Rulings Supreme Court

Here you will find an overview of recent rulings by the Dutch Supreme Court. The rulings are available in Dutch only.

ECLI:NL:HR:2020:1197 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/04981
Published on 09-07-2020
Militaire zaak. Opzettelijke schending van een ambtsgeheim door als adjudant/onderofficier van Koninklijke Marechaussee voor privédoeleinden informatie (over strafrechtelijke onderzoeken) en/of persoons -en/of contactgegevens op te (laten) zoeken in systemen van o.m. politie en KMar, art. 272 Sr. 1. Uitleg bestanddeel ‘enig geheim’. 2. Levert het voor zichzelf (doen) ontsluiten van geheime info...

ECLI:NL:HR:2020:1169 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05065
Published on 09-07-2020
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op geldbedragen onder ander dan klager t.z.v. verdenking van hennepteelt. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t. toepasselijke maatstaf of buiten redelijke twijfel is dat derde die ex art. 552a Sv om teruggave verzoekt als eigenaar moet worden aangemerkt en, zo ja, of zich situatie van art. 94a.4 of 94a.5 Sv voordoet. Door m.b.t. de in...

ECLI:NL:HR:2020:1211 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05066
Published on 09-07-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit illegale handel in medicijnen, gewoontewitwassen en soortgelijke feiten. Methode van uitgebreide kasopstelling, art. 36e.2 Sr. Dient in strafzaak medeveroordeelde verbeurdverklaard geldbedrag (€ 300.490) in mindering te worden gebracht op aan betrokkene opgelegde betalingsverplichting (€ 780.723,19)? Art. 33a.1.b Sr. Hof heeft vastgesteld dat medeveroordeelde in opd...

ECLI:NL:HR:2020:1209 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/03365
Published on 09-07-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit illegale handel in medicijnen en witwassen. Is ’s hofs oordeel dat betrokkene uit ander strafbaar feit (verduistering), waarvoor voldoende aanwijzingen bestaan dat dit door betrokkene is begaan, wederrechtelijk voordeel heeft verkregen, toereikend gemotiveerd? Artikel 36e.2 Sr. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03364 en 18/05066 P.

ECLI:NL:HR:2020:1208 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/03364
Published on 09-07-2020
Medeplegen illegale handel in medicijnen vermeld op bij Opiumwet behorende lijsten I en II, meermalen gepleegd (art. 2.B en 3.B Opiumwet) en witwassen hoeveelheid geld (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). 1. Uos m.b.t. illegale handel t.a.v. gebruik voor bewijs van enkelvoudige fotoconfrontatie en scenario dat niet verdachte maar zijn ex-vriendin gebruiker was van e-mailadres dat voor medicijnha...

ECLI:NL:HR:2020:1267 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/00860
Published on 08-07-2020
Aanwezigheidsrecht, detentie uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegde stukken. P-v tz. in h.b. houdt in dat verdachte, hoewel rechtsgeldig opgeroepen, niet is verschenen maar dat enkel niet gemachtigde raadsman is verschenen, waarna hof verstek heeft verleend. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Uit aan cassatieschriftuur gehechte stukken, waarvan aan herkomst en be...

ECLI:NL:HR:2020:1214 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01744
Published on 08-07-2020
Schuldheling gestolen motorscooter, art. 417bis.1 Sr. Taakstrafverbod a.b.i. art. 22b Sr van toepassing? HR: Uit de tekst van art. 43b Sr en de wetsgeschiedenis moet worden afgeleid dat onder soortgelijke misdrijven i.d.z.v. art. 22b.2.1° Sr, naast misdrijven die in art. 43b Sr “in elk geval” als soortgelijk worden aangemerkt, ook kunnen worden verstaan misdrijven die, gelet op hun locatie in d...

ECLI:NL:HR:2020:1205 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01702
Published on 08-07-2020
Diefstal fietslampjes, art. 310 Sr. Middel klaagt over verwerping dat de weggenomen fietslampjes niet aan een ander toebehoorden (‘res nullius’) zodat geen sprake is van diefstal. HR: 81.1. RO.

ECLI:NL:HR:2020:1217 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01188
Published on 08-07-2020
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en met verkrachting, art. 285 Sr, mishandeling, art. 300 Sr en belaging, art. 285b Sr. Herstelbeslissing. Hof heeft op 26-01-18 uitspraak gedaan in de strafzaak tegen verdachte. Hof heeft op 29-08-18 een “herstelbeslissing” gegeven. Verdachte heeft op 10-09-18 cassatieberoep doen instellen. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:20...

ECLI:NL:HR:2020:1183 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01148
Published on 08-07-2020
Profijtontneming, w.v.v. o.g.v. veroordeling wegens op 19 juni 2014 opzettelijk aanwezig hebben van hennep en hasjiesj (art. 3.C Opiumwet). Heeft hof ten onrechte toepassing gegeven aan art. 36e.3 Sr? HR: Aangezien de bewezenverklaarde feiten zijn gepleegd na 1 juli 2011, kon het hof aan art. 36e.3 Sr slechts toepassing geven indien sprake is van een veroordeling wegens “een misdrijf dat naar d...

ECLI:NL:HR:2020:1229 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01147
Published on 08-07-2020
Openlijke geweldpleging, art. 141 Sr. Middel over beslissing t.a.v. vordering b.p. en de svm ex art. 36f Sr. Kan de deelneming aan de gedragingen in groepsverband verdachte worden toegerekend? HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat t.b.v. in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal te ver...

ECLI:NL:HR:2020:1184 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01083
Published on 08-07-2020
Opzettelijk aanwezig hebben 2092,24 gram hennep en 4,85 gram hasjiesj (art. 3.C Opiumwet). Misdrijf of overtreding? HR: Art. 11.6 Ow is van belang voor de beantwoording van de vraag of de in art. 11.2 Ow bedoelde handelingen een misdrijf dan wel een overtreding opleveren; voor zover deze handelingen betrekking hebben op een hoeveelheid van hennep of hasjiesj van niet meer dan 30 gram zijn zij, ...

ECLI:NL:HR:2020:1203 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01023
Published on 07-07-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen van diefstal. Mededaderschap. Middelen o.m. m.b.t. 1 afwijzing aanhoudingsverzoek en 2. oordeel hof dat w.v.v. aan betrokkene en zijn mededader kan worden toegerekend nu hetgeen de verdediging in h.b. heeft aangevoerd onvoldoende aanknopingspunten vormt om aan te nemen dat betrokkene het geld dat hij en zijn mededader door diefstal bemachtigd hadden, moes...

ECLI:NL:HR:2020:1202 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01022
Published on 07-07-2020
Medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels, art. 311.4 en 5 Sr en medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd, art. 420bis Sr. Middelen m.b.t. 1. afwijzing aanhoudingsverzoek en 2. het bewezenverklaarde medeplegen van en opzet van verdachte op diefstal geldbedragen met valse sleutel. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01023 P.

ECLI:NL:HR:2020:1204 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01505
Published on 07-07-2020
Verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, art. 6 WVW 1994. Kan de bewezenverklaarde schuld aan het verkeersongeval (bocht afsnijden waardoor aanrijding met een fietser is ontstaan) uit de gebezigde bewijsmiddelen worden afgeleid? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1232 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01134
Published on 07-07-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/00996, 19/01006 en 19/01116.

ECLI:NL:HR:2020:1233 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01116
Published on 07-07-2020
1. Medeplegen poging doodslag, art. 287 Sr, medeplegen poging zware mishandeling, art. 302 Sr en medeplegen beschadigen politiemotor, geluidsscherm en wegdek, art. 350.1 Sr door vanuit een rijdende auto een kluis op de openbare weg te gooien 2. Medeplegen diefstal van kluis, art. 311 Sr. Klachten m.b.t. voorwaardelijk opzet en medeplegen. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte ver...

ECLI:NL:HR:2020:1239 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/00996
Published on 07-07-2020
1. Medeplegen poging doodslag, art. 287 Sr, medeplegen poging zware mishandeling, art. 302 Sr en medeplegen beschadigen politiemotor, geluidsscherm en wegdek, art. 350.1 Sr door vanuit een rijdende auto een kluis op de openbare weg te gooien 2. Medeplegen diefstal van kluis, art. 311 Sr. Klachten m.b.t. voorwaardelijk opzet en medeplegen.HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verp...

ECLI:NL:HR:2020:1230 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01006
Published on 07-07-2020
1. Medeplegen poging doodslag, art. 287 Sr, medeplegen poging zware mishandeling, art. 302 Sr en medeplegen beschadigen politiemotor, geluidsscherm en wegdek, art. 350.1 Sr door vanuit een rijdende auto een kluis op de openbare weg te gooien 2. Medeplegen diefstal van kluis, art. 311 Sr. Klachten m.b.t. voorwaardelijk opzet op de dood en medeplegen. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft ve...

ECLI:NL:HR:2020:1086 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/02000
Published on 07-07-2020
Verkeersongeval op 3 september 2016 binnen de bebouwde kom in Nijmegen waardoor zwaar lichamelijk letsel of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan bij 3 slachtoffers. Roekeloos, onder invloed en te hard rijden, art. 6 en 8 WVW 1994. Klachten over oordeel hof dat sprake is van 1. roekeloosh...

ECLI:NL:HR:2020:1158 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/02307
Published on 07-07-2020
Diefstal uit auto d.m.v. braak, art. 311 Sr. Aanhoudingsverzoek door niet-gemachtigd raadsman omdat verdachte heeft aangegeven zijn h.b. te willen doorzetten en hij mogelijk geen weet heeft van de zitting. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:1172 m.b.t. beoordeling van aanhoudingsverzoeken wegens de verhindering van verdachte of zijn raadsman bij de behandeling aanwezig te zi...

ECLI:NL:HR:2020:1206 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/02322
Published on 07-07-2020
Winkeldiefstal gevolgd van geweld, art. 312 Sr. Middelen m.b.t. de (motivering van de) bewezenverklaring. 1. Kan het bewezenverklaarde uit de bewijsmiddelen volgen? 2. Alternatief scenario voldoende gemotiveerd verworpen? 3. Is de aangetroffen telefoon een daderspoor? HR: art. 81.1. RO

ECLI:NL:HR:2020:1231 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/02772
Published on 07-07-2020
Verduistering van geleende fiets, art. 321 Sr. Kan het direct na ontvangst ‘doorlenen’ van een fiets aan een ander worden aangemerkt als wederrechtelijk toe-eigenen van die fiets i.d.z.v. art. 321 Sr? HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat t.b.v. in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te betalen, bij gebreke van betaling en verhaa...

ECLI:NL:HR:2020:1234 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/03610
Published on 07-07-2020
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285.1 Sr), eenvoudige belediging van een ambtenaar (art. 266 en 267 Sr), beschadigen fietsbanden (art. 350.1 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). Middelen o.m. over 1. in de bewezenverklaring voorkomende woorden “als ik jou een keer alleen tegenkom dan leg ik je neer.” Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht? 2. Heeft het h...

ECLI:NL:HR:2020:1228 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/04321
Published on 07-07-2020
Rolbeslissing. Tweede Enkelvoudige Kamer HR. Beslissingen over geheimhouding i.v.m. Europees Onderzoeksbevel. Ter uitvoering van EOB dat was uitgevaardigd door justitiële autoriteiten van Frankrijk is onder belanghebbenden administratie in beslag genomen en zijn digitale gegevens vastgelegd, waarna belanghebbenden o.g.v. art. 552a jo art. 5.4.10.1 Sv klaagschrift hebben ingediend. Verzoek OM in...

ECLI:NL:HR:2020:1227 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/03850
Published on 07-07-2020
Rolbeslissing. Tweede Enkelvoudige Kamer HR. Beslissingen over geheimhouding i.v.m. Europees Onderzoeksbevel. Ter uitvoering van EOB dat was uitgevaardigd door justitiële autoriteiten van Frankrijk is onder belanghebbenden administratie in beslag genomen en zijn digitale gegevens vastgelegd, waarna belanghebbenden o.g.v. art. 552a jo art. 5.4.10.1 Sv klaagschrift hebben ingediend. Verzoek OM in...

ECLI:NL:HR:2020:1199 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05498
Published on 07-07-2020
Medeplegen van voorbereiding van medeplegen van gijzeling en/of medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en/of afpersing, art. 46 Sr, art. 282a Sr, art. 282 Sr, art. 317 Sr. Verdachte en haar dochter zijn met betrokkene 1 in contact gekomen waarbij is besproken 3 personen te ontvoeren en vervolgens losgeld te vragen. Verdachte en haar dochter hebben door hen ver...

ECLI:NL:HR:2020:1198 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/04908
Published on 07-07-2020
Medeplegen van voorbereiding van medeplegen van gijzeling en/of medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en/of afpersing, art. 46 Sr, art. 282a Sr, art. 282 Sr, art. 317 Sr. Verdachte en haar moeder zijn met betrokkene 1 in contact gekomen waarbij is besproken 3 personen te ontvoeren en vervolgens losgeld te vragen. Verdachte en haar moeder hebben door hen verza...

ECLI:NL:HR:2020:1210 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/04634
Published on 07-07-2020
Wildplassen. Ontvankelijkheid verzet strafbeschikking, art 257e.1 Sv. Hof heeft verdachte n-o verklaard omdat verdachte alvorens verzet te doen door betaling van de opgelegde geldboete vrijwillig aan de strafbeschikking heeft voldaan en daarmee afstand heeft gedaan van de mogelijkheid verzet te doen. Middelen, o.m. m.b.t. verwerping verweer dat ondanks vrijwillige betaling verdachte geen afstan...

ECLI:NL:HR:2020:1154 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/03815
Published on 07-07-2020
Als houder van runderen (eigenaar landbouwbedrijf) aan die dieren nodige verzorging onthouden (meermalen gepleegd), art. 37 (oud) Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Bewijsklachten. Is vaststellen van welzijnsaantasting op één bepaald moment voldoende om te komen tot bewezenverklaring dat houder van dieren daaraan nodige verzorging heeft onthouden a.b.i. art. 37 (oud) GWWD? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1213 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/00938
Published on 07-07-2020
1. Smaadschrift, 261 Sr door op een Facebookpagina een bericht te plaatsen waarin het slachtoffer wordt beticht en/of beschuldigd van meineed. 2. Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, 285 Sr. Kan uit b.m. volgen dat verdachte opzettelijk de eer en goede naam van het slachtoffer heeft aangerand door de ttl. van een bepaald feit, met het kennelijk doel om daaraan ruchtbaarheid te ...

ECLI:NL:HR:2020:1215 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/00282
Published on 07-07-2020
Verspreiden, verwerven, in bezit hebben van en zich toegang verschaffen tot kinderporno, meermalen gepleegd, art. 240b Sr. Bijzondere voorwaarde, art. 14c.2.14° Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1968:AB6079 m.b.t. voorwaarde gedrag veroordeelde betreffende en uit ECLI:NL:HR:2016:302 m.b.t. het feit dat een bijz. voorwaarde a.b.i. art. 14c.2.14° Sr niet geacht kan worden gedr...

ECLI:NL:HR:2020:1220 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05548
Published on 07-07-2020
Mishandeling, terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft, art. 300.2 Sr. Middelen m.b.t. 1. verwerping van alternatief scenario en 2. vraag of bewezenverklaring van het zwaar lichamelijk letsel voldoende met redenen is omkleed. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat t.b.v. in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te ...

ECLI:NL:HR:2020:1152 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/03969
Published on 07-07-2020
Rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard (art. 9.2 (eerste volzin) WVW 1994) en rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs zijn geldigheid had verloren en hij bij aanvraag van nieuw rijbewijs moet voldoen aan uit recidiveregeling voortvloeiende voorwaarden (art. 9.2 (tweede volzin) WVW 1994). 1. Bewijsklacht feit 2. Levert besturen van motorrijtuig van categorie B ter...

ECLI:NL:HR:2020:1216 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/00142
Published on 07-07-2020
Jeugdzaak. N-o verklaring in h.b. De rb heeft op 31-05-18 uitspraak – op tegenspraak – gedaan in de strafzaak tegen verdachte en op 11-09-18 een herstelbeslissing gegeven waarbij kort gezegd is bepaald dat in het dictum wordt toegevoegd dat verdachte tot een werkstraf van 120 uur wordt veroordeeld. Verdachte heeft op 17-09-18 hoger beroep ingesteld. Hof heeft geoordeeld dat – anders dan door ve...

ECLI:NL:HR:2020:1201 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05504
Published on 07-07-2020
Mishandeling, begaan tegen zijn kind, meermalen gepleegd, art. 300 jo. 304 Sr, handelen i.s.m. een met toepassing van art. 9.1 Wet tijdelijk huisverbod, gegeven huisverbod en opzettelijk handelen i.s.m. gedragsaanwijzing gegeven ex art. 509hh.1.b Sv. Middelen richten zich tegen de motivering van de strafoplegging, waaronder de duur van de proeftijd van 5 jaar verbonden aan het voorwaardelijk de...

ECLI:NL:HR:2020:1207 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/04179
Published on 07-07-2020
Schriftuur tardief, art. 437.2 Sv. Aangevoerd wordt dat termijnoverschrijding verschoonbaar is, nu mededeling betekening aanzegging in cassatie op achterzijde van aan raadsvrouw verzonden brief is afgedrukt en voorzijde van brief als onderwerp “digitaal procederen bij HR” vermeldt. Levert aangevoerde (geadresseerde hoeft er niet op bedacht te zijn dat achterzijde van brief relevante informatie ...

ECLI:NL:HR:2020:1129 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05515
Published on 07-07-2020
Mishandeling van een ambtenaar, art. 300 jo. art. 304 Sr. Toereikende motivering op beslissing tul? HR: Noch het arrest van het hof noch het bevestigde vonnis van de pr houdt een motivering in t.a.v. de beslissing tot toewijzing van de vordering tul. Deze beslissing is daarom niet voorzien van de in art. 14j.1 (oud) Sr (vanaf 01-01-20: art. 6:6:5.1 jo. art. 6:6:21.1 Sv) vereiste motivering. Vol...

ECLI:NL:HR:2020:1182 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05467
Published on 07-07-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Heeft hof ten onrechte toepassing gegeven aan art. 36e.3 Sr? Hof heeft de bewezenverklaarde feiten gekwalificeerd als 2. opzettelijk handelen i.s.m. het in art. 3.C Opiumwet gegeven verbod; 3. opzettelijk handelen i.s.m. het in art. 3.B Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd; en 4. diefstal. Aangezien de bewezenverklaarde feiten zijn gepleegd na 1 ...

ECLI:NL:HR:2020:1212 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05099
Published on 07-07-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen mensenhandel. Relatieve competentie, bevoegd gerecht in e.a. en in h.b. Was Rb Leeuwarden bevoegd kennis te nemen van ontnemingsvordering in e.a. en is hof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, in h.b. bevoegd, nu in strafzaak Rb Rotterdam oorspronkelijk bevoegde gerecht was en Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen per 1-1-2013 is verv...

ECLI:NL:HR:2010:BO2972 Hoge Raad, 14-12-2010, 09/04626 J
Published on 06-07-2020
Motivering strafoplegging. Hof neemt bij de strafoplegging in aanmerking dat de desinteresse van de verdachte onder meer blijkt uit het feit dat verdachte ervoor gekozen heeft niet ter terechtzitting te verschijnen. HR: art. 81 RO.

ECLI:NL:HR:1994:AD2114 Hoge Raad, 31-05-1994, 96993
Published on 03-07-2020
Aanwezig hebben van (meer dan 30 gram) hennep (meermalen gepleegd), art. 3.C Opiumwet. 1. Beroep op art. 11.4 Ow, inhoudende dat art. 11.2 Ow niet van toepassing is indien het gaat om niet meer dan 30 gram hennep. 2. Valt gehele hennepplant onder hennep a.b.i. Ow? Ad 1. Uitgangspunt dat art. 11.4 Ow strafuitsluitingsgrond inhoudt, berust op onjuiste opvatting. Deze bepaling is slechts van belan...

ECLI:NL:HR:2020:1171 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01482
Published on 01-07-2020
Verduistering in dienstbetrekking, meermalen gepleegd (art. 322 Sr) en witwassen, meermalen gepleegd door verduisterde geldbedragen (€ 1.035.546,46) via internet over te maken naar bankrekening van anderen en geldbedragen om te zetten in bitcoins en andere cryptovaluta, art. 420bis.1.b Sr. 1. Kwalificatie van omzetten van verduisterde geldbedragen in bitcoins als witwassen. Zijn gedragingen van...

ECLI:NL:HR:2020:1167 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01736
Published on 30-06-2020
Jeugdzaak. Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Geen cassatieberoep open, art. 427.2 Sv. ’s Hofs uitspraak heeft betrekking op overtreding van art. 107.1 WVW 1994. Hof heeft voor dat feit geldboete van € 200, subsidiair 4 dagen jeugddetentie opgelegd. O.g.v. art. 427 Sv staat tegen ‘s hofs uitspraak geen cassatieberoep open. Om die reden kan HR cassatieberoep van verdachte niet in beha...

ECLI:NL:HR:2020:1166 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01084
Published on 30-06-2020
Beklag, klaagschrift a.b.i. art. 164.8 WVW 1994 tegen invordering en inhouding rijbewijs. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Rb heeft bij beschikking van 18-12-2018 klaagschrift van klager dat strekt tot teruggave van zijn rijbewijs, ongegrond verklaard. Uit door AG ingewonnen inlichtingen blijkt dat rijbewijs op 5-6-2019 is teruggegeven aan klager. Dit betekent dat klager geen belang meer heeft ...

ECLI:NL:HR:2020:1165 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/00120
Published on 30-06-2020
Cassatieberoep te laat ingesteld, art. 432.1.b Sv. In art. 432.1.b Sv is bepaald dat cassatieberoep moet worden ingesteld binnen 14 dagen na einduitspraak als verdachte op tz. of nadere tz. is verschenen. Volgens stukken is verdachte op tz. in h.b. verschenen. Daarom had o.g.v. art. 432.1.b Sv cassatieberoep moeten worden ingesteld binnen 14 dagen na einduitspraak van hof van 12-12-2018. Beroep...

ECLI:NL:HR:2020:1164 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/05538
Published on 30-06-2020
Openlijke geweldpleging in Gouda, art. 141. Sr. Gebruik voor bewijs van eigen waarneming door hof van camerabeelden. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1163 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/05063
Published on 30-06-2020
Gewapende overval op coffeeshop. Medeplegen diefstal met geweld, art. 312.2.2 Sr. 1. Bewijsklacht. 2. Verzoek tot aanhouding inhoudelijke behandeling teneinde resultaten van meineedonderzoek naar ontlastende verklaring van medeverdachte af te wachten. 3. Uos t.a.v. gestelde aanwezigheid van verdachte als bezoeker in coffeeshop en betrouwbaarheid van ontlastende verklaring van medeverdachte. 4. ...

ECLI:NL:HR:2020:1168 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/03073
Published on 30-06-2020
Cassatieberoep te laat ingesteld, art. 432.2 Sv. In art. 432.2 Sv is bepaald dat cassatieberoep moet worden ingesteld binnen 14 dagen nadat zich omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat uitspraak verdachte bekend is. Akte cassatie houdt in dat verdachte zelf ter griffie is verschenen voor instellen van beroep. Aan voormelde akte is schriftelijk stuk (‘motivering voor cassatie acte...

ECLI:NL:HR:2020:1075 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/03217
Published on 30-06-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit afpersingen. Had hof in strafzaak opgelegde proceskostenveroordeling m.b.t. b.p.’s in mindering moeten brengen op w.v.v.? Art. 36e.8 (oud) Sr. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel v.zv. het ziet op het in mindering brengen van proceskostenveroordelingen t.a.v. b.p.’s A, B, C en E en faalt middel v.zv. het ziet op het in mindering brengen van proceskostenveroo...

ECLI:NL:HR:2020:1161 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/02683
Published on 30-06-2020
Medeplegen telen hennep (art. 3.B Opiumwet) en medeplegen diefstal d.m.v. verbreking (art. 311.1 Sr). Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.c Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding wegens psychische gesteldheid? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AN8587 m.b.t. bijzondere omstandigheden die overschrijding van termijn ...

ECLI:NL:HR:2020:1157 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01833
Published on 30-06-2020
OM-cassatie. Vrijspraak vader die zijn dochter niet heeft ingeschreven op school (overtreding van art. 2.1 Leerplichtwet 1969). Geslaagd beroep op vrijstelling a.b.i. art. 5.b Lpw o.g.v. holistische levensovertuiging. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:1925 m.b.t. onderzoeksplicht rechter indien beroep is gedaan op vrijstellingsgrond a.b.i. art. 5.b Lpw, begrip richting a.b....

ECLI:NL:HR:2020:1159 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/05187
Published on 30-06-2020
Herziening. Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en medeplegen inbreuk maken op auteursrecht van kamer van koophandel, meermalen gepleegd (art. 31b Auteurswet). Aangevoerd wordt dat onderzoek van zaak zou hebben geleid tot vrijspraak indien hof bekend zou zijn geweest met gronden waarop hof medeverdachte heeft vrijgesproken van aan hem tlgd. gedragingen m.b.t. voorwerp waar...

ECLI:NL:HR:2020:1123 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/04205
Published on 30-06-2020
Rijden onder invloed (art. 8.2.a WVW 1994) en snelheidsovertreding (art. 62 jo bord A1 RVV 1990). Executieverjaring i.h.k.v. (gedeeltelijke) toewijzing van vordering tul van voorwaardelijk opgelegde ontzegging bevoegdheid motorrijtuigen te besturen. Is recht tot uitvoering van die bijkomende straf o.g.v. art. 76.1 (oud) Sr jo. art. 70 Sr vervallen? O.g.v. art. 76 (oud) Sr jo. art. 70 Sr vervalt...

ECLI:NL:HR:2020:1162 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01143
Published on 30-06-2020
Woningoverval in Heerhugowaard in 2009. Medeplegen diefstal met geweld van groot geldbedrag (ongeveer € 400.000), art. 312.2.2 Sr. Toereikend bewijs medeplegen? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316 m.b.t. motiveringsplicht voor rechter ingeval medeplegen niet bestaat uit gezamenlijke uitvoering. Daarbij kan van belang zijn in h...

ECLI:NL:HR:2020:1074 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/02310
Published on 30-06-2020
Opzettelijk gebruik maken van vervalste kredietovereenkomst en bankafschriften om krediet te verkrijgen, art. 225.2 Sr. Afwijzing van bij appelschriftuur en ttz. in h.b. gedaan verzoek tot horen van persoon die kredietaanvraag zou hebben ingediend en geschriften zou hebben vervalst en afwijzing (in arrest) van bij pleidooi herhaald voorwaardelijk verzoek tot horen van die getuige. HR: Op redene...

ECLI:NL:HR:2020:1156 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/00650
Published on 30-06-2020
Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel (schedelbreuk) tot gevolg door als uitsmijter van discotheek vervelende bezoeker klap in gezicht te geven, art. 301.2 Sr. Verzuim te beslissen op beroep op noodweerexces? Art. 358.3 Sv. Hof heeft beroep op noodweer gemotiveerd verworpen. Hof heeft door raadsman aangevoerde kennelijk niet tevens opgevat als voldoende duidelijk beroep op noodweerexces waa...

ECLI:NL:HR:2020:1128 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/00390
Published on 30-06-2020
Medeplegen diefstal d.m.v. braak, meermalen gepleegd (art. 311.1 Sr) en opzetheling motor (art. 416.1.a Sr). 1. Bewijsklachten medeplegen gekwalificeerde diefstal. 2. Bewijsklachten opzetheling. 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. en 2. HR: art. 81.1 RO. Ad 3. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat te...

ECLI:NL:HR:2020:1073 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/04075
Published on 30-06-2020
Poging tot doodslag, meermalen gepleegd (art. 287 Sr), opzettelijke brandstichting (art. 157.2 Sr) en vernieling, meermalen gepleegd (art. 350.1 Sr) door verdachte begaan nadat hij door gebruik van amfetamine en wodka in psychose met paranoïde wanen is geraakt. 1. Art. 39 Sr en culpa in causa. Verweer dat feiten niet aan verdachte kunnen worden toegerekend, omdat hij handelde vanuit acute psych...

ECLI:NL:HR:2020:1155 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/03043
Published on 30-06-2020
Diefstal d.m.v. braak uit woning (art. 311.1.5 Sr) en beschadiging bank en deur van politiecel (art. 350.1 Sr). Grondslag controle voertuig. Verweer strekkende tot n-o OM in strafvervolging van verdachte dan wel bewijsuitsluiting. Hof heeft vastgesteld dat door opsporingsambtenaren (A en B) voertuig waarin verdachte zat is stilgezet. Deze opsporingsambtenaren waren bekend met recente woninginbr...

ECLI:NL:HR:2020:1160 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/02483
Published on 30-06-2020
Herziening. Medeplegen aanwezig hebben 40 kilo hennep (art. 3.C jo. 11.5 Opiumwet), medeplegen diefstal (art. 311.1.4 Sr) en witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b Sr). Aangevoerd wordt dat Rb OM n-o zou hebben verklaard indien zij bekend zou zijn geweest met arrest hof in zaak tegen medeverdachte (OM n-o vanwege onrechtmatige inzet van burger in vooronderzoek). HR herhaalt relevante ov...

ECLI:NL:HR:2020:1127 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/01343
Published on 30-06-2020
Medeplegen diefstal d.m.v. braak van motor, meermalen gepleegd (art. 311.1 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Uos betrouwbaarheid herkenningen verbalisanten. 3. Alternatieve verklaring verdachte voor aantreffen dactyloscopische sporen. 4. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1., 2. en 3. HR: art. 81.1 RO. Ad 4. HR ambtshalve: Hof heeft v...

ECLI:NL:HR:2020:1126 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/01342
Published on 30-06-2020
Opzetheling motor, art. 416.1.a Sr. 1. Heeft verdachte motor voorhanden gehad a.b.i. art. 416 Sr? 2. Wist verdachte t.t.v. voorhanden krijgen dat motor door misdrijf verkregen goed betrof, nu hij (gestolen) motor zonder kenteken ’s ochtends vroeg (naar eigen zeggen) op verzoek van vriend in buitenland samen met voor hem onbekende anderen heeft weggezet in parkeergarage? HR: art. 81.1 RO. Samenh...

ECLI:NL:HR:2020:1149 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/01059
Published on 30-06-2020
Medeplegen afpersing, meermalen gepleegd (art. 317.1 en 317.3 jo. 312.2.2 Sr) en oplichting door jonge vrouw door samenweefsel van verdichtsels te bewegen tot aangaan van schulden in de vorm van telefoonabonnementen en afbetalingsregeling voor MacBook (art. 326.1 Sr). 1. Bewijsklacht oplichting. Had aangeefster onjuiste voorstelling van zaken moeten doorzien? 2. Omzetting vervangende hechtenis ...

ECLI:NL:HR:2020:1076 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/03221
Published on 30-06-2020
Medeplegen afpersing, meermalen gepleegd (art. 317.1 en 317.3 jo. 312.2.2 Sr art. 317 Sr) door anderen te dwingen om op eigen naam telefoonabonnementen af te sluiten en telefoons aan hem af te geven. 1. Bewijsminimum art. 342.2. Sv (unus testis). 2. Uos betrouwbaarheid verklaringen aangevers. 3. Denaturering verklaring medeverdachte. 4. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadever...

ECLI:NL:HR:2020:1172 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/03119
Published on 30-06-2020
Diefstal auto, art. 310 Sr. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat hij niet weet waarom verdachte niet ttz. is verschenen maar dat verdachte heeft aangegeven graag aanwezig te willen zijn op tz., door hof afgewezen met overweging dat er geen gronden zijn aangegeven door raadsman die tot toewijzing van aanhoudingsverzoek dienen te leiden. Voldaan aan eis dat concreet omstan...

ECLI:NL:HR:2020:1170 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/03112
Published on 30-06-2020
Medeplegen ‘doen uitgaan’ naar Duitsland van vuurwapens en munitie (meermalen gepleegd) bestemd voor nieuw opgerichte “chapter” van motorclub in Duisburg i.h.k.v. bendeoorlog met andere motorclub, art. 14.1 WWM. 1. Afwijzing (voorwaardelijke) getuigenverzoeken. 2. Bewijsklacht feit 1. Bewezenverklaring gedragingen met nader omschreven wapens slechts mogelijk o.b.v. ‘wapenrapportage’? 3. Bewijsk...

