelijk geen weet heeft van zitting, door hof afgewezen met overweging dat niet is gebleken van enige aanwijzing dat verdachte van zijn aanwezigheidsrecht gebruik wil maken. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECL...

ECLI:NL:HR:2020:1206 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/02322
Gepubliceerd op 07-07-2020
Winkeldiefstal gevolgd van geweld, art. 312 Sr. Middelen m.b.t. de (motivering van de) bewezenverklaring. 1. Kan het bewezenverklaarde uit de bewijsmiddelen volgen? 2. Alternatief scenario voldoende gemotiveerd verworpen? 3. Is de aangetroffen telefoon een daderspoor? HR: art. 81.1. RO

ECLI:NL:HR:2020:1231 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/02772
Gepubliceerd op 07-07-2020
Verduistering van geleende fiets, art. 321 Sr. Kan het direct na ontvangst ‘doorlenen’ van een fiets aan een ander worden aangemerkt als wederrechtelijk toe-eigenen van die fiets i.d.z.v. art. 321 Sr? HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat t.b.v. in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te betalen, bij gebreke van betaling en verhaa...

ECLI:NL:HR:2020:1234 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/03610
Gepubliceerd op 07-07-2020
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285.1 Sr), eenvoudige belediging van een ambtenaar (art. 266 en 267 Sr), beschadigen fietsbanden (art. 350.1 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). Middelen o.m. over 1. in de bewezenverklaring voorkomende woorden “als ik jou een keer alleen tegenkom dan leg ik je neer.” Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht? 2. Heeft het h...

ECLI:NL:HR:2020:1228 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/04321
Gepubliceerd op 07-07-2020
Rolbeslissing. Tweede Enkelvoudige Kamer HR. OM-cassatie. (Afgeleid) verschoningsrecht notariskantoor. Beslissingen over geheimhouding i.v.m. Europees Onderzoeksbevel. Ter uitvoering van EOB dat was uitgevaardigd door justitiële autoriteiten van Frankrijk is onder belanghebbenden administratie in beslag genomen en zijn digitale gegevens vastgelegd, waarna belanghebbenden o.g.v. art. 552a jo art...

ECLI:NL:HR:2020:1227 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/03850
Gepubliceerd op 07-07-2020
Rolbeslissing. Tweede Enkelvoudige Kamer HR. Beslissingen over geheimhouding i.v.m. Europees Onderzoeksbevel. Ter uitvoering van EOB dat was uitgevaardigd door justitiële autoriteiten van Frankrijk is onder belanghebbenden administratie in beslag genomen en zijn digitale gegevens vastgelegd, waarna belanghebbenden o.g.v. art. 552a jo art. 5.4.10.1 Sv klaagschrift hebben ingediend. Verzoek OM in...

ECLI:NL:HR:2020:1199 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05498
Gepubliceerd op 07-07-2020
Medeplegen voorbereiding gijzeling (art. 282a Sr) en/of wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr) en/of afpersing (art. 317 Sr) door samen met haar dochter met ander in contact te komen, waarbij is besproken haar ex-man, haar ex-schoonbroer en haar oude buurman te ontvoeren en vervolgens losgeld te vragen, en door foto’s en geschriften m.b.t. deze personen aan die ander te verstrekken om...

ECLI:NL:HR:2020:1198 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/04908
Gepubliceerd op 07-07-2020
Medeplegen voorbereiding gijzeling (art. 282a Sr) en/of wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr) en/of afpersing (art. 317 Sr) door samen met haar moeder met ander in contact te komen, waarbij is besproken haar vader, haar oom en haar oude buurman te ontvoeren en vervolgens losgeld te vragen, en door foto’s en geschriften m.b.t. deze personen aan ander te verstrekken om hem in staat te ...

ECLI:NL:HR:2020:1210 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/04634
Gepubliceerd op 07-07-2020
Wildplassen. Ontvankelijkheid verzet strafbeschikking, art 257e.1 Sv. Hof heeft verdachte n-o verklaard omdat verdachte alvorens verzet te doen door betaling van de opgelegde geldboete vrijwillig aan de strafbeschikking heeft voldaan en daarmee afstand heeft gedaan van de mogelijkheid verzet te doen. Middelen, o.m. m.b.t. verwerping verweer dat ondanks vrijwillige betaling verdachte geen afstan...

ECLI:NL:HR:2020:1154 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/03815
Gepubliceerd op 07-07-2020
Als houder van runderen (eigenaar landbouwbedrijf) aan die dieren nodige verzorging onthouden (meermalen gepleegd), art. 37 (oud) Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Bewijsklachten. Is vaststellen van welzijnsaantasting op één bepaald moment voldoende om te komen tot bewezenverklaring dat houder van dieren daaraan nodige verzorging heeft onthouden a.b.i. art. 37 (oud) GWWD? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1213 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/00938
Gepubliceerd op 07-07-2020
1. Smaadschrift, 261 Sr door op een Facebookpagina een bericht te plaatsen waarin het slachtoffer wordt beticht en/of beschuldigd van meineed. 2. Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, 285 Sr. Kan uit b.m. volgen dat verdachte opzettelijk de eer en goede naam van het slachtoffer heeft aangerand door de ttl. van een bepaald feit, met het kennelijk doel om daaraan ruchtbaarheid te ...

ECLI:NL:HR:2020:1215 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/00282
Gepubliceerd op 07-07-2020
Verspreiden, verwerven, in bezit hebben van en zich toegang verschaffen tot kinderporno, meermalen gepleegd (art. 240b Sr). Bijzondere voorwaarde, art. 14c.2.14 Sr. Kon hof controle aan huis van digitale gegevens opleggen als bijzondere voorwaarde? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1968:AB6079, inhoudende dat bijzondere voorwaarde a.b.i. art. 14c.2.14 Sr gedrag veroordeelde dien...

ECLI:NL:HR:2020:1220 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05548
Gepubliceerd op 07-07-2020
Mishandeling, terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft, art. 300.2 Sr. Middelen m.b.t. 1. verwerping van alternatief scenario en 2. vraag of bewezenverklaring van het zwaar lichamelijk letsel voldoende met redenen is omkleed. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat t.b.v. in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te ...

ECLI:NL:HR:2020:1152 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/03969
Gepubliceerd op 07-07-2020
Rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard (art. 9.2 (eerste volzin) WVW 1994) en rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs zijn geldigheid had verloren en hij bij aanvraag van nieuw rijbewijs moet voldoen aan uit recidiveregeling voortvloeiende voorwaarden (art. 9.2 (tweede volzin) WVW 1994). 1. Bewijsklacht feit 2. Levert besturen van motorrijtuig van categorie B ter...

ECLI:NL:HR:2020:1216 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/00142
Gepubliceerd op 07-07-2020
Jeugdzaak. Poging doodslag (art. 287 Sr) en openlijke geweldpleging (art. 141.1 Sr). Herstelbeslissing en ontvankelijkheid h.b. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat h.b. is ingesteld nadat Rb (ruim 3 maanden na vonnis) bij herstelvonnis in strafmotivering (van vonnis) vermelde werk...

ECLI:NL:HR:2020:1201 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05504
Gepubliceerd op 07-07-2020
Mishandeling, begaan tegen zijn kind, meermalen gepleegd, art. 300 jo. 304 Sr, handelen i.s.m. een met toepassing van art. 9.1 Wet tijdelijk huisverbod, gegeven huisverbod en opzettelijk handelen i.s.m. gedragsaanwijzing gegeven ex art. 509hh.1.b Sv. Middelen richten zich tegen de motivering van de strafoplegging, waaronder de duur van de proeftijd van 5 jaar verbonden aan het voorwaardelijk de...

ECLI:NL:HR:2020:1207 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/04179
Gepubliceerd op 07-07-2020
Schriftuur tardief, art. 437.2 Sv. Aangevoerd wordt dat termijnoverschrijding verschoonbaar is, nu mededeling betekening aanzegging in cassatie op achterzijde van aan raadsvrouw verzonden brief is afgedrukt en voorzijde van brief als onderwerp “digitaal procederen bij HR” vermeldt. Levert aangevoerde (geadresseerde hoeft er niet op bedacht te zijn dat achterzijde van brief relevante informatie ...

ECLI:NL:HR:2020:1129 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05515
Gepubliceerd op 07-07-2020
Mishandeling politieambtenaar, art. 300.1 jo. art. 304.2 Sr. 1. Motivering tul beslissing, art. 14j.1 (oud) Sr. Heeft hof gemotiveerd beslist op vordering tul door vonnis Pr met aanvulling van gronden te bevestigen? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Noch ‘s hofs arrest noch bevestigd vonnis Pr houdt motivering in t.a.v. beslissin...

ECLI:NL:HR:2020:1182 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05467
Gepubliceerd op 07-07-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit aanwezig hebben hennep, hennepteelt en diefstal elektriciteit. Heeft hof toepassing gegeven aan art. 36e.3 Sr of aan art. 36e.3 (oud) Sr? Aangezien bewezenverklaarde feiten zijn gepleegd na 1-7-2011, kon hof aan art. 36e.3 Sr slechts toepassing geven indien sprake is van veroordeling wegens “misdrijf dat naar wettelijke omschrijving wordt bedreigd met geldboete van ...

ECLI:NL:HR:2020:1212 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05099
Gepubliceerd op 07-07-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen mensenhandel. Relatieve competentie, bevoegd gerecht in e.a. en in h.b. Was Rb Leeuwarden bevoegd kennis te nemen van ontnemingsvordering in e.a. en is hof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, in h.b. bevoegd, nu in strafzaak Rb Rotterdam oorspronkelijk bevoegde gerecht was en Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen per 1-1-2013 is verv...

ECLI:NL:HR:2010:BO2972 Hoge Raad, 14-12-2010, 09/04626 J
Gepubliceerd op 06-07-2020
Motivering strafoplegging. Hof neemt bij de strafoplegging in aanmerking dat de desinteresse van de verdachte onder meer blijkt uit het feit dat verdachte ervoor gekozen heeft niet ter terechtzitting te verschijnen. HR: art. 81 RO.

ECLI:NL:HR:1994:AD2114 Hoge Raad, 31-05-1994, 96993
Gepubliceerd op 03-07-2020
Aanwezig hebben van (meer dan 30 gram) hennep (meermalen gepleegd), art. 3.C Opiumwet. 1. Beroep op art. 11.4 Ow, inhoudende dat art. 11.2 Ow niet van toepassing is indien het gaat om niet meer dan 30 gram hennep. 2. Valt gehele hennepplant onder hennep a.b.i. Ow? Ad 1. Uitgangspunt dat art. 11.4 Ow strafuitsluitingsgrond inhoudt, berust op onjuiste opvatting. Deze bepaling is slechts van belan...

ECLI:NL:HR:2020:1171 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01482
Gepubliceerd op 01-07-2020
Verduistering in dienstbetrekking, meermalen gepleegd (art. 322 Sr) en witwassen, meermalen gepleegd door verduisterde geldbedragen (€ 1.035.546,46) via internet over te maken naar bankrekening van anderen en geldbedragen om te zetten in bitcoins en andere cryptovaluta, art. 420bis.1.b Sr. 1. Kwalificatie van omzetten van verduisterde geldbedragen in bitcoins als witwassen. Zijn gedragingen van...

ECLI:NL:HR:2020:1167 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01736
Gepubliceerd op 30-06-2020
Jeugdzaak. Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Geen cassatieberoep open, art. 427.2 Sv. ’s Hofs uitspraak heeft betrekking op overtreding van art. 107.1 WVW 1994. Hof heeft voor dat feit geldboete van € 200, subsidiair 4 dagen jeugddetentie opgelegd. O.g.v. art. 427 Sv staat tegen ‘s hofs uitspraak geen cassatieberoep open. Om die reden kan HR cassatieberoep van verdachte niet in beha...

ECLI:NL:HR:2020:1166 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01084
Gepubliceerd op 30-06-2020
Beklag, klaagschrift a.b.i. art. 164.8 WVW 1994 tegen invordering en inhouding rijbewijs. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Rb heeft bij beschikking van 18-12-2018 klaagschrift van klager dat strekt tot teruggave van zijn rijbewijs, ongegrond verklaard. Uit door AG ingewonnen inlichtingen blijkt dat rijbewijs op 5-6-2019 is teruggegeven aan klager. Dit betekent dat klager geen belang meer heeft ...

ECLI:NL:HR:2020:1165 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/00120
Gepubliceerd op 30-06-2020
Cassatieberoep te laat ingesteld, art. 432.1.b Sv. In art. 432.1.b Sv is bepaald dat cassatieberoep moet worden ingesteld binnen 14 dagen na einduitspraak als verdachte op tz. of nadere tz. is verschenen. Volgens stukken is verdachte op tz. in h.b. verschenen. Daarom had o.g.v. art. 432.1.b Sv cassatieberoep moeten worden ingesteld binnen 14 dagen na einduitspraak van hof van 12-12-2018. Beroep...

ECLI:NL:HR:2020:1164 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/05538
Gepubliceerd op 30-06-2020
Openlijke geweldpleging in Gouda, art. 141. Sr. Gebruik voor bewijs van eigen waarneming door hof van camerabeelden. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1163 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/05063
Gepubliceerd op 30-06-2020
Gewapende overval op coffeeshop. Medeplegen diefstal met geweld, art. 312.2.2 Sr. 1. Bewijsklacht. 2. Verzoek tot aanhouding inhoudelijke behandeling teneinde resultaten van meineedonderzoek naar ontlastende verklaring van medeverdachte af te wachten. 3. Uos t.a.v. gestelde aanwezigheid van verdachte als bezoeker in coffeeshop en betrouwbaarheid van ontlastende verklaring van medeverdachte. 4. ...

ECLI:NL:HR:2020:1168 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/03073
Gepubliceerd op 30-06-2020
Cassatieberoep te laat ingesteld, art. 432.2 Sv. In art. 432.2 Sv is bepaald dat cassatieberoep moet worden ingesteld binnen 14 dagen nadat zich omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat uitspraak verdachte bekend is. Akte cassatie houdt in dat verdachte zelf ter griffie is verschenen voor instellen van beroep. Aan voormelde akte is schriftelijk stuk (‘motivering voor cassatie acte...

ECLI:NL:HR:2020:1075 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/03217
Gepubliceerd op 30-06-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit afpersingen. Had hof in strafzaak opgelegde proceskostenveroordeling m.b.t. b.p.’s in mindering moeten brengen op w.v.v.? Art. 36e.8 (oud) Sr. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel v.zv. het ziet op het in mindering brengen van proceskostenveroordelingen t.a.v. b.p.’s A, B, C en E en faalt middel v.zv. het ziet op het in mindering brengen van proceskostenveroo...

ECLI:NL:HR:2020:1161 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/02683
Gepubliceerd op 30-06-2020
Medeplegen telen hennep (art. 3.B Opiumwet) en medeplegen diefstal d.m.v. verbreking (art. 311.1 Sr). Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.c Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding wegens psychische gesteldheid? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AN8587 m.b.t. bijzondere omstandigheden die overschrijding van termijn ...

ECLI:NL:HR:2020:1157 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01833
Gepubliceerd op 30-06-2020
OM-cassatie. Vrijspraak vader die zijn dochter niet heeft ingeschreven op school (overtreding van art. 2.1 Leerplichtwet 1969). Geslaagd beroep op vrijstelling a.b.i. art. 5.b Lpw o.g.v. holistische levensovertuiging. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:1925 m.b.t. onderzoeksplicht rechter indien beroep is gedaan op vrijstellingsgrond a.b.i. art. 5.b Lpw, begrip richting a.b....

ECLI:NL:HR:2020:1159 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/05187
Gepubliceerd op 30-06-2020
Herziening. Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en medeplegen inbreuk maken op auteursrecht van kamer van koophandel, meermalen gepleegd (art. 31b Auteurswet). Aangevoerd wordt dat onderzoek van zaak zou hebben geleid tot vrijspraak indien hof bekend zou zijn geweest met gronden waarop hof medeverdachte heeft vrijgesproken van aan hem tlgd. gedragingen m.b.t. voorwerp waar...

ECLI:NL:HR:2020:1123 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/04205
Gepubliceerd op 30-06-2020
Rijden onder invloed (art. 8.2.a WVW 1994) en snelheidsovertreding (art. 62 jo bord A1 RVV 1990). Executieverjaring i.h.k.v. (gedeeltelijke) toewijzing van vordering tul van voorwaardelijk opgelegde ontzegging bevoegdheid motorrijtuigen te besturen. Is recht tot uitvoering van die bijkomende straf o.g.v. art. 76.1 (oud) Sr jo. art. 70 Sr vervallen? O.g.v. art. 76 (oud) Sr jo. art. 70 Sr vervalt...

ECLI:NL:HR:2020:1162 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01143
Gepubliceerd op 30-06-2020
Woningoverval in Heerhugowaard in 2009. Medeplegen diefstal met geweld van groot geldbedrag (ongeveer € 400.000), art. 312.2.2 Sr. Toereikend bewijs medeplegen? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316 m.b.t. motiveringsplicht voor rechter ingeval medeplegen niet bestaat uit gezamenlijke uitvoering. Daarbij kan van belang zijn in h...

