Rulings Supreme Court

Here you will find an overview of recent rulings by the Dutch Supreme Court. The rulings are available in Dutch only.

ECLI:NL:HR:1959:BH0983 Hoge Raad, 20-01-1959, 59664
Published on 12-04-2024
Leeftijd II. Ontucht met 14-jarig meisje, art. 247 Sr. Beroep op afwezigheid van alle schuld op de grond dat meisje er ouder uitzag dan 16 jaren. Is beginsel “geen straf zonder schuld” van toepassing op leeftijd in art. 247 Sr? Bewezenverklaard misdrijf heeft blijkens wettelijke omschrijving niet tot element opzet of schuld m.b.t. leeftijd van degene, met wie dader ontuchtige handelingen pleegt...

ECLI:NL:HR:2024:566 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/00938
Published on 09-04-2024
Medeplegen hennepteelt in uitoefening van beroep of bedrijf, meermalen gepleegd (art. 3B jo. 11.3 Opiumwet) en aanwezig hebben van hennep (art. 3C Opiumwet). Duur vervangende hechtenis als bij meerdaadse samenloop taakstraf van meer dan 240 uren wordt opgelegd, art. 22d.3 en 57 Sr. Hof legt voor drie gevoegde feiten telkens afzonderlijk taakstraf van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis, op...

ECLI:NL:HR:2024:563 Hoge Raad, 09-04-2024, 23/02150
Published on 09-04-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op grote hoeveelheid vuurwerk, iPhone, 2 laptops, contante geldbedragen en tegoeden op privérekeningen onder klager t.z.v. verdenking van opslaan en verkopen van professioneel vuurwerk aan particulieren en witwassen. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep na teruggave aan klager van vuurwerk, art. 134.2 Sv. 2. Proportionaliteit en subsidiariteit van voortzetting beslag ...

ECLI:NL:HR:2024:551 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/01766
Published on 09-04-2024
Valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). 1. Voorwaardelijke verzoeken i.v.m. intern fraudeonderzoek, art. 315 jo. 328 Sv. Heeft hof verzuimd te beslissen op twee ttz. in hoger beroep gedane en op nadere tz. in h.b. gehandhaafde voorwaardelijke verzoeken tot nader onderzoek naar e-mailbericht en tot horen van getuige? 2. Maximale duur van gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad ...

ECLI:NL:HR:2024:502 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/01318
Published on 09-04-2024
Feitelijke aanranding van eerbaarheid van zwakbegaafd 19-jarig meisje dat bij haar woning op haar moeder staat te wachten door 57-jarige verdachte, art. 246 Sr. Bewijsklachten opzet. Innerlijke tegenstrijdigheid bewijsvoering en verweer t.a.v. voorwaardelijk opzet op dwingen tot dulden van ontuchtige handelingen a.b.i. art. 246 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:559 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/00960
Published on 09-04-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplichtigheid hennepteelt in uitoefening beroep of bedrijf. Motivering schatting w.v.v. op € 250. Heeft hof vaststelling w.v.v. alleen op verklaring van getuige gebaseerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00928 P, 22/00930 P, 22/00932, 22/00938 en 22/00959.

ECLI:NL:HR:2024:560 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/00959
Published on 09-04-2024
Medeplichtigheid aan telen van hennep in uitoefening van beroep of bedrijf (art. 3B jo. 11.3 Opiumwet). 1. Bewijsklacht. Betrouwbaarheid verklaringen van getuigen. 2. Kon hof oordelen dat gebruik van verklaring van getuige voor bewijs verenigbaar is met art. 6 EVRM, nu getuige zich ttz. in hoger beroep op zijn verschoningsrecht heeft beroepen? 3. Bewijsklacht pleegperiode. 4. Bewijsklacht medep...

ECLI:NL:HR:2024:558 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/00930
Published on 09-04-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen hennepteelt in uitoefening beroep of bedrijf. 1. Motivering schatting w.v.v. Heeft hof beraadslaagd n.a.v. onderzoek ttz. door gelijktijdig uitgesproken veroordeling van medeverdachten te betrekken bij verdeling w.v.v.? 2. Toerekening w.v.v. aan ander. Is verwerping verweer dat nog een andere persoon heeft gedeeld in w.v.v. begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO...

ECLI:NL:HR:2024:557 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/00932
Published on 09-04-2024
Aanwezig hebben van hennep (art. 3C Opiumwet) en deelname aan criminele organisatie met oogmerk overtreding Opiumwet (art. 11b.1 Opiumwet). 1. Bewijsklacht aanwezig hebben van hennep. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. betrouwbaarheid verklaringen van getuige, art. 359.2 Sv. 2. Bewijsklachten deelname aan criminele organisatie. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00928 P, 22/00930 P, 22/...

ECLI:NL:HR:2024:564 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/00928
Published on 09-04-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt in uitoefening beroep of bedrijf. 1. Toepasselijkheid van de uit Vidgen-jurisprudentie voortvloeiende regels in ontnemingsprocedure. Is gebruik voor bewijs van verklaring van getuige t.a.v. wie verdediging geen ondervragingsgelegenheid had, omdat getuige zich op verschoningsrecht heeft beroepen, strijdig met art. 6 EVRM? 2. Kan uit bewijsvoering volgen d...

ECLI:NL:HR:2024:561 Hoge Raad, 09-04-2024, 23/00652
Published on 09-04-2024
Caribische zaak. Medeplegen vervoeren en aanwezig hebben van ruim 110 kilo cocaïne in Aruba, art. 3.1.B en 3.1.C Landsverordening verdovende middelen. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten. 1. Berust bewezenverklaring op innerlijk tegenstrijdige bewijsmiddelen? 2. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. besturen van auto door verdachte, art. 402.2 SvA. 3. Bewijsklacht opzet. Is bewezenv...

ECLI:NL:HR:2024:562 Hoge Raad, 09-04-2024, 23/03721
Published on 09-04-2024
Beklag ex art. 5.4.10 jo. 552a Sv door advocaat na beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder belanghebbende n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Duitse autoriteiten. Rb heeft behandeling van klaagschrift ex art. 5.4.10 jo. 552a Sv aangehouden in afwachting van uitkomst van procedure ex art. 98 Sv. Na beschikking RC ex art. 98 Sv heeft Rb behandeling van klaagschrift voortgezet en klaagschri...

ECLI:NL:HR:2024:565 Hoge Raad, 09-04-2024, 23/03720
Published on 09-04-2024
Beklag ex art. 5.4.10 jo. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder klager n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Duitse autoriteiten. Klager (niet verschoningsgerechtigde) voert aan dat advocaat (Duitse advocaat van klager) beroep op verschoningsrecht toekomt m.b.t. inbeslaggenomen goederen. Rb heeft behandeling van klaagschrift ex art. 5.4.10 jo. 552a Sv aangehouden in afwachting...

ECLI:NL:HR:2024:514 Hoge Raad, 09-04-2024, 23/02337
Published on 09-04-2024
Herziening. Opzettelijk aanwezig hebben van 128 hennepplanten in door verdachte gehuurde woning, art. 3.C Opiumwet. Aangevoerd wordt dat hof aanvrager zou hebben vrijgesproken als het bekend was geweest met verklaring die partner van aanvrager als getuige op tz. van hof heeft afgelegd in met deze strafzaak samenhangende ontnemingszaak. Art. 457.1.c Sv. HR: Op gronden vermeld in CAG moet het in ...

ECLI:NL:HR:2024:555 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/01924
Published on 09-04-2024
Jeugdzaak. Medeplegen poging tot zware mishandeling door een ander naar de grond te brengen en hem vervolgens tegen het hoofd te schoppen en te slaan, art. 302.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting van verklaring die minderjarige verdachte bij politie heeft afgelegd zonder dat hij voorafgaand aan en tijdens verhoor was voorzien van rechtsbijstand. Recht op ...

ECLI:NL:HR:2024:554 Hoge Raad, 09-04-2024, 23/00443
Published on 09-04-2024
Belaging, art. 285b.1 Sr. Ontvankelijkheid cassatieberoep, niet digitaal procederen. Is beroep ontvankelijk, nu cassatieschriftuur per post is ingediend, terwijl bij HR slechts digitaal kan worden geprocedeerd? Art. 432a en 437 Sv en art. 4.2.4, 4.2.6, 4.3.3.1 en 4.3.3.3 Procesreglement HR. In strafzaken waarin cassatieberoep door verdachte is ingesteld op of na 1-1-2023 moet cassatieschriftuu...

ECLI:NL:HR:2024:550 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/00561
Published on 09-04-2024
Ontucht (meermalen gepleegd) met 9-jarige/10-jarige dochter van vrienden van zijn ex-vriendin door 47-jarige/48-jarige verdachte (art. 247 Sr) en verstrekken van schadelijke afbeeldingen aan dit meisje (meermalen gepleegd) (art. 240a Sr). Toelaatbaarheid bijzondere voorwaarde (contactverbod), v.zv. inhoudende dat veroordeelde zich moet houden aan aanwijzingen die door “andere instanties” worden...

ECLI:NL:HR:2024:549 Hoge Raad, 09-04-2024, 21/01835
Published on 09-04-2024
Medeplegen woninginbraak waarbij o.a. reservesleutels van waardevolle auto’s zijn gestolen, art. 311.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten. 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over ontbreken bewijs dat verdachte in of nabij de woning is geweest op het moment dat inbraak plaatsgevonden zou hebben, art. 359.2 Sv. 2. Bewijsklacht medeplegen. HR: Om redenen vermeld in CAG leiden midd...

ECLI:NL:HR:2024:556 Hoge Raad, 09-04-2024, 22/00665
Published on 09-04-2024
Poging tot zware mishandeling door ander met een mes te steken, art. 302.1 Sr. Verweer dat als kwetsbaar aan te merken verdachte ten onrechte voorafgaand en tijdens politieverhoor geen rechtsbijstand heeft gehad. Welke eisen gelden voor doen van afstand van recht op rechtsbijstand, als niet-aangehouden verdachte die moet worden aangemerkt als kwetsbare verdachte, bij (eerste) politieverhoor ken...

ECLI:NL:HR:1996:ZD0495 Hoge Raad, 25-06-1996, 102.370
Published on 08-04-2024
OM-cassatie. Snelheidsovertreding, art. 21.a RVV 1990. Ontvankelijkheid hoger beroep t.a.v. afzonderlijke beslissingen Kantonrechter op vorderingen tot tenuitvoerlegging na voorwaardelijke veroordelingen, art. 14j Sr en art. 361a Sv. Rb heeft OvJ n-o verklaard in zijn h.b. tegen afwijzende beslissingen inzake vorderingen tul, nu deze beslissingen geen deel uitmaken van vonnis Ktr en dergelijke ...

ECLI:NL:HR:2024:510 Hoge Raad, 02-04-2024, 22/02202
Published on 02-04-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op horloges, tassen, schoenen, portemonnees, airpods, telefoon, administratie en contant geld onder klagers t.z.v. verdenking van grootschalige invoer van en handel in verdovende middelen en witwassen. Ontvankelijkheid cassatieberoep i.v.m. vernietiging van airpods (voorwerp 36), art. 134.2.c jo. 117 Sv. HR: Om redenen vermeld in CAG, kan HR het cassatieberoep van k...

ECLI:NL:HR:2024:508 Hoge Raad, 02-04-2024, 22/02525
Published on 02-04-2024
Opzetheling van auto (art. 416.1.a Sr). 1. Ontbrekende bewijsmiddelen, art. 359.3 en 359.8 Sv. 2. Verjaring, art. 70.1.3 en 72 Sr. Ad 1. Bij stukken bevindt zich uitspraak van hof die niet b.m. bevat. Verder bevindt zich bij stukken niet een aanvulling a.b.i. art. 365a.2 Sv met daarin b.m. die zijn gebruikt. Raadsman heeft ex art. 4.3.6.3 Procesreglement HR verzocht om toezending van die aanvu...

ECLI:NL:HR:2024:513 Hoge Raad, 02-04-2024, 22/01054
Published on 02-04-2024
Medeplegen poging tot afpersing (art. 317.3 jo. 312.2.2 Sr) en medeplegen opzettelijk iemand wederrechtelijk van vrijheid beroven en beroofd houden (art. 282.1 Sr). 1. Verweer dat oogmerk en/of opzet op medeplegen geweld ontbreekt wegens onvoorziene discriminerende uitlatingen van aangever. 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 5 jaren). Kon hof in strafverzwarende zin acht slaan op wat raads...

ECLI:NL:HR:2024:501 Hoge Raad, 02-04-2024, 22/03328
Published on 02-04-2024
Poging tot doodslag door in 2018 in Enschede tijdens ruzie een ander meermalen met keukenmes in zijn bovenlichaam te steken, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2024:512 Hoge Raad, 02-04-2024, 22/00835
Published on 02-04-2024
Openlijke geweldpleging bij avondklokrellen (coronarellen) in Eindhoven in 2021, art. 141.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht. Kon hof redengevend voor bewijs achten dat verdachte aanwezig was op locatie waar noodbevel en gebiedsverbod gold op grond waarvan centrum van stad direct diende te worden verlaten, terwijl uit bewijsmiddelen niet zou blijken dat verdachte zich ervan bewust ...

ECLI:NL:HR:2024:507 Hoge Raad, 02-04-2024, 22/03652
Published on 02-04-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op televisie en laptop onder ex-partner van klaagster t.z.v. verdenking van veroorzaken van geluidshinder. Ontvankelijkheid cassatieberoep i.v.m. vernietiging, art. 134.2.c jo. 117 Sv. HR: Om redenen vermeld in CAG kan HR het cassatieberoep van klaagster niet in behandeling nemen. CAG: Door griffie HR is bij OM geïnformeerd naar status van inbeslaggenomen voorwerpen...

ECLI:NL:HR:2024:497 Hoge Raad, 02-04-2024, 22/04379
Published on 02-04-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op verhuisdozen met administratie onder klager t.z.v. verdenking van witwassen. Heeft Rb voldoende oog gehad voor belangen van klager in zijn hoedanigheid van verdachte in strafprocedure en heeft Rb beslist op verzoek van klager om kopieën van administratie aan hem te verstrekken? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:511 Hoge Raad, 02-04-2024, 22/00275
Published on 02-04-2024
Ramkraak op kledingwinkel, art. 311.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten t.a.v. aangetroffen DNA op bivakmuts en gebruik voor bewijs van getuigenverklaring. HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Hof heeft vastgesteld dat na ramkraak in winkel bivakmuts is aangetroffen met daarop DNA van (uitsluitend) verdachte, terwijl uit camerabeelden blijkt dat ten m...

ECLI:NL:HR:2024:506 Hoge Raad, 02-04-2024, 23/01442
Published on 02-04-2024
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager t.z.v. verdenking van witwassen. Heeft Rb door te oordelen dat belang van strafvordering zich niet langer verzet tegen opheffing van beslag het summiere karakter van beklagprocedure miskend? HR: Gelet op de in CAG genoemde rechtspraak van HR en daarin besproken motiveringsgebrek in beschikking van Rb slaagt middel. CAG: Beklagrechte...

ECLI:NL:HR:2024:498 Hoge Raad, 02-04-2024, 21/05256
Published on 02-04-2024
Deelnemen aan criminele organisatie die tot oogmerk heeft bedrijfsmatige internationale hennepteelt en hennephandel, art. 11a.1 (oud) jo. 11.3, 11.4 en 11.5 Opiumwet. 1. Heeft hof verzuimd te beslissen op verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van OM in vervolging vanwege eerdere veroordeling voor hennepfeit? 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hert...

ECLI:NL:HR:2024:499 Hoge Raad, 02-04-2024, 21/05253
Published on 02-04-2024
Als leider deelnemen aan criminele organisatie die tot oogmerk heeft bedrijfsmatige internationale hennepteelt en hennephandel (art. 11a.2 (oud) jo. 11.3, 11.4 en 11.5 Opiumwet), medeplegen verkopen (art. 3.B Opiumwet) en uitvoeren van hennep (art. 3.A Opiumwet) en medeplegen vervoeren van hennep (art. 3.B Opiumwet). Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbos...

ECLI:NL:HR:2024:500 Hoge Raad, 02-04-2024, 21/05240
Published on 02-04-2024
Deelneming aan criminele organisatie die tot oogmerk heeft bedrijfsmatige internationale hennepteelt en hennephandel (art. 11a.1 (oud) jo 11.3, 11.4 en 11.5 Opiumwet), medeplegen verkopen (art. 3.B Opiumwet) en uitvoeren van hennep (art. 3.A Opiumwet) en medeplegen vervoeren van hennep (art. 3.B Opiumwet). Bewijsklachten over betrokkenheid van verdachte bij Opiumwet feiten en deelneming aan cri...

ECLI:NL:HR:2024:509 Hoge Raad, 02-04-2024, 21/05342
Published on 02-04-2024
Opzettelijke belediging van echtgenoot van Koning, art. 112 (oud) Sr. 1. Verandering van wetgeving, art. 1.2 Sr. Gewijzigd inzicht a.b.i. art. 1.2 Sr door vervallen van art. 112 (oud) Sr? 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 1 dag en taakstraf van 40 uren). Heeft hof bij strafoplegging verzuimd ten gunste van verdachte gewijzigde bepaling toe te passen? Art. 1.2, 112 (oud), 266 en 267.1.1 Sr...

ECLI:NL:HR:1959:135 Hoge Raad, 20-01-1959, 59665
Published on 29-03-2024
Leeftijd. Ontucht met 14-jarige en 15-jarige meisjes, art. 245 en 247 Sr. Beroep op afwezigheid van alle schuld op de grond dat meisjes er ouder uitzagen dan 16 jaren. Is beginsel “geen straf zonder schuld” van toepassing op leeftijd in art. 245 en 247 Sr? Bewezenverklaarde misdrijven hebben blijkens wettelijke omschrijving niet tot element opzet of schuld m.b.t. leeftijd van degene, met wie da...

ECLI:NL:HR:2024:461 Hoge Raad, 26-03-2024, 23/01277
Published on 27-03-2024
Caribische zaak. Schietpartij in Sint Maarten door in 2019 een ander met vuurwapen in zijn rug te schieten als gevolg waarvan deze is overleden. Medeplegen gekwalificeerde doodslag (art. 2:260 jo. 1:123 SrStM) en medeplegen voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 3.1 Vuurwapenverordening). 1. Bewijsklachten m.b.t. opzet op levensberoving en medeplegen gekwalificeerde doodslag. 2. Bewij...

ECLI:NL:HR:2024:489 Hoge Raad, 26-03-2024, 23/02733
Published on 27-03-2024
Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse voorwerpen onder klager n.a.v. rechtshulpverzoek van Surinaamse autoriteiten. 1. Heeft Rb bij oordeel dat beklag ongegrond moet worden verklaard juiste maatstaf gehanteerd? 2. Ziet het rechtshulpverzoek op de inbeslaggenomen voorwerpen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 23/02739 Br en 23/02772 Br.

ECLI:NL:HR:2024:490 Hoge Raad, 26-03-2024, 23/02739
Published on 27-03-2024
Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse voorwerpen onder klaagster n.a.v. rechtshulpverzoek van Surinaamse autoriteiten. 1. Heeft Rb bij oordeel dat beklag ongegrond moet worden verklaard juiste maatstaf gehanteerd? 2. Ziet het rechtshulpverzoek op de inbeslaggenomen voorwerpen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 23/02733 Br en 23/02772 Br.

ECLI:NL:HR:2024:491 Hoge Raad, 26-03-2024, 23/02772
Published on 27-03-2024
Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse voorwerpen onder klager n.a.v. rechtshulpverzoek van Surinaamse autoriteiten. 1. Heeft Rb bij oordeel dat beklag ongegrond moet worden verklaard juiste maatstaf gehanteerd? 2. Ziet het rechtshulpverzoek op de inbeslaggenomen voorwerpen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 23/02733 Br en 23/02739 Br.

ECLI:NL:HR:2024:460 Hoge Raad, 26-03-2024, 23/00906
Published on 27-03-2024
Caribische zaak. Schietpartij in Curaçao door in 2019 rond middaguur, op drukbezochte plek bij snackbar, veertien kogels af te vuren op slachtoffer die relatie onderhield met partner van verdachte, waarbij ook klant van snackbar dodelijk is getroffen en andere kogel voorportier van passerende auto heeft geraakt, terwijl vervolgens is geschoten op politieman, die met oog op aanhouding van schutt...

ECLI:NL:HR:2024:454 Hoge Raad, 26-03-2024, 23/02788
Published on 27-03-2024
Doodslag door in 2020 in Eerbeek zijn vriendin te verwurgen, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2024:456 Hoge Raad, 26-03-2024, 23/03031
Published on 27-03-2024
Voortgezette handeling van mishandeling (art. 300.1 Sr) en poging tot doodslag (art. 287 Sr) door in 2022 in Helmond zijn vriendin in haar woning tegen haar hoofd te slaan en haar keel dicht te knijpen. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2024:459 Hoge Raad, 26-03-2024, 23/00615
Published on 27-03-2024
Caribische zaak. Schietpartij in Curaçao. Moord door in 2021 op de openbare weg, te midden van meerdere personen, een ander van dichtbij richting het hoofd te schieten en nog vijfmaal gericht op diens hoofd en in zijn bovenrug te schieten, terwijl slachtoffer al weerloos op de grond lag (art. 2:262 SrC). Bewijsklachten m.b.t. voorbedachte raad. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:443 Hoge Raad, 26-03-2024, 23/00236
Published on 27-03-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op diverse voorwerpen onder klaagster t.z.v. verdenking van witwassen, terwijl haar partner is veroordeeld wegens deelname aan criminele organisatie en handel in verdovende middelen en tegen hem ontnemingsprocedure loopt ten behoeve waarvan op voorwerpen ook beslag ex art. 94a Sv is gelegd. Heeft Rb de juiste maatstaf toegepast? Bij beoordeling van klaagschrift van ...

ECLI:NL:HR:2024:442 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/03732
Published on 27-03-2024
Beklag, beslag ex art. 94/94a Sv op diverse voorwerpen onder ouders van destijds 14-jarige klager i.v.m. verdenking tegen zijn vader t.z.v. deelname aan criminele organisatie en handel in verdovende middelen en verdenking tegen zijn moeder t.z.v. witwassen. Rb heeft klaagschrift ongegrond verklaard, omdat strafvorderlijk belang zich verzet tegen opheffing van beslag. Kon Rb in het midden laten ...

ECLI:NL:HR:2024:458 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/02570
Published on 27-03-2024
Medeplegen dwang door aangever zijn handtekening te laten plaatsen ten behoeve van het op zijn naam zetten van een auto en zijn paspoort, rijbewijs en banknummer te laten afstaan t.b.v. afsluiten van verzekeringen(art. 284.1.1 Sr). 1. Ontbrekende processen-verbaal van twee terechtzittingen in hoger beroep, art. 326.1 Sv. 2. Bewijsklacht. Is aangever door geweld of enige andere feitelijkheid en ...

ECLI:NL:HR:2024:457 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/02561
Published on 27-03-2024
Medeplegen verkopen van XTC-pillen (art. 2.B Opiumwet) en hennep en hasjiesj (art. 3.B Opiumwet) en opzettelijk aanwezig hebben van grote hoeveelheid (6345,59 gram) hasjiesj in meterkast van woning van verdachte en kleine hoeveelheid (97,96 gram) in shisha lounge van verdachte (art. 3.C Opiumwet). 1. Post-Keskin. Had hof moeten beslissen op ttz. in hoger beroep gedaan (voorwaardelijk) verzoek t...

ECLI:NL:HR:2024:496 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/02530
Published on 27-03-2024
Medeplegen poging tot diefstal in nachtelijke uren d.m.v. braak en inklimming van hennep uit hennepkwekerij in woning te Ossendrecht, art. 311.1 Sr. Bewijsklacht medeplegen. Was verdachte op de hoogte van de door medeverdachten gemaakte afspraken over diefstal en inbraak? Hof heeft vastgesteld dat plan bestond om in te breken en hennep te stelen. Uit bewijsmiddelen volgt dat aanvankelijk plan i...

ECLI:NL:HR:2024:304 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/02247
Published on 26-03-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op snorfiets onder zoon van klaagster t.z.v. verdenking tegen die zoon van rijden zonder geldig rijbewijs. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Beslissing op beslag in strafzaak na ongegrondverklaring klaagschrift. HR: Om redenen vermeld in CAG kan HR beroep niet in behandeling nemen. CAG: Door beslissing over beslag in strafzaak tegen zoon van klaagster heeft klaagster...

ECLI:NL:HR:2024:441 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/01323
Published on 26-03-2024
Feitelijk leidinggeven aan belastingfraude (meermalen gepleegd), begaan door rechtspersoon (art. 69 AWR). Bewijsklachten t.a.v. feitelijk leidinggeven en wetenschap. Heeft verdachte actieve bemoeienis gehad met doen van aangiften loonheffing en heeft hij wetenschap gehad over feit dat uitgezonden arbeidskrachten “eigen” arbeidskrachten waren en dus over onjuistheid van aangiften? HR: art. 81.1...

ECLI:NL:HR:2024:440 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/01286
Published on 26-03-2024
Feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) en belastingfraude, meermalen gepleegd (art. 69 AWR), begaan door rechtspersoon. 1. Voorzittersbeslissing van voorzitter hof m.b.t. afwijzing van een bij appelschriftuur gedaan verzoek tot kennisneming van administraties van vennootschappen, die door curatoren in beslag zijn genomen, art. 412.1 jo. 258.2 Sv. 2. Strafmotivering (ge...

ECLI:NL:HR:2024:439 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/01112
Published on 26-03-2024
Woningoverval op bejaarde man. Medeplegen poging doodslag (art. 287 Sr) en medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklacht medeplegen poging doodslag. Had verdachte opzet op dood slachtoffer? 2. Vordering benadeelde partij. Heeft inmiddels overleden b.p. zich in hoger beroep rechtsgeldig kunnen voegen via neef en erfgenaam aan wie hij voor...

ECLI:NL:HR:1987:AC9971 Hoge Raad, 22-09-1987, 80730
Published on 26-03-2024
Opzettelijke brandstichting, waarbij gemeen gevaar voor goederen en levensgevaar voor een ander was te duchten; geen eendaadse, maar meerdaadse samenloop van de misdrijven van art. 157 onder 1° en 157 onder 2° Sr.

ECLI:NL:HR:2024:467 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/00281
Published on 26-03-2024
Poging tot doodslag op ex-vriendin door haar in portiek van haar flat met mes aan te vallen, art. 287 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? 2. Had hof tot vrijspraak strekkend verweer van raadsman moeten opvatten als uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over onbetrouwbaarheid va...

ECLI:NL:HR:2024:466 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/00231
Published on 26-03-2024
Ontucht met 15-jarig meisje door 39-jarige verdachte, meermalen gepleegd (art. 245 Sr). Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel, aanvangsdatum wettelijk rente. Kon hof oordelen dat toegewezen bedrag van vordering b.p. en o.g.v. schadevergoedingsmaatregel opgelegde betalingsverplichting moeten worden vermeerderd met wettelijke rente vanaf begindatum van bewezenverklaarde period...

ECLI:NL:HR:2024:493 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/00207
Published on 26-03-2024
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. witwassen van geldbedrag (art. 420bis.1.a Sr). Aanwezigheidsrecht, detentie in buitenland (Frankrijk) uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegde stukken. Dagvaarding in hoger beroep is 21 dagen vóór tz. in h.b. uitgereikt aan medewerker OM, na vergeefse aanbieding van dagvaarding op BRP-adres van verdachte. Als dagvaarding van verdachte die is i...

ECLI:NL:HR:2024:492 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/00876
Published on 26-03-2024
Openlijke geweldpleging tegen ramen, meermalen gepleegd (art. 141.2.1 Sr) en handelen in strijd met gedragsaanwijzing (art. 184a Sr). Redelijke termijn in cassatiefase, rechtsgevolgen van overschrijding. 1. HR geeft in aanvulling op HR:2008:BD2578 overzicht van gevallen waarin kan worden volstaan met enkele constatering dat redelijke termijn is overschreden. 2. Rechtsgevolg van overschrijding v...

ECLI:NL:HR:2024:494 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/04921
Published on 26-03-2024
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op camper onder derde in het kader van strafrechtelijk onderzoek tegen die derde. Hernieuwd beklag. Heeft Rb toereikend gemotiveerd geoordeeld dat niet buiten redelijke twijfel staat dat klager als eigenaar van inbeslaggenomen camper moet worden aangemerkt? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2144 m.b.t. te hanteren maatstaf indien ex art. 94a Sv beslag ...

ECLI:NL:HR:2024:468 Hoge Raad, 26-03-2024, 22/01278
Published on 26-03-2024
Woningoverval op bejaarde man. Medeplegen poging doodslag (art. 287 Sr) en medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr). Specialiteitsbeginsel bij overlevering. OM niet-ontvankelijk in strafvervolging t.a.v. wederrechtelijke vrijheidsberoving, nu overlevering is verzocht voor vervolging van verdachte voor poging tot doodslag en poging tot diefstal met geweld? O.g.v. art. 48 Ov...

ECLI:NL:HR:1984:AC8415 Hoge Raad, 22-05-1984, 1483 Besch
Published on 25-03-2024
Inbeslagname honden; woning art. 120 WvSv. Beklag ex art. 552a WvSv.

ECLI:NL:HR:2024:407 Hoge Raad, 19-03-2024, 23/02497
Published on 20-03-2024
Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder vennootschap (fabrikant van chemische producten), waar klager werkzaam is, en haar eigenaar n.a.v. rechtshulpverzoeken van Amerikaanse autoriteiten. 1. Afwijzing verzoek om onderliggende rechtshulpverzoeken alsnog te verstrekken, op de grond dat belang van onderzoek (in verzoekende staat) ernstig zou worden ges...

ECLI:NL:HR:2024:408 Hoge Raad, 19-03-2024, 23/02496
Published on 20-03-2024
Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder klaagster (fabrikant van chemische producten) en haar eigenaar n.a.v. rechtshulpverzoeken van Amerikaanse autoriteiten. 1. Afwijzing verzoek om onderliggende rechtshulpverzoeken alsnog te verstrekken, op de grond dat belang van onderzoek (in verzoekende staat) ernstig zou worden geschaad als Rb zou besluiten re...

ECLI:NL:HR:2024:409 Hoge Raad, 19-03-2024, 23/02495
Published on 20-03-2024
Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder klager en zijn vennootschap (fabrikant van chemische producten) n.a.v. rechtshulpverzoeken van Amerikaanse autoriteiten. 1. Afwijzing verzoek om onderliggende rechtshulpverzoeken alsnog te verstrekken, op de grond dat belang van onderzoek (in verzoekende staat) ernstig zou worden geschaad als Rb zou besluiten r...