ECLI:NL:HR:2020:1153 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/03114
Published on 30-06-2020
Medeplegen ‘doen uitgaan’ naar Duitsland van 2 automatische vuurwapens en munitie bestemd voor nieuw opgerichte “chapter” van motorclub in Duisburg i.h.k.v. bendeoorlog met andere motorclub, art. 14.1 WWM. Toereikend bewijs medeplegen doen uitgaan wapens en munitie? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316 m.b.t. motiveringsplicht ...

ECLI:NL:HR:2020:1125 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01315
Published on 30-06-2020
OM-cassatie. Vervolging ouders n.a.v. overlijden van hun 8 maanden oude baby t.g.v. geweld in 2010. Vrijspraak moeder t.z.v. medeplegen gekwalificeerde mishandeling (art. 300.2 en 300.3 jo. 304.1 Sr), in hulpeloze toestand laten van aan haar zorg toevertrouwde baby (art. 255 Sr) en door schuld veroorzaken van dood (art. 307.1 Sr) of zwaar lichamelijk letsel (art. 308.1 Sr). 1. Vrijspraak medepl...

ECLI:NL:HR:2020:1124 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01313
Published on 30-06-2020
OM-cassatie. Vervolging ouders n.a.v. overlijden van hun 8 maanden oude baby t.g.v. geweld in 2010. Vrijspraak vader t.z.v. medeplegen gekwalificeerde mishandeling (art. 300.2 en 300.3 jo. 304.1 Sr) en in hulpeloze toestand laten van aan zijn zorg toevertrouwde baby (art. 255 Sr). 1. Vrijspraak medeplegen gekwalificeerde mishandeling. 2. Vrijspraak opzet op in hulpeloze toestand laten van baby....

ECLI:NL:HR:2020:1104 Hoge Raad, 23-06-2020, 18/04530
Published on 23-06-2020
OM-cassatie en cassatie verdachte. Overtreding gebiedsverbod (meermalen gepleegd), art. 184.1 Sr. Strafvervolging vanwege overtreding van bestuurlijk gebiedsverbod nadat RC vordering tul van vervangende hechtenis wegens niet naleving van datzelfde gebiedsverbod (als vrijheidsbeperkende maatregel) heeft afgewezen. 1. Cassatie verdachte. Geen schriftuur. 2. OM-cassatie. Hof heeft OM n-o verklaard...

ECLI:NL:HR:2020:1101 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/04768
Published on 23-06-2020
OM cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag (€ 144.430), (reis)bescheiden en 2 telefoons onder klager, die vanuit Paramaribo op Schiphol is aangekomen, t.z.v. verdenking van witwassen, waarna (reis)bescheiden en geld aan klager zijn teruggegeven. Verzet strafvorderlijk belang van waarheidsvinding zich niet langer tegen opheffing beslag? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt klacht. C...

ECLI:NL:HR:2020:1077 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/03524
Published on 23-06-2020
Uitkeringsfraude. Nalaten gegevens te verstrekken door aan UWV niet te melden dat zij niet in loondienst was bij failliet verklaard bedrijf (art. 227b Sr) en valsheid in geschrift door bij aanvraag WW-uitkeringen gebruik te maken van valse arbeidsovereenkomst en valse salarisspecificaties (art. 225.2 Sr). Heeft hof in strijd met art. 359.2 Sv verzuimd gemotiveerd te beslissen op uos m.b.t. over...

ECLI:NL:HR:2020:1099 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/02400
Published on 23-06-2020
Valsheid in geschrift, art. 225.1 Sr. Middelen over 1. ontoereikende motivering oordeel dat geschrift “in strijd met de waarheid” is en over reactie op u.o.s. over betrouwbaarheid van verklaring daaromtrent en 2. bewijsklacht v.zv. inhoudend “gebruik heeft/gemaakt als ware het echt en onvervalst en opzettelijk heeft/ doen afleveren door tussenkomst van A”. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1106 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/00558
Published on 23-06-2020
Feitelijk leiding geven aan en opdracht geven tot het door een rechtspersoon begaan van bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd (art. 341 (oud) jo. 51 Sr). Bewijsklachten over 1. opzet op de bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers en 2. het oordeel dat verdachte feitelijk leiding zou hebben gegeven aan de verboden gedraging. HR: Art. 81.1 RO. Samenhang met 19/00557.

ECLI:NL:HR:2020:1105 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/00557
Published on 23-06-2020
Feitelijk leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd (art. 341 (oud), jo. art. 51 Sr). Bewijsklachten over 1. opzet op bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers en 2. feitelijk leiding geven aan de B.V. door de verdachte. HR: 81.1 RO. Samenhang met 19/00558.

ECLI:NL:HR:2020:1108 Hoge Raad, 23-06-2020, 20/00592
Published on 23-06-2020
Beklag, beslag n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Duitse autoriteiten op administratie en voorraden onder klaagster (rechtspersoon) t.z.v. verdenking van overtreding Wet dieren. 1. Is sprake van dubbele strafbaarheid? Art. 5.4.4.2 Sv. 2. Kon Rb niet beslissen over hoeveelheid inbeslaggenomen voorwerpen die aan Duitse autoriteiten overgedragen werden en daarover ook geen concrete aanwijzingen ...

ECLI:NL:HR:2020:1071 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/00900
Published on 23-06-2020
Onttrekken van een auto aan het beslag, art. 198 Sr. Bewijsklachten over een onjuiste interpretatie van art. 198.1 Sr en verwerping verweer van verdachte t.a.v. bevoegdheid van de deurwaarder. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1096 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/00291
Published on 23-06-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. bedreiging, art. 285.1 Sr. Na sluiting onderzoek ter kennis van hof (99e kamer) gekomen e-mailbericht van raadsman van verdachte aan medewerker van ressortsparket (met o.m. aanhoudingsverzoek) aan te merken als appelschriftuur houdende grieven a.b.i. art. 410.1 Sv? Nu achteraf gezien blijkt dat door raadsman verstuurde e-mail kennelijk a.g.v. administratieve...

ECLI:NL:HR:2020:1094 Hoge Raad, 23-06-2020, 18/03124
Published on 23-06-2020
Medeplegen mensenhandel (meermalen gepleegd) door uit Polen afkomstige vrouwen naar Nederland over te brengen om daar prostitutiewerkzaamheden te verrichten, art. 273f.1 Sr. 1. Redelijke termijn in e.a. (16 maanden of 2 jaar). Beroep op overschrijding redelijke termijn in e.a. t.a.v. verdachte die t.t.v. behandeling in e.a. in vrijheid is gesteld. 2. Vordering b.p. Kon hof hoger bedrag aan mat...

ECLI:NL:HR:2020:1103 Hoge Raad, 23-06-2020, 14/00625
Published on 23-06-2020
Beklag, beslag van i.h.k.v. rechtshulpverzoek van Duitsland inbeslaggenomen stukken van overtuiging en gegevensdragers onder verschillende rechtspersonen t.z.v. verdenking van marktmanipulatie bij beursgang. Art. 552p (oud) Sv. Heeft Rb met voldoende nauwkeurigheid bepaald op welke stukken van overtuiging en gegevensdragers verleend verlof in de zin van art. 552p (oud) Sv betrekking heeft? Rb h...

ECLI:NL:HR:2020:1102 Hoge Raad, 23-06-2020, 14/00624
Published on 23-06-2020
Beklag ex art. 552a Sv gericht tegen de inbeslagneming van voorwerpen ingevolge een verzoek tot rechtshulp van de Duitse autoriteiten. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 14/00625.

ECLI:NL:HR:2020:1100 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/03559
Published on 23-06-2020
Belediging politieambtenaar, art 266.1 jo. 267.2 Sr. Motivering tul beslissing, art. 14j.1 (oud) Sr. Heeft hof gemotiveerd beslist op vordering tul? Hof heeft tul gelast van voorwaardelijk opgelegde taakstraf van 40 uren en die beslissing niet gemotiveerd. Deze beslissing is daarom niet voorzien van in art. 14j.1 (oud) Sr (vanaf 01-01-2020: art. 6:6:5.1 jo. art. 6:6:21.1 Sv) vereiste motivering...

ECLI:NL:HR:2020:1087 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/01390
Published on 23-06-2020
Medeplegen bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en medeplegen van bedreiging met verkrachting, geuit tegen ex-vriendin van verdachte in filmpjes via “Facebook Live”. 1. Bewijsklacht t.a.v. door hof in bewijsoverwegingen opnemen dat verdachte ttz. in e.a. heeft verklaard eerder te zijn veroordeeld voor verkrachting van het nichtje van aangeefster en aannemelijk was dat zij daarva...

ECLI:NL:HR:2020:1098 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/00810
Published on 23-06-2020
Ontucht met toentertijd 15-jarige pleegdochter (art. 245 Sr). 1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat t.b.v. in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te betalen, bij gebreke van beta...

ECLI:NL:HR:2020:1097 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/00373
Published on 23-06-2020
Schuldheling op Marktplaats gekochte scooteronderdelen, art. 417bis.1.a Sr. Bewijsklacht t.a.v. “redelijkerwijs had moeten vermoeden”. Is verdachte in die mate tekortgeschoten in zijn onderzoeksplicht naar herkomst van scooteronderdelen dat hij met voor schuldheling vereiste aanmerkelijke onvoorzichtigheid heeft gehandeld? In aanmerking genomen dat uit bewijsvoering niet z.m. kan worden afgelei...

ECLI:NL:HR:2020:1033 Hoge Raad, 23-06-2020, 18/05517
Published on 23-06-2020
Verduistering paard dat aangeefster op afbetaling heeft gekocht van verdachte (huurkoop), art. 321 Sr. Behoorde paard niet langer aan verdachte toe a.b.i. art. 321 Sr? Hof heeft vastgesteld dat civiele kamer van hof bij onherroepelijk arrest voor recht heeft verklaard dat rechtsverhouding tussen verdachte en aangeefster m.b.t. paard huurkoop is en dat aangeefster na betaling van 48 maandelijkse...

ECLI:NL:HR:2020:1095 Hoge Raad, 23-06-2020, 18/04751
Published on 23-06-2020
Ontucht met toentertijd 12-jarige dochter door vader (art. 244, 245 en 249 Sr). 1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen dochter voldoende steun in verklaring moeder over gebruik van 3 zakdoeken door verdachte? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM2452...

ECLI:NL:HR:2020:1085 Hoge Raad, 23-06-2020, 18/03101
Published on 23-06-2020
Oplegging TBS t.z.v. (poging tot) uitlokken ontucht door zich op sociale media voor te doen als minderjarig meisje en minderjarige jongens te bewegen ontuchtige handelingen met zichzelf te plegen (art. 248a Sr) en grooming (art. 248e Sr) 1. Verleidingsfeiten aan te merken als ‘geweldsmisdrijven’? Is sprake van misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor onaantastbaarheid van lichaa...

ECLI:NL:HR:2020:1092 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/03289
Published on 23-06-2020
Gekwalificeerde doodslag (art. 288 Sr), vrijheidsberoving (art. 282 Sr) en verkrachting (art. 242 Sr) jonge vrouw in 2017 in Soest en mishandeling beveiligingsmedewerker, meermalen gepleegd (art. 300 Sr). 1. Heeft hof juiste rechtsgevolgen verbonden aan onrechtmatig optreden politie bij arrestatie verdachte? Art. 359a Sv i.g.v. schending van art. 29.2 Sv en art. 3 EVRM. 2. Omzetting vervangende...

ECLI:NL:HR:2020:1072 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/02707
Published on 23-06-2020
Poging doodslag op baby door zijn 27 dagen oude zoontje heen en weer te schudden (shaken baby syndroom), art. 287 Sr. Mag forensisch medisch rapport van deskundige tot bewijs worden gebruikt? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2006:AU9130 m.b.t. selectie en waarderingsvrijheid van feitenrechter van beschikbaar feitenmateriaal en diens motiveringsplicht ex art. 359 lid 2 Sv i.g.v....

ECLI:NL:HR:2020:1093 Hoge Raad, 23-06-2020, 17/05865
Published on 23-06-2020
Haagse borstendokter. Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg (meermalen gepleegd) door als directeur van kliniek in Den Haag borstvergrotende operaties uit te voeren die bij verschillende patiënten leiden tot infecties, art. 300.2 Sr. 1. Opzet op toebrengen van letsel? 2. Beroep op ‘medische exceptie’. 3. Causaal verband tussen gedragingen verdachte en bij patiënten ontstaan letse...

ECLI:NL:HR:2020:1056 Hoge Raad, 16-06-2020, 20/01214
Published on 16-06-2020
Cassatie in het belang van de wet. Beschikking hof tot toekenning van vergoeding voor kosten rechtsbijstand verleend in aan behandeling van strafzaak voorafgegane beklagprocedure, art. 591.2 en 591.5 (oud) Sv jo. art. 591a.2 en 591a.4 (oud) Sv (thans: art. 529.2 en 529.5 jo. art. 530.2 en 530. 4 Sv). Mogelijkheid voor indiener van klaagschrift a.b.i. art. 552a Sv vergoeding te krijgen voor kost...

ECLI:NL:HR:2020:1055 Hoge Raad, 16-06-2020, 20/00962
Published on 16-06-2020
Cassatie in het belang van de wet. Hof heeft i.h.k.v. Wahv aan betrokkene opgelegde (boete)beschikking t.z.v. parkeren in strijd met parkeerverbod vernietigd. Kan Wahv-boete worden opgelegd voor overtreden van verkeersteken/verkeersbord dat gebod of verbod inhoudt, wanneer blijkt dat plaatsing daarvan (nog) niet berust op geldig verkeersbesluit? O.g.v. art. 62 RVV 1990 zijn weggebruikers verpli...

ECLI:NL:HR:2020:1049 Hoge Raad, 16-06-2020, 20/00182
Published on 16-06-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hond (Pekinees) onder klaagster t.z.v. verdenking van dierenmishandeling, waarna Rb klaagster aanwijst als bewaarder van hond en haar beklag ongegrond verklaart. Kon Rb klaagster aanwijzen als bewaarder van hond? Art. 118 Sv. Beslissing Rb luidt: “verklaart het beklag ongegrond”. Overweging in beschikking “wel wordt klaagster aangesteld als bewaarste...

ECLI:NL:HR:2020:1052 Hoge Raad, 16-06-2020, 19/03476
Published on 16-06-2020
Geen afschrift appeldagvaarding verzonden naar raadsvrouw, art. 48 Sv. HR: middel slaagt. Redenen daarvoor staan vermeld in de CAG. CAG: Bij de stukken bevindt zich een stelbrief van een advocaat, terwijl niet blijkt dat een afschrift van de dagvaarding aan haar is gezonden. Ttz. In h.b. is noch verdachte noch diens raadsvrouw verschenen. Uit het voorgaande vloeit het ernstige vermoeden voort d...

ECLI:NL:HR:2020:1048 Hoge Raad, 16-06-2020, 19/03347
Published on 16-06-2020
Beklag, beslag op o.m. iMac met groot aantal medische gegevens over ambulancevervoer onder directeur van bedrijf dat internationaal ambulancevervoer regelt t.z.v. verdenking van gijzeling en poging tot zware mishandeling. Afgeleid verschoningsrecht van directeur internationaal ambulancevervoer m.b.t. medische gegevens, dat is afgeleid van verschoningsrecht van onbekende (buitenlandse) artsen, a...

ECLI:NL:HR:2020:1024 Hoge Raad, 16-06-2020, 19/03045
Published on 16-06-2020
Economische zaak. Wet Dieren. Middelen over de kwalificaties van het kort gezegd overtreden van bepalingen in art. 2.2 Wet Dieren als economisch delict en het (voorwaardelijk) opzet op het onvolledig bijhouden van een register, art. 2.2 lid 10 onder I Wet Dieren jo. art. 2.10 Besluit houders van dieren. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03041 en 19/03042.

ECLI:NL:HR:2020:1023 Hoge Raad, 16-06-2020, 19/03042
Published on 16-06-2020
Economische zaak. Als veehouder (maatschap) bij herhaling niet op juiste wijze verzorgen en voederen van schapen en runderen, overtredingen van Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Strafmotivering (geldboete van € 3.750 en 3 geldboetes van € 250). In strafverzwarende zin betrekken in strafoplegging van strafrechtelijke veroordeling die nog niet onherroepelijk is voorafgaand aan begaan bewez...

ECLI:NL:HR:2020:1022 Hoge Raad, 16-06-2020, 19/03041
Published on 16-06-2020
Economische zaak. Nu het cassatiemiddel is ingetrokken, kan verdachte in het beroep niet worden ontvangen (vgl. ECLI:NL:HR:2001:AD4299). Samenhang met 19/03042 en 19/03045.

ECLI:NL:HR:2020:1028 Hoge Raad, 16-06-2020, 19/02893
Published on 16-06-2020
Opzetheling merkbril, art. 416.1.a Sr. 1. Bewijsklacht. Wetenschap misdadige herkomst. 2. Strafmotivering. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1047 Hoge Raad, 16-06-2020, 19/01821
Published on 16-06-2020
Art. 423.4 Sv. Casus: 5 feiten, bij de rb veroordeling voor alle 5, 1 hoofdstraf opgelegd. H.b. alleen t.a.v. 2 feiten. Hof spreekt vrij van die 2 feiten en geeft strafbepaling cfm. art. 423.4 Sv voor de andere 3. Middel tegen het ook uit h.b. houden van beslagbeslissingen die volgens het hof aan die 3 niet aan de orde zijnde feiten zijn gekoppeld en middel over de redelijke termijn in cassatie...

ECLI:NL:HR:2020:1034 Hoge Raad, 16-06-2020, 19/01651
Published on 16-06-2020
Herziening. Openlijke geweldpleging met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg in 2007 in Arnhem, art. 141.2.2 Sr. Aangevoerd wordt dat hof aanvrager zou hebben vrijgesproken indien hof bekend zou zijn geweest met bij aanvraag gevoegd(e) analyse, rapport en handgeschreven verklaringen. HR: Op in CAG vermelde gronden kan het in aanvraag aangevoerde niet worden aangemerkt als gegeven a.b.i. art. 457...

ECLI:NL:HR:2020:1035 Hoge Raad, 16-06-2020, 19/01495
Published on 16-06-2020
Jeugdzaak. Smaadschrift door deel van politieverklaring van aangeefster over betrokkenheid van verdachte bij brandstichting op Snapchat te plaatsen met daarbij tekst “snitch van Parkwijk” (art. 261.2 Sr) en medeplegen brandstichting boot (art. 157.1 Sr). 1. Smaadschrift. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat verdachte door tll. van bepaald feit eer en/of goede naam van aangeefster heeft aan...

ECLI:NL:HR:2020:942 Hoge Raad, 16-06-2020, 18/05394
Published on 16-06-2020
Poging tot zware mishandeling met voorbedachte raad door samen met ander in auto naar woning van aangever te rijden, die woning binnen te stormen en aangever met boksbeugel tegen zijn gezicht te slaan, art. 303.1 Sr. Bewezenverklaring voorbedachte raad toereikend gemotiveerd? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:963 m.b.t. voorbedachte raad en motiveringsplicht rechter. Hof he...

ECLI:NL:HR:2020:1032 Hoge Raad, 16-06-2020, 18/03088
Published on 16-06-2020
Mensenhandel t.a.v. minderjarige (art. 273f.1.5 Sr) en onttrekken van minderjarige aan gezag (art. 279.1 Sr) door 17-jarig meisje, dat in gesloten instelling voor jeugdpsychiatrie verblijft, op te halen bij die instelling, mee naar huis te nemen, bij hem te laten logeren en te helpen bij werk in prostitutie. 1. Heeft moeder van aangeefster verklaring afgelegd zonder dat zij als getuige was beëd...

ECLI:NL:HR:2020:1057 Hoge Raad, 16-06-2020, 18/04476
Published on 16-06-2020
Verkrachting (art. 242 Sr) van en doodslag (art. 287 Sr) op toentertijd 15-jarig meisje in (de buurt van) Eindhoven in 1995 door toentertijd 28-jarige verdachte. Cold case. 1. Beperking cassatieberoep t.a.v. beslissingen over vorderingen b.p.’s. Is HR bevoegd te oordelen over middelen b.p.’s, nu verdachte zijn beroep t.a.v. beslissingen hof over vorderingen b.p.’s heeft ingetrokken? 2. Verzuim ...

ECLI:NL:HR:2020:1050 Hoge Raad, 16-06-2020, 19/01243
Published on 16-06-2020
Doodslag (art. 287 Sr) en gekwalificeerde doodslag (art. 288 Sr) op dezelfde dag in januari 2013 te Groningen. Middelen over het oogmerk bij de gekwalificeerde doodslag op A en het (voorwaardelijk) opzet op de dood bij B, het verschil bij het toerekenen van beide feiten en de combinatie van gevangenisstraf (van 24 jaar) en tbs met dwangverpleging. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1054 Hoge Raad, 16-06-2020, 18/02713
Published on 16-06-2020
Mislukte ripdeal in hotel te Zeist, waarbij persoon (Colombiaan) om het leven is gekomen. (Poging tot) doodslag, art. 287 Sr. 1. Noodweer, proportionaliteitseis. Staat afvuren van meerdere kogels in redelijke verhouding tot verschijning van gewapende man met bivakmuts uit badkamer? 2. Noodweerexces. Inconsistentie tussen motivering verwerping beroep op noodweerexces en motivering bewezenverklar...

ECLI:NL:HR:2020:1053 Hoge Raad, 16-06-2020, 18/03307
Published on 16-06-2020
Economische zaak. Incident bij Makkinga waar bij het schoonmaken van een mestsilo 3 personen zijn overleden en 1 persoon zwaargewond is geraakt. Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidsomstandhedenbesluit. Middelen over causaal verband tussen de verzuimen en het te verwachten levensgevaar of de ernstige schade aan de gezondheid van de werknemers en dat verdachte redelijkerwijs moest weten dat levens...

ECLI:NL:HR:2020:1051 Hoge Raad, 16-06-2020, 18/03306
Published on 16-06-2020
Economische zaak. Incident bij Makkinga waar bij het schoonmaken van een mestsilo 3 personen zijn overleden en 1 persoon zwaargewond is geraakt. Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidsomstandhedenbesluit. Middelen over causaal verband tussen de verzuimen en het te verwachten levensgevaar of de ernstige schade aan de gezondheid van de werknemers en dat verdachte redelijkerwijs moest weten dat levens...

ECLI:NL:HR:1986:AC9355 Hoge Raad, 20-05-1986, 1752
Published on 15-06-2020
Cassatie in belang der wet. Beschikking op verzoek ex art. 591a Sv na vrijspraak in strafzaak. Vallen advocaatkosten t.z.v. advisering en opstelling verzoekschrift strekkende tot toepassing van art. 591a Sv onder kosten van raadsman a.b.i. art. 591a.2 Sv, nu deze kosten zijn ontstaan na beëindiging van strafzaak? Onder ‘’kosten van raadsman’’ waarvoor vergoeding uit 's Rijks kas kan worden toeg...

ECLI:NL:HR:2020:1007 Hoge Raad, 09-06-2020, 18/04774
Published on 09-06-2020
Openlijke geweldpleging (art. 141.1 Sr). Dient relaas van “de auditu-verklaring” van onbekende centralist over wat onbekende “112-melder” heeft gezegd te worden aangemerkt als anonieme verklaring a.b.i. art. 344a.3 Sv? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1999:ZD1460 m.b.t. motiveringsplicht rechter ex art. 360.1 Sv t.a.v. gebruik voor bewijs van schriftelijk bescheid houdende verk...

ECLI:NL:HR:2020:1027 Hoge Raad, 09-06-2020, 19/04983
Published on 09-06-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hond (Maltezer Leeuwtje) onder derde, waarna strafzaak is geseponeerd en hond in bewaring is gegeven aan dochter van klaagster. Oordeel Rb dat klaagster niet redelijkerwijs als rechthebbende op hond kan worden aangemerkt begrijpelijk? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Redenering Rb dat hond al langere tijd bij bewaarster verbleef, door haar werd v...

ECLI:NL:HR:2020:843 Hoge Raad, 09-06-2020, 19/03868
Published on 09-06-2020
Winkeldiefstal, art. 310 Sr. Wegnemen van sloffen sigaretten uit kantoorgedeelte supermarkt. Voltooide diefstal of poging aangezien de sigaretten zich nog in de winkel bevonden? HR: 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1021 Hoge Raad, 09-06-2020, 19/03677
Published on 09-06-2020
Caribische zaak. Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. Hof heeft betrokkene betalingsverplichting opgelegd van Afl. 1.097.684,50 aan Aruba. 1. Mogen w.v.v. en betalingsverplichting in buitenlandse valuta worden uitgedrukt? 2. Moment van omrekening. Kon hof bij berekenen van tegenwaarde van betalingsverplichting in Arubaanse florijnen uitgaan van wisselkoers op laatste dag van bewezenverklaard...

ECLI:NL:HR:2020:1030 Hoge Raad, 09-06-2020, 19/02626
Published on 09-06-2020
Schietpartij in Lithoijen. Medeplegen voorhanden hebben van munitie, art. 26.1 WWM. Meervoudige kwalificatie. Heeft hof ten onrechte “meermalen gepleegd” toegevoegd aan kwalificatie? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: In ECLI:NL:HR:1997:ZD0737 heeft HR geoordeeld dat voorhanden hebben van aantal patronen van categorie III slechts één strafbaar feit oplevert. In EC...

ECLI:NL:HR:2020:1029 Hoge Raad, 09-06-2020, 19/02549
Published on 09-06-2020
Schietpartij in Lithoijen. Medeplegen voorhanden hebben van munitie, art. 26.1 WWM. Meervoudige kwalificatie. Heeft hof ten onrechte “meermalen gepleegd” toegevoegd aan kwalificatie? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: In ECLI:NL:HR:1997:ZD0737 heeft HR geoordeeld dat voorhanden hebben van aantal patronen van categorie III slechts één strafbaar feit oplevert. In EC...

ECLI:NL:HR:2020:1020 Hoge Raad, 09-06-2020, 19/01811
Published on 09-06-2020
Caribische zaak. Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen van grote geldbedragen verstopt in gemalen kip/kiprollade vanuit Nederland naar o.m. Aruba te transporteren. Voor zijn bijdrage ontving betrokkene een percentage van het getransporteerde geld als commissie. (Motiverings)klachten m.b.t. schatting w.v.v. HR: art. 80a RO. Samenhang met 17/05554 A, 19/03677 PA en 19/01819 A.

ECLI:NL:HR:2020:1019 Hoge Raad, 09-06-2020, 19/01810
Published on 09-06-2020
Caribische zaak. Medeplegen van gewoontewitwassen door grote geldbedragen verstopt in gemalen kip/kiprollade vanuit Nederland naar o.m. Aruba te transporteren. Voor zijn bijdrage ontving verdachte een percentage van het getransporteerde geld als commissie. 1. uos-klachten en 2. kwalificatie-uitsluitingsgrond bij witwassen. HR: art. 80a RO. Samenhang met 19/05554 A, 19/03677 PA en 19/01811PA.

ECLI:NL:HR:2020:1026 Hoge Raad, 09-06-2020, 19/00371
Published on 09-06-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen passieve ambtelijke omkoping. Amsterdamse marktmeester zaak. 1. Verhouding uitspraak in hoofdzaak en ontnemingszaak. Kon hof gelet op EHRM uitspraak Van de Kolk-Nederland arrest in hoofdzaak ten grondslag leggen aan beslissing in ontnemingszaak? 2. Derdenwerking van schending van recht op rechtsbijstand. Staat “schutznorm” in de weg aan beroep op schendin...

ECLI:NL:HR:2020:842 Hoge Raad, 09-06-2020, 18/04824
Published on 09-06-2020
Syriëganger. Voorbereiden en/of bevorderen van de in art. 157, 288a, 289 jo 83 Sr genoemde misdrijven, te weten brandstichting, doodslag en/of moord, begaan met een terroristisch oogmerk (art. 96.2 Sr). Middelen over (motivering) bewezenverklaring en afwijzing getuigenverzoek. HR: art. 81.1. RO.

ECLI:NL:HR:2020:1025 Hoge Raad, 09-06-2020, 18/04061
Published on 09-06-2020
Overtreding Leerplichtwet 1969 (Lpw) door moeder wegens het niet zorgdragen van geregeld schoolbezoek van haar dochter (een kwalificatie-plichtige jongere), art. 4a Lpw. Middel klaagt dat uit b.m. niet kan worden afgeleid dat verdachte niet aan haar verplichting heeft voldaan zorg te dragen voor geregeld schoolbezoek van haar dochter. HR: Art. 81.1 RO. Samenhang met 18/04055J.

ECLI:NL:HR:2020:1031 Hoge Raad, 09-06-2020, 18/04055
Published on 09-06-2020
Jeugdzaak. Als jongere die kwalificatieplichtig is verplichting tot geregeld volgen van onderwijs niet nakomen door veelvuldig ongeoorloofd afwezig te zijn van school, art. 26.2 Leerplichtwet 1969. Beroep op vrijstelling wegens ziekte a.b.i. art. 11.d Lpw. Volstaat enkele ziekmelding a.b.i. art. 12 Lpw? Opvatting dat voor geslaagd beroep op vrijstelling van geregeld schoolbezoek a.b.i. art. 11....

ECLI:NL:HR:2020:1009 Hoge Raad, 09-06-2020, 18/02984
Published on 09-06-2020
Mensenhandel, meermalen gepleegd (art. 273f Sr). 1. Innerlijke tegenstrijdigheid tussen motivering bewezenverklaring en motivering (deel)vrijspraak. 2. In strijd met art 6 EVRM nagelaten ambtshalve (belastende) getuigen op te roepen en ttz. te horen? 3. Bewijsminimum (unus testis), art. 342.2 Sv. 4. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1....

ECLI:NL:HR:2020:1018 Hoge Raad, 09-06-2020, 17/05554
Published on 09-06-2020
Caribische zaak. Medeplegen van gewoontewitwassen door grote geldbedragen verstopt in gemalen kip/kiprollade vanuit Nederland naar o.m. Aruba te transporteren. Voor zijn bijdrage ontving de verdachte een percentage van het getransporteerde geld als commissie. Middelen over o.m. 1. oordeel hof m.b.t. geloofwaardigheid verklaring verdachte en 2. het ten onrechte door het hof niet bevelen dat tijd...

ECLI:NL:HR:2020:870 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/05287
Published on 02-06-2020
Witwassen geldbedrag (ongeveer € 40.000), goud en auto, art. 420bis.1.b Sr. Motivering verbeurdverklaring € 22.000, art. 33a.1.b Sr. Behoort geldbedrag aan verdachte toe? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:892 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/03681
Published on 02-06-2020
Valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) door e-mails te sturen aan 2 klanten van zijn opdrachtgever teneinde facturen op eigen rekening te innen, art. 225.1 Sr. 1. Begrijpelijkheid ’s hofs oordeel dat appeldagvaarding door verdachte in persoon in ontvangst is genomen. 2. Bewijsklacht bewezenverklaarde periode. Eén van de e-mails is vóór bewezenverklaarde periode verzonden. 3. Vordering b.p. ...

ECLI:NL:HR:2020:869 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/05258
Published on 02-06-2020
Medeplegen voorbereidingshandelingen hennepteelt door voorwerpen bestemd voor hennepteelt te koop aan te bieden en voorhanden te hebben in zijn winkel (art. 11a Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben hennep (art. 3.C Opiumwet). 1. Bewijsklacht medeplegen voorbereidingshandelingen. 2. Bewijsklacht voorbereidingshandelingen. Heeft verdachte voorwerpen te koop aangeboden? 3. Bewijsklacht voorbere...

ECLI:NL:HR:2020:937 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/04767
Published on 02-06-2020
Bedreiging, art. 285.1 Sr. Discrepantie tussen strafoplegging (gevangenisstraf van 54 dagen, waarvan 7 dagen voorwaardelijk) en strafmotivering. Strafoplegging onbegrijpelijk door gevangenisstraf op te leggen waarvan onvoorwaardelijk deel uitstijgt boven in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd (17 dagen)? In aanmerking genomen dat hof blijkens zijn strafmotivering onmiskenbaar...