ECLI:NL:HR:2020:1074 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/02310
Gepubliceerd op 30-06-2020
Opzettelijk gebruik maken van vervalste kredietovereenkomst en bankafschriften om krediet te verkrijgen, art. 225.2 Sr. Afwijzing van bij appelschriftuur en ttz. in h.b. gedaan verzoek tot horen van persoon die kredietaanvraag zou hebben ingediend en geschriften zou hebben vervalst en afwijzing (in arrest) van bij pleidooi herhaald voorwaardelijk verzoek tot horen van die getuige. HR: Op redene...

ECLI:NL:HR:2020:1156 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/00650
Gepubliceerd op 30-06-2020
Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel (schedelbreuk) tot gevolg door als uitsmijter van discotheek vervelende bezoeker klap in gezicht te geven, art. 301.2 Sr. Verzuim te beslissen op beroep op noodweerexces? Art. 358.3 Sv. Hof heeft beroep op noodweer gemotiveerd verworpen. Hof heeft door raadsman aangevoerde kennelijk niet tevens opgevat als voldoende duidelijk beroep op noodweerexces waa...

ECLI:NL:HR:2020:1128 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/00390
Gepubliceerd op 30-06-2020
Medeplegen diefstal d.m.v. braak, meermalen gepleegd (art. 311.1 Sr) en opzetheling motor (art. 416.1.a Sr). 1. Bewijsklachten medeplegen gekwalificeerde diefstal. 2. Bewijsklachten opzetheling. 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. en 2. HR: art. 81.1 RO. Ad 3. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat te...

ECLI:NL:HR:2020:1073 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/04075
Gepubliceerd op 30-06-2020
Poging tot doodslag, meermalen gepleegd (art. 287 Sr), opzettelijke brandstichting (art. 157.2 Sr) en vernieling, meermalen gepleegd (art. 350.1 Sr) door verdachte begaan nadat hij door gebruik van amfetamine en wodka in psychose met paranoïde wanen is geraakt. 1. Art. 39 Sr en culpa in causa. Verweer dat feiten niet aan verdachte kunnen worden toegerekend, omdat hij handelde vanuit acute psych...

ECLI:NL:HR:2020:1155 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/03043
Gepubliceerd op 30-06-2020
Diefstal d.m.v. braak uit woning (art. 311.1.5 Sr) en beschadiging bank en deur van politiecel (art. 350.1 Sr). Grondslag controle voertuig. Verweer strekkende tot n-o OM in strafvervolging van verdachte dan wel bewijsuitsluiting. Hof heeft vastgesteld dat door opsporingsambtenaren (A en B) voertuig waarin verdachte zat is stilgezet. Deze opsporingsambtenaren waren bekend met recente woninginbr...

ECLI:NL:HR:2020:1160 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/02483
Gepubliceerd op 30-06-2020
Herziening. Medeplegen aanwezig hebben 40 kilo hennep (art. 3.C jo. 11.5 Opiumwet), medeplegen diefstal (art. 311.1.4 Sr) en witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b Sr). Aangevoerd wordt dat Rb OM n-o zou hebben verklaard indien zij bekend zou zijn geweest met arrest hof in zaak tegen medeverdachte (OM n-o vanwege onrechtmatige inzet van burger in vooronderzoek). HR herhaalt relevante ov...

ECLI:NL:HR:2020:1127 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/01343
Gepubliceerd op 30-06-2020
Medeplegen diefstal d.m.v. braak van motor, meermalen gepleegd (art. 311.1 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Uos betrouwbaarheid herkenningen verbalisanten. 3. Alternatieve verklaring verdachte voor aantreffen dactyloscopische sporen. 4. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1., 2. en 3. HR: art. 81.1 RO. Ad 4. HR ambtshalve: Hof heeft v...

ECLI:NL:HR:2020:1126 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/01342
Gepubliceerd op 30-06-2020
Opzetheling motor, art. 416.1.a Sr. 1. Heeft verdachte motor voorhanden gehad a.b.i. art. 416 Sr? 2. Wist verdachte t.t.v. voorhanden krijgen dat motor door misdrijf verkregen goed betrof, nu hij (gestolen) motor zonder kenteken ’s ochtends vroeg (naar eigen zeggen) op verzoek van vriend in buitenland samen met voor hem onbekende anderen heeft weggezet in parkeergarage? HR: art. 81.1 RO. Samenh...

ECLI:NL:HR:2020:1149 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/01059
Gepubliceerd op 30-06-2020
Medeplegen afpersing, meermalen gepleegd (art. 317.1 en 317.3 jo. 312.2.2 Sr) en oplichting door jonge vrouw door samenweefsel van verdichtsels te bewegen tot aangaan van schulden in de vorm van telefoonabonnementen en afbetalingsregeling voor MacBook (art. 326.1 Sr). 1. Bewijsklacht oplichting. Had aangeefster onjuiste voorstelling van zaken moeten doorzien? 2. Omzetting vervangende hechtenis ...

ECLI:NL:HR:2020:1076 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/03221
Gepubliceerd op 30-06-2020
Medeplegen afpersing, meermalen gepleegd (art. 317.1 en 317.3 jo. 312.2.2 Sr art. 317 Sr) door anderen te dwingen om op eigen naam telefoonabonnementen af te sluiten en telefoons aan hem af te geven. 1. Bewijsminimum art. 342.2. Sv (unus testis). 2. Uos betrouwbaarheid verklaringen aangevers. 3. Denaturering verklaring medeverdachte. 4. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadever...

ECLI:NL:HR:2020:1172 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/03119
Gepubliceerd op 30-06-2020
Diefstal auto, art. 310 Sr. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat hij niet weet waarom verdachte niet ttz. is verschenen maar dat verdachte heeft aangegeven graag aanwezig te willen zijn op tz., door hof afgewezen met overweging dat er geen gronden zijn aangegeven door raadsman die tot toewijzing van aanhoudingsverzoek dienen te leiden. Voldaan aan eis dat concreet omstan...

ECLI:NL:HR:2020:1170 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/03112
Gepubliceerd op 30-06-2020
Medeplegen ‘doen uitgaan’ naar Duitsland van vuurwapens en munitie (meermalen gepleegd) bestemd voor nieuw opgerichte “chapter” van motorclub in Duisburg i.h.k.v. bendeoorlog met andere motorclub, art. 14.1 WWM. 1. Afwijzing (voorwaardelijke) getuigenverzoeken. 2. Bewijsklacht feit 1. Bewezenverklaring gedragingen met nader omschreven wapens slechts mogelijk o.b.v. ‘wapenrapportage’? 3. Bewijsk...

ECLI:NL:HR:2020:1153 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/03114
Gepubliceerd op 30-06-2020
Medeplegen ‘doen uitgaan’ naar Duitsland van 2 automatische vuurwapens en munitie bestemd voor nieuw opgerichte “chapter” van motorclub in Duisburg i.h.k.v. bendeoorlog met andere motorclub, art. 14.1 WWM. Toereikend bewijs medeplegen doen uitgaan wapens en munitie? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316 m.b.t. motiveringsplicht ...

ECLI:NL:HR:2020:1125 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01315
Gepubliceerd op 30-06-2020
OM-cassatie. Vervolging ouders n.a.v. overlijden van hun 8 maanden oude baby t.g.v. geweld in 2010. Vrijspraak moeder t.z.v. medeplegen gekwalificeerde mishandeling (art. 300.2 en 300.3 jo. 304.1 Sr), in hulpeloze toestand laten van aan haar zorg toevertrouwde baby (art. 255 Sr) en door schuld veroorzaken van dood (art. 307.1 Sr) of zwaar lichamelijk letsel (art. 308.1 Sr). 1. Vrijspraak medepl...

ECLI:NL:HR:2020:1124 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01313
Gepubliceerd op 30-06-2020
OM-cassatie. Vervolging ouders n.a.v. overlijden van hun 8 maanden oude baby t.g.v. geweld in 2010. Vrijspraak vader t.z.v. medeplegen gekwalificeerde mishandeling (art. 300.2 en 300.3 jo. 304.1 Sr) en in hulpeloze toestand laten van aan zijn zorg toevertrouwde baby (art. 255 Sr). 1. Vrijspraak medeplegen gekwalificeerde mishandeling. 2. Vrijspraak opzet op in hulpeloze toestand laten van baby....

ECLI:NL:HR:2020:1104 Hoge Raad, 23-06-2020, 18/04530
Gepubliceerd op 23-06-2020
OM-cassatie en cassatie verdachte. Overtreding gebiedsverbod (meermalen gepleegd), art. 184.1 Sr. Strafvervolging vanwege overtreding van bestuurlijk gebiedsverbod nadat RC vordering tul van vervangende hechtenis wegens niet naleving van datzelfde gebiedsverbod (als vrijheidsbeperkende maatregel) heeft afgewezen. 1. Cassatie verdachte. Geen schriftuur. 2. OM-cassatie. Hof heeft OM n-o verklaard...

ECLI:NL:HR:2020:1101 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/04768
Gepubliceerd op 23-06-2020
OM cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag (€ 144.430), (reis)bescheiden en 2 telefoons onder klager, die vanuit Paramaribo op Schiphol is aangekomen, t.z.v. verdenking van witwassen, waarna (reis)bescheiden en geld aan klager zijn teruggegeven. Verzet strafvorderlijk belang van waarheidsvinding zich niet langer tegen opheffing beslag? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt klacht. C...

ECLI:NL:HR:2020:1077 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/03524
Gepubliceerd op 23-06-2020
Uitkeringsfraude. Nalaten gegevens te verstrekken door aan UWV niet te melden dat zij niet in loondienst was bij failliet verklaard bedrijf (art. 227b Sr) en valsheid in geschrift door bij aanvraag WW-uitkeringen gebruik te maken van valse arbeidsovereenkomst en valse salarisspecificaties (art. 225.2 Sr). Heeft hof in strijd met art. 359.2 Sv verzuimd gemotiveerd te beslissen op uos m.b.t. over...

ECLI:NL:HR:2020:1099 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/02400
Gepubliceerd op 23-06-2020
Valsheid in geschrift, art. 225.1 Sr. Middelen over 1. ontoereikende motivering oordeel dat geschrift “in strijd met de waarheid” is en over reactie op u.o.s. over betrouwbaarheid van verklaring daaromtrent en 2. bewijsklacht v.zv. inhoudend “gebruik heeft/gemaakt als ware het echt en onvervalst en opzettelijk heeft/ doen afleveren door tussenkomst van A”. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1106 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/00558
Gepubliceerd op 23-06-2020
Feitelijk leiding geven aan en opdracht geven tot het door een rechtspersoon begaan van bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd (art. 341 (oud) jo. 51 Sr). Bewijsklachten over 1. opzet op de bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers en 2. het oordeel dat verdachte feitelijk leiding zou hebben gegeven aan de verboden gedraging. HR: Art. 81.1 RO. Samenhang met 19/00557.

ECLI:NL:HR:2020:1105 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/00557
Gepubliceerd op 23-06-2020
Feitelijk leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd (art. 341 (oud), jo. art. 51 Sr). Bewijsklachten over 1. opzet op bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers en 2. feitelijk leiding geven aan de B.V. door de verdachte. HR: 81.1 RO. Samenhang met 19/00558.

ECLI:NL:HR:2020:1108 Hoge Raad, 23-06-2020, 20/00592
Gepubliceerd op 23-06-2020
Beklag, beslag n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Duitse autoriteiten op administratie en voorraden onder klaagster (rechtspersoon) t.z.v. verdenking van overtreding Wet dieren. 1. Is sprake van dubbele strafbaarheid? Art. 5.4.4.2 Sv. 2. Kon Rb niet beslissen over hoeveelheid inbeslaggenomen voorwerpen die aan Duitse autoriteiten overgedragen werden en daarover ook geen concrete aanwijzingen ...

ECLI:NL:HR:2020:1071 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/00900
Gepubliceerd op 23-06-2020
Onttrekken van een auto aan het beslag, art. 198 Sr. Bewijsklachten over een onjuiste interpretatie van art. 198.1 Sr en verwerping verweer van verdachte t.a.v. bevoegdheid van de deurwaarder. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1096 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/00291
Gepubliceerd op 23-06-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. bedreiging, art. 285.1 Sr. Na sluiting onderzoek ter kennis van hof (99e kamer) gekomen e-mailbericht van raadsman van verdachte aan medewerker van ressortsparket (met o.m. aanhoudingsverzoek) aan te merken als appelschriftuur houdende grieven a.b.i. art. 410.1 Sv? Nu achteraf gezien blijkt dat door raadsman verstuurde e-mail kennelijk a.g.v. administratieve...

ECLI:NL:HR:2020:1094 Hoge Raad, 23-06-2020, 18/03124
Gepubliceerd op 23-06-2020
Medeplegen mensenhandel (meermalen gepleegd) door uit Polen afkomstige vrouwen naar Nederland over te brengen om daar prostitutiewerkzaamheden te verrichten, art. 273f.1 Sr. 1. Redelijke termijn in e.a. (16 maanden of 2 jaar). Beroep op overschrijding redelijke termijn in e.a. t.a.v. verdachte die t.t.v. behandeling in e.a. in vrijheid is gesteld. 2. Vordering b.p. Kon hof hoger bedrag aan mat...

ECLI:NL:HR:2020:1103 Hoge Raad, 23-06-2020, 14/00625
Gepubliceerd op 23-06-2020
Beklag, beslag van i.h.k.v. rechtshulpverzoek van Duitsland inbeslaggenomen stukken van overtuiging en gegevensdragers onder verschillende rechtspersonen t.z.v. verdenking van marktmanipulatie bij beursgang. Art. 552p (oud) Sv. Heeft Rb met voldoende nauwkeurigheid bepaald op welke stukken van overtuiging en gegevensdragers verleend verlof in de zin van art. 552p (oud) Sv betrekking heeft? Rb h...

ECLI:NL:HR:2020:1102 Hoge Raad, 23-06-2020, 14/00624
Gepubliceerd op 23-06-2020
Beklag ex art. 552a Sv gericht tegen de inbeslagneming van voorwerpen ingevolge een verzoek tot rechtshulp van de Duitse autoriteiten. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 14/00625.

ECLI:NL:HR:2020:1100 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/03559
Gepubliceerd op 23-06-2020
Belediging politieambtenaar, art 266.1 jo. 267.2 Sr. Motivering tul beslissing, art. 14j.1 (oud) Sr. Heeft hof gemotiveerd beslist op vordering tul? Hof heeft tul gelast van voorwaardelijk opgelegde taakstraf van 40 uren en die beslissing niet gemotiveerd. Deze beslissing is daarom niet voorzien van in art. 14j.1 (oud) Sr (vanaf 01-01-2020: art. 6:6:5.1 jo. art. 6:6:21.1 Sv) vereiste motivering...

ECLI:NL:HR:2020:1087 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/01390
Gepubliceerd op 23-06-2020
Medeplegen bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en medeplegen van bedreiging met verkrachting, geuit tegen ex-vriendin van verdachte in filmpjes via “Facebook Live”. 1. Bewijsklacht t.a.v. door hof in bewijsoverwegingen opnemen dat verdachte ttz. in e.a. heeft verklaard eerder te zijn veroordeeld voor verkrachting van het nichtje van aangeefster en aannemelijk was dat zij daarva...

ECLI:NL:HR:2020:1098 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/00810
Gepubliceerd op 23-06-2020
Ontucht met toentertijd 15-jarige pleegdochter (art. 245 Sr). 1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat t.b.v. in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te betalen, bij gebreke van beta...

ECLI:NL:HR:2020:1097 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/00373
Gepubliceerd op 23-06-2020
Schuldheling op Marktplaats gekochte scooteronderdelen, art. 417bis.1.a Sr. Bewijsklacht t.a.v. “redelijkerwijs had moeten vermoeden”. Is verdachte in die mate tekortgeschoten in zijn onderzoeksplicht naar herkomst van scooteronderdelen dat hij met voor schuldheling vereiste aanmerkelijke onvoorzichtigheid heeft gehandeld? In aanmerking genomen dat uit bewijsvoering niet z.m. kan worden afgelei...

ECLI:NL:HR:2020:1033 Hoge Raad, 23-06-2020, 18/05517
Gepubliceerd op 23-06-2020
Verduistering paard dat aangeefster op afbetaling heeft gekocht van verdachte (huurkoop), art. 321 Sr. Behoorde paard niet langer aan verdachte toe a.b.i. art. 321 Sr? Hof heeft vastgesteld dat civiele kamer van hof bij onherroepelijk arrest voor recht heeft verklaard dat rechtsverhouding tussen verdachte en aangeefster m.b.t. paard huurkoop is en dat aangeefster na betaling van 48 maandelijkse...

ECLI:NL:HR:2020:1095 Hoge Raad, 23-06-2020, 18/04751
Gepubliceerd op 23-06-2020
Ontucht met toentertijd 12-jarige dochter door vader (art. 244, 245 en 249 Sr). 1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen dochter voldoende steun in verklaring moeder over gebruik van 3 zakdoeken door verdachte? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM2452...

