Rulings Supreme Court

Here you will find an overview of recent rulings by the Dutch Supreme Court. The rulings are available in Dutch only.

ECLI:NL:HR:1993:3 Hoge Raad, 16-04-1993, 101.480
Published on 19-07-2024
-

ECLI:NL:HR:1918:248 Hoge Raad, 28-10-1918, 26095
Published on 19-07-2024
-

ECLI:NL:HR:1902:1 Hoge Raad, 10-02-1902, 62
Published on 19-07-2024
-

ECLI:NL:HR:2024:1056 Hoge Raad, 12-07-2024, 22/03502
Published on 16-07-2024
Medeplegen invoer van cocaïne door uithalers op Maasvlakte (art. 2.A Opiumwet). 1. Bewijsklacht, feit van algemene bekendheid m.b.t. werkwijze van uithalers. Kon hof bij zijn oordeel omtrent bewezenverklaring betrekken wat het hof ambtshalve bekend is m.b.t. uithalen van cocaïne uit containers? 2. Bewijsklacht. Heeft hof feiten en omstandigheden waarop bewezenverklaring rust in wettige bewijsmi...

ECLI:NL:HR:2024:1057 Hoge Raad, 12-07-2024, 22/03526
Published on 16-07-2024
Medeplegen invoer van cocaïne door uithalers op Maasvlakte (art. 2.A Opiumwet). 1. Bewijsklacht m.b.t. herkomst container en wijze waarop pakketten cocaïne zijn overgepakt. 2. Bewijsklachten t.a.v. tijdstip waarop verdachte voor zijn aanhouding op haventerrein is aangekomen en periode die hij op haventerrein aanwezig is geweest, en feit van algemene bekendheid m.b.t. werkwijze van uithalers. 3....

ECLI:NL:HR:2024:1081 Hoge Raad, 12-07-2024, 22/03022
Published on 15-07-2024
Eendaadse samenloop van lichamelijk letsel door schuld in het verkeer terwijl verdachte onder invloed was van alcohol (art. 6 en 8.1 WVW 1994) en doorrijden na ongeval (art. 7.1.b WVW 1994). Redelijke termijn in eerste aanleg. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden gelet op aard en ernst van bewezenverklaarde? HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Bi...

ECLI:NL:HR:2024:1054 Hoge Raad, 12-07-2024, 22/02674
Published on 15-07-2024
Telen van hennep (art. 3.B Opiumwet), diefstal (van elektriciteit) d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr), aanwezig hebben van metamfetamine, MDMA, XTC pillen en LSD zegels (art. 2.C Opiumwet) en aanwezig hebben van hennep (art. 3.C Opiumwet). Strafmotivering (gevangenisstraf van 6 maanden), art. 359.5 en 359.6 Sv. Heeft hof niet bewezenverklaard feit (verkoop van harddrugs) meegewogen bij strafto...

ECLI:NL:HR:2024:1052 Hoge Raad, 12-07-2024, 22/00972
Published on 15-07-2024
Belaging door gedurende periode van enkele maanden zijn ex-vriendin veelvuldig te bellen en haar whatsappberichten te sturen (art. 285b.1 Sr). Kon hof tot oordeel komen dat OM ontvankelijk is in vervolging, nu klacht ontbreekt maar daarover in hoger beroep niet is geklaagd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:1999:ZD4372 Hoge Raad, 21-09-1999, 112.464 U
Published on 15-07-2024
-

ECLI:NL:HR:2024:1015 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/02628
Published on 10-07-2024
Oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr). Bewijsklacht. Heeft verdachte door “aannemen van valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen” aangever bewogen tot afgifte van enige geldbedragen? Bewezenverklaring houdt o.m. in dat verdachte “door aannemen van valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen aangever heeft bewogen” tot afgifte van enige geldbedragen. Dit onderdeel van bewezenv...

ECLI:NL:HR:2024:1016 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/02633
Published on 10-07-2024
Oplichting (art. 326.1 Sr). Strafmotivering (gevangenisstraf van 4 maanden). Heeft hof ten onrechte rekening gehouden met feit dat verdachte blijkens uittreksel JD tweemaal eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten, terwijl dit volgens inhoud JD feitelijk onjuist is? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/02628.

ECLI:NL:HR:2024:1048 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/02635
Published on 10-07-2024
Medeplegen produceren van cocaïne (meermalen gepleegd), art. 2.B Opiumwet. Bewijsklachten bereiden, bewerken en verwerken. Denaturering voor bewijs gebruikte verklaring van verdachte en innerlijke tegenstrijdigheid bewijsvoering. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:1013 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/02675
Published on 10-07-2024
Medeplegen gekwalificeerde doodslag, art. 288 Sr. Beginpunt redelijke termijn in eerste aanleg. Had hof datum van eerste inverzekeringstelling van verdachte als beginpunt van redelijke termijn in e.a. moeten aanmerken? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2008:BD2578 m.b.t. aanvangsmoment redelijke termijn in e.a. Hof heeft met oordeel dat startpunt van redelijke termijn a.b.i. art. 6.1 EV...

ECLI:NL:HR:2024:996 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/02676
Published on 10-07-2024
Openlijke geweldpleging n.a.v. ruzie in uitgaansgelegenheid, art. 141.1 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 227 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk en taakstraf van 150 uren, subsidiair 75 dagen hechtenis), niet tlgd. en bewezenverklaarde strafverzwarende omstandigheid meegewogen bij strafoplegging. Heeft hof art. 141.2 Sr miskend, nu hof art. 141.1 Sr heeft bewezenverklaard maar in st...

ECLI:NL:HR:2024:1055 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/02749
Published on 10-07-2024
Gewoonte maken van bezit van aanzienlijke hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen en video's, art 240b.2 Sr. 1. Onttrekking aan het verkeer van usb-stick, art. 36b.1.3 Sr. 2. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting van resultaten van onderzoek aan laptop van verdachte op de grond dat dit onderzoek onrechtmatig is, nu toestemming van OvJ daarvoor onvoldoende grondslag biedt. HR: art. 81....

ECLI:NL:HR:2024:1008 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/02797
Published on 10-07-2024
Verkrachting van ex-vriendin, kort nadat zij relatie heeft beëindigd en na eerdere mishandelingen, art. 242 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over ontbreken van voldoende steunbewijs, art. 359.2 Sv. Kan worden vastgesteld dat bij aangeefster waargenomen letsel is ontstaan bij deze verkrachting? Wat raadsman ttz. in hoger beroep naar voren heeft gebracht over on...

ECLI:NL:HR:2024:1005 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/02832
Published on 10-07-2024
Verduisteringen (in persoonlijke dienstbetrekking), art. 321 en 322 Sr. 1. Aanhoudingsverzoek door gemachtigde raadsman ttz. gedaan op grond dat verdachte niet kon verschijnen omdat hij geen vrij kon krijgen van werk, door hof afgewezen o.g.v. betekening oproeping in persoon en laat moment van bericht verhindering. 2. Beperking cassatieberoep, art. 429 Sv. Heeft omstandigheid dat beroep niet ...

ECLI:NL:HR:2024:1011 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/02591
Published on 10-07-2024
Medeplegen gekwalificeerde doodslag, art. 288 Sr. Overschrijding redelijke termijn in eerste aanleg. Heeft hof verzuimd rechtsgevolg te verbinden aan de door hof geconstateerde overschrijding van redelijke termijn die in e.a. heeft plaatsgevonden? Hof heeft vastgesteld dat redelijke termijn in e.a. is overschreden met ongeveer 9 maanden, maar dat naar ‘s hofs oordeel sprake is van bijzondere om...

ECLI:NL:HR:2024:1021 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/02183
Published on 10-07-2024
Jeugdzaak. Medeplegen poging tot diefstal met geweld, art. 312.2.2 Sr. 1. Bewijswaarde van stemherkenningen door verbalisanten. Verweer dat stemherkenningen onbetrouwbaar zijn. 2. Bewijsklacht medeplegen. 3. Redelijke termijn in hoger beroep. Was hof gehouden vast te stellen in welke mate redelijke termijn is overschreden? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/02228 (niet gepubliceerd; geen midde...

ECLI:NL:HR:2024:1014 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/02179
Published on 10-07-2024
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op appartementsrecht en scooter onder klaagster t.l.v. haar ex-echtgenoot t.z.v. verdenking van Opiumwetfeiten en witwassen. Anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. Zijn er voldoende aanwijzingen dat inbeslaggenomen appartementsrecht en scooter aan klaagster zijn gaan toebehoren met kennelijk doel de uitwinning daarvan te bemoeilijken of verhinderen a.b.i. art. 94a.4 Sv? HR ...

ECLI:NL:HR:2024:995 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/02141
Published on 10-07-2024
Medeplegen poging woningoverval (art. 312.2.2 Sr). Vordering benadeelde partij t.z.v. immateriële schade. Is sprake van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106.b BW? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 m.b.t. aantasting in persoon ‘op andere wijze’. Oordeel hof dat bijzondere ernst van misdrijf, mede gelet op omstandigheden waaronder het is gepleegd in samenhang...

ECLI:NL:HR:2024:930 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/02047
Published on 10-07-2024
Deelneming aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met handel in hennep, art. 11a.1 (oud) Opiumwet. 1. Post-Keskin. Afwijzing (bij tussenarrest) van bij appelschriftuur gedane, ttz. in hoger beroep gehandhaafde verzoeken tot het horen van getuigen (verbalisant en tolken) op de grond dat onvoldoende is onderbouwd waarom getwijfeld moet worden aan inhoud van uitgewerkte tap-...

ECLI:NL:HR:2024:929 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/01884
Published on 10-07-2024
Faillissementsfraude. Als bestuurder van rechtspersoon tijdens faillissement niet terstond administratie aan curator verstrekken (art. 344a.2.1 Sr) en in staat van faillissement weigeren vereiste inlichtingen te geven aan curator (art. 194.2 Sr). 1. Geldigheid dagvaarding en bewijsklacht “opzettelijk geven van onvolledige inlichtingen”. 2. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verkl...

ECLI:NL:HR:2024:928 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/01775
Published on 10-07-2024
Rijden terwijl rijbewijs is ingevorderd, art. 9.7 WVW 1994. Verbeurdverklaring personenauto. Draagkracht van verdachte ex art. 24 Sr en geldelijke tegemoetkoming ex art. 33c.2 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:1020 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/01384
Published on 10-07-2024
Medeplichtigheid aan witwassen door haar pinpas en bankgegevens af te staan, waarna op haar bankrekening geldbedragen terecht komen die afkomstig zijn van “VIN-fraude”, art. 420bis.1.b Sr. Vorderingen benadeelde partijen, rechtstreekse schade a.b.i. art. 51f.1 en 361.2.b Sv. Verweer dat nadeel dat door benadeelde partijen is ondervonden niet direct gevolg is van bewezenverklaarde. HR: art. 81....

ECLI:NL:HR:2024:1006 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/02833
Published on 09-07-2024
Diefstal d.m.v. braak (en inklimming) van zeer waardevolle schilderijen met grote cultuurhistorische waarde uit musea in Laren en Leerdam in 2020 (art. 311.1.5 Sr), voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM) en aanwezig hebben van 10.404 XTC-pillen (art. 2.C Opiumwet). HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:1999:ZD1144 Hoge Raad, 16-03-1999, 110.674U
Published on 09-07-2024
-

ECLI:NL:HR:2024:962 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/02863
Published on 09-07-2024
Caribische zaak. Schenden van ambtsgeheim door in 2014 kort voor Statenverkiezingen in Sint Maarten als directeur van gevangenis een lijst met namen en nationaliteiten van stemgerechtigde gedetineerden aan Statenlid te geven, art. 285 SrNA (oud). Kon hof oordelen dat sprake is van ambtsgeheim? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/03083 C en 22/03085 C (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, ...

ECLI:NL:HR:2024:1025 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/03353
Published on 09-07-2024
Verkrachting van vrouw in haar (van verdachte gehuurde) woning, art. 242 Sr.1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster t.a.v. bestanddeel “dwang” voldoende steun in ander bewijsmateriaal en bestaat er reële mogelijkheid dat sprake is geweest van consensueel seksueel contact? 2. Verweer m.b.t. betrouwbaarheid van verklaringen van aangeefster. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:886 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/03612
Published on 09-07-2024
Feitelijke aanranding van eerbaarheid van 18-jarige dochter, meermalen gepleegd (art. 246 Sr) en ontucht met 13-jarige dochter (art. 247 Sr). Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefsters voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Verklaringen van aangeefsters vinden allereerst steun in verklari...

ECLI:NL:HR:2024:1009 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/03711
Published on 09-07-2024
Medeplegen nachtelijke woninginbraak (art. 311.1 Sr). Maximale duur van gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Duur van gijzeling beloopt ten hoogste 1 jaar, waarbij in deze zaak geldt dat onder 1 jaar 360 dagen moet worden verstaan (vgl. HR:2022:812). HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van 360 dagen kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2024:1040 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/01301
Published on 09-07-2024
Medeplegen bijstandsfraude door ruim 7 jaren gezamenlijke huishouding te voeren met ander en na te laten dit door te geven aan uitkeringsinstantie (art. 227b Sr). Redengevendheid van verklaringen van verdachte en medeverdachte voor bewijs. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/01300.

ECLI:NL:HR:2024:997 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/04809
Published on 09-07-2024
Medeplegen diefstal met (bedreiging met) geweld in supermarkt, art. 312.1 en 312.2.2 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht. Heeft hof verweer dat niet kan worden bewezen dat verdachte schuldig is aan medeplegen van diefstal met (bedreiging met) geweld voldoende gemotiveerd verworpen? HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Het betreft bewijsverweren die niet i...

ECLI:NL:HR:2024:998 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/04915
Published on 09-07-2024
Medeplegen diefstal met (bedreiging met) geweld in supermarkt, art. 312.1 en 312.2.2 Sr en medeplegen eenvoudig witwassen, art. 420bis.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg t.a.v. medeplegen diefstal met geweld. 1. Bewijsklachten medeplegen diefstal met geweld. 2. Kwalificatieklacht witwassen van uit eigen misdrijf afkomstig geldbedrag. Ad 1. HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cas...

ECLI:NL:HR:2024:1049 Hoge Raad, 09-07-2024, 23/02329
Published on 09-07-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op personenauto onder klager t.z.v. verdenking van diefstal en witwassen. Motivering ongegrondverklaring beklag. Kon Rb oordelen dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat strafrechter, later oordelend, inbeslaggenomen auto verbeurd zal verklaren of zal onttrekken aan het verkeer? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:971 Hoge Raad, 09-07-2024, 23/04103
Published on 09-07-2024
Gekwalificeerde doodslag op Haagse rugbyster door in 2021 in ‘s-Gravenhage een vrouw van haar fiets te trekken en in haar hals te steken om zo haar aanranding in de bosjes makkelijker te maken (art. 288 jo. 246 Sr) en vervolgens haar lichaam met benzine te overgieten en haar in brand te steken teneinde sporen te wissen (art. 151 Sr). TBS met dwangverpleging opgelegd. HR: art. 80a RO, zonder sc...

ECLI:NL:HR:2024:1010 Hoge Raad, 09-07-2024, 24/01645
Published on 09-07-2024
Herziening. Mishandeling van moeder (art. 304.1 jo. 300.1 Sr), mishandeling van zus (art. 300.1 Sr), bedreiging van moeder en zus (art. 285.1 Sr). Moeder en zus van aanvrager komen gedeeltelijk terug op belastende verklaringen over de tegen hen begane mishandeling. Aangevoerd wordt dat Rb de aanvrager zou hebben vrijgesproken als zij bekend was geweest met hun aan aanvraag gehechte schriftelijk...

ECLI:NL:HR:2024:974 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/01739
Published on 09-07-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit verduistering uit hoofde van beroep door als letselschadejurist op derdengeldenrekening ontvangen geldbedragen voor andere doeleinden te gebruiken. 1. Bevindt aanvulling met bewijsmiddelen zich niet bij stukken? 2. Motivering schatting w.v.v., promis-werkwijze. Kan ’s hofs berekening in toereikende mate worden afgeleid uit ontnemingsrapportage? 3. Motivering schatti...

ECLI:NL:HR:2024:975 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/01740
Published on 09-07-2024
Verduistering uit hoofde van beroep, meermalen gepleegd door als letselschadejurist op derdengeldenrekening ontvangen geldbedragen voor andere doeleinden te gebruiken (art. 322 Sr). Bewijsklachten promis-werkwijze. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2007:BA0424 m.b.t. eisen die gesteld worden aan promis-werkwijze. Weergegeven onderdelen van bewijsvoering van hof voldoen niet aan deze mot...

ECLI:NL:HR:2024:1012 Hoge Raad, 09-07-2024, 24/00387
Published on 09-07-2024
Cassatie in het belang van de wet. Aanspraak op proceskostenvergoeding voor administratiefberoepsfase in Wet Mulder zaken indien na opleggen van sanctie, maar terwijl beroepsprocedure aanhangig is, sanctiebedrag zoals dat is toegepast door ambtenaar die bevoegd is tot oplegging van administratie sanctie, is gewijzigd door regelgever. Hof heeft daarover overwogen dat aan die wijziging met terugw...

ECLI:NL:HR:2024:1036 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/01248
Published on 09-07-2024
Medeplichtigheid aan diefstal d.m.v. braak (art. 311.1.5 Sr). 1. Betrouwbaarheidsverweer t.a.v. vertaalde tapgesprekken op de grond dat deze in strijd met “richtlijn voor beëdigde vertalingen” niet woordelijk zijn uitgewerkt. 2. Verweer dat geen sprake is van “dubbel opzet”. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/01134 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2024:961 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/01031
Published on 09-07-2024
Verlaten plaats ongeval (art. 7.1 WVW 1994), rijden onder invloed van alcohol (art. 8.2.a WVW 1994) en rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard (art. 9.2 WVW 1994). Kon hof bewezenverklaring baseren op inhoud van in strafdossier aanwezige stukken die niet overeenkomstig art. 301 Sv ttz. zijn voorgelezen en waarvan evenmin korte inhoud is medegedeeld? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:904 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/00898
Published on 09-07-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit valselijk opmaken van vaccinatieverklaringen en andere strafbare feiten. Rechtsgeldigheid van intrekking van hoger beroep van ontbonden maatschap, art. 528.2 Sv. Hof heeft betrokkene niet-ontvankelijk verklaard in hoger beroep omdat h.b. is ingetrokken. Is h.b. rechtsgeldig namens betrokkene ingetrokken? Om redenen vermeld in HR:2024:903 faalt middel. Volgt verwerp...

ECLI:NL:HR:2024:903 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/00899
Published on 09-07-2024
Valsheid in geschrift, gepleegd door maatschap door valselijk vaccinatieverklaringen op te maken en deze in bedrijfsadministratie op te nemen (art. 225.1 Sr) en diergeneesmiddel onjuist toepassen, gepleegd door maatschap (art. 2.19.3.a jo. art. 2.8.1.c Wet dieren). Rechtsgeldigheid van intrekking van hoger beroep van ontbonden maatschap, art. 528.2 Sv. Hof heeft verdachte niet-ontvankelijk verk...

ECLI:NL:HR:2024:976 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/00345
Published on 09-07-2024
Opzettelijk onjuist en/of onvolledig doen van aangifte inkomstenbelasting, meermalen gepleegd (art. 69.2 AWR). 1. Bewijsklacht onjuiste/onvolledige aangiften. 2. Beroep op fiscaal pleitbaar standpunt. 3. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat door verdachte gepleegd feit er niet toe strekte dat te weinig belasting wordt geheven (strekkingsverweer), art. 359.2 Sv. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:1018 Hoge Raad, 09-07-2024, 21/04698
Published on 09-07-2024
Verduistering van geld door ambtenaar (meermalen gepleegd), art. 359 Sr. 1. Bewijsklacht opzet op wederrechtelijkheid van toe-eigenen. Kon hof oordelen dat verdachte opzet had op verduisteren van gelden? 2. Vordering benadeelde partij, rechtstreekse schade a.b.i. art. 51f.1 en 361.2.b Sv. Kunnen kosten voor inschakeling van extern bedrijf voor onderzoek naar handelen van verdachte worden aangem...

ECLI:NL:HR:2024:1041 Hoge Raad, 09-07-2024, 21/04263
Published on 09-07-2024
Belaging (art. 285b.1 Sr), meermalen heimelijk fotograferen van persoon in woning (art. 139f Sr), diefstal (m.b.v. valse sleutel) (art. 310 en 311.1.5 Sr) en huisvredebreuk, meermalen gepleegd (art. 138.1 Sr). Ontbrekende pleitnota in hoger beroep. N.a.v. een door raadsman o.g.v. art. 4.3.6.3 Procesreglement HR gedaan verzoek is bij hof nadere informatie ingewonnen. O.g.v. die informatie moet w...

ECLI:NL:HR:2024:1007 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/03157
Published on 09-07-2024
Mensenhandel, art. 273f Sr. Post-Keskin, overleden getuige. Heeft hof de verklaringen van inmiddels overleden getuige voor bewijs kunnen gebruiken, terwijl verdediging t.a.v. die, inmiddels overleden, getuige niet ondervragingsrecht heeft kunnen uitoefenen? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:576 en HR:2021:1418 m.b.t. gevallen waarin rechter voor bewijs gebruik wil maken van een doo...

ECLI:NL:HR:2024:972 Hoge Raad, 09-07-2024, 24/00770
Published on 09-07-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking Rb over toelaatbaarheid van uitlevering van patiëntendossier van patiënt, die is overleden aan (complicaties van) anorexia nervosa, i.v.m. verschoningsrecht van klagers (zorginstelling en psychiater van die instelling), na bevel van RC tot uitlevering van patiëntendossier in strafzaak tegen directeur van andere instelling t.z.v. verdenking ...

ECLI:NL:HR:2024:1038 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/01300
Published on 09-07-2024
Medeplegen bijstandsfraude door ruim 7 jaren gezamenlijke huishouding te voeren met ander, terwijl die ander nalaat om dit door te geven aan uitkeringsinstantie (art. 227b Sr). 1. Bewijsklachten wetenschap en medeplegen. 2. Redengevendheid van verklaring van verdachte voor bewijs. 3. Kon hof verklaring van medeverdachte, die zij in haar eigen strafzaak heeft afgelegd, voor bewijs gebruiken? Art...

ECLI:NL:HR:2024:1019 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/00629
Published on 09-07-2024
-

ECLI:NL:HR:1926:108 Hoge Raad, 11-01-1926, 30086
Published on 05-07-2024
De wet omschrijft niet de omvang van de taak van Burgemeester en Wethouders de verordeningen van de Raad uit te voeren; derhalve ontzegt artikel 134 Gemeentewet de gemeentewetgever niet het recht zijn vorderingen zo vast te stellen, dat hij het verlenen van vrijstelling aan zich zelf voorbehoudt.

ECLI:NL:HR:2024:927 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/01823
Published on 03-07-2024
Rijden terwijl verdachte wist of redelijkerwijs moest weten dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting vanwege onrechtmatige inzet peilbaken. Motivering hof innerlijk tegenstrijdig? HR: art. 81.1 RO. CAG gaat in op ontvankelijkheid cassatieberoep (cassatieschriftuur is dag te laat in webportaal geplaatst t.g.v. technische storing van webpo...

ECLI:NL:HR:2024:948 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/02841
Published on 03-07-2024
Caribische zaak. Profijtontneming, w.v.v. uit uitvoer van cocaïne en witwassen in Aruba. Methode van uitgebreide kasopstelling, art. 38e SrNA (oud) en art. 1:77.3 SrA. Verwerping draagkrachtverweer, art. 1:77.5 SrA. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op HR:2018:1546. Samenhang met 22/02842 PC.

ECLI:NL:HR:2024:949 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/02842
Published on 02-07-2024
Caribische zaak. Profijtontneming, w.v.v. uit uitvoer van cocaïne en witwassen in Aruba. Methode van uitgebreide kasopstelling, art. 38e SrNA (oud) en art. 1:77.3 SrA. Verwerping draagkrachtverweer, art. 1:77.5 SrA. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op HR:2018:1544. Samenhang met 22/02841 PC.

ECLI:NL:HR:2024:950 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/04410
Published on 02-07-2024
Medeplegen opzettelijk invoeren, afleveren en vervoeren van 1.200 kg cocaïne (art. 2.A en 2.B Opiumwet) door in 2014 als werknemer van een schip vanaf het achterdek twee drijvers met dertig sporttassen en bijeengehouden jerrycans te water te laten in Westerschelde. Bewijsklachten betrokkenheid verdachte, voorwaardelijk opzet en medeplegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:955 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/04629
Published on 02-07-2024
Verkrachting (meermalen gepleegd), art. 242 Sr. 1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? 2. Motivering maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking (langdurig toezicht), art. 38z Sr. Heeft hof vastgesteld dat het aannemelijk is dat na ondergaan van gevangenisstraf sprake zal zijn van recidiveg...

ECLI:NL:HR:2024:994 Hoge Raad, 02-07-2024, 23/00437
Published on 02-07-2024
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. poging tot zware mishandeling, art. 302.2 Sr. Aanwezigheidsrecht. Dagvaardingstermijn, art. 413.1 Sv. Had hof (enkelvoudige kamer) onderzoek ttz. o.g.v. art. 413.1 jo. art. 265.3 Sv moeten schorsen? Dagvaarding van verdachte om te verschijnen op de tz. in hoger beroep van 14-11-2022 is op 4-11-2022 uitgereikt op wijze zoals is voorgeschreven in art. 36e.2.b ...

ECLI:NL:HR:2024:920 Hoge Raad, 02-07-2024, 23/01906
Published on 02-07-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen van gewoontewitwassen. Verwerping draagkrachtverweer, art. 36e.5 Sr. Heeft hof de verwerping van draagkrachtverweer in het licht van aflossingscapaciteit van betrokkene en hoogte van betalingsverplichting (€ 596.232) voldoende begrijpelijk gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 23/02003 P.

ECLI:NL:HR:2024:951 Hoge Raad, 02-07-2024, 23/01970
Published on 02-07-2024
Poging tot moord door in 2021 in Arnhem na ruzie in kebabzaak met vuurwapen op raam van die zaak te schieten waarachter aangever zich bevindt en vervolgens tijdens achtervolging nogmaals op hem te schieten (art. 289 Sr). 1. Bewijsklachten voorwaardelijk opzet op dood van aangever. 2. Vorderingen benadeelde partijen t.z.v. immateriële schade, art. 6:106.b BW. Kon hof immateriële schadevergoeding...

ECLI:NL:HR:2024:921 Hoge Raad, 02-07-2024, 23/02003
Published on 02-07-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen gewoontewitwassen en medeplegen invoer van 500 kilogram cocaïne. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.3 Sr. Hoogte van uitgavenposten. 1. Financiering van drugstransport. Kon hof oordelen dat onderschept berichtenverkeer van leden van Colombiaanse organisatie onvoldoende concreet en valide is om daarop schatting w.v.v. te kunnen baseren? 2. Beta...

ECLI:NL:HR:2024:946 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/01765
Published on 02-07-2024
Winkeldiefstal, art. 310 Sr. Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:1000 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/01514
Published on 02-07-2024
Gewoontewitwassen van woning in Spanje, geldbedragen, voertuigen en fitnessapparaten (art. 420ter.1 jo. 420bis.1. Sr). Bewijsklacht criminele herkomst van woning in Spanje. Is woning afkomstig uit enig misdrijf, nu deze is aangeschaft met gering geldbedrag met criminele herkomst dat is vermengd met groot geldbedrag dat op legale wijze is verkregen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/01435 P (n...

ECLI:NL:HR:2024:1001 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/01512
Published on 02-07-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.3 Sr. Motivering schatting w.v.v. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/01435 P (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, betrokkene n-o) en 22/01514.

ECLI:NL:HR:2024:947 Hoge Raad, 02-07-2024, 23/02225
Published on 02-07-2024
Doodslag door in 2020 in centrum van Haarlem bij verkoop van drugs de koper van zeer dichtbij in zijn buik te schieten, art. 287 Sr. 1. Bewijsklacht opzet. Heeft verdachte voorwaardelijk opzet gehad op doden van slachtoffer? 2. Noodweer, proportionaliteitseis. 3. Noodweerexces, art. 41.2 Sr. 4. Putatief noodweer. 5. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met vermindering van de aan...

ECLI:NL:HR:2024:944 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/01493
Published on 02-07-2024
Mishandeling (art. 300.1 Sr), eenvoudige belediging (art. 266.1 Sr) en misbruik van alarmnummer (art. 142.1 Sr). Toerekenbaarheid van bewezenverklaarde feiten aan verdachte en beroep op ontoerekenbaarheid a.b.i. art. 39 Sr. Leed verdachte t.t.v. bewezenverklaarde feiten in zodanige mate aan psychische stoornis, dat hij in het geheel niet het kwalijke van zijn handelen kon inzien? HR: art. 81.1...

ECLI:NL:HR:2024:956 Hoge Raad, 02-07-2024, 23/04238
Published on 02-07-2024
Zware mishandeling (art. 302.1 Sr) en vernieling van auto (art. 350.1 Sr). Nietigheid uitspraak, nu beëdiging raadsheer-plaatsvervanger die zitting had in meervoudige kamer hof niet had plaatsgevonden waardoor benoeming niet was ingegaan. Is uitspraak hof gewezen door vereist aantal raadsheren (art. 5.2 RO)? Uit stukken blijkt dat bedoelde persoon bij koninklijk besluit van 14-3-2023 is benoemd...

ECLI:NL:HR:2024:969 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/01398
Published on 02-07-2024
Poging tot afpersing (art. 317.1 Sr) en poging tot afdreiging (art. 318.1 Sr) van zijn voormalige werkgever (vervoersmaatschappij) en collega’s. Klachttermijnvereiste, art. 66.1 Sr. Verweer dat t.a.v. onder 2 tlgd. poging tot afdreiging niet is voldaan aan klachtvereiste a.b.i. art. 66.1 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2242 m.b.t. klachttermijn. Hof heeft aan verwerping van v...

ECLI:NL:HR:1971:2 Hoge Raad, 18-05-1971, 65831
Published on 02-07-2024
-

ECLI:NL:HR:1971:1 Hoge Raad, 18-05-1971, 65829
Published on 02-07-2024
-

ECLI:NL:HR:2024:1002 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/01395
Published on 02-07-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit andere strafbare feiten na veroordeling t.z.v. hennepbezit, wapenbezit, voorhanden hebben van ruimte bestemd voor plegen van Opiumwetfeiten en witwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 en 36e.3 Sr. Motivering schatting w.v.v. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/01394.

ECLI:NL:HR:2024:1003 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/01394
Published on 02-07-2024
Opzettelijk aanwezig hebben van ruim 31 kilogram hennep (art. 3.C Opiumwet). Bewijsklacht opzet. Had verdachte wetenschap van aanwezigheid van grote hoeveelheid hennep? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/01395 P.