ECLI:NL:HR:2020:983 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/04383
Published on 02-06-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat betrokkene mogelijk geen weet heeft van tz., door hof afgewezen o.g.v. overweging dat er vanuit kan worden gegaan dat oproeping betrokkene niet heeft bereikt maar dat hof in hetgeen door raadsman naar voren is gebracht geen aanleiding ziet om onderzoek ttz. aan te houden. Dient in ontnem...

ECLI:NL:HR:2020:933 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/04173
Published on 02-06-2020
Overval op woning in Rotterdam. Medeplegen diefstal met geweld, art. 312.2.2 Sr. 1. Schriftuur b.p.’s. Levert behandeling van deel van vorderingen van b.p.’s onevenredige belasting van strafgeding op? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Hof heeft geoordeeld dat vorderingen van b.p.’s A en B (grootouders) t.z.v. materiële schade deel...

ECLI:NL:HR:2020:934 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/04126
Published on 02-06-2020
Overval op woning in Rotterdam. Medeplegen diefstal met geweld, art. 312.2.2 Sr. 1. Redelijke termijn in h.b. (16 maanden of 2 jaar). Heeft hof ten onrechte tot uitgangspunt genomen dat berechting in h.b. binnen twee jaar had moeten plaatsvinden, nu verdachte t.t.v. behandeling in h.b. in vrijheid is gesteld? 2. Schriftuur b.p.’s. Levert behandeling van deel van vorderingen van b.p.’s onevenred...

ECLI:NL:HR:2020:977 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/03171
Published on 02-06-2020
Woninginbraken in Haarlem. Medeplegen (poging tot) gekwalificeerde diefstal (meermalen gepleegd), art. 311.1 Sr. 1. Motivering oplegging schadevergoedingsmaatregelen, art. 36f Sr. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichtingen opgelegd om aan Staat ten behoeve van in a...

ECLI:NL:HR:2020:976 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/02826
Published on 02-06-2020
Woninginbraken in Haarlem. Medeplegen (poging tot) gekwalificeerde diefstal (meermalen gepleegd), art. 311.1 Sr. 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Uos t.a.v. strafmaat (gevangenisstraf van 8 maanden). 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1 en 2. HR: art. 81.1 RO. Ad 3. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat ...

ECLI:NL:HR:2020:908 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/01341
Published on 02-06-2020
Rijden onder invloed door recidiverende beginnend bestuurder snorfiets, art. 8.3.a WVW 1994. 1. Levert veroordeling verdachte i.v.m. toepasselijkheid van recidiveregeling van art. 123b WVW 1994 strijd op met art. 6 en 7 EVRM en beginselen van behoorlijke procesorde? 2. Strafmotivering. Moet strafrechter rekening houden met omstandigheid dat onherroepelijke veroordeling ex art. 123b WVW 1994 tot...

ECLI:NL:HR:2020:975 Hoge Raad, 02-06-2020, 19/00762
Published on 02-06-2020
Poging tot medeplegen invoer 250 kilo cocaïne in Nederland door als bemiddelaar op te treden tussen leverancier van cocaïne in Colombia en afnemers van cocaïne in Nederland, terwijl politie ingrijpt op het moment dat cocaïne voor kust van Colombia op zee drijft in afwachting van vaststelling van kredietwaardigheid kopers. Strafbare poging. Begin van uitvoering van binnen grondgebied brengen van...

ECLI:NL:HR:2020:980 Hoge Raad, 02-06-2020, 19/00606
Published on 02-06-2020
Straatroof in Breda. Diefstal met geweld op de openbare weg, art. 312.2.1 Sr. Ondervragingsrecht. Schending art. 6 EVRM, nu hof verklaringen van aangever voor bewijs heeft gebruikt, terwijl verdediging hem in geen enkel stadium van het geding heeft kunnen ondervragen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1008 Hoge Raad, 02-06-2020, 20/00613
Published on 02-06-2020
OM-cassatie. Beklag, klaagschrift ex art. 552a Sv ingediend door verpleegkundige (centralist meldkamer) en haar werkgever (geneeskundige meldkamer) tegen vordering OvJ tot verstrekking van gevoelige gegevens (meldkamergesprek) ex art. 126nf Sv, nadat alarmnummer van meldkamer is gebeld i.v.m. aantreffen van bejaarde vrouw die is overleden en vervolgens o.g.v. nader onderzoek vermoeden is gereze...

ECLI:NL:HR:2020:893 Hoge Raad, 02-06-2020, 19/00935
Published on 02-06-2020
Voorhanden hebben creditcardmes op luchthaven in Eindhoven, art. 13.1 WWM. Beroep op art. 7 EVRM. Kan creditcardmes worden aangemerkt als blank wapen dat uiterlijk gelijkt op ander voorwerp dan wapen a.b.i. art. 2.1.4 WWM? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:982 Hoge Raad, 02-06-2020, 19/01250
Published on 02-06-2020
Witwassen geldbedrag (€ 194.140), art. 420bis.1.b Sr. Vordering tot herroeping VI a.b.i. art. 15i (oud) Sr t.z.v. verdachte die o.g.v. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende straffen en voorwaardelijke sancties naar Nederland is overgebracht om zijn in Verenigd Koninkrijk opgelegde gevangenisstraf uit te zitten. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:995 Hoge Raad, 02-06-2020, 19/01493
Published on 02-06-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Hof heeft betrokkene ex art. 416.2 Sv n-o verklaard in zijn h.b. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat het hem niet is gelukt om in contact te komen met betrokkene, door hof afgewezen o.g.v. overweging dat oproeping voor tz. in h.b. correct is betekend en dat niets is aangevoerd op grond waarvan zaak zou moeten worden aangeho...

ECLI:NL:HR:2020:987 Hoge Raad, 02-06-2020, 19/02297
Published on 02-06-2020
Verlofverlening Rb aan R-C a.b.i. art. 552p.2 (oud) Sv n.a.v. verzoek om rechtshulp m.b.t. goederen t.b.v. verstrekking aan Verenigde Staten. Geheime procedure over vordering ex art. 552p (oud) Sv. Ontvankelijkheid cassatieberoep belanghebbende t.a.v. verzoek tot vertrekking processtukken en verzoek OM tot vertrouwelijke behandeling cassatieberoep en beschikking HR. Rb heeft gevorderd verlof ve...

ECLI:NL:HR:2020:979 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/04429
Published on 02-06-2020
Medeplegen eenvoudige bankbreuk, art. 340.3 (oud) Sr. Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/04239.

ECLI:NL:HR:2020:978 Hoge Raad, 02-06-2020, 18/04239
Published on 02-06-2020
Faillissementsfraude door als feitelijk bestuurder van gefailleerde rechtspersoon niet alles in het werk te stellen wat van hem kon en mocht worden gevergd om administratie in ongeschonden staat tevoorschijn te brengen, art. 342.3 (oud) Sr. Bewijsklacht. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat het aan verdachte “te wijten is” dat administratieve bescheiden niet in ongeschonden staat tevoorsch...

ECLI:NL:HR:2020:981 Hoge Raad, 02-06-2020, 19/00856
Published on 02-06-2020
Medeplegen smaadschrift door publicatie boek waarin aangever in verband wordt gebracht met moord waarvoor ander onherroepelijk is veroordeeld, art. 261.2 Sr. 1. Afwijzing getuigenverzoeken. 2. Uos dat vervolging verdachte is gebaseerd op valse aangifte van aangever. 3. Beroep op art. 261.3 Sr. 4. Strafoplegging in strijd met art. 7 Grondwet, art. 10 EVRM en art. 19 IVBPR wegens gebrek aan ‘’pre...

ECLI:NL:HR:2020:841 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/00870
Published on 26-05-2020
Moord op ex-vrouw door haar 's nachts tijdens haar slaap te bedwelmen met ether en daarna enkele minuten kussen op haar gezicht te houden, art. 289 Sr. Bewijsklachten t.a.v. 1. opzet en 2. voorbedachten rade. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2020:931 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/04799
Published on 26-05-2020
Executie-uitlevering van opgeëiste persoon (Turkse nationaliteit) naar Turkije t.z.v. veroordeling voor doodslag, poging tot doodslag (meermalen gepleegd) en zonder vergunning dragen van wapen . 1. Geen beslissing op aanhoudingsverzoek? 2. Beroep op dreigende en reeds voltooide mensenrechtenschending. 3. Onvoldoende duidelijke vermelding feiten, art. 28.3 UW. Ad 1. en 2. HR: art. 81.1 RO. Ad 3...

ECLI:NL:HR:2020:920 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/02974
Published on 26-05-2020
Poging tot doodslag door tijdens een gevecht in de buik van het slachtoffer te steken, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2020:915 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/02926
Published on 26-05-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 23 auto’s onder klager (eigenaar bedrijf dat bestaat uit in- en verkoop en onderhoud van auto’s) t.z.v. verdenking van witwassen. Kennelijk oordeel Rb dat voortduren van beslag op auto’s niet in overeenstemming is met eis van proportionaliteit toereikend gemotiveerd? HR: Op redenen vermeld in CAG is klacht gegrond. CAG: Rb overweegt dat zij “belang v...

ECLI:NL:HR:2020:912 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/02065
Published on 26-05-2020
Deelname (als leider) aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met handel in hennepstekken (art. 11a (oud) Opiumwet), medeplegen bedrijfsmatige teelt grote hoeveelheid hennep (art. 3.B jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet), medeplegen aanwezig hebben grote hoeveelheid hennep (art. 3.C jo. 11. 5 Opiumwet) en medeplegen voorhanden hebben stroomstootwapen (art. 26.1 WWM) en gasdrukpistoo...

ECLI:NL:HR:2020:911 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01967
Published on 26-05-2020
Deelname aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met handel in hennepstekken (art. 11a (oud) Opiumwet) en medeplegen van bedrijfsmatige teelt grote hoeveelheid hennep, meermalen gepleegd (art. 3.B jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet). Bewijsklachten Promis-werkwijze. Is bewezenverklaring toereikend gemotiveerd in het licht van motiveringseisen die gelden bij toepassing Promis-werkwi...

ECLI:NL:HR:2020:910 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01929
Published on 26-05-2020
Deelname aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met handel in hennepstekken (art. 11a (oud) Opiumwet) en medeplegen van bedrijfsmatige teelt grote hoeveelheid hennep, meermalen gepleegd (art. 3.B jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet). Bewijsklachten Promis-werkwijze. Is bewezenverklaring toereikend gemotiveerd in het licht van motiveringseisen die gelden bij toepassing Promis-werkwi...

ECLI:NL:HR:2020:909 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01885
Published on 26-05-2020
Deelname aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met handel in hennepstekken (art. 11a (oud) Opiumwet) en medeplegen bedrijfsmatige teelt grote hoeveelheid hennep (art. 3.B jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet). Promis-werkwijze. 1. Beslist op uos strekkende tot vrijspraak hennepteelt (feit 2)? Art. 359.2 Sv. 2. Kon hof bij bewijsoordeel (t.a.v. deelname criminele organisatie en henn...

ECLI:NL:HR:2020:932 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01001
Published on 26-05-2020
(Medeplegen) oplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr), medeplegen witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis Sr) en als bestuurder van failliete rechtspersoon ter bedrieglijke verkorting van rechten van schuldeisers niet voldoen aan verplichtingen t.a.v. voeren van administratie en bewaren van boeken (art. 342 Sr). 1. Strafmotivering t.a.v. opgave redenen die hebben geleid tot oplegging vri...

ECLI:NL:HR:2020:917 Hoge Raad, 26-05-2020, 18/05453
Published on 26-05-2020
Grootschalige oplichting van particuliere beleggers. Feitelijk leiding geven aan door rechtspersoon begaan van oplichting, meermalen gepleegd, art. 326 Sr. Afwijzing bij tussenarrest van op regiezitting gedaan verzoek tot horen van 2 getuigen op de grond dat deze eerder door RC zijn gehoord, waarna onderzoek ttz. opnieuw is aangevangen. Kan gelet op art. 322.4 Sv in cassatie worden geklaagd ove...

ECLI:NL:HR:2020:919 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/00089
Published on 26-05-2020
Diefstal d.m.v. valse sleutel (meermalen gepleegd) door vertrouwen te winnen van oudere demente vrouw en haar pasje en pincode te gebruiken voor pinnen van geldbedragen, art. 311.1.5 Sr. 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van aangeefster als getuige op de grond dat welzijn aangeefster zwaarder moet wegen dan belang verdediging om haar als get...

ECLI:NL:HR:2020:913 Hoge Raad, 26-05-2020, 18/05223
Published on 26-05-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 18/05453.

ECLI:NL:HR:2020:921 Hoge Raad, 26-05-2020, 18/04262
Published on 26-05-2020
Fraude bij internetbankieren d.m.v. “phishing”. Medeplegen poging tot diefstal van geldbedragen van A en B d.m.v. valse sleutel (art. 311.1 Sr). 1. Ontbreken deel bewezenverklaring. Bevat ’s hofs uitspraak m.b.t. poging tot diefstal van geldbedrag van C innerlijk tegenstrijdige beslissingen? 2. Verbeurdverklaring van breekijzer. 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedi...

ECLI:NL:HR:2020:918 Hoge Raad, 26-05-2020, 17/04233
Published on 26-05-2020
Ontucht met minderjarigen o.a. dochter, meermalen gepleegd (art. 244, 245, 247 en 248 Sr) 1. Middel b.p. (dochter). Ingangsdatum wettelijke rente bij immateriële schadevergoeding. Moet toegewezen vordering b.p. worden vermeerderd met wettelijke rente vanaf einddatum van bewezenverklaarde periode of vanaf datum waarop bewezenverklaarde periode aanving of ander, voor die einddatum gelegen moment?...

ECLI:NL:HR:2020:899 Hoge Raad, 26-05-2020, 18/03599
Published on 26-05-2020
Ontucht met schoonzusje, meermalen gepleegd (art. 244 en 245 Sr). 1. Bewijsminimum art. 342.2. Sv (unus testis). 2. Strafmotivering en vordering b.p. Motiveringsklachten tegen ‘s hofs beslissingen m.b.t. strafmaat resp. omvang van door b.p. geleden immateriële schade nu hof o.g.v. ‘vrijwel identieke motivering’ als Rb hogere straf aan verdachte heeft opgelegd en o.g.v. ‘exact dezelfde argumenta...

ECLI:NL:HR:2020:868 Hoge Raad, 26-05-2020, 18/03449
Published on 26-05-2020
Poging zware mishandeling (meermalen gepleegd) door tijdens politieachtervolging met zijn auto opzettelijk in te rijden op resp. aan te rijden tegen politievoertuig met daarin telkens 2 verbalisanten, art. 302 Sr. Vorderingen b.p. ‘s en in verband daarmee opgelegde schadevergoedingsmaatregelen i.v.m. vergoeding van immateriële schade aan verbalisanten. Oogmerk tot toebrengen van ander nadeel da...

ECLI:NL:HR:2020:898 Hoge Raad, 26-05-2020, 18/01981
Published on 26-05-2020
Aanwezig hebben van MDMA en Amfetamine (art. 2.C. Opiumwet) en voorbereidingshandelingen t.z.v. een amfetamineproductie- en verwerkingsproces (art. 10.4. Opiumwet). Middel over verwerping van alternatief scenario. HR: art. 81.1. RO.

ECLI:NL:HR:2020:923 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01793
Published on 26-05-2020
Medeplegen diefstal van accu’s (art. 311.4 Sr) en diefstal van benzine door te tanken zonder te betalen (art. 310 Sr). Niet beslist op beroep van raadsvrouw op overschrijding redelijke termijn in h.b. Hetgeen namens verdachte ttz. in h.b. naar voren is gebracht is verweer waarover hof op straffe van nietigheid uitdrukkelijk met redenen omklede beslissing had moeten geven. Aangezien zo’n besliss...

ECLI:NL:HR:2020:922 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01776
Published on 26-05-2020
Verduistering (meermalen gepleegd) door te tanken zonder te betalen, art. 321 Sr. 1. Niet beslist op beroep van raadsvrouw op overschrijding redelijke termijn in h.b. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Hetgeen namens verdachte ttz. in h.b. naar voren is gebracht is verweer waarover hof op straffe van nietigheid uitdrukkelijk met re...

ECLI:NL:HR:2020:849 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01575
Published on 26-05-2020
Openlijke geweldpleging tegen vrachtwagenchauffeurs n.a.v. conflict tussen de directie van transportbedrijf en die chauffeurs, waarbij zij zichzelf i.h.k.v. een staking hadden opgesloten in vrachtwagencabines, art. 141 Sr. Bewijsklachten t.a.v. oordeel dat de door het bedrijf ingehuurde groep beveiligers het feit hebben gepleegd, alsmede dat verdachte daarvan deel uitmaakte. HR: art. 81.1. RO. ...

ECLI:NL:HR:2020:847 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01573
Published on 26-05-2020
Openlijke geweldpleging tegen vrachtwagenchauffeurs n.a.v. conflict tussen de directie van transportbedrijf en die chauffeurs, waarbij zij zichzelf i.h.k.v. een staking hadden opgesloten in vrachtwagencabines, art. 141 Sr. Bewijsklachten t.a.v. oordeel dat de door het bedrijf ingehuurde groep beveiligers het feit hebben gepleegd, alsmede dat verdachte daarvan deel uitmaakte. HR: art. 81.1. RO. ...

ECLI:NL:HR:2020:916 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01512
Published on 26-05-2020
Opzetheling scooter, art. 416.1.a Sr. Kan aan “you tube” ontleende omstandigheid dat “contactslot van scooter/bromfiets met bouten is vastgemaakt en eerst kan worden verwijderd en/of vervangen door plastic kap van voertuig los te schroeven”, worden aangemerkt als feit van algemene bekendheid? Art. 339.2 Sv. O.g.v. art. 339.2 Sv behoeven feiten of omstandigheden van algemene bekendheid geen bewi...

ECLI:NL:HR:2020:846 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01496
Published on 26-05-2020
Mishandeling in het verkeer (art. 300 Sr), vernieling van een politiecel (art. 350 Sr) en opzettelijk niet voldoen aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast (art. 184 Sr). Middelen m.b.t. verwerping beroep op noodweer, art. 41.1. Sr. HR: art. 81.1. RO.

ECLI:NL:HR:2020:901 Hoge Raad, 26-05-2020, 18/05073
Published on 26-05-2020
Poging zware mishandeling (art. 45 jo. 302 Sr), bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285 Sr) en mishandeling (art. 300 Sr) door op verschillende data toevallige voorbijgangers die de verdachte aanspraken op zijn gedrag aan te vallen met een kettingslot. Klachten m.b.t. het 1. ten onrechte niet tot bewijs bezigen van eigen waarneming van camerabeelden en 2. het in strijd me...

ECLI:NL:HR:2020:900 Hoge Raad, 26-05-2020, 18/05003
Published on 26-05-2020
Openlijke geweldpleging n.a.v. conflict tussen de directie van transportbedrijf en die chauffeurs, waarbij zij zichzelf i.h.k.v. een staking hadden opgesloten in vrachtwagencabines, art. 141 Sr. Cassatieberoep te laat ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/01573 en 19/01575.

ECLI:NL:HR:2020:914 Hoge Raad, 26-05-2020, 19/01604
Published on 26-05-2020
Moord op zakenman in Bilthoven en diefstal van zijn horloge, art. 289 en 310 Sr. 1. Afwijzing verzoeken tot verrichten van nader onderzoek. 2. Bewijsklachten moord en diefstal. 3. Motivering voorbedachte raad. 4. Strafmaatverweer m.b.t. onrechtmatige doorzoeking van elektronische gegevensdragers van verdachte. 5. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. ...

ECLI:NL:HR:1996:ZD0502 Hoge Raad, 25-06-1996, 103.681
Published on 26-05-2020
Artikel 12 Sv-procedure ; klacht niet-vervolging door het Openbaar Ministerie.

ECLI:NL:HR:2020:897 Hoge Raad, 19-05-2020, 19/04410
Published on 19-05-2020
Poging doodslag, art. 45, 287 Sr, gepleegd in augustus 2017 in Haarlem. Middel over voorwaardelijk opzet op de dood bij het tweede schot in het bovenbeen en middel over de verwerping van het beroep op (putatief) noodweer(exces) bij beide schoten. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:896 Hoge Raad, 19-05-2020, 19/02861
Published on 19-05-2020
Grootschalige fiscale fraude. Feitelijk leiding geven aan medeplegen van door rechtspersoon opzettelijk indienen van 9 onjuiste aangiften omzetbelasting met benadelingsbedrag van ruim € 150.000, art. 69 AWR. Strafmotivering. Kon hof bij strafoplegging rekening houden met 23 onjuiste belastingaangiften die niet aan verdachte ten laste zijn gelegd? HR herhaalt relevante overwegingen uitECLI:NL:HR...

ECLI:NL:HR:2020:895 Hoge Raad, 19-05-2020, 19/02511
Published on 19-05-2020
Poging gekwalificeerde zware mishandeling met voorbedachte raad van echtgenoot door hem in zijn slaap insuline in te spuiten, art. 303.1 jo. 304.1 en 304.3 Sr. Vrijwillige terugtred a.b.i. art. 46b Sr? HR herhaalt overwegingen uit ECLI:NL:HR:2007:AZ6709, inhoudende dat antwoord op vraag of gedragingen van verdachte gevolgtrekking wettigen dat misdrijf niet is voltooid t.g.v. omstandigheden die ...

ECLI:NL:HR:2020:902 Hoge Raad, 19-05-2020, 18/05302
Published on 19-05-2020
Diefstal (art. 310 Sr) en verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr). Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat verdachte is geopereerd en aan het revalideren is in Berlijn, door hof afgewezen omdat verzoek onvoldoende is onderbouwd. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:1934, inhoudende dat aanhoudingsverzoek kan worden gedaan door verdachte of gemachti...

ECLI:NL:HR:2020:891 Hoge Raad, 19-05-2020, 18/04881
Published on 19-05-2020
Mensenhandel door medenemen van uit Roemenië afkomstige vrouw vanuit Nederland naar Duitsland om daar prostitutiewerkzaamheden te verrichten, art. 273f.1.3 Sr. Is sprake van uitbuiting? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:857 inhoudende dat “uitbuiting” moet worden aangemerkt als impliciet bestanddeel van art. 273f.1. 3 Sr en ECLI:NL:HR:2019:1026 inhoudende dat vraag of (en z...

ECLI:NL:HR:2020:903 Hoge Raad, 19-05-2020, 18/04831
Published on 19-05-2020
Poging doodslag op destijds (bijna) 4-jarige dochter d.m.v. verwurging, art. 287 Sr. Vrijwillige terugtred a.b.i. art. 46b Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2007:AZ6709, inhoudende dat antwoord op vraag of gedragingen van verdachte gevolgtrekking wettigen dat misdrijf niet is voltooid t.g.v. omstandigheden die van zijn wil afhankelijk zijn (mede gelet op aard van misdrijf) a...

ECLI:NL:HR:2020:904 Hoge Raad, 19-05-2020, 18/04828
Published on 19-05-2020
Poging tot zware mishandeling door ex-zwager meerdere malen met een bezemsteel op hoofd en lichaam te slaan na confrontatie in belwinkel van verdachte waarbij verdachte met schroevendraaier in zijn rug is gestoken, art. 302.1 Sr. Noodweerexces, art. 41.2 Sr. Is t.t.v. slaan met bezemsteel nog sprake van hevige gemoedsbeweging? Hof heeft aan verwerping van beroep op noodweerexces kennelijk ten g...

ECLI:NL:HR:2020:906 Hoge Raad, 19-05-2020, 19/02371
Published on 19-05-2020
Beklag, beslag op sieraden onder ex-partner van klaagster t.z.v. verdenking van witwassen en voorhanden hebben van wapens. Art. 94 Sv of art. 94a Sv grondslag van beslag? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Door te overwegen dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat strafrechter, later oordelend, inbeslaggenomen sieraden verbeurd zal verklaren dan wel dat er geldboete van vijfde...

ECLI:NL:HR:2020:907 Hoge Raad, 19-05-2020, 18/04481
Published on 19-05-2020
Opgeven van valse persoonsgegevens bij aanvraag Nederlands identiteitsbewijs door uit Iran afkomstige verdachte, art. 231.1 Sr. 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring OM in vervolging o.g.v. beroep op art. 31 Vluchtelingenverdrag. 2. Bewijsklacht. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat verdachte “valse” persoonsgegevens heeft opgegeven? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:905 Hoge Raad, 19-05-2020, 18/00504
Published on 19-05-2020
Medeplegen van zonder consent doen binnenkomen van onderdelen voor machinepistolen vanuit Slowakije, art. 14.1 WWM. Uitleg bestanddeel ‘doen binnenkomen’. Hof heeft vastgesteld dat pakket met wapenonderdelen in Slowakije via transportbedrijf is verzonden aan bedrijf in Nederland, dat pakket is aangekomen bij vestiging van transportbedrijf en dat pakket vervolgens door onder andere verdachte in ...

ECLI:NL:HR:2020:894 Hoge Raad, 19-05-2020, 19/01774
Published on 19-05-2020
Poging doodslag door haar destijds 4-jarige zoontje giftig bestrijdingsmiddel (insecticide Aldicarp) toe te dienen. 1. Vrijwillige terugtred a.b.i. art. 46b Sr, nu verdachte alarmnummer heeft gebeld? 2. Opzet op levensberoving. 3. Strafmotivering. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:1984:AW8681 Hoge Raad, 18-01-1984, 22 127
Published on 14-05-2020
Art. 8, aanhef en letter d en art. 57, lid 1, aanhef en letter a, Wet IB 1964. Gedeelte van onderneming. Filiaal.

ECLI:NL:HR:2020:848 Hoge Raad, 12-05-2020, 19/03591
Published on 12-05-2020
Valsheid in geschrift, art. 225 Sr. Valselijk opmaken formulier Wet Bibob en Bouwactiviteiten. Middel houdt in dat de onjuistheid van dat geschrift noch het opzet van de verdachte op die onjuistheid uit de bewijsvoering kan worden afgeleid. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:851 Hoge Raad, 12-05-2020, 18/04922
Published on 12-05-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. 1. Middel gericht tegen de bewezenverklaring in hoofdzaak aan te merken als middel van cassatie in ontnemingszaak? 2. Overschrijding redelijke termijn in cassatiefase. Rechtsgevolg in ontnemingszaak, nu HR in strafzaak (gelet op opgelegde gevangenisstraf van 4 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk) volstaat met constatering dat redelijke termijn is ...

ECLI:NL:HR:2020:845 Hoge Raad, 12-05-2020, 19/01146
Published on 12-05-2020
Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet), aanwezig hebben van hennep (art. 3.C Opiumwet) en diefstal van elektriciteit (art. 310 Sr). Klachten m.b.t. (1) verbeurdverklaring in beslag genomen apparatuur voor het ‘minen’ van bitcoins en het oordeel hof dat die apparatuur een voorwerp is m.b.t. welke het feit is begaan en (2) de beslissing tot teruggave aan verdachte van in beslag genomen, nog niet terugge...

ECLI:NL:HR:2020:799 Hoge Raad, 12-05-2020, 19/00971
Published on 12-05-2020
Bezit kinderporno, laptop met 32 afbeeldingen en 2 afbeeldingen in digitale opslagruimte (art. 240b.1 Sr). Is een digitale opslagruimte een gegevensdrager a.b.i. art. 240b Sr? HR: In geval van digitale opslag door gebruik van een clouddienst moet onderscheid worden gemaakt tussen de aldus voor de gebruiker beschikbare digitale opslagruimte en de gegevensdrager waarop die opslagruimte zich bevin...

ECLI:NL:HR:2020:844 Hoge Raad, 12-05-2020, 19/00848
Published on 12-05-2020
Opzettelijk voorhanden hebben en gebruik maken van valse geschriften (arbeidsovereenkomsten), meermalen gepleegd (art. 225 Sr). Middelen over 1. grondslagverlating, 2. verwerping uos t.a.v. de valsheid 3. verwerping uos t.a.v. opzet en 4. niet vermelden in welke mate de door het hof geconstateerde overschrijding van de redelijke termijn heeft geleid tot vermindering van de gevangenisstraf. HR: ...

ECLI:NL:HR:2020:850 Hoge Raad, 12-05-2020, 18/04923
Published on 12-05-2020
Opzettelijk telen grote hoeveelheid hennep (art. 3.B Opiumwet) en diefstal elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). 1. Klacht over verwerping verweer strekkende tot n-o OM wegens strijd met ne bis in idem-beginsel omdat woning van verdachte o.g.v. art. 13b.1 Opiumwet is gesloten en deze sluiting een ‘criminal charge’ is in de zin van art. 6 EVRM. 2. Bewijsklachten t.a.v. hennepteelt e...

ECLI:NL:HR:2020:853 Hoge Raad, 12-05-2020, 18/01884
Published on 12-05-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit diefstal met braak. Middelen over 1. schending redelijke termijn, 2. schending art. 51 (oud) Sv en 3. toerekening van het gehele bedrag aan betrokkene. HR: Nu de HR bij arrest van heden in de hoofdzaak het OM n-o heeft verklaard in de vervolging, is de HR gelet op art. 511i Sv van oordeel dat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen omdat ...

ECLI:NL:HR:2020:852 Hoge Raad, 12-05-2020, 18/01883
Published on 12-05-2020
Verjaring (art. 70 e.v. Sr). 1. Voorhanden hebben veerdrukwapen (art. 13.1. WWM), 2. poging diefstal met braak en inklimming (art. 311.1.5. Sr) subs. vernieling (art. 350.1 Sr) en 3. diefstal met braak en inklimming (art. 311.1.5 Sr). Middel klaagt dat het recht tot strafvordering wegens verjaring is vervallen. HR: Op de gronden vermeld in de CAG is het middel gegrond. CAG: 1. O.g.v. art. 70.1....

ECLI:NL:HR:2020:837 Hoge Raad, 12-05-2020, 19/00902
Published on 12-05-2020
Beleggingsfraude in concernverband. Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). 1. Is HR, gelet op beperking van cassatieberoep door verdachte t.a.v. ’s hofs beslissing over vorderingen van benadeelde partijen, bevoegd te oordelen over middel van b.p.? 2. Bewijsklacht gewoontewitwassen en middel b.p. over niet-ontvankelijkverklaring vordering. Ad 1. HR in voorafgaande beschouwingen: O.g.v. art. 429 Sv ...

ECLI:NL:HR:2020:839 Hoge Raad, 12-05-2020, 18/03162
Published on 12-05-2020
Beleggingsfraude in concernverband. Feitelijke leiding geven aan verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr) en feitelijke leiding geven aan gewoontewitwassen, meermalen gepleegd (art. 420ter Sr). 1. Middelen m.b.t. o.m. (i) de verenigbaarheid met art. 326 Sv van het gebruik van een gemeenschappelijk of verzamelproces-verbaal in gelijktijdig maar niet gevoegd behandelde zaken, (ii) tot niet...

ECLI:NL:HR:2020:840 Hoge Raad, 12-05-2020, 18/05239
Published on 12-05-2020
Beleggingsfraude in concernverband. Feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon begane verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr), feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon begaan gewoontewitwassen, meermalen gepleegd (art. 420ter Sr) en valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225 Sr). 1. Kan uit b.m. worden opgemaakt dat verdachte een leningsovereenkomst valselijk heeft ...

ECLI:NL:HR:2020:838 Hoge Raad, 12-05-2020, 18/03142
Published on 12-05-2020
Beleggingsfraude in concernverband. Feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon begane verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr) en feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon begaan gewoontewitwassen, meermalen gepleegd (art. 420ter Sr). 1. Middelen over (i) bewijs feitelijk leidinggeven, (ii) kwalificatie-uitsluitingsgrond bij witwassen t.a.v. uit eigen misdrijf verkregen goeder...

ECLI:NL:HR:1983:AC8152 Hoge Raad, 25-10-1983, 75959
Published on 06-05-2020
Medeplegen diefstal tafelkleed, art. 311.1 Sr. Oogmerk van wederrechtelijke toeëigening van tafelkleed? Verweer v.zv. luidende ‘’opzet van verdachten was niet gericht op wederrechtelijke toeëigening van tafelkleed maar op - volgens verdachten - juiste uitvoering van koopovereenkomst’’ is bezwaarlijk anders te verstaan dan in die zin dat met ‘’opzet’’ is bedoeld in tll. genoemd ‘’oogmerk’’, en m...