ECLI:NL:HR:2020:1085 Hoge Raad, 23-06-2020, 18/03101
Gepubliceerd op 23-06-2020
Oplegging TBS t.z.v. (poging tot) uitlokken ontucht door zich op sociale media voor te doen als minderjarig meisje en minderjarige jongens te bewegen ontuchtige handelingen met zichzelf te plegen (art. 248a Sr) en grooming (art. 248e Sr) 1. Verleidingsfeiten aan te merken als ‘geweldsmisdrijven’? Is sprake van misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor onaantastbaarheid van lichaa...

ECLI:NL:HR:2020:1092 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/03289
Gepubliceerd op 23-06-2020
Gekwalificeerde doodslag (art. 288 Sr), vrijheidsberoving (art. 282 Sr) en verkrachting (art. 242 Sr) jonge vrouw in 2017 in Soest en mishandeling beveiligingsmedewerker, meermalen gepleegd (art. 300 Sr). 1. Heeft hof juiste rechtsgevolgen verbonden aan onrechtmatig optreden politie bij arrestatie verdachte? Art. 359a Sv i.g.v. schending van art. 29.2 Sv en art. 3 EVRM. 2. Omzetting vervangende...

ECLI:NL:HR:2020:1072 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/02707
Gepubliceerd op 23-06-2020
Poging doodslag op baby door zijn 27 dagen oude zoontje heen en weer te schudden (shaken baby syndroom), art. 287 Sr. Mag forensisch medisch rapport van deskundige tot bewijs worden gebruikt? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2006:AU9130 m.b.t. selectie en waarderingsvrijheid van feitenrechter van beschikbaar feitenmateriaal en diens motiveringsplicht ex art. 359 lid 2 Sv i.g.v....

ECLI:NL:HR:2020:1093 Hoge Raad, 23-06-2020, 17/05865
Gepubliceerd op 23-06-2020
Haagse borstendokter. Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg (meermalen gepleegd) door als directeur van kliniek in Den Haag borstvergrotende operaties uit te voeren die bij verschillende patiënten leiden tot infecties, art. 300.2 Sr. 1. Opzet op toebrengen van letsel? 2. Beroep op ‘medische exceptie’. 3. Causaal verband tussen gedragingen verdachte en bij patiënten ontstaan letse...

ECLI:NL:HR:2020:1056 Hoge Raad, 16-06-2020, 20/01214
Gepubliceerd op 16-06-2020
Cassatie in het belang van de wet. Beschikking hof tot toekenning van vergoeding voor kosten rechtsbijstand verleend in aan behandeling van strafzaak voorafgegane beklagprocedure, art. 591.2 en 591.5 (oud) Sv jo. art. 591a.2 en 591a.4 (oud) Sv (thans: art. 529.2 en 529.5 jo. art. 530.2 en 530. 4 Sv). Mogelijkheid voor indiener van klaagschrift a.b.i. art. 552a Sv vergoeding te krijgen voor kost...

ECLI:NL:HR:2020:1055 Hoge Raad, 16-06-2020, 20/00962
Gepubliceerd op 16-06-2020
Cassatie in het belang van de wet. Hof heeft i.h.k.v. Wahv aan betrokkene opgelegde (boete)beschikking t.z.v. parkeren in strijd met parkeerverbod vernietigd. Kan Wahv-boete worden opgelegd voor overtreden van verkeersteken/verkeersbord dat gebod of verbod inhoudt, wanneer blijkt dat plaatsing daarvan (nog) niet berust op geldig verkeersbesluit? O.g.v. art. 62 RVV 1990 zijn weggebruikers verpli...

ECLI:NL:HR:2020:1049 Hoge Raad, 16-06-2020, 20/00182
Gepubliceerd op 16-06-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hond (Pekinees) onder klaagster t.z.v. verdenking van dierenmishandeling, waarna Rb klaagster aanwijst als bewaarder van hond en haar beklag ongegrond verklaart. Kon Rb klaagster aanwijzen als bewaarder van hond? Art. 118 Sv. Beslissing Rb luidt: “verklaart het beklag ongegrond”. Overweging in beschikking “wel wordt klaagster aangesteld als bewaarste...

ECLI:NL:HR:2020:1052 Hoge Raad, 16-06-2020, 19/03476
Gepubliceerd op 16-06-2020
Geen afschrift appeldagvaarding verzonden naar raadsvrouw, art. 48 Sv. HR: middel slaagt. Redenen daarvoor staan vermeld in de CAG. CAG: Bij de stukken bevindt zich een stelbrief van een advocaat, terwijl niet blijkt dat een afschrift van de dagvaarding aan haar is gezonden. Ttz. In h.b. is noch verdachte noch diens raadsvrouw verschenen. Uit het voorgaande vloeit het ernstige vermoeden voort d...

ECLI:NL:HR:2020:1048 Hoge Raad, 16-06-2020, 19/03347
Gepubliceerd op 16-06-2020
Beklag, beslag op o.m. iMac met groot aantal medische gegevens over ambulancevervoer onder directeur van bedrijf dat internationaal ambulancevervoer regelt t.z.v. verdenking van gijzeling en poging tot zware mishandeling. Afgeleid verschoningsrecht van directeur internationaal ambulancevervoer m.b.t. medische gegevens, dat is afgeleid van verschoningsrecht van onbekende (buitenlandse) artsen, a...

ECLI:NL:HR:2020:1024 Hoge Raad, 16-06-2020, 19/03045
Gepubliceerd op 16-06-2020
Economische zaak. Wet Dieren. Middelen over de kwalificaties van het kort gezegd overtreden van bepalingen in art. 2.2 Wet Dieren als economisch delict en het (voorwaardelijk) opzet op het onvolledig bijhouden van een register, art. 2.2 lid 10 onder I Wet Dieren jo. art. 2.10 Besluit houders van dieren. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03041 en 19/03042.

ECLI:NL:HR:2020:1023 Hoge Raad, 16-06-2020, 19/03042
Gepubliceerd op 16-06-2020
Economische zaak. Als veehouder (maatschap) bij herhaling niet op juiste wijze verzorgen en voederen van schapen en runderen, overtredingen van Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Strafmotivering (geldboete van € 3.750 en 3 geldboetes van € 250). In strafverzwarende zin betrekken in strafoplegging van strafrechtelijke veroordeling die nog niet onherroepelijk is voorafgaand aan begaan bewez...

ECLI:NL:HR:2020:1022 Hoge Raad, 16-06-2020, 19/03041
Gepubliceerd op 16-06-2020
Economische zaak. Nu het cassatiemiddel is ingetrokken, kan verdachte in het beroep niet worden ontvangen (vgl. ECLI:NL:HR:2001:AD4299). Samenhang met 19/03042 en 19/03045.

ECLI:NL:HR:2020:1028 Hoge Raad, 16-06-2020, 19/02893
Gepubliceerd op 16-06-2020
Opzetheling merkbril, art. 416.1.a Sr. 1. Bewijsklacht. Wetenschap misdadige herkomst. 2. Strafmotivering. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1047 Hoge Raad, 16-06-2020, 19/01821
Gepubliceerd op 16-06-2020
Art. 423.4 Sv. Casus: 5 feiten, bij de rb veroordeling voor alle 5, 1 hoofdstraf opgelegd. H.b. alleen t.a.v. 2 feiten. Hof spreekt vrij van die 2 feiten en geeft strafbepaling cfm. art. 423.4 Sv voor de andere 3. Middel tegen het ook uit h.b. houden van beslagbeslissingen die volgens het hof aan die 3 niet aan de orde zijnde feiten zijn gekoppeld en middel over de redelijke termijn in cassatie...

ECLI:NL:HR:2020:1034 Hoge Raad, 16-06-2020, 19/01651
Gepubliceerd op 16-06-2020
Herziening. Openlijke geweldpleging met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg in 2007 in Arnhem, art. 141.2.2 Sr. Aangevoerd wordt dat hof aanvrager zou hebben vrijgesproken indien hof bekend zou zijn geweest met bij aanvraag gevoegd(e) analyse, rapport en handgeschreven verklaringen. HR: Op in CAG vermelde gronden kan het in aanvraag aangevoerde niet worden aangemerkt als gegeven a.b.i. art. 457...

ECLI:NL:HR:2020:1035 Hoge Raad, 16-06-2020, 19/01495
Gepubliceerd op 16-06-2020
Jeugdzaak. Smaadschrift door deel van politieverklaring van aangeefster over betrokkenheid van verdachte bij brandstichting op Snapchat te plaatsen met daarbij tekst “snitch van Parkwijk” (art. 261.2 Sr) en medeplegen brandstichting boot (art. 157.1 Sr). 1. Smaadschrift. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat verdachte door tll. van bepaald feit eer en/of goede naam van aangeefster heeft aan...

ECLI:NL:HR:2020:942 Hoge Raad, 16-06-2020, 18/05394
Gepubliceerd op 16-06-2020
Poging tot zware mishandeling met voorbedachte raad door samen met ander in auto naar woning van aangever te rijden, die woning binnen te stormen en aangever met boksbeugel tegen zijn gezicht te slaan, art. 303.1 Sr. Bewezenverklaring voorbedachte raad toereikend gemotiveerd? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:963 m.b.t. voorbedachte raad en motiveringsplicht rechter. Hof he...

ECLI:NL:HR:2020:1032 Hoge Raad, 16-06-2020, 18/03088
Gepubliceerd op 16-06-2020
Mensenhandel t.a.v. minderjarige (art. 273f.1.5 Sr) en onttrekken van minderjarige aan gezag (art. 279.1 Sr) door 17-jarig meisje, dat in gesloten instelling voor jeugdpsychiatrie verblijft, op te halen bij die instelling, mee naar huis te nemen, bij hem te laten logeren en te helpen bij werk in prostitutie. 1. Heeft moeder van aangeefster verklaring afgelegd zonder dat zij als getuige was beëd...

ECLI:NL:HR:2020:1057 Hoge Raad, 16-06-2020, 18/04476
Gepubliceerd op 16-06-2020
Verkrachting (art. 242 Sr) van en doodslag (art. 287 Sr) op toentertijd 15-jarig meisje in (de buurt van) Eindhoven in 1995 door toentertijd 28-jarige verdachte. Cold case. 1. Beperking cassatieberoep t.a.v. beslissingen over vorderingen b.p.’s. Is HR bevoegd te oordelen over middelen b.p.’s, nu verdachte zijn beroep t.a.v. beslissingen hof over vorderingen b.p.’s heeft ingetrokken? 2. Verzuim ...

ECLI:NL:HR:2020:1050 Hoge Raad, 16-06-2020, 19/01243
Gepubliceerd op 16-06-2020
Doodslag (art. 287 Sr) en gekwalificeerde doodslag (art. 288 Sr) op dezelfde dag in januari 2013 te Groningen. Middelen over het oogmerk bij de gekwalificeerde doodslag op A en het (voorwaardelijk) opzet op de dood bij B, het verschil bij het toerekenen van beide feiten en de combinatie van gevangenisstraf (van 24 jaar) en tbs met dwangverpleging. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1054 Hoge Raad, 16-06-2020, 18/02713
Gepubliceerd op 16-06-2020
Mislukte ripdeal in hotel te Zeist, waarbij persoon (Colombiaan) om het leven is gekomen. (Poging tot) doodslag, art. 287 Sr. 1. Noodweer, proportionaliteitseis. Staat afvuren van meerdere kogels in redelijke verhouding tot verschijning van gewapende man met bivakmuts uit badkamer? 2. Noodweerexces. Inconsistentie tussen motivering verwerping beroep op noodweerexces en motivering bewezenverklar...

ECLI:NL:HR:2020:1053 Hoge Raad, 16-06-2020, 18/03307
Gepubliceerd op 16-06-2020
Economische zaak. Incident bij Makkinga waar bij het schoonmaken van een mestsilo 3 personen zijn overleden en 1 persoon zwaargewond is geraakt. Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidsomstandhedenbesluit. Middelen over causaal verband tussen de verzuimen en het te verwachten levensgevaar of de ernstige schade aan de gezondheid van de werknemers en dat verdachte redelijkerwijs moest weten dat levens...

ECLI:NL:HR:2020:1051 Hoge Raad, 16-06-2020, 18/03306
Gepubliceerd op 16-06-2020
Economische zaak. Incident bij Makkinga waar bij het schoonmaken van een mestsilo 3 personen zijn overleden en 1 persoon zwaargewond is geraakt. Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidsomstandhedenbesluit. Middelen over causaal verband tussen de verzuimen en het te verwachten levensgevaar of de ernstige schade aan de gezondheid van de werknemers en dat verdachte redelijkerwijs moest weten dat levens...

ECLI:NL:HR:1986:AC9355 Hoge Raad, 20-05-1986, 1752
Gepubliceerd op 15-06-2020
Cassatie in belang der wet. Beschikking op verzoek ex art. 591a Sv na vrijspraak in strafzaak. Vallen advocaatkosten t.z.v. advisering en opstelling verzoekschrift strekkende tot toepassing van art. 591a Sv onder kosten van raadsman a.b.i. art. 591a.2 Sv, nu deze kosten zijn ontstaan na beëindiging van strafzaak? Onder ‘’kosten van raadsman’’ waarvoor vergoeding uit 's Rijks kas kan worden toeg...

ECLI:NL:HR:2020:1007 Hoge Raad, 09-06-2020, 18/04774
Gepubliceerd op 09-06-2020
Openlijke geweldpleging (art. 141.1 Sr). Dient relaas van “de auditu-verklaring” van onbekende centralist over wat onbekende “112-melder” heeft gezegd te worden aangemerkt als anonieme verklaring a.b.i. art. 344a.3 Sv? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1999:ZD1460 m.b.t. motiveringsplicht rechter ex art. 360.1 Sv t.a.v. gebruik voor bewijs van schriftelijk bescheid houdende verk...

ECLI:NL:HR:2020:1027 Hoge Raad, 09-06-2020, 19/04983
Gepubliceerd op 09-06-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hond (Maltezer Leeuwtje) onder derde, waarna strafzaak is geseponeerd en hond in bewaring is gegeven aan dochter van klaagster. Oordeel Rb dat klaagster niet redelijkerwijs als rechthebbende op hond kan worden aangemerkt begrijpelijk? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Redenering Rb dat hond al langere tijd bij bewaarster verbleef, door haar werd v...

ECLI:NL:HR:2020:843 Hoge Raad, 09-06-2020, 19/03868
Gepubliceerd op 09-06-2020
Winkeldiefstal, art. 310 Sr. Wegnemen van sloffen sigaretten uit kantoorgedeelte supermarkt. Voltooide diefstal of poging aangezien de sigaretten zich nog in de winkel bevonden? HR: 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1021 Hoge Raad, 09-06-2020, 19/03677
Gepubliceerd op 09-06-2020
Caribische zaak. Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. Hof heeft betrokkene betalingsverplichting opgelegd van Afl. 1.097.684,50 aan Aruba. 1. Mogen w.v.v. en betalingsverplichting in buitenlandse valuta worden uitgedrukt? 2. Moment van omrekening. Kon hof bij berekenen van tegenwaarde van betalingsverplichting in Arubaanse florijnen uitgaan van wisselkoers op laatste dag van bewezenverklaard...

ECLI:NL:HR:2020:1030 Hoge Raad, 09-06-2020, 19/02626
Gepubliceerd op 09-06-2020
Schietpartij in Lithoijen. Medeplegen voorhanden hebben van munitie, art. 26.1 WWM. Meervoudige kwalificatie. Heeft hof ten onrechte “meermalen gepleegd” toegevoegd aan kwalificatie? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: In ECLI:NL:HR:1997:ZD0737 heeft HR geoordeeld dat voorhanden hebben van aantal patronen van categorie III slechts één strafbaar feit oplevert. In EC...

ECLI:NL:HR:2020:1029 Hoge Raad, 09-06-2020, 19/02549
Gepubliceerd op 09-06-2020
Schietpartij in Lithoijen. Medeplegen voorhanden hebben van munitie, art. 26.1 WWM. Meervoudige kwalificatie. Heeft hof ten onrechte “meermalen gepleegd” toegevoegd aan kwalificatie? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: In ECLI:NL:HR:1997:ZD0737 heeft HR geoordeeld dat voorhanden hebben van aantal patronen van categorie III slechts één strafbaar feit oplevert. In EC...

ECLI:NL:HR:2020:1020 Hoge Raad, 09-06-2020, 19/01811
Gepubliceerd op 09-06-2020
Caribische zaak. Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen van grote geldbedragen verstopt in gemalen kip/kiprollade vanuit Nederland naar o.m. Aruba te transporteren. Voor zijn bijdrage ontving betrokkene een percentage van het getransporteerde geld als commissie. (Motiverings)klachten m.b.t. schatting w.v.v. HR: art. 80a RO. Samenhang met 17/05554 A, 19/03677 PA en 19/01819 A.

ECLI:NL:HR:2020:1019 Hoge Raad, 09-06-2020, 19/01810
Gepubliceerd op 09-06-2020
Caribische zaak. Medeplegen van gewoontewitwassen door grote geldbedragen verstopt in gemalen kip/kiprollade vanuit Nederland naar o.m. Aruba te transporteren. Voor zijn bijdrage ontving verdachte een percentage van het getransporteerde geld als commissie. 1. uos-klachten en 2. kwalificatie-uitsluitingsgrond bij witwassen. HR: art. 80a RO. Samenhang met 19/05554 A, 19/03677 PA en 19/01811PA.