ECLI:NL:HR:2024:926 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/01326
Published on 02-07-2024
Opzettelijk haar 6-jarige zoontje onttrekken aan wettig gezag van vader door hem mee te nemen naar Frankrijk, art. 279.2 Sr. Beroep op overmacht in de zin van noodtoestand, althans psychische overmacht, althans putatieve overmacht. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:960 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/01261
Published on 02-07-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Art. 416.2. Dubbel verstek. Aanwezigheidsrecht. Was hof gehouden behandeling van zaak aan te houden, nu oproeping in hoger beroep niet aan betrokkene in persoon is uitgereikt, niet is vastgesteld dat betrokkene ondubbelzinnig bewust afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht en niet is onderzocht of aan voorwaarden van art. 8.2 Richtlijn (EU) 2016...

ECLI:NL:HR:2024:970 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/01303
Published on 02-07-2024
Gewoonte maken van vervaardigen van kinderporno door gedurende periode van meer dan 2 jaren meerdere kinderpornografische foto’s en films te maken van zijn 9-jarige/11-jarige stiefdochter door 26-jarige/28-jarige verdachte (art. 240b.2 jo. 248.2 Sr), gewoonte maken van verwerven en in bezit hebben van kinderporno door 7.595 kinderpornografische afbeeldingen te downloaden en op te slaan op zijn ...

ECLI:NL:HR:2024:1004 Hoge Raad, 02-07-2024, 21/03254
Published on 02-07-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop van diergeneesmiddelen. 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van OM in ontnemingsvordering op de grond dat gelet op tijdsverloop geen adequate verdediging meer kon worden gevoerd, art. 359a Sv. 2. Redengevendheid van gegevens in bewijsmiddelen, art. 511g.2 jo. 415.1 en 359.3 Sv. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:959 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/01260
Published on 02-07-2024
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en medeplegen diefstal d.m.v. braak (art. 311.1 Sr). Dubbel verstek. Aanwezigheidsrecht. Was hof gehouden behandeling van zaak aan te houden, nu dagvaarding in hoger beroep niet aan verdachte in persoon is uitgereikt, niet is vastgesteld dat verdachte ondubbelzinnig bewust afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht en ni...

ECLI:NL:HR:2024:999 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/00799
Published on 02-07-2024
Economische zaak. Niet voldoen aan de in art. 8.1 Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van verkopen en afleveren van geregistreerde stoffen door rechtspersoon die handelt in industriële chemicaliën, art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Was sprake van een of meer ‘voorvallen’ die erop kunnen wijzen dat in handel te brengen s...

ECLI:NL:HR:2024:953 Hoge Raad, 02-07-2024, 23/02100
Published on 02-07-2024
Liquidatie voor woning slachtoffer in 2016 in woonwijk in Diemen door met een vuurwapen twaalf keer te schieten op slachtoffer in bijzijn van zijn 9-jarige zoon. Medeplegen moord (art. 289 Sr). 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van OM, althans bewijsuitsluiting op de grond dat sprake is van vormverzuimen, nu nader onderzoek aan bewijsmateriaal (pet) niet mogelijk was omdat d...

ECLI:NL:HR:2024:952 Hoge Raad, 02-07-2024, 23/02030
Published on 02-07-2024
(Poging tot) verkrachting, meermalen gepleegd (art. 242 Sr), feitelijke aanranding van eerbaarheid, meermalen gepleegd (art. 246 Sr) en ontucht (art. 247 Sr) door dansleraar en eigenaar dansschool in Groningen. 1. Bewijsklacht verkrachting en aanranding. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Kon hof per geval de aangifte van aangeefster doen steunen op verklaring van verdachte? 2. Strafmo...

ECLI:NL:HR:2024:957 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/01956
Published on 02-07-2024
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. aanwezig hebben van harddrugs (art. 2.C Opiumwet) en voorhanden hebben van wapens, meermalen gepleegd (art. 13.1, 26.1 en 27.1 WWM). Aanwezigheidsrecht. 1. Had afschrift van dagvaarding in hoger beroep moeten worden verzonden naar het in volmacht tot instellen van h.b. opgegeven kantooradres van raadsvrouw (art 36g.1 Sv)? 2. Was hof gehouden behandeling van ...

ECLI:NL:HR:2024:958 Hoge Raad, 02-07-2024, 22/01955
Published on 02-07-2024
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. openlijke geweldpleging, art. 141.2.1 Sr. Aanwezigheidsrecht. 1. Had afschrift van dagvaarding in hoger beroep moeten worden verzonden naar het in volmacht tot instellen van h.b. opgegeven kantooradres van raadsvrouw (art 36g.1 Sv)? 2. Was hof gehouden behandeling van zaak aan te houden, nu dagvaarding in h.b. niet aan verdachte in persoon is uitgereikt, nie...

ECLI:NL:HR:2024:934 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/01107
Published on 27-06-2024
Medeplegen wederspannigheid met letsel tot gevolg, art. 181.1 jo. 180 Sr. Bewijsklacht. Kan uit bewijsvoering volgen dat verdachte in bewezenverklaring omschreven letsel heeft toegebracht aan verbalisanten? Zwaardere strafbedreigingen die in art. 182.2 Sr zijn opgenomen, zijn alleen van toepassing op verdachte die zelf bewezenverklaard (enig of zwaar) lichamelijk letsel heeft toegebracht of doo...

ECLI:NL:HR:2024:932 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/01126
Published on 27-06-2024
Medeplegen bedrijfsmatige hennepteelt (art. 3B jo. 11.3 Opiumwet) en diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking t.b.v. hennepkwekerij (art. 311.1.5 Sr). Bewijsklacht diefstal (als pleger) van elektriciteit. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:511, inhoudende dat diefstal van elektriciteit bij hennepkwekerij zelfstandige aandacht verdient in bewijsvoering nu betrokkenheid bij hennep...

ECLI:NL:HR:2024:933 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/01104
Published on 27-06-2024
Rijden terwijl verdachte wist dat geldigheid van zijn rijbewijs was geschorst, art. 9.5 WVW 1994. Bewijsklacht. Kan uit bewijsvoering, waarin hof heeft betrokken dat verdachte niet heeft ontkend dat hij wist dat geldigheid van zijn rijbewijs was geschorst, volgen dat verdachte “wist” dat geldigheid van zijn rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen was geschorst? Om tot bewezenv...

ECLI:NL:HR:2024:942 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/01255
Published on 27-06-2024
Schuldheling van boot door als handelaar met 2 onbekende mannen deal te sluiten om boot met marktwaarde van € 15.000 in te ruilen tegen auto die verdachte wil verkopen (met bijbetaling), terwijl verkoper geen trailer heeft en geen nadere gegevens t.a.v. boot en eigen identiteit verstrekt en vervolgens (tevergeefs) is geprobeerd om boot uit water te takelen, art. 417bis.1.a Sr. Vrijspraak in eer...

ECLI:NL:HR:2024:964 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/02365
Published on 27-06-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen en deelname (als leider) aan criminele organisatie. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.3 (oud) Sr. Verweer dat bepaalde bedragen (“kluisgelden”) alleen aan medeveroordeelde zijn toegevloeid. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/02435 P.

ECLI:NL:HR:2024:954 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/02435
Published on 27-06-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen voorbereidingshandelingen m.b.t. drugstransporten en deelname aan criminele organisatie. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 (oud) Sr. 1. Schatting w.v.v. Bestaan er voldoende aanwijzingen dat betrokkene soortgelijke feiten heeft begaan a.b.i. art. 36e.2 (oud) Sr? 2. Kon hof oordelen dat staat geen wettelijke rente over inbeslaggenomen geldbe...

ECLI:NL:HR:2024:941 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/01086
Published on 25-06-2024
Lichamelijk letsel door schuld in verkeer door op tweebaansweg (met maximum snelheid van 100 km/u) over dubbele doorgetrokken streep naar links uit te wijken, op rijstrook bestemd voor tegemoetkomend verkeer terecht te komen en vervolgens op tegemoetkomende auto te botsen, art. 6 WVW 1994. 1. Bewijsklachten t.a.v. innerlijke tegenstrijdigheid in bewijsoverwegingen en schuld a.b.i. art. 6 WVW 19...

ECLI:NL:HR:2024:907 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/01061
Published on 25-06-2024
Bedrieglijke bankbreuk, art. 341 (oud) en 344a.1 Sr. Aanhoudingsverzoek voorafgaand aan tz. in hoger beroep door verdachte per e-mail gedaan en ttz. in h.b. door niet gemachtigde raadsman herhaald op de grond dat verdachte medische problemen (hartritmestoornissen) heeft, door hof afgewezen o.g.v. belangenafweging onder verwijzing naar ouderdom feiten, totale duur van procedure, eerdere aanhoudi...

ECLI:NL:HR:2024:909 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/01001
Published on 25-06-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit vervoeren van cocaïne. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 en 36e.3 Sr. Motivering schatting w.v.v. Kan uit bewijsmiddelen worden afgeleid dat betrokkene de inbeslaggenomen cocaïne heeft ingekocht en daaruit voordeel heeft behaald? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/01000.

ECLI:NL:HR:2024:908 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/01000
Published on 25-06-2024
Vervoeren van 6.041,3 gram cocaïne, art. 2.B Opiumwet. 1. Bewijsklacht. Kan uit bewijsmiddelen worden afgeleid dat de 6 inbeslaggenomen blokken in totaal 6.041,3 gram cocaïne bevatten? 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 24 maanden). Wekt opgelegde gevangenisstraf verbazing? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/01001 P.

ECLI:NL:HR:2024:897 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/00896
Published on 25-06-2024
Zaak IJsberg. OM-cassatie. Profijtontneming, w.v.v. uit schuldwitwassen van bitcoins. Voorwaardelijk middel van OM. Berust gedeeltelijke afwijzing ontnemingsvordering op onjuiste gronden als middel van OM in strafzaak tot vernietiging leidt? Door vernietiging door HR van ’s hofs arrest in samenhangende strafzaak (22/00484) is aan beslissing in ontnemingszaak grondslag komen te ontvallen (vgl. ...

ECLI:NL:HR:2024:896 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/00832
Published on 25-06-2024
Zaak IJsberg. Profijtontneming, w.v.v. uit schuldwitwassen van bitcoins. 1. Voorwaardelijk middel van betrokkene. Middel a.b.i. wet? 2. Redelijke termijn (inzendtermijn) in cassatie. Ad 1. Als middel aangeduide klacht moet onbesproken blijven omdat die slechts strekt tot vernietiging van uitspraak in ontnemingszaak als middelen in samenhangende strafzaak (22/00485) gegrond zouden worden bevond...

ECLI:NL:HR:2024:895 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/00787
Published on 25-06-2024
Zaak IJsberg. OM-cassatie. Profijtontneming, w.v.v. uit schuldwitwassen van bitcoins. Voorwaardelijk middel van OM. Berust gedeeltelijke afwijzing ontnemingsvordering op onjuiste gronden als middel van OM in strafzaak tot vernietiging leidt? Door vernietiging door HR van ’s hofs arrest in samenhangende strafzaak t.a.v. tlgd. witwassen (22/00406) is aan beslissing in ontnemingszaak grondslag ko...

ECLI:NL:HR:2024:894 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/00729
Published on 25-06-2024
Zaak IJsberg. Profijtontneming, w.v.v. uit Opiumwetdelicten en verkoop van informatie over ‘backdoors en exploits’ op darkweb. Ontneming o.g.v. art. 36e.3 Sr waarbij rechter oordeelt dat betrokkene concreet aangeduid strafbaar feit heeft gepleegd. Heeft hof toereikend gemotiveerd dat betrokkene met ‘verkopen van informatie omtrent backdoors en exploits’ een ‘ander strafbaar feit’ a.b.i. art. 36...

ECLI:NL:HR:2024:893 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/00488
Published on 25-06-2024
Zaak IJsberg. OM-cassatie. Ontslag van alle rechtsvervolging t.z.v. gewoontewitwassen van bitcoins (art. 420bis.1.b jo. 420ter.1 Sr) en veroordeling voor bezit harddrugs (art. 2.C Opiumwet) en voorbereidingshandelingen voor handel in harddrugs (art. 10a Opiumwet). Vrijspraak verbergen en verhullen van herkomst bitcoins. Heeft hof ten onrechte oogmerk van verdachte bepalend geacht bij vraag of ...

ECLI:NL:HR:2024:892 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/00485
Published on 25-06-2024
Zaak IJsberg. OM-cassatie en cassatie verdachte. Schuldwitwassen van bitcoins (art. 420quater.1.b Sr). 1. OM-cassatie. Vrijspraak verbergen en verhullen van herkomst bitcoins. Heeft hof ten onrechte oogmerk van verdachte bepalend geacht bij vraag of sprake is van ‘verbergen’ of ‘verhullen’ a.b.i. art. 420bis.1.a en 420quater.1.a Sr? 2. Cassatie verdachte. Zijn bitcoins ‘voorwerpen’ a.b.i. wit...

ECLI:NL:HR:2024:936 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/04669
Published on 25-06-2024
Zedenzaak. Seksueel misbruik van 3-jarige kleindochter en 9-jarige/11-jarige pleegdochter, art. 244 Sr. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefsters voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:937 Hoge Raad, 25-06-2024, 23/00308
Published on 25-06-2024
Medeplegen (poging tot) afpersing door vergezeld van incasseur een ander te dwingen schuldbekentenis te ondertekenen, art. 317.3 jo. 312.2.2 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 9 maanden voorwaardelijk, en taakstraf van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis), art. 359.6 Sv. Heeft hof in zijn uitspraak in het bijzonder redenen opgegeven die hebben geleid tot opleggen ...

ECLI:NL:HR:2024:851 Hoge Raad, 25-06-2024, 23/01309
Published on 25-06-2024
Voorbereidingshandelingen m.b.t. productie van amfetamine en MDMA, art. 10a Opiumwet. Bewijsklacht huur van bedrijfspand/opslagruimte. Kunnen onroerende zaken worden aangemerkt als ‘voorwerpen’ a.b.i. art. 10a Opiumwet? Opvatting dat onder ‘voorwerpen’ in de zin van art. 10a.1 Opiumwet geen onroerende zaken worden verstaan, vindt (mede gelet op wetsgeschiedenis van die bepaling) geen steun in r...

ECLI:NL:HR:2024:891 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/00484
Published on 25-06-2024
Zaak IJsberg. OM-cassatie en cassatie verdachte. (Medeplegen) schuldwitwassen van bitcoins (art. 420quater.1.b Sr). 1. OM-cassatie. Vrijspraak verbergen en verhullen van herkomst bitcoins. Heeft hof ten onrechte oogmerk van verdachte bepalend geacht bij vraag of sprake is van ‘verbergen’ of ‘verhullen’ a.b.i. art. 420bis.1.a en 420quater.1.a Sr? 2. Cassatie verdachte. Had hof OM n-o moeten ve...

ECLI:NL:HR:2024:890 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/00470
Published on 25-06-2024
Zaak IJsberg. OM-cassatie en cassatie verdachte. (Medeplegen) schuldwitwassen van bitcoins (art. 420quater.1.b Sr), (medeplegen) gewoontewitwassen van bitcoins en auto (art. 420bis.1.b jo. 420ter.1 Sr), medeplegen voorbereidingshandelingen voor handel in harddrugs door o.m. bitcoins voorhanden te hebben (art. 10a.1.3 Opiumwet) en bedreigingen met misdrijf tegen leven gericht (art. 285.1 Sr). 1...

ECLI:NL:HR:2024:852 Hoge Raad, 25-06-2024, 23/01310
Published on 25-06-2024
Voorbereidingshandelingen m.b.t. productie van amfetamine en MDMA, art. 10a Opiumwet. Bewijsklacht huur van bedrijfspand/opslagruimte. Kunnen onroerende zaken worden aangemerkt als ‘voorwerpen’ a.b.i. art. 10a Opiumwet? Om redenen vermeld in HR:2024:851 leidt middel niet tot cassatie. Volgt verwerping. Samenhang met 23/01309.

ECLI:NL:HR:2024:940 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/00460
Published on 25-06-2024
Medeplegen (poging tot) afpersing door vergezeld van incasseur een ander te dwingen schuldbekentenis te ondertekenen, art. 317.3 jo. 312.2.2 Sr. 1. Heeft verdachte de aangever gedwongen tot aangaan van schuld? 2. Heeft verdachte gehandeld met oogmerk om zich wederrechtelijke te bevoordelen? 3. Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang 23/00308.

ECLI:NL:HR:2024:889 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/00406
Published on 25-06-2024
Zaak IJsberg. OM-cassatie. Schuldwitwassen van bitcoins (art. 420quater.1.b Sr) en medeplegen mishandeling (art. 300.1 Sr). Vrijspraak verbergen en verhullen van herkomst bitcoins. Heeft hof ten onrechte oogmerk van verdachte bepalend geacht bij vraag of sprake is van ‘verbergen’ of ‘verhullen’ a.b.i. art. 420bis.1.a en 420quater.1.a Sr? Middel slaagt om redenen vermeld in HR:2024:887. Volgt ...

ECLI:NL:HR:2024:938 Hoge Raad, 25-06-2024, 23/01987
Published on 25-06-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op personenauto onder schoonzoon van klaagster t.z.v. verdenking van rijden zonder rijbewijs. 1. Verbeurdverklaring auto, art. 33a.2.a Sr. Heeft klaagster voldoende maatregelen getroffen om te voorkomen dat haar schoonzoon opnieuw haar auto zou gebruiken zonder in het bezit te zijn van geldig rijbewijs? 2. Was hof (gelet op hetgeen namens klaagster is aangevoerd) ge...

ECLI:NL:HR:2024:888 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/00391
Published on 25-06-2024
Zaak IJsberg. OM-cassatie. Medeplegen schuldwitwassen van bitcoins (art. 420quater.1.b Sr). 1. Vrijspraak (opzet)witwassen. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt OM over wetenschap verdachte dat bitcoins en geldbedragen van misdrijf afkomstig zijn, art. 359.2 Sv. 2. Vrijspraak verbergen en verhullen van herkomst bitcoins. Heeft hof ten onrechte oogmerk van verdachte bepalend geacht bij vraag of ...

ECLI:NL:HR:2024:935 Hoge Raad, 25-06-2024, 23/04869
Published on 25-06-2024
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Nederlandse nationaliteit) naar Verenigde Staten t.z.v. medeplegen opzettelijk distribueren en bezitten met oogmerk om te distribueren van meer dan 5 kilogram cocaïne aan boord van vaartuig dat valt onder jurisdictie van VS, namelijk een op open zee, onder Venezolaanse vlag varend vissersschip. Rechtsmachtvoorwaarde, extraterritoriale rechtsmacht VS en ...

ECLI:NL:HR:2024:808 Hoge Raad, 25-06-2024, 23/00268
Published on 25-06-2024
Misbruik van identificerende persoonsgegevens door paspoort van ander te tonen ter identificatie, art. 231b Sr. Verhouding tussen art. 231b Sr en art. 231.1 Sr. Kan het zich identificeren met paspoort van ander worden aangemerkt als gebruik van identificerende persoonsgegevens (niet zijnde biometrische persoonsgegevens) van ander a.b.i. art. 231b Sr? Opvatting dat onder het in art. 231b Sr stra...

ECLI:NL:HR:2024:887 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/00487
Published on 25-06-2024
Zaak IJsberg. OM-cassatie en cassatie verdachte. Ontslag van alle rechtsvervolging t.z.v. schuldwitwassen van bitcoins (art. 420quater.1.b Sr) en veroordeling voor bezit harddrugs (art. 2.C Opiumwet) en voorbereidingshandelingen voor handel in harddrugs (art. 10a Opiumwet). 1. OM-cassatie. Vrijspraak (opzet)witwassen. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt OM over wetenschap verdachte dat bitcoins...

ECLI:NL:HR:2024:939 Hoge Raad, 25-06-2024, 23/03345
Published on 25-06-2024
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op bankrekening onder klaagster (rechtspersoon) met het oog op een aan medebestuurder van klaagster op te leggen ontnemingsmaatregel en/of geldboete t.z.v. verdenking van witwassen. Anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. 1. Beroep op onschuldpresumptie a.b.i. art. 6.2 EVRM. 2. Rechtsgeldigheid titel om beslag te executeren. 3. Heeft Rb de maatstaf van art. 94a.4 Sv toegepas...

ECLI:NL:HR:1908:1 Hoge Raad, 09-06-1908, 300
Published on 21-06-2024
Medeplegen wederspannigheid terwijl door hen gepleegd geweld lichamelijk letsel tot gevolg heeft, art. 182 jo. 180 Sr. Cassatieberoep ingesteld door 4 verdachten. Zwaardere strafbedreiging die in art. 182 Sr is opgenomen, is alleen van toepassing op verdachte die zelf bewezenverklaard lichamelijk letsel heeft toegebracht. HR ambtshalve: T.l.v. verdachten is bewezenverklaard dat zij zich gelijkt...

ECLI:NL:HR:1999:ZD1408 Hoge Raad, 12-01-1999, 108.769
Published on 18-06-2024
De rechter mag de beslissing over de vordering van de benadeelde partij niet achterwege laten als het belang van de benadeelde partij naar zijn oordeel is gediend met oplegging van een schadevergoedingsmaatregel. De rechter dient dan zowel de vordering toe te wijzen als de maatregel op te leggen en dit te doen in de vorm van een alternatieve vergoedingsplicht.

ECLI:NL:HR:2024:902 Hoge Raad, 18-06-2024, 23/00953
Published on 18-06-2024
Ontucht met 3 leerlingen (van 4, 7 en 8 jaar oud) door 33-jarige/36-jarige leraar op basisschool (art. 244 Sr jo. art. 248.2 Sr en art. 249.1 Sr) en bezit van kinderporno (art. 240b.1 Sr). 1. Betrouwbaarheid van verklaringen van leerlingen m.b.t. ontucht. Kon hof zonder gebruikmaking van deskundigenrapportages tot oordeel over betrouwbaarheid van deze verklaringen komen? 2. Bewijsklachten bezit...

ECLI:NL:HR:2024:901 Hoge Raad, 18-06-2024, 22/01581
Published on 18-06-2024
Vernieling van raam van woning, art. 350.1 Sr. Motivering van dadelijke uitvoerbaarheid van vrijheidsbeperkende maatregel (gebiedsverbod en contactsverbod), art. 38v.4 Sr. Kon hof bij zijn beslissing tot dadelijk uitvoerbaar verklaren van opgelegde vrijheidsbeperkende maatregel rekening houden met niet-onherroepelijke veroordeling? O.g.v. art. 38v.4 Sr kan rechter (in afwijking van algemene reg...

ECLI:NL:HR:2024:900 Hoge Raad, 18-06-2024, 22/00659
Published on 18-06-2024
Medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr). Strafmotivering (gevangenisstraf van 4 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk, na veroordeling in eerste aanleg tot taakstraf van 150 uren, subsidiair 75 dagen). Voldoet motivering van strafoplegging aan eisen van art. 359.5 en 359.6 Sv? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:975 m.b.t. ruime straftoemetingsvrijheid van feitenrechter....

ECLI:NL:HR:2024:659 Hoge Raad, 18-06-2024, 22/03202
Published on 18-06-2024
Zedenzaak. Ontucht met dochter zowel voor (art. 247 jo. 248.2 Sr) als na (art. 245 Sr) haar twaalfde, meermalen gepleegd. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:658 Hoge Raad, 18-06-2024, 22/02669
Published on 18-06-2024
Diefstal, art. 310 Sr. Vordering tot tenuitvoerlegging van eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf. Heeft hof ten onrechte tul bevolen van voorwaardelijk opgelegde straf, nu die al ten uitvoer was gelegd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:848 Hoge Raad, 18-06-2024, 22/02330
Published on 18-06-2024
Straatroof. Medeplegen diefstal met geweld van mobiele telefoon, art. 312.2.2 Sr. Bewijsklachten medeplegen. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangever en medeverdachte voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:858 Hoge Raad, 18-06-2024, 22/01888
Published on 18-06-2024
Invoer van cocaïne (art. 2.A Opiumwet). Nietigheid onderzoek ttz. 1. Uitspraak niet binnen 14 dagen na inhoudelijke behandeling van zaak, art. 345 Sv. Kon hof in aanstaande meivakantie reden vinden om na afronding onderzoek ttz. de sluiting van onderzoek uit te stellen tot nadere tz.? 2. Enkelvoudige sluiting van onderzoek ttz., art. 348 en 350 Sv. Is arrest hof gewezen door raadsheren die niet...

ECLI:NL:HR:2024:765 Hoge Raad, 18-06-2024, 22/01392
Published on 18-06-2024
Als penningmeester van stichting verduisteren van gelden, meermalen gepleegd (art. 321 Sr) en opzettelijk gebruik maken van vals geschrift, meermalen gepleegd, door vervalste facturen en rekeningafschriften te overleggen ten behoeve van verwerking in boekhouding (art. 225.2 Sr). Formulering van bijkomende straf van ontzetting uit beroep, art. 28.1 Sr jo. art. 235.1 Sr en art. 325 Sr. Kon hof bi...

ECLI:NL:HR:2024:837 Hoge Raad, 18-06-2024, 22/01088
Published on 18-06-2024
Onverzekerd rijden in auto, art. 30.4 WAM. Strafmotivering (geldboete van € 600), art. 25.1.b WAM. Kon hof overwegen dat verdachte door geen verzekering af te sluiten en in stand te houden, risico heeft genomen “slachtoffers te benadelen doordat zij hun schade niet kunnen verhalen”? Deze overweging is niet zonder meer begrijpelijk, nu in WAM (die, zoals hof terecht heeft overwogen, tot doel hee...

ECLI:NL:HR:2024:764 Hoge Raad, 18-06-2024, 22/00469
Published on 18-06-2024
Afpersing en diefstal met valse sleutel door ander te dwingen tot afgifte bankpas met pincode en vervolgens geldbedragen over te schrijven en te pinnen (art. 317.1 en 311.1.5 Sr), mishandeling (art. 300.1 Sr) en bedreiging met misdrijf tegen leven gericht (art. 285.1 Sr), telkens gepleegd tegen benadeelde partij. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep v.zv. gericht tegen ‘alle door hof genomen besl...

ECLI:NL:HR:2024:836 Hoge Raad, 18-06-2024, 22/00074
Published on 18-06-2024
Bedreiging van portiers van café met misdrijf tegen leven gericht, art. 285.1 Sr. Toewijzing vordering benadeelde partij t.z.v. immateriële schade o.g.v. oogmerk tot toebrenging daarvan (art. 6:106.a BW). O.g.v. art. 6:106.a BW heeft benadeelde recht op naar billijkheid vast te stellen vergoeding van immateriële schade als aansprakelijke persoon oogmerk had om zodanige schade toe te brengen. In...

ECLI:NL:HR:2024:766 Hoge Raad, 18-06-2024, 23/01100
Published on 18-06-2024
Verkrachting, art. 242 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. betrouwbaarheid van verklaringen van aangeefster, art. 359.2 Sv. HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Hof heeft in reactie op verweer (niet onbegrijpelijk) overwogen dat i) er bij nauwkeurige vergelijking van de door aangeefster afgelegde verklaringen kleine verschille...

ECLI:NL:HR:2024:849 Hoge Raad, 18-06-2024, 22/03789
Published on 18-06-2024
Ontucht met 15-jarig meisje door 53-jarige verdachte (art. 245 Sr). 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. betrouwbaarheid van verklaringen van aangeefster en getuige, art. 359.2 Sv. 2. Uos m.b.t. betrouwbaarheid van de in p-v van aanhouding opgenomen verklaring van verdachte, art. 359.2 Sv. 3. Toelaatbaarheid bijzondere voorwaarde m.b.t. “openheid over relaties/seksualiteit”, art. 14c.2....

ECLI:NL:HR:2024:885 Hoge Raad, 18-06-2024, 21/04616
Published on 18-06-2024
Poging tot zware mishandeling door voorbijganger op scooter tegen zijn gezicht te slaan met ijzeren voorwerp, art. 302.1 Sr. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. ijzeren voorwerp, art. 359.2 Sv. Raadsvrouw heeft aangevoerd dat verdachte geen staaf in handen heeft gehad en dat dit wordt bevestigd door camerabeelden en dat op de in de buurt aangetroffen ijzeren staaf geen DNA is aangetroffen...

ECLI:NL:HR:2024:660 Hoge Raad, 18-06-2024, 22/04030
Published on 18-06-2024
Vernieling van ruiten van deurwaarderskantoor en politiebureau, art. 350.1 Sr. Duur van vrijheidsbeperkende maatregel, art. 38v.3 Sr. Heeft hof vrijheidsbeperkende maatregel (gebiedsverbod) opgelegd voor langere periode dan wettelijk toegestaan door, nadat zowel Rb als hof deze maatregel dadelijk uitvoerbaar had verklaard en HR eerder arrest integraal had vernietigd, maatregel opnieuw op te leg...

ECLI:NL:HR:2024:859 Hoge Raad, 18-06-2024, 22/04286
Published on 18-06-2024
Bedreiging van beveiliger van winkelcentrum met enig misdrijf tegen het leven gericht, art. 285.1 Sr. Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel. Alternatieve vergoedingsplicht. Heeft hof verzuimd in arrest op te nemen dat sprake is van alternatieve betalingsverplichting m.b.t. vordering b.p. en schadevergoedingsmaatregel? Hof heeft verdachte veroordeeld tot betaling van € 750 aa...

ECLI:NL:HR:2024:898 Hoge Raad, 18-06-2024, 22/01489
Published on 18-06-2024
Mishandeling, art. 300.1 Sr. Vordering benadeelde partij. Proceskosten, art. 532 Sv. Moest hof toewijzing werkelijke proceskosten van b.p. (€ 2.322,18 advocaatkosten) in afwijking van liquidatietarief motiveren? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:1990:ZC8512 Hoge Raad, 27-03-1990, 86.825
Published on 11-06-2024
Fietspad naast de rijbaan; niet ‘dezelfde weg’ (art. 46 RVV).

ECLI:NL:HR:1981:AJ4838 Hoge Raad, 15-12-1981, 73.263
Published on 11-06-2024
Dezelfde weg in de zin van art. 46 RVV, of afzonderlijke wegen?

ECLI:NL:HR:2024:846 Hoge Raad, 11-06-2024, 23/04609
Published on 11-06-2024
Herziening. Niet voldoen aan vorderingen van politie (art. 2.2.3 APV Amsterdam 2008) en verstoren van openbare orde door deelneming aan samenscholing (art. 2.2.1 APV Amsterdam 2008) n.a.v. protestactie in 2011 in het kader van ontruiming van kraakpand. Aanvraag is gebaseerd op de n.a.v. klacht van aanvrager gedane uitspraak van EHRM (nr. 56917/17), waarin is vastgesteld dat strafrechtelijke ver...

