Rulings Supreme Court

Here you will find an overview of recent rulings by the Dutch Supreme Court. The rulings are available in Dutch only.

ECLI:NL:HR:2022:757 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/01316
Published on 24-05-2022
Voorhanden hebben wapen en munitie categorie III, art. 26.1 WWM. Bewijsklacht “bewustheid”. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:504. Hof stelt o.m. vast dat meerdere mensen toegang hadden tot schuur bij woning verdachte waar wapens zijn aangetroffen, maar dat niet aannemelijk is dat een ander buiten medeweten van verdachte die wapens daar heeft achtergelaten. Dat oordeel is niet z.m....

ECLI:NL:HR:2022:716 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/01303
Published on 24-05-2022
Rijden onder invloed (art. 8.3 WVW 1994) en rijden terwijl rijbewijs ongeldig is verklaard (art. 9.2 WVW 1994). Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Aanwezigheidsrecht, art. 588a.1.c (oud ) Sv. Had afschrift van dagvaarding in h.b. naar kantooradres van advocaat, zoals vermeld in appelakte, moeten worden verzonden? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:764 Hoge Raad, 24-05-2022, 20/00839
Published on 24-05-2022
Oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr), in een authentieke akte een valse opgave doen opnemen (art. 227.1 Sr) en daarvan opzettelijk gebruik maken, meermalen gepleegd (art. 227.2 Sr), en gewoontewitwassen (art. 420ter.1 Sr). 1. Bewijsklacht oplichting m.b.t. oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling. 2. Bewijsklacht oplichting. Zijn aangevers door gedragingen verdachte bewogen tot afgif...

ECLI:NL:HR:2022:758 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/03787
Published on 24-05-2022
Herziening. Poging tot doodslag, 287 Sr. Aangevoerd wordt dat hof tot een vrijspraak zou zijn gekomen als het bekend zou zijn geweest met de bij de aanvraag gevoegde getuigenverklaringen (457.1.c Sv). Op de in de CAG vermelde gronden kan aangevoerde niet worden aangemerkt als een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv. HR wijst aanvraag af. CAG: bij aanvraag gevoegde verklaring van getuige die zou zijn...

ECLI:NL:HR:2022:760 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/01227
Published on 24-05-2022
OM-cassatie en cassatie klagers. Beklag, beslag ex art. 94 Sv in bedrijfspand op (gegevensdragers met) documenten/gegevens verzonden of ontvangen door buitenlandse advocaten werkzaam in dienstbetrekking bij bedrijf (‘in-house counsels’) t.z.v. verdenking tegen dat bedrijf van ambtelijke omkoping. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoepen. Is beschikking van Rb een eind- of tussenbeschikking? 2. HR m...

ECLI:NL:HR:2022:763 Hoge Raad, 24-05-2022, 20/04216
Published on 24-05-2022
Mishandeling, meermalen gepleegd (art. 300.1 Sr) van twee politieagenten tijdens aanhouding verdachte en haar dochter. Noodweer(exces). Heeft hof de verwerping van het beroep op noodweer(exces) gelet op onderbouwing daarvan door raadsvrouw toereikend gemotiveerd? Hof heeft beroep op noodweer(exces) verworpen en daartoe o.m. geoordeeld dat de stellingen van raadsvrouw dat de kamer van verdachte ...

ECLI:NL:HR:2022:761 Hoge Raad, 24-05-2022, 20/03121
Published on 24-05-2022
Niet-ontvankelijkheid hoger beroep, vertaling mededeling uitspraak, art. 408 Sv en art. 366 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:770, HR:2004:AO5706 en HR:2019:1534. Hof stelt vast dat verdachte Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst en dat aan hem i.p. een mededeling uitspraak is uitgereikt. Die mededeling is i.s.m. art. 366.4 Sv niet vertaald. Oordeel hof dat overschrijdi...

ECLI:NL:HR:2022:755 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/00109
Published on 24-05-2022
Mishandeling door zijn zus in haar woning in haar gezicht te slaan, art. 300.1 Sr. Beroep op noodweer en bewijsklacht. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:754 Hoge Raad, 24-05-2022, 20/03656
Published on 24-05-2022
Zware mishandeling, art. 302.1 Sr. 1. Strafmotivering (gevangenisstraf van 8 maanden). Hogere straf in hoger beroep dan in eerste aanleg opgelegd en in h.b. gevorderd. 2. Vordering benadeelde partij. Toewijzing vordering b.p. m.b.t. immateriële schade toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:753 Hoge Raad, 24-05-2022, 20/03128
Published on 24-05-2022
Belaging (meermalen gepleegd), art. 285b.1 Sr. 1. Bewijsklachten inbreuk op “eens anders persoonlijke levenssfeer” (2 slachtoffers). 2. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met vaststelling dat inbreuk is gemaakt op art. 6.1 EVRM? 3. Verbeurdverklaring notebook, art. 33a.1.c Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:759 Hoge Raad, 24-05-2022, 20/02306
Published on 24-05-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag van € 143.350 onder klager t.z.v. verdenking van vuurwapenbezit. 1. Schriftelijke afdoening klaagschrift zonder openbare behandeling i.v.m. COVID-19 (corona), art. 23.2 Sv. 2. Oordeel Rb dat het strafvorderlijk belang van de waarheidsvinding zich verzet tegen de opheffing van het beslag op het geldbedrag en oordeel Rb dat het niet hoogst onwaarschijnli...

ECLI:NL:HR:2022:728 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/00600
Published on 24-05-2022
Terugwijzingsopdracht HR. Vervolg op HR:2019:969. De rechter naar wie HR na (partiële) vernietiging van een uitspraak de zaak heeft verwezen of teruggewezen, is gebonden aan beslissing die HR heeft gegeven (vgl. HR:1996:AD2500). Dit brengt mee dat hof o.g.v. beslissing van HR de zaak opnieuw had moeten berechten en afdoen wat betreft de strafoplegging en de vordering van b.p. Door uitsluitend d...

ECLI:NL:HR:2022:762 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/00248
Published on 24-05-2022
1. Poging tot brandstichting (art. 45 jo. art. 157 Sr), 2. brandstichtingen en 3. vernieling d.m.v. brandstichting (art. 350 Sr) in tijdsbestek van minder dan een uur in een straal van 190 meter rondom de woning van verdachte. Ad 1. Waarneming vuur, beschadiging of brandspoor vereist voor strafbare poging brandstichting? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:388, m.b.t. vereisten voor ...

ECLI:NL:HR:2022:727 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/00598
Published on 24-05-2022
Terugwijzingsopdracht HR. Vervolg op HR:2019:970. De rechter naar wie HR na (partiële) vernietiging van een uitspraak de zaak heeft verwezen of teruggewezen, is gebonden aan beslissing die HR heeft gegeven (vgl. HR:1996:AD2500). Dit brengt mee dat hof o.g.v. beslissing van HR de zaak opnieuw had moeten berechten en afdoen wat betreft de strafoplegging en de vordering van b.p. Door uitsluitend d...

ECLI:NL:HR:2022:726 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/00597
Published on 24-05-2022
Terugwijzingsopdracht HR. Vervolg op HR:2019:901. De rechter naar wie HR na (partiële) vernietiging van een uitspraak de zaak heeft verwezen of teruggewezen, is gebonden aan beslissing die HR heeft gegeven (vgl. HR:1996:AD2500). Dit brengt mee dat hof o.g.v. beslissing van HR de zaak opnieuw had moeten berechten en afdoen wat betreft de strafoplegging en de vordering van b.p. Door uitsluitend d...

ECLI:NL:HR:2022:714 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/00569
Published on 24-05-2022
Medeplegen diefstal d.m.v. braak, art. 311.1 Sr. 1. Maximale duur van gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Betekenis art. 60a Sr i.g.v. samenloop a.b.i. art. 57 en 58 Sr. Kon hof duur van gijzeling op 365 dagen bepalen? 2. Schriftuur benadeelde partij. Afwijzing vordering b.p. m.b.t. immateriële schade. Ad 1. Hof heeft verdachte schadevergoedingsmaatregelen opgelegd, bij gebre...

ECLI:NL:HR:2022:687 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/01245
Published on 24-05-2022
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94.2 Sv op Instagram-accounts. Is een Instagram-account een – voor verbeurdverklaring vatbaar – voorwerp a.b.i. art. 94.2 Sv? O.g.v. art. 94.2 Sv zijn vatbaar voor inbeslagneming o.m. alle voorwerpen waarvan de verbeurdverklaring kan worden bevolen. Uit de bewoordingen van art. 33a.4 Sr en de wetsgeschiedenis van die bepaling volgt dat slechts zaken en vermog...

ECLI:NL:HR:2022:688 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/01244
Published on 24-05-2022
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94.2 Sv op Instagram-accounts. Is een Instagram-account een – voor verbeurdverklaring vatbaar – voorwerp a.b.i. art. 94.2 Sv? Het cassatiemiddel leidt niet tot cassatie. De redenen daarvoor staan vermeld in de beschikking die de Hoge Raad vandaag heeft uitgesproken in de samenhangende zaak 21/01245, HR:2022:687.

ECLI:NL:HR:2022:756 Hoge Raad, 24-05-2022, 21/00017
Published on 24-05-2022
Beleggingsfraude. Oplichting (art. 326 Sr) en verduistering (art. 321 Sr). Innerlijke tegenstrijdigheid door bewezenverklaring van zowel oplichting als verduistering m.b.t. dezelfde geldbedragen? HR herhaalt relevante overweging uit HR:2001:AD4573 m.b.t. verduistering: Het bestanddeel goed “dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft” moet zo worden uitgelegd dat niet enig door verdachte...

ECLI:NL:HR:2000:ZD9713 Hoge Raad, 04-04-2000, 425-99-V CJIB 21091675
Published on 23-05-2022
-

ECLI:NL:HR:2022:717 Hoge Raad, 17-05-2022, 20/02784
Published on 18-05-2022
Mishandeling van ambtenaar (art. 300.1 jo. 304.2 Sr) en opzettelijk niet voldoen aan ambtelijk bevel (art. 184.1 Sr). 1. Bewijsklacht mishandeling. 2. Bewijsklacht niet voldoen aan ambtelijk bevel. Is bewezenverklaring uitsluitend gebaseerd op de eigen verklaring van verdachte? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:1946:161 Hoge Raad, 26-02-1946, 48657
Published on 18-05-2022
Conclusie is niet meer voorhanden.

ECLI:NL:HR:2022:713 Hoge Raad, 17-05-2022, 21/00229
Published on 17-05-2022
Diefstal (meermalen gepleegd) (art. 310 Sr.) en eenvoudige belediging van ambtenaar (art. 266.1 jo. 267.2 Sr). 1. Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 588.1.b.3 (oud) Sv. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegep...

ECLI:NL:HR:2022:712 Hoge Raad, 17-05-2022, 20/02998
Published on 17-05-2022
Meermalen zwartrijden in de trein, art. 70.1 Wet personenvervoer 2000. Ontvankelijkheid hoger beroep, art. 404.2 en 404.3 Sv. Stond h.b. open tegen 3 overtredingen die in eerste aanleg zijn afgedaan met art. 9a Sr? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:711 Hoge Raad, 17-05-2022, 21/00233
Published on 17-05-2022
Diefstal (art. 310 Sr). Overschrijding redelijke termijn, nu verstekmededeling uitspraak hof niet met de nodige voortvarendheid is betekend. HR: Op redenen vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Appeldagvaarding is niet aan verdachte in persoon betekend en verdachte is niet ttz. in hoger beroep verschenen. Evenmin doet zich omstandigheid voor waaruit voortvloeit dat dag van tz. in h...

ECLI:NL:HR:2022:710 Hoge Raad, 17-05-2022, 21/00237
Published on 17-05-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. eenvoudige belediging (art. 266 Sr) en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285.1 Sr). 1. Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 588.1.b.3 (oud) Sv. 2. Kon hof oordelen dat het ambtshalve geen redenen ziet voor een inhoudelijke behandeling van de zaak in h.b.? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00229 en 21/00233.

ECLI:NL:HR:2022:693 Hoge Raad, 17-05-2022, 21/03175
Published on 17-05-2022
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op drie voertuigen onder klager t.z.v. verdenking van witwassen. Summier karakter onderzoek in raadkamer. Is het hoogst onwaarschijnlijk dat strafrechter, later oordelend, de onder klager inbeslaggenomen voertuigen verbeurd zal verklaren? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823 m.b.t. toepasselijke maatstaf i.g.v. beslag ex art. 94 Sv en s...

ECLI:NL:HR:2022:694 Hoge Raad, 17-05-2022, 21/04068
Published on 17-05-2022
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto onder klaagster t.z.v. verdenking hennepteelt en diefstal elektriciteit. Was de (tweede) inbeslagneming van de auto onrechtmatig? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: De opvatting dat een op de voet van art. 94a Sv gelegd beslag niet voor een tweede keer op hetzelfde voorwerp kan worden gelegd, vindt in het algemeen geen steun in h...

ECLI:NL:HR:2022:707 Hoge Raad, 17-05-2022, 20/03116
Published on 17-05-2022
Openlijke geweldpleging, art. 141.1 Sr. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden? HR: art. 81.1 RO. CAG: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2022:709 Hoge Raad, 17-05-2022, 21/02472
Published on 17-05-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 2 mobiele telefoons onder klager t.z.v. verdenking van bezit kinderporno en dierenporno, waarna strafrechter klager heeft veroordeeld zonder beslissing te nemen over inbeslaggenomen telefoons. Ontvankelijkheid klaagschrift, art. 552a.3 Sv. Is klaagschrift tijdig ingediend, nu dit is ingediend ruim 9 maanden nadat veroordeling van klager onherroepelijk is geworden...

ECLI:NL:HR:2022:708 Hoge Raad, 17-05-2022, 21/01495
Published on 17-05-2022
Medeplegen van diefstal met geweld (art. 312 Sr) en medeplegen van zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade (art. 303 Sr), door medegedetineerde in cel op gewelddadige wijze goederen afhandig te maken. Wekt straftoemeting verbazing, nu hof aansluiting heeft gezocht bij LOVS-oriëntatiepunten voor overval in woning? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:692 Hoge Raad, 17-05-2022, 20/03992
Published on 17-05-2022
Verlaten plaats ongeval (art. 7 lid 1 WVW 1994). Post-Keskin. Afwijzing herhaalde verzoeken een getuige van het ongeval te horen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:706 Hoge Raad, 17-05-2022, 20/03469
Published on 17-05-2022
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven, gericht en/of met zware mishandeling (art. 285.1 Sr). 1. Heeft hof ten onrechte de vordering tot wijziging van de tll. toegewezen, omdat die wijziging de toevoeging van een strafbaar feit behelst dat niet ‘hetzelfde feit’ is a.b.i. art. 313 Sv jo. art. 68 Sr? 2. Motiveringsklacht bewezenverklaring. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:571 Hoge Raad, 17-05-2022, 20/03437
Published on 17-05-2022
Zwaar lichamelijk letsel, art. 302 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:1051. Veelvoorkomende categorie letsel betreft (bot)fracturen. Indien sprake is van zodanige fractuur dat operatief ingrijpen van zekere ernst is vereist, geldt in de regel dat die fractuur, vanwege onder meer de noodzaak en de aard van medisch ingrijpen, zwaar lichamelijk letsel vormt. Overigens kan relevant ...

ECLI:NL:HR:2022:705 Hoge Raad, 17-05-2022, 20/00788
Published on 17-05-2022
Caribische zaak. Penstraatliquidatie in Curaçao. Opzettelijke uitlokking van medeplegen moord, door beloften en het verschaffen van middelen (art. 2:262 jo. 1:123 Sr) e medeplegen voorhanden hebben van vuurwapen (art. 3.1 jo. 11 Vuurwapenverordening). 1. Betreft zinsnede “op een of meer tijdstippen in de maand februari 2017” een kennelijke misslag, die verbeterd kan worden gelezen als “in of om...

ECLI:NL:HR:2022:704 Hoge Raad, 17-05-2022, 20/00446
Published on 17-05-2022
Caribische zaak. Penstraatliquidatie in Curaçao. Medeplegen moord (art. 2:262 jo. 1:123 Sr) en medeplegen voorhanden hebben van vuurwapen (art. 3.1 jo. 11v Vuurwapenverordening). 1. Bevat bewezenverklaring moord een tegenstrijdigheid die onverenigbaar is met kwalificatie?2. Bewijsklacht t.a.v. ’s hofs oordeel dat het opzet van verdachte was gericht op de levensberoving. 3. Uitdrukkelijk onderbo...

ECLI:NL:HR:2022:682 Hoge Raad, 10-05-2022, 20/02879
Published on 10-05-2022
Mishandeling echtgenoot, art. 300.1 jo. 304.1.1 Sr. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.b Sv. Betekening oproeping nadere tz. in h.b. Oproeping geldig betekend, nu akte van uitreiking in het ongerede is geraakt, en belang bij cassatie gelet op bericht raadsvrouw? O.g.v. art. 319.2 jo. 415.1 Sv diende verdachte voor nadere tz. te wor...

ECLI:NL:HR:2022:626 Hoge Raad, 10-05-2022, 21/02079
Published on 10-05-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen, valsheid in geschrift en andere feiten. Heeft hof reeds berechte strafbare feiten ten grondslag heeft gelegd aan schatting van w.v.v.? HR: art. 81.1 RO. Vervolg op 19/03480 (niet gepubliceerd; strafzaak, art. 80a RO).

ECLI:NL:HR:2022:595 Hoge Raad, 10-05-2022, 20/04390
Published on 10-05-2022
Opzettelijk niet voldoen aan verplichting tot doen van aangifte van contant geld a.b.i. in art. 3 Verordening (EG) 1889/2005 door bij passagierscontrole op Schiphol in kleding en handbagage geldbedrag van € 40.735 te vervoeren, art. 10:1.4 en 10:1.5 (oud) Adw. “Verliet” verdachte EU toen bij veiligheidscheck van passagiers op Schiphol liquide middelen werden aangetroffen? Voor betekenis van de ...

ECLI:NL:HR:2022:681 Hoge Raad, 10-05-2022, 20/03138
Published on 10-05-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op partijen teakhout uit Myanmar t.z.v. verdenking van illegale invoer van teakhout in strijd met art. 4 Europese Houtverordening, witwassen en deelname aan criminele organisatie. Absolute competentie, bevoegdheid economische raadkamer. Was gewone raadkamer bevoegd kennis te nemen van klaagschrift, nu klaagster wordt verdacht van o.a. economisch delict? Art. 38.1 WE...

ECLI:NL:HR:2022:657 Hoge Raad, 10-05-2022, 20/02903
Published on 10-05-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit zonder vergunning veranderen van inrichting. OM-cassatie. Economische zaak. Hof heeft vordering afgewezen, deels i.v.m. partiële vrijspraak in strafzaak, deels op andere grond. Leidt vernietiging van arrest in strafzaak tot vernietiging van uitspraak in onderhavige ontnemingszaak? HR heeft arrest van hof in strafzaak vernietigd op de grond dat vrijspraken van onderd...

ECLI:NL:HR:2022:656 Hoge Raad, 10-05-2022, 20/01807
Published on 10-05-2022
OM-cassatie en incidenteel beroep verdachte. Economische zaak. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Is incidenteel cassatieberoep verdachte ex art. 433.2 Sv ontvankelijk, als cassatieberoep OM later is ingetrokken? Omdat OM het principaal beroep heeft ingetrokken, moet verdachte n-o worden verklaard in het incidenteel beroep. Verdachte n-o. Samenhang met 20/02903 P en 20/01803 E.

ECLI:NL:HR:2022:655 Hoge Raad, 10-05-2022, 20/01803
Published on 10-05-2022
OM-cassatie en incidenteel cassatieberoep verdachte. Economische zaak. Partiële vrijspraak t.z.v. zonder vergunning veranderen van inrichting a.b.i. art. 8.1.1.b (oud) Wet Milieubeheer. 1. Ontvankelijkheid incidenteel cassatieberoep verdachte. 2. OM-cassatie. Heeft verdachte (vennootschap die afvalstoffen verwerkt) inrichting of werking daarvan veranderd door opslagvakken voor afvalstoffen te...

ECLI:NL:HR:1996:ZD0145 Hoge Raad, 15-10-1996, 103.117
Published on 29-04-2022
-

ECLI:NL:HR:1983:AC7905 Hoge Raad, 22-03-1983, 74628
Published on 26-04-2022
Feitelijke leiding geven aan bestuurders van vrachtauto’s (personeel van B.V.) te lange rijtijden laten maken begaan door rechtspersoon, art. 3 Rijtijdenwet. Heeft verdachte als directeur van B.V. feitelijke leiding gegeven aan gedragingen? Art. 51.2 Sr. Rb heeft uit gebezigde bewijsmiddelen kunnen afleiden dat verdachte aan gedragingen, die geacht moeten worden door B.V. te zijn gepleegd, feit...

ECLI:NL:HR:1970:AB3454 Hoge Raad, 01-12-1970, 65640
Published on 25-04-2022
Schennis van de eerbaarheid, art. 239 Sr. Voor dit misdrijf is niet vereist dat bepaald persoon is gekwetst, noch dat opzet van dader op kwetsing van iemands eerbaarheidsgevoelens is gericht. Voldoende is dat dader op een voor een ieder toegankelijke plaats willens en wetens een onder gegeven omstandigheden voor het normaal ontwikkeld schaamtegevoel kwetsende handeling verricht. Volgt verwerping.

ECLI:NL:HR:2022:612 Hoge Raad, 22-04-2022, 21/03114
Published on 22-04-2022
Beklag, beslag in Frankrijk op 3 servers van klaagster (Canadese onderneming), die zij huurt van Frans bedrijf, i.h.k.v. gemeenschappelijk onderzoeksteam a.b.i. art. 5.2.1 Sv. Ontvankelijkheid klaagschrift strekkende tot teruggave van servers en gegevens die daarvan afkomstig zijn, art. 552a Sv. 1. Kan bij Nederlandse rechter worden geklaagd over inbeslagneming van servers in Frankrijk? 2. Kan ...

ECLI:NL:HR:2022:653 Hoge Raad, 22-04-2022, 21/04295
Published on 22-04-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. EOB van Duitse autoriteiten op o.a. telefoon onder klaagster, waarna klaagster o.g.v. art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv klaagschrift indient. Aanhoudingsverzoek en geheimhouding feiten en inhoud EOB. 1. Algemene beschouwingen m.b.t. geheimhouding stukken en onderzoek. 2. Afwijzing aanhoudingsverzoek. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:1940 m.b.t. b...

ECLI:NL:HR:2022:563 Hoge Raad, 19-04-2022, 20/02545
Published on 20-04-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op personenauto’s onder klager (eigenaar van autoverhuurbedrijf) en derden (verdachten) t.z.v. verdenking van handel in harddrugs. Toebehoren a.b.i. art. 33a Sr. Is het niet hoogst onwaarschijnlijk dat de strafrechter de verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen voertuigen zal bevelen? Rb heeft dat oordeel gegrond op de vaststelling dat inbeslaggenomen voertuigen ge...

ECLI:NL:HR:2022:576 Hoge Raad, 19-04-2022, 20/02051
Published on 20-04-2022
Medeplegen diefstal d.m.v. braak bij juwelier en bakker (art. 311.1 Sr), opzetheling, meermalen gepleegd (art. 416.1.a Sr), schuldheling accu, gereedschap en bladblazer (art. 417bis.1.a Sr), en voorhanden hebben van illegaal vuurwerk (art. 9.2.2.1 Wet milieubeheer), gasdrukpistool (art. 13.1 WWM), patronen (art. 26.1 WWM) en 2 jammers (art. 161.1 sexies Sr). Onttrekking aan het verkeer van auto...

ECLI:NL:HR:2022:575 Hoge Raad, 19-04-2022, 20/02006
Published on 20-04-2022
Deelname aan criminele organisatie die zich bezighoudt met hennepteelt, art. 140.1 Sr. Bewijsklachten. Redengevendheid voor bewijs gebruikte verklaring getuige en OVC gesprekken van latere datum en pleegperiode. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/02051.

ECLI:NL:HR:2022:447 Hoge Raad, 19-04-2022, 20/03446
Published on 20-04-2022
Ontucht door masseur door tijdens massage twee vingers tussen schaamlippen aangeefster te brengen, art. 249.1 jo. 249.2.3 Sr. Bewijsklachten m.b.t. opzet verdachte op aanraking schaamlippen aangeefster. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:497 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/00309
Published on 20-04-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op autosleutels onder moeder van klager t.z.v. verdenking van deelname aan criminele organisatie. Kan voorwerp waarop klaagschrift ziet d.m.v. e-mail worden gewijzigd? Rb heeft klaagschrift aldus opgevat dat het zich alleen richt op teruggave van auto aan klager. Dat oordeel, dat is gebaseerd op de aan Rb voorbehouden uitleg van gedingstukken, is niet onbegrijpelijk...

ECLI:NL:HR:2022:452 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/00622
Published on 20-04-2022
Poging tot doodslag voor Amsterdams café door met vuurwapen te schieten op lichaam aangever, art. 287 Sr. 1. Bewijsklachten. 2. Beroep op noodweer. 3. Schriftuur benadeelde partij. Motivering ’s hofs oordeel t.a.v. immateriële schade. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:569 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/01448
Published on 20-04-2022
Brandstichting in woning door ex-partner (art. 157 Sr) en misbruik identificerende persoonsgegevens, meermalen gepleegd (art. 231b Sr). 1. Intrekking cassatieberoep nadat CAG is genomen. 2. Afwijzing voorwaardelijk verzoek tot nadere NFI-rapportage. 3. Bewijsklacht brandstichting en opzet hierop. 4. Betrouwbaarheid verklaring van getuige. Ad 1. Cassatieberoep is ingetrokken na aanvang van beha...

ECLI:NL:HR:2022:579 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/01451
Published on 20-04-2022
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op loods van klaagster ten laste van haar zoon tegen wie strafvervolging is ingesteld. Wist klaagster dat loods aan haar was gaan toebehoren om uitwinning ten laste van haar zoon te bemoeilijken? Anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2144 m.b.t. maatstaf als ex art. 94a Sv beslag rust op voorwerp en een derde in beklagprocedur...

ECLI:NL:HR:2022:453 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/01918
Published on 20-04-2022
Beklag ex art. 552b Sv, beslag ex art. 94 Sv op auto van klaagster (leasemaatschappij) met Ests kenteken onder een ander dan klaagster t.z.v. verdenking van Opiumwetdelict. Bij veroordeling beslagene is auto verbeurd verklaard, waarna Rb beklag strekkende tot herroeping van verbeurdverklaring ongegrond heeft verklaard. 1. Begrijpelijkheid oordeel Rb dat klaagster door overlegging van een in de ...

ECLI:NL:HR:2022:581 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/02095
Published on 20-04-2022
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op loods van klager ten laste van zijn zoon tegen wie strafvervolging is ingesteld. Wist klager dat loods aan hem was gaan toebehoren om uitwinning ten laste van zijn zoon te bemoeilijken? Anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. Middel slaagt op redenen vermeld inHR:2022:579. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 21/01451 B.

ECLI:NL:HR:2022:578 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/02178
Published on 20-04-2022
Verlaten plaats ongeval, art. 7.1 WVW 1994. N-o verklaring in verzet tegen strafbeschikking. Ontvankelijkheid verzet en ontvangsttheorie, art. 257e Sv. Is verzet n-o omdat het te laat is gedaan? Het middel berust allereerst op de opvatting dat art. 6:9 Awb, waarin is bepaald dat bij verzending per post een bezwaar- of beroepschrift tijdig is ingediend indien het niet later dan een week na afloo...

ECLI:NL:HR:2022:455 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/02274
Published on 20-04-2022
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op onroerende goederen onder klagers i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen één van klagers t.z.v. verdenking van witwassen, waarna Rb t.a.v. 2 panden opheffing beslag heeft gelast. Motiveringsklacht m.b.t. oordeel Rb dat voortduring beslag op een deel van de panden in strijd is met proportionaliteit en subsidiariteit. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:577 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/02301
Published on 20-04-2022
Brandstichting (meermalen gepleegd) door in tijdsbestek van 3 maanden bij ex-schoonvader, voormalige vriend en zus van zijn vriendin auto’s en woning in brand te steken, art. 157 Sr. Discrepantie tussen strafoplegging en strafmotivering. Strafoplegging onbegrijpelijk, nu volgens dictum gevangenisstraf van 5 jaren en 8 maanden is opgelegd, terwijl hof blijkens strafmotivering heeft bedoeld gevan...

ECLI:NL:HR:2022:570 Hoge Raad, 19-04-2022, 22/00610
Published on 20-04-2022
Herziening. Valsheid in geschrift, art. 225 Sr. In aanvraag wordt beroep gedaan op arrest van hof in strafzaak tegen andere verdachte, waarin deze van hem tlgd. valsheid in geschrift is vrijgesproken. 1. Beroep op herzieningsgrond van art. 457.1.a Sv. 2. Beroep op herzieningsgrond van art. 457.1.c Sv. Ad 1. V.zv. aanvraag beroep doet op de in art. 457.1.a Sv omschreven herzieningsgrond, kan zij...

ECLI:NL:HR:2022:562 Hoge Raad, 19-04-2022, 19/04662
Published on 20-04-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel, meermalen gepleegd. Dubbeltelling in de berekening van w.v.v.? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Wanneer de vluchtgegevens uit de twee overzichten in bewijsmiddel worden vergeleken, komt daaruit naar voren dat hof kennelijk één werkperiode van slachtoffer tweemaal heeft meegeteld in de berekening van de hoogte van w.v.v. Tegen deze acht...

ECLI:NL:HR:2022:561 Hoge Raad, 19-04-2022, 19/04453
Published on 20-04-2022
Mensenhandel, meermalen gepleegd (art. 273f Sr). Verwerping verweer dat geen sprake is geweest van misbruik van een kwetsbare positie. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04662 P (ontnemingszaak vader verdachte) en 19/04455 P (niet gepubliceerd; ontnemingszaak verdachte; geen middelen ingediend, betrokkene n-o).

ECLI:NL:HR:2022:445 Hoge Raad, 19-04-2022, 20/02892
Published on 20-04-2022
Zedenzaak. Ontucht met 8-jarige kleindochter door 76-jarige verdachte (meermalen gepleegd), art. 244 en 247 Sr. 1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster voldoende steun in verklaringen van haar vader en verdachte? 2. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat verklaring aangeefster onbetrouwbaar is. 3. Schriftuur benadeelde partij. Oordeel hof dat wettelijke r...

ECLI:NL:HR:2022:498 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/00828
Published on 19-04-2022
‘Posbank-zaak’. Medeplegen doodslag en brandstichting in 2003. 1. Post-Keskin. Afwijzing van ttz. in h.b. gedaan verzoek tot horen van getuige die in natuurgebied de Posbank iemand op de grond heeft zien liggen en zag dat er twee personen liepen. Getuige à charge of à décharge? 2. Maximale duur van gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Kon hof duur van gijzeling op 365 dagen be...

ECLI:NL:HR:2022:580 Hoge Raad, 19-04-2022, 21/03113
Published on 19-04-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. EOB van Spaanse autoriteiten op o.a. sieraden onder klaagster. Klaagschrift ontvankelijk, nu klaagster niet binnen 14 dagen na kennisgeving a.b.i. art. 5.4.10.1 Sv klaagschrift heeft ingediend? Kennisgeving a.b.i. art. 5.4.10.1 Sv strekt ertoe (gelet op art. 14 Richtlijn 2014/41/EU, art. 5.4.10 Sv en wetsgeschiedenis bij art. 5.4.10 Sv) betrokkene in kennis t...

ECLI:NL:HR:2022:450 Hoge Raad, 19-04-2022, 20/04324
Published on 19-04-2022
Militaire zaak. Mishandeling (kopstoot) en belediging van politieagent (art. 300.1 jo. 304.1.3 Sr en art. 266.1 jo. 267.1.2 Sr). 1. Verweer strekkende tot strafvermindering ex art. 359a Sv wegens disproportioneel geweld bij aanhouding. 2. Innerlijke tegenstrijdigheid vrijspraak schennis van de eerbaarheid en opzet op belediging? 3. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt betrouwbaarheid politie p-v’...

ECLI:NL:HR:2022:449 Hoge Raad, 19-04-2022, 20/04322
Published on 19-04-2022
Militaire zaak. Wildplassende militair tijdens carnaval, art. 4:5 APV ’s-Hertogenbosch. Verweer strekkende tot buiten werking laten van APV dan wel tot niet strafbaar verklaren van verdachte wegens afwezigheid van alle schuld. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/04324 M.

ECLI:NL:HR:1992:6 Hoge Raad, 24-03-1992, 91.507
Published on 19-04-2022
Medeplichtigheid diefstal d.m.v. braak, art. 311.1.5 jo. 48.1 Sr. Ontvankelijkheid hoger beroep, art. 408.1.b Sv. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b. op de grond dat beroep te laat is ingesteld, nu binnen beroepstermijn door verdachte verzonden brief pas na verstrijken van die termijn op parket OvJ en vervolgens op griffie Rb is ontvangen. Beroep op verontschuldigbare termijnoverschr...

ECLI:NL:HR:1977:AC6104 Hoge Raad, 22-11-1977, 69201
Published on 14-04-2022
Requirant niet-ontvankelijk. Beroep te laat ingediend.

ECLI:NL:HR:1977:AB6973 Hoge Raad, 01-02-1977, 68597
Published on 14-04-2022
Requirant ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard?

ECLI:NL:HR:1997:ZD0686 Hoge Raad, 08-04-1997, 602-96-V
Published on 14-04-2022
Wet Mulder. Administratieve sanctie t.z.v. parkeren langs gele onderbroken streep. Is gedraging verricht op particulier terrein of op een voor openbaar verkeer openstaande weg a.b.i. art. 1.1.b WVW 1994? Voor beantwoording van vraag of particulier terrein dat (zoals aangegeven op bij ingang geplaatste borden) bestemd is als parkeerplaats uitsluitend voor personenauto's van bewoners van bepaalde...

ECLI:NL:HR:2022:568 Hoge Raad, 12-04-2022, 20/02941
Published on 12-04-2022
Rijden onder invloed van cannabis, art. 8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborg van art. 13.1.d Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer. Kon hof resultaten van bloedonderzoek voor bewijs gebruiken, ook al is voorschrift van art. 13.1.d Besluit niet nageleefd? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:567, inhoudende dat voorschrift van art. 13.1.d Besluit ook na nieuwe w...

ECLI:NL:HR:2022:567 Hoge Raad, 12-04-2022, 21/00633
Published on 12-04-2022
OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. rijden onder invloed van cannabis en cocaïne, art. 8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborgen. 1. Is voor vraag of art. 13, 15 en 16 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer strikte waarborgen zijn, van belang of bloed ‘buiten rechtssfeer van Nederlandse staat’ wordt gebracht? 2. Moeten voorschriften van (a) art. 13.1.d, (b) art. 15.a en (c)...

ECLI:NL:HR:2022:531 Hoge Raad, 12-04-2022, 21/01542
Published on 12-04-2022
Medeplegen (verlengde) invoer van cocaïne vanuit Colombia via België (waar politie grootste deel van 1.800 kilo cocaïne uit container heeft gehaald) naar Nederland (art. 2.A Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben van een hoeveelheid cocaïne (art. 2.C Opiumwet). 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 43 maanden). Heeft hof gehandeld in strijd met art. 6.2 EVRM, art....

ECLI:NL:HR:2022:532 Hoge Raad, 12-04-2022, 21/01585
Published on 12-04-2022
Medeplegen (verlengde) invoer van cocaïne vanuit Colombia via België (waar politie grootste deel van 1.800 kilo cocaïne uit container heeft gehaald) naar Nederland (art. 2.A Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben van een hoeveelheid cocaïne (art. 2.C Opiumwet). Strafmotivering (gevangenisstraf van 65 maanden). Heeft hof gehandeld in strijd met art. 6.2 EVRM, art. 14 IVBPR, art. 48 Handvest en ...

ECLI:NL:HR:2022:530 Hoge Raad, 12-04-2022, 21/01531
Published on 12-04-2022
Medeplegen (verlengde) invoer van cocaïne vanuit Colombia via België (waar politie grootste deel van 1.800 kilo cocaïne uit container heeft gehaald) naar Nederland (art. 2.A Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben van een hoeveelheid cocaïne (art. 2.C Opiumwet). Strafmotivering (gevangenisstraf van 65 maanden). Heeft hof gehandeld in strijd met art. 6.2 EVRM, art. 14 IVBPR, art. 48 Handvest en ...

ECLI:NL:HR:2022:529 Hoge Raad, 12-04-2022, 21/01489
Published on 12-04-2022
Medeplegen (verlengde) invoer van cocaïne (art. 2.A Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet). 1. Bewijsklachten opzet, medeplegen en aanwezig hebben van concrete hoeveelheid cocaïne. 2. Strafmotivering hof (gevangenisstraf van 43 maanden) innerlijk tegenstrijdig en/of onbegrijpelijk nu het bewezenverklaarde 1,082 kilo cocaïne betreft maar bij de strafoplegging rek...

ECLI:NL:HR:2022:528 Hoge Raad, 12-04-2022, 21/01465
Published on 12-04-2022
Medeplegen (verlengde) invoer van cocaïne (art. 2.A Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet). Strafmotivering (gevangenisstraf van 43 maanden). Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. de strafoplegging. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/01395, 21/01489, 21/01531, 21/01542 en 21/01585.

ECLI:NL:HR:2022:527 Hoge Raad, 12-04-2022, 21/01395
Published on 12-04-2022
Medeplegen van (verlengde) invoer van cocaïne vanuit Colombia via België (waar politie grootste deel van 1.800 kilo cocaïne uit container heeft gehaald) naar Nederland (art. 2.A Opiumwet) en medeplegen van vervoer van een hoeveelheid cocaïne (art. 2.B Opiumwet). Strafmotivering (gevangenisstraf van 65 maanden). Heeft hof gehandeld in strijd met art. 6.2 EVRM, art. 14 IVBPR, art. 48 Handvest en ...

ECLI:NL:HR:2022:565 Hoge Raad, 12-04-2022, 21/05082
Published on 12-04-2022
Herziening. Invoer (art. 2.A Opiumwet) en aanwezig hebben cocaïne (art. 2.C Opiumwet). Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat aanvrager onevenredig groot nadeel ondervindt van veranderingen die inwerkingtreding van Wet straffen en bescherming op 1-7-2021 heeft gebracht in (wijze van) tul van aan aanvrager voordien opgelegde gevangenisstraf, nu aanv...

ECLI:NL:HR:2022:566 Hoge Raad, 12-04-2022, 21/05083
Published on 12-04-2022
Herziening. (Poging tot) gekwalificeerde diefstal (art. 311.1 Sr), medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving, meermalen gepleegd (art. 282.1 Sr), medeplegen voorhanden hebben pistool en munitie (art. 26.1 WWM) en medeplegen opzetheling (art. 416 Sr). Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat aanvrager onevenredig groot nadeel ondervindt van veranderin...

ECLI:NL:HR:2022:564 Hoge Raad, 12-04-2022, 21/04555
Published on 12-04-2022
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Rwanda t.z.v. aan de genocide in Rwanda van 1994 gerelateerde feiten. 1. Klacht over oordeel Rb dat uitlevering o.p. toelaatbaar is, terwijl wet of verdrag daarvoor geen grondslag biedt. 2. Klachten over (i) genoegzaamheid stukken, (ii) afwijzing Rb nader onderzoek naar de identiteit van o.p., en (iii) afwijzing aanhoudingsverzoek. 3. Klachten over ...

ECLI:NL:HR:2022:560 Hoge Raad, 12-04-2022, 20/02318
Published on 12-04-2022
Belaging van en moord op ex-vriendin in Utrecht in 2018, art. 285b en 289 Sr. Schriftuur benadeelde partijen (ouders van slachtoffer). Niet-ontvankelijkverklaring b.p.’s in vorderingen tot vergoeding van shockschade, art. 361.3 Sv. Onevenredige belasting van strafgeding? Hof heeft geoordeeld dat de behandeling van de vorderingen t.z.v. shockschade een onevenredige belasting van het strafgedin...

ECLI:NL:HR:1949:156 Hoge Raad, 15-02-1949, 50940
Published on 12-04-2022
Verzuimd belastingaangifte te doen m.b.t. te geven dansoefenavond in eigen woning, verordening gemeente Leeuwarden. Is dansoefenavond een vermakelijkheid in de zin van art. 277.i Gemeentewet? Hof en Pr hebben slechts bewezenverklaard voornemen van verdachte een vermakelijkheid in de zin van art. 2 verordening te geven en behoefden niet te onderzoeken of die door verdachte voorgenomen vermakelij...

ECLI:NL:HR:2022:511 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/04283
Published on 06-04-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Belgische autoriteiten op auto onder klager t.z.v. verdenking van opzettelijke vernieling door ontploffing van explosief in bewoond flatgebouw gedurende de nacht, voorhanden hebben van handgranaat en deelname aan criminele organisatie. Proportionaliteit beslag. Kon Rb voorbijgegaan aan wat namens klager is aangevoerd over zijn per...

ECLI:NL:HR:2022:477 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/04311
Published on 06-04-2022
Cassatie in het belang van de wet n.a.v. uitspraken HvJ EU in zaken Tele2 Sverige en Watson, Ministerio Fiscal, La Quadrature du Net e.a. en Prokuratuur. Verlenen van toegang tot verkeers- en locatiegegevens (waaronder identificerende gegevens) a.b.i. o.m. de art. 126n, 126na, 126ni Sv. Toepasselijkheid van Richtlijn 2002/58/EG en conformiteit nationale bepalingen met deze Richtlijn. Kon RC OvJ...

ECLI:NL:HR:2022:476 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/04309
Published on 06-04-2022
Cassatie in het belang van de wet n.a.v. uitspraken HvJ EU in zaken Tele2 Sverige en Watson, Ministerio Fiscal, La Quadrature du Net e.a. en Prokuratuur. Verlenen van toegang tot verkeers- en locatiegegevens (waaronder identificerende gegevens) a.b.i. o.m. de art. 126n, 126na, 126ni Sv. Toepasselijkheid van Richtlijn 2002/58/EG en conformiteit nationale bepalingen met deze Richtlijn. Kon RC OvJ...

ECLI:NL:HR:2022:510 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/02785
Published on 06-04-2022
Oplichting, meermalen gepleegd door ex-schoonouders geld en goederen afhandig te maken door zich voor te doen als advocaat en medewerker van bank (art. 326.1 Sr). 1. Strafmotivering (gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, en geldboete van € 2.000). Kon hof bij strafmotivering betrekken dat verdachte is veroordeeld voor ‘telecomfraude’ en het plegen van deze strafbare ...

ECLI:NL:HR:2022:517 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/02222
Published on 05-04-2022
Feitelijk leidinggeven aan medeplegen mensensmokkel (art. 197a Sr), meermalen gepleegd (feit 2), aan medeplegen valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr), meermalen gepleegd (feiten 3 en 4), en deelname aan een criminele organisatie (art. 140.1 Sr) (feit 5). 1. Grondslagverlating van het onder 3 en 4 tlgd. 2. Klacht over het niet betrekken van een deskundigenrapportage bij de beraadslaging van het ...

ECLI:NL:HR:2022:516 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/02228
Published on 05-04-2022
Feitelijk leidinggeven aan medeplegen mensensmokkel (art. 197a Sr), meermalen gepleegd (feit 2), aan medeplegen valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr), meermalen gepleegd (feiten 3 en 4), en deelname aan een criminele organisatie (art. 140.1 Sr) (feit 5). 1. Grondslagverlating van het onder 3 en 4 tlgd. 2. Klacht over het niet betrekken van een deskundigenrapportage bij de beraadslaging van het ...

ECLI:NL:HR:2022:509 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/02242
Published on 05-04-2022
Medeplegen mensensmokkel (art. 197a Sr), meermalen gepleegd (feit 2), medeplegen valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr), meermalen gepleegd (feiten 3 en 4), en deelname aan een criminele organisatie (art. 140.1 Sr) (feit 5), door rechtspersoon. 1. Grondslagverlating van het onder 3 en 4 tlgd. 2. Klacht over het niet betrekken van een deskundigenrapportage bij de beraadslaging van het onder 3 en ...

ECLI:NL:HR:2022:501 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/04528
Published on 05-04-2022
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Israël t.z.v. verdenking van verstrekken en uitvoer van MDMA en deelneming aan criminele organisatie die plegen van deze feiten tot oogmerk heeft. ; Flagrante schending van recht op berechting binnen redelijke termijn? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2017:463 m.b.t. bevoegdheidsverdeling tussen rechter en minister t.a.v. beroep op inbreuk ...

ECLI:NL:HR:2022:514 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/02247
Published on 05-04-2022
Militaire zaak, Schaarsbergen-zaak. Medeplegen van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd (art. 285 Sr). Schending van recht op behandeling zaak door onafhankelijke en onpartijdige rechter a.b.i. art. 6.1 EVRM, nu lid van kamer die arrest heeft gewezen t.t.v. behandeling zaak formeel in dienst was van OM? HR heeft ex art.83 RO inlichtingen ingewonnen bij hof. M...

ECLI:NL:HR:2022:513 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/02246
Published on 05-04-2022
Militaire zaak, Schaarsbergen-zaak. Medeplegen van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd (art. 285 Sr). Schending van recht op behandeling zaak door onafhankelijke en onpartijdige rechter a.b.i. art. 6.1 EVRM, nu lid van kamer die arrest heeft gewezen t.t.v. behandeling zaak formeel in dienst was van het OM? HR heeft ex art. 83 RO inlichtingen ingewonnen bij h...

ECLI:NL:HR:2022:515 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/02260
Published on 05-04-2022
Militaire zaak, Schaarsbergen-zaak. Medeplegen van als militair opzettelijk een andere militair feitelijk aanranden, meermalen gepleegd (art. 140 Wetboek Militair Sr). 1. Schending van recht op behandeling zaak door onafhankelijke en onpartijdige rechter a.b.i. art. 6.1 EVRM, nu lid van kamer die arrest heeft gewezen t.t.v. behandeling zaak formeel in dienst was van OM? 2. Stuiting van verjarin...

ECLI:NL:HR:2022:443 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/03740
Published on 05-04-2022
Caribische zaak. Moord in Sint-Maarten (art. 2:262 SrStM). Bewijsklachten voorbedachte raad. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:512 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/01758
Published on 05-04-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op contant geldbedrag onder klager t.z.v. verdenking witwassen. 1. Klacht over ongegrondverklaring omdat verklaring over herkomst geldbedrag ‘vooralsnog summierlijk’ is onderbouwd. 2. Klacht dat Rb niet heeft stilgestaan bij proportionaliteit en subsidiariteit beslag. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:505 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/01816
Published on 05-04-2022
Overval op horecagelegenheid (art. 312.1 Sr). Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). 1. Heeft hof ten onrechte bewezenverklaring uitsluitend gebaseerd op verklaring van aangeefster? 2. Heeft hof ten onrechte niet gerespondeerd op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. bewijsminimum? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:405 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/00634
Published on 05-04-2022
Diefstal. Middelen over de strafoplegging. 1. Klacht dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat de verdachte zich blijkens zijn JD “heel vaak” aan fietsendiefstal heeft schuldig gemaakt. 2. Klacht over overweging hof dat verdachte eerder in beroep is gegaan tegen een veroordeling waarbij aan hem bijzondere voorwaarden waren opgelegd. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00631 en 21/00635.

ECLI:NL:HR:2022:506 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/03183
Published on 05-04-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. schuldheling (art. 417bis Sr). Kan per e-mail aan strafgriffie Rb en strafgriffie hof verzonden schrijven waarin grieven zijn opgenomen en dat aan cassatieschriftuur is gehecht, worden aangemerkt als appelschriftuur? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Aan de cassatieschriftuur gehechte stukken bieden grond voor ernstig vermoeden dat namens ver...

ECLI:NL:HR:2022:404 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/00631
Published on 05-04-2022
Diefstal. Middelen over de strafoplegging. 1. Klacht dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat de verdachte zich blijkens zijn JD “heel vaak” aan fietsendiefstal heeft schuldig gemaakt. 2. Klacht over overweging hof dat verdachte eerder in beroep is gegaan tegen een veroordeling waarbij aan hem bijzondere voorwaarden waren opgelegd. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00634 en 21/00635.

ECLI:NL:HR:2022:507 Hoge Raad, 05-04-2022, 19/04028
Published on 05-04-2022
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op (buitenlandse) bankrekeningen onder klaagsters (vennootschappen) t.z.v. verdenking van overtreding Wet op de kansspelen. 1. Namens 2 klaagsters is geen schriftuur ingediend. 2. Was er op het moment van beslissing Rb sprake van verdenking van misdrijf waarvoor geldboete van vijfde categorie kan worden opgelegd? 3. Komt art. 23.7 Sr in aanmerking bij misdrijf waar...

ECLI:NL:HR:2022:406 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/00635
Published on 05-04-2022
Diefstal. Middelen over de strafoplegging en art. 359.3 tweede volzin Sv. 1. Klacht dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat de verdachte zich blijkens zijn JD “heel vaak” aan fietsendiefstal heeft schuldig gemaakt. 2. Klacht over overweging hof dat verdachte eerder in beroep is gegaan tegen een veroordeling waarbij aan hem bijzondere voorwaarden waren opgelegd. 3. Klacht dat hof ten onrech...

ECLI:NL:HR:2022:504 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/03783
Published on 05-04-2022
Medeplegen poging tot oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) m.b.t. onroerend goed dat door slachtoffers te koop was aangeboden. Bewijsklachten. Heeft hof ten onrechte geoordeeld dat sprake was van begin van uitvoering van misdrijf oplichting? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03650 P en 20/03652.

ECLI:NL:HR:2022:503 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/03652
Published on 05-04-2022
Oplichting (meermalen gepleegd) en medeplegen oplichting (art. 326.1 Sr) m.b.t. onroerend goed dat door slachtoffers te koop was aangeboden. 1. Heeft hof voldoende begrijpelijk gerespondeerd op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat geen sprake was van oplichting? 2. Heeft hof voldoende begrijpelijk gerespondeerd op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. herkenning van verdachte door verbali...

ECLI:NL:HR:2022:502 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/03650
Published on 05-04-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit oplichting. Kan klacht dat art. 36e.1 Sr is geschonden nu toewijzing van vordering tot ontneming van w.v.v. berust op onjuiste gronden, aangezien grondslag van uitspraak in ontnemingszaak komt te vervallen als middelen in strafzaak doel treffen, worden aangemerkt als cassatiemiddel? Voor onderzoek door cassatierechter komen alleen in aanmerking middelen van cassatie...

ECLI:NL:HR:2022:403 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/03436
Published on 05-04-2022
Medeplegen diefstal met braak (art. 311.1 Sr). Vordering benadeelde partij (winkelbedrijf) m.b.t. gestolen maar teruggevonden en vervolgens door politie teruggegeven en beschadigde parfumflessen. 1. Begrijpelijkheid overweging hof dat onweersproken is dat flessen geen restwaarde hadden. 2. Rechtstreekse schade terwijl schade mede gevolg is van handelen politie. Ad 1. Hof is kennelijk ervan uitg...

ECLI:NL:HR:2022:508 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/02617
Published on 05-04-2022
Verlaten plaats ongeval, art. 7.1.a (oud) WVW 1994. Heeft verdachte op plaats ongeval behoorlijk gelegenheid geboden tot vaststelling van zijn identiteit a.b.i. art. 7.2 (oud) WVW 1994? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:475 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/04869
Published on 05-04-2022
Cassatie in het belang van de wet n.a.v. uitspraken HvJ EU in zaken Tele2 Sverige en Watson, Ministerio Fiscal, La Quadrature du Net e.a. en Prokuratuur. Verlenen van toegang tot verkeers- en locatiegegevens (waaronder identificerende gegevens) a.b.i. art. 126n, 126na en 126ni Sv. Toepasselijkheid van Richtlijn 2002/58/EG en conformiteit nationale bepalingen met deze Richtlijn. 1. Betekenis van...

ECLI:NL:HR:2022:500 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/00480
Published on 05-04-2022
Syriëganger. Deelneming aan terroristische organisatie (art. 140a Sr) en voorbereiden/bevorderen van terroristische misdrijven (art. 134a Sr). 1. Internationaal ne bis in idem. Heeft hof terecht en voldoende begrijpelijk geoordeeld dat verdachte in Nederland opnieuw kon worden vervolgd voor een feit waarvoor hij in Turkije al was veroordeeld en gedetineerd is geweest? 2. Strafmotivering. Had ho...

ECLI:NL:HR:2022:499 Hoge Raad, 05-04-2022, 21/00479
Published on 05-04-2022
Syriëganger. Deelneming aan terroristische organisatie (art. 140a Sr), voorbereiden/bevorderen van terroristische misdrijven (art. 134a Sr) en zich in geval van niet-internationaal gewapend conflict schuldig maken aan schending gemeenschappelijk art. 3 Geneefse Conventies (art. 6 Wim). 1. Internationaal ne bis in idem. Heeft hof terecht en voldoende begrijpelijk geoordeeld dat verdachte in Nede...

ECLI:NL:HR:2022:366 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/04341
Published on 05-04-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hypotheekfraude. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan verzoek om in ontnemingszaak getuigen te horen die al in strafzaak zijn gehoord op de grond dat noodzaak tot horen getuigen niet is gebleken. 1. Kan rechter bij beoordeling betrekken dat getuige al in strafzaak is gehoord? 2. Toepasselijk criterium. Kan o.g.v. art. 418.2 Sv noodzakelijkheidscriterium worden t...

ECLI:NL:HR:2022:496 Hoge Raad, 05-04-2022, 20/02921
Published on 05-04-2022
Beschikking, vordering tot tenuitvoerlegging a.b.i. art. 6:6:21.1 Sv. Hof (penitentiaire kamer) heeft veroordeelde n-o verklaard in hoger beroep tegen beschikking Rb, strekkende tot tul van voorwaardelijk opgelegde ISD-maatregel vanwege niet-naleving van een bij voorwaardelijke veroordeling gestelde bijzondere voorwaarde, op de grond dat hiertegen geen h.b. openstaat. Ontvankelijkheid cassatieb...

ECLI:NL:HR:2022:459 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/03515
Published on 30-03-2022
Witwassen door omzetten van geldbedrag (art. 420bis.1.b Sr). Heeft hof juiste maatstaf gehanteerd m.b.t. bestanddeel 'afkomstig uit enig misdrijf'? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03516 P.

ECLI:NL:HR:2022:417 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/02850
Published on 29-03-2022
Mishandeling door ander met fietspomp op diens hoofd te slaan na gestelde eerdere confrontatie, art. 300.1 Sr. Noodweer, art. 41.1 Sr. 1. HR verduidelijkt eerdere regels m.b.t. aannemelijkheid van feitelijke grondslag van beroep op noodweer. 2. Kon hof oordelen dat aan beroep op noodweer ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden niet aannemelijk zijn geworden? Ad 1. Als door of namens verd...

ECLI:NL:HR:2022:472 Hoge Raad, 29-03-2022, 21/00007
Published on 29-03-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Zijn er “voldoende aanwijzingen” dat betrokkene w.v.v. heeft verkregen uit hennepteelt in periode voorafgaand aan 15-4-2015, nu betrokkene in strafzaak is veroordeeld t.z.v. het op 15-4-2015 aanwezig hebben van hennepplanten en is vrijgesproken van het op of omstreeks die dag telen van hennep? Art. 36e.2 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:202...

ECLI:NL:HR:2022:467 Hoge Raad, 29-03-2022, 21/00988
Published on 29-03-2022
Verbeurdverklaring personenauto (Mercedes-Benz). Draagkracht en tegemoetkoming ex art. 33c.2 Sr. HR: art. 81.1. RO.

ECLI:NL:HR:2022:470 Hoge Raad, 29-03-2022, 21/00367
Published on 29-03-2022
Rijden terwijl verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Bewijsklacht. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat besluit CBR tot ongeldigverklaring van rijbewijs van verdachte aan hem bekend is gemaakt? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:1146 m.b.t. vereisten om tot bewezenverklaring van een op art. 9.2 WVW 1994 toegesneden tll. te kunnen komen. Ge...

ECLI:NL:HR:2022:469 Hoge Raad, 29-03-2022, 21/00884
Published on 29-03-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit oplichting d.m.v. exploitatie van 0900-nummers. Hof heeft w.v.v. geschat op € 984.186,69 en (vanwege overschrijding redelijke termijn) betalingsverplichting opgelegd van € 492.093,34. 1. Heeft hof kostenverweer toereikend gemotiveerd verworpen? 2. Had hof met redenen omkleed moeten beslissen op draagkrachtverweer? HR: art. 81 RO. Samenhang met 21/00823 P.

ECLI:NL:HR:2022:473 Hoge Raad, 29-03-2022, 21/00823
Published on 29-03-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit oplichting d.m.v. exploitatie van 0900-nummers. Hof heeft w.v.v. geschat op € 983.966,51 en betalingsverplichting opgelegd voor dat bedrag. Heeft hof kostenverweer toereikend gemotiveerd verworpen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00884 P.

ECLI:NL:HR:2022:457 Hoge Raad, 29-03-2022, 21/00670
Published on 29-03-2022
Beklag, beslag op auto onder zoon van klaagster t.z.v. verdenking van witwassen en vuurwapenbezit, waarna zoon transactie-aanbod ex art. 74 Sr accepteert waarbij hij afstand doet van auto. 1. Heeft Rb miskend dat sprake is van klaagschrift a.b.i. art. 552ab Sv? 2. Beslissingskader beklag a.b.i. art. 552ab Sv. Is niet aannemelijk geworden dat klaagster redelijkerwijs als rechthebbende kan worden...

ECLI:NL:HR:2022:365 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/04427
Published on 29-03-2022
Profijtontneming, hof heeft vordering tot ontneming van w.v.v. uit telen hennep afgewezen omdat betrokkene in strafzaak is vrijgesproken van hennepteelt en enkel is veroordeeld t.z.v. aanwezig hebben van hennep. OM-cassatie. Beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland. Betrokkene is vrijgesproken van hennepteelt ‘op of omstreeks 23 april 2015’. Deze vrijspraak heeft dus geen betrekking op daaraan ...

ECLI:NL:HR:2022:456 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/02135
Published on 29-03-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op een onder de zoon van de klager inbeslaggenomen auto van de klager. Moest de Rb in haar beslissing doen blijken te hebben onderzocht of het voortduren van het beslag o.g.v. art. 94 Sv in overeenstemming is met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:471 Hoge Raad, 29-03-2022, 21/00008
Published on 29-03-2022
Opzettelijk aanwezig hebben van 128 hennepplanten in door verdachte gehuurde woning, art. 3.C Opiumwet. Bewijsklacht wetenschap aanwezigheid hennepplantage. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat verdachte “opzettelijk” hennep aanwezig heeft gehad? Hof heeft vastgesteld dat zich in woning 128 hennepplanten bevonden, dat die woning op dat moment werd gehuurd door verdachte en dat verdachte in...

ECLI:NL:HR:2022:468 Hoge Raad, 29-03-2022, 21/00006
Published on 29-03-2022
Deelneming aan terroristische organisaties IS en Jabhat al-Nusra tussen 2013 en 2015 (art. 140a Sr), medeplegen mensensmokkel (art. 197a Sr), aanwezig hebben hennep (art. 3.C Opiumwet) en diefstal door middel van verbreking (art. 311.1.5). 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. gebruik foto’s en WhatsApp-berichten voor bewijs. 2. Bewijs van opzet op terroristisch oogmerk van organisaties....

ECLI:NL:HR:2022:401 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/02517
Published on 29-03-2022
OM-cassatie. Hof heeft OM n-o verklaard in vervolging t.z.v. rijden onder invloed (art. 8 WVW 1994) wegens schending van beginselen van goede procesorde, nu strafvervolging is gestart terwijl verdachte onderzoek naar rijgeschiktheid heeft afgerond bij CBR. Ontvankelijkheid OM in vervolging bij recidiveregeling art. 123b WVW 1994. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2012:BX4280, HR:2013:7 ...

ECLI:NL:HR:2022:341 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/02766
Published on 29-03-2022
Diefstal met geweld d.m.v. braak, art. 312.2.3 Sr. Post-Keskin. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan en op nadere tz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van getuige op de grond dat hof horen van getuige niet noodzakelijk acht. Gebruik van getuigenverklaring voor bewijs. Voldoet procedure in haar geheel aan recht op eerlijk proces? ’s Hofs afwijzing van verzoek tot horen van getuige, waaraa...

ECLI:NL:HR:2022:465 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/03452
Published on 29-03-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. diefstal, art. 310 Sr. Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 588.2 (oud) Sv. Moet dagvaarding in h.b. worden betekend bij asielzoekerscentrum in Rennes (Frankrijk), nu verdachte bij haar verhoor door politie heeft opgegeven daar met haar kinderen te wonen (zonder concreet adres te noemen)? HR: art. 81.1 RO. CAG gaat in op ontvankelijkheid cassatieberoep.

ECLI:NL:HR:2022:402 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/03867
Published on 29-03-2022
Mensenhandel, meermalen gepleegd (art. 273f Sr). Post-Keskin, onvindbare getuige. Gebruik van getuigenverklaring voor het bewijs. Schending ondervragingsrecht? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:576 (post-Keskin) m.b.t. beoordeling van verzoeken tot oproepen en horen van getuigen door feitenrechter in situatie dat verzoek betrekking heeft op getuige t.a.v. wie verdediging het onderv...

ECLI:NL:HR:2022:462 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/04099
Published on 29-03-2022
Opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven (art. 282.1 Sr). 1. Bewijsklacht. 2. Kwalificatieklacht. Kan het enkele (voor zeer korte periode) vasthouden van ander worden gekwalificeerd als vrijheidsberoving a.b.i. art. 282 Sr? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:377 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/02826
Published on 29-03-2022
Diefstal (art. 310 Sr). Vordering tot tenuitvoerlegging. Heeft hof last tot tul toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:466 Hoge Raad, 29-03-2022, 21/02883
Published on 29-03-2022
Tussenarrest HR. Medeplegen voorbereidingshandelingen vervoeren cocaïne (art. 10a Opiumwet), deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Aannemelijkheid dat getuigen binnen aanvaardbare termijn zullen kunnen worden gehoord a.b.i. art. 288.1.a Sv. Had hof bij afwijzing van getuigenverzoeken blijk moeten geven van belangen...

ECLI:NL:HR:2022:461 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/03922
Published on 29-03-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op boot van klagers onder ander t.z.v. verdenking van diefstal. Derdenbescherming ex art. 3:86 BW. Kan derde als verkrijger te goeder trouw worden aangemerkt? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:460 Hoge Raad, 29-03-2022, 20/03516
Published on 29-03-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit aanwezig hebben hennep. Methode van eenvoudige kasopstelling. 1. Heeft hof toereikend gemotiveerd geoordeeld dat betrokkene voordeel heeft gehad door begaan van soortgelijk feit (hennephandel)? 2. Heeft hof juiste maatstaf gehanteerd bij vaststelling hoogte w.v.v.? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03515.

ECLI:NL:HR:2022:408 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/00596
Published on 22-03-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. telen van grote hoeveelheid hennep (art. 11.5 jo. 3.B Opiumwet) en diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsvrouw ttz. in hoger beroep teneinde machtiging te verkrijgen op de grond dat kans aanwezig is dat verdachte in Marokko verblijft omdat zijn ouders ziek zijn, door hof afgewezen met overweg...

ECLI:NL:HR:2022:363 Hoge Raad, 22-03-2022, 20/04367
Published on 22-03-2022
Poging tot diefstal d.m.v. braak, art. 311.1.5 Sr. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden? Raadsman heeft ttz. in h.b. opgemerkt dat AG gelijk heeft m.b.t. overschrijding redelijke termijn (geen compensatie). HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:197 m.b.t. beoordelingskader overschrijding redelijke termijn in eerste a...

ECLI:NL:HR:2022:416 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/01813
Published on 22-03-2022
Verduistering auto (art. 321 Sr). Bewijsklacht. Heeft verdachte zich de auto opzettelijk wederrechtelijk toegeëigend? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:399 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/00950
Published on 22-03-2022
Niet voldoen aan ambtelijk bevel, art. 184.1 Sr. Bevat art. 160.7 (oud) WVW 1994 een bevelsbevoegdheid? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2008:BB4108 over het vereiste van een uitdrukkelijke “bevelsbevoegdheid”. Blijkens de bewezenverklaring en de kwalificatie heeft hof geoordeeld dat de door de betrokken politieambtenaar gegeven vordering de desbetreffende plek te verlaten een krachten...

ECLI:NL:HR:2022:415 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/00252
Published on 22-03-2022
Opzettelijk vervoeren van meer dan 8 kilogram cocaïne in verborgen ruimte van auto (art. 2.B. Opiumwet). Bewijsklacht. Is in fietstassen aangetroffen cocaïne afkomstig uit dozen die door verdachte zijn vervoerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:397 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/00195
Published on 22-03-2022
Poging tot doodslag (art. 287 Sr), mishandeling (meermalen gepleegd) (art. 300.1 Sr). Overschrijding redelijke termijn in hoger beroep. Heeft hof mate van overschrijding van redelijke termijn in h.b. op juiste wijze vastgesteld? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Uit ’s hofs vaststellingen volgt dat redelijke termijn in h.b. (van 2 jaren) met ruim anderhalf jaar is overschreden. ...

ECLI:NL:HR:2022:414 Hoge Raad, 22-03-2022, 20/03242
Published on 22-03-2022
Als ambtenaar ontucht plegen met een persoon aan zijn waakzaamheid toevertrouwd (art. 249.2.1 Sr). Middelen o.a. over “aan zijn waakzaamheid toevertrouwd”. HR: art. 81.1 RO, onder verwijzing naar HR:2022:413.

ECLI:NL:HR:2022:339 Hoge Raad, 22-03-2022, 19/01050
Published on 22-03-2022
Faillissementsfraude. Bedrieglijke bankbreuk door bestuurder van rechtspersoon, art. 343.3 (oud) Sr. 1. Bevoordelen schuldeisers op een tijdstip waarop verdachte wist dat faillissement niet kon worden voorkomen. 2. Heeft verdachte opzet op verkorting van rechten van schuldeisers? 1. Hof heeft vastgesteld dat door overdracht van goederen en (memoriaal)boekingen andere vennootschappen binnen hetz...

ECLI:NL:HR:2022:413 Hoge Raad, 22-03-2022, 20/03103
Published on 22-03-2022
Als ambtenaar medeplegen van ontucht met persoon die aan zijn waakzaamheid is toevertrouwd door als politieagent samen met collega tijdens carnavalsnacht in dienstauto seksuele handelingen te verrichten met dronken aangeefster (art. 249.2.1 Sr). Was aangeefster aan waakzaamheid van politieagenten toevertrouwd? Met de in art. 249.2.1 Sr gebruikte woorden “aan zijn gezag onderworpen of aan zijn w...

ECLI:NL:HR:2022:398 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/00285
Published on 22-03-2022
OM-cassatie. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Is incidenteel cassatieberoep verdachte ex art. 433.2 Sv ontvankelijk, als cassatieberoep OM later is ingetrokken? Omdat OM het principaal beroep heeft ingetrokken, moet verdachte n-o worden verklaard in het incidenteel beroep. Verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2022:410 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/02006
Published on 22-03-2022
Rijden terwijl verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Bewijsklachten. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat besluit CBR tot ongeldigverklaring van rijbewijs van verdachte aan hem bekend is gemaakt? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:1146 m.b.t. vereisten om tot bewezenverklaring van een op art. 9.2 WVW 1994 toegesneden tll. te kunnen komen. ...

ECLI:NL:HR:2022:400 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/02957
Published on 22-03-2022
Zware mishandeling, art. 302 Sr. Klacht over in h.b. gedaan voorwaardelijk verzoek tot het benoemen en horen van deskundigen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:409 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/00595
Published on 22-03-2022
In de uitoefening van beroep of bedrijf telen van groot aantal hennepplanten (art. 11.3 en 11.5 jo. 3.B Opiumwet) en diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden? Verdachte is ttz. in h.b. niet verschenen en tegen hem is verstek verleend, terwijl dagvaarding in h.b. niet...

ECLI:NL:HR:2022:407 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/00594
Published on 22-03-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Art. 416.2 Sv. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsvrouw ttz. in hoger beroep teneinde machtiging te verkrijgen op de grond dat kans aanwezig is dat betrokkene in Marokko verblijft omdat zijn ouders ziek zijn, door hof afgewezen met overweging dat verzoek onvoldoende is onderbouwd, nu geen sprake is van begin van aannemelijkheid, en belang van doel...

ECLI:NL:HR:2022:411 Hoge Raad, 22-03-2022, 21/00078
Published on 22-03-2022
Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en diefstal elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). Kernroljurisprudentie, art. 423.2 Sv. Had hof zaak naar de rechter in eerste aanleg moeten terugwijzen, nu aan raadsvrouw van verdachte niet een afschrift is toegezonden van de oproeping voor tz. in e.a. waarop zaak inhoudelijk is behandeld? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:1996:ZD0442 m.b.t...

ECLI:NL:HR:2022:412 Hoge Raad, 22-03-2022, 20/04250
Published on 22-03-2022
Bedreiging, art. 285.1 Sr. Dubbel verstek. Betekening dagvaarding in hoger beroep door toezending naar adres in België waarop verdachte in BRP staat ingeschreven zonder vermelding postcode, art. 36e.3 Sv. Postcode vereist bij toezending dagvaarding in h.b. naar adres in België? Uitreiking van dagvaarding in h.b. aan verdachte van wie alleen een woon- of verblijfplaats in buitenland bekend is, i...

ECLI:NL:HR:1989:ZC8366 Hoge Raad, 19-12-1989, 2437
Published on 21-03-2022
Bezwaarschrift tegen dagvaarding t.z.v. verdenking van ontucht door ambtenaar met persoon die aan zijn gezag is onderworpen, art. 249.2.1 Sr. Hof heeft bevestigd beschikking Rb waarbij bezwaarschrift tegen dagvaarding ongegrond is verklaard en waarin is overwogen dat geen sprake hoeft te zijn van juridische, geformaliseerde relatie tussen ambtenaar en ander. Heeft Hof juiste betekenis toegekend...

ECLI:NL:HR:1998:ZD1433 Hoge Raad, 24-11-1998, 3888
Published on 17-03-2022
Beklag, beslag (met onduidelijke titel) op goederen onder klaagster en een ander. OM-cassatie. Rb heeft aanhoudingsverzoek OvJ afgewezen op de grond dat OM reeds meerdere malen tevergeefs in de gelegenheid is gesteld dossier te completeren en heeft beklag gegrond verklaard, omdat zij o.b.v. voorhanden zijnde stukken niet kan beoordelen of leggen van beslag rechtmatig is geschied of strafvorderl...

ECLI:NL:HR:2022:368 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/01012
Published on 15-03-2022
Faillissementsfraude. Feitelijk leidinggeven aan bedrieglijke bankbreuk door rechtspersoon (art. 341 (oud) Sr). 1. Heeft hof niet beslist op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. opzet van rechtspersoon? 2. Bewijs opzet van rechtspersoon. HR: art. 81 RO.

ECLI:NL:HR:2022:376 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/03317
Published on 15-03-2022
Beklag, beslag op o.m. auto, geld, diverse sieraden en merkkleding en -schoenen onder klaagster t.z.v. verdenking van witwassen. T.g.v. onduidelijkheid over omvang en titel beslag heeft Rb aanhoudingsverzoek OvJ om nadere stukken te kunnen overleggen afgewezen en klaagschrift deels gegrond en deels ongegrond heeft verklaard. 1. OM-cassatie. Kon Rb aanhoudingsverzoek OvJ afwijzen op de grond dat...

ECLI:NL:HR:2022:375 Hoge Raad, 15-03-2022, 21/01380
Published on 15-03-2022
Jeugdzaak. Medeplegen diefstal mobiele telefoon, art. 311.1.4 Sr. Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:374 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/04399
Published on 15-03-2022
Poging doodslag, art. 287 Sr. Middelen verdachte: 1. (putatief) noodweer(exces), art. 41 Sr. 2. Strafmotivering, art. 359.5 en 359.6 Sv. Middel benadeelde partij over niet volledig toewijzen van vordering t.z.v. immateriële schade en over beslissing tot afwijzing (i.p.v. n-o verklaring) van de vordering voor het overige waardoor b.p. mogelijkheid is ontnomen het overige deel van de vordering a...

ECLI:NL:HR:2022:373 Hoge Raad, 15-03-2022, 21/01603
Published on 15-03-2022
Jeugdzaak. Openlijke geweldpleging, art. 141.1 Sr. 1. Afwijzing (voorwaardelijk) verzoek (nogmaals) horen 2 getuigen (vriendin aangever en medeverdachte). 2. Bewijsklachten. 3. Overschrijding redelijke termijn in hoger beroep. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/01638 J.

ECLI:NL:HR:2022:372 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/03872
Published on 15-03-2022
Mishandeling, art. 300.1 Sr. Heeft verdachte bij uitvoering van ‘burgeraanhouding’ a.b.i. art. 53.1 (oud) Sv grenzen van proportionaliteit en subsidiariteit overschreden? HR: art. 81.1 RO

ECLI:NL:HR:2022:371 Hoge Raad, 15-03-2022, 21/01638
Published on 15-03-2022
Jeugdzaak. Openlijke geweldpleging, art. 141.1 Sr. 1. Afwijzing (voorwaardelijk) verzoek (nogmaals) horen 2 getuigen (vriendin aangever en medeverdachte). 2. Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/01603 J.

ECLI:NL:HR:2022:370 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/03864
Published on 15-03-2022
Poging tot verkrachting, art. 242 Sr, diefstal met geweld, art. 312.1 Sr en vervaardigen en bezitten kinderporno, art. 240b Sr. 1. Bewijsklachten daderschap poging tot verkrachting en diefstal. 2. Bewijsklacht pleegplaats vervaardigen en bezitten kinderporno, klacht dat geen sprake is van 'seksuele gedragingen' in de zin van art. 240b Sr en klacht m.b.t. kwalificatie van vervaardigen en bezitte...

ECLI:NL:HR:2022:359 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/03745
Published on 15-03-2022
Medeplegen opzetheling van een (gestolen) auto, art. 416.1.a Sr. Wist verdachte, bijrijder van auto, t.t.v. voorhanden krijgen van auto dat deze door misdrijf was verkregen? De bewezenverklaring houdt o.m. in dat verdachte t.t.v. voorhanden krijgen van auto ‘wist’ dat het een door misdrijf verkregen goed betrof. Dit onderdeel van de bewezenverklaring kan echter niet z.m. worden afgeleid uit ’s...

ECLI:NL:HR:2022:369 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/02120
Published on 15-03-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag van een stichting waarvan klager enige bestuurder is t.z.v. verdenking van overtreding van Opiumwet. Is klager als enige bestuurder stichting rechthebbende van geld dat aan stichting toebehoort? HR: art. 81.1 RO. Vervolg op HR:2020:444.

ECLI:NL:HR:2022:367 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/00901
Published on 15-03-2022
Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en diefstal elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). Bewijsklachten daderschap en opzet. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:361 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/00244
Published on 15-03-2022
Medeplegen afpersing (art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr). Heeft hof ten onrechte niet beslist op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. onbetrouwbaarheid van tot bewijs gebezigde verklaring van getuige? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/00122 en 20/00225.

ECLI:NL:HR:2022:337 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/02885
Published on 15-03-2022
Zware mishandeling door ander met stalen pijp tegen zijn gezicht te slaan n.a.v. ruzie tussen die ander en vader van verdachte, art. 302.1 Sr. Noodweerexces, art. 41.2 Sr. Is ’s hofs oordeel dat het handelen van verdachte niet geboden was ter noodzakelijke verdediging van zijn vader begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:356 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/04089
Published on 15-03-2022
Witwassen van bitcoins, art. 420bis.1.b Sr en voorhanden hebben van revolver, munitie en 2 ploertendoders, art. 13.1 en 26.1 Wet wapens en munitie. Klachten over witwassen van bitcoins. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/04042 en 20/04200.

ECLI:NL:HR:2022:357 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/04042
Published on 15-03-2022
Witwassen van bitcoins, art. 420bis.1.b Sr, medeplegen van hennepteelt, art. 3.B Opiumwet, opzettelijk aanwezig hebben amfetamine en cocaïne, art. 2.C Opiumwet en voorhanden hebben van gas/ alarmpistool, art. 26.1 Wet wapens en munitie. Klachten dat uit bewijsvoering niet blijkt dat bitcoins van enig misdrijf afkomstig zijn en dat t.a.v. medeplegen van hennepteelt niet blijkt dat sprake is van ...

ECLI:NL:HR:2022:358 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/04200
Published on 15-03-2022
Opzettelijk aanwezig hebben verdovende middelen (meermalen gepleegd), art. 2.C Opiumwet (feit 1), voorhanden hebben van voorwerpen om feit a.b.i. art. 10.4/10.5 Opiumwet voor te bereiden (feit 2) en medeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr (feit 3). Eendaadse samenloop of meerdaadse samenloop, art. 55.1 en 57 Sr? Belang bij cassatie? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:831 m.b.t....

ECLI:NL:HR:2022:364 Hoge Raad, 15-03-2022, 19/02761
Published on 15-03-2022
OM-cassatie. OM n-o in vervolging t.z.v. feitelijke leiding geven aan opzettelijk niet doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, art. 69.1 AWR. Una via-beginsel en hetzelfde feit (ne bis in idem). Art. 243.2. jo. 255.1 Sv. Is verdachte als natuurlijke persoon opnieuw in rechte betrokken t.z.v. hetzelfde feit, nu aan rechtspersoon reeds verzuimboetes zijn opgelegd wegens niet (...

ECLI:NL:HR:2022:362 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/00225
Published on 15-03-2022
Medeplegen afpersing (art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr) en deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). 1. Bewijsklacht m.b.t. oogmerk op afpersing. 2. Bewijsklachten m.b.t. deelname aan criminele organisatie. Opzet en pleegperiode. 3. Schriftuur benadeelde partij. Ad 1. en 2. HR: art. 81.1 RO. Ad 3. HR slaat geen acht op schriftuur b.p., omdat deze pas bij griffie HR is ingekomen nadat daarto...

ECLI:NL:HR:2022:360 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/00122
Published on 15-03-2022
Medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels, meermalen gepleegd (art. 310 jo. 311.1.4 Sr), medeplegen oplichting (meermalen gepleegd) van bloemen- en plantenwinkel en houtzagerij (art. 326.1 Sr) en deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen diefstal m.b.t. bestanddeel ‘toebehoorde’. Behoorde geldbedrag toe aan beheerder van vereniging van eigenaren? 2. Bewijskl...

ECLI:NL:HR:2022:338 Hoge Raad, 15-03-2022, 20/02899
Published on 15-03-2022
Gewoonte maken van het in bezit hebben van kinderporno en verspreiden en aanbieden van kinderporno door gedurende lange periode via internet grote hoeveelheid digitale foto- en filmbestanden met kinderporno te verzamelen, art. 240b Sr. 1. Proeftijd van 6 jaren, art. 14b.2 Sr. Kon hof proeftijd van 6 jaren opleggen op de grond dat is voldaan aan voorwaarde dat er ernstig rekening mee moet worden...

ECLI:NL:HR:1992:AD1701 Hoge Raad, 23-06-1992, 91531
Published on 15-03-2022
Diefstal (art. 310 Sr), mishandeling (art. 300.1 Sr) en huisvredebreuk (art. 138.1 Sr). CAG gaat ambtshalve in op vraag of na overlijden van beledigde partij de in feitelijke aanleg reeds aan hem toegewezen vordering als vermogensbestanddeel van boedel van overledene op diens erfgenamen overgaat. HR: Geen middelen ingediend en geen grond voor ambtshalve vernietiging. Volgt verwerping.

ECLI:NL:HR:1994:AC1452 Hoge Raad, 10-05-1994, 275-93-V
Published on 08-03-2022
Wet Mulder. OM-cassatie. Administratieve sanctie t.z.v. parkeren op stoep. Nadat OvJ beroep van betrokkene tegen inleidende beschikking van CJIB waarbij administratieve sanctie is opgelegd ongegrond heeft verklaard, heeft Ktr beroep tegen beslissing OvJ gegrond verklaard en die beslissing vernietigd. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Kan OvJ in zijn cassatieberoep worden ontvangen, nu OvJ in ...

ECLI:NL:HR:2022:335 Hoge Raad, 08-03-2022, 21/00785
Published on 08-03-2022
Cassatieberoep te laat ingesteld, art. 432.1.a Sv. In art. 432.1.a Sv is bepaald dat cassatieberoep moet worden ingesteld binnen 14 dagen na einduitspraak als dagvaarding of oproeping om op tz. te verschijnen of aanzegging of oproeping voor nadere tz. aan verdachte in persoon is gedaan of betekend. Volgens stukken is dagvaarding in h.b. aan verdachte in persoon betekend. Daarom had o.g.v. art. ...

ECLI:NL:HR:2022:128 Hoge Raad, 08-03-2022, 21/00571
Published on 08-03-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit handel in vuurwerk. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.3 (oud) Sr. 1. Nog niet onherroepelijk beslist in hoofdzaak. 2. Geen voordeel genoten. 3. Toegepaste matiging betalingsverplichting i.v.m. overschrijding redelijke termijn in feitelijke aanleg onbegrijpelijk. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op 20/01806 E (niet gepubliceerd; strafzaak, art. 81.1 RO).

ECLI:NL:HR:2022:334 Hoge Raad, 08-03-2022, 20/02380
Published on 08-03-2022
Diefstal met geweld, art. 312 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 36 maanden). Hof betrekt bij strafmotivering dat uit uittreksel justitiële documentatie blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld voor het plegen van twee straatroven. Die vaststelling is niet begrijpelijk, omdat uittreksel waarnaar hof verwijst, daarvoor geen steun biedt. Het uittreksel bevat immers slechts één veroordelin...

ECLI:NL:HR:2022:303 Hoge Raad, 08-03-2022, 21/04174
Published on 08-03-2022
Herziening. Beleggingsfraude m.b.t. houtproject in Suriname. Feitelijk leiding geven aan medeplegen valsheid in geschrift, begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr). 1. Aangevoerd wordt dat OM n-o zou zijn verklaard als hof op de hoogte zou zijn geweest van “onfatsoenlijk” en “onwettig” optreden van 2 opsporingsambtenaren die bij opsporingsonderzoek betrokken waren, nu opspo...

ECLI:NL:HR:2022:306 Hoge Raad, 08-03-2022, 21/04175
Published on 08-03-2022
Herziening. Beleggingsfraude. Afwijzing aanvraag onder verwijzing naar HR:2022:303. Samenhang met 21/03768, 21/04173 en 21/04174.

ECLI:NL:HR:2022:305 Hoge Raad, 08-03-2022, 21/04173
Published on 08-03-2022
Herziening. Beleggingsfraude. Afwijzing aanvraag onder verwijzing naar HR:2022:303. Samenhang met 21/03768, 21/04174 en 21/04175.

ECLI:NL:HR:2022:304 Hoge Raad, 08-03-2022, 21/03768
Published on 08-03-2022
Herziening. Beleggingsfraude. Afwijzing aanvraag onder verwijzing naar HR:2022:303. Samenhang met 21/04173, 21/04174 en 21/04175.

ECLI:NL:HR:2022:130 Hoge Raad, 08-03-2022, 21/01348
Published on 08-03-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. diefstal (art. 310 Sr) en lokaalvredebreuk (art. 138.1 Sr). Verstekverlening. 1. Hof heeft ten onrechte geen onderzoek gedaan naar reden afwezigheid raadsman. 2. Hof heeft ten onrechte geoordeeld dat niet zou zijn gebleken van enig rechtens te beschermen belang dat is gediend met inhoudelijke afdoening van de zaak in h.b., nu in reclasseringsadvies wordt gea...

ECLI:NL:HR:2022:292 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/04287
Published on 23-02-2022
Ontucht met 14-jarige dochter en met 10-jarige dochter door 46-jarige verdachte, art. 244, 245 en 249.1 Sr. Bewijsklachten. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis) en gebruik van schakelbewijs. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:293 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/02504
Published on 23-02-2022
Medeplegen witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b Sr). Bewijsklachten. Feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring rust in de wettige bewijsmiddelen aangegeven? Heeft hof aan de hand van de inhoud van facturen en kassabonnen gecontroleerd of de conclusies die in deze b.m. worden getrokken overeenkomen met de gevolgtrekking die hof daaruit heeft getrokken? HR: art. 81.1 RO. Verv...

ECLI:NL:HR:2022:268 Hoge Raad, 22-02-2022, 21/00776
Published on 23-02-2022
Art. 416.2 Sv na ontslag van alle rechtsvervolging t.z.v. vernieling (art. 350.1 Sr). Heeft hof ten onrechte geen acht heeft geslagen op grieven die in ‘het initiële appelschrift’ zouden zijn opgenomen en die tevens een dag voor rolzitting per e-mail zouden zijn herhaald? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Namens de verdachte is tegelijk met het aanwenden van het hoger beroep een...

ECLI:NL:HR:2022:291 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/02862
Published on 22-02-2022
Bedreiging op een markt in Den Haag in 2017, art. 285.1 Sr. Opgave van bewijsmiddelen a.b.i. art. 359.3 Sv. Bevestiging vonnis Pr met daarin slechts opgave van b.m., terwijl raadsman in hoger beroep vrijspraak heeft bepleit. Art. 423.1 Sv. Uit bewoordingen van art. 359.3 Sv volgt dat deze bepaling in ieder geval geen toepassing kan vinden als door of namens verdachte op tz. vrijspraak is beplei...

ECLI:NL:HR:2022:277 Hoge Raad, 22-02-2022, 21/01352
Published on 22-02-2022
Liquidatie in Nieuwegein. Medeplegen van moord (art. 289 Sr) en medeplegen van opzettelijk brand stichten (art. 157 Sr). Verwerping van het alternatieve scenario. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:285 Hoge Raad, 22-02-2022, 21/05050
Published on 22-02-2022
Herziening. Medeplegen diefstal met geweld, 312.2.2 Sr. 1. Aangevoerd wordt dat bewezenverklaring in hoger beroep in strafzaak medeverdachte niet is overeen te brengen met vonnis Pr in zaak van aanvrager. Art. 457.1.a Sv. 2. Aangevoerd wordt dat in zaak medeverdachte ttz. van hof camerabeelden van geweldsincident zijn getoond, terwijl in strafzaak van aanvrager Pr wel kennis heeft genomen van s...

ECLI:NL:HR:2022:249 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/03549
Published on 22-02-2022
Doodslag door een spanband om de nek van het slachtoffer te doen en die met kracht aan te trekken en aan een deurlink te bevestigen, ten gevolge waarvan het slachtoffer is overleden, art. 287 Sr. 1. Bewijsklacht doodsoorzaak. 2. Verwerping noodweerexces. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:290 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/03781
Published on 22-02-2022
Rijden terwijl verdachte redelijkerwijs moest weten dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Bewijsklacht. Kan uit omstandigheid dat aangetekende brief is verzonden naar verdachte waarin hem ongeldigverklaring van zijn rijbewijs is medegedeeld, zich in dossier stukken zouden bevinden waaruit zou blijken dat verdachte bij eerdere aanhoudingen is medegedeeld dat zijn rijbewij...

ECLI:NL:HR:2022:279 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/03458
Published on 22-02-2022
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op twee auto’s onder ander, die nadien is overleden. Beëindiging beslag als voorwerp aan Staat is vervallen. Auto’s zijn door OM verkocht, waarna waarde van auto’s na vrijgeven van beslag o.g.v. vordering ex art. 19 Invorderingswet 1990 aan belastingdienst is uitbetaald vanwege beslag dat belastingdienst had gelegd i.v.m. openstaande vordering van beslagene. Rb hee...

ECLI:NL:HR:2022:250 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/03978
Published on 22-02-2022
Medeplegen gewelddadige woningoverval op hoogbejaarde vrouw, met fatale afloop (art. 312.3 Sr) en woninginbraak (art. 311.1 Sr). 1. Bewijsklacht over het opzet op het medeplegen van het verrichte geweld. 2. Kan de dood van het slachtoffer redelijkerwijs aan verdachte worden toegerekend? 3. Bewijsminimum van art. 342.2 Sv (unus testis) m.b.t. woninginbraak. 4. Gebruik adviesbevoegdheid a.b.i. ar...

ECLI:NL:HR:2022:287 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/02295
Published on 22-02-2022
Medeplegen opzettelijk vervoeren van 5 kg hennep (art. 2.B. Opiumwet). Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/02272.

ECLI:NL:HR:2022:160 Hoge Raad, 22-02-2022, 19/02611
Published on 22-02-2022
OM-cassatie. Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Methode van gemeenschappelijke kasopstelling. Kon hof bij schatting w.v.v. gebruik van gemeenschappelijke kasopstelling? Met zo’n gemeenschappelijke kasopstelling kan onder bepaalde omstandigheden een adequate schatting van w.v.v. worden verkregen, i.h.b. in gevallen waarin betrokkene met een ander of anderen een economische eenheid vormt. ...

ECLI:NL:HR:2022:159 Hoge Raad, 22-02-2022, 19/02612
Published on 22-02-2022
OM-cassatie. Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Methode van gemeenschappelijke kasopstelling. Kon hof bij schatting w.v.v. gebruik maken van gemeenschappelijke kasopstelling? Met zo’n gemeenschappelijke kasopstelling kan onder bepaalde omstandigheden een adequate schatting van w.v.v. worden verkregen, i.h.b. in gevallen waarin betrokkene met een ander of anderen een economische eenheid v...

ECLI:NL:HR:2022:176 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/02280
Published on 22-02-2022
Doodslag, art. 287 Sr en medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving, art. 282 Sr. Shockschade, causaal verband. 1. Bewijsklachten doodslag. 2. Bewijsklachten medeplegen opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving. 3. Klachten over toewijzing vordering b.p., de vrouw van het slachtoffer, m.b.t. vergoeding van immateriële schade (shockschade) en de aanvangsdatum van de wettelijke rente ...

ECLI:NL:HR:2022:175 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/02241
Published on 22-02-2022
Medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving, art. 282 Sr. Bewijsklachten medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/02280.

ECLI:NL:HR:2022:252 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/04193
Published on 22-02-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Voldoet stelbrief van de raadsman aan de eisen die de wet stelt aan een appelschriftuur? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:177 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/03894
Published on 22-02-2022
Invoer MDMA, art. 2.A Opiumwet. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan, op tz. in hoger beroep gehandhaafd en op nadere tz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van 2 getuigen op de grond dat onvoldoende is onderbouwd waarom horen van deze personen van belang is voor enige te nemen beslissing o.g.v. art. 348 en 350 Sv. Is kader uit post-Keskin van toepassing als voor het bewijs gebruik wordt ge...

ECLI:NL:HR:2022:286 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/03757
Published on 22-02-2022
Rijden terwijl verdachte wist of redelijkerwijs moest weten dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Bewijsklachten. Kan uit omstandigheid dat rijbewijs van verdachte 8 jaren geleden ongeldig is verklaard, worden afgeleid dat verdachte redelijkerwijs moest weten dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard en dat aan verdachte daarna geen ander rijbewijs is afgegeven? HR herha...

ECLI:NL:HR:2022:289 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/02389
Published on 22-02-2022
Medeplegen diefstal met geweld, art. 312.2.2 Sr. Bewijsklacht medeplegen. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2014:3474, HR:2015:718 en HR:2016:1316 m.b.t. medeplegen en i.h.b. de afbakening tussen medeplegen en medeplichtigheid. Hof heeft vastgesteld dat verdachte, na telefonisch contact te hebben gehad met A, met medeverdachten A en B in 2 auto’s gezamenlijk naar Gouda is gereden, dat v...

ECLI:NL:HR:2022:288 Hoge Raad, 22-02-2022, 20/02272
Published on 22-02-2022
Medeplegen opzettelijk vervoeren van 5 kg hennep (art. 3.B Opiumwet). Bewijsklacht medeplegen. Hof heeft in zijn bewijsoverweging gemotiveerd op grond waarvan naar zijn oordeel het medeplegen van het opzettelijk vervoeren van de vijf kg hennep bewezen is. Kennelijk oordeel van hof dat de door hem in aanmerking genomen feiten en omstandigheden in hun onderling verband en samenhang voldoende zijn...

ECLI:NL:HR:2000:ZD6565 Hoge Raad, 11-01-2000, 322-99-V CJIB 14446726
Published on 22-02-2022
-

ECLI:NL:HR:2000:ZD1779 Hoge Raad, 15-02-2000, 332-99-V
Published on 22-02-2022
Wet Mulder. Administratieve sanctie t.z.v. niet stoppen voor rood licht bij driekleurig verkeerslicht, art. 62 en 68.1.c RVV 1990. Nadat OvJ betrokkene o.g.v. termijnoverschrijding n-o heeft verklaard in zijn beroep tegen inleidende beschikking van CJIB waarbij administratieve sanctie is opgelegd, heeft Ktr beroep tegen beslissing OvJ n-o verklaard. Heeft behandeling van zaak binnen redelijke t...

ECLI:NL:HR:1998:ZD1199 Hoge Raad, 08-07-1998, 107.559P
Published on 21-02-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit handel in cocaïne. 1. Kunnen verliezen die zijn geleden t.g.v. gefingeerde beroving van het door veroordeelde met het oog op aankoop van verdovende middelen aan derde gegeven geldbedrag en t.g.v. afpersing van veroordeelde door afnemer, worden aangemerkt als aftrekbare kosten? 2. Dient waarde van de bij aanhouding van betrokkene aangetroffen en inbeslaggenomen cocaï...

ECLI:NL:HR:2022:223 Hoge Raad, 18-02-2022, 21/04813
Published on 18-02-2022
Beklag, beslag onder advocaat. Verschoningsrecht, art. 98 Sv. Beslag op iPad en notitieblokken tijdens bezoek van klager aan cliënt in EBI in Vught en op m.n. digitale gegevensdragers in (voormalig) kantoorpand, woning en auto van klager wegens verdenking van het vormen van crimineel samenwerkingsverband met die cliënt. Had Rb behandeling klaagschrift, v.zv. het betrekking heeft op de andere vo...

ECLI:NL:HR:2022:186 Hoge Raad, 15-02-2022, 21/03036
Published on 15-02-2022
Medeplegen verduistering personenauto (art. 321 Sr), poging tot doodslag, meermalen gepleegd (art. 287 Sr) en gevaar op weg veroorzaken (art. 5 WVW 1994) door in 2020 in Emmen tijdens vlucht voor politie met hoge snelheid in te rijden op politieauto’s. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2022:88 Hoge Raad, 15-02-2022, 20/04214
Published on 15-02-2022
Opzettelijk gebruik maken van vals geschrift (meermalen gepleegd), art. 225.2 Sr. Beoordelingskader overschrijding redelijke termijn na terugwijzing/verwijzing door HR. Als HR uitspraak (gedeeltelijk) vernietigt en zaak terugwijst/verwijst, moet feitenrechter bij beoordeling van verweer over overschrijding van redelijke termijn zowel acht slaan op tijdsverloop vóór gecasseerde uitspraak als op ...

ECLI:NL:HR:2022:173 Hoge Raad, 15-02-2022, 19/01718
Published on 15-02-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag in woning van bestuurder van klaagster (coffeeshop) t.z.v. verdenking van overtreding Opiumwet. Is het niet hoogst onwaarschijnlijk dat strafrechter geldbedrag zal verbeurdverklaren? Art. 33a.2.b Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823 m.b.t. toepasselijke maatstaf i.g.v. beslag ex art. 94 Sv. Rb heeft bij dat oordeel betrokken dat ge...

ECLI:NL:HR:2022:195 Hoge Raad, 15-02-2022, 21/00132
Published on 15-02-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel. Ontvankelijkheid in hoger beroep en uitleg schriftelijke bijzondere volmacht tot instellen h.b. Is h.b. ingesteld tegen zowel hoofd- als ontnemingszaak? Hof heeft geoordeeld dat “het niet anders kan dan dat het ervoor moet worden gehouden dat door of namens betrokkene geen hoger beroep is ingesteld tegen het ontnemingsvonnis”. Daarbij heeft hof in het ...

ECLI:NL:HR:2022:191 Hoge Raad, 15-02-2022, 20/01136
Published on 15-02-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 20/01131 en 20/01134.

ECLI:NL:HR:2022:190 Hoge Raad, 15-02-2022, 20/01134
Published on 15-02-2022
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 20/01131 en 20/01136 P.

ECLI:NL:HR:2022:189 Hoge Raad, 15-02-2022, 20/01131
Published on 15-02-2022
Medeplichtigheid hennepteelt en aanwezigheid hennep (in uitoefening van bedrijf) door het huren en ter beschikking stellen van een garagebox voor de opslag van hennepgerelateerde goederen, art. 3.B, 3.C en 11.3 Opiumwet. Kan uit de bewijsvoering worden afgeleid dat sprake is van (voorwaardelijk) opzet? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01134 en 20/01136 P.

ECLI:NL:HR:2022:187 Hoge Raad, 15-02-2022, 19/02274
Published on 15-02-2022
Deelname aan criminele organisatie die zich bezighoudt met bedrijfsmatig telen en verkopen van hennep (art. 11b.1 Opiumwet), voorbereidingshandelingen bedrijfsmatige hennepteelt door chemicaliën, grondstoffen en hardware bestemd voor hennepteelt voorhanden te hebben, te kopen en te vervoeren, meermalen gepleegd (art. 11a jo. 11.3 Opiumwet) en medeplegen hennepteelt (art. 3.B Opiumwet). Verbeurd...

ECLI:NL:HR:2022:193 Hoge Raad, 15-02-2022, 20/01300
Published on 15-02-2022
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 20/01289 en 20/01355.

ECLI:NL:HR:2022:188 Hoge Raad, 15-02-2022, 20/01083
Published on 15-02-2022
Poging tot zware mishandeling door als politieagent te schieten op man die, na een lange achtervolging en waarschuwingsschoten, rennend over een weiland aan aanhouding probeert te ontkomen, art. 302.1 Sr. 1. Heeft hof terecht en voldoende gemotiveerd verweren verworpen dat vuurwapengebruik politieagent was geoorloofd o.b.v. art. 7.1.a resp. 7.1.b Ambtsinstructie voor politie, Koninklijke marech...

ECLI:NL:HR:2022:196 Hoge Raad, 15-02-2022, 21/01434
Published on 15-02-2022
Medeplegen poging doodslag, (art. 287 Sr), medeplegen poging zware mishandeling, (art. 302.1 Sr) en medeplegen beschadigen politiemotor, geluidsscherm en wegdek, (art. 350.1 Sr) door vanuit een rijdende auto een kluis op de openbare weg te gooien. 1. Medeplegen. 2. Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57 Sr? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met HR:2020:1230, HR:2020:1239, HR:2020:1233 en HR:2020:1232.

ECLI:NL:HR:2022:194 Hoge Raad, 15-02-2022, 20/01355
Published on 15-02-2022
Medeplegen voorbereidingshandelingen invoer van cocaïne vanuit Caribisch deel Koninkrijk der Nederlanden naar Nederland, meermalen gepleegd (art. 10a Opiumwet) en deelname aan criminele organisatie die zich bezighoudt met invoer van cocaïne (art. 11a.1 (oud) Opiumwet). Onttrekking aan het verkeer van 2 busjes pepperspray, art. 36d Sr. Is sprake van soortgelijke feiten a.b.i. art. 36d Sr? Onder ...

ECLI:NL:HR:2022:174 Hoge Raad, 15-02-2022, 20/03396
Published on 15-02-2022
Belaging, meermalen gepleegd (art. 285b.1 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). 1. Post-Keskin. Afwijzing verzoek aangeefster van belaging als getuige te horen en gebruik van haar verklaringen voor bewijs. 2. Post-Keskin. Afwijzing verzoek aangeefster van mishandeling als getuige te horen en gebruik van haar verklaringen voor bewijs 3. Bewijsklacht belaging. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid...

ECLI:NL:HR:2022:192 Hoge Raad, 15-02-2022, 20/01289
Published on 15-02-2022
Medeplegen voorbereidingshandelingen invoer van cocaïne vanuit Caribisch deel Koninkrijk der Nederlanden naar Nederland, meermalen gepleegd (art. 10a Opiumwet), deelname aan criminele organisatie die zich bezighoudt met invoer van cocaïne (art. 11a.1 (oud) Opiumwet) en aanwezig hebben hennep (art. 3.C Opiumwet). Onttrekking aan het verkeer van 2 zwarte tassen, art. 36d Sr. Is ongecontroleerd be...

ECLI:NL:HR:1975:AJ4297 Hoge Raad, 10-06-1975, 67757
Published on 11-02-2022
Overtreding parkeerverbod, art. 8 jo. 119 jo. bord 49 van bijlage II RVV. Verweer strekkende tot vrijspraak op de grond dat sprake was van laden en lossen van goederen. Kan brengen van kentekenbewijzen worden aangemerkt als laden of lossen van goederen a.b.i. art. 86 RVV? Art. 86 RVV, v.zv. dit onder parkeren niet begrepen doet zijn het doen of laten staan van voertuigen gedurende tijd die nodi...

ECLI:NL:HR:1962:125 Hoge Raad, 04-12-1962, 61682
Published on 10-02-2022
Strafbepaling ex art. 423.4 Sv. Na veroordeling in e.a. t.z.v. valsheid in geschrift en doen van onjuiste belastingaangifte tot gevangenisstraf van 3 maanden met aftrek voorlopige hechtenis ex art. 27 Sr op gevangenisstraf, is in h.b. enkel valsheid in geschrift aan de orde en heeft hof verdachte van dit feit vrijgesproken en straf voor belastingfeit bepaald op voorwaardelijke gevangenisstraf v...

ECLI:NL:HR:2022:155 Hoge Raad, 08-02-2022, 20/04273
Published on 08-02-2022
1. Weigering meewerken ademonderzoek (art. 163.2 WVW 1994). Klacht over verwerping verweer dat verdachte geen bestuurder was. 2. Rijden terwijl verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard (art. 9.2 WVW 1994). Bewijsklachten. Uit de b.m. kan o.m. niet volgen dat het besluit tot ongeldigverklaring rijbewijs aan verdachte is bekendgemaakt. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:149 Hoge Raad, 08-02-2022, 21/03489
Published on 08-02-2022
Herziening. Mishandeling, begaan tegen levensgezel en kind (met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg), meermalen gepleegd (art. 300.1 jo. 304.1.1 en 300.2 Sr) en belediging, meermalen gepleegd (art. 266.1 Sr). Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat (1) door politie (ondersteund door OM) geen grondig onderzoek is gedaan, (2) sprake is van bewijs dat ...

ECLI:NL:HR:2022:152 Hoge Raad, 08-02-2022, 20/03791
Published on 08-02-2022
Medeplegen van (verlengde) invoer van cocaïne vanuit Colombia via België (waar politie grootste deel van 3.800 kilo cocaïne uit container haalt) naar Nederland (art. 2.A Opiumwet) en medeplegen van vervoer van die hoeveelheid cocaïne (art. 2.B Opiumwet). Bewijsklacht “zeer grote hoeveelheid” cocaïne. Aan verdachte is niet tlgd (het medeplegen van) het voorbereiden van of een poging tot het binn...

ECLI:NL:HR:2022:154 Hoge Raad, 08-02-2022, 20/01252
Published on 08-02-2022
Strafbepaling ex art. 423.4 Sv. Na veroordeling in eerste aanleg t.z.v. medeplegen poging tot inbraak en (zaak A), poging tot zware mishandeling (zaak B) en aanwezig hebben van GHB (zaak C) tot gevangenisstraf van 5 maanden, zijn in hoger beroep enkel zaken B en C aan de orde, heeft hof straf voor zaak A bepaald op gevangenisstraf van 3 weken en heeft hof verdachte t.z.v. zaken B en C veroordee...

ECLI:NL:HR:2022:153 Hoge Raad, 08-02-2022, 20/00571
Published on 08-02-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. diefstal, art. 310 Sr. Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 588.1.a (oud) Sv. Is dagvaarding in h.b. geldig betekend, nu deze na vergeefse aanbieding op BRP-adres is uitgereikt aan griffier, terwijl verdachte zich uit anderen hoofde in detentie bevond? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Uit stukken kan worden opgemaakt dat verdachte t....

ECLI:NL:HR:2022:151 Hoge Raad, 08-02-2022, 20/02711
Published on 08-02-2022
Medeplegen lokaalvredebreuk door demonstratie in RAI bij bouwvakbeurs (art. 138.1 Sr). Verwerping verweer dat verdachte moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging vanwege onverenigbaarheid strafvervolging met art. 10/11 EVRM toereikend gemotiveerd? HR: Middel faalt op redenen vermeld in HR:2022:126. Samenhang met 20/02710. Vervolg op HR:2019:1632.

ECLI:NL:HR:2022:150 Hoge Raad, 08-02-2022, 21/04522
Published on 08-02-2022
Herziening. Medeplegen mensenhandel, meermalen gepleegd (art. 273f Sr). Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat uit verklaring van hartsvriendin van aangeefster blijkt dat aanvrager is veroordeeld o.b.v. kennelijk leugenachtige verklaring van aangeefster. Hof heeft betrouwbaarheid van verklaringen van aangeefster getoetst en geoordeeld dat die verkl...

ECLI:NL:HR:2022:145 Hoge Raad, 08-02-2022, 20/03327
Published on 08-02-2022
Opzettelijk aanwezig hebben hennep (art. 3.C Opiumwet). Middel klaagt dat een ander dan de verdachte verantwoordelijk was voor de aanwezigheid van hennep. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03333 P.

ECLI:NL:HR:2022:146 Hoge Raad, 08-02-2022, 20/03333
Published on 08-02-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Middel klaagt over vaststelling van schatting van w.v.v. en/of motivering van oplegging van maatregel tot ontneming van het w.v.v. HR: 81.1 RO. Samenhang met 20/03327.

ECLI:NL:HR:2022:147 Hoge Raad, 08-02-2022, 20/02717
Published on 08-02-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit valsheid in geschrift, oplichting en witwassen. 1. Motivering schatting w.v.v. Heeft hof met voldoende mate van nauwkeurigheid bewijsmiddelen vermeld waaraan schatting van w.v.v. is ontleend? 2. HR maakt algemene opmerkingen over beoordeling van getuigenverzoeken in ontnemingszaken. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2013:BV9087, inhoudende dat uitspraa...

ECLI:NL:HR:2022:126 Hoge Raad, 08-02-2022, 20/02710
Published on 08-02-2022
Medeplegen lokaalvredebreuk door demonstratie in RAI bij bouwvakbeurs (art. 138.1 Sr). Verwerping verweer dat verdachte moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging vanwege onverenigbaarheid strafvervolging met art. 10/11 EVRM toereikend gemotiveerd? Hof heeft aan verwerping van dit verweer ten grondslag gelegd dat bouwbedrijf door handelen van verdachte en mededader werd belemmerd om op beu...

ECLI:NL:HR:2022:79 Hoge Raad, 08-02-2022, 20/02386
Published on 08-02-2022
Oplichting waarbij benadeelde partij (slager) is bewogen tot afgifte van vleesschotel, art. 326.1 Sr. Vordering benadeelde partij. Heeft hof vordering b.p. toegewezen tot hoger bedrag aan materiële schade dan gevorderd? Hof heeft vordering zo uitgelegd dat ook bedrag van € 180 dat is vermeld in rubriek 4B van voegingsformulier (onder immateriële schade) slechts materiële schade betreft. Die uit...

ECLI:NL:HR:2022:10 Hoge Raad, 08-02-2022, 20/02370
Published on 08-02-2022
Belediging, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Vordering tenuitvoerlegging, duur vervangende hechtenis. Vervangende hechtenis is te hoog bepaald bij toewijzing vordering tul met omzetting naar taakstraf. Grond voor ambtshalve cassatie? Hof heeft i.p.v. tul voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van 2 weken een taakstraf van 60 uren, subsidiair 30 dagen vervangende hechtenis, opgelegd. HR ambtshalve n.a...

ECLI:NL:HR:2022:108 Hoge Raad, 01-02-2022, 20/03231
Published on 03-02-2022
Medeplegen oplichting woningbouwvereniging (art. 326.1 Sr). Bewijsklacht. Is relevante informatie verzwegen voor Raad van Commissarissen van woningbouwvereniging? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2003:AF7985 m.b.t. motiveringsvereisten voor redengevende f&o in bewijsoverweging. Hof heeft redengevend geacht voor bewezenverklaring omstandigheden die niet in b.m. zijn vermeld terwijl hof ...

ECLI:NL:HR:2022:109 Hoge Raad, 01-02-2022, 20/03230
Published on 03-02-2022
Medeplegen oplichting woningbouwvereniging (art. 326.1 Sr) en medeplegen witwassen van geldbedragen (art. 420bis.1.b Sr) door rechtspersoon. 1. Bewijsklacht oplichting. Is relevante informatie verzwegen voor Raad van Commissarissen van woningbouwvereniging? 2. Kwalificatieklacht witwassen. Had hof verdachte met toepassing van kwalificatie-uitsluitingsgrond moeten ontslaan van alle rechtsvervolg...

ECLI:NL:HR:2022:112 Hoge Raad, 01-02-2022, 21/01931
Published on 02-02-2022
Poging tot doodslag door in 2017 in Venlo tijdens caféruzie met een mes in het lichaam van een ander te steken, art. 287 Sr. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2022:8 Hoge Raad, 01-02-2022, 20/03366
Published on 01-02-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt en diefstal elektriciteit. Middel klaagt met rechts- en motiveringsklacht over oordeel hof dat kosten voor herstel woning niet in aanmerking komen voor aftrek op w.v.v. HR: 81.1 RO. Samenhang met 20/03369.

ECLI:NL:HR:2022:87 Hoge Raad, 01-02-2022, 20/03088
Published on 01-02-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. opzetheling, art. 416 Sr. Betekening oproeping nadere tz. in hoger beroep, art. 36e.1.b.1 jo. 36e.2.b Sv. Is oproeping uitgereikt aan medewerker OM en is afschrift oproeping verzonden naar BRP-adres verdachte (briefadres)? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Op akte van uitreiking is niet aangekruist dat oproeping nadere tz. in h.b. is uitgerei...

ECLI:NL:HR:2022:48 Hoge Raad, 01-02-2022, 20/03132
Published on 01-02-2022
Grootschalige oplichting, via o.m. Marktplaats, door stelconplaten en andere bouwmaterialen te koop aan te bieden. Bewezenverklaring houdt in dat verdachte een groot aantal personen heeft opgelicht, “onder meer” de in de bewezenverklaring genoemde personen. Middel klaagt dat bewezenverklaring onvoldoende duidelijk is. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/00736.

ECLI:NL:HR:2022:111 Hoge Raad, 01-02-2022, 20/03246
Published on 01-02-2022
Medeplegen oplichting woningbouwvereniging (art. 326.1 Sr). Bewijsklacht. Is relevante informatie verzwegen voor Raad van Commissarissen van woningbouwvereniging? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2003:AF7985 m.b.t. motiveringsvereisten voor redengevende f&o in bewijsoverweging. Hof heeft redengevend geacht voor bewezenverklaring omstandigheden die niet in b.m. zijn vermeld terwijl hof ...

ECLI:NL:HR:2022:85 Hoge Raad, 01-02-2022, 20/00424
Published on 01-02-2022
Zelfstandig en met anderen in criminele organisatie gedurende meerdere jaren veelvuldig reeks frauduleuze handelingen verrichten, waarbij verdachte een leidinggevende en sturende rol heeft. Feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon meermalen begaan van oplichting (art. 326 Sr), onjuiste belastingaangifte (art. 69 AWR), bedrieglijke bankbreuk (art. 341 (oud) Sr) en valsheid in geschrift (a...

ECLI:NL:HR:2022:47 Hoge Raad, 01-02-2022, 20/00736
Published on 01-02-2022
Grootschalige oplichting via Marktplaats door stelconplaten en andere bouwmaterialen te koop aan te bieden, art. 326.1 Sr. 1. Overschrijding redelijke termijn in hoger beroep. Beroep op overschrijding redelijke termijn niet voor het eerst in cassatie. 2. Strafverzwaringsgrond van art. 43a Sr. Heeft hof recidive ten onrechte niet in kwalificatie vermeld? Ad 1. In het geval dat de zaak in laatst...

ECLI:NL:HR:2022:9 Hoge Raad, 01-02-2022, 20/03369
Published on 01-02-2022
Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet), opzettelijk aanwezig hebben hennep (art. 3.C Opiumwet) en diefstal elektriciteit (art. 310 Sr). Middelen klagen over pleegperiode. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03366.

ECLI:NL:HR:2022:86 Hoge Raad, 01-02-2022, 20/02997
Published on 01-02-2022
Feitelijk leidinggeven aan het niet/onjuist doen van verschillende belastingaangiften, art. 68 en 69 AWR. 1. Bewezenverklaring feiten 1 en 2 uitsluitend gebaseerd op verklaringen van verdachte? Art. 341.4 Sv. 2. Post-Keskin. Gebruik van getuigenverklaring voor het bewijs. Schending ondervragingsrecht? 3. Bewijsklacht feitelijk leidinggeven aan doen van onjuiste aangiften loonbelasting/premie vo...

ECLI:NL:HR:2022:107 Hoge Raad, 01-02-2022, 20/03140
Published on 01-02-2022
Medeplegen oplichting woningbouwvereniging (art. 326.1 Sr). Bewijsklacht. Is relevante informatie verzwegen voor Raad van Commissarissen van woningbouwvereniging? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2003:AF7985 m.b.t. motiveringsvereisten voor redengevende f&o in bewijsoverweging. Hof heeft redengevend geacht voor bewezenverklaring omstandigheden die niet in b.m. zijn vermeld terwijl het ...

ECLI:NL:HR:2022:110 Hoge Raad, 01-02-2022, 21/02469
Published on 01-02-2022
Herziening. Moord, art. 289 Sr. Aangevoerd wordt dat sprake is van novum door intrekken bekennende verklaring en door (delen van) in een boek weergegeven onderzoek door het Project Gerede Twijfel. HR: De in de schriftelijke verklaring van aanvrager genoemde feiten en omstandigheden maken, ook bij gebrek aan steun in enig objectief en toetsbaar processtuk of ander gegeven, niet aannemelijk dat d...

ECLI:NL:HR:2022:60 Hoge Raad, 01-02-2022, 20/01593
Published on 01-02-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op waardegoederen, gegevensdragers en administratie onder klagers (3 rechtspersonen en hun directeur/enig aandeelhouder) en beslag ex art. 94a Sv op banktegoeden, sieraden en geld onder directeur t.z.v. verdenking van illegale export van grote hoeveelheden verwerkte dierlijke eiwitten naar landen buiten EU en daarbij gebruik maken van vervalste handelsdocumenten. 1....

ECLI:NL:HR:2022:46 Hoge Raad, 01-02-2022, 19/00461
Published on 01-02-2022
Hennepkwekerij met 608 hennepplanten op zolder van schuur bij een door verdachte gehuurde woning. Telen van hennepplanten (art. 3.B Opiumwet) en diefstal van elektriciteit (art. 310 Sr). Bewijsklachten. Bewezenverklaring houdt in dat verdachte in een pand 608 hennepplanten “opzettelijk heeft geteeld” en dat verdachte elektriciteit heeft “weggenomen”. Deze onderdelen van bewezenverklaringen kunn...

ECLI:NL:HR:1997:ZD0716 Hoge Raad, 20-05-1997, 408-96-V
Published on 26-01-2022
Wet Mulder. Administratieve sanctie t.z.v. met voertuig stilstaan op kruispunt, art. 23.1.a RVV 1990. Kon Ktr oordelen dat auto voor deel op kruising stond op de grond dat afrondingen van hoeken ook tot kruising behoren? Nu Ktr in zijn beslissing klaarblijkelijk is uitgegaan van juistheid van de door betrokkene overgelegde situatietekening, is zijn oordeel dat voertuig van betrokkene voor een d...

ECLI:NL:HR:2022:78 Hoge Raad, 25-01-2022, 20/01444
Published on 25-01-2022
Herziening. Telen van hennep (art. 2.B Opiumwet, zaak A), wederspannigheid (art. 180 Sr, zaak B) en overtreding art. 2.7.2 APV Amsterdam (zaak C). Aangevoerd wordt dat sprake is van persoonsverwisseling op de grond dat in andere strafzaken die tot veroordeling van aanvrager hebben geleid Matching Autoriteit heeft vastgesteld dat sprake is geweest van persoonsverwisseling, strafbare feiten die h...

ECLI:NL:HR:2022:77 Hoge Raad, 25-01-2022, 21/00641
Published on 25-01-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag. Ontvankelijkheid cassatieberoep, wijze van indiening cassatieschriftuur, art. 437.2 Sv en art. 4.3.3 Procesreglement HR. Voldoet aan Rb toegezonden brief met producties aan vormvoorschriften die in acht moeten worden genomen om cassatieschriftuur op rechtsgeldige wijze in te dienen? HR: Op redenen vermeld in CAG is beroep n-o. CAG: Aan Rb toegezonden ...

ECLI:NL:HR:2022:76 Hoge Raad, 25-01-2022, 21/00342
Published on 25-01-2022
Opzetheling van een (gestolen) fiets, art 416.1.a Sr. 1. Motivering van het bewezenverklaarde opzet en verwerping van een gevoerd opzetverweer. Wist verdachte t.t.v. voorhanden krijgen van fiets dat deze door misdrijf was verkregen? 2. Gebruik door hof voor bewijs van de als kennelijk leugenachtig aangemerkte verklaring van verdachte. HR: 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:75 Hoge Raad, 25-01-2022, 20/04391
Published on 25-01-2022
Doodslag door in 2019 in Utrecht zijn vriendin zo hard tegen haar hoofd te slaan en te schoppen dat bij haar ernstig hersenletsel is ontstaan, art. 287 Sr. TBS met dwangverpleging opgelegd. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2022:74 Hoge Raad, 25-01-2022, 20/03012
Published on 25-01-2022
Gevaar op de weg veroorzaken, art. 5 WVW 1994. 1. Vallen gedragingen van verdachte onder bereik van art. 5 WVW 1994?. 2. Verjaring? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:38 Hoge Raad, 25-01-2022, 20/04449
Published on 25-01-2022
Beklag, beslag ex 94 Sv op auto onder klager dan wel een derde t.z.v. verdenking witwassen en handel in verdovende middelen. In klaagschrift is verzocht om teruggave van auto aan klager, terwijl in raadkamer is aangevoerd dat moeder van klager de eigenaar is van auto. Is het niet hoogst onwaarschijnlijk dat strafrechter de auto zal verbeurdverklaren? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:20...

ECLI:NL:HR:2022:73 Hoge Raad, 25-01-2022, 20/02330
Published on 25-01-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. diefstal (art. 310 Sr). Heeft hof ten onrechte geen acht geslagen op inhoud van dag voor tz. in hoger beroep (om 19.42 uur) verstuurde e-mail van raadsvrouw met grieven? HR: Op redenen vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Aan cassatieschriftuur gehechte stukken bieden grond voor ernstig vermoeden dat namens verdachte (tijdig en kort) vóór onder...

ECLI:NL:HR:2022:66 Hoge Raad, 25-01-2022, 20/03495
Published on 25-01-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. weigeren medewerking te verlenen aan ademonderzoek, art. 163.2 WVW 1994. Dubbel verstek. Aanwezigheidsrecht, art. 36g.1.c Sv. Had afschrift van dagvaarding in hoger beroep moeten worden verzonden naar het in volmacht tot instellen van h.b. opgegeven adres (art 36g.1 Sv)? De vermelding van het adres in het als schriftelijke volmacht aangemerkte faxbericht van...

ECLI:NL:HR:2022:37 Hoge Raad, 25-01-2022, 20/04177
Published on 25-01-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto met verborgen ruimte onder ander t.z.v. verdenking van witwassen en overtreding Opiumwet. 1. Afzonderlijke rechterlijke beschikking tot onttrekking aan het verkeer van auto, art. 552f.2 Sv en art. 36b.1.4 Sr. Is voor onttrekking aan het verkeer o.g.v. art. 36c en 36d Sr vereist dat auto met verborgen ruimte in verband staat tot begaan strafbaar feit? 2. Besl...

ECLI:NL:HR:2022:7 Hoge Raad, 25-01-2022, 20/03534
Published on 25-01-2022
Poging tot doodslag in het verkeer (art. 287 Sr) en doorrijden na ongeval (art. 7.1.a WVW 1994). Voorwaardelijk opzet op de dood bij gevaarlijk rijgedrag. Heeft verdachte (gelet op het kort voor het ongeval remmen van voertuig) de aanmerkelijke kans op een potentieel dodelijk ongeval bewust aanvaard? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:67 Hoge Raad, 25-01-2022, 20/03022
Published on 25-01-2022
Profijtontneming coffeeshop Checkpoint, w.v.v. uit verkoop hennep. OM-cassatie. Toepassing van matigingsbevoegdheid, vrijheid ontnemingsrechter. Kon hof de aan betrokkene op te leggen betalingsverplichting matigen tot 50% van geschatte omvang w.v.v.? Ex vierde volzin van art. 36e.5 Sr “kan” rechter de betalingsverplichting van betrokkene lager vaststellen dan het geschatte voordeel. Deze bevoeg...

ECLI:NL:HR:2022:68 Hoge Raad, 25-01-2022, 20/03021
Published on 25-01-2022
Profijtontneming coffeeshop Checkpoint. 1. Cassatie betrokkene. 2. OM-cassatie. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. Beslissing hof de aan betrokkene op te leggen betalingsverplichting te matigen tot 50% van de geschatte omvang w.v.v. Op gronden vermeld in vandaag uitgesproken arrest in zaak 20/03022, HR:2022:67 leidt het cassatiemiddel niet tot cassatie. Volgt verwerping. Samenhang met 20/03022.

ECLI:NL:HR:2022:11 Hoge Raad, 25-01-2022, 20/01924
Published on 25-01-2022
Openlijk geweld tegen personen, art. 141.1 Sr. Taakstrafverbod (art. 22b Sr) van toepassing? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2014:3539 m.b.t. uitleg van art. 22b.2 Sr, inhoudende dat eerdere uitspraak reeds t.t.v. begaan van nieuw feit onherroepelijk moet zijn geworden. V.zv. hof met verwijzing naar ‘het bepaalde in art. 22b Sr’ het oog heeft gehad op art. 22b.1 Sr, is dat oordeel nie...

ECLI:NL:HR:2022:71 Hoge Raad, 25-01-2022, 20/02577
Published on 25-01-2022
Gewapende overval op (medewerker van) casino bij vakantiepark in Limburg in 2017. Afpersing, art. 317.1 Sr. Samenstelling rechtbank. Kon hof vonnis Rb (gedeeltelijk) bevestigen, nu dit vonnis mede is gewezen door rechter die niet heeft deelgenomen aan inhoudelijke behandeling van zaak in eerste aanleg? Art. 350 en 365.1 Sv. P-v van tz. in e.a. houdt in dat aldaar als rechters aanwezig waren A, ...

ECLI:NL:HR:2022:36 Hoge Raad, 25-01-2022, 21/04964
Published on 25-01-2022
Herziening. Valsheid in geschrift, art. 225 Sr. Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op grond van CAG in andere strafzaak, waarin is geconcludeerd tot vernietiging van ’s hofs arrest in die zaak. Een dergelijke conclusie betreft echter (daargelaten de inhoudelijke verschillen tussen de betreffende stafzaken)- geen gegeven in de zin van art. 457.1.c Sv. Aanvraag ...

ECLI:NL:HR:2022:65 Hoge Raad, 25-01-2022, 21/02430
Published on 25-01-2022
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Rwandese nationaliteit) naar Rwanda t.z.v. aan de genocide in Rwanda van 1994 gerelateerde feiten. 1. Klacht over verwerping verweer m.b.t. dreigende flagrante schending art. 6.1 EVRM, terwijl opgeëiste persoon in verzoekende staat geen effectief rechtsmiddel ten dienste zal staan. 2. Klacht over afwijzing getuigenverzoek. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:41 Hoge Raad, 25-01-2022, 21/02362
Published on 25-01-2022
Beklag art. 552a Sv m.b.t. beslag ex art. 94 Sv op een auto met verborgen ruimte. De cassatieklachten zijn gericht tegen de samenhangende beschikking van de Rb op een vordering a.b.i. art. 552f.2 Sv tot onttrekking aan het verkeer van die auto. HR: Als een middel a.b.i de wet, kan alleen gelden een stellige en duidelijke klacht over de schending van een bepaalde rechtsregel en/of het verzuim va...

ECLI:NL:HR:2022:40 Hoge Raad, 25-01-2022, 21/01917
Published on 25-01-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto met verborgen ruimte onder belanghebbende. Afzonderlijke rechterlijke beschikking tot onttrekking aan het verkeer van auto, art. 552f.2 Sv en art. 36b.1.4 Sr. Is inbeslaggenomen auto vatbaar voor onttrekking aan het verkeer? Met “feit” in art. 36c en 36d Sr wordt begaan strafbaar feit bedoeld. Rechter die bij afzonderlijke beschikking a.b.i. art. 36b.1.4 Sr ...

ECLI:NL:HR:2022:39 Hoge Raad, 25-01-2022, 21/00310
Published on 25-01-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto met verborgen ruimte onder belanghebbende. Afzonderlijke rechterlijke beschikking tot onttrekking aan het verkeer van auto, art. 552f.2 Sv en art. 36b.1.4 Sr. Is OvJ ontvankelijk in vordering a.b.i. art. 552f.2 Sv? In art. 36b.1.4 Sr is de mogelijkheid geopend om voorwerpen op vordering van OM bij afzonderlijke rechterlijke beschikking aan het verkeer te ont...

ECLI:NL:HR:2022:69 Hoge Raad, 25-01-2022, 20/03825
Published on 25-01-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden met ongeldig verklaard rijbewijs (art. 9.2 WVW 1994). Aanwezigheidsrecht, detentie uit andere hoofde gebleken uit in cassatie overgelegde stukken en door AG ingewonnen inlichtingen. HR: Op gronden die zijn vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Uit ingewonnen inlichtingen volgt dat verdachte om 01:50 uur in de nacht voorafgaand aan tz. bij...

ECLI:NL:HR:2022:70 Hoge Raad, 25-01-2022, 20/03824
Published on 25-01-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden onder invloed (art. 8.2 WVW 1994) en rijden met ongeldig verklaard rijbewijs (art. 9.2 WVW 1994). Aanwezigheidsrecht, detentie uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegde stukken en door AG ingewonnen inlichtingen. HR: Op gronden die zijn vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Uit ingewonnen inlichtingen volgt dat verdachte om ...

ECLI:NL:HR:2022:72 Hoge Raad, 25-01-2022, 20/02683
Published on 25-01-2022
Hennepkwekerij op zolder van woning verdachte en medeverdachte echtgenoot. 1. Medeplegen opzettelijk telen hennep, art. 3.B Opiumwet. 2. Medeplegen opzettelijk aanwezig hebben hennep, art. 3.C Opiumwet. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2014:3474, HR:2015:718 en HR:2016:1316 m.b.t. afbakening medeplegen en medeplichtigheid. Hof heeft aan bewezenverklaring van medeplegen i.h.b. ten...

ECLI:NL:HR:2022:44 Hoge Raad, 25-01-2022, 20/02281
Published on 25-01-2022
Schuldheling fiets, art. 417bis.1.a. Sr. Feit van algemene bekendheid. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2011:BP0291 en HR:2016:522 m.b.t. feiten of omstandigheden van algemene bekendheid. Hof heeft geoordeeld dat feit van algemene bekendheid is ‘dat een fiets afkomstig is uit enig misdrijf als deze in goede staat verkeert en een open slot heeft waarbij de sleutel ontbreekt.’ Oordeel is...

ECLI:NL:HR:2022:64 Hoge Raad, 25-01-2022, 20/02058
Published on 25-01-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. diefstal, meermalen gepleegd (met geweld), art. 310 jo. 312 Sr. Dubbel verstek. 1. Beroep op nietigheid inleidende dagvaarding in zaak A en oproeping nadere tz. in eerste aanleg in zaak B mogelijk, nu hof verdachte n-o heeft verklaard in zijn hoger beroep? Art. 422 Sv. 2. Beroep op omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel a...

ECLI:NL:HR:1991:AB7753 Hoge Raad, 01-10-1991, 88 841
Published on 19-01-2022
Rijden onder invloed (art. 26.2.b WVW) en doorrijden na aanrijding (art. 30.1.a WVW). Is sprake van aanhouding van verdachte a.b.i. art. 53 Sv, nu politie hem niet daadwerkelijk heeft vastgegrepen? Verweer dat verhoren van verdachte en resultaat van bloedproef niet voor bewijs mogen worden gebruikt op de grond dat bewijsmateriaal onrechtmatig is verkregen, omdat sprake was van onrechtmatige aan...

ECLI:NL:HR:2022:2 Hoge Raad, 18-01-2022, 20/02842
Published on 18-01-2022
Medeplegen diefstal met geweld, art. 312.2.2 Sr. Heeft verdachte opzet gehad op het door medeverdachte gepleegde geweld? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:16 Hoge Raad, 18-01-2022, 20/01948
Published on 18-01-2022
Overleggen van stukken in hoger beroep, art. 414.1 Sv. Voorhanden hebben voorwerpen bestemd voor hennepteelt, art. 11a Opiumwet. Heeft hof gedeeltelijk in Kroatisch opgestelde stukken van overtuiging betrokken bij zijn beraadslaging? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:1503 en HR:2010:BL7709 m.b.t. bevoegdheid verdachte bij behandeling van zaak in h.b. nieuwe bescheiden of stukken va...

ECLI:NL:HR:2022:35 Hoge Raad, 18-01-2022, 21/04269
Published on 18-01-2022
Herziening. Medeplegen van afdreiging en poging tot afdreiging, 318.1 Sr. Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat hof een lagere straf aan aanvrager zou hebben opgelegd, als (i) hof de aan 2 medeverdachten opgelegde straffen tot uitgangspunt had genomen en (ii) hof niet was uitgegaan van de in de aanvraag gestelde feitelijke onjuistheden in ‘s hofs ...

ECLI:NL:HR:2022:21 Hoge Raad, 18-01-2022, 20/03423
Published on 18-01-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. belediging ambtenaar in functie, meermalen gepleegd (art. 266 jo. 267 Sr). Aanwezigheidsrecht, kennisgeving ander aanvangstijdstip tz. in hoger beroep per gewone post. Nadat dagvaarding in h.b. is uitgereikt aan huisgenoot van verdachte op zijn BRP-adres, is verdachte bij gewone brief gericht aan zijn BRP-adres bericht dat tijdstip van tz. in h.b. met 10 min...

ECLI:NL:HR:2022:33 Hoge Raad, 18-01-2022, 20/03401
Published on 18-01-2022
Diefstal d.m.v. braak, meermalen gepleegd, art. 311.1.5 Sr. 1. Redelijke termijn in hoger beroep. Had hof moeten beslissen op opmerking raadsman dat redelijke termijn in h.b. met meer dan 6 maanden is overschreden? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. Hof heeft gelet op zijn overwegingen de opmerking van raadsman over de redelijke t...

ECLI:NL:HR:2022:32 Hoge Raad, 18-01-2022, 20/03400
Published on 18-01-2022
Poging tot diefstal d.m.v. verbreking, art. 311.1.5 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 2 maanden). HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03401.

ECLI:NL:HR:2022:34 Hoge Raad, 18-01-2022, 20/02694
Published on 18-01-2022
Opzettelijk gebruik maken van vals geschrift door niet-bestaande testuitslag voor zwaardvis naar NVWA te sturen, art. 225.2 Sr. Is sprake van (voorwaardelijk) opzet van verdachte, nu hof voorbij is gegaan aan mededeling van verdachte aan NVWA dat hij eerder verkeerd bestand heeft gestuurd? Door hof is vastgesteld dat verdachte een bestand heeft gemaakt met daarin opgenomen een niet-bestaande te...

ECLI:NL:HR:2022:31 Hoge Raad, 18-01-2022, 20/02580
Published on 18-01-2022
Opzettelijk gebruik maken van vals Pools rijbewijs, art. 231.2 Sr. Heeft hof toereikend gereageerd op verweer dat OM o.g.v. art. 31.1 Vluchtelingenverdrag n-o moet worden verklaard in vervolging? HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Ttz. in h.b. gedaan beroep op art. 31 Vluchtelingenverdrag kan niet anders worden gezien dan als verweer dat strekt tot bescherming van verdachte door ...

ECLI:NL:HR:2022:1 Hoge Raad, 18-01-2022, 20/04383
Published on 18-01-2022
Zware mishandeling (art. 302.1 Sr), mishandeling (art. 300.1 Sr), vrijheidsberoving, meermalen gepleegd (art. 282.1 Sr), diefstal met bedreiging met geweld (art. 312.1 Sr) en afpersing (art. 317.1 Sr), en bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr), gericht tegen ex-vriendin en haar nieuwe vriend in hun woning in 2018 in Enschede. TBS met dwangverpleging opgelegd. HR: art. 80a RO, zonder sch...

ECLI:NL:HR:2022:4 Hoge Raad, 11-01-2022, 20/00373
Published on 11-01-2022
Profijtontneming. OM-cassatie. Hof heeft ontnemingsvordering afgewezen op de grond dat onvoldoende concrete aanwijzingen aanwezig zijn dat voordeel afkomstig is uit concreet gronddelict gerelateerd aan illegale hennepteelt. Gebondenheid ontnemingsrechter aan oordeel strafrechter. Heeft hof zich in ontnemingsprocedure ten onrechte niet gebonden geacht aan ’s hofs oordeel in strafzaak dat het bij...

ECLI:NL:HR:2022:6 Hoge Raad, 11-01-2022, 20/04254
Published on 11-01-2022
Niet voldoen aan op vader rustende plicht er voor te zorgen dat zijn zoon staat ingeschreven op een school, overtreding art. 2.1 Leerplichtwet 1969. Bewijsklachten. Ontoereikende verwerping bewijsverweer? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/04255 J.

ECLI:NL:HR:2022:3 Hoge Raad, 11-01-2022, 20/03450
Published on 11-01-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden terwijl hij wist dat zijn rijbewijs was geschorst, art. 9.5 WVW 1994. Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 432.1.a Sv. Had cassatieberoep binnen 14-dagen na verstekuitspraak hof moeten worden ingesteld, nu dagvaarding in hoger beroep volgens akte van uitreiking aan verdachte in persoon is uitgereikt maar verdachte t.g.v. Covid-19/Corona niet heeft ge...

ECLI:NL:HR:2022:5 Hoge Raad, 11-01-2022, 20/04255
Published on 11-01-2022
Jeugdzaak. Als 17-jarige jongen niet voldoen aan verplichting om school geregeld te bezoeken, overtreding art. 2.3 Leerplichtwet 1969. Ontoereikende verwerping verweer dat hof had moeten opvatten als beroep op afwezigheid van alle schuld? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/04254.

ECLI:NL:HR:1998:ZD0945 Hoge Raad, 17-02-1998, 106.659
Published on 10-01-2022
Dood door schuld in het verkeer, art. 6 WVW 1994. Vordering tot schadevergoeding van benadeelde partijen t.z.v. verschillende schadeposten 1. Is toegewezen schadepost “kosten dierenarts (hond)” het rechtstreekse gevolg van bewezenverklaard feit? 2. Had Hof b.p.’s niet-ontvankelijk had moeten verklaren in vordering tot schadevergoeding wat betreft de voor het eerst in hoger beroep opgevoerde sch...

ECLI:NL:HR:2021:1946 Hoge Raad, 24-12-2021, 21/00292
Published on 24-12-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op jas (gilet) met logo van motorclub onder klager t.z.v. verdenking van overtreding van art. 2:50a APV Haarlem. 1. Moet raadkamer (inhoudelijk) beslissen op verweer dat zich situatie voordoet dat strafbepaling waarop verdenking is gegrond, onverbindend is? 2. Verbindendheid art. 2:50a.1 APV Haarlem. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823 m.b.t....

ECLI:NL:HR:2021:1969 Hoge Raad, 24-12-2021, 20/03961
Published on 24-12-2021
Gijzeling, art. 282a.1 Sr. Heeft verdachte aangeefster van haar vrijheid beroofd en beroofd gehouden met het oogmerk haar zoon te dwingen iets te doen of niet te doen? Bestanddeel van art. 282a Sr is handelen "met oogmerk een ander te dwingen iets te doen of niet te doen”. Dader van het in art. 282a Sr omschreven feit is daarom slechts strafbaar indien hij handelt met oogmerk “een ander” dan gi...

ECLI:NL:HR:2021:1947 Hoge Raad, 24-12-2021, 20/04285
Published on 24-12-2021
Moord op zijn 10-jarige zoon, art. 289 Sr. 1. Overschrijding redelijke termijn in hoger beroep. Beroep op overschrijding redelijke termijn niet voor het eerst in cassatie. 2. Schriftuur benadeelde partij (moeder). Is voldaan aan voorwaarden voor toekenning van schadevergoeding wegens shockschade? Ad 1. In het geval dat zaak in laatste feitelijke aanleg is behandeld in tegenwoordigheid van verda...

ECLI:NL:HR:2021:1944 Hoge Raad, 24-12-2021, 20/02313
Published on 24-12-2021
Belemmeren van toegang tot geautomatiseerd werk door via website DDos-aanvallen uit te laten voeren op andere website, art. 138b.1 Sr. Is sprake van “geautomatiseerd werk” a.b.i. art. 138b Sr? Een inrichting kan alleen als “geautomatiseerd werk” in de zin van art. 80sexies (oud) Sr worden aangemerkt als zij geschikt is om 3 functies te vervullen, te weten opslag, verwerking en overdracht van ge...

ECLI:NL:HR:2021:1966 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/04012
Published on 23-12-2021
-

ECLI:NL:HR:2021:1931 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/03537
Published on 22-12-2021
Niet voldoen aan vordering om als kentekenhouder naam en personalia van bestuurder bekend te maken, art. 165.1 WVW 1994. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot horen van vriendin van aangeefster als getuige op de grond dat noodzaak daartoe niet is gebleken. Is kader uit post-Keskin ook van toepassing op getuigen à décharge? HR stelt relevante overwegingen van EHRM in zaak Keskin ...

ECLI:NL:HR:2021:1942 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/03520
Published on 22-12-2021
Nasleep vastgoedfraude Klimop. Profijtontneming, w.v.v. uit valsheid in geschrift. Heeft betrokkene door middel van of uit de baten van valsheid in geschrift en een soortgelijk feit voordeel verkregen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03519.

ECLI:NL:HR:2021:1887 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/02948
Published on 22-12-2021
Bewijsklacht over opzettelijk aanwezig hebben van amfetamine, art. 2.C Opiumwet. HR: 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1936 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/02982
Published on 22-12-2021
Eenvoudig belediging (art. 266.1 Sr). Vordering tot tenuitvoerlegging. Kon hof tul van eerder voorwaardelijk opgelegde straf gelasten bij veroordeling voor feit dat is begaan vóór oplegging van voorwaardelijke straf? Mede gelet op bewoordingen van art. 14c.1 Sr en ratio van algemene voorwaarde, moet worden aangenomen dat tul van voorwaardelijk opgelegde straf vanwege niet naleving van algemene ...

ECLI:NL:HR:2021:1948 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/02844
Published on 22-12-2021
Poging tot doodslag door ex-echtgenote met kracht tegen het hoofd te stompen (art. 287 Sr), mishandeling van twee personen die probeerden verdachte tegen te houden (art. 300.1 Sr) en vernieling (art. 350.1 Sr). 1. Strafmotivering (gevangenisstraf van 5 jaren). Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. strafoplegging. 2. Vordering benadeelde partij. Toewijzing vordering b.p. in het licht van art...

ECLI:NL:HR:2021:1929 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/02730
Published on 21-12-2021
Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Geen afschrift van oproeping in hoger beroep verzonden aan raadsvrouw van verdachte, art. 48 Sv. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Bij de stukken bevindt zich een aanhoudingsverzoek aan strafgriffie hof, waarin raadsvrouw bericht dat zij zich heeft gesteld als raadsvrouw namens verdachte. Volgens p-v van tz. in h.b. was raadsvrouw ve...

ECLI:NL:HR:2021:1945 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/05058
Published on 21-12-2021
Opzettelijk aanwezig hebben van in de grond aangetroffen 17,60 kg MDA (art. 2.C Opiumwet) en voorbereidingshandelingen voor productie van synthetische drugs d.m.v. voorhanden hebben van in de grond aangetroffen stempels t.b.v. tabletteermachine (art. 10a.1.3 Opiumwet). Aanwezig hebben en voorhanden hebben in Opiumwet. 1. Bewijsklacht opzettelijk aanwezig hebben van MDA. 2. Bewijsklacht voorhand...

ECLI:NL:HR:2021:1934 Hoge Raad, 21-12-2021, 21/03944
Published on 21-12-2021
Beklag ex art. 13a over de niet-vervolging van de voormalig (demissionair) minister van Buitenlandse zaken en voor Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking voor beweerdelijk gepleegde ambtsmisdrijven. O.g.v. art. 119 Gw, art. 76.1 RO en art. 4.1 Wet ministeriële verantwoordelijkheid ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen staan (voormalige) ministers, staat...

ECLI:NL:HR:2021:1943 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/03893
Published on 21-12-2021
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. belaging (art. 285b Sr), bedreiging (art. 285 Sr), misbruik alarmnummer, meermalen gepleegd (art. 142.2 Sr) en belediging van ambtenaar, meermalen gepleegd (art. 267.2 jo. 266.1Sr). 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 432.1.c Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding gelet op medische gegevens in Borgerbrief? 2. Heeft hof ten onrechte geoordeeld dat ...

ECLI:NL:HR:2021:1935 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/04415
Published on 21-12-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen hennepteelt. Klacht over afwijzen verzoek toepassen matigingsbevoegdheid ex art. 36e.5 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1930 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/02856
Published on 21-12-2021
Militaire zaak. Ontucht met minderjarig meisje (art. 247 Sr). Post Keskin. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan getuigenverzoek (slachtoffer), omdat verdachte daardoor niet in zijn verdediging wordt geschaad. 1. Afwijzing toereikend gemotiveerd? 2. Gebruik van getuigenverklaring voor het bewijs. Schending ondervragingsrecht? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:576 (post-Ke...

ECLI:NL:HR:2021:1911 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/01897
Published on 21-12-2021
Als leider deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.1 jo. 140.3 Sr) en medeplegen flessentrekkerij (art. 326a Sr) door via plof-bv’s op grote schaal goederen te bestellen zonder deze te betalen. 1. Afwijzing verzoek toepassing art. 416.2 Sv o.g.v. alleen belangen van benadeelde partijen. 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Maximale...

ECLI:NL:HR:2021:1933 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/04257
Published on 21-12-2021
Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld. Heeft zich omstandigheid voorgedaan waaruit voortvloeit dat einduitspraak verdachte bekend is a.b.i. art. 408.2 Sv, nu in “bonnenbriefje” geen parketnummer en onjuiste datum vonnis Ktr zijn vermeld? In de bestreden uitspraak ligt als ’s hofs oordeel besloten dat...

ECLI:NL:HR:2021:1917 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/01089
Published on 21-12-2021
OM-cassatie. Profijtontneming, art. 511b.1 Sv. OM ontvankelijk in ontnemingsvordering nu termijn van twee jaar is overschreden? Uit procesverloop blijkt dat OvJ in deze zaak twee keer ontnemingsvordering heeft ingediend bij Rb. Eerste vordering is op 10 september 2014 ingediend, binnen twee jaren na het op 21 december 2012 uitgesproken vonnis in strafzaak. Rb heeft OM niet-ontvankelijk verklaar...

ECLI:NL:HR:2021:1932 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/03683
Published on 21-12-2021
Mishandeling (art. 300.1 Sr). Vordering benadeelde partij. Kon hof de vordering b.p. toewijzen voor wat betreft een materiële schadepost die voor het eerst in hoger beroep is gevorderd en belang bij klacht, nu niet is geklaagd over opgelegde schadevergoedingsmaatregel? O.g.v. art. 421.3 Sv kan, v.zv. de in eerste aanleg gevorderde schadevergoeding niet is toegewezen, b.p. zich in h.b. voegen b...

ECLI:NL:HR:2021:1937 Hoge Raad, 21-12-2021, 21/01449
Published on 21-12-2021
Beklag, beslag ex art. art. 94 Sv op diverse voorwerpen n.a.v. EOB van Duitse autoriteiten. Middel klaagt over door Rb gehanteerde maatstaf bij afwijzing klaagschrift. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1938 Hoge Raad, 21-12-2021, 21/01265
Published on 21-12-2021
Caribische zaak. Gewapende overval op geldtransport van supermarkt op Bonaire in 2019. 1. Verhouding afpersing en diefstal met geweld. Kon hof bewezenverklaarde feiten aanmerken als (eendaadse samenloop van) afpersing en diefstal met geweld? 2. Bewijsklacht medeplegen afpersing en diefstal met geweld. 3. Bewijsklacht medeplegen voorhanden hebben van vuurwapen. Ad 1. Tussen de inhoud van begrip ...

ECLI:NL:HR:2021:1888 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/01914
Published on 21-12-2021
Verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr) en oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr). 1. Bewijsklacht verduistering. Behoorde auto toe aan ander dan verdachte? 2. Openbaarmaking uitspraak, art. 36.1 Sr. Kon hof bij last tot openbaarmaking van uitspraak bepalen dat recente foto van verdachte wordt gevoegd bij te publiceren samenvatting van uitspraak? Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. I...

ECLI:NL:HR:2021:1941 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/03519
Published on 21-12-2021
Nasleep vastgoedfraude Klimop. Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr) en feitelijk leiding geven aan witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b Sr). 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. betrouwbaarheid van tot bewijs gebezigde verklaringen van getuigen. 2. Bewijsklachten valsheid in geschrift. Heeft verdachte overeenkomsten valselijk opgemaakt en wist hij dat deze...

ECLI:NL:HR:2021:1939 Hoge Raad, 21-12-2021, 21/01977
Published on 21-12-2021
Caribische profijtontneming, w.v.v. uit gewapende overval op geldtransport van supermarkt op Bonaire. 1. Verdeling van het uit de overval die in de strafzaak bewezen is verklaard w.v.v. over meerdere daders. 2. Overweging hof dat de betrokkene geen duidelijkheid heeft willen geven over de uiteindelijke verdeling van de buit in strijd met art. 6 EVRM? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/01265.

ECLI:NL:HR:2021:1940 Hoge Raad, 21-12-2021, 21/02482
Published on 21-12-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Slowaakse autoriteiten op gegevensdragers t.z.v. verdenking van deelname aan criminele organisatie die zich bezighoudt met handel in drugs. 1. Algemene beschouwingen m.b.t. toetsingskader beklagrechter bij klaagschrift ex art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv dat is gericht tegen inbeslagname ter uitvoering van EOB. 2. Ongegrondverklaring bek...

ECLI:NL:HR:2021:1920 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/01093
Published on 21-12-2021
OM-cassatie. Profijtontneming, art. 511b.1 Sv. OM ontvankelijk in ontnemingsvordering nu termijn van twee jaar is overschreden? Middel slaagt op redenen vermeld in HR:2021:1917, 20/01089 P. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 20/01091, 20/01092 en 20/01089.

ECLI:NL:HR:2021:1919 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/01092
Published on 21-12-2021
OM-cassatie. Profijtontneming, art. 511b.1 Sv. OM ontvankelijk in ontnemingsvordering nu termijn van twee jaar is overschreden? Middel slaagt op redenen vermeld in HR:2021:1917, 20/01089 P. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 20/01093, 20/01091 en 20/01089.

ECLI:NL:HR:2021:1918 Hoge Raad, 21-12-2021, 20/01091
Published on 21-12-2021
OM-cassatie. Profijtontneming, art. 511b.1 Sv. OM ontvankelijk in ontnemingsvordering nu termijn van twee jaar is overschreden? Middel slaagt op redenen vermeld in HR:2021:1917, 20/01089 P. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 20/01093, 20/01092 en 20/01089.

ECLI:NL:HR:2021:1928 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/05936
Published on 21-12-2021
Gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr) door gedurende geruime tijd meermalen gestolen auto’s aan te leveren bij medeverdachten, die deze auto’s in een loods demonteerden om onderdelen te verkopen en medeplegen aanwezig hebben hennep en hashish (art. 3.C Opiumwet). 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. beginsaldo kasopstelling bij witwassen en legale contante inkomsten. 2. Bewi...

ECLI:NL:HR:2021:1927 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/05906
Published on 21-12-2021
Eendaadse samenloop van medeplegen opzetheling, meermalen gepleegd (art. 416.1.a Sr) en medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr), en medeplegen diefstal (art. 311.1.4 Sr) door in een loods gestolen auto’s te demonteren om vervolgens onderdelen te verkopen. 1. Kwalificatie bewezenverklaring medeplegen diefstal. Bestanddeel ‘met oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening’ t...

ECLI:NL:HR:2021:1926 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/05863
Published on 21-12-2021
Eendaadse samenloop van medeplegen opzetheling, meermalen gepleegd (art. 416.1.a Sr) en medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr) door het huren van een loods om daar gestolen auto’s te demonteren en vervolgens onderdelen te verkopen. 1. Vordering benadeelde partijen. Staat heling van voertuigen in zodanig nauw verband tot diefstal van die voertuigen dat b.p.’s door helin...

ECLI:NL:HR:2021:1915 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/01992
Published on 21-12-2021
Deelneming criminele organisatie (art. 140.1 Sr) en medeplegen flessentrekkerij (art. 326a Sr) door via plof-bv’s op grote schaal goederen te bestellen zonder deze te betalen. 1. Bewijs- en kwalificatieklacht deelneming criminele organisatie. 2. Bewijsklacht medeplegen flessentrekkerij. 3. Bewaring t.b.v. rechthebbende van inbeslaggenomen geldbedrag dat is aangetroffen in door verdachte en ande...

ECLI:NL:HR:2021:1913 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/01925
Published on 21-12-2021
Medeplegen flessentrekkerij, meermalen gepleegd (art. 326a Sr) door via plof-bv’s op grote schaal goederen te bestellen zonder deze te betalen. 1. Afwijzing herhaald getuigenverzoek. 2. Uitdrukkelijk onderbouwde standpunten over betrouwbaarheid van verklaringen en herkenningen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01852, 19/01853, 19/01897, 19/01903, 19/01971 en 19/01992.

ECLI:NL:HR:2021:1912 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/01903
Published on 21-12-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/01852, 19/01853, 19/01897, 19/01925, 19/01971 en 19/01992.

ECLI:NL:HR:2021:1910 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/01853
Published on 21-12-2021
Als leider deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.1 jo. 140.3 Sr) en medeplegen flessentrekkerij (art. 326a Sr) door via plof-bv’s op grote schaal goederen te bestellen zonder deze te betalen. 1. Heeft hof verzuimd te beslissen op aanhoudingsverzoek om duidelijk te krijgen of goederen zijn teruggegeven aan benadeelde partijen? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadeve...

ECLI:NL:HR:2021:1914 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/01971
Published on 21-12-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/01852, 19/01853, 19/01897, 19/01903, 19/01925 en 19/01992.

ECLI:NL:HR:2021:1909 Hoge Raad, 21-12-2021, 19/01852
Published on 21-12-2021
Deelneming criminele organisatie (art. 140.1 Sr) en medeplichtigheid aan medeplegen flessentrekkerij (art. 326a Sr) door via plof-bv’s op grote schaal goederen te bestellen zonder deze te betalen. Medeplichtigheid, art. 48.1. Sr. Heeft hof feit 2 ten onrechte gekwalificeerd als medeplichtigheid omdat bijdrage van verdachte (ophalen en vervoeren van goederen) is verricht na voltooiing van de fle...

ECLI:NL:HR:1985:AC8903 Hoge Raad, 28-05-1985, 78370
Published on 21-12-2021
Medeplegen aanwezig hebben cocaïne in keukenkastje (art. 2.C Opiumwet). 1. Binnentreden woning. Schending art. 9 Opiumwet? 2. Bewijsklacht. Kon hof tot bewezenverklaring komen, nu voor bewijs gebruikte verklaring van medeverdachte inhoudt dat in woning aangetroffen cocaïne van hem was? 3. Strafmotivering (gevangenisstraf van 2 jaren en geldboete van 20.000 gulden, subsidiair 4 maanden hechtenis...

ECLI:NL:HR:2021:1884 Hoge Raad, 14-12-2021, 21/02619
Published on 14-12-2021
Herziening. Feitelijk leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van oplichting (meermalen gepleegd), art. 326.1 Sr. Aanvraag is gebaseerd op de n.a.v. klacht van aanvrager gedane uitspraak van EHRM (nr. 2205/16), waarin is vastgesteld dat art. 6.1 en 6.3.d EVRM zijn geschonden in procedure die tot veroordeling van aanvrager heeft geleid, nu aan hem geen effectieve en behoorlijke mogel...

ECLI:NL:HR:2021:1882 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/02476
Published on 14-12-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op harde schijf met (beveiligings)beelden van (omgeving van) pand onder klagers (eigenaars van pand) i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen huurder van pand (verdachte) t.z.v. verdenking van invoer van verdovende middelen. Is het niet hoogst onwaarschijnlijk dat strafrechter onttrekking aan het verkeer van harde schijf met beveiligingsbeelden zal bevelen? Art. 36c...

ECLI:NL:HR:2021:1881 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/02368
Published on 14-12-2021
Hof (enkelvoudige kamer) heeft verdachte niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep tegen veroordeling t.z.v. niet voldoen aan vordering ambtenaar om aan te tonen dat auto is verzekerd (art. 34.3 WAM), op de grond dat verdachte h.b. heeft ingetrokken. Heeft hof voorafgaand aan tz. in h.b. aan strafgriffie hof verzonden e-mailbericht van verdachte kunnen aanmerken als duidelijke en ondubbe...

ECLI:NL:HR:2021:1880 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/02771
Published on 14-12-2021
Hof (enkelvoudige kamer) heeft verdachte niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep tegen veroordeling t.z.v. te hard rijden (art. 21.a jo. 92.1 RVV 1990), op de grond dat verdachte h.b. heeft ingetrokken. Heeft hof voorafgaand aan tz. in h.b. aan strafgriffie hof verzonden e-mailbericht van verdachte kunnen aanmerken als duidelijke en ondubbelzinnige intrekking, nu verdachte 2 dagen late...

ECLI:NL:HR:2021:1885 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/00115
Published on 14-12-2021
Vervoeren van cocaïne en amfetamine (art. 2.B Opiumwet) en voorhanden hebben boksbeugel (art. 13.1 WWM) en wapenstok (art. 27.1 WWM). Toepassing controlebevoegdheid ex art. 160.1 WVW 1994. Kan verdachte worden aangemerkt als bestuurder? Hof heeft vastgesteld dat verbalisanten een auto geparkeerd zagen staan, dat verdachte achter deze auto stond en dat zij inzage hebben gevorderd in het rijbewij...

ECLI:NL:HR:2021:1886 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/01831
Published on 14-12-2021
OM-cassatie na vrijspraak wegens het niet voldoen aan de in art. 8 Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van het bestellen/vervoeren/ontvangen/opslaan/voorhanden hebben van grote hoeveelheden drugsprecursoren (stoffen die vaak voor illegale vervaardiging van verdovende middelen worden gebruikt), art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemi...

ECLI:NL:HR:2021:1883 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/02033
Published on 14-12-2021
OM-cassatie. Jeugdzaak. Vrijspraak t.z.v. medeplegen brandstichting auto’s op de grond dat voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en medeverdachten niet is komen vast te staan, art. 157 Sr. Kon hof verklaring van medeverdachte, die deze heeft afgelegd als verdachte in zijn eigen strafzaak en niet als getuige in strafzaak tegen verdachte, als bewijsmiddel gebruik...

ECLI:NL:HR:2021:1876 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/01828
Published on 14-12-2021
OM-cassatie na vrijspraak wegens het niet voldoen aan de in art. 8 Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van het vervoeren/ontvangen/opslaan/voorhanden hebben van grote hoeveelheden drugsprecursoren (stoffen die vaak voor illegale vervaardiging van verdovende middelen worden gebruikt), art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Re...

ECLI:NL:HR:2021:1877 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/01830
Published on 14-12-2021
OM-cassatie na vrijspraak wegens het niet voldoen aan de in art. 8 Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van het vervoeren/ontvangen/opslaan/voorhanden hebben van grote hoeveelheden drugsprecursoren (stoffen die vaak voor illegale vervaardiging van verdovende middelen worden gebruikt), art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Re...

ECLI:NL:HR:2021:1875 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/01757
Published on 14-12-2021
Oplichting, meermalen gepleegd, art. 326.1 Sr. Overschrijding redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:197 m.b.t. beoordelingskader overschrijding redelijke termijn in e.a. en h.b. en vraag welk rechtsgevolg daaraan dient te worden verbonden. Hof heeft tijdsverloop van behandeling z...

ECLI:NL:HR:2021:1864 Hoge Raad, 14-12-2021, 19/05586
Published on 14-12-2021
OM-cassatie. Overbrenging van afvalstof “produced water” van Angola naar Nederland. Klacht dat hof ten onrechte heeft geoordeeld dat het tenlastegelegde “produced water” een stof is die onder het Marpol-verdrag valt en daarom i.c. o.g.v. art. 1.3.a EVOA is uitgezonderd van de werking van de EVOA. HR: art. 81.1 RO, onder verwijzing naar samenhangende zaak HR:2021:1862. Samenhang met: 19/05584 en...

ECLI:NL:HR:2021:1863 Hoge Raad, 14-12-2021, 19/05585
Published on 14-12-2021
OM-cassatie. Overbrenging van afvalstof “produced water” van Angola naar Nederland. Klacht dat hof ten onrechte heeft geoordeeld dat het tenlastegelegde “produced water” een stof is die onder het Marpol-verdrag valt en daarom i.c. o.g.v. art. 1.3.a EVOA is uitgezonderd van de werking van de EVOA. HR: art. 81.1 RO, onder verwijzing naar samenhangende zaak HR:2021:1862. Samenhang met: 19/05584 en...

ECLI:NL:HR:2021:1755 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/02172
Published on 14-12-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 23 auto’s onder klager (eigenaar bedrijf dat bestaat uit in- en verkoop en onderhoud van auto’s) t.z.v. verdenking t.z.v. witwassen. Is voortduring van beslag disproportioneel? HR herhaalt overwegingen uit HR:2014:379 m.b.t. aan te leggen maatstaf i.g.v. een ex art. 94 Sv gelegd beslag en inhoudende dat omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat i.v.m. he...

ECLI:NL:HR:2021:1754 Hoge Raad, 14-12-2021, 19/00590
Published on 14-12-2021
Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Middel m.b.t. oordeel hof dat verdachte wist dat geldbedrag afkomstig was uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/00589.

ECLI:NL:HR:2021:1753 Hoge Raad, 14-12-2021, 19/00589
Published on 14-12-2021
Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Middel m.b.t. oordeel hof dat verdachte wist dat geldbedrag afkomstig was uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/00590.

ECLI:NL:HR:2021:1862 Hoge Raad, 14-12-2021, 19/05584
Published on 14-12-2021
Economische zaak. OM-cassatie na vrijspraak t.