ECLI:NL:HR:2020:1026 Hoge Raad, 09-06-2020, 19/00371
Gepubliceerd op 09-06-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen passieve ambtelijke omkoping. Amsterdamse marktmeester zaak. 1. Verhouding uitspraak in hoofdzaak en ontnemingszaak. Kon hof gelet op EHRM uitspraak Van de Kolk-Nederland arrest in hoofdzaak ten grondslag leggen aan beslissing in ontnemingszaak? 2. Derdenwerking van schending van recht op rechtsbijstand. Staat “schutznorm” in de weg aan beroep op schendin...

ECLI:NL:HR:2020:842 Hoge Raad, 09-06-2020, 18/04824
Gepubliceerd op 09-06-2020
Syriëganger. Voorbereiden en/of bevorderen van de in art. 157, 288a, 289 jo 83 Sr genoemde misdrijven, te weten brandstichting, doodslag en/of moord, begaan met een terroristisch oogmerk (art. 96.2 Sr). Middelen over (motivering) bewezenverklaring en afwijzing getuigenverzoek. HR: art. 81.1. RO.

ECLI:NL:HR:2020:1025 Hoge Raad, 09-06-2020, 18/04061
Gepubliceerd op 09-06-2020
Overtreding Leerplichtwet 1969 (Lpw) door moeder wegens het niet zorgdragen van geregeld schoolbezoek van haar dochter (een kwalificatie-plichtige jongere), art. 4a Lpw. Middel klaagt dat uit b.m. niet kan worden afgeleid dat verdachte niet aan haar verplichting heeft voldaan zorg te dragen voor geregeld schoolbezoek van haar dochter. HR: Art. 81.1 RO. Samenhang met 18/04055J.

ECLI:NL:HR:2020:1031 Hoge Raad, 09-06-2020, 18/04055
Gepubliceerd op 09-06-2020
Jeugdzaak. Als jongere die kwalificatieplichtig is verplichting tot geregeld volgen van onderwijs niet nakomen door veelvuldig ongeoorloofd afwezig te zijn van school, art. 26.2 Leerplichtwet 1969. Beroep op vrijstelling wegens ziekte a.b.i. art. 11.d Lpw. Volstaat enkele ziekmelding a.b.i. art. 12 Lpw? Opvatting dat voor geslaagd beroep op vrijstelling van geregeld schoolbezoek a.b.i. art. 11....

ECLI:NL:HR:2020:1009 Hoge Raad, 09-06-2020, 18/02984
Gepubliceerd op 09-06-2020
Mensenhandel, meermalen gepleegd (art. 273f Sr). 1. Innerlijke tegenstrijdigheid tussen motivering bewezenverklaring en motivering (deel)vrijspraak. 2. In strijd met art 6 EVRM nagelaten ambtshalve (belastende) getuigen op te roepen en ttz. te horen? 3. Bewijsminimum (unus testis), art. 342.2 Sv. 4. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1....

ECLI:NL:HR:2020:1018 Hoge Raad, 09-06-2020, 17/05554
Gepubliceerd op 09-06-2020
Caribische zaak. Medeplegen van gewoontewitwassen door grote geldbedragen verstopt in gemalen kip/kiprollade vanuit Nederland naar o.m. Aruba te transporteren. Voor zijn bijdrage ontving de verdachte een percentage van het getransporteerde geld als commissie. Middelen over o.m. 1. oordeel hof m.b.t. geloofwaardigheid verklaring verdachte en 2. het ten onrechte door het hof niet bevelen dat tijd...

ECLI:NL:HR:2020:870 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/05287
Gepubliceerd op 02-06-2020
Witwassen geldbedrag (ongeveer € 40.000), goud en auto, art. 420bis.1.b Sr. Motivering verbeurdverklaring € 22.000, art. 33a.1.b Sr. Behoort geldbedrag aan verdachte toe? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:892 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/03681
Gepubliceerd op 02-06-2020
Valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) door e-mails te sturen aan 2 klanten van zijn opdrachtgever teneinde facturen op eigen rekening te innen, art. 225.1 Sr. 1. Begrijpelijkheid ’s hofs oordeel dat appeldagvaarding door verdachte in persoon in ontvangst is genomen. 2. Bewijsklacht bewezenverklaarde periode. Eén van de e-mails is vóór bewezenverklaarde periode verzonden. 3. Vordering b.p. ...

ECLI:NL:HR:2020:869 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/05258
Gepubliceerd op 02-06-2020
Medeplegen voorbereidingshandelingen hennepteelt door voorwerpen bestemd voor hennepteelt te koop aan te bieden en voorhanden te hebben in zijn winkel (art. 11a Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben hennep (art. 3.C Opiumwet). 1. Bewijsklacht medeplegen voorbereidingshandelingen. 2. Bewijsklacht voorbereidingshandelingen. Heeft verdachte voorwerpen te koop aangeboden? 3. Bewijsklacht voorbere...

ECLI:NL:HR:2020:937 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/04767
Gepubliceerd op 02-06-2020
Bedreiging, art. 285.1 Sr. Discrepantie tussen strafoplegging (gevangenisstraf van 54 dagen, waarvan 7 dagen voorwaardelijk) en strafmotivering. Strafoplegging onbegrijpelijk door gevangenisstraf op te leggen waarvan onvoorwaardelijk deel uitstijgt boven in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd (17 dagen)? In aanmerking genomen dat hof blijkens zijn strafmotivering onmiskenbaar...

ECLI:NL:HR:2020:983 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/04383
Gepubliceerd op 02-06-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat betrokkene mogelijk geen weet heeft van tz., door hof afgewezen o.g.v. overweging dat er vanuit kan worden gegaan dat oproeping betrokkene niet heeft bereikt maar dat hof in hetgeen door raadsman naar voren is gebracht geen aanleiding ziet om onderzoek ttz. aan te houden. Dient in ontnem...

ECLI:NL:HR:2020:933 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/04173
Gepubliceerd op 02-06-2020
Overval op woning in Rotterdam. Medeplegen diefstal met geweld, art. 312.2.2 Sr. 1. Schriftuur b.p.’s. Levert behandeling van deel van vorderingen van b.p.’s onevenredige belasting van strafgeding op? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Hof heeft geoordeeld dat vorderingen van b.p.’s A en B (grootouders) t.z.v. materiële schade deel...

ECLI:NL:HR:2020:934 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/04126
Gepubliceerd op 02-06-2020
Overval op woning in Rotterdam. Medeplegen diefstal met geweld, art. 312.2.2 Sr. 1. Redelijke termijn in h.b. (16 maanden of 2 jaar). Heeft hof ten onrechte tot uitgangspunt genomen dat berechting in h.b. binnen twee jaar had moeten plaatsvinden, nu verdachte t.t.v. behandeling in h.b. in vrijheid is gesteld? 2. Schriftuur b.p.’s. Levert behandeling van deel van vorderingen van b.p.’s onevenred...

ECLI:NL:HR:2020:977 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/03171
Gepubliceerd op 02-06-2020
Woninginbraken in Haarlem. Medeplegen (poging tot) gekwalificeerde diefstal (meermalen gepleegd), art. 311.1 Sr. 1. Motivering oplegging schadevergoedingsmaatregelen, art. 36f Sr. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichtingen opgelegd om aan Staat ten behoeve van in a...

ECLI:NL:HR:2020:976 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/02826
Gepubliceerd op 02-06-2020
Woninginbraken in Haarlem. Medeplegen (poging tot) gekwalificeerde diefstal (meermalen gepleegd), art. 311.1 Sr. 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Uos t.a.v. strafmaat (gevangenisstraf van 8 maanden). 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1 en 2. HR: art. 81.1 RO. Ad 3. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat ...

ECLI:NL:HR:2020:908 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/01341
Gepubliceerd op 02-06-2020
Rijden onder invloed door recidiverende beginnend bestuurder snorfiets, art. 8.3.a WVW 1994. 1. Levert veroordeling verdachte i.v.m. toepasselijkheid van recidiveregeling van art. 123b WVW 1994 strijd op met art. 6 en 7 EVRM en beginselen van behoorlijke procesorde? 2. Strafmotivering. Moet strafrechter rekening houden met omstandigheid dat onherroepelijke veroordeling ex art. 123b WVW 1994 tot...

ECLI:NL:HR:2020:975 Hoge Raad, 02-06-2020, 19/00762
Gepubliceerd op 02-06-2020
Poging tot medeplegen invoer 250 kilo cocaïne in Nederland door als bemiddelaar op te treden tussen leverancier van cocaïne in Colombia en afnemers van cocaïne in Nederland, terwijl politie ingrijpt op het moment dat cocaïne voor kust van Colombia op zee drijft in afwachting van vaststelling van kredietwaardigheid kopers. Strafbare poging. Begin van uitvoering van binnen grondgebied brengen van...

ECLI:NL:HR:2020:980 Hoge Raad, 02-06-2020, 19/00606
Gepubliceerd op 02-06-2020
Straatroof in Breda. Diefstal met geweld op de openbare weg, art. 312.2.1 Sr. Ondervragingsrecht. Schending art. 6 EVRM, nu hof verklaringen van aangever voor bewijs heeft gebruikt, terwijl verdediging hem in geen enkel stadium van het geding heeft kunnen ondervragen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1008 Hoge Raad, 02-06-2020, 20/00613
Gepubliceerd op 02-06-2020
OM-cassatie. Beklag, klaagschrift ex art. 552a Sv ingediend door verpleegkundige (centralist meldkamer) en haar werkgever (geneeskundige meldkamer) tegen vordering OvJ tot verstrekking van gevoelige gegevens (meldkamergesprek) ex art. 126nf Sv, nadat alarmnummer van meldkamer is gebeld i.v.m. aantreffen van bejaarde vrouw die is overleden en vervolgens o.g.v. nader onderzoek vermoeden is gereze...

ECLI:NL:HR:2020:893 Hoge Raad, 02-06-2020, 19/00935
Gepubliceerd op 02-06-2020
Voorhanden hebben creditcardmes op luchthaven in Eindhoven, art. 13.1 WWM. Beroep op art. 7 EVRM. Kan creditcardmes worden aangemerkt als blank wapen dat uiterlijk gelijkt op ander voorwerp dan wapen a.b.i. art. 2.1.4 WWM? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:982 Hoge Raad, 02-06-2020, 19/01250
Gepubliceerd op 02-06-2020
Witwassen geldbedrag (€ 194.140), art. 420bis.1.b Sr. Vordering tot herroeping VI a.b.i. art. 15i (oud) Sr t.z.v. verdachte die o.g.v. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende straffen en voorwaardelijke sancties naar Nederland is overgebracht om zijn in Verenigd Koninkrijk opgelegde gevangenisstraf uit te zitten. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:995 Hoge Raad, 02-06-2020, 19/01493
Gepubliceerd op 02-06-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Hof heeft betrokkene ex art. 416.2 Sv n-o verklaard in zijn h.b. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat het hem niet is gelukt om in contact te komen met betrokkene, door hof afgewezen o.g.v. overweging dat oproeping voor tz. in h.b. correct is betekend en dat niets is aangevoerd op grond waarvan zaak zou moeten worden aangeho...

ECLI:NL:HR:2020:987 Hoge Raad, 02-06-2020, 19/02297
Gepubliceerd op 02-06-2020
Verlofverlening Rb aan R-C a.b.i. art. 552p.2 (oud) Sv n.a.v. verzoek om rechtshulp m.b.t. goederen t.b.v. verstrekking aan Verenigde Staten. Geheime procedure over vordering ex art. 552p (oud) Sv. Ontvankelijkheid cassatieberoep belanghebbende t.a.v. verzoek tot vertrekking processtukken en verzoek OM tot vertrouwelijke behandeling cassatieberoep en beschikking HR. Rb heeft gevorderd verlof ve...

ECLI:NL:HR:2020:979 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/04429
Gepubliceerd op 02-06-2020
Medeplegen eenvoudige bankbreuk, art. 340.3 (oud) Sr. Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/04239.

ECLI:NL:HR:2020:978 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/04239
Gepubliceerd op 02-06-2020
Faillissementsfraude door als feitelijk bestuurder van gefailleerde rechtspersoon niet alles in het werk te stellen wat van hem kon en mocht worden gevergd om administratie in ongeschonden staat tevoorschijn te brengen, art. 342.3 (oud) Sr. Bewijsklacht. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat het aan verdachte “te wijten is” dat administratieve bescheiden niet in ongeschonden staat tevoorsch...

ECLI:NL:HR:2020:981 Hoge Raad, 02-06-2020, 19/00856
Gepubliceerd op 02-06-2020
Medeplegen smaadschrift door publicatie boek waarin aangever in verband wordt gebracht met moord waarvoor ander onherroepelijk is veroordeeld, art. 261.2 Sr. 1. Afwijzing getuigenverzoeken. 2. Uos dat vervolging verdachte is gebaseerd op valse aangifte van aangever. 3. Beroep op art. 261.3 Sr. 4. Strafoplegging in strijd met art. 7 Grondwet, art. 10 EVRM en art. 19 IVBPR wegens gebrek aan ‘’pre...

ECLI:NL:HR:2020:841 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/00870
Gepubliceerd op 26-05-2020
Moord op ex-vrouw door haar 's nachts tijdens haar slaap te bedwelmen met ether en daarna enkele minuten kussen op haar gezicht te houden, art. 289 Sr. Bewijsklachten t.a.v. 1. opzet en 2. voorbedachten rade. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2020:931 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/04799
Gepubliceerd op 26-05-2020
Executie-uitlevering van opgeëiste persoon (Turkse nationaliteit) naar Turkije t.z.v. veroordeling voor doodslag, poging tot doodslag (meermalen gepleegd) en zonder vergunning dragen van wapen . 1. Geen beslissing op aanhoudingsverzoek? 2. Beroep op dreigende en reeds voltooide mensenrechtenschending. 3. Onvoldoende duidelijke vermelding feiten, art. 28.3 UW. Ad 1. en 2. HR: art. 81.1 RO. Ad 3...

ECLI:NL:HR:2020:920 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/02974
Gepubliceerd op 26-05-2020
Poging tot doodslag door tijdens een gevecht in de buik van het slachtoffer te steken, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2020:915 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/02926
Gepubliceerd op 26-05-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 23 auto’s onder klager (eigenaar bedrijf dat bestaat uit in- en verkoop en onderhoud van auto’s) t.z.v. verdenking van witwassen. Kennelijk oordeel Rb dat voortduren van beslag op auto’s niet in overeenstemming is met eis van proportionaliteit toereikend gemotiveerd? HR: Op redenen vermeld in CAG is klacht gegrond. CAG: Rb overweegt dat zij “belang v...

ECLI:NL:HR:2020:912 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/02065
Gepubliceerd op 26-05-2020
Deelname (als leider) aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met handel in hennepstekken (art. 11a (oud) Opiumwet), medeplegen bedrijfsmatige teelt grote hoeveelheid hennep (art. 3.B jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet), medeplegen aanwezig hebben grote hoeveelheid hennep (art. 3.C jo. 11. 5 Opiumwet) en medeplegen voorhanden hebben stroomstootwapen (art. 26.1 WWM) en gasdrukpistoo...

ECLI:NL:HR:2020:911 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01967
Gepubliceerd op 26-05-2020
Deelname aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met handel in hennepstekken (art. 11a (oud) Opiumwet) en medeplegen van bedrijfsmatige teelt grote hoeveelheid hennep, meermalen gepleegd (art. 3.B jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet). Bewijsklachten Promis-werkwijze. Is bewezenverklaring toereikend gemotiveerd in het licht van motiveringseisen die gelden bij toepassing Promis-werkwi...

ECLI:NL:HR:2020:910 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01929
Gepubliceerd op 26-05-2020
Deelname aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met handel in hennepstekken (art. 11a (oud) Opiumwet) en medeplegen van bedrijfsmatige teelt grote hoeveelheid hennep, meermalen gepleegd (art. 3.B jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet). Bewijsklachten Promis-werkwijze. Is bewezenverklaring toereikend gemotiveerd in het licht van motiveringseisen die gelden bij toepassing Promis-werkwi...

ECLI:NL:HR:2020:909 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01885
Gepubliceerd op 26-05-2020
Deelname aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met handel in hennepstekken (art. 11a (oud) Opiumwet) en medeplegen bedrijfsmatige teelt grote hoeveelheid hennep (art. 3.B jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet). Promis-werkwijze. 1. Beslist op uos strekkende tot vrijspraak hennepteelt (feit 2)? Art. 359.2 Sv. 2. Kon hof bij bewijsoordeel (t.a.v. deelname criminele organisatie en henn...

ECLI:NL:HR:2020:932 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01001
Gepubliceerd op 26-05-2020
(Medeplegen) oplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr), medeplegen witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis Sr) en als bestuurder van failliete rechtspersoon ter bedrieglijke verkorting van rechten van schuldeisers niet voldoen aan verplichtingen t.a.v. voeren van administratie en bewaren van boeken (art. 342 Sr). 1. Strafmotivering t.a.v. opgave redenen die hebben geleid tot oplegging vri...