ECLI:NL:HR:2024:452 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/03845
Published on 19-03-2024
Medeplegen poging tot gekwalificeerde doodslag bij ripdeal in Amsterdam in 2019, art. 288 Sr. 1. Bewijsklacht voorwaardelijk opzet. Heeft verdachte opzet op dood van slachtoffer, nu alleen medeverdachte heeft geschoten? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/03775.

ECLI:NL:HR:2024:451 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/03775
Published on 19-03-2024
Medeplegen poging tot gekwalificeerde doodslag bij ripdeal in Amsterdam in 2019, art. 288 Sr. 1. Bewijsklacht voorwaardelijk opzet en bijkomend oogmerk waarmee verdachte schieten op slachtoffer heeft uitgevoerd. 2. Schending art. 6 EVRM en beginsel van zuiverheid van oogmerk, nu hof de herkenning van verdachte door slachtoffer ter zitting niet heeft gebruikt voor bewijs? HR: art. 81.1 RO. Same...

ECLI:NL:HR:2024:455 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/03276
Published on 19-03-2024
OM-cassatie. Vrijspraak computervredebreuk (art. 138ab Sr). Hacken website huisartsenpost. Kon hof oordelen dat met de in tll. genoemde website niet een geautomatiseerd werk a.b.i. art. 138ab Sr is aangeduid? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2013:BY9718 en HR:2011:BN9287 over begrip ‘geautomatiseerd werk’ a.b.i. art. 80sexies (oud) Sr. Tll. houdt in dat verdachte “in een (gedeelte van...

ECLI:NL:HR:2024:415 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/02856
Published on 19-03-2024
Medeplegen schuldwitwassen van perceel grond en zomerhuis in Turkije (art. 420quater.1.a Sr). Afwijzing van getuigenverzoek op de grond dat hof in strafzaken van verdachte en medeverdachten gelijktijdig uitspraak wil doen en horen van getuige in Turkije ervoor zou zorgen dat afdoening van die strafzaken langer op zich zou laten wachten. Aannemelijk dat getuige niet binnen aanvaardbare termijn k...

ECLI:NL:HR:2024:418 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/02950
Published on 19-03-2024
Als leider deelnemen aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met hennepteelt (art. 11a (oud) Opiumwet jo. 140.3 (oud) Sr), medeplegen telen en aanwezig hebben van grote hoeveelheden hennep in verschillende panden, meermalen gepleegd (art. 3.B en 3.C jo. 11.2 en 11.5 Opiumwet), (medeplegen) witwassen van geldbedragen, diverse goederen en recreatiewoning op camping (art. 420...

ECLI:NL:HR:2024:438 Hoge Raad, 19-03-2024, 21/05316
Published on 19-03-2024
Bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr), belediging, meermalen gepleegd (art. 266.1 Sr), wederspannigheid, meermalen gepleegd (art. 180 Sr) en zich voordoen als politieagent (art. 196 Sr). 1. Opgave van bewijsmiddelen a.b.i. art. 359.3 Sv. Kon hof wat betreft motivering van bewezenverklaring van tlgd. bedreiging het vonnis van Rb, waarin is volstaan met opgave van b.m. a.b.i. art. 359.3 ...

ECLI:NL:HR:2024:405 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/02949
Published on 19-03-2024
Eendaadse samenloop van medeplegen telen en aanwezig hebben van grote hoeveelheid hennep in hennepkwekerij (art. 3.B en art. 3.C jo. 11.2 en 11.5 Opiumwet). Bewijsklacht medeplegen hennepteelt. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/02835, 22/02855, 22/02856 en 22/02950 en met 22/02806, 22/02827 en 22/02838 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2024:406 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/02835
Published on 19-03-2024
Deelneming aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met hennepteelt (art. 11a.1 (oud) Opiumwet), medeplegen verkopen van grote hoeveelheden hennep, meermalen gepleegd (art. 3.B jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet) en voorhanden hebben van spuitbusje met CS-gas en 2 stroomstootwapens (art. 26.1 WWM). Strafmotivering (gevangenisstraf van 22 maanden). HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22...

ECLI:NL:HR:2024:376 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/02384
Published on 19-03-2024
Poging tot doodslag door in 2020 in Apeldoorn woning van ander binnen te gaan en hem met mes in zijn buikstreek te steken, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG. Samenhang met 22/02383 (niet gepubliceerd; art. 80a RO).

ECLI:NL:HR:2024:413 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/01128
Published on 19-03-2024
Mishandeling (art. 300.1 Sr) en bedreiging (art. 285.1 Sr) van vriendin op straat. Had hof moeten beslissen op opmerking van raadsvrouw m.b.t. overschrijding van redelijke termijn in hoger beroep (“In 2019 is de zaak aan de orde geweest. Het is nu 2022. Wat betreft de overschrijding van de redelijke termijn kan die in mindering worden gebracht op een eventuele straf”)? Gelet op wat raadsvrouw h...

ECLI:NL:HR:2024:412 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/00560
Published on 19-03-2024
Beschadiging van auto (art. 350.1 Sr). Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting i.v.m. gebreken in mededelingen over recht op rechtsbijstand aan aangehouden verdachte. Mededeling van recht op kosteloze rechtsbijstand en beoordeling van aan vormverzuim eventueel te verbinden rechtsgevolg, art. 27c, 28.1 en 28b Sv en art. 43.1 Wet op de rechtsbijstand. Uit samenstel van wettelijke bepalingen volg...

ECLI:NL:HR:2024:410 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/01059
Published on 19-03-2024
Rijden terwijl verdachte wist of redelijkerwijs moest weten dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Bewijsklacht. Kan uit omstandigheden dat (i) besluit tot ongeldigverklaring van rijbewijs op 3-1-2013 per aangetekende brief is verzonden naar GBA-adres van verdachte; (ii) rijbewijs van verdachte op 6-5-2013 is ingeleverd bij CBR en nadien niet is teruggegeven; (iii) verdachte i...

ECLI:NL:HR:2024:416 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/02855
Published on 19-03-2024
Als leider deelnemen aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met hennepteelt (art. 11a (oud) Opiumwet jo. 140.3 (oud) Sr), medeplegen telen en aanwezig hebben van grote hoeveelheden hennep, meermalen gepleegd (art. 3.B en 3.C jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet), (medeplegen) witwassen van geldbedragen, percelen grond, zomerhuis in Turkije en diverse andere goederen, meermalen geple...

ECLI:NL:HR:2024:450 Hoge Raad, 19-03-2024, 21/05292
Published on 19-03-2024
Medeplegen van het in uitoefening van bedrijf opzettelijk merkvervalste kleding, schoenen en parfum te koop aanbieden, afleveren en in voorraad hebben (meermalen gepleegd), art. 337.1.b jo. 337.3 Sr. Kwalificatieklacht. Kon hof bewezenverklaarde kwalificeren als ‘meermalen gepleegd’? Rechter kan bij vraag of verdachte van plegen van misdrijf ‘zijn beroep maakt of plegen van dit misdrijf als bed...

ECLI:NL:HR:2024:312 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01617
Published on 14-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waaraan klager verbonden is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Heeft Rb terecht geoordeeld dat beklag o.g.v. 98.4 Sv niet openstaat voor niet-verschoningsgerechtigde klager...

ECLI:NL:HR:2024:374 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01019
Published on 14-03-2024
Caribische zaak. Medeplegen invoer cocaïne in Curaçao (art. 3.1.A Landsverordening verdovende middelen). Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht. Heeft hof bepaalde omstandigheden ten onrechte als belastend voor verdachte uitgelegd? HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Selectie en waardering van voorhanden bewijsmateriaal is voorbehouden aan rechter die over feit...

ECLI:NL:HR:2024:381 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/02081
Published on 13-03-2024
Beschikking op vordering tot opheffing van schorsing van vervolging door raadkamer hof ex art. 19.1 jo. 16.2 Sv. T.t.v. inzending dossier naar HR ontbreekt p-v van onderzoek in raadkamer (art. 25.1 Sv), terwijl dat stuk nadien alsnog is opgemaakt. HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Raadsman heeft o.g.v. art. 4.3.6.3 Procesreglement HR verzocht om toezending p-v. Uit mededelingen ...

ECLI:NL:HR:2024:324 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/00666
Published on 13-03-2024
Medeplegen veroorzaken van ontploffing door schuld in portiekwoning (art. 158.1 en 158.2 Sr). Bewijsklachten t.a.v. keuze uit alternatieven in tll., innerlijke tegenstrijdigheid, gevaar voor personen en aanmerkelijke onvoorzichtigheid. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 23/00623.

ECLI:NL:HR:2024:323 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/00623
Published on 13-03-2024
Medeplegen veroorzaken van ontploffing door schuld in portiekwoning (art. 158.1 en 158.2 Sr). 1. Bewijsklachten t.a.v. keuze uit alternatieven in tll., innerlijke tegenstrijdigheid, gevaar voor personen en aanmerkelijke onvoorzichtigheid. 2. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof o.b.v. complexiteit en omvang van onderzoek en nadere onderzoekshandelingen die in hoger beroep hebben plaatsgev...

ECLI:NL:HR:2024:373 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/00242
Published on 13-03-2024
Caribische zaak. Poging tot doodslag (art. 2:259 jo. 1:119 SrStM) en voorhanden hebben van vuurwapens en munitie (art. 3.1 Vuurwapenverordening) in Sint-Maarten. 1. Afwijzing getuigenverzoeken vanwege onvindbaarheid getuigen in hoger beroep. 2. Verweer dat gebruik voor bewijs van verklaringen van aangever in strijd is met recht op eerlijk proces. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:379 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/00182
Published on 13-03-2024
Caribische zaak. Medeplegen (poging tot) moord (meermalen gepleegd) door in 2020 op openbare weg in Curaçao auto met meerdere inzittenden met 6 kogels te doorzeven (art. 2:262 jo. 1:123 jo. 1:119 SrC) en medeplegen voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 3.1 Vuurwapenverordening). Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten. HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie....

ECLI:NL:HR:2024:361 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01643
Published on 13-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waarvan klaagster (rechtspersoon) onderdeel is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Heeft Rb terecht geoordeeld dat beklag o.g.v. 98.4 Sv niet openstaat voor niet-verschoning...

ECLI:NL:HR:2024:360 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01642
Published on 13-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waarvan klaagster (rechtspersoon) onderdeel is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. 1. Is klaagster ontvankelijk in cassatieberoep v.zv. in beklagprocedures van twee advocaten- en notarissenkantoren reeds onherroepelijk is beslist dat beslag niet in strijd is met hun versch...

ECLI:NL:HR:2024:359 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01641
Published on 13-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waarvan klaagster (rechtspersoon) onderdeel is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Heeft Rb terecht geoordeeld dat beklag o.g.v. 98.4 Sv niet openstaat voor niet-verschoning...

ECLI:NL:HR:2024:358 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01640
Published on 13-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waarvan klaagster (rechtspersoon) onderdeel is, t.z.v. verdenking grootschalige fraude in voedselketen. 1. Is klaagster ontvankelijk in cassatieberoep v.zv. in beklagprocedures van twee advocaten- en notarissenkantoren reeds onherroepelijk is beslist dat beslag niet in strijd is met hun verschonin...

ECLI:NL:HR:2024:357 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01639
Published on 13-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht advocaten, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waarvan klaagster (rechtspersoon) onderdeel is, t.z.v. verdenking grootschalige fraude in voedselketen. Heeft Rb terecht geoordeeld dat beklag o.g.v. 98.4 Sv niet openstaat voor niet-versc...

ECLI:NL:HR:2024:356 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01636
Published on 13-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waarvan klaagster (rechtspersoon) onderdeel is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. 1. Is klaagster ontvankelijk in cassatieberoep v.zv. in beklagprocedures van twee advocaten- en notarissenkantoren reeds onherroepelijk is beslist dat beslag niet in strijd is met hun versch...

ECLI:NL:HR:2024:386 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01635
Published on 13-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waarvan klaagster (rechtspersoon) onderdeel is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Heeft Rb terecht geoordeeld dat beklag o.g.v. 98.4 Sv niet openstaat voor niet-verschoning...

ECLI:NL:HR:2024:317 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01634
Published on 13-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv door advocatenkantoor tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming t.z.v. verdenking t.z.v. grootschalige fraude in voedselketen. Is kennelijke oordeel Rb dat door schifting RC verschoningsrecht van klaagster voldoende is gewaarborgd toereiken...

ECLI:NL:HR:2024:355 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01633
Published on 13-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waarvan klaagster (een rechtspersoon) onderdeel is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. 1. Is klaagster ontvankelijk in cassatieberoep v.zv. in beklagprocedures van twee advocaten- en notarissenkantoren reeds onherroepelijk is beslist dat beslag niet in strijd is met hun ve...

ECLI:NL:HR:2024:321 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/04548
Published on 12-03-2024
Poging tot doodslag (art. 287 Sr), bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr), afpersing op de openbare weg, meermalen gepleegd (art. 317.3 jo. 312.2.1 Sr), voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM) diefstal op de openbare weg (art. 312.2.1 Sr) en beschadiging van auto (art. 350.1 Sr). TBS met dwangverpleging opgelegd. 1. Afwijzing verzoeken m.b.t. (te benoemen) deskundige ...

ECLI:NL:HR:2024:384 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/03554
Published on 12-03-2024
Vernieling door wegmaken van vuilniszak geplaatst voor voortuin van woning, art. 350.1 Sr. Kon hof oordelen dat de door verdachte meegenomen vuilniszak ‘aan een ander toebehoorde’? Van een goed dat ‘geheel of ten dele toebehoort aan een ander’ is geen sprake als eigenaar de eigendom van dat goed heeft prijsgegeven (vgl. t.a.v. diefstal HR:2013:BZ5952). Hof heeft vastgesteld dat verdachte een vu...

ECLI:NL:HR:2024:354 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01632
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waarvan klaagster (rechtspersoon) onderdeel is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Heeft Rb terecht geoordeeld dat beklag o.g.v. 98.4 Sv niet openstaat voor niet-verschoning...

ECLI:NL:HR:2024:314 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01628
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv door advocaten- en notarissenkantoor tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. 1. HR geeft kader voor beoordeling door beklagrechter van beroep op verschoningsrecht nadat RC, na ve...

ECLI:NL:HR:2024:313 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01627
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waarvan klaagster (rechtspersoon) onderdeel is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. 1. Is klaagster ontvankelijk in cassatieberoep v.zv. in beklagprocedures van twee advocaten- en notarissenkantoren reeds onherroepelijk is beslist dat beslag niet in strijd is met hun versch...

ECLI:NL:HR:2024:353 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01626
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waaraan klaagster verbonden is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Heeft Rb terecht geoordeeld dat beklag o.g.v. 98.4 Sv niet openstaat voor niet-verschoningsgerechtigde kla...

ECLI:NL:HR:2024:352 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01625
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waaraan klaagster verbonden is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Klaagster voert aan dat advocaten en notarissen beroep op verschoningsrecht toekomt m.b.t. inbeslaggenomen stukken en gegevens. Is klaagster ontvankelijk in cassatieberoep v.zv. in beklagprocedures van twee...

ECLI:NL:HR:2024:351 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01622
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv door advocatenkantoor na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Is klaagster ontvankelijk in cassatieberoep m.b.t. klaagschrift ex art. 552a Sv, nu na verwerping van cassatieberoep tegen ongegrondverklaring klaagschrift ex art. 98.4 Sv, onherroepelijk is beslist dat beslag dat re...

ECLI:NL:HR:2024:370 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/01696
Published on 12-03-2024
Caribische zaak. Schietpartij op parkeerterrein bij nachtclub in Sint Maarten. Medeplegen (poging tot) doodslag (art. 2:259 jo. 1:119 jo. art. 1:123 SrStM) en medeplegen voorhanden hebben van vuurwapens, patroonhouder en munitie (art. 3.1 Vuurwapenverordening). 1. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting m.b.t. voorhanden hebben van vuurwapen en munitie, art. 413 SvStM. 2. Noodweer(exces), art....

ECLI:NL:HR:2024:371 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/03457
Published on 12-03-2024
Caribische zaak. Medeplegen invoer cocaïne (art. 3.1.A Landsverordening verdovende middelen) en medeplegen beïnvloeden van getuige (art. 2:256 SrC) in Curaçao. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklacht medeplegen opzettelijke invoer cocaïne. Heeft hof bepaalde omstandigheden ten onrechte als belastend voor verdachte uitgelegd? 2. Bewijsklacht medeplegen beïnvloeden van getuige. Strekking uit...

ECLI:NL:HR:2024:315 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01644
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv door advocaten- en notarissenkantoor na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. 1. N.a.v. beroep op verschoningsrecht door klaagster in klaagschrift ex art. 552a Sv heeft Rb zaak verwezen naar RC. Na schifting beslag en beschikking RC ex art. 98.3 Sv, dient klaagster tweede klaags...

ECLI:NL:HR:2024:369 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/01695
Published on 12-03-2024
Caribische zaak. Schietpartij op parkeerterrein bij nachtclub in Sint Maarten. Medeplegen (poging tot) doodslag (art. 2:259 jo. 1:119 jo. 1:123 SrStM) en medeplegen voorhanden hebben van vuurwapens en hulzen (art. 3.1 Vuurwapenverordening). 1. Noodweer(exces), art. 1:114 en 1:115 SrSM. Heeft zich een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding voorgedaan waartegen verdachte zich moest verdedige...

ECLI:NL:HR:2024:303 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/01247
Published on 12-03-2024
Poging tot zware mishandeling van 2 verbalisanten die worden meegesleurd op het moment dat verdachte plotseling wegrijdt en daardoor tegen openstaand portier van dienstauto opbotsen, art. 302.1 Sr. Denaturering voor bewijs gebruikte verklaring verdachte. Heeft hof aan verklaring van verdachte (dat het klopt dat portier van dienstauto openstond) ten onrechte betekenis toegekend dat verdachte gez...

ECLI:NL:HR:2024:320 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/00620
Published on 12-03-2024
Belediging van politieagent (art. 266.1 jo. 267.2 Sr) en vernieling (art. 350.1 Sr). Strafmotivering (gevangenisstraf van 30 dagen), art. 359.6 Sv. Heeft hof de gevangenisstraf voldoende gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:378 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/00795
Published on 12-03-2024
Schorsing van vervolging t.z.v. vernieling van urnen op begraafplaats (art. 350.1 Sr) en handelen in strijd met gedragsaanwijzing (art. 184a Sr), art. 16.1 Sv. Had hof het OM n-o moeten verklaren in vervolging van verdachte, omdat verdachte lijdt aan zodanige psychogeriatrische aandoening waarvan in redelijkheid geen herstel valt te verwachten? Opvatting dat in geval dat bij verdachte een psych...

ECLI:NL:HR:2024:368 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/00443
Published on 12-03-2024
Medeplegen diefstal van auto, art. 311.1.4 Sr. 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Afwijzing van voorwaardelijk verzoek tot benoeming van deskundige m.b.t. werking van “(carlock-)jammer”. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:367 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/00440
Published on 12-03-2024
Witwassen van geldbedrag (€ 8.000) dat bij “securitycheck” op vliegveld in Eindhoven bij verdachte is aangetroffen, art. 420bis.1.b Sr. 1. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. 2 Bewijsklacht “afkomstig uit enig misdrijf”. Is sprake van concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijn...

ECLI:NL:HR:2024:366 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/00439
Published on 12-03-2024
Witwassen van geldbedrag (€ 9.690) dat bij “securitycheck” op vliegveld in Eindhoven bij verdachte is aangetroffen, art. 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht “afkomstig uit enig misdrijf”. Is sprake van concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring (verdachte heeft veel klanten in Duitsland die hem contant betalen)? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00440.

ECLI:NL:HR:2024:380 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/00342
Published on 12-03-2024
Feitelijke leiding geven aan door maatschap opzettelijk voeren van ondeugdelijke administratie (art. 69.1 AWR) en voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM). 1. Bewijsklachten t.a.v. opzettelijk voeren van ondeugdelijke administratie. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over deugdelijkheid van gevoerde administratie, art. 359.2 Sv. 2. Kon hof volstaan met constatering dat art. 1 ...

ECLI:NL:HR:2024:365 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/00271
Published on 12-03-2024
Feitelijke leiding geven aan medeplegen oplichting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr), feitelijke leiding geven aan valsheid in geschrift begaan door rechtspersoon (art. 225.2 Sr) en als leider deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.3 (oud) Sr). Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van OM in vervolging op de grond dat sprake is van vormverzuimen, ...

ECLI:NL:HR:2024:364 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/00237
Published on 12-03-2024
Feitelijke leiding geven aan medeplegen oplichting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr), feitelijke leiding geven aan medeplegen valsheid in geschrift begaan door rechtspersoon (art. 225.2 Sr) en deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van OM in vervolging op de grond dat sprake is van vormverzuimen, art. 3...

ECLI:NL:HR:2024:363 Hoge Raad, 12-03-2024, 21/05376
Published on 12-03-2024
Zware mishandeling van 17 maanden oud zoontje van ex-vriendin door hem onder hete douche te zetten, waardoor hij tweedegraads brandwonden oploopt, art. 302.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten t.a.v. gebruik voor bewijs van feiten waarvoor verdachte is vrijgesproken, aannemelijkheid van verklaringen van verdachte, opzet en zwaar lichamelijk letsel. HR: Om redenen vermeld in CAG lei...

ECLI:NL:HR:2024:362 Hoge Raad, 12-03-2024, 21/05337
Published on 12-03-2024
Medeplegen diefstal van boormachine en accu’s in bouwmarkt, art. 311.1.4 Sr. Bewijsklachten diefstal en medeplegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:382 Hoge Raad, 12-03-2024, 21/05199
Published on 12-03-2024
Mensensmokkel door 25 personen in koeltrailer te vervoeren naar veerboot naar Engeland (art. 197a Sr). Vrijspraak eerste aanleg. Bewijsklachten. Heeft verdachte wetenschap gehad van aanwezigheid van personen in koeltrailer? HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Verwerping van door verdediging geschetste alternatieve gang van zaken, inhoudende dat personen al voor ve...

ECLI:NL:HR:2024:350 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01621
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waaraan klager verbonden is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Heeft Rb terecht geoordeeld dat beklag o.g.v. 98.4 Sv niet openstaat voor niet-verschoningsgerechtigde klager...

ECLI:NL:HR:2024:349 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01620
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waaraan klager verbonden is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Klager voert aan dat advocaten en notarissen beroep op verschoningsrecht toekomt m.b.t. inbeslaggenomen stukken en gegevens. Is klager ontvankelijk in cassatieberoep v.zv. in beklagprocedures van twee advocate...

ECLI:NL:HR:2024:348 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01619
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking RC ex art. 98.3 Sv over toelaatbaarheid beslag i.v.m. verschoningsrecht, na beslag ex 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waaraan klager verbonden is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Heeft Rb terecht geoordeeld dat beklag o.g.v. 98.4 Sv niet openstaat voor niet-verschoningsgerechtigde klager...

ECLI:NL:HR:2024:311 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01618
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waaraan klager verbonden is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Klager voert aan dat advocaten en notarissen beroep op verschoningsrecht toekomt m.b.t. inbeslaggenomen stukken en gegevens. Is klager ontvankelijk in cassatieberoep v.zv. in beklagprocedures van twee advocate...

ECLI:NL:HR:2024:316 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/01615
Published on 12-03-2024
Beklag ex art. 552a Sv na beslag ex art. 94 Sv op (digitale) stukken en gegevens onder onderneming waaraan klager verbonden is, t.z.v. verdenking van grootschalige fraude in voedselketen. Klager voert aan dat advocaten en notarissen beroep op verschoningsrecht toekomt m.b.t. inbeslaggenomen stukken en gegevens. 1. Is klager ontvankelijk in cassatieberoep v.zv. in beklagprocedures van twee advoc...

ECLI:NL:HR:2024:375 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/03504
Published on 12-03-2024
Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Strafrecht. Verschoningsrecht van advocaten en andere functioneel verschoningsgerechtigden (art. 218 Sv) bij vordering door openbaar ministerie van gegevens van aanbieder van communicatiedienst (art. 126ng/ug Sv). Filtering en vernietiging van gegevens (art. 126aa Sv). Hoge Raad formuleert uitgangspunten voor te volgen procedure en gaat daarbij in op vragen in...

ECLI:NL:HR:2024:372 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/04392
Published on 12-03-2024
Uitlokking medeplegen moord op partner van beoogd slachtoffer (art. 289 Sr). Vergismoord in 2012 in Venlo. Was voorwaardelijk opzet van verdachte gericht op dood van slachtoffer? Uit vaststellingen hof blijkt dat verdachte vanwege drugsconflict dat hij had met X medeverdachte Y opdracht heeft gegeven om X om het leven te brengen. Y heeft ter uitvoering van die opdracht en met medeweten van ver...

ECLI:NL:HR:2024:322 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/00333
Published on 12-03-2024
Doodslag door in 2018 in Zwolle ander met pistool door zijn hoofd te schieten, art. 287 Sr. 1. Bewijsklachten m.b.t. metaaldeeltje en indrukspoor op neus van kogel. 2. Heeft hof beslist op voorwaardelijk verzoek tot doen uitvoeren van nader onderzoek door NFI m.b.t. huidbeschadigingen op hoofd van slachtoffer? 3. Afwijzing voorwaardelijk verzoek tot doen uitvoeren van deskundigenonderzoek m.b.t...

ECLI:NL:HR:2024:377 Hoge Raad, 12-03-2024, 23/03439
Published on 12-03-2024
OM-cassatie. Beschikking Rb gegeven op hoger beroep dat door OM is ingesteld tegen beschikking RC op vordering OvJ a.b.i. art. 181 Sv teneinde RC te betrekken bij onderzoek aan inbeslaggenomen voorwerpen/(digitale) gegevens(dragers) op eventuele aanwezigheid van gegevens waarover verschoningsrecht zich uitstrekt. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 241c Sv en art. 446 Sv. 2. HR maakt n.a.v...

ECLI:NL:HR:2024:302 Hoge Raad, 05-03-2024, 22/02673
Published on 12-03-2024
Medeplegen opzettelijke schending van wettelijke geheimhoudingsplicht door geheim “BIBOBadvies” te delen met journalist uit frustratie over handelen van gemeente t.a.v. vergunningaanvraag voor zijn café, art. 272.1 Sr. Is voor vervolging klacht vereist a.b.i. art. 272.2 Sr? Hof heeft vastgesteld dat in tll. bedoeld “BIBOBadvies” vertrouwelijke gegevens bevat m.b.t. derden (gegevens over veroord...

ECLI:NL:HR:1999:ZD1402 Hoge Raad, 12-01-1999, 108.483
Published on 07-03-2024
-

ECLI:NL:HR:2024:301 Hoge Raad, 05-03-2024, 21/04065
Published on 05-03-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen voorbereidingshandelingen m.b.t. bereiding van GHB door GBL voorhanden te hebben. Motivering schatting w.v.v. na partiële vrijspraak in strafzaak, beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland. Heeft hof miskend wat rechter in strafzaak heeft bewezenverklaard? Rechter in strafzaak heeft de in tll. voorkomende woorden ‘en/of verkocht en/of afgeleverd’ niet in b...

ECLI:NL:HR:2024:319 Hoge Raad, 05-03-2024, 21/05149
Published on 05-03-2024
Rijden terwijl rijbewijs was ingevorderd (art. 9.7 WVW 1994). Betekening dagvaarding in hoger beroep door toezending naar adres in België dat in de door politie opgemaakte processen-verbaal is vermeld zonder vermelding postcode, art. 36e.3 Sv. Postcode vereist bij toezending dagvaarding in h.b. naar adres in België? Uitreiking van dagvaarding in h.b. aan verdachte, van wie alleen adres in Belgi...

ECLI:NL:HR:2024:310 Hoge Raad, 05-03-2024, 22/01474
Published on 05-03-2024
Uitkeringsfraude door gedurende periode van ruim 10 jaren met ex-man en (meerderjarige) kinderen gezamenlijke huishouding te voeren en na te laten juiste inlichtingen over haar woonsituatie te verstrekken aan gemeente, art. 227b Sr. 1. Bewijsklachten t.a.v. “gezamenlijke huishouding” met ex-man en “medebewoning” van kinderen. 2. Kwalificatieklacht, art. 17 Wet werk en bijstand (oud) en art. 17 ...

ECLI:NL:HR:2024:309 Hoge Raad, 05-03-2024, 23/01135
Published on 05-03-2024
Moord door in 2020 in Den Haag vriend van ex-vriendin van verdachte in diens woning meermalen met mes in zijn lichaam te steken, art. 289 Sr. TBS met dwangverpleging opgelegd. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2024:291 Hoge Raad, 05-03-2024, 23/00564
Published on 05-03-2024
Jeugdzaak. Poging tot doodslag door in 2021 in Alkmaar tijdens vechtpartij een ander meermalen met schaar in zijn hals te steken, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2024:307 Hoge Raad, 05-03-2024, 23/00477
Published on 05-03-2024
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. voorhanden hebben van alarm-/startpistool en knalpatroon (art. 26.1 WWM). Ontvankelijkheid hoger beroep. Heeft hof ten onrechte geen acht geslagen op inhoud van ruim 1 jaar vóór tz. in h.b. door griffie Rb ontvangen appelschriftuur van raadsman? Gelet op omstandigheid dat zich bij stukken een appelschriftuur bevindt, is ‘s hofs oordeel dat door of namens ver...

ECLI:NL:HR:2024:306 Hoge Raad, 05-03-2024, 23/00003
Published on 05-03-2024
Poging tot doodslag op ex-vriendin (art. 45 jo. 287 Sr) en brandstichting in haar woning terwijl haar 3-jarige zoontje boven ligt te slapen (art. 157.1 en 157.3 Sr). 1. Bewijsklacht poging tot doodslag en brandstichting, redengevendheid bewijsmiddelen. Kon hof gebruik maken van indirect bewijsmateriaal? 2. Bewijsklacht brandstichting. Kan uit b.m. volgen dat verdachte brand heeft gesticht in wo...

