Rulings Supreme Court

Here you will find an overview of recent rulings by the Dutch Supreme Court. The rulings are available in Dutch only.

ECLI:NL:HR:2021:219 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/05087
Published on 17-02-2021
Verwerping van het verweer dat er sprake is van schending van het una via beginsel en het ne bis in idem beginsel. Casus: verdachte is (als natuurlijk persoon) door de Belastingdienst o.g.v. de Invorderingswet 1990 aansprakelijk gesteld voor aan de rechtspersoon opgelegde naheffingsaanslagen omzetbelasting en vergrijpboetes. Eerst na die aansprakelijkstelling is verdachte (als feitelijk leiding...

ECLI:NL:HR:2021:235 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/04886
Published on 17-02-2021
Geen p-v van de tz in h.b. opgemaakt, art. 326.1 Sv. De raadsman van verdachte heeft o.g.v. art. 4.3.6.3 Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden verzocht om toezending van het p-v. Bij de aan HR toegezonden stukken bevindt zich dat p-v niet, maar wel een brief van griffier van hof op grond waarvan moet worden aangenomen dat geen p-v is opgemaakt. HR merkt n.a.v. CAG op dat art. 83 RO HR de be...

ECLI:NL:HR:2021:254 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/04194
Published on 17-02-2021
Medeplegen beschadiging bedrijfspand t.g.v. hennepteelt, art. 350.1 Sr. 1. Bewijsklachten. 2. Vordering b.p. Zijn kosten voor opruim- en schoonmaakwerkzaamheden, herstelwerk en vervanging van sloten en vloerbedekking voldoende onderbouwd en aan te merken als rechtstreekse schade? 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. en 2. HR: art. 8...

ECLI:NL:HR:2021:123 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02618
Published on 17-02-2021
Medeplegen van opzettelijk binnen het douanegebied brengen van onveraccijnsde sigaretten en rooktabak en het opzettelijk nalaten daarvan aangifte te doen (art. 10:1 Adw). Bewijsklacht; o.a. t.a.v. oogmerk verdachte. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:239 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/04750
Published on 17-02-2021
Medeplegen (poging tot) oplichting van hoogbejaarde personen (meermalen gepleegd) d.m.v. babbeltruc (art. 326.1 Sr). 1. Bewijsklachten. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv telkens gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:124 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02620
Published on 16-02-2021
Medeplegen van witwassen van een zeilschip begaan door een rechtspersoon (art. 420bis Sr, art. 51 Sr.): 1. Diverse klachten m.b.t. bewijsvoering witwassen, 2. Strafmotivering. Suggereert hof met strafmotivering dat verdachte zich toch schuldig heeft gemaakt aan feit waarvan hij is vrijgesproken? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:119 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02496
Published on 16-02-2021
Medeplegen van witwassen van een zeilschip (art. 47 jo. 420bis Sr) 1. Bewezenverklaring innerlijk tegenstrijdig? en 2. Bewijsklacht verweren en voorhanden hebben zeilschip; uit eigen misdrijf afkomstig voorwerp? HR: art. 81.1.RO. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:118 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02490
Published on 16-02-2021
Medeplegen van verlengde uitvoer van een zeer grote hoeveelheid MDMA naar Engeland (art. 2.A Opiumwet), medeplegen van uitvoer van een grote hoeveelheid LSD naar Zuid-Afrika (art. 2.A Opiumwet), medeplegen invoer grote hoeveelheid hennep uit Zuid-Afrika (art. 3.A Opiumwet) en aanwezig hebben van hennep (art. 3.C Opiumwet). 1. Bewijsklacht bijdrage van voldoende gewicht aan ten vervoer aanbieden...

ECLI:NL:HR:2021:242 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02361
Published on 16-02-2021
Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak, art. 311 Sr. Middel over het tezamen en in vereniging plegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02313.

ECLI:NL:HR:2021:241 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02331
Published on 16-02-2021
Middel over opzettelijk aanwezig hebben van hennep(gruis), art 3.C Opiumwet. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:240 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02208
Published on 16-02-2021
Babbeltrucs waarvan telkens (hoog)bejaarde vrouwen het slachtoffer zijn geworden. 1. Diverse (bewijs)klachten tegen bewezenverklaring (medeplegen van) diefstal, medeplegen (poging) oplichting en de gebruikte schakelbewijsconstructie. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1 en 2. HR: art. 81.1 RO en bepaalt dat met toepassing van art. 6:4...

ECLI:NL:HR:2021:121 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02503
Published on 16-02-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:216 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02501
Published on 16-02-2021
Medeplegen van verlengde uitvoer MDMA naar Groot-Brittannië (art. 2.A Opiumwet), hennepkwekerij in een woning (art. 3.B Opiumwet en art. 3.C Opiumwet), diefstal van stroom (art. 310 Sr) en witwassen van een geldbedrag (art. 420bis Sr). O.a.v. boksbeugel en een wapenstok, soortgelijke feiten a.b.i. art. 36d Sr? HR: HR herhaalt relevante overweging uit ECLI:NL:HR:1997:ZC9322 m.b.t. ‘soortgelijke...

ECLI:NL:HR:2021:120 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02502
Published on 16-02-2021
Medeplegen witwassen van een zeilschip (art. 47 jo. 420bis Sr) en voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM). 1. Diverse (bewijsklachten) bewezenverklaring witwassen en 2. Ten onrechte kwalificeren van het voorhanden hebben van diverse soorten patroonhulzen als handelen i.s.m. art. 26 WWM? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:236 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/05668
Published on 16-02-2021
Jeugdzaak. Werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, art. 180 Sr. Verwerping verweer dat de aanhouding niet “op heterdaad” was waardoor de aanhouding voor mishandeling onrechtmatig was en de verbalisanten daardoor niet in de rechtmatige uitoefening van de bediening waren. HR herhaalt relevante overweging uit ECLI:NL:HR:2014:2919. Het hof heeft vastgesteld dat verbalisant A via ...

ECLI:NL:HR:2021:228 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/05742
Published on 16-02-2021
1. Van de vrijheid beroofd houden, art. 282.1 Sr en 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Casus: verdachte, een Irakese rechter bij het Iraakse Hoge Strafhof, heeft een internationaal vals arrestatiebevel tegen zijn toenmalige schoonzoon van wie zijn dochter wilde scheiden doen uitvaardigen , waardoor deze in NL is klemgereden en een uur l...

ECLI:NL:HR:2021:122 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02526
Published on 16-02-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 8 andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:125 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02621
Published on 16-02-2021
Medeplegen van voorbereidingshandelingen m.b.t. invoer cocaïne (art. 10.5 Opiumwet) en het voorhanden hebben van een revolver (art. 26.1 WWM). 1. Motivering afwijzing getuigenverzoek en 2. Motiveringsklacht welke ‘andere hand-of spandiensten’ verdachte zou hebben verricht ten einde het feit a.b.i. art. 10.5 Opiumwet voor te bereiden. HR: art. 81.1. RO. Samenhang met acht andere zaken.

ECLI:NL:HR:2021:229 Hoge Raad, 16-02-2021, 20/00053
Published on 16-02-2021
Verbeurdverklaring, art. 33a Sr. Het hof heeft geen vaststellingen gedaan waaruit kan volgen dat het bewezenverklaarde met behulp van deze voorwerpen is begaan c.q. dat een van de bedoelde voorwerpen is gebruikt in verband met de bewezenverklaarde feiten. Het cassatiemiddel is in zoverre terecht voorgesteld. HR zal om redenen van doelmatigheid de zaak met betrekking tot deze voorwerpen zelf afd...

ECLI:NL:HR:2021:232 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/03618
Published on 16-02-2021
Slagende bewijsklacht opzetheling, nu m.u.v., een voorwerp, van de overige voorwerpen de bewezenverklaring niet uit de gebruikte bewijsvoering kan worden afgeleid. De HR neemt daarbij in aanmerking dat het hof niet m.b.t. de hier bedoelde aangetroffen goederen heeft vastgesteld dat verdachte daarover beschikte of zich bewust was van de aanwezigheid daarvan in de woning. Evenmin heeft het hof va...

ECLI:NL:HR:2021:204 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/01836
Published on 16-02-2021
Kraken van een gebouw (art. 138a Sr). Middelen over 1. Begrip ‘right to home’ a.b.i. art. 8 EVRM en 2. verwerping verweer dat sprake is geweest van strafrechtelijke ontruiming a.b.i. art. 551a Sv. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01813 en 12 andere zaken, waarin de conclusie nog volgt.

ECLI:NL:HR:2021:203 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/01813
Published on 16-02-2021
Kraken van een gebouw (art. 138a Sr). Middelen over 1. Begrip ‘right to home’ a.b.i. art. 8 EVRM en 2. verwerping verweer dat sprake is geweest van strafrechtelijke ontruiming a.b.i. art. 551a Sv. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01836 en 12 andere zaken, waarin de conclusie nog volgt.

ECLI:NL:HR:2021:231 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/02121
Published on 16-02-2021
Voorbereiding terroristisch misdrijf (art. 134a jo. 157 jo. 176a jo. 288a, jo. 289 jo. 289a Sr), het verschaffen van inlichtingen en verwerven van kennis tot het plegen van een terroristisch misdrijf (art. 134a Sr ), het voorhanden hebben van een automatisch vuurwapen en munitie met terroristisch oogmerk (art. 26.1 WWM jo. 83a Sr ) en het opzettelijk voorhanden hebben van een grote hoeveelheid ...

ECLI:NL:HR:2021:218 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/04191
Published on 16-02-2021
Medeplegen gekwalificeerde doodslag (art. 288 Sr) en medeplegen diefstal d.m.v. braak (art. 311.1 Sr). 1. Afwijzen verzoek om voeging in het dossier van “OM-journaal”, art. 328 Sv. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Maatstaf bij de beoordeling van dit verzoek is o.g.v. art. 315.1 Sv jo. art. 415 Sv of de noodzaak van het verzochte...

ECLI:NL:HR:2021:217 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/03499
Published on 16-02-2021
1. Medeplegen van gekwalificeerde doodslag bij een woningoverval te Gees (gemeente Coevorden), gvs 10 jr en TBS met dwangverpleging. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Bij de rechtbank was geen TBS opgelegd en in h.b. is geen TBS geëist. Vraag in cassatie is of het opleggen van TBS in strijd is met art. 6 EVRM nu de verdediging zic...

ECLI:NL:HR:2021:211 Hoge Raad, 16-02-2021, 19/03157
Published on 16-02-2021
Veroordeling van een agent die een nekklem heeft toegepast voor mishandeling met de dood tot gevolg. 1. Beroep op de strafuitsluitingsgrond van art. 42 Sr. 2. Middel b.p. wettelijke rente. Ad 1. HR: onder ‘mishandeling’ ex art. 300 Sr moet o.m. worden verstaan het opzettelijk aan een ander toebrengen van lichamelijk letsel of pijn zonder dat daarvoor een rechtvaardigingsgrond bestaat (vgl. ECL...

ECLI:NL:HR:1977:AB6982 Hoge Raad, 01-07-1977, 69006
Published on 12-02-2021
-

ECLI:NL:HR:1994:AD2076 Hoge Raad, 29-03-1994, 96305
Published on 11-02-2021
Voortgezette handeling van medeplegen invoer van cocaïne (art. 2.A Opiumwet) en deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM in vervolging wegens het op onjuiste wijze wijzigen van dagvaarding. 2. Had Hof aan vastgestelde schending van beginselen van goede procesorde (bij verhoor getuige in afwezigheid van verdediging) gevolg van n-o verklaring OM i...

ECLI:NL:HR:1998:ZD6926 Hoge Raad, 08-07-1998, 108.057
Published on 11-02-2021
Belastingfraude. Opzettelijk in zijn aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen een te laag belastbaar inkomen opgeven door bestuurder van Liechtensteinse Anstalt (meermalen gepleegd), art. 69 AWR. 1. Mocht hof ttz. in e.a. afgelegde verklaring van verdachte tot bewijs bezigen, nu verdachte ttz. in h.b. heeft verklaard dat herroeping van eerdere verklaring is ingegeven door ...

ECLI:NL:HR:2021:202 Hoge Raad, 09-02-2021, 19/05471
Published on 09-02-2021
Cassatie in belang der wet. Biometrisch ontgrendelen van inbeslaggenomen smartphone van verdachte om t.b.v. opsporingsonderzoek toegang te krijgen tot inhoud daarvan d.m.v. uitoefenen dwang door verdachte te boeien en zijn duim op vingerafdrukscanner van smartphone te plaatsen. Rb heeft geoordeeld dat verkrijgen van toegang tot smartphone aldus op rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden. 1. Vorm...

ECLI:NL:HR:2021:198 Hoge Raad, 09-02-2021, 20/00838
Published on 09-02-2021
Art. 416.2 Sv bij verstek na veroordeling t.z.v. rijden met ongeldig verklaard rijbewijs, art. 9.2 WVW 1994. Betekening dagvaarding in h.b. Dagvaarding in h.b. is aangeboden op ander huisnummer dan door verdachte opgegeven adres. In p-v van tz. in h.b. is adres A nr. 76 vermeld welk adres correspondeert met laatst opgegeven woon- of verblijfplaats in ID-staten SKDB, terwijl dagvaarding in h.b. ...

ECLI:NL:HR:2021:197 Hoge Raad, 09-02-2021, 20/00828
Published on 09-02-2021
Oplichting, art. 326 Sr, nalaten tijdig gegevens te verstrekken, art. 227b Sr. Overschrijding redelijke termijn in feitelijke instanties. Hof heeft geoordeeld dat sprake is van “een relatief geringe overschrijding” van “de redelijke termijn van de procedure als geheel” zodat kan worden volstaan met het constateren van die overschrijding. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BD...

ECLI:NL:HR:2021:196 Hoge Raad, 09-02-2021, 20/00441
Published on 09-02-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. Middel over afwijzing getuigenverzoek. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:195 Hoge Raad, 09-02-2021, 19/04988
Published on 09-02-2021
Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Middel m.b.t. oordeel hof dat verdachte wist dat geldbedragen uit enig misdrijf afkomstig waren. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04987.

ECLI:NL:HR:2021:194 Hoge Raad, 09-02-2021, 19/04987
Published on 09-02-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen gewoontewitwassen door omzetting geldbedrag. Methode van uitgebreide kasopstelling, art. 36e.2 (oud) en 36e.2 Sr. Motivering schatting w.v.v. d.m.v. bewezenverklaard medeplegen gewoontewitwassen. Hof heeft terecht tot uitgangspunt genomen dat geldbedrag van € 176.618 niet alleen al w.v.v. vormt doordat dit voorwerp was van bewezenverklaarde gewoontewitwas...

ECLI:NL:HR:2021:192 Hoge Raad, 09-02-2021, 19/00708
Published on 09-02-2021
Gewoontewitwassen van grote geldbedragen, art. 420ter Sr. Loopproces-verbaal inhoudende interpretaties en conclusies van verbalisant, na controle hof a.d.h.v. b.m., gebruikt voor bewijs. O.g.v. art. 359.3 Sv moet de beslissing dat tlgd. feit door verdachte is begaan, steunen op inhoud van b.m. die voor die beslissing redengevende f&o bevatten. Deze b.m. moeten in beginsel worden opgenomen in vo...

ECLI:NL:HR:2021:191 Hoge Raad, 09-02-2021, 19/00707
Published on 09-02-2021
Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, art. 225 Sr en medeplegen van oplichting, art. 326 Sr. 1. Klachten over verwerping uos m.b.t. strafoplegging en redelijke termijn in h.b. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR ambtshalve: HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur ka...

ECLI:NL:HR:2021:199 Hoge Raad, 09-02-2021, 20/02597
Published on 09-02-2021
Rolbeslissing. Beschikking, klaagschrift ex art. 164.8 WVW 1994 strekkende tot teruggave van ingevorderd rijbewijs. Aanzegging in cassatie rechtsgeldig betekend, nu aanzegging in penitentiaire inrichting via interne post is verzonden naar gedetineerde klager en niet in persoon aan hem is uitgereikt? HR: Op redenen vermeld in CAG heeft aanzegging a.b.i. art. 447.3 Sv niet op rechtsgeldige wijze ...

ECLI:NL:HR:2021:62 Hoge Raad, 09-02-2021, 19/04905
Published on 09-02-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepkwekerij. Middel over volledig toerekenen w.v.v. aan betrokkene bij medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04897 (niet gepubliceerd).

ECLI:NL:HR:2021:167 Hoge Raad, 09-02-2021, 19/03708
Published on 09-02-2021
Strafmotivering, art. 359.6 Sv. Hof heeft verdachte veroordeeld tot gevangenisstraf van 2 weken, maar strafoplegging bevat geen opgave van redenen die i.h.b. hebben geleid tot keuze van opleggen van vrijheidsbenemende straf. Dat is in strijd met art. 359.6 Sv. Verzuim leidt o.g.v. art. 359.8 Sv tot nietigheid (vgl. ECLI:NL:HR:2016:2191). Volgt partiële vernietiging t.a.v. strafoplegging en teru...

ECLI:NL:HR:2021:190 Hoge Raad, 09-02-2021, 20/01738
Published on 09-02-2021
Bedreiging met zware mishandeling door te spugen in de richting van vier verbalisanten, art. 285 Sr. 1. Konden gedragingen van verdachte bij verbalisanten in redelijkheid vrees doen ontstaan dat zij door besmetting met coronavirus zwaar lichamelijk letsel zouden kunnen oplopen? 2. Bewijsklacht opzet. HR ad 1 en 2: HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2005:AT3659 en ECLI:NL:HR:1984:...

ECLI:NL:HR:2021:160 Hoge Raad, 09-02-2021, 19/03515
Published on 09-02-2021
Kliko-moord. Medeplegen van moord, art. 289 Sr. Middelen over ontbreken behoorlijke en effectieve ondervragingsmogelijkheid van getuige en afwijzing voorwaardelijk verzoek tot houden van reconstructie. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:200 Hoge Raad, 09-02-2021, 20/03357
Published on 09-02-2021
Rolbeslissing. Beschikking, klaagschrift ex art. 164.8 WVW 1994 strekkende tot teruggave van ingevorderd rijbewijs. Aanzegging in cassatie rechtsgeldig betekend, nu aanzegging in penitentiaire inrichting via interne post is verzonden naar gedetineerde klager en niet in persoon aan hem is uitgereikt? HR: Op redenen vermeld in CAG heeft aanzegging a.b.i. art. 447.3 Sv niet op rechtsgeldige wijze ...

ECLI:NL:HR:2021:201 Hoge Raad, 09-02-2021, 20/02930
Published on 09-02-2021
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Britse nationaliteit) naar Australië t.z.v. zedendelicten begaan in jaren 80. 1. Is uitlevering ontoelaatbaar omdat recht tot strafvervolging o.g.v. wet die gold t.t.v. begaan van feiten door verjaring is vervallen, maar die door opheffen van verjaring van feit van art. 245 Sr naar huidige stand van Nederlands recht niet verjaren? 2. Onvoldoende duideli...

ECLI:NL:HR:2021:193 Hoge Raad, 09-02-2021, 20/03433
Published on 09-02-2021
Beklag tegen beslag op mobiele telefoon van kroongetuige in Marengo-proces onder Deken van Orde van Advocaten. Art. 552a Sv. Art. 98 Sv. Valt mobiele telefoon van kroongetuige geheel onder verschoningsrecht van Deken en/of van opvolgende raadslieden van kroongetuige en kan verschoningsgerechtigde als ‘kluis’ fungeren waarin informatie kan worden opgeslagen? Mobiele telefoon is door kroongetuige...

ECLI:NL:HR:2021:63 Hoge Raad, 09-02-2021, 20/00320
Published on 09-02-2021
Opzettelijk telen hennep, art. 3.B. Opiumwet en diefstal elektriciteit, art. 310 Sr. Bewijsklacht diefstal. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/00319 (niet gepubliceerd).

ECLI:NL:HR:2021:166 Hoge Raad, 09-02-2021, 19/03706
Published on 09-02-2021
Strafmotivering, art. 359.6 Sv. Hof heeft verdachte veroordeeld tot gevangenisstraf van 2 weken, maar strafoplegging bevat geen opgave van redenen die i.h.b. hebben geleid tot keuze van opleggen van vrijheidsbenemende straf. Dat is in strijd met art. 359.6 Sv. Verzuim leidt o.g.v. art. 359.8 Sv tot nietigheid (vgl. ECLI:NL:HR:2016:2191). Volgt partiële vernietiging t.a.v. strafoplegging en teru...

ECLI:NL:HR:2021:165 Hoge Raad, 09-02-2021, 19/03700
Published on 09-02-2021
Strafmotivering, art. 359.6 Sv. Hof heeft verdachte veroordeeld tot gevangenisstraf van 4 weken, maar strafoplegging bevat geen opgave van redenen die i.h.b. hebben geleid tot keuze van opleggen van vrijheidsbenemende straf. Dat is in strijd met art. 359.6 Sv. Verzuim leidt o.g.v. art. 359.8 Sv tot nietigheid (vgl. ECLI:NL:HR:2016:2191). Volgt partiële vernietiging t.a.v. strafoplegging en teru...

ECLI:NL:HR:2021:164 Hoge Raad, 09-02-2021, 20/00800
Published on 09-02-2021
Strafmotivering, art. 359.6 Sv. Hof heeft verdachte veroordeeld tot gevangenisstraf van 4 weken, waarvan 2 weken voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, maar strafmotivering bevat geen opgave van redenen die i.h.b. hebben geleid tot keuze van het opleggen van vrijheidsbenemende straf. Dat is in strijd met art. 359.6 Sv. Verzuim leidt o.g.v. art. 359.8 Sv tot nietigheid (vgl. ECLI:NL:HR:20...

ECLI:NL:HR:1981:AC7243 Hoge Raad, 16-06-1981, 72 659
Published on 03-02-2021
Papa Blanca arrest

ECLI:NL:HR:2021:162 Hoge Raad, 02-02-2021, 19/04632
Published on 02-02-2021
OM-cassatie. Vrijspraak medeplegen invoer van grote hoeveelheid cocaïne (art. 2.A Opiumwet), medeplegen voorbereiding van cocaïnetransport (art. 10a Opiumwet) en medeplegen vervoeren van cocaïne (art. 2.B Opiumwet) in 2007. Bewijsuitsluiting wegens ontbreken van mogelijkheid van contra-expertise op de grond dat in container aangetroffen materiaal vroegtijdig is vernietigd, waardoor geen tegenon...

ECLI:NL:HR:2021:159 Hoge Raad, 02-02-2021, 19/05126
Published on 02-02-2021
Verkrachting door fysiotherapeut, art. 242 Sr. 1. Bewijsklacht. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. 3. Schriftuur b.p. Motivering ’s hofs oordeel t.a.v. materiële schade. 4. Schriftuur b.p. Heeft hof verzuimd te beslissen op deel van vordering b.p. m.b.t. huishoudelijke hulp? 5. Schriftuur b.p. Motivering ’s hofs oordeel t.a.v. immateriël...

ECLI:NL:HR:2021:128 Hoge Raad, 02-02-2021, 19/03564
Published on 02-02-2021
Dood en zwaar lichamelijk letsel door schuld in het verkeer door als automobilist vanuit parkeerhaven de weg op te rijden om te keren ten gevolge waarvan aanrijding met motor is veroorzaakt, waardoor motorrijder is overleden en diens bijrijder ernstig gewond is geraakt, art. 6 WVW 1994. Schuld a.b.i. art. 6 WVW 1994? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO5822 m.b.t. schuld aa...

ECLI:NL:HR:2021:161 Hoge Raad, 02-02-2021, 19/04630
Published on 02-02-2021
OM-cassatie. Vrijspraak medeplegen invoer van grote hoeveelheid cocaïne (art. 2.A Opiumwet), medeplegen voorbereiding van cocaïnetransport (art. 10a Opiumwet) en medeplegen vervoeren van cocaïne (art. 2.B Opiumwet) in 2007 o.g.v. bewijsuitsluiting. Processuele voorvraag. Had cassatieberoep OM ex art. 433.1 Sv aan verdachte in persoon moeten worden aangezegd? HR: Op redenen vermeld in CAG kan za...

ECLI:NL:HR:2021:156 Hoge Raad, 02-02-2021, 19/02897
Published on 02-02-2021
Witwassen van geldbedragen van in totaal € 212.790, die verdachte heeft verworven, voorhanden gehad en overgedragen, art. 420bis.1.b Sr. Zijn geldbedragen afkomstig uit enig misdrijf? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:2352 m.b.t. bewijs van bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf” in witwasbepalingen. Hof heeft geoordeeld dat verdachte geen concrete, verifieerbare en ni...

ECLI:NL:HR:2021:140 Hoge Raad, 02-02-2021, 20/00052
Published on 02-02-2021
Verleiding van 16-jarige jongen met verstandelijke beperking door toentertijd 48-jarige verdachte, art. 248a Sr. 1. Vordering b.p. Mag verdachte, wiens vermogen onder bewind is gesteld en op wie schuldsaneringsregeling is toegepast, zichzelf verdedigen tegen vordering b.p. of had hof ambtshalve bewindvoerders van verdachte moeten oproepen? Art. 51f.4 Sv. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gi...

ECLI:NL:HR:2021:139 Hoge Raad, 02-02-2021, 19/05914
Published on 02-02-2021
Diefstal met geweld (d.m.v. valse sleutels), meermalen gepleegd (art.312.1 en 312.2.3 Sr). 1. Vordering b.p. Mag verdachte, wiens vermogen onder bewind is gesteld, zichzelf verdedigen tegen vordering b.p. of moeten procedures over goederen van verdachte die onder bewind zijn gesteld tegen bewindvoerder worden gevoerd? Art. 51f.4 Sv. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadeverg...

ECLI:NL:HR:2021:155 Hoge Raad, 02-02-2021, 19/02879
Published on 02-02-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. Schatting w.v.v. d.m.v. of uit baten van het in strafzaak bewezenverklaarde witwassen toereikend gemotiveerd? In zijn overwegingen in deze ontnemingszaak heeft hof tot uitdrukking gebracht dat witwassen ertoe heeft geleid dat betrokkene wederrechtelijk voordeel heeft verkregen tot geschat bedrag van € 212.790. Dit oordeel is kennelijk gebaseerd op opvatti...

ECLI:NL:HR:2021:129 Hoge Raad, 02-02-2021, 19/02027
Published on 02-02-2021
Dood en zwaar lichamelijk letsel door schuld (roekeloosheid) in het verkeer door als passagier van bestelbus vanaf achterbank onverhoeds aan handrem te trekken waardoor bus met 70 km/u tegen viaduct botst, waardoor bestuurder overlijdt en bijrijder zwaar gewond raakt, art. 6 jo. 175.2 (oud) WVW 1994. 1. Is sprake van schuld in de zin van roekeloosheid? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijz...

ECLI:NL:HR:2021:157 Hoge Raad, 02-02-2021, 19/04946
Published on 02-02-2021
Zonder vergunning gelegenheid geven om te gokken op sportwedstrijden d.m.v. computers in zijn winkel, meermalen gepleegd (art 1.1.a Wet op de kansspelen). Kan worden gesproken van kansspelautomaten, waarop afzonderlijk wettelijke regime van Titel Va van Wok van toepassing is? Wet op de kansspelen kent voor speelautomaten (waaronder o.g.v. art. 30 van die wet ook kansspelautomaten zijn begrepen)...

ECLI:NL:HR:2021:112 Hoge Raad, 02-02-2021, 19/02780
Published on 02-02-2021
Cassatie in het belang van de wet. Profijtontneming. Gevolgen van faillissement voor geldboete of ontnemingsmaatregel, wanneer faillissement wordt beëindigd door gehomologeerd akkoord tussen gefailleerde en zijn schuldeisers. 1. Vanaf welk moment kan OvJ o.g.v. art. 94d.3 Sv als schuldeiser namens Staat opkomen in faillissement i.v.m. geldboete of ontnemingsmaatregel? 2. Welke gevolgen heeft ge...

ECLI:NL:HR:2021:163 Hoge Raad, 02-02-2021, 20/00353
Published on 02-02-2021
Moord in Molenschot in 2015 door ander meermalen met vuurwapen door het hoofd te schieten, art. 289 Sr. 1. Overschrijding redelijke termijn in h.b. 2. Maximale duur van gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: Op redenen vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: ’s Hofs uitgangspunt dat zaak in h.b. binnen 2 jaar behoorde te zijn afgerond, getuigt van onjuiste ...