ECLI:NL:HR:2020:917 Hoge Raad, 26-05-2020, 18/05453
Gepubliceerd op 26-05-2020
Grootschalige oplichting van particuliere beleggers. Feitelijk leiding geven aan door rechtspersoon begaan van oplichting, meermalen gepleegd, art. 326 Sr. Afwijzing bij tussenarrest van op regiezitting gedaan verzoek tot horen van 2 getuigen op de grond dat deze eerder door RC zijn gehoord, waarna onderzoek ttz. opnieuw is aangevangen. Kan gelet op art. 322.4 Sv in cassatie worden geklaagd ove...

ECLI:NL:HR:2020:919 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/00089
Gepubliceerd op 26-05-2020
Diefstal d.m.v. valse sleutel (meermalen gepleegd) door vertrouwen te winnen van oudere demente vrouw en haar pasje en pincode te gebruiken voor pinnen van geldbedragen, art. 311.1.5 Sr. 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van aangeefster als getuige op de grond dat welzijn aangeefster zwaarder moet wegen dan belang verdediging om haar als get...

ECLI:NL:HR:2020:913 Hoge Raad, 26-05-2020, 18/05223
Gepubliceerd op 26-05-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 18/05453.

ECLI:NL:HR:2020:921 Hoge Raad, 26-05-2020, 18/04262
Gepubliceerd op 26-05-2020
Fraude bij internetbankieren d.m.v. “phishing”. Medeplegen poging tot diefstal van geldbedragen van A en B d.m.v. valse sleutel (art. 311.1 Sr). 1. Ontbreken deel bewezenverklaring. Bevat ’s hofs uitspraak m.b.t. poging tot diefstal van geldbedrag van C innerlijk tegenstrijdige beslissingen? 2. Verbeurdverklaring van breekijzer. 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedi...

ECLI:NL:HR:2020:918 Hoge Raad, 26-05-2020, 17/04233
Gepubliceerd op 26-05-2020
Ontucht met minderjarigen o.a. dochter, meermalen gepleegd (art. 244, 245, 247 en 248 Sr) 1. Middel b.p. (dochter). Ingangsdatum wettelijke rente bij immateriële schadevergoeding. Moet toegewezen vordering b.p. worden vermeerderd met wettelijke rente vanaf einddatum van bewezenverklaarde periode of vanaf datum waarop bewezenverklaarde periode aanving of ander, voor die einddatum gelegen moment?...

ECLI:NL:HR:2020:899 Hoge Raad, 26-05-2020, 18/03599
Gepubliceerd op 26-05-2020
Ontucht met schoonzusje, meermalen gepleegd (art. 244 en 245 Sr). 1. Bewijsminimum art. 342.2. Sv (unus testis). 2. Strafmotivering en vordering b.p. Motiveringsklachten tegen ‘s hofs beslissingen m.b.t. strafmaat resp. omvang van door b.p. geleden immateriële schade nu hof o.g.v. ‘vrijwel identieke motivering’ als Rb hogere straf aan verdachte heeft opgelegd en o.g.v. ‘exact dezelfde argumenta...

ECLI:NL:HR:2020:868 Hoge Raad, 26-05-2020, 18/03449
Gepubliceerd op 26-05-2020
Poging zware mishandeling (meermalen gepleegd) door tijdens politieachtervolging met zijn auto opzettelijk in te rijden op resp. aan te rijden tegen politievoertuig met daarin telkens 2 verbalisanten, art. 302 Sr. Vorderingen b.p. ‘s en in verband daarmee opgelegde schadevergoedingsmaatregelen i.v.m. vergoeding van immateriële schade aan verbalisanten. Oogmerk tot toebrengen van ander nadeel da...

ECLI:NL:HR:2020:898 Hoge Raad, 26-05-2020, 18/01981
Gepubliceerd op 26-05-2020
Aanwezig hebben van MDMA en Amfetamine (art. 2.C. Opiumwet) en voorbereidingshandelingen t.z.v. een amfetamineproductie- en verwerkingsproces (art. 10.4. Opiumwet). Middel over verwerping van alternatief scenario. HR: art. 81.1. RO.

ECLI:NL:HR:2020:923 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01793
Gepubliceerd op 26-05-2020
Medeplegen diefstal van accu’s (art. 311.4 Sr) en diefstal van benzine door te tanken zonder te betalen (art. 310 Sr). Niet beslist op beroep van raadsvrouw op overschrijding redelijke termijn in h.b. Hetgeen namens verdachte ttz. in h.b. naar voren is gebracht is verweer waarover hof op straffe van nietigheid uitdrukkelijk met redenen omklede beslissing had moeten geven. Aangezien zo’n besliss...

ECLI:NL:HR:2020:922 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01776
Gepubliceerd op 26-05-2020
Verduistering (meermalen gepleegd) door te tanken zonder te betalen, art. 321 Sr. 1. Niet beslist op beroep van raadsvrouw op overschrijding redelijke termijn in h.b. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Hetgeen namens verdachte ttz. in h.b. naar voren is gebracht is verweer waarover hof op straffe van nietigheid uitdrukkelijk met re...

ECLI:NL:HR:2020:849 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01575
Gepubliceerd op 26-05-2020
Openlijke geweldpleging tegen vrachtwagenchauffeurs n.a.v. conflict tussen de directie van transportbedrijf en die chauffeurs, waarbij zij zichzelf i.h.k.v. een staking hadden opgesloten in vrachtwagencabines, art. 141 Sr. Bewijsklachten t.a.v. oordeel dat de door het bedrijf ingehuurde groep beveiligers het feit hebben gepleegd, alsmede dat verdachte daarvan deel uitmaakte. HR: art. 81.1. RO. ...

ECLI:NL:HR:2020:847 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01573
Gepubliceerd op 26-05-2020
Openlijke geweldpleging tegen vrachtwagenchauffeurs n.a.v. conflict tussen de directie van transportbedrijf en die chauffeurs, waarbij zij zichzelf i.h.k.v. een staking hadden opgesloten in vrachtwagencabines, art. 141 Sr. Bewijsklachten t.a.v. oordeel dat de door het bedrijf ingehuurde groep beveiligers het feit hebben gepleegd, alsmede dat verdachte daarvan deel uitmaakte. HR: art. 81.1. RO. ...

ECLI:NL:HR:2020:916 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01512
Gepubliceerd op 26-05-2020
Opzetheling scooter, art. 416.1.a Sr. Kan aan “you tube” ontleende omstandigheid dat “contactslot van scooter/bromfiets met bouten is vastgemaakt en eerst kan worden verwijderd en/of vervangen door plastic kap van voertuig los te schroeven”, worden aangemerkt als feit van algemene bekendheid? Art. 339.2 Sv. O.g.v. art. 339.2 Sv behoeven feiten of omstandigheden van algemene bekendheid geen bewi...

ECLI:NL:HR:2020:846 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01496
Gepubliceerd op 26-05-2020
Mishandeling in het verkeer (art. 300 Sr), vernieling van een politiecel (art. 350 Sr) en opzettelijk niet voldoen aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast (art. 184 Sr). Middelen m.b.t. verwerping beroep op noodweer, art. 41.1. Sr. HR: art. 81.1. RO.

ECLI:NL:HR:2020:901 Hoge Raad, 26-05-2020, 18/05073
Gepubliceerd op 26-05-2020
Poging zware mishandeling (art. 45 jo. 302 Sr), bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285 Sr) en mishandeling (art. 300 Sr) door op verschillende data toevallige voorbijgangers die de verdachte aanspraken op zijn gedrag aan te vallen met een kettingslot. Klachten m.b.t. het 1. ten onrechte niet tot bewijs bezigen van eigen waarneming van camerabeelden en 2. het in strijd me...

ECLI:NL:HR:2020:900 Hoge Raad, 26-05-2020, 18/05003
Gepubliceerd op 26-05-2020
Openlijke geweldpleging n.a.v. conflict tussen de directie van transportbedrijf en die chauffeurs, waarbij zij zichzelf i.h.k.v. een staking hadden opgesloten in vrachtwagencabines, art. 141 Sr. Cassatieberoep te laat ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/01573 en 19/01575.

ECLI:NL:HR:2020:914 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01604
Gepubliceerd op 26-05-2020
Moord op zakenman in Bilthoven en diefstal van zijn horloge, art. 289 en 310 Sr. 1. Afwijzing verzoeken tot verrichten van nader onderzoek. 2. Bewijsklachten moord en diefstal. 3. Motivering voorbedachte raad. 4. Strafmaatverweer m.b.t. onrechtmatige doorzoeking van elektronische gegevensdragers van verdachte. 5. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. ...

ECLI:NL:HR:1996:ZD0502 Hoge Raad, 25-06-1996, 103.681
Gepubliceerd op 26-05-2020
Artikel 12 Sv-procedure ; klacht niet-vervolging door het Openbaar Ministerie.

ECLI:NL:HR:2020:897 Hoge Raad, 19-05-2020, 19/04410
Gepubliceerd op 19-05-2020
Poging doodslag, art. 45, 287 Sr, gepleegd in augustus 2017 in Haarlem. Middel over voorwaardelijk opzet op de dood bij het tweede schot in het bovenbeen en middel over de verwerping van het beroep op (putatief) noodweer(exces) bij beide schoten. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:896 Hoge Raad, 19-05-2020, 19/02861
Gepubliceerd op 19-05-2020
Grootschalige fiscale fraude. Feitelijk leiding geven aan medeplegen van door rechtspersoon opzettelijk indienen van 9 onjuiste aangiften omzetbelasting met benadelingsbedrag van ruim € 150.000, art. 69 AWR. Strafmotivering. Kon hof bij strafoplegging rekening houden met 23 onjuiste belastingaangiften die niet aan verdachte ten laste zijn gelegd? HR herhaalt relevante overwegingen uitECLI:NL:HR...

ECLI:NL:HR:2020:895 Hoge Raad, 19-05-2020, 19/02511
Gepubliceerd op 19-05-2020
Poging gekwalificeerde zware mishandeling met voorbedachte raad van echtgenoot door hem in zijn slaap insuline in te spuiten, art. 303.1 jo. 304.1 en 304.3 Sr. Vrijwillige terugtred a.b.i. art. 46b Sr? HR herhaalt overwegingen uit ECLI:NL:HR:2007:AZ6709, inhoudende dat antwoord op vraag of gedragingen van verdachte gevolgtrekking wettigen dat misdrijf niet is voltooid t.g.v. omstandigheden die ...

ECLI:NL:HR:2020:902 Hoge Raad, 19-05-2020, 18/05302
Gepubliceerd op 19-05-2020
Diefstal (art. 310 Sr) en verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr). Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat verdachte is geopereerd en aan het revalideren is in Berlijn, door hof afgewezen omdat verzoek onvoldoende is onderbouwd. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:1934, inhoudende dat aanhoudingsverzoek kan worden gedaan door verdachte of gemachti...

ECLI:NL:HR:2020:891 Hoge Raad, 19-05-2020, 18/04881
Gepubliceerd op 19-05-2020
Mensenhandel door medenemen van uit Roemenië afkomstige vrouw vanuit Nederland naar Duitsland om daar prostitutiewerkzaamheden te verrichten, art. 273f.1.3 Sr. Is sprake van uitbuiting? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:857 inhoudende dat “uitbuiting” moet worden aangemerkt als impliciet bestanddeel van art. 273f.1. 3 Sr en ECLI:NL:HR:2019:1026 inhoudende dat vraag of (en z...

ECLI:NL:HR:2020:903 Hoge Raad, 19-05-2020, 18/04831
Gepubliceerd op 19-05-2020
Poging doodslag op destijds (bijna) 4-jarige dochter d.m.v. verwurging, art. 287 Sr. Vrijwillige terugtred a.b.i. art. 46b Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2007:AZ6709, inhoudende dat antwoord op vraag of gedragingen van verdachte gevolgtrekking wettigen dat misdrijf niet is voltooid t.g.v. omstandigheden die van zijn wil afhankelijk zijn (mede gelet op aard van misdrijf) a...

ECLI:NL:HR:2020:904 Hoge Raad, 19-05-2020, 18/04828
Gepubliceerd op 19-05-2020
Poging tot zware mishandeling door ex-zwager meerdere malen met een bezemsteel op hoofd en lichaam te slaan na confrontatie in belwinkel van verdachte waarbij verdachte met schroevendraaier in zijn rug is gestoken, art. 302.1 Sr. Noodweerexces, art. 41.2 Sr. Is t.t.v. slaan met bezemsteel nog sprake van hevige gemoedsbeweging? Hof heeft aan verwerping van beroep op noodweerexces kennelijk ten g...

ECLI:NL:HR:2020:906 Hoge Raad, 19-05-2020, 19/02371
Gepubliceerd op 19-05-2020
Beklag, beslag op sieraden onder ex-partner van klaagster t.z.v. verdenking van witwassen en voorhanden hebben van wapens. Art. 94 Sv of art. 94a Sv grondslag van beslag? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Door te overwegen dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat strafrechter, later oordelend, inbeslaggenomen sieraden verbeurd zal verklaren dan wel dat er geldboete van vijfde...

ECLI:NL:HR:2020:907 Hoge Raad, 19-05-2020, 18/04481
Gepubliceerd op 19-05-2020
Opgeven van valse persoonsgegevens bij aanvraag Nederlands identiteitsbewijs door uit Iran afkomstige verdachte, art. 231.1 Sr. 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring OM in vervolging o.g.v. beroep op art. 31 Vluchtelingenverdrag. 2. Bewijsklacht. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat verdachte “valse” persoonsgegevens heeft opgegeven? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:905 Hoge Raad, 19-05-2020, 18/00504
Gepubliceerd op 19-05-2020
Medeplegen van zonder consent doen binnenkomen van onderdelen voor machinepistolen vanuit Slowakije, art. 14.1 WWM. Uitleg bestanddeel ‘doen binnenkomen’. Hof heeft vastgesteld dat pakket met wapenonderdelen in Slowakije via transportbedrijf is verzonden aan bedrijf in Nederland, dat pakket is aangekomen bij vestiging van transportbedrijf en dat pakket vervolgens door onder andere verdachte in ...

ECLI:NL:HR:2020:894 Hoge Raad, 19-05-2020, 19/01774
Gepubliceerd op 19-05-2020
Poging doodslag door haar destijds 4-jarige zoontje giftig bestrijdingsmiddel (insecticide Aldicarp) toe te dienen. 1. Vrijwillige terugtred a.b.i. art. 46b Sr, nu verdachte alarmnummer heeft gebeld? 2. Opzet op levensberoving. 3. Strafmotivering. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:1984:AW8681 Hoge Raad, 18-01-1984, 22 127
Gepubliceerd op 14-05-2020
Art. 8, aanhef en letter d en art. 57, lid 1, aanhef en letter a, Wet IB 1964. Gedeelte van onderneming. Filiaal.

ECLI:NL:HR:2020:848 Hoge Raad, 12-05-2020, 19/03591
Gepubliceerd op 12-05-2020
Valsheid in geschrift, art. 225 Sr. Valselijk opmaken formulier Wet Bibob en Bouwactiviteiten. Middel houdt in dat de onjuistheid van dat geschrift noch het opzet van de verdachte op die onjuistheid uit de bewijsvoering kan worden afgeleid. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:851 Hoge Raad, 12-05-2020, 18/04922
Gepubliceerd op 12-05-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. 1. Middel gericht tegen de bewezenverklaring in hoofdzaak aan te merken als middel van cassatie in ontnemingszaak? 2. Overschrijding redelijke termijn in cassatiefase. Rechtsgevolg in ontnemingszaak, nu HR in strafzaak (gelet op opgelegde gevangenisstraf van 4 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk) volstaat met constatering dat redelijke termijn is ...

ECLI:NL:HR:2020:845 Hoge Raad, 12-05-2020, 19/01146
Gepubliceerd op 12-05-2020
Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet), aanwezig hebben van hennep (art. 3.C Opiumwet) en diefstal van elektriciteit (art. 310 Sr). Klachten m.b.t. (1) verbeurdverklaring in beslag genomen apparatuur voor het ‘minen’ van bitcoins en het oordeel hof dat die apparatuur een voorwerp is m.b.t. welke het feit is begaan en (2) de beslissing tot teruggave aan verdachte van in beslag genomen, nog niet terugge...

ECLI:NL:HR:2020:799 Hoge Raad, 12-05-2020, 19/00971
Gepubliceerd op 12-05-2020
Bezit kinderporno, laptop met 32 afbeeldingen en 2 afbeeldingen in digitale opslagruimte (art. 240b.1 Sr). Is een digitale opslagruimte een gegevensdrager a.b.i. art. 240b Sr? HR: In geval van digitale opslag door gebruik van een clouddienst moet onderscheid worden gemaakt tussen de aldus voor de gebruiker beschikbare digitale opslagruimte en de gegevensdrager waarop die opslagruimte zich bevin...