ECLI:NL:HR:2000:ZD1700 Hoge Raad, 11-01-2000, 113.115
Published on 06-05-2020
Medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving, art. 282.1 Sr. Kan uit b.m. volgen dat sprake is van medeplegen? Hof heeft blijkens gebezigde b.m. vastgesteld dat verdachte in woning verbleef waar slachtoffer, naar verdachte wist tegen haar wil, werd vastgehouden, dat verdachte, die ervan uit ging dat er steeds iemand bij slachtoffer in de buurt moest blijven, steeds in woonkamer was en dat slachtof...

ECLI:NL:HR:2008:BG9039 Hoge Raad, 23-12-2008, CPG 07/12049
Published on 06-05-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop cocaïne en heroïne. 1. Verweer dat voordeel dient te worden verdeeld over meer personen. Heeft Hof door te overwegen dat niet is "gebleken" dat overige dealers met betrokkene en zijn kompaan netwerk vormden "hogere bewijslast" op betrokkene gelegd, nu deze slechts door hem gestelde "aannemelijk" hoeft te maken? 2. Verweer dat waarde van verbeurdverklaarde vo...

ECLI:NL:HR:1991:ZC8856 Hoge Raad, 15-10-1991, 89.415
Published on 06-05-2020
Beraadslaging in h.b. n.a.v. onderzoek ttz. in h.b. en in e.a., art. 422.1 Sv. Middel miskent dat geen rechtsregel Hof noopte met zoveel woorden in zijn arrest tot uitdrukking te brengen dat het overeenkomstig voorschrift van art. 422.1 Sv heeft beraadslaagd n.a.v. zowel onderzoek ttz. in h.b. als onderzoek ttz. in e.a., zoals dit volgens het p-v van die tz. heeft plaatsgehad. Anders dan middel...

ECLI:NL:HR:1949:53 Hoge Raad, 22-11-1949, Onbekend34418
Published on 06-05-2020
Dood door schuld in de uitoefening van ambt of beroep door als politieagent viermaal in het lichaam van slachtoffer te schieten, art. 307.1 jo 309 Sr. 1. Heeft vierde schotwond de dood ten gevolg gehad? 2. Noodweer. Kon t.t.v. laatste schot nog worden gesproken van aanranding? 3. Noodweerexces. Is door tijdsverloop na aanranding door slachtoffer lossen van het laatste schot onmiddellijk gevolg ...

ECLI:NL:HR:1932:BG9439 Hoge Raad, 08-02-1932, 34 518
Published on 06-05-2020
Mishandeling door tijdens ruzie met buurman deze met een bijltje te slaan, art. 300 Sr. Noodweer. Vrees dat men zal worden aangerand voldoende voor noodweer? Enkel de vrees dat men zal worden aangerand door iemand die een dreigende houding aanneemt, welke vrees zelfs denkbeeldig kan zijn aangezien een dreigende houding bij een bedreiging kan blijven, kan nooit rechtvaardiging zijn om zelf tot a...

ECLI:NL:HR:1931:62 Hoge Raad, 17-07-1931, Onbekend
Published on 06-05-2020
Poging tot afdreiging door te dreigen aan vrouw en familie van aangever mede te delen dat aangever seksuele handelingen zou hebben verricht met andere vrouw, art. 318.1 Sr. 1. Ontbrekende pleegplaats in bewezenverklaring. 2. Bewijsklacht poging. 3. Is sprake van openbaarmaking van geheim? 4. Kon verklaring getuige voor bewijs worden gebruikt, nu hof had afgezien van horen van die getuige? Ad 1....

ECLI:NL:HR:1922:49 Hoge Raad, 16-10-1922, Onbekend7622
Published on 06-05-2020
Opzettelijk uit de opbrengst van enig door misdrijf verkregen goed voordeel trekken door een deel van een door oplichting verkregen postcheque te eigen bate tot zich te nemen, art. 416.2 Sr. 1. Bewijsklacht opzet. 2. Bewijsklacht t.a.v. “door misdrijf verkregen”. Is postcheque van f 3.700 door misdrijf verkregen, nu resultaat van oplichting slechts is geweest dat meer is betaald dan verschuldig...

ECLI:NL:HR:1917:13 Hoge Raad, 08-01-1917, Onbekend
Published on 06-05-2020
Poging diefstal van een horloge met ketting van aangever (art. 310 Sr) gevolgd door mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg bestaande uit het geven van een klap tegen de mond van aangever waardoor een tand uit diens mond werd geslagen (art. 300.2 Sr). 1. Oogmerk diefstal. 2. Bewijsklacht uitvoeringshandeling diefstal. 3. Noodweer. Uitschelden voor dief aan te merken als aanranding?...

ECLI:NL:HR:2000:ZD1705 Hoge Raad, 30-05-2000, 00530/99
Published on 29-04-2020
Jagen op eenden, art. 9 Jachtwet. 1. Bevat tll. behoorlijke feitelijke omschrijving van hetgeen verdachte wordt verweten? Kwalificatie bewezenverklaard feit. 2. Bewijsklacht. Heeft Rb verzuimd beslissing te geven op ttz. in h.b. aangevoerde dat hetgeen aan verdachte wordt verweten niet is aan te merken als "jagen" in de zin van Jachtwet? Ad 1. Middel gaat uit van opvatting dat in tll. en beweze...

ECLI:NL:HR:2020:769 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/01696
Published on 22-04-2020
Diefstal van schoenen uit winkel, art. 310 Sr. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman ttz. i.v.m. aanwezigheidsrecht verdachte (zonder enige onderbouwing), door hof afgewezen omdat verzoek niet is onderbouwd. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:1737, inhoudende dat aanhoudingsverzoek kan worden gedaan door verdachte, gemachtigde raadsman of niet gemachtigde raadsman (me...

ECLI:NL:HR:2020:756 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/01638
Published on 22-04-2020
Rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Kernroljurisprudentie. Verzoek tot terugwijzing zaak naar Rb, nadat raadsman wegens uitloop andere zitting te laat is verschenen voor tz. in e.a. en Pr verzoek tot uitstel of aanhouding heeft afgewezen, art. 423.1 en 423.2 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1996:ZD0442 m.b.t. vraag in welke...

ECLI:NL:HR:2020:770 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/00594
Published on 22-04-2020
Opzetheling (meermalen gepleegd), art. 416.1 Sr. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat ex art. 366.4 Sv vertaling mededeling verstekuitspraak van Pr aan niet-Nederlandstalige verdachte had moeten worden verstrekt? Art. 366.1 Sv bepaalt dat OvJ - behoudens uitzonderingen die zijn ver...

ECLI:NL:HR:2020:672 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/00577
Published on 21-04-2020
OM-cassatie en cassatie verdachte. Vrijspraak mensenhandel door destijds 5-jarige kleindochter en 13-jarige dochter in te zetten bij winkeldiefstallen, art. 273f.1.1 en 273f.1.4 Sr. 1. OM-cassatie. Is sprake van uitbuiting? 2. Cassatie verdachte. Geen schriftuur. Ad 1. In art. 273f.1 Sr voorkomend bestanddeel ‘uitbuiting’ is in wet niet gedefinieerd, behalve door opsomming in art. 273f.2 Sr van...

ECLI:NL:HR:2020:772 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/00026
Published on 21-04-2020
Schietincident in woonwijk in Utrecht. Poging zware mishandeling (art. 302.1 Sr), voorhanden hebben automatisch vuurwapen (art. 26.1 WWM), bedreiging (art. 285.1 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). Niet beslist op ttz. in h.b. gedaan voorwaardelijk verzoek om onderzoekende deskundige van NFI en tweede, onafhankelijke deskundige te horen. Verzoek dat verdediging heeft gedaan, is verzoek tot hor...

ECLI:NL:HR:2020:766 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/05577
Published on 21-04-2020
Herziening. Letsel door schuld in het verkeer t.g.v. aanrijding van motor van motoragent door vrachtwagencombinatie van aanvrager, art. 6 WVW 1994. Aangevoerd wordt dat uit verklaring van niet eerder gehoorde getuige blijkt dat motoragent voorafgaand aan ongeval anders heeft gehandeld dan blijkens bewijsvoering is vastgesteld in uitspraak Rb. HR: Op in CAG vermelde gronden kan in aanvraag aange...

ECLI:NL:HR:2020:771 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/03962
Published on 21-04-2020
Bezit Marokkaans paspoort waarvan verdachte redelijkerwijs moet vermoeden dat het vervalst is, art. 231.2 Sr. 1. Aanwezigheidsrecht, art. 588.2 (oud) Sv. Omvang vertaalplicht. Strekt plicht van art. 588.2 (oud) Sv (vanaf 1-1-2020: art. 36e.3 Sv) zich uit tot dagvaarding als geheel (integrale vertaling)? 2. Is redelijke termijn bij betekening verstekmededeling ex art. 366 Sv na arrest hof oversc...

ECLI:NL:HR:2020:773 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/03721
Published on 21-04-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. aanwezig hebben cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en voorbereidingshandelingen verkoop cocaïne (art. 10a Opiumwet). Aanwezigheidsrecht, art. 260.5 Sv. Schriftelijke vertaling van appeldagvaarding en oproeping nadere tz. in h.b. bij verdachte die Nederlandse taal onvoldoende beheerst. Art. 260 Sv is t.a.v. dagvaarding in h.b. van overeenkomstige toepassing op de wi...

ECLI:NL:HR:2020:758 Hoge Raad, 21-04-2020, 17/03292
Published on 21-04-2020
Als koerier deelnemen aan organisatie die zich bezighoudt met uitvoer van cocaïne en heroïne naar België, art. 11a (oud) Opiumwet. Overschrijding redelijke termijn in cassatiefase. Aangevoerd wordt dat HR zijn art. 80a RO-beleid m.b.t. afdoening van dit soort zaken moet herzien i.v.m. communicatiebericht van EHRM in andere zaak. HR: art. 80a RO. Samenhang met 17/03249, 17/03256 en 17/03328.

ECLI:NL:HR:2020:671 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/05379
Published on 21-04-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op pinpas, rijbewijs, huissleutels, telefoon, laptop en auto onder klaagster t.z.v. verdenking van witwassen en drugshandel. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep, nu voorwerpen deels zijn teruggegeven aan klaagster. 2. Klaagster en raadsman behoorlijk opgeroepen voor behandeling in raadkamer? Ad 1. HR: Op redenen vermeld in CAG kan HR cassatieberoep van klaagster niet...

ECLI:NL:HR:2020:761 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04136
Published on 21-04-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. snelheidsovertreding (art. 21.a RVV 1990). Aan appelakte gehechte brief van moeder van verdachte (zonder volmacht van verdachte) aan te merken als appelschriftuur houdende grieven a.b.i. art. 410.1 Sv? Ex art. 452 lid 1 Sv is op indiening van schrifturen art. 450 Sv van overeenkomstige toepassing. Dit betekent dat schriftuur houdende grieven ook namens verda...

ECLI:NL:HR:2020:763 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/03433
Published on 21-04-2020
Verduistering (meermalen gepleegd) door als penningmeester van toneelvereniging gedurende periode van 6 jaar forse geldbedragen van toneelvereniging contant op te nemen en over te maken naar zijn eigen bankrekening, art. 321 Sr. Was hof gehouden te beslissen op door verdediging gevoerd verweer inhoudende dat verdachte heeft gehandeld uit psychische overmacht? Door verdachte en raadsman is verwe...

ECLI:NL:HR:2020:673 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/05533
Published on 21-04-2020
OM-cassatie. Vrijspraak belaging door vanuit raam van zijn woning gedurende periode van 2 jaren met verborgen videocamera beelden te maken van achterbuurvrouw, die zich bevond in slaapkamer van haar woning, art. 285b Sr. Gedurende bepaalde periode heimelijk filmen van ander aan te merken als belaging? Tlgd. en in art. 285b Sr omschreven gedraging kan ook worden aangemerkt als inbreuk makend op ...

ECLI:NL:HR:2020:759 Hoge Raad, 21-04-2020, 17/03328
Published on 21-04-2020
Schuldwitwassen door auto voorhanden te hebben die door medeverdachte (partner van verdachte) is gefinancierd met geld dat afkomstig is uit drugshandel, art. 420quater.1.b Sr. Bewijsklachten. Oordeel dat sprake is van plegen van voorhanden hebben en “redelijkerwijze had moeten vermoeden” toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/03249, 17/03256 en 17/03292.

ECLI:NL:HR:2020:767 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/05294
Published on 21-04-2020
Economische zaak. Opzettelijk militaire goederen zonder vergunning doorvoeren in Nederland, begaan door rechtspersoon (professionele luchtvrachtvervoerder), art. 3:1 Algemene Douanewet. Heeft verdachte opzet gehad op militaire aard van door haar vervoerde goederen? Hof heeft geoordeeld dat o.m. bewezen dient te worden dat verdachtes opzet erop was gericht dat in bewezenverklaring vermelde goede...

ECLI:NL:HR:2020:760 Hoge Raad, 21-04-2020, 17/03256
Published on 21-04-2020
Medeplegen aanwezig hebben heroïne en cocaïne in woning van verdachte, art. 2.C Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen. Heeft verdachte verdovende middelen “tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk aanwezig heeft gehad”? Verdediging heeft aangevoerd dat verdovende middelen door medeverdachte in woning werden bewaard en dat verdachte vanwege conflict met medeverdachte een week vóór in tll. ge...

ECLI:NL:HR:2020:570 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/05055
Published on 21-04-2020
Witwassen door ruim € 923.000 en sieraden, aangetroffen in verborgen ruimte aan onderkant van zijn auto, voorhanden te hebben, art. 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht. Heeft verdachte voorwerpen voorhanden gehad? Voor het (als pleger) ‘voorhanden hebben’ van voorwerp in de zin van artikel 420bis.1 Sr is vereist dat verdachte voorwerp opzettelijk aanwezig had. Dat houdt in dat verdachte zich bewust was...

ECLI:NL:HR:2020:757 Hoge Raad, 21-04-2020, 17/03249
Published on 21-04-2020
Aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en hasj (art. 3.C Opiumwet), verkopen van cocaïne en heroïne (art. 2.B Opiumwet), medeplegen witwassen geldbedragen en horloges (art. 420bis.1.b Sr), deelnemen aan organisatie die zich vanuit Zuid-Limburg bezighoudt met handel in heroïne en cocaïne in Nederland (art. 11a (oud) Opiumwet) en voorhanden hebben stroomstootwapen (art. 26.1 WWM). 1. Bew...

ECLI:NL:HR:2020:629 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04204
Published on 21-04-2020
Gewoontewitwassen door geld dat buiten aangiftes inkomstenbelasting is gehouden te investeren in onroerende zaken, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. 1. Toelaatbare beperking cassatieberoep? 2. Kan uit b.m. worden afgeleid dat verdachte in bewezenverklaarde periode onroerende zaak in Oostenrijk heeft verworven? Ad 1. Volgens daarvan opgemaakte akte is beroep niet gericht tegen ontslag van alle r...

ECLI:NL:HR:2020:755 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04039
Published on 21-04-2020
Beklag, beslag door douane ex art. 1:37.1 Algemene douanewet op auto van klager met verborgen ruimte in kofferbak, nadat ex art. 94 Sv beslag is gelegd op die auto onder klager i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrift en/of oplichting door medewerkers gemeente. Verzoek om geldelijke tegemoetkoming a.b.i. art. 33c.2 Sr. Kan Rb oordelen dat verzoek prematuur is gedaan gelet o...

ECLI:NL:HR:2020:754 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04038
Published on 21-04-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrift en/of oplichting door medewerkers gemeente. Rb heeft klaagschrift ongegrond verklaard op de grond dat OM en klager in onderhandeling zijn over schikking en klassiek beslag kan worden omgezet in conservatoir beslag (als OM en klager er niet uit komen) en dat het niet onredelijk is besl...

ECLI:NL:HR:2020:774 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/02798
Published on 21-04-2020
Medeplegen smaadschrift door samen met haar partner artikel op website van krant te plaatsen waarin vader en grootvaders van haar kinderen worden beschuldigd van seksueel misbruik van die kinderen, art. 261.1 Sr. 1. Kan beroep op (partiële) niet-ontvankelijkheid OM op de grond dat één van de grootvaders zijn klacht niet binnen wettelijke termijn van 3 maanden heeft ingediend, voor het eerst in ...

ECLI:NL:HR:2020:670 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/01999
Published on 21-04-2020
Medeplegen diefstal d.m.v. braak (meermalen gepleegd), art. 311.1 Sr. Tul van 5 voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraffen, waarbij gelet op taakstrafverbod van art. 22b Sr slechts 3 gevangenisstraffen zijn vervangen door taakstraffen. Staat art. 14g.2 jo. 22b Sr in de weg staat aan omzetten van alle 5 eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraffen in taakstraffen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:762 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/02800
Published on 21-04-2020
Medeplegen smaadschrift door samen met zijn partner artikel op website van krant te plaatsen waarin vader en grootvaders van kinderen van partner worden beschuldigd van seksueel misbruik van die kinderen, art. 261.1 Sr. 1. Kan beroep op (partiële) niet-ontvankelijkheid OM op de grond dat één van de grootvaders zijn klacht niet binnen wettelijke termijn van 3 maanden heeft ingediend, voor het ee...

ECLI:NL:HR:2020:768 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/04910 bijlage
Published on 21-04-2020
Bijlage bij 19/04910

ECLI:NL:HR:2020:713 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/05016
Published on 21-04-2020
Cassatie in het belang van de wet. Euthanasie op demente patiënt, tuchtzaak. Beslissing Centraal Tuchtcollege voor Gezondheidszorg over arts die euthanasie heeft toegepast op patiënt die leed aan voortgeschreden dementie. CTG heeft geoordeeld dat arts niet heeft voldaan aan zorgvuldigheidseisen van art. 2.1.a en 2.1.f Wtl en heeft arts waarschuwing opgelegd. 1. Door CTG gehanteerd beoordelingsk...

ECLI:NL:HR:2020:712 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/04910
Published on 21-04-2020
Cassatie in het belang der wet. Euthanasie op demente patiënt, strafzaak. Strafrechtelijke vervolging van arts die euthanasie heeft toegepast op patiënt die leed aan voortgeschreden dementie, art. 293 Sr, art. 2 Wtl en art. 7 Wet op de lijkbezorging. Rb heeft geoordeeld dat arts zorgvuldig heeft gehandeld en daarom niet strafbaar was. HR zet uitgangspunten uiteen over mogelijkheid voor arts om ...

ECLI:NL:HR:2020:580 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04972
Published on 21-04-2020
Omkopingsaffaire bij BV, waarbij door toedoen van medeverdachten bij BV netwerk van personen ontstaat die ‘kickbacks’ betalen voor hun aanstelling en deze ook ontvangen als ze andere personen aandragen. Voorhanden hebben valse facturen m.b.t. afdracht van ‘fees’ (art. 225.2 Sr), opmaken van valse facturen m.b.t. ontvangen van ‘fees’ (art. 225.1 Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. ...

ECLI:NL:HR:2020:581 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04974
Published on 21-04-2020
Omkopingsaffaire bij BV, waarbij door toedoen van medeverdachten bij BV netwerk van personen ontstaat die ‘kickbacks’ betalen voor hun aanstelling en deze ook ontvangen als ze andere personen aandragen. Opmaken van valse facturen m.b.t. ontvangen van ‘fees’ (art. 225.1 Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr), begaan door rechtspersoon. 1. Bewijsklachten valsheid in geschrift...

ECLI:NL:HR:2020:579 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04971
Published on 21-04-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit valsheid in geschrift en deelnemen aan criminele organisatie. Voordeel verkregen d.m.v. en/of uit baten van strafbaar feit waarvoor betrokkene is veroordeeld a.b.i. art. 36e.2 Sr? In met deze ontnemingsprocedure verband houdende strafzaak is bewezenverklaard dat betrokkene zich heeft schuldig gemaakt aan plegen van valsheid in geschrift en opzettelijk deelnemen aan ...

ECLI:NL:HR:2020:578 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04968
Published on 21-04-2020
Omkopingsaffaire bij BV, waarbij door toedoen van medeverdachten bij BV netwerk van personen ontstaat die ‘kickbacks’ betalen voor hun aanstelling en deze ook ontvangen als ze andere personen aandragen. Voorhanden hebben valse facturen m.b.t. afdracht van ‘fees’ (art. 225.2 Sr), opmaken van valse facturen m.b.t. ontvangen van ‘fees’ (art. 225.1 Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. ...

ECLI:NL:HR:2020:577 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04967
Published on 21-04-2020
Omkopingsaffaire bij BV, waarbij door toedoen van medeverdachten bij BV netwerk van personen ontstaat die ‘kickbacks’ betalen voor hun aanstelling en deze ook ontvangen als ze andere personen aandragen. Voorhanden hebben valse facturen m.b.t. afdracht van ‘fees’ (art. 225.2 Sr), opmaken van valse facturen m.b.t. ontvangen van ‘fees’ (art. 225.1 Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. ...

ECLI:NL:HR:2020:576 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04345
Published on 21-04-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit valsheid in geschrift en deelnemen aan criminele organisatie. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 18/03558, 18/04339, 18/04341, 18/04342 P, 18/04344, 18/04967, 18/04968, 18/04971 P, 18/04972 en 18/04974.

ECLI:NL:HR:2020:575 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04344
Published on 21-04-2020
Omkopingsaffaire bij BV, waarbij door toedoen van medeverdachten bij BV netwerk van personen ontstaat die ‘kickbacks’ betalen voor hun aanstelling en deze ook ontvangen als ze andere personen aandragen. Gewoontewitwassen, begaan door rechtspersoon (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Toelaatbare beperking cassatieberoep? 2. Zijn in bewezenverklaring genoemde geldbedragen afkomstig uit valsheid i...

ECLI:NL:HR:2020:574 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04342
Published on 21-04-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit valsheid in geschrift en deelnemen aan criminele organisatie. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 18/03558, 18/04339, 18/04341, 18/04344, 18/04345 P, 18/04967, 18/04968, 18/04971 P, 18/04972 en 18/04974.

ECLI:NL:HR:2020:573 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04341
Published on 21-04-2020
Omkopingsaffaire bij BV, waarbij door toedoen van medeverdachten bij BV netwerk van personen ontstaat die ‘kickbacks’ betalen voor hun aanstelling en deze ook ontvangen als ze andere personen aandragen. Gewoontewitwassen, begaan door rechtspersoon (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Toelaatbare beperking cassatieberoep? 2. Zijn in bewezenverklaring genoemde geldbedragen afkomstig uit valsheid i...

ECLI:NL:HR:2020:572 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04339
Published on 21-04-2020
Omkopingsaffaire bij BV, waarbij door toedoen van medeverdachte A en verdachte bij BV netwerk van personen ontstaat die ‘kickbacks’ betalen voor hun aanstelling en deze ook ontvangen als ze andere personen aandragen. Passieve niet-ambtelijke omkoping, meermalen gepleegd (art. 328ter.1 Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Toelaatbare beperking cassatieberoep? 2. Uitleg be...

ECLI:NL:HR:2020:540 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/03640
Published on 21-04-2020
Liquidatie op klaarlichte dag op straat in woonwijk in Leiden. Medeplegen moord, art. 289 Sr. 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Schriftuur b.p. ’s Hofs oordeel inzake in h.b. méér gevorderde (materiële en immateriële) schade dan in e.a. toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03472.

ECLI:NL:HR:2020:539 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/03472
Published on 21-04-2020
Liquidatie op klaarlichte dag op straat in woonwijk in Leiden. Medeplegen moord (art. 289 Sr) en voorhanden hebben jachtgeweer (art. 26.1 WWM). 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van 6 getuigen, die eerder bij RC zijn gehoord. 2. Schriftuur b.p. ’s Hofs oordeel inzake in h.b. méér gevorderde (materiële en immateriële) schade dan in e.a. toerei...

ECLI:NL:HR:2020:716 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/03852
Published on 21-04-2020
Poging tot seksueel verleiden van minderjarige meisjes d.m.v. van chat- en whatsappberichten en geven van sommen geld en andere giften door (voormalig) lid van Europees Parlement, art. 248a Sr. 1. Uos dat verklaringen van één van de aangeefsters dusdanig onbetrouwbaar zijn dat deze niet tot bewijs kunnen worden gebezigd. 2. Bewijsklachten. Motivering bewezenverklaring, strafbare poging en verwe...

ECLI:NL:HR:2020:764 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04865
Published on 21-04-2020
Medeplegen doodslag (art. 287 Sr) en diefstal (art. 310 Sr) door in woning van slachtoffer geweld op slachtoffer toe te passen en fles whisky mee te nemen. 1. Verzoeken tot doen van nader onderzoek en tot benoemen van deskundige. 2. Bewijsklachten. Gebruik voor bewijs van verklaring medeverdachte en ondervragingsrecht t.a.v. medeverdachte. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05153.

ECLI:NL:HR:2020:765 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/05153
Published on 21-04-2020
Medeplegen doodslag (art. 287 Sr) en medeplegen diefstal (d.m.v. valse sleutel), meermalen gepleegd (art. 311.1 Sr) door in woning van slachtoffer geweld op slachtoffer toe te passen en zijn pinpas mee te nemen en daarmee geldbedragen op te nemen. 1. Heeft hof in strijd met art. 301.4 Sv ten bezware van verdachte acht geslagen op beeldmateriaal (uitzending van Opsporing Verzocht) dat geen deel ...

ECLI:NL:HR:2020:571 Hoge Raad, 21-04-2020, 18/03558
Published on 21-04-2020
Omkopingsaffaire bij BV, waarbij door toedoen van medeverdachten bij BV netwerk van personen ontstaat die ‘kickbacks’ betalen voor hun aanstelling en deze ook ontvangen als ze andere personen aandragen. Gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). Zijn in bewezenverklaring genoemde geldbedragen afkomstig uit valsheid in geschrift? Voorwerpen kunnen in beginsel slechts worden aangemerkt al...

ECLI:NL:HR:2020:632 Hoge Raad, 21-04-2020, 19/03985
Published on 21-04-2020
Herziening. Verspreiden van kinderporno (meermalen gepleegd), art. 240b Sr. Aanvraag is gebaseerd op n.a.v. klacht van aanvrager gedane uitspraak van EHRM, waarin is vastgesteld dat art. 6.1 en 6.3.c EVRM zijn geschonden in procedure die tot veroordeling heeft geleid, nu aan aanvrager rechtsbijstand tijdens politieverhoren is onthouden. Art. 457.1.b Sv. Op Staat rust verplichting tot bieden van...

ECLI:NL:HR:2020:660 Hoge Raad, 14-04-2020, 19/01046
Published on 15-04-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv onder klager op personenauto en geldbedragen t.z.v. verdenking betrokkenheid bij productie synthetische drugs. Rb heeft klaagschrift ongegrond verklaard op de grond dat R-C te zijner tijd machtiging zal verlenen tot omzetting van ex art. 94 Sv gelegd beslag in art. beslag ex art. 94a Sv. Verzet belang van strafvordering zich tegen teruggave aan klager? HR herhaalt r...

ECLI:NL:HR:2020:631 Hoge Raad, 14-04-2020, 19/03298
Published on 15-04-2020
Caribische zaak. Diefstal met geweld van pakken garnalen en een pak kip uit een minimarket in Curaçao, art. 2:291 Sr Curaçao. Betekening oproeping nadere tz. in h.b. (op tegenspraak). Kan uitreiking op kantooradres raadsvrouw, waar verdachte domicilie heeft gekozen, worden aangemerkt als rechtsgeldige betekening? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Oproeping nadere...

ECLI:NL:HR:2020:659 Hoge Raad, 14-04-2020, 19/02302
Published on 15-04-2020
Beklag, beslag op banktegoeden van klaagsters (rechtspersoon en stichting) ex art. 13a WOTS n.a.v. rechtshulpverzoek van Libische autoriteiten. Toetsing geheimhouding rechtshulpverzoek aan art. 23.5 en 23.6 Sv. Oordeel Rb dat inhoud van rechtshulpverzoek niet aan klaagsters bekend wordt gemaakt, toereikend gemotiveerd? Maatstaf om geen toepassing te geven aan art. 23.5 Sv is of onderzoek “ernst...

ECLI:NL:HR:2020:633 Hoge Raad, 14-04-2020, 19/01745
Published on 15-04-2020
Mishandeling door het slachtoffer in/op/tegen het hoofd te slaan, art. 300 Sr. Middelen over 1. verwerping u.o.s., 2. motivering oplegging vrijheidsbeperkende maatregel van een contact- en gebiedsverbod (art. 38v Sr), en 3. maximeren van totale duur van de vervangende hechtenis van die maatregelen (art. 38w Sr). HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:637 Hoge Raad, 14-04-2020, 19/00545
Published on 14-04-2020
Schennis van de eerbaarheid door op straat geslachtsdeel te tonen aan voorbijganger, art. 239.1 Sr. Unus testis, art. 342.2 Sv. Vindt verklaring aangeefster voldoende steun in aanwezigheid verdachte vlakbij (beweerde) plaats delict kort na voorval en omstandigheid dat aangeefster kort na voorval heeft gebeld met politie en haar echtgenoot? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:...

ECLI:NL:HR:2020:651 Hoge Raad, 14-04-2020, 19/00309
Published on 14-04-2020
Medeplegen van oplichting door onder valse voorwendselen een bedrijf 4752 laptops te laten afgeven (art. 326 Sr) en witwassen (art. 420bis Sr). Middelen over 1. bewijsklacht oplichting; 2. innerlijk tegenstrijdigheid in de bewijsvoering m.b.t. bijdrage verdachte aan oplichting; 3. de vraag of uit de b.m. kon worden afgeleid dat verdachte (zelfstandig) het bewezenverklaarde witwassen heeft geple...

ECLI:NL:HR:2020:512 Hoge Raad, 14-04-2020, 18/05143
Published on 14-04-2020
Poging tot zware mishandeling door huisgenoot met keukenmes in onderarm te steken, nadat aangever in slaapkamer van verdachte verhaal kwam halen n.a.v. onenigheid over lengte van douchetijd (art. 302 Sr). Noodweer, proportionaliteitseis. Staat steken met keukenmes in redelijke verhouding tot slaan met blote hand? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. motiveringsplich...

ECLI:NL:HR:2020:658 Hoge Raad, 14-04-2020, 18/04642
Published on 14-04-2020
Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Strafmotivering (2 weken hechtenis), art. 22b.2 Sr. Is taakstrafverbod van toepassing? Overtreding van art. 107.1 WVW 1994 is ex art. 177.1 jo. 178.2 WVW 1994 strafbaar gesteld als overtreding. Gelet hierop getuigt ’s hofs oordeel dat taakstrafverbod van art. 22b.2 Sr van toepassing is van een onjuiste rechtsopvatting. Het toepassingsbereik van art....

ECLI:NL:HR:2020:649 Hoge Raad, 14-04-2020, 18/03070
Published on 14-04-2020
Medeplegen witwassen, art. 420bis Sr. Middelen over 1. verwerping alternatief scenario en 2.strafmotivering: verzuim op te geven welke straf was opgelegd als redelijke termijn niet was overschreden? HR: art. 80a RO. Samenhang met 18/02879, 18/02884, 18/02900, 18/04529 en 19/00309.

ECLI:NL:HR:2020:648 Hoge Raad, 14-04-2020, 18/02900
Published on 14-04-2020
Medeplegen oplichting door onder valse voorwendselen een bedrijf 4752 laptops te laten afgeven, art. 326 Sr. Middelen over o.m. 1. verwerping uos m.b.t. betrouwbaarheid getuigenverklaringen; 2. verwerping uos dat aan herkenning verdachte door medeverdachte geen waarde kan worden gehecht en 3. bewijsminimum (art. 342.2. Sv) HR: art. 81.1. RO. Samenhang met 18/02879, 18/02884, 18/03070, 18/04529 ...