ECLI:NL:HR:2024:847 Hoge Raad, 11-06-2024, 23/04612
Published on 11-06-2024
Herziening. Niet voldoen aan vorderingen van politie (art. 2.2.3 APV Amsterdam 2008) en verstoren van openbare orde door deelneming aan samenscholing (art. 2.2.1 APV Amsterdam 2008) n.a.v. protestactie in 2011 in het kader van ontruiming van kraakpand. Aanvraag is gebaseerd op de n.a.v. klacht van aanvrager gedane uitspraak van EHRM (nr. 56914/17), waarin is vastgesteld dat strafrechtelijke ver...

ECLI:NL:HR:2024:843 Hoge Raad, 11-06-2024, 23/04588
Published on 11-06-2024
Herziening. Niet voldoen aan vorderingen van politie (art. 2.2.3 APV Amsterdam 2008) en verstoren van openbare orde door deelneming aan samenscholing (art. 2.2.1 APV Amsterdam 2008) n.a.v. protestactie in 2011 in het kader van ontruiming van kraakpand. 1. Aanvraag is gebaseerd op de n.a.v. klacht van aanvrager gedane uitspraak van EHRM (nr. 56896/17), waarin is vastgesteld dat strafrechtelijke ...

ECLI:NL:HR:2024:809 Hoge Raad, 11-06-2024, 23/02706
Published on 11-06-2024
Medeplegen poging tot moord (meermalen gepleegd) door in 2020 in Amsterdam met AK-47 tientallen keren op woning, waarin anderen verblijven, te schieten, art. 289 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2024:841 Hoge Raad, 11-06-2024, 23/02426
Published on 11-06-2024
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op personenauto onder zoon van klager t.z.v. verdenking van witwassen. Heeft Rb toereikend gemotiveerd geoordeeld dat niet buiten redelijke twijfel staat dat klager als eigenaar van inbeslaggenomen auto moet worden aangemerkt? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2144 m.b.t. te hanteren maatstaven als o.g.v. art. 94a Sv beslag rust op voorwerp en derde in...

ECLI:NL:HR:2024:845 Hoge Raad, 11-06-2024, 23/04591
Published on 11-06-2024
Herziening. Niet voldoen aan vorderingen van politie (art. 2.2.3 APV Amsterdam 2008) en verstoren van openbare orde door deelneming aan samenscholing (art. 2.2.1 APV Amsterdam 2008) n.a.v. protestactie in 2011 in het kader van ontruiming van kraakpand. Aanvraag is gebaseerd op de n.a.v. klacht van aanvrager gedane uitspraak van EHRM (nr. 56910/17), waarin is vastgesteld dat strafrechtelijke ver...

ECLI:NL:HR:2024:844 Hoge Raad, 11-06-2024, 23/04590
Published on 11-06-2024
Herziening. Niet voldoen aan vorderingen van politie (art. 2.2.3 APV Amsterdam 2008) en verstoren van openbare orde door deelneming aan samenscholing (art. 2.2.1 APV Amsterdam 2008) n.a.v. protestactie in 2011 in het kader van ontruiming van kraakpand. Aanvraag is gebaseerd op de n.a.v. klacht van aanvrager gedane uitspraak van EHRM (nr. 57307/17), waarin is vastgesteld dat strafrechtelijke ver...

ECLI:NL:HR:2024:811 Hoge Raad, 11-06-2024, 23/02158
Published on 11-06-2024
Doodslag door in 2020 in Heerde zijn moeder tijdens een ruzie in haar woning met veel geweld te wurgen, art. 289 Sr. TBS met dwangverpleging opgelegd. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2024:842 Hoge Raad, 11-06-2024, 23/00833
Published on 11-06-2024
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. witwassen (art. 420bis.1 Sr) en verduistering (art. 321 Sr). Dubbel verstek. 1. Betekening dagvaarding in hoger beroep door toezending per gewone post naar adres van verdachte in België, art. 36e.3 Sv. Had onbestelbaar retour gekomen dagvaarding in h.b. alsnog overeenkomstig art. 5.2 EU-Rechtshulpovereenkomst door bemiddeling van bevoegde autoriteiten van Be...

ECLI:NL:HR:2024:850 Hoge Raad, 11-06-2024, 22/02199
Published on 11-06-2024
Opzettelijk niet voldoen aan ambtelijk bevel (gebiedsverbod), meermalen gepleegd, art. 184.1 Sr. Rechtmatigheid gebiedsverbod. Verweer strekkende tot vrijspraak omdat gebiedsverbod niet rechtmatig is opgelegd. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:835 Hoge Raad, 11-06-2024, 23/00198
Published on 11-06-2024
Ontucht met 3 minderjarige dochters, meermalen gepleegd (art. 244 en 245 jo. 248.2 Sr en art. 249.1 Sr). 1. Strafmotivering (gevangenisstraf van 9 jaren en vrijheidsbeperkende en gedragsbeïnvloedende maatregelen). Kunnen bewezenverklaarde feiten volledig aan verdachte worden toegerekend? 2. Duur vrijheidsbeperkende maatregel, art. 38v Sr. Kon hof vrijheidsbeperkende maatregel (contactverbod) va...

ECLI:NL:HR:2024:807 Hoge Raad, 11-06-2024, 22/02667
Published on 11-06-2024
Mishandeling van huisgenoot, art. 300.1 Sr. Uitleg van sepotvoorwaarde en verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM wegens schending van vertrouwensbeginsel en handelen in strijd met onschuldpresumptie. Heeft vrijspraak in andere strafzaak tegen verdachte gevolgen voor ontvankelijkheid OM in onderhavige zaak, nu deze zaak aanvankelijk was geseponeerd onder voorwaarde dat verdachte "zich n...

ECLI:NL:HR:2024:731 Hoge Raad, 11-06-2024, 22/03449
Published on 11-06-2024
Verduistering (art. 321 Sr) en witwassen (art. 420bis.1.a Sr) van geldbedrag (€ 189.485,75). Ontbrekende (pagina van) pleitnota in hoger beroep. Volledige versie van pleitnota die in p-v van tz. in h.b. is vermeld, ontbreekt bij stukken die aan HR zijn gezonden. N.a.v. een door raadsman o.g.v. art. 4.3.5.3 Procesreglement HR gedaan verzoek is bij hof nadere informatie ingewonnen. O.g.v. die inf...

ECLI:NL:HR:2024:649 Hoge Raad, 11-06-2024, 22/04290
Published on 11-06-2024
Ontucht plegen met zijn minderjarige stiefdochter, meermalen gepleegd (art. 249.1 Sr). 1. Gebruik voor bewijs van WhatsApp-berichten en chatberichten die door aangeefster of haar moeder zijn overlegd. 2. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? 3. Oplegging bijzondere voorwaarde (contactverbod) in strijd met art. 14c ...

ECLI:NL:HR:2024:816 Hoge Raad, 11-06-2024, 22/02266
Published on 11-06-2024
Medeplegen voorbereiding moord (art. 289 Sr) en voorbereiding van opzettelijke brandstichting en/of ontploffing teweegbrengen begaan met terroristisch oogmerk (art. 157 jo. art. 176a Sr), deelneming aan terroristische organisatie (art. 140a.1 Sr) en voorbereiden/bevorderen van terroristische misdrijven (art. 134a Sr). 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. alternatief scenario, art. 359.2...

ECLI:NL:HR:2024:815 Hoge Raad, 11-06-2024, 22/02193
Published on 11-06-2024
Medeplichtigheid aan medeplegen voorbereiding moord (art. 289 Sr) en voorbereiding van opzettelijke brandstichting en/of ontploffing teweegbrengen begaan met terroristisch oogmerk (art. 157 jo. art. 176a Sr) en deelneming aan terroristische organisatie (art. 140a.1 Sr). 1. Bewijsklacht medeplichtigheid aan medeplegen voorbereiding moord. Volgt uit bewijsvoering dat verdachte wist van veronderst...

ECLI:NL:HR:2024:814 Hoge Raad, 11-06-2024, 22/02081
Published on 11-06-2024
Medeplegen voorbereiding moord (art. 289 Sr) en voorbereiding van opzettelijke brandstichting en/of ontploffing teweegbrengen begaan met terroristisch oogmerk (art. 157 jo. art. 176a Sr), deelneming aan terroristische organisatie (art. 140a.1 Sr), medeplegen voorbereiden/bevorderen van terroristische misdrijven (art. 134a Sr) en poging tot doodslag, meermalen gepleegd (art. 287 jo. art. 45 Sr)....

ECLI:NL:HR:2024:803 Hoge Raad, 04-06-2024, 19/04630
Published on 04-06-2024
OM-cassatie. Vrijspraak medeplegen invoer van grote hoeveelheid cocaïne (art. 2.A Opiumwet), medeplegen voorbereiding van cocaïnetransport (art. 10a Opiumwet) en medeplegen vervoeren van cocaïne (art. 2.B Opiumwet) in 2007. Art. 359a Sv. Bewijsuitsluiting wegens ontbreken van mogelijkheid van contra-expertise op de grond dat in container aangetroffen materiaal vroegtijdig is vernietigd, waardoo...

ECLI:NL:HR:2024:800 Hoge Raad, 04-06-2024, 22/02491
Published on 04-06-2024
Caribische zaak. Medeplegen oplichting van havenbedrijf in Sint Maarten, art. 49 jo. 339 SrNA (oud) en actieve ambtelijke omkoping van parlementslid door pr-medewerker van havenbedrijf die tevens consultant is van baggerbedrijf met wie het havenbedrijf in onderhandeling is over contract voor baggerwerkzaamheden (meermalen gepleegd), art. 183 SrNA (oud). 1. Bewijsklacht oplichting. Kon hof oorde...

ECLI:NL:HR:2024:801 Hoge Raad, 04-06-2024, 22/04049
Published on 04-06-2024
Caribische zaak. Passieve ambtelijke omkoping door als parlementslid in Sint Maarten politieke steun te verlenen aan baggerproject in haven van Sint Maarten in ruil voor USD 370.000 (art. 379 SrNA (oud)), witwassen, meermalen gepleegd (art. 435a.1.b SrNA (oud)) en belastingfraude (art. 49 Algemene Landsverordening Landsbelastingen). 1. Bewijsklachten ambtelijke omkoping. 2. Bewijsklachten witwa...

ECLI:NL:HR:2024:805 Hoge Raad, 04-06-2024, 22/04642
Published on 04-06-2024
Faillissementsfraude in vastgoedmarkt. Medeplegen bedrieglijke bankbreuk (meermalen gepleegd) in faillissementen van vennootschappen van echtgenoot van verdachte en van echtgenoot in privé (art. 341.a.1 (oud) Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklacht “ter bedrieglijke verkorting van rechten van schuldeisers”. Kon hof uit feit dat verdachte borgstellingsovereenkomst ten behoeve van bank...

ECLI:NL:HR:2024:799 Hoge Raad, 04-06-2024, 22/01099
Published on 04-06-2024
Medeplegen uitvoer van MDMA en cocaïne (art. 2A Opiumwet) en (medeplegen) opzettelijk aanwezig hebben van MDMA, cocaïne, heroïne en LSD (art. 2.C Opiumwet). 1. Verweer dat sprake is van onrechtmatig binnentreden en doorzoeken van woning van verdachte, nu nog geen sprake was van redelijk vermoeden van schuld. 2. Bewijsklacht. Heeft hof voor bewijs gebruikt gemaakt van relazen van bevindingen van...

ECLI:NL:HR:2024:806 Hoge Raad, 04-06-2024, 22/04686
Published on 04-06-2024
Faillissementsfraude in vastgoedmarkt. Medeplegen bedrieglijke bankbreuk (meermalen gepleegd) in faillissementen van vennootschap (holding) van vader van verdachte en van vader in privé (art. 341.a (oud) Sr), in geval van faillissement ter bedrieglijke verkorting van rechten van schuldeisers enig goed aan boedel onttrekken (art. 344.1 (oud) Sr) en (feitelijk leiding geven aan) schuldwitwassen (...

ECLI:NL:HR:2024:688 Hoge Raad, 04-06-2024, 23/02676
Published on 04-06-2024
Poging tot moord door in 2021 in Lelystad met doorgeladen vuurwapen naar woning van ander te gaan en te schieten op borst, schouder en been van die ander, art. 289 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2024:802 Hoge Raad, 04-06-2024, 24/01149
Published on 04-06-2024
Herziening. Belaging, art. 285b.1 Sr. Aangevoerd wordt dat politierechter minder zware strafbepaling zou hebben toegepast, als hij bekend was geweest met omstandigheid dat klachten van aanvrager tegen reclassering en medewerkster van maatschappelijk werk gegrond zijn bevonden. Art. 457.1.c Sv. In aanvraag wordt echter miskend dat onder ‘minder zware strafbepaling’ a.b.i. art. 457.1.c Sv moet wo...

ECLI:NL:HR:2024:791 Hoge Raad, 04-06-2024, 23/02327
Published on 04-06-2024
Doodslag door in 2018 in Eindhoven op klaarlichte dag in woonwijk (met spelende kinderen op straat) met vuurwapen op korte afstand 5 kogels door hoofd van bestuurder van auto te schieten, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2024:810 Hoge Raad, 04-06-2024, 23/02411
Published on 04-06-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op vermoedelijk vervalst horloge onder klaagster n.a.v. verdenking t.z.v. heling van gestolen fietsen. Uitzondering strafbaarheid in art. 337.2 Sr voor in voorraad hebben van enkele valse waren uitsluitend voor eigen gebruik. Is oordeel Rb dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat strafrechter, later oordelend, horloge zal onttrekken aan verkeer toereikend gemotiv...

ECLI:NL:HR:2024:804 Hoge Raad, 04-06-2024, 22/04626
Published on 04-06-2024
Faillissementsfraude in vastgoedmarkt. Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr), feitelijk leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk door rechtspersoon en medeplegen bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd (art. 341.a (oud) Sr). Aanhoudingsverzoeken op de grond dat verdachte kort voor geplande inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak door vertrouwensbreuk met zijn raadslie...

ECLI:NL:HR:2024:798 Hoge Raad, 04-06-2024, 22/00831
Published on 04-06-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen gijzeling. Vastelling hoogte w.v.v. en aan betrokkene opgelegde betalingsverplichting. Heeft hof verzuimd ex art. 36e.9 Sr reeds voldaan bedrag aan schadevergoeding in mindering te brengen op bedrag waarop w.v.v. is geschat? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:797 Hoge Raad, 04-06-2024, 22/00727
Published on 04-06-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit deelneming aan criminele organisatie, medeplegen (gewoonte)mensensmokkel, medeplegen valsheid in geschrift, medeplegen gewoontewitwassen en soortgelijke feiten. 1. Motivering schatting w.v.v. Kon hof de inleg bij casino-bezoeken betrekken bij schatting w.v.v.? 2. Verwerping draagkrachtverweer. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op HR:2019:1885.

ECLI:NL:HR:2024:796 Hoge Raad, 04-06-2024, 22/00678
Published on 04-06-2024
Medeplegen diefstal van vrachtauto met kraan (311.1.4 Sr). Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. bewijs, art. 359.2 Sv. 2. Bewijsklacht m.b.t. het door getuige gegeven signalement van bestuurder van vrachtauto. Redengevendheid van verklaring voor bewijs. 3. Bewijsklacht. Vindplaats van redengevende feiten en omstandigheden. 4. Hoofdelijkheid bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Heef...

ECLI:NL:HR:2024:794 Hoge Raad, 04-06-2024, 22/00493
Published on 04-06-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepkwekerij. 1. Wettelijke grondslag voordeelsontneming. Heeft hof art. 36e.2 Sr of art. 36e.3 Sr toegepast? 2. Motivering schatting w.v.v. Kon hof oordelen dat buiten redelijke twijfel vaststaat dat betrokkene hennep heeft geteeld en geoogst voorafgaand aan bewezenverklaarde datum in strafzaak en dat er voldoende aanwijzingen zijn voor begaan van andere strafbar...

ECLI:NL:HR:2024:795 Hoge Raad, 04-06-2024, 22/00558
Published on 04-06-2024
Medeplegen diefstal van vrachtauto met kraan (311.1.4 Sr). Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00678 en 22/00658 P (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, betrokkene n-o).

ECLI:NL:HR:2024:793 Hoge Raad, 04-06-2024, 22/00477
Published on 04-06-2024
Witwassen van 2 geldbedragen van in totaal € 9.170 (art. 420bis.1.b Sr). Bewijsklacht “afkomstig uit enig misdrijf”. Kon hof oordelen dat het niet anders kan zijn dan dat geldbedragen van misdrijf afkomstig zijn en dat de verdachte geen concrete, verifieerbare en op voorhand niet hoogst onwaarschijnlijke verklaring heeft gegeven voor herkomst ervan? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:792 Hoge Raad, 04-06-2024, 22/00453
Published on 04-06-2024
Openlijke geweldpleging tegen personen en goederen door in 2020 in Leeuwarden aangever tegen hoofd te stompen, met vuurwapen te schieten, aangever te voet te achtervolgen en met hamer ruiten te vernielen van personenauto (art. 141.1 Sr), medeplegen bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en zware mishandeling (art. 285.1 Sr) en medeplegen voorhanden hebben van vuurwapens en munitie...

ECLI:NL:HR:2000:ZD1682 Hoge Raad, 11-01-2000, 112.256
Published on 31-05-2024
In hoger beroep is de behandeling vier maal aangehouden omdat de getuigen en/of de tolk niet ter zitting waren verschenen. Tijdsverloop tussen instellen appèl en arrest bijna drie en een half jaar. 's Hofs sanctie van niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie is niet begrijpelijk, omdat geen omstandigheden worden genoemd die meebrengen dat de onderhavige vertraging een zo uitzonderlijke...

ECLI:NL:HR:1999:ZD1626 Hoge Raad, 26-10-1999, 110.736
Published on 31-05-2024
Redelijke termijn. Behandelingsduur in cassatie 22 maanden. Weliswaar is met de behandeling in cassatie meer tijd gemoeid geweest dan wenselijk is, maar, nu de verdachte niet gedetineerd is, is art. 6 EVRM niet geschonden. Ook totale tijdsverloop is door duur procedure in cassatie niet onredelijk geworden.

ECLI:NL:HR:1999:ZD1159 Hoge Raad, 06-07-1999, 110.729
Published on 31-05-2024
Motivering bewezenverklaring; artikel 6 EVRM.

ECLI:NL:HR:1998:ZD1174 Hoge Raad, 24-11-1998, 108.559
Published on 31-05-2024
Uitleg tenlastelegging. 's Hofs uitleg van de tenlastelegging — het primair tenlastegelegde ziet uitsluitend op art. 312 Sr nu meer subsidiair achtereenvolgens op diverse wijze het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en meest subsidiair art. 310 WvSr is tenlastegelegd — is niet onbegrijpelijk.

ECLI:NL:HR:1987:AC9752 Hoge Raad, 17-03-1987, 81 063
Published on 31-05-2024
Losgebroken Dobermann Pinschers. Zorgplicht. Bewijs.

ECLI:NL:HR:1986:AC3763 Hoge Raad, 14-10-1986, 79477
Published on 31-05-2024
‘Wederrechtelijk’ conform art. 284 Sr in casu opgevat als ‘onbevoegdelijk’; het hof heeft de grondslag der telastelegging niet verlaten; toereikend bewijs.

ECLI:NL:HR:1985:AB9795 Hoge Raad, 07-05-1985, 78144
Published on 31-05-2024
Doodslag. Causaal verband.

ECLI:NL:HR:1984:AB8091 Hoge Raad, 02-10-1984, 77212
Published on 31-05-2024
Het Hof mocht i.c. bij de strafoplegging geen rekening houden met het feit dat inmiddels opnieuw processen-verbaal tegen verdachte zijn opgemaakt: onvoldoende strafmotivering nu de opgelegde straf zwaarder is dan de vordering van het OM.

ECLI:NL:HR:2024:772 Hoge Raad, 28-05-2024, 23/03595
Published on 29-05-2024
Beklag, beslag op banktegoeden van klaagster ex art. 13a WOTS n.a.v. rechtshulpverzoek van Braziliaanse autoriteiten. OM-cassatie. Kon Rb oordelen dat niet wordt voldaan aan voorwaarden die in art. 13a WOTS aan inbeslagneming zijn gesteld? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2009:BI2281 m.b.t. toetsingskader beklagrechter bij klaagschrift o.g.v. art. 13d.2 WOTS jo. art. 552a Sv. In bekla...

ECLI:NL:HR:2024:769 Hoge Raad, 28-05-2024, 23/00525
Published on 29-05-2024
Ontucht met 13/15-jarige dochter, bestaande uit seksueel binnendringen van het lichaam en andere seksuele handelingen, meermalen gepleegd (art. 247 jo. 248.2 Sr). Post-Keskin. Heeft verdachte voldoende belang bij bespreking cassatieklacht over afwijzing van een bij pleidooi voorwaardelijk gedaan verzoek om dochter te horen over de door verdachte betwiste verklaring m.b.t. pleegperiode en plaats...

ECLI:NL:HR:2024:763 Hoge Raad, 28-05-2024, 24/00661
Published on 29-05-2024
Herziening. Medeplegen ontucht (art. 247 Sr), medeplegen vervaardigen van kinderporno, meermalen gepleegd (art. 240b.1 (oud) Sr) en diefstal (d.m.v. valse sleutels) (art. 310 en 311.1.5 Sr). HR heeft eerdere aanvraag tot herziening van vonnis Rb n-o verklaard (zie HR:2023:1521). Omdat huidige aanvraag steunt op dezelfde gronden die in dat arrest ontoereikend zijn geoordeeld, kan HR aanvraag nie...

ECLI:NL:HR:2024:740 Hoge Raad, 28-05-2024, 23/00221
Published on 29-05-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 3 banners van (voortzettingsvorm van verboden) motorclub onder ander t.z.v. verdenking van voortzetting van werkzaamheden van verboden motorclub a.b.i. art. 140.2 Sr. Ontvankelijkheid cassatieberoep i.v.m. vernietiging, art. 134.2.c jo. 117 Sv. HR: Om redenen vermeld in CAG kan HR het cassatieberoep van klager niet in behandeling nemen. CAG: Door griffie HR is bi...

ECLI:NL:HR:2024:762 Hoge Raad, 28-05-2024, 23/00209
Published on 29-05-2024
Caribische zaak. Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel. 1. Was hof in ontnemingsprocedure gehouden te beslissen op verzoek tot horen van getuigen en kon hof eerder afgelegde verklaringen van deze getuigen ten grondslag leggen aan ontnemingsbeslissing? 2. Verwijzing naar schriftuur in samenhangende strafzaak. Heeft hof beslissing tot ontneming van w.v.v. gebaseerd op strafbare feiten waaromt...

ECLI:NL:HR:2024:761 Hoge Raad, 28-05-2024, 23/00208
Published on 29-05-2024
Caribische zaak, exploitatie van bordelen in Sint Maarten. Medeplegen vrouwen- en mensenhandel, meermalen gepleegd (art. 260 WvSr NA (oud) en art. 2:239 SrStM), medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving, meermalen gepleegd (art. 295 WvSr NA (oud) en art. 2:249 SrStM), medeplegen mensensmokkel, meermalen gepleegd (art. 2:153 SrStM) en medeplegen illegale tewerkstelling van werknemers van bor...

ECLI:NL:HR:2024:760 Hoge Raad, 28-05-2024, 23/00207
Published on 29-05-2024
Caribische zaak, exploitatie van bordelen in Sint Maarten. Medeplegen vrouwen- en mensenhandel, meermalen gepleegd (art. 260 WvSr NA (oud) en art. 2:239 SrStM), wederrechtelijke vrijheidsberoving, meermalen gepleegd (art. 295 WvSr NA (oud) en art. 2:249 SrStM), medeplegen mensensmokkel, meermalen gepleegd (art. 2:153 SrStM) en medeplegen illegale tewerkstelling van werknemers van bordelen in Si...

ECLI:NL:HR:2024:759 Hoge Raad, 28-05-2024, 23/00206
Published on 29-05-2024
Caribische zaak. Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel. 1. Was hof in ontnemingsprocedure gehouden te beslissen op verzoek tot horen van getuigen en kon hof eerder afgelegde verklaringen van deze getuigen ten grondslag leggen aan ontnemingsbeslissing? 2. Verwijzing naar schriftuur in samenhangende strafzaak. Heeft hof beslissing tot ontneming van w.v.v. gebaseerd op strafbare feiten waaromt...

ECLI:NL:HR:2024:758 Hoge Raad, 28-05-2024, 23/00205
Published on 28-05-2024
Caribische zaak, exploitatie van bordelen in Sint Maarten. Medeplegen vrouwen- en mensenhandel, meermalen gepleegd (art. 260 WvSr NA (oud) en art. 2:239 SrStM), medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving, meermalen gepleegd (art. 295 WvSr NA (oud) en art. 2:249 SrStM), medeplegen mensensmokkel, meermalen gepleegd (art. 2:153 SrStM) en medeplegen illegale tewerkstelling van werknemers van bor...

ECLI:NL:HR:2024:757 Hoge Raad, 28-05-2024, 22/04204
Published on 28-05-2024
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden onder invloed, art. 8.5 WVW 1994. Ontvankelijkheid hoger beroep, appelschriftuur bij stukken. Kon hof oordelen dat door of namens verdachte geen schriftuur houdende grieven is ingediend en dat verdachte mede daarom ex art. 416.2 Sv niet-ontvankelijk wordt verklaard in h.b., nu hof geen acht heeft geslagen op inhoud van grievenformulier, dat zich bij s...

ECLI:NL:HR:2024:768 Hoge Raad, 28-05-2024, 22/04138
Published on 28-05-2024
Diefstal met geweld (art. 312.1 Sr) en diefstal (art. 310 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht pleegplaats. Kan uit bewijsmiddelen volgen dat diefstallen in Amsterdam zijn gepleegd? HR: Om redenen vermeld in CAG faalt middel. CAG: Uit b.m. volgt dat diefstallen tijdens een treinreis van Rotterdam naar Amsterdam zijn gepleegd, maar niet op welke plaats op dat traject. Uit b.m. volgt du...

ECLI:NL:HR:2024:767 Hoge Raad, 28-05-2024, 22/01399
Published on 28-05-2024
Poging tot zware mishandeling van politieagent door met bestelbus met hoge snelheid op achterkant politieauto in te rijden (art. 302.1 Sr). Heeft verdachte voorwaardelijk opzet gehad op toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, nu niet alle in aanmerking genomen omstandigheden (eenduidig) uit bewijsmiddelen blijken? Uit bewijsvoering volgt dat tijdens achtervolging met als doel verdachte aan te ...

ECLI:NL:HR:2024:665 Hoge Raad, 28-05-2024, 22/00969
Published on 28-05-2024
Opzetheling van “smartphones” door 66 nieuwe telefoons, die afkomstig zijn van gewapende overval, voorhanden te hebben en deze vervolgens in contanten en zonder bon te verkopen door 25-jarige student, die geen verklaring heeft gegeven over wijze van verkrijging van telefoons en wijze waarop hij deze heeft gefinancierd, art. 416.1.a Sr. Gebruik voor bewijs van arresten tegen medeverdachten, art....

ECLI:NL:HR:2024:664 Hoge Raad, 28-05-2024, 22/00837
Published on 28-05-2024
Schuldheling van “smartphones” door van particulier (in auto, contant en zonder factuur en kwitantie) 16 nieuwe telefoons, die afkomstig blijken te zijn van gewapende overval, te kopen en vervolgens door te verkopen door verdachte die telefoonwinkel wil opstarten, terwijl het een feit van algemene bekendheid is dat mobiele telefoons veelvuldig voorwerp van misdrijf zijn, art. 417bis.1.a Sr. Ond...

ECLI:NL:HR:2024:663 Hoge Raad, 28-05-2024, 22/00827
Published on 28-05-2024
Schuldheling van “smartphones” door van particulier (deels in auto, contant en zonder factuur) 58 nieuwe telefoons van aanzienlijke waarde, die afkomstig zijn van gewapende overval, te kopen door eigenaar van winkel waarin ook telefoons worden verkocht, terwijl het een feit van algemene bekendheid is dat mobiele telefoons veelvuldig voorwerp van misdrijf zijn, art. 417bis.1.a Sr. Onderzoeksplic...

ECLI:NL:HR:2024:729 Hoge Raad, 28-05-2024, 22/00521
Published on 28-05-2024
Openlijke geweldpleging in Wallengebied Amsterdam (art. 141.1 Sr). Noodweer, art. 41.1 Sr. Zijn gedragingen van verdachte aanvallend van aard? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00536.

ECLI:NL:HR:2024:730 Hoge Raad, 28-05-2024, 22/00536
Published on 28-05-2024
Openlijke geweldpleging in Wallengebied Amsterdam (art. 141.1 Sr). Noodweer, art. 41.1 Sr. Heeft hof verklaring, waarop verwerping van verweer mede is gestoeld, gedenatureerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00521.

ECLI:NL:HR:2024:770 Hoge Raad, 28-05-2024, 21/05305
Published on 28-05-2024
Medeplegen (poging tot) verkopen van hennep, meermalen gepleegd (art. 3.B Opiumwet), medeplegen aanwezig hebben van hennep (art. 3.C Opiumwet) en voortgezette handeling van medeplegen uitvoeren van hennep naar Duitsland (art. 3. A Opiumwet) en medeplegen verkopen van grote hoeveelheid hennep (art. 3.B jo. 11.2 en 11.5 Opiumwet). 1. Tallon-criterium, verbod op uitlokking. Verweer (strekkende tot...

ECLI:NL:HR:1999:ZD5186 Hoge Raad, 21-09-1999, 111.164
Published on 28-05-2024
Motivering bewezenverklaring. Artikel 6 EVRM.

ECLI:NL:HR:2023:1521 Hoge Raad, 07-11-2023, 23/03440
Published on 27-05-2024
Herziening. Medeplegen ontucht (art. 247 Sr), medeplegen vervaardigen van kinderporno, meermalen gepleegd (art. 240b.1 (oud) Sr en diefstal (d.m.v. valse sleutels) (art. 310 en 311.1.5 Sr). Motiveringseis van art. 460.2 Sv. Aangevoerd wordt dat Rb aanvrager zou hebben vrijgesproken of hem zou hebben ontslagen van alle rechtsvervolging, indien zij bekend was geweest met de bij aanvraag gevoegde ...

ECLI:NL:HR:2000:ZD1970 Hoge Raad, 26-09-2000, 00582/99
Published on 23-05-2024
Medeplegen afpersing (art. 317.3 jo. 312.2.2 Sr), oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.2 Sr). Gewijzigde samenstelling hof bij hervatting onderzoek. Kon hof zijn arrest mede wijzen naar aanleiding van onderzoek ttz. in hoger beroep van 22-12-1997, terwijl na die zitting zowel ttz. van 16-3-1998 als ttz. van 11-5-1998 onderzoek opnieuw is aangevangen ...