ECLI:NL:HR:2020:844 Hoge Raad, 12-05-2020, 19/00848
Gepubliceerd op 12-05-2020
Opzettelijk voorhanden hebben en gebruik maken van valse geschriften (arbeidsovereenkomsten), meermalen gepleegd (art. 225 Sr). Middelen over 1. grondslagverlating, 2. verwerping uos t.a.v. de valsheid 3. verwerping uos t.a.v. opzet en 4. niet vermelden in welke mate de door het hof geconstateerde overschrijding van de redelijke termijn heeft geleid tot vermindering van de gevangenisstraf. HR: ...

ECLI:NL:HR:2020:850 Hoge Raad, 12-05-2020, 18/04923
Gepubliceerd op 12-05-2020
Opzettelijk telen grote hoeveelheid hennep (art. 3.B Opiumwet) en diefstal elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). 1. Klacht over verwerping verweer strekkende tot n-o OM wegens strijd met ne bis in idem-beginsel omdat woning van verdachte o.g.v. art. 13b.1 Opiumwet is gesloten en deze sluiting een ‘criminal charge’ is in de zin van art. 6 EVRM. 2. Bewijsklachten t.a.v. hennepteelt e...

ECLI:NL:HR:2020:853 Hoge Raad, 12-05-2020, 18/01884
Gepubliceerd op 12-05-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit diefstal met braak. Middelen over 1. schending redelijke termijn, 2. schending art. 51 (oud) Sv en 3. toerekening van het gehele bedrag aan betrokkene. HR: Nu de HR bij arrest van heden in de hoofdzaak het OM n-o heeft verklaard in de vervolging, is de HR gelet op art. 511i Sv van oordeel dat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen omdat ...

ECLI:NL:HR:2020:852 Hoge Raad, 12-05-2020, 18/01883
Gepubliceerd op 12-05-2020
Verjaring (art. 70 e.v. Sr). 1. Voorhanden hebben veerdrukwapen (art. 13.1. WWM), 2. poging diefstal met braak en inklimming (art. 311.1.5. Sr) subs. vernieling (art. 350.1 Sr) en 3. diefstal met braak en inklimming (art. 311.1.5 Sr). Middel klaagt dat het recht tot strafvordering wegens verjaring is vervallen. HR: Op de gronden vermeld in de CAG is het middel gegrond. CAG: 1. O.g.v. art. 70.1....

ECLI:NL:HR:2020:837 Hoge Raad, 12-05-2020, 19/00902
Gepubliceerd op 12-05-2020
Beleggingsfraude in concernverband. Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). 1. Is HR, gelet op beperking van cassatieberoep door verdachte t.a.v. ’s hofs beslissing over vorderingen van benadeelde partijen, bevoegd te oordelen over middel van b.p.? 2. Bewijsklacht gewoontewitwassen en middel b.p. over niet-ontvankelijkverklaring vordering. Ad 1. HR in voorafgaande beschouwingen: O.g.v. art. 429 Sv ...

ECLI:NL:HR:2020:839 Hoge Raad, 12-05-2020, 18/03162
Gepubliceerd op 12-05-2020
Beleggingsfraude in concernverband. Feitelijke leiding geven aan verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr) en feitelijke leiding geven aan gewoontewitwassen, meermalen gepleegd (art. 420ter Sr). 1. Middelen m.b.t. o.m. (i) de verenigbaarheid met art. 326 Sv van het gebruik van een gemeenschappelijk of verzamelproces-verbaal in gelijktijdig maar niet gevoegd behandelde zaken, (ii) tot niet...

ECLI:NL:HR:2020:840 Hoge Raad, 12-05-2020, 18/05239
Gepubliceerd op 12-05-2020
Beleggingsfraude in concernverband. Feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon begane verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr), feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon begaan gewoontewitwassen, meermalen gepleegd (art. 420ter Sr) en valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225 Sr). 1. Kan uit b.m. worden opgemaakt dat verdachte een leningsovereenkomst valselijk heeft ...

ECLI:NL:HR:2020:838 Hoge Raad, 12-05-2020, 18/03142
Gepubliceerd op 12-05-2020
Beleggingsfraude in concernverband. Feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon begane verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr) en feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon begaan gewoontewitwassen, meermalen gepleegd (art. 420ter Sr). 1. Middelen over (i) bewijs feitelijk leidinggeven, (ii) kwalificatie-uitsluitingsgrond bij witwassen t.a.v. uit eigen misdrijf verkregen goeder...

ECLI:NL:HR:1983:AC8152 Hoge Raad, 25-10-1983, 75959
Gepubliceerd op 06-05-2020
Medeplegen diefstal tafelkleed, art. 311.1 Sr. Oogmerk van wederrechtelijke toeëigening van tafelkleed? Verweer v.zv. luidende ‘’opzet van verdachten was niet gericht op wederrechtelijke toeëigening van tafelkleed maar op - volgens verdachten - juiste uitvoering van koopovereenkomst’’ is bezwaarlijk anders te verstaan dan in die zin dat met ‘’opzet’’ is bedoeld in tll. genoemd ‘’oogmerk’’, en m...

ECLI:NL:HR:2000:ZD1700 Hoge Raad, 11-01-2000, 113.115
Gepubliceerd op 06-05-2020
Medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving, art. 282.1 Sr. Kan uit b.m. volgen dat sprake is van medeplegen? Hof heeft blijkens gebezigde b.m. vastgesteld dat verdachte in woning verbleef waar slachtoffer, naar verdachte wist tegen haar wil, werd vastgehouden, dat verdachte, die ervan uit ging dat er steeds iemand bij slachtoffer in de buurt moest blijven, steeds in woonkamer was en dat slachtof...

ECLI:NL:HR:2008:BG9039 Hoge Raad, 23-12-2008, CPG 07/12049
Gepubliceerd op 06-05-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop cocaïne en heroïne. 1. Verweer dat voordeel dient te worden verdeeld over meer personen. Heeft Hof door te overwegen dat niet is "gebleken" dat overige dealers met betrokkene en zijn kompaan netwerk vormden "hogere bewijslast" op betrokkene gelegd, nu deze slechts door hem gestelde "aannemelijk" hoeft te maken? 2. Verweer dat waarde van verbeurdverklaarde vo...

ECLI:NL:HR:1991:ZC8856 Hoge Raad, 15-10-1991, 89.415
Gepubliceerd op 06-05-2020
Beraadslaging in h.b. n.a.v. onderzoek ttz. in h.b. en in e.a., art. 422.1 Sv. Middel miskent dat geen rechtsregel Hof noopte met zoveel woorden in zijn arrest tot uitdrukking te brengen dat het overeenkomstig voorschrift van art. 422.1 Sv heeft beraadslaagd n.a.v. zowel onderzoek ttz. in h.b. als onderzoek ttz. in e.a., zoals dit volgens het p-v van die tz. heeft plaatsgehad. Anders dan middel...

ECLI:NL:HR:1949:53 Hoge Raad, 22-11-1949, 52109
Gepubliceerd op 06-05-2020
Dood door schuld in de uitoefening van ambt of beroep door als politieagent viermaal in het lichaam van slachtoffer te schieten, art. 307.1 jo 309 Sr. 1. Heeft vierde schotwond de dood ten gevolg gehad? 2. Noodweer. Kon t.t.v. laatste schot nog worden gesproken van aanranding? 3. Noodweerexces. Is door tijdsverloop na aanranding door slachtoffer lossen van het laatste schot onmiddellijk gevolg ...

ECLI:NL:HR:1932:BG9439 Hoge Raad, 08-02-1932, 34 518
Gepubliceerd op 06-05-2020
Mishandeling door tijdens ruzie met buurman deze met een bijltje te slaan, art. 300 Sr. Noodweer. Vrees dat men zal worden aangerand voldoende voor noodweer? Enkel de vrees dat men zal worden aangerand door iemand die een dreigende houding aanneemt, welke vrees zelfs denkbeeldig kan zijn aangezien een dreigende houding bij een bedreiging kan blijven, kan nooit rechtvaardiging zijn om zelf tot a...

ECLI:NL:HR:1931:62 Hoge Raad, 17-07-1931, Onbekend
Gepubliceerd op 06-05-2020
Poging tot afdreiging door te dreigen aan vrouw en familie van aangever mede te delen dat aangever seksuele handelingen zou hebben verricht met andere vrouw, art. 318.1 Sr. 1. Ontbrekende pleegplaats in bewezenverklaring. 2. Bewijsklacht poging. 3. Is sprake van openbaarmaking van geheim? 4. Kon verklaring getuige voor bewijs worden gebruikt, nu hof had afgezien van horen van die getuige? Ad 1....

ECLI:NL:HR:1922:49 Hoge Raad, 16-10-1922, Onbekend7622
Gepubliceerd op 06-05-2020
Opzettelijk uit de opbrengst van enig door misdrijf verkregen goed voordeel trekken door een deel van een door oplichting verkregen postcheque te eigen bate tot zich te nemen, art. 416.2 Sr. 1. Bewijsklacht opzet. 2. Bewijsklacht t.a.v. “door misdrijf verkregen”. Is postcheque van f 3.700 door misdrijf verkregen, nu resultaat van oplichting slechts is geweest dat meer is betaald dan verschuldig...

ECLI:NL:HR:1917:13 Hoge Raad, 08-01-1917, Onbekend
Gepubliceerd op 06-05-2020
Poging diefstal van een horloge met ketting van aangever (art. 310 Sr) gevolgd door mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg bestaande uit het geven van een klap tegen de mond van aangever waardoor een tand uit diens mond werd geslagen (art. 300.2 Sr). 1. Oogmerk diefstal. 2. Bewijsklacht uitvoeringshandeling diefstal. 3. Noodweer. Uitschelden voor dief aan te merken als aanranding?...

ECLI:NL:HR:2000:ZD1705 Hoge Raad, 30-05-2000, 00530/99
Gepubliceerd op 29-04-2020
Jagen op eenden, art. 9 Jachtwet. 1. Bevat tll. behoorlijke feitelijke omschrijving van hetgeen verdachte wordt verweten? Kwalificatie bewezenverklaard feit. 2. Bewijsklacht. Heeft Rb verzuimd beslissing te geven op ttz. in h.b. aangevoerde dat hetgeen aan verdachte wordt verweten niet is aan te merken als "jagen" in de zin van Jachtwet? Ad 1. Middel gaat uit van opvatting dat in tll. en beweze...

ECLI:NL:HR:2020:769 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/01696
Gepubliceerd op 22-04-2020
Diefstal van schoenen uit winkel, art. 310 Sr. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman ttz. i.v.m. aanwezigheidsrecht verdachte (zonder enige onderbouwing), door hof afgewezen omdat verzoek niet is onderbouwd. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:1737, inhoudende dat aanhoudingsverzoek kan worden gedaan door verdachte, gemachtigde raadsman of niet gemachtigde raadsman (me...

ECLI:NL:HR:2020:756 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/01638
Gepubliceerd op 22-04-2020
Rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Kernroljurisprudentie. Verzoek tot terugwijzing zaak naar Rb, nadat raadsman wegens uitloop andere zitting te laat is verschenen voor tz. in e.a. en Pr verzoek tot uitstel of aanhouding heeft afgewezen, art. 423.1 en 423.2 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1996:ZD0442 m.b.t. vraag in welke...

ECLI:NL:HR:2020:770 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/00594
Gepubliceerd op 22-04-2020
Opzetheling (meermalen gepleegd), art. 416.1 Sr. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat ex art. 366.4 Sv vertaling mededeling verstekuitspraak van Pr aan niet-Nederlandstalige verdachte had moeten worden verstrekt? Art. 366.1 Sv bepaalt dat OvJ - behoudens uitzonderingen die zijn ver...

ECLI:NL:HR:2020:672 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/00577
Gepubliceerd op 21-04-2020
OM-cassatie en cassatie verdachte. Vrijspraak mensenhandel door destijds 5-jarige kleindochter en 13-jarige dochter in te zetten bij winkeldiefstallen, art. 273f.1.1 en 273f.1.4 Sr. 1. OM-cassatie. Is sprake van uitbuiting? 2. Cassatie verdachte. Geen schriftuur. Ad 1. In art. 273f.1 Sr voorkomend bestanddeel ‘uitbuiting’ is in wet niet gedefinieerd, behalve door opsomming in art. 273f.2 Sr van...

ECLI:NL:HR:2020:772 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/00026
Gepubliceerd op 21-04-2020
Schietincident in woonwijk in Utrecht. Poging zware mishandeling (art. 302.1 Sr), voorhanden hebben automatisch vuurwapen (art. 26.1 WWM), bedreiging (art. 285.1 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). Niet beslist op ttz. in h.b. gedaan voorwaardelijk verzoek om onderzoekende deskundige van NFI en tweede, onafhankelijke deskundige te horen. Verzoek dat verdediging heeft gedaan, is verzoek tot hor...

ECLI:NL:HR:2020:766 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/05577
Gepubliceerd op 21-04-2020
Herziening. Letsel door schuld in het verkeer t.g.v. aanrijding van motor van motoragent door vrachtwagencombinatie van aanvrager, art. 6 WVW 1994. Aangevoerd wordt dat uit verklaring van niet eerder gehoorde getuige blijkt dat motoragent voorafgaand aan ongeval anders heeft gehandeld dan blijkens bewijsvoering is vastgesteld in uitspraak Rb. HR: Op in CAG vermelde gronden kan in aanvraag aange...

ECLI:NL:HR:2020:771 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/03962
Gepubliceerd op 21-04-2020
Bezit Marokkaans paspoort waarvan verdachte redelijkerwijs moet vermoeden dat het vervalst is, art. 231.2 Sr. 1. Aanwezigheidsrecht, art. 588.2 (oud) Sv. Omvang vertaalplicht. Strekt plicht van art. 588.2 (oud) Sv (vanaf 1-1-2020: art. 36e.3 Sv) zich uit tot dagvaarding als geheel (integrale vertaling)? 2. Is redelijke termijn bij betekening verstekmededeling ex art. 366 Sv na arrest hof oversc...

ECLI:NL:HR:2020:773 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/03721
Gepubliceerd op 21-04-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. aanwezig hebben cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en voorbereidingshandelingen verkoop cocaïne (art. 10a Opiumwet). Aanwezigheidsrecht, art. 260.5 Sv. Schriftelijke vertaling van appeldagvaarding en oproeping nadere tz. in h.b. bij verdachte die Nederlandse taal onvoldoende beheerst. Art. 260 Sv is t.a.v. dagvaarding in h.b. van overeenkomstige toepassing op de wi...

ECLI:NL:HR:2020:758 Hoge Raad, 21-04-2020, 17/03292
Gepubliceerd op 21-04-2020
Als koerier deelnemen aan organisatie die zich bezighoudt met uitvoer van cocaïne en heroïne naar België, art. 11a (oud) Opiumwet. Overschrijding redelijke termijn in cassatiefase. Aangevoerd wordt dat HR zijn art. 80a RO-beleid m.b.t. afdoening van dit soort zaken moet herzien i.v.m. communicatiebericht van EHRM in andere zaak. HR: art. 80a RO. Samenhang met 17/03249, 17/03256 en 17/03328.

ECLI:NL:HR:2020:671 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/05379
Gepubliceerd op 21-04-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op pinpas, rijbewijs, huissleutels, telefoon, laptop en auto onder klaagster t.z.v. verdenking van witwassen en drugshandel. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep, nu voorwerpen deels zijn teruggegeven aan klaagster. 2. Klaagster en raadsman behoorlijk opgeroepen voor behandeling in raadkamer? Ad 1. HR: Op redenen vermeld in CAG kan HR cassatieberoep van klaagster niet...

ECLI:NL:HR:2020:761 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04136
Gepubliceerd op 21-04-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. snelheidsovertreding (art. 21.a RVV 1990). Aan appelakte gehechte brief van moeder van verdachte (zonder volmacht van verdachte) aan te merken als appelschriftuur houdende grieven a.b.i. art. 410.1 Sv? Ex art. 452 lid 1 Sv is op indiening van schrifturen art. 450 Sv van overeenkomstige toepassing. Dit betekent dat schriftuur houdende grieven ook namens verda...

ECLI:NL:HR:2020:763 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/03433
Gepubliceerd op 21-04-2020
Verduistering (meermalen gepleegd) door als penningmeester van toneelvereniging gedurende periode van 6 jaar forse geldbedragen van toneelvereniging contant op te nemen en over te maken naar zijn eigen bankrekening, art. 321 Sr. Was hof gehouden te beslissen op door verdediging gevoerd verweer inhoudende dat verdachte heeft gehandeld uit psychische overmacht? Door verdachte en raadsman is verwe...

ECLI:NL:HR:2020:673 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/05533
Gepubliceerd op 21-04-2020
OM-cassatie. Vrijspraak belaging door vanuit raam van zijn woning gedurende periode van 2 jaren met verborgen videocamera beelden te maken van achterbuurvrouw, die zich bevond in slaapkamer van haar woning, art. 285b Sr. Gedurende bepaalde periode heimelijk filmen van ander aan te merken als belaging? Tlgd. en in art. 285b Sr omschreven gedraging kan ook worden aangemerkt als inbreuk makend op ...