ECLI:NL:HR:2020:647 Hoge Raad, 14-04-2020, 18/02884
Published on 14-04-2020
Medeplichtigheid aan medeplegen van oplichting door onder valse voorwendselen een bedrijf 4752 laptops te laten afgeven, art. 326 Sr. Verschillende bewijsklachten, o.a. over het opzet, bijdrage/opzet van verdachte op medeplichtigheid aan de oplichting en over (innerlijke tegenstrijdigheid m.b.t.) wederrechtelijk verkrijgen van referentienummers.HR: art. 81.1. RO. Samenhang met 18/02879, 18/0290...

ECLI:NL:HR:2020:646 Hoge Raad, 14-04-2020, 18/02879
Published on 14-04-2020
Medeplegen oplichting door onder valse voorwendselen een bedrijf 4.752 laptops te laten afgeven, art. 326 Sr. Bewijsklachten. 1. Betrouwbaarheid voor bewijs gebruikte verklaring van medeverdachte A. 2. Verwerping uos. Heeft verdachte merk van vrachtwagens aan medeverdachte B doorgegeven? 3. Denaturering verklaring medeverdachte A t.a.v. doorgeven van merk van vrachtwagens aan medeverdachte B. A...

ECLI:NL:HR:2020:650 Hoge Raad, 14-04-2020, 18/04529
Published on 14-04-2020
Medeplegen uitvoer heroïne, art. 2.C. Opiumwet. Middelen over 1. verzuim te beslissen op getuigenverzoek en 2. strafmotivering i.v.m. verdachtes persoonlijke omstandigheden. HR: art. 80a RO. Samenhang met 18/02879, 18/02884, 18/02900, 18/03070 en 19/00309.

ECLI:NL:HR:2020:630 Hoge Raad, 14-04-2020, 18/05100
Published on 14-04-2020
Rijden onder invloed van alcohol en zonder rijbewijs , art. 8.2.b en 9.2 WVW 1994. Strafmotivering, art. 359.6 Sv: heeft hof de redenen opgegeven die i.h.b. tot opleggen van een vrijheidsbenemende straf hebben geleid? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:657 Hoge Raad, 14-04-2020, 19/00043
Published on 14-04-2020
Medeplegen diefstal met geweld door een bejaarde dame op een woonboot te overvallen (art. 311.1.4 jo. 312.1 Sr), medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutel door geld op te nemen met een weggenomen pinpas (art. 311.1.4 en art. 311.1.5 Sr), bezit van meerdere vuurwapens (art. 26.1 WWM) en een nepvuurwapen (art. 13.1 WWM). Bewijsklacht t.a.v. ‘bedreiging met geweld’. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:638 Hoge Raad, 14-04-2020, 18/04945
Published on 14-04-2020
In het openbaar mondeling aanzetten tot gewelddadig optreden tegen mensen wegens hun ras door tijdens demonstratie in Almelo, die door paar duizend mensen wordt bijgewoond en waarbij media aanwezig zijn, menigte toe te spreken en daarbij woorden te scanderen die relateren aan dood van Armeense mensen, art. 137d.1 Sr. Heeft verdachte “aangezet tot gewelddadig optreden tegen personen van Armeense...

ECLI:NL:HR:2020:525 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/01408
Published on 08-04-2020
Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. 1. Bewijsklacht. Heeft (enkelvoudige kamer) hof ten onrechte volstaan met opsomming van b.m. zonder daarbij aan die b.m. ontleende redengevende feiten en omstandigheden te vermelden? 2. Strafmotivering. Heeft hof in strijd met art. 359.6 Sv geen opgave van redenen gegeven die i.h.b. hebben geleid tot keuze van opleggen van vrijheidsbenemende straf (...

ECLI:NL:HR:2020:622 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/03841
Published on 07-04-2020
Beklag, beslag van i.h.k.v. rechtshulpverzoek van VS o.b.v. Rechtshulpverdrag tussen VS en Nederland inbeslaggenomen voorwerpen onder klager (Iraanse nationaliteit) t.z.v. verdenking van onrechtmatig uitvoeren van goederen van VS naar Iran. Art. 5.1.10 e.v. Sv. 1. Rechtshulpverdrag of Uitleveringsverdrag grondslag voor inbeslagname en overdracht van voorwerpen? 2. Beklag ten onrechte ongegrond ...

ECLI:NL:HR:2020:625 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/00140
Published on 07-04-2020
Verkrachting, art. 242 Sr. Oplegging TBS met dwangverpleging aan ‘weigerende observandus’, art. 37 (oud) en 37a (oud) Sr. Aanmerken van PBC-rapport als ‘een ander advies of rapport’ a.b.i. art. 37.3 (oud) Sr, terwijl hof dit PBC-rapport kennelijk ook heeft aangemerkt als rapport over de reden van de weigering van medewerking aan het onderzoek a.b.i. die bepaling. Hof heeft o.b.v. PBC-rapportage...

ECLI:NL:HR:2020:620 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/05296
Published on 07-04-2020
Medeplegen van een lijk verbergen, wegvoeren en begraven met het oogmerk om het feit of de oorzaak van het overlijden te verhelen, art. 151 Sr. Ondervragingsrecht, art. 6.3.d EVRM. Vindt de verklaring van de niet-ondervraagde getuige voldoende steun in andere b.m.? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 18/05296 en 18/05443.

ECLI:NL:HR:2020:627 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/01052
Published on 07-04-2020
1. Medeplegen van opzettelijke overtreding van een in art. 5 Wet op de accijns opgenomen verbod en 2. opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, a.b.i. art. 225.1 Sr als ware het echt en onvervalst en opzettelijk een geschrift, a.b.i. art. 225.1 Sr, afleveren en voorhanden hebben, terwijl hij weet dat dit geschrift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst. Bewijsklacht da...

ECLI:NL:HR:2020:602 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/00880
Published on 07-04-2020
Art. 5 jo. 97 Wet op de Accijns. Bewijsklacht opzet op het medeplegen van het voorhanden hebben van een container met 5.990.160 onveraccijnsde sigaretten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 19/00880 en 19/01052.

ECLI:NL:HR:2020:621 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/05443
Published on 07-04-2020
Medeplegen van een lijk verbergen, wegvoeren en begraven met het oogmerk om het feit of de oorzaak van het overlijden te verhelen, art. 151 Sr. Ondervragingsrecht, art. 6.3.d EVRM. Vindt de verklaring van de niet-ondervraagde getuige voldoende steun in andere b.m.? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 18/05296 en 18/05443.

ECLI:NL:HR:2020:511 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/04822
Published on 07-04-2020
Smaad (meermalen gepleegd) door brieven met beschuldigende mededelingen over aangevers te zenden naar directies van hun werkgevers, art. 261.1 Sr. Heeft verdachte gehandeld “met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven” a.b.i. art. 261. Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:2848, inhoudende dat onder “ruchtbaarheid geven” a.b.i. art. 261 Sr dient te worden vers...

ECLI:NL:HR:2020:524 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/01407
Published on 07-04-2020
Strafmotivering. Het hof heeft in strijd met art. 359.6 Sv in zijn uitspraak niet in het bijzonder de redenen opgegeven die hebben geleid tot het opleggen van een (onvoorwaardelijke) vrijheidsbenemende straf. Dat verzuim leidt o.g.v. art. 359.8 Sv tot nietigheid (vgl. ECLI:NL:HR:2016:2191). Volgt vernietiging en terugwijzing t.a.v. de strafoplegging. Samenhang tussen 19/01407, 19/01408 en 19/01...

ECLI:NL:HR:2020:624 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/03342
Published on 07-04-2020
Mishandeling, art. 300 Sr. Middelen over (1) afwijzing verzoeken tot het horen van getuigen en (2) verwerping verweer strekkende tot n-o OM omdat vervolgingsbeslissing in strijd met de Aanwijzing gebruik sepotgronden schending van het vertrouwensbeginsel zou opleveren. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:623 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/03920
Published on 07-04-2020
Vervolgingsuitlevering van opgeëiste persoon (Iraanse nationaliteit) aan Verenigde Staten t.z.v. onrechtmatig uitvoeren van "dual-use goederen” (converters) van VS naar Iran. 1. Beroep op politieke exceptie. 2. Beroep op EG-Verordening 2271/96 (“blocking statute”). 3. Onvoldoende duidelijke vermelding feiten, art. 28.3 UW. Ad 1. Rb heeft geoordeeld dat de feiten waarvoor zij uitlevering toelaat...

ECLI:NL:HR:2020:569 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/01904
Published on 07-04-2020
Rijden onder invloed, art. 8.2.b WVW 1994. Behoort eis van ten minste 3 locaties van contra-expertise a.b.i. art. 21 Besluit alcoholonderzoeken tot stelsel van strikte waarborgen waarmee onderzoek a.b.i. in art. 8 WVW 1994 moet zijn omkleed? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2000:AA6304, inhoudende dat van een onderzoek a.b.i. art. 8.2.b WVW 1994 slechts sprake is indien strikte...

ECLI:NL:HR:2020:523 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/03907
Published on 07-04-2020
Militaire zaak. Opzettelijke schending van een ambtsgeheim (meermalen gepleegd) door als wachtmeester van Koninklijke Marechaussee voor privédoeleinden vertrouwelijke informatie over familieleden en vrienden op te zoeken in geautomatiseerde systemen van KMar, art. 272.1 Sr. Levert het ‘voor zichzelf ontsluiten van geheime informatie’, zonder die informatie met een derde te delen, ‘schending’ va...

ECLI:NL:HR:2020:435 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/05457
Published on 07-04-2020
Economische zaak. Opzettelijk gevaarlijke afvalstoffen, niet bruikbare stookolie (bunkerolie) inzamelen (art. 10.45 Wet milieubeheer) en afvalstoffen overbrengen van Nederland naar België zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming van de betrokken bevoegde autoriteiten (art. 10.60 Wet milieubeheer). Bewijsklachten, o.m. over de vraag of stookolie kan worden aangemerkt als (ge...

ECLI:NL:HR:2020:434 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/05440
Published on 07-04-2020
Economische zaak. Opzettelijke overtreding van een voorschrift gesteld bij of krachtens art. 10.37.1 Wet milieubeheer, begaan door een rechtspersoon, door afgifte van stookolie (debunkeren) die als brandstof voor een schip problemen opleverde. Middel over de vraag of de stookolie kan worden aangemerkt als (gevaarlijke) afvalstof i.d.z.v. de Wet milieubeheer. Voorts middelen over afwijzen verzoe...

ECLI:NL:HR:2020:568 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/02521
Published on 07-04-2020
Dwang (meermalen gepleegd) door zich voor te doen als politieman en groot aantal willekeurige personen telefonisch te confronteren met verzonnen bericht dat familielid is overleden, art. 284.1.1. Sr. Is sprake van “door een feitelijkheid wederrechtelijk dwingen” a.b.i. art. 284 Sr? Van door een feitelijkheid wederrechtelijk dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden a.b.i. art. 284 Sr kan ...

ECLI:NL:HR:2020:433 Hoge Raad, 07-04-2020, 17/05582
Published on 07-04-2020
Economische zaak. Opzettelijke overtreding voorschrift ex. art. 10.45.1.ahf.b Wet milieubeheer, begaan door een rechtspersoon, door zonder vergunning niet bruikbare stookolie (bunkerolie) in te zamelen. Betreft de in tll. bedoelde stookolie een “afvalstof”? HR stelt voorop dat de tll. is toegesneden op art. 10.45.1 Wmb en dat ‘s hof uitgangspunt juist is dat voor de uitleg van het begrip ‘afva...

ECLI:NL:HR:2020:619 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/05085
Published on 07-04-2020
OM-cassatie. (Schuld)witwassen, art. 420bis en 420quater Sr. Zijn door de overheid feitelijk gedoogde verdiensten uit drugstransporten aan te merken als ‘afkomstig uit enig misdrijf’ ex art. 420bis en 420quater Sr? Het hof heeft vastgesteld dat verdachte door opsporingsambtenaren is geselecteerd en vervolgens door een informant is benaderd om voor deze als tussenpersoon softdrugs te vervoeren e...

ECLI:NL:HR:2020:526 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/01409
Published on 07-04-2020
Strafmotivering. Het hof heeft in strijd met art. 359.6 Sv in zijn uitspraak niet in het bijzonder de redenen opgegeven die hebben geleid tot het opleggen van een (onvoorwaardelijke) vrijheidsbenemende straf. Dat verzuim leidt o.g.v. art. 359.8 Sv tot nietigheid (vgl. ECLI:NL:HR:2016:2191). Volgt vernietiging en terugwijzing t.a.v. de strafoplegging. Samenhang tussen 19/01407, 19/01408 en 19/01...

ECLI:NL:HR:2020:603 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/02078
Published on 07-04-2020
Zedenzaak, art. 244 (oud) Sr. Klacht over bewijsminimum (unis testis, art. 342.2 Sv) en denaturering van de verklaring van verdachte en over de strafmotivering. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:626 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/03282
Published on 07-04-2020
Cassatie in het belang van de wet. Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (DNA-V). Bezwaarschrift van een veroordeelde minderjarige tegen het bepalen en het verwerken van zijn DNA-profiel. Moet de minderjarigheid van de veroordeelde t.t.v. het plegen van het misdrijf worden betrokken bij de beoordeling of sprake is van de uitzonderingsgrond a.b.i. art.2.1.b Wet DNA-V? HR herhaalt relevante overweg...

ECLI:NL:HR:2020:527 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/03768
Published on 07-04-2020
Militaire zaak. Opzettelijke schending van een ambtsgeheim (meermalen gepleegd) door als wachtmeester van Koninklijke Marechaussee uit verveling personen uit haar omgeving te bevragen in geautomatiseerde systemen van KMar, art. 272.1 Sr. Levert het ‘voor zichzelf ontsluiten van geheime informatie’, zonder die informatie met een derde te delen, ‘schending’ van ambtsgeheim a.b.i. art. 272 Sr op? ...

ECLI:NL:HR:2020:563 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/03614
Published on 07-04-2020
Cassatie in het belang van de wet. Aanspraak op proceskostenvergoeding in Wet Mulder zaken. Hof heroverweegt zijn vaste jurisprudentie door aansluiting te zoeken bij regeling van art. 591a Sv i.p.v. bij jurisprudentie van bestuursrechters t.a.v. art. 8:75 Awb. Is ‘s hofs beslissing om voortaan uitsluitend proceskostenvergoeding toe te kennen indien inleidende beschikking a.b.i. art. 13a Wahv wo...

ECLI:NL:HR:1997:ZD0769 Hoge Raad, 24-06-1997, 104.269
Published on 07-04-2020
Medeplichtigheid aan overdragen van wapens en munitie (meermalen gepleegd) door als eigenaar van wapenhandel een van zijn vertegenwoordigers, die uit hoofde van zijn functie de beschikking had over volautomatische schietwapens, gelegenheid te geven met die wapens op schietbaan van schietvereniging te schieten, terwijl die vertegenwoordiger ook andere leden van schietvereniging daarmee liet schi...

ECLI:NL:HR:2020:554 Hoge Raad, 31-03-2020, 19/04023
Published on 31-03-2020
Herziening. Veroordelingen t.z.v. snelheidsovertredingen, art. 62 jo bord A1 RVV 1990. Aangevoerd wordt dat op de antwoordformulieren aan het CJIB waarop aanvrager telkens wordt aangemerkt als bestuurder van de auto’s t.t.v. de bewezenverklaarde snelheidsovertredingen, handtekeningen staan als zijnde van de bestuurder die daarop niet zijn geplaatst door aanvrager, en dat aanvrager zich t.t.v. d...

ECLI:NL:HR:2020:552 Hoge Raad, 31-03-2020, 19/02150
Published on 31-03-2020
Deelneming aan criminele organisatie (art. 140 Sr), medeplegen van hennepteelt (art. 3 Opiumwet) en witwassen (art. 420bis Sr). Middelen over of het bewezenverklaarde medeplegen van hennepteelt en deelname aan criminele organisatie uit de b.m. kan worden afgeleid en over de strafmotivering. HR: 81.1 RO. Samenhang met 18/02351 P; 18/02352; 18/02452 P; 18/02519; 18/02973 P; 18/02977.

ECLI:NL:HR:2020:528 Hoge Raad, 31-03-2020, 19/01543
Published on 31-03-2020
Bedreiging van vader met enig misdrijf tegen het leven gericht d.m.v. facebookbericht (“aankondiging: ik ga A doden omdat het moet!”), art. 285.1 Sr. Konden uitlatingen van verdachte bij zijn vader in redelijkheid de vrees doen ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01542.

ECLI:NL:HR:2020:486 Hoge Raad, 31-03-2020, 19/01542
Published on 31-03-2020
Lokaalvredebreuk (meermalen gepleegd), art. 138 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 2 weken, waarvan 1 week voorwaardelijk). Heeft hof ten onrechte eerdere veroordelingen in strafverzwarende zin betrokken in de strafoplegging? ’s Hofs vaststelling dat verdachte “reeds meermalen onherroepelijk voor lokaalvredebreuk is veroordeeld. Die veroordelingen hebben de verdachte er kennelijk niet van...

ECLI:NL:HR:2020:510 Hoge Raad, 31-03-2020, 19/00901
Published on 31-03-2020
Voorhanden hebben van airsoftwapen gelijkend op vuurwapen, art. 13.1 WWM. Heeft verdachte het wapen van zijn vader dat op een tafeltje in de woonkamer van de woning van verdachte en zijn ouders lag, voorhanden gehad? Voor een veroordeling van het - als pleger - voorhanden hebben van een wapen is vereist dat verdachte het wapen bewust aanwezig had. De in de rechtspraak van de HR in dit verband g...

ECLI:NL:HR:2020:548 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/02519
Published on 31-03-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 18/02452 P, 18/02351 P, 18/02352, 18/02973 P, 18/02977 en 19/02150.

ECLI:NL:HR:2020:547 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/02452
Published on 31-03-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 18/02519, 18/02351 P, 18/02352, 18/02973 P, 18/02977 en 19/02150.

ECLI:NL:HR:2020:546 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/02352
Published on 31-03-2020
Deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr), hennepteelt (art. 3 Opiumwet) en witwassen (art. 420bis Sr). Middel klaagt over bewezenverklaring criminele organisatie. Kan de onderlinge relatie tussen de verdachte en zijn medeverdachten worden aangemerkt als ‘organisatie’? Kan worden bewezen dat de verdachte aan de organisatie heeft deelgenomen of dat zijn opzet daarop was gericht? HR:...

ECLI:NL:HR:2020:504 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/02307
Published on 31-03-2020
Jeugdzaak. Voorhanden hebben wapens en munitie, art. 26.1 WWM. Heeft verdachte, die enkele uren in de slaapkamer van de medeverdachte is geweest, de zich in die slaapkamer bevindende vuurwapens en munitie voorhanden gehad? Voor een veroordeling van het – als pleger – voorhanden hebben van een wapen is vereist dat verdachte het wapen bewust aanwezig had. De in de rechtspraak van de HR in dit ver...

ECLI:NL:HR:2020:507 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/01788
Published on 31-03-2020
Voorhanden hebben van pistoolmitrailleur, art. 26.1 WWM. Is vereist dat bewustheid “voorhanden hebben” zich uitstrekt tot specifieke categorie (II of III) waarbinnen wapen valt? Voor een veroordeling van het - als pleger - voorhanden hebben van een wapen of munitie is vereist dat verdachte het wapen of de munitie bewust aanwezig had. De in de rechtspraak van de HR in dit verband gebruikte aandu...

ECLI:NL:HR:2020:553 Hoge Raad, 31-03-2020, 19/02657
Published on 31-03-2020
Herziening. Rijden tijdens rijontzegging, art. 9.1 WVW 1994. Aangevoerd wordt dat achteraf bezien aan aanvrager de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen niet bij rechterlijke uitspraak was ontzegd, zodat aanvrager in de uitspraak waarvan herziening is gevraagd niet had kunnen worden veroordeeld vanwege het besturen van een motorijtuig gedurende de tijd dat hem die bevoegdheid was ontz...

ECLI:NL:HR:2020:551 Hoge Raad, 31-03-2020, 19/01581
Published on 31-03-2020
Economische zaak. Strafbeschikking wegens overtreding Taxiverordening Amsterdam 2012. Artikel 257e 1. en 3. Sv. Ontvankelijkheid van verzet ingesteld door schriftelijk gemachtigde. HR: O.g.v. art. 257e.3 Sv kan het doen van verzet (ook) geschieden door een bij bijzondere volmacht door verdachte schriftelijk gemachtigde. Die gemachtigde dient zelf op het parket te verschijnen en aldaar die volma...

ECLI:NL:HR:2020:541 Hoge Raad, 31-03-2020, 19/00755
Published on 31-03-2020
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285 Sr) en mishandeling (art. 300 Sr). Betekening verstekmededeling ex art. 366 Sv en overschrijding redelijke termijn. Middel klaagt dat na het wijzen van het arrest bij het betekenen van de verstekmededeling onvoldoende voortvarendheid is betracht, als gevolg waarvan de redelijke termijn a.b.i. art. 6.1 EVRM is overschreden. HR: Op gr...

ECLI:NL:HR:2020:550 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/02977
Published on 31-03-2020
Deelneming aan criminele organisatie (art. 140 Sr), medeplichtigheid aan hennepteelt (art. 3 Opiumwet) en witwassen (art. 420bis Sr). Middelen klagen o.m. over medeplichtigheid. Hebben de voorwerpen, waarmee verdachte het erf betrad op het moment dat de hennepkwekerij werd ontmanteld, het misdrijf daadwerkelijk kunnen bevorderden? Klacht dat verklaringen medeverdachten in strijd met art. 301.4 ...

ECLI:NL:HR:2020:549 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/02973
Published on 31-03-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Eenvoudige kasopstelling. HR: 1. Het hof heeft een bedrag van € 29.000 aan kosten voor levensonderhoud opgeteld bij het negatieve eindsaldo van de eenvoudige kasopstelling van € 87.287,49, terwijl deze kosten al in de door het hof voor de schatting van het w.v.v. gebruikte kasopstelling als contante uitgaven zijn verwerkt. Gelet daarop is deze schatting...

ECLI:NL:HR:2020:555 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/02351
Published on 31-03-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Klacht over schatting w.v.v. Oordeel hof dat betrokkene wederrechtelijk voordeel heeft verkregen uit negen oogsten in de periode van augustus 2007 tot 28 mei 2009 in bepaalde woning is niet z.m. begrijpelijk gelet op de door hof gebruikte getuigenverklaring die inhoudt dat er in de desbetreffende woning in 2007 een gezin is komen wonen, dat er in de zom...

ECLI:NL:HR:2020:529 Hoge Raad, 31-03-2020, 17/03612
Published on 31-03-2020
Herstelarrest. Vervolg op ECLI:NL:HR:2020:77, waarin de HR de uitspraak van het hof wat betreft de hoogte van de opgelegde betalingsverplichting ter ontneming van het w.v.v. vernietigde wegens overschrijding van de redelijke termijn en het te betalen bedrag verminderde. In het eerdere arrest is bij de berekening van de redelijke-termijnkorting uitgegaan van het door het hof geschatte w.v.v. in ...

ECLI:NL:HR:2020:545 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/05481
Published on 31-03-2020
Medeplegen poging tot moord door op klaarlichte dag in een woonwijk te Diemen met aanvalsgeweren 34 kogels op slachtoffer af te vuren (art. 289 Sr) en voorhanden hebben wapens en munitie (art. 26.1 WWM). Verschillende middelen, o.m. over afwijzing verzoek tot het horen van (rechtmatigheids)getuigen en een (alibi)getuige en de vraag of de uitzondering a.b.i. art. 2.1.II onder 7 WWM een bestandde...

ECLI:NL:HR:2020:544 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/05474
Published on 31-03-2020
Medeplegen poging tot moord door op klaarlichte dag in een woonwijk te Diemen met aanvalsgeweren 34 kogels op slachtoffer af te vuren (art. 289 Sr) en opzetheling van personenauto’s (art. 416 Sr). Middelen over het bewezenverklaarde medeplegen en over ‘s hofs oordeel dat verdachte t.t.v. het voorhanden krijgen van de personenauto’s wist dat deze van misdrijf afkomstig waren. HR: art. 81.1 RO. S...

ECLI:NL:HR:2020:543 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/05469
Published on 31-03-2020
Medeplegen poging tot moord door op klaarlichte dag in een woonwijk te Diemen met aanvalsgeweren 34 kogels op slachtoffer af te vuren (art. 289 Sr). Middel klaagt over het bewezenverklaarde medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05380, 18/05481 en 18/05474.

ECLI:NL:HR:2020:542 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/05380
Published on 31-03-2020
Medeplegen poging tot moord door op klaarlichte dag in een woonwijk te Diemen met aanvalsgeweren 34 kogels op slachtoffer af te vuren (art. 289 Sr), voorhanden hebben wapens en munitie (art. 26.1 WWM), opzetheling van bromfietskentekenplaat (art. 416 Sr) en witwassen (art. 420bis Sr). Verschillende middelen, o.m. over afwijzing verzoek tot het horen van (rechtmatigheids)getuigen, de vraag of de...

ECLI:NL:HR:2020:491 Hoge Raad, 24-03-2020, 19/02945
Published on 24-03-2020
Vernieling van groot aantal goederen in justitiële jeugdinrichting, art. 350.1 Sr. Aanhoudingsverzoek raadsman voorafgaand aan tz. per fax gedaan op de grond dat verdachte onbekende verblijfplaats heeft, raadsman al enige tijd geen contact heeft gehad met verdachte en raadsman zelf is verhinderd om ttz. te verschijnen, door hof afgewezen o.g.v. overweging dat enkele mededeling van raadsman dat ...

ECLI:NL:HR:2020:505 Hoge Raad, 24-03-2020, 19/01541
Published on 24-03-2020
Medeplegen aanwezig hebben en bewerken van hennepplanten (art. 3.B en 3.C Opiumwet) en voorhanden hebben van busje CS-gas (art. 26.1 WWM). Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsvrouw ttz. op de grond dat zij niet weet waarom verdachte niet ttz. is verschenen, zij geen contact meer met verdachte heeft gehad en het mogelijk is dat verdachte niet op de hoogte is van zitting, door hof afgewezen ...

ECLI:NL:HR:2020:490 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/05048
Published on 24-03-2020
Medeplegen poging tot diefstal d.m.v. braak in woning, art. 311.1 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 3 maanden), art. 359.6 Sv. Voldaan aan art. 359.6 Sv door te overwegen dat uit JD blijkt dat verdachte eerder meermalen onherroepelijk is veroordeeld voor plegen van soortgelijke strafbare feiten, hetgeen hem er kennelijk niet van heeft weerhouden onderhavig feit te plegen? HR: Op redenen ...

ECLI:NL:HR:2020:502 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/05019
Published on 24-03-2020
Rijden terwijl verdachte redelijkerwijs moest weten dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat besluit tot ongeldigverklaring van rijbewijs aan verdachte bekend is gemaakt? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:495 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/04771
Published on 24-03-2020
Medeplegen aanwezig hebben van amfetamine, art. 2.C Opiumwet. Kon hof gelet op verweer van raadsman (beroep op bewijsuitsluiting dan wel strafvermindering, omdat verder rechercheren niet was toegestaan, nu geen sprake was van redelijk vermoeden van schuld) volstaan met opgave van b.m. a.b.i. art. 359.3 Sv? 2. Heeft hof verzuimd gemotiveerd te beslissen op namens verdachte gevoerd verweer m.b.t....

ECLI:NL:HR:2020:503 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/03689
Published on 24-03-2020
Medeplegen brandstichting en teweegbrengen ontploffing in bedrijfspand (art. 157 Sr), medeplegen poging tot brandstichting en teweegbrengen ontploffing in woning (art. 157 Sr), poging tot oplichting (art. 326.1 Sr), verduistering in dienstbetrekking (art. 322 jo. 321 Sr) en doen van valse aangifte (art. 188 Sr). Heeft hof verzuimd te beslissen op ttz. in h.b. gedaan verzoek om nieuw psychologis...

ECLI:NL:HR:2020:489 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/03501
Published on 24-03-2020
Brandstichting in door verdachte gehuurd appartement, art. 157.1 Sr. 1. Bewijsklacht opzet. 2. Toelaatbaarheid bijzondere voorwaarde (behandeling door zorginstelling), art. 14c.2 Sr. Intramurale opneming of ambulante behandeling? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:488 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/03409
Published on 24-03-2020
Gebruik maken van een niet op haar naam gesteld reisdocument, art. 231.2 Sr. Is redelijke termijn bij betekening verstekmededeling ex art. 366 Sv na arrest hof overschreden, nu arrest dateert van 4-8-2010, terwijl uit stukken enkel blijkt dat verdachte op 29-9-2010 is gesignaleerd en dat op 3-3-2011, 6-12-2011 en 24-5-2012 GBA-controles zijn gedaan? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:N...

ECLI:NL:HR:2020:487 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/03338
Published on 24-03-2020
Belastingfraude. Feitelijk leiding geven aan opzettelijk (namens BV) onjuiste aangiften omzetbelasting doen (art. 69 AWR) en opzettelijk onjuiste aangifte inkomstenbelasting doen (art. 69 AWR). 1. Afwijzing getuigenverzoek. 2. Bewijsklachten opzet onjuiste aangiften omzetbelasting. 3. Bewijsklachten opzet onjuiste aangifte inkomstenbelasting. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:493 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/02830
Published on 24-03-2020
Poging doodslag door zijn (bijna) 6 maanden oude baby krachtig heen en weer te schudden, met hem tegen hard voorwerp te slaan en geweld op zijn hoofd uit te oefenen, art. 287 Sr. Opzet op levensberoving? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:492 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/02623
Published on 24-03-2020
Feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon begaan van mensenhandel door ex-verslaafde i.h.k.v. opvang en zorgverlening 2 jaren lang zonder betaling te laten werken in keukenbladenfabriek van bedrijf van verdachte, art. 273f.1.4 Sr. Is sprake van uitbuiting? In art. 273f.1 Sr voorkomend bestanddeel ‘uitbuiting’ is in wet niet gedefinieerd, behalve door opsomming in art. 273f.2 Sr van aantal...

ECLI:NL:HR:2020:447 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/02561
Published on 24-03-2020
Context zaak. Criminele en terroristische organisatie die zich bezig hield met opruien tot deelname aan gewapende strijd in Syrië, werven van Syriëgangers, financieren van terrorisme en bevorderen of vergemakkelijken van door jihadstrijders te plegen levensdelicten in Syrië. (Medeplegen) opruiing tot terroristisch misdrijf (art. 131.1 jo. 131.2 Sr) en (medeplegen) verspreiding van tot terrorist...

ECLI:NL:HR:2020:406 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/00222
Published on 24-03-2020
Feitelijke leiding geven aan niet (tijdig) doen van aangifte omzetbelasting door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR, feit 1), feitelijke leiding geven aan onjuist of onvolledig doen van aangifte omzetbelasting door rechtspersoon (art. 69 AWR, feit 2) en voorhanden hebben van revolver en munitie (art. 26.1 WWM, feit 6). Omvang h.b. en strafbepaling, art. 423.4 Sv. Heeft hof gelet op ...

ECLI:NL:HR:2020:508 Hoge Raad, 24-03-2020, 17/03445
Published on 24-03-2020
OM-cassatie en cassatie verdachte. Opzettelijk gebruik maken van vals geschrift (meermalen gepleegd), art. 225.2 Sr (feit 3) en feitelijk leiding geven aan door rechtspersoon begaan van overtreding wetgeving financieel toezicht, art. 3.1 Wet toezicht effectenverkeer 1995 (oud) en art. 2:55.1 Wet op financieel toezicht (feit 4). Verjaring. Heeft hof miskend dat wat betreft overtredingen van art....

ECLI:NL:HR:2020:509 Hoge Raad, 24-03-2020, 17/02392
Published on 24-03-2020
OM-cassatie en cassatie verdachte. Overtreding wetgeving financieel toezicht begaan door rechtspersoon, art. 3.1 Wet toezicht effectenverkeer 1995 (oud) en art. 2:55.1 Wet op financieel toezicht (feit 2). 1. Verjaring. Heeft hof miskend dat wat betreft overtredingen van art. 2:55.1 Wft, v.zv. begaan tussen 1-1-2007 en 26-4-2007, recht tot strafvordering wegens verjaring was vervallen? 2. Oversc...