ECLI:NL:HR:2024:739 Hoge Raad, 21-05-2024, 23/00065
Published on 21-05-2024
Zedenzaak. Ontucht met haar 13-jarige/15-jarige stiefkind door 24-jarige/26-verdachte, art. 245 jo. 248.2 Sr. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:732 Hoge Raad, 21-05-2024, 22/00462
Published on 21-05-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 Sr. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan voorwaardelijk verzoek tot aanhouding van de zaak zodat betrokkene naar Indonesië zou kunnen afreizen om stukken te verkrijgen ter onderbouwing van legaal verkregen vermogen m.b.t. verkoop van hotel in Indonesië. Kon hof oordelen dat aanhoudingsverzoek onvold...

ECLI:NL:HR:2024:733 Hoge Raad, 21-05-2024, 22/02308
Published on 21-05-2024
Feitelijke aanranding van eerbaarheid, meermalen gepleegd, door sportverzorger bij Groningse voetbalvereniging (art. 246 Sr). 1. Bewijsklachten ontuchtig karakter en opzet. Kan uit bewijsvoering volgen dat verdachte opzettelijk schaamlippen van aangeefster heeft aangeraakt? 2. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaa...

ECLI:NL:HR:2024:734 Hoge Raad, 21-05-2024, 23/04507
Published on 21-05-2024
Herziening. Niet voldoen aan verplichting tot doen van aangifte bij douane door op Schiphol met € 10.000 in handbagage op vliegtuig naar Dubai te stappen, art. 10:1 Algemene douanewet. Aangevoerd wordt dat sprake is van gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv, omdat ernstig vermoeden bestaat dat hof aanvrager had vrijgesproken als het bekend zou zijn geweest met (i) en (ii) bij aanvraag gevoegde verklar...

ECLI:NL:HR:2024:737 Hoge Raad, 21-05-2024, 22/03659
Published on 21-05-2024
Medeplegen winkeldiefstal (art. 311.1.4 Sr). Strafmotivering (gevangenisstraf van 4 weken, waarvan 3 weken voorwaardelijk). Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. strafoplegging (t.a.v. vreemdelingenrechtelijke consequenties bij oplegging gevangenisstraf), art. 359.2 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:975 m.b.t. ruime straftoemetingsvrijheid van feitenrechter en betekenis van...

ECLI:NL:HR:2024:662 Hoge Raad, 21-05-2024, 22/02211
Published on 21-05-2024
Ontucht met 14-jarige/15-jarig meisje binnen relatie door 19-jarige verdachte (art. 247 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? 2. Schriftuur benadeelde partij, reiskosten. Kon hof oordelen dat opgevoerde reiskosten voor bezoeken aan politie t.b.v. afleggen van getuigenverklari...

ECLI:NL:HR:2024:701 Hoge Raad, 21-05-2024, 22/02302
Published on 21-05-2024
Poging tot diefstal d.m.v. braak bij voetbalvereniging in Alem, art. 311.1.5 Sr. Vordering benadeelde partij. Heeft hof toewijzing van vordering b.p. gelet op hetgeen namens verdachte is aangevoerd toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:702 Hoge Raad, 21-05-2024, 23/00406
Published on 21-05-2024
Medeplegen zware mishandeling met voorbedachte raad van advocate door haar tijdens intake in gezicht te snijden, art. 303.1 Sr. 1. Bewijsklacht opzet en voorbedachte rade. 2. Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op HR:2022:1000.

ECLI:NL:HR:2024:648 Hoge Raad, 21-05-2024, 22/02058
Published on 21-05-2024
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op saldo van en/of-rekening van klager en zijn zakenpartner tegen wie strafvervolging is ingesteld vanwege verdenking t.z.v. als leider deelnemen aan criminele organisatie, overtreding van Wet op kansspelen en witwassen. Derdenbeslag. Moet klager als ‘enige’ eigenaar van saldo op naam van klager en belanghebbende gestelde en/of-rekening worden aangemerkt? HR herhaa...

ECLI:NL:HR:2024:736 Hoge Raad, 21-05-2024, 22/00660
Published on 21-05-2024
Grootschalige beleggingsfraude rondom overlijdensrisicoverzekeringen. Medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.2 Sr) en medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg t.a.v. valsheid in geschrift. 1. Bewijsklacht promis-werkwijze, art. 359.3 Sv. Steunt bewezenverklaring op inhoud van wettige bewijsmiddelen die met voldoende nauwkeuri...

ECLI:NL:HR:2024:735 Hoge Raad, 21-05-2024, 22/00661
Published on 21-05-2024
Grootschalige beleggingsfraude rondom overlijdensrisicoverzekeringen. Medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.2 Sr) en medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg t.a.v. valsheid in geschrift. 1. Bewijsklacht promis-werkwijze, art. 359.3 Sv. Steunt bewezenverklaring op inhoud van wettige bewijsmiddelen die met voldoende nauwkeuri...

ECLI:NL:HR:2001:AB2961 Hoge Raad, 13-11-2001, 01801/00
Published on 16-05-2024
-

ECLI:NL:HR:2024:700 Hoge Raad, 14-05-2024, 22/01510
Published on 14-05-2024
Economische zaak. Zonder vergunning rooien van groot aantal volwassen bomen (art. 2.1.1.b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en zonder sloopmelding verwijderen van snijerij (art. 1b.5 Woningwet) op terrein van voormalige glasfabriek in Tiel, begaan door rechtspersoon. 1. Verweer dat tlgd. “rooien” van bomen niet kan worden bewezenverklaard. Kon hof oordelen dat onderscheid tussen vellen va...

ECLI:NL:HR:2024:699 Hoge Raad, 14-05-2024, 22/01508
Published on 14-05-2024
Economische zaak. Feitelijk leiding geven aan zonder vergunning rooien van groot aantal volwassen bomen (art. 2.1.1.b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en zonder sloopmelding verwijderen van snijerij (art. 1b.5 Woningwet) op terrein van voormalige glasfabriek in Tiel, begaan door rechtspersoon. 1. Verweer dat tlgd. “rooien” van bomen niet kan worden bewezenverklaard. Kon hof oordelen dat ...

ECLI:NL:HR:2024:697 Hoge Raad, 14-05-2024, 22/01389
Published on 14-05-2024
Weigering bloedonderzoek, art. 163.6 WVW 1994. Rechtmatigheid van inzet van (niet-registrerend) peilbaken onder auto van verdachte voorafgaande aan zijn staandehouding. Verweer dat sprake is van vormverzuim, nu plaatsen van peilbaken onder auto van verdachte moet worden aangemerkt als stelselmatige observatie waarvoor bevel ex art. 126g Sv is vereist, terwijl dat bevel niet is gegeven. HR: art...

ECLI:NL:HR:2024:686 Hoge Raad, 14-05-2024, 22/01468
Published on 14-05-2024
Ontucht tijdens werkzaamheden als masseur in massagesalon, art. 249.2.3 Sr. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BM2452 m.b.t. bewijsminimum van art. 342.2 Sv. Hof heeft geoordeeld dat feiten en omstandigheden waarover aangeefster heeft verklaard, in voldoende mate st...

ECLI:NL:HR:2024:690 Hoge Raad, 14-05-2024, 22/01263
Published on 14-05-2024
Diefstal van postpakket door sushibezorger, art. 310 Sr. Gebrek in vaststelling en ondertekening van p-v van tz. in hoger beroep, art. 327 Sv. P-v van tz. in h.b. is enkel door griffer hof vastgesteld en ondertekend, nu raadsheer van enkelvoudige kamer hof niet meer bij hof werkzaam is. Nietigheid onderzoek ttz. en uitspraak? P-v van tz. in h.b. is niet door rechter die over zaak heeft geoordee...

ECLI:NL:HR:2024:689 Hoge Raad, 14-05-2024, 22/00962
Published on 14-05-2024
Mishandeling van bewoonster van verzorgingstehuis, art. 300.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten t.a.v. voorwaardelijk opzet en gebruik voor bewijs van getuigenverklaring. HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Oordeel van hof dat bewezenverklaarde duw, waarvoor verdachte naar aangeefster toe liep, van dien aard was en onder zodanige omstandigheden is ge...

ECLI:NL:HR:2024:698 Hoge Raad, 14-05-2024, 22/01488
Published on 14-05-2024
Medeplegen aanwezig hebben van 370 hennepplanten in woning van verdachte, die naar Pakistan reist en zijn woning tijdelijk ter beschikking stelt aan kennis, art. 3.C Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:647 Hoge Raad, 14-05-2024, 22/00304
Published on 14-05-2024
Verlaten plaats ongeval door als bestuurder van bromfiets tegen arm van wijkagente aan te rijden en vervolgens weg te rijden, art. 7.1.a WVW 1994. Strafmotivering (taakstraf van 40 uren, subsidiair 20 dagen hechtenis). Heeft hof o.g.v. art. 354a.2 Sv bij bepalen van taakstraf “rekening gehouden” met ten dele betaalde geldboete van € 500 die is opgelegd bij strafbeschikking? Als strafbeschikking...

ECLI:NL:HR:2024:693 Hoge Raad, 14-05-2024, 23/01173
Published on 14-05-2024
Verkrachting van 16-jarige dochter van ex-vriendin door 42-jarige verdachte, art. 242 Sr. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:691 Hoge Raad, 14-05-2024, 22/04450
Published on 14-05-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op riem met gesp van motorclub onder klager t.z.v. strafrechtelijk onderzoek tegen klager, waarna hij onherroepelijk is veroordeeld voor deelneming aan criminele organisatie. Over inbeslaggenomen riem, die niet op beslaglijst stond vermeld, heeft strafrechter in zijn arrest geen beslissing genomen. Wel heeft strafrechter bij dat arrest “patches” en “colours” verbeur...

ECLI:NL:HR:2024:692 Hoge Raad, 14-05-2024, 23/02386
Published on 14-05-2024
Witwassen van auto, horloge en kleding (art. 420bis.1.b Sr) en eenvoudig witwassen van geldbedrag (€ 1.400) (art. 420bis.1 Sr). Bewijsklacht. Zijn goederen en geldbedrag afkomstig uit enig (eigen) misdrijf? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:695 Hoge Raad, 14-05-2024, 22/03642
Published on 14-05-2024
Ontucht, meermalen gepleegd (art. 245 Sr), verkrachting (art. 242 Sr), gebruik van verborgen camera in woning (art. 139f Sr) en gewoonte maken van vervaardigen en in bezit hebben van kinderporno (art. 240b.2 Sr). 1. Bewijsklacht ontucht en verkrachting. Heeft hof omstandigheden redengevend geacht voor bewezenverklaring zonder met voldoende mate van nauwkeurigheid bewijsmiddelen aan te geven waa...

ECLI:NL:HR:2024:661 Hoge Raad, 14-05-2024, 22/03658
Published on 14-05-2024
Zware mishandeling door een ander hard met vuist gericht op linkeroog te slaan, art. 302.1 Sr. Bewijsklacht. Heeft verdachte voorwaardelijk opzet gehad op toebrengen van zwaar lichamelijk letsel? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2003:AE9049 en HR:2018:718 m.b.t. voorwaardelijk opzet op gevolg. Uit bewijsvoering van hof volgt dat verdachte de aangever een op diens linkeroog gerichte har...

ECLI:NL:HR:2024:694 Hoge Raad, 14-05-2024, 22/03953
Published on 14-05-2024
Ernstige gevaarzetting in verkeer door stopteken te negeren, meermalen te wisselen van rijstrook zonder richtingaanwijzer te gebruiken, meermalen te rijden met aanzienlijk hogere snelheid dan toegestane maximumsnelheid van 130 kilometer per uur, meermalen op zeer korte afstand achter andere voertuigen te rijden en daarbij lichtsignalen te geven aan zijn voorgangers, over vluchtstrook te rijden ...

ECLI:NL:HR:2024:696 Hoge Raad, 14-05-2024, 22/01961
Published on 14-05-2024
Medeplegen valsheid in geschrift door voor anderen aanvragen voor werkloosheidsuitkering in strijd met waarheid in te vullen, art. 225.1 Sr. Bewijsklacht opzet. Heeft verdachte opzet gehad op valselijk opmaken van WW-aanvragen en heeft hij oogmerk gehad aanvragen als echt en onvervalst te gebruiken en/of te laten gebruiken? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2000:ZD2186 Hoge Raad, 24-10-2000, 01746/00
Published on 02-05-2024
Ontucht met stiefkind, meermalen gepleegd (art. 245 (oud) en 247 jo. 249.1 Sr). Verzuim hof om te beslissen op voorafgaand aan ttz. in hoger beroep gedaan en ttz. in h.b. herhaald verzoek tot aanpassing van reeds vastgesteld p-v van eerdere tz. in h.b. 1. Heeft dit verzuim ex art. 326 jo. 328 en 330 Sv nietigheid tot gevolg? 2. Leidt dit verzuim tot schending van art. 6 EVRM? Ad 1. Bij stukken...

ECLI:NL:HR:2024:657 Hoge Raad, 26-04-2024, 22/01703
Published on 26-04-2024
Voorhanden hebben van vuurwapen en munitie in auto (art. 26.1 WWM). Bewijsklachten voorhanden hebben. Meer en Vaart-verweer m.b.t. alternatief scenario en wetenschap van en beschikkingsmacht over vuurwapen en munitie. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:609 Hoge Raad, 23-04-2024, 22/04373
Published on 25-04-2024
OM-cassatie. Jeugdzaak. Vrijspraak t.z.v. ontucht met 5-jarig/8-jarig stiefbroertje door 14-jarige/16-jarige verdachte, art. 247 (oud) Sr. Kan slaan met piemel tegen hoofd van stiefbroertje worden aangemerkt als ontuchtige handeling in de zin van art. 247 (oud)? Uit wetsgeschiedenis bij art. 242 t/m 249 Sr volgt dat onder ‘ontuchtige handelingen’ a.b.i. art. 247 Sr moeten worden verstaan handel...

ECLI:NL:HR:2024:652 Hoge Raad, 23-04-2024, 24/00730
Published on 23-04-2024
Herziening. Beschadiging van deur (art. 350.1 Sr) en bedreiging van buurman (art. 285.1 Sr). Motiveringseis van art. 460.2 Sv. Aangevoerd wordt dat aanvrager onvoldoende mogelijkheid heeft gekregen om zijn verhaal te doen en hij (als hij daar voldoende ruimte voor zou hebben gekregen) zou hebben aangevoerd dat er al geruime tijd vóór bewezenverklaarde problemen bestonden met aangever, art. 457....

ECLI:NL:HR:2024:651 Hoge Raad, 23-04-2024, 23/04298
Published on 23-04-2024
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Nederlandse en Turkse nationaliteit) naar Verenigde Staten t.z.v. deelneming aan organisatie die tot oogmerk heeft invoer van MDMA en witwassen. Ontvankelijkheid vordering tot het in behandeling nemen van uitleveringsverzoek, uitleveringsverzoek ingetrokken in cassatiefase. Bij de stukken bevindt zich Diplomatic Note van autoriteiten van VS die inhoudt ...

ECLI:NL:HR:2024:616 Hoge Raad, 23-04-2024, 23/03846
Published on 23-04-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Belgische autoriteiten op 2 mobiele telefoons onder klager t.z.v. verdenking van poging tot afpersing, belaging, wederrechtelijke vrijheidsberoving en bendevorming. Kon Rb oordelen dat met beslaglegging op telefoons geen fundamentele (rechts)beginselen zijn geschonden, nu voor Nederlandse autoriteiten alle gelegenheid heeft bestaa...

ECLI:NL:HR:2024:615 Hoge Raad, 23-04-2024, 23/00981
Published on 23-04-2024
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Nederlandse nationaliteit) naar Marokko t.z.v. medeplichtigheid aan opzettelijke levensberoving met voorbedachten rade, medeplichtigheid aan poging tot opzettelijke levensberoving met voorbedachte raad en criminele bendevorming. 1. Verweer dat t.a.v. opgeëiste persoon blijkt van concreet gevaar voor dreigende flagrante schending van recht op eerlijk pro...

ECLI:NL:HR:2024:597 Hoge Raad, 23-04-2024, 22/04600
Published on 23-04-2024
Medeplegen hennepteelt (art. 3B Opiumwet) en diefstal in vereniging d.m.v. verbreking (art. 311.1 Sr). Hoofdelijkheid bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Heeft hof bij oplegging van schadevergoedingsmaatregel verzuimd in dictum te vermelden dat sprake is van hoofdelijkheid? HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Hof heeft vordering benadeelde partij gedeelt...

ECLI:NL:HR:2024:601 Hoge Raad, 23-04-2024, 22/04493
Published on 23-04-2024
Ontucht met 8-jarige/13-jarige stiefdochter door 34-jarige/40-jarige verdachte, art. 244 en 245 jo. 248.2 Sr. Afwijzing van voorwaardelijk verzoek tot benoemen van deskundige voor onderzoek naar totstandkoming en betrouwbaarheid van verklaringen van stiefdochter, op de grond dat verzoek onvoldoende is onderbouwd en stiefdochter ook voorafgaand aan haar therapie over misbruik heeft verteld. HR:...

ECLI:NL:HR:2024:617 Hoge Raad, 23-04-2024, 22/02992
Published on 23-04-2024
Niet opzettelijk aanwezig hebben van heroïne en cocaïne, art. 2.C Opiumwet. 1. Bewijsklachten ‘aanwezig hebben’. 2. Strafmotivering (90 dagen hechtenis, waarvan 50 dagen voorwaardelijk), art. 359.6 Sv. Heeft hof (onvoorwaardelijk opgelegd deel van) hechtenis voldoende gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:645 Hoge Raad, 23-04-2024, 22/01683
Published on 23-04-2024
Mishandeling door 73-jarige man een klap te geven waardoor deze ten val komt en hoofdletsel oploopt, art. 300.1 Sr. Vordering benadeelde partij t.z.v. immateriële schade. Is oordeel hof dat b.p. immateriële schade heeft geleden toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:505 Hoge Raad, 23-04-2024, 22/01660
Published on 23-04-2024
Diefstal van geldbedrag van coffeeshop, art. 310 Sr. 1. Bewijsklacht. Kon hof camerabeelden van coffeeshop voor bewijs gebruiken, terwijl hof ttz. in hoger beroep aan deze camerabeelden een ontlastende betekenis heeft toegekend? 2. Vordering benadeelde partij. Is toewijzing van vordering b.p. tot bedrag van € 6.561,50 toereikend gemotiveerd, nu hof verdachte partieel heeft vrijgesproken van bed...

ECLI:NL:HR:2024:618 Hoge Raad, 23-04-2024, 22/00933
Published on 23-04-2024
Uitkeringsfraude (€ 125.000) door gedurende periode van ruim 9 jaren te verzwijgen dat hij in Luxemburg een fulltime baan heeft als vrachtwagenchauffeur en daar vervolgens invalidenpensioen ontvangt, art. 227b Sr. Had hof (afzonderlijk) moeten beslissen op opmerking van raadsman m.b.t. overschrijding van redelijke termijn t.a.v. betekening van verstekmededeling van vonnis Rb (“vonnis Rb d.d. 10...

ECLI:NL:HR:2024:643 Hoge Raad, 23-04-2024, 22/00601
Published on 23-04-2024
Verkrachting, art. 242 Sr. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van betrokkene voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BM2452 m.b.t. bewijsminimum van art. 342.2 Sv. Hof heeft naast verklaringen van betrokkene voor bewijs gebruikt (i) verklaring van getuige A dat betrokkene hem in paniek vertelde dat verdachte handelingen ...

ECLI:NL:HR:2024:654 Hoge Raad, 23-04-2024, 22/00506
Published on 23-04-2024
Medeplichtigheid aan medeplegen poging tot diefstal door bij auto op uitkijk te staan en medeverdachten via telefoon en/of portofoon te waarschuwen bij onraad, art. 45, 47 en 311.1.4 Sr. Bewijsklacht (zaak A). Kon hof gebruikmaken van schakelbewijs? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2023:1303 m.b.t. redengevendheid van schakelbewijs. Bewezenverklaring in zaak A houdt in dat verdachte op...

ECLI:NL:HR:2024:623 Hoge Raad, 23-04-2024, 22/03421
Published on 23-04-2024
Medeplegen opzettelijke illegale overbrenging van 5 afvaltransporten van asfaltgranulaat naar Litouwen, begaan door rechtspersoon, art. 10.60.2 Wet milieubeheer. 1. Bevat tll. voldoende duidelijke opgave van feit a.b.i. art. 261 Sv? 2. Heeft hof grondslag van tll verlaten? Ad 1. HR: Om redenen vermeld in HR:2024:620 is klacht ongegrond. Ad 2. HR: Om redenen vermeld in HR:2024:620 is klacht g...

ECLI:NL:HR:2024:619 Hoge Raad, 23-04-2024, 22/02962
Published on 23-04-2024
Als leider deelnemen aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met hennepteelt (art. 11a (oud) Opiumwet jo. 140.3 (oud) Sr), medeplegen telen, verkopen en aanwezig hebben van grote hoeveelheden hennep, meermalen gepleegd (art. 3.B en 3.C jo. 11.5 Opiumwet) en medeplegen witwassen van geldbedragen (art. 420bis.1.b Sr). 1. Leiderschap criminele organisatie bij ondergeschikte r...

ECLI:NL:HR:2024:644 Hoge Raad, 23-04-2024, 22/01523
Published on 23-04-2024
Moord op zakenpartner (art. 289 Sr). 1. Bewijsklacht voorbedachte raad. 2. Vordering benadeelde partij t.z.v. materiële schade wegens gederfd levensonderhoud. Heeft hof zijn oordeel over toewijsbaarheid van vordering b.p. m.b.t. gederfd levensonderhoud toereikend gemotiveerd in het licht van (processuele) beperkingen voor verdediging in strafproces en gelet op aard van vordering tot vergoeding ...

ECLI:NL:HR:2024:646 Hoge Raad, 23-04-2024, 22/04692
Published on 23-04-2024
Doodslag door goede vriend in auto met vuurwapen door zijn hoofd te schieten, terwijl zijn 14 maanden oude dochter op achterbank zit (art. 287 Sr). 1. Vormverzuim, art. 126j Sv (stelselmatige informatie-inwinning). Politie zet door twee heimelijke ‘inzetten’ een dreiging voor veiligheid van verdachte, zijn zus en partner in scène teneinde belastend bewijs te verkrijgen. Is oordeel hof dat deze ...

ECLI:NL:HR:2024:620 Hoge Raad, 23-04-2024, 22/03423
Published on 23-04-2024
Medeplegen opzettelijke illegale overbrenging van 5 afvaltransporten van asfaltgranulaat naar Litouwen, begaan door rechtspersoon, art. 10.60.2 Wet milieubeheer. 1. Bevat tll. voldoende duidelijke opgave van feit a.b.i. art. 261 Sv? 2. Heeft hof grondslag van tll verlaten? Ad 1. HR stelt voorop dat uit art. 2.35.e EVOA jo. art. 4.1, 9.1 en 10 Richtlijn 2006/12/EG volgt dat afvalstoffen alleen ...

ECLI:NL:HR:2024:621 Hoge Raad, 23-04-2024, 22/03422
Published on 23-04-2024
Feitelijk leiding geven aan medeplegen opzettelijke illegale overbrenging van 5 afvaltransporten van asfaltgranulaat naar Litouwen, begaan door rechtspersoon, art. 10.60.2 Wet milieubeheer. 1. Bevat tll. voldoende duidelijke opgave van feit a.b.i. art. 261 Sv? 2. Heeft hof grondslag van tll verlaten? Ad 1. HR: Om redenen vermeld in HR:2024:620 is klacht ongegrond. Ad 2. HR: Om redenen vermeld...

ECLI:NL:HR:2024:613 Hoge Raad, 16-04-2024, 23/03625
Published on 16-04-2024
Beklag ex art. 5.4.10 jo. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op mobiele telefoon onder klager n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Belgische autoriteiten. Beroep op het door art. 1 Eerste Protocol EVRM gewaarborgde recht op eigendom. HR: art. 81.1 RO onder verwijzing naar HR:2024:604.

ECLI:NL:HR:2024:607 Hoge Raad, 16-04-2024, 23/00215
Published on 16-04-2024
Mishandeling, art. 300.1 Sr. Ontbrekende bewijsmiddelen, art. 359.3 en 359.8 Sv. HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: ‘s Hofs uitspraak bevat niet de o.g.v. art. 359.3 en 359.8 Sv vereiste b.m. die feiten en omstandigheden inhouden die redengevend zijn voor bewezenverklaring. Overeenkomstig Procesreglement HR heeft raadsman tijdig aan rolraadsheer HR verzocht alsnog in bezit te wor...

ECLI:NL:HR:2024:611 Hoge Raad, 16-04-2024, 22/04522
Published on 16-04-2024
OM-cassatie. OM niet-ontvankelijk in vervolging t.z.v. behulpzaam zijn bij verschaffen van toegang tot of doorreis door Nederland en/of Duitsland door contacten te onderhouden en afspraken te maken over wijze van (smokkel)transport en door voertuig ter beschikking te stellen en (ondanks eerdere aanhouding in Duitsland) samen verder te reizen door EU met als bestemming Rotterdam/Oosterschelde, a...

ECLI:NL:HR:2024:594 Hoge Raad, 16-04-2024, 23/00360
Published on 16-04-2024
Seksueel misbruik van 9-jarige/11-jarige kleindochter van partner van verdachte, meermalen gepleegd (art. 244 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklacht handelingen van verdachte wat betreft daarvoor redengevend gebruik van relaas van verbalisant en uitdrukkelijk onderbouwde standpunten m.b.t. bewijsmotivering. 2. Duur van proeftijd, art. 14b.2 (oud) en 14c.1 Sr. Kon hof de duur van proe...

ECLI:NL:HR:2024:608 Hoge Raad, 16-04-2024, 23/01152
Published on 16-04-2024
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. mishandeling begaan tegen levensgezel (art. 300.1 jo. 304.1 Sr). Ontvankelijkheid hoger beroep, appelschriftuur bij stukken. Kon hof oordelen dat door of namens verdachte geen schriftuur houdende grieven is ingediend en dat verdachte mede daarom ex art. 416.2 Sv n-o wordt verklaard in h.b., nu hof geen acht heeft geslagen op inhoud van grievenformulier, dat ...

ECLI:NL:HR:2024:553 Hoge Raad, 16-04-2024, 22/03249
Published on 16-04-2024
Wapenhandel en wapenbezit (art. 9.1 en 26.1 WWM) en witwassen (art. 420bis.1 Sr). Vordering tot herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling, art. 361 (oud) Sv. Rb heeft vordering herroeping VI (794 dagen) i.v.m. niet-naleving algemene voorwaarde niet in vonnis in strafzaak maar bij afzonderlijke beslissing toegewezen, waarna hof in hoger beroep in strafzaak vordering toewijst. Mocht hof over ...

ECLI:NL:HR:2024:592 Hoge Raad, 16-04-2024, 23/01283
Published on 16-04-2024
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. poging tot gekwalificeerde diefstal (inbraak in auto), art. 311.1.5 Sr. Ontvankelijkheid hoger beroep, appelschriftuur aan cassatieschriftuur gehecht. Kon hof oordelen dat verdachte geen schriftuur houdende grieven heeft ingediend en dat verdachte mede daarom ex art. 416.2 Sv n-o wordt verklaard in h.b., nu hof geen acht heeft geslagen op inhoud van e-mailbe...

ECLI:NL:HR:2024:600 Hoge Raad, 16-04-2024, 22/03189
Published on 16-04-2024
Oplichting (meermalen begaan) door via slachtoffers van eerdere oplichtingen het vertrouwen van latere slachtoffers te winnen, waarbij verdachte steeds op vergelijkbare wijze te werk is gegaan, art. 326.1 Sr. 1. Betrouwbaarheid van verklaringen van aangeefster. 2. Bewijsklachten. Hebben bewezenverklaarde oplichtingsmiddelen de aangevers bewogen tot afgifte van kleding? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:448 Hoge Raad, 16-04-2024, 23/01775
Published on 16-04-2024
Doodslag op camping door in auto viermaal met vuurwapen op slachtoffer te schieten, art. 287 Sr. Beroep op noodweer(exces). Kon hof oordelen dat de door verdachte gestelde feitelijke gang van zaken niet aannemelijk is geworden? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:548 Hoge Raad, 16-04-2024, 23/01908
Published on 16-04-2024
Medeplegen poging tot doodslag door in 2021 in Meppel onder invloed van grote hoeveelheid sterke drank in hal van woning van ander met hamer tegen zijn hoofd te slaan, met mes in zijn gezicht te steken en tegen zijn lichaam te schoppen en te slaan, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2024:445 Hoge Raad, 16-04-2024, 22/01663
Published on 16-04-2024
Groepsbelediging van moslims door uitlating “What you need to do is understand how dangerous moslims are. Moslims are not good people”, art. 137c.1 Sr. Uitdrukkelijk onderbouwde standpunten dat uitlatingen van verdachte geen belediging in de zin van art. 137c Sr opleveren, omdat verdachte een geslaagd beroep toekomt op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. HR: art. 81.1 RO. Sa...

ECLI:NL:HR:2024:605 Hoge Raad, 16-04-2024, 23/02002
Published on 16-04-2024
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op contante geldbedragen, saldi van bankrekeningen en onroerende goederen onder klager i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen klager. 1. Kon Rb oordelen dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat later oordelende strafrechter aan klager verplichting tot betaling van ontnemingsmaatregel zal opleggen? 2. Proportionaliteit van beslag. HR: art. 81.1 RO. Samenhang me...

ECLI:NL:HR:2024:606 Hoge Raad, 16-04-2024, 23/02004
Published on 16-04-2024
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op geldbedragen onder klager i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen klager. 1. Kon Rb oordelen dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat later oordelende strafrechter aan klager verplichting tot betaling van ontnemingsmaatregel zal opleggen? 2. Proportionaliteit van beslag. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 23/02002 B.

ECLI:NL:HR:2024:612 Hoge Raad, 16-04-2024, 23/02775
Published on 16-04-2024
Beschikking hof waarin veroordeelde n-o is verklaard in zijn hoger beroep tegen beschikking Rb, waarin o.g.v. art. 6:6:25 Sv gijzeling is toegepast wegens niet voldoen aan ontnemingsmaatregel. Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 445 Sv. Staat cassatieberoep open tegen beschikking hof op vordering OvJ a.b.i. art. 6:6:25 Sv? O.g.v. art. 445 Sv staat tegen beschikkingen cassatieberoep alleen ope...

ECLI:NL:HR:2024:610 Hoge Raad, 16-04-2024, 23/04447
Published on 16-04-2024
Herziening. In authentieke akte een valse opgave doen opnemen door als advocaat valselijk in akte op te nemen dat hij bepaaldelijk is gevolmachtigd, meermalen gepleegd (art. 227.1 Sr), medeplichtigheid aan heling (art. 416 Sr) en medeplichtigheid aan valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). Motiveringseis van art. 460.2 Sv. Aangevoerd wordt dat sprake is van gegevens a.b.i. art. 457.1.c Sv. Ex ar...