ECLI:NL:HR:2024:169 Hoge Raad, 05-03-2024, 22/04940
Published on 05-03-2024
Medeplegen moord door in 2019 in Amstelveen meermalen met vuurwapen op hoofd en lichaam van ander te schieten, art. 289 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 10 jaren). Verweer dat minderjarigenstrafrecht moet worden toegepast op 17-jarige verdachte, art. 77b Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:305 Hoge Raad, 05-03-2024, 22/00833
Published on 05-03-2024
Ontucht met zijn 13-jarige/15-jarige dochter door 39-jarige/41-jarige verdachte, art. 245 en 248.2 Sr. 1. Bewijsklachten. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. betrouwbaarheid verklaringen van aangeefster, art. 359.2 Sv. 2. Kwalificatieklacht en strafmotivering (gevangenisstraf van 40 maanden). Heeft hof bewezenverklaarde ten onrechte gekwalificeerd als “terwijl schuldige het feit begaat te...

ECLI:NL:HR:2024:318 Hoge Raad, 05-03-2024, 23/00515
Published on 05-03-2024
Beschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van twee dure personenauto’s (met verborgen bergruimte/verstopplek) die onder ander (beslagene) dan klaagster (leasemaatschappij die auto’s heeft gefinancierd) ex art. 94 Sv in beslag zijn genomen t.z.v. verdenking van witwassen, waarna OvJ te kennen heeft gegeven dat witwassen niet (verder) vervolgd zal worden. Zijn i...

ECLI:NL:HR:1982:AC7509 Hoge Raad, 16-02-1982, 1252 Besch
Published on 05-03-2024
Beschikking a.b.i. art. 36a Sr op vordering OvJ tot onttrekking aan het verkeer van dode vogels (sneeuwvinken, zee-eenden, zeekoet, scholekster en Jan van Gent) en vogelvergunningen. Klaagschrift a.b.i. art. 552b Sv en art. 36b Sr. Heeft Ktr vastgesteld dat met betrekking tot de aan het verkeer onttrokken voorwerpen strafbare feiten zijn begaan? HR ambtshalve: Uit overwegingen Ktr kan niet volg...

ECLI:NL:HR:1992:ZC9136 Hoge Raad, 10-11-1992, 90.172
Published on 29-02-2024
Op het recht van vrije meningsuiting cfm. art. 7 lid 3 Grondwet (Gr.w), mogen alleen bij formele wet beperkingen worden aangebracht, wat er ook zij van beperkingen die de gemeentelijke wetgever kan voorschrijven die niet de inhoud van de in art. 7 Gr.w bedoelde gedachten of gevoelens betreffen. Art. 52 (is huidig art. 64) Algemene Politieverordening (APV) van de gemeente 's‑Hertogenbosch is onv...

ECLI:NL:HR:1989:AD0621 Hoge Raad, 21-02-1989, 84770
Published on 29-02-2024
1. Huiszoeking? 2. Bestanddeel ontbreekt.

ECLI:NL:HR:1988:AD0467 Hoge Raad, 18-10-1988, 83 773
Published on 29-02-2024
Ontoereikende weerlegging van het beroep op noodweerexces.

ECLI:NL:HR:1986:AB9411 Hoge Raad, 06-05-1986, 79780
Published on 29-02-2024
1. Het hof heeft geen nieuwe oproeping van de op getuigenlijst voorkomende niet-verschenen getuige bevolen, terwijl niet blijkt dat van diens verhoor met toestemming van de P-G, verdachte en diens raadsvrouwe is afgezien; toch geen nietigheid. 2. Nu het hof kon oordelen dat verdachtes verklaring leugenachtig was, welk oordeel als van feitelijke aard niet in cassatie kan worden getoetst, kon he...

ECLI:NL:HR:1984:AC8567 Hoge Raad, 23-10-1984, 76533
Published on 29-02-2024
Bijlmer noodweer. Doodslag en poging tot doodslag; toereikende motivering van het ontslag van rechtsvervolging; geen onjuiste opvatting omtrent noodweerexces.

ECLI:NL:HR:1981:AC7387 Hoge Raad, 17-11-1981, 73191
Published on 29-02-2024
‘Medeplegen’ verstaan als ‘tezamen en in vereniging;’ toereikend bewijs: lijfelijke aanwezigheid is niet vereist. De verklaring dat de goederen in eigendom toebehoorden aan verdachte is redengevend voor de bewezenverklaring dat zij toebehoorden aan een ander. De weergave in de uitspraak van een verklaring tegenover de politie moet in cassatie worden geëerbiedigd indien die weergave niet onveren...

ECLI:NL:HR:1980:AC7081 Hoge Raad, 23-12-1980, 71858
Published on 29-02-2024
Het verbod zich met een motorvoertuig binnen de gem. Schiermonnikoog te bevinden is onverbindend.

ECLI:NL:HR:1980:AC3948 Hoge Raad, 15-01-1980, 70977
Published on 29-02-2024
Poging tot diefstal uit de etalage van een juwelierswinkel; geen absoluut ondeugdelijk middel. Vlucht na inwerkingtreding van de alarmschel: geen vrijwillige terugtred; verweer voldoende gemotiveerd verworpen.

ECLI:NL:HR:2024:229 Hoge Raad, 27-02-2024, 21/04990
Published on 28-02-2024
Bedreiging met zware mishandeling van politieagenten (art. 285.1 Sr). Bewijsklacht. Kon bij politieagenten door uitlatingen van verdachte over besmetting met coronavirus in redelijkheid de vrees ontstaan dat zij zwaar lichamelijk letsel zouden oplopen? HR: art. 81.1 RO. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing. Vervolg op HR:2023:1771 (tussenarrest HR).

ECLI:NL:HR:2024:288 Hoge Raad, 27-02-2024, 22/00648
Published on 28-02-2024
Economische zaak. In strijd met voorlopige maatregel ex art. 28 WED afvalstoffen inzamelen en in ontvangst nemen, art. 33 WED. Bewijsklacht. Heeft verdachte opzet gehad op handelen en nalaten in strijd met opgelegde voorlopige maatregel? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:286 Hoge Raad, 27-02-2024, 22/02487
Published on 27-02-2024
Beklag ex art. 552a Sv door supermarkt na vordering ex art. 126nda Sv tot verstrekken beelden van beveiligingscamera’s. Mishandeling in supermarkt van klant die geen mondkapje draagt, waarbij bestuurder/aandeelhouder en teamleider van klaagster (rechtspersoon die supermarkt exploiteert) als verdachten zijn aangemerkt. Klaagster stelt dat o.g.v. art. 126nda.2 Sv vordering niet tot haar kan worde...

ECLI:NL:HR:2024:266 Hoge Raad, 27-02-2024, 22/04306
Published on 27-02-2024
Caribische zaak. Liquidaties bij supermarkt, restaurant en bar in Sint Maarten. Medeplegen (poging tot) moord, meermalen gepleegd (art. 2:262 jo. 1:123 en 1:119 SrStM), medeplegen doodslag (art. 2:259 jo. 1:123 SrStM) en voorhanden hebben van pistool en patronen (art. 3.1 Vuurwapenverordening). Veroordeling tot levenslange gevangenisstraf. 1. Verweer t.a.v. niet voegen van verschillende zaken i...

ECLI:NL:HR:2024:262 Hoge Raad, 27-02-2024, 22/04163
Published on 27-02-2024
Medeplegen witwassen geldbedrag (art. 420bis.1.b Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht. Wist verdachte dat geld van misdrijf afkomstig is? HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Bewijsvoering hof houdt in dat bedrag van € 10.159,25, welk bedrag afkomstig is van oplichting, is gestort op rekening van A. Verder houdt die in dat verdachte op diezelfde dag een v...

ECLI:NL:HR:2024:263 Hoge Raad, 27-02-2024, 22/04627
Published on 27-02-2024
Bedreiging van politieambtenaren met enig misdrijf tegen leven gericht (art. 285.1 Sr) en belaging van buurman (art. 285b.1 Sr). Vorderingen benadeelde partijen (politieambtenaar en buurman) t.z.v. immateriële schade. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 m.b.t. aantasting in persoon ‘op andere wijze’. In art. 6:106 BW bedoelde billijkheid geeft rechter bepaalde mate van vrijheid ...

ECLI:NL:HR:2024:261 Hoge Raad, 27-02-2024, 22/04056
Published on 27-02-2024
Jeugdzaak. Mensenhandel door te trachten minderjarige in de prostitutie te brengen, meermalen gepleegd (art.273f.1.2 en 273f.1.5 Sr), ontucht met minderjarige tussen 12 en 16 jaar (art. 245 Sr) en bezit kinderporno (art. 240b.1 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. Verwerping alternatief scenario. HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Hof heeft hetgeen verdediging in ho...

ECLI:NL:HR:2024:268 Hoge Raad, 27-02-2024, 23/00214
Published on 27-02-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto en geldbedrag (€ 249.700) onder ander dan klagers t.z.v. verdenking van witwassen, waarna die ander transactie-aanbod ex art. 74 Sr accepteert waarbij hij afstand doet van auto en geldbedrag en Rb de klagers niet-ontvankelijk verklaart omdat klaagschrift niet binnen drie maanden na einde zaak is ingediend. Heeft Rb miskend dat sprake is van klaagschrift a.b....

ECLI:NL:HR:2024:123 Hoge Raad, 27-02-2024, 22/01066
Published on 27-02-2024
Rijden onder invloed van THC, art. 8.5 WVW 1994. Strafmotivering (taakstraf van 50 uren, subsidiair 25 dagen hechtenis en voorwaardelijke ontzegging van bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen voor 6 maanden). Heeft hof (door vonnis Pr “kaal” te bevestigen) strafoplegging toereikend gemotiveerd in het licht van wat verdachte in hoger beroep heeft aangevoerd (erkenning dat gebruik van THC in v...

ECLI:NL:HR:2024:267 Hoge Raad, 27-02-2024, 23/01407
Published on 27-02-2024
Beschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van auto. Geen openbare behandeling vordering “om proceseconomische redenen”. O.g.v. art. 23.2 Sv moeten door raadkamer OM, verdachte en andere procesdeelnemers worden gehoord, althans hiertoe worden opgeroepen, tenzij anders is voorgeschreven. O.g.v. art. 552f.4 Sv moet vordering tijdens openbare raadkamerzitting word...

ECLI:NL:HR:2024:287 Hoge Raad, 27-02-2024, 23/03925
Published on 27-02-2024
Herziening. Vernieling van auto, art. 350.1 Sr. Aangevoerd wordt dat Pr aanvrager zou hebben ontslagen van alle rechtsvervolging indien hij ermee bekend zou zijn geweest dat sprake was van ernstig vermoeden van psychiatrische stoornis bij aanvrager voorafgaand aan en t.t.v. plegen van tlgd. feit. Art. 457.1.c Sv. HR: Op gronden vermeld in CAG moet het in aanvraag aangevoerde worden aangemerkt a...

ECLI:NL:HR:2024:259 Hoge Raad, 27-02-2024, 22/00737
Published on 27-02-2024
Vernieling (art. 350.1 Sr) en poging tot zware mishandeling, meermalen gepleegd (art. 302.1 Sr) door met zijn auto met aanzienlijke snelheid achteruit te rijden tegen een aantal stilstaande voertuigen en verlaten plaats ongeval (art. 7.1 WVW 1994). 1. Bewijsklacht. Heeft verdachte opzet gehad op toebrengen van zwaar lichamelijk letsel? 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 6 maanden). Had hof...

ECLI:NL:HR:2024:269 Hoge Raad, 27-02-2024, 22/00312
Published on 27-02-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Art. 416.2 Sv. Moet adres dat is genoemd in “bevel schorsing overleveringsbewaring” van R-C, dat bij cassatieschriftuur is gevoegd, worden aangemerkt als verblijfplaats van betrokkene a.b.i. art. 36e.1.b.2 Sv? Oproeping voor tz. in hoger beroep is verzonden naar adres van betrokkene in België. O.g.v. de in cassatie overgelegde kopie van bevel van RC van...

ECLI:NL:HR:2024:270 Hoge Raad, 27-02-2024, 21/05396
Published on 27-02-2024
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. diefstal van gouden ketting, art. 310 Sr. Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 36e.3 Sv. Had afschrift van dagvaarding in h.b. moeten worden verzonden naar het bij eerste politieverhoor en in volmacht tot instellen van h.b. opgegeven adres van verdachte in Roemenië? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2002:AD5163 m.b.t. betekening van dagvaardi...

ECLI:NL:HR:2024:220 Hoge Raad, 27-02-2024, 21/05034
Published on 27-02-2024
Verkrachting van aangeefster in haar slaapkamer van zorginstelling, waar verdachte als begeleider werkzaam was, art. 242 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten. 1. Bestanddeel “andere feitelijkheid”. Is ook sprake van verkrachting a.b.i. art. 242 Sr indien misbruik wordt gemaakt van kwetsbare positie en/of hebben van feitelijk overwicht? 2. Steunbewijs. Kon verklaring van getuige als s...

ECLI:NL:HR:2024:230 Hoge Raad, 27-02-2024, 21/04841
Published on 27-02-2024
Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en medeplegen witwassen van uit oplichting verkregen geldbedragen, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b Sr). 1. Afwijzing van een bij appelschriftuur gedaan en ttz. in hoger beroep gehandhaafd verzoek tot horen van getuigen op de grond dat onvoldoende is onderbouwd dat horen van deze personen van belang kan zijn voor enige in strafzaak ui...

ECLI:NL:HR:2024:228 Hoge Raad, 27-02-2024, 21/04835
Published on 27-02-2024
Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en medeplegen witwassen van door oplichting verkregen geldbedragen, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b Sr). 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM vanwege onzorgvuldige bewaring van inbeslaggenomen dragers van elektronische gegevens, waardoor niet de complete digitale administratie voor verdediging toegankelijk was. 2. Bewij...

ECLI:NL:HR:2024:227 Hoge Raad, 27-02-2024, 21/04834
Published on 27-02-2024
Medeplegen witwassen van door oplichting verkregen geldbedragen door rechtspersoon, meermalen gepleegd, art. 420bis.1.b Sr. 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM vanwege onzorgvuldige bewaring van inbeslaggenomen dragers van elektronische gegevens, waardoor niet de complete digitale administratie voor verdediging toegankelijk was. 2. Bewijsklacht. Kan overdragen en/of omzetten van ...

ECLI:NL:HR:2024:226 Hoge Raad, 27-02-2024, 21/04832
Published on 27-02-2024
Medeplegen witwassen van door oplichting verkregen geldbedragen door rechtspersoon, meermalen gepleegd, art. 420bis.1.b Sr. Bewijsklachten. Kon hof oordelen dat bankrekening waarop geldbedragen werden gestort van verdachte was en kan overdragen en/of omzetten van deze geldbedragen uit bewijsvoering volgen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/04830, 21/04834, 21/04835 en 21/04841.

ECLI:NL:HR:2024:225 Hoge Raad, 27-02-2024, 21/04830
Published on 27-02-2024
Medeplegen witwassen van door oplichting verkregen geldbedragen door rechtspersoon, meermalen gepleegd, art. 420bis.1.b Sr. 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM vanwege onzorgvuldige bewaring van inbeslaggenomen dragers van elektronische gegevens, waardoor niet de complete digitale administratie voor verdediging toegankelijk was. 2. Bewijsklacht. Kan overdragen en/of omzetten van ...

ECLI:NL:HR:2024:260 Hoge Raad, 27-02-2024, 21/03973
Published on 27-02-2024
Feitelijke leidinggeven aan bedrieglijke bankbreuk begaan door rechtspersoon, art. 343.1 (oud) Sr. Strafmotivering (taakstraf van 160 uren, subsidiair 80 dagen hechtenis). Kon hof in strafverzwarende zin acht slaan op niet aan verdachte tlgd. veroordelingen voor onder meer soortgelijke feiten? Rechter mag bij strafoplegging rekening houden met niet tlgd. feit, onder meer wanneer verdachte voor ...

ECLI:NL:HR:2024:237 Hoge Raad, 16-02-2024, 22/00614
Published on 16-02-2024
Seksueel binnendringen bij vrouw, die door nuttigen van grote hoeveelheid alcohol in staat van verminderd bewustzijn verkeert, in kelderbox bij woning van zijn moeder, art. 243 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten. 1. Verkeerde slachtoffer “in staat van verminderd bewustzijn”? 2. Bewijskracht “informatief gesprek”, art. 344.1.2 Sv. Kon hof p-v van bevindingen “informatief gesprek zed...

ECLI:NL:HR:2024:232 Hoge Raad, 13-02-2024, 21/05162
Published on 14-02-2024
Mishandeling, art. 300.1 Sr. Strafmotivering (voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand en taakstraf van 30 uren) meervoudige kamer hof opgenomen in p-v van tz. in hoger beroep, waarnaar wordt verwezen in verkort arrest, terwijl onmiddellijk uitspraak wordt gedaan. Kon hof de redenen die straf hebben bepaald niet in arrest maar in p-v van tz. in h.b. opgeven? Art. 327a en 359.5 Sv. Hof heeft ...

ECLI:NL:HR:2024:187 Hoge Raad, 13-02-2024, 23/00481
Published on 13-02-2024
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op handelsvoorraad telefoons van telefoonwinkel van klager en op acht vrachtwagens aan goederen uit loodsen onder klager t.z.v. verdenking van diefstal. Rb heeft klager n-o ontvankelijk verklaard t.a.v. handelsvoorraad telefoons en beklag voor het overige gegrond verklaard. 1. Omvang klaagschrift. Kon Rb oordelen dat klager ook in zijn beklag kan worden...

ECLI:NL:HR:2024:168 Hoge Raad, 13-02-2024, 23/00824
Published on 13-02-2024
Poging tot doodslag (meermalen gepleegd) door op korte afstand meerdere keren met vuurwapen te schieten op 2 anderen, art. 287 Sr. Redelijke termijn in feitelijke aanleg. Had hof moeten beslissen op opmerking van raadsman dat sprake is van “een overschrijding van de redelijke termijn”? Hof heeft wat raadsman heeft aangevoerd kennelijk niet opgevat als verweer waarop uitdrukkelijk beslissing moe...

ECLI:NL:HR:2024:233 Hoge Raad, 13-02-2024, 23/01778
Published on 13-02-2024
Rijden onder invloed, art. 8.5 WVW 1994. Strafmotivering (voorwaardelijke ontzegging van rijbevoegdheid van 10 maanden) meervoudige kamer hof opgenomen in p-v van tz. in hoger beroep, waarnaar wordt verwezen in verkort arrest, terwijl onmiddellijk uitspraak wordt gedaan. Kon hof de redenen die straf hebben bepaald niet in arrest maar in p-v van tz. in h.b. opgeven? Art. 327a en 359.5 Sv. Hof he...

ECLI:NL:HR:2024:236 Hoge Raad, 13-02-2024, 23/02256
Published on 13-02-2024
Poging tot doodslag door in 2018 in Breda n.a.v. ruzie met een schop meermalen in de richting van hoofd van zijn zwager te slaan, art. 287 Sr. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2024:224 Hoge Raad, 13-02-2024, 23/04509
Published on 13-02-2024
Herziening. Smaad door plaatsing van tekst op internet, art. 261 Sr. Aangevoerd wordt o.m. dat uit bij aanvraag gevoegde gegevens blijkt dat A “direct in februari 2020” in bewezenverklaring bedoelde tekst ook op eigen website van B B.V. heeft geplaatst en na veroordeling van aanvraagster heeft becommentarieerd, waarbij hij naam van aanvraagster heeft vermeld met mededeling dat zij is veroordeel...

ECLI:NL:HR:2024:235 Hoge Raad, 13-02-2024, 23/00018
Published on 13-02-2024
Poging tot moord op ex-vrouw door in 2020 in Houten meerdere keren met bijl tegen haar hoofd en lichaam te slaan (art. 289 Sr). Teruggave ten behoeve van rechthebbende van inbeslaggenomen voorwerpen (telefoon, schoeisel en kleding), art. 353 Sv. Hof heeft in zijn beslissing de teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen “aan de rechthebbende” gelast. O.g.v. art. 353.2 Sv had hof echter moeten gela...

ECLI:NL:HR:2024:203 Hoge Raad, 13-02-2024, 21/05000
Published on 13-02-2024
Diefstal (d.m.v. valse sleutel) van grote sommen geld van zijn hoogbejaarde, dementerende moeder en van zijn verstandelijk beperkte broer (art. 310 en 311.1.5 Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring OM in vervolging t.a.v. diefstal. Kon hof oordelen dat klachttermijn a.b.i. art. 316.3 Sr niet is overschreden? 2. Bewijsklacht over valse...

ECLI:NL:HR:2024:202 Hoge Raad, 13-02-2024, 21/04894
Published on 13-02-2024
Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet). Bewijsklacht. Had hof gemotiveerd moeten beslissen dat dagvaarding niet nietig is en heeft hof wettige bewijsmiddelen opgenomen in arrest? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:205 Hoge Raad, 13-02-2024, 22/02369
Published on 13-02-2024
Opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting, meermalen gepleegd (art. 69.2 AWR). 1. Strafmotivering (gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk). Kon hof bij strafoplegging rekening houden met onjuiste belastingaangiften die niet aan verdachte ten laste zijn gelegd? 2. Beginpunt redelijke termijn in eerste aanleg. Had hof de doorzoeking van woning en bedrijfspand ...

ECLI:NL:HR:2024:223 Hoge Raad, 13-02-2024, 22/00824
Published on 13-02-2024
Bedreiging van ex-vrouw, art. 285.1 Sr. Bewijsklacht. Heeft verdachte aangeefster bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht door de woorden te uiten “ik maak gehakt van je” en/of “ik laat geen spaan van je heel”? In het bestreden arrest ligt als ’s hofs oordeel besloten dat door deze gedragingen van verdachte bij aangeefster in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat zij door toedoen va...

ECLI:NL:HR:2024:222 Hoge Raad, 13-02-2024, 22/00264
Published on 13-02-2024
WhatsApp-fraude. Schuldwitwassen van geldbedrag door het tegen vergoeding beschikbaar stellen van betaalpas en bijbehorende pincode aan twee jongens, die vervolgens op rekening gestort bedrag (€ 1.875,57) opnemen met bankpas, art. 420quater.1.b Sr. Bewijsklacht. Heeft verdachte geldbedrag van € 1.875,57 ‘verworven’ en ‘overgedragen’? ’s-Hofs oordeel dat verdachte geldbedrag van € 1875,57 heeft ...

ECLI:NL:HR:2024:189 Hoge Raad, 13-02-2024, 22/00216
Published on 13-02-2024
Medeplegen aanwezig hebben van grote hoeveelheid hennep (art. 3.C jo. 11.2 en 11.5 Opiumwet) en medeplegen diefstal d.m.v. braak van elektriciteit (art. 311.1 Sr). Hof heeft verdachte n-o verklaard in haar hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding omdat verdachte zich (op het moment dat verstekvonnis Rb aan haar betekend is) “in moeili...

ECLI:NL:HR:2024:188 Hoge Raad, 13-02-2024, 22/00215
Published on 13-02-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop van GBL. Had hof waarde van in strafzaak ex art. 33a.1.c Sr verbeurdverklaarde personenauto in mindering moeten brengen op betalingsverplichting? HR: art. 81.1 RO. Vervolg op HR:2017:2819 (strafzaak).

ECLI:NL:HR:2024:201 Hoge Raad, 13-02-2024, 21/04246
Published on 13-02-2024
Vijf woninginbraken (art. 311.1.5 Sr) en tweemaal diefstal van geld met gestolen pinpassen (art. 311.1.5 Sr). Bewijsklachten. 1. Is proces-verbaal van herkenning verdachte redengevend voor bewijs? 2. Is verdachte degene die woninginbraak heeft gepleegd en daarna met gestolen pinpas bij geldautomaat geld heeft opgenomen? 3. Kunnen resultaten van werktuigensporenonderzoek voor bewijs worden gebru...

ECLI:NL:HR:2024:234 Hoge Raad, 13-02-2024, 21/04058
Published on 13-02-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop van GBL. Had hof waarde van in strafzaak ex art. 33a.1.c Sr verbeurdverklaarde personenauto in mindering moeten brengen op betalingsverplichting? HR: art. 81.1 RO. Vervolg op HR:2017:2819 (strafzaak).

ECLI:NL:HR:2024:191 Hoge Raad, 13-02-2024, 21/03249
Published on 13-02-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit soortgelijke feiten a.b.i. art. 36e.2 (oud) Sr na veroordeling t.z.v. in- en uitvoer van grote hoeveelheden Xtc-pillen. 1. Afwijzing van een bij appelschriftuur gedaan en op tz. in hoger beroep gehandhaafd getuigenverzoek op de grond dat niet aannemelijk is dat getuigen binnen aanvaardbare termijn kunnen worden gehoord. Kon hof bij vaststelling van w.v.v. gebruik ma...

ECLI:NL:HR:2024:186 Hoge Raad, 13-02-2024, 22/04421
Published on 13-02-2024
Doodslag op echtgenote in 2010 in Siddeburen (art. 287 Sr) en wegmaken van lijk (art. 151 Sr). 1. Bewijsklacht doodslag. Kan uit bewijsmiddelen worden afgeleid dat echtgenote is overleden, dat verdachte daarin de hand heeft gehad en dat overlijden is veroorzaakt door uitoefenen van geweld op haar hoofd en/of lichaam? 2. Bewijsklacht opzet op dood echtgenote. 3. Bewijsklacht wegmaken van lijk. H...

ECLI:NL:HR:2024:157 Hoge Raad, 13-02-2024, 21/05188
Published on 13-02-2024
OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. medeplegen mensenhandel in de zin van arbeidsuitbuiting m.b.t. au-pairs uit Indonesië (art. 273f.1.1, 273f.1.4 en 273f.1.6 Sr). Heeft hof juiste uitleg gegeven aan begrip “(oogmerk van) uitbuiting” a.b.i. art. 273f.1 Sr? HR: Om redenen vermeld in HR:2024:156 slaagt middel. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 21/05187.

ECLI:NL:HR:2024:193 Hoge Raad, 13-02-2024, 22/03723
Published on 13-02-2024
Medeplegen voorbereiding van moord in Berlijn, art. 289 jo. art. 46 Sr. Heeft verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededaders voorbereidingsmiddelen (vuurwapens, patronen, motor en PGP-telefoons) voorhanden gehad? Voor (als pleger) “voorhanden hebben” van voorwerp a.b.i. art. 46 Sr is vereist dat verdachte voorwerp opzettelijk aanwezig had. Dat houdt in dat verdachte zich bewust was van...

ECLI:NL:HR:2024:156 Hoge Raad, 13-02-2024, 21/05187
Published on 13-02-2024
OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. medeplegen mensenhandel in de zin van arbeidsuitbuiting m.b.t. au-pairs uit Indonesië (art. 273f.1.1, 273f.1.4 en 273f.1.6 Sr). Heeft hof juiste uitleg gegeven aan begrip “(oogmerk van) uitbuiting” a.b.i. art. 273f.1 Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2009:BI7099 m.b.t. uitleg van bestanddeel “uitbuiting” en HR:2016:556 inhoudende dat “uitbuiting” moet ...

ECLI:NL:HR:2024:190 Hoge Raad, 13-02-2024, 22/03687
Published on 13-02-2024
Medeplegen voorbereiding van moord in Berlijn, art. 289 jo. art. 46 Sr. Kunnen Ennetcom-berichten voor bewijs worden gebruikt? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:900 m.b.t. rechtmatigheid van verkrijging van Ennetcom-gegevens en gebruik daarvan voor bewijs. HR heeft in dat arrest overwogen dat WvSv in geval waarin betreffende rechterlijke machtiging voor gebruik van gegevens niet wo...

ECLI:NL:HR:2024:192 Hoge Raad, 13-02-2024, 23/00055
Published on 13-02-2024
Handel in en aanwezig hebben van harddrugs (art. 2.A en 2.C Opiumwet), voorbereiden of bevorderen van Opiumwetdelicten (art. 10a Opiumwet), verhandelen van wapens en/of munitie (art. 9.1 WWM), voorhanden hebben van vuurwapens (art. 26 WWM) en witwassen (art. 420bis.1.b Sr). 1. Afwijzing verzoek van verdediging tot aanhouding van zaak in afwachting van beantwoording door HR van prejudiciële vrag...

ECLI:NL:HR:2024:185 Hoge Raad, 06-02-2024, 23/01105
Published on 07-02-2024
Doodslag (art. 287 Sr) en wegmaken lijk dat in 2018 in Muidertrekvaart gewikkeld in plastic opblaaszwembad met touwen, kabels en kabelbinders is aangetroffen (art. 151 Sr). Kon hof oordelen dat alternatief scenario (Meer-en-Vaart-verweer), waarin slachtoffer a.g.v. wurgseks zou zijn overleden en ribbreuken het gevolg zouden zijn van (mislukte) poging tot reanimatie, niet aannemelijk is geworden...

ECLI:NL:HR:2024:173 Hoge Raad, 06-02-2024, 23/00246
Published on 07-02-2024
Medeplegen mensenhandel door 17-jarige te bewegen zich beschikbaar te stellen voor prostitutie, meermalen gepleegd (273f.1.5 Sr) en vervaardigen kinderporno (240b.1 Sr). 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. betrouwbaarheid verklaringen van aangeefster, art. 359.2 Sv. 2. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met vermindering van op te leggen gevangenisstraf met 2 maanden? H...

ECLI:NL:HR:2024:172 Hoge Raad, 06-02-2024, 23/00231
Published on 07-02-2024
(Medeplegen) mensenhandel door 17-jarige te bewegen zich beschikbaar te stellen voor prostitutie, meermalen gepleegd (art. 273f.1.5 Sr). 1. Toewijzing vordering tot wijziging tenlastelegging, art. 313 Sv jo. 68 Sr. 2. Bewijsklachten. Kan uit gebruikte bewijsmiddelen worden afgeleid dat activiteiten m.b.t. webcam seksueel van aard zijn en dat aangeefster bereid was tot verrichten van seksuele ge...

ECLI:NL:HR:2024:184 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/04131
Published on 07-02-2024
Jeugdzaak. Openlijke geweldpleging tegen politieagenten, voetbalstadion, wegdek, straatmeubilair en politievoertuigen na (verloren) voetbalwedstrijd in 2021 in Breda, art. 141.1 Sr. Heeft hof verzuimd om aantal dagen gijzeling te bepalen dat is verbonden aan opgelegde schadevergoedingsmaatregel? Art. 36f.5 Sr jo. 6:4:20 Sv. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:178 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/03039
Published on 07-02-2024
Jeugdzaak. Bedreiging van opsporingsambtenaren van Koninklijke Marechaussee tijdens boerenprotesten rond luchthaven Eindhoven in 2020 door (nadat hem stopteken is gegeven) met tractor rakelings langs opsporingsambtenaar te rijden en kort daarna in te rijden op andere opsporingsambtenaar en laat te remmen, art. 285.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklacht opzet. Heeft verdachte opzet o...