ECLI:NL:HR:2020:498 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/05485
Published on 24-03-2020
Belediging van politieambtenaar door voorafgaand aan voetbalwedstrijd in Amsterdam lettercombinatie ‘ACAB’ te zingen, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Bewijsklacht opzet. Wist verdachte betekenis van lettercombinatie ‘ACAB’? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05471, 18/05476, 18/05477, 18/05484 en 18/05489.

ECLI:NL:HR:2020:499 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/05489
Published on 24-03-2020
Belediging van 2 politieambtenaren door voorafgaand aan voetbalwedstrijd in Amsterdam lettercombinatie ‘ACAB’ te zingen, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Bewijsklacht opzet. Wist verdachte betekenis van lettercombinatie ‘ACAB’? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05471, 18/05476, 18/05477, 18/05484 en 18/05485.

ECLI:NL:HR:2020:496 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/05477
Published on 24-03-2020
Belediging van 2 politieambtenaren door voorafgaand aan voetbalwedstrijd in Amsterdam lettercombinatie ‘ACAB’ te zingen, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Bewijsklacht opzet. Wist verdachte betekenis van lettercombinatie ‘ACAB’? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05471, 18/05476, 18/05484, 18/05485 en 18/05489.

ECLI:NL:HR:2020:497 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/05484
Published on 24-03-2020
Belediging van politieambtenaar door voorafgaand aan voetbalwedstrijd in Amsterdam lettercombinatie ‘ACAB’ te zingen, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Bewijsklacht opzet. Wist verdachte betekenis van lettercombinatie ‘ACAB’? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05471, 18/05476, 18/05477, 18/05485 en 18/05489.

ECLI:NL:HR:2020:494 Hoge Raad, 24-03-2020, 19/00968
Published on 24-03-2020
Mishandeling door tijdens ijshockeywedstrijd speler van tegenpartij vast te pakken en met kracht naar grond te trekken, art. 300 Sr. 1. Mishandeling in sport- of spelsituatie. Heeft hof toereikend gemotiveerd dat handelwijze van verdachte “buiten grenzen van sport- en spelsituatie was gelegen” en derhalve wederrechtelijk was? 2. Bewijsklacht opzet. 3. Causaal verband tussen gedraging en letsel....

ECLI:NL:HR:2020:506 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/04983
Published on 24-03-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. medeplegen opzetheling, art. 416.1 Sr. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat het in belang van verdachte is dat hij gebruik kan maken van zijn aanwezigheidsrecht en dat raadsman niet is gebleken dat verdachte op de hoogte is van tz. en ook niet dat dagvaarding juist is betekend, door hof afgewezen o.g.v. overweging dat niet aannem...

ECLI:NL:HR:2020:500 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/05476
Published on 24-03-2020
Belediging van 2 politieambtenaren door voorafgaand aan voetbalwedstrijd in Amsterdam lettercombinatie ‘ACAB’ te zingen, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Bewijsklacht opzet. Wist verdachte betekenis van lettercombinatie ‘ACAB’? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05471, 18/05477, 18/05484, 18/05485 en 18/05489.

ECLI:NL:HR:2020:501 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/05471
Published on 24-03-2020
Belediging van politieambtenaar door voorafgaand aan voetbalwedstrijd in Amsterdam lettercombinatie ‘ACAB’ te zingen, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Bewijsklacht opzet. Wist verdachte betekenis van lettercombinatie ‘ACAB’? Blijkens ‘s hofs vaststellingen bevond verdachte zich bij het (in voetbalstadion) achter elkaar zingen van leus ‘ACAB’ (All Cops Are Bastards) op korte afstand van politieambtenare...

ECLI:NL:HR:2020:450 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/02560
Published on 24-03-2020
Context zaak. Criminele en terroristische organisatie die zich bezig hield met opruien tot deelname aan gewapende strijd in Syrië, werven van Syriëgangers, financieren van terrorisme en bevorderen of vergemakkelijken van door jihadstrijders te plegen levensdelicten in Syrië. Verspreiding van tot terroristisch misdrijf opruiend materiaal (art. 132.1 jo. 132.3 Sr) en opruiing tot terroristisch mi...

ECLI:NL:HR:2020:448 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/02493
Published on 24-03-2020
Context zaak. Criminele en terroristische organisatie die zich bezig hield met opruien tot deelname aan gewapende strijd in Syrië, werven van Syriëgangers, financieren van terrorisme en bevorderen of vergemakkelijken van door jihadstrijders te plegen levensdelicten in Syrië. (Medeplegen) opruiing tot terroristisch misdrijf (art. 131.1 jo. 131.2 Sr) en (medeplegen) verspreiding van tot terrorist...

ECLI:NL:HR:2020:449 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/02548
Published on 24-03-2020
Context zaak. Criminele en terroristische organisatie die zich bezig hield met opruien tot deelname aan gewapende strijd in Syrië, werven van Syriëgangers, financieren van terrorisme en bevorderen of vergemakkelijken van door jihadstrijders te plegen levensdelicten in Syrië. Deelnemen aan terroristisch trainingskamp, art. 134a Sr. Heeft verdachte in trainingskamp kennis en/of vaardigheden verwo...

ECLI:NL:HR:2020:379 Hoge Raad, 17-03-2020, 19/00450
Published on 17-03-2020
Betekening dagvaarding in persoon, art. 585-588 Sv. De dagvaarding is aan verdachte uitgereikt. Verdachte heeft geweigerd te tekenen voor ontvangst. ’s Hofs oordeel dat dagvaarding in persoon is uitgereikt aan verdachte begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01002.

ECLI:NL:HR:2020:403 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/05228
Published on 17-03-2020
Beklag, beslag door douane ex art. 1:37.1 Algemene douanewet op auto van klaagster met verborgen compartiment, kennelijk ingericht of toegerust om goederen aan ambtelijk toezicht te onttrekken, nadat aanvankelijk ex art. 94 Sv beslag was gelegd op die auto onder ander dan klaagster t.z.v. verdenking van witwassen. Afwijzing Rb van verzoek om geldelijke tegemoetkoming a.b.i. art. 33c.2 Sr en bet...

ECLI:NL:HR:2020:453 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/05164
Published on 17-03-2020
Rijden onder invloed, art. 8.2.a WVW 1994. Verplichting tot teruggave van ingehouden rijbewijs, art. 164.6 WVW 1994. Verweer dat art. 164.6 WVW 1994 is geschonden en OM n-o moet worden verklaard in vervolging. Betekenis art. 164.6 WVW 1994 v.zv. dat inhoudt dat OvJ ingevorderd rijbewijs moet teruggeven “indien ernstig rekening moet worden gehouden met mogelijkheid dat aan houder i.g.v. veroorde...

ECLI:NL:HR:2020:443 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/04519
Published on 17-03-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op telefoon in door klager bestuurde auto (in middenconsole) t.z.v. verdenking van witwassen. Kan klager als beslagene worden aangemerkt? Rb oordeelt dat klager niet als beslagene kan worden aangemerkt omdat op kennisgeving van inbeslagneming bij telefoon is aangetekend ”geen eigenaar bekend” en verklaart beklag ongegrond omdat onvoldoende is komen vast te staan dat...

ECLI:NL:HR:2020:432 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/04518
Published on 17-03-2020
Beklag, beslag ex. art. 94 Sv op geldbedrag van € 10.000 in door vader van klager bestuurde auto (verstopt in plafond) t.z.v. verdenking van witwassen. Heeft Rb juiste maatstaf toegepast? Strafzaak tegen vader is geseponeerd. Rb verklaart beklag ongegrond omdat niet buiten redelijke twijfel is dat klager als eigenaar/rechthebbende van geld moet worden aangemerkt. HR herhaalt relevante overwegin...

ECLI:NL:HR:2020:442 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/04377
Published on 17-03-2020
Medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden (art. 282 Sr) en mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd (art. 273f Sr). Overschrijding redelijke termijn in h.b. Verzuim aan te geven in welke mate straf is verlaagd wegens overschrijding redelijke termijn. Hof heeft verdachte vrijgesproken ...

ECLI:NL:HR:2020:438 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/04134
Published on 17-03-2020
Deelname aan een organisatie (art. 140 Sr), medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels (art. 311.4 en .5 Sr), meermalen gepleegd, medeplegen opzetheling (art. 416 Sr), medeplegen van opzettelijk voorhanden hebben van een vals of vervalst geschrift (art. 225.1 Sr), medeplegen van het zich op de weg begeven met een motorrijtuig voorzien van vals kenteken (art. 41.1.d WVW). Bewijsklacht t.z.v. dief...

ECLI:NL:HR:2020:404 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/03756
Published on 17-03-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager t.z.v. verdenking van handel in en vervoer van verdovende middelen en beslag ex art. 1:37 Algemene douanewet op die auto met verborgen bergplaats, kennelijk ingericht of toegerust om goederen aan ambtelijk toezicht te onttrekken. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep v.zv. gericht tegen strafvorderlijk beslag, nu Pr in strafvonnis tegen klager auto...

ECLI:NL:HR:2020:452 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/03618
Published on 17-03-2020
Deelname aan een organisatie (art. 140 Sr), medeplegen van opzetheling (art. 416 Sr), medeplegen van opzettelijk voorhanden hebben van een vals of vervalst geschrift (art. 225.1 Sr), voorhanden hebben boksbeugel (art. 13.1 WWM), medeplegen van het zich op de weg begeven met een motorrijtuig voorzien van vals kenteken (art. 41.1.d WVW) en medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels (art. 311.4 en ...

ECLI:NL:HR:2020:454 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/03545
Published on 17-03-2020
Deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr) en medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels (art. 311.4 en .5 Sr), meermalen gepleegd. Verwerping verweer m.b.t. onder 2 tlgde. (diefstal van een personenauto) dat de herkenning van verdachte door verbalisanten niet voor bewijs kan worden gebruikt. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2006:AU9130, m.b.t. selectie en waarderingsv...

ECLI:NL:HR:2020:441 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/02102
Published on 17-03-2020
Mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd, art. 273f Sr. 1. Strafmotivering: verzuim op te geven welke straf was opgelegd als redelijke termijn in appel niet was overschreden? 2. Denaturering getuigenverklaring. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02101 en 18/04377.

ECLI:NL:HR:2020:440 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/02101
Published on 17-03-2020
De voortgezette handeling van: medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden (art. 282 Sr) en poging tot afpersing (art. 317 Sr) en mishandeling (art. 300 Sr); mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd (art. 273f Sr). Slagende bewijsklacht m.b.t. het onder 1 tot en met 3 bewezenverklaarde....

ECLI:NL:HR:2020:436 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/01994
Published on 17-03-2020
Economische zaak. Mestbassin bouwen zonder omgevingsvergunning (art. 2.1.1.e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Kan Landelijke Handhavingsstrategie, waarop verdachte (wethouder met portefeuille handhaving, milieu en omgevingsvergunningen) zich beroept, worden aangemerkt als recht in de zin van art. 79 RO? Opvatting dat LHS recht is in de zin van art. 79 RO, is onjuist. Hof heeft terecht g...

ECLI:NL:HR:2020:374 Hoge Raad, 17-03-2020, 17/00929
Published on 17-03-2020
BTW-fraude door verkoop naar buitenland te fingeren. Schijnverkopen van prepaid telefoonkaarten aan beweerdelijk Belgisch bedrijf, terwijl dat verkopen aan verschillende in Nederland gevestigde afnemers bleken te zijn, ter zake waarvan bij aangifte van daarover verschuldigde BTW is uitgegaan van verlegging van BTW-heffing naar buitenlands bedrijf. Bewijsklacht opzettelijk een bij belastingwet v...

ECLI:NL:HR:2020:375 Hoge Raad, 17-03-2020, 17/00924
Published on 17-03-2020
BTW-fraude door verkoop naar buitenland te fingeren. Feitelijk leiding geven aan door rechtspersoon begane schijnverkopen van prepaid telefoonkaarten aan beweerdelijk Belgisch bedrijf, terwijl dat verkopen aan verschillende in Nederland gevestigde afnemers bleken te zijn, ter zake waarvan bij aangifte van daarover verschuldigde BTW is uitgegaan van verlegging van BTW-heffing naar buitenlands be...

ECLI:NL:HR:2020:445 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/01253
Published on 17-03-2020
Belaging door gedurende periode van bijna 5 maanden 130 briefjes met beledigende en bedreigende teksten en brandbare vloeistoffen (o.m. terpentine) in brievenbus van buurvrouw te gooien (art. 285b.1 Sr, feit 1) en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht door buurvrouw d.m.v. briefje in haar brievenbus dreigende woorden (“ik ga jou vermoorden met raketten kankerhoer”) toe te voegen ...

ECLI:NL:HR:2020:381 Hoge Raad, 17-03-2020, 19/02742
Published on 17-03-2020
Eenvoudige belediging, art. 266 Sr. Uitlatingen “Domme hoofddoeken altijd” en “Je moet je schamen dat je een hoofddoek draagt! Je moet de krant eens lezen, zodat je weet wat er allemaal gebeurt in de wereld” gedaan in een volle wachtkamer van een ziekenhuis. Sprake van eenvoudige belediging ex art. 266 Sr of uitlatingen gedaan i.h.k.v. publiek debat en bewezenverklaring i.s.m. vrijheid van meni...

ECLI:NL:HR:2020:446 Hoge Raad, 17-03-2020, 19/02464
Published on 17-03-2020
Poging tot verkrachting van destijds 13-jarig meisje (art. 242 Sr). Motivering afwijzing (herhaald) verzoek tot horen van aangeefster over seksuele handelingen die verdachte met aangeefster zou hebben verricht, daarbij uitgeoefende dwang en aan die handelingen voorafgaande gebeurtenissen. Oordeel hof is niet z.m. begrijpelijk, nu hof niet heeft vastgesteld dat verdediging bij eerder studioverho...

ECLI:NL:HR:2020:380 Hoge Raad, 17-03-2020, 19/01002
Published on 17-03-2020
Betekening dagvaarding in persoon, art. 585-588 Sv. De dagvaarding is aan verdachte uitgereikt. Verdachte heeft geweigerd te tekenen voor ontvangst. Is het oordeel van het hof dat de dagvaarding in persoon is uitgereikt aan verdachte begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/00450.

ECLI:NL:HR:2020:444 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/05261
Published on 17-03-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op een onder klager inbeslaggenomen geldbedrag. Middel over oordeel rb dat belang van strafvordering zich verzet tegen teruggave inbeslaggenomen geldbedrag. Rb heeft geoordeeld dat uit het strafrechtelijk onderzoek niet naar voren is gekomen dat klager handelde in legale wasmiddelen en dat in de gehele strafrechtelijke procedure klager niet heeft onderbouwd dat het ...

ECLI:NL:HR:2020:437 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/05175
Published on 17-03-2020
N-o in h.b. op de grond dat h.b. is ingetrokken. Ingesteld h.b. duidelijk en ondubbelzinnig ingetrokken ex art. 453.1 Sv? Verdachte heeft griffie Rb per brief laten weten “(…) dat wij afstand doen van de inbeslaggenomen auto, (…). Deze was in hoger beroep, maar ook hoger beroep trek ik hierbij in”. O.g.v. art. 453.1 Sv brengt intrekking van h.b. mee afstand van bevoegdheid dit rechtsmiddel opni...

ECLI:NL:HR:2020:376 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/04930
Published on 17-03-2020
Internetoplichting door op Facebook goederen op het gebied van licht- en geluidtechniek aan te bieden maar niet te leveren, art. 326.1 Sr. Bewijsklachten daderschap en pleegplaats. Uit bewijsvoering kan - zonder nadere motivering - die ontbreekt, nog niet met voldoende mate van nauwkeurigheid worden afgeleid dat het verdachte is geweest die aangevers heeft bewogen tot betaling van geldbedragen ...

ECLI:NL:HR:2020:431 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/04668
Published on 17-03-2020
Wrakingsverzoek ex art. 512 Sv. Verzoeker was gedagvaard om door de Rh-C als getuige te worden gehoord. De raadsman heeft namens de verzoeker een verzoek tot wraking gedaan omdat de Rh-C geen voor h.b. vatbare beschikking heeft gegeven op het door de raadsman namens verzoeker gedane verzoek om ex art. 226a en/of art. 226m Sv te bepalen dat de identiteit van de verzoeker bij de gelegenheid van d...

ECLI:NL:HR:2020:451 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/04180
Published on 17-03-2020
Opzettelijk gebruik maken van vals reisdocument, art. 231.2 Sr. Kan identiteitskaart uit ander EU-land (Slovenië) worden aangemerkt als reisdocument a.b.i. art. 231 Sr? Uit wetsgeschiedenis volgt dat begrip ‘reisdocument’ in art. 231 Sr betrekking heeft op documenten die de functie hebben om houder ervan het reizen van en naar het buitenland, alsmede zijn verblijf daar te vergemakkelijken. Daar...

ECLI:NL:HR:2020:405 Hoge Raad, 17-03-2020, 17/00493
Published on 17-03-2020
Caribische zaak. Voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie (art. 3 Vuurwapenverordening van Sint Maarten) door een politieagent, die t.g.v. een schorsing zijn dienstuitrusting had moeten inleveren. Was verdachte bevoegd tot dat voorhanden hebben? HR: Blijkens art. 2 Wapenverordening is het in art. 1.1 Wapenverordening neergelegde wapenverbod n.v.t. op hen die deel uitmaken van de politie v...

ECLI:NL:HR:1985:AC9105 Hoge Raad, 19-11-1985, 1590 Besch
Published on 16-03-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hangmap met correspondentie tussen advocaat en cliënt (en vennootschappen van cliënt) onder BV waarvan cliënt bestuurder is t.z.v. verdenking van belastingfraude. Rb heeft beklag (deels) gegrond verklaard. Verschoningsrecht advocaat, art. 98.1 jo 218 Sv. Mogen justitiële autoriteiten met het oog op belang van strafvordering zonder toestemming van bel...

ECLI:NL:HR:2020:396 Hoge Raad, 10-03-2020, 18/04546
Published on 10-03-2020
Belediging ambtenaar (art. 266.1 jo. 267.2 Sr) en dragen busje pepperspray (art. 27.1 WWM). Verzoek aan Pr zichzelf onbevoegd te verklaren t.z.v. overtreding (art. 27.1 WWM) en zaak te verwijzen naar Ktr, art. 349.2 jo. 382 Sv. Art. 382 Sv bepaalt welke strafbare feiten voor Ktr worden vervolgd. Indien zo’n feit bij andere kamer van Rb aanhangig is gemaakt kan rechter ex art. 349.2 (eerste volz...

ECLI:NL:HR:2020:395 Hoge Raad, 10-03-2020, 18/04064
Published on 10-03-2020
Verdachte weigert zijn medewerking te verlenen aan ademonderzoek, art. 163.2 WVW 1994. Bevel tot verlenen van medewerking aan ademonderzoek a.b.i. art. 163.1 WVW 1994. Is vordering van opsporingsambtenaar aan verdachte om medewerking te verlenen aan ademonderzoek toereikend om verplichting ex art. 163.2 WVW 1994 te doen ontstaan, nu “kruisjesformulier” vermeldt dat aan verdachte bevel is gedaan...

ECLI:NL:HR:2020:397 Hoge Raad, 10-03-2020, 19/03928
Published on 10-03-2020
Herziening. Snelheidsovertreding door onbekend gebleven bestuurder, art. 62 jo. bord A1 RVV 1990. Aangevoerd wordt dat sprake is van gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv, nu aanvrager o.g.v. art. 181.3.b WVW 1994 tijdig naam en volledige adresgegevens van bestuurder van op zijn naam staande auto t.t.v. snelheidsovertreding bekend heeft gemaakt maar dat die bekendmaking Ktr bij behandeling van zaak ni...

ECLI:NL:HR:2020:393 Hoge Raad, 10-03-2020, 18/03696
Published on 10-03-2020
Rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Kan uit omstandigheid dat besluit tot ongeldigverklaring rijbewijs per aangetekende brief is verzonden naar verdachte en verdachte zijn rijbewijs jaren eerder heeft ingeleverd en uit verklaringen verdachte worden afgeleid dat verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard? Uit bewijsvoering kan niet...

ECLI:NL:HR:2020:370 Hoge Raad, 10-03-2020, 19/01426
Published on 10-03-2020
Beklag, beslag ex art. 94(a) Sv op bitcoins en andere cryptocurrency. Art. 552a Sv. Geeft oordeel Rb. dat niet-beslagen slachtoffers van een beleggingscarrousel geen belanghebbenden a.b.i. art. 552a Sv zijn, blijk van een onjuiste uitleg van het begrip ‘belanghebbende’ ex art. 552a Sv? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 19/01426, 19/01431, 19/01432 en 19/01435.

ECLI:NL:HR:2020:373 Hoge Raad, 10-03-2020, 19/01435
Published on 10-03-2020
Beklag, beslag ex art. 94(a) Sv op bitcoins en andere cryptocurrency. Art. 552a Sv. Geeft oordeel Rb. dat niet-beslagen slachtoffers van een beleggingscarrousel geen belanghebbenden a.b.i. art. 552a Sv zijn, blijk van een onjuiste uitleg van het begrip ‘belanghebbende’ ex art. 552a Sv? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 19/01426, 19/01431, 19/01432 en 19/01435.

ECLI:NL:HR:2020:371 Hoge Raad, 10-03-2020, 19/01431
Published on 10-03-2020
Beklag, beslag ex art. 94(a) Sv op bitcoins en andere cryptocurrency. Art. 552a Sv. Geeft oordeel Rb. dat niet-beslagen slachtoffers van een beleggingscarrousel geen belanghebbenden a.b.i. art. 552a Sv zijn, blijk van een onjuiste uitleg van het begrip ‘belanghebbende’ ex art. 552a Sv? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 19/01426, 19/01431, 19/01432 en 19/01435.

ECLI:NL:HR:2020:372 Hoge Raad, 10-03-2020, 19/01432
Published on 10-03-2020
Beklag, beslag ex art. 94(a) Sv op bitcoins en andere cryptocurrency. Art. 552a Sv. Geeft oordeel Rb. dat niet-beslagen slachtoffers van een beleggingscarrousel geen belanghebbenden a.b.i. art. 552a Sv zijn, blijk van een onjuiste uitleg van het begrip ‘belanghebbende’ ex art. 552a Sv? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 19/01426, 19/01431, 19/01432 en 19/01435.

ECLI:NL:HR:2020:398 Hoge Raad, 10-03-2020, 19/00399
Published on 10-03-2020
Poging tot diefstal d.m.v. braak, art. 311.1.5 Sr. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsvrouw ttz. op de grond dat er sprake kan zijn van miscommunicatie en dat verdachte zijn aanwezigheidsrecht wil uitoefenen, door hof ongemotiveerd afgewezen waarbij raadsvrouw gelegenheid heeft gekregen verdachte te bellen (tevergeefs). HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:1737, inhoudende da...

ECLI:NL:HR:2020:399 Hoge Raad, 10-03-2020, 18/01398
Published on 10-03-2020
Als bestuurder van failliete rechtspersoon aan hem te wijten zijn dat aan verplichtingen ex art. 2:10.1 BW niet is voldaan en dat de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, waarmee volgens dat artikel administratie is gevoerd, niet in ongeschonden staat worden tevoorschijn gebracht (art. 342 (oud) Sr), feitelijke leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk (art. 51 jo. 341.1 (oud) Sr), en va...

ECLI:NL:HR:2020:394 Hoge Raad, 10-03-2020, 18/03983
Published on 10-03-2020
Doorrijden na ongeval waarbij ander in hulpeloze toestand wordt achtergelaten (art. 7.1.b (oud) WVW 1994) en gevaar op de weg veroorzaken (art. 5 WVW 1994) door met auto vanuit parkeerstand weg te rijden waardoor tegemoetkomende bromfietser tegen auto aanrijdt ten gevolge waarvan deze van zijn bromfiets afvliegt, op straat terechtkomt en gebroken heup en dubbel gecompliceerde beenbreuk oploopt,...

ECLI:NL:HR:2020:392 Hoge Raad, 10-03-2020, 19/04543
Published on 10-03-2020
Aanmerkelijk onvoorzichtig en nalatig varen met een binnenvaartschip op de Nieuwe Maas op 16 oktober 2013 waardoor een motorjacht is gezonken en twee personen zijn verdronken. Eendaadse samenloop van het aan zijn schuld te wijten zijn dat een vaartuig zinkt, terwijl daardoor levensgevaar voor een ander ontstaat en het feit iemands dood ten gevolge heeft (art. 169.1 en .2 Sr), het aan zijn schul...

ECLI:NL:HR:1994:ZC9760 Hoge Raad, 14-06-1994, 97.212
Published on 06-03-2020
Diefstal (meermalen gepleegd), art. 310 Sr. Vordering tul wegens niet-naleving algemene voorwaarde, art. 14g Sr. Partieel h.b. toegestaan tegen rechterlijke beslissing op vordering tul? HR ambtshalve: Uit wetsgeschiedenis bij art. 14g Sr volgt dat tegen rechterlijke beslissing op vordering a.b.i. art. 14g Sr, die deel uitmaakt van uitspraak t.z.v. andere strafbare feiten, geen partieel hoger be...

ECLI:NL:HR:1995:ZD0261 Hoge Raad, 24-10-1995, 100.740
Published on 06-03-2020
Gekwalificeerde diefstal, art. 311.1 Sr. Vordering OvJ dat aan verdachte alsnog onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd i.p.v. aan hem opgelegde onbetaalde arbeid ten algemene nutte, art. 22g Sr. Staat ex art. 22h Sr jo. art. 14h t/m 14j Sr h.b. open tegen in vonnis Pr opgenomen beslissing a.b.i. art. 22g Sr? HR ambtshalve: Ex art. 14g.3 Sr is in geval algemene voorwaarde, dat verdacht...

ECLI:NL:HR:2020:389 Hoge Raad, 06-03-2020, 20/00470
Published on 06-03-2020
Cassatie in het belang der wet. Mogelijkheid van instellen h.b. in geval rechter tul van voorwaardelijke straf beveelt n.a.v. niet-naleving van algemene voorwaarde, art. 14c.1 Sr. Heeft invoering Wet USB (op 1-1-2020) tot gevolg dat voorheen geldend stelsel van rechtsmiddelen is gewijzigd? O.g.v. tot 1-1-2020 geldende wettelijke regeling voorzag wet i.g.v. niet-naleving van algemene voorwaarde ...

ECLI:NL:HR:1986:AC9315 Hoge Raad, 22-04-1986, 1591 Besch
Published on 05-03-2020
Beklag, beslag op verzoek van buitenlandse autoriteiten op geldbedrag (Zweedse kronen) ex art. 46.1 Uitleveringswet onder klager. Verzoek tot betaling van rente over inmiddels teruggegeven geldbedrag. 1. Verzuim p-v op te maken van onderzoek in raadkamer, art. 25 Sv. 2. Heeft betrokkene aanspraak op rente over periode dat geldbedrag door justitie aan zijn beschikking is onttrokken? Ad 1. Ex art...

ECLI:NL:HR:1969:AB4363 Hoge Raad, 10-06-1969, 749
Published on 05-03-2020
Beklag tegen onttrekking aan het verkeer van 3 speelautomaten. Verzuim p-v op te maken van onderzoek in raadkamer, art. 25 Sv. HR ambtshalve: Ex art. 25.1 Sv moet van onderzoek in raadkamer door griffier p-v worden opgemaakt, behelzende zakelijke inhoud van afgelegde verklaringen en van hetgeen verder bij dat onderzoek is voorgevallen. Dit artikel bevat nadere voorschriften t.a.v. wijze waarop ...

ECLI:NL:HR:1958:131 Hoge Raad, 10-06-1958, 516
Published on 05-03-2020
Economische zaak. Bezwaarschrift tegen dagvaarding, art. 262 Sv. Verzuim p-v op te maken van onderzoek in raadkamer, art. 25 Sv. Ex art. 25.1 Sv moet van onderzoek in raadkamer door griffier p-v worden opgemaakt, behelzende zakelijke inhoud van afgelegde verklaringen en van hetgeen verder bij dat onderzoek is voorgevallen. Dit artikel bevat nadere voorschriften t.a.v. wijze waarop dit p-v behoo...

ECLI:NL:HR:2020:363 Hoge Raad, 03-03-2020, 17/04882
Published on 05-03-2020
(Medeplegen) witwassen door o.m. grote hoeveelheid contant geld en dure horloges voorhanden te hebben in eigen woning (art. 420bis.1.b Sr) en oplichting (art. 326 Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) door aanvraagformulier voor hypotheek valselijk op te maken teneinde hypotheek voor haar nieuwe woning te krijgen. 1. Bewijsklachten witwassen. Voorwerpen afkomstig uit enig misdrijf en wet...

ECLI:NL:HR:2020:364 Hoge Raad, 03-03-2020, 17/05571
Published on 04-03-2020
Caribische zaak. Sint Maarten. Onder invloed van alcohol aan verkeer deelnemen en zich daarbij zodanig gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood, art. 320 jo. 321a (oud) SrNA. Middel klaagt over verwerping verweer strekkende tot bewijsuitsluiting, nu camerabeelden zijn verkregen zonder dat is voldaan aan art. 177s SvSM en hof die norm...

ECLI:NL:HR:2020:366 Hoge Raad, 03-03-2020, 17/04881
Published on 04-03-2020
(Medeplegen) witwassen door grote hoeveelheid contant geld en dure horloges voorhanden te hebben in woning van ex-partner en in door vriendin bewoonde woning (art. 420bis.1.b Sr). Verbeurdverklaring inbeslaggenomen geldbedragen toereikend gemotiveerd? Art. 33a.1.b Sr. In aanmerking genomen hetgeen ten laste van verdachte is bewezenverklaard en mede gelet op hetgeen raadsvrouw van verdachte heef...

ECLI:NL:HR:2020:358 Hoge Raad, 03-03-2020, 17/02047
Published on 04-03-2020
Caribische zaak. Medeplegen van het uitvoeren en aanwezig hebben van cocaïne en deelname aan een criminele organisatie te Bonaire en Curaçao (art. 3.1 Opiumwet 1960 BES en art. 3.1.A Opiumwet 1960 BES). Ontvankelijkheid cassatieberoep. O.g.v. art. 10.2 Rijkswet cassatierechtspraak staat voor verdachte, die in h.b. bij verstek is veroordeeld, geen beroep in cassatie open. Deze beperking van het ...

ECLI:NL:HR:2020:367 Hoge Raad, 03-03-2020, 17/05574
Published on 03-03-2020
Beleggingsfraude. Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr) en deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). 1. Ten laste van verdachte is onder 2 bewezenverklaard dat hij zich in de periode van 1 oktober 2000 t/m 22 juni 2001 schuldig heeft gemaakt aan oplichting. 1. Verjaring feit 2 gelet op verandering van wetgeving t.z.v. art. 326 Sr en art. 72 Sr? 2. Verschillende...

ECLI:NL:HR:2020:359 Hoge Raad, 03-03-2020, 18/01247
Published on 03-03-2020
Poging tot afpersing (art. 317.1 Sr). Beroep op n-o OM wegens een fundamentele inbreuk op de beginselen van een behoorlijke procesorde nu (voormalige zaaks)OvJ die in 2013 de aanhouding buiten heterdaad heeft bevolen van verdachte in 2008, toen hij nog advocaat was, verdachte als raadsman in twee zaken heeft bijgestaan. HR: art. 81.1 RO

ECLI:NL:HR:2020:369 Hoge Raad, 03-03-2020, 19/02301
Published on 03-03-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op twee smartphones onder klager t.z.v. verdenking van oplichting. Ontvankelijkheid beslag na teruggave smartphones. In hoeverre ziet art. 552a Sv ook op evt. door politie gemaakte kopieën van data die zijn aangetroffen op de inbeslaggenomen, maar inmiddels teruggegeven telefoons? Rb heeft geoordeeld dat zij o.g.v. art. 552a Sv enkel bevoegd is om te beslissen over ...