ECLI:NL:HR:2020:759 Hoge Raad, 21-04-2020, 17/03328
Gepubliceerd op 21-04-2020
Schuldwitwassen door auto voorhanden te hebben die door medeverdachte (partner van verdachte) is gefinancierd met geld dat afkomstig is uit drugshandel, art. 420quater.1.b Sr. Bewijsklachten. Oordeel dat sprake is van plegen van voorhanden hebben en “redelijkerwijze had moeten vermoeden” toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/03249, 17/03256 en 17/03292.

ECLI:NL:HR:2020:767 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/05294
Gepubliceerd op 21-04-2020
Economische zaak. Opzettelijk militaire goederen zonder vergunning doorvoeren in Nederland, begaan door rechtspersoon (professionele luchtvrachtvervoerder), art. 3:1 Algemene Douanewet. Heeft verdachte opzet gehad op militaire aard van door haar vervoerde goederen? Hof heeft geoordeeld dat o.m. bewezen dient te worden dat verdachtes opzet erop was gericht dat in bewezenverklaring vermelde goede...

ECLI:NL:HR:2020:760 Hoge Raad, 21-04-2020, 17/03256
Gepubliceerd op 21-04-2020
Medeplegen aanwezig hebben heroïne en cocaïne in woning van verdachte, art. 2.C Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen. Heeft verdachte verdovende middelen “tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk aanwezig heeft gehad”? Verdediging heeft aangevoerd dat verdovende middelen door medeverdachte in woning werden bewaard en dat verdachte vanwege conflict met medeverdachte een week vóór in tll. ge...

ECLI:NL:HR:2020:570 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/05055
Gepubliceerd op 21-04-2020
Witwassen door ruim € 923.000 en sieraden, aangetroffen in verborgen ruimte aan onderkant van zijn auto, voorhanden te hebben, art. 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht. Heeft verdachte voorwerpen voorhanden gehad? Voor het (als pleger) ‘voorhanden hebben’ van voorwerp in de zin van artikel 420bis.1 Sr is vereist dat verdachte voorwerp opzettelijk aanwezig had. Dat houdt in dat verdachte zich bewust was...

ECLI:NL:HR:2020:757 Hoge Raad, 21-04-2020, 17/03249
Gepubliceerd op 21-04-2020
Aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en hasj (art. 3.C Opiumwet), verkopen van cocaïne en heroïne (art. 2.B Opiumwet), medeplegen witwassen geldbedragen en horloges (art. 420bis.1.b Sr), deelnemen aan organisatie die zich vanuit Zuid-Limburg bezighoudt met handel in heroïne en cocaïne in Nederland (art. 11a (oud) Opiumwet) en voorhanden hebben stroomstootwapen (art. 26.1 WWM). 1. Bew...

ECLI:NL:HR:2020:629 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04204
Gepubliceerd op 21-04-2020
Gewoontewitwassen door geld dat buiten aangiftes inkomstenbelasting is gehouden te investeren in onroerende zaken, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. 1. Toelaatbare beperking cassatieberoep? 2. Kan uit b.m. worden afgeleid dat verdachte in bewezenverklaarde periode onroerende zaak in Oostenrijk heeft verworven? Ad 1. Volgens daarvan opgemaakte akte is beroep niet gericht tegen ontslag van alle r...

ECLI:NL:HR:2020:755 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04039
Gepubliceerd op 21-04-2020
Beklag, beslag door douane ex art. 1:37.1 Algemene douanewet op auto van klager met verborgen ruimte in kofferbak, nadat ex art. 94 Sv beslag is gelegd op die auto onder klager i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrift en/of oplichting door medewerkers gemeente. Verzoek om geldelijke tegemoetkoming a.b.i. art. 33c.2 Sr. Kan Rb oordelen dat verzoek prematuur is gedaan gelet o...

ECLI:NL:HR:2020:754 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04038
Gepubliceerd op 21-04-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrift en/of oplichting door medewerkers gemeente. Rb heeft klaagschrift ongegrond verklaard op de grond dat OM en klager in onderhandeling zijn over schikking en klassiek beslag kan worden omgezet in conservatoir beslag (als OM en klager er niet uit komen) en dat het niet onredelijk is besl...

ECLI:NL:HR:2020:774 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/02798
Gepubliceerd op 21-04-2020
Medeplegen smaadschrift door samen met haar partner artikel op website van krant te plaatsen waarin vader en grootvaders van haar kinderen worden beschuldigd van seksueel misbruik van die kinderen, art. 261.1 Sr. 1. Kan beroep op (partiële) niet-ontvankelijkheid OM op de grond dat één van de grootvaders zijn klacht niet binnen wettelijke termijn van 3 maanden heeft ingediend, voor het eerst in ...

ECLI:NL:HR:2020:670 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/01999
Gepubliceerd op 21-04-2020
Medeplegen diefstal d.m.v. braak (meermalen gepleegd), art. 311.1 Sr. Tul van 5 voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraffen, waarbij gelet op taakstrafverbod van art. 22b Sr slechts 3 gevangenisstraffen zijn vervangen door taakstraffen. Staat art. 14g.2 jo. 22b Sr in de weg staat aan omzetten van alle 5 eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraffen in taakstraffen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:762 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/02800
Gepubliceerd op 21-04-2020
Medeplegen smaadschrift door samen met zijn partner artikel op website van krant te plaatsen waarin vader en grootvaders van kinderen van partner worden beschuldigd van seksueel misbruik van die kinderen, art. 261.1 Sr. 1. Kan beroep op (partiële) niet-ontvankelijkheid OM op de grond dat één van de grootvaders zijn klacht niet binnen wettelijke termijn van 3 maanden heeft ingediend, voor het ee...

ECLI:NL:HR:2020:768 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/04910 bijlage
Gepubliceerd op 21-04-2020
Bijlage bij 19/04910

ECLI:NL:HR:2020:713 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/05016
Gepubliceerd op 21-04-2020
Cassatie in het belang van de wet. Euthanasie op demente patiënt, tuchtzaak. Beslissing Centraal Tuchtcollege voor Gezondheidszorg over arts die euthanasie heeft toegepast op patiënt die leed aan voortgeschreden dementie. CTG heeft geoordeeld dat arts niet heeft voldaan aan zorgvuldigheidseisen van art. 2.1.a en 2.1.f Wtl en heeft arts waarschuwing opgelegd. 1. Door CTG gehanteerd beoordelingsk...

ECLI:NL:HR:2020:712 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/04910
Gepubliceerd op 21-04-2020
Cassatie in het belang der wet. Euthanasie op demente patiënt, strafzaak. Strafrechtelijke vervolging van arts die euthanasie heeft toegepast op patiënt die leed aan voortgeschreden dementie, art. 293 Sr, art. 2 Wtl en art. 7 Wet op de lijkbezorging. Rb heeft geoordeeld dat arts zorgvuldig heeft gehandeld en daarom niet strafbaar was. HR zet uitgangspunten uiteen over mogelijkheid voor arts om ...

ECLI:NL:HR:2020:580 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04972
Gepubliceerd op 21-04-2020
Omkopingsaffaire bij BV, waarbij door toedoen van medeverdachten bij BV netwerk van personen ontstaat die ‘kickbacks’ betalen voor hun aanstelling en deze ook ontvangen als ze andere personen aandragen. Voorhanden hebben valse facturen m.b.t. afdracht van ‘fees’ (art. 225.2 Sr), opmaken van valse facturen m.b.t. ontvangen van ‘fees’ (art. 225.1 Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. ...

ECLI:NL:HR:2020:581 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04974
Gepubliceerd op 21-04-2020
Omkopingsaffaire bij BV, waarbij door toedoen van medeverdachten bij BV netwerk van personen ontstaat die ‘kickbacks’ betalen voor hun aanstelling en deze ook ontvangen als ze andere personen aandragen. Opmaken van valse facturen m.b.t. ontvangen van ‘fees’ (art. 225.1 Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr), begaan door rechtspersoon. 1. Bewijsklachten valsheid in geschrift...

ECLI:NL:HR:2020:579 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04971
Gepubliceerd op 21-04-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit valsheid in geschrift en deelnemen aan criminele organisatie. Voordeel verkregen d.m.v. en/of uit baten van strafbaar feit waarvoor betrokkene is veroordeeld a.b.i. art. 36e.2 Sr? In met deze ontnemingsprocedure verband houdende strafzaak is bewezenverklaard dat betrokkene zich heeft schuldig gemaakt aan plegen van valsheid in geschrift en opzettelijk deelnemen aan ...

ECLI:NL:HR:2020:578 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04968
Gepubliceerd op 21-04-2020
Omkopingsaffaire bij BV, waarbij door toedoen van medeverdachten bij BV netwerk van personen ontstaat die ‘kickbacks’ betalen voor hun aanstelling en deze ook ontvangen als ze andere personen aandragen. Voorhanden hebben valse facturen m.b.t. afdracht van ‘fees’ (art. 225.2 Sr), opmaken van valse facturen m.b.t. ontvangen van ‘fees’ (art. 225.1 Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. ...

ECLI:NL:HR:2020:577 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04967
Gepubliceerd op 21-04-2020
Omkopingsaffaire bij BV, waarbij door toedoen van medeverdachten bij BV netwerk van personen ontstaat die ‘kickbacks’ betalen voor hun aanstelling en deze ook ontvangen als ze andere personen aandragen. Voorhanden hebben valse facturen m.b.t. afdracht van ‘fees’ (art. 225.2 Sr), opmaken van valse facturen m.b.t. ontvangen van ‘fees’ (art. 225.1 Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. ...

ECLI:NL:HR:2020:576 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04345
Gepubliceerd op 21-04-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit valsheid in geschrift en deelnemen aan criminele organisatie. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 18/03558, 18/04339, 18/04341, 18/04342 P, 18/04344, 18/04967, 18/04968, 18/04971 P, 18/04972 en 18/04974.

ECLI:NL:HR:2020:575 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04344
Gepubliceerd op 21-04-2020
Omkopingsaffaire bij BV, waarbij door toedoen van medeverdachten bij BV netwerk van personen ontstaat die ‘kickbacks’ betalen voor hun aanstelling en deze ook ontvangen als ze andere personen aandragen. Gewoontewitwassen, begaan door rechtspersoon (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Toelaatbare beperking cassatieberoep? 2. Zijn in bewezenverklaring genoemde geldbedragen afkomstig uit valsheid i...

ECLI:NL:HR:2020:573 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04341
Gepubliceerd op 21-04-2020
Omkopingsaffaire bij BV, waarbij door toedoen van medeverdachten bij BV netwerk van personen ontstaat die ‘kickbacks’ betalen voor hun aanstelling en deze ook ontvangen als ze andere personen aandragen. Gewoontewitwassen, begaan door rechtspersoon (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Toelaatbare beperking cassatieberoep? 2. Zijn in bewezenverklaring genoemde geldbedragen afkomstig uit valsheid i...

ECLI:NL:HR:2020:574 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04342
Gepubliceerd op 21-04-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit valsheid in geschrift en deelnemen aan criminele organisatie. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 18/03558, 18/04339, 18/04341, 18/04344, 18/04345 P, 18/04967, 18/04968, 18/04971 P, 18/04972 en 18/04974.

ECLI:NL:HR:2020:572 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04339
Gepubliceerd op 21-04-2020
Omkopingsaffaire bij BV, waarbij door toedoen van medeverdachte A en verdachte bij BV netwerk van personen ontstaat die ‘kickbacks’ betalen voor hun aanstelling en deze ook ontvangen als ze andere personen aandragen. Passieve niet-ambtelijke omkoping, meermalen gepleegd (art. 328ter.1 Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Toelaatbare beperking cassatieberoep? 2. Uitleg be...

ECLI:NL:HR:2020:540 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/03640
Gepubliceerd op 21-04-2020
Liquidatie op klaarlichte dag op straat in woonwijk in Leiden. Medeplegen moord, art. 289 Sr. 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Schriftuur b.p. ’s Hofs oordeel inzake in h.b. méér gevorderde (materiële en immateriële) schade dan in e.a. toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03472.

ECLI:NL:HR:2020:539 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/03472
Gepubliceerd op 21-04-2020
Liquidatie op klaarlichte dag op straat in woonwijk in Leiden. Medeplegen moord (art. 289 Sr) en voorhanden hebben jachtgeweer (art. 26.1 WWM). 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van 6 getuigen, die eerder bij RC zijn gehoord. 2. Schriftuur b.p. ’s Hofs oordeel inzake in h.b. méér gevorderde (materiële en immateriële) schade dan in e.a. toerei...

ECLI:NL:HR:2020:716 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/03852
Gepubliceerd op 21-04-2020
Poging tot seksueel verleiden van minderjarige meisjes d.m.v. van chat- en whatsappberichten en geven van sommen geld en andere giften door (voormalig) lid van Europees Parlement, art. 248a Sr. 1. Uos dat verklaringen van één van de aangeefsters dusdanig onbetrouwbaar zijn dat deze niet tot bewijs kunnen worden gebezigd. 2. Bewijsklachten. Motivering bewezenverklaring, strafbare poging en verwe...

ECLI:NL:HR:2020:764 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04865
Gepubliceerd op 21-04-2020
Medeplegen doodslag (art. 287 Sr) en diefstal (art. 310 Sr) door in woning van slachtoffer geweld op slachtoffer toe te passen en fles whisky mee te nemen. 1. Verzoeken tot doen van nader onderzoek en tot benoemen van deskundige. 2. Bewijsklachten. Gebruik voor bewijs van verklaring medeverdachte en ondervragingsrecht t.a.v. medeverdachte. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05153.

ECLI:NL:HR:2020:765 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/05153
Gepubliceerd op 21-04-2020
Medeplegen doodslag (art. 287 Sr) en medeplegen diefstal (d.m.v. valse sleutel), meermalen gepleegd (art. 311.1 Sr) door in woning van slachtoffer geweld op slachtoffer toe te passen en zijn pinpas mee te nemen en daarmee geldbedragen op te nemen. 1. Heeft hof in strijd met art. 301.4 Sv ten bezware van verdachte acht geslagen op beeldmateriaal (uitzending van Opsporing Verzocht) dat geen deel ...

ECLI:NL:HR:2020:571 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/03558
Gepubliceerd op 21-04-2020
Omkopingsaffaire bij BV, waarbij door toedoen van medeverdachten bij BV netwerk van personen ontstaat die ‘kickbacks’ betalen voor hun aanstelling en deze ook ontvangen als ze andere personen aandragen. Gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). Zijn in bewezenverklaring genoemde geldbedragen afkomstig uit valsheid in geschrift? Voorwerpen kunnen in beginsel slechts worden aangemerkt al...

ECLI:NL:HR:2020:632 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/03985
Gepubliceerd op 21-04-2020
Herziening. Verspreiden van kinderporno (meermalen gepleegd), art. 240b Sr. Aanvraag is gebaseerd op n.a.v. klacht van aanvrager gedane uitspraak van EHRM, waarin is vastgesteld dat art. 6.1 en 6.3.c EVRM zijn geschonden in procedure die tot veroordeling heeft geleid, nu aan aanvrager rechtsbijstand tijdens politieverhoren is onthouden. Art. 457.1.b Sv. Op Staat rust verplichting tot bieden van...

ECLI:NL:HR:2020:660 Hoge Raad, 14-04-2020, 19/01046
Gepubliceerd op 15-04-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv onder klager op personenauto en geldbedragen t.z.v. verdenking betrokkenheid bij productie synthetische drugs. Rb heeft klaagschrift ongegrond verklaard op de grond dat R-C te zijner tijd machtiging zal verlenen tot omzetting van ex art. 94 Sv gelegd beslag in art. beslag ex art. 94a Sv. Verzet belang van strafvordering zich tegen teruggave aan klager? HR herhaalt r...

ECLI:NL:HR:2020:631 Hoge Raad, 14-04-2020, 19/03298
Gepubliceerd op 15-04-2020
Caribische zaak. Diefstal met geweld van pakken garnalen en een pak kip uit een minimarket in Curaçao, art. 2:291 Sr Curaçao. Betekening oproeping nadere tz. in h.b. (op tegenspraak). Kan uitreiking op kantooradres raadsvrouw, waar verdachte domicilie heeft gekozen, worden aangemerkt als rechtsgeldige betekening? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Oproeping nadere...

ECLI:NL:HR:2020:659 Hoge Raad, 14-04-2020, 19/02302
Gepubliceerd op 15-04-2020
Beklag, beslag op banktegoeden van klaagsters (rechtspersoon en stichting) ex art. 13a WOTS n.a.v. rechtshulpverzoek van Libische autoriteiten. Toetsing geheimhouding rechtshulpverzoek aan art. 23.5 en 23.6 Sv. Oordeel Rb dat inhoud van rechtshulpverzoek niet aan klaagsters bekend wordt gemaakt, toereikend gemotiveerd? Maatstaf om geen toepassing te geven aan art. 23.5 Sv is of onderzoek “ernst...