ECLI:NL:HR:2024:183 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/02767
Published on 07-02-2024
Mishandeling van zijn dochtertje, gedurende periode van ruim 4 jaar door haar met kracht tegen lichaam te slaan, schoppen en knijpen, meermalen gepleegd (art. 300.1 jo. 304.1 (oud) Sr), seksueel misbruik van 10- of 11-jarig vriendinnetje van dochter dat bij hen thuis logeerde (art. 244 Sr) en bezit kinderporno (art. 240b.1 Sr). 1. Bewijsklacht mishandeling. 2. Bewijsklacht seksueel misbruik. U...

ECLI:NL:HR:2024:122 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/01358
Published on 07-02-2024
Medeplegen aanslagen met handgranaten op twee coffeeshops in Delft in 2018 (art. 157.1 en 157.2 Sr) en (medeplegen) voorhanden hebben van handgranaten, semiautomatisch pistool, vuurwapen, pistool en munitie (art. 26.1 WWM). Onttrekking aan het verkeer van twee boksbeugels, art. 36c Sr. Hof heeft inbeslaggenomen boksbeugels aan het verkeer onttrokken o.g.v. art. 36c Sr en geoordeeld dat bewezenv...

ECLI:NL:HR:2024:121 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/00873
Published on 07-02-2024
Schuldwitwassen van een bestelauto (art. 420quater.1.b Sr). Bewijsklacht. Moest verdachte redelijkerwijs vermoeden dat bestelauto afkomstig was uit enig misdrijf? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:176 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/00519
Published on 07-02-2024
Onttrekken van minderjarige aan gezag door 17-jarig meisje in woning van medeverdachte te verbergen, 279.1 Sr. Bewijsklacht pleegperiode. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00401, 23/00231 en 23/00246.

ECLI:NL:HR:2024:182 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/00504
Published on 07-02-2024
Zware mishandeling door met een scheermes meermalen in het gezicht van aangeefster te snijden waardoor meerdere snijwonden in gezicht en gat in wang van aangeefster zijn toegebracht (art. 302.1 Sr). Noodweerexces, art. 41.2 Sr. 1. Heeft hof de verwerping van beroep op noodweerexces toereikend gemotiveerd? 2. Kon hof oordelen dat handelen van verdachte als aanvallend moet worden gezien? HR: art...

ECLI:NL:HR:2024:181 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/00461
Published on 07-02-2024
Verkopen, verstrekken en vervoeren van cocaïne, meermalen gepleegd (art. 2.B Opiumwet). Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting van “aangetroffen wikkels en opgenomen telefoonverkeer” dan wel strafvermindering m.b.t. telefoontap en observatie, art. 359a Sv. 1. Heeft hof toereikend gemotiveerd beslist dat RC in redelijkheid kon oordelen dat sprake was van verdenking a.b.i. art. 126m.1 Sv, terwi...

ECLI:NL:HR:2024:146 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/00402
Published on 07-02-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit drugshandel (verkoop van cocaïne en heroïne) en hennepteelt. 1. Methode van extrapolatie. Motivering schatting w.v.v. uit verkoop van harddrugs. Is door hof bij schatting w.v.v. gehanteerde steekproef van 5 afnemers representatief voor gehele populatie van 31 afnemers? 2. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat onvoldoende aannemelijk is dat er eerder hennep is geoog...

ECLI:NL:HR:2024:174 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/00401
Published on 07-02-2024
Medeplegen mensenhandel door 17-jarig meisje te bewegen zich beschikbaar te stellen voor prostitutie (273f.1.5 Sr). 1. Bewijsklacht. Kon hof oordelen dat verdachte wetenschap had van de door aangeefster verrichte prostitutiewerkzaamheden? 2. Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00519, 23/00231 en 23/00246.

ECLI:NL:HR:2024:167 Hoge Raad, 06-02-2024, 22/00363
Published on 07-02-2024
Eenvoudig witwassen van geldbedrag (art. 420bis.1 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. Is in huis van verdachte en bij zijn fouillering aangetroffen geldbedrag afkomstig uit enig misdrijf? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2352 m.b.t. bewijs bestanddeel “afkomstig uit enig misdrijf” in witwasbepalingen. Hof heeft vastgesteld dat bij doorzoeking van huis van verdachte en bij zijn fouil...

ECLI:NL:HR:2024:166 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/05379
Published on 07-02-2024
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. medeplegen verduistering van auto (art. 321 Sr) en niet voldoen aan een door agent gegeven bevel (art. 184.1 Sr). Aanwezigheidsrecht, detentie in buitenland (Duitsland) uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegde stukken. Als dagvaarding van verdachte, die geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, geldig is betekend en verdachte no...

ECLI:NL:HR:2024:164 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/04426
Published on 06-02-2024
Witwassen van € 321.300, art. 420bis.1.b Sr. Kan in cassatie worden geklaagd over afwijzing van getuigenverzoek als samenstelling hof nadien is gewijzigd maar niet expliciet is medegedeeld dat onderzoek opnieuw is aangevangen? Afwijzing (op 3-6-2016) van een op regiezitting (van 20-5-2016) gedaan verzoek tot horen van drietal getuigen op de grond dat het onvoldoende is onderbouwd en ook overige...

ECLI:NL:HR:2024:177 Hoge Raad, 06-02-2024, 23/03395
Published on 06-02-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. EOB van Duitse autoriteiten op digitale gegevensdragers en navigatiesysteem waarvan klaagster stelt eigenaar te zijn. OM-cassatie. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep. 2. Klaagschrift ontvankelijk, nu klaagster niet binnen 14 dagen na kennisgeving a.b.i. art. 5.4.10.1 Sv klaagschrift heeft ingediend? 3. Gegrondverklaring beklag. Ad 1. HR herhaalt relevante ov...

ECLI:NL:HR:2024:180 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/04602
Published on 06-02-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.3 Sr. 1. Afwijzing van een bij appelschriftuur (in zaak van medeverdachte) gedaan en ttz. in hoger beroep gehandhaafd verzoek tot horen van getuige op de grond dat onderbouwing van verzoek weinig concreet is en niet duidelijk is wat getuige over kluswerkzaamheden zou kunnen verklaren. Is hof op ontoel...

ECLI:NL:HR:2024:179 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/04601
Published on 06-02-2024
Gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.b Sr). 1. Afwijzing van een bij appelschriftuur (in zaak van medeverdachte) gedaan en ttz. in hoger beroep gehandhaafd verzoek tot horen van getuige op de grond dat onderbouwing van verzoek weinig concreet is en niet duidelijk is wat getuige over kluswerkzaamheden zou kunnen verklaren. Is hof op ontoelaatbare wijze vooruitgelopen op...

ECLI:NL:HR:2024:175 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/04372
Published on 06-02-2024
Weigering bloedonderzoek, art. 163.6 WVW 1994. Heeft verdachte geweigerd gevolg te geven aan bevel bloedonderzoek en daaraan medewerking te verlenen, nu hij na aanvankelijke weigering zich alsnog bereid heeft verklaard zijn bloed af te geven? Opvatting dat geen sprake kan zijn van weigering te voldoen aan verplichting om ‘aan dit bevel gevolg te geven en zijn medewerking te verlenen’ aan bloedo...

ECLI:NL:HR:2024:171 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/04544
Published on 06-02-2024
Medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b Sr). Afwijzing van verzoek tot horen van medeverdachte als getuige. HR: 81.1 RO. Samenhang met 21/04540, 21/04541 en 21/04426 en met 21/04476 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2024:170 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/04541
Published on 06-02-2024
Medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b Sr). 1. Verweer strekkende tot nietigverklaring van (betekening van) oproeping om ter zitting te verschijnen, art. 36e.3 Sv. Is oproeping verzonden naar adres van verdachte in Portugal en naar adres van verdachte in Verenigde Staten? 2. Afwijzing van verzoek tot horen van 2 getuigen. HR: 81.1 RO. Samenhang met 21/04426, 21/04540 en ...

ECLI:NL:HR:2024:163 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/04540
Published on 06-02-2024
Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.b Sr), medeplegen bankieren zonder vergunning, meermalen gepleegd (art. 2:3a Wet op Financieel Toezicht) en medeplegen functioneren als geldtransactiekantoor zonder vergunning, meermalen gepleegd (art. 3 Wet inzake geldtransactiekantoren). 1. Afwijzing van verzoeken tot horen van getuigen. 2. Bewijsklacht gewoontewitwassen. HR: art. 81.1...

ECLI:NL:HR:1985:AC0823 Hoge Raad, 09-04-1985, 78202
Published on 02-02-2024
De opvatting dat, na aanvankelijke weigering, de verdachte alsnog recht zou hebben op een bloedonderzoek vindt geen steun in het recht.

ECLI:NL:HR:1993:2 Hoge Raad, 26-10-1993, 95.231
Published on 01-02-2024
-

ECLI:NL:HR:2024:6 Hoge Raad, 30-01-2024, 22/04681
Published on 31-01-2024
Poging tot doodslag door in 2020 in Nijmegen n.a.v. eerdere ruzie met auto in te rijden op (wegrennende) voetganger (art. 287 Sr) en medeplegen verkopen (art. 2.B Opiumwet) en aanwezig hebben (art. 2.C Opiumwet) van heroïne, cocaïne en amfetamine (meermalen gepleegd). HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2024:79 Hoge Raad, 30-01-2024, 23/02532
Published on 31-01-2024
Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder klager en vennootschap (bedrijf dat handelt in ‘smart drugs’ en ‘designer drugs’) waarvan klager bestuurder is n.a.v. rechtshulpverzoeken van Amerikaanse autoriteiten. 1. Is Rb Oost-Brabant bevoegd om te beslissen op beklag, nu beslaglegging in Baambrugge en Maarssen heeft plaatsgevonden? Art. 5.1.11.1 jo 552a....

ECLI:NL:HR:2024:80 Hoge Raad, 30-01-2024, 23/02531
Published on 31-01-2024
Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder klaagster (bedrijf dat handelt in ‘smart drugs’ en ‘designer drugs’) en haar bestuurder n.a.v. rechtshulpverzoeken van Amerikaanse autoriteiten. 1. Is Rb Oost-Brabant bevoegd om te beslissen op beklag, nu beslaglegging in Baambrugge en Maarssen heeft plaatsgevonden? Art. 5.1.11.1 jo 552a.3 en 552a.4 Sv. 2. Moti...

ECLI:NL:HR:2024:81 Hoge Raad, 30-01-2024, 23/02521
Published on 31-01-2024
Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder klager n.a.v. rechtshulpverzoeken van Amerikaanse autoriteiten. 1. Is Rb Oost-Brabant bevoegd om te beslissen op beklag, nu beslaglegging in Breukelen heeft plaatsgevonden? Art. 5.1.11.1 jo 552a.3 en 552a.4 Sv. 2. Motivering beslissing tot ongegrondverklaring beklag. Is voldaan aan vereiste van dubbele strafbaa...

ECLI:NL:HR:2024:91 Hoge Raad, 30-01-2024, 23/02497
Published on 31-01-2024
Tussenbeschikking HR. Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder vennootschap (fabrikant van chemische producten), waar klager werkzaam is, en haar eigenaar n.a.v. rechtshulpverzoeken van Amerikaanse autoriteiten. Ontvankelijkheid cassatieberoep, gebrekkige volmacht. Voldoet volmacht van advocaat aan griffiemedewerker aan eisen van art. 450.1 jo. 450.3 ...

ECLI:NL:HR:2024:89 Hoge Raad, 30-01-2024, 23/02496
Published on 31-01-2024
Tussenbeschikking HR. Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder klaagster (fabrikant van chemische producten) en haar eigenaar n.a.v. rechtshulpverzoeken van Amerikaanse autoriteiten. Ontvankelijkheid cassatieberoep, gebrekkige volmacht. Voldoet volmacht van advocaat aan griffiemedewerker aan eisen van art. 450.1 jo. 450.3 Sv, nu in e-mailbericht van a...

ECLI:NL:HR:2024:92 Hoge Raad, 30-01-2024, 23/02495
Published on 30-01-2024
Tussenbeschikking HR. Beklag o.g.v. art. 5.1.11 jo 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op diverse goederen onder klager en zijn vennootschap (fabrikant van chemische producten) n.a.v. rechtshulpverzoeken van Amerikaanse autoriteiten. Ontvankelijkheid cassatieberoep, gebrekkige volmacht. Voldoet volmacht van advocaat aan griffiemedewerker aan eisen van art. 450.1 jo. 450.3 Sv, nu in e-mailbericht van ...

ECLI:NL:HR:2024:26 Hoge Raad, 30-01-2024, 22/04526
Published on 30-01-2024
Poging tot doodslag op zijn zus, zijn zwager en hun minderjarige kinderen (art. 287 Sr) en vernieling van muur, fotolijst en deur (art. 350.1 Sr) door in 2019 in Hengelo met vuurwapen door brievenbus van hun woning te schieten, voorbereidingshandelingen bedrijfsmatige en grootschalige hennepteelt (art. 11a jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet), voorhanden hebben van stroomstootwapen (art. 26.1 WWM) en aan...

ECLI:NL:HR:2024:120 Hoge Raad, 30-01-2024, 22/04384
Published on 30-01-2024
Zedenzaak. Seksueel misbruik van 12-13 jarige jongen door 35-36 jarige eigenaar van hoveniersbedrijf waar jongen werkzaamheden verricht, art. 247 jo. 248.2 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over onbetrouwbaarheid van verklaringen van aangever, art. 359.2 Sv. 2. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangever voldoende steun in fo...

ECLI:NL:HR:2024:124 Hoge Raad, 30-01-2024, 22/01985
Published on 30-01-2024
Voorbereidings- en bevorderingshandelingen m.b.t. handel in cocaïne en MDMA (art. 10a Opiumwet), (medeplegen van) schuldwitwassen m.b.t. bitcoins en opbrengst van verkoop PGP-abonnementen (art. 420quater.1.b Sr) en medeplegen uitvoer cocaïne, MDMA en methamfetamine (art. 2A Opiumwet). Verbeurdverklaring inbeslaggenomen voorwerpen (groot aantal digitale gegevensdragers), art. 33a.1 Sr. Heeft hof...

ECLI:NL:HR:2024:78 Hoge Raad, 30-01-2024, 22/01438
Published on 30-01-2024
Medeplichtigheid aan woningoverval, art. 312.2 Sr. Was (voorwaardelijk) opzet van verdachte mede gericht op (bedreigen met) geweld? Uit art. 47, 48 en 49 Sr volgt dat enerzijds t.a.v. medeplichtige bij bewezenverklaring en kwalificatie moet worden uitgegaan van de door dader verrichte handelingen, ook als opzet van medeplichtige slechts was gericht op deel daarvan en dat anderzijds maximum van ...

ECLI:NL:HR:2024:125 Hoge Raad, 30-01-2024, 21/04944
Published on 30-01-2024
Belaging door gedurende periode van meer dan half jaar aangever en zijn familie veelvuldig te bellen en hun whatsappberichten en e-mailberichten te sturen, nadat aangever de seksuele relatie wilde verbreken (art. 285b Sr). 1. Uitdrukkelijk onderbouwde standpunten t.a.v. gebruik voor bewijs van verklaringen van aangever en vraag of sprake is van stelselmatig, wederrechtelijk en opzettelijk inbre...

ECLI:NL:HR:2024:117 Hoge Raad, 30-01-2024, 21/03102
Published on 30-01-2024
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/02959, 21/02994, 21/03019, 21/03043, 21/03079 en 21/03282 en met 21/03101 en 21/03103 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2024:31 Hoge Raad, 30-01-2024, 23/01010
Published on 30-01-2024
Moord op zwangere vrouw met wie verdachte een buitenechtelijke relatie heeft in 2017 in Enschede (art. 289 Sr). 1. Bewijsklacht. Kon hof bloedsporen in auto van verdachte voor bewijs gebruiken? 2. Bewijsklacht. Heeft hof feiten en omstandigheden, die niet uit bewijsmiddelen blijken, redengevend geacht voor bewezenverklaring? 3. Bewijsklacht. Kon hof oordelen dat door verdediging aangedragen alt...

ECLI:NL:HR:2024:76 Hoge Raad, 30-01-2024, 23/00962
Published on 30-01-2024
Dood door schuld in het verkeer door in 2019 in Lelystad als bestuurder van auto met zeer hoge snelheid te botsen op andere auto als gevolg waarvan twee inzittenden zijn overleden en derde zwaargewond is geraakt, art. 6 WVW 1994. 1. Is sprake van schuld a.b.i. art. 6 WVW 1994? 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 24 maanden en ontzegging van rijbevoegdheid van 5 jaren). Kon hof de opgelegde ...

ECLI:NL:HR:2024:119 Hoge Raad, 30-01-2024, 22/03033
Published on 30-01-2024
Doodslag (art. 287 Sr), meermalen gepleegd, door man en vrouw 9 resp. 17 messteken toe te brengen. 1. Strafoplegging (gevangenisstraf van 15 jaren en 3 maanden) na inwerkingtreding nieuwe regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling. Heeft hof in strijd met art. 7 EVRM en art. 15 IVBPR straf opgelegd die door wijziging van VI-regeling ertoe leidt dat verdachte feitelijk langer van zijn vrijh...

ECLI:NL:HR:2024:116 Hoge Raad, 30-01-2024, 21/03079
Published on 30-01-2024
Medeplegen witwassen van geldbedragen en auto door € 52.810, 45.000 Britse ponden en auto voorhanden te hebben in Weert en England. (art. 420bis.1.b Sr). 1. Rechtsmacht, art. 2 Sr. Heeft hof terecht geoordeeld dat Nederland rechtsmacht heeft over tlgd. feit en OM ontvankelijk is in vervolging? 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van AG die bij benadeling van zaak in hoger beroep betrokken is gewees...

ECLI:NL:HR:2024:115 Hoge Raad, 30-01-2024, 21/03043
Published on 30-01-2024
Voorhanden hebben van pistool en munitie in kantoorruimte (art. 26.1 WWM). Bewijsklacht voorhanden hebben. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02959, 21/02994, 21/03019, 21/03079, 21/03102 en 21/03282 en met 21/03101 en 21/03103 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2024:114 Hoge Raad, 30-01-2024, 21/03019
Published on 30-01-2024
Voorhanden hebben van revolver, geweer en munitie in caravan en schuur (art. 26.1 WWM) en voorbereidingshandelingen t.a.v. productie van synthetische harddrugs door chemicaliën voorhanden te hebben in schuur (art. 10a Opiumwet). 1. Bewijsklacht voorhanden hebben van vuurwapens, munitie en chemicaliën. 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van AG die bij benadeling van zaak in hoger beroep betrokken i...

ECLI:NL:HR:2024:113 Hoge Raad, 30-01-2024, 21/02994
Published on 30-01-2024
Voorhanden hebben van pistool en munitie (art. 26.1 WWM) en witwassen van geldbedrag (€ 100.000)( art. 420bis.1.b Sr). 1. Bewijsklacht witwassen. Is deel van geld (€ 40.000) afkomstig uit enig misdrijf? 2. Onttrekking aan verkeer van vuurwapen. Kon hof vuurwapen (merk A) m.b.t. bewezenverklaarde aan het verkeer onttrekken, nu bewezenverklaring inhoudt dat verdachte een pistool (merk B) voorhand...

ECLI:NL:HR:2024:112 Hoge Raad, 30-01-2024, 21/02959
Published on 30-01-2024
Medeplegen witwassen van geldbedrag door € 52.810 voorhanden te hebben in slaapkamer van woning van verdachte en haar echtgenoot, art. 420bis.1.b Sr. Heeft verdachte geldbedrag voorhanden gehad? Voor(als pleger) “voorhanden hebben” van voorwerp a.b.i. art. 420bis.1 Sr is vereist dat verdachte het voorwerp opzettelijk aanwezig had. Dat houdt in dat verdachte zich bewust was van (waarschijnlijke)...

ECLI:NL:HR:2024:118 Hoge Raad, 30-01-2024, 21/03282
Published on 30-01-2024
Gewoontewitwassen van geldbedragen (€ 85.800 aan fictief loon en €143.445,15) en meubels (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.b Sr). Bewijsklachten. Is het feit van algemene bekendheid is dat bij fictief dienstverband door fictieve werknemer maandelijks 130% van brutoloon in contanten wordt betaald aan fictieve werkgever? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02959, 21/02994, 21/03019, 21/03043, 21/03079 ...

ECLI:NL:HR:2024:72 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/01137
Published on 23-01-2024
Afpersing door een ander in haar woning onder bedreiging van een op vuurwapen gelijkend voorwerp te dwingen tot afgifte van groot geldbedrag (€ 420.000), art. 317.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg (van in hoger beroep afgesplitste zaak). Preliminair verweer dat OM n-o moet worden verklaard in zijn h.b., nu appelschriftuur OvJ niet binnen 2 weken na instellen van h.b. is ingediend, art. 410.1 jo...

ECLI:NL:HR:2024:38 Hoge Raad, 23-01-2024, 23/00293
Published on 23-01-2024
Poging tot doodslag door in 2018 in Eindhoven n.a.v. eerdere ruzie bewapend met (kap)mes naar woning van ander toe te gaan en aldaar met dat mes op die ander in te steken (art. 287 Sr) en beschadiging van inboedel van die woning (art. 350.1 Sr). HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2024:44 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/04903
Published on 23-01-2024
Vergismoord in Katendrecht. (Poging tot) moord (meermalen gepleegd) (art. 289 Sr), voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM) en vernieling van auto en van gevel, raam en gokkast van café (art. 350.1. Sr). 1. Bewijsklacht. Kon onderdeel van requisitoir AG als bewijsmiddel worden gebruikt? Art. 344.1.5 Sv. 2. Schriftuur benadeelde partij (vader van slachtoffer moord). Kon hof oor...

ECLI:NL:HR:2024:75 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/04537
Published on 23-01-2024
Huurmoord in Almere. Medeplegen van moord (art. 289 Sr), eendaadse samenloop van medeplegen van in brand steken van vluchtauto (art. 157.1 Sr) en beschadiging (art. 350.1 Sr) en medeplegen van opzetheling van vluchtauto (art. 416.1.a Sr). Relatieve bevoegdheid bij deelneming, art. 6.2 Sv. 1. Voor het eerst in hoger beroep gevoerd verweer over bevoegdheid van en vervolging voor Rb Midden-Nederla...

ECLI:NL:HR:2024:74 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/04536
Published on 23-01-2024
Huurmoord in Almere. Medeplegen van moord (art. 289 Sr), eendaadse samenloop van medeplegen van in brand steken van vluchtauto (art. 157.1 Sr) en beschadiging (art. 350.1 Sr) en medeplegen van opzetheling van vluchtauto (art. 416.1.a Sr). 1. Bewijsklachten medeplegen van brandstichting, beschadiging en opzetheling. 2. Voorwaardelijke invrijheidstelling. Diende hof in strafmatigende zin rekening...

ECLI:NL:HR:2024:41 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/03809
Published on 23-01-2024
Ontucht met 14-jarig meisje door 30-jarige verdachte, art. 245 Sr. Verweer strekkende tot strafvermindering op de grond dat zonder voorafgaande machtiging van RC op vordering van OvJ historische gegevens omtrent telefoonverkeer m.b.v. telefoon van verdachte zijn opgevraagd en onderzocht, art. 126n Sv. Kon hof volstaan met constatering van vormverzuim wegens geringe inbreuk op persoonlijke leven...

ECLI:NL:HR:2024:73 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/03749
Published on 23-01-2024
Medeplegen vervoeren van harddrugs (art. 2.B Opiumwet), medeplegen uitvoer van harddrugs naar Duitsland (art. 2.A Opiumwet) en eenvoudig witwassen van geldbedrag (€ 25.760) (art. 420bis Sr). 1. Afwijzing van een ttz. in hoger beroep gedaan voorwaardelijk verzoek tot horen van getuige (die in Ironchat (PGP) gesprekken met medeverdachte communiceerde over drugstransport waarbij verdachte de koeri...

ECLI:NL:HR:2024:46 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/01345
Published on 23-01-2024
Diefstal met braak, inklimming en valse sleutels, meermalen gepleegd (art. 311.1.5 Sr) en schuldheling van 2 gouden tientjes (art. 417bis.1.a Sr). 1. Post-Keskin. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan (voorwaardelijk) verzoek tot horen van getuige, op de grond dat (v.zv. opgeven van beschrijving van persoon al belastende verklaring oplevert a.b.i. Keskin-jurisprudentie) bewezenverklaring (g...

ECLI:NL:HR:2024:71 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/00935
Published on 23-01-2024
Belediging agent door in de richting van motoragent te roepen “hey hey ho ho, racist police has to go” toen deze een fietser bekeurde, art. 266.1 jo. 267.2 (oud) Sr en art. 10 EVRM. Is uitlating beledigend voor motoragent en droeg deze niet bij aan publiek debat in de zin van art. 10 EVRM? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:541 m.b.t. beoordelingskader t.a.v. recht op vrijheid van ...

ECLI:NL:HR:2024:66 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/00459
Published on 23-01-2024
Ambtelijke omkoping (meermalen gepleegd) door als fraudespecialist, die werkzaam is bij OM en trainingen aan personeel van Koninklijke Marechaussee geeft op gebied van financiële recherche, betalingen te doen aan ambtenaar bij KMar, die invloed heeft op aanbesteding en gunning van opdrachten (art. 177.1 Sr). Bewijsklacht. Is sprake van doen van “gift” en/of “belofte’ a.b.i. art. 177 Sr, nu ambt...

ECLI:NL:HR:2024:43 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/00005
Published on 23-01-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit bedrijfsmatige hennepteelt van 886 hennepplanten in periode van 22-11-2016 t/m 12-12-2016 en uit andere strafbare feiten. Maximale duur van gijzeling als 1 strafzaak heeft geleid tot 2 ontnemingsuitspraken. Kon hof de maximale duur van gijzeling bepalen op tezamen 1.698 dagen of had het deze maximale duur moeten beperken tot hooguit 1.080 dagen? HR: Middel slaagt om...

ECLI:NL:HR:2024:42 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/00007
Published on 23-01-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit andere strafbare feiten na veroordeling t.z.v. bedrijfsmatige hennepteelt van 586 hennepplanten in periode van 22-11-2016 t/m 12-12-2016. Maximale duur van gijzeling als 1 strafzaak heeft geleid tot 2 ontnemingsuitspraken. Kon hof de maximale duur van gijzeling bepalen op tezamen 1.698 dagen of had het deze maximale duur moeten beperken tot hooguit 1.080 dagen? Wets...

ECLI:NL:HR:2024:45 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/02737
Published on 23-01-2024
Medeplegen moord (art. 289 Sr) en medeplegen voorhanden hebben vuurwapen van categorie III en munitie, meermalen gepleegd (art. 26.1 WWM). Had hof moeten beslissen op opmerking van raadsman dat “de redelijke termijn is overschreden” en dat verdachte nog steeds vastzit? Hof heeft wat raadsman heeft aangevoerd kennelijk niet opgevat als verweer waarop uitdrukkelijk beslissing moet worden gegeven....

ECLI:NL:HR:2024:67 Hoge Raad, 23-01-2024, 21/04885
Published on 23-01-2024
Witwassen van geldbedragen door op verzoek van ander bankrekening te openen en bijbehorende bankpas aan twee jongens te geven, die op rekening gestorte bedragen (€ 3.450, € 2.630 en € 1.500) opnemen met bankpas, art. 420bis.1.a Sr. Bewijsklacht. Heeft verdachte “werkelijke aard” en “vervreemding” van geld en rechthebbende op dat geld “verhuld”? Bestanddelen “verbergen” en “verhullen” a.b.i. ar...

ECLI:NL:HR:2024:70 Hoge Raad, 23-01-2024, 21/04795
Published on 23-01-2024
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op bankrekeningen en contant geldbedrag onder klager. Schriftelijke afdoening klaagschrift zonder openbare behandeling klaagschrift i.v.m. COVID-19 (corona), art. 23.2 Sv. HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt het middel. CAG: O.g.v. art. 23.2 Sv moeten OM, verdachte en andere procesdeelnemers door raadkamer worden gehoord, althans hiertoe worden opgeroepen, tenzij ...

ECLI:NL:HR:2024:69 Hoge Raad, 23-01-2024, 21/04532
Published on 23-01-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland. Heeft hof schatting van voordeel mede gebaseerd op feit (eerdere oogst van 559 hennepplanten) waarvan betrokkene is vrijgesproken? HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: In strafzaak is tlgd. medeplegen van telen van ‘hoeveelheid van (in totaal) ongeveer 1118 hennepplanten (o.b.v. 559 aangetroffen he...

ECLI:NL:HR:2024:68 Hoge Raad, 23-01-2024, 21/04203
Published on 23-01-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit bedrijfsmatige verkoop van hennep. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 en 36e.3 Sr. Had hof met redenen omkleed moeten beslissen op verweer m.b.t. omvang van beschikbare contante inkomsten uit bedrijfsactiviteiten, inhoudende dat beschikbaar (zwart) inkomen uit café aanzienlijk hoger lag dan in ontnemingsrapport is berekend. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:47 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/00004
Published on 23-01-2024
Witwassen van geldbedrag door € 23.000 (in 3 samengebonden stapels met biljetten van 10 en 20 euro) aanwezig te hebben in plastic tas op bestuurdersstoel van een door hem bestuurde auto, art. 420bis.1.a Sr. 1. Bewijsklacht. Heeft verdachte “herkomst” van geldbedrag en rechthebbende op dat bedrag “verhuld”? 2. Volgens daarvan opgemaakte akten is cassatieberoep niet gericht tegen onderdelen van t...

ECLI:NL:HR:1961:28 Hoge Raad, 21-11-1961, 61.052
Published on 19-01-2024
Emmense bromfietser. OM-cassatie. OvJ niet-ontvankelijk in vervolging t.z.v. rijden onder invloed (art. 26.1 WVW) in 1960 in Emmen op de grond dat verdachte eerder voor hetzelfde feit is veroordeeld t.z.v. openbaar dronkenschap (art. 453 Sr). Ne bis in idem, begrip feit a.b.i. art. 68 Sr. 1. Hebben tll. in deze zaak en bewezenverklaring in andere zaak betrekking op dezelfde materiële gedraginge...