ECLI:NL:HR:2020:327 Hoge Raad, 03-03-2020, 18/03593
Published on 03-03-2020
Oplichting, meermalen gepleegd(art. 326 Sr). Verschillende bewijsklachten m.b.t. bewezenverklaarde oplichting. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:326 Hoge Raad, 03-03-2020, 19/00753
Published on 03-03-2020
Economische zaak. Opzettelijke overtreding van een voorschrift gesteld bij art. 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (meermalen gepleegd) door notaris die heeft nagelaten om ongebruikelijke transacties te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. Heeft hof voldoende gerespondeerd op een verweer m.b.t. de ontvankelijkheid van het OM wegens schending van de beginselen...

ECLI:NL:HR:2020:362 Hoge Raad, 03-03-2020, 18/05528
Published on 03-03-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.3 (oud) Sr na veroordeling t.z.v. medeplegen van verkopen van grote hoeveelheid hennep in uitoefening van bedrijf, deelneming aan criminele organisatie, gewoontewitwassen en voorhanden hebben van busje traangas. Methode van uitgebreide kasopstelling. 1. Beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland . 2. Verweer dat in hoofdzaak bew...

ECLI:NL:HR:2020:360 Hoge Raad, 03-03-2020, 18/04924
Published on 03-03-2020
Medeplegen van Opiumwet-delicten (art. 2.A, 2.B en 2.C Opiumwet) en deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Heeft hof ten onrechte vordering tul toegewezen nu deze vordering in h.b. niet “ter beoordeling voorlag” omdat deze in e.a. te laat is betekend? In e.a. is de vordering ttz. behandeld in aanwezigheid van verdachte en zijn raadsman, waarna de Rb in haar vonnis de tul heeft ...

ECLI:NL:HR:2020:378 Hoge Raad, 03-03-2020, 18/04184
Published on 03-03-2020
Mishandeling (art. 300 Sr). Aanhoudingsverzoek niet gemachtigd raadsman op de grond dat verdachte mogelijk geen weet heeft van zitting. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:1934 m.b.t. aanhoudingsverzoeken wegens verhindering van verdachte of zijn raadsman bij de behandeling van de zaak ttz. aanwezig te zijn en uit ECLI:NL:HR:2019:1142 m.b.t. beoordeling van een aanhoudingsver...

ECLI:NL:HR:2020:365 Hoge Raad, 03-03-2020, 18/05494
Published on 03-03-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.3 (oud) Sr na veroordeling t.z.v. medeplegen van vervoeren van grote hoeveelheid hennep en voorhanden hebben van vuurwapen en munitie. Methode van uitgebreide kasopstelling. Kan hof bij schatting w.v.v. voorbij gaan aan verdiensten uit autohandel van betrokkene, reeds omdat deze verdiensten door betrokkene niet fiscaal zijn ve...

ECLI:NL:HR:2020:368 Hoge Raad, 03-03-2020, 18/04152
Published on 03-03-2020
Medeplegen beschadigen van een gebouw (art. 352 Sr), medeplegen vernieling van inventaris (art. 350 Sr) en medeplegen verduistering (art. 321 Sr). Kan door hypotheekhouder geleden schade a.g.v. het beschadigen gebouw door verdachte worden aangemerkt als rechtstreeks schade? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:793 m.b.t. begrip ‘rechtstreekse schade’. Het begrip ‘rechtstreekse...

ECLI:NL:HR:2020:361 Hoge Raad, 03-03-2020, 18/05480
Published on 03-03-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit bewezenverklaarde of andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.3 (oud) Sr na veroordeling t.z.v. medeplegen van verkopen van grote hoeveelheid hennep in uitoefening van bedrijf, deelneming aan criminele organisatie, gewoontewitwassen en voorhanden hebben van vuurwapen en munitie. Impliceert ‘s hofs berekening van w.v.v. dat ook w.v.v. kan worden ontnomen t.z.v. transa...

ECLI:NL:HR:2020:377 Hoge Raad, 03-03-2020, 18/03136
Published on 03-03-2020
Gewoonte maken van verwerven, bezitten en verspreiden kinderporno (art. 240b Sr). TBS met voorwaarden. Aanvangsmoment TBS met voorwaarden. Dient periode van i.v.m. de dadelijke uitvoerbaarheid reeds ondergane TBS, in mindering te worden gebracht op totale duur TBS? HR: Klacht over verwerping verzoek om te bepalen dat de periode van TBS met voorwaarden v.zv. deze al ten uitvoer is gelegd o.g.v. ...

ECLI:NL:HR:2020:325 Hoge Raad, 03-03-2020, 19/03163
Published on 03-03-2020
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op twee auto’s onder klager t.z.v. verdenking van betrokkenheid bij belastingfraude, valsheid in geschrift, verduistering en opzettelijk witwassen. 1. Heeft Rb verzuimd te beslissen op het klaagschrift v.zv. dat betrekking heeft op een bankrekening? 2. Heeft Rb ondanks een daartoe gevoerd verweer (uos) verzuimd in haar beslissing ervan blijk te geven een onderzoek ...

ECLI:NL:HR:2020:324 Hoge Raad, 03-03-2020, 19/01051
Published on 03-03-2020
Beklag, beslag ex art. 94 en 94a Sv op bankrekeningen en een auto onder klager (in zijn hoedanigheid als de centrale persoon binnen de beslagen rechtspersonen) t.z.v. verdenking van betrokkenheid bij belastingfraude, verduistering, valsheid in geschrift en opzettelijk witwassen. Middelen o.m. over de door Rb gehanteerde maatstaf bij afwijzen beklag over inbeslagneming van tegoeden op bankrekeni...

ECLI:NL:HR:1982:AC7816 Hoge Raad, 21-12-1982, 1318B
Published on 03-03-2020
Onttrekking aan het verkeer van dubbelloops jachtgeweer, art. 36a Sr. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep. 2. Verzuim p-v op te maken van onderzoek in raadkamer, art. 25 Sv. Ad 1. HR ambtshalve: Tegen beschikking a.b.i. art. 36a Sr staat ex art. 445 Sv voor belanghebbende geen beroep in cassatie open, nu dit rechtsmiddel hem niet bij dat wetboek wordt toegekend. Wel is in art. 552b.1 Sv voor be...

ECLI:NL:HR:2018:2439 Hoge Raad, 04-12-2018, 17/05448
Published on 02-03-2020
Ontvankelijkheid cassatieberoep tegen beslissing wrakingskamer Hof op wrakingsverzoek ex art. 513 Sv. Ex art. 515.5 Sv staat tegen beslissing op verzoek tot wraking geen rechtsmiddel open zodat cassatieberoep n-o is. Verzoeker n-o.

ECLI:NL:HR:2018:2438 Hoge Raad, 18-12-2018, 17/00687
Published on 25-02-2020
Rijden onder invloed, art. 8.2.a WVW 1994. Recidiveregeling art. 123b WVW 1994 en ontvankelijkheid OM in vervolging t.z.v. rijden onder invloed met ademalcoholgehalte van 615 microgram. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM. Leidt omstandigheid dat rijbewijs o.g.v. art. 123b.1 WVW 1994 van rechtswege geldigheid verliest indien sprake is van recidive tot n-o OM? HR: art. 81.1 RO onder ...

ECLI:NL:HR:2020:268 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/05377
Published on 18-02-2020
Doorrijden na ongeval, art. 7.1.a WVW 1994. Schriftelijk bescheid houdende verklaring van persoon wiens identiteit niet blijkt (anonieme buurtbewoner) in strijd met art. 344a.3 Sv tot bewijs gebezigd, nu verdediging wens te kennen heeft gegeven om deze persoon te ondervragen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:277 Hoge Raad, 18-02-2020, 19/03455
Published on 18-02-2020
Beklag, beslag onder (kandidaat)notaris ex art. 98 Sv op geheimhouderstukken i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek naar verdenking t.a.v. klagers (niet naleving meldingsplicht ongebruikelijke transactie) en 3 andere personen (witwassen). Verschoningsrecht notaris, art. 218 Sv. Moeten onregelmatigheden bij doorzoeking en inbeslagneming leiden tot gegrondverklaring klaagschrift? Rb heeft in haar beo...

ECLI:NL:HR:2020:287 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/05053
Published on 18-02-2020
Eendaadse samenloop van witwassen (art. 420bis.1.a Sr) en witwassen (art. 420bis.1.b Sr) door vindplaats geldbedrag (€ 201.000) te verbergen in 2 koffers in terrarium met krokodillen en dit geldbedrag voorhanden te hebben. Bewijsklacht. Verklaring verdachte t.a.v. herkomst geld concreet, min of meer verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/04...

ECLI:NL:HR:2020:286 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/04726
Published on 18-02-2020
Eendaadse samenloop van medeplegen aanwezig hebben, vervoeren en afleveren van Crystal Methamfetamine, art. 2.B jo. 2.C Opiumwet. Bewijsklachten. HR: art. 80a RO. Samenhang met 18/05053.

ECLI:NL:HR:2020:288 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/02250
Published on 18-02-2020
Belediging van Nederlandse politica in Facebook-berichten, art. 266.1 Sr. Verweer strekkend tot bewijsuitsluiting i.v.m. gebreken in mededeling over rechtsbijstand aan niet-aangehouden verdachte voorafgaand aan telefonisch verhoor door politie, art. 27c.2, 27c.5, 28.1 en 28a Sv. 1. Mededeling van recht op rechtsbijstand, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afstand doen van dat recht en aan verzuim ...

ECLI:NL:HR:2020:269 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/04438
Published on 18-02-2020
Economische zaak. Bedrijfsafvalstoffen (flessengas) vervoeren zonder vermelding als vervoerder op lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars, begaan door rechtspersoon (in Duitsland gevestigde onderneming), art. 10.55 Wet milieubeheer. Verweer dat art. 10.55 Wm buiten toepassing moet worden gelaten. Is registratie-eis in Nederland in strijd met art. 15, 16 en 52 EU-Handvest en zelfstandi...

ECLI:NL:HR:2020:271 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/04011
Published on 18-02-2020
Economische zaak. Met vliegtuig landen op luchthaven Lelystad, terwijl verdachte niet beschikt over geldig bewijs van luchtwaardigheid van vliegtuig en geldig bewijs van bevoegdheid en zijn vliegtuig niet is verzekerd, overtreding Wet Luchtvaart (meermalen gepleegd). Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsvrouw voorafgaand aan tz. per e-mail gedaan (onder overlegging van verklaring van huisarts) e...

ECLI:NL:HR:2020:289 Hoge Raad, 18-02-2020, 19/01072
Published on 18-02-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit ripdeals gepleegd door internationale bende en uit soortgelijke feiten (art. 36e.2 Sr). Toerekening w.v.v. Had Hof bij verdeling van w.v.v. pondspondsgewijze verdeling moeten toepassen over in totaal 13 personen i.p.v. pondspondsgewijze verdeling over personen die direct bij desbetreffende ripdeal betrokken waren? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01071.

ECLI:NL:HR:2020:274 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/05270
Published on 18-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op aan 7 klagers (5 rechtspersonen en 2 natuurlijke personen) toebehorende vermogensbestanddelen, waaronder uitstaande leningen, daaruit voortvloeiende rente-inkomsten en huuropbrengsten van camping in Frankrijk, t.z.v. verdenking van o.m. belastingfraude, valsheid in geschrift, witwassen en bankieren zonder vergunning. N.a.v. verweer van raadsman van ...

ECLI:NL:HR:2020:275 Hoge Raad, 18-02-2020, 19/01071
Published on 18-02-2020
Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en medeplegen diefstal (art. 311.1.4 Sr). 1. Beslist op uos dat resultaten van in Duitsland uitgevoerde dactyloscopische onderzoeken niet betrouwbaar zijn en niet voor bewijs kunnen worden gebruikt? Art. 359.2 Sv. 2. Voldoet opgelegde straf aan art. 14a (oud) Sr? Ad 1. Gelet op inhoud b.m. ligt in bestreden uitspraak als ’s Hofs vaststel...

ECLI:NL:HR:2020:285 Hoge Raad, 18-02-2020, 19/00690
Published on 18-02-2020
Medeplegen poging doodslag (art. 287 Sr), medeplegen zware mishandeling (art. 302.1 Sr) en voorhanden hebben van (semi) automatisch pistool en munitie (art. 26.1 WWM) door vanuit Frankrijk naar Nederland te komen om ripdeal te plegen. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM, nu voor verdachte in strijd met art. 14.5 IVBPR niet mogelijkheid van nieuwe feitelijke behandeling van zaak voor hogere recht...

ECLI:NL:HR:2020:266 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/03079
Published on 18-02-2020
Wederspannigheid (art. 180 Sr) en belediging van politieagent door deze in gezicht te spugen (art. 266.1 jo 267.2 Sr). Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsvrouw ttz. op de grond dat verdachte moet werken en geen vrij kan krijgen door Hof afgewezen o.g.v. overweging dat verdachte afstand heeft gedaan van aanwezigheidsrecht, nu verdachte vóór intreden van dienstverband van zitting op de hoogte wa...

ECLI:NL:HR:2020:280 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/02699
Published on 18-02-2020
Diefstal met geweld (art. 312.1 Sr) en dwang (art. 284.1.1 Sr) door in café Iphone en bankpas te stelen en daarbij vuistslag uit te delen om aangever te dwingen hem los te laten en om vlucht mogelijk te maken en bezit van gestolene te verzekeren. Eendaadse samenloop of meerdaadse samenloop, art. 55.1 en 57 Sr? Belang bij cassatie? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:831 m.b.t...

ECLI:NL:HR:2020:279 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/04329
Published on 18-02-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop van cocaïne. Methode van extrapolatie. Hof heeft verzuimd in strafzaak verbeurdverklaard geldbedrag van € 1.855 in mindering te brengen op opgelegde betalingsverplichting, art. 33a.1.a Sr. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Uit in h.b. in zoverre bevestigd vonnis van Rb in hoofdzaak volgt dat verbeurdverklaring van geldbedrag van € 1.855 is ge...

ECLI:NL:HR:2020:123 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/02529
Published on 18-02-2020
Medeplegen invoer 2,8 kilo cocaïne via Schiphol, art. 2.A Opiumwet. Smartphone zaak. Bewijsuitsluiting resultaten van onrechtmatig verricht onderzoek aan smartphones van verdachte? Hof heeft tot uitgangspunt genomen dat sprake is van onherstelbaar vormverzuim in voorbereidend onderzoek a.b.i. art. 359a Sv. Dat oordeel is in cassatie niet bestreden, zodat daarvan moet worden uitgegaan. Voorts he...

ECLI:NL:HR:2020:281 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/01834
Published on 18-02-2020
Medeplegen poging doodslag door samen met medeverdachte gewapende confrontatie aan te gaan met groep die grote partij hennep te koop aanbiedt, terwijl verdachte en medeverdachte plan hebben opgevat verkopers d.m.v. vals geld te rippen dan wel op te lichten, art. 287 Sr. Toereikend bewijs opzet verdachte, nu alleen medeverdachte was voorzien van wapen en tijdens vlucht heeft (terug)geschoten, te...

ECLI:NL:HR:2020:278 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/01464
Published on 18-02-2020
Eenvoudige belediging (art. 266.1 Sr) en ander door bedreiging met smaadschrift dwingen iets te doen (art. 284.1.2 Sr) door tijdens les hoorbaar voor leerlingen aan strafrechtelijk verleden onderwijsassistent te refereren en telefonisch te dreigen media erbij te halen, waarna school arbeidsrelatie met onderwijsassistent beëindigt. 1. Stelling dat bewezenverklaring berust op verklaring van 1 get...

ECLI:NL:HR:2020:282 Hoge Raad, 18-02-2020, 19/03901
Published on 18-02-2020
Cassatie in belang der wet. Maximale duur van TBS met dwangverpleging. Beslissing Hof dat maximale duur van TBS met verpleging van overheidswege in totaal meer dan 4 jaren is indien TBS niet is opgelegd t.z.v. geweldsmisdrijf, nu periodes waarin verpleging voorwaardelijk is beëindigd en waarin verpleging voorlopig is hervat niet dienen te worden meegerekend bij berekening van totale duur. Art. ...

ECLI:NL:HR:2020:234 Hoge Raad, 11-02-2020, 17/04425
Published on 12-02-2020
Ontuchtige handelingen plegen met minderjarige die nog geen 16 jaar is die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam (art. 245 Sr), feitelijke aanranding van de eerbaarheid (at. 246 Sr) en medeplegen vervaardigen en bezitten van kinderpornografie (art. 240b Sr.) Middel over ontvankelijkheid OM in het h.b. tegen veroordeling in e.a. wegens vervaardiging en bezit van kinderpornografi...

ECLI:NL:HR:2020:232 Hoge Raad, 11-02-2020, 17/02107
Published on 12-02-2020
Omvang terugwijzingsopdracht na cassatie. Omvat door HR uitgesproken vernietiging en terugwijzing t.z.v. de strafoplegging tevens de beslissing van het hof tot strafbepaling ex art. 423.4 Sv? I.c. heeft de Rb. verdachte veroordeeld voor 5 feiten, maar is het h.b. beperkt tot de feiten 1 en 2. Het hof heeft voor feiten 1 en 2 veroordeeld en voor de feiten 3, 4 en 5 een straf bepaald ex art. 423....

ECLI:NL:HR:2020:217 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/05156
Published on 12-02-2020
Medeplichtigheid aan poging tot doodslag te Hilversum in september 2015, door langs café te rijden en voor het café te stoppen, zodat dader met pistoolmitrailleur vuur kon openen, art. 287 jo. 45.1 en 48 Sr. 1. Bewijsklachten. 2. Verwerping van het beroep op (psychische) overmacht, art. 40 Sr. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05230 en 18/05536 (niet gepubliceerd, art. 81.1 RO).

ECLI:NL:HR:2020:238 Hoge Raad, 11-02-2020, 19/03131
Published on 12-02-2020
Caribische zaak. Medeplegen poging tot mensenhandel door samen met haar partner een vrouw in Venezuela te laten benaderen en haar naar Curaçao te laten komen om prostitutiewerkzaamheden te verrichten in hun bar/restaurant, art. 2:239.1.i SrC. Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01981 A.

ECLI:NL:HR:2020:237 Hoge Raad, 11-02-2020, 19/01981
Published on 12-02-2020
Caribische zaak. Medeplegen poging tot mensenhandel door samen met zijn partner een vrouw in Venezuela te laten benaderen en haar naar Curaçao te laten komen om prostitutiewerkzaamheden te verrichten in hun bar/restaurant (art. 2:239.1.i SrC) en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht door van deze vrouw telefonisch (d.m.v. ingesproken “voice notes”) geld terug te eisen en daarbij ...

ECLI:NL:HR:2020:216 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/05018
Published on 12-02-2020
Economische zaak. Overtreding van art. 47 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS), begaan door een rechtspersoon. Tijdens lossen vanuit tankwagen van verdachte (transportbedrijf) op terrein van ander bedrijf ontstaat lek in wand tankwagen waardoor ruim 14.000 kilo zoutzuur weglekt. 1. Bestond een meldplicht ex art. 47 WVGS? 2. Rustte die plicht op verdachte? 3. Kan het bewezenverklaarde, ...

ECLI:NL:HR:2020:229 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/04435
Published on 12-02-2020
Diefstal, meermalen gepleegd, en diefstal met geweld, art. 310 en 312 Sr. Strafmotivering, art. 359.6 Sv. ’s Hofs motivering houdt in “dat verdachte kennelijk niet meer in Nederland verblijft. In dit soort zaken waarbij het gaat om buitenlandse verdachten waaraan geen andere strafmodaliteit kan worden opgelegd, is oplegging van een gevangenis een passende reactie.” HR: Door de enkele verwijzing...

ECLI:NL:HR:2020:222 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/03411
Published on 12-02-2020
Bijstand van een tolk. Gebruikmaken van een tolk die niet is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers en het schriftelijk vastleggen van de redenen daarvoor a.b.i. art. 28.4 Wet beëdigde tolken en vertalers. In het p-v van de tz. heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat van de daar aanwezige tolk, die niet is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers, gebruik ...

ECLI:NL:HR:2020:241 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/03199
Published on 12-02-2020
Zedenzaak. Met iemand beneden de leeftijd van 16 jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen (art. 247 Sr) en feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246 Sr). Middelen over 1. bewijsminimum, art. 342.2 Sv; 2. verwerping alternatief scenario 3. dwang en ontuchtige handelingen a.b.i. art. 246 Sr en 4. schending van de redelijke termijn in h.b. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:218 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/05230
Published on 11-02-2020
Poging tot moord, door met een pistoolmitrailleur op cafébezoekers te schieten (art. 289 jo. 45.1 Sr); voorhanden hebben van (vuur)wapens en munitie (art.26.1 WWM), aanwezig hebben van verdovende middelen (art. 2.C en 3.C Opiumwet) en witwassen geldbedrag (art. 420bis Sr). Middelen over 1. verwerping uos; 2. bewezenverklaring poging moord o.a. t.a.v. voorbedachte raad; 3. bewijs van voorhanden...

ECLI:NL:HR:2020:224 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/00784
Published on 11-02-2020
Medeplegen van gewoonteheling van een groot aantal auto’s, art. 416.1.a. jo. 417 Sr. Bewijsklacht over wetenschap van verdachte van de herkomst uit enig misdrijf van de auto’s t.t.v. het voorhanden krijgen daarvan. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/00782.

ECLI:NL:HR:2020:230 Hoge Raad, 11-02-2020, 19/03689
Published on 11-02-2020
Herziening. Rijden terwijl rijbewijs ongeldig is verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Het CBR heeft aanvrager verplicht tot deelname aan de EMA i.v.m. verdenking rijden onder invloed in 2006. In 2007 heeft het CBR het rijbewijs van aanvrager ongeldig verklaard omdat aanvrager daaraan niet had voldaan. In 2016 heeft hof Amsterdam (in herziening, ECLI:NL:HR:2016:523) aanvrager vrijgesproken van rijden o...

ECLI:NL:HR:2020:219 Hoge Raad, 11-02-2020, 19/01290
Published on 11-02-2020
Beklag a.b.i. art. 164.8 WVW 1994 tegen inhouding vaarbewijs ex art. art. 35a.4 Scheepvaartverkeerswet. HR: Op de gronden vermeld in de CAG zal HR cassatieberoep van klager niet in behandeling nemen. CAG: Uit ingewonnen inlichtingen blijkt dat OvJ vaarbewijs aan klager heeft teruggegeven. Deze teruggave vindt zijn grondslag in art. 35a.3.c Scheepsvaartverkeerswet. Hierin is bepaald dat vaarbewi...

ECLI:NL:HR:2020:225 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/00782
Published on 11-02-2020
Medeplegen van gewoonteheling van een groot aantal auto’s, art. 416.1.a. jo. 417 Sr. Bewijsklacht over wetenschap van verdachte van de herkomst uit enig misdrijf van de auto’s t.t.v. het voorhanden krijgen daarvan. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/00784.

ECLI:NL:HR:2020:221 Hoge Raad, 11-02-2020, 19/00804
Published on 11-02-2020
Medeplegen diefstal van motor, art. 311.1.4 Sr. Is gelet op rol medeverdachte (bijdrage na afloop) sprake van medeplegen van door verdachte gestolen motor? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:2640 m.b.t. bijzondere situatie waarin bijdrage van medepleger hoofdzakelijk bestaat uit gedragingen die na strafbaar feit zijn verricht. Hof heeft vastgesteld dat verdachte en zijn mede...

ECLI:NL:HR:2020:228 Hoge Raad, 11-02-2020, 19/00050
Published on 11-02-2020
Diefstal in vereniging, art. 310 jo. 311 Sr. Ontvankelijkheid OM. Verwerping verweer dat OM n-o is omdat sepotmededeling bij verdachte het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat hij voor het tlgd. feit niet zou worden vervolgd. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2012:BX4280 en ECLI:NL:HR:2013:7 m.b.t. uitzonderlijke gevallen dat vervolging onverenigbaar is met beginselen van...

ECLI:NL:HR:2020:242 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/05349
Published on 11-02-2020
Witwassen, art. 420bis Sr. Voorhanden hebben van een contant geldbedrag van ruim twee miljoen euro. Middelen over 1. motivering afwijzingen getuigenverzoeken en 2. verzuim te beslissen op herhaald getuigenverzoek. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:227 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/00173
Published on 11-02-2020
Ondervragingsrecht getuigen, art. 6.3.d EVRM. HR herhaalt dat in de situatie dat de getuige zich van het geven van een getuigenis of van het beantwoorden van bepaalde vragen verschoont o.g.v. een daartoe door de wet gegeven bevoegdheid en de getuige dientengevolge weigert antwoord te geven op de vragen die de verdediging hem stelt of doet stellen, een behoorlijke en effectieve mogelijkheid tot ...

ECLI:NL:HR:2020:233 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/02960
Published on 11-02-2020
Opzettelijke milieuverontreiniging door als eigenaar van afhaalrestaurant gehuurd aggregaat bij ingang van restaurant te plaatsen, waardoor koolmonoxide vrijkomt en zich verspreidt in restaurant en boven dat restaurant gelegen trappenhuis en woningen, art. 173a Sr. Heeft verdachte koolmonoxide in de “lucht” gebracht a.b.i. art. 173a Sr? Hof heeft vastgesteld dat verdachte noodaggregaat liet pla...

ECLI:NL:HR:2020:240 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/00190
Published on 11-02-2020
Profijtontneming van w.v.v. uit hennepteelt. Middelen over voorbijgaan aan uos inhoudende dat bij het schatten van het w.v.v. moet worden uitgegaan van één, resp. twee oogsten, en over de motivering van het oordeel dat een pondspondsgewijze toerekening van het w.v.v. moet worden aangenomen en geen concrete aanknopingspunten aanwezig zijn voor een afwijkende verdeelsleutel tussen de betrokkene e...

ECLI:NL:HR:2020:215 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/01592
Published on 11-02-2020
Medeplegen van handelen in strijd met art. 27.1 WWM door het dragen van balletjespistolen. Klacht dat hof balletjespistolen heeft aangemerkt als voorwerpen die zijn bestemd om mee te dreigen a.b.i. art. 2.1 categorie IV sub 7 WWM, terwijl het hof heeft vrijgesproken van het voorhanden hebben van op vuurwapens gelijkende voorwerpen ex art. 2.1 categorie I sub 7 WWM. Verhouding tussen beide wapen...

ECLI:NL:HR:2020:223 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/02505
Published on 11-02-2020
Doorrijden na ongeval (art. 7.1.a WVW 1994) en geen voorrang verlenen aan voetganger op voetgangersoversteekplaats (art. 49.2 RVV 1990) door met auto over oudere man, die op zebrapad ten val komt, heen te rijden ten gevolge waarvan deze maand later komt te overlijden en vervolgens plaats van ongeval te verlaten. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep v.zv. gericht tegen overtreding. 2. Beroep op ar...

ECLI:NL:HR:2020:236 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/04441
Published on 11-02-2020
Medeplegen poging doodslag, art. 287 jo. art. 45.1 en 47.1 Sr. Verwerping beroep op noodweer(exces), art. 41 Sr. HR: art. 81.1 RO met verwijzing naar samenhangende zaak 18/04238, ECLI:NL:HR:2020:235.

ECLI:NL:HR:2020:235 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/04238
Published on 11-02-2020
Medeplegen van poging tot doodslag door aangever (slachtoffer ripdeal) in auto meermalen met mes in zijn lichaam te steken, nadat aangever toen hem werd bevolen zijn geld te geven alarmpistool heeft gericht op bestuurder van auto, art. 287 Sr. Noodweer tegen noodweer. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 inhoudende dat er geen ‘wederrechtelijke’ aanranding is wanneer verda...

ECLI:NL:HR:2020:239 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/04558
Published on 11-02-2020
Caribische zaak. Zedendelicten (o.m. verkrachting) te Curaçao tegen drie tienermeisje en vier jongvolwassen vrouwen die lid waren van een geloofsgemeenschap waarvan verdachte oprichter, organisatorisch en geestelijk leidsman was. Middelen over o.m. bewijsvoering en strafmotivering. Bewijsminimum (unus testis, art. 342.2 Sv). De motivering van de opgelegde 14 jaren gevangenisstraf zou “binnen he...

ECLI:NL:HR:2020:220 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/01988
Published on 11-02-2020
Onrust in Schilderswijk te Den Haag in de zomer van 2015 n.a.v. dood van arrestant. Medeplegen van opzettelijk brandstichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is (art. 157.1 Sr), openlijke geweldpleging (art. 141.1 Sr), en opruiing (art. 131.1 Sr). 1. Bewijsklachten brandstichting. 2. Uos dat verklaringen van opsporingsambtenaren moeten worden uitgesloten van bewijs. 3. Af...

ECLI:NL:HR:1997:ZD0643 Hoge Raad, 18-02-1997, 103.454
Published on 11-02-2020
(Medeplegen) telen hennep (meermalen gepleegd), art. 3.B Opiumwet. 1. OM n-o in vervolging, nu verdachte o.g.v. mededeling van OvJ aan secretaresse van raadsman van verdachte in gerechtvaardigde veronderstelling verkeerde dat hij niet zou worden vervolgd? 2. OM n-o in vervolging, nu inbeslaggenomen hennepplanten zijn vernietigd ondanks verzoek om tegenonderzoek, zodat niet kan worden aangetoond...

ECLI:NL:HR:2020:118 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/02968
Published on 05-02-2020
Ramkraak op winkel met dure kleding, art. 311 Sr, mishandeling, art. 300 Sr. Middel voorgesteld namens verdachte over de verwerping van een verweer over verdachtes betrokkenheid bij de ramkraak en middel voorgesteld namens de b.p. m.b.t. de vordering ingediend i.v.m. een mishandeling. HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 18/02823, 18/02896 en 18/02968.

ECLI:NL:HR:2020:117 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/02896
Published on 05-02-2020
Medeplegen ramkraak op winkel met dure kleding, art. 311.1 Sr. Niet beslist op beroep van raadsvrouw op overschrijding redelijke termijn in h.b. HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Verdediging heeft ttz. in h.b. aangevoerd dat redelijke termijn in h.b. met ruim 2 maanden is overschreden en op die grond strafvermindering bepleit. Aldus is verweer gevoerd waaromtrent...

ECLI:NL:HR:2020:116 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/02823
Published on 05-02-2020
Ramkraak op winkel met dure kleding, art. 311 Sr. Middel over tezamen en in vereniging plegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 18/02823, 18/02896 en 18/02968.

ECLI:NL:HR:2020:164 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/02646
Published on 05-02-2020
Profijtontneming. Middelen over ingenomen u.o.s.-en m.b.t. de betrouwbaarheid van 6 getuigen (art. 359.2 Sv) en over het denatureren van een verklaring van één van die getuigen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:120 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/01414
Published on 05-02-2020
N-o verklaring verdachte in h.b. door bevestiging vonnis n.a.v. verzet tegen strafbeschikking. Artt. 255a.3, 257e, 257f Sr. Had de Pr zich niet meer over de strafbeschikking moeten uitlaten maar o.b.v. de uitgevaardigde dagvaarding tot een inhoudelijke behandeling moeten overgaan? Hof bevestigde vonnis, o.m. omdat blijkens het p-v van de tz. bij de Pr de verdediging de dagvaarding kennelijk hee...

ECLI:NL:HR:2020:192 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/00857
Published on 05-02-2020
Poging doodslag te Groningen door met mes in hals van huisgenoot te snijden, nadat broer van verdachte ’s nachts met deze persoon in gevecht is geweest, art. 287 Sr. 1. Noodweer. Was op moment van bewezenverklaard handelen sprake van onmiddellijk dreigende aanranding van verdachte door aangever? 2. Noodweerexces. ’s Hof oordeel dat beroep op noodweerexces afstuit op omstandigheid dat t.t.v. sni...

ECLI:NL:HR:2020:196 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/02645
Published on 04-02-2020
Economische zaak. Onder zich hebben van beschermde inheemse vogels die niet zijn voorzien van juiste pootring (meermalen gepleegd), art. 13.1 Flora- en faunawet. 1. OM n-o in vervolging, nu pootringen zijn verwijderd zodat het niet meer mogelijk is om tegenonderzoek te laten uitvoeren? 2. Verweer strekkend tot bewijsuitsluiting op de grond dat verbalisanten zich niet (tijdig) hebben gelegitimee...

ECLI:NL:HR:2020:188 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/03732
Published on 04-02-2020
Geen schriftuur houdende middelen van cassatie ingediend. Verdachte n-o. Samenhang met 18/03731.