ECLI:NL:HR:2021:116 Hoge Raad, 26-01-2021, 19/02976
Published on 26-01-2021
Vanuit Duitsland meenemen van een vrouw naar NL/België met het oogmerk haar seksuele handeling tegen betaling te laten verrichten (medeplegen mensenhandel, art. 273f.1 sub 3 Sr). Volgt uit bewijsvoering dat meenemen van aangeefster is begaan onder omstandigheden waarbij uitbuiting kan worden verondersteld? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02970.

ECLI:NL:HR:2021:115 Hoge Raad, 26-01-2021, 19/02970
Published on 26-01-2021
Medeplegen mensenhandel door vanuit Duitsland vrouw naar Nederland/België mee te nemen met het oogmerk haar seksuele handelingen tegen betaling te laten verrichten, art. 273f.1.3 Sr. 1. Is sprake van uitbuiting? 2. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting i.v.m. niet geven van cautie. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02976.

ECLI:NL:HR:2021:39 Hoge Raad, 26-01-2021, 20/00387
Published on 26-01-2021
Poging tot doodslag op drie personen door tijdens een uitgaansnacht een vuurwapen te trekken en meerdere malen de trekker over te halen. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2021:114 Hoge Raad, 26-01-2021, 19/1784
Published on 26-01-2021
Bijstandsfraude door o.a. niet melden dat verdachte een gezamenlijke huishouding voerde met medeverdachte (art. 227b en art. 416 Sr) en het voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM). 1. gezamenlijke huishouding; gebondenheid begripsuitleg bestuursrechter ?, 2. motiveringsklacht bewezenverklaring i.h.l.v. gevoerde uos en 3. opzet/bewustheid voorhanden hebben wapen en muniti...

ECLI:NL:HR:2021:113 Hoge Raad, 26-01-2021, 19/01783
Published on 26-01-2021
Bijstandsfraude door o.a. niet melden dat verdachte een gezamenlijke huishouding voerde met medeverdachte (art. 227b en art. 416 Sr) en het voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM). 1. gezamenlijke huishouding; gebondenheid begripsuitleg bestuursrechter?, 2. motiveringsklacht bewezenverklaring i.h.l.v. gevoerde uos en 3. opzet/bewustheid voorhanden hebben wapen en munitie?...

ECLI:NL:HR:2021:109 Hoge Raad, 26-01-2021, 19/03434
Published on 26-01-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit diefstal en oplichting. Wijziging van lijfsdwang in gijzeling bij tul van ontnemingsmaatregel t.g.v. Wet USB. Niet-bepaalde duur van gijzeling die ten hoogste kan worden gevorderd. Moet a.g.v. wijziging van art. 36e Sr t.g.v. Wet USB m.i.v. 1-1-2020 toepassing worden gegeven aan de voor betrokkene gunstigere bepaling van art. 36e.11 Sr ook al is ‘s hofs uitspraak vó...

ECLI:NL:HR:2021:110 Hoge Raad, 26-01-2021, 19/05373
Published on 26-01-2021
Belaging (art. 285b Sr) en bedreiging (art. 285 Sr) van directeur TBS-kliniek en poging tot uitlokking moord (meermalen gepleegd) door aan medegedetineerde namen en adressen van verschillende familieleden te geven en hem te verzoeken die personen om het leven te brengen (art. 289 Sr). TBS met dwangverpleging opgelegd aan verdachte die niet in staat wordt geacht zijn belangen behoorlijk te behar...

ECLI:NL:HR:2015:4162 Hoge Raad, 08-09-2015, 14/04939
Published on 22-01-2021
-

ECLI:NL:HR:2021:77 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/05511
Published on 20-01-2021
Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2021:76 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/05259
Published on 20-01-2021
Telkens omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregelen, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2021:73 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/03770
Published on 20-01-2021
Noodweer, art. 41 Sr. HR: art. 81.1. RO en omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2021:72 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/02916
Published on 20-01-2021
Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2021:97 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/02643
Published on 20-01-2021
Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) en (medeplegen/medeplichtigheid/poging tot) gekwalificeerde diefstal (art. 311.1 Sr). Verdachte en medeverdachten zijn in een bepaalde wijk in Den Haag lange tijd door de politie in de gaten gehouden vanwege verdenking van het plegen van woninginbraken. 1. Vordering b.p. Is hoogte van proceskostenveroordeling begrijpelijk, nu overgroot deel van...

ECLI:NL:HR:2021:81 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/02582
Published on 19-01-2021
Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr), (medeplegen/medeplichtigheid) gekwalificeerde diefstal (art. 311.1 Sr), schuldheling (art. 417bis.1 Sr) en poging tot oplichting (art. 326.1 Sr).Verdachte en medeverdachten zijn in een bepaalde wijk in Den Haag lange tijd door politie in de gaten gehouden vanwege verdenking van plegen van woninginbraken. 1. Is sprake van stelselmatige observat...

ECLI:NL:HR:2021:82 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/02584
Published on 19-01-2021
Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) en (medeplegen/medeplichtigheid/poging tot) gekwalificeerde diefstal (art. 311.1 Sr). Verdachte en medeverdachten zijn in een bepaalde wijk in Den Haag lange tijd door politie in de gaten gehouden vanwege verdenking van plegen van woninginbraken. 1. Is sprake van stelselmatige observatie a.b.i. art. 126g Sv door ‘intensieve surveillance’ van cr...

ECLI:NL:HR:2021:70 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/02673
Published on 19-01-2021
Verdachte n-o, niet (tijdig) middelen ingediend. Samenhang met 19/02582, 19/02584, 19/02643 en 19/02645.

ECLI:NL:HR:2021:75 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/04713
Published on 19-01-2021
Belaging, art. 285b Sr. Middelen over wetenschap verdachte dat zijn contact ongewenst en daarmee wederrechtelijk was en over de vordering van de b.p. HR: art. 81.1 RO en omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2021:74 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/04709
Published on 19-01-2021
Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2021:69 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/04024
Published on 19-01-2021
Poging tot zware mishandeling door zoon van haar vriend met aardappelschilmesje te steken in bovenlichaam en oor, art. 302.1 Sr. Noodweer, culpa in causa. Heeft verdachte nieuwe confrontatie gezocht door het verlaten van woning, waarin zij met aangever had gevochten? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. belang van nauwkeurige en consistente feitelijke vaststellingen...

ECLI:NL:HR:2021:79 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/05642
Published on 19-01-2021
Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2021:65 Hoge Raad, 19-01-2021, 18/04624
Published on 19-01-2021
Profijtontneming. Middelen o.m. over het afwijzen van getuigen en het betrekken van feiten waarvan betrokkene is vrijgesproken (Geerings tegen NL, NJ 2007/349). HR: art. 81.1 RO en matiging van de betalingsverplichting i.v.m. de redelijke termijn. Samenhang met 18/04563.

ECLI:NL:HR:2021:64 Hoge Raad, 19-01-2021, 18/04563
Published on 19-01-2021
Profijtontneming. Middel over vervolgprofijt en verlies en mate van toerekening. HR: art. 81.1 RO en matiging van de betalingsverplichting i.v.m. de redelijke termijn. Samenhang met 18/04624.

ECLI:NL:HR:2021:71 Hoge Raad, 19-01-2021, 18/02709
Published on 19-01-2021
Oplichting d.m.v. voorspiegelen rendementen en Wet toezicht kredietwezen 1992. Middelen o.m. over afwijzen getuige. HR: art. 81.1 RO en volstaan met constateren dat de redelijke termijn is overschreden.

ECLI:NL:HR:2021:67 Hoge Raad, 19-01-2021, 17/05492
Published on 19-01-2021
Opiumwetdelicten; productie van en handel in synthetische drugs in georganiseerd verband vanuit verschillende locaties in Heerlen en Kerkrade in 2011. Taakstrafverbod, art. 22b Sr. Oplegging taakstraf niet mogelijk gelet op taakstrafverbod van art. 22b.2 Sr, terwijl feiten zijn begaan vóór inwerkingtreding van wet beperking oplegging taakstraf (op 3-1-2012)? Gelet op overgangsbepaling in wet va...

ECLI:NL:HR:2021:80 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/02645
Published on 19-01-2021
Jeugdzaak. Deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) en (voorbereiding) gekwalificeerde diefstal (art. 311.1 Sr). Verdachte en medeverdachten zijn in een bepaalde wijk in Den Haag lange tijd door politie in de gaten gehouden vanwege verdenking van plegen van woninginbraken. Is sprake stelselmatige observatie a.b.i. art. 126g Sv door ‘intensieve surveillance’ van criminele jeugdgroep op...

ECLI:NL:HR:2021:66 Hoge Raad, 19-01-2021, 17/05469
Published on 19-01-2021
Opiumwetdelicten; productie van en handel in synthetische drugs in georganiseerd verband vanuit verschillende locaties in Heerlen en Kerkrade in 2011. Taakstrafverbod, art. 22b Sr. Oplegging taakstraf niet mogelijk gelet op taakstrafverbod van art. 22b.2 Sr, terwijl feiten zijn begaan vóór inwerkingtreding van wet beperking oplegging taakstraf (op 3-1-2012)? Gelet op overgangsbepaling in wet va...

ECLI:NL:HR:2021:78 Hoge Raad, 19-01-2021, 19/05573
Published on 19-01-2021
Poging moord, art. 45 jo. 289 Sr in Emmen in 2017 door met een mes in de borst te steken. Middelen o.m. over een alternatief scenario, opzet en voorbedachte raad. HR: art. 81.1 RO en omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2021:68 Hoge Raad, 19-01-2021, 20/01673
Published on 19-01-2021
Beklag, beslag ex art. 98 Sv op stukken in hoofdkantoor van Jehovah’s Getuigen en woningen van ouderlingen van Jehovah’s Getuigen t.z.v. verdenking van seksueel misbruik door (andere) leden van gemeenschap. Beroep op verschoningsrecht voor ouderlingen, art. 218 Sv. 1. Valt aanvullend klaagschrift binnen reikwijdte van art. 552a Sv? 2. Heeft Rb ten onrechte nagelaten behandeling aan te houden, m...

ECLI:NL:HR:1864:1 Hoge Raad, 12-01-1864, 15
Published on 13-01-2021
Tekst der wet.

ECLI:NL:HR:2003:AF3089 Hoge Raad, 04-03-2003, 01265/02
Published on 13-01-2021
-

ECLI:NL:HR:2021:5 Hoge Raad, 12-01-2021, 19/02943
Published on 12-01-2021
Aanwezig hebben amfetamine, LSD en/of cocaïne, MDMA en 2C-B (art.2.C Opiumwet). Middel klaagt over motivering bewezenverklaring. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2021:41 Hoge Raad, 12-01-2021, 19/03397
Published on 12-01-2021
Diefstal van elektriciteit t.b.v. hennepteelt (art. 3.B Opiumwet), art. 310 Sr. Heeft verdachte elektriciteit “weggenomen”? Bewezenverklaring houdt o.m. in dat verdachte elektriciteit heeft “weggenomen”. Dit onderdeel van de bewezenverklaring kan echter, mede gelet op wat namens verdachte is aangevoerd, niet z.m. worden afgeleid uit bewijsvoering, zodat uitspraak ontoereikend is gemotiveerd. Vo...

ECLI:NL:HR:2021:40 Hoge Raad, 12-01-2021, 19/03398
Published on 12-01-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Middelen o.m. m.b.t. 1. ontbreken overzicht b.m. waaraan schatting w.v.v. is ontleend en 2. ’s Hofs vaststelling dat sprake is geweest van eerdere oogsten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03397.

ECLI:NL:HR:2021:2 Hoge Raad, 12-01-2021, 19/01856
Published on 12-01-2021
Chaletmoord Ermelo. Medeplichtigheid aan medeplegen van brandstichting (art. 157 Sr) en medeplichtigheid aan medeplegen van poging tot verbranding lijk (art. 151 Sr). Ondervragingsrecht getuigen, art. 6.3.d EVRM. Kan steunbewijs voor niet ondervraagde getuige worden gevonden in verklaring van andere niet ondervraagde getuige? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:1017 en ECLI:N...

ECLI:NL:HR:2021:1 Hoge Raad, 12-01-2021, 19/01486
Published on 12-01-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen van witwassen en passieve ambtelijke omkoping. Klimop-zaak oud-notaris. Moet bij ontneming rekening worden gehouden met belastingheffing? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1998:ZD0947 m.b.t. fiscaal mechanisme dat meebrengt dat rechter bij bepaling van w.v.v. geen rekening dient te houden met belastingheffing. Dit mechanisme berust op vero...

ECLI:NL:HR:2021:4 Hoge Raad, 12-01-2021, 19/00919
Published on 12-01-2021
Chaletmoord Ermelo. Medeplegen van brandstichting (art. 157 Sr), medeplegen van poging tot verbranding lijk (art. 45 jo. 151 Sr) en medeplegen van wegmaken of verbergen van voorwerpen waarmee misdrijf is gepleegd (art. 189.1.2 Sr). Middelen over 1. afwijzing getuigenverzoeken, 2. afwijzing nader persoonlijkheidsonderzoek, 3. verwerping beroep op psychische overmacht en 4. omzetting vervangende ...

ECLI:NL:HR:2021:3 Hoge Raad, 12-01-2021, 19/00515
Published on 12-01-2021
Chaletmoord Ermelo. Doodslag (art. 287 Sr), medeplegen van brandstichting (art. 157 Sr), medeplegen van poging tot verbranding lijk (art. 45 jo. 151 Sr) en medeplegen van wegmaken of verbergen van voorwerpen waarmee misdrijf is gepleegd (art. 189.1.2 Sr). 1. Middel over ontbreken behoorlijke en effectieve ondervragingsmogelijkheid getuigen (Vidgen). Steunt de bewezenverklaring van feit 1 in bes...

ECLI:NL:HR:1994:ZC9727 Hoge Raad, 10-05-1994, 2975
Published on 11-01-2021
Indien de rechter oordeelt dat het beslag niet behoeft te worden gehandhaafd, dan zal hij moeten onderzoeken of de teruggave van de inbeslaggenomen voorwerpen aan een belanghebbende onder wie de voorwerpen niet zijn inbeslaggenomen en die of wel zelf een klaagschrift heeft ingediend dan wel tijdens de behandeling door de raadkamer om teruggave van de voorwerpen heeft verzocht, op het eerste gez...

ECLI:NL:HR:1998:AB9540 Hoge Raad, 06-10-1998, 3833
Published on 11-01-2021
Kennisgeving niet verdere vervolging in de zin van art. 245 Sv.

ECLI:NL:HR:1993:ZC9285 Hoge Raad, 23-11-1993, 3018
Published on 07-01-2021
Klaagschrift strekkende tot teruggave van in beslag genomen goederen. Indien het gerecht, waarbij het klaagschrift is ingediend, constateert dat het niet bevoegd is tot de afdoening daarvan, dan zal de griffier van dat gerecht het klaagschrift naar het bevoegde gerecht moeten zenden; artikel 552 lid 3 WvSv.

ECLI:NL:HR:1986:AC4107 Hoge Raad, 15-04-1986, 79 155
Published on 17-12-2020
Moord op afstand. Medeplegen. Lijfelijk niet aanwezig.

ECLI:NL:HR:1996:ZD0429 Hoge Raad, 23-04-1996, 102.100
Published on 16-12-2020
Pikmeer I. Vervolgbaarheid gemeenteambtenaar als openbaar lichaam (de gemeente). Hij is op grond van hoofdstuk 7 Gw immuun.

ECLI:NL:HR:1993:ZC9461 Hoge Raad, 19-10-1993, 95.106
Published on 16-12-2020
Sportkantine. Medeplegen van diefstal. Geen uitvoeringshandeling verricht. Geen blijk van nauwe en volledige samenwerking.

ECLI:NL:HR:1993:AB7899 Hoge Raad, 02-02-1993, 92563 E
Published on 16-12-2020
Aflatoxinepinda's. Contra-expertise. Beroep op afwezigheid van alle schuld. HR ontslaat verdachte van alle rechtsvervolging.

ECLI:NL:HR:1995:ZD0328 Hoge Raad, 19-12-1995, 101.269
Published on 16-12-2020
-

ECLI:NL:HR:2020:2058 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/05046
Published on 15-12-2020
Verduistering in dienstbetrekking (meermalen gepleegd) door als kassamedewerker van tankstation geldbedragen af te romen, art. 322 Sr. Strafmotivering. Overwegingen t.a.v. door AG gevorderde straf en overschrijding redelijke termijn in h.b. (zonder te vermelden welke straf zou zijn opgelegd indien redelijke termijn niet zou zijn overschreden) begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:2055 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/04312
Published on 15-12-2020
Jeugdzaak. Mishandeling door ander eenmaal tegen lichaam te stompen, art. 300.1 Sr. 1. Bewijsklacht. Heeft aangever pijn ondervonden door enkele stomp van verdachte tegen diens lichaam? 2. Beroep op noodweer. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:2052 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/03335
Published on 15-12-2020
Oplichting, art. 326.1 Sr. 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring OM in vervolging wegens schending van art. 68 Sr (ne bis in idem). 2. Bewijsklachten. 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. en 2. HR: art.81.1 RO. Ad 3. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat ten behoeve van in arrest genoe...

ECLI:NL:HR:2020:2011 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/03147
Published on 15-12-2020
Verduistering (meermalen gepleegd), art. 321 Sr. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Heeft zich omstandigheid voorgedaan waaruit voortvloeit dat einduitspraak verdachte bekend is, nu mededeling uitspraak en tekst van samenhangende ontnemingsbeslissing zijn uitgereikt aan verdachte? Hof heeft kennelijk aangenomen dat geen sprake is van o...

ECLI:NL:HR:2020:2019 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/02223
Published on 15-12-2020
Faillissementsfraude. Feitelijk leidinggeven aan door rechtspersonen begane bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd (art. 341.a (oud) Sr). Heeft verdachte gehandeld ter bedrieglijke verkorting van rechten van schuldeisers van rechtspersoon? In art. 341 (oud) Sr gebezigde bewoordingen “ter bedrieglijke verkorting van rechten van zijn schuldeisers” brengen tot uitdrukking dat verdachte opzet m...

ECLI:NL:HR:2020:2047 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/04667
Published on 15-12-2020
Medeplegen poging tot zware mishandeling (art. 302.1 Sr). 1. Uos t.a.v. onbetrouwbaarheid verklaring aangever. 2. Bewijsklacht medeplegen. 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. en 2. HR: art. 81.1 RO. Ad 3. Hof heeft verdachte verplichtingen opgelegd om aan Staat ten behoeve van in arrest genoemde slachtoffers in arrest vermelde bedra...

ECLI:NL:HR:2020:2043 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/02586
Published on 15-12-2020
Medeplegen poging doodslag tegen A (art. 287 Sr) en medeplegen poging zware mishandeling tegen B (art. 302.1 Sr) door hen met helm te slaan en tegen hoofd te schoppen, nadat verdachte is gestoken door persoon uit groepje waartoe A en B behoorden en medeverdachte door A met baksteen in zijn hand is achtervolgd. Noodweer. Zijn gedragingen van verdachte aanvallend van aard? HR herhaalt relevante o...

ECLI:NL:HR:2020:2034 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/02757
Published on 15-12-2020
Verkrachting van 19-jarige vrouw door 39-jarige verdachte in woning van ander bij wie verdachte en aangeefster verblijven, art. 242 Sr. 1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangever voldoende steun in overig bewijsmateriaal? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ...

ECLI:NL:HR:2020:1968 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/03850
Published on 15-12-2020
Ter uitvoering van Europees onderzoeksbevel dat was uitgevaardigd door justitiële autoriteiten van Frankrijk is onder belanghebbenden administratie in beslag genomen en zijn digitale gegevens vastgelegd, waarna belanghebbenden o.g.v. art. 552a jo art. 5.4.10.1 Sv klaagschrift hebben ingediend. Kon Rb geen toegang verlenen tot behandeling van klaagschrift aan bestuurder van meerdere klagers als ...

ECLI:NL:HR:2020:1970 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/04321
Published on 15-12-2020
OM-cassatie. Ter uitvoering van Europees onderzoeksbevel dat was uitgevaardigd door justitiële autoriteiten van Frankrijk is ex art. 98 Sv onder diverse vennootschappen administratie in beslag genomen en zijn digitale gegevens vastgelegd, waarna notaris en notariskantoor o.g.v. art. 552a jo art. 5.4.10.1 Sv klaagschrift hebben ingediend. (Afgeleid) verschoningsrecht notariskantoor. Rb heeft kla...

ECLI:NL:HR:2020:1913 Hoge Raad, 15-12-2020, 20/01802
Published on 15-12-2020
Beklag, beslag ex art. 98 Sv op 112-melding van minderjarige verdachte aan meldkamer van ambulancedienst t.z.v. verdenking van moord/doodslag op 15-jarig meisje. Beroep op verschoningsrecht van bij ambulancedienst werkzame verpleegkundig centralist in opleiding (klager), geheimhouderstukken. Rb heeft geoordeeld dat sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden die doorbreking van verschoning...

ECLI:NL:HR:2020:2018 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/02222
Published on 15-12-2020
Faillissementsfraude. Feitelijk leidinggeven aan door rechtspersonen begane bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd (art. 341.a (oud) Sr). 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedane getuigenverzoeken. 2. Bewijsklacht m.b.t. daderschap rechtspersonen. 3. Bewijsklacht m.b.t. opzet verdachte als feitelijk leidinggever op bedrieglijke verkorting van rechten van schuldeisers. HR: art. 81.1 RO. S...

ECLI:NL:HR:2020:2017 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/02117
Published on 15-12-2020
Faillissementsfraude. Feitelijk leidinggeven aan door rechtspersonen begane bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd (art. 341.a (oud) Sr) en feitelijk leiding geven aan door rechtspersoon opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting (art. 68 AWR). 1. Bewijsklacht bedrieglijke bankbreuk. 2. Kan onder “last” a.b.i. art. 341.a (oud) Sr enkel worden verstaan last waarvan (later) gefaille...

ECLI:NL:HR:1986:AC9334 Hoge Raad, 29-04-1986, 79995U
Published on 15-12-2020
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Italiaanse nationaliteit) naar Italië t.z.v. medeplegen (poging tot) moord dan wel doodslag. 1. Verhoor van opgeëiste persoon, art. 25.1 Uitleveringswet. Is voldaan aan art. 308 Sv jo. 29 UW? 2. Heeft Rb zich bewogen buiten vordering OvJ door uitlevering ten dele toelaatbaar te verklaren? 3. Omschrijving feiten. Voldoende feitelijke opgave? Ad 1. Uit ar...

ECLI:NL:HR:2020:2046 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/01950
Published on 15-12-2020
Bedreiging, art. 285.1 Sr. 1. Vordering b.p. Toewijzing vordering tot immateriële schadevergoeding, art. 6:106.b BW. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art.81.1 RO. Ad 2. Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat ten behoeve van in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te betalen, bij gebreke van bet...

ECLI:NL:HR:2020:2045 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/01877
Published on 15-12-2020
Medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving met zwaar lichamelijk letsel als gevolg, art. 282.2 Sr. 1. Bewijsklachten medeplegen. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art.81.1 RO. Ad 2. Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat ten behoeve van in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te betalen, bij gebr...

ECLI:NL:HR:2020:1969 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/01763
Published on 15-12-2020
Mishandeling, terwijl feit zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft door een vriend met vuist tegen zijn hoofd te slaan waardoor die vriend ten val is gekomen en botbreuken in neusbeen en oogkas heeft opgelopen, art. 300.2 Sr. Botbreuken in neusbeen en oogkas aan te merken als zwaar lichamelijk letsel? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:1051 m.b.t. algemene gezichtspunten v...

ECLI:NL:HR:2020:2044 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/01694
Published on 15-12-2020
Medeplegen oplichting door valselijk opgemaakte aanvraag kinderopvangtoeslag bij belastingdienst in te dienen (art. 326.1 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 Sr). Voorwaardelijk verzoek tot deelonderzoek door reclassering naar mogelijkheden van elektronisch toezicht. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01579 (niet gepubliceerd; art. 81.1 RO) en 19/01706 (niet gepubliceerd; geen mi...

ECLI:NL:HR:2020:2030 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/01590
Published on 15-12-2020
Poging doodslag in 2015 in Maastricht door met mes in bovenlichaam van ander te steken, waardoor deze letsel aan zijn milt en klaplong oploopt (art. 287 Sr). HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2020:2029 Hoge Raad, 15-12-2020, 18/05491
Published on 15-12-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit oplichting en witwassen. Verzoek om in rechte toegekende vorderingen b.p.’s in mindering te brengen op schatting w.v.v. afgewezen op de grond dat deze vorderingen nog niet onherroepelijk waren toegekend. Dient HR alsnog te bepalen dat bedragen van (inmiddels onherroepelijk) toegewezen vorderingen b.p. in mindering worden gebracht, nu HR ambtshalve bekend is met zijn...

ECLI:NL:HR:2020:2024 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/01316
Published on 15-12-2020
Medeplichtigheid aan oplichting bij verkoop van smartphones via internet, art. 326.1 Sr. Bewijsklacht t.a.v. voor medeplichtigheid vereist opzet op oplichting. Hof heeft geoordeeld dat verdachte bewust aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij met zijn gedragingen behulpzaam was bij of gelegenheid bood tot oplichting. Dat oordeel is niet z.m. begrijpelijk. Hof heeft immers aan dat oordeel mede ...

ECLI:NL:HR:2020:2010 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/00537
Published on 15-12-2020
OM-cassatie en cassatie verdachte. Ontucht met 14-jarig meisje door 19-jarige verdachte, meermalen gepleegd (art. 245 en 247 Sr). 1. OM-cassatie. Strafmotivering (3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 120 uren taakstraf), art. 22b.3 Sr. Oplegging taakstraf in combinatie met geheel voorwaardelijke gevangenisstraf in strijd met taakstrafverbod? 2. Cassatie verdachte. Aanhoudingsverzoek op ...

ECLI:NL:HR:2020:1993 Hoge Raad, 15-12-2020, 18/03687
Published on 15-12-2020
Op openbare weg in tas bij zich hebben van aardappelschilmes met rubber om lemmet als schede, art. 2.5.2 APV Amsterdam 2008. 1. Verbindendheid art. 2.5.2 APV i.v.m. i.w.tr. Wet volledig verbod stiletto’s, valmessen en vlindermessen. Is bewezenverklaard feit strafbaar? 2. Rechtskracht van art. 2.5 APV in het licht van art. 122 Gemeentewet. Ad 1. A.g.v. Wet volledig verbod stiletto’s, valmessen e...

ECLI:NL:HR:2020:2012 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/02202
Published on 15-12-2020
Gewelddadige woningoverval in IJmuiden in 2014. Medeplegen diefstal met geweld, art. 311.2.2 Sr. 1. Vordering b.p., immateriële schade. Is sprake van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106b BW a.g.v. bewezenverklaard feit, nu hof niet heeft vastgesteld dat b.p. geestelijk letsel heeft opgelopen? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, a...

ECLI:NL:HR:2020:2013 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/03044
Published on 15-12-2020
Vechtpartij tussen rivaliserende motorclubs in Sittard in 2015. Poging tot doodslag (meermalen gepleegd) door vanuit café op manshoogte te schieten op overmacht aan leden van andere motorclub die 3 leden van motorclub van verdachte zwaar mishandelen, art. 287 Sr. Noodweer, proportionaliteitseis. Staat 1 keer schieten met vuurwapen in redelijke verhouding tot ernstige mishandeling van 3 personen...

ECLI:NL:HR:2020:2036 Hoge Raad, 15-12-2020, 18/02589
Published on 15-12-2020
Caribische zaak. Woningoverval op Bonaire. Medeplegen diefstal met geweld met dood politieagent als gevolg (art. 325.2.1 jo. 324.4 Sr BES) en medeplegen voorbereiding diefstal met geweld (art. 325.1 jo. 324.4 jo. 48a.1 Sr BES). 1. Betekening dagvaarding in h.b. van in Nederland gedetineerde verdachte. Dagvaardingstermijn in acht genomen, nu onderzoek ttz. mede in Nederland heeft plaatsgevonden?...

ECLI:NL:HR:2020:2025 Hoge Raad, 15-12-2020, 18/02395
Published on 15-12-2020
Caribische zaak. Woningoverval op Bonaire. Medeplegen diefstal met geweld met dood politieagent als gevolg (art. 325.2.1 jo. 324.4 Sr BES) en medeplegen voorbereiding diefstal met geweld (art. 325.1 jo. 324.4 jo. 48a.1 Sr BES). 1. Bewijsklacht medeplegen diefstal. Is vuurwapengeweld waaraan dood van agent kan worden toegerekend gepleegd met het in art. 325.1 BES omschreven oogmerk? 2. Verweer d...