ECLI:NL:HR:1991:AD1365 Hoge Raad, 26-03-1991, 88 871
Published on 18-01-2024
1. Strafvervolging van advocaat wegens valselijk in akte opnemen dat hij bepaaldelijk is gevolmachtigd. Wanneer is een advocaat ‘bepaaldelijk gevolmachtigd’? 2. Gebruik van in eerste aanleg betwiste getuigenverklaringen.

ECLI:NL:HR:2024:39 Hoge Raad, 16-01-2024, 21/04760
Published on 16-01-2024
Rijden onder invloed, art. 8.2.a WVW 1994. 1. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. 2. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM in vervolging wegens handelen in strijd met beginselen van behoorlijke procesorde (verbod op willekeur), recidiveregeling van art. 123b WVW 1994. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:40 Hoge Raad, 16-01-2024, 22/03928
Published on 16-01-2024
Poging tot doodslag door in 2019 in Wadenoijen bij verkeersruzie op openbare weg met scherp voorwerp het slachtoffer ernstig te verwonden (art. 287 Sr) en voorhanden hebben van 3 (hagel)geweren (art. 26.1 WWM). Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2024:34 Hoge Raad, 16-01-2024, 21/04762
Published on 16-01-2024
Witwassen van geldbedragen (in totaal € 73.293,48) d.m.v. onder meer “money transfers”, art. 420bis.1.b Sr. 1. Bewijsklachten. Zijn geldbedragen uit enig misdrijf afkomstig? 2. Bewijsklacht. Bevat ’s hofs arrest de inhoud van de in bewijsmiddel genoemde saldo- en transactiegegevens van bankrekeningen op naam van verdachte en zijn (ex-)vrouw en bankrekeningen waarvoor zij gemachtigd waren? Art. ...

ECLI:NL:HR:2024:10 Hoge Raad, 16-01-2024, 22/01539
Published on 16-01-2024
Poging tot doodslag door ’s nachts 6 schoten te lossen in richting van woning, waarbij 2 auto’s en kozijn van voordeur van woning van buurman (nummer 256) van beoogd slachtoffer (A) wordt geraakt, terwijl A zich buiten in de buurt van woning met nummer 254 bevindt, art. 287 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht opzet. HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Ho...

ECLI:NL:HR:2024:27 Hoge Raad, 16-01-2024, 22/00192
Published on 16-01-2024
Witwassen van geldbedrag (€ 4.455,60), art. 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht. Kon hof verklaring van verdachte, die inhoudt dat verdachte zich op zwijgrecht beroept, voor bewijs gebruiken? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:32 Hoge Raad, 16-01-2024, 21/05210
Published on 16-01-2024
Medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr), aanwezig hebben van cocaïne en MDMA in woning van verdachte (art. 2.C Opiumwet) en voorhanden hebben van vuurwapen, patroonhouder en munitie (art. 26.1 WWM). 1. Bewijsklachten medeplegen diefstal met geweld. Schending van onschuldpresumptie en zwijgrecht van verdachte. 2. Bewijsklachten aanwezig hebben verdovende middelen en voorhanden hebben vu...

ECLI:NL:HR:2024:11 Hoge Raad, 16-01-2024, 22/04158
Published on 16-01-2024
Bedreiging ( meermalen gepleegd) door het maken van meerdere abrupte stuurbewegingen in richting van politievoertuig (art. 285 Sr). 1. Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57 Sr? 2. Opgelegde gevangenisstraf van 3 jaar wettelijk toegestaan? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2017:1111 m.b.t. samenloopvragen. Hof heeft bewezen verklaard dat verdachte door maken van abrupte stuurbewegin...

ECLI:NL:HR:2024:15 Hoge Raad, 16-01-2024, 22/04009
Published on 16-01-2024
Jeugdzaak. Medeplegen verkrachting van 15-jarig meisje door 17-jarige verdachte, art. 242 Sr. Bewijsklacht. Hebben verdachte en medeverdachten de aangeefster door andere feitelijkheden gedwongen a.b.i. art. 242 Sr? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:36 Hoge Raad, 16-01-2024, 22/01542
Published on 16-01-2024
Vergismoord en voorbereiding van moord op beoogd doelwit in Utrecht in januari 2017. Medeplegen (voorbereiding) moord (art. 289 Sr), medeplegen brandstichting in personenauto (art. 157.1 Sr), medeplegen voorhanden hebben wapens en munitie, meermalen gepleegd (art. 26.1 WWM) en medeplegen schuldheling (art. 417bis.1.a Sr). 1. Bewijsklacht moord. Kon hof oordelen dat verdachte de derde persoon is...

ECLI:NL:HR:2024:35 Hoge Raad, 16-01-2024, 21/03578
Published on 16-01-2024
Medeplegen diefstal met geweld, art. 312.2.2 Sr. 1. Afwijzing van een bij (te laat ingediende) appelschriftuur gedaan en ttz. in hoger beroep gehandhaafd voorwaardelijk verzoek tot aanvullend deskundigenonderzoek en onderzoek aan alle stukken van overtuiging, o.g.v. noodzaakcriterium (verzoek is onvoldoende onderbouwd). 2. Afwijzing van een bij (te laat ingediende) appelschriftuur gedaan en ttz...

ECLI:NL:HR:2024:16 Hoge Raad, 16-01-2024, 22/04691
Published on 16-01-2024
Dood door schuld in het verkeer door in 2019 in Heerhugowaard als bestuurder van auto met zeer hoge snelheid een overstekende fietsster aan te rijden, art. 6 WVW 1994. 1. Bewijsklachten. 2. Toepassing van strafverzwarende omstandigheid van art. 175.3 (oud) WVW 1994 (ernstige overschrijding van maximumsnelheid). 3. Overschrijding redelijke termijn in eerste aanleg. Kon hof volstaan met constater...

ECLI:NL:HR:2024:14 Hoge Raad, 16-01-2024, 22/03499
Published on 16-01-2024
Caribische zaak. Moord door in 2018 in “truk'i pan” (foodtruck) in Curaçao gemaskerd met vuurwapen 3 kogels af te vuren op ander (art. 2:262 SrC) en voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 3.1 Vuurwapenverordening). Bewijsklachten. Gebruik voor bewijs van “de auditu”-verklaring van personen wier identiteit niet blijkt, bewijsmateriaal waarvan relevantie niet duidelijk is, onbetrouwbare...

ECLI:NL:HR:2024:33 Hoge Raad, 16-01-2024, 21/04714
Published on 16-01-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit deelname aan criminele organisatie die zich bezighoudt met exploitatie van hennepkwekerijen. Motivering schatting w.v.v, verdeling w.v.v. Had voordeel verdeeld moeten worden tussen 5 personen? HR: art. 81.1 RO. Vervolg op HR:2019:1921.

ECLI:NL:HR:2024:30 Hoge Raad, 16-01-2024, 22/01227
Published on 16-01-2024
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op personenauto van klaagster onder haar schoonvader t.z.v. verdenking van rijden zonder geldig kentekenbewijs. Bevoegdheid Rb. Is Rb bevoegd tot behandeling klaagschrift a.b.i. art. 552a Sv, nu tegen vonnis in strafzaak tegen schoonvader, waarbij inbeslaggenomen personenauto is onttrokken aan het verkeer, geen hoger beroep is ingesteld? HR ambtshalve: Uit door AG i...

ECLI:NL:HR:2024:13 Hoge Raad, 16-01-2024, 22/00541
Published on 16-01-2024
Bedreiging (meermalen gepleegd) door met tractor op voorbijgangers op pad bij zijn melkveebedrijf in te rijden, art. 285.1 Sr. 1. Bewijsklachten pleegplaats. 2. Was hof gehouden te reageren op ttz. gevoerd alternatief scenario-verweer (zoon van verdachte kan degene zijn over wie aangever en getuigen hebben verklaard)? 3. Bewijsklacht opzet. 4. Denaturering getuigenverklaringen. 5. Strafmotiveri...

ECLI:NL:HR:2024:29 Hoge Raad, 16-01-2024, 22/00625
Published on 16-01-2024
Belaging van ex-vriendin door gedurende periode van 5 maanden veelvuldig per e-mail of brief en telefonisch contact met haar te zoeken (art. 285b.1 Sr). 1. Bij bewezenverklaring en in strafverzwarende zin bij strafoplegging (voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand, taakstraf van 40 uren en vrijheidsbeperkende maatregel voor 2 jaren) betrekken van strafrechtelijke veroordeling die nog niet o...

ECLI:NL:HR:2024:12 Hoge Raad, 16-01-2024, 21/01028
Published on 16-01-2024
Caribische zaak. Misbruik van functie door als directeur van toelatingsorganisatie in Curaçao meermalen aanvragers van verblijfsvergunningen te bevoordelen (art. 2:354 SrC). Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Kan uit gebruikte bewijsmiddelen worden afgeleid dat verdachte t.t.v. haar handelen wist of kon weten dat zij ruim 76.000 (Antilliaanse) gulden overmaakte naar vrijwel “lege” rekening ten nam...

ECLI:NL:HR:2024:37 Hoge Raad, 16-01-2024, 22/01058
Published on 16-01-2024
Gewapende overvallen op winkels. Afpersing van geldbedragen, art. 317.1 Sr. 1. Bewijsklachten. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat niet kan worden vastgesteld dat verdachte de persoon is geweest die bewezenverklaarde feiten heeft gepleegd, art. 359.2 Sv. 2. Voorwaardelijke invrijheidsstelling. Diende hof in strafmatigende zin rekening te houden met nieuwe VI regeling? Art. 7 EVRM. HR: art. ...

ECLI:NL:HR:2024:28 Hoge Raad, 16-01-2024, 22/00445
Published on 16-01-2024
Belaging van ex-vriendin door gedurende periode van 11 weken veelvuldig per e-mail of brief en telefonisch contact met haar te zoeken (art. 285b.1 Sr). Bewijsklachten over exacte frequentie van de contactpogingen (i.h.k.v. stelselmatigheid), innerlijke tegenstrijdigheid i.v.m. opzet van verdachte en het oogmerk om aangeefster ‘te dwingen iets niet te doen’. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/0...

ECLI:NL:HR:2023:1826 Hoge Raad, 04-07-2023, 22/00006
Published on 10-01-2024
Bedrijfsmatige hennepteelt van grote hoeveelheid hennepplanten, meermalen gepleegd (art. 3.B jo. 11.2 jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet) en diefstal d.m.v. verbreking van elektriciteit (art. 311.1.5 Sr). Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2024:9 Hoge Raad, 09-01-2024, 22/00118
Published on 10-01-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit diefstal van loten. Motivering schatting w.v.v. Kon hof bij berekening van voordeel aanschafwaarde van niet-betaalde loten (waarop geen prijs is gevallen) betrekken? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2024:8 Hoge Raad, 09-01-2024, 21/05222
Published on 10-01-2024
Medeplegen hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben van ongeveer 45 kilogram hasjiesj (art. 3.C Opiumwet). 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Bewijsklacht. Kan getuigenverklaring voor bewijs worden gebruikt? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/05182 en 21/05100 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2024:7 Hoge Raad, 09-01-2024, 21/05182
Published on 10-01-2024
Medeplegen hennepteelt (art. 3.B Opiumwet), meermalen gepleegd. 1. Bewijsklacht medeplegen. Volgt intellectuele en/of materiële bijdrage van voldoende gewicht uit bewijsvoering? 2. Overschrijding redelijke termijn in hoger beroep. Is 16-maandentermijn of 2-jaarstermijn van toepassing, nu verdachte zich in verband met zaak in voorlopige hechtenis bevond? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/05222 ...

ECLI:NL:HR:2024:5 Hoge Raad, 09-01-2024, 23/03407
Published on 09-01-2024
Herziening. Poging tot zware mishandeling door politieagente met barkruk op haar hoofd te slaan, art. 302.1 Sr. Aangevoerd wordt dat sprake is van gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv, omdat zaak niet zou hebben geleid tot veroordeling als Rb bekend zou zijn geweest met bij aanvraag gevoegde verklaringen van 7 getuigen, die zijn afgelegd bij voorlopige getuigenverhoren in civiele procedure tussen aan...

ECLI:NL:HR:2024:2 Hoge Raad, 09-01-2024, 22/02447
Published on 09-01-2024
Zaak Vandros. Medeplegen uitlokking van (medeplegen) (poging tot) moord (art. 289 Sr), medeplegen uitlokking van medeplegen doodslag (art. 287 Sr), medeplegen uitlokking van zware mishandeling (art. 302.1 Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) in periode van 2002 tot en met 2006. Veroordeling tot levenslange gevangenisstraf. 1. Rechtmatigheid kroongetuigenregeling, art. 226...

ECLI:NL:HR:2024:1 Hoge Raad, 09-01-2024, 22/00155
Published on 09-01-2024
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Toerekening w.v.v. aan betrokkene. Heeft hof verzuimd w.v.v. pondsgewijs te verdelen over betrokkene en zijn mededader, zoals hof volgens zijn overwegingen wilde doen? Volgens zijn overwegingen heeft hof geoordeeld dat totaal w.v.v. pondspondsgewijs over betrokkene en zijn mededader zal worden verdeeld. Daarin ligt als oordeel van hof besloten dat van t...

ECLI:NL:HR:2024:4 Hoge Raad, 09-01-2024, 21/03081
Published on 09-01-2024
Rechtsgeding tot herkenning van veroordeelden of van andere gevonniste personen (art. 579 e.v. (oud) Sv). Hof heeft aangehouden persoon n-o verklaard in zijn hoger beroep tegen vonnis Rb, waarbij Rb heeft vastgesteld dat aangehouden persoon de veroordeelde is, n.a.v. vordering a.b.i. art. 580.1 (oud) Sv. Ontvankelijkheid cassatieberoep. 1. Overgangsrecht. Mogelijkheid tot instellen van rechtsmi...

ECLI:NL:HR:2024:3 Hoge Raad, 09-01-2024, 21/05030
Published on 09-01-2024
Medeplegen telen van hennep in andere woning van verdachte en haar echtgenoot, art. 3.B Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2016:1316 m.b.t. medeplegen en in het bijzonder afbakening tussen medeplegen en medeplichtigheid. In ‘s hofs bewijsvoering ligt besloten dat gedragingen van verdachte niet beperkt zijn gebleven tot verschaffen van gelegenheid voor t...

ECLI:NL:HR:1987:AC0501 Hoge Raad, 08-09-1987, 1908 Besch
Published on 05-01-2024
Grenswisselkantoor. OM-cassatie tegen beschikking waarbij vordering OvJ tot inbewaringstelling is afgewezen. Poging, “begin van uitvoering” a.b.i. art. 45.1 Sr. Is sprake van begin van uitvoering van overval op grenswisselkantoor, nu verdachte en medeverdachte zich gewapend en gemaskerd in gestolen auto met draaiende motor vlakbij grenswisselkantoor hebben opgesteld met bedoeling om werknemer v...

ECLI:NL:HR:1949:1 Hoge Raad, 22-11-1949, 52.131
Published on 22-12-2023
Motorpapieren, verontschuldigbare dwaling omtrent wederrechtelijkheid als strafuitsluitingsgrond (afwezigheid van alle schuld). OM-cassatie. Ontslag van alle rechtsvervolging t.z.v. vervoeren van door hem bestuurd motorrijtuig zonder nationaliteitsbewijs (art. 157, 205 en 219 Algemene wet van 26-8-1822, S. 38), nu aannemelijk is dat verdachte na gesprek met opperwachtmeester van rijkspolitie in...

ECLI:NL:HR:2023:1760 Hoge Raad, 19-12-2023, 21/04851
Published on 21-12-2023
Zedenzaak. Ontucht met stiefdochter zowel voor (art. 244 jo. 248.2 Sr) als na (art. 245 jo. 248.2 Sr) haar twaalfde. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1771 Hoge Raad, 19-12-2023, 21/04990
Published on 21-12-2023
Tussenarrest HR. Bedreiging met zware mishandeling van politieagenten (art. 285.1 Sr). Post-Keskin. Afwijzing van bij appelschriftuur gedane, op tz. in hoger beroep gehandhaafde verzoeken tot horen van 3 verbalisanten, op de grond dat belang van verdediging bij horen van deze getuigen onvoldoende is onderbouwd. 1. Verzoek om aangever en andere verbalisant te horen over feit 1 (bedreiging 2 agen...

ECLI:NL:HR:1942:164 Hoge Raad, 09-02-1942, 45901
Published on 21-12-2023
Opzettelijk aan nasporing van politie onttrekken van minderjarig meisje, dat zich heeft onttrokken aan wettig gezag, door een van huis weggelpen meisje op zijn kosten onder te brengen in woning van echtpaar, art. 280.1 Sr. 1. Grondslagverlating, uitleg tll. Kon hof de dagvaarding aldus lezen dat daarin staat dat verdachte doen van mededeling van verblijfplaats van minderjarige aan politie heeft...

ECLI:NL:HR:1974:AB4540 Hoge Raad, 12-03-1974, 67194
Published on 21-12-2023
Opzettelijk verbergen van minderjarig meisje, dat zich heeft onttrokken aan wettig gezag, door een van huis weggelpen meisje onder te brengen in woning van een ander, art. 280.1 Sr. Geen middelen ingediend en geen grond aanwezig, waarop uitspraak ambtshalve behoort te worden vernietigd. Volgt verwerping. CAG ambtshalve (anders): bewezenverklaarde levert niet verbergen in de zin van art. 280 S...

ECLI:NL:HR:2023:1775 Hoge Raad, 19-12-2023, 21/04897
Published on 21-12-2023
Verbergen en onttrekken aan nasporing van ambtenaren van justitie of politie van twee minderjarige meisjes (art. 280.1 Sr) door hen mee te nemen naar woning en hun onderdak te bieden en, nadat verdachte volgende dag erachter komt dat zij uit instelling zijn weggelopen en worden gezocht, hen nog een nacht in woning te laten verblijven, zonder politie of instelling daarvan op de hoogte te stellen...

ECLI:NL:HR:2023:1757 Hoge Raad, 19-12-2023, 21/05005
Published on 20-12-2023
Poging tot doodslag (art. 287 Sr) en poging tot zware mishandeling, meermalen gepleegd door met snelheid van ongeveer 41 km per uur met grote zware auto op anderen in te rijden (art. 302.1 Sr). 1. Bewijsklacht poging tot doodslag t.a.v. opzet. Heeft verdachte de aanmerkelijke kans aanvaard dat hij aangever dodelijk zou kunnen raken? 2. Beroep op noodweerexces. Heeft hof de verwerping van beroep...

ECLI:NL:HR:2023:1728 Hoge Raad, 19-12-2023, 21/05026
Published on 20-12-2023
Opzetheling van onderdelen van voertuigen in garagebox, die door zwager van verdachte wordt gehuurd en waarvan verdachte de huur betaalt, art. 416.1.a Sr. Bewijsklacht. Onderdeel van bewezenverklaring dat verdachte t.t.v. voorhanden krijgen van in bewezenverklaring genoemde goederen wist dat zij door misdrijf verkregen waren, kan niet zonder meer worden afgeleid uit bewijsvoering van hof. Volg...

ECLI:NL:HR:2023:1788 Hoge Raad, 19-12-2023, 21/05330
Published on 20-12-2023
Brandstichting in autoverhuurbedrijf, art. 157.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht. HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Hof heeft overwogen dat DNA van verdachte zowel op ter plaatse aangetroffen T-shirt als op daar aangetroffen schoen is gevonden. Hof acht alternatief scenario dat iemand anders T-shirt en schoen van verdachte heeft gebruikt niet aanne...

ECLI:NL:HR:2023:1691 Hoge Raad, 19-12-2023, 22/00268
Published on 20-12-2023
Mishandeling (art. 300.1 Sr). Verzet tegen strafbeschikking. 1. Heeft hof verdachte terecht ontvankelijk verklaard in zijn verzet en hoger beroep, aangezien verzet tegen strafbeschikking buiten termijn zou zijn ingediend? Art. 257d, 257e en 257f Sv. 2. Heeft hof verdachte terecht ontvankelijk verklaard in zijn verzet, aangezien verdachte voorafgaand aan en tijdens behandeling van zijn zaak bij ...

ECLI:NL:HR:2023:1729 Hoge Raad, 19-12-2023, 22/00434
Published on 20-12-2023
Diefstal van oorbel (art. 310 Sr). Middelen over 1. oordeel hof dat aan vormverzuim geen rechtsgevolgen hoeven te worden verbonden; 2. werkwijze hof waarbij in p-v ttz. in h.b. voor inhoud gevoerd verweer wordt verwezen naar later opgemaakte arrest en 3. bewijsvoering. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00436 en 22/00451.

ECLI:NL:HR:2023:1731 Hoge Raad, 19-12-2023, 22/00451
Published on 20-12-2023
Medeplegen opzetheling van horloges (art. 416 Sr). Middelen over 1. bewijsvoering medeplegen en 2. strafmotivering, omdat hof i.s.m. art. 359.5 Sv niet heeft vermeld welke straf het zonder overschrijding redelijke termijn zou hebben opgelegd. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00434 en 22/00436.

ECLI:NL:HR:2023:1767 Hoge Raad, 19-12-2023, 22/00793
Published on 20-12-2023
(Medeplegen) valsheid in geschrift door als medewerker bij notariskantoor diverse stukken te vervalsen, art. 225.1 en 225.2 Sr. Motivering bijkomende straf (ontzetting van recht tot uitoefening van beroep van kandidaat-notaris, notarisklerk, notarieel medewerker en anderszins verrichten van werkzaamheden op notariskantoor of in notariële (advies)praktijk), art. 28.1.5 en 235.1 Sr. 1. Heeft verd...

ECLI:NL:HR:2023:1761 Hoge Raad, 19-12-2023, 21/04000
Published on 20-12-2023
Medeplegen opzettelijk vervaardigen amfetamine (art. 2.D Opiumwet) en medeplegen voorbereidings- en bevorderingshandelingen m.b.t. productie amfetamine (art. 10a.1.3 jo. 10.4 Opiumwet). Bewijsklachten, Post-Keskin. Gebruik voor bewijs van verklaring medeverdachte en 3 getuigen (verbalisanten) alsmede ondervragingsrecht t.a.v. deze getuigen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/03968 21/03974 en 2...

ECLI:NL:HR:2023:1758 Hoge Raad, 19-12-2023, 22/00689
Published on 20-12-2023
Jarenlang seksueel misbruik van 6/9-jarig meisje door 40/43-jarige verdachte die relatie had met haar moeder, art. 244 jo. 248.2 Sr. 1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster voldoende steun in verklaring van haar moeder? 2. Bewijsklacht “een aan zijn zorg en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige”. Kon hof oordelen dat aangeefster aan zorg en/of waakza...

ECLI:NL:HR:2023:1741 Hoge Raad, 19-12-2023, 22/00908
Published on 19-12-2023
OM cassatie. OM n-o in vervolging t.z.v. doden van hond van ander, art. 2.10 Wet dieren. Is OM in strijd met Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing (2021R005) tot vervolging overgegaan? Hof heeft geoordeeld dat “laatstgenoemde” Richtlijn “bepaalt (...) dat bij doden van gehouden dier art. 2.10 WD van toepassing is. Bij doden van dier van ander is art. 350.2 Sr v...

ECLI:NL:HR:2023:1769 Hoge Raad, 19-12-2023, 22/02536
Published on 19-12-2023
Poging tot doodslag door met mes in arm/schouder van ander te steken (art. 287 Sr) en bedreiging (art. 285.1 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklacht poging tot doodslag en bedreiging. Betrouwbaarheid van herkenning van verdachte door getuigen (zus, neef en nichtje van verdachte) op videobeelden. 2. Bewijsklacht poging tot doodslag t.a.v. opzet. Heeft verdachte de aanmerkelijke kans aa...

ECLI:NL:HR:2023:1702 Hoge Raad, 19-12-2023, 22/04889
Published on 19-12-2023
Mishandeling van 8-jarig kind van toenmalige partner door deze met zijn voet in het water te duwen, art. 300.1 jo.304.1 (oud) Sr. Kon hof oordelen dat verdachte slachtoffer ‘verzorgde of opvoedde als behorend tot zijn gezin’? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1763 Hoge Raad, 19-12-2023, 23/01843
Published on 19-12-2023
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit) naar Verenigde Staten t.z.v. deelname aan criminele organisatie. 1. Ne bis in idem, art. 9.1.a UW. 2. Dubbele strafbaarheid. Valt feit, dat naar Amerikaans recht is gekwalificeerd als “racketeering conspiracy” (samenzwering om “RICO-Act” te schenden d.m.v. drugshandel, obstructie van rechtsgang en witwassen), on...

ECLI:NL:HR:2023:1765 Hoge Raad, 19-12-2023, 21/04148
Published on 19-12-2023
Wederspannigheid met enig lichamelijk letsel ten gevolge door zich in trein na overtreding van mondkapjesplicht te onttrekken aan identiteitscontrole door bijzondere opsporingsambtenaren, art. 180 jo. 181.1 Sr. Taakstrafverbod, art. 22b.1.b Sr. Belang bij cassatie? Hof heeft verdachte veroordeeld tot taakstraf (van 30 uren), terwijl niet naast die taakstraf een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf ...

ECLI:NL:HR:2023:1770 Hoge Raad, 19-12-2023, 21/03203
Published on 19-12-2023
Economische zaak. Onvoldoende maatregelen nemen om zware ongevallen te voorkomen door bedrijf waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, art. 6.1 Arbeidsomstandighedenwet en art. 8.40.1 Wet milieubeheer jo. overtreding voorschriften art. 23 Besluit risico’s zware ongevallen 1999 en art. 5.1 Brzo 1999. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Is uitvaardigen exploitatieverbod vereist alvorens art. 23 Br...

ECLI:NL:HR:2023:1762 Hoge Raad, 19-12-2023, 23/02652
Published on 19-12-2023
Beklag, beslag n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Luxemburgse autoriteiten op diverse voorwerpen (onder meer laptops, telefoons en afluisterapparatuur) onder klager, waarna klager o.g.v. art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv klaagschrift indient. Betreffen de o.g.v. EOB inbeslaggenomen voorwerpen het bewijsmateriaal, waarop EOB betrekking heeft en dat uitvaardigende autoriteit (Luxemburgse onderzoeksrecht...

ECLI:NL:HR:2023:1759 Hoge Raad, 19-12-2023, 23/00907
Published on 19-12-2023
Caribische zaak. Medeplegen gekwalificeerde doodslag op 90-jarige man in Curaçao, art. 2:260 jo. 1:123 SrC. 1. Bewijsklacht opzet. Kon hof oordelen dat verdachte opzet had op dood van slachtoffer? 2. Redelijke termijn in hoger beroep. Is 16-maandentermijn of 2-jaarstermijn van toepassing, nu verdachte zich in verband met zaak in voorlopige hechtenis bevond? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1772 Hoge Raad, 19-12-2023, 22/04031
Published on 19-12-2023
Herziening. Deventer moordzaak. Moord in 1999 in Deventer, art. 289 Sr. Aanvraag en aanvullende herzieningsaanvraag berusten op stelling dat sprake is van gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv. In aanvraag en aanvullende herzieningsaanvraag wordt beroep gedaan op vier herzieningsgronden die volgens aanvrager tot vrijspraak zouden hebben moeten leiden (alternatief scenario). Aangevoerde herzieningsgron...

ECLI:NL:HR:2023:1743 Hoge Raad, 19-12-2023, 21/03373
Published on 19-12-2023
Niet voldoen aan aanwijzing ambtenaar Koninklijke marechaussee om te gaan zitten op stoel i.h.k.v. protest in vliegtuig tegen gedwongen uitzetting vreemdeling (overtreding voorschrift vastgesteld krachtens art. 46.2.b Vw 2000). 1. Was KMar bevoegd om verdachte aanwijzing te geven plaats te nemen op haar stoel? 2. Was inbreuk op art. 10/11 EVRM noodzakelijk in democratische samenleving? Ad 1. O....

ECLI:NL:HR:2023:1773 Hoge Raad, 19-12-2023, 21/03374
Published on 19-12-2023
Niet voldoen aan aanwijzing ambtenaar van Koninklijke marechaussee om te gaan zitten op stoel i.h.k.v. protest in vliegtuig tegen gedwongen uitzetting vreemdeling (overtreding voorschrift vastgesteld krachtens art. 46.2.b Vw 2000). 1. Was KMar bevoegd om verdachte aanwijzing te geven plaats te nemen op haar stoel? 2. Was inbreuk op art. 10/11 EVRM noodzakelijk in democratische samenleving? HR: ...

ECLI:NL:HR:2023:1730 Hoge Raad, 19-12-2023, 22/00436
Published on 19-12-2023
Opzettelijk en wederrechtelijk vervaardigen van afbeelding op niet voor het publiek toegankelijke plaats, gebruik makende van “technisch hulpmiddel waarvan aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar was gemaakt” (art. 139f.1 (oud) Sr). HR: Of “aanwezigheid” van technisch hulpmiddel “op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt” is afhankelijk van omstandigheden van geval. Daarbij kan o.m. beteken...

ECLI:NL:HR:2023:1768 Hoge Raad, 19-12-2023, 22/01007
Published on 19-12-2023
Verkopen van cocaïne en heroïne, art. 2.B Opiumwet. Opsporingsmethode beantwoorden van inkomende oproepen op onder verdachte inbeslaggenomen mobiele telefoons door politie. Is sprake van vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv? Hof heeft vastgesteld dat onder verdachte drie mobiele telefoons in beslag zijn genomen en dat politie, na inbeslagneming, vier inkomende oproepen op een van die telefoons heeft...

ECLI:NL:HR:2023:1742 Hoge Raad, 19-12-2023, 22/00882
Published on 19-12-2023
Beschadiging trap voor hoofdkantoor van oliemaatschappij door zwarte, op olie gelijkende vloeistof over trap te gieten (art. 350.1 Sr). Wordt met vervolging, berechting en bestraffing van verdachte ontoelaatbare inbreuk gemaakt op art. 10/11 EVRM? HR wijdt algemene beschouwingen aan reikwijdte van het in art. 10 en 11 EVRM neergelegde recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergader...

ECLI:NL:HR:2023:1766 Hoge Raad, 19-12-2023, 21/03201
Published on 19-12-2023
Economische zaak. Onvoldoende maatregelen nemen om zware ongevallen te voorkomen door bedrijf waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt en waarvan verdachte directeur is, art. 6.1 Arbeidsomstandighedenwet en art. 8.40.1 Wet milieubeheer jo. overtreding voorschriften art. 23 Besluit risico’s zware ongevallen 1999 en art. 5.1 Brzo 1999. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Is uitvaardigen exploitatie...