ECLI:NL:HR:2020:191 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/03731
Published on 04-02-2020
Mensenhandel door echtgenote te dwingen haar opbrengsten uit prostitutiewerkzaamheden naar hem toe te sturen door haar onder druk te zetten en daarbij gebruik te maken van omstandigheid dat haar kind bij (familie van) verdachte in Roemenië verblijft, art. 273f.1.9 Sr. Is sprake van uitbuiting, nu Hof niet heeft vastgesteld dat echtgenote van verdachte haar werkzaamheden in prostitutie onvrijwil...

ECLI:NL:HR:2020:194 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/00694
Published on 04-02-2020
Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven (art. 140 Sr), nl. BTW-fraude a.b.i. art. 69 AWR, en feitelijke leiding geven aan het opzettelijk niet tijdig doen van aangifte omzetbelasting begaan door een rechtspersoon, art. 51.2 jo. 69 AWR. Verwerping u.o.s. over matiging straf toereikend verworpen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02908.

ECLI:NL:HR:2020:189 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/02908
Published on 04-02-2020
Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven (art. 140 Sr), nl. BTW-fraude a.b.i. art. 69 AWR. 1. Verwerping Salduz-verweer, 2. Verwerping verweer m.b.t. rechtmatigheid onderzoek aan gegevensdragers en 3. Verwerping verweer dat de belastingrechter o.b.v. hetzelfde dossier heeft geoordeeld dat verdachte te goeder trouw heeft gehandeld en verdachte niet wist of h...

ECLI:NL:HR:2020:163 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/04367
Published on 04-02-2020
Overschrijding maximumsnelheid met 79 km/u, art. 62 jo. bord A1 RVV 1990. Schriftuur tardief doordat geen mededeling betekening is ontvangen? HR: Op gronden vermeld in de CAG is verdachte n-o. CAG: griffiersbetekening aanzegging in cassatie op juiste wijze geschied. Afschrift verzonden op door raadsman opgegeven adres. Bij ontbreken aanwijzing dat bij de verzending iets is misgegaan moet voorbi...

ECLI:NL:HR:2020:190 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/05488
Published on 04-02-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. medeplegen diefstal met braak, art. 311.1 Sr. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman voorafgaand aan tz. per e-mail gedaan op de grond dat hij verdachte niet kan bereiken door Hof afgewezen o.g.v. overweging dat formeel gezien geen sprake is van aanhoudingsverzoek. Heeft Hof verzuimd uitdrukkelijk en gemotiveerd te beslissen op aanhoudingsverzoek? HR h...

ECLI:NL:HR:2020:187 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/05558
Published on 04-02-2020
Medeplegen poging diefstal d.m.v. braak en medeplegen diefstal d.m.v. inklimming (art. 311.1 Sr) door op 1 dag meerdere woninginbraken te plegen bij oudere mensen in Hengelo. Medeplegen toereikend gemotiveerd, nu Hof niet alleen t.a.v. rol van verdachte heeft vastgesteld dat hij heeft betaald voor benzine, op uitkijk heeft gestaan, zich heeft bemoeid met te rijden route, heeft gesproken over we...

ECLI:NL:HR:2020:195 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/00445
Published on 04-02-2020
Poging tot zware mishandeling door ander met een mes in de rug te steken, nadat verdachte en zijn vrouw door 2 mannen zijn geschopt en geslagen, art. 302 Sr. Noodweerexces. Is geen sprake van hevige gemoedsbeweging omdat verdachte zich bewust was van zijn handelen? ’s Hofs oordeel dat geen sprake is geweest van hevige gemoedsbeweging vanwege enkele omstandigheid dat verdachte zich bewust was va...

ECLI:NL:HR:2020:193 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/01475
Published on 04-02-2020
Medeplegen van moord in de Bijlmer in 2016, door slachtoffer naar flat Kikkenstein te lokken alwaar hij door de medepleger is doodgeschoten. Gvs 18 jr. Bewijsklacht opzet op de dood. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:178 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03633
Published on 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:179 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03635
Published on 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:180 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03636
Published on 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:181 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03637
Published on 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:182 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03638
Published on 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:183 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03649
Published on 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:185 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03651
Published on 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:176 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/04644
Published on 04-02-2020
Medeplegen doodslag (art. 287 Sr) en wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr) door tijdens proefrit in 1997 vanaf de achterbank de nek van een Alkmaarse garagehouder langdurig te omklemmen. Klachten over 1. Verzuim op (ttz. herhaalde) getuigenverzoeken te reageren, 2. Voorwaardelijk opzet op de dood van het slachtoffer en 3. Verwerping verweer strekkende tot n-o OM i.v.m. schending ar...

ECLI:NL:HR:2020:177 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03632
Published on 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:184 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03650
Published on 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:186 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03774
Published on 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:166 Hoge Raad, 31-01-2020, 19/04348
Published on 31-01-2020
Uitspraak vierde kamer. Vordering PG tot schorsing van rechter in Rb als rechterlijk ambtenaar, art. 46f.2.e en 46o Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. Gelet op onherroepelijk aan betrokkene verleend ontslag, is belang bij toewijzing van vordering a.b.i. art. 46f.2.e Wrra tot schorsing van betrokkene als rechterlijk ambtenaar voor periode van 3 maanden bij wijze van ordemaatregel komen t...

ECLI:NL:HR:2020:129 Hoge Raad, 28-01-2020, 17/06131
Published on 28-01-2020
Poging tot doodslag door met mes in buik en schouder van slachtoffer te steken. Verwerping beroep op noodweerexces, art. 41.2 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:137 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/04681
Published on 28-01-2020
Economische zaak. Medeplegen overtreding van een voorschrift gesteld bij art. 2.19.1 Wet dieren, opzettelijk begaan, art. 1.1 jo. 2.1 WED. Invoer in NL van een grote hoeveelheid verboden groeihormoon voor dieren door samen met mededader af te spreken dat er een andere benaming en waarde op de factuur bij de zendingen kwam te staan. Is de stof 17 bèta-oestradiol in pure vorm een grondstof en gee...

ECLI:NL:HR:2020:79 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/02966
Published on 28-01-2020
Opzettelijk verkopen, afleveren en vervoeren van cocaïne, art. 2.B Opiumwet. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman, op de grond dat hij niet weet waar verdachte is. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:1934 m.b.t. aanhoudingsverzoeken wegens verhindering van verdachte of zijn raadsman bij de behandeling van de zaak ttz. aanwezig te zijn en uit ECLI:NL:HR:2019:1142 m.b.t. beo...

ECLI:NL:HR:2020:136 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/04185
Published on 28-01-2020
Kraken, art. 138a Sr. Sprake van een gevestigd huisrecht? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/04186, 18/04187 en 18/04188 (allen niet gepubliceerd).

ECLI:NL:HR:2020:139 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/05241
Published on 28-01-2020
Jeugdzaak. Medeplegen gekwalificeerde diefstal, meermalen gepleegd (art. 311.1 Sr) en wederspannigheid met lichamelijk letsel tot gevolg (art. 180 jo 181.1 Sr). Verzuim te beslissen op getuigenverzoek? Art. 315, 328, 330, 331 en 415 Sv. HR: op gronden vermeld in CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Hof heeft verzuimd uitdrukkelijk een beslissing te nemen op ttz. in h.b. gedaan verzoek to...

ECLI:NL:HR:2020:135 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/04182
Published on 28-01-2020
Diefstal met braak, art. 311.1.5 Sr. 1. Klacht over afwijzing aanhoudingsverzoek i.v.m. andere strafzaak van verdachte die ’s middags zou plaatsvinden en waarin mogelijk ISD-maatregel zou worden opgelegd en 2. Klacht dat indien beide zaken op dezelfde zitting waren behandeld, het onmogelijk zou zijn geweest om naast de ISD-maatregel nog een straf op te leggen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:132 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/01404
Published on 28-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Klacht dat het Hof bij de schatting van het w.v.v. en i.h.b. bij de berekening van de opbrengst aan hennep in het voordeel van de betrokkene rekening had moeten houden met in de kwekerij in droognetten achtergebleven restanten hennep. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/01403.

ECLI:NL:HR:2020:130 Hoge Raad, 28-01-2020, 17/00708
Published on 28-01-2020
Ontvankelijkheid cassatieberoep tegen verstekarrest, art. 432.2 Sv. Is de “Mededeling uitspraak” daadwerkelijk i.p. aan de in België woonachtige verdachte betekend? HR: op gronden die zijn vermeld in CAG kan verdachte niet worden ontvangen in ingesteld beroep. CAG: Het kan ervoor worden gehouden dat de “rode kaart” de “Mededeling uitspraak” heeft begeleid. De op de zogenoemde “rode kaart” gepla...

ECLI:NL:HR:2020:125 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/01754
Published on 28-01-2020
Opzettelijk enig goed aan het krachtens de wet daarop gelegd beslag onttrekken (art. 198 Sr) door deurwaarder niet te informeren over waar de auto zich bevond en deze auto ook later niet ter beschikking te stellen. ’s Hofs oordeel dat sprake was van formeel rechtmatig gelegd beslag op de auto begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:138 Hoge Raad, 14-01-2020, 19/03655
Published on 28-01-2020
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht door als eigenaar van perceel grond, dat deels in gebruik was bij ander, die ander te sommeren zijn eigendommen van perceel af te halen en vervolgens dreigende taal (“ik zal jou en je gezin een kopje kleiner maken)” te uiten richting deze persoon, art. 285.1 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2020:128 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/01257
Published on 28-01-2020
Feitelijke leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 341 (oud) jo. art. 51 Sr) en als bestuurder van rechtspersoon, welke in staat van faillissement is verklaard, wettelijk opgeroepen tot geven van inlichtingen, zonder geldige reden weigeren vereiste inlichtingen te geven (art. 194 Sr). Ten onrechte niet voor verdachte meest gunstige bepaling t...

ECLI:NL:HR:2020:122 Hoge Raad, 28-01-2020, 19/00127
Published on 28-01-2020
Mensenhandel, art. 273f Sr. Gedurende ongeveer anderhalve week huisvesten van een zeventienjarige prostituee, terwijl hij wist dat zij klanten in zijn woning ontving en zij minderjarig was. Sprake van ‘huisvesten’ met het oogmerk van uitbuiting a.b.i. art. 273f.1 Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BI7099 m.b.t. bestanddeel ‘(oogmerk van) uitbuiting’, o.m. inhoudende dat ...

ECLI:NL:HR:2020:121 Hoge Raad, 28-01-2020, 19/00182
Published on 28-01-2020
OM-cassatie. Vrijspraak van opzettelijk onjuist/onvolledig doen van aangifte omzetbelasting en inkomstenbelasting op naam van medeverdachte en/of haar eenmanszaak (art. 69 AWR). Is het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van een bij de belastingwet voorziene aangifte een kwaliteitsdelict zodat alleen een aangifteplichtige als pleger kan worden aangemerkt? Art. 69.2 AWR is gericht tot degene ...

ECLI:NL:HR:2020:133 Hoge Raad, 28-01-2020, 19/03009
Published on 28-01-2020
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Rwandese nationaliteit) aan Rwanda wegens verdenking van betrokkenheid bij genocide in 1994. 1. Biedt Genocideverdrag de voor uitlevering vereiste verdragsgrondslag voor misdrijven tegen de menselijkheid? 2. Verwerping beroep op dreigende flagrante schending van art. 6 EVRM. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:127 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/04434
Published on 28-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit diefstal in vereniging d.m.v. valse sleutels, meermalen gepleegd. Had Hof in strafzaak toegewezen vordering b.p. in mindering moeten brengen op w.v.v.? Bij de bepaling van bedrag waarop w.v.v. moet worden geschat, wordt de aan een benadeelde derde in rechte toegekende vordering ex art. 36e.8 (oud) Sr in mindering gebracht. Deze regeling beoogt te voorkomen dat ieman...

ECLI:NL:HR:2020:134 Hoge Raad, 28-01-2020, 19/02297
Published on 28-01-2020
Rolbeslissing. Tweede Enkelvoudige kamer HR. Verzoek OM aan rolraadsheer om vertrouwelijke behandeling van door belanghebbende ingestelde cassatieberoep tegen een beschikking van Rb waarbij ex art. 552p.2 (oud) Sv verlof is verleend tot ter beschikking stellen van stukken aan VS die ter uitvoering van rechtshulpverzoeken in beslag zijn genomen. 1. Verzoek OM omvat o.m. deelverzoeken om (i) beh...

ECLI:NL:HR:2020:131 Hoge Raad, 28-01-2020, 17/05480
Published on 28-01-2020
Caribische zaak. Medeplegen voorhanden hebben van grote hoeveelheid vuurwapens, munitie en drugs in auto in Curaçao. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM resp. bewijsuitsluiting aangezien optreden van politie geen grondslag zou vinden in art. 13d Vuurwapenverordening 1930. Vormverzuim a.b.i. art. 413 SvC? 2. Klacht m.b.t. opzet t.a.v. het voorhanden hebben van de zich in de achterbak van de au...

ECLI:NL:HR:2020:124 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/03919
Published on 28-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit diefstal in vereniging d.m.v. valse sleutels, meermalen gepleegd. Had het Hof de in rechte hoofdelijk toegewezen vorderingen b.p., terwijl niet betrokkene maar één van zijn mededaders deze vorderingen volledig heeft voldaan, in mindering moeten brengen op w.v.v. (art. 36e.9 Sr)? O.g.v. art. 36e.9 Sr wordt bij de bepaling van de omvang van het bedrag waarop het w.v.v...

ECLI:NL:HR:2020:126 Hoge Raad, 28-01-2020, 19/02253
Published on 28-01-2020
Herziening n.a.v. vordering AG bij HR. Eendaadse samenloop van medeplegen van poging tot zware mishandeling (art. 302 Sr) en openlijke geweldpleging (art. 141 Sr). Aangevoerd wordt dat sprake is geweest van persoonsverwisseling. Hetgeen door AG in zijn vordering is vermeld, geeft steun aan de stelling waarop de vordering berust, te weten dat in de zaak die leidde tot de uitspraak waarvan herzie...

ECLI:NL:HR:2020:60 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/05374
Published on 28-01-2020
Lijkdelen aangetroffen in IJ-meer in Amsterdam in 2009. Medeplegen doodslag (art. 287 Sr) en medeplegen wegmaken van lijk (art. 151 Sr). Veroordeling in h.b. na vrijspraak in e.a.. Gebruik voor bewijs van verklaringen van getuige die rechter in e.a. onbetrouwbaar heeft geacht en waarvan Hof niet ambtshalve oproeping tot opnieuw (doen) horen heeft bevolen, toelaatbaar i.h.l.v. art. 6 EVRM? HR he...

ECLI:NL:HR:2020:45 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/05576
Published on 28-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel, meermalen gepleegd. 1. Verweer dat w.v.v. dat de betrokkene t.a.v. slachtoffer A heeft verworven op nihil dient te worden gesteld o.g.v. boedelvermenging door huwelijk van slachtoffer A met betrokkene in gemeenschap van goederen, zodat helft van het te ontnemen voordeel aan haar toebehoort en dus niet voor ontneming vatbaar is. 2. Afwijzing getuigenver...

ECLI:NL:HR:2020:59 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/02390
Published on 28-01-2020
Lijkdelen aangetroffen in IJ-meer in Amsterdam in 2009. Medeplegen doodslag (art. 287 Sr) en medeplegen wegmaken van lijk (art. 151 Sr). Veroordeling in h.b. na vrijspraak in e.a.. Gebruik voor bewijs van verklaringen van getuige die rechter in e.a. onbetrouwbaar heeft geacht en waarvan Hof het opnieuw (doen) horen niet noodzakelijk acht, toelaatbaar i.h.l.v. art. 6 EVRM? HR herhaalt relevante ...

ECLI:NL:HR:2019:2040 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/04024
Published on 27-01-2020
Zware mishandeling door in Purmerend ander met veel snelheid en kracht een trap (“flying kick”) tegen zijn hoofd te geven, waarna deze met zijn hoofd op straat is gevallen en waardoor deze ernstig hoofd- en hersenletsel heeft opgelopen, art. 302.1 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:1983:AG4685 Hoge Raad, 25-10-1983, 1298 Besch
Published on 23-01-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op controledossiers onder klagers (accountantsmaatschap en 2 accountants) t.z.v. verdenking van onregelmatigheden met invoerheffingen gericht tegen bedrijf waarvoor maatschap als accountant optreedt en accountants. 1. Heeft registeraccountant ex art. 98.1 jo 218 Sv verschoningsrecht? 2. Heeft Rb beroep op verschoningsrecht op goede gronden verworpen? Ad 1. In Wet op...

ECLI:NL:HR:2020:44 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/01333
Published on 22-01-2020
Bedreiging met o.m. enig misdrijf tegen het leven gericht, art. 285.1 Sr, door opzettelijk dreigend teksten en foto’s per e-mail te sturen naar A. Bedreiging a.b.i. art. 285.1 Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2005:AT3659 en ECLI:NL:HR:1984:AC8252 m.b.t. vereisten voor veroordeling t.z.v. bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht. Hof heeft vastgesteld dat blijken...

ECLI:NL:HR:2020:85 Hoge Raad, 21-01-2020, 19/00047
Published on 22-01-2020
Medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te nemen, daarvan goudstaven te kopen en door achteraf valselijk papieren op te maken. Toereikend gemotiveerd dat verdachte wist dat op zijn bankrekeningen gest...

ECLI:NL:HR:2020:86 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04621
Published on 22-01-2020
Medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en medeplegen van valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) en medeplegen van opzettelijk voorhanden hebben van een vals geschrift (art. 225.2 Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te ...

ECLI:NL:HR:2020:94 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04620
Published on 22-01-2020
Witwassen en medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te nemen, daarvan goudstaven te kopen en door achteraf valselijk papieren op te maken. 1. Bewezenverklaarde witwassen toereikend gemo...

ECLI:NL:HR:2020:88 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04619
Published on 22-01-2020
Deelname aan criminele organisatie (art. 140 Sr), oplichting en medeplegen oplichting (art. 326 Sr) en medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te nemen, daarvan goudstaven te kopen en door achteraf va...

ECLI:NL:HR:2020:82 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04618
Published on 22-01-2020
Deelname aan criminele organisatie (art. 140 Sr), medeplegen witwassen en medeplegen poging witwassen (art. 420bis.1.a Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te nemen, daarvan goudstaven te kopen en door achteraf valselijk papieren op te...

ECLI:NL:HR:2020:87 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04210
Published on 22-01-2020
Deelname aan criminele organisatie (art. 140 Sr) en medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te nemen, daarvan goudstaven te kopen en door achteraf valselijk papieren op te maken. Afwijzi...

ECLI:NL:HR:2020:81 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/03465
Published on 22-01-2020
Deelname aan criminele organisatie (art. 140 Sr), medeplegen witwassen en medeplegen van poging witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te nemen, daarvan goudstaven te kopen en door achteraf valsel...

ECLI:NL:HR:2020:83 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/03440
Published on 22-01-2020
Deelname aan criminele organisatie (art. 140 Sr), valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) en opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift (art. 225.2 Sr) en medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedrage...

ECLI:NL:HR:2020:84 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/03438
Published on 22-01-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 18/03173, 18/03440, 18/03465, 18/04210, 18/04618, 18/04619, 18/04620, 18/04621 en 19/00047.

ECLI:NL:HR:2020:96 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/02866
Published on 22-01-2020
Medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving, art. 282.1 Sr. Middelen over 1. afwijzing tot hernieuwde oproep van reeds toegewezen getuige en het verzoek die getuige te lokaliseren en 2. de oplegging van een vrijheidsbenemende straf. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02833 en 18/02834.

ECLI:NL:HR:2020:91 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/03173
Published on 21-01-2020
Medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr), en medeplegen van valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) en medeplegen van opzettelijk voorhanden hebben van een vals geschrift (art. 225.2 Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te...

ECLI:NL:HR:2020:95 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/02833
Published on 21-01-2020
Medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving, art. 282.1 Sr. Middelen over 1. afwijzing getuigenverzoek, afwijzing voorwaardelijk getuigenverzoek en onvoorwaardelijk verzoek die getuige te lokaliseren en 2. het desalniettemin gebruiken van diens verklaring i.v.m. verdachtes ondervragingsrecht t.a.v. die getuige, art. 6.3.d EVRM. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02834 en 18/02866.

ECLI:NL:HR:2020:74 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/02834
Published on 21-01-2020
Medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving, art. 282.1 Sr. Middelen over 1. afwijzing getuigenverzoek, afwijzing voorwaardelijk getuigenverzoek en onvoorwaardelijk verzoek die getuige te lokaliseren en 2. het desalniettemin gebruiken van diens verklaring i.v.m. verdachtes ondervragingsrecht t.a.v. die getuige, art. 6.3.d EVRM. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02834 en 18/02866.

ECLI:NL:HR:2020:80 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/03443
Published on 21-01-2020
N-o verklaring in h.b. omdat het te laat is ingesteld. Uit de stukken blijkt dat volstaan is met een aantekening mondeling vonnis a.b.i. art. 378a Sv (stempelvonnis), inhoudend o.m. dat het op 10-5-2017 op tegenspraak is gewezen. Een mededeling uitspraak van dat vonnis is op 2-10-2017 i.p. aan verdachte betekend. Namens verdachte is op 10-10-2017 h.b. ingesteld. HR stelt voorop dat in het geval...

ECLI:NL:HR:2020:89 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/03507
Published on 21-01-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv en art. 94a Sv op geldbedrag onder ander dan klager t.z.v. verduistering. Beschikking innerlijk tegenstrijdig, nu Rb enerzijds heeft overwogen dat strafvorderlijk belang zich verzet tegen opheffing van beslag en anderzijds dat er geen strafvorderlijk belang bestaat? HR: Middel slaagt o.g.v. redenen die staan vermeld in CAG. CAG: De vaststellingen van Rb dat enerzijd...

ECLI:NL:HR:2020:78 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/05326
Published on 21-01-2020
Gevaar op de weg kunnen veroorzaken en/of verkeer op de weg kunnen hinderen door met hoge snelheid op een crossmotor op een bospad te rijden, terwijl dat bospad gesloten is voor motorrijtuigen, art. 5 WVW 1994 en zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich met een crossmotor bevinden op een bosweg, zijnde grond toebehorende aan een ander, van welke grond de toegang op een voor verdachte blijkbare w...

ECLI:NL:HR:2020:90 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/02254
Published on 21-01-2020
Ontvankelijkheid cassatieberoep. Op de gronden vermeld in de CAG kan HR het cassatieberoep van verdachte niet in behandeling nemen v.zv. gericht tegen ‘s Hofs tussenarrest, omdat de bestreden einduitspraak niet mede berust op de beslissingen in dit tussenarrest. CAG: Hof heeft in tussenarrest van 14-08-2017 beslist dat appelschriftuur niet tijdig is ontvangen en dat getuigenverzoeken daarom moe...

ECLI:NL:HR:2020:76 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/00585
Published on 21-01-2020
Nasleep vastgoedfraude Klimop. Feitelijke leiding geven aan van valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon (meermalen gepleegd) (art. 225.1 Sr) en feitelijke leiding geven aan witwassen begaan door een rechtspersoon (art. 420bis.1.b Sr). Middel dat klaagt dat de bewezenverklaarde valsheid niet uit de bewijsvoering kan worden opgemaakt, behoeft gelet op de gronden die zijn vermeld in he...

ECLI:NL:HR:2020:75 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/00453
Published on 21-01-2020
Nasleep vastgoedfraude Klimop. Feitelijke leiding geven aan valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon (meermalen gepleegd) (art. 225.1 Sr) en feitelijk leiding geven aan witwassen begaan door een rechtspersoon (art. 420bis.1.b Sr). Kan valsheid uit de bewijsvoering worden opgemaakt? HR: uit vaststellingen van Hof blijkt dat de samenwerkingsovereenkomst tussen X en Y inhoudt dat zij - ...

ECLI:NL:HR:2020:93 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04399
Published on 21-01-2020
Quote 500-zaak. (Poging tot) gekwalificeerde diefstal in vereniging (meermalen gepleegd) (art. 311.1.4 en 311.1.5 Sr) en deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Is de verwerping van het verweer strekkende tot uitsluiting van p-v van bevindingen wegens onbetrouwbaarheid van de daarin opgenomen stemherkenning toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/03612 P en 18...

ECLI:NL:HR:2020:92 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04397
Published on 21-01-2020
Profijtontneming. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 17/03612 P en 18/04399.

ECLI:NL:HR:2020:77 Hoge Raad, 21-01-2020, 17/03612
Published on 21-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen witwassen. Quote 500-zaak. Kan w.v.v. uit opbrengst verkoop van horloge volledig aan betrokkene worden toegerekend? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BG1667 m.b.t. toerekening voordeel i.g.v. verscheidene daders. Hof heeft geoordeeld dat w.v.v. in zijn geheel aan betrokkene moet worden toegerekend. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk e...

ECLI:NL:HR:2000:ZD1671 Hoge Raad, 04-01-2000, 112.067P
Published on 16-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop hennep. Kon Hof in p-v van politie vervatte berekening van w.v.v. die is gebaseerd op inbeslaggenomen kasboeken en aanvullende notities zonder nadere motivering als b.m. gebruiken, terwijl betrouwbaarheid van deze kasboeken en notities ttz. uitdrukkelijk is betwist? In beginsel is het voorbehouden aan rechter die over feiten oordeelt om, binnen door wet getr...

ECLI:NL:HR:1999:ZD1501 Hoge Raad, 08-06-1999, 110.296P
Published on 16-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop van hennep. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM in zijn vordering. 2. Verzoek tot nader onderzoek of aanhouding van onderzoek ttz. Ad 1. Rechter die over vordering tot ontneming van w.v.v. moet oordelen is gebonden aan oordeel van rechter in hoofdzaak. Dit laat evenwel onverlet dat aan rechter oordelend op vordering tot ontneming van w.v.v zelfstandig oor...

ECLI:NL:HR:2020:34 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/05210
Published on 14-01-2020
Rijden met ongeldig verklaard rijbewijs, art. 9.2 WVW 1994. 1. Uitleg verweer dat OM n-o is in vervolging op de grond dat inzet van peilbaken niet gebaseerd kan worden op art. 3 Politiewet 2012. Art. 359a Sv of onbehoorlijke vervolgingsbeslissing? 2. Inzet van peilbaken in strijd met vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:15 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/05157
Published on 14-01-2020
Poging doodslag door in Amsterdam met vuurwapen gericht op slachtoffer te schieten waardoor slachtoffer door kogel is geraakt in zijn bovenarm, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2020:37 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/03404
Published on 14-01-2020
Vernieling van ruiten van woning van onderbuurman, art. 350.1 Sr. Strafmotivering. Wekt opgelegde straf (onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 1 week) verbazing in het licht van in e.a. opgelegde straf en in h.b. gevorderde straf (geldboete van € 300,-)? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03396.

ECLI:NL:HR:2020:5 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/01509
Published on 14-01-2020
Poging tot afpersing, art. 317.1 Sr. Veroordeling in h.b. na vrijspraak in e.a., zonder nadere bewijsoverweging. Ambtshalve verplichting tot horen van getuigen wier verklaringen voor bewijs zijn gebruikt? Onderhavige zaak wordt - anders dan ECLI:NL:HR:2018:1943 - niet gekenmerkt door bijzonderheid dat rechter in e.a. heeft doen blijken dat hij t.o.v. opsporingsambtenaar afgelegde, verdachte bel...

ECLI:NL:HR:2020:33 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/00944
Published on 14-01-2020
BTW-carrouselfraude. Eendaadse samenloop van opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting, begaan door rechtspersoon, terwijl verdachte daartoe opdracht heeft gegeven (art. 69 AWR) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). Bewijsklacht. Is verdachte degene geweest die cijfers voor in tll. genoemde kwartaalaangifte omzetbelasting heeft aangeleverd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/0170...

ECLI:NL:HR:2020:40 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/05141
Published on 14-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. 1. Toerekening w.v.v. aan betrokkene. 2. Verweer m.b.t. overschrijding redelijke termijn in h.b. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05113 J, 18/05183 en 19/00365.

ECLI:NL:HR:2020:38 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/04762
Published on 14-01-2020
Medeplegen diefstal (art. 311.1.4 Sr), mishandeling moeder (art. 304.1 Sr), diefstal (art. 310 Sr) en opzetheling (art. 416.1.a Sr). Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.b Sv. Verschoonbare termijnoverschrijding i.v.m. omstandigheid dat verdachte heeft vertrouwd op vonnis Rb waarin is uitgegaan van verkeerd aantal dagen reeds ondergane voorl...

ECLI:NL:HR:2020:31 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/04719
Published on 14-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland. Heeft Hof bij schatting w.v.v. voordeel betrokken dat is gerelateerd aan in hoofdzaak gegeven partiële vrijspraak? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: In bewezenverklaring in hoofdzaak zijn tlgd. onderdelen “485 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarv...

ECLI:NL:HR:2020:30 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/04133
Published on 14-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt en diefstal stroom d.m.v. verbreking. ’s Hofs oordeel dat betrokkene rekening tot bedrag van € 1.656,14 aan netbeheerder voor stroom heeft betaald begrijpelijk? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: In bestreden uitspraak is tot uitdrukking gebracht dat Hof reeds betaald bedrag als daadwerkelijke kosten op w.v.v. in mindering ...

ECLI:NL:HR:2020:35 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/04043
Published on 14-01-2020
Medeplegen invoer cocaine, art. 2.A Opiumwet. Strafmotivering (gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk), art. 359.6 Sv. Voldaan aan art. 359.6 Sv door d.m.v. bevestiging vonnis Rb met wijziging van strafmotivering te overwegen dat en waarom niet kan worden volstaan met lagere straf dan door Rb is opgelegd? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CA...

ECLI:NL:HR:2020:36 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/03396
Published on 14-01-2020
Eenvoudig witwassen van geldbedrag van € 650,-, art. 420bis.1 Sr. Onmiddellijk afkomstig uit enig eigen misdrijf? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:2352, inhoudende samenvatting van zijn eerdere rechtspraak over bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf” in witwasbepalingen (art. 420bis e.v. Sr). Dit toetsingskader is ook van belang in gevallen waarin rechter aan omstandi...

ECLI:NL:HR:2020:32 Hoge Raad, 14-01-2020, 19/03808
Published on 14-01-2020
Herziening. Verkoop van cocaïne (art. 2.B Opiumwet) en aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet). Aangevoerd wordt dat Hof aanvrager zou hebben ontslagen van alle rechtsvervolging indien Hof bekend was geweest met rapportage inhoudende dat bij aanvrager sprake was van psychotische stoornis. In aanvraag ingenomen stelling dat “de kans groot is” dat aanvrager t.a.v. door hem op 30-5-2017 en...

ECLI:NL:HR:2020:42 Hoge Raad, 14-01-2020, 19/00365
Published on 14-01-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 18/05113 J, 18/05141 P en 18/05183.

ECLI:NL:HR:2020:16 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/05448
Published on 14-01-2020
Ontvankelijkheid cassatieberoep. Kan klacht dat verdachte in strijd met art. 14.5 IVBPR niet mogelijkheid heeft om veroordeling bij arrest Hof, na eerder gegeven vrijspraak door Rb, substantieel door tweede feitelijke instantie te laten beoordelen, worden aangemerkt als cassatiemiddel? HR: Op gronden die zijn vermeld in CAG kan verdachte niet worden ontvangen in ingesteld beroep. CAG: Voor onde...

ECLI:NL:HR:2020:41 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/05183
Published on 14-01-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 18/05113 J, 18/05141 P en 19/00365.

ECLI:NL:HR:2020:39 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/05113
Published on 14-01-2020
Jeugdzaak. Medeplegen van witwassen van geldbedrag, art. 420bis.1.b Sr. 1. Bewijsklacht pleegperiode. 2. Bewijsklacht omzetten van geldbedrag. 3. Kwalificatie van verwerven en voorhanden hebben van geldbedrag als witwassen. Ad 1. HR: Op gronden vermeld in CAG faalt klacht. CAG: Veronderstelling dat bewezenverklaring, inhoudende dat verdachte in bepaalde periode feit heeft gepleegd, meebrengt da...