ECLI:NL:HR:2024:552 Hoge Raad, 16-04-2024, 22/01035
Published on 16-04-2024
Poging tot doodslag door tijdens vechtpartij een ander minutenlang tegen zijn hoofd te trappen als hij bewusteloos op straat ligt, nadat verdachte door die ander diens woning is uitgewerkt waarbij verdachte met staafje op zijn hoofd is geslagen, art. 45 en 287 Sr. Ontslag van alle rechtsvervolging in eerste aanleg. Noodweerexces, art. 41.2 Sr. HR: Om redenen vermeld in CAG faalt middel. CAG: Ho...

ECLI:NL:HR:2024:449 Hoge Raad, 16-04-2024, 23/02381
Published on 16-04-2024
Afpersing, meermalen gepleegd (art. 317.1 Sr) en dwang, meermalen gepleegd (art. 284.1.1 Sr). Afwijzing van een bij appelschriftuur gedaan, ttz. in hoger beroep gehandhaafd en op nadere tz. in h.b. herhaald verzoek tot het horen van 6 getuigen op de grond dat verdachte door afwijzing van verzoek niet in zijn verdediging is geschaad. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:590 Hoge Raad, 16-04-2024, 22/03817
Published on 16-04-2024
Liquidatie in Rotterdam-Kralingen in 2018. Verstrekken van mobiele telefoon met daarin notitie inhoudende cruciale informatie over identiteit, adres en vervoermiddel van slachtoffer waardoor medeverdachte, op klaarlichte dag, met automatisch wapen (ten minste) twaalf keer kon schieten op bestuurder van auto, die stilstond op druk kruispunt, als gevolg waarvan slachtoffer is overleden en waarbij...

ECLI:NL:HR:2024:591 Hoge Raad, 16-04-2024, 22/03836
Published on 16-04-2024
Liquidatie in Rotterdam-Kralingen door in 2018 als bestuurder van scooter, op klaarlichte dag, met automatisch wapen (ten minste) twaalf keer te schieten op bestuurder van auto, die stilstond op druk kruispunt, als gevolg waarvan slachtoffer is overleden en waarbij kogel bestelbus heeft geraakt die zich bevond achter auto van slachtoffer. Moord (art. 289 Sr) en eendaadse samenloop van poging do...

ECLI:NL:HR:2024:446 Hoge Raad, 16-04-2024, 23/00731
Published on 16-04-2024
Medeplegen moord op advocaat in 2019, art. 289 Sr. 1. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting van verkeers- en locatiegegevens. 2. Bewijsklachten daderschap en voorbedachte raad. 3. Beroep op alternatief scenario. 4. Heeft hof in strijd met art. 344, 359 en 415 Sv een aantal bewijsmiddelen voor bewijs gebruikt? 5. Strafmotivering (gevangenisstraf van 30 jaren). Kon hof als strafverzwarende oms...

ECLI:NL:HR:2024:447 Hoge Raad, 16-04-2024, 23/00732
Published on 16-04-2024
Medeplegen moord op advocaat in 2019, art. 289 Sr. 1. Verzoek tot verwijzing van behandeling van zaak naar ander hof. 2. Bewijsklacht koppeling van verdachte aan plaats delict m.b.t. telefoon en DNA-sporen. 3. Alibi van verdachte. Kon hof verklaringen van moeder van verdachte als onbetrouwbaar bestempelen? 4. Verweer dat verdachte “niet overeenkomt” met postuur en wijze van lopen volgens signal...

ECLI:NL:HR:2024:604 Hoge Raad, 16-04-2024, 23/04275
Published on 16-04-2024
Beklag ex art. 5.4.10 jo. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op modeltreinen onder klager n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Duitse autoriteiten. Beroep op het door art. 1 Eerste Protocol EVRM en art. 17 Handvest van grondrechten van EU gewaarborgde recht op (ongestoord genot van) eigendom en weigeringsgrond van art. 5.4.4.1.f Sv. Oordeel Rb dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat uitvoering...

ECLI:NL:HR:2024:603 Hoge Raad, 16-04-2024, 22/00038
Published on 16-04-2024
Medeplegen poging tot doodslag door ander, die op de grond ligt, meermalen met kracht tegen zijn hoofd te schoppen en tegen zijn lichaam te slaan (art. 45 jo. 287 Sr). Bewijsklacht opzet op dood. Levert het meermaals met kracht schoppen tegen hoofd van iemand die op de grond ligt naar algemene ervaringsregels een aanmerkelijke kans op dood op? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:444 Hoge Raad, 16-04-2024, 22/00385
Published on 16-04-2024
Aanwezig hebben van amfetamine in afgesloten koelkast in woning van verdachte, art. 2.C Opiumwet. Bewijsklacht opzet. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. opzet op en wetenschap van aanwezigheid van amfetamine, art. 359.2 Sv. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:599 Hoge Raad, 16-04-2024, 22/03265
Published on 16-04-2024
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht van politicus via e-mailbericht gericht aan zijn politieke partij met in onderwerpregel de naam van politicus, art. 285.1 Sr. Bewijsklacht. Kon bij politicus in redelijkheid vrees ontstaan dat hij het leven zou verliezen en was (voorwaardelijk) opzet van verdachte hierop gericht? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:589 Hoge Raad, 16-04-2024, 22/03539
Published on 16-04-2024
Groepsbelediging Joden door in marge van Israël-Palestina demonstratie op Dam in Amsterdam bord te tonen met daarop Israëlische vlag waarbij davidster was vervangen door blauwe kakkerlak (art. 137c.1 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklacht. Is uitlating van verdachte onmiskenbaar gericht op “bepaalde groep mensen”? 2. Bewijsklacht. Heeft deze uitlating de strekking die groep mensen te...

ECLI:NL:HR:2024:593 Hoge Raad, 16-04-2024, 22/00483
Published on 16-04-2024
Rijden met ongeldig verklaard rijbewijs, art. 9.2 WVW 1994. Strafmotivering (gevangenisstraf van 4 weken, waarvan 2 weken voorwaardelijk, en taakstraf van 28 uur, subsidiair 14 dagen hechtenis). Mocht hof rekening houden met twee eerdere veroordelingen wegens rijden met ongeldig verklaard rijbewijs, die t.t.v. bewezenverklaard rijden met ongeldig verklaard rijbewijs niet onherroepelijk waren? H...

ECLI:NL:HR:2024:598 Hoge Raad, 16-04-2024, 21/04673
Published on 16-04-2024
Drie woninginbraken, art. 311.1 Sr. 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. alternatief scenario. Heeft hof toereikend gemotiveerd beslist op uos dat inbraken door een ander zijn gepleegd, die DNA van verdachte doelbewust heeft achtergelaten om aandacht van zichzelf af te leiden? 2. Vordering benadeelde partij. Kon hof schoonmaakkosten en kosten voor weggenomen en beschadigde goederen aanm...

ECLI:NL:HR:2024:596 Hoge Raad, 16-04-2024, 22/00990
Published on 16-04-2024
Voorhanden hebben van patroonmagazijn en kogelpatronen (art. 26.1 WWM). Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Kan akte van uitreiking worden aangemerkt als omstandigheid waaruit voortvloeit dat einduitspraak de verdachte bekend is a.b.i. art. 408.2 Sv, nu in akte van uitreiking enkel parketnummer van vonnis politierechter en perso...

ECLI:NL:HR:2024:602 Hoge Raad, 16-04-2024, 22/00813
Published on 16-04-2024
Feitelijke aanranding van eerbaarheid van medewerkster van restaurant door haar werkgever, 246 Sr. Bewijsklachten. 1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? 2. Kan bewezenverklaring van bestanddeel “door andere feitelijkheid” (is gedwongen tot dulden van ontuchtige handelingen) uit bewijsvoering worden afgeleid? ...

ECLI:NL:HR:2024:595 Hoge Raad, 16-04-2024, 22/00931
Published on 16-04-2024
Diefstal van geld met valse sleutel door huishoudelijke hulp bij bedlegerige vrouw door contant geld op te nemen en cadeaubonnen voor zichzelf te kopen met van vrouw verkregen bankpas en pincode, art. 311.1.5 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklacht. Verweer dat verdachte toestemming had om zich geld toe te eigenen. 2. Strafoplegging, strafmaximum. Kon hof geldboete van € 30.000 oplegge...

ECLI:NL:HR:1959:BH0983 Hoge Raad, 20-01-1959, 59664
Published on 12-04-2024
Leeftijd II. Ontucht met 14-jarig meisje, art. 247 Sr. Beroep op afwezigheid van alle schuld op de grond dat meisje er ouder uitzag dan 16 jaren. Is beginsel “geen straf zonder schuld” van toepassing op leeftijd in art. 247 Sr? Bewezenverklaard misdrijf heeft blijkens wettelijke omschrijving niet tot element opzet of schuld m.b.t. leeftijd van degene, met wie dader ontuchtige handelingen pleegt...

ECLI:NL:HR:2024:566 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/00938
Published on 09-04-2024
Medeplegen hennepteelt in uitoefening van beroep of bedrijf, meermalen gepleegd (art. 3B jo. 11.3 Opiumwet) en aanwezig hebben van hennep (art. 3C Opiumwet). Duur vervangende hechtenis als bij meerdaadse samenloop taakstraf van meer dan 240 uren wordt opgelegd, art. 22d.3 en 57 Sr. Hof legt voor drie gevoegde feiten telkens afzonderlijk taakstraf van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis, op...

ECLI:NL:HR:2024:563 Hoge Raad, 09-04-2024, 23/02150
Published on 09-04-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op grote hoeveelheid vuurwerk, iPhone, 2 laptops, contante geldbedragen en tegoeden op privérekeningen onder klager t.z.v. verdenking van opslaan en verkopen van professioneel vuurwerk aan particulieren en witwassen. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep na teruggave aan klager van vuurwerk, art. 134.2 Sv. 2. Proportionaliteit en subsidiariteit van voortzetting beslag ...

ECLI:NL:HR:2024:551 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/01766
Published on 09-04-2024
Valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). 1. Voorwaardelijke verzoeken i.v.m. intern fraudeonderzoek, art. 315 jo. 328 Sv. Heeft hof verzuimd te beslissen op twee ttz. in hoger beroep gedane en op nadere tz. in h.b. gehandhaafde voorwaardelijke verzoeken tot nader onderzoek naar e-mailbericht en tot horen van getuige? 2. Maximale duur van gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad ...

ECLI:NL:HR:2024:502 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/01318
Published on 09-04-2024
Feitelijke aanranding van eerbaarheid van zwakbegaafd 19-jarig meisje dat bij haar woning op haar moeder staat te wachten door 57-jarige verdachte, art. 246 Sr. Bewijsklachten opzet. Innerlijke tegenstrijdigheid bewijsvoering en verweer t.a.v. voorwaardelijk opzet op dwingen tot dulden van ontuchtige handelingen a.b.i. art. 246 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:559 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/00960
Published on 09-04-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplichtigheid hennepteelt in uitoefening beroep of bedrijf. Motivering schatting w.v.v. op € 250. Heeft hof vaststelling w.v.v. alleen op verklaring van getuige gebaseerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00928 P, 22/00930 P, 22/00932, 22/00938 en 22/00959.

ECLI:NL:HR:2024:560 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/00959
Published on 09-04-2024
Medeplichtigheid aan telen van hennep in uitoefening van beroep of bedrijf (art. 3B jo. 11.3 Opiumwet). 1. Bewijsklacht. Betrouwbaarheid verklaringen van getuigen. 2. Kon hof oordelen dat gebruik van verklaring van getuige voor bewijs verenigbaar is met art. 6 EVRM, nu getuige zich ttz. in hoger beroep op zijn verschoningsrecht heeft beroepen? 3. Bewijsklacht pleegperiode. 4. Bewijsklacht medep...

ECLI:NL:HR:2024:558 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/00930
Published on 09-04-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen hennepteelt in uitoefening beroep of bedrijf. 1. Motivering schatting w.v.v. Heeft hof beraadslaagd n.a.v. onderzoek ttz. door gelijktijdig uitgesproken veroordeling van medeverdachten te betrekken bij verdeling w.v.v.? 2. Toerekening w.v.v. aan ander. Is verwerping verweer dat nog een andere persoon heeft gedeeld in w.v.v. begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO...

ECLI:NL:HR:2024:557 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/00932
Published on 09-04-2024
Aanwezig hebben van hennep (art. 3C Opiumwet) en deelname aan criminele organisatie met oogmerk overtreding Opiumwet (art. 11b.1 Opiumwet). 1. Bewijsklacht aanwezig hebben van hennep. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. betrouwbaarheid verklaringen van getuige, art. 359.2 Sv. 2. Bewijsklachten deelname aan criminele organisatie. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00928 P, 22/00930 P, 22/...

ECLI:NL:HR:2024:561 Hoge Raad, 09-04-2024, 23/00652
Published on 09-04-2024
Caribische zaak. Medeplegen vervoeren en aanwezig hebben van ruim 110 kilo cocaïne in Aruba, art. 3.1.B en 3.1.C Landsverordening verdovende middelen. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten. 1. Berust bewezenverklaring op innerlijk tegenstrijdige bewijsmiddelen? 2. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. besturen van auto door verdachte, art. 402.2 SvA. 3. Bewijsklacht opzet. Is bewezenv...

ECLI:NL:HR:2024:564 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/00928
Published on 09-04-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt in uitoefening beroep of bedrijf. 1. Toepasselijkheid van de uit Vidgen-jurisprudentie voortvloeiende regels in ontnemingsprocedure. Is gebruik voor bewijs van verklaring van getuige t.a.v. wie verdediging geen ondervragingsgelegenheid had, omdat getuige zich op verschoningsrecht heeft beroepen, strijdig met art. 6 EVRM? 2. Kan uit bewijsvoering volgen d...

ECLI:NL:HR:2024:565 Hoge Raad, 09-04-2024, 23/03720
Published on 09-04-2024
Beklag ex art. 5.4.10 jo. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder klager n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Duitse autoriteiten. Klager (niet verschoningsgerechtigde) voert aan dat advocaat (Duitse advocaat van klager) beroep op verschoningsrecht toekomt m.b.t. inbeslaggenomen goederen. Rb heeft behandeling van klaagschrift ex art. 5.4.10 jo. 552a Sv aangehouden in afwachting...

ECLI:NL:HR:2024:562 Hoge Raad, 09-04-2024, 23/03721
Published on 09-04-2024
Beklag ex art. 5.4.10 jo. 552a Sv door advocaat na beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder belanghebbende n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Duitse autoriteiten. Rb heeft behandeling van klaagschrift ex art. 5.4.10 jo. 552a Sv aangehouden in afwachting van uitkomst van procedure ex art. 98 Sv. Na beschikking RC ex art. 98 Sv heeft Rb behandeling van klaagschrift voortgezet en klaagschri...

ECLI:NL:HR:2024:514 Hoge Raad, 09-04-2024, 23/02337
Published on 09-04-2024
Herziening. Opzettelijk aanwezig hebben van 128 hennepplanten in door verdachte gehuurde woning, art. 3.C Opiumwet. Aangevoerd wordt dat hof aanvrager zou hebben vrijgesproken als het bekend was geweest met verklaring die partner van aanvrager als getuige op tz. van hof heeft afgelegd in met deze strafzaak samenhangende ontnemingszaak. Art. 457.1.c Sv. HR: Op gronden vermeld in CAG moet het in ...

ECLI:NL:HR:2024:554 Hoge Raad, 09-04-2024, 23/00443
Published on 09-04-2024
Belaging, art. 285b.1 Sr. Ontvankelijkheid cassatieberoep, niet digitaal procederen. Is beroep ontvankelijk, nu cassatieschriftuur per post is ingediend, terwijl bij HR slechts digitaal kan worden geprocedeerd? Art. 432a en 437 Sv en art. 4.2.4, 4.2.6, 4.3.3.1 en 4.3.3.3 Procesreglement HR. In strafzaken waarin cassatieberoep door verdachte is ingesteld op of na 1-1-2023 moet cassatieschriftuu...

ECLI:NL:HR:2024:555 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/01924
Published on 09-04-2024
Jeugdzaak. Medeplegen poging tot zware mishandeling door een ander naar de grond te brengen en hem vervolgens tegen het hoofd te schoppen en te slaan, art. 302.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting van verklaring die minderjarige verdachte bij politie heeft afgelegd zonder dat hij voorafgaand aan en tijdens verhoor was voorzien van rechtsbijstand. Recht op ...

ECLI:NL:HR:2024:550 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/00561
Published on 09-04-2024
Ontucht (meermalen gepleegd) met 9-jarige/10-jarige dochter van vrienden van zijn ex-vriendin door 47-jarige/48-jarige verdachte (art. 247 Sr) en verstrekken van schadelijke afbeeldingen aan dit meisje (meermalen gepleegd) (art. 240a Sr). Toelaatbaarheid bijzondere voorwaarde (contactverbod), v.zv. inhoudende dat veroordeelde zich moet houden aan aanwijzingen die door “andere instanties” worden...

ECLI:NL:HR:2024:549 Hoge Raad, 09-04-2024, 21/01835
Published on 09-04-2024
Medeplegen woninginbraak waarbij o.a. reservesleutels van waardevolle auto’s zijn gestolen, art. 311.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten. 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over ontbreken bewijs dat verdachte in of nabij de woning is geweest op het moment dat inbraak plaatsgevonden zou hebben, art. 359.2 Sv. 2. Bewijsklacht medeplegen. HR: Om redenen vermeld in CAG leiden midd...

ECLI:NL:HR:2024:556 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/00665
Published on 09-04-2024
Poging tot zware mishandeling door ander met een mes te steken, art. 302.1 Sr. Verweer dat als kwetsbaar aan te merken verdachte ten onrechte voorafgaand en tijdens politieverhoor geen rechtsbijstand heeft gehad. Welke eisen gelden voor doen van afstand van recht op rechtsbijstand, als niet-aangehouden verdachte die moet worden aangemerkt als kwetsbare verdachte, bij (eerste) politieverhoor ken...

ECLI:NL:HR:1996:ZD0495 Hoge Raad, 25-06-1996, 102.370
Published on 08-04-2024
OM-cassatie. Snelheidsovertreding, art. 21.a RVV 1990. Ontvankelijkheid hoger beroep t.a.v. afzonderlijke beslissingen Kantonrechter op vorderingen tot tenuitvoerlegging na voorwaardelijke veroordelingen, art. 14j Sr en art. 361a Sv. Rb heeft OvJ n-o verklaard in zijn h.b. tegen afwijzende beslissingen inzake vorderingen tul, nu deze beslissingen geen deel uitmaken van vonnis Ktr en dergelijke ...

ECLI:NL:HR:2024:510 Hoge Raad, 02-04-2024, 22/02202
Published on 02-04-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op horloges, tassen, schoenen, portemonnees, airpods, telefoon, administratie en contant geld onder klagers t.z.v. verdenking van grootschalige invoer van en handel in verdovende middelen en witwassen. Ontvankelijkheid cassatieberoep i.v.m. vernietiging van airpods (voorwerp 36), art. 134.2.c jo. 117 Sv. HR: Om redenen vermeld in CAG, kan HR het cassatieberoep van k...

ECLI:NL:HR:2024:508 Hoge Raad, 02-04-2024, 22/02525
Published on 02-04-2024
Opzetheling van auto (art. 416.1.a Sr). 1. Ontbrekende bewijsmiddelen, art. 359.3 en 359.8 Sv. 2. Verjaring, art. 70.1.3 en 72 Sr. Ad 1. Bij stukken bevindt zich uitspraak van hof die niet b.m. bevat. Verder bevindt zich bij stukken niet een aanvulling a.b.i. art. 365a.2 Sv met daarin b.m. die zijn gebruikt. Raadsman heeft ex art. 4.3.6.3 Procesreglement HR verzocht om toezending van die aanvu...

ECLI:NL:HR:2024:513 Hoge Raad, 02-04-2024, 22/01054
Published on 02-04-2024
Medeplegen poging tot afpersing (art. 317.3 jo. 312.2.2 Sr) en medeplegen opzettelijk iemand wederrechtelijk van vrijheid beroven en beroofd houden (art. 282.1 Sr). 1. Verweer dat oogmerk en/of opzet op medeplegen geweld ontbreekt wegens onvoorziene discriminerende uitlatingen van aangever. 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 5 jaren). Kon hof in strafverzwarende zin acht slaan op wat raads...

ECLI:NL:HR:2024:501 Hoge Raad, 02-04-2024, 22/03328
Published on 02-04-2024
Poging tot doodslag door in 2018 in Enschede tijdens ruzie een ander meermalen met keukenmes in zijn bovenlichaam te steken, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2024:512 Hoge Raad, 02-04-2024, 22/00835
Published on 02-04-2024
Openlijke geweldpleging bij avondklokrellen (coronarellen) in Eindhoven in 2021, art. 141.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht. Kon hof redengevend voor bewijs achten dat verdachte aanwezig was op locatie waar noodbevel en gebiedsverbod gold op grond waarvan centrum van stad direct diende te worden verlaten, terwijl uit bewijsmiddelen niet zou blijken dat verdachte zich ervan bewust ...

ECLI:NL:HR:2024:507 Hoge Raad, 02-04-2024, 22/03652
Published on 02-04-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op televisie en laptop onder ex-partner van klaagster t.z.v. verdenking van veroorzaken van geluidshinder. Ontvankelijkheid cassatieberoep i.v.m. vernietiging, art. 134.2.c jo. 117 Sv. HR: Om redenen vermeld in CAG kan HR het cassatieberoep van klaagster niet in behandeling nemen. CAG: Door griffie HR is bij OM geïnformeerd naar status van inbeslaggenomen voorwerpen...

ECLI:NL:HR:2024:497 Hoge Raad, 02-04-2024, 22/04379
Published on 02-04-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op verhuisdozen met administratie onder klager t.z.v. verdenking van witwassen. Heeft Rb voldoende oog gehad voor belangen van klager in zijn hoedanigheid van verdachte in strafprocedure en heeft Rb beslist op verzoek van klager om kopieën van administratie aan hem te verstrekken? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:511 Hoge Raad, 02-04-2024, 22/00275
Published on 02-04-2024
Ramkraak op kledingwinkel, art. 311.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten t.a.v. aangetroffen DNA op bivakmuts en gebruik voor bewijs van getuigenverklaring. HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Hof heeft vastgesteld dat na ramkraak in winkel bivakmuts is aangetroffen met daarop DNA van (uitsluitend) verdachte, terwijl uit camerabeelden blijkt dat ten m...

ECLI:NL:HR:2024:498 Hoge Raad, 02-04-2024, 21/05256
Published on 02-04-2024
Deelnemen aan criminele organisatie die tot oogmerk heeft bedrijfsmatige internationale hennepteelt en hennephandel, art. 11a.1 (oud) jo. 11.3, 11.4 en 11.5 Opiumwet. 1. Heeft hof verzuimd te beslissen op verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van OM in vervolging vanwege eerdere veroordeling voor hennepfeit? 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hert...

ECLI:NL:HR:2024:506 Hoge Raad, 02-04-2024, 23/01442
Published on 02-04-2024
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager t.z.v. verdenking van witwassen. Heeft Rb door te oordelen dat belang van strafvordering zich niet langer verzet tegen opheffing van beslag het summiere karakter van beklagprocedure miskend? HR: Gelet op de in CAG genoemde rechtspraak van HR en daarin besproken motiveringsgebrek in beschikking van Rb slaagt middel. CAG: Beklagrechte...

ECLI:NL:HR:2024:499 Hoge Raad, 02-04-2024, 21/05253
Published on 02-04-2024
Als leider deelnemen aan criminele organisatie die tot oogmerk heeft bedrijfsmatige internationale hennepteelt en hennephandel (art. 11a.2 (oud) jo. 11.3, 11.4 en 11.5 Opiumwet), medeplegen verkopen (art. 3.B Opiumwet) en uitvoeren van hennep (art. 3.A Opiumwet) en medeplegen vervoeren van hennep (art. 3.B Opiumwet). Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbos...

ECLI:NL:HR:2024:500 Hoge Raad, 02-04-2024, 21/05240
Published on 02-04-2024
Deelneming aan criminele organisatie die tot oogmerk heeft bedrijfsmatige internationale hennepteelt en hennephandel (art. 11a.1 (oud) jo 11.3, 11.4 en 11.5 Opiumwet), medeplegen verkopen (art. 3.B Opiumwet) en uitvoeren van hennep (art. 3.A Opiumwet) en medeplegen vervoeren van hennep (art. 3.B Opiumwet). Bewijsklachten over betrokkenheid van verdachte bij Opiumwet feiten en deelneming aan cri...

ECLI:NL:HR:2024:509 Hoge Raad, 02-04-2024, 21/05342
Published on 02-04-2024
Opzettelijke belediging van echtgenoot van Koning, art. 112 (oud) Sr. 1. Verandering van wetgeving, art. 1.2 Sr. Gewijzigd inzicht a.b.i. art. 1.2 Sr door vervallen van art. 112 (oud) Sr? 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 1 dag en taakstraf van 40 uren). Heeft hof bij strafoplegging verzuimd ten gunste van verdachte gewijzigde bepaling toe te passen? Art. 1.2, 112 (oud), 266 en 267.1.1 Sr...

ECLI:NL:HR:1959:135 Hoge Raad, 20-01-1959, 59665
Published on 29-03-2024
Leeftijd. Ontucht met 14-jarige en 15-jarige meisjes, art. 245 en 247 Sr. Beroep op afwezigheid van alle schuld op de grond dat meisjes er ouder uitzagen dan 16 jaren. Is beginsel “geen straf zonder schuld” van toepassing op leeftijd in art. 245 en 247 Sr? Bewezenverklaarde misdrijven hebben blijkens wettelijke omschrijving niet tot element opzet of schuld m.b.t. leeftijd van degene, met wie da...

ECLI:NL:HR:2024:461 Hoge Raad, 26-03-2024, 23/01277
Published on 27-03-2024
Caribische zaak. Schietpartij in Sint Maarten door in 2019 een ander met vuurwapen in zijn rug te schieten als gevolg waarvan deze is overleden. Medeplegen gekwalificeerde doodslag (art. 2:260 jo. 1:123 SrStM) en medeplegen voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 3.1 Vuurwapenverordening). 1. Bewijsklachten m.b.t. opzet op levensberoving en medeplegen gekwalificeerde doodslag. 2. Bewij...

ECLI:NL:HR:2024:489 Hoge Raad, 26-03-2024, 23/02733
Published on 27-03-2024
Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse voorwerpen onder klager n.a.v. rechtshulpverzoek van Surinaamse autoriteiten. 1. Heeft Rb bij oordeel dat beklag ongegrond moet worden verklaard juiste maatstaf gehanteerd? 2. Ziet het rechtshulpverzoek op de inbeslaggenomen voorwerpen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 23/02739 Br en 23/02772 Br.

ECLI:NL:HR:2024:490 Hoge Raad, 26-03-2024, 23/02739
Published on 27-03-2024
Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse voorwerpen onder klaagster n.a.v. rechtshulpverzoek van Surinaamse autoriteiten. 1. Heeft Rb bij oordeel dat beklag ongegrond moet worden verklaard juiste maatstaf gehanteerd? 2. Ziet het rechtshulpverzoek op de inbeslaggenomen voorwerpen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 23/02733 Br en 23/02772 Br.

ECLI:NL:HR:2024:491 Hoge Raad, 26-03-2024, 23/02772
Published on 27-03-2024
Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse voorwerpen onder klager n.a.v. rechtshulpverzoek van Surinaamse autoriteiten. 1. Heeft Rb bij oordeel dat beklag ongegrond moet worden verklaard juiste maatstaf gehanteerd? 2. Ziet het rechtshulpverzoek op de inbeslaggenomen voorwerpen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 23/02733 Br en 23/02739 Br.

ECLI:NL:HR:2024:460 Hoge Raad, 26-03-2024, 23/00906
Published on 27-03-2024
Caribische zaak. Schietpartij in Curaçao door in 2019 rond middaguur, op drukbezochte plek bij snackbar, veertien kogels af te vuren op slachtoffer die relatie onderhield met partner van verdachte, waarbij ook klant van snackbar dodelijk is getroffen en andere kogel voorportier van passerende auto heeft geraakt, terwijl vervolgens is geschoten op politieman, die met oog op aanhouding van schutt...

ECLI:NL:HR:2024:454 Hoge Raad, 26-03-2024, 23/02788
Published on 27-03-2024
Doodslag door in 2020 in Eerbeek zijn vriendin te verwurgen, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2024:456 Hoge Raad, 26-03-2024, 23/03031
Published on 27-03-2024
Voortgezette handeling van mishandeling (art. 300.1 Sr) en poging tot doodslag (art. 287 Sr) door in 2022 in Helmond zijn vriendin in haar woning tegen haar hoofd te slaan en haar keel dicht te knijpen. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2024:459 Hoge Raad, 26-03-2024, 23/00615
Published on 27-03-2024
Caribische zaak. Schietpartij in Curaçao. Moord door in 2021 op de openbare weg, te midden van meerdere personen, een ander van dichtbij richting het hoofd te schieten en nog vijfmaal gericht op diens hoofd en in zijn bovenrug te schieten, terwijl slachtoffer al weerloos op de grond lag (art. 2:262 SrC). Bewijsklachten m.b.t. voorbedachte raad. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:443 Hoge Raad, 26-03-2024, 23/00236
Published on 27-03-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op diverse voorwerpen onder klaagster t.z.v. verdenking van witwassen, terwijl haar partner is veroordeeld wegens deelname aan criminele organisatie en handel in verdovende middelen en tegen hem ontnemingsprocedure loopt ten behoeve waarvan op voorwerpen ook beslag ex art. 94a Sv is gelegd. Heeft Rb de juiste maatstaf toegepast? Bij beoordeling van klaagschrift van ...

ECLI:NL:HR:2024:442 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/03732
Published on 27-03-2024
Beklag, beslag ex art. 94/94a Sv op diverse voorwerpen onder ouders van destijds 14-jarige klager i.v.m. verdenking tegen zijn vader t.z.v. deelname aan criminele organisatie en handel in verdovende middelen en verdenking tegen zijn moeder t.z.v. witwassen. Rb heeft klaagschrift ongegrond verklaard, omdat strafvorderlijk belang zich verzet tegen opheffing van beslag. Kon Rb in het midden laten ...