ECLI:NL:HR:2023:1764 Hoge Raad, 19-12-2023, 20/04340
Published on 19-12-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit het als oprichter en leider deelnemen aan criminele organisatie. Overschrijding redelijke termijn in eerste aanleg en in hoger beroep. Kon hof volstaan met vermindering van betalingsverplichting met € 5.000 bij schatting w.v.v. op € 656.064? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2008:BD2578 m.b.t. beoordelingskader overschrijding redelijke termijn en regel dat t...

ECLI:NL:HR:2023:1740 Hoge Raad, 12-12-2023, 22/02892
Published on 12-12-2023
Poging tot doodslag door in 2019 in Hendrik-Ido-Ambacht n.a.v. conflict over klussen en betaling daarvan in woning van zijn broer met hamer op hoofd van broer te slaan, waardoor deze van trap valt, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2023:1701 Hoge Raad, 12-12-2023, 22/00783
Published on 12-12-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. openlijke geweldpleging, art. 141.1 Sr. Aanwezigheidsrecht, art. 36g.1.c Sv. Onderscheid tussen adresopgave a.b.i. art. 36g.1.c Sv en adresopgave a.b.i. art. 450.3 Sv. Had afschrift van dagvaarding in hoger beroep moeten worden verzonden naar het in volmacht tot instellen van h.b. opgegeven kantooradres van advocaat? Opgave van adres voor toezending van afs...

ECLI:NL:HR:2023:1689 Hoge Raad, 12-12-2023, 22/00810
Published on 12-12-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit deelneming aan criminele organisatie en hennepteelt. 1. Aanhoudingsverzoek door gemachtigde raadsvrouw ttz. gedaan op de grond dat betrokkene wegens ziekte (nasleep van COVID-19 (corona)) is verhinderd om ttz. te verschijnen, door hof afgewezen o.g.v. belangenafweging. 2. Aantal oogsten. Kon hof bij berekening van w.v.v. uitgaan van 3 oogsten? HR: art. 81.1 RO. Sam...

ECLI:NL:HR:2023:1688 Hoge Raad, 12-12-2023, 22/00788
Published on 12-12-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit deelneming aan criminele organisatie en hennepteelt. Toerekening w.v.v. aan betrokkene i.g.v. meerdere daders. Heeft hof opbrengst hennepkwekerij alleen aan betrokkene toegerekend? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00747 P, 22/00785 P, 22/00810 P en 22/00871 P.

ECLI:NL:HR:2023:1690 Hoge Raad, 12-12-2023, 22/00871
Published on 12-12-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit deelneming aan criminele organisatie en hennepteelt. Methode van eenvoudige kasopstelling. Afwijzing van voorafgaand aan tz. in hoger beroep gedaan verzoek om in ontnemingszaak getuige te horen die al in strafzaak is gehoord, op de grond dat noodzaak tot opnieuw horen van getuige ontbreekt. Kan enkele omstandigheid dat getuige in strafzaak al door Rh-C is gehoord af...

ECLI:NL:HR:2023:1737 Hoge Raad, 12-12-2023, 21/04572
Published on 12-12-2023
Niet voldoen aan op vader rustende plicht er voor te zorgen dat zijn 17-jarige zoon staat ingeschreven op een school, terwijl verdachte wettig gezag over zijn zoon is verloren, art. 2.1 Leerplichtwet 1969. Bewijsklacht “niet aan zijn verplichting heeft voldaan” en beroep op art. 2.2 Lpw. Kan verdachte verantwoordelijk worden geacht voor schoolverzuim? Mede in licht van wat raadsvrouw (met beroe...

ECLI:NL:HR:2023:1693 Hoge Raad, 12-12-2023, 22/01559
Published on 12-12-2023
Voorhanden hebben van vuurwapen onder bed in slaapkamer van haar woning (art. 26.1 WWM). 1. Bewijsklacht m.b.t. voorhanden hebben. Kon hof oordelen dat verdachte beschikkingsmacht heeft gehad over vuurwapen in afgesloten koffer, nu verdachte niet beschikte over sleutel en cijfercode? 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 6 weken). Heeft hof de strafoplegging voldoende toereikend gemotiveerd i...

ECLI:NL:HR:2023:1738 Hoge Raad, 12-12-2023, 22/02725
Published on 12-12-2023
Beschikking Rb op vordering OvJ ex art. 552f.2 Sv tot onttrekking aan het verkeer van inbeslaggenomen 717 kilo verpulverde/vermalen bast van plant Mimosa Hostilis, art. 36b.1.4 Sr, ‘bewerken’ a.b.i. art. 2.B Opiumwet en ‘preparaat’ a.b.i. art. 1.1.c en lijst I Opiumwet. Kon Rb oordelen dat verpulverde bast van plant onder lijst I Opiumwet valt en daardoor vatbaar is voor onttrekking aan het ver...

ECLI:NL:HR:2023:1734 Hoge Raad, 12-12-2023, 22/03594
Published on 12-12-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op leaseauto onder lessee (klager) t.z.v. verdenking van verduistering (n.a.v. arbeidsconflict tussen klager en zijn werkgever), terwijl auto onder vermelding van ‘verzekeringssleep’ is afgesleept naar autodealer en daarmee aan ander is geretourneerd dan aan beslagene zonder toepassing te geven aan art. 116.3 Sv. Heeft Rb verwerping van verweer, dat vanwege onrechtm...

ECLI:NL:HR:2023:1739 Hoge Raad, 12-12-2023, 22/04307
Published on 12-12-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto van klaagster onder partner van klaagster t.z.v. verdenking van rijden zonder rijbewijs. 1. Kon Rb oordelen dat belang van strafvordering zich verzet tegen opheffing van beslag, omdat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat strafrechter inbeslaggenomen auto verbeurd zal verklaren? 2. Proportionaliteit en subsidiariteit van voortzetting beslag. Had Rb blijk m...

ECLI:NL:HR:2023:1727 Hoge Raad, 12-12-2023, 23/02712
Published on 12-12-2023
Herziening. Passieve ambtelijke omkoping bij (gemeentelijke) energiemaatschappij, art. 363.1 (oud) Sr. Aangevoerd wordt dat hof niet zou hebben bewezenverklaard dat aanvrager als ‘ambtenaar’ in de zin van art. 363.1 (oud) Sr in bewezenverklaring genoemd geldbedrag zou hebben gevraagd en aangenomen, als hof ermee bekend was geweest dat N.V. niet netbeheerder was, dat aanvrager zich niet heeft be...

ECLI:NL:HR:2023:1736 Hoge Raad, 12-12-2023, 22/01497 B
Published on 12-12-2023
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op twee geldbedragen van € 18.000 en € 2.300 in woning van klaagster en haar partner i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen partner t.z.v. verdenking van productie van en handelen in synthetische drugs. 1. Heeft behandeling in raadkamer in het openbaar plaatsgevonden? 2. Afwijzing verzoek om moeder van klaagster als getuige te horen. Heeft Rb gehandeld in strijd ...

ECLI:NL:HR:2023:1687 Hoge Raad, 12-12-2023, 22/00785
Published on 12-12-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit deelneming aan criminele organisatie en hennepteelt. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 22/00747 P, 22/00788 P, 22/00810 P en 22/00871 P.

ECLI:NL:HR:2023:1686 Hoge Raad, 12-12-2023, 22/00747
Published on 12-12-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit deelneming aan criminele organisatie en hennepteelt. 1. Aanhoudingsverzoek voorafgaand aan tz. door raadsvrouw per e-mail gedaan wegens positieve coronatest van zoon van betrokkene, door hof afgewezen o.g.v. belangenafweging. 2. Aftrek van investeringskosten en 3. Redelijke termijn in feitelijke aanleg. Kon hof volstaan met vermindering van betalingsverplichting met...

ECLI:NL:HR:2023:1692 Hoge Raad, 12-12-2023, 21/05287
Published on 12-12-2023
Rijden terwijl verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard (art. 9.2 WVW 1994) en opzettelijk gebruik maken van rijbewijs van ander (art. 231.2 Sr). Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.a Sv. Heeft hof verzuimd te beslissen op door verdachte gedan verzoek tot aanhouding van behandeling van zaak teneinde in de gelegenheid...

ECLI:NL:HR:2023:1725 Hoge Raad, 12-12-2023, 21/04106
Published on 12-12-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit verkopen van cocaïne, GHB en Xtc-pillen en witwassen van auto’s. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.3 Sr. Had hof bij berekening van w.v.v. het geldbedrag dat in strafzaak verbeurd is verklaard o.g.v. 33a.1.b Sv in mindering moeten brengen op aan betrokkene opgelegde betalingsverplichting? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1723 Hoge Raad, 12-12-2023, 21/03928
Published on 12-12-2023
Voorhanden hebben van meerdere vuurwapens (Uzi-machinegeweer, pistool en geweer) en grote hoeveelheid patronen in zijn woning (art. 26.1 WWM) en hennepteelt (art. 3.B Opiumwet). Strafmotivering (gevangenisstraf van 15 maanden). Heeft hof voldoende begrijpelijk gerespondeerd op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. strafoplegging (verzoek om te volstaan met onvoorwaardelijke gevangenisstraf...

ECLI:NL:HR:2023:1721 Hoge Raad, 12-12-2023, 21/02944
Published on 12-12-2023
Medeplegen poging tot doodslag door in 2013 in Venlo meermalen met honkbalknuppels tegen en in richting van hoofd van moeder en haar twee zoons te slaan (art. 287 Sr). 1. Bewijsklachten opzet. Heeft verdachte voorwaardelijk opzet gehad op dood van slachtoffers? Heeft hof toereikend gemotiveerd dat verdachte naar ‘algemene ervaringsregels’ de aanmerkelijke kans op dodelijk letsel bewust heeft aa...

ECLI:NL:HR:2023:1700 Hoge Raad, 12-12-2023, 22/02728
Published on 12-12-2023
‘Shredderzaak’. Doodslag (art. 287 Sr) en medeplegen verbergen van lijk (art. 151 Sr). Cold case uit 2002. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Stelselmatige informatie-inwinning, art. 126j Sv. (a) Verslaglegging WOD-traject. Staat omstandigheid dat gesprekken met verdachte grotendeels niet auditief zijn opgenomen in de weg aan gebruik voor bewijs van twee wel opgenomen gesprekken? (b) Zijn verklari...

ECLI:NL:HR:2023:1720 Hoge Raad, 12-12-2023, 21/02620
Published on 12-12-2023
Poging tot zware mishandeling door anderen met steel van hamer, bezemsteel en koevoet tegen/richting hun hoofd te slaan (art. 302.1 Sr), witwassen van geldbedrag (art. 420bis.1.b Sr) en opzettelijk uitgeven van valse bankbiljetten van 500 euro (art. 213 Sr). 1. Bewijsminimum t.a.v. poging tot zware mishandeling, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangevers voldoende steun in a...

ECLI:NL:HR:2023:1726 Hoge Raad, 12-12-2023, 21/02584
Published on 12-12-2023
Voorhanden hebben van 3 vuurwapens (art. 26.1 WWM) en geluiddemper (art. 13.1 WWM) in zijn woning. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklacht. Was verdachte op de hoogte van aanwezigheid van vuurwapens en munitie in zijn woning? 2. Kunnen klacht dat hof het OM ten onrechte ontvankelijk heeft verklaard in hoger beroep “om redenen als zijdens verdediging aangevoerd blijkens p-v ttz. in h.b.” en...

ECLI:NL:HR:2000:ZD1754 Hoge Raad, 21-03-2000, 112.863
Published on 11-12-2023
Medeplegen poging tot diefstal d.m.v. braak van één of meer bromfietsen (art. 311.1 Sr) en opzetheling van gestolen bromfiets (art. 416.1.a Sr). 1. Bewijsklacht pleegplaats poging tot inbraak. Kan uit de door hof gebruikte bewijsmiddelen volgen dat poging tot inbraak te Nieuwkoop heeft plaatsgevonden? 2. Bewijsklacht poging tot inbraak. Kan uit de door hof gebruikte b.m. volgen dat oogmerk van ...

ECLI:NL:HR:1996:ZD0496 Hoge Raad, 25-06-1996, 102.559
Published on 08-12-2023
Niet behandelde longinfectie. Doodslag door met vuurwapen een kogel in hals van zijn vriendin te schieten waardoor bij haar dwarslaesie en longinfectie zijn ontstaan en zij is overleden, art. 287 Sr. Causaliteit, redelijke toerekening. Is er sprake van causaal verband, nu door bewuste keus van slachtoffer om af te zien van medische behandeling van een als complicatie van schotverwonding opgetre...

ECLI:NL:HR:2023:1698 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/00772
Published on 05-12-2023
Verduistering caravan (art. 321 Sr) en witwassen door deze caravan vervolgens te verkopen (art. 420bis.1.b Sr). Mocht meervoudige kamer hof mondeling vonnis Pr, dat o.g.v. art. 378.2 Sv is aangetekend in p-v van tz. in eerste aanleg en dat wat betreft inhoud van gebruikte bewijsmiddelen (o.g.v. Regeling aantekening mondeling vonnis) verwijst naar p-v’s van politie, bevestigen, nu daarin inhoud ...

ECLI:NL:HR:2023:1620 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/00251
Published on 05-12-2023
Oplichting (art. 326.1 Sr) en verduistering (art. 321 Sr), meermalen gepleegd, medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 en 225.2 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). 1. Bewijsklacht oplichting. Geldigheid dagvaarding en rol “verzwijgen” in bewezenverklaring. 2. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. verm...

ECLI:NL:HR:2023:1618 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/00249
Published on 05-12-2023
Medeplegen valsheid in geschrift door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen van geldbedragen door rechtspersoon (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). 1. Bewijsklacht valsheid in geschrift. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. ontbreken van oogmerk geschriften als echt en onvervalst te (doen) gebruiken, art. 359.2 Sv. 2. Bewijsklacht wi...

ECLI:NL:HR:2023:1617 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/00248
Published on 05-12-2023
Medeplegen valsheid in geschrift door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen van geldbedragen door rechtspersoon (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). 1. Bewijsklacht valsheid in geschrift. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. ontbreken van oogmerk geschriften als echt en onvervalst te (doen) gebruiken, art. 359.2 Sv. 2. Bewijsklacht wi...

ECLI:NL:HR:2023:1651 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/00309
Published on 05-12-2023
Medeplichtigheid aan hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en medeplegen hennepteelt (art. 3.B Opiumwet). Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen en AG die bij behandeling van zaak in hoger beroep betrokken is geweest, art. 5.2 en 6.2 Wet RO HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00239 en 22/00284.

ECLI:NL:HR:2023:1650 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/00284
Published on 05-12-2023
Witwassen van geldbedrag (€ 25.199,91), art. 420bis.1.b Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht “afkomstig is uit enig misdrijf”, methode van eenvoudige kasopstelling (juistheid van de door hof voor bewijs gebruikte kasopstelling is niet betwist). HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: In ’s hofs oordeel dat OM niet alsnog nader onderzoek had moeten doen naar v...

ECLI:NL:HR:2023:1649 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/00239
Published on 05-12-2023
Deelneming aan criminele organisatie (art. 11b Opiumwet). 1. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. 2. Bewijsklacht. Zijn omstandigheid dat verdachte zijn auto ter beschikking heeft gesteld aan medeverdachte en omstandigheid dat verdachte behulpzaam is geweest bij ontmantelen van hennepkwekerij, rede...

ECLI:NL:HR:2023:1695 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/00218
Published on 05-12-2023
Aanwezig hebben MDMA en cocaïne (meermalen gepleegd), art. 2.C Opiumwet. Verbeurdverklaring geldbedrag (€ 1.940), art. 33a.1 Sr. Heeft hof verbeurdverklaring toereikend gemotiveerd? Onder “strafbaar feit” en “feit” in art. 33a.1 Sr moet telkens bewezenverklaard feit worden verstaan. Voor verbeurdverklaring is vereist dat één van de in art. 33a.1 Sr genoemde gronden zich voordoet t.a.v. bewezenv...

ECLI:NL:HR:2023:1616 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/00067
Published on 05-12-2023
Diefstal van flesjes parfum, meermalen gepleegd (art. 310 Sr). 1. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. 2. Bewijsklacht. Verweer m.b.t. herkenning door verbalisanten van verdachte op camerabeelden. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1684 Hoge Raad, 05-12-2023, 21/03184
Published on 05-12-2023
Aanwezig hebben van cocaïne en heroïne (art. 2.C Opiumwet) en voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM) in gezamenlijke woning van verdachte en haar partner. Bewijsklachten. Kan wetenschap dan wel bewustheid van aanwezigheid van voorwerpen uit bewijsmiddelen worden afgeleid? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1685 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/01327
Published on 05-12-2023
Eenvoudig witwassen van geldbedragen (art. 420bis.1 Sr) en poging tot witwassen van geldbedragen, meermalen gepleegd (art. 420bis Sr). 1. Heeft hof ten onrechte geen keuze gemaakt tussen tlgd. witwassen en eenvoudig witwassen door t.a.v. zowel tlgd. poging als voltooid delict bewezen te verklaren dat verdachte wist dat het “onmiddellijk of middellijk van (al dan niet uit eigen misdrijf) afkomst...

ECLI:NL:HR:2023:1697 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/00764
Published on 05-12-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. Mocht meervoudige kamer hof beslissing Pr bevestigen, nu inhoud van bewijsmiddelen ontbreekt in stempelvonnis Pr, terwijl zich bij stukken ook uitgewerkt schriftelijk vonnis Pr bevindt en raadsman in hoger beroep geen verweer heeft gevoerd t.a.v. ontnemingsvordering? Art. 378a en 379 jo. 367 Sv. O.g.v. art. 367 Sv vindt op rechtsgeding voor Pr onder meer ...

ECLI:NL:HR:2023:1694 Hoge Raad, 05-12-2023, 23/02683
Published on 05-12-2023
Vervolgingsuitlevering van opgeëiste persoon (Nederlandse en Turkse nationaliteit) naar Turkije t.z.v. Opiumwetdelicten en deelneming aan criminele organisatie. Bevoegdheidsverdeling uitleveringsrechter en minister. Is uitleveringsrechter bevoegd te oordelen over beroep op dreigende flagrante inbreuk op art. 6 EVRM vanwege algemene zorgwekkende situatie van rechtsstaat in Turkije? HR: art. 81....

ECLI:NL:HR:2023:1699 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/04369
Published on 05-12-2023
OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. rijden onder invloed van cannabis (art. 8.5 WVW 1994). Bloedonderzoek, strikte waarborg van art. 13.1.d (oud) Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer. 1. HR geeft duiding aan rechtspraak over strikte waarborg dat bloedmonster ‘zo spoedig mogelijk’ wordt verzonden naar laboratorium. 2. Kon hof oordelen dat niet is voldaan aan voorschrift dat bloedmonste...

ECLI:NL:HR:2023:1621 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/03465
Published on 05-12-2023
Ontucht met twee meisjes tussen 12 en 16 jaar door 40-jarige dansleraar, meermalen gepleegd (art. 245 Sr). 1. Schakelbewijs en bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefsters voldoende steun in ander bewijsmateriaal? 2. Motivering beroepsverbod (verbod op geven van dansles aan alle minderjarigen), art. 251.2 Sr. Is opgelegde bijkomende straf proportioneel? HR: ...

ECLI:NL:HR:2023:1612 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/03827
Published on 05-12-2023
OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. deelneming aan voortzetting van werkzaamheid van verboden organisatie, art. 140.2 (oud) Sr. Kan (bij ingang van gerechtsgebouw) dragen van kleding van verboden motorclub worden aangemerkt als “voortzetting van werkzaamheid” a.b.i. art. 140.2 (oud) Sr? Art. 2:20.1 BW. Hof heeft vastgesteld dat motorclub o.g.v. art. 2:20 BW is verboden verklaard en ontbonden, omdat ...

ECLI:NL:HR:2023:1619 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/00250
Published on 05-12-2023
Medeplegen gewoontewitwassen van geldbedragen door rechtspersoon (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00248, 22/00249 en 22/00251.

ECLI:NL:HR:2023:1696 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/00223
Published on 05-12-2023
Doorrijden na ongeval (art. 7.1.a. WVW 1994) en rijden zonder rijbewijs (art. 107.1 WVW 1994). Overschrijding redelijke termijn, nu verstekmededeling uitspraak hof niet met de nodige voortvarendheid is betekend. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2008:BD2578 t.a.v. overschrijding van redelijke termijn in geval OM bij ex art. 366 Sv voorgeschreven betekening van verstekmededeling niet nod...

ECLI:NL:HR:1998:ZD1290 Hoge Raad, 22-09-1998, 3748
Published on 29-11-2023
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op waardevolle goederen (beeldjes, sieraden, computer en geluidsapparatuur) in woning van klaagster i.h.k.v. strafrechtelijk financieel onderzoek tegen ander (verdachte), met wie klaagster samenleeft. Beoordeling conservatoir beslag bij mogelijke mede-eigendom van derde i.g.v. gemeenschappelijke huishouding. Rb heeft klaagschrift ongegrond verklaard op de grond dat...

ECLI:NL:HR:2023:1662 Hoge Raad, 28-11-2023, 21/04598
Published on 28-11-2023
Bijstandsfraude door gedurende periode van meer dan 10 jaren opzettelijk na te laten aan uitkerende instantie door te geven dat zij samenwoont en niet verblijft op het door haar opgegeven hoofdverblijf, art. 227b Sr. Hof heeft bewijsoverwegingen en bewijsmiddelen met verbetering en aanvulling van gronden overgenomen uit vernietigd Promis-vonnis Rb. 1. Bewijsklacht Promis-werkwijze. Heeft hof be...

ECLI:NL:HR:2023:1659 Hoge Raad, 28-11-2023, 22/02407
Published on 28-11-2023
-

ECLI:NL:HR:2023:1654 Hoge Raad, 28-11-2023, 21/04586
Published on 28-11-2023
Medeplegen zware mishandeling gepleegd met voorbedachte raad (art. 303 Sr) door meermalen met kracht met honkbalknuppel in richting van hoofd en tegen linker arm van aangever te slaan. 1. Betrouwbaarheid van verklaring van aangever. Heeft hof toereikend gemotiveerd uiteengezet waarom het de herkenning van verdachte door aangever voldoende betrouwbaar heeft geacht? 2. Bewijsklachten m.b.t. gebru...

ECLI:NL:HR:2023:1661 Hoge Raad, 28-11-2023, 21/03935
Published on 28-11-2023
Poging tot zware mishandeling van politieagent door met zijn auto weg te rijden terwijl agent hem door open bestuurdersraam vastpakt en vervolgens agent een paar meter mee te sleuren met zijn auto waarna agent ten val komt, art. 302.1 Sr. Bewijsklacht opzet. Heeft verdachte de aanmerkelijke kans op zwaar lichamelijk letsel bewust aanvaard? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1663 Hoge Raad, 28-11-2023, 21/00662
Published on 28-11-2023
Poging tot doodslag (art. art. 287 Sr), poging tot zware mishandeling (art. 302.1 Sr) en opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr). TBS met voorwaarden opgelegd. Toelaatbaarheid voorwaarde dat verdachte meewerkt aan tijdelijke opname voor duur van maximaal zeven weken in instelling en voorwaarde dat verdachte meewerkt aan opname in zorginstelling, art. 38a en 38d.1 Sr. ...

ECLI:NL:HR:2023:1658 Hoge Raad, 28-11-2023, 23/02682
Published on 28-11-2023
Vervolgingsuitlevering van opgeëiste persoon (Servische nationaliteit) naar Servië t.z.v. moord en deelneming aan criminele organisatie. Bevoegdheidsverdeling uitleveringsrechter en minister. Is uitleveringsrechter bevoegd te oordelen over beroep op dreigende flagrante inbreuk op art. 6 EVRM, omdat er reden is te twijfelen aan onafhankelijkheid van Servische rechters vanwege politieke invloed b...

ECLI:NL:HR:2023:1660 Hoge Raad, 28-11-2023, 22/03935
Published on 28-11-2023
Poging tot moord door in 2021 in Eindhoven in taxi meermalen met mes in hoofd en in richting van hoofd en nek van taxichauffeur te steken, art. 289 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2023:1656 Hoge Raad, 28-11-2023, 22/00467
Published on 28-11-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. belaging van ex-partner met wie verdachte 17 jaar een relatie had, art. 285b.1 Sr. Beroep op verjaring in cassatiefase i.g.v. toepassing van art. 416.2 Sv. Nu schriftuur geen klachten bevat over niet-ontvankelijkverklaring door hof van het door verdachte ingestelde hoger beroep en HR ook geen grond aanwezig oordeelt waarop dat oordeel ambtshalve zou moeten w...

ECLI:NL:HR:2023:1653 Hoge Raad, 28-11-2023, 21/04566
Published on 28-11-2023
Lichamelijk letsel door schuld in het verkeer door op snelweg met geschatte snelheid van 200 km/uur een tunnel in te rijden, te wisselen van rijstroken vanwege uitwijken voor andere weggebruiker (die rechts is ingehaald), niet tijdig af te remmen en te botsen op voorligger (art. 6 WVW 1994). 1. Bewijsklacht schuld en uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat één verkeersovertreding geen schuld opl...

ECLI:NL:HR:2023:1652 Hoge Raad, 28-11-2023, 21/04005
Published on 28-11-2023
Medeplegen uitvoer van 143 kilo MDMA naar Australië(art. 2.A Opiumwet) en opzettelijk aanwezig hebben van 460 gram amfetamine (art. 2.C Opiumwet). Ontvankelijkheid OM in vervolging, verdachte overleden (art. 69 Sr). HR ambtshalve: Volgens een aan HR overgelegd, door ambtenaar van burgerlijke stand van gemeente gewaarmerkt afschrift van akte van burgerlijke stand van die gemeente is verdachte ov...

ECLI:NL:HR:2023:1657 Hoge Raad, 28-11-2023, 21/04001
Published on 28-11-2023
Medeplegen verkopen (art. 2.B Opiumwet) en aanwezig hebben (art. 2.C Opiumwet) van cocaïne en heroïne, belediging van handhaver van gemeente (art. 266.1 jo. 267.2 Sr) en gevaar op weg veroorzaken tijdens achtervolging door politie (art. 5 WVW 1994). Herstelbeslissing en ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 432.3.b Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat cassatieberoep is i...

ECLI:NL:HR:2023:1648 Hoge Raad, 28-11-2023, 22/00934
Published on 28-11-2023
-

ECLI:NL:HR:2023:1431 Hoge Raad, 31-10-2023, 21/04559
Published on 28-11-2023
Bedreiging van burgemeester met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285.1 Sr). 1. Bewijsklacht. Innerlijke tegenstrijdigheid bewijsvoering. 2. Bewijsklacht. Voorwaardelijk opzet dat aangever daadwerkelijk op de hoogte zou raken van verdachtes uitlatingen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/04560 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:1986:AC9441 Hoge Raad, 24-06-1986, 78996
Published on 23-11-2023
Medeplegen verkopen en bewerken van hennep (meermalen gepleegd), art. 3.B Opiumwet. Strafmotivering (gevangenisstraf van 20 weken, waarvan 14 weken voorwaardelijk). Kon hof ter motivering van (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf overwegen dat gebruik van softdrugs een situatie kan scheppen die tot gebruik van andere verdovende middelen leidt? Uitgaande van wat algemene ervaring leert heeft...

ECLI:NL:HR:2023:1624 Hoge Raad, 06-06-2023, 23/00152
Published on 23-11-2023
Vervolgingsuitlevering van opgeëiste persoon (Afghaanse nationaliteit) naar Verenigde Staten t.z.v. deelname aan criminele organisatie. 1. Onvoldoende duidelijke vermelding feiten, art. 28.3 UW. 2. Dubbele strafbaarheid. Valt feit, dat naar Amerikaans recht is gekwalificeerd als “racketeering conspiracy”, onder bereik van art. 140 Sr? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1615 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/03981
Published on 22-11-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.3 Sr. 1. Kon hof bij berekening van w.v.v. uitgaan van beginsaldo van € 60? 2. Blijkt uit ’s hofs overwegingen dat geconstateerd voordeel is behaald door plegen van andere strafbare feiten dan witwassen? 3. Had hof een bedrag van € 60.000 aan ontvangen huurpenningen in mindering moeten brengen op w.v....

ECLI:NL:HR:2023:1605 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/03980
Published on 22-11-2023
Medeplegen gewoontewitwassen van geld (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr) en medeplegen voorbereidingshandelingen m.b.t. grootschalige verkoop van hennep door loods te verhuren aan coffeeshop (art. 11a.1 jo. 11.5 Opiumwet). 1. Bewijsklacht witwassen, methode van eenvoudige kasopstelling. Heeft verdachte een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring gegeven voor...

ECLI:NL:HR:2023:1608 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/04084
Published on 21-11-2023
WhatsApp-fraude. Medeplegen wederrechtelijk gebruik maken van identificerende persoonsgegevens, art. 231b Sr. Is sprake is van “wederrechtelijk” gebruik van persoonsgegevens a.b.i. art. 231b Sr, nu aangeefster toestemming heeft gegeven? ’s Hofs bewijsvoering houdt in dat verdachte zich samen met één of meer anderen schuldig heeft gemaakt aan (pogingen tot) oplichting via WhatsApp. In dat kader ...

ECLI:NL:HR:2023:1549 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/03017
Published on 21-11-2023
Voorbereidingshandelingen t.a.v. cocaïnetransporten vanuit Spanje naar Nederland (art. 10a Opiumwet), deelneming aan een criminele organisatie (art. 11a (oud) Opiumwet) en witwassen (art. 420bis.1.b Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Post-Keskin. Afwijzing van bij brief gedaan, ttz. in hoger beroep gehandhaafd en op nadere tz. in h.b. herhaald (voorwaardelijk) verzoek om medeverdachte nogmaal...

ECLI:NL:HR:2023:1606 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/03982
Published on 21-11-2023
Medeplegen gewoontewitwassen van geld (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr) en medeplegen voorbereidingshandelingen m.b.t. grootschalige verkoop van hennep door loods te verhuren aan coffeeshop (art. 11a.1 jo. 11.5 Opiumwet). 1. Bewijsklacht witwassen, methode van eenvoudige kasopstelling. Heeft verdachte een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring gegeven voor...