ECLI:NL:HR:2020:2026 Hoge Raad, 15-12-2020, 18/02021
Published on 15-12-2020
Caribische zaak. Woningoverval op Bonaire. Medeplegen diefstal met geweld met dood politieagent als gevolg (art. 325.2.1 jo. 324.4 Sr BES) en medeplegen voorbereiding diefstal met geweld (art. 325.1 jo. 324.4 jo. 48a.1 Sr BES). 1. Is p-v tz. in h.b. op voorgeschreven wijze vastgesteld en ondertekend? 2. Bewijsklacht medeplegen diefstal. Is vuurwapengeweld waaraan dood van agent kan worden toege...

ECLI:NL:HR:2020:2027 Hoge Raad, 15-12-2020, 18/01993
Published on 15-12-2020
Caribische zaak. Woningoverval op Bonaire. Medeplegen diefstal met geweld met dood politieagent als gevolg (art. 325.2.1 jo. 324.4 Sr BES) en medeplegen voorbereiding diefstal met geweld (art. 325.1 jo. 324.4 jo. 48a.1 Sr BES). 1. Is p-v tz. in h.b. op voorgeschreven wijze vastgesteld en ondertekend? 2. Bewijsklacht medeplegen diefstal. Is vuurwapengeweld waaraan dood van agent kan worden toege...

ECLI:NL:HR:2020:2022 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/00420
Published on 15-12-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Betekening oproeping tz. in h.b. Laatst opgegeven woon- of verblijfplaats achterhaald door latere inschrijving in BRP op ander adres? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/00419.

ECLI:NL:HR:2020:2028 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/05415
Published on 15-12-2020
Diefstal, art. 310 Sr. ISD-maatregel, art. 38m.1 Sr. Is voldaan aan wettelijke voorwaarde van art. 38m.1.2 Sr, nu van 1 van de 3 eerdere veroordelingen alleen onvoorwaardelijk gedeelte van opgelegde straf ten uitvoer is gelegd? O.g.v. art. 38m.1.2 Sr is voor oplegging van ISD-maatregel o.m. vereist dat feit is begaan nadat van 3 veroordelingen de in art. 38m.1 Sr bedoelde straffen of maatregele...

ECLI:NL:HR:2020:2039 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/04538
Published on 15-12-2020
Grootschalige beleggingsfraude. Feitelijk leiding geven aan oplichting (art. 326.1 Sr), bedrieglijke bankbreuk (art. 341 Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 Sr). 1. Strafoplegging. Kon hof bijkomende straf van ontzetting van recht tot uitoefening van beroep van bestuurder van enige rechtspersoo...

ECLI:NL:HR:2020:2008 Hoge Raad, 15-12-2020, 20/01476
Published on 15-12-2020
Corona-uitspraak, COVID-19. Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Albanese nationaliteit) naar Zwitserland t.z.v. handel in verdovende middelen. 1. Openbaarheid behandeling. Betekent omstandigheid dat t.t.v. behandeling van zaak toegankelijkheid van gerechtsgebouw was beperkt a.g.v. uitbraak van epidemie van COVID-19 dat Rb zaak niet in het openbaar heeft behandeld? 2. Heeft Rb beslissing i...

ECLI:NL:HR:2020:2037 Hoge Raad, 15-12-2020, 20/03532
Published on 15-12-2020
Corona-uitspraak, COVID-19. Cassatie in het belang van de wet. Jeugdzaak. Is toelaatbaar dat strafzaak op tz. inhoudelijk wordt behandeld, terwijl 1 van raadsheren hof i.v.m. uitbraak van epidemie van COVID-19 zonder fysiek aanwezig te zijn in zittingszaal deelneemt aan onderzoek ttz. door middel van tweezijdig elektronisch communicatiemiddel met beeld en geluid (“Skype for Business”)? Tijdelij...

ECLI:NL:HR:2020:2033 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/05181
Published on 15-12-2020
Blokkeerfriezen bij landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum in 2017. Medeplegen versperring van snelweg, terwijl daarvan gevaar voor veiligheid van verkeer te duchten is (art. 162.1 Sr), medeplegen door bedreiging met geweld geoorloofde betoging verhinderen (art. 143 Sr) en medeplegen dwang (art. 284.1.1 Sr). 1. Uitoefening spreekrecht door aangevers, art. 51e.1 Sv. 2. Uitleg woorden ‘terw...

ECLI:NL:HR:2020:2035 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/05180
Published on 15-12-2020
Blokkeerfriezen bij landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum in 2017. Medeplegen versperring van snelweg, terwijl daarvan gevaar voor veiligheid van verkeer te duchten is (art. 162.1 Sr), medeplegen door bedreiging met geweld geoorloofde betoging verhinderen (art. 143 Sr) en medeplegen dwang (art. 284.1.1 Sr). 1. Uitoefening spreekrecht door aangevers, art. 51e.1 Sv. 2. Uitleg woorden ‘terw...

ECLI:NL:HR:2020:2032 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/05179
Published on 15-12-2020
Blokkeerfriezen bij landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum in 2017. Medeplegen versperring van snelweg, terwijl daarvan gevaar voor veiligheid van verkeer te duchten is (art. 162.1 Sr), medeplegen door bedreiging met geweld geoorloofde betoging verhinderen (art. 143 Sr) en medeplegen dwang (art. 284.1.1 Sr). 1. Uitoefening spreekrecht door aangevers, art. 51e.1 Sv. 2. Uitleg woorden ‘terw...

ECLI:NL:HR:2020:2031 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/05178
Published on 15-12-2020
Blokkeerfriezen bij landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum in 2017. Medeplegen versperring van snelweg, terwijl daarvan gevaar voor veiligheid van verkeer te duchten is (art. 162.1 Sr), medeplegen door bedreiging met geweld geoorloofde betoging verhinderen (art. 143 Sr) en medeplegen dwang (art. 284.1.1 Sr). 1. Uitoefening spreekrecht door aangevers, art. 51e.1 Sv. 2. Uitleg woorden ‘terw...

ECLI:NL:HR:2020:2023 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/05204
Published on 15-12-2020
Blokkeerfriezen bij landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum in 2017. Medeplegen versperring van snelweg, terwijl daarvan gevaar voor veiligheid van verkeer te duchten is (art. 162.1 Sr), medeplegen door bedreiging met geweld geoorloofde betoging verhinderen (art. 143 Sr) en medeplegen dwang (art. 284.1.1 Sr). 1. Uitoefening spreekrecht door aangevers, art. 51e.1 Sv. 2. Uitleg woorden ‘terw...

ECLI:NL:HR:2020:2020 Hoge Raad, 15-12-2020, 20/00124
Published on 15-12-2020
Blokkeerfriezen bij landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum in 2017. Medeplegen opruiing (art. 131.1 Sr), uitlokking van medeplegen versperring van snelweg, terwijl daarvan gevaar voor veiligheid van verkeer te duchten is (art. 162.1 Sr) en uitlokking van medeplegen door bedreiging met geweld geoorloofde betoging verhinderen (art. 143 Sr). 1. Heeft verdachte ‘opgeruid’ tot versperring snel...

ECLI:NL:HR:2020:2021 Hoge Raad, 15-12-2020, 19/00419
Published on 15-12-2020
Telen hennep (art. 3.B Opiumwet), medeplegen diefstal elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1 Sr) en voorhanden hebben veerdrukpistolen en nabootsingen van pistolen en revolvers (art. 13.1 WWM). Strafmotivering (5 weken gevangenisstraf), art. 22b.2 Sr. Is taakstrafverbod van toepassing, nu t.t.v. begin van pleegperiode feiten 1 en 2 en pleegdatum feit 3 eerder opgelegde taakstraf nog niet g...

ECLI:NL:HR:1993:ZC9244 Hoge Raad, 02-03-1993, 2909
Published on 11-12-2020
Artikel 552a WvSv. Redelijk en maatschappelijk niet onverantwoord om de inbeslaggenomen zaak aan derde-klager terug te geven (ipv aan de beslagene). Strafrechter behoort niet te treden in de beslechting van burgerrechtelijke eigendoms- en bezitskwesties.

ECLI:NL:HR:1998:ZD1164 Hoge Raad, 19-05-1998, 3789
Published on 11-12-2020
Artikel 116 lid 1 juncto artikel 552a, lid 6, WvSv. Artikel 119 lid 4 WvSv, aanwijzing aan de bewaarder van het inbeslaggenomen goed.

ECLI:NL:HR:1994:ZC9634 Hoge Raad, 15-02-1994, 3107
Published on 11-12-2020
Op het gerecht rust de plicht om, alvorens op een klaagschrift als bedoeld in artikel 552a WvSv te beslissen, aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens na te gaan of een of meer anderen dan de klager als belanghebbend moet(en) worden aangemerkt.

ECLI:NL:HR:2020:1994 Hoge Raad, 11-12-2020, 19/03824
Published on 11-12-2020
Oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr). Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Hof heeft verdachte verplichtingen opgelegd om aan Staat ten behoeve van in arrest genoemde slachtoffers in arrest vermelde bedragen te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door in arrest telkens genoemde aantal dagen hechtenis. HR zal ’s...

ECLI:NL:HR:1998:ZD1166 Hoge Raad, 31-03-1998, 3803
Published on 10-12-2020
Op grond van artikel 94a Wvsv beslag gelegd op kampeerwagen. De derde/niet-beslagene stelt eigenaar te zijn van het inbeslaggenomen voorwerp. De rechter dient na te gaan of zich het geval voordoet dat buiten redelijke twijfel staat dat die derde/niet-beslagene als eigenaar van het voorwerp moet worden aangemerkt.

ECLI:NL:HR:1997:ZD0640 Hoge Raad, 11-02-1997, 3582
Published on 10-12-2020
Volgens art. 103 WvSv kan beslag op grond van art. 94a WvSv alleen worden gelegd krachtens schriftelijke, op vordering van de officier van justitie door de R-C verleende machtiging. Zo'n machtiging kan niet in een later stadium op schrift worden gesteld. Belangen van de betrokkene zijn door dit verzuim redelijkerwijze niet geschaad.

ECLI:NL:HR:1997:ZD0838 Hoge Raad, 21-10-1997, 3616
Published on 10-12-2020
Hernieuwd beklag is alleen mogelijk op grond van nieuwe feiten en omstandigheden, welken niet zijn aangevoerd.

ECLI:NL:HR:2020:1966 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/04974
Published on 08-12-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/04881 en 19/04915.

ECLI:NL:HR:2020:1965 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/04915
Published on 08-12-2020
Medeplegen van het zich verschaffen en in voorraad hebben van valse bankbiljetten, art. 209 Sr. Vormverzuim, art. 359a Sv. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring OM in vervolging wegens schending Tallon-criterium. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:1889 m.b.t. niet-ontvankelijkverklaring van OM in het geval dat verdachte door opsporingsambtenaar dan wel door pers...

ECLI:NL:HR:2020:1964 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/04881
Published on 08-12-2020
Medeplegen van het zich verschaffen en in voorraad hebben van valse bankbiljetten, art. 209 Sr. Vormverzuim, art. 359a Sv. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring OM in vervolging wegens schending Tallon-criterium. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:1889 m.b.t. niet-ontvankelijkverklaring van OM in het geval dat verdachte door opsporingsambtenaar dan wel door pers...

ECLI:NL:HR:2020:1960 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/04338
Published on 08-12-2020
Economische zaak. Medeplegen opzettelijke bodemverontreiniging door dumping drugsafval, art. 13 Wet Bodembescherming. Bewijsklacht. Heeft verdachte handelingen op bodem verricht waardoor bodem kon worden verontreinigd? Hof heeft vastgesteld dat verdachte drugsafval heeft ‘gedumpt’ door op bospad o.m. enkele vaten en jerrycans uit vrachtauto te halen, op onbeschermde bodem te zetten, deze daar a...

ECLI:NL:HR:2020:1971 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/03916
Published on 08-12-2020
Beklag, beslag ex art 94 Sv op diverse sieraden en geldbedrag onder ander dan klaagster t.z.v. verdenking witwassen. 1. Ontvankelijkheid beroep t.a.v. reeds teruggegeven oorbellen en ring, art. 134.2 Sv. 2. Begrijpelijkheid oordeel Rb dat belang van strafvordering voortduren van beslag vordert. Staat omstandigheid dat beslag is gelegd onder ander dan klaagster in de weg aan verbeurdverklaring v...

ECLI:NL:HR:2020:1967 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/02684
Published on 08-12-2020
Poging tot doodslag, meermalen gepleegd (art. 287 Sr) door met een vuurwapen op een woning te schieten waarin en waarvoor zich op dat momenten verschillende personen (waaronder kinderen) bevonden. 1. Vordering b.p., rechtstreekse schade. Heeft b.p. gevorderde schade rechtstreeks door bewezenverklaard feit geleden? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, a...

ECLI:NL:HR:2020:1956 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/02450
Published on 08-12-2020
Belaging van ex- vriend gedurende een periode van meer dan een jaar (art. 285 Sr) en opzettelijk in strijd handelen met een in dat kader opgelegde gedragsaanwijzing (art. 184a Sr). 1. Vordering b.p., immateriële schade. Is sprake van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106b BW a.g.v. bewezenverklaard feit, nu sprake is van langdurige en intensieve belaging die heeft geleid tot...

ECLI:NL:HR:1990:ZC8487 Hoge Raad, 27-02-1990, 2512
Published on 08-12-2020
Interpretatie van het begrip belanghebbende in de zin van artikel 552a en 552b WvSv. Belanghebbenden zijn naast de beslagenen en degenen die een zakelijk recht op één of meer inbeslaggenomen voorwerpen hebben zij die op grond van een overeenkomst belang hebben bij een beschikkingsmacht over het voorwerp.

ECLI:NL:HR:1999:AB7949 Hoge Raad, 02-03-1999, 3866
Published on 08-12-2020
Tegen een machtiging van de OvJ aan de bewaarder tot vervreemding van een inbeslaggenomen voorwerp kan geen beklag worden ingesteld. Gebruik (artikel 552a lid 1 WvSv) is geen vervreemding (artikel 117 WvSv).

ECLI:NL:HR:1990:ZC8372 Hoge Raad, 09-01-1990, 2409
Published on 08-12-2020
Artikel 552a leden 1 en 5 Wetboek van Strafvordering. De wet kent geen mogelijkheid om na teruggave van de inbeslaggenomen goederen in rechte te doen vaststellen dat de inbeslagneming dan wel het gebruik van het inbeslaggenomene onrechtmatig was.

ECLI:NL:HR:1987:AC9904 Hoge Raad, 23-06-1987, 1990
Published on 08-12-2020
Beslagene dient te worden gehoord. Artikel 118 lid 1 en 3 Wetboek van Strafvordering.

ECLI:NL:HR:2020:1975 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/03955
Published on 08-12-2020
Opzettelijk telen van hennep (art. 3.B Opiumwet) en diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). Vormverzuim, art. 359a Sv. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting, nu politieagent in privétijd op bezoek gaat bij vriend (verdachte) en in diens woning hennepkwekerij aantreft. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:1889 m.b.t. vraag wanneer sprake is van “voorb...

ECLI:NL:HR:2020:1973 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/05068
Published on 08-12-2020
Jeugdzaak. Opzettelijk vervoeren en aanwezig hebben hennep (art. 3.B en 3.C Opiumwet) en medeplichtigheid aan opzettelijk verstrekken hennep (art. 48 Sr jo. art. 3.B Opiumwet). Cautie ex art. 29.2 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:2056 m.b.t. redelijk vermoeden van schuld en verhoorsituatie. Hof heeft geoordeeld dat aan verdachte niet de in art. 29.2 Sv bedoelde mededel...

ECLI:NL:HR:2020:1974 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/04634
Published on 08-12-2020
Economische zaak. Opzettelijke invoer uit China van zakjes met granulaat, inhoudende Cost (beschermde plantensoort), meermalen gepleegd (art. 3.37.1 Wet natuurbescherming). Afwezigheid van alle schuld, beroep op verontschuldigbare rechtsdwaling. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO1490 m.b.t. vereisten voor het slagen van beroep op avas wegens dwaling t.a.v. wederrechtelijk...

ECLI:NL:HR:2020:1958 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/01939
Published on 08-12-2020
Jeugdzaak. Steekincident op metrostation Postjesweg in Amsterdam, waarbij minderjarige meisjes zijn betrokken. Medeplegen poging tot doodslag (art. 47 jo. 287 Sr) en openlijke geweldpleging met lichamelijk letsel tot gevolg (art. 141.2 Sr). Aanhouding zaak, art. 496a Sv. Is rechter, ingeval niet “beide ouders” van minderjarige verdachte ttz. zijn verschenen en geen sprake is van één van in art....

ECLI:NL:HR:2020:1961 Hoge Raad, 08-12-2020, 20/02034
Published on 08-12-2020
Beschikking, gijzeling getuige ex art. 221 Sv. Ontvankelijkheid cassatieberoep na beëindiging gijzeling. Hof heeft betrokkene (getuige) n-o verklaard in zijn h.b. tegen beschikking Rb tot in gijzeling houden getuige. HR: Op redenen vermeld in CAG zal HR cassatieberoep van betrokkene niet in behandeling nemen. CAG: In ECLI:NL:HR:1997:AB9988 is bepaald dat getuige die reeds uit gijzeling is ontsl...

ECLI:NL:HR:2020:1972 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/04559
Published on 08-12-2020
Aanwezig hebben amfetamine en MDMA, art. 2.C Opiumwet. Strafmotivering (voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden). Kon hof bij strafoplegging rekening houden met omstandigheid dat verdachte “zelfs nog deze zomer met politie en justitie in aanraking is gekomen wegens overtreding van Opiumwet”? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM9968 m.b.t. betrekken van niet tlgd. feit...

ECLI:NL:HR:2020:1955 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/01786
Published on 08-12-2020
Medeplichtigheid aan het in brand steken van personenauto op oprit van huis van b.p. (art. 48 jo. art. 157 Sr). Vordering b.p., immateriële schade. Is sprake van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106b BW a.g.v. bewezenverklaard feit, nu hof niets heeft vastgesteld over aard en ernst van normschending en van gevolgen daarvan voor b.p.? HR herhaalt relevante overwegingen uit E...

ECLI:NL:HR:2020:1963 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/04227
Published on 08-12-2020
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of bedreiging met zware mishandeling, art. 285 Sr. Middelen over 1. het in redelijkheid kunnen ontstaan van vrees en 2. de vervangende hechtenis bij de schadevergoedingsmaatregel. HR: art. 81.1 RO en omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1912 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/03717
Published on 08-12-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Middelen klagen o.m. over 1. vaststelling omvang w.v.v. en 2. over oordeel van het hof dat de betrokkene geen huisvestingskosten heeft gemaakt die in mindering dienen te worden gebracht op het te ontnemen geldbedrag. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03716.

ECLI:NL:HR:2020:1911 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/03716
Published on 08-12-2020
Opzettelijk telen en aanwezig hebben van grote hoeveelheid hennep (art. 3.B Opiumwet) en diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). Ten onrechte volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen a.b.i. art. 359.3 Sv? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03717.

ECLI:NL:HR:2020:1936 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/02748
Published on 08-12-2020
Opzettelijk telen van hennep (art. 3.B. Opiumwet), diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr) op twee verschillende locaties (Wolvega en Hardegarijp) en vuurwapenbezit (art. 26. 1 WWM). 1. Bewijsklacht m.b.t. het opzettelijk telen van hennep en hoeveelheid weggenomen elektrische energie in Wolvega, 2. Motiveringsklacht betrouwbaarheid getuigenverklaring en 3. Bewijsklacht re...

ECLI:NL:HR:2020:1801 Hoge Raad, 08-12-2020, 18/03050
Published on 08-12-2020
Beleggingsfraude. Feitelijk leidinggeven aan: oplichting begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 326 Sr ), bedrieglijke bankbreuk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 341 Sr), valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225 Sr) en medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Middelen over 1. strafmotivering nu hof ten na...

ECLI:NL:HR:2020:1962 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/04517
Published on 08-12-2020
Moord op ex-vriendin door haar bij haar woning neer te schieten, art. 289 Sr. Middelen over 1. afwijzing getuigenverzoek, 2. niet responderen op uos alternatief scenario, 3. voorbedachte raad en 4. verwerping beroep noodweer(exces). HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914)

ECLI:NL:HR:2020:1938 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/05815
Published on 08-12-2020
Moord op moeder door toedienen dodelijke hoeveelheid oxycodon, art. 289 Sr. Klachten over daderschap, opzet en voorbedachte raad en de vervangende hechtenis bij de schadevergoedingsmaatregelen. HR: art. 81.1 RO en omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregelen, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1957 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/03025
Published on 08-12-2020
Woninginbraak in de nachtelijke uren (art. 311.1 Sr) en diefstal d.m.v. valse sleutel door geld te pinnen met de bij die woninginbraak weggenomen pinpassen(art. 311.1.5 Sr). Heeft het hof in strijd met art. 14c Sr de invulling van het opgelegde locatiegebod ten onrechte in zijn geheel overgelaten aan de reclassering? HR: Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de rechter “de reikwijdte van een locati...

ECLI:NL:HR:2020:1959 Hoge Raad, 08-12-2020, 19/02082
Published on 08-12-2020
Jeugdzaak. Steekincident Postjesweg. Medeplegen van poging tot doodslag (art. 47 jo. 287 Sr) en openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen (art. 141 Sr). Motiveringsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01939.

ECLI:NL:HR:1991:ZC8769 Hoge Raad, 02-04-1991, 2606
Published on 07-12-2020
De wet kent niet de mogelijkheid dat op verzoek van een belanghebbende teruggave van het inbeslaggenomene aan een ander wordt gelast.

ECLI:NL:HR:1993:ZC9273 Hoge Raad, 16-03-1993, 2827
Published on 07-12-2020
Termijn klaagschrift, artikel 552a WvSv. Termijn begint te lopen op het moment van de inbeslagneming, niet op het moment dat de beslagene van de gegevens betreffende het beslag op de hoogte is gekomen.

ECLI:NL:HR:1995:ZD0305 Hoge Raad, 28-11-1995, 3384 B
Published on 07-12-2020
Tegen verzoeker is een strafrechtelijk financieel onderzoek aanhangig. Geoordeeld dat de inbeslaggenomen voorwerpen nog steeds dienen tot bewaring van het recht tot verhaal voor een door de rechter op te leggen verplichting tot betaling van een geldbedrag aan de Staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, zodat het belang van de strafvordering zich tegen teruggave verzet.

ECLI:NL:HR:2020:1930 Hoge Raad, 01-12-2020, 20/01053
Published on 01-12-2020
Doodslag op vrouw en dochter in Haren (Groningen), gvs 20 jaar. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt.

ECLI:NL:HR:2020:1910 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/03942
Published on 01-12-2020
Opzetheling gereedschap, horecakoelkast en 3 karts, art. 416.1.a Sr. Heeft verdachte wetenschap criminele herkomst ten tijde van voorhanden krijgen van goederen? Aangezien bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat verdachte “ten tijde van voorhanden krijgen” van in bewezenverklaring genoemde goederen wist dat het door misdrijf verkregen goederen betrof, niet z.m. kan worden afgeleid uit bewijsvoe...

ECLI:NL:HR:2020:1906 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/01270
Published on 01-12-2020
Hawalabankieren. Medeplegen opzettelijk zonder vergunning optreden als betaaldienstverlener, terwijl hiervan een gewoonte is gemaakt, art. 2:3a.1 Wft. 1. Bewijsklacht gewoonte maken. 2. Kwalificatie bewezenverklaarde. Bestanddeel “met zetel in Nederland”. Ad 1. Uit wetsgeschiedenis komt naar voren dat voor bewijs van “uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener” in ieder geval is verei...

ECLI:NL:HR:2020:1929 Hoge Raad, 01-12-2020, 20/00745
Published on 01-12-2020
Oplegging TBS met dwangverpleging en maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking aan schaakgrootmeester t.z.v. bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr), belaging (art. 285b.1 Sr) en medeplegen smaadschrift (art. 261.2 Sr). Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2020:1904 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/01246
Published on 01-12-2020
Medeplegen witwassen geldbedragen, art. 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht. Volgen in nadere bewijsoverwegingen genoemde feiten en omstandigheden t.a.v. oordeel dat geldbedragen uit misdrijf afkomstig zijn, uit b.m.? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2003:AF7985 m.b.t. motiveringsvereisten voor redengevende f&o in bewijsoverweging. Hof heeft in bewijsoverweging onder gedachtestreepjes ...

ECLI:NL:HR:2020:1897 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/04461
Published on 01-12-2020
Voorwaardelijk opzet op zwaar lichamelijk letsel door het gooien van een fles, art. 302 Sr. HR: art. 81.1 RO en ambtshalve omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregelen, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1909 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/03941
Published on 01-12-2020
Vervolg op ECLI:NL:HR:2017:3190. Middel over de vraag of verschenen personen bevoegd zijn om de b.p. te vertegenwoordigen en de vervangende hechtenis bij de svm. HR: art. 81.1 RO en omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregelen, art. 36f Sr (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914). Samenhang met 19/03942.

ECLI:NL:HR:2020:1896 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/03685
Published on 01-12-2020
Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.2 Sr) en oplichting (art. 326.1 Sr). Aanhoudingsverzoek verdachte en gemachtigde raadsvrouw voorafgaand aan tz. (door raadsvrouw ttz. herhaald) op grond van medische situatie verdachte t.g.v. mishandeling, door hof afgewezen met overweging dat medische argumentatie onvoldoende is onderbouwd. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:20...

ECLI:NL:HR:2020:1888 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/03271
Published on 01-12-2020
Vormverzuimen, art. 359a Sv. Onrechtmatig verkregen opsporingsinformatie uit ander lopend strafrechtelijk onderzoek. Diefstal d.m.v. braak, art. 311.1.5 Sr. 1. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting. 2. Strafmotivering. HR: art. 81.1 RO. CAG geeft uitvoerige beschouwingen over art. 359a Sv.

ECLI:NL:HR:2020:1894 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/02779
Published on 01-12-2020
Huisvredebreuk, meermalen gepleegd (art. 138.1 Sr), mishandeling (art. 300.1 Sr) en vernieling (art. 350.1 Sr). Afwijzing aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsvrouw ttz. op de grond dat verdachte graag zelf zijn verhaal wil doen door hof afgewezen omdat er geen informatie is verschaft dat verdachte niet in staat is om naar tz. te komen, nadat tz. 2 maal is onderbroken tot latere tijdstippen tene...

ECLI:NL:HR:2020:1908 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/02678
Published on 01-12-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hasjtransporten. Middelen over de verdeling van de opbrengst over anderen en de kosten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02449.

ECLI:NL:HR:2020:1901 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/01500
Published on 01-12-2020
Gebruik verborgen camera in woning door heimelijk foto- en video-opnames te maken van vrouwen, art. 139f.1 Sr. 1. Onttrekking aan het verkeer telefoon en diverse foto-, film- en videocamera’s, art. 36c Sr. Ongecontroleerd bezit daarvan in strijd met algemeen belang? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Zonder nadere motivering, die i...

ECLI:NL:HR:2020:1907 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/02449
Published on 01-12-2020
Hasjtransporten vanuit Marokko naar België en NL door koeriers in geprepareerde auto’s. Falende bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02678.

ECLI:NL:HR:2020:1903 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/01773
Published on 01-12-2020
Syriëganger. Poging tot deelneming aan terroristische organisatie door te proberen naar Turkije te reizen teneinde door te reizen naar Syrië om zich aan te sluiten bij IS en deel te nemen aan gewapende strijd, terwijl verdachte wordt aangehouden op het moment dat hij in vliegtuig zit dat op het punt staat van België naar Turkije te vliegen, art. 140a Sr. Motivering bevel tot dadelijke uitvoerba...

ECLI:NL:HR:2020:1890 Hoge Raad, 01-12-2020, 18/05580
Published on 01-12-2020
Vormverzuimen, art. 359a Sv. Omzeilen van uitleveringsprocedure door aanhouding in Venezuela en uitzetting door Venezolaanse autoriteiten. Medeplegen voorbereidingshandelingen invoer cocaïne, art. 10a.1 Opiumwet. 1. Beoordelingskader vormverzuimen. 2. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM in vervolging vanwege omzeilen van uitleveringsprocedure. 3. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM in vervolging ...