ECLI:NL:HR:2024:458 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/02570
Published on 27-03-2024
Medeplegen dwang door aangever zijn handtekening te laten plaatsen ten behoeve van het op zijn naam zetten van een auto en zijn paspoort, rijbewijs en banknummer te laten afstaan t.b.v. afsluiten van verzekeringen(art. 284.1.1 Sr). 1. Ontbrekende processen-verbaal van twee terechtzittingen in hoger beroep, art. 326.1 Sv. 2. Bewijsklacht. Is aangever door geweld of enige andere feitelijkheid en ...

ECLI:NL:HR:2024:457 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/02561
Published on 27-03-2024
Medeplegen verkopen van XTC-pillen (art. 2.B Opiumwet) en hennep en hasjiesj (art. 3.B Opiumwet) en opzettelijk aanwezig hebben van grote hoeveelheid (6345,59 gram) hasjiesj in meterkast van woning van verdachte en kleine hoeveelheid (97,96 gram) in shisha lounge van verdachte (art. 3.C Opiumwet). 1. Post-Keskin. Had hof moeten beslissen op ttz. in hoger beroep gedaan (voorwaardelijk) verzoek t...

ECLI:NL:HR:2024:496 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/02530
Published on 27-03-2024
Medeplegen poging tot diefstal in nachtelijke uren d.m.v. braak en inklimming van hennep uit hennepkwekerij in woning te Ossendrecht, art. 311.1 Sr. Bewijsklacht medeplegen. Was verdachte op de hoogte van de door medeverdachten gemaakte afspraken over diefstal en inbraak? Hof heeft vastgesteld dat plan bestond om in te breken en hennep te stelen. Uit bewijsmiddelen volgt dat aanvankelijk plan i...

ECLI:NL:HR:2024:304 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/02247
Published on 26-03-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op snorfiets onder zoon van klaagster t.z.v. verdenking tegen die zoon van rijden zonder geldig rijbewijs. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Beslissing op beslag in strafzaak na ongegrondverklaring klaagschrift. HR: Om redenen vermeld in CAG kan HR beroep niet in behandeling nemen. CAG: Door beslissing over beslag in strafzaak tegen zoon van klaagster heeft klaagster...

ECLI:NL:HR:2024:441 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/01323
Published on 26-03-2024
Feitelijk leidinggeven aan belastingfraude (meermalen gepleegd), begaan door rechtspersoon (art. 69 AWR). Bewijsklachten t.a.v. feitelijk leidinggeven en wetenschap. Heeft verdachte actieve bemoeienis gehad met doen van aangiften loonheffing en heeft hij wetenschap gehad over feit dat uitgezonden arbeidskrachten “eigen” arbeidskrachten waren en dus over onjuistheid van aangiften? HR: art. 81.1...

ECLI:NL:HR:2024:440 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/01286
Published on 26-03-2024
Feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) en belastingfraude, meermalen gepleegd (art. 69 AWR), begaan door rechtspersoon. 1. Voorzittersbeslissing van voorzitter hof m.b.t. afwijzing van een bij appelschriftuur gedaan verzoek tot kennisneming van administraties van vennootschappen, die door curatoren in beslag zijn genomen, art. 412.1 jo. 258.2 Sv. 2. Strafmotivering (ge...

ECLI:NL:HR:2024:439 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/01112
Published on 26-03-2024
Woningoverval op bejaarde man. Medeplegen poging doodslag (art. 287 Sr) en medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklacht medeplegen poging doodslag. Had verdachte opzet op dood slachtoffer? 2. Vordering benadeelde partij. Heeft inmiddels overleden b.p. zich in hoger beroep rechtsgeldig kunnen voegen via neef en erfgenaam aan wie hij voor...

ECLI:NL:HR:1987:AC9971 Hoge Raad, 22-09-1987, 80730
Published on 26-03-2024
Opzettelijke brandstichting, waarbij gemeen gevaar voor goederen en levensgevaar voor een ander was te duchten; geen eendaadse, maar meerdaadse samenloop van de misdrijven van art. 157 onder 1° en 157 onder 2° Sr.

ECLI:NL:HR:2024:467 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/00281
Published on 26-03-2024
Poging tot doodslag op ex-vriendin door haar in portiek van haar flat met mes aan te vallen, art. 287 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? 2. Had hof tot vrijspraak strekkend verweer van raadsman moeten opvatten als uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over onbetrouwbaarheid va...

ECLI:NL:HR:2024:466 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/00231
Published on 26-03-2024
Ontucht met 15-jarig meisje door 39-jarige verdachte, meermalen gepleegd (art. 245 Sr). Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel, aanvangsdatum wettelijk rente. Kon hof oordelen dat toegewezen bedrag van vordering b.p. en o.g.v. schadevergoedingsmaatregel opgelegde betalingsverplichting moeten worden vermeerderd met wettelijke rente vanaf begindatum van bewezenverklaarde period...

ECLI:NL:HR:2024:493 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/00207
Published on 26-03-2024
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. witwassen van geldbedrag (art. 420bis.1.a Sr). Aanwezigheidsrecht, detentie in buitenland (Frankrijk) uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegde stukken. Dagvaarding in hoger beroep is 21 dagen vóór tz. in h.b. uitgereikt aan medewerker OM, na vergeefse aanbieding van dagvaarding op BRP-adres van verdachte. Als dagvaarding van verdachte die is i...

ECLI:NL:HR:2024:492 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/00876
Published on 26-03-2024
Openlijke geweldpleging tegen ramen, meermalen gepleegd (art. 141.2.1 Sr) en handelen in strijd met gedragsaanwijzing (art. 184a Sr). Redelijke termijn in cassatiefase, rechtsgevolgen van overschrijding. 1. HR geeft in aanvulling op HR:2008:BD2578 overzicht van gevallen waarin kan worden volstaan met enkele constatering dat redelijke termijn is overschreden. 2. Rechtsgevolg van overschrijding v...

ECLI:NL:HR:2024:494 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/04921
Published on 26-03-2024
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op camper onder derde in het kader van strafrechtelijk onderzoek tegen die derde. Hernieuwd beklag. Heeft Rb toereikend gemotiveerd geoordeeld dat niet buiten redelijke twijfel staat dat klager als eigenaar van inbeslaggenomen camper moet worden aangemerkt? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2144 m.b.t. te hanteren maatstaf indien ex art. 94a Sv beslag ...

ECLI:NL:HR:2024:468 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/01278
Published on 26-03-2024
Woningoverval op bejaarde man. Medeplegen poging doodslag (art. 287 Sr) en medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr). Specialiteitsbeginsel bij overlevering. OM niet-ontvankelijk in strafvervolging t.a.v. wederrechtelijke vrijheidsberoving, nu overlevering is verzocht voor vervolging van verdachte voor poging tot doodslag en poging tot diefstal met geweld? O.g.v. art. 48 Ov...

ECLI:NL:HR:1984:AC8415 Hoge Raad, 22-05-1984, 1483 Besch
Published on 25-03-2024
Inbeslagname honden; woning art. 120 WvSv. Beklag ex art. 552a WvSv.

ECLI:NL:HR:2024:407 Hoge Raad, 19-03-2024, 23/02497
Published on 20-03-2024
Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder vennootschap (fabrikant van chemische producten), waar klager werkzaam is, en haar eigenaar n.a.v. rechtshulpverzoeken van Amerikaanse autoriteiten. 1. Afwijzing verzoek om onderliggende rechtshulpverzoeken alsnog te verstrekken, op de grond dat belang van onderzoek (in verzoekende staat) ernstig zou worden ges...

ECLI:NL:HR:2024:408 Hoge Raad, 19-03-2024, 23/02496
Published on 20-03-2024
Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder klaagster (fabrikant van chemische producten) en haar eigenaar n.a.v. rechtshulpverzoeken van Amerikaanse autoriteiten. 1. Afwijzing verzoek om onderliggende rechtshulpverzoeken alsnog te verstrekken, op de grond dat belang van onderzoek (in verzoekende staat) ernstig zou worden geschaad als Rb zou besluiten re...

ECLI:NL:HR:2024:409 Hoge Raad, 19-03-2024, 23/02495
Published on 20-03-2024
Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder klager en zijn vennootschap (fabrikant van chemische producten) n.a.v. rechtshulpverzoeken van Amerikaanse autoriteiten. 1. Afwijzing verzoek om onderliggende rechtshulpverzoeken alsnog te verstrekken, op de grond dat belang van onderzoek (in verzoekende staat) ernstig zou worden geschaad als Rb zou besluiten r...

ECLI:NL:HR:2024:452 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/03845
Published on 19-03-2024
Medeplegen poging tot gekwalificeerde doodslag bij ripdeal in Amsterdam in 2019, art. 288 Sr. 1. Bewijsklacht voorwaardelijk opzet. Heeft verdachte opzet op dood van slachtoffer, nu alleen medeverdachte heeft geschoten? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/03775.

ECLI:NL:HR:2024:451 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/03775
Published on 19-03-2024
Medeplegen poging tot gekwalificeerde doodslag bij ripdeal in Amsterdam in 2019, art. 288 Sr. 1. Bewijsklacht voorwaardelijk opzet en bijkomend oogmerk waarmee verdachte schieten op slachtoffer heeft uitgevoerd. 2. Schending art. 6 EVRM en beginsel van zuiverheid van oogmerk, nu hof de herkenning van verdachte door slachtoffer ter zitting niet heeft gebruikt voor bewijs? HR: art. 81.1 RO. Same...

ECLI:NL:HR:2024:455 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/03276
Published on 19-03-2024
OM-cassatie. Vrijspraak computervredebreuk (art. 138ab Sr). Hacken website huisartsenpost. Kon hof oordelen dat met de in tll. genoemde website niet een geautomatiseerd werk a.b.i. art. 138ab Sr is aangeduid? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2013:BY9718 en HR:2011:BN9287 over begrip ‘geautomatiseerd werk’ a.b.i. art. 80sexies (oud) Sr. Tll. houdt in dat verdachte “in een (gedeelte van...

ECLI:NL:HR:2024:415 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/02856
Published on 19-03-2024
Medeplegen schuldwitwassen van perceel grond en zomerhuis in Turkije (art. 420quater.1.a Sr). Afwijzing van getuigenverzoek op de grond dat hof in strafzaken van verdachte en medeverdachten gelijktijdig uitspraak wil doen en horen van getuige in Turkije ervoor zou zorgen dat afdoening van die strafzaken langer op zich zou laten wachten. Aannemelijk dat getuige niet binnen aanvaardbare termijn k...

ECLI:NL:HR:2024:418 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/02950
Published on 19-03-2024
Als leider deelnemen aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met hennepteelt (art. 11a (oud) Opiumwet jo. 140.3 (oud) Sr), medeplegen telen en aanwezig hebben van grote hoeveelheden hennep in verschillende panden, meermalen gepleegd (art. 3.B en 3.C jo. 11.2 en 11.5 Opiumwet), (medeplegen) witwassen van geldbedragen, diverse goederen en recreatiewoning op camping (art. 420...

ECLI:NL:HR:2024:438 Hoge Raad, 19-03-2024, 21/05316
Published on 19-03-2024
Bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr), belediging, meermalen gepleegd (art. 266.1 Sr), wederspannigheid, meermalen gepleegd (art. 180 Sr) en zich voordoen als politieagent (art. 196 Sr). 1. Opgave van bewijsmiddelen a.b.i. art. 359.3 Sv. Kon hof wat betreft motivering van bewezenverklaring van tlgd. bedreiging het vonnis van Rb, waarin is volstaan met opgave van b.m. a.b.i. art. 359.3 ...

ECLI:NL:HR:2024:405 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/02949
Published on 19-03-2024
Eendaadse samenloop van medeplegen telen en aanwezig hebben van grote hoeveelheid hennep in hennepkwekerij (art. 3.B en art. 3.C jo. 11.2 en 11.5 Opiumwet). Bewijsklacht medeplegen hennepteelt. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/02835, 22/02855, 22/02856 en 22/02950 en met 22/02806, 22/02827 en 22/02838 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2024:406 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/02835
Published on 19-03-2024
Deelneming aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met hennepteelt (art. 11a.1 (oud) Opiumwet), medeplegen verkopen van grote hoeveelheden hennep, meermalen gepleegd (art. 3.B jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet) en voorhanden hebben van spuitbusje met CS-gas en 2 stroomstootwapens (art. 26.1 WWM). Strafmotivering (gevangenisstraf van 22 maanden). HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22...

ECLI:NL:HR:2024:413 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/01128
Published on 19-03-2024
Mishandeling (art. 300.1 Sr) en bedreiging (art. 285.1 Sr) van vriendin op straat. Had hof moeten beslissen op opmerking van raadsvrouw m.b.t. overschrijding van redelijke termijn in hoger beroep (“In 2019 is de zaak aan de orde geweest. Het is nu 2022. Wat betreft de overschrijding van de redelijke termijn kan die in mindering worden gebracht op een eventuele straf”)? Gelet op wat raadsvrouw h...

ECLI:NL:HR:2024:376 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/02384
Published on 19-03-2024
Poging tot doodslag door in 2020 in Apeldoorn woning van ander binnen te gaan en hem met mes in zijn buikstreek te steken, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG. Samenhang met 22/02383 (niet gepubliceerd; art. 80a RO).

ECLI:NL:HR:2024:412 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/00560
Published on 19-03-2024
Beschadiging van auto (art. 350.1 Sr). Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting i.v.m. gebreken in mededelingen over recht op rechtsbijstand aan aangehouden verdachte. Mededeling van recht op kosteloze rechtsbijstand en beoordeling van aan vormverzuim eventueel te verbinden rechtsgevolg, art. 27c, 28.1 en 28b Sv en art. 43.1 Wet op de rechtsbijstand. Uit samenstel van wettelijke bepalingen volg...

ECLI:NL:HR:2024:410 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/01059
Published on 19-03-2024
Rijden terwijl verdachte wist of redelijkerwijs moest weten dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Bewijsklacht. Kan uit omstandigheden dat (i) besluit tot ongeldigverklaring van rijbewijs op 3-1-2013 per aangetekende brief is verzonden naar GBA-adres van verdachte; (ii) rijbewijs van verdachte op 6-5-2013 is ingeleverd bij CBR en nadien niet is teruggegeven; (iii) verdachte i...

ECLI:NL:HR:2024:416 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/02855
Published on 19-03-2024
Als leider deelnemen aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met hennepteelt (art. 11a (oud) Opiumwet jo. 140.3 (oud) Sr), medeplegen telen en aanwezig hebben van grote hoeveelheden hennep, meermalen gepleegd (art. 3.B en 3.C jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet), (medeplegen) witwassen van geldbedragen, percelen grond, zomerhuis in Turkije en diverse andere goederen, meermalen geple...

ECLI:NL:HR:2024:450 Hoge Raad, 19-03-2024, 21/05292
Published on 19-03-2024
Medeplegen van het in uitoefening van bedrijf opzettelijk merkvervalste kleding, schoenen en parfum te koop aanbieden, afleveren en in voorraad hebben (meermalen gepleegd), art. 337.1.b jo. 337.3 Sr. Kwalificatieklacht. Kon hof bewezenverklaarde kwalificeren als ‘meermalen gepleegd’? Rechter kan bij vraag of verdachte van plegen van misdrijf ‘zijn beroep maakt of plegen van dit misdrijf als bed...

ECLI:NL:HR:2024:312 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01617
Published on 14-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waaraan klager verbonden is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Heeft Rb terecht geoordeeld dat beklag o.g.v. 98.4 Sv niet openstaat voor niet-verschoningsgerechtigde klager...

ECLI:NL:HR:2024:374 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01019
Published on 14-03-2024
Caribische zaak. Medeplegen invoer cocaïne in Curaçao (art. 3.1.A Landsverordening verdovende middelen). Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht. Heeft hof bepaalde omstandigheden ten onrechte als belastend voor verdachte uitgelegd? HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Selectie en waardering van voorhanden bewijsmateriaal is voorbehouden aan rechter die over feit...

ECLI:NL:HR:2024:381 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/02081
Published on 13-03-2024
Beschikking op vordering tot opheffing van schorsing van vervolging door raadkamer hof ex art. 19.1 jo. 16.2 Sv. T.t.v. inzending dossier naar HR ontbreekt p-v van onderzoek in raadkamer (art. 25.1 Sv), terwijl dat stuk nadien alsnog is opgemaakt. HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Raadsman heeft o.g.v. art. 4.3.6.3 Procesreglement HR verzocht om toezending p-v. Uit mededelingen ...

ECLI:NL:HR:2024:324 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/00666
Published on 13-03-2024
Medeplegen veroorzaken van ontploffing door schuld in portiekwoning (art. 158.1 en 158.2 Sr). Bewijsklachten t.a.v. keuze uit alternatieven in tll., innerlijke tegenstrijdigheid, gevaar voor personen en aanmerkelijke onvoorzichtigheid. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 23/00623.

ECLI:NL:HR:2024:323 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/00623
Published on 13-03-2024
Medeplegen veroorzaken van ontploffing door schuld in portiekwoning (art. 158.1 en 158.2 Sr). 1. Bewijsklachten t.a.v. keuze uit alternatieven in tll., innerlijke tegenstrijdigheid, gevaar voor personen en aanmerkelijke onvoorzichtigheid. 2. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof o.b.v. complexiteit en omvang van onderzoek en nadere onderzoekshandelingen die in hoger beroep hebben plaatsgev...

ECLI:NL:HR:2024:373 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/00242
Published on 13-03-2024
Caribische zaak. Poging tot doodslag (art. 2:259 jo. 1:119 SrStM) en voorhanden hebben van vuurwapens en munitie (art. 3.1 Vuurwapenverordening) in Sint-Maarten. 1. Afwijzing getuigenverzoeken vanwege onvindbaarheid getuigen in hoger beroep. 2. Verweer dat gebruik voor bewijs van verklaringen van aangever in strijd is met recht op eerlijk proces. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:379 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/00182
Published on 13-03-2024
Caribische zaak. Medeplegen (poging tot) moord (meermalen gepleegd) door in 2020 op openbare weg in Curaçao auto met meerdere inzittenden met 6 kogels te doorzeven (art. 2:262 jo. 1:123 jo. 1:119 SrC) en medeplegen voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 3.1 Vuurwapenverordening). Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten. HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie....

ECLI:NL:HR:2024:361 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01643
Published on 13-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waarvan klaagster (rechtspersoon) onderdeel is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Heeft Rb terecht geoordeeld dat beklag o.g.v. 98.4 Sv niet openstaat voor niet-verschoning...

ECLI:NL:HR:2024:360 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01642
Published on 13-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waarvan klaagster (rechtspersoon) onderdeel is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. 1. Is klaagster ontvankelijk in cassatieberoep v.zv. in beklagprocedures van twee advocaten- en notarissenkantoren reeds onherroepelijk is beslist dat beslag niet in strijd is met hun versch...

ECLI:NL:HR:2024:359 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01641
Published on 13-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waarvan klaagster (rechtspersoon) onderdeel is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Heeft Rb terecht geoordeeld dat beklag o.g.v. 98.4 Sv niet openstaat voor niet-verschoning...

ECLI:NL:HR:2024:358 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01640
Published on 13-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waarvan klaagster (rechtspersoon) onderdeel is, t.z.v. verdenking grootschalige fraude in voedselketen. 1. Is klaagster ontvankelijk in cassatieberoep v.zv. in beklagprocedures van twee advocaten- en notarissenkantoren reeds onherroepelijk is beslist dat beslag niet in strijd is met hun verschonin...

ECLI:NL:HR:2024:357 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01639
Published on 13-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht advocaten, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waarvan klaagster (rechtspersoon) onderdeel is, t.z.v. verdenking grootschalige fraude in voedselketen. Heeft Rb terecht geoordeeld dat beklag o.g.v. 98.4 Sv niet openstaat voor niet-versc...

ECLI:NL:HR:2024:356 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01636
Published on 13-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waarvan klaagster (rechtspersoon) onderdeel is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. 1. Is klaagster ontvankelijk in cassatieberoep v.zv. in beklagprocedures van twee advocaten- en notarissenkantoren reeds onherroepelijk is beslist dat beslag niet in strijd is met hun versch...

ECLI:NL:HR:2024:386 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01635
Published on 13-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waarvan klaagster (rechtspersoon) onderdeel is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Heeft Rb terecht geoordeeld dat beklag o.g.v. 98.4 Sv niet openstaat voor niet-verschoning...

ECLI:NL:HR:2024:317 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01634
Published on 13-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv door advocatenkantoor tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming t.z.v. verdenking t.z.v. grootschalige fraude in voedselketen. Is kennelijke oordeel Rb dat door schifting RC verschoningsrecht van klaagster voldoende is gewaarborgd toereiken...

ECLI:NL:HR:2024:355 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01633
Published on 13-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waarvan klaagster (een rechtspersoon) onderdeel is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. 1. Is klaagster ontvankelijk in cassatieberoep v.zv. in beklagprocedures van twee advocaten- en notarissenkantoren reeds onherroepelijk is beslist dat beslag niet in strijd is met hun ve...

ECLI:NL:HR:2024:321 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/04548
Published on 12-03-2024
Poging tot doodslag (art. 287 Sr), bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr), afpersing op de openbare weg, meermalen gepleegd (art. 317.3 jo. 312.2.1 Sr), voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM) diefstal op de openbare weg (art. 312.2.1 Sr) en beschadiging van auto (art. 350.1 Sr). TBS met dwangverpleging opgelegd. 1. Afwijzing verzoeken m.b.t. (te benoemen) deskundige ...

ECLI:NL:HR:2024:384 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/03554
Published on 12-03-2024
Vernieling door wegmaken van vuilniszak geplaatst voor voortuin van woning, art. 350.1 Sr. Kon hof oordelen dat de door verdachte meegenomen vuilniszak ‘aan een ander toebehoorde’? Van een goed dat ‘geheel of ten dele toebehoort aan een ander’ is geen sprake als eigenaar de eigendom van dat goed heeft prijsgegeven (vgl. t.a.v. diefstal HR:2013:BZ5952). Hof heeft vastgesteld dat verdachte een vu...

ECLI:NL:HR:2024:354 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01632
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waarvan klaagster (rechtspersoon) onderdeel is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Heeft Rb terecht geoordeeld dat beklag o.g.v. 98.4 Sv niet openstaat voor niet-verschoning...

ECLI:NL:HR:2024:314 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01628
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv door advocaten- en notarissenkantoor tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. 1. HR geeft kader voor beoordeling door beklagrechter van beroep op verschoningsrecht nadat RC, na ve...

ECLI:NL:HR:2024:313 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01627
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waarvan klaagster (rechtspersoon) onderdeel is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. 1. Is klaagster ontvankelijk in cassatieberoep v.zv. in beklagprocedures van twee advocaten- en notarissenkantoren reeds onherroepelijk is beslist dat beslag niet in strijd is met hun versch...

ECLI:NL:HR:2024:353 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01626
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waaraan klaagster verbonden is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Heeft Rb terecht geoordeeld dat beklag o.g.v. 98.4 Sv niet openstaat voor niet-verschoningsgerechtigde kla...

ECLI:NL:HR:2024:352 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01625
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waaraan klaagster verbonden is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Klaagster voert aan dat advocaten en notarissen beroep op verschoningsrecht toekomt m.b.t. inbeslaggenomen stukken en gegevens. Is klaagster ontvankelijk in cassatieberoep v.zv. in beklagprocedures van twee...

ECLI:NL:HR:2024:351 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01622
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv door advocatenkantoor na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Is klaagster ontvankelijk in cassatieberoep m.b.t. klaagschrift ex art. 552a Sv, nu na verwerping van cassatieberoep tegen ongegrondverklaring klaagschrift ex art. 98.4 Sv, onherroepelijk is beslist dat beslag dat re...

ECLI:NL:HR:2024:370 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/01696
Published on 12-03-2024
Caribische zaak. Schietpartij op parkeerterrein bij nachtclub in Sint Maarten. Medeplegen (poging tot) doodslag (art. 2:259 jo. 1:119 jo. art. 1:123 SrStM) en medeplegen voorhanden hebben van vuurwapens, patroonhouder en munitie (art. 3.1 Vuurwapenverordening). 1. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting m.b.t. voorhanden hebben van vuurwapen en munitie, art. 413 SvStM. 2. Noodweer(exces), art....

ECLI:NL:HR:2024:371 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/03457
Published on 12-03-2024
Caribische zaak. Medeplegen invoer cocaïne (art. 3.1.A Landsverordening verdovende middelen) en medeplegen beïnvloeden van getuige (art. 2:256 SrC) in Curaçao. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklacht medeplegen opzettelijke invoer cocaïne. Heeft hof bepaalde omstandigheden ten onrechte als belastend voor verdachte uitgelegd? 2. Bewijsklacht medeplegen beïnvloeden van getuige. Strekking uit...

ECLI:NL:HR:2024:369 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/01695
Published on 12-03-2024
Caribische zaak. Schietpartij op parkeerterrein bij nachtclub in Sint Maarten. Medeplegen (poging tot) doodslag (art. 2:259 jo. 1:119 jo. 1:123 SrStM) en medeplegen voorhanden hebben van vuurwapens en hulzen (art. 3.1 Vuurwapenverordening). 1. Noodweer(exces), art. 1:114 en 1:115 SrSM. Heeft zich een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding voorgedaan waartegen verdachte zich moest verdedige...

ECLI:NL:HR:2024:315 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01644
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv door advocaten- en notarissenkantoor na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. 1. N.a.v. beroep op verschoningsrecht door klaagster in klaagschrift ex art. 552a Sv heeft Rb zaak verwezen naar RC. Na schifting beslag en beschikking RC ex art. 98.3 Sv, dient klaagster tweede klaags...

ECLI:NL:HR:2024:303 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/01247
Published on 12-03-2024
Poging tot zware mishandeling van 2 verbalisanten die worden meegesleurd op het moment dat verdachte plotseling wegrijdt en daardoor tegen openstaand portier van dienstauto opbotsen, art. 302.1 Sr. Denaturering voor bewijs gebruikte verklaring verdachte. Heeft hof aan verklaring van verdachte (dat het klopt dat portier van dienstauto openstond) ten onrechte betekenis toegekend dat verdachte gez...

ECLI:NL:HR:2024:320 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/00620
Published on 12-03-2024
Belediging van politieagent (art. 266.1 jo. 267.2 Sr) en vernieling (art. 350.1 Sr). Strafmotivering (gevangenisstraf van 30 dagen), art. 359.6 Sv. Heeft hof de gevangenisstraf voldoende gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:378 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/00795
Published on 12-03-2024
Schorsing van vervolging t.z.v. vernieling van urnen op begraafplaats (art. 350.1 Sr) en handelen in strijd met gedragsaanwijzing (art. 184a Sr), art. 16.1 Sv. Had hof het OM n-o moeten verklaren in vervolging van verdachte, omdat verdachte lijdt aan zodanige psychogeriatrische aandoening waarvan in redelijkheid geen herstel valt te verwachten? Opvatting dat in geval dat bij verdachte een psych...

ECLI:NL:HR:2024:368 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/00443
Published on 12-03-2024
Medeplegen diefstal van auto, art. 311.1.4 Sr. 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Afwijzing van voorwaardelijk verzoek tot benoeming van deskundige m.b.t. werking van “(carlock-)jammer”. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:367 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/00440
Published on 12-03-2024
Witwassen van geldbedrag (€ 8.000) dat bij “securitycheck” op vliegveld in Eindhoven bij verdachte is aangetroffen, art. 420bis.1.b Sr. 1. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. 2 Bewijsklacht “afkomstig uit enig misdrijf”. Is sprake van concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijn...

ECLI:NL:HR:2024:366 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/00439
Published on 12-03-2024
Witwassen van geldbedrag (€ 9.690) dat bij “securitycheck” op vliegveld in Eindhoven bij verdachte is aangetroffen, art. 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht “afkomstig uit enig misdrijf”. Is sprake van concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring (verdachte heeft veel klanten in Duitsland die hem contant betalen)? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00440.

ECLI:NL:HR:2024:380 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/00342
Published on 12-03-2024
Feitelijke leiding geven aan door maatschap opzettelijk voeren van ondeugdelijke administratie (art. 69.1 AWR) en voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM). 1. Bewijsklachten t.a.v. opzettelijk voeren van ondeugdelijke administratie. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over deugdelijkheid van gevoerde administratie, art. 359.2 Sv. 2. Kon hof volstaan met constatering dat art. 1 ...

ECLI:NL:HR:2024:365 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/00271
Published on 12-03-2024
Feitelijke leiding geven aan medeplegen oplichting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr), feitelijke leiding geven aan valsheid in geschrift begaan door rechtspersoon (art. 225.2 Sr) en als leider deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.3 (oud) Sr). Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van OM in vervolging op de grond dat sprake is van vormverzuimen, ...

ECLI:NL:HR:2024:364 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/00237
Published on 12-03-2024
Feitelijke leiding geven aan medeplegen oplichting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr), feitelijke leiding geven aan medeplegen valsheid in geschrift begaan door rechtspersoon (art. 225.2 Sr) en deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van OM in vervolging op de grond dat sprake is van vormverzuimen, art. 3...

ECLI:NL:HR:2024:363 Hoge Raad, 12-03-2024, 21/05376
Published on 12-03-2024
Zware mishandeling van 17 maanden oud zoontje van ex-vriendin door hem onder hete douche te zetten, waardoor hij tweedegraads brandwonden oploopt, art. 302.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten t.a.v. gebruik voor bewijs van feiten waarvoor verdachte is vrijgesproken, aannemelijkheid van verklaringen van verdachte, opzet en zwaar lichamelijk letsel. HR: Om redenen vermeld in CAG lei...

ECLI:NL:HR:2024:362 Hoge Raad, 12-03-2024, 21/05337
Published on 12-03-2024
Medeplegen diefstal van boormachine en accu’s in bouwmarkt, art. 311.1.4 Sr. Bewijsklachten diefstal en medeplegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:382 Hoge Raad, 12-03-2024, 21/05199
Published on 12-03-2024
Mensensmokkel door 25 personen in koeltrailer te vervoeren naar veerboot naar Engeland (art. 197a Sr). Vrijspraak eerste aanleg. Bewijsklachten. Heeft verdachte wetenschap gehad van aanwezigheid van personen in koeltrailer? HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Verwerping van door verdediging geschetste alternatieve gang van zaken, inhoudende dat personen al voor ve...

ECLI:NL:HR:2024:349 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01620
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waaraan klager verbonden is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Klager voert aan dat advocaten en notarissen beroep op verschoningsrecht toekomt m.b.t. inbeslaggenomen stukken en gegevens. Is klager ontvankelijk in cassatieberoep v.zv. in beklagprocedures van twee advocate...

ECLI:NL:HR:2024:350 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01621
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waaraan klager verbonden is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Heeft Rb terecht geoordeeld dat beklag o.g.v. 98.4 Sv niet openstaat voor niet-verschoningsgerechtigde klager...

ECLI:NL:HR:2024:311 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01618
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waaraan klager verbonden is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Klager voert aan dat advocaten en notarissen beroep op verschoningsrecht toekomt m.b.t. inbeslaggenomen stukken en gegevens. Is klager ontvankelijk in cassatieberoep v.zv. in beklagprocedures van twee advocate...