ECLI:NL:HR:2023:1600 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/04196
Published on 21-11-2023
Smaadschrift door op Facebook uitlatingen te doen over oud-politicus van gemeente Oudewater, meermalen gepleegd (art. 261.2 Sr). 1. Bewijsklachten. 2. Kon hof oordelen dat het bewezenverklaarde strafbaar is? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1611 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/04387
Published on 21-11-2023
Poging tot zware mishandeling door tijdens uitlaten van honden andere man met pijp op zijn hoofd te slaan, nadat hond van ander hond van verdachte heeft gebeten en die ander op verdachte afkwam, art. 302.1 Sr. Noodweer(exces), motivering van verwerping van verweer. ’s Hofs overweging maakt niet duidelijk of hof de feitelijke toedracht die verdachte en raadsman aan verweer ten grondslag hebben g...

ECLI:NL:HR:2023:1601 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/04441
Published on 21-11-2023
Medeplegen afpersing, meermalen gepleegd (art. 317.3 jo. 312.2.2 Sr) en medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) . 1. Bewijsklachten. Is bewijsvoering redengevend voor bewijsoordeel en leveren bewezenverklaarde feiten en omstandigheden “bedreiging met geweld” op? 2. Verbeurdverklaring auto, art. 33a.1.c Sr. Kon hof auto verbeurd verklaren? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/053...

ECLI:NL:HR:2023:1609 Hoge Raad, 21-11-2023, 22/02772
Published on 21-11-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto die op naam stond van klaagster (vennootschap onder firma) i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen een van de twee vennoten en ander t.z.v. verdenking van witwassen. Ontvankelijkheid cassatieberoep van inmiddels ontbonden vennootschap. 1. Is het hoogst onwaarschijnlijk dat strafrechter later verbeurdverklaring van auto zal bevelen? 2. Heeft Rb klaagster ter...

ECLI:NL:HR:2023:1613 Hoge Raad, 21-11-2023, 22/04024
Published on 21-11-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv onder klager op kampeerwagen (die volgens klager ook zijn woning is) t.z.v. verdenking van herhaaldelijk rijden met ongeldig verklaard rijbewijs. Proportionaliteit en subsidiariteit van voortzetting beslag. Verzuim te beslissen op verweer. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2023:128. Namens klager is aangevoerd dat kampeerwagen zijn woning is, dat hij door i...

ECLI:NL:HR:2023:1614 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/03979
Published on 21-11-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.3 Sr. 1. Kon hof bij berekening van w.v.v. uitgaan van beginsaldo van € 60? 2. Blijkt uit ’s hofs overwegingen dat geconstateerd voordeel is behaald door plegen van andere strafbare feiten dan witwassen? 3. Had hof een bedrag van € 60.000 aan ontvangen huurpenningen in mindering moeten brengen op w.v....

ECLI:NL:HR:2023:1581 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/03514
Published on 21-11-2023
OM-cassatie en cassatie verdachte. Vrijspraak t.z.v. medeplegen opzettelijk aanwezig hebben cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en medeplegen voorbereidings- of bevorderingshandelingen t.a.v. partij cocaïne uit Colombia, die in haven van Antwerpen grotendeels in beslag is genomen (art. 10a jo. 10.4 en 10.5 Opiumwet). 1. Cassatie verdachte. Geen schriftuur. 2. OM-cassatie. Kan sprake zijn van ‘voorberei...

ECLI:NL:HR:2023:1607 Hoge Raad, 21-11-2023, 22/01250
Published on 21-11-2023
Economische zaak. OM-cassatie. OM n-o in vervolging t.z.v. pogingen tot doden of vangen van bevers in hun natuurlijke verspreidingsgebied door plaatsen van (muskusrat)klemmen door waterschap (art. 3.5.1 Wet natuurbescherming). Strafrechtelijke immuniteit waterschap. 1. Heeft hof juiste maatstaf aangelegd bij oordeel dat waterschap immuniteit toekomt m.b.t. tlgd. gedragingen? 2. Is dat oordeel b...

ECLI:NL:HR:2023:1602 Hoge Raad, 21-11-2023, 23/02182
Published on 21-11-2023
Herziening. Belaging (art. 285b.1 Sr), bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr) en eenvoudige belediging, meermalen gepleegd (art. 266.1 Sr). Aangevoerd wordt dat uit nader opsporingsonderzoek blijkt dat aangeefster berichten waarvoor aanvrager is veroordeeld, zeer waarschijnlijk zelf heeft verstuurd door o.m. gebruik te maken van betaalde service waarmee uit naam of met telefoonnummer va...

ECLI:NL:HR:2023:1580 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/03513
Published on 21-11-2023
OM-cassatie en cassatie verdachte. Vrijspraak t.z.v. medeplegen opzettelijk aanwezig hebben cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en medeplegen voorbereidings- of bevorderingshandelingen t.a.v. partij cocaïne uit Colombia, die in haven van Antwerpen grotendeels in beslag is genomen (art. 10a jo. 10.4 en 10.5 Opiumwet). OM-cassatie. Kan sprake zijn van ‘voorbereiden’ of ‘bevorderen’ a.b.i. art. 10a Opium...

ECLI:NL:HR:2023:1604 Hoge Raad, 21-11-2023, 21/03053
Published on 21-11-2023
Voorbereidingshandelingen t.a.v. cocaïnetransporten vanuit Spanje naar Nederland (art. 10a Opiumwet) en deelneming aan een criminele organisatie (art. 11a (oud) Opiumwet). Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht. Is bewezenverklaring toereikend gemotiveerd, v.zv. inhoudende dat opzet van verdachte gericht was op plegen van handelingen met verdovende middelen (i.h.b. cocaïne)? HR: Om redenen v...

ECLI:NL:HR:2023:1524 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/02069
Published on 15-11-2023
Jeugdzaak. Ontucht met 13-jarig klasgenootje, art. 247 Sr. Afwijzing van voorafgaand aan tz. in hoger beroep per e-mail aan poortraadsheer hof gedaan en ttz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van getuigen à décharge, op de grond dat al dan niet juistheid van het door verdachte geschetste scenario niet relevant is voor beantwoording van vragen van art. 348 en 350 Sv. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1548 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/00021
Published on 15-11-2023
Hypotheekfraude. (Medeplegen) valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr) en medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr). 1. Omvang terugwijzingsopdracht na cassatie. Kon hof de na terugwijzingsopdracht HR gedane getuigenverzoeken afwijzen? 2. Bewijsklachten (mede)plegen van oplichting. 3. Bewijsklachten medeplegen oplichting en uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat...

ECLI:NL:HR:2023:1556 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/03105
Published on 15-11-2023
Medeplegen poging tot diefstal met (bedreiging met) geweld (art. 312.2.2 Sr) en medeplegen poging tot afpersing (art. 317.3 jo. 312.2 Sr) van schoenendoos met geld en goederen. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklachten toebehoren van weg te nemen geld en goederen aan ander dan verdachte en zijn mededaders. 2. Beslissing over voorlopige hechtenis. Ad 1. HR: Om redenen vermeld in CAG leiden...

ECLI:NL:HR:2023:1557 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/02971
Published on 15-11-2023
Medeplegen poging tot diefstal met (bedreiging met) geweld (art. 312.2.2 Sr) en medeplegen poging tot afpersing (art. 317.3 jo. 312.2 Sr) van schoenendoos met geld en goederen ter waarde van € 10.000. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklacht toebehoren van weg te nemen geld en goederen aan ander dan verdachte en zijn mededaders. 2. Beslissing over voorlopige hechtenis. Is ’s Hofs beslissing...

ECLI:NL:HR:2023:1562 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/00545
Published on 15-11-2023
OM-cassatie en cassatie verdachte. Economische zaak. Ontslag van alle rechtsvervolging t.z.v. opzettelijk niet voldoen aan vordering ex art. 19 WED. 1. Cassatie verdachte. Geen schriftuur. 2. OM-cassatie. Nemo tenetur-beginsel. Is aan verdachte gerichte vordering ex art. 19.1 WED tot overleggen van gegevens in strijd met nemo tenetur-beginsel? Ad 1. Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Ad ...

ECLI:NL:HR:2023:1435 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/03876
Published on 14-11-2023
Verkrachting, art. 242 Sr. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1565 Hoge Raad, 14-11-2023, 23/00765
Published on 14-11-2023
Poging tot doodslag op politieagent door in 2020 in Hoofddorp met bijl op agent af te rennen en daarmee met kracht hakkende beweging richting diens hoofd te maken, art. 287 Sr. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2023:1561 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/00180
Published on 14-11-2023
Doodslag na ripdeal m.b.t. hasj van verdachte, art. 287 Sr. 1. Opgave van bewijsmiddelen a.b.i. art. 359.3 Sv. Kon hof verklaring van verdachte, die o.m. inhoudt dat het nooit zijn bedoeling is geweest dat schietpartij fataal zou aflopen, aanmerken als bekennende verklaring en volstaan met opgave van bewijsmiddelen a.b.i. art. 359.3 Sv? 2. Bewijsklacht. Kon hof oordelen dat het niet aannemelijk...

ECLI:NL:HR:2023:1558 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/00126
Published on 14-11-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. bedreiging, art. 285.1 Sr. Aanhoudingsverzoek door niet gemachtigde raadsman ttz. omdat verdachte mogelijk geen weet heeft van zitting, door hof afgewezen op de gronden dat raadsman alles heeft geprobeerd om met verdachte in contact te komen, er voldoende tijd is geweest om contact te leggen, verdachte niet heeft gereageerd op oproepen van reclassering en er...

ECLI:NL:HR:2023:1564 Hoge Raad, 14-11-2023, 21/00506
Published on 14-11-2023
Medeplegen voorbereidingshandelingen gericht op productie van heroïne (art. 10a Opiumwet) en medeplegen niet voldoen aan meldplichten a.b.i. Verordeningen (EG) 273/2004 en 111/2005 m.b.t. in- en uitvoer van grote hoeveelheden drugsprecursoren (azijnzuuranhydride), meermalen gepleegd (art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën). Begrip marktdeelnemer ex art. 9.1 Verordening 111/2005. HR herhaa...

ECLI:NL:HR:2023:1434 Hoge Raad, 14-11-2023, 21/05408
Published on 14-11-2023
Te hard rijden, art. 62 jo. bord A 1 bijlage I RVV 1990. Kon hof gelet op Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen (2017A009) oordelen dat una via-beginsel niet is geschonden? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1547 Hoge Raad, 14-11-2023, 21/04871
Published on 14-11-2023
Medeplegen diefstal, art. 311.1.4 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Had hof verweer van verdediging inzake onbetrouwbaarheid van herkenning van verdachte door opsporingsambtenaren moeten opvatten als uitdrukkelijk onderbouwd standpunt a.b.i. art. 359.2 Sv? 2. Redelijke termijn in hoger beroep. Heeft hof voldoende inzichtelijk gemaakt hoe het de vastgestelde overschrijding van redelijke termij...

ECLI:NL:HR:2023:1545 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/00246
Published on 14-11-2023
Caribische zaak. Verduistering gepleegd door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 375 SrBES) en witwassen gepleegd door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 435a SrBES) op Bonaire. Ontvankelijkheid hoger beroep na instellen h.b. op griffie Curaçao i.p.v. op griffie Bonaire i.v.m. noodtoestand n.a.v. COVID-19 (corona), art. 445.1 en 446 SvBES. Hof heeft verdachte n-o verklaard in hoger ber...

ECLI:NL:HR:2023:1544 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/00245
Published on 14-11-2023
Caribische zaak. Ambtelijke verduistering, meermalen gepleegd (art. 375 SrBES) en witwassen, meermalen gepleegd (art. 435a SrBES) op Bonaire. Ontvankelijkheid hoger beroep na instellen h.b. op griffie Curaçao i.p.v. op griffie Bonaire i.v.m. noodtoestand n.a.v. COVID-19 (corona), art. 445.1 en 446 SvBES. Hof heeft verdachte n-o verklaard in hoger beroep omdat het is ingesteld bij verkeerd gerec...

ECLI:NL:HR:2023:1560 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/03580
Published on 14-11-2023
Groot aantal winkeldiefstallen, art. 310 Sr. ISD-maatregel opgelegd. Heeft hof gehandeld in strijd met beginselen van behoorlijke procesorde, nu voorzitter hof ná laatste woord van verdachte maar vóór sluiting onderzoek ttz. heeft geweigerd raadsman in de gelegenheid te stellen om verzoek te doen m.b.t. voorlopige hechtenis van verdachte? 1. Voorzittersbeslissing. 2. Heeft hof geweigerd om te b...

ECLI:NL:HR:2023:1432 Hoge Raad, 14-11-2023, 21/04922
Published on 14-11-2023
Bedreiging van hoofdagent met enig misdrijf tegen het leven gericht, art. 285.1 Sr. Laatste woord, art. 311.4 Sv. Kon hof, na verdachte in de gelegenheid te hebben gesteld van zijn recht op het laatste woord gebruik te maken (waarna verdachte bepaalde beweringen bleef herhalen en, toen raadsheer hem andermaal tot stilte had gemaand, hij daaraan geen gehoor gaf), verdachte bevelen zittingszaal t...

ECLI:NL:HR:2023:1555 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/00171
Published on 14-11-2023
Belaging van ex-vriendin door gedurende periode van meer dan 3 jaren haar veelvuldig te bellen, bij haar woning langs te gaan, onaangekondigd haar tuin te betreden en haar vele (liefdes)brieven te sturen, art. 285b.1 Sr. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM in vervolging, omdat niet zou zijn voldaan aan klachtvereiste a.b.i. art. 285b.2 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1563 Hoge Raad, 14-11-2023, 22/00683
Published on 14-11-2023
Poging tot doodslag door als politieambtenaar met metalen wapenstok iemand op hoofd te slaan, art. 287 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht voorwaardelijk opzet op de dood. HR herhaalt relevante overwegingen over voorwaardelijk opzet uit HR:2003:AE9049 en HR:2018:718. Hof heeft vastgesteld dat verdachte als politieambtenaar, opgeleid in gebruik van uitschuifbare metalen wapenstok, daa...

ECLI:NL:HR:2023:1559 Hoge Raad, 14-11-2023, 21/04033
Published on 14-11-2023
Medeplegen vervoeren van 5 kilo cocaïne, art. 2.B Opiumwet. Hof heeft verdachte niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep v.zv. gericht tegen in eerste aanleg gegeven vrijspraak t.z.v. medeplegen poging tot uitvoeren van cocaïne. Ne bis in idem, art. 68 Sr. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM in vervolging t.z.v. medeplegen vervoeren van cocaïne, nu verdachte eerder voor hetzelfde feit on...

ECLI:NL:HR:1966:AB4116 Hoge Raad, 08-02-1966, 63256
Published on 07-11-2023
De telastelegging en bewezenverklaring vermelden, dat de alarmpistolen vuurwapenen zijn, mitsdien niet voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 1 lid 2 Vuurwapenreglement.

ECLI:NL:HR:2023:1501 Hoge Raad, 07-11-2023, 22/04857
Published on 07-11-2023
Jeugdzaak. Medeplegen brandstichting in (voormalige) woning (van medeverdachte), art. 157.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten medeplegen. HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Hof heeft uit bewijsmiddelen kunnen afleiden dat verdachte tezamen en in vereniging met ander brand heeft gesticht in woning. Hof heeft ‘uiterlijke verschijningsvorm’ van gedragi...

ECLI:NL:HR:2023:1497 Hoge Raad, 07-11-2023, 22/01838
Published on 07-11-2023
Bedreiging met enig misdrijf tegen leven gericht door op metrostation buitengewoon opsporingsambtenaar vast te pakken, in richting van spoor te duwen en te zeggen ‘Ik spring voor de metro en neem jou mee’ (art. 285.1 Sr) en belediging van ambtenaar in rechtmatige uitoefening van bediening, meermalen gepleegd (art. 266.1 jo. 267.2 Sr). 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. belediging in ‘...

ECLI:NL:HR:2023:1519 Hoge Raad, 07-11-2023, 23/02131
Published on 07-11-2023
Beklag, beslag n.a.v. aanvankelijk mondeling gegeven en later schriftelijk uitgevaardigd EOB van Belgische autoriteiten op auto onder klager t.z.v. verdenking van ontvoering van zijn zoontje, waarna klager o.g.v. art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv klaagschrift indient. Is voldaan aan essentiële voorwaarde voor inbeslagneming, nu t.t.v. inbeslagneming geen sprake was van schriftelijk uitgevaardigd EOB? H...

ECLI:NL:HR:2023:1478 Hoge Raad, 07-11-2023, 22/03381
Published on 07-11-2023
Poging tot doodslag door in 2021 in Amsterdam n.a.v. ruzie over basepijp een ander met mes in zijn hals te snijden, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2023:1477 Hoge Raad, 07-11-2023, 22/02244
Published on 07-11-2023
Poging tot doodslag door in 2020 in Schiedam zijn ex-vriendin 26 messteken toe te brengen (art. 287 Sr) en vervolgens haar aware-knop en handtas weg te nemen (art. 310 Sr), poging tot zware mishandeling door een ander op de openbare weg met kettingslot tegen haar hoofd te slaan (art. 302.1 Sr) en beschadiging van politiebus (art. 350.1 Sr). TBS met dwangverpleging opgelegd. HR: art. 80a RO, zo...

ECLI:NL:HR:2023:1475 Hoge Raad, 07-11-2023, 21/05236
Published on 07-11-2023
Poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan penitentiair inrichtingswerker, art. 302.1 Sr. Laatste woord gegeven voorafgaand aan repliek en dupliek, art. 311.4 Sv. Uit p-v van tz. in hoger beroep blijkt niet dat (nadat aan verdachte (en zijn raadsman) het recht was gelaten het laatst te spreken, AG daarna had gerepliceerd en raadsman vervolgens had gedupliceerd) aan verdachte opnieuw...

ECLI:NL:HR:2023:1516 Hoge Raad, 07-11-2023, 21/04654
Published on 07-11-2023
Feitelijke aanranding van eerbaarheid (art. 246 Sr) door op straat onverhoeds borst van voorbijgangster vast te pakken. Post-Keskin. Heeft verdediging het “nodige initiatief” getoond tot horen van getuige nu getuigenverzoek niet ttz. bij zittingsrechter is herhaald, na eerder schriftelijk verzoek waarop Rh-C heeft geconstateerd dat getuige niet kon worden opgeroepen omdat geen adresgegevens bes...

ECLI:NL:HR:2023:1500 Hoge Raad, 07-11-2023, 21/04629
Published on 07-11-2023
Opzettelijk aanwezig hebben van cocaïne en MDMA (art. 2.C Opiumwet), in voorraad hebben van vervalst bankbiljet met het oogmerk om dit als echt en onvervalst uit te geven en te doen uitgeven (art. 209 Sr) en wederspannigheid (art. 180 Sr). 1. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting m.b.t. Opiumwetfeit wegens onherstelbaar vormverzuim omdat grondslag voor fouillering ontbrak, art. 359a Sv. 2. B...

ECLI:NL:HR:2023:1515 Hoge Raad, 07-11-2023, 21/04029
Published on 07-11-2023
Schuldheling van swapfiets, art. 417bis.1.a Sr. Had hof verweer van verdediging dat verdachte fiets had geleend en dat hij daarom niet redelijkerwijs had moeten vermoeden dat fiets uit misdrijf afkomstig was, moeten opvatten als uitdrukkelijk onderbouwd standpunt a.b.i. art. 359.2 Sv? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1523 Hoge Raad, 07-11-2023, 22/04259 B
Published on 07-11-2023
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op 3 panden, 2 auto’s, kentekenbewijs en “moving intelligence-kaart” behorende bij één van de auto’s, en 17 horloges onder klager t.z.v. verdenking van o.m. witwassen, deelname aan criminele organisatie, valsheid in geschrift en voorhanden hebben van valse reisdocumenten/identiteitsbewijzen. Had Rb gelet op hetgeen namens klager is aangevoerd (wanverhouding tussen ...

ECLI:NL:HR:2023:1517 Hoge Raad, 07-11-2023, 22/00015
Published on 07-11-2023
Opzettelijk aanwezig hebben cocaïne (art. 2C Opiumwet). 1. Bewijsklacht opzet. Kan uit bewijsvoering volgen dat verdachte opzettelijk een kilo cocaïne in de auto aanwezig had? 2. Bewijsklacht pleegplaats. Volgt pleegplaats uit bewijsvoering? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1494 Hoge Raad, 07-11-2023, 21/04699
Published on 07-11-2023
Openlijke geweldpleging tegen personen (art. 141.1 Sr) en diefstal (art. 310 Sr). 1. Bewijsklacht openlijke geweldpleging. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt inzake betrouwbaarheid van herkenning van verdachte, art. 359.2 Sv. 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 3 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk), art. 359.6 Sv. Heeft hof gelet op mogelijkheid van deelname aan penitentiair programma ...

ECLI:NL:HR:2023:1496 Hoge Raad, 31-10-2023, 23/00639
Published on 31-10-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op schrijfblok met aantekeningen van klager, die bestemd zouden zijn voor zijn raadsman, onder klager. Verschoningsrecht advocaat, art. 218 jo. 98 Sv. Schriftuur te laat ingediend, art. 447.5 jo. 552d.3 Sv. Klager n-o.

ECLI:NL:HR:2023:1498 Hoge Raad, 31-10-2023, 21/04608
Published on 31-10-2023
Opzetheling auto, art. 416.1.a Sr. Bewijsklacht. Is bewijsvoering innerlijk tegenstrijdig, nu hof verklaring van verdachte niet aannemelijk heeft geacht maar zijn verklaring wel voor bewijs heeft gebruikt? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1495 Hoge Raad, 31-10-2023, 22/00842
Published on 31-10-2023
Moord op ex-vriendin (art. 289 Sr). Schriftuur benadeelde partij. Shockschade/schokschade. Levert vordering b.p. (moeder van slachtoffer die het levenloze lichaam van haar dochter in de woning heeft aangetroffen) t.z.v. immateriële schade onevenredige belasting van strafgeding op? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 m.b.t. begroting van immateriële schade en HR:2022:958 m.b.t. v...

ECLI:NL:HR:2023:1473 Hoge Raad, 31-10-2023, 21/04043
Published on 31-10-2023
Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg n.a.v. verkeersruzie, door ander op te tillen en op de grond te gooien en hem te slaan en te schoppen, met hersenletsel tot gevolg (art. 300.2 Sr). Verwerping beroep op noodweerexces na ontslag van alle rechtsvervolging in eerste aanleg i.v.m. noodweerexces. Heeft hof t.a.v. wederrechtelijke aanranding van verdachte door slachtoffer voldoende...

ECLI:NL:HR:2023:1471 Hoge Raad, 31-10-2023, 22/00780
Published on 31-10-2023
Ontucht met 10-jarig nichtje door 57-jarige verdachte tijdens logeerpartij, art. 244 jo. art. 248.2 Sr. Afwijzing door hof zonder enige motivering van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot onderzoek door deskundige naar detentiegeschiktheid van verdachte. Hof heeft verzoek van verdediging kennelijk opgevat als verzoek tot benoemen van deskundige door zittingsrechter of (na verwijzing van zaak...

ECLI:NL:HR:2023:1474 Hoge Raad, 31-10-2023, 21/04625
Published on 31-10-2023
Ontucht docent/mentor met aan zijn opleiding toevertrouwde minderjarige scholiere (art. 249.1 Sr). Vrijspraak eerste aanleg. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefster dat seksueel contact plaatsvond toen zij minderjarig was en nog op school zat voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR: Om redenen vermeld in CAG faalt middel. CAG: Hof heeft voldoende (du...

ECLI:NL:HR:2023:1468 Hoge Raad, 31-10-2023, 21/04112
Published on 31-10-2023
Rijden onder invloed van MDMA, art. 8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborg van art. 13.1.d (oud) Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer. Kon hof oordelen dat art. 13.1.d (oud) Besluit niet behoort tot strikte waarborgen waarmee onderzoek a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 is omringd? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:567, inhoudende dat voorschrift van art. 13.1.d (oud) ...

ECLI:NL:HR:2023:1469 Hoge Raad, 31-10-2023, 21/03544
Published on 31-10-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit fraude met kinderopvangtoeslag en oplichting van kledingwinkel. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 21/03058.

ECLI:NL:HR:2023:1470 Hoge Raad, 31-10-2023, 21/03058
Published on 31-10-2023
Kinderopvangtoeslagfraude. (Medeplegen) (poging tot) oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklachten m.b.t. het door verdachte gebruikte IP-adres waarmee kinderopvangtoeslag is aangevraagd. 2. Grondslagverlating oplichting van kledingwinkel. Heeft hof grondslag van tll. verlaten door zowe...

ECLI:NL:HR:2023:1442 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/05219
Published on 18-10-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen. Motivering schatting w.v.v. Is ’s hofs schatting van w.v.v., v.zv. voordeel van gebruik van bedrijfsauto is geschat op aanschafwaarde van € 6.050, ontleend aan wettige bewijsmiddelen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/05079 en 21/05167 P en met 21/05221 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2023:1447 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/05167
Published on 18-10-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.3 Sr. Motivering schatting w.v.v. HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Hof heeft uit camerabeelden en tapgesprekken die hof in zijn uitspraak vermeldt niet kunnen afleiden dat al het contante geld dat op bankrekening van A is gestort, telkens afkomstig was van betrokkene. Bewijsmiddelen e...

ECLI:NL:HR:2023:1448 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/05079
Published on 18-10-2023
Medeplegen gewoontewitwassen van geldstroom met individuele contante geldbedragen (in totaal € 664.783), art. 420ter jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht. Zijn verdachte en medeverdachte gezamenlijk verantwoordelijk voor alle stortingen van contante geldbedragen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/05167 P en 21/05219 P en met 21/05221 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verda...

ECLI:NL:HR:2023:1307 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/05229
Published on 18-10-2023
OM-cassatie. OM n-o in vervolging t.z.v. rijden onder invloed van cannabis, art. 8.1 WVW 1994. 1. Is gehandeld in strijd met de in brief van ministers weergegeven werkwijze? 2. Is sprake van “ook overigens onredelijke vervolgingsbeslissing”? Ad 1. Hof heeft vastgesteld dat verdachte als bestuurder van personenauto is aangehouden n.a.v. melding in ANPR-systeem en dat van haar werd gevorderd med...

ECLI:NL:HR:2023:1444 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/05339
Published on 18-10-2023
Diamantroof op Schiphol in 2005. Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/05218, 21/05226, 21/05232 en 21/05272.

ECLI:NL:HR:2023:1453 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/00289
Published on 18-10-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. belediging van ambtenaar, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Aanwezigheidsrecht. Kon hof verstek verlenen tegen niet verschenen verdachte, nu uit de bij cassatieschriftuur gevoegde stukken blijkt dat raadsman zich heeft gesteld, hij zich op dag van tz. in hoger beroep tijdig bij bode heeft gemeld en hij zich t.t.v. uitroepen van zaak voor zittingszaal bevond? Uit stuk...

ECLI:NL:HR:2023:1316 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/00613
Published on 18-10-2023
Oplichting (art. 326.1 Sr), poging tot oplichting in eendaadse samenloop met valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.2 Sr) en witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). 1. Samenstelling hof. Is arrest gewezen door andere raadsheer als voorzitter dan raadsheer die onderzoek ttz. in hoger beroep heeft voorgezeten? 2. Afwijzing getuigenverzoek. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1418 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/01444
Published on 18-10-2023
Opzettelijk aanwezig hebben van MDMA, cocaïne en amfetamine, art. 2.C Opiumwet. Opname in zorginstelling als bijzondere voorwaarde, art. 14c.2.10 Sr. Is gestelde bijzondere voorwaarde dat, als reclassering indicatiestelling aanvraagt en voor indicatie verantwoordelijke instantie kortdurende klinische opname indiceert, verdachte zich voor maximaal 7 weken laat opnemen in zorginstelling, te bepal...

ECLI:NL:HR:2023:1437 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/01710
Published on 18-10-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. weigering bloedonderzoek (art. 163.6 WVW 1994) en rijden terwijl verdachte wist of redelijkerwijs moest weten dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard (art. 9.2 WVW 1994). Kon hof verdachte niet-ontvankelijk verklaren in zijn hoger beroep, nu zich bij stukken e-mailbericht van raadsman met als bijlage appelschriftuur bevindt? HR: Om redenen vermeld in CAG i...

ECLI:NL:HR:2023:1425 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/01873
Published on 18-10-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op snorfiets van klaagster onder derde t.z.v. verdenking van diefstal. Ontvankelijkheid cassatieberoep na last tot vernietiging door medewerker OM a.b.i. art. 116.2.c Sv, art. 134.2 Sv. Uit door AG ingewonnen inlichtingen blijkt dat t.a.v. inbeslaggenomen voorwerp een last is gegeven a.b.i. art. 116.2.c Sv en dat het vervolgens is vernietigd met machtiging van OvJ. ...

ECLI:NL:HR:2023:1441 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/02880
Published on 18-10-2023
Voorhanden hebben van vuurwapen en munitie, art. 26.1 WWM. Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Post-Keskin. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan getuigenverzoek op de grond dat horen van getuige niet van belang is voor enige in strafzaak ex art. 348 en 350 Sv te nemen beslissing. 2. Betrouwbaarheidsverweer m.b.t. voor bewijs gebruikt(e) p-v van verbalisanten en verklaring van getuige. Ad 1. H...

ECLI:NL:HR:2023:1417 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/05012
Published on 17-10-2023
Caribische zaak. Profijtontneming, w.v.v. uit geldtransactiedienst ‘swipen’, waarbij in Curaçao Colombiaanse bolivars worden omgewisseld in US dollars. Kon hof oordelen dat geschat w.v.v. is verkregen d.m.v. of uit baten van bewezenverklaarde feiten (valsheid in geschrift en overtreding art. 2.1 Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren), nu periode waarin die delicten volgens bewezenver...

ECLI:NL:HR:1995:AC0054 Hoge Raad, 07-11-1995, 100.872
Published on 17-10-2023
Doodslag op ex-vriendin, art. 287 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 4 jaren). Beroep op detentieongeschiktheid wegens handicap van verdachte (dwarslaesie met blijvende fysieke gevolgen). In strafmotivering ligt als 's hofs opvatting besloten dat bij opleggen van vrijheidsstraf de vraag of verdachte al dan niet in staat is die straf te ondergaan niet aan de orde kan komen. Die opvatting i...

ECLI:NL:HR:2023:1416 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/04982
Published on 17-10-2023
Caribische zaak. Profijtontneming, w.v.v. uit geldtransactiedienst ‘swipen’, waarbij in Curaçao Colombiaanse bolivars worden omgewisseld in US dollars. Verweer dat verklaring van betrokkene bij politie, waarin zij schatting van w.v.v. door politie bevestigt zonder kennis van onderliggende berekening en buiten aanwezigheid van advocaat, niet voor bewijs mag worden gebruikt. HR: art. 81.1 RO. Sa...