ECLI:NL:HR:2020:633 Hoge Raad, 14-04-2020, 19/01745
Gepubliceerd op 15-04-2020
Mishandeling door het slachtoffer in/op/tegen het hoofd te slaan, art. 300 Sr. Middelen over 1. verwerping u.o.s., 2. motivering oplegging vrijheidsbeperkende maatregel van een contact- en gebiedsverbod (art. 38v Sr), en 3. maximeren van totale duur van de vervangende hechtenis van die maatregelen (art. 38w Sr). HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:637 Hoge Raad, 14-04-2020, 19/00545
Gepubliceerd op 14-04-2020
Schennis van de eerbaarheid door op straat geslachtsdeel te tonen aan voorbijganger, art. 239.1 Sr. Unus testis, art. 342.2 Sv. Vindt verklaring aangeefster voldoende steun in aanwezigheid verdachte vlakbij (beweerde) plaats delict kort na voorval en omstandigheid dat aangeefster kort na voorval heeft gebeld met politie en haar echtgenoot? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:...

ECLI:NL:HR:2020:651 Hoge Raad, 14-04-2020, 19/00309
Gepubliceerd op 14-04-2020
Medeplegen van oplichting door onder valse voorwendselen een bedrijf 4752 laptops te laten afgeven (art. 326 Sr) en witwassen (art. 420bis Sr). Middelen over 1. bewijsklacht oplichting; 2. innerlijk tegenstrijdigheid in de bewijsvoering m.b.t. bijdrage verdachte aan oplichting; 3. de vraag of uit de b.m. kon worden afgeleid dat verdachte (zelfstandig) het bewezenverklaarde witwassen heeft geple...

ECLI:NL:HR:2020:512 Hoge Raad, 14-04-2020, 18/05143
Gepubliceerd op 14-04-2020
Poging tot zware mishandeling door huisgenoot met keukenmes in onderarm te steken, nadat aangever in slaapkamer van verdachte verhaal kwam halen n.a.v. onenigheid over lengte van douchetijd (art. 302 Sr). Noodweer, proportionaliteitseis. Staat steken met keukenmes in redelijke verhouding tot slaan met blote hand? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. motiveringsplich...

ECLI:NL:HR:2020:658 Hoge Raad, 14-04-2020, 18/04642
Gepubliceerd op 14-04-2020
Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Strafmotivering (2 weken hechtenis), art. 22b.2 Sr. Is taakstrafverbod van toepassing? Overtreding van art. 107.1 WVW 1994 is ex art. 177.1 jo. 178.2 WVW 1994 strafbaar gesteld als overtreding. Gelet hierop getuigt ’s hofs oordeel dat taakstrafverbod van art. 22b.2 Sr van toepassing is van een onjuiste rechtsopvatting. Het toepassingsbereik van art....

ECLI:NL:HR:2020:649 Hoge Raad, 14-04-2020, 18/03070
Gepubliceerd op 14-04-2020
Medeplegen witwassen, art. 420bis Sr. Middelen over 1. verwerping alternatief scenario en 2.strafmotivering: verzuim op te geven welke straf was opgelegd als redelijke termijn niet was overschreden? HR: art. 80a RO. Samenhang met 18/02879, 18/02884, 18/02900, 18/04529 en 19/00309.

ECLI:NL:HR:2020:648 Hoge Raad, 14-04-2020, 18/02900
Gepubliceerd op 14-04-2020
Medeplegen oplichting door onder valse voorwendselen een bedrijf 4752 laptops te laten afgeven, art. 326 Sr. Middelen over o.m. 1. verwerping uos m.b.t. betrouwbaarheid getuigenverklaringen; 2. verwerping uos dat aan herkenning verdachte door medeverdachte geen waarde kan worden gehecht en 3. bewijsminimum (art. 342.2. Sv) HR: art. 81.1. RO. Samenhang met 18/02879, 18/02884, 18/03070, 18/04529 ...

ECLI:NL:HR:2020:647 Hoge Raad, 14-04-2020, 18/02884
Gepubliceerd op 14-04-2020
Medeplichtigheid aan medeplegen van oplichting door onder valse voorwendselen een bedrijf 4752 laptops te laten afgeven, art. 326 Sr. Verschillende bewijsklachten, o.a. over het opzet, bijdrage/opzet van verdachte op medeplichtigheid aan de oplichting en over (innerlijke tegenstrijdigheid m.b.t.) wederrechtelijk verkrijgen van referentienummers.HR: art. 81.1. RO. Samenhang met 18/02879, 18/0290...

ECLI:NL:HR:2020:646 Hoge Raad, 14-04-2020, 18/02879
Gepubliceerd op 14-04-2020
Medeplegen oplichting door onder valse voorwendselen een bedrijf 4.752 laptops te laten afgeven, art. 326 Sr. Bewijsklachten. 1. Betrouwbaarheid voor bewijs gebruikte verklaring van medeverdachte A. 2. Verwerping uos. Heeft verdachte merk van vrachtwagens aan medeverdachte B doorgegeven? 3. Denaturering verklaring medeverdachte A t.a.v. doorgeven van merk van vrachtwagens aan medeverdachte B. A...

ECLI:NL:HR:2020:650 Hoge Raad, 14-04-2020, 18/04529
Gepubliceerd op 14-04-2020
Medeplegen uitvoer heroïne, art. 2.C. Opiumwet. Middelen over 1. verzuim te beslissen op getuigenverzoek en 2. strafmotivering i.v.m. verdachtes persoonlijke omstandigheden. HR: art. 80a RO. Samenhang met 18/02879, 18/02884, 18/02900, 18/03070 en 19/00309.

ECLI:NL:HR:2020:630 Hoge Raad, 14-04-2020, 18/05100
Gepubliceerd op 14-04-2020
Rijden onder invloed van alcohol en zonder rijbewijs , art. 8.2.b en 9.2 WVW 1994. Strafmotivering, art. 359.6 Sv: heeft hof de redenen opgegeven die i.h.b. tot opleggen van een vrijheidsbenemende straf hebben geleid? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:657 Hoge Raad, 14-04-2020, 19/00043
Gepubliceerd op 14-04-2020
Medeplegen diefstal met geweld door een bejaarde dame op een woonboot te overvallen (art. 311.1.4 jo. 312.1 Sr), medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutel door geld op te nemen met een weggenomen pinpas (art. 311.1.4 en art. 311.1.5 Sr), bezit van meerdere vuurwapens (art. 26.1 WWM) en een nepvuurwapen (art. 13.1 WWM). Bewijsklacht t.a.v. ‘bedreiging met geweld’. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:638 Hoge Raad, 14-04-2020, 18/04945
Gepubliceerd op 14-04-2020
In het openbaar mondeling aanzetten tot gewelddadig optreden tegen mensen wegens hun ras door tijdens demonstratie in Almelo, die door paar duizend mensen wordt bijgewoond en waarbij media aanwezig zijn, menigte toe te spreken en daarbij woorden te scanderen die relateren aan dood van Armeense mensen, art. 137d.1 Sr. Heeft verdachte “aangezet tot gewelddadig optreden tegen personen van Armeense...

ECLI:NL:HR:2020:525 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/01408
Gepubliceerd op 08-04-2020
Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. 1. Bewijsklacht. Heeft (enkelvoudige kamer) hof ten onrechte volstaan met opsomming van b.m. zonder daarbij aan die b.m. ontleende redengevende feiten en omstandigheden te vermelden? 2. Strafmotivering. Heeft hof in strijd met art. 359.6 Sv geen opgave van redenen gegeven die i.h.b. hebben geleid tot keuze van opleggen van vrijheidsbenemende straf (...

ECLI:NL:HR:2020:622 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/03841
Gepubliceerd op 07-04-2020
Beklag, beslag van i.h.k.v. rechtshulpverzoek van VS o.b.v. Rechtshulpverdrag tussen VS en Nederland inbeslaggenomen voorwerpen onder klager (Iraanse nationaliteit) t.z.v. verdenking van onrechtmatig uitvoeren van goederen van VS naar Iran. Art. 5.1.10 e.v. Sv. 1. Rechtshulpverdrag of Uitleveringsverdrag grondslag voor inbeslagname en overdracht van voorwerpen? 2. Beklag ten onrechte ongegrond ...

ECLI:NL:HR:2020:625 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/00140
Gepubliceerd op 07-04-2020
Verkrachting, art. 242 Sr. Oplegging TBS met dwangverpleging aan ‘weigerende observandus’, art. 37 (oud) en 37a (oud) Sr. Aanmerken van PBC-rapport als ‘een ander advies of rapport’ a.b.i. art. 37.3 (oud) Sr, terwijl hof dit PBC-rapport kennelijk ook heeft aangemerkt als rapport over de reden van de weigering van medewerking aan het onderzoek a.b.i. die bepaling. Hof heeft o.b.v. PBC-rapportage...

ECLI:NL:HR:2020:620 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/05296
Gepubliceerd op 07-04-2020
Medeplegen van een lijk verbergen, wegvoeren en begraven met het oogmerk om het feit of de oorzaak van het overlijden te verhelen, art. 151 Sr. Ondervragingsrecht, art. 6.3.d EVRM. Vindt de verklaring van de niet-ondervraagde getuige voldoende steun in andere b.m.? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 18/05296 en 18/05443.

ECLI:NL:HR:2020:627 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/01052
Gepubliceerd op 07-04-2020
1. Medeplegen van opzettelijke overtreding van een in art. 5 Wet op de accijns opgenomen verbod en 2. opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, a.b.i. art. 225.1 Sr als ware het echt en onvervalst en opzettelijk een geschrift, a.b.i. art. 225.1 Sr, afleveren en voorhanden hebben, terwijl hij weet dat dit geschrift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst. Bewijsklacht da...

ECLI:NL:HR:2020:602 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/00880
Gepubliceerd op 07-04-2020
Art. 5 jo. 97 Wet op de Accijns. Bewijsklacht opzet op het medeplegen van het voorhanden hebben van een container met 5.990.160 onveraccijnsde sigaretten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 19/00880 en 19/01052.

ECLI:NL:HR:2020:621 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/05443
Gepubliceerd op 07-04-2020
Medeplegen van een lijk verbergen, wegvoeren en begraven met het oogmerk om het feit of de oorzaak van het overlijden te verhelen, art. 151 Sr. Ondervragingsrecht, art. 6.3.d EVRM. Vindt de verklaring van de niet-ondervraagde getuige voldoende steun in andere b.m.? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 18/05296 en 18/05443.

ECLI:NL:HR:2020:511 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/04822
Gepubliceerd op 07-04-2020
Smaad (meermalen gepleegd) door brieven met beschuldigende mededelingen over aangevers te zenden naar directies van hun werkgevers, art. 261.1 Sr. Heeft verdachte gehandeld “met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven” a.b.i. art. 261. Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:2848, inhoudende dat onder “ruchtbaarheid geven” a.b.i. art. 261 Sr dient te worden vers...

ECLI:NL:HR:2020:524 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/01407
Gepubliceerd op 07-04-2020
Strafmotivering. Het hof heeft in strijd met art. 359.6 Sv in zijn uitspraak niet in het bijzonder de redenen opgegeven die hebben geleid tot het opleggen van een (onvoorwaardelijke) vrijheidsbenemende straf. Dat verzuim leidt o.g.v. art. 359.8 Sv tot nietigheid (vgl. ECLI:NL:HR:2016:2191). Volgt vernietiging en terugwijzing t.a.v. de strafoplegging. Samenhang tussen 19/01407, 19/01408 en 19/01...

ECLI:NL:HR:2020:624 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/03342
Gepubliceerd op 07-04-2020
Mishandeling, art. 300 Sr. Middelen over (1) afwijzing verzoeken tot het horen van getuigen en (2) verwerping verweer strekkende tot n-o OM omdat vervolgingsbeslissing in strijd met de Aanwijzing gebruik sepotgronden schending van het vertrouwensbeginsel zou opleveren. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:623 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/03920
Gepubliceerd op 07-04-2020
Vervolgingsuitlevering van opgeëiste persoon (Iraanse nationaliteit) aan Verenigde Staten t.z.v. onrechtmatig uitvoeren van "dual-use goederen” (converters) van VS naar Iran. 1. Beroep op politieke exceptie. 2. Beroep op EG-Verordening 2271/96 (“blocking statute”). 3. Onvoldoende duidelijke vermelding feiten, art. 28.3 UW. Ad 1. Rb heeft geoordeeld dat de feiten waarvoor zij uitlevering toelaat...

ECLI:NL:HR:2020:569 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/01904
Gepubliceerd op 07-04-2020
Rijden onder invloed, art. 8.2.b WVW 1994. Behoort eis van ten minste 3 locaties van contra-expertise a.b.i. art. 21 Besluit alcoholonderzoeken tot stelsel van strikte waarborgen waarmee onderzoek a.b.i. in art. 8 WVW 1994 moet zijn omkleed? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2000:AA6304, inhoudende dat van een onderzoek a.b.i. art. 8.2.b WVW 1994 slechts sprake is indien strikte...

ECLI:NL:HR:2020:523 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/03907
Gepubliceerd op 07-04-2020
Militaire zaak. Opzettelijke schending van een ambtsgeheim (meermalen gepleegd) door als wachtmeester van Koninklijke Marechaussee voor privédoeleinden vertrouwelijke informatie over familieleden en vrienden op te zoeken in geautomatiseerde systemen van KMar, art. 272.1 Sr. Levert het ‘voor zichzelf ontsluiten van geheime informatie’, zonder die informatie met een derde te delen, ‘schending’ va...

ECLI:NL:HR:2020:435 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/05457
Gepubliceerd op 07-04-2020
Economische zaak. Opzettelijk gevaarlijke afvalstoffen, niet bruikbare stookolie (bunkerolie) inzamelen (art. 10.45 Wet milieubeheer) en afvalstoffen overbrengen van Nederland naar België zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming van de betrokken bevoegde autoriteiten (art. 10.60 Wet milieubeheer). Bewijsklachten, o.m. over de vraag of stookolie kan worden aangemerkt als (ge...

ECLI:NL:HR:2020:434 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/05440
Gepubliceerd op 07-04-2020
Economische zaak. Opzettelijke overtreding van een voorschrift gesteld bij of krachtens art. 10.37.1 Wet milieubeheer, begaan door een rechtspersoon, door afgifte van stookolie (debunkeren) die als brandstof voor een schip problemen opleverde. Middel over de vraag of de stookolie kan worden aangemerkt als (gevaarlijke) afvalstof i.d.z.v. de Wet milieubeheer. Voorts middelen over afwijzen verzoe...

ECLI:NL:HR:2020:568 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/02521
Gepubliceerd op 07-04-2020
Dwang (meermalen gepleegd) door zich voor te doen als politieman en groot aantal willekeurige personen telefonisch te confronteren met verzonnen bericht dat familielid is overleden, art. 284.1.1. Sr. Is sprake van “door een feitelijkheid wederrechtelijk dwingen” a.b.i. art. 284 Sr? Van door een feitelijkheid wederrechtelijk dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden a.b.i. art. 284 Sr kan ...

ECLI:NL:HR:2020:433 Hoge Raad, 07-04-2020, 17/05582
Gepubliceerd op 07-04-2020
Economische zaak. Opzettelijke overtreding voorschrift ex. art. 10.45.1.ahf.b Wet milieubeheer, begaan door een rechtspersoon, door zonder vergunning niet bruikbare stookolie (bunkerolie) in te zamelen. Betreft de in tll. bedoelde stookolie een “afvalstof”? HR stelt voorop dat de tll. is toegesneden op art. 10.45.1 Wmb en dat ‘s hof uitgangspunt juist is dat voor de uitleg van het begrip ‘afva...

ECLI:NL:HR:2020:619 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/05085
Gepubliceerd op 07-04-2020
OM-cassatie. (Schuld)witwassen, art. 420bis en 420quater Sr. Zijn door de overheid feitelijk gedoogde verdiensten uit drugstransporten aan te merken als ‘afkomstig uit enig misdrijf’ ex art. 420bis en 420quater Sr? Het hof heeft vastgesteld dat verdachte door opsporingsambtenaren is geselecteerd en vervolgens door een informant is benaderd om voor deze als tussenpersoon softdrugs te vervoeren e...

ECLI:NL:HR:2020:526 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/01409
Gepubliceerd op 07-04-2020
Strafmotivering. Het hof heeft in strijd met art. 359.6 Sv in zijn uitspraak niet in het bijzonder de redenen opgegeven die hebben geleid tot het opleggen van een (onvoorwaardelijke) vrijheidsbenemende straf. Dat verzuim leidt o.g.v. art. 359.8 Sv tot nietigheid (vgl. ECLI:NL:HR:2016:2191). Volgt vernietiging en terugwijzing t.a.v. de strafoplegging. Samenhang tussen 19/01407, 19/01408 en 19/01...

ECLI:NL:HR:2020:603 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/02078
Gepubliceerd op 07-04-2020
Zedenzaak, art. 244 (oud) Sr. Klacht over bewijsminimum (unis testis, art. 342.2 Sv) en denaturering van de verklaring van verdachte en over de strafmotivering. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:626 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/03282
Gepubliceerd op 07-04-2020
Cassatie in het belang van de wet. Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (DNA-V). Bezwaarschrift van een veroordeelde minderjarige tegen het bepalen en het verwerken van zijn DNA-profiel. Moet de minderjarigheid van de veroordeelde t.t.v. het plegen van het misdrijf worden betrokken bij de beoordeling of sprake is van de uitzonderingsgrond a.b.i. art.2.1.b Wet DNA-V? HR herhaalt relevante overweg...