ECLI:NL:HR:2024:348 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01619
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waaraan klager verbonden is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Heeft Rb terecht geoordeeld dat beklag o.g.v. 98.4 Sv niet openstaat voor niet-verschoningsgerechtigde klager...

ECLI:NL:HR:2024:316 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01615
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waaraan klager verbonden is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Klager voert aan dat advocaten en notarissen beroep op verschoningsrecht toekomt m.b.t. inbeslaggenomen stukken en gegevens. 1. Is klager ontvankelijk in cassatieberoep v.zv. in beklagprocedures van twee advoc...

ECLI:NL:HR:2024:375 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/03504
Published on 12-03-2024
Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Strafrecht. Verschoningsrecht van advocaten en andere functioneel verschoningsgerechtigden (art. 218 Sv) bij vordering door openbaar ministerie van gegevens van aanbieder van communicatiedienst (art. 126ng/ug Sv). Filtering en vernietiging van gegevens (art. 126aa Sv). Hoge Raad formuleert uitgangspunten voor te volgen procedure en gaat daarbij in op vragen in...

ECLI:NL:HR:2024:372 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/04392
Published on 12-03-2024
Uitlokking medeplegen moord op partner van beoogd slachtoffer (art. 289 Sr). Vergismoord in 2012 in Venlo. Was voorwaardelijk opzet van verdachte gericht op dood van slachtoffer? Uit vaststellingen hof blijkt dat verdachte vanwege drugsconflict dat hij had met X medeverdachte Y opdracht heeft gegeven om X om het leven te brengen. Y heeft ter uitvoering van die opdracht en met medeweten van ver...

ECLI:NL:HR:2024:322 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/00333
Published on 12-03-2024
Doodslag door in 2018 in Zwolle ander met pistool door zijn hoofd te schieten, art. 287 Sr. 1. Bewijsklachten m.b.t. metaaldeeltje en indrukspoor op neus van kogel. 2. Heeft hof beslist op voorwaardelijk verzoek tot doen uitvoeren van nader onderzoek door NFI m.b.t. huidbeschadigingen op hoofd van slachtoffer? 3. Afwijzing voorwaardelijk verzoek tot doen uitvoeren van deskundigenonderzoek m.b.t...

ECLI:NL:HR:2024:377 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/03439
Published on 12-03-2024
OM-cassatie. Beschikking Rb gegeven op hoger beroep dat door OM is ingesteld tegen beschikking RC op vordering OvJ a.b.i. art. 181 Sv teneinde RC te betrekken bij onderzoek aan inbeslaggenomen voorwerpen/(digitale) gegevens(dragers) op eventuele aanwezigheid van gegevens waarover verschoningsrecht zich uitstrekt. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 241c Sv en art. 446 Sv. 2. HR maakt n.a.v...

ECLI:NL:HR:2024:302 Hoge Raad, 05-03-2024, 22/02673
Published on 12-03-2024
Medeplegen opzettelijke schending van wettelijke geheimhoudingsplicht door geheim “BIBOBadvies” te delen met journalist uit frustratie over handelen van gemeente t.a.v. vergunningaanvraag voor zijn café, art. 272.1 Sr. Is voor vervolging klacht vereist a.b.i. art. 272.2 Sr? Hof heeft vastgesteld dat in tll. bedoeld “BIBOBadvies” vertrouwelijke gegevens bevat m.b.t. derden (gegevens over veroord...

ECLI:NL:HR:1999:ZD1402 Hoge Raad, 12-01-1999, 108.483
Published on 07-03-2024
-

ECLI:NL:HR:2024:301 Hoge Raad, 05-03-2024, 21/04065
Published on 05-03-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen voorbereidingshandelingen m.b.t. bereiding van GHB door GBL voorhanden te hebben. Motivering schatting w.v.v. na partiële vrijspraak in strafzaak, beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland. Heeft hof miskend wat rechter in strafzaak heeft bewezenverklaard? Rechter in strafzaak heeft de in tll. voorkomende woorden ‘en/of verkocht en/of afgeleverd’ niet in b...

ECLI:NL:HR:2024:319 Hoge Raad, 05-03-2024, 21/05149
Published on 05-03-2024
Rijden terwijl rijbewijs was ingevorderd (art. 9.7 WVW 1994). Betekening dagvaarding in hoger beroep door toezending naar adres in België dat in de door politie opgemaakte processen-verbaal is vermeld zonder vermelding postcode, art. 36e.3 Sv. Postcode vereist bij toezending dagvaarding in h.b. naar adres in België? Uitreiking van dagvaarding in h.b. aan verdachte, van wie alleen adres in Belgi...

ECLI:NL:HR:2024:310 Hoge Raad, 05-03-2024, 22/01474
Published on 05-03-2024
Uitkeringsfraude door gedurende periode van ruim 10 jaren met ex-man en (meerderjarige) kinderen gezamenlijke huishouding te voeren en na te laten juiste inlichtingen over haar woonsituatie te verstrekken aan gemeente, art. 227b Sr. 1. Bewijsklachten t.a.v. “gezamenlijke huishouding” met ex-man en “medebewoning” van kinderen. 2. Kwalificatieklacht, art. 17 Wet werk en bijstand (oud) en art. 17 ...

ECLI:NL:HR:2024:309 Hoge Raad, 05-03-2024, 23/01135
Published on 05-03-2024
Moord door in 2020 in Den Haag vriend van ex-vriendin van verdachte in diens woning meermalen met mes in zijn lichaam te steken, art. 289 Sr. TBS met dwangverpleging opgelegd. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2024:291 Hoge Raad, 05-03-2024, 23/00564
Published on 05-03-2024
Jeugdzaak. Poging tot doodslag door in 2021 in Alkmaar tijdens vechtpartij een ander meermalen met schaar in zijn hals te steken, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2024:307 Hoge Raad, 05-03-2024, 23/00477
Published on 05-03-2024
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. voorhanden hebben van alarm-/startpistool en knalpatroon (art. 26.1 WWM). Ontvankelijkheid hoger beroep. Heeft hof ten onrechte geen acht geslagen op inhoud van ruim 1 jaar vóór tz. in h.b. door griffie Rb ontvangen appelschriftuur van raadsman? Gelet op omstandigheid dat zich bij stukken een appelschriftuur bevindt, is ‘s hofs oordeel dat door of namens ver...

ECLI:NL:HR:2024:306 Hoge Raad, 05-03-2024, 23/00003
Published on 05-03-2024
Poging tot doodslag op ex-vriendin (art. 45 jo. 287 Sr) en brandstichting in haar woning terwijl haar 3-jarige zoontje boven ligt te slapen (art. 157.1 en 157.3 Sr). 1. Bewijsklacht poging tot doodslag en brandstichting, redengevendheid bewijsmiddelen. Kon hof gebruik maken van indirect bewijsmateriaal? 2. Bewijsklacht brandstichting. Kan uit b.m. volgen dat verdachte brand heeft gesticht in wo...

ECLI:NL:HR:2024:169 Hoge Raad, 05-03-2024, 22/04940
Published on 05-03-2024
Medeplegen moord door in 2019 in Amstelveen meermalen met vuurwapen op hoofd en lichaam van ander te schieten, art. 289 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 10 jaren). Verweer dat minderjarigenstrafrecht moet worden toegepast op 17-jarige verdachte, art. 77b Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:305 Hoge Raad, 05-03-2024, 22/00833
Published on 05-03-2024
Ontucht met zijn 13-jarige/15-jarige dochter door 39-jarige/41-jarige verdachte, art. 245 en 248.2 Sr. 1. Bewijsklachten. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. betrouwbaarheid verklaringen van aangeefster, art. 359.2 Sv. 2. Kwalificatieklacht en strafmotivering (gevangenisstraf van 40 maanden). Heeft hof bewezenverklaarde ten onrechte gekwalificeerd als “terwijl schuldige het feit begaat te...

ECLI:NL:HR:2024:318 Hoge Raad, 05-03-2024, 23/00515
Published on 05-03-2024
Beschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van twee dure personenauto’s (met verborgen bergruimte/verstopplek) die onder ander (beslagene) dan klaagster (leasemaatschappij die auto’s heeft gefinancierd) ex art. 94 Sv in beslag zijn genomen t.z.v. verdenking van witwassen, waarna OvJ te kennen heeft gegeven dat witwassen niet (verder) vervolgd zal worden. Zijn i...

ECLI:NL:HR:1982:AC7509 Hoge Raad, 16-02-1982, 1252 Besch
Published on 05-03-2024
Beschikking a.b.i. art. 36a Sr op vordering OvJ tot onttrekking aan het verkeer van dode vogels (sneeuwvinken, zee-eenden, zeekoet, scholekster en Jan van Gent) en vogelvergunningen. Klaagschrift a.b.i. art. 552b Sv en art. 36b Sr. Heeft Ktr vastgesteld dat met betrekking tot de aan het verkeer onttrokken voorwerpen strafbare feiten zijn begaan? HR ambtshalve: Uit overwegingen Ktr kan niet volg...

ECLI:NL:HR:1992:ZC9136 Hoge Raad, 10-11-1992, 90.172
Published on 29-02-2024
Op het recht van vrije meningsuiting cfm. art. 7 lid 3 Grondwet (Gr.w), mogen alleen bij formele wet beperkingen worden aangebracht, wat er ook zij van beperkingen die de gemeentelijke wetgever kan voorschrijven die niet de inhoud van de in art. 7 Gr.w bedoelde gedachten of gevoelens betreffen. Art. 52 (is huidig art. 64) Algemene Politieverordening (APV) van de gemeente 's‑Hertogenbosch is onv...

ECLI:NL:HR:1989:AD0621 Hoge Raad, 21-02-1989, 84770
Published on 29-02-2024
1. Huiszoeking? 2. Bestanddeel ontbreekt.

ECLI:NL:HR:1988:AD0467 Hoge Raad, 18-10-1988, 83 773
Published on 29-02-2024
Ontoereikende weerlegging van het beroep op noodweerexces.

ECLI:NL:HR:1986:AB9411 Hoge Raad, 06-05-1986, 79780
Published on 29-02-2024
1. Het hof heeft geen nieuwe oproeping van de op getuigenlijst voorkomende niet-verschenen getuige bevolen, terwijl niet blijkt dat van diens verhoor met toestemming van de P-G, verdachte en diens raadsvrouwe is afgezien; toch geen nietigheid. 2. Nu het hof kon oordelen dat verdachtes verklaring leugenachtig was, welk oordeel als van feitelijke aard niet in cassatie kan worden getoetst, kon he...

ECLI:NL:HR:1984:AC8567 Hoge Raad, 23-10-1984, 76533
Published on 29-02-2024
Bijlmer noodweer. Doodslag en poging tot doodslag; toereikende motivering van het ontslag van rechtsvervolging; geen onjuiste opvatting omtrent noodweerexces.

ECLI:NL:HR:1981:AC7387 Hoge Raad, 17-11-1981, 73191
Published on 29-02-2024
‘Medeplegen’ verstaan als ‘tezamen en in vereniging;’ toereikend bewijs: lijfelijke aanwezigheid is niet vereist. De verklaring dat de goederen in eigendom toebehoorden aan verdachte is redengevend voor de bewezenverklaring dat zij toebehoorden aan een ander. De weergave in de uitspraak van een verklaring tegenover de politie moet in cassatie worden geëerbiedigd indien die weergave niet onveren...

ECLI:NL:HR:1980:AC7081 Hoge Raad, 23-12-1980, 71858
Published on 29-02-2024
Het verbod zich met een motorvoertuig binnen de gem. Schiermonnikoog te bevinden is onverbindend.

ECLI:NL:HR:1980:AC3948 Hoge Raad, 15-01-1980, 70977
Published on 29-02-2024
Poging tot diefstal uit de etalage van een juwelierswinkel; geen absoluut ondeugdelijk middel. Vlucht na inwerkingtreding van de alarmschel: geen vrijwillige terugtred; verweer voldoende gemotiveerd verworpen.

ECLI:NL:HR:2024:229 Hoge Raad, 27-02-2024, 21/04990
Published on 28-02-2024
Bedreiging met zware mishandeling van politieagenten (art. 285.1 Sr). Bewijsklacht. Kon bij politieagenten door uitlatingen van verdachte over besmetting met coronavirus in redelijkheid de vrees ontstaan dat zij zwaar lichamelijk letsel zouden oplopen? HR: art. 81.1 RO. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing. Vervolg op HR:2023:1771 (tussenarrest HR).

ECLI:NL:HR:2024:288 Hoge Raad, 27-02-2024, 22/00648
Published on 28-02-2024
Economische zaak. In strijd met voorlopige maatregel ex art. 28 WED afvalstoffen inzamelen en in ontvangst nemen, art. 33 WED. Bewijsklacht. Heeft verdachte opzet gehad op handelen en nalaten in strijd met opgelegde voorlopige maatregel? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:286 Hoge Raad, 27-02-2024, 22/02487
Published on 27-02-2024
Beklag ex art. 552a Sv door supermarkt na vordering ex art. 126nda Sv tot verstrekken beelden van beveiligingscamera’s. Mishandeling in supermarkt van klant die geen mondkapje draagt, waarbij bestuurder/aandeelhouder en teamleider van klaagster (rechtspersoon die supermarkt exploiteert) als verdachten zijn aangemerkt. Klaagster stelt dat o.g.v. art. 126nda.2 Sv vordering niet tot haar kan worde...

ECLI:NL:HR:2024:266 Hoge Raad, 27-02-2024, 22/04306
Published on 27-02-2024
Caribische zaak. Liquidaties bij supermarkt, restaurant en bar in Sint Maarten. Medeplegen (poging tot) moord, meermalen gepleegd (art. 2:262 jo. 1:123 en 1:119 SrStM), medeplegen doodslag (art. 2:259 jo. 1:123 SrStM) en voorhanden hebben van pistool en patronen (art. 3.1 Vuurwapenverordening). Veroordeling tot levenslange gevangenisstraf. 1. Verweer t.a.v. niet voegen van verschillende zaken i...

ECLI:NL:HR:2024:262 Hoge Raad, 27-02-2024, 22/04163
Published on 27-02-2024
Medeplegen witwassen geldbedrag (art. 420bis.1.b Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht. Wist verdachte dat geld van misdrijf afkomstig is? HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Bewijsvoering hof houdt in dat bedrag van € 10.159,25, welk bedrag afkomstig is van oplichting, is gestort op rekening van A. Verder houdt die in dat verdachte op diezelfde dag een v...

ECLI:NL:HR:2024:263 Hoge Raad, 27-02-2024, 22/04627
Published on 27-02-2024
Bedreiging van politieambtenaren met enig misdrijf tegen leven gericht (art. 285.1 Sr) en belaging van buurman (art. 285b.1 Sr). Vorderingen benadeelde partijen (politieambtenaar en buurman) t.z.v. immateriële schade. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 m.b.t. aantasting in persoon ‘op andere wijze’. In art. 6:106 BW bedoelde billijkheid geeft rechter bepaalde mate van vrijheid ...

ECLI:NL:HR:2024:261 Hoge Raad, 27-02-2024, 22/04056
Published on 27-02-2024
Jeugdzaak. Mensenhandel door te trachten minderjarige in de prostitutie te brengen, meermalen gepleegd (art.273f.1.2 en 273f.1.5 Sr), ontucht met minderjarige tussen 12 en 16 jaar (art. 245 Sr) en bezit kinderporno (art. 240b.1 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. Verwerping alternatief scenario. HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Hof heeft hetgeen verdediging in ho...

ECLI:NL:HR:2024:268 Hoge Raad, 27-02-2024, 23/00214
Published on 27-02-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto en geldbedrag (€ 249.700) onder ander dan klagers t.z.v. verdenking van witwassen, waarna die ander transactie-aanbod ex art. 74 Sr accepteert waarbij hij afstand doet van auto en geldbedrag en Rb de klagers niet-ontvankelijk verklaart omdat klaagschrift niet binnen drie maanden na einde zaak is ingediend. Heeft Rb miskend dat sprake is van klaagschrift a.b....

ECLI:NL:HR:2024:123 Hoge Raad, 27-02-2024, 22/01066
Published on 27-02-2024
Rijden onder invloed van THC, art. 8.5 WVW 1994. Strafmotivering (taakstraf van 50 uren, subsidiair 25 dagen hechtenis en voorwaardelijke ontzegging van bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen voor 6 maanden). Heeft hof (door vonnis Pr “kaal” te bevestigen) strafoplegging toereikend gemotiveerd in het licht van wat verdachte in hoger beroep heeft aangevoerd (erkenning dat gebruik van THC in v...

ECLI:NL:HR:2024:267 Hoge Raad, 27-02-2024, 23/01407
Published on 27-02-2024
Beschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van auto. Geen openbare behandeling vordering “om proceseconomische redenen”. O.g.v. art. 23.2 Sv moeten door raadkamer OM, verdachte en andere procesdeelnemers worden gehoord, althans hiertoe worden opgeroepen, tenzij anders is voorgeschreven. O.g.v. art. 552f.4 Sv moet vordering tijdens openbare raadkamerzitting word...

ECLI:NL:HR:2024:287 Hoge Raad, 27-02-2024, 23/03925
Published on 27-02-2024
Herziening. Vernieling van auto, art. 350.1 Sr. Aangevoerd wordt dat Pr aanvrager zou hebben ontslagen van alle rechtsvervolging indien hij ermee bekend zou zijn geweest dat sprake was van ernstig vermoeden van psychiatrische stoornis bij aanvrager voorafgaand aan en t.t.v. plegen van tlgd. feit. Art. 457.1.c Sv. HR: Op gronden vermeld in CAG moet het in aanvraag aangevoerde worden aangemerkt a...

ECLI:NL:HR:2024:259 Hoge Raad, 27-02-2024, 22/00737
Published on 27-02-2024
Vernieling (art. 350.1 Sr) en poging tot zware mishandeling, meermalen gepleegd (art. 302.1 Sr) door met zijn auto met aanzienlijke snelheid achteruit te rijden tegen een aantal stilstaande voertuigen en verlaten plaats ongeval (art. 7.1 WVW 1994). 1. Bewijsklacht. Heeft verdachte opzet gehad op toebrengen van zwaar lichamelijk letsel? 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 6 maanden). Had hof...

ECLI:NL:HR:2024:269 Hoge Raad, 27-02-2024, 22/00312
Published on 27-02-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Art. 416.2 Sv. Moet adres dat is genoemd in “bevel schorsing overleveringsbewaring” van R-C, dat bij cassatieschriftuur is gevoegd, worden aangemerkt als verblijfplaats van betrokkene a.b.i. art. 36e.1.b.2 Sv? Oproeping voor tz. in hoger beroep is verzonden naar adres van betrokkene in België. O.g.v. de in cassatie overgelegde kopie van bevel van RC van...

ECLI:NL:HR:2024:270 Hoge Raad, 27-02-2024, 21/05396
Published on 27-02-2024
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. diefstal van gouden ketting, art. 310 Sr. Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 36e.3 Sv. Had afschrift van dagvaarding in h.b. moeten worden verzonden naar het bij eerste politieverhoor en in volmacht tot instellen van h.b. opgegeven adres van verdachte in Roemenië? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2002:AD5163 m.b.t. betekening van dagvaardi...

ECLI:NL:HR:2024:220 Hoge Raad, 27-02-2024, 21/05034
Published on 27-02-2024
Verkrachting van aangeefster in haar slaapkamer van zorginstelling, waar verdachte als begeleider werkzaam was, art. 242 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten. 1. Bestanddeel “andere feitelijkheid”. Is ook sprake van verkrachting a.b.i. art. 242 Sr indien misbruik wordt gemaakt van kwetsbare positie en/of hebben van feitelijk overwicht? 2. Steunbewijs. Kon verklaring van getuige als s...

ECLI:NL:HR:2024:230 Hoge Raad, 27-02-2024, 21/04841
Published on 27-02-2024
Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en medeplegen witwassen van uit oplichting verkregen geldbedragen, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b Sr). 1. Afwijzing van een bij appelschriftuur gedaan en ttz. in hoger beroep gehandhaafd verzoek tot horen van getuigen op de grond dat onvoldoende is onderbouwd dat horen van deze personen van belang kan zijn voor enige in strafzaak ui...

ECLI:NL:HR:2024:228 Hoge Raad, 27-02-2024, 21/04835
Published on 27-02-2024
Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en medeplegen witwassen van door oplichting verkregen geldbedragen, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b Sr). 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM vanwege onzorgvuldige bewaring van inbeslaggenomen dragers van elektronische gegevens, waardoor niet de complete digitale administratie voor verdediging toegankelijk was. 2. Bewij...

ECLI:NL:HR:2024:227 Hoge Raad, 27-02-2024, 21/04834
Published on 27-02-2024
Medeplegen witwassen van door oplichting verkregen geldbedragen door rechtspersoon, meermalen gepleegd, art. 420bis.1.b Sr. 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM vanwege onzorgvuldige bewaring van inbeslaggenomen dragers van elektronische gegevens, waardoor niet de complete digitale administratie voor verdediging toegankelijk was. 2. Bewijsklacht. Kan overdragen en/of omzetten van ...

ECLI:NL:HR:2024:226 Hoge Raad, 27-02-2024, 21/04832
Published on 27-02-2024
Medeplegen witwassen van door oplichting verkregen geldbedragen door rechtspersoon, meermalen gepleegd, art. 420bis.1.b Sr. Bewijsklachten. Kon hof oordelen dat bankrekening waarop geldbedragen werden gestort van verdachte was en kan overdragen en/of omzetten van deze geldbedragen uit bewijsvoering volgen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/04830, 21/04834, 21/04835 en 21/04841.

ECLI:NL:HR:2024:225 Hoge Raad, 27-02-2024, 21/04830
Published on 27-02-2024
Medeplegen witwassen van door oplichting verkregen geldbedragen door rechtspersoon, meermalen gepleegd, art. 420bis.1.b Sr. 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM vanwege onzorgvuldige bewaring van inbeslaggenomen dragers van elektronische gegevens, waardoor niet de complete digitale administratie voor verdediging toegankelijk was. 2. Bewijsklacht. Kan overdragen en/of omzetten van ...

ECLI:NL:HR:2024:260 Hoge Raad, 27-02-2024, 21/03973
Published on 27-02-2024
Feitelijke leidinggeven aan bedrieglijke bankbreuk begaan door rechtspersoon, art. 343.1 (oud) Sr. Strafmotivering (taakstraf van 160 uren, subsidiair 80 dagen hechtenis). Kon hof in strafverzwarende zin acht slaan op niet aan verdachte tlgd. veroordelingen voor onder meer soortgelijke feiten? Rechter mag bij strafoplegging rekening houden met niet tlgd. feit, onder meer wanneer verdachte voor ...

ECLI:NL:HR:2024:237 Hoge Raad, 16-02-2024, 22/00614
Published on 16-02-2024
Seksueel binnendringen bij vrouw, die door nuttigen van grote hoeveelheid alcohol in staat van verminderd bewustzijn verkeert, in kelderbox bij woning van zijn moeder, art. 243 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten. 1. Verkeerde slachtoffer “in staat van verminderd bewustzijn”? 2. Bewijskracht “informatief gesprek”, art. 344.1.2 Sv. Kon hof p-v van bevindingen “informatief gesprek zed...

ECLI:NL:HR:2024:232 Hoge Raad, 13-02-2024, 21/05162
Published on 14-02-2024
Mishandeling, art. 300.1 Sr. Strafmotivering (voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand en taakstraf van 30 uren) meervoudige kamer hof opgenomen in p-v van tz. in hoger beroep, waarnaar wordt verwezen in verkort arrest, terwijl onmiddellijk uitspraak wordt gedaan. Kon hof de redenen die straf hebben bepaald niet in arrest maar in p-v van tz. in h.b. opgeven? Art. 327a en 359.5 Sv. Hof heeft ...

ECLI:NL:HR:2024:187 Hoge Raad, 13-02-2024, 23/00481
Published on 13-02-2024
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op handelsvoorraad telefoons van telefoonwinkel van klager en op acht vrachtwagens aan goederen uit loodsen onder klager t.z.v. verdenking van diefstal. Rb heeft klager n-o ontvankelijk verklaard t.a.v. handelsvoorraad telefoons en beklag voor het overige gegrond verklaard. 1. Omvang klaagschrift. Kon Rb oordelen dat klager ook in zijn beklag kan worden...

ECLI:NL:HR:2024:168 Hoge Raad, 13-02-2024, 23/00824
Published on 13-02-2024
Poging tot doodslag (meermalen gepleegd) door op korte afstand meerdere keren met vuurwapen te schieten op 2 anderen, art. 287 Sr. Redelijke termijn in feitelijke aanleg. Had hof moeten beslissen op opmerking van raadsman dat sprake is van “een overschrijding van de redelijke termijn”? Hof heeft wat raadsman heeft aangevoerd kennelijk niet opgevat als verweer waarop uitdrukkelijk beslissing moe...

ECLI:NL:HR:2024:233 Hoge Raad, 13-02-2024, 23/01778
Published on 13-02-2024
Rijden onder invloed, art. 8.5 WVW 1994. Strafmotivering (voorwaardelijke ontzegging van rijbevoegdheid van 10 maanden) meervoudige kamer hof opgenomen in p-v van tz. in hoger beroep, waarnaar wordt verwezen in verkort arrest, terwijl onmiddellijk uitspraak wordt gedaan. Kon hof de redenen die straf hebben bepaald niet in arrest maar in p-v van tz. in h.b. opgeven? Art. 327a en 359.5 Sv. Hof he...

ECLI:NL:HR:2024:236 Hoge Raad, 13-02-2024, 23/02256
Published on 13-02-2024
Poging tot doodslag door in 2018 in Breda n.a.v. ruzie met een schop meermalen in de richting van hoofd van zijn zwager te slaan, art. 287 Sr. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2024:224 Hoge Raad, 13-02-2024, 23/04509
Published on 13-02-2024
Herziening. Smaad door plaatsing van tekst op internet, art. 261 Sr. Aangevoerd wordt o.m. dat uit bij aanvraag gevoegde gegevens blijkt dat A “direct in februari 2020” in bewezenverklaring bedoelde tekst ook op eigen website van B B.V. heeft geplaatst en na veroordeling van aanvraagster heeft becommentarieerd, waarbij hij naam van aanvraagster heeft vermeld met mededeling dat zij is veroordeel...

ECLI:NL:HR:2024:235 Hoge Raad, 13-02-2024, 23/00018
Published on 13-02-2024
Poging tot moord op ex-vrouw door in 2020 in Houten meerdere keren met bijl tegen haar hoofd en lichaam te slaan (art. 289 Sr). Teruggave ten behoeve van rechthebbende van inbeslaggenomen voorwerpen (telefoon, schoeisel en kleding), art. 353 Sv. Hof heeft in zijn beslissing de teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen “aan de rechthebbende” gelast. O.g.v. art. 353.2 Sv had hof echter moeten gela...

ECLI:NL:HR:2024:203 Hoge Raad, 13-02-2024, 21/05000
Published on 13-02-2024
Diefstal (d.m.v. valse sleutel) van grote sommen geld van zijn hoogbejaarde, dementerende moeder en van zijn verstandelijk beperkte broer (art. 310 en 311.1.5 Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring OM in vervolging t.a.v. diefstal. Kon hof oordelen dat klachttermijn a.b.i. art. 316.3 Sr niet is overschreden? 2. Bewijsklacht over valse...

ECLI:NL:HR:2024:202 Hoge Raad, 13-02-2024, 21/04894
Published on 13-02-2024
Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet). Bewijsklacht. Had hof gemotiveerd moeten beslissen dat dagvaarding niet nietig is en heeft hof wettige bewijsmiddelen opgenomen in arrest? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:205 Hoge Raad, 13-02-2024, 22/02369
Published on 13-02-2024
Opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting, meermalen gepleegd (art. 69.2 AWR). 1. Strafmotivering (gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk). Kon hof bij strafoplegging rekening houden met onjuiste belastingaangiften die niet aan verdachte ten laste zijn gelegd? 2. Beginpunt redelijke termijn in eerste aanleg. Had hof de doorzoeking van woning en bedrijfspand ...

ECLI:NL:HR:2024:223 Hoge Raad, 13-02-2024, 22/00824
Published on 13-02-2024
Bedreiging van ex-vrouw, art. 285.1 Sr. Bewijsklacht. Heeft verdachte aangeefster bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht door de woorden te uiten “ik maak gehakt van je” en/of “ik laat geen spaan van je heel”? In het bestreden arrest ligt als ’s hofs oordeel besloten dat door deze gedragingen van verdachte bij aangeefster in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat zij door toedoen va...

ECLI:NL:HR:2024:222 Hoge Raad, 13-02-2024, 22/00264
Published on 13-02-2024
WhatsApp-fraude. Schuldwitwassen van geldbedrag door het tegen vergoeding beschikbaar stellen van betaalpas en bijbehorende pincode aan twee jongens, die vervolgens op rekening gestort bedrag (€ 1.875,57) opnemen met bankpas, art. 420quater.1.b Sr. Bewijsklacht. Heeft verdachte geldbedrag van € 1.875,57 ‘verworven’ en ‘overgedragen’? ’s-Hofs oordeel dat verdachte geldbedrag van € 1875,57 heeft ...

ECLI:NL:HR:2024:189 Hoge Raad, 13-02-2024, 22/00216
Published on 13-02-2024
Medeplegen aanwezig hebben van grote hoeveelheid hennep (art. 3.C jo. 11.2 en 11.5 Opiumwet) en medeplegen diefstal d.m.v. braak van elektriciteit (art. 311.1 Sr). Hof heeft verdachte n-o verklaard in haar hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding omdat verdachte zich (op het moment dat verstekvonnis Rb aan haar betekend is) “in moeili...

ECLI:NL:HR:2024:188 Hoge Raad, 13-02-2024, 22/00215
Published on 13-02-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop van GBL. Had hof waarde van in strafzaak ex art. 33a.1.c Sr verbeurdverklaarde personenauto in mindering moeten brengen op betalingsverplichting? HR: art. 81.1 RO. Vervolg op HR:2017:2819 (strafzaak).

ECLI:NL:HR:2024:201 Hoge Raad, 13-02-2024, 21/04246
Published on 13-02-2024
Vijf woninginbraken (art. 311.1.5 Sr) en tweemaal diefstal van geld met gestolen pinpassen (art. 311.1.5 Sr). Bewijsklachten. 1. Is proces-verbaal van herkenning verdachte redengevend voor bewijs? 2. Is verdachte degene die woninginbraak heeft gepleegd en daarna met gestolen pinpas bij geldautomaat geld heeft opgenomen? 3. Kunnen resultaten van werktuigensporenonderzoek voor bewijs worden gebru...