ECLI:NL:HR:2023:1317 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/04838
Published on 17-10-2023
Hennepteelt (art. 3B Opiumwet) en diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). 1. Verweer dat sprake is van vormverzuim bij binnentreden van de door verdachte gehuurde loods, nu er onvoldoende verdenking was van overtreding van Opiumwet. 2. Bewijsklacht verbreking. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1440 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/04444
Published on 17-10-2023
Medeplegen afdreiging (meermalen gepleegd) door zich samen met medeverdachte meermalen schuldig te maken aan webcamsekschantage waarbij mannen zijn gedwongen grote geldbedragen over te maken (art. 318.1 Sr) en medeplegen dwang (art. 284.1.1 Sr). (Omzeilen) klachttermijnvereiste art. 66.1 Sr en art. 164.1 Sv. 1. Brengt omstandigheid dat aangevers (steeds) opnieuw zijn gechanteerd met voor hen b...

ECLI:NL:HR:2023:1466 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/04175
Published on 17-10-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. mishandeling (art. 300.1 Sr) en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285.1 Sr). Kan aan appelakte gehecht stuk van raadsman (volmacht tot instellen hoger beroep waarin ook grieven worden opgegeven) worden aangemerkt als appelschriftuur? HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Gelet op dat stuk is ’s hofs oordeel dat verdachte ...

ECLI:NL:HR:2023:1361 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/02968
Published on 17-10-2023
Oplegging TBS met dwangverpleging aan weigerende observandus. Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285.1 Sr). Is oplegging van maatregel voldoende gemotiveerd, nu uit ’s hofs uitspraak niet kan volgen om welke reden verdachte heeft geweigerd mee te werken aan onderzoek dat moet worden verricht ten behoeve van advies van gedragsdeskundigen a.b.i. art. 37a Sr? Opvatting dat ...

ECLI:NL:HR:2023:1446 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/03924
Published on 17-10-2023
Aanwezig hebben van cocaïne, art. 2.C Opiumwet. Kan uit een aan raadsman gerichte brief worden afgeleid dat afschrift van dagvaarding in hoger beroep aan raadsman van verdachte is gezonden? Art. 48 Sv. Uit stukken blijkt dat advocaat zich bij e-mail aan strafgriffie hof heeft gesteld als raadsman van verdachte in h.b. Bij stukken bevindt zich verder kopie van dagvaarding in h.b. Op die kopie st...

ECLI:NL:HR:2023:1467 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/04436
Published on 17-10-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv en art. 94a Sv op auto van klager onder ander i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen klager en ander t.z.v. verdenking van witwassen, waarna strafzaak tegen klager is geseponeerd. Ontvankelijkheid beklag en einde van vervolgde zaak a.b.i. art. 552a.3 Sv. Kon Rb oordelen dat beklag niet binnen wettelijke termijn van 3 maanden na einde van strafzaak is ingediend op ...

ECLI:NL:HR:2023:1439 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/04445
Published on 17-10-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen afdreiging (meermalen gepleegd). Motivering schatting w.v.v. Kon hof het door betrokkene genoten voordeel op 20% van totaal voordeel schatten? HR: art. 81 RO. Vervolg op HR:2018:2243. Samenhang met 21/04445.

ECLI:NL:HR:2023:1415 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/04317
Published on 17-10-2023
Diefstal met (bedreiging met) geweld (art. 312.1 Sr) en diefstal (art. 310 Sr). 1. Geen afschrift dagvaarding in hoger beroep verzonden naar raadsvrouw van verdachte, art. 48 Sv. Kunnen e-mail van raadsvrouw aan Rb en daarbij gevoegde appelschriftuur, waarvan hof kennis heeft genomen, worden aangemerkt als stelbrief? 2. Was hof gehouden te beslissen op getuigenverzoeken in appelschriftuur? HR:...

ECLI:NL:HR:2023:1463 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/03956
Published on 17-10-2023
Mensenhandel m.b.t. drie vrouwen in prostitutie (art. 273f Sr) en gewoontewitwassen van inkomsten uit mensenhandel (art. 420bis.1.b jo. 420ter.1 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. 1. Bewijsklacht mensenhandel. Is sprake van ‘misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht’, ‘misbruik van kwetsbare positie’ en (oogmerk van) uitbuiting? 2. Kwalificatie-uitsluitingsgrond witwasse...

ECLI:NL:HR:2023:1465 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/02657
Published on 17-10-2023
Moord en pogingen tot moord (art. 289 Sr) en voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM). Post-Keskin. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in hoger beroep herhaald getuigenverzoek op de grond dat verdediging door niet horen van getuige redelijkerwijs niet in haar belangen is geschaad. HR herhaalt relevante overwegingen uit uitspraak van EHRM in zaak Keskin tegen Nede...

ECLI:NL:HR:2023:1445 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/05272
Published on 17-10-2023
Diamantroof op Schiphol in 2005. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr. 1. Kon hof oordelen dat legale herkomst van cafetaria kan worden uitgesloten en dat cafetaria dus met crimineel geld is verworven? 2. Bewijsklacht opzet op gewoontewitwassen. 3. Moet gehele onderneming door vermenging als van misdrijf afkomstig worden aangemerkt? 4. Bewijsklacht “een gewoonte maken...

ECLI:NL:HR:2023:1461 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/05232
Published on 17-10-2023
Diamantroof op Schiphol in 2005. Medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2 Sr) en voorhanden hebben van vuurwapen, munitie en explosieven (art. 26.1 WWM). 1. Post-Keskin. Gebruik voor het bewijs van uitlatingen van medeverdachte in WOD-traject en 2 medeverdachten in OVC-gesprekken onverenigbaar met art. 6 EVRM, nu verdediging door beroep op verschoningsrecht geen behoorlijke en effectieve moge...

ECLI:NL:HR:2023:1414 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/03570
Published on 17-10-2023
Valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) door in februari 2000 met gestolen creditcard verschillende betalingen te doen bij benzinestations en daartoe verkoopbonnen te voorzien van valse handtekening, art. 225.1 Sr. 1. Verjaring, art. 70.1.3 en 72.1 Sr. Is 12 jaren na verstekmededeling uitspraak hof van 25-3-2004 enige daad van vervolging verricht? 2. Verjaring en overschrijding redelijke ter...

ECLI:NL:HR:2023:1422 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/02801
Published on 17-10-2023
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr) en weigeren medewerking te verlenen aan ademonderzoek (art. 163.2 WVW 1994). 1. Is ’s hofs beslissing in het openbaar uitgesproken, nu uitspraak p-v ontbreekt? Art. 362.1 Sv. 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet...

ECLI:NL:HR:2023:1464 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/04662
Published on 17-10-2023
Opzettelijk 3 minderjarige kinderen onttrekken aan gezag van hun moeder door hen in Turkije te houden en niet mee te werken aan hun terugkeer, art. 279.2 Sr. Vordering benadeelde partij. Diende hof bij vaststelling van hoogte van door b.p. geleden materiële schade rekening te houden met bedrag dat b.p. uit “crowdfunding” heeft verkregen? Art. 6:100 BW. Hof heeft kennelijk geoordeeld dat het nie...

ECLI:NL:HR:2023:1462 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/05226
Published on 17-10-2023
Diamantroof op Schiphol in 2005. Medeplegen diefstal met geweld en medeplegen poging tot diefstal met geweld, art. 312.2 (jo. 45) Sr. Post-Keskin. Gebruik voor het bewijs van uitlatingen van medeverdachte in OVC-gesprekken onverenigbaar met art. 6 EVRM, nu verdediging door beroep op verschoningsrecht geen behoorlijke en effectieve mogelijkheid heeft gehad medeverdachte te ondervragen t.a.v. die...

ECLI:NL:HR:2023:1443 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/05218
Published on 17-10-2023
Diamantroof op Schiphol in 2005. Medeplegen diefstal met geweld en medeplegen poging tot diefstal met geweld, art. 312.2 (jo. 45) Sr. Overschrijding redelijke termijn in feitelijke aanleg. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2008:BD2578 inhoudende dat beroep op overschrijding redelijke termijn niet voor het eerst in cassatie kan worden gedaan. Volgens p-v van tz. in hoger beroep van 03-01...

ECLI:NL:HR:2023:1295 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/00998
Published on 17-10-2023
Drievoudige moord in Scheveningse bosjes en op Brunssummerheide in 2019, art. 289 Sr. TBS met dwangverpleging opgelegd. 1. Voorbedachte raad en psychische stoornis. 2. Toerekenbaarheid van bewezenverklaarde feiten aan verdachte en beroep op ontoerekenbaarheid a.b.i. art. 39 Sr. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2013:963 m.b.t. voorbedachte raad en motiveringsplicht rechter. Opvat...

ECLI:NL:HR:2023:1424 Hoge Raad, 17-10-2023, 21/03315
Published on 17-10-2023
Mishandeling, meermalen gepleegd (art. 300.1 Sr). Vordering benadeelde partij. Heeft b.p. als rechtstreeks gevolg van bewezenverklaard handelen van verdachte immateriële schade geleden? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:1987:AD0065 Hoge Raad, 24-11-1987, 81342
Published on 16-10-2023
-

ECLI:NL:HR:1984:AC8546 Hoge Raad, 16-10-1984, 77161
Published on 16-10-2023
Medeplegen vervaardigen van methamfetamine, art. 2.D Opiumwet. 1. Bewijsklacht, art. 422.2 Sv. Kon hof ttz. in eerste aanleg afgelegde verklaring van getuige-deskundige voor bewijs gebruiken, nu verklaring ttz. in hoger beroep niet is voorgelezen? 2. Onttrekking aan het verkeer van wit poeder uit 13 plastic zakjes en witte substantie uit plastic trechter, art. 36a (oud) en 33b Sr. Ad 1. Hof he...

ECLI:NL:HR:2023:1421 Hoge Raad, 10-10-2023, 22/03724
Published on 10-10-2023
Diefstallen van levensmiddelen uit supermarkten (zaken A en B), art. 310 Sr. ISD-maatregel opgelegd, art. 38m Sr. Is aan alle in art. 38m.1.2 Sr gestelde voorwaarden voor oplegging van ISD-maatregel voldaan? Rechter die in art. 38m.1 Sr bedoelde ISD-maatregel oplegt, moet er in motivering van zijn beslissing blijk van geven dat aan alle in die bepaling gestelde voorwaarden is voldaan. Meer in h...

ECLI:NL:HR:2023:1419 Hoge Raad, 10-10-2023, 22/02860
Published on 10-10-2023
Voorbereiding van moord op partner van zijn ex-echtgenote door vuurwapen te kopen van verbalisant (politie informant), art. 46 jo. 289 Sr. Post-Keskin. Afwijzingen bij tussenarrest en bij eindarrest van (voorwaardelijke) verzoeken tot horen van verbalisant als getuige o.g.v. noodzaakcriterium. Afwijzingen verenigbaar met recht op eerlijk proces? 1. Afwijzing bij tussenarrest van bij e-mail geda...

ECLI:NL:HR:2023:1367 Hoge Raad, 10-10-2023, 22/01919
Published on 10-10-2023
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto onder vennootschap in het kader van strafrechtelijk onderzoek tegen zoon van klager t.z.v. verdenking van medeplegen handel in precursoren en cocaïne en deelnemen aan criminele organisatie. Heeft Rb juiste maatstaf toegepast? Art. 94a.4 en 94.5 Sv. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1366 Hoge Raad, 10-10-2023, 21/04511
Published on 10-10-2023
Medeplegen woninginbraak (art. 311.1 Sr) en beschadiging benzinepomp (art. 350.1 Sr). Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1409 Hoge Raad, 10-10-2023, 22/00693
Published on 10-10-2023
OM-cassatie. Beklag, beslag ex 94a Sv op auto en loon onder klaagster t.l.v. haar echtgenoot t.z.v. verdenking van verduistering met het oog op aan hem op te leggen ontnemingsmaatregel (€ 375.000). Derdenbeslag. Rb (enkelvoudige kamer) heeft klaagschrift gegrond verklaard door te overwegen dat auto van klaagster en haar maandelijkse loonontvangsten weliswaar deel uitmaken van gemeenschapsvermog...

ECLI:NL:HR:2023:1420 Hoge Raad, 10-10-2023, 22/02557
Published on 10-10-2023
Doodslag op kickbokstrainer (art. 287 Sr). Noodweer, proportionaliteitseis. Staat twee keer schieten door verdachte in redelijke verhouding tot aanval van slachtoffer en betrokkene 1 op verdachte en betrokkene 2 en zijn gezin? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2016:456 m.b.t. proportionaliteitseis. Hof heeft geoordeeld dat sprake was van een (onmiddellijk dreigend gevaar voor) ogenblik...

ECLI:NL:HR:2023:1411 Hoge Raad, 10-10-2023, 21/02125
Published on 10-10-2023
Mishandeling (art. 300 Sr). Noodweer, proportionaliteitseis. Staat wurggreep van verdachte in redelijke verhouding tot kopstoot van aangever? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1410 Hoge Raad, 10-10-2023, 21/04256
Published on 10-10-2023
Overschrijding maximumsnelheid op snelweg, art. 62 jo. bord A1 RVV 1990. Afwijzing verzoek tot bekijken/voeging van bodycambeelden o.g.v. noodzaakcriterium, art. 328 Sv. Hof heeft verzoek tot bekijken van bodycambeelden kennelijk en niet onbegrijpelijk opgevat als verzoek tot voeging van (proces)stuk a.b.i. art. 328 Sv. Maatstaf bij beoordeling van verzoek tot voeging van stukken bij processtuk...

ECLI:NL:HR:2023:1412 Hoge Raad, 10-10-2023, 21/03119
Published on 10-10-2023
Poging tot doodslag door ander, die op de grond ligt, tegen zijn hoofd te schoppen en met 2 benen op zijn hoofd te springen (art. 287 Sr). 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM in verband met ernstige nalatigheid in voorbereidend onderzoek door zendmastgegevens van telefoon van verdachte te frustreren, art. 359a Sv. 2. Bewijsklachten opzet. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1408 Hoge Raad, 10-10-2023, 21/02692
Published on 10-10-2023
Eenvoudige belediging, aangedaan aan openbaar gezag (art. 266.1, 267.1 (oud) en 267.3 Sr) door in e-mails beschuldigingen te uiten dat basisteam van politie corrupt is. Verandering van wetgeving, art. 1.2 Sr. Is wijziging van art. 267 Sr per 1 januari 2020 een verandering van wetgeving die ten gunste van verdachte werkt? HR ambtshalve (n.a.v. opmerkingen in CAG): Feit betreft belediging van “ba...

ECLI:NL:HR:2023:1413 Hoge Raad, 10-10-2023, 22/00037
Published on 10-10-2023
Witwassen geldbedrag (€ 176.000), art. 420bis.1.b Sr. 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. gebrek aan bewijs van wetenschap van verdachte van criminele herkomst van geld, art. 359.2 Sv. 2. Verbeurdverklaring auto, art. 33a.1.c Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:1341 Hoge Raad, 03-10-2023, 22/00157
Published on 09-10-2023
Medeplegen van onbruikbaar maken van beschoeiing, meermalen gepleegd (art. 350.1 Sr). Heeft hof verzuimd te beslissen op verzoek dat verdediging op tz. in h.b. heeft gedaan tot houden van schouw? Verzoek dat verdediging heeft gedaan, is verzoek tot houden van schouw a.b.i. art. 318 jo. 328 Sv, zodat uitdrukkelijke beslissing op verzoek was vereist. P-v van tz. in h.b. en ook uitspraak van hof h...

ECLI:NL:HR:2023:1309 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05185
Published on 04-10-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit grootschalige hennepteelt. Methode van uitgebreide kasopstelling, art. 36e.3 Sr. Heeft hof verzuimd te beslissen op voorwaardelijk getuigenverzoek? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/05183, 21/05198 en 22/01747P.

ECLI:NL:HR:2023:1310 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05198
Published on 04-10-2023
Medeplegen bewerken groot aantal hennepplanten (art. 3.B jo. 11.5 Opiumwet), medeplegen hennepteelt in uitoefening van beroep of bedrijf (art. 3.B jo. 11.3 Opiumwet), medeplegen diefstal d.m.v. verbreking van elektriciteit (art. 311.1 Sr), verkopen, afleveren en vervoeren hennepstekken in uitoefening van beroep of bedrijf (art. 3.B jo. 11.5 Opiumwet), voorhanden hebben vuurwapen, patroonmagazij...

ECLI:NL:HR:2023:1308 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05183
Published on 04-10-2023
Medeplegen bewerken groot aantal hennepplanten (art. 3.B jo. 11.5 Opiumwet) en (medeplegen) hennepteelt in uitoefening van beroep of bedrijf (art. 3.B jo. 11.3 Opiumwet). Onttrekking aan het verkeer van gripzakken, kleine scharen met hennephars en zak “hennepzkn/compostzkn/handschoenen” (art. 36c Sr). ’s Hofs oordeel dat de genoemde aan het verkeer onttrokken verklaarde voorwerpen van zodanige ...

ECLI:NL:HR:2023:1331 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/04822
Published on 04-10-2023
Caribische zaak. Medeplegen ambtelijke corruptie in Curaçao, art. 2:351 SrC. 1. Schending art. 6 EVRM wegens afwijzing verzoek van verdachte om zich te laten bijstaan door niet bij hof ingeschreden (Nederlandse) advocaat (art. 57 SvC)? 2. Verwerping alternatief scenario. HR: art. 81.1 RO onder verwijzing naar HR:2023:1329. Samenhang met 21/04820 C, 21/04821 C en 22/02722 C.

ECLI:NL:HR:2023:1330 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/04821
Published on 04-10-2023
Caribische zaak. Medeplegen ambtelijke corruptie in Curaçao, art. 2:351 SrC. 1. Schending art. 6 EVRM wegens afwijzing verzoek van verdachte om zich te laten bijstaan door niet bij hof ingeschreden (Nederlandse) advocaat (art. 57 SvC)? 2. Verwerping alternatief scenario. HR: art. 81.1 RO onder verwijzing naar HR:2023:1329. Samenhang met 21/04820 C, 21/04822 C en 22/02722 C.

ECLI:NL:HR:2023:1356 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05279
Published on 04-10-2023
Omkoping douaneambtenaar (art. 177.1.1 Sr) en witwassen van geldbedrag (art. 420bis.1.b Sr). 1. Bewijsklachten witwassen. Motivering bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ a.b.i. art. 420bis.1.b Sr en uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. herkomst van geldbedrag. 2. Bewijsklacht pleegperiode omkoping ambtenaar. 3. Bewijsklacht omkoping ambtenaar. Uos dat uit feiten en omstandigheden zoal...

ECLI:NL:HR:2023:1365 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05397
Published on 03-10-2023
Deelname aan criminele organisatie die zich bezighield met invoer van cocaïne via Rotterdamse haven (art. 11b Opiumwet) en medeplegen voorbereidingshandelingen invoer van cocaïne (art. 10a.1 jo. 10.5 Opiumwet). Post-Keskin. Vinden verklaringen van medeverdachten, die zich op hun verschoningsrecht hebben beroepen toen zij als getuigen werden gehoord, voldoende steun in ander bewijsmateriaal en i...

ECLI:NL:HR:2023:1351 Hoge Raad, 03-10-2023, 22/00159
Published on 03-10-2023
Medeplegen van onbruikbaar maken van beschoeiing, meermalen gepleegd (art. 350.1 Sr). Heeft hof verzuimd te beslissen op verzoek dat verdediging op tz. in h.b. heeft gedaan tot houden van schouw? Middel slaagt om redenen vermeld in HR:2023:1341. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 22/00157.

ECLI:NL:HR:2023:1311 Hoge Raad, 03-10-2023, 22/01747
Published on 03-10-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit grootschalige hennepteelt. Methode van uitgebreide kasopstelling, art. 36e.3 Sr. Overschrijding redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met vermindering van betalingsverplichting met € 5.000 bij schatting w.v.v. op € 116.029? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/05183, 21/05185P en 21/05198.

ECLI:NL:HR:2023:1363 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/03469
Published on 03-10-2023
Schuldwitwassen (meermalen gepleegd), art. 420quater.1.b Sr. Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 432.1.b en 432.3 Sv. Brengt aanwezigheid van gemachtigde raadsman op eerdere tz. in hoger beroep, die voor bepaalde tijd is geschorst, mee dat voor instellen van cassatieberoep een termijn van 14 dagen geldt, als raadsman noch verdachte op nadere tz. in h.b. verschijnt? Art. 432.1.b Sv brengt met ...

ECLI:NL:HR:2023:1340 Hoge Raad, 03-10-2023, 22/01861
Published on 03-10-2023
(Medeplegen) (poging tot) afpersing (art. 317.1 jo. 312.2 Sr), medeplegen valsheid in geschrift (art. 225.1 en 225.2 Sr), mishandeling met voorbedachte raad (art. 301.1 Sr), medeplegen zware mishandeling met voorbedachte raad (art. 303.1 Sr), medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr) en als leider deelnemen aan criminele organisatie (motorclub) (art. 140.4 Sr). 1. Ontvankelijkheid cassat...

ECLI:NL:HR:2023:1306 Hoge Raad, 03-10-2023, 22/01795
Published on 03-10-2023
Als leider deelnemen aan criminele organisatie (motorclub), art. 140.4 Sr. 1. Afwijzing verzoek tot horen van 2 getuigen en gebruik voor bewijs van PGP-berichten. 2. Afwijzing verzoek tot horen van 3 getuigen. 3. Afwijzing verzoek om processtukken. 4. Bewijsklacht geweldsoogmerk van organisatie. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat vermeende incidenten niet aan bewijs kunnen bijdragen. 5. Bew...

ECLI:NL:HR:2023:1362 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05369
Published on 03-10-2023
Medeplegen afpersing van voormalig lid van motorclub, art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr. 1. Verweer dat schendingen van Aanwijzing auditief en audiovisueel registeren van verhoren hadden moeten leiden tot n-o van OM dan wel tot bewijsuitsluiting. 2. Afwijzing getuigenverzoek. 3. Redelijke termijn in eerste aanleg en in hoger beroep. Heeft hof toepasselijk toetsingskader miskend? HR: art. 81.1 RO. Same...

ECLI:NL:HR:2023:1350 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05355
Published on 03-10-2023
Medeplegen afpersing (art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr) en medeplegen poging tot zware mishandeling (art. 302.1 Sr) van voormalig lid van motorclub. 1. Afwijzing getuigenverzoeken en gebruik van getuigenverklaring en Whatsapp-gesprekken voor bewijs. 2. Verweer dat schendingen van Aanwijzing auditief en audiovisueel registeren van verhoren hadden moeten leiden tot n-o van OM dan wel tot bewijsuitsluiti...

ECLI:NL:HR:2023:1346 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05329
Published on 03-10-2023
Medeplegen afpersing van voormalig lid van motorclub, art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr. 1. Verweer dat schendingen van Aanwijzing auditief en audiovisueel registeren van verhoren hadden moeten leiden tot n-o van OM dan wel tot bewijsuitsluiting. 2. Bewijsklacht. Heeft hof de verklaringen van aangever betrouwbaar geacht op de enkele grond dat het om tegenstrijdigheden op onderdelen of detailniveau zou ...

ECLI:NL:HR:2023:1345 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05285
Published on 03-10-2023
Medeplegen afpersing van voormalig lid van motorclub, art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr. 1. Verweer dat schendingen van Aanwijzing auditief en audiovisueel registeren van verhoren hadden moeten leiden tot n-o van OM dan wel tot bewijsuitsluiting. 2. Redelijke termijn in eerste aanleg en in hoger beroep. Heeft hof toepasselijk toetsingskader miskend? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/05260, 21/05329, ...

ECLI:NL:HR:2023:1344 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05260
Published on 03-10-2023
(Medeplegen) afpersing van voormalige leden van motorclub, art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr. 1. Verweer dat schendingen van Aanwijzing auditief en audiovisueel registeren van verhoren hadden moeten leiden tot n-o van OM dan wel tot bewijsuitsluiting. 2. Redelijke termijn in eerste aanleg en in hoger beroep. Heeft hof toepasselijk toetsingskader miskend? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/05285, 21/05...

ECLI:NL:HR:2023:1353 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/04289
Published on 03-10-2023
Verduistering in dienstbetrekking door zich als penningmeester geld (€ 22.859), dat toebehoort aan supportersvereniging van betaald voetbalclub, toe te eigenen, art. 322 Sr. Bewijsklacht. Heeft verdachte “uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking” gehandeld, nu sprake is van vrijwilligerswerk? Van persoonlijke dienstbetrekking a.b.i. art. 322 Sr is sprake als iemand werkzaam is in onder...

ECLI:NL:HR:2023:1360 Hoge Raad, 03-10-2023, 22/01914
Published on 03-10-2023
Jeugdzaak. Beslissing penitentiaire kamer hof tot verlenging van maatregel tot plaatsing in inrichting voor jeugdigen, art. 6:6:31 Sv. Ontvankelijkheid cassatieberoep. O.g.v. art. 6:6:1.1 en 6:6:7 Sv staat tegen rechterlijke beslissingen inzake tenuitvoerlegging geen gewoon rechtsmiddel open, v.zv. in hoofdstuk 6 van Boek 6 van dat wetboek niet anders is bepaald. Tegen beslissing a.b.i. art. 6:...

ECLI:NL:HR:2023:1329 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/04820
Published on 03-10-2023
Caribische zaak. Medeplegen ambtelijke corruptie in Curaçao, art. 2:351 SrC. Schending art. 6 EVRM wegens afwijzing verzoek van verdachte om zich te laten bijstaan door niet bij hof ingeschreven (Nederlandse) advocaat (art. 57 SvC)? Hof heeft vastgesteld dat verdachte zich ttz. heeft laten bijstaan door advocaat uit Curaçao naar zijn keuze en dat deze raadsman ttz. niet te kennen heeft gegeven ...

ECLI:NL:HR:2023:1332 Hoge Raad, 03-10-2023, 22/02722
Published on 03-10-2023
Caribische zaak. Medeplegen ambtelijke corruptie in Curaçao, art. 2:351 SrC. Bewijsklacht medeplegen. Mocht hof vonnis in eerste aanleg bevestigen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/04820 C, 21/04821 en 21/04822 C.

ECLI:NL:HR:2023:1349 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/02897
Published on 03-10-2023
Diefstal d.m.v. valse sleutel door met pinpas en pincode van bejaarde buurman diverse malen geldbedragen uit geldautomaten te halen, art. 311.1.5 Sr. Post-Keskin, overleden getuige. Heeft hof in strijd met het door art. 6 EVRM gewaarborgde recht op eerlijk proces verklaringen van overleden getuige (buurman) voor bewijs gebruikt, terwijl verdediging t.a.v. buurman niet ondervragingsrecht heeft k...

ECLI:NL:HR:2023:1357 Hoge Raad, 03-10-2023, 22/02853
Published on 03-10-2023
Beschikking dwangbevel, verzet tegen dwangbevel a.b.i. art. 6:4:5.3 Sv. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Niet voldaan aan verplichting tot consignatie. O.g.v. art. 6:4:5.3 Sv is veroordeelde in zijn cassatieberoep alleen ontvankelijk na voorafgaande consignatie (zekerheidstelling) van nog verschuldigd bedrag en van kosten op griffie van gerecht dat beschikking heeft gegeven of waartoe rechter b...

ECLI:NL:HR:2023:1347 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05344
Published on 03-10-2023
Medeplegen afpersing van voormalig lid van motorclub, art. 317.1 jo. 312.2 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten. HR: Om redenen vermeld in CAG faalt middel. CAG: Hof heeft uit bewijsvoering kunnen afleiden dat (i) aangever door geweld of bedreiging met geweld is gedwongen tot afgifte van zak hennep, (ii) sprake was van voltooide afpersing en (iii) er causaal verband was tussen handel...

ECLI:NL:HR:2023:1355 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/02572
Published on 03-10-2023
Medeplegen uitvoer cocaïne en amfetamine in smokkelauto naar Zweden (art. 2.A Opiumwet), medeplegen voorbereidingshandelingen invoer cocaïne vanuit Peru (art. 10a.1 jo. 10.5 Opiumwet), deelneming aan criminele organisatie (art. 11b Opiumwet) en gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Motivering bewezenverklaringen. Bevat aanvulling op verkort arrest de inhoud van ...

ECLI:NL:HR:2023:1364 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/02455
Published on 03-10-2023
Medeplegen uitvoer cocaïne en amfetamine in smokkelauto naar Zweden (art. 2.A Opiumwet) en deelneming aan criminele organisatie (art. 11b Opiumwet). 1. Bewijsklacht medeplegen uitvoer harddrugs. 2. Verweer dat verdachte in veronderstelling verkeerde dat drugstransport hasj betrof i.p.v. harddrugs. 3. Strafmotivering (gevangenisstraf van 47 maanden). Strafmaatverweer, inhoudende verzoek rekening...

ECLI:NL:HR:2023:1269 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/02282
Published on 03-10-2023
Medeplegen mishandeling door na het verlaten van shoarmazaak een ander, die achter het stuur van zijn auto zit, meermalen tegen zijn hoofd te slaan, art. 300.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. bewijsvoering, art. 359.2 Sv. HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: V.zv. aangevoerde als uos dient te worden aangemerkt, ligt motive...

ECLI:NL:HR:2023:1358 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/02449
Published on 03-10-2023
Openlijke geweldpleging tegen ex-zwager (art. 141.1 Sr). 1. Beroep op ontbreken van wederrechtelijkheid o.g.v. burgeraanhouding in de zin van art. 53 Sv. 2. Noodweerexces. Heeft hof de verwerping van beroep op noodweerexces toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02450.

ECLI:NL:HR:2023:1359 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/02450
Published on 03-10-2023
Openlijke geweldpleging tegen ex-zwager (art. 141.1 Sr). 1. Beroep op ontbreken van wederrechtelijkheid o.g.v. burgeraanhouding in de zin van art. 53 Sv. 2. Noodweerexces. Heeft hof de verwerping van beroep op noodweerexces toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02449.

ECLI:NL:HR:2023:1348 Hoge Raad, 03-10-2023, 21/05359
Published on 03-10-2023
Voorhanden hebben van boksbeugel (art. 13.1 WWM). 1. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. 2. Kan het voorwerp dat verdachte voorhanden had worden aangemerkt als boksbeugel i.d.z.v. art. 2.1 cat. I onder 3 WWM? HR: art. 81.1 RO.