ECLI:NL:HR:2020:1900 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/00740
Published on 01-12-2020
Medeplegen telen hennep, meermalen gepleegd (art. 3.B Opiumwet) en medeplegen diefstal elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr) in echtelijke woning, die verdachte heeft verlaten. 1. Bewijsklachten medeplegen. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. O.g.v. bewijsvoering heeft hof geoordeeld dat verdachte in vereniging met een o...

ECLI:NL:HR:2020:1899 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/00727
Published on 01-12-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Middelen over de mate waarin het w.v.v. aan betrokkene moet worden toegerekend en redelijke termijn in cassatiefase. HR: art. 81.1 RO en compensatie waartoe de overschrijding van de redelijke termijn moet leiden, zal worden toegepast in de eveneens bij de HR aanhangige strafzaak. Samenhang met 19/00740.

ECLI:NL:HR:2020:1902 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/01876
Published on 01-12-2020
Rijden onder invloed, art. 8.4 jo. 8.3.a WVW 1994. Is sprake van “onderzoek” a.b.i. art. 8.3.a WVW 1994 gelet op eis dat ademanalyseapparaat moet worden bediend door daartoe aangewezen ambtenaar? Met ingang van inwerkingtreding op 1-1-2017 van Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer is destijds geldend art. 7 Besluit alcoholonderzoeken vervallen. In eerdere rechtspraak heeft HR ...

ECLI:NL:HR:2020:1889 Hoge Raad, 01-12-2020, 18/03503
Published on 01-12-2020
Vormverzuimen, art. 359a Sv. Politiegeweld tijdens insluiting verdachte. Medeplegen gekwalificeerde diefstal, art. 311.1 Sr. 1. Beoordelingskader vormverzuimen. 2. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM in vervolging. 3. Verweer strekkende tot strafvermindering. Ad 1. In aanvulling op ECLI:NL:HR:2004:AM2533 en ECLI:NL:HR:2013:BY5321, waarin is uiteengezet wanneer sprake is van een vormverzuim a.b....

ECLI:NL:HR:2020:1893 Hoge Raad, 01-12-2020, 17/03472
Published on 01-12-2020
Als vreemdeling in Nederland verblijven terwijl hij weet dat tegen hem inreisverbod is uitgevaardigd, art. 197 Sr. Art. 11.2 terugkeerrichtlijn. 1. Is strafvervolging t.z.v. art. 197 Sr mogelijk tegen illegale vreemdeling tegen wie inreisverbod is uitgevaardigd, zolang hij Nederland nog niet heeft verlaten? 2. Kwalificatieklacht. Bestanddeel dat verdachte “wist of ernstige reden had te vermoede...

ECLI:NL:HR:2020:1895 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/05116
Published on 01-12-2020
Verlaten plaats ongeval, art. 7.1 WVW 1994. Hof heeft (door bevestiging vonnis Pr) verdachte n-o verklaard in zijn verzet tegen strafbeschikking, nu verzet te laat is gedaan. Heeft verdachte verzet gedaan binnen 14 dagen nadat zich omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat strafbeschikking hem bekend was, nu strafbeschikking niet aan verdachte in persoon is uitgereikt maar per gewo...

ECLI:NL:HR:2020:1898 Hoge Raad, 01-12-2020, 19/05747
Published on 01-12-2020
Eendaadse samenloop van gekwalificeerde doodslag (art. 288 Sr) en diefstal met geweld de dood ten gevolge hebbend (art. 311 Sr) in een café in Rotterdam waarbij verdachte is veroordeeld tot 10 jaar en 6 maanden gevangenisstraf en TBS. Middelen over het oogmerk en de vervangende hechtenis bij de schadevergoedingsmaatregel. HR: art. 81.1 RO en omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij scha...

ECLI:NL:HR:1998:ZD1239 Hoge Raad, 08-09-1998, 108.432
Published on 30-11-2020
OM-cassatie. Schending van beginselen van behoorlijke procesorde, nu OvJ aan CID rechercheurs heeft opgedragen tijdens hun verhoor als getuigen bij RC en ter zitting bepaalde vragen niet te beantwoorden? Hof heeft OM n-o verklaard in vervolging t.z.v. serie ramkraken op de grond dat met het oog op eerlijk proces ontoelaatbaar is dat OvJ en niet rechter beslist welke vragen door getuigen ter zit...

ECLI:NL:HR:2020:1871 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/04891
Published on 24-11-2020
Ontucht met 11-jarig verstandelijk gehandicapt nichtje door 38-jarige oom door haar uit te kleden, terwijl hij zelf ook naakt is, en dicht tegen elkaar aan naakt op bank te zitten, art. 247 Sr. 1. Ontuchtige handeling a.b.i. art. 247 Sr? 2. Vordering b.p. Heeft b.p. recht op vergoeding van immateriële schade? 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 3...

ECLI:NL:HR:2020:1870 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/02298
Published on 24-11-2020
Beklag ex art. 552a Sv strekkende tot teruggave van onder klaagster (rechtspersoon) ter uitvoering van rechtshulpverzoek van Verenigde Staten inbeslaggenomen goederen en vastgelegde gegevens. Rb heeft in samenhangende art. 552p.2 (oud) Sv procedure verlof verleend inbeslaggenomen goederen en gegevens te doen overdragen aan bevoegde autoriteiten van Verenigde Staten, terwijl Rb in onderhavige ar...

ECLI:NL:HR:2020:1867 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/05226
Published on 24-11-2020
Dwang door zwager (voor wie verdachte website heeft gemaakt) door enige feitelijkheid wederrechtelijk te dwingen geldbedrag te betalen door website offline te halen totdat verdachte betaald krijgt, art. 284.1.1 Sr. Heeft verdachte zijn zwager “wederrechtelijk” gedwongen geldbedrag te betalen? Hof heeft geen nadere bewijsoverweging opgenomen. Aangezien bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat ver...

ECLI:NL:HR:2020:1863 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/03783
Published on 24-11-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 4 onder klaagster inbeslaggenomen bouwmachines. Rb. heeft klacht tegen voorgenomen teruggave ex art. 116.3 Sv aan anderen dan klaagster ongegrond verklaard. 1. Had rb. ex art. 94 Sv moeten beoordelen?; 2. Welke eisen moeten i.v.m. art. 116.3 Sv worden gesteld aan de vraag wie redelijkerwijs rechthebbende is?; en 3. Is oordeel rb. dat “klaagster onvoldoende onderz...

ECLI:NL:HR:2020:1874 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/03435
Published on 24-11-2020
(poging) (gekwalificeerde) diefstal (art. 310, art. 311 Sr) en (poging) oplichting (art. 326 Sr). Strafoplegging, verbazingscriterium. Wekt strafoplegging de verbazing gelet op door het hof op dezelfde dag opgelegde straf in vergelijkbare zaak m.b.t. vergelijkbare feiten? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/03433.

ECLI:NL:HR:2020:1873 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/03433
Published on 24-11-2020
Diefstal (art. 310 Sr) en diefstal d.m.v. valse sleutels (art. 311.5 Sr). Bewijsklacht daderschap verdachte bij babbeltruc. HR: art. 80a RO. Samenhang met 19/03435.

ECLI:NL:HR:2020:1869 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/01979
Published on 24-11-2020
Beklag, beslag op 8.950 kratten onder klager (handelaar in pallets) t.z.v. verdenking van diefstal, waarna kratten worden teruggegeven aan ander (bedrijf dat kratten verhuurt). Klager verzoekt primair om teruggave van kratten en subsidiair om schadeloosstelling. Kon Rb beklag ongegrond verklaren op de grond dat klager niet rechtmatige eigenaar van kratten is? Art. 116 Sv. In cassatie moet ervan...

ECLI:NL:HR:2020:1876 Hoge Raad, 24-11-2020, 18/04861
Published on 24-11-2020
Onttrekking van minderjarige aan wettig gezag door 16-jarig meisje mee te nemen naar woning van broer van 20-jarige verdachte in Duitsland en meisje gedurende 8 weken onderdak te bieden, waarna vader van verdachte beslissing neemt om naar Ter Apel in Nederland te gaan, art. 279.1 Sr. Heeft verdachte in Nederland in zodanige zin bijgedragen aan scheiding tussen minderjarig meisje en haar moeder ...

ECLI:NL:HR:2020:1864 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/02119
Published on 24-11-2020
Grootschalige internationale handel in harddrugs in georganiseerd verband, art. 2.A, B en C en art. 10 Opiumwet. Middel m.b.t gebruik verklaringen medeverdachte voor bewijs. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02118 P, 19/02285 P en 19/02116 P.

ECLI:NL:HR:2020:1872 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/02118
Published on 24-11-2020
Profijtontneming, w.v.v. (€ 2.182.865,93) uit grootschalige internationale handel in harddrugs in georganiseerd verband. Art. 36e.2 Sr. Beroep op ondervragingsrecht voor het eerst in cassatie. Heeft hof in strijd met art. 6.3.d EVRM verklaringen van medeveroordeelde betrokken bij oordeel dat betrokkene voorafgaand aan in strafzaak bewezenverklaarde periode w.v.v. heeft verkregen, nu verdediging...

ECLI:NL:HR:2020:1866 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/02285
Published on 24-11-2020
Profijtontneming. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 19/02119, 19/02118 P en 19/02116 P.

ECLI:NL:HR:2020:1865 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/02116
Published on 24-11-2020
Profijtontneming. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 19/02119, 19/02118 P en 19/02285 P.

ECLI:NL:HR:2020:1862 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/02468
Published on 24-11-2020
Lokaalvredebreuk (art. 138 Sr) en (gekwalificeerde) diefstal (art. 310 en 311.1 onder 4 en 5 Sr), meermalen gepleegd. 1. Uos over bekendheid verdachte met winkelverbod; 2. Uos dat zowel het betreden van de woning van verdachte door politieagent als ook het maken van foto’s door deze agent een vormverzuim oplevert. 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, a...

ECLI:NL:HR:2020:1694 Hoge Raad, 24-11-2020, 19/01899
Published on 24-11-2020
Rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Bewijsklacht m.b.t. wetenschap verdachte ongeldigverklaring van zijn rijbewijs. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1875 Hoge Raad, 24-11-2020, 20/01429
Published on 24-11-2020
Coronahoester en -spuger in ’s-Hertogenbosch. Openbare orde verstoren door tussen groep mensen op straat opzichtig te hoesten en “pas op, corona” te roepen (art. artikel 2:1.1 APV ’s-Hertogenbosch 2016) en bedreiging met zware mishandeling van agent door “ik heb corona” te roepen en in richting van diens gezicht te spugen (art. 285.1 Sr). Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2020:1803 Hoge Raad, 17-11-2020, 19/03584
Published on 17-11-2020
Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. P-v tz. in h.b. is bij ontstentenis van voorzitter van enkelvoudige kamer hof door griffier hof vastgesteld en ondertekend en door afdelingsvoorzitter hof “voor gezien” ondertekend. Art. 327 Sv. Nietigheid onderzoek ttz. en uitspraak? P-v tz. in h.b. is niet door rechter die over zaak heeft geoordeeld vastgesteld en ondertekend overeenkomstig art. 3...

ECLI:NL:HR:2020:1799 Hoge Raad, 17-11-2020, 19/03417
Published on 17-11-2020
Belaging, meermalen gepleegd (art. 285b.1 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). 1. Bevel oudste raadsheer hof tot verwijdering voice-recorder van verdachte uit zittingszaal. Voorzittersbeslissing waartegen geen beroep in cassatie openstaat? 2. Bewijsklachten belaging. 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. en 2. HR: art. 81.1 RO. Ad 3. ...

ECLI:NL:HR:2020:1800 Hoge Raad, 17-11-2020, 19/03687
Published on 17-11-2020
Diefstal d.m.v. braak, art. 311.1.5 Sr. 1. Vordering b.p. Kan vordering b.p. in h.b. worden toegewezen tot hoger bedrag dan in h.b. is gevorderd? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Hof heeft aan b.p. bedrag aan schadevergoeding toegewezen van € 4.000 (€ 3.800 voor materiële schade en € 200 voor immateriële schade) en heeft vorderin...

ECLI:NL:HR:2020:1809 Hoge Raad, 17-11-2020, 19/03015
Published on 17-11-2020
Economische zaak. Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. in uitoefening van agrarisch bedrijf nodige verzorging aan runderen onthouden (art. 2.2.8 Wet dieren). Betekening dagvaarding in h.b. na afloop tz. Dagvaarding in h.b. is na vergeefse aanbieding op BRP-adres van verdachte op dag van tz. in h.b. na tijdstip van behandeling van zaak (bij verstek) uitgereikt aan griffier Rb, terwijl op diezelf...

ECLI:NL:HR:2020:1802 Hoge Raad, 17-11-2020, 19/02599
Published on 17-11-2020
Mishandeling door taxichauffeur met vuist op zijn neus te slaan na onenigheid tussen taxichauffeur en verdachte (klant) over betaling taxirit, art. 300.1 Sr. 1. Uos m.b.t. opzet. 2. Beroep op noodweer, proportionaliteitseis. Staat met kracht geven van vuistslag op neus in redelijke verhouding tot proberen geld uit handen van verdachte te pakken en daarbij tegen handen van verdachte te duwen? HR...

ECLI:NL:HR:2020:1805 Hoge Raad, 17-11-2020, 19/02111
Published on 17-11-2020
Gewelddadige woninginbraak in Hoofddorp. Medeplegen poging tot diefstal met geweld d.m.v. braak, art. 312.2 Sr. 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat ten behoeve van in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld ...

ECLI:NL:HR:2020:1804 Hoge Raad, 17-11-2020, 19/02033
Published on 17-11-2020
Gewelddadige woninginbraak in Hoofddorp. Medeplegen poging tot diefstal met geweld d.m.v. braak, art. 312.2 Sr. 1. Heeft verdachte opzet gehad op het (door zijn mededaders) toegepaste geweld? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Hof heeft vastgesteld dat plan van verdachten was om in avonduren met behulp van koevoet en ijzeren staaf ...

ECLI:NL:HR:2015:2223 Hoge Raad, 09-06-2015, 14/03338
Published on 13-11-2020
art. 80a RO

ECLI:NL:HR:2007:AZ4672 Hoge Raad, 06-02-2007, 00120/06 P
Published on 12-11-2020
Profijtontneming, w.v.v. (€ 959.722,39) uit oplichting. 1. Beroep op overschrijding redelijke termijn in feitelijke aanleg. 2. Heeft hof verzuimd te beslissen op verzoek tot verrichten van nader onderzoek? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:1999:ZD1332 Hoge Raad, 18-05-1999, 109.072
Published on 11-11-2020
Art. 8 EVRM gegarandeerde recht van de verdachte op respect voor diens privéleven een meer dan beperkte - en daardoor niet meer door art. 2 Politiewet en art. 141 Sv gelegitimeerde - inbreuk is gemaakt, beantwoord aan de hand van de frequentie, de duur, de plaatsen, de methoden, het doel en de overlast van de observaties en de graad van verdenking tegen de observandus. Door deze criteria te han...

ECLI:NL:HR:2020:1763 Hoge Raad, 10-11-2020, 20/00219
Published on 10-11-2020
Zich ophouden op openbare weg om drugs te (ver)kopen, art. 2.7.2 APV Amsterdam. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat verdachte alsnog ttz. verklaring wil afleggen en straftoemetingsverweer wil voeren, nu hij bij oplegging van substantiële straf risico loopt dat IND kan besluiten om zijn verblijfsvergunning in te trekken, door hof afgewezen met overweging dat belang van v...

ECLI:NL:HR:2020:1752 Hoge Raad, 10-11-2020, 20/01544
Published on 10-11-2020
Vervolgingsuitlevering o.b.v. EUV van opgeëiste persoon (Amerikaanse nationaliteit) aan Russische Federatie t.z.v. illegale uitvoer van 3.453 marterstaarten. Eis van dubbele strafbaarheid, art. 2.1 EUV. Is feit waarvoor uitlevering is verzocht strafbaar krachtens Nederlandse wettelijke bepaling waarvan overtreding wordt bedreigd met vrijheidsstraf van ten minste 1 jaar? Art. 3.37.1 en 3.38.1 We...

ECLI:NL:HR:2020:1764 Hoge Raad, 10-11-2020, 20/01230
Published on 10-11-2020
Herziening. Rijden tijdens rijontzegging, art. 9.1 WVW 1994. Aangevoerd wordt dat Pr aanvrager zou hebben vrijgesproken indien hij ermee bekend zou zijn geweest dat aan aanvrager opgelegde ontzegging van bevoegdheid motorrijtuigen te besturen vóór 14-8-2019 al was geëindigd. Leveren kennisgeving beslissing inhouding rijbewijs en brief waarmee rijbewijs is teruggezonden aan aanvrager een novum a...

ECLI:NL:HR:2020:1751 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/04516
Published on 10-11-2020
Syriëganger. Onttrekking minderjarig meisje aan wettig gezag (art. 279.1 Sr), poging zware mishandeling van dat meisje (art. 302.1 Sr), haar opzettelijk wederrechtelijk van vrijheid beroven en beroofd houden (art. 282.1 Sr) en eendaadse samenloop van voorbereiden/bevorderen van terroristische misdrijven en trainen voor dergelijke misdrijven (art. 134a Sr). 1. Wijziging tll door toevoeging kwali...

ECLI:NL:HR:2020:1749 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/05119
Published on 10-11-2020
Beklag, anderbeslag ex art. 94a.4 en 94a.5 Sv op 4 vorderingen van klaagster (besloten vennootschap) op Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen bestuurder van klaagster t.z.v. verdenking van verkeerd labelen van (paarden)vlees. Herstructurering bedrijfsstructuur, overheveling vermogensbestanddelen en vereenzelviging rechtspersoon en bestuurder. Voldaan a...

ECLI:NL:HR:2020:1750 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/04199
Published on 10-11-2020
Belaging (art. 285b Sr) en beschadiging van een auto (art. 350 Sr). Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1758 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/04460
Published on 10-11-2020
Feitelijk leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van medeplegen van opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting doen (art. 69 AWR), van valsheid in geschrift (art. 225.2 Sr) en van in valse vorm beschikbaar stellen van boeken, bescheiden en/of (andere) gegevensdragers ertoe strekkende dat te weinig belasting wordt geheven (art. 68 AWR). Vervolgingsuitsluitingsgrond ex art. 69.4 A...

ECLI:NL:HR:2020:1765 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/03885
Published on 10-11-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. poging tot zware mishandeling (art. 302.1 Sr) en bedreiging (art. 285.1 Sr). Kan art. 416.2 Sv worden toegepast, nu (op dat moment) gemachtigde raadsman heeft aangevoerd dat oproeping voor nadere tz. in e.a. niet rechtsgeldig is betekend en dat verdachte i.v.m. schade aan zijn bedrijf geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd wil krijgen, terwijl raads...

ECLI:NL:HR:2020:1740 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/02528
Published on 10-11-2020
Oplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr) gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en verduistering (art. 321 Sr). Middelen over bewijsvoering m.b.t. oplichting. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat t.b.v. in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door in arrest genoemd aant...

ECLI:NL:HR:2020:1762 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/02025
Published on 10-11-2020
Medeplegen bewerken van groot aantal hennepplanten, art. 3.B Opiumwet. Strafmotivering. Oplegging gevangenisstraf van langere duur dan reeds ondergane voorlopige hechtenis begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01749, 19/01755 P en 19/01902.

ECLI:NL:HR:2020:1761 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/01902
Published on 10-11-2020
Witwassen door geldbedragen om te zetten (meermalen gepleegd), art. 420bis.1.b Sr. Zijn geldbedragen van enig misdrijf afkomstig? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01749, 19/01755 P en 19/02025.

ECLI:NL:HR:2020:1760 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/01755
Published on 10-11-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen, diefstal met braak en inklimming, deelname aan criminele organisatie, bewerken hennep en schuldheling. Art. 416.2 Sv. Aanwezigheidsrecht, detentie in buitenland (Duitsland) uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegd stuk. Oproeping voor tz. in h.b. is uitgereikt aan huisgenoot van betrokkene op diens BRP-adres, terwijl betrokkene niet is versc...

ECLI:NL:HR:2020:1759 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/01749
Published on 10-11-2020
Aanwezigheidsrecht, detentie in buitenland (Duitsland) uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegd stuk. Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. medeplegen witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr), medeplegen diefstal met braak en inklimming (art. 311.1 Sr), deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr), medeplegen bewerken hennep (art. 3.B Opiumwet) en mede...

ECLI:NL:HR:2020:1757 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/02393
Published on 10-11-2020
Openlijke geweldpleging door ’s nachts in uitgaansgebied in Terneuzen tegen 2 politieagenten te schreeuwen en tegen fiets van één van hen te trappen, art. 141.1 Sr. Levert bedreigen met geweld openlijke geweldpleging tegen personen op? Hof heeft o.m. vastgesteld dat verdachte op verbalisant afrende, schreeuwde dat deze weg moest gaan en trapte tegen fiets van verbalisant, terwijl deze de fiets ...

ECLI:NL:HR:2020:1756 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/01452
Published on 10-11-2020
Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a Sr) en medeplegen valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). Salduz, recht op verhoorbijstand vóór 22-12-2015. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:1985 m.b.t. recht op verhoorbijstand en gevolgen van verzuim in nakoming van dat recht. Hof heeft geoordeeld dat in 2011 (t.t.v. politieverhoor) aan EVRM niet recht kon worden ...

ECLI:NL:HR:2020:1744 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/05972
Published on 10-11-2020
Openlijke geweldpleging (art. 141.1 Sr) door een beveiliger in een feesttent. Middelen over 1. verwerping “beroep op professioneel handelen” (nl. handelen overeenkomstig hetgeen in zijn opleiding is onderwezen) en beroep op noodweer; 2. omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad. 1. HR: art. 81.1. RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toepassing van art....

ECLI:NL:HR:2020:1743 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/04490
Published on 10-11-2020
Belaging (art. 285b Sr), opzettelijk handelen in strijd met een gedragsaanwijzing ex art. 509hh.1.b Sv (art. 184a Sr) en bedreiging met zware mishandeling (art. 285 Sr). 1. Bewijsklacht bedreiging met zware mishandeling; 2. Klacht over verwerping verweer dat bij de straf rekening moet worden gehouden met bijz. vw. waar verdachte zich reeds lange tijd aan heeft moeten houden en over strafmotiver...

ECLI:NL:HR:2020:1742 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/03223
Published on 10-11-2020
Opzettelijke uitlokking van poging tot diefstal met geweld (in vereniging), door het verschaffen van inlichtingen (art. 312 Sr). Middelen over 1. Feit van algemene bekendheid dat “niffi” straattaal is voor een mes?; en 2. omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad. 1 HR: art. 81.1. RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijze...

ECLI:NL:HR:2020:1739 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/01611
Published on 10-11-2020
Medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr). Middelen over 1. verwerping verweer weggenomen telefoon en geldbedrag en 2. omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad. 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1737 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/00820
Published on 10-11-2020
Opzettelijk aanwezig hebben sealbags met amfetamine (art. 2.C Opiumwet) en voorhanden hebben wapen en munitie categorie III (art. 26.1 WWM). Bewijsklachten over bewustheid aanwezigheid wapen en munitie in woning van verdachte en het opzettelijk aanwezig hebben van amfetamine. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1755 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/02853
Published on 10-11-2020
Medeplegen gewoontewitwassen, hawala-bankieren (art. 420ter Sr) en deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Geen middelen ingediend, cassatieberoep n-o (art. 437.2 Sv). Samenhang met 18/04416 en 19/02851. Vervolg op ECLI:NL:HR:2014:3046.

ECLI:NL:HR:2020:1754 Hoge Raad, 10-11-2020, 19/02851
Published on 10-11-2020
Medeplegen gewoontewitwassen, hawala-bankieren (art. 420ter Sr) en deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Bewijsklachten over witwassen en criminele organisatie. HR: art. 81.1 RO. Volgt verwerping. Samenhang met 19/04416 en 19/02853. Vervolg op ECLI:NL:HR:2014:3044.

ECLI:NL:HR:2020:1753 Hoge Raad, 10-11-2020, 18/04416
Published on 10-11-2020
Hawalabankieren vanuit wasserette in Amsterdam. Medeplegen zonder vergunning optreden als betaaldienstverlener, meermalen gepleegd (art. 2:3a.1 Wft). 1. Is sprake van ‘uitoefenen van bedrijf van betaaldienstverlener’ a.b.i. art. 2:3a.1 Wft door ‘geldtransfers’ a.b.i. art. 4 Richtlijn 2007/64/EG uit te voeren? 2. Kwalificatie bewezenverklaarde. Feit begaan door persoon “met zetel in Nederland”? ...

ECLI:NL:HR:1996:ZD0345 Hoge Raad, 09-01-1996, 3248
Published on 05-11-2020
Beklag, beslag ex art. 94a en 94 Sv op onroerende zaken (woonhuis, restaurant en parkeerterrein) in strafzaken tegen aandeelhouders van inmiddels failliet verklaarde Amerikaanse rechtspersoon, waarna curator klaagschrift indient en beslag ex art. 94 Sv op last van OvJ wordt opgeheven. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep curator t.a.v. beslagen ex art. 94 Sv. 2. Conservatoir derdenbeslag op onroe...

ECLI:NL:HR:2020:1727 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/02097
Published on 03-11-2020
Voorhanden hebben van vuurwapen en munitie in verborgen ruimte achter dashboardkastje van auto met verdachte als bijrijder, art. 26.1 WWM. Bewijsklacht voorhanden hebben. Heeft verdachte wetenschap van en beschikkingsmacht over vuurwapen en munitie gehad? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:504 m.b.t. vereisten voor veroordeling van (als pleger) voorhanden hebben van wapen of...

ECLI:NL:HR:2020:1719 Hoge Raad, 03-11-2020, 20/01401
Published on 03-11-2020
Herziening. Medeplegen diefstal (d.m.v. valse sleutel) door pinpas te stelen en vervolgens te gebruiken, art. 311.1 Sr. Aangevoerd wordt dat sprake is van gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv (novum) op grond waarvan hof aanvrager zou hebben vrijgesproken, nu bij aanvraag gevoegde verklaringen en afbeelding nader onderbouwen dat aanvrager niet door hof als ‘persoon 2’ aangeduide persoon op camerabeel...

ECLI:NL:HR:2020:1718 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/04399
Published on 03-11-2020
Diefstal d.m.v. braak, art. 311.1.5 Sr. 1. Onttrekking aan het verkeer van aardappelschilmes, art. 36c.3 Sr. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. ‘s Hofs motivering van beslissing tot onttrekking aan het verkeer is gebaseerd op art. 36c.3 Sr. Uit bestreden uitspraak en p-v van tz. in h.b. kan echter niet worden afgeleid dat bij onder...

ECLI:NL:HR:2020:1717 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/02421
Published on 03-11-2020
Bedreiging met zware mishandeling en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, art. 285 Sr. Middelen over motivering bewezenverklaringen en onterecht toegewezen vordering tul. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04399.

ECLI:NL:HR:2020:1731 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/02900
Published on 03-11-2020
Openlijke geweldpleging, art. 141.1 Sr. 1. Uos t.a.v. bewijs. 2. Ambtshalve cassatie i.g.v. ontbreken van klacht over toepassing vervangende hechtenis bij opgelegde schadevergoedingsmaatregel, ook al geeft middel aanleiding voor toepassing van art. 80a RO? Ad 1. HR: art. 80a RO. Ad 2. HR n.a.v. ambtshalve opmerking CAG: HR ziet geen reden terug te komen op zijn beslissing van ECLI:NL:HR:2020:91...

ECLI:NL:HR:2020:1724 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/04286
Published on 03-11-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen en opzettelijk gebruik maken van vals geschrift. Transactieberekening o.b.v. rente die door betrokkene in rekening is gebracht t.a.v. door hem verstrekte geldleningen. Dienen in strafzaak verbeurdverklaarde geldbedragen, auto’s en sieraden in mindering te worden gebracht op opgelegde betalingsverplichting? Hof heeft kennelijk geoordeeld dat verbeur...

ECLI:NL:HR:2020:1726 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/03311
Published on 03-11-2020
Openlijke geweldpleging, art. 141 Sr. 1. Vordering b.p. Hoofdelijke aansprakelijkheid o.g.v. art. 6:166 BW. 2. Schending recht op behandeling zaak door onpartijdige rechter, nu oudste rechter ttz. in h.b. uitlating heeft gedaan m.b.t. te beantwoorden rechtsvraag? Art. 6 EVRM. 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR herhaalt relevant...

ECLI:NL:HR:2020:1725 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/01187
Published on 03-11-2020
Bedreiging, art. 285 Sr. Middelen over 1. bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis), 2. overschrijding inzendtermijn. HR: ad 1. art. 81.1 RO, ad 2. vermindering van de opgelegde gevangenisstraf wegens schending van de redelijke termijn in cassatie.

ECLI:NL:HR:2020:1722 Hoge Raad, 03-11-2020, 18/05490
Published on 03-11-2020
Rolbeslissing m.b.t. betekening aanzegging in cassatie. Verzoek te bepalen dat eerder arrest HR (geen middelen ingediend, verdachte n-o) wordt ingetrokken, omdat aanzegging niet op rechtsgeldige wijze is betekend. Is aanzegging in persoon uitgereikt aan verdachte op het in cassatieakte vermelde adres in Nederland, nu verdachte niet degene is geweest die akte van uitreiking heeft ondertekend? Aa...

ECLI:NL:HR:2020:1721 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/02969
Published on 03-11-2020
Middelen over 1. bewijsklacht over de pleegplaats en 2. omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij de svm, art. 36f Sr. Ad 1. HR: 81.1 RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914). Samenhang met 19/02968.

ECLI:NL:HR:2020:1720 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/02968
Published on 03-11-2020
Profijtontneming. Geen middelen ingediend, beroep n-o. Samenhang met 19/02969.

ECLI:NL:HR:2020:1715 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/03431
Published on 03-11-2020
Voorhanden hebben kogelgeweer, art. 26.1 WWM. Bewijsklacht. Kan kogelgeweer worden aangemerkt als vuurwapen van categorie II sub 3 a.b.i. art. 2.1 WWM? B.m. houden niets in waaruit kan volgen dat kogelgeweer een vuurwapen is van categorie II sub 3 a.b.i. art. 2.1 WWM. Bewezenverklaring (i.h.b. onderdeel “die zodanig waren vervaardigd of gewijzigd dat het dragen niet of minder zichtbaar was, dan...

ECLI:NL:HR:2020:1691 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/01888
Published on 03-11-2020
Motiveringsklacht over het op onjuiste gronden verwerpen van het beroep op (extensief) noodweerexces, art. 41 Sr. CAG strekkende tot verwerping, o.m. over de vraag of het oordeel van het hof dat geen sprake was van ‘invoelbaar emotioneel overreageren’ maar van handelingen die van een zekere rationaliteit en berekenbaarheid getuigen, begrijpelijk is. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1646 Hoge Raad, 03-11-2020, 18/05383
Published on 03-11-2020
Art. 8.2 aanhef en onder a WVW 1994. Moet de in art. 10.1 Besluit Alcohol drugs en geneesmiddelen in het verkeer opgenomen eis dat het bij het onderzoek gebruikte type ademanalyseapparaat is aangewezen bij ministeriële regeling (art. 5 van de Regeling Alcohol drugs en geneesmiddelen in het verkeer) als strikte waarborg worden aangemerkt? CAG: Mits blijkt dat voor het gebruikte apparaat door het...

ECLI:NL:HR:2020:1716 Hoge Raad, 03-11-2020, 19/04688
Published on 03-11-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit opzettelijk onjuiste belastingaangiften doen, terwijl betrokkene zich t.a.v. die aangiften schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift, en in valse vorm voor raadpleging beschikbaar stellen van boeken ertoe strekkende dat te weinig belasting wordt geheven. Transactieberekening o.b.v. bedragen die klanten van betrokkene (belastingadviseur) aan hem hebben betaald...

ECLI:NL:HR:1991:2 Hoge Raad, 26-02-1991, 88.727 M
Published on 02-11-2020
Militaire zaak. Weigeren van bloedproef (art. 33a.6 WVW) en doorrijden na aanrijding (art. 30.1.a WVW). Onrechtmatig verkregen bewijs verweer. 1. Bevoegdheid tot binnentreden opsporingsambtenaren. Is legeringskamer in legeringsgebouw, waarin zich 3 mariniers bevinden, aan te merken als woning in de zin van art. 120 Sv? 2. Zijn opsporingsambtenaren tegen wil van bewoners legeringskamer binnenget...

ECLI:NL:HR:1982:AD6952 Hoge Raad, 16-02-1982, 73 558
Published on 02-11-2020
OM-cassatie. Vrijspraak rijden onder invloed van alcohol, art. 26 WVW. Bloedonderzoek a.b.i. art. 26 WVW, nu te weinig bloed is afgenomen? Hof heeft geoordeeld dat niet is gebleken dat bij onderzoek a.b.i. art. 26.2 WVW wettelijke voorschriften in acht zijn genomen, i.h.b. art. 4.2 Bloedproefbeschikking dat voorschrijft dat (tenminste) hoeveelheid van ongeveer 8 milliliter wordt afgenomen, terw...

ECLI:NL:HR:2020:1693 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/01079
Published on 27-10-2020
OM-cassatie en cassatie verdachte. Vrijspraak wapenhandel in uitoefening van bedrijf, art. 9.1 WWM. Heeft verdachte (particulier) ‘in uitoefening van bedrijf’ gehandeld? Aan vrijspraak ligt als ’s hofs kennelijke oordeel ten grondslag dat handelen ‘in uitoefening van bedrijf’ in de zin van art. 9.1 WWM niet mede handelen door particulieren betreft. Dat oordeel getuigt van te beperkte en daarom ...

ECLI:NL:HR:1993:AD1828 Hoge Raad, 16-02-1993, 93235
Published on 27-10-2020
-

ECLI:NL:HR:2020:1690 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/02789
Published on 27-10-2020
Poging doodslag door met kracht tegen hoofd en lichaam van slachtoffer te trappen. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG. Samenhang met 19/02937, 1902849 en 19/02887 (allen HR: 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG).

ECLI:NL:HR:2020:1678 Hoge Raad, 27-10-2020, 20/00360
Published on 27-10-2020
Profijtontneming, w.v.v. (o.m.) uit medeplegen oplichting en deelname aan een criminele organisatie. Middel over duur gijzeling. HR: art. 80a RO. Samenhang met 20/00194 en 20/00210 (beiden niet gepubliceerd).

ECLI:NL:HR:2020:1683 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/00985
Published on 27-10-2020
Als taxironselaar op Schiphol aanbieden van taxidiensten in een door burgemeester aangewezen verbodsgebied, art. 5:14E.1 APV Haarlemmermeer 2016. Is bewezenverklaard handelen strafbaar? Art. 5:14E.1 APV Haarlemmermeer 2016 verleent burgemeester in het belang van openbare orde bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waar het verboden is om taxidiensten met vergunning aan te bieden. Deze bepaling h...

ECLI:NL:HR:2020:1680 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/03137
Published on 27-10-2020
Verkrachting, art. 242 Sr. Motivering vrijheidsbeperkende maatregel (contactverbod met slachtoffer),. art. 38v Sr. Vrijheidsbeperkende maatregel ex art. 38v.1 Sr kan worden opgelegd ter beveiliging van maatschappij of ter voorkoming van –(opnieuw) begaan van strafbare feiten. ’s Hofs oordeel dat deze vrijheidsbeperkende maatregel inhoudende contactverbod met slachtoffer moet worden opgelegd, is...

ECLI:NL:HR:2020:1679 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/01078
Published on 27-10-2020
Verduistering auto door deze na reparatie onder zich te houden in afwachting van betaling en de auto te gebruiken, art. 321 Sr. Bewijsklachten over (opzet op) wederrechtelijk toe-eigenen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1692 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/03898
Published on 27-10-2020
Medeplichtigheid aan hennepteelt door woning beschikbaar te stellen aan anderen voor telen van hennepplanten, art. 3.B Opiumwet. Is verdachte opzettelijk behulpzaam geweest bij telen van hennep? Hof heeft vastgesteld dat verdachte stond ingeschreven op adres en enige bewoner was van woning waarin op bovenverdieping een inwerking zijnde hennepkwekerij is aangetroffen. Hof heeft verder o.m. vastg...

ECLI:NL:HR:2020:1685 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/04379
Published on 27-10-2020
Mishandeling door aangever met 2 handen tegen borst te duwen waardoor aangever op de grond is gevallen, nadat aangever boos op verdachte is komen aflopen en (in zijn gezicht) heeft geschreeuwd, terwijl verdachte klem stond tegen zijn auto, art. 300 Sr. Noodweer, proportionaliteitseis i.g.v. dreigende aanranding. Staat duwen tegen borst in redelijke verhouding tot boos op iemand aflopen en in ge...

ECLI:NL:HR:2020:1684 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/04315
Published on 27-10-2020
Rijden onder invloed van amfetamine, art. 8.5 WVW 1994. Onderzoek a.b.i. art. 8.5 WVW 1994. Zijn bloedmonsters van verdachte zonder uitstel toegezonden aan laboratorium dat met onderzoek daarvan is belast, nu NFI (na bloedafname op 20-6-2018) bloedmonsters op 21-6-2018 heeft ontvangen en deze op 29-6-2018 heeft vervoerd naar onderzoekslaboratorium in Duitsland, waarna op 9-7-2018 rapport is opg...

ECLI:NL:HR:2020:1638 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/03697
Published on 27-10-2020
Verduistering, meermalen gepleegd, art. 321 Sr. 1. Bewijsklacht wederrechtelijk toeëigenen hoeveelheid geld. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art.81.1 RO. Ad. 2. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1644 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/03381
Published on 27-10-2020
Verlaten plaats ongeval wetende dat aan verschillende auto’s schade is ontstaan door ander op bestuurdersstoel van auto te laten plaatsnemen, art. 7.1.a WVW 1994. Hof heeft in strijd met art. 359.2 Sv verzuimd gemotiveerd te beslissen op uos m.b.t. overschrijding redelijke termijn in e.a. Kan (eerste) politieverhoor verdachte worden aangemerkt als beginpunt redelijke termijn in e.a.? HR: Op red...

ECLI:NL:HR:2020:1643 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/03360
Published on 27-10-2020
Valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr), poging tot oplichting (art. 326 Sr) en begunstiging (art. 189.1.1 Sr) door zich voor te doen als bestuurder van auto, die betrokken was bij verkeersongeval, en in die hoedanigheid in strijd met waarheid aanrijdingsformulier in te vullen en naar haar verzekeraar te sturen. Heeft hof door vonnis Rb te bevestigen in strijd met art. 359.2 Sv verzuimd gemotivee...

ECLI:NL:HR:2020:1688 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/02675
Published on 27-10-2020
Gewoontewitwassen van grote geldbedragen, art. 420ter Sr. Middelen m.b.t. 1. bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf”, 2. afwijzing (voorwaardelijk) verzoek tot het horen van getuigen en 3. verbeurdverklaring aan verdachte en echtgenote toebehorende woning. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02674.

ECLI:NL:HR:2020:1689 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/02674
Published on 27-10-2020
Schuldwitwassen van grote geldbedragen, art. 420quater Sr. Middelen m.b.t. 1. bewijsklacht gewoontewitwassen, i.h.b. m.b.t. terzijde stellen alternatieve lezing verdachte en 2. verbeurdverklaring van aan verdachte en echtgenoot toebehorende woning. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02674.

ECLI:NL:HR:2020:1637 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/02350
Published on 27-10-2020
Belaging (art. 285b Sr), vernieling van dakpannen en beschadiging van dakraam door stenen te gooien (art. 350 Sr, meermalen gepleegd) en smaadschrift (art. 261 Sr) gericht tegen overburen. Middelen over 1. bewijsklacht m.b.t. smaadschrift en 2. omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad. 1. HR: art. 81.1. RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toepassing ...

ECLI:NL:HR:2020:1676 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/02236
Published on 27-10-2020
Gebruik maken van valse geschriften (meermalen gepleegd), art. 225.2 Sr. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Hof heeft verdachte verplichtingen opgelegd om aan Staat ten behoeve van in arrest genoemde slachtoffers in arrest vermelde bedragen te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door in arrest telkens genoemde aantal d...

ECLI:NL:HR:2020:1636 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/01948
Published on 27-10-2020
Diefstal in vereniging (art. 311.1.4 Sr) en mishandeling (art. 300 Sr). Middelen over 1. uos dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het medeplegen van diefstal en 2. verwerping beroep op noodweer m.b.t. een na de diefstal gepleegde mishandeling. HR: art 81.1. RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat t.b.v. in arrest genoemde slachtoffer in arrest vermel...

ECLI:NL:HR:2020:1642 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/01330
Published on 27-10-2020
Diefstal uit woning, art. 311.1.3 Sr. Vordering b.p. Immateriële schade door diefstal trouwringen uit woning. Is sprake van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106.b BW? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:793 en ECLI:NL:HR:2019:376 m.b.t. gevallen waarin sprake kan zijn van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106.b BW. Oordeel dat sprake i...

ECLI:NL:HR:2020:1687 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/00986
Published on 27-10-2020
Als taxironselaar op Schiphol aanbieden van taxidiensten in een door burgemeester aangewezen verbodsgebied, art. 5:14E.1 APV Haarlemmermeer 2016. Is bewezenverklaard handelen strafbaar? Art. 5:14E.1 APV Haarlemmermeer 2016 verleent burgemeester in het belang van openbare orde bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waar het verboden is om taxidiensten met vergunning aan te bieden. Deze bepaling h...

ECLI:NL:HR:2020:1645 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/05005
Published on 27-10-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. mishandeling. Dubbel verstek. Kan e-mailbericht verdachte, inhoudende dat tegenpartij ten onrechte gelijk heeft gekregen, worden aangemerkt als appelschriftuur? Gelet op inhoud van aan appelakte gehechte e-mail van verdachte is oordeel hof dat door of namens verdachte geen schriftuur houdende grieven is ingediend en dat verdachte mede daarom ex art. 416.2 Sv...

ECLI:NL:HR:2020:1677 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/00790
Published on 27-10-2020
Smaadschrift door op openbare Facebookpagina filmpje met daarop seksuele afbeeldingen van ex-vriendin te plaatsen (meermalen gepleegd), art. 261.2 Sr. 1. Beroep op niet-ontvankelijkverklaring OM in vervolging en klachtvereiste, art. 66.1 en 269 (oud) Sr en art. 164.1 Sv. Is voldaan aan klachttermijn? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad...

ECLI:NL:HR:2020:1682 Hoge Raad, 27-10-2020, 18/03906
Published on 27-10-2020
Afpersing (meermalen gepleegd) en poging tot afpersing, art. 317.1 Sr. 1. Kan eigen waarneming hof van camerabeelden voor bewijs worden gebruikt, nu hof deze waarneming op eerdere tz. in andere samenstelling heeft gedaan? Art. 340 en 344.1.2 Sv. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Er is slechts dan sprake van ‘eigen waarneming’ van ...

ECLI:NL:HR:2020:1681 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/04352
Published on 27-10-2020
Eenvoudige belediging door n.a.v. verzoek om informatie over haar ex-vriend WhatsApp-berichten, inhoudende dat ex-vriend pedofiel is, te verzenden naar oud-collega van verdachte (dochter van nieuwe vriendin van ex-vriend), art. 266.1 Sr. Levert aan derde toezenden van beledigende WhatsApp-berichten, die berichten heeft doorgestuurd naar persoon die het betreft, ‘toezenden of aanbieden’ aan bele...

ECLI:NL:HR:2020:1675 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/03288
Published on 27-10-2020
Ontucht plegen ‘met’ iemand beneden leeftijd van 16 jaren door 13-jarig meisje te bewegen tot maken en aan 47-jarige verdachte toesturen van naaktfoto’s, art. 247 (oud) Sr. Is ondanks ontbreken van lichamelijk contact sprake van voor plegen van ontuchtige handelingen relevante interactie? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AQ0950 m.b.t. ontucht plegen ‘met’ iemand beneden le...

ECLI:NL:HR:2020:1686 Hoge Raad, 27-10-2020, 19/03224
Published on 27-10-2020
Eenvoudige belediging van politieambtenaar door brigadier van politie, die met haar 4-jarige kind in haar eigen auto onderweg was, uit te schelden, art. 266.1 jo. 267 Sr. Heeft verdachte politieambtenaar ‘in de rechtmatige uitoefening van haar bediening’ beledigd? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:2394 m.b.t. relatie tussen belediging en uitoefening van bediening. Uit b.m. ...

ECLI:NL:HR:1993:AD1812 Hoge Raad, 19-01-1993, 92514
Published on 27-10-2020
-

ECLI:NL:HR:2009:BH1442 Hoge Raad, 17-02-2009, 07/11312
Published on 19-10-2020
-

ECLI:NL:HR:1979:AB7429 Hoge Raad, 04-12-1979, 70.743
Published on 19-10-2020
OM-cassatie en cassatie verdachte. Aanwezig hebben cocaïne, art. 2.C Opiumwet. Optreden van beambten van Amerikaanse DEA, die infiltreren in onderwereld door zich voor te doen als (mede)criminelen en (mede)handelaren in verdovende middelen. 1. OM-cassatie. Motivering verwerping beroep op niet-ontvankelijkheid OM. Klacht niet gericht tegen ’s Hofs (juist geachte) oordeel maar tegen daaraan ten g...

ECLI:NL:HR:2020:1647 Hoge Raad, 16-10-2020, 18/05437
Published on 16-10-2020
Gewapende woningoverval op twee hoogbejaarde broers in Wijhe in 2014. Medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr) en medeplegen (poging) zware mishandeling (art. 302.2 Sr). 1. Uos t.a.v. inbeslaggenomen schoenen en schoenspoor. 2. Uos t.a.v. signalement/daderprofiel. 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. en 2. HR: art. 81.1 RO. A...

ECLI:NL:HR:2020:1610 Hoge Raad, 13-10-2020, 18/05579
Published on 13-10-2020
Medeplegen (poging) zware mishandeling (meermalen gepleegd), art. 302.1 Sr. 1. Strafmotivering. Heeft hof onjuiste uitleg gegeven aan LOVS-oriëntatiepunten door bij bepalen van op te leggen straf oriëntatiepunten voor zeer zwaar lichamelijk letsel als uitgangspunt te nemen? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2...

ECLI:NL:HR:2020:1612 Hoge Raad, 13-10-2020, 18/05595
Published on 13-10-2020
Medeplegen (poging) zware mishandeling (meermalen gepleegd), art. 302.1 Sr. Afwijzing van bij appelschriftuur gedane, ttz. in h.b. gehandhaafde en op nadere tz. in h.b. herhaalde verzoeken van verdediging tot horen van aangevers teneinde hen verklaring van verdachte voor te kunnen houden en hen te kunnen confronteren met elkaars verklaringen. Afwijzing verzoeken door hof berust in de kern op ov...

ECLI:NL:HR:2020:1611 Hoge Raad, 13-10-2020, 19/00385
Published on 13-10-2020
Medeplegen (poging) zware mishandeling (meermalen gepleegd), art. 302.1 Sr. 1. Heeft hof in strijd met art. 365a Sv vervangende bewijsoverweging opgenomen in aanvulling op verkort arrest? 2. Betrouwbaarheid en consistentie van verklaringen van aangevers. 3. Bewijsklacht medeplegen. 4. Strafmotivering. 4. Overschrijding redelijke termijn in h.b. 5. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bi...

ECLI:NL:HR:2020:1609 Hoge Raad, 13-10-2020, 18/04282
Published on 13-10-2020
Economische zaak. OM n-o in vervolging t.z.v. overtreding van art. 7 Wet Toezicht Effectenverkeer 1995 (feit 2) wegens verjaring. 1. Omvang h.b. na partiële vernietiging door HR t.a.v. feit 2 (1 van de 3 feiten) en terugwijzing, terwijl HR ’s hofs uitspraak niet ook t.a.v. strafoplegging heeft vernietigd. Misslag in dictum eerder arrest HR. 2. Heeft hof ten onrechte geen beslissing genomen over...

ECLI:NL:HR:2020:1608 Hoge Raad, 13-10-2020, 19/03258
Published on 13-10-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. oplichting (meermalen gepleegd), art. 326.1 Sr. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsvrouw ttz. op de grond dat zij geen contact heeft kunnen krijgen met verdachte en hij mogelijk geen weet heeft van zitting, door hof afgewezen met overweging dat is getracht dagvaarding uit te reiken op alle bekende adressen van verdachte, dat verdachte primair verantwoo...

ECLI:NL:HR:2020:1607 Hoge Raad, 13-10-2020, 19/01687
Published on 13-10-2020
Afleveren van bolletjes heroïne en vervoeren en aanwezig hebben van heroïne, cocaïne en MDMA, art. 2.B en 2.C Opiumwet. Verbeurdverklaring inbeslaggenomen geldbedragen (€ 314,30 en € 4.255), art. 33a.1.b Sr. Is voldaan aan voorwaarde dat feit m.b.t. geldbedragen is begaan? Onder ‘het feit’ in art. 33a.1.b Sr moet bewezenverklaarde feit worden verstaan. Hof heeft geoordeeld dat bewezenverklaarde...

ECLI:NL:HR:2020:1605 Hoge Raad, 13-10-2020, 19/05287
Published on 13-10-2020
Diefstal d.m.v. braak, art. 311.1.5 Sr. P-v tz. in h.b. is bij ontstentenis van raadsheren en griffier van meervoudige kamer hof aan de hand van zittingsaantekeningen van griffier door teamvoorzitter van hof vastgesteld en ondertekend, nu raadsheren en griffier niet meer bij hof werkzaam zijn. Art. 327 Sv. Nietigheid onderzoek ttz. en uitspraak? P-v tz. in h.b. is niet door een van de rechters,...

ECLI:NL:HR:2020:1553 Hoge Raad, 13-10-2020, 20/01481
Published on 13-10-2020
Bezwaarschrift tegen dagvaarding t.z.v. verdenking van zedenmisdrijven (art. 245, 247, 248a en 248b Sr) door voormalig plaatsvervangend hoofd OvJ functioneel parket, art. 262 Sv. Hof heeft bezwaarschrift, inhoudende dat OM geen uitvoering heeft gegeven aan door HR gegeven beschikking tot aanwijzing van ander gerecht door oorspronkelijk bij onderzoek tegen verdachte betrokken OvJ’s als zaaksoffi...

ECLI:NL:HR:2020:1606 Hoge Raad, 13-10-2020, 19/00490
Published on 13-10-2020
Enschedese voogdijmoord. Medeplegen moord door samen met haar nieuwe vriend (A), die bij uitvoering is geholpen door een derde (B), haar ex-man (C) meermalen met mes in lichaam te steken, omdat C via rechter heeft afgedwongen dat verdachte met hun dochtertje moet terugverhuizen naar Enschede, art. 289 Sr. 1. Bewijsklacht medeplegen. Kan verdachte worden veroordeeld voor medeplegen van moord met...

ECLI:NL:HR:2020:1604 Hoge Raad, 13-10-2020, 16/02722
Published on 13-10-2020
Herziening n.a.v. aanvraag AG bij HR. Rosmalense flatmoord. Doodslag op vriendin door met mes haar keel door te snijden, art. 287 Sr. Aanvullende vordering AG bij HR na tussenarrest, waarin HR heeft geoordeeld dat het noodzakelijk is dat deskundigen in de gelegenheid worden gesteld zich uit te laten over na ‘s hofs arrest opgemaakte rapporten van andere deskundigen waarop vordering tot herzieni...

ECLI:NL:HR:2005:AR8904 Hoge Raad, 15-02-2005, 01245/04
Published on 12-10-2020
-

ECLI:NL:HR:2020:1559 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/02390
Published on 06-10-2020
Telen en aanwezig hebben van hennepplanten in een woning (art. 3.B en 3.C Opiumwet ) en diefstal van elektriciteit (art. 311 Sr). Motiveringsklacht pleegperiode en diefstal van elektriciteit. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02392.

ECLI:NL:HR:2020:1560 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/02392
Published on 06-10-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit telen en aanwezig hebben van hennepplanten in een woning (art. 3.B en 3.C Opiumwet ) en diefstal van elektriciteit (art. 311 Sr). Middel over aftrek elektriciteitskosten bij vaststelling w.v.v. uit hennepteelt. HR herhaalt relevant overweging uit ECLI:NL:HR:2001:AB3200 m.b.t . kosten die voor aftrek van het w.v.v. in aanmerking komen. De door het hof aan de verwerpi...

ECLI:NL:HR:2020:1562 Hoge Raad, 06-10-2020, 20/02173
Published on 06-10-2020
Herziening. Poging tot diefstal met geweld uit auto, art. 312.1 Sr. Aangevoerd wordt dat sprake is van gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv, nu uit gegevens van RDW blijkt dat aanvrager zelf ook blauwe auto (van hetzelfde merk) bezat t.t.v. bewezenverklaarde, zodat zeer aannemelijk is dat aanvrager bij vergissing op achterbank van andere dan zijn eigen auto heeft plaatsgenomen. Bewijsmateriaal waarov...

ECLI:NL:HR:2020:1425 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/05447
Published on 06-10-2020
Economische zaak. Het door een schapenhouder nalaten van registratie van 1038 dode/afgevoerde schapen, in het I&R-systeem dat tot stand gekomen is t.b.v. de bestrijding van besmettelijke dierziekten, art. 96 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Bewijsklacht t.a.v. niet in voordeel van verdachte meewegen van ingediende, maar later weer ingetrokken meldingen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1571 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/04975
Published on 06-10-2020
Diefstal (art. 301 Sr), meermalen gepleegd, en verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr). HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1570 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/04474
Published on 06-10-2020
Opzetheling (art. 416.1 Sr), meermalen gepleegd, en oplichting (art. 326 Sr), meermalen gepleegd. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv telkens gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1569 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/04440
Published on 06-10-2020
Bedreiging met zware mishandeling, meermalen gepleegd (art. 285 Sr), vernieling (art. 350 Sr) en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en bedreiging met zware mishandeling, meermalen gepleegd (art. 285 Sr). HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv telkens gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1563 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/03869
Published on 06-10-2020
Medewerking weigeren aan bevel ademonderzoek, art. 163.2 WVW 1994. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM. Heeft mondelinge mededeling van hoofdagent gerechtvaardigd vertrouwen gewekt bij verdachte dat hij niet zou worden vervolgd? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2012:BX4280 en ECLI:NL:HR:2012:BW5002 m.b.t. opportuniteitsbeginsel, zeer beperkte ruimte voor inhoudelijke rechterlijk...

ECLI:NL:HR:2020:1497 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/02801
Published on 06-10-2020
Medeplegen van uitkeringsfraude, art. 227b Sr. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM. Heeft OM gehandeld in strijd met Aanwijzing sociale zekerheidsfraude door verdachte te vervolgen, nu benadelingsbedrag in administratieve procedure is vastgesteld op nihil? HR: Middel leidt niet tot cassatie, op redenen vermeld in ECLI:NL:HR:2020:1496. Volgt verwerping. Samenhang met 19/02794.

ECLI:NL:HR:2020:1496 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/02794
Published on 06-10-2020
Medeplegen uitkeringsfraude, art. 227b Sr. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM. Heeft OM gehandeld in strijd met Aanwijzing sociale zekerheidsfraude door verdachte te vervolgen, nu benadelingsbedrag in administratieve procedure is vastgesteld op nihil? Bij beantwoording van vraag of OM terecht heeft geoordeeld dat voldaan is aan criteria van Aanwijzing, moet worden uitgegaan van gegevens die t.t...

ECLI:NL:HR:2020:1487 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/01969
Published on 06-10-2020
Profijtontneming, w.v.v. voorbereidingshandelingen t.b.v. de productie van synthetische drugs. Middelen klagen over o.m. ontoereikende motivering mate van toerekening aan betrokkene, schending van de redelijke termijn in h.b., storten van cash geld en het bij de berekening ten onrechte uitgaan van 3 vaten PMK Glycidat. HR: art. 81.1. RO en vermindering betalingsverplichting i.v.m. redelijke ter...

ECLI:NL:HR:2020:1505 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/01128
Published on 06-10-2020
Feitelijk leiding geven aan opzettelijk (namens BV) onjuiste aangiften omzetbelasting (art. 69 AWR) doen en feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift (art. 225 Sr), het valselijk laten opmaken, gebruiken en doen gebruiken, van authentieke notariële akten (art. 227 Sr, meermalen gepleegd), valsheid in geschrift en het gebruik maken van valse geschriften (art. 225 Sr, meermalen gepleegd)....

ECLI:NL:HR:2020:1564 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/00658
Published on 06-10-2020
Diefstal met geweld, art. 312.1 Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914) en vermindert de opgelegde straf i.v.m. de redelijke termijn.

ECLI:NL:HR:2020:1486 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/00648
Published on 06-10-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit voorbereidingshandelingen t.b.v. productie van synthetische drugs. 1. Prijs BMK. Kon hof uitgaan van verkoopprijs van zuivere BMK i.p.v. ruwe BMK? 2. Gemiddelde verkoopprijs van zuivere BMK. 3. Investeringskosten t.a.v. conversielaboratorium. 4. Toerekening w.v.v. bij meerdere daders. 5. Weerlegging verklaring betrokkene. 6. Vermindering betalingsverplichting i.v.m....

ECLI:NL:HR:2020:1485 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/00630
Published on 06-10-2020
Profijtontneming, w.v.v. voorbereidingshandelingen t.b.v. de productie van synthetische drugs. Middelen over 1. het onterecht verwerpen van het verweer van de verdediging dat er in het conversielaboratorium in [A] niet is geproduceerd en dat het bij testen is gebleven en 2. dat het hof onterecht de investeringskosten niet in mindering heeft gebracht op het w.v.v. en daarmee art. 36e.8 Sr heeft ...

ECLI:NL:HR:2020:1484 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/00492
Published on 06-10-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit voorbereidingshandelingen t.b.v. productie van synthetische drugs. Beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland. Vaststelling voordeel gebaseerd op feit waarvan betrokkene is vrijgesproken? Hof heeft geoordeeld dat betrokkene wederrechtelijk voordeel heeft verkregen “door middel van het begaan van” in hoofdzaak bewezenverklaard strafbaar feit en heeft daarbij overwogen ...

ECLI:NL:HR:2020:1483 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/00406
Published on 06-10-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit voorbereidingshandelingen t.b.v. de productie van synthetische drugs. Beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland. Vaststelling voordeel gebaseerd op feit waarvan betrokkene is vrijgesproken? HR: Op redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Hof heeft ten laste van betrokkene niet alleen bewezen verklaard dat hij tezamen en in vereniging met anderen ma...

ECLI:NL:HR:2020:1561 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/02305
Published on 06-10-2020
Wederspannigheid, enig lichamelijk letsel ten gevolge hebbend (art. 180 jo. 181.1 Sr). Motiveringsklacht over opzet en een klacht over de beslissing op de vordering van de benadeelde partij. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1558 Hoge Raad, 06-10-2020, 18/04919
Published on 06-10-2020
Mensensmokkel, art. 197a Sr. Overschrijding redelijke termijn in h.b. ’s Hofs oordeel dat overschrijding redelijke termijn in h.b. geen aanleiding geeft tot strafvermindering begrijpelijk? ’s Hofs oordeel dat het geen aanleiding ziet tot strafvermindering, omdat zaak in e.a. voortvarend is behandeld en in 2 instanties binnen 4 jaren is afgehandeld, is niet z.m. begrijpelijk. Weliswaar kunnen bi...

ECLI:NL:HR:2020:1557 Hoge Raad, 06-10-2020, 18/04909
Published on 06-10-2020
Profijtontneming. Middel over het bij schatting w.v.v. betrekken van de door de echtgenote van betrokkene verrichte bankopnamen en stortingen, terwijl niet blijkt dat hof zich ervan rekenschap heeft gegeven dat de kasopstelling de gemeenschappelijke financiële huishouding van betrokkene en diens partner betreft. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/04919.

ECLI:NL:HR:2020:1488 Hoge Raad, 06-10-2020, 18/04464
Published on 06-10-2020
Poging tot doodslag door als politieagent 2 maal kogel af te vuren in de richting van aan te houden verdachte, waarbij een kogel het achterhoofd van die persoon heeft geraakt/geschampt en tweede kogel diens (onder)lichaam is binnengedrongen (art. 287 Sr). Handelen ter uitvoering van wettelijk voorschrift, art. 42 Sr. Toegepast geweld verenigbaar met beginselen van proportionaliteit en subsidiar...

ECLI:NL:HR:2020:1556 Hoge Raad, 06-10-2020, 18/02120
Published on 06-10-2020
Medeplichtigheid aan telen en aanwezig hebben van hennep in woning, art. 3.B en 3.C Opiumwet. HR ambtshalve: OM n-o in vervolging. Verdachte overleden (art. 69 Sr). Samenhang tussen 18/00173, 18/00190, 18/02118 en 18/02120.

ECLI:NL:HR:2020:1555 Hoge Raad, 06-10-2020, 18/02118
Published on 06-10-2020
Profijtontneming. Rangorde niet-ontvankelijkheden in cassatie. Betrokkene n-o in beroep nu geen middelen zijn ingediend of OM n-o in vordering wegens overlijden betrokkene in cassatie? Volgens aan HR overgelegd uittreksel van akte van burgerlijke stand is betrokkene na 60-dagentermijn voor indiening schriftuur overleden. Mede gelet op wetsgeschiedenis moet art. 69 Sr zo worden uitgelegd dat doo...

ECLI:NL:HR:2020:1504 Hoge Raad, 06-10-2020, 18/01534
Published on 06-10-2020
Feitelijk leiding geven aan opzettelijk (namens BV) onjuiste aangiften omzetbelasting doen (art. 69 AWR). Bewijsklacht opzet. Fiscaal pleitbaar standpunt dat bij verkoop pakket geen omzetbelasting verschuldigd was? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:2542 m.b.t. fiscaal pleitbaar standpunt dat betrekking heeft op belastingaangifte a.b.i. AWR. Door hof is overwogen dat BV reed...

ECLI:NL:HR:2020:1568 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/02080
Published on 06-10-2020
Diefstal met braak en inklimming (art. 311.1.5 Sr). HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914) en vermindert de opgelegde straf i.v.m. de redelijke termijn.

ECLI:NL:HR:2020:1567 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/01910
Published on 06-10-2020
Ontucht met 7 (minderjarige) meisjes, o.a. met eigen dochter, 2 stiefdochters en een nichtje, meermalen gepleegd (art. 245, 246, 247, 248 en 249 Sr). Middel komt met meerdere klachten op tegen oordeel hof dat ten onrechte toepassing is gegeven aan art. 14b.2 Sr en motiveringsklacht m.b.t. oordeel van het hof dat er ernstig rekening moet worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal beg...

ECLI:NL:HR:2020:1552 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/00961
Published on 06-10-2020
Onttrekking minderjarige aan wettig gezag, art. 279.1 Sr. Bewijsklacht t.a.v. opzet van verdachte op het onttrekken van de minderjarige aan het wettig gezag van haar ouders, omdat uit b.m. niet z.m. zou blijken dat de minderjarige pas zou weglopen van haar ouders als verdachte haar zou komen ophalen en haar onderdak zou bieden, noch dat verdachte wetenschap had dat de minderjarige vanaf haar ou...

ECLI:NL:HR:2020:1566 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/00879
Published on 06-10-2020
Mishandeling, terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft, art. 300.2 Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1565 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/00815
Published on 06-10-2020
Diefstal, meermalen gepleegd (art. 310 Sr). Middelen over 1. uos m.b.t. toepassing art. 77c Sr (adolescentenstrafrecht) en 2. motiveringsklacht m.b.t. geschatte toewijzing vordering b.p. HR: art. 81.1. RO. HR ambtshalve: bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).

ECLI:NL:HR:2020:1554 Hoge Raad, 06-10-2020, 19/03905
Published on 06-10-2020
Opzettelijk niet voldoen aan ambtelijk bevel van motoragent door bestuurder van auto, art. 184.1 Sr. Bevoegdheid tot “preventief fouilleren” in veiligheidsrisicogebied o.b.v. WWM. Krachtens wettelijk voorschrift a.b.i. art. 184 Sr? Art. 184.1 Sr eist ‘krachtens wettelijk voorschrift’ gegeven bevel of gedane vordering. Dergelijk voorschrift moet uitdrukkelijk inhouden dat betrokken ambtenaar ger...

ECLI:NL:HR:1997:ZD0642 Hoge Raad, 18-02-1997, 103.166
Published on 05-10-2020
Feitelijke aanranding van eerbaarheid van echtgenote van zijn gedetineerde cliënt door advocaat (meermalen gepleegd), art. 246 Sr. 1. Verweer dat OvJ n-o is in zijn vervolging dan wel dat bewijs onrechtmatig is verkregen. Is door slachtoffer buiten aanwezigheid van politie thuis opnemen van telefoongesprekken met behulp van door politie geplaatste apparatuur in strijd met art. 10 Grondwet, art....

ECLI:NL:HR:1999:ZD1651 Hoge Raad, 09-11-1999, 112.355A
Published on 05-10-2020
Antilliaanse zaak. Passieve ambtelijke omkoping door als gedeputeerde van eilandgebied Curaçao gift van Nafl. 60.000 aan te nemen om te bevorderen dat voorgenomen verkoop van sector mobiele telefonie van telefoonmaatschappij op Curaçao aan bepaald bedrijf zou worden gegund. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM dan wel bewijsuitsluiting o.g.v. optreden van journalist als burgerinfiltrant, opnem...

ECLI:NL:HR:2017:2115 Hoge Raad, 06-06-2017, 15/05056
Published on 05-10-2020
-

ECLI:NL:HR:2007:AZ7116 Hoge Raad, 20-03-2007, 01067/06
Published on 02-10-2020
Bedreiging (art. 285.1 Sr), vernieling, meermalen gepleegd (art. 350.1 Sr), poging zware mishandeling door op anderhalve meter afstand met kracht volle fles wijn richting hoofd van hotelmedewerker te gooien (art. 302.1 Sr) en dragen van wapen (art. 27.1 WWM) 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep t.a.v. dragen van wapen, art. 427.2 Sv. 2. Bewijsklacht poging zware mishandeling. Opzet op toebrengen ...

ECLI:NL:HR:1993:AB8155 Hoge Raad, 02-11-1993, 95238
Published on 01-10-2020
-

ECLI:NL:HR:2020:1529 Hoge Raad, 29-09-2020, 19/00022
Published on 29-09-2020
Verdachte n-o in h.b. nu OvJ en verdachte afstand hebben gedaan van het instellen van rechtsmiddelen bij de Pr. Middelen over het ontbreken van de zittingsaantekeningen van de griffier bij afwezigheid van een p-v van de ttz van de Pr, de afwijzing van het verzoek een meegebrachte getuige te horen en over het in strijd met de wet wijzen van een mondeling arrest door de meervoudige kamer van het ...

ECLI:NL:HR:2020:1515 Hoge Raad, 29-09-2020, 18/01230
Published on 29-09-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit (als leider) deelnemen aan criminele organisatie die zich bezighield met het op grote schaal verkopen en afleveren van softdrugs. Toerekening voordeel in geval van medeveroordeelden. Is toerekening aandeel betrokkene besproken op onderzoek ttz.? Wat betreft mate van toerekening van voordeel aan betrokkene geldt niet eis dat daaraan ten grondslag liggende f&o aan wet...

ECLI:NL:HR:2020:1518 Hoge Raad, 29-09-2020, 18/00793
Published on 29-09-2020
Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:406. Handel in coffeeshop die zich niet aan de gedoogvoorwaarden heeft gehouden. Art. 140 Sr. Middelen o.m. over deelname aan en opzet op art. 140 Sr (criminele organisatie) en de redelijke termijn in cassatie. HR: art. 81.1 RO en verlaging van de opgelegde straf i.v.m. de overschrijding van de redelijke termijn. Samenhang met 7 andere zaken.

ECLI:NL:HR:2020:1520 Hoge Raad, 29-09-2020, 18/00792
Published on 29-09-2020
Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:400. Handel in coffeeshop die zich niet aan de gedoogvoorwaarden heeft gehouden. Art. 140 Sr. Middelen over deelname aan en opzet op art. 140 Sr (criminele organisatie) en de redelijke termijn in cassatie. HR: art. 81.1 RO en verlaging van de opgelegde straf i.v.m. de overschrijding van de redelijke termijn. Samenhang met 7 andere zaken.

ECLI:NL:HR:2020:1519 Hoge Raad, 29-09-2020, 18/00791
Published on 29-09-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit handel in coffeeshop die zich niet aan de gedoogvoorwaarden heeft gehouden. Middelen over voordeel verkregen in een periode die voorafgaat aan de bewezen verklaarde periode, (bewijs/motiverings)klachten m.b.t. oordeel hof dat betrokkene voordeel heeft genoten uit verzwegen omzet, i.h.b. het gebruik van methode van extrapolatie, en de redelijke termijn in cassatie. H...

ECLI:NL:HR:2020:1516 Hoge Raad, 29-09-2020, 18/00914
Published on 29-09-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit handel in coffeeshop die zich niet aan de gedoogvoorwaarden heeft gehouden. Middelen over voordeel uit verzwegen omzet en de redelijke termijn in cassatie. HR: art. 81.1 RO en vermindering van de betalingsverplichting i.v.m. de redelijke termijn. Samenhang met 7 andere zaken.

ECLI:NL:HR:2020:1522 Hoge Raad, 29-09-2020, 19/00464
Published on 29-09-2020
Verkrachting (meermalen gepleegd) door meermalen en op meerdere wijzen lichaam van slachtoffer seksueel binnen te dringen, art. 242 Sr. 1. Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57 Sr? Belang bij cassatie? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Art. 242 Sr heeft betrekking op dwingen tot ondergaan van meervoud van handelingen. Daarom heeft a...

ECLI:NL:HR:2020:1517 Hoge Raad, 29-09-2020, 18/00795
Published on 29-09-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit handel in coffeeshop die zich niet aan de gedoogvoorwaarden heeft gehouden. Middelen over voordeel verkregen in een periode die voorafgaat aan de bewezen verklaarde periode, het geschatte voordeel dat is genoten uit omzetverzwijging en de redelijke termijn in cassatie. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 7 andere zaken.

ECLI:NL:HR:2020:1521 Hoge Raad, 29-09-2020, 18/00790
Published on 29-09-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit handel in coffeeshop die zich niet aan de gedoogvoorwaarden heeft gehouden. Middelen over voordeel verkregen in een periode die voorafgaat aan de bewezen verklaarde periode, (bewijs/motiverings)klachten m.b.t. oordeel hof dat betrokkene voordeel heeft genoten uit verzwegen omzet, i.h.b. het gebruik van methode van extrapolatie, en de redelijke termijn in cassatie. H...

ECLI:NL:HR:2020:1513 Hoge Raad, 29-09-2020, 19/03612
Published on 29-09-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op autosleutels, navigatiesysteem, garage-opener en kleding onder klager t.z.v. verdenking van bezit harddrugs, waarna klager is vrijgesproken. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep t.a.v. autosleutels en navigatiesysteem. 2. Begrijpelijkheid oordeel Rb dat strafvorderlijk belang voortduren van beslag op garage-opener en kleding niet vordert. Ad 1. HR: Op redenen verme...

ECLI:NL:HR:2020:1514 Hoge Raad, 29-09-2020, 19/03454
Published on 29-09-2020
Beklag, beslag op auto onder klager (bestuurder auto) t.z.v. verdenking van heling. Ontvankelijkheid klager in klaagschrift, nu auto inmiddels is teruggegeven aan Bulgaars autobedrijf? Art. 116 Sv. In cassatie moet ervan worden uitgegaan dat geen toepassing is gegeven aan art. 116.3 Sv. Onder deze omstandigheden moet het ervoor worden gehouden dat beklag het rechtskarakter heeft van beklag omtr...

ECLI:NL:HR:2020:1512 Hoge Raad, 29-09-2020, 19/03452
Published on 29-09-2020
Beklag op auto met spullen onder ander dan klager (passagier auto) t.z.v. verdenking van heling, waarna auto en zich daarin bevindende spullen zijn teruggegeven aan Bulgaars autobedrijf en Rb klager n-o heeft verklaard in zijn beklag. Had Rb art. 116.3 Sv moeten toepassen? HR: Op redenen vermeld in CAG, leidt middel niet tot cassatie. CAG: Opvatting dat Rb, niettegenstaande teruggave van auto a...

ECLI:NL:HR:2020:1523 Hoge Raad, 29-09-2020, 18/00794
Published on 29-09-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit deelnemen aan criminele organisatie die zich bezighield met het op grote schaal verkopen en afleveren van softdrugs. Onschuldpresumptie bij ontneming uit andere/soortgelijke feiten ex art. 36e.2 (oud) Sr. In strafzaak is o.m. bewezenverklaard dat betrokkene in periode 19-7-2012 tot en met 27-11-2012 zich schuldig heeft gemaakt aan deelneming aan organisatie die tot ...

ECLI:NL:HR:1984:AC8436 Hoge Raad, 29-05-1984, 76263
Published on 29-09-2020
-

ECLI:NL:HR:1980:AC6999 Hoge Raad, 30-09-1980, 71.843
Published on 23-09-2020
-

ECLI:NL:HR:2020:1467 Hoge Raad, 22-09-2020, 18/05582
Published on 22-09-2020
Witwassen, art. 420bis Sr. 1. Bewijsklacht ‘afkomstig uit enig misdrijf’. 2. Verwerping beroep op kwalificatie-uitsluitingsgrond. 3. Strafmotivering. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1459 Hoge Raad, 22-09-2020, 18/04840
Published on 22-09-2020
Medeplegen poging tot afpersing, art. 317 Sr. 1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangever voldoende steun in waarneming van moeder van aangever? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM2452 m.b.t. bewijsminimum van art. 342.2 Sv. Hof heeft naast...

ECLI:NL:HR:2020:1457 Hoge Raad, 22-09-2020, 18/04172
Published on 22-09-2020
Seksueel binnendringen bij toentertijd 21-jarige vrouw die door nuttigen van grote hoeveelheid alcoholgebruik in staat van lichamelijke onmacht verkeert, art. 243 Sr. 1. Bewijsklachten. Verkeerde aangeefster in staat van lichamelijke onmacht en had verdachte daarvan wetenschap? 2. Onttrekking aan het verkeer van inbeslaggenomen iPhone, waarop seksfoto’s en -filmpjes zijn opgeslagen die verdacht...

ECLI:NL:HR:2020:1453 Hoge Raad, 22-09-2020, 18/03917
Published on 22-09-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Betekening oproeping nadere tz. in h.b. Ontbrekende oproeping en akte van uitreiking. Cassatieklacht mogelijk? Nu p-v nadere tz. in h.b. niets inhoudt waaruit kan volgen dat niet gemachtigde raadsman gelegenheid heeft gehad te klagen over betekening van oproeping voor die tz., moet het ervoor worden gehouden dat raadsman die gelegenheid niet heeft gehad...

ECLI:NL:HR:2020:1452 Hoge Raad, 22-09-2020, 18/03916
Published on 22-09-2020
Medeplegen hennepteelt, meermalen gepleegd in periode van april 2004 t/m mei 2004, art .2.C Opiumwet (zaak A, feit 1) en als werkgever 13 vreemdelingen arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning op 18-5-2004, art. 2 Wet arbeid vreemdelingen (zaak B). Verjaring, art. 70.1 en 72.2 Sr. Gelet op i.c. toepasselijke straf- en verbodsbepalingen jo. art. 70.1 en 72.2 Sr, beloopt verjar...

ECLI:NL:HR:2020:1465 Hoge Raad, 22-09-2020, 18/02667
Published on 22-09-2020
Deelname aan criminele organisatie, art. 140 Sr. 1. Bewijsklachten m.b.t. samenwerkingsverband en oogmerk. 2. Klacht dat hof onjuiste uitleg heeft gegeven aan bestanddeel ‘deelnemen’ aan een criminele organisatie. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02568 en 18/02596 (geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2020:1464 Hoge Raad, 22-09-2020, 18/02596
Published on 22-09-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 18/02568 en 18/02667.

ECLI:NL:HR:2020:1463 Hoge Raad, 22-09-2020, 18/02568
Published on 22-09-2020
Deelname aan criminele organisatie, art. 140 Sr. Bewijsklachten deelname aan criminele organisatie. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02667 en 18/02596 (geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2020:1458 Hoge Raad, 22-09-2020, 18/00987
Published on 22-09-2020
Medeplegen diefstal met geweld, art. 312.2.2 Sr. Redelijke termijn in cassatiefase is enige klacht die overblijft na intrekking ander middel. Voldoende belang verdachte? Middel klaagt terecht dat in cassatiefase redelijke termijn a.b.i. art. 6.1 EVRM is overschreden omdat de stukken te laat door hof zijn ingezonden. Bovendien doet HR uitspraak nadat meer dan 2 jaren zijn verstreken na instellen...

ECLI:NL:HR:2020:1451 Hoge Raad, 22-09-2020, 20/01219
Published on 22-09-2020
Herziening. Oplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr) en zonder daartoe gerechtigd zijn titel van advocaat voeren, meermalen gepleegd (art. 436 Sr) door, zich valselijk voordoend als advocaat, rechtszaken van vreemdelingenrechtelijke aard aan te nemen en zich daarvoor te laten betalen. 1. Eisen waaraan aanvraag tot herziening moet voldoen. 2. Aangevoerd wordt dat aanvrager zou zijn vrijgespr...

ECLI:NL:HR:2020:1456 Hoge Raad, 22-09-2020, 20/00946
Published on 22-09-2020
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Dominicaanse nationaliteit) aan Zwitserland t.z.v. verdenking van betrokkenheid bij invoer cocaïne van Nederland naar Zwitserland in de periode 2016-2019 en in Zwitserland rijden zonder geldig rijbewijs. Middel m.b.t. oordeel Rb dat stukken t.a.v. het rijden zonder rijbewijs genoegzaam zijn in de zin van art. 12 EUV en art. 18 UW . HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1454 Hoge Raad, 22-09-2020, 19/04044
Published on 22-09-2020
Beklag, beslag door douane ex art. art. 1:37.1 Algemene Douanewet (Adw) op auto van klager met verborgen ruimte, nadat ex art. 94 Sv gelegd beslag is opgeheven. Heeft Rb verzuimd te beslissen op subsidiair gedaan verzoek tot geldelijke tegemoetkoming a.b.i. art. 33c.2 Sr? Rb heeft klaagschrift ongegrond verklaard, terwijl bestreden beschikking geen beslissing inhoudt op verzoek tot geldelijke t...

ECLI:NL:HR:2020:1462 Hoge Raad, 22-09-2020, 19/03014
Published on 22-09-2020
Zware mishandeling, art. 302 Sr en mishandeling, art. 300 Sr door aangever in vinger en arm te bijten en stukken van zijn neus en oor af te bijten. Beroep op putatief noodweer. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichtingen opgelegd om aan Staat t.b.v. in arrest genoemde slachtoffer in arrest vermelde bedrag te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door ...

ECLI:NL:HR:2020:1461 Hoge Raad, 22-09-2020, 19/02998
Published on 22-09-2020
Beschadiging taxi, art. 350.1 Sr. 1. Betekening dagvaarding in h.b. bij in Nederland verblijvende vreemdeling. Heeft hof nagelaten te onderzoeken of verdachte verbleef in accommodatie bestemd voor tijdelijke opvang van vreemdelingen? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Appeldagvaarding is uitgereikt aan griffier, omdat van verdachte...

ECLI:NL:HR:2020:1468 Hoge Raad, 22-09-2020, 19/02031
Published on 22-09-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. valsheid in geschrift, art. 225 Sr. Geen afschrift appeldagvaarding verzonden naar raadsman verdachte, art. 51 (oud) Sv. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Aan schriftuur zijn aan hof gerichte stelbrief van raadsman en ontvangstbevestiging van medewerker van administratie van hof gehecht. Uit de stukken blijkt niet dat voorafgaand aan behandel...

ECLI:NL:HR:2020:1460 Hoge Raad, 22-09-2020, 19/01612
Published on 22-09-2020
Openlijke geweldpleging, art. 141 Sr. Middelen m.b.t. 1. schending redelijke termijn bij betekening verstekmededeling ex art. 366 Sv en 2. ontbreken Poolse vertaling van de verstekmededeling. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1466 Hoge Raad, 22-09-2020, 19/00395
Published on 22-09-2020
Uitkeringsfraude, art. 227b Sr. Betekening oproeping nadere tz. in h.b. Achterhaald adres verdachte in buitenland? Had oproeping ex art. 588.2 (oud) Sv moeten worden verzonden naar adres van verdachte in Ghana, hoewel niet gemachtigde raadsman op eerdere tz. heeft medegedeeld dat verdachte daar niet meer woont? Oproeping nadere tz. in h.b. is uitgereikt aan griffier omdat van verdachte geen woo...

ECLI:NL:HR:2020:1455 Hoge Raad, 22-09-2020, 19/00331
Published on 22-09-2020
Medeplegen uitvoer van hennep, meermalen gepleegd, art. 3.A Opiumwet, medeplegen hennepteelt, art. 3.B Opiumwet en deelname criminele organisatie die zich richtte op het telen en uitvoeren van grote hoeveelheden hennep, art. 11b Opiumwet. 1. Bewijsklacht m.b.t. de bewezenverklaarde deelname aan criminele organisatie, i.h.b. m.b.t. samenwerkingsverband. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05000.

ECLI:NL:HR:2020:1450 Hoge Raad, 22-09-2020, 18/05000
Published on 22-09-2020
Medeplegen uitvoer van hennep, meermalen gepleegd (art. 3.A Opiumwet), medeplegen hennepteelt (art. 3.B Opiumwet), deelname aan criminele organisatie die zich richtte op het telen en uitvoeren van grote hoeveelheden hennep (art. 11b Opiumwet) . Middelen klagen over 1. Verwerping betrouwbaarheidsverweer. 2. Opzet op uitvoer hennep 3. Gebruik bewijsmiddelen die in de Duitse taal zijn gesteld en n...

ECLI:NL:HR:1957:232 Hoge Raad, 17-12-1957, 59116
Published on 21-09-2020
-

ECLI:NL:HR:2020:1371 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/00377
Published on 15-09-2020
Diefstal elektriciteit t.b.v. hennepkwekerij door gehuurde woning ter beschikking te stellen voor hennepteelt, art. 310 Sr. Bewijsklacht plegen. Heeft verdachte elektriciteit weggenomen? Bewezenverklaring houdt in dat verdachte zelf elektriciteit heeft ‘weggenomen’. Dat kan echter niet z.m. worden afgeleid uit bewijsvoering, zodat bestreden uitspraak ontoereikend is gemotiveerd. Volgt (partiële...

ECLI:NL:HR:2020:1424 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/02578
Published on 15-09-2020
Invoer en in voorraad hebben van namaakfietsonderdelen, voorzien van bekende wielermerken, art. 337.1 Sr. 1. Bewijsklacht t.a.v. “waren waarop merk waarop ander recht heeft, zij het dan ook met geringe afwijking, is nagebootst” a.b.i. art. 337.1.d Sr. 2. Beroep op strafuitsluitingsgrond van art. 337.2 Sr (louter voor eigen gebruik). HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1401 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/03359
Published on 15-09-2020
Beklag, beslag ex art. 98 Sv op documenten en gegevensdragers in kantoren van 3 klagers (2 rechtspersonen en 1 natuurlijke persoon) t.z.v. verdenking van overtreding van art. 32 Arbeidsomstandighedenwet n.a.v. arbeidsongeval waarbij werknemer van onderaannemer van klagers is overleden. Beroep op verschoningsrecht, geheimhouderstukken. Absolute competentie, bevoegdheid economische raadkamer. Was...

ECLI:NL:HR:2020:1372 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/00684
Published on 15-09-2020
Opzettelijk onjuist/onvolledig doen van aangifte inkomstenbelasting (meermalen gepleegd) door als belastingadviseur ten name van anderen onjuiste aftrekposten op te geven, art. 69.2 AWR. Kan verdachte in zijn hoedanigheid van belastingadviseur worden aangemerkt als ‘degene die bij belastingwet voorziene aangifte heeft gedaan’ in de zin van art. 69.2 AWR? HR herhaalt relevante overwegingen uit E...

ECLI:NL:HR:2020:1376 Hoge Raad, 15-09-2020, 18/05561
Published on 15-09-2020
Medeplegen aanwezig hebben heroïne (ongeveer 1.487,4 gram) in plastic tas in inbouwkast in door medeverdachte gebruikte en door verdachte 4 maal bezochte woning, art. 2.C Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen. Heeft verdachte heroïne tezamen en in vereniging met ander opzettelijk aanwezig gehad? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Uit gebezigde b.m. kan niet volgen dat verdachte méér ...

ECLI:NL:HR:2020:1370 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/03130
Published on 15-09-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto van klager onder zijn zus t.z.v. verdenking van rijden zonder rijbewijs, waarna auto in strafzaak tegen zus bij onherroepelijk vonnis verbeurd is verklaard. Bevoegdheid Rb. Is Rb bevoegd tot behandeling klaagschrift a.b.i. art. 552a Sv, nu tegen vonnis waarbij inbeslaggenomen auto verbeurd is verklaard geen h.b. is ingesteld? HR ambtshalve: Redelijke wetstoe...

ECLI:NL:HR:2020:1415 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/05404
Published on 15-09-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden onder invloed (art. 8.5 WVW 1994) en rijden terwijl overgifte rijbewijs is gevorderd (art. 9.7 WVW 1994). Dubbel verstek. Dient (ná 14-dagentermijn maar vóór tz. in h.b.) door raadsman van verdachte naar hof gezonden faxbericht (“h.b. is gericht tegen bewezenverklaring en strafmaat”), dat zich bij stukken van geding bevindt, te worden aangemerkt als “...

ECLI:NL:HR:2020:1420 Hoge Raad, 15-09-2020, 20/01293
Published on 15-09-2020
Herziening. Mishandeling vriendin, art. 300.1 Sr. Aangevoerd wordt dat zaak niet zou hebben geleid tot veroordeling als rechter bekend zou zijn geweest met bij aanvraag gevoegde handgeschreven verklaring van getuige A, inhoudende dat aangeefster tegen A heeft verteld dat ze valse aangifte had gedaan. Art. 457.1.c Sv. Bewijsmateriaal waarover hof bij doen van zijn uitspraak beschikte omvat o.m. ...

ECLI:NL:HR:2020:1374 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/04742
Published on 15-09-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. vordering tot uitlevering ex art. 18 WED door inspectie leefomgeving en transport van facturen m.b.t. import uit China gericht aan BV, waarvan klager aandeelhouder is, t.z.v. verdenking van overtreding van REACH-verordening i.v.m. opslag van uit China geïmporteerde gasflessen met lachgas. Beroep op schending cautieplicht en nemo tenetur beginsel. Absolute com...

ECLI:NL:HR:2020:1373 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/04733
Published on 15-09-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. vordering tot uitlevering ex art. 18 WED door inspectie leefomgeving en transport van facturen m.b.t. import uit China gericht aan klaagster (B.V.) t.z.v. verdenking van overtreding van REACH-verordening i.v.m. opslag van uit China geïmporteerde gasflessen met lachgas. Beroep op schending cautieplicht en nemo tenetur beginsel. Absolute competentie, bevoegdhei...

ECLI:NL:HR:2020:1375 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/03312
Published on 15-09-2020
Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) door als koerier van geld naar Zwitserland op te treden in witwastraject. 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van 2 getuigen, die informatie zouden kunnen verschaffen over alternatief scenario (zwart geld is niet do...

ECLI:NL:HR:2020:1414 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/03474
Published on 15-09-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen, deelname aan criminele organisatie en valsheid in geschrift. Methode van eenvoudige kasopstelling. Verweer m.b.t. schatting w.v.v. v.zv. dit betrekking heeft op legale contante inkomsten van betrokkene. Hof is bij berekening van ‘legale contante ontvangsten inclusief bankopnamen’ uitgegaan van uit bankafschriften van betrokkene af te leiden bedrag...

ECLI:NL:HR:2020:1421 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/04228
Published on 15-09-2020
Ontucht (meermalen gepleegd) met toentertijd 14-jarig meisje door 48-jarige verdachte gedurende periode van 2 jaren in 2000/2001, art. 245 Sr. 1. Verjaring, art. 70 Sr. Kon hof oordelen dat feit niet is verjaard op de grond dat verjaring is gestuit door inverzekeringstelling verdachte? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. In cassatie...

ECLI:NL:HR:2020:1422 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/01487
Published on 15-09-2020
Rijden terwijl overgifte rijbewijs is gevorderd, art. 9.7 WVW 1994. Ne bis in idem, art. 68 Sr. Is OM ontvankelijk in vervolging, nu verdachte t.z.v. hetzelfde feit reeds eerder onherroepelijk is veroordeeld? HR: Op gronden vermeld in CAG is ‘s hofs in bestreden uitspraak besloten liggende oordeel dat OM ontvankelijk is in vervolging voor dit feit niet z.m. begrijpelijk. CAG: Verwijzing naar tt...

ECLI:NL:HR:1993:ZC9284 Hoge Raad, 23-11-1993, 2924
Published on 15-09-2020
Beklag, beslag op geldbedrag (ƒ 43.360) in woning van klaagster t.z.v. verdenking van drugshandel en deelname aan criminele organisatie, waarna vervolging van klaagster is geëindigd met kennisgeving van niet verdere vervolging en geldbedrag in strafzaak tegen haar partner verbeurd is verklaard. 1. Toepasselijkheid art. 6 EVRM op beklagprocedure. Schending art. 6.1 EVRM, nu onredelijke vertragin...

ECLI:NL:HR:2020:1377 Hoge Raad, 15-09-2020, 19/03473
Published on 15-09-2020
Medeplegen gewoontewitwassen van zwart geld afkomstig uit grootschalige belastingontduiking door familiebedrijf (eigenaar seksclubs), art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr. Vermenging legale en illegale vermogensbestanddelen. Moet “alle” niet aan Belastingdienst opgegeven omzet van B.V. worden aangemerkt als “uit misdrijf afkomstig”? Vermogensbestanddelen waarover men de beschikking hee...

ECLI:NL:HR:2020:1423 Hoge Raad, 15-09-2020, 18/05382
Published on 15-09-2020
Poging tot diefstal met geweld op station in Den Haag door lopend en per tram aangeefster te volgen en te proberen haar tas te stelen en daarbij in haar billen te knijpen en haar kruis te betasten, art. 312.1 Sr. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefster voldoende steun in aanwezigheid van verdachte op of nabij plaats delict? HR herhaalt relevante overwegin...

ECLI:NL:HR:1999:ZD5266 Hoge Raad, 20-04-1999, 110.073
Published on 15-09-2020
De bedreigde getuige

ECLI:NL:HR:1994:ZC9616 Hoge Raad, 25-01-1994, 95.316 E
Published on 15-09-2020
Vliegbasis Volkel.

ECLI:NL:HR:1933:229 Hoge Raad, 20-02-1933, 35523
Published on 15-09-2020
Heeft de veearts opzettelijk de koeien in verdachten toestand gebracht door de niet lijdende koeien bij koeien met mond- en klauwzeer in de stal te plaatsen? Veearts arrest.

ECLI:NL:HR:1932:BG9438 Hoge Raad, 15-02-1932, 34549
Published on 15-09-2020
Oude Kijk in 't Jatstraat

ECLI:NL:HR:1921:186 Hoge Raad, 23-05-1921, 27487
Published on 15-09-2020
Het wederrechtelijk toeëigenen van electrische energie; Electriciteitsarrest.

ECLI:NL:HR:1923:243 Hoge Raad, 15-10-1923, 28817
Published on 15-09-2020
Verordening op de Winkelsluiting; Overmacht; Opticien.

ECLI:NL:HR:1915:BG9430 Hoge Raad, 06-04-1915, 23866
Published on 15-09-2020
Azewijnse paard

ECLI:NL:HR:1916:BG9431 Hoge Raad, 14-02-1916, 24403
Published on 15-09-2020
Afwezigheid van alle schuld; middellijke daderschap; Melk en water.

ECLI:NL:HR:1911:1 Hoge Raad, 19-06-1911, 374
Published on 15-09-2020
Hoornse taart.

ECLI:NL:HR:1897:1 Hoge Raad, 12-04-1897, 92
Published on 15-09-2020
Artikel 1 Wetboek van Strafvordering: ''strafvordering'' in de ruimste zin; artikel 214, lid 2, politieverordening van Bergen op Zoom van 29 mei 1886 mist verbindende kracht; plaatselijke verordening in strijd met wet; Muilkorf.

ECLI:NL:HR:2020:1367 Hoge Raad, 08-09-2020, 19/02298
Published on 08-09-2020
Tussenbeschikking raadkamer HR na rolbeslissing. Beklag ex art. 552a Sv strekkende tot teruggave van onder klaagster (rechtspersoon) ter uitvoering van rechtshulpverzoek van Verenigde Staten inbeslaggenomen zaken en vastgestelde gegevens. 1. Verzoek OM om cassatieberoep met gesloten deuren en in afwezigheid van klaagster en haar raadsman te behandelen en ervan af te zien door HR te nemen beschi...

ECLI:NL:HR:2020:1380 Hoge Raad, 08-09-2020, 19/01820
Published on 08-09-2020
Medeplegen voorbereiding gewelddadige overval door plan op te zetten grote hoeveelheid geld (€ 374.000) die verdachte voor anderen naar buitenland zou vervoeren, weg te nemen (in haar appartement) op het moment dat dit geld door man naar haar zou worden toegebracht (art. 46 Sr jo. 312.2 Sr). Waren telefoons die verdachten voorhanden hadden bestemd tot begaan van voorbereid misdrijf? In art. 46....

ECLI:NL:HR:2020:1382 Hoge Raad, 08-09-2020, 19/01779
Published on 08-09-2020
Medeplegen voorbereiding gewelddadige overval (art. 46 Sr jo. 312 Sr) en medeplegen diefstal met geweld (art. 312 Sr). Middel over opzet op geweld bij de overval. HR: art. 81.1. RO. Samenhang met 19/01764, 19/01778 en 19/01820.

ECLI:NL:HR:2020:1383 Hoge Raad, 08-09-2020, 19/01778
Published on 08-09-2020
Medeplegen voorbereiding gewelddadige overval door plan op te zetten grote hoeveelheid geld (€ 374.000) die vrouw voor anderen naar buitenland zou vervoeren, weg te nemen (in haar appartement) op het moment dat dit geld door man naar haar zou worden toegebracht (art. 46 Sr jo. art. 312.2.2 Sr). 1. Opzet op geweld bij overval? 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 12 maanden). In strafverzware...

ECLI:NL:HR:2020:1381 Hoge Raad, 08-09-2020, 19/01764
Published on 08-09-2020
Medeplegen voorbereiding gewelddadige overval (art. 46 Sr jo. 312 Sr) en diefstal met geweld (art. 312 Sr). Middel over opzet op geweld bij de overval. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01778, 19/01779 en 19/01820.

ECLI:NL:HR:2020:1379 Hoge Raad, 08-09-2020, 19/00631
Published on 08-09-2020
Herziening. Medeplegen poging tot gekwalificeerde diefstal (woninginbraak) in Rijsenhout, art. 311.1 Sr. 1. Aangevoerd wordt dat onderzoek van zaak zou hebben geleid tot vrijspraak indien hof bekend zou zijn geweest met gronden van vrijspraak van medeverdachte A. 2. Aangevoerd wordt dat onderzoek van zaak zou hebben geleid tot vrijspraak indien hof bekend zou zijn geweest met (i) schriftelijke ...

ECLI:NL:HR:2020:1378 Hoge Raad, 08-09-2020, 19/00523
Published on 08-09-2020
Oplichting (art. 326.1 Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) door zijn klanten voor wie hij openstaande schulden zou innen steeds meer geld afhandig te maken zonder dat daar werkzaamheden tegenover staan, terwijl hij zijn incassobureau eerst als eenmanszaak en nadien als commanditaire vennootschap en als besloten vennootschap exploiteert. 1. Bijkomende straf ontzetting uit beroep bij com...

ECLI:NL:HR:2020:1368 Hoge Raad, 08-09-2020, 18/04961
Published on 08-09-2020
Economische zaak. Culpoze milieuverontreiniging begaan door rechtspersoon door als gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in opdracht van gemeente in bodem van voormalige stortplaats in Nuenen op ondeskundige wijze stortlichaam te ontgraven en te ruimen, waardoor onnodig asbestvezels in lucht zijn gebracht, art. 173b.1 Sr. Is sprake van te duchten gevaar voor openbare gezondheid a.b.i. art. ...

ECLI:NL:HR:1998:ZD1001 Hoge Raad, 07-04-1998, 106.619
Published on 03-09-2020
Mensensmokkel door te bemiddelen bij schijnhuwelijken, art. 197a Sr. 1. Uitleg bestanddeel “behulpzaam zijn bij”. Heeft art. 197a Sr betrekking op bemiddeling bij schijnhuwelijken? 2. Voornemen wetgever om bemiddeling bij schijnhuwelijken apart strafbaar te stellen. Ad 1. Art. 197a Sr is in WvSr gevoegd ter uitvoering van Schengen Uitvoeringsovereenkomst. Gelet op art. 27.1 Uitvoeringsovereenko...

ECLI:NL:HR:1997:ZD0700 Hoge Raad, 06-05-1997, 711-96-V
Published on 01-09-2020
Wet Mulder. Overschrijding van maximumsnelheid buiten bebouwde kom bij wegwerkzaamheden, art. 62 RVV 1990. Kan administratieve sanctie worden opgelegd, nu verkeersbord in strijd met wettelijke voorschriften is geplaatst? Opvatting dat omstandigheid dat desbetreffend verkeersbord in strijd met daarvoor geldende wettelijke voorschriften is geplaatst, meebrengt dat administratieve sanctie ten onre...

ECLI:NL:HR:2020:1366 Hoge Raad, 12-05-2020, 19/01381
Published on 01-09-2020
N-o verklaring in h.b. ex art. 416.2 Sv. Geen afschrift appeldagvaarding verzonden naar raadsman, art. 48 Sv. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Stukken bevatten niets waaruit kan volgen dat voor behandeling van zaak in h.b. afschrift van dagvaarding in h.b. aan voor verdachte optredende raadsman is verzonden. Stelbrief van advocaat (faxbericht) en verzendcontrolerapport waaruit ...

ECLI:NL:HR:2020:1365 Hoge Raad, 12-05-2020, 19/02034
Published on 01-09-2020
N-o verklaring in h.b. ex art. 416.2 Sv. Is namens verdachte tijdig schriftuur houdende grieven ingediend? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Appelschriftuur van raadsman (faxbericht), verzendoverzicht waaruit succesvolle verzending daarvan naar strafgriffie Rb kan worden afgeleid en schrijven van strafgriffie hof aan raadsman inhoudende dat geen appelschriftuur is aangetroffen i...

ECLI:NL:HR:2020:1349 Hoge Raad, 01-09-2020, 19/03598
Published on 01-09-2020
Valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr), medeplegen poging tot oplichting (art. 326.1 Sr) en mensensmokkel door schijnhuwelijk aan te gaan met man met Chinese nationaliteit (art. 197a.2 (oud) Sr). Strafmotivering (gevangenisstraf van 6 weken). Is hof uitgegaan van juist strafmaximum van art. 197a.2 Sr? O.g.v. art. 197a.2 Sr, zoals dat gold t.t.v. bewezenverklaarde, kan voor bewezenverklaarde mens...

ECLI:NL:HR:2020:1348 Hoge Raad, 01-09-2020, 19/03596
Published on 01-09-2020
Mensensmokkel door schijnhuwelijk aan te gaan met vrouw met Chinese nationaliteit en dit huwelijk in stand te laten, art. 197a.2 (oud) Sr. 1. Uitleg bestanddeel “behulpzaam zijn bij”. Heeft art. 197a Sr betrekking op laten voortduren van schijnhuwelijk? 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 6 weken). Is hof uitgegaan van juist strafmaximum van art. 197a.2 Sr? Ad 1. Bestanddeel ‘behulpzaam zi...

ECLI:NL:HR:2020:1345 Hoge Raad, 01-09-2020, 19/03498
Published on 01-09-2020
Jeugdzaak. Diefstal d.m.v. valse sleutel (art. 311.1.5 Sr), schuldheling (art. 417bis.1.a Sr) en wederspannigheid (art. 180 Sr). 1. Afwijzing aanhoudingsverzoek i.v.m. niet verschijnen van moeder van verdachte ttz. in h.b. Art. 496a Sv. 2. Horen van reclasseringsmedewerker op moment dat deze nog niet is beëdigd als deskundige of getuige. 3. Oplegging bijzondere voorwaarde dat minderjarige verda...

ECLI:NL:HR:2020:1346 Hoge Raad, 01-09-2020, 18/04877
Published on 01-09-2020
Strafmotivering, art. 359.6 Sv. De strafoverweging van het hof bevat i.s.m. art. 359.6 Sv geen opgave van de redenen die i.h.b. hebben geleid tot de keuze van het opleggen van een vrijheidsbenemende straf. Dat verzuim leidt o.g.v. art. 359.8 Sv tot nietigheid (vgl. ECLI:NL:HR:2016:2191). Volgt partiële vernietiging en terugwijzing.

ECLI:NL:HR:2020:1347 Hoge Raad, 01-09-2020, 19/00177
Published on 01-09-2020
Vervaardigen en bezit kinderporno, art. 240b.1 Sr. Bestanddeel “afbeelding van seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken”. Zijn foto’s van naakte verdachte met daarop zijn geklede kinderen aan te merken als kinderporno? Hof heeft vastgesteld dat op in bewezenverklaring vermelde, door verdachte als ‘selfie’ vervaardigde afbeelding...

ECLI:NL:HR:2020:1316 Hoge Raad, 25-08-2020, 19/04195
Published on 25-08-2020
Jeugdzaak. Bedreiging winkelmedewerker, verschillende agenten en hulpverleners, art. 285.1 Sr. 1. Geweldsmisdrijf bij verlenging van maatregel tot plaatsing van verdachte in inrichting voor jeugdigen a.b.i. art. 77t.3 Sr. Is PIJ-maatregel opgelegd t.z.v. misdrijven die gericht zijn tegen en gevaar veroorzaken voor onaantastbaarheid van lichaam van één of meer personen? 2. Omzetting vervangende ...

ECLI:NL:HR:2020:1318 Hoge Raad, 25-08-2020, 19/01751
Published on 25-08-2020
Belaging door gedurende periode van ongeveer 5 weken zijn zoon (die geen contact meer met verdachte wil) te bellen en aan hem sms’jes, mms’jes, tweets en whats-app berichten te verzenden (11 via telefoon en 12 via Twitter), art. 285b.1 Sr. 1. Kunnen gedragingen van verdachte worden aangemerkt als belaging? 2. Strafmotivering. Kon hof in strafmaatoverwegingen acht slaan op arrest hof in eerdere ...

ECLI:NL:HR:2020:1321 Hoge Raad, 25-08-2020, 19/00941
Published on 25-08-2020
Cassatie b.p. Ontslag van alle rechtsvervolging verdachte t.z.v. poging doodslag (art. 287 Sr) en gedeeltelijke toewijzing en gedeeltelijke n-o verklaring vordering b.p. Ontvankelijkheid cassatieberoep b.p.? Art. 421.4 Sv voorziet in instellen van h.b. door b.p. tegen afwijzing van haar vordering door rechter in e.a. indien noch verdachte noch OM h.b. heeft ingesteld. Wet bevat geen regeling t....

ECLI:NL:HR:2020:1320 Hoge Raad, 25-08-2020, 18/04539
Published on 25-08-2020
Mensenhandel (meermalen gepleegd) door gedurende 4 jaren in prostitutie werkzame vriendin financieel uit te buiten (feiten 1 en 2) en man gedurende groot aantal jaren uit te buiten door hem verbouwings- en schilderwerkzaamheden te laten verrichten (feit 3), art. 250a (oud), 273a (oud) en 273f Sr. 1. Bewijsklachten feit 1. Uitleg bestanddeel “misbruik” in art. 250a.1.6 (oud) Sr en oogmerk op uit...

ECLI:NL:HR:2020:1324 Hoge Raad, 25-08-2020, 19/05594
Published on 25-08-2020
Cassatie b.p. OM n-o in vervolging t.z.v. medeplegen poging doodslag (art. 287 Sr) en b.p. n-o in vordering. Ontvankelijkheid cassatieberoep b.p.? Art. 421.4 Sv voorziet in instellen van h.b. door b.p. tegen afwijzing van haar vordering door rechter in e.a. indien noch verdachte noch OM h.b. heeft ingesteld. Wet bevat geen regeling t.a.v. instellen van beroep in cassatie door b.p. indien haar v...

ECLI:NL:HR:2020:1323 Hoge Raad, 25-08-2020, 19/05592
Published on 25-08-2020
Cassatie b.p. OM n-o in vervolging t.z.v. medeplegen poging doodslag (art. 287 Sr) en b.p. n-o in vordering. Ontvankelijkheid cassatieberoep b.p.? Art. 421.4 Sv voorziet in instellen van h.b. door b.p. tegen afwijzing van haar vordering door rechter in e.a. indien noch verdachte noch OM h.b. heeft ingesteld. Wet bevat geen regeling t.a.v. instellen van beroep in cassatie door b.p. indien haar v...

ECLI:NL:HR:2020:1322 Hoge Raad, 25-08-2020, 19/05591
Published on 25-08-2020
Cassatie b.p. OM n-o in vervolging t.z.v. medeplegen poging doodslag (art. 287 Sr) en b.p. n-o in vordering. Ontvankelijkheid cassatieberoep b.p.? Art. 421.4 Sv voorziet in instellen van h.b. door b.p. tegen afwijzing van haar vordering door rechter in e.a. indien noch verdachte noch OM h.b. heeft ingesteld. Wet bevat geen regeling t.a.v. instellen van beroep in cassatie door b.p. indien haar v...

ECLI:NL:HR:2020:1319 Hoge Raad, 25-08-2020, 19/05590
Published on 25-08-2020
Cassatie b.p. OM n-o in vervolging t.z.v. medeplegen poging doodslag (art. 287 Sr) en b.p. n-o in vordering. Ontvankelijkheid cassatieberoep b.p.? Art. 421.4 Sv voorziet in instellen van h.b. door b.p. tegen afwijzing van haar vordering door rechter in e.a. indien noch verdachte noch OM h.b. heeft ingesteld. Wet bevat geen regeling t.a.v. instellen van beroep in cassatie door b.p. indien haar v...

ECLI:NL:HR:2020:1317 Hoge Raad, 25-08-2020, 19/04197
Published on 25-08-2020
Doodslag door zijn vrouw te wurgen in hun gezamenlijke woning in Zevenbergen in 2016, art. 287 Sr. 1. Verweer dat geen sprake is van opzet en beroep op overmacht op de grond dat verdachte geen herinnering heeft aan zijn eigen handelen. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. Hof heeft verdachte verplichting opg...

ECLI:NL:HR:2020:1333 Hoge Raad, 25-08-2020, 19/03330
Published on 25-08-2020
Liquidatiepoging op klaarlichte dag in woonwijk in De Meern in 2014. Medeplegen poging tot moord (art. 289 Sr) en medeplegen voorhanden hebben vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM). 1. Afwijzing ttz. in h.b. voorwaardelijk gedaan getuigenverzoek (moeder van medeverdachte, die eerder bij RC is gehoord). 2. Uos dat niet kan worden vastgesteld dat verdachte op plaats delict door slachtoffer is aang...

ECLI:NL:HR:1992:AB8562 Hoge Raad, 03-11-1992, 2819 Besch
Published on 11-08-2020
Bij een voortdurend delict vindt de ontdekking op heterdaad van het feit plaats zo dikwijls wordt geconstateerd dat de verboden situatie (nog) bestaat.

ECLI:NL:HR:1980:6 Hoge Raad, 09-12-1980, 72.402
Published on 11-08-2020
Identiteit van een ambtenaar werkzaam ten behoeve van een rijksoverheidsdienst is een staatsgeheim.

ECLI:NL:HR:1990:1 Hoge Raad, 27-03-1990, 85.793
Published on 23-07-2020
Verduistering in de zin van artikel 359 Wetboek van Strafrecht. Ambtenaar.

ECLI:NL:HR:2020:1272 Hoge Raad, 10-07-2020, 19/02298
Published on 13-07-2020
Rolbeslissing. Tweede Enkelvoudige kamer HR. Verzoek OM aan rolraadsheer om vertrouwelijke behandeling van door klaagster ingesteld cassatieberoep tegen beschikking Rb n.a.v. ex art. 552a Sv ingediend klaagschrift strekkende tot teruggave van onder klaagster inbeslaggenomen zaken en vastgestelde gegevens ter uitvoering van rechtshulpverzoek van Verenigde Staten. Art. 23.5 en 23.6 Sv. 1. Verzoek...

ECLI:NL:HR:2020:1197 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/04981
Published on 09-07-2020
Militaire zaak. Opzettelijke schending van ambtsgeheim door als adjudant/onderofficier van Koninklijke Marechaussee voor privédoeleinden informatie (o.m. m.b.t. strafrechtelijke onderzoeken) over vrouw en haar man op te laten zoeken door zijn ondergeschikte (feit 1) en op te zoeken (feit 2) in systemen van o.m. politie en KMar, art. 272.1 Sr. 1. Uitleg bestanddeel ‘enig geheim’ a.b.i. art. 272 ...

ECLI:NL:HR:2020:1169 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05065
Published on 09-07-2020
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op o.m. geldbedragen onder ander dan klager t.z.v. verdenking van hennepteelt. Heeft Rb juiste maatstaf toegepast? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t. toepasselijke maatstaf of buiten redelijke twijfel is dat derde die ex art. 552a Sv om teruggave verzoekt als eigenaar moet worden aangemerkt en, zo ja, of zich situatie van art. 94a....

ECLI:NL:HR:2020:1211 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05066
Published on 09-07-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit illegale handel in medicijnen, gewoontewitwassen en soortgelijke feiten. Methode van uitgebreide kasopstelling, art. 36e.2 Sr. Dient in strafzaak medeveroordeelde verbeurdverklaard geldbedrag (€ 300.490) in mindering te worden gebracht op aan betrokkene opgelegde betalingsverplichting (€ 780.723,19)? Art. 33a.1.b Sr. Hof heeft vastgesteld dat medeveroordeelde in opd...

ECLI:NL:HR:2020:1209 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/03365
Published on 09-07-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit illegale handel in medicijnen en witwassen. Is ’s hofs oordeel dat betrokkene uit ander strafbaar feit (verduistering), waarvoor voldoende aanwijzingen bestaan dat dit door betrokkene is begaan, wederrechtelijk voordeel heeft verkregen, toereikend gemotiveerd? Artikel 36e.2 Sr. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03364 en 18/05066 P.

ECLI:NL:HR:2020:1208 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/03364
Published on 09-07-2020
Medeplegen illegale handel in medicijnen vermeld op bij Opiumwet behorende lijsten I en II, meermalen gepleegd (art. 2.B en 3.B Opiumwet) en witwassen hoeveelheid geld (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). 1. Uos m.b.t. illegale handel t.a.v. gebruik voor bewijs van enkelvoudige fotoconfrontatie en scenario dat niet verdachte maar zijn ex-vriendin gebruiker was van e-mailadres dat voor medicijnha...

ECLI:NL:HR:2020:1267 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/00860
Published on 08-07-2020
Aanwezigheidsrecht, detentie uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegde stukken. P-v tz. in h.b. houdt in dat verdachte, hoewel rechtsgeldig opgeroepen, niet is verschenen maar dat enkel niet gemachtigde raadsman is verschenen, waarna hof verstek heeft verleend. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Uit aan cassatieschriftuur gehechte stukken, waarvan aan herkomst en be...

ECLI:NL:HR:2020:1214 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01744
Published on 08-07-2020
Schuldheling gestolen motorscooter, art. 417bis.1.a Sr. Taakstrafverbod, art. 22b Sr. Is eerdere veroordeling t.z.v. diefstal “soortgelijk” aan schuldheling? Uit tekst van art. 43b Sr en wetsgeschiedenis van art. 22b Sr moet worden afgeleid dat onder soortgelijke misdrijven in de zin van art. 22b.2.1 Sr, naast misdrijven die in art. 43b Sr “in elk geval” als soortgelijk worden aangemerkt, ook k...

ECLI:NL:HR:2020:1205 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01702
Published on 08-07-2020
Diefstal fietslampjes, art. 310 Sr. Middel klaagt over verwerping dat de weggenomen fietslampjes niet aan een ander toebehoorden (‘res nullius’) zodat geen sprake is van diefstal. HR: 81.1. RO.

ECLI:NL:HR:2020:1217 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01188
Published on 08-07-2020
Bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285 Sr), mishandeling (art. 300 Sr) en belaging (art. 285b Sr). Herstelbeslissing en ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 432.1.b Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat cassatieberoep is ingesteld nadat hof (ruim 7 maanden na arrest) bij herstelarrest in aanvulling op arrest alsnog vorderingen b.p.’s heeft toegewezen en schadevergoedin...

ECLI:NL:HR:2020:1183 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01148
Published on 08-07-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit aanwezig hebben van hennep en hasjiesj. Heeft hof toepassing gegeven aan art. 36e.3 Sr of aan art. 36e.3 (oud) Sr? Aangezien bewezenverklaarde feiten zijn gepleegd na 1-7-2011, kon hof aan art. 36e.3 Sr slechts toepassing geven indien sprake is van veroordeling wegens “misdrijf dat naar wettelijke omschrijving wordt bedreigd met geldboete van de vijfde categorie”. ‘...

ECLI:NL:HR:2020:1229 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01147
Published on 08-07-2020
Openlijke geweldpleging, art. 141 Sr. Middel over beslissing t.a.v. vordering b.p. en de svm ex art. 36f Sr. Kan de deelneming aan de gedragingen in groepsverband verdachte worden toegerekend? HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat t.b.v. in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te betalen, bij gebreke van betaling en verhaal te ver...

ECLI:NL:HR:2020:1184 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01083
Published on 08-07-2020
Opzettelijk aanwezig hebben 2092,24 gram hennep en 4,85 gram hasjiesj (art. 3.C Opiumwet). Aanwezig hebben 4,85 gram hasjiesj aan te merken als misdrijf of overtreding? Art. 11.6 Ow is van belang voor beantwoording van vraag of in art. 11.2 Ow bedoelde handelingen misdrijf dan wel overtreding opleveren; v.zv. deze handelingen betrekking hebben op hoeveelheid van hennep of hasjiesj van niet meer...

ECLI:NL:HR:2020:1203 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01023
Published on 07-07-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen van diefstal. Mededaderschap. Middelen o.m. m.b.t. 1 afwijzing aanhoudingsverzoek en 2. oordeel hof dat w.v.v. aan betrokkene en zijn mededader kan worden toegerekend nu hetgeen de verdediging in h.b. heeft aangevoerd onvoldoende aanknopingspunten vormt om aan te nemen dat betrokkene het geld dat hij en zijn mededader door diefstal bemachtigd hadden, moes...

ECLI:NL:HR:2020:1202 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01022
Published on 07-07-2020
Medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels, art. 311.4 en 5 Sr en medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd, art. 420bis Sr. Middelen m.b.t. 1. afwijzing aanhoudingsverzoek en 2. het bewezenverklaarde medeplegen van en opzet van verdachte op diefstal geldbedragen met valse sleutel. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01023 P.

ECLI:NL:HR:2020:1204 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01505
Published on 07-07-2020
Verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, art. 6 WVW 1994. Kan de bewezenverklaarde schuld aan het verkeersongeval (bocht afsnijden waardoor aanrijding met een fietser is ontstaan) uit de gebezigde bewijsmiddelen worden afgeleid? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1232 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01134
Published on 07-07-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/00996, 19/01006 en 19/01116.

ECLI:NL:HR:2020:1233 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01116
Published on 07-07-2020
1. Medeplegen poging doodslag, art. 287 Sr, medeplegen poging zware mishandeling, art. 302 Sr en medeplegen beschadigen politiemotor, geluidsscherm en wegdek, art. 350.1 Sr door vanuit een rijdende auto een kluis op de openbare weg te gooien 2. Medeplegen diefstal van kluis, art. 311 Sr. Klachten m.b.t. voorwaardelijk opzet en medeplegen. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte ver...

ECLI:NL:HR:2020:1239 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/00996
Published on 07-07-2020
1. Medeplegen poging doodslag, art. 287 Sr, medeplegen poging zware mishandeling, art. 302 Sr en medeplegen beschadigen politiemotor, geluidsscherm en wegdek, art. 350.1 Sr door vanuit een rijdende auto een kluis op de openbare weg te gooien 2. Medeplegen diefstal van kluis, art. 311 Sr. Klachten m.b.t. voorwaardelijk opzet en medeplegen.HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verp...

ECLI:NL:HR:2020:1230 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01006
Published on 07-07-2020
1. Medeplegen poging doodslag, art. 287 Sr, medeplegen poging zware mishandeling, art. 302 Sr en medeplegen beschadigen politiemotor, geluidsscherm en wegdek, art. 350.1 Sr door vanuit een rijdende auto een kluis op de openbare weg te gooien 2. Medeplegen diefstal van kluis, art. 311 Sr. Klachten m.b.t. voorwaardelijk opzet op de dood en medeplegen. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft ve...

ECLI:NL:HR:2020:1086 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/02000
Published on 07-07-2020
Verkeersongeval op 3 september 2016 binnen de bebouwde kom in Nijmegen waardoor zwaar lichamelijk letsel of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan bij 3 slachtoffers. Roekeloos, onder invloed en te hard rijden, art. 6 en 8 WVW 1994. Klachten over oordeel hof dat sprake is van 1. roekeloosh...

ECLI:NL:HR:2020:1158 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/02307
Published on 07-07-2020
Diefstal uit auto d.m.v. braak, art. 311.1.5 Sr. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat verdachte heeft aangegeven zijn h.b. te willen doorzetten en hij mogelijk geen weet heeft van zitting, door hof afgewezen met overweging dat niet is gebleken van enige aanwijzing dat verdachte van zijn aanwezigheidsrecht gebruik wil maken. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECL...

ECLI:NL:HR:2020:1206 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/02322
Published on 07-07-2020
Winkeldiefstal gevolgd van geweld, art. 312 Sr. Middelen m.b.t. de (motivering van de) bewezenverklaring. 1. Kan het bewezenverklaarde uit de bewijsmiddelen volgen? 2. Alternatief scenario voldoende gemotiveerd verworpen? 3. Is de aangetroffen telefoon een daderspoor? HR: art. 81.1. RO

ECLI:NL:HR:2020:1231 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/02772
Published on 07-07-2020
Verduistering van geleende fiets, art. 321 Sr. Kan het direct na ontvangst ‘doorlenen’ van een fiets aan een ander worden aangemerkt als wederrechtelijk toe-eigenen van die fiets i.d.z.v. art. 321 Sr? HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat t.b.v. in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te betalen, bij gebreke van betaling en verhaa...

ECLI:NL:HR:2020:1234 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/03610
Published on 07-07-2020
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285.1 Sr), eenvoudige belediging van een ambtenaar (art. 266 en 267 Sr), beschadigen fietsbanden (art. 350.1 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). Middelen o.m. over 1. in de bewezenverklaring voorkomende woorden “als ik jou een keer alleen tegenkom dan leg ik je neer.” Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht? 2. Heeft het h...

ECLI:NL:HR:2020:1228 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/04321
Published on 07-07-2020
Rolbeslissing. Tweede Enkelvoudige Kamer HR. OM-cassatie. (Afgeleid) verschoningsrecht notariskantoor. Beslissingen over geheimhouding i.v.m. Europees Onderzoeksbevel. Ter uitvoering van EOB dat was uitgevaardigd door justitiële autoriteiten van Frankrijk is onder belanghebbenden administratie in beslag genomen en zijn digitale gegevens vastgelegd, waarna belanghebbenden o.g.v. art. 552a jo art...

ECLI:NL:HR:2020:1227 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/03850
Published on 07-07-2020
Rolbeslissing. Tweede Enkelvoudige Kamer HR. Beslissingen over geheimhouding i.v.m. Europees Onderzoeksbevel. Ter uitvoering van EOB dat was uitgevaardigd door justitiële autoriteiten van Frankrijk is onder belanghebbenden administratie in beslag genomen en zijn digitale gegevens vastgelegd, waarna belanghebbenden o.g.v. art. 552a jo art. 5.4.10.1 Sv klaagschrift hebben ingediend. Verzoek OM in...

ECLI:NL:HR:2020:1199 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05498
Published on 07-07-2020
Medeplegen voorbereiding gijzeling (art. 282a Sr) en/of wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr) en/of afpersing (art. 317 Sr) door samen met haar dochter met ander in contact te komen, waarbij is besproken haar ex-man, haar ex-schoonbroer en haar oude buurman te ontvoeren en vervolgens losgeld te vragen, en door foto’s en geschriften m.b.t. deze personen aan die ander te verstrekken om...

ECLI:NL:HR:2020:1198 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/04908
Published on 07-07-2020
Medeplegen voorbereiding gijzeling (art. 282a Sr) en/of wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr) en/of afpersing (art. 317 Sr) door samen met haar moeder met ander in contact te komen, waarbij is besproken haar vader, haar oom en haar oude buurman te ontvoeren en vervolgens losgeld te vragen, en door foto’s en geschriften m.b.t. deze personen aan ander te verstrekken om hem in staat te ...

ECLI:NL:HR:2020:1210 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/04634
Published on 07-07-2020
Wildplassen. Ontvankelijkheid verzet strafbeschikking, art 257e.1 Sv. Hof heeft verdachte n-o verklaard omdat verdachte alvorens verzet te doen door betaling van de opgelegde geldboete vrijwillig aan de strafbeschikking heeft voldaan en daarmee afstand heeft gedaan van de mogelijkheid verzet te doen. Middelen, o.m. m.b.t. verwerping verweer dat ondanks vrijwillige betaling verdachte geen afstan...

ECLI:NL:HR:2020:1154 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/03815
Published on 07-07-2020
Als houder van runderen (eigenaar landbouwbedrijf) aan die dieren nodige verzorging onthouden (meermalen gepleegd), art. 37 (oud) Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Bewijsklachten. Is vaststellen van welzijnsaantasting op één bepaald moment voldoende om te komen tot bewezenverklaring dat houder van dieren daaraan nodige verzorging heeft onthouden a.b.i. art. 37 (oud) GWWD? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1213 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/00938
Published on 07-07-2020
1. Smaadschrift, 261 Sr door op een Facebookpagina een bericht te plaatsen waarin het slachtoffer wordt beticht en/of beschuldigd van meineed. 2. Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, 285 Sr. Kan uit b.m. volgen dat verdachte opzettelijk de eer en goede naam van het slachtoffer heeft aangerand door de ttl. van een bepaald feit, met het kennelijk doel om daaraan ruchtbaarheid te ...

ECLI:NL:HR:2020:1215 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/00282
Published on 07-07-2020
Verspreiden, verwerven, in bezit hebben van en zich toegang verschaffen tot kinderporno, meermalen gepleegd (art. 240b Sr). Bijzondere voorwaarde, art. 14c.2.14 Sr. Kon hof controle aan huis van digitale gegevens opleggen als bijzondere voorwaarde? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1968:AB6079, inhoudende dat bijzondere voorwaarde a.b.i. art. 14c.2.14 Sr gedrag veroordeelde dien...

ECLI:NL:HR:2020:1220 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05548
Published on 07-07-2020
Mishandeling, terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft, art. 300.2 Sr. Middelen m.b.t. 1. verwerping van alternatief scenario en 2. vraag of bewezenverklaring van het zwaar lichamelijk letsel voldoende met redenen is omkleed. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat t.b.v. in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te ...

ECLI:NL:HR:2020:1152 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/03969
Published on 07-07-2020
Rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard (art. 9.2 (eerste volzin) WVW 1994) en rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs zijn geldigheid had verloren en hij bij aanvraag van nieuw rijbewijs moet voldoen aan uit recidiveregeling voortvloeiende voorwaarden (art. 9.2 (tweede volzin) WVW 1994). 1. Bewijsklacht feit 2. Levert besturen van motorrijtuig van categorie B ter...

ECLI:NL:HR:2020:1216 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/00142
Published on 07-07-2020
Jeugdzaak. Poging doodslag (art. 287 Sr) en openlijke geweldpleging (art. 141.1 Sr). Herstelbeslissing en ontvankelijkheid h.b. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat h.b. is ingesteld nadat Rb (ruim 3 maanden na vonnis) bij herstelvonnis in strafmotivering (van vonnis) vermelde werk...

ECLI:NL:HR:2020:1201 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05504
Published on 07-07-2020
Mishandeling, begaan tegen zijn kind, meermalen gepleegd, art. 300 jo. 304 Sr, handelen i.s.m. een met toepassing van art. 9.1 Wet tijdelijk huisverbod, gegeven huisverbod en opzettelijk handelen i.s.m. gedragsaanwijzing gegeven ex art. 509hh.1.b Sv. Middelen richten zich tegen de motivering van de strafoplegging, waaronder de duur van de proeftijd van 5 jaar verbonden aan het voorwaardelijk de...

ECLI:NL:HR:2020:1207 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/04179
Published on 07-07-2020
Schriftuur tardief, art. 437.2 Sv. Aangevoerd wordt dat termijnoverschrijding verschoonbaar is, nu mededeling betekening aanzegging in cassatie op achterzijde van aan raadsvrouw verzonden brief is afgedrukt en voorzijde van brief als onderwerp “digitaal procederen bij HR” vermeldt. Levert aangevoerde (geadresseerde hoeft er niet op bedacht te zijn dat achterzijde van brief relevante informatie ...

ECLI:NL:HR:2020:1129 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05515
Published on 07-07-2020
Mishandeling politieambtenaar, art. 300.1 jo. art. 304.2 Sr. 1. Motivering tul beslissing, art. 14j.1 (oud) Sr. Heeft hof gemotiveerd beslist op vordering tul door vonnis Pr met aanvulling van gronden te bevestigen? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Noch ‘s hofs arrest noch bevestigd vonnis Pr houdt motivering in t.a.v. beslissin...

ECLI:NL:HR:2020:1182 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05467
Published on 07-07-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit aanwezig hebben hennep, hennepteelt en diefstal elektriciteit. Heeft hof toepassing gegeven aan art. 36e.3 Sr of aan art. 36e.3 (oud) Sr? Aangezien bewezenverklaarde feiten zijn gepleegd na 1-7-2011, kon hof aan art. 36e.3 Sr slechts toepassing geven indien sprake is van veroordeling wegens “misdrijf dat naar wettelijke omschrijving wordt bedreigd met geldboete van ...

ECLI:NL:HR:2020:1212 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05099
Published on 07-07-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen mensenhandel. Relatieve competentie, bevoegd gerecht in e.a. en in h.b. Was Rb Leeuwarden bevoegd kennis te nemen van ontnemingsvordering in e.a. en is hof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, in h.b. bevoegd, nu in strafzaak Rb Rotterdam oorspronkelijk bevoegde gerecht was en Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen per 1-1-2013 is verv...

ECLI:NL:HR:2010:BO2972 Hoge Raad, 14-12-2010, 09/04626 J
Published on 06-07-2020
Motivering strafoplegging. Hof neemt bij de strafoplegging in aanmerking dat de desinteresse van de verdachte onder meer blijkt uit het feit dat verdachte ervoor gekozen heeft niet ter terechtzitting te verschijnen. HR: art. 81 RO.

ECLI:NL:HR:1994:AD2114 Hoge Raad, 31-05-1994, 96993
Published on 03-07-2020
Aanwezig hebben van (meer dan 30 gram) hennep (meermalen gepleegd), art. 3.C Opiumwet. 1. Beroep op art. 11.4 Ow, inhoudende dat art. 11.2 Ow niet van toepassing is indien het gaat om niet meer dan 30 gram hennep. 2. Valt gehele hennepplant onder hennep a.b.i. Ow? Ad 1. Uitgangspunt dat art. 11.4 Ow strafuitsluitingsgrond inhoudt, berust op onjuiste opvatting. Deze bepaling is slechts van belan...

ECLI:NL:HR:2020:1171 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01482
Published on 01-07-2020
Verduistering in dienstbetrekking, meermalen gepleegd (art. 322 Sr) en witwassen, meermalen gepleegd door verduisterde geldbedragen (€ 1.035.546,46) via internet over te maken naar bankrekening van anderen en geldbedragen om te zetten in bitcoins en andere cryptovaluta, art. 420bis.1.b Sr. 1. Kwalificatie van omzetten van verduisterde geldbedragen in bitcoins als witwassen. Zijn gedragingen van...

ECLI:NL:HR:2020:1167 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01736
Published on 30-06-2020
Jeugdzaak. Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Geen cassatieberoep open, art. 427.2 Sv. ’s Hofs uitspraak heeft betrekking op overtreding van art. 107.1 WVW 1994. Hof heeft voor dat feit geldboete van € 200, subsidiair 4 dagen jeugddetentie opgelegd. O.g.v. art. 427 Sv staat tegen ‘s hofs uitspraak geen cassatieberoep open. Om die reden kan HR cassatieberoep van verdachte niet in beha...

ECLI:NL:HR:2020:1166 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01084
Published on 30-06-2020
Beklag, klaagschrift a.b.i. art. 164.8 WVW 1994 tegen invordering en inhouding rijbewijs. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Rb heeft bij beschikking van 18-12-2018 klaagschrift van klager dat strekt tot teruggave van zijn rijbewijs, ongegrond verklaard. Uit door AG ingewonnen inlichtingen blijkt dat rijbewijs op 5-6-2019 is teruggegeven aan klager. Dit betekent dat klager geen belang meer heeft ...

ECLI:NL:HR:2020:1165 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/00120
Published on 30-06-2020
Cassatieberoep te laat ingesteld, art. 432.1.b Sv. In art. 432.1.b Sv is bepaald dat cassatieberoep moet worden ingesteld binnen 14 dagen na einduitspraak als verdachte op tz. of nadere tz. is verschenen. Volgens stukken is verdachte op tz. in h.b. verschenen. Daarom had o.g.v. art. 432.1.b Sv cassatieberoep moeten worden ingesteld binnen 14 dagen na einduitspraak van hof van 12-12-2018. Beroep...

ECLI:NL:HR:2020:1164 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/05538
Published on 30-06-2020
Openlijke geweldpleging in Gouda, art. 141. Sr. Gebruik voor bewijs van eigen waarneming door hof van camerabeelden. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:1163 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/05063
Published on 30-06-2020
Gewapende overval op coffeeshop. Medeplegen diefstal met geweld, art. 312.2.2 Sr. 1. Bewijsklacht. 2. Verzoek tot aanhouding inhoudelijke behandeling teneinde resultaten van meineedonderzoek naar ontlastende verklaring van medeverdachte af te wachten. 3. Uos t.a.v. gestelde aanwezigheid van verdachte als bezoeker in coffeeshop en betrouwbaarheid van ontlastende verklaring van medeverdachte. 4. ...

ECLI:NL:HR:2020:1168 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/03073
Published on 30-06-2020
Cassatieberoep te laat ingesteld, art. 432.2 Sv. In art. 432.2 Sv is bepaald dat cassatieberoep moet worden ingesteld binnen 14 dagen nadat zich omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat uitspraak verdachte bekend is. Akte cassatie houdt in dat verdachte zelf ter griffie is verschenen voor instellen van beroep. Aan voormelde akte is schriftelijk stuk (‘motivering voor cassatie acte...

ECLI:NL:HR:2020:1075 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/03217
Published on 30-06-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit afpersingen. Had hof in strafzaak opgelegde proceskostenveroordeling m.b.t. b.p.’s in mindering moeten brengen op w.v.v.? Art. 36e.8 (oud) Sr. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel v.zv. het ziet op het in mindering brengen van proceskostenveroordelingen t.a.v. b.p.’s A, B, C en E en faalt middel v.zv. het ziet op het in mindering brengen van proceskostenveroo...

ECLI:NL:HR:2020:1161 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/02683
Published on 30-06-2020
Medeplegen telen hennep (art. 3.B Opiumwet) en medeplegen diefstal d.m.v. verbreking (art. 311.1 Sr). Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.c Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding wegens psychische gesteldheid? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AN8587 m.b.t. bijzondere omstandigheden die overschrijding van termijn ...

ECLI:NL:HR:2020:1157 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01833
Published on 30-06-2020
OM-cassatie. Vrijspraak vader die zijn dochter niet heeft ingeschreven op school (overtreding van art. 2.1 Leerplichtwet 1969). Geslaagd beroep op vrijstelling a.b.i. art. 5.b Lpw o.g.v. holistische levensovertuiging. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:1925 m.b.t. onderzoeksplicht rechter indien beroep is gedaan op vrijstellingsgrond a.b.i. art. 5.b Lpw, begrip richting a.b....

ECLI:NL:HR:2020:1159 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/05187
Published on 30-06-2020
Herziening. Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en medeplegen inbreuk maken op auteursrecht van kamer van koophandel, meermalen gepleegd (art. 31b Auteurswet). Aangevoerd wordt dat onderzoek van zaak zou hebben geleid tot vrijspraak indien hof bekend zou zijn geweest met gronden waarop hof medeverdachte heeft vrijgesproken van aan hem tlgd. gedragingen m.b.t. voorwerp waar...

ECLI:NL:HR:2020:1123 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/04205
Published on 30-06-2020
Rijden onder invloed (art. 8.2.a WVW 1994) en snelheidsovertreding (art. 62 jo bord A1 RVV 1990). Executieverjaring i.h.k.v. (gedeeltelijke) toewijzing van vordering tul van voorwaardelijk opgelegde ontzegging bevoegdheid motorrijtuigen te besturen. Is recht tot uitvoering van die bijkomende straf o.g.v. art. 76.1 (oud) Sr jo. art. 70 Sr vervallen? O.g.v. art. 76 (oud) Sr jo. art. 70 Sr vervalt...

ECLI:NL:HR:2020:1162 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01143
Published on 30-06-2020
Woningoverval in Heerhugowaard in 2009. Medeplegen diefstal met geweld van groot geldbedrag (ongeveer € 400.000), art. 312.2.2 Sr. Toereikend bewijs medeplegen? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316 m.b.t. motiveringsplicht voor rechter ingeval medeplegen niet bestaat uit gezamenlijke uitvoering. Daarbij kan van belang zijn in h...

ECLI:NL:HR:2020:1074 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/02310
Published on 30-06-2020
Opzettelijk gebruik maken van vervalste kredietovereenkomst en bankafschriften om krediet te verkrijgen, art. 225.2 Sr. Afwijzing van bij appelschriftuur en ttz. in h.b. gedaan verzoek tot horen van persoon die kredietaanvraag zou hebben ingediend en geschriften zou hebben vervalst en afwijzing (in arrest) van bij pleidooi herhaald voorwaardelijk verzoek tot horen van die getuige. HR: Op redene...

ECLI:NL:HR:2020:1156 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/00650
Published on 30-06-2020
Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel (schedelbreuk) tot gevolg door als uitsmijter van discotheek vervelende bezoeker klap in gezicht te geven, art. 301.2 Sr. Verzuim te beslissen op beroep op noodweerexces? Art. 358.3 Sv. Hof heeft beroep op noodweer gemotiveerd verworpen. Hof heeft door raadsman aangevoerde kennelijk niet tevens opgevat als voldoende duidelijk beroep op noodweerexces waa...

ECLI:NL:HR:2020:1128 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/00390
Published on 30-06-2020
Medeplegen diefstal d.m.v. braak, meermalen gepleegd (art. 311.1 Sr) en opzetheling motor (art. 416.1.a Sr). 1. Bewijsklachten medeplegen gekwalificeerde diefstal. 2. Bewijsklachten opzetheling. 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. en 2. HR: art. 81.1 RO. Ad 3. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat te...

ECLI:NL:HR:2020:1073 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/04075
Published on 30-06-2020
Poging tot doodslag, meermalen gepleegd (art. 287 Sr), opzettelijke brandstichting (art. 157.2 Sr) en vernieling, meermalen gepleegd (art. 350.1 Sr) door verdachte begaan nadat hij door gebruik van amfetamine en wodka in psychose met paranoïde wanen is geraakt. 1. Art. 39 Sr en culpa in causa. Verweer dat feiten niet aan verdachte kunnen worden toegerekend, omdat hij handelde vanuit acute psych...

ECLI:NL:HR:2020:1155 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/03043
Published on 30-06-2020
Diefstal d.m.v. braak uit woning (art. 311.1.5 Sr) en beschadiging bank en deur van politiecel (art. 350.1 Sr). Grondslag controle voertuig. Verweer strekkende tot n-o OM in strafvervolging van verdachte dan wel bewijsuitsluiting. Hof heeft vastgesteld dat door opsporingsambtenaren (A en B) voertuig waarin verdachte zat is stilgezet. Deze opsporingsambtenaren waren bekend met recente woninginbr...

ECLI:NL:HR:2020:1160 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/02483
Published on 30-06-2020
Herziening. Medeplegen aanwezig hebben 40 kilo hennep (art. 3.C jo. 11.5 Opiumwet), medeplegen diefstal (art. 311.1.4 Sr) en witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b Sr). Aangevoerd wordt dat Rb OM n-o zou hebben verklaard indien zij bekend zou zijn geweest met arrest hof in zaak tegen medeverdachte (OM n-o vanwege onrechtmatige inzet van burger in vooronderzoek). HR herhaalt relevante ov...

ECLI:NL:HR:2020:1127 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/01343
Published on 30-06-2020
Medeplegen diefstal d.m.v. braak van motor, meermalen gepleegd (art. 311.1 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Uos betrouwbaarheid herkenningen verbalisanten. 3. Alternatieve verklaring verdachte voor aantreffen dactyloscopische sporen. 4. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1., 2. en 3. HR: art. 81.1 RO. Ad 4. HR ambtshalve: Hof heeft v...

ECLI:NL:HR:2020:1126 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/01342
Published on 30-06-2020
Opzetheling motor, art. 416.1.a Sr. 1. Heeft verdachte motor voorhanden gehad a.b.i. art. 416 Sr? 2. Wist verdachte t.t.v. voorhanden krijgen dat motor door misdrijf verkregen goed betrof, nu hij (gestolen) motor zonder kenteken ’s ochtends vroeg (naar eigen zeggen) op verzoek van vriend in buitenland samen met voor hem onbekende anderen heeft weggezet in parkeergarage? HR: art. 81.1 RO. Samenh...

ECLI:NL:HR:2020:1149 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/01059
Published on 30-06-2020
Medeplegen afpersing, meermalen gepleegd (art. 317.1 en 317.3 jo. 312.2.2 Sr) en oplichting door jonge vrouw door samenweefsel van verdichtsels te bewegen tot aangaan van schulden in de vorm van telefoonabonnementen en afbetalingsregeling voor MacBook (art. 326.1 Sr). 1. Bewijsklacht oplichting. Had aangeefster onjuiste voorstelling van zaken moeten doorzien? 2. Omzetting vervangende hechtenis ...

ECLI:NL:HR:2020:1076 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/03221
Published on 30-06-2020
Medeplegen afpersing, meermalen gepleegd (art. 317.1 en 317.3 jo. 312.2.2 Sr art. 317 Sr) door anderen te dwingen om op eigen naam telefoonabonnementen af te sluiten en telefoons aan hem af te geven. 1. Bewijsminimum art. 342.2. Sv (unus testis). 2. Uos betrouwbaarheid verklaringen aangevers. 3. Denaturering verklaring medeverdachte. 4. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadever...

ECLI:NL:HR:2020:1172 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/03119
Published on 30-06-2020
Diefstal auto, art. 310 Sr. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat hij niet weet waarom verdachte niet ttz. is verschenen maar dat verdachte heeft aangegeven graag aanwezig te willen zijn op tz., door hof afgewezen met overweging dat er geen gronden zijn aangegeven door raadsman die tot toewijzing van aanhoudingsverzoek dienen te leiden. Voldaan aan eis dat concreet omstan...

ECLI:NL:HR:2020:1170 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/03112
Published on 30-06-2020
Medeplegen ‘doen uitgaan’ naar Duitsland van vuurwapens en munitie (meermalen gepleegd) bestemd voor nieuw opgerichte “chapter” van motorclub in Duisburg i.h.k.v. bendeoorlog met andere motorclub, art. 14.1 WWM. 1. Afwijzing (voorwaardelijke) getuigenverzoeken. 2. Bewijsklacht feit 1. Bewezenverklaring gedragingen met nader omschreven wapens slechts mogelijk o.b.v. ‘wapenrapportage’? 3. Bewijsk...

ECLI:NL:HR:2020:1153 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/03114
Published on 30-06-2020
Medeplegen ‘doen uitgaan’ naar Duitsland van 2 automatische vuurwapens en munitie bestemd voor nieuw opgerichte “chapter” van motorclub in Duisburg i.h.k.v. bendeoorlog met andere motorclub, art. 14.1 WWM. Toereikend bewijs medeplegen doen uitgaan wapens en munitie? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316 m.b.t. motiveringsplicht ...

ECLI:NL:HR:2020:1125 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01315
Published on 30-06-2020
OM-cassatie. Vervolging ouders n.a.v. overlijden van hun 8 maanden oude baby t.g.v. geweld in 2010. Vrijspraak moeder t.z.v. medeplegen gekwalificeerde mishandeling (art. 300.2 en 300.3 jo. 304.1 Sr), in hulpeloze toestand laten van aan haar zorg toevertrouwde baby (art. 255 Sr) en door schuld veroorzaken van dood (art. 307.1 Sr) of zwaar lichamelijk letsel (art. 308.1 Sr). 1. Vrijspraak medepl...