ECLI:NL:HR:2024:234 Hoge Raad, 13-02-2024, 21/04058
Published on 13-02-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop van GBL. Had hof waarde van in strafzaak ex art. 33a.1.c Sr verbeurdverklaarde personenauto in mindering moeten brengen op betalingsverplichting? HR: art. 81.1 RO. Vervolg op HR:2017:2819 (strafzaak).

ECLI:NL:HR:2024:191 Hoge Raad, 13-02-2024, 21/03249
Published on 13-02-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit soortgelijke feiten a.b.i. art. 36e.2 (oud) Sr na veroordeling t.z.v. in- en uitvoer van grote hoeveelheden Xtc-pillen. 1. Afwijzing van een bij appelschriftuur gedaan en op tz. in hoger beroep gehandhaafd getuigenverzoek op de grond dat niet aannemelijk is dat getuigen binnen aanvaardbare termijn kunnen worden gehoord. Kon hof bij vaststelling van w.v.v. gebruik ma...

ECLI:NL:HR:2024:186 Hoge Raad, 13-02-2024, 22/04421
Published on 13-02-2024
Doodslag op echtgenote in 2010 in Siddeburen (art. 287 Sr) en wegmaken van lijk (art. 151 Sr). 1. Bewijsklacht doodslag. Kan uit bewijsmiddelen worden afgeleid dat echtgenote is overleden, dat verdachte daarin de hand heeft gehad en dat overlijden is veroorzaakt door uitoefenen van geweld op haar hoofd en/of lichaam? 2. Bewijsklacht opzet op dood echtgenote. 3. Bewijsklacht wegmaken van lijk. H...

ECLI:NL:HR:2024:157 Hoge Raad, 13-02-2024, 21/05188
Published on 13-02-2024
OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. medeplegen mensenhandel in de zin van arbeidsuitbuiting m.b.t. au-pairs uit Indonesië (art. 273f.1.1, 273f.1.4 en 273f.1.6 Sr). Heeft hof juiste uitleg gegeven aan begrip “(oogmerk van) uitbuiting” a.b.i. art. 273f.1 Sr? HR: Om redenen vermeld in HR:2024:156 slaagt middel. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 21/05187.

ECLI:NL:HR:2024:193 Hoge Raad, 13-02-2024, 22/03723
Published on 13-02-2024
Medeplegen voorbereiding van moord in Berlijn, art. 289 jo. art. 46 Sr. Heeft verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededaders voorbereidingsmiddelen (vuurwapens, patronen, motor en PGP-telefoons) voorhanden gehad? Voor (als pleger) “voorhanden hebben” van voorwerp a.b.i. art. 46 Sr is vereist dat verdachte voorwerp opzettelijk aanwezig had. Dat houdt in dat verdachte zich bewust was van...

ECLI:NL:HR:2024:156 Hoge Raad, 13-02-2024, 21/05187
Published on 13-02-2024
OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. medeplegen mensenhandel in de zin van arbeidsuitbuiting m.b.t. au-pairs uit Indonesië (art. 273f.1.1, 273f.1.4 en 273f.1.6 Sr). Heeft hof juiste uitleg gegeven aan begrip “(oogmerk van) uitbuiting” a.b.i. art. 273f.1 Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2009:BI7099 m.b.t. uitleg van bestanddeel “uitbuiting” en HR:2016:556 inhoudende dat “uitbuiting” moet ...

ECLI:NL:HR:2024:190 Hoge Raad, 13-02-2024, 22/03687
Published on 13-02-2024
Medeplegen voorbereiding van moord in Berlijn, art. 289 jo. art. 46 Sr. Kunnen Ennetcom-berichten voor bewijs worden gebruikt? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:900 m.b.t. rechtmatigheid van verkrijging van Ennetcom-gegevens en gebruik daarvan voor bewijs. HR heeft in dat arrest overwogen dat WvSv in geval waarin betreffende rechterlijke machtiging voor gebruik van gegevens niet wo...

ECLI:NL:HR:2024:192 Hoge Raad, 13-02-2024, 23/00055
Published on 13-02-2024
Handel in en aanwezig hebben van harddrugs (art. 2.A en 2.C Opiumwet), voorbereiden of bevorderen van Opiumwetdelicten (art. 10a Opiumwet), verhandelen van wapens en/of munitie (art. 9.1 WWM), voorhanden hebben van vuurwapens (art. 26 WWM) en witwassen (art. 420bis.1.b Sr). 1. Afwijzing verzoek van verdediging tot aanhouding van zaak in afwachting van beantwoording door HR van prejudiciële vrag...

ECLI:NL:HR:2024:185 Hoge Raad, 06-02-2024, 23/01105
Published on 07-02-2024
Doodslag (art. 287 Sr) en wegmaken lijk dat in 2018 in Muidertrekvaart gewikkeld in plastic opblaaszwembad met touwen, kabels en kabelbinders is aangetroffen (art. 151 Sr). Kon hof oordelen dat alternatief scenario (Meer-en-Vaart-verweer), waarin slachtoffer a.g.v. wurgseks zou zijn overleden en ribbreuken het gevolg zouden zijn van (mislukte) poging tot reanimatie, niet aannemelijk is geworden...

ECLI:NL:HR:2024:173 Hoge Raad, 06-02-2024, 23/00246
Published on 07-02-2024
Medeplegen mensenhandel door 17-jarige te bewegen zich beschikbaar te stellen voor prostitutie, meermalen gepleegd (273f.1.5 Sr) en vervaardigen kinderporno (240b.1 Sr). 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. betrouwbaarheid verklaringen van aangeefster, art. 359.2 Sv. 2. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met vermindering van op te leggen gevangenisstraf met 2 maanden? H...

ECLI:NL:HR:2024:172 Hoge Raad, 06-02-2024, 23/00231
Published on 07-02-2024
(Medeplegen) mensenhandel door 17-jarige te bewegen zich beschikbaar te stellen voor prostitutie, meermalen gepleegd (art. 273f.1.5 Sr). 1. Toewijzing vordering tot wijziging tenlastelegging, art. 313 Sv jo. 68 Sr. 2. Bewijsklachten. Kan uit gebruikte bewijsmiddelen worden afgeleid dat activiteiten m.b.t. webcam seksueel van aard zijn en dat aangeefster bereid was tot verrichten van seksuele ge...

ECLI:NL:HR:2024:184 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/04131
Published on 07-02-2024
Jeugdzaak. Openlijke geweldpleging tegen politieagenten, voetbalstadion, wegdek, straatmeubilair en politievoertuigen na (verloren) voetbalwedstrijd in 2021 in Breda, art. 141.1 Sr. Heeft hof verzuimd om aantal dagen gijzeling te bepalen dat is verbonden aan opgelegde schadevergoedingsmaatregel? Art. 36f.5 Sr jo. 6:4:20 Sv. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:178 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/03039
Published on 07-02-2024
Jeugdzaak. Bedreiging van opsporingsambtenaren van Koninklijke Marechaussee tijdens boerenprotesten rond luchthaven Eindhoven in 2020 door (nadat hem stopteken is gegeven) met tractor rakelings langs opsporingsambtenaar te rijden en kort daarna in te rijden op andere opsporingsambtenaar en laat te remmen, art. 285.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklacht opzet. Heeft verdachte opzet o...

ECLI:NL:HR:2024:183 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/02767
Published on 07-02-2024
Mishandeling van zijn dochtertje, gedurende periode van ruim 4 jaar door haar met kracht tegen lichaam te slaan, schoppen en knijpen, meermalen gepleegd (art. 300.1 jo. 304.1 (oud) Sr), seksueel misbruik van 10- of 11-jarig vriendinnetje van dochter dat bij hen thuis logeerde (art. 244 Sr) en bezit kinderporno (art. 240b.1 Sr). 1. Bewijsklacht mishandeling. 2. Bewijsklacht seksueel misbruik. U...

ECLI:NL:HR:2024:122 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/01358
Published on 07-02-2024
Medeplegen aanslagen met handgranaten op twee coffeeshops in Delft in 2018 (art. 157.1 en 157.2 Sr) en (medeplegen) voorhanden hebben van handgranaten, semiautomatisch pistool, vuurwapen, pistool en munitie (art. 26.1 WWM). Onttrekking aan het verkeer van twee boksbeugels, art. 36c Sr. Hof heeft inbeslaggenomen boksbeugels aan het verkeer onttrokken o.g.v. art. 36c Sr en geoordeeld dat bewezenv...

ECLI:NL:HR:2024:121 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/00873
Published on 07-02-2024
Schuldwitwassen van een bestelauto (art. 420quater.1.b Sr). Bewijsklacht. Moest verdachte redelijkerwijs vermoeden dat bestelauto afkomstig was uit enig misdrijf? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:176 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/00519
Published on 07-02-2024
Onttrekken van minderjarige aan gezag door 17-jarig meisje in woning van medeverdachte te verbergen, 279.1 Sr. Bewijsklacht pleegperiode. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00401, 23/00231 en 23/00246.

ECLI:NL:HR:2024:182 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/00504
Published on 07-02-2024
Zware mishandeling door met een scheermes meermalen in het gezicht van aangeefster te snijden waardoor meerdere snijwonden in gezicht en gat in wang van aangeefster zijn toegebracht (art. 302.1 Sr). Noodweerexces, art. 41.2 Sr. 1. Heeft hof de verwerping van beroep op noodweerexces toereikend gemotiveerd? 2. Kon hof oordelen dat handelen van verdachte als aanvallend moet worden gezien? HR: art...

ECLI:NL:HR:2024:181 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/00461
Published on 07-02-2024
Verkopen, verstrekken en vervoeren van cocaïne, meermalen gepleegd (art. 2.B Opiumwet). Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting van “aangetroffen wikkels en opgenomen telefoonverkeer” dan wel strafvermindering m.b.t. telefoontap en observatie, art. 359a Sv. 1. Heeft hof toereikend gemotiveerd beslist dat RC in redelijkheid kon oordelen dat sprake was van verdenking a.b.i. art. 126m.1 Sv, terwi...

ECLI:NL:HR:2024:146 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/00402
Published on 07-02-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit drugshandel (verkoop van cocaïne en heroïne) en hennepteelt. 1. Methode van extrapolatie. Motivering schatting w.v.v. uit verkoop van harddrugs. Is door hof bij schatting w.v.v. gehanteerde steekproef van 5 afnemers representatief voor gehele populatie van 31 afnemers? 2. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat onvoldoende aannemelijk is dat er eerder hennep is geoog...

ECLI:NL:HR:2024:174 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/00401
Published on 07-02-2024
Medeplegen mensenhandel door 17-jarig meisje te bewegen zich beschikbaar te stellen voor prostitutie (273f.1.5 Sr). 1. Bewijsklacht. Kon hof oordelen dat verdachte wetenschap had van de door aangeefster verrichte prostitutiewerkzaamheden? 2. Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00519, 23/00231 en 23/00246.

ECLI:NL:HR:2024:167 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/00363
Published on 07-02-2024
Eenvoudig witwassen van geldbedrag (art. 420bis.1 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. Is in huis van verdachte en bij zijn fouillering aangetroffen geldbedrag afkomstig uit enig misdrijf? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2352 m.b.t. bewijs bestanddeel “afkomstig uit enig misdrijf” in witwasbepalingen. Hof heeft vastgesteld dat bij doorzoeking van huis van verdachte en bij zijn fouil...

ECLI:NL:HR:2024:166 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/05379
Published on 07-02-2024
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. medeplegen verduistering van auto (art. 321 Sr) en niet voldoen aan een door agent gegeven bevel (art. 184.1 Sr). Aanwezigheidsrecht, detentie in buitenland (Duitsland) uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegde stukken. Als dagvaarding van verdachte, die geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, geldig is betekend en verdachte no...

ECLI:NL:HR:2024:164 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/04426
Published on 06-02-2024
Witwassen van € 321.300, art. 420bis.1.b Sr. Kan in cassatie worden geklaagd over afwijzing van getuigenverzoek als samenstelling hof nadien is gewijzigd maar niet expliciet is medegedeeld dat onderzoek opnieuw is aangevangen? Afwijzing (op 3-6-2016) van een op regiezitting (van 20-5-2016) gedaan verzoek tot horen van drietal getuigen op de grond dat het onvoldoende is onderbouwd en ook overige...

ECLI:NL:HR:2024:177 Hoge Raad, 06-02-2024, 23/03395
Published on 06-02-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. EOB van Duitse autoriteiten op digitale gegevensdragers en navigatiesysteem waarvan klaagster stelt eigenaar te zijn. OM-cassatie. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep. 2. Klaagschrift ontvankelijk, nu klaagster niet binnen 14 dagen na kennisgeving a.b.i. art. 5.4.10.1 Sv klaagschrift heeft ingediend? 3. Gegrondverklaring beklag. Ad 1. HR herhaalt relevante ov...

ECLI:NL:HR:2024:180 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/04602
Published on 06-02-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.3 Sr. 1. Afwijzing van een bij appelschriftuur (in zaak van medeverdachte) gedaan en ttz. in hoger beroep gehandhaafd verzoek tot horen van getuige op de grond dat onderbouwing van verzoek weinig concreet is en niet duidelijk is wat getuige over kluswerkzaamheden zou kunnen verklaren. Is hof op ontoel...

ECLI:NL:HR:2024:179 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/04601
Published on 06-02-2024
Gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.b Sr). 1. Afwijzing van een bij appelschriftuur (in zaak van medeverdachte) gedaan en ttz. in hoger beroep gehandhaafd verzoek tot horen van getuige op de grond dat onderbouwing van verzoek weinig concreet is en niet duidelijk is wat getuige over kluswerkzaamheden zou kunnen verklaren. Is hof op ontoelaatbare wijze vooruitgelopen op...

ECLI:NL:HR:2024:175 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/04372
Published on 06-02-2024
Weigering bloedonderzoek, art. 163.6 WVW 1994. Heeft verdachte geweigerd gevolg te geven aan bevel bloedonderzoek en daaraan medewerking te verlenen, nu hij na aanvankelijke weigering zich alsnog bereid heeft verklaard zijn bloed af te geven? Opvatting dat geen sprake kan zijn van weigering te voldoen aan verplichting om ‘aan dit bevel gevolg te geven en zijn medewerking te verlenen’ aan bloedo...

ECLI:NL:HR:2024:171 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/04544
Published on 06-02-2024
Medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b Sr). Afwijzing van verzoek tot horen van medeverdachte als getuige. HR: 81.1 RO. Samenhang met 21/04540, 21/04541 en 21/04426 en met 21/04476 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2024:170 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/04541
Published on 06-02-2024
Medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b Sr). 1. Verweer strekkende tot nietigverklaring van (betekening van) oproeping om ter zitting te verschijnen, art. 36e.3 Sv. Is oproeping verzonden naar adres van verdachte in Portugal en naar adres van verdachte in Verenigde Staten? 2. Afwijzing van verzoek tot horen van 2 getuigen. HR: 81.1 RO. Samenhang met 21/04426, 21/04540 en ...

ECLI:NL:HR:2024:163 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/04540
Published on 06-02-2024
Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.b Sr), medeplegen bankieren zonder vergunning, meermalen gepleegd (art. 2:3a Wet op Financieel Toezicht) en medeplegen functioneren als geldtransactiekantoor zonder vergunning, meermalen gepleegd (art. 3 Wet inzake geldtransactiekantoren). 1. Afwijzing van verzoeken tot horen van getuigen. 2. Bewijsklacht gewoontewitwassen. HR: art. 81.1...

ECLI:NL:HR:1985:AC0823 Hoge Raad, 09-04-1985, 78202
Published on 02-02-2024
De opvatting dat, na aanvankelijke weigering, de verdachte alsnog recht zou hebben op een bloedonderzoek vindt geen steun in het recht.

ECLI:NL:HR:1993:2 Hoge Raad, 26-10-1993, 95.231
Published on 01-02-2024
-

ECLI:NL:HR:2024:6 Hoge Raad, 30-01-2024, 22/04681
Published on 31-01-2024
Poging tot doodslag door in 2020 in Nijmegen n.a.v. eerdere ruzie met auto in te rijden op (wegrennende) voetganger (art. 287 Sr) en medeplegen verkopen (art. 2.B Opiumwet) en aanwezig hebben (art. 2.C Opiumwet) van heroïne, cocaïne en amfetamine (meermalen gepleegd). HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2024:79 Hoge Raad, 30-01-2024, 23/02532
Published on 31-01-2024
Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder klager en vennootschap (bedrijf dat handelt in ‘smart drugs’ en ‘designer drugs’) waarvan klager bestuurder is n.a.v. rechtshulpverzoeken van Amerikaanse autoriteiten. 1. Is Rb Oost-Brabant bevoegd om te beslissen op beklag, nu beslaglegging in Baambrugge en Maarssen heeft plaatsgevonden? Art. 5.1.11.1 jo 552a....

ECLI:NL:HR:2024:80 Hoge Raad, 30-01-2024, 23/02531
Published on 31-01-2024
Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder klaagster (bedrijf dat handelt in ‘smart drugs’ en ‘designer drugs’) en haar bestuurder n.a.v. rechtshulpverzoeken van Amerikaanse autoriteiten. 1. Is Rb Oost-Brabant bevoegd om te beslissen op beklag, nu beslaglegging in Baambrugge en Maarssen heeft plaatsgevonden? Art. 5.1.11.1 jo 552a.3 en 552a.4 Sv. 2. Moti...

ECLI:NL:HR:2024:81 Hoge Raad, 30-01-2024, 23/02521
Published on 31-01-2024
Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder klager n.a.v. rechtshulpverzoeken van Amerikaanse autoriteiten. 1. Is Rb Oost-Brabant bevoegd om te beslissen op beklag, nu beslaglegging in Breukelen heeft plaatsgevonden? Art. 5.1.11.1 jo 552a.3 en 552a.4 Sv. 2. Motivering beslissing tot ongegrondverklaring beklag. Is voldaan aan vereiste van dubbele strafbaa...

ECLI:NL:HR:2024:91 Hoge Raad, 30-01-2024, 23/02497
Published on 31-01-2024
Tussenbeschikking HR. Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder vennootschap (fabrikant van chemische producten), waar klager werkzaam is, en haar eigenaar n.a.v. rechtshulpverzoeken van Amerikaanse autoriteiten. Ontvankelijkheid cassatieberoep, gebrekkige volmacht. Voldoet volmacht van advocaat aan griffiemedewerker aan eisen van art. 450.1 jo. 450.3 ...

ECLI:NL:HR:2024:89 Hoge Raad, 30-01-2024, 23/02496
Published on 31-01-2024
Tussenbeschikking HR. Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder klaagster (fabrikant van chemische producten) en haar eigenaar n.a.v. rechtshulpverzoeken van Amerikaanse autoriteiten. Ontvankelijkheid cassatieberoep, gebrekkige volmacht. Voldoet volmacht van advocaat aan griffiemedewerker aan eisen van art. 450.1 jo. 450.3 Sv, nu in e-mailbericht van a...

ECLI:NL:HR:2024:92 Hoge Raad, 30-01-2024, 23/02495
Published on 30-01-2024
Tussenbeschikking HR. Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder klager en zijn vennootschap (fabrikant van chemische producten) n.a.v. rechtshulpverzoeken van Amerikaanse autoriteiten. Ontvankelijkheid cassatieberoep, gebrekkige volmacht. Voldoet volmacht van advocaat aan griffiemedewerker aan eisen van art. 450.1 jo. 450.3 Sv, nu in e-mailbericht van ...

ECLI:NL:HR:2024:26 Hoge Raad, 30-01-2024, 22/04526
Published on 30-01-2024
Poging tot doodslag op zijn zus, zijn zwager en hun minderjarige kinderen (art. 287 Sr) en vernieling van muur, fotolijst en deur (art. 350.1 Sr) door in 2019 in Hengelo met vuurwapen door brievenbus van hun woning te schieten, voorbereidingshandelingen bedrijfsmatige en grootschalige hennepteelt (art. 11a jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet), voorhanden hebben van stroomstootwapen (art. 26.1 WWM) en aan...

ECLI:NL:HR:2024:120 Hoge Raad, 30-01-2024, 22/04384
Published on 30-01-2024
Zedenzaak. Seksueel misbruik van 12-13 jarige jongen door 35-36 jarige eigenaar van hoveniersbedrijf waar jongen werkzaamheden verricht, art. 247 jo. 248.2 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over onbetrouwbaarheid van verklaringen van aangever, art. 359.2 Sv. 2. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangever voldoende steun in fo...

ECLI:NL:HR:2024:124 Hoge Raad, 30-01-2024, 22/01985
Published on 30-01-2024
Voorbereidings- en bevorderingshandelingen m.b.t. handel in cocaïne en MDMA (art. 10a Opiumwet), (medeplegen van) schuldwitwassen m.b.t. bitcoins en opbrengst van verkoop PGP-abonnementen (art. 420quater.1.b Sr) en medeplegen uitvoer cocaïne, MDMA en methamfetamine (art. 2A Opiumwet). Verbeurdverklaring inbeslaggenomen voorwerpen (groot aantal digitale gegevensdragers), art. 33a.1 Sr. Heeft hof...

ECLI:NL:HR:2024:78 Hoge Raad, 30-01-2024, 22/01438
Published on 30-01-2024
Medeplichtigheid aan woningoverval, art. 312.2 Sr. Was (voorwaardelijk) opzet van verdachte mede gericht op (bedreigen met) geweld? Uit art. 47, 48 en 49 Sr volgt dat enerzijds t.a.v. medeplichtige bij bewezenverklaring en kwalificatie moet worden uitgegaan van de door dader verrichte handelingen, ook als opzet van medeplichtige slechts was gericht op deel daarvan en dat anderzijds maximum van ...

ECLI:NL:HR:2024:125 Hoge Raad, 30-01-2024, 21/04944
Published on 30-01-2024
Belaging door gedurende periode van meer dan half jaar aangever en zijn familie veelvuldig te bellen en hun whatsappberichten en e-mailberichten te sturen, nadat aangever de seksuele relatie wilde verbreken (art. 285b Sr). 1. Uitdrukkelijk onderbouwde standpunten t.a.v. gebruik voor bewijs van verklaringen van aangever en vraag of sprake is van stelselmatig, wederrechtelijk en opzettelijk inbre...

ECLI:NL:HR:2024:117 Hoge Raad, 30-01-2024, 21/03102
Published on 30-01-2024
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/02959, 21/02994, 21/03019, 21/03043, 21/03079 en 21/03282 en met 21/03101 en 21/03103 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2024:31 Hoge Raad, 30-01-2024, 23/01010
Published on 30-01-2024
Moord op zwangere vrouw met wie verdachte een buitenechtelijke relatie heeft in 2017 in Enschede (art. 289 Sr). 1. Bewijsklacht. Kon hof bloedsporen in auto van verdachte voor bewijs gebruiken? 2. Bewijsklacht. Heeft hof feiten en omstandigheden, die niet uit bewijsmiddelen blijken, redengevend geacht voor bewezenverklaring? 3. Bewijsklacht. Kon hof oordelen dat door verdediging aangedragen alt...

ECLI:NL:HR:2024:76 Hoge Raad, 30-01-2024, 23/00962
Published on 30-01-2024
Dood door schuld in het verkeer door in 2019 in Lelystad als bestuurder van auto met zeer hoge snelheid te botsen op andere auto als gevolg waarvan twee inzittenden zijn overleden en derde zwaargewond is geraakt, art. 6 WVW 1994. 1. Is sprake van schuld a.b.i. art. 6 WVW 1994? 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 24 maanden en ontzegging van rijbevoegdheid van 5 jaren). Kon hof de opgelegde ...

ECLI:NL:HR:2024:119 Hoge Raad, 30-01-2024, 22/03033
Published on 30-01-2024
Doodslag (art. 287 Sr), meermalen gepleegd, door man en vrouw 9 resp. 17 messteken toe te brengen. 1. Strafoplegging (gevangenisstraf van 15 jaren en 3 maanden) na inwerkingtreding nieuwe regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling. Heeft hof in strijd met art. 7 EVRM en art. 15 IVBPR straf opgelegd die door wijziging van VI-regeling ertoe leidt dat verdachte feitelijk langer van zijn vrijh...

ECLI:NL:HR:2024:116 Hoge Raad, 30-01-2024, 21/03079
Published on 30-01-2024
Medeplegen witwassen van geldbedragen en auto door € 52.810, 45.000 Britse ponden en auto voorhanden te hebben in Weert en England. (art. 420bis.1.b Sr). 1. Rechtsmacht, art. 2 Sr. Heeft hof terecht geoordeeld dat Nederland rechtsmacht heeft over tlgd. feit en OM ontvankelijk is in vervolging? 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van AG die bij benadeling van zaak in hoger beroep betrokken is gewees...

ECLI:NL:HR:2024:115 Hoge Raad, 30-01-2024, 21/03043
Published on 30-01-2024
Voorhanden hebben van pistool en munitie in kantoorruimte (art. 26.1 WWM). Bewijsklacht voorhanden hebben. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02959, 21/02994, 21/03019, 21/03079, 21/03102 en 21/03282 en met 21/03101 en 21/03103 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2024:114 Hoge Raad, 30-01-2024, 21/03019
Published on 30-01-2024
Voorhanden hebben van revolver, geweer en munitie in caravan en schuur (art. 26.1 WWM) en voorbereidingshandelingen t.a.v. productie van synthetische harddrugs door chemicaliën voorhanden te hebben in schuur (art. 10a Opiumwet). 1. Bewijsklacht voorhanden hebben van vuurwapens, munitie en chemicaliën. 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van AG die bij benadeling van zaak in hoger beroep betrokken i...

ECLI:NL:HR:2024:113 Hoge Raad, 30-01-2024, 21/02994
Published on 30-01-2024
Voorhanden hebben van pistool en munitie (art. 26.1 WWM) en witwassen van geldbedrag (€ 100.000)( art. 420bis.1.b Sr). 1. Bewijsklacht witwassen. Is deel van geld (€ 40.000) afkomstig uit enig misdrijf? 2. Onttrekking aan verkeer van vuurwapen. Kon hof vuurwapen (merk A) m.b.t. bewezenverklaarde aan het verkeer onttrekken, nu bewezenverklaring inhoudt dat verdachte een pistool (merk B) voorhand...

ECLI:NL:HR:2024:112 Hoge Raad, 30-01-2024, 21/02959
Published on 30-01-2024
Medeplegen witwassen van geldbedrag door € 52.810 voorhanden te hebben in slaapkamer van woning van verdachte en haar echtgenoot, art. 420bis.1.b Sr. Heeft verdachte geldbedrag voorhanden gehad? Voor(als pleger) “voorhanden hebben” van voorwerp a.b.i. art. 420bis.1 Sr is vereist dat verdachte het voorwerp opzettelijk aanwezig had. Dat houdt in dat verdachte zich bewust was van (waarschijnlijke)...

ECLI:NL:HR:2024:118 Hoge Raad, 30-01-2024, 21/03282
Published on 30-01-2024
Gewoontewitwassen van geldbedragen (€ 85.800 aan fictief loon en €143.445,15) en meubels (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.b Sr). Bewijsklachten. Is het feit van algemene bekendheid is dat bij fictief dienstverband door fictieve werknemer maandelijks 130% van brutoloon in contanten wordt betaald aan fictieve werkgever? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02959, 21/02994, 21/03019, 21/03043, 21/03079 ...

ECLI:NL:HR:2024:72 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/01137
Published on 23-01-2024
Afpersing door een ander in haar woning onder bedreiging van een op vuurwapen gelijkend voorwerp te dwingen tot afgifte van groot geldbedrag (€ 420.000), art. 317.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg (van in hoger beroep afgesplitste zaak). Preliminair verweer dat OM n-o moet worden verklaard in zijn h.b., nu appelschriftuur OvJ niet binnen 2 weken na instellen van h.b. is ingediend, art. 410.1 jo...

ECLI:NL:HR:2024:38 Hoge Raad, 23-01-2024, 23/00293
Published on 23-01-2024
Poging tot doodslag door in 2018 in Eindhoven n.a.v. eerdere ruzie bewapend met (kap)mes naar woning van ander toe te gaan en aldaar met dat mes op die ander in te steken (art. 287 Sr) en beschadiging van inboedel van die woning (art. 350.1 Sr). HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2024:44 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/04903
Published on 23-01-2024
Vergismoord in Katendrecht. (Poging tot) moord (meermalen gepleegd) (art. 289 Sr), voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM) en vernieling van auto en van gevel, raam en gokkast van café (art. 350.1. Sr). 1. Bewijsklacht. Kon onderdeel van requisitoir AG als bewijsmiddel worden gebruikt? Art. 344.1.5 Sv. 2. Schriftuur benadeelde partij (vader van slachtoffer moord). Kon hof oor...

ECLI:NL:HR:2024:75 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/04537
Published on 23-01-2024
Huurmoord in Almere. Medeplegen van moord (art. 289 Sr), eendaadse samenloop van medeplegen van in brand steken van vluchtauto (art. 157.1 Sr) en beschadiging (art. 350.1 Sr) en medeplegen van opzetheling van vluchtauto (art. 416.1.a Sr). Relatieve bevoegdheid bij deelneming, art. 6.2 Sv. 1. Voor het eerst in hoger beroep gevoerd verweer over bevoegdheid van en vervolging voor Rb Midden-Nederla...

ECLI:NL:HR:2024:74 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/04536
Published on 23-01-2024
Huurmoord in Almere. Medeplegen van moord (art. 289 Sr), eendaadse samenloop van medeplegen van in brand steken van vluchtauto (art. 157.1 Sr) en beschadiging (art. 350.1 Sr) en medeplegen van opzetheling van vluchtauto (art. 416.1.a Sr). 1. Bewijsklachten medeplegen van brandstichting, beschadiging en opzetheling. 2. Voorwaardelijke invrijheidstelling. Diende hof in strafmatigende zin rekening...

ECLI:NL:HR:2024:41 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/03809
Published on 23-01-2024
Ontucht met 14-jarig meisje door 30-jarige verdachte, art. 245 Sr. Verweer strekkende tot strafvermindering op de grond dat zonder voorafgaande machtiging van RC op vordering van OvJ historische gegevens omtrent telefoonverkeer m.b.v. telefoon van verdachte zijn opgevraagd en onderzocht, art. 126n Sv. Kon hof volstaan met constatering van vormverzuim wegens geringe inbreuk op persoonlijke leven...

ECLI:NL:HR:2024:73 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/03749
Published on 23-01-2024
Medeplegen vervoeren van harddrugs (art. 2.B Opiumwet), medeplegen uitvoer van harddrugs naar Duitsland (art. 2.A Opiumwet) en eenvoudig witwassen van geldbedrag (€ 25.760) (art. 420bis Sr). 1. Afwijzing van een ttz. in hoger beroep gedaan voorwaardelijk verzoek tot horen van getuige (die in Ironchat (PGP) gesprekken met medeverdachte communiceerde over drugstransport waarbij verdachte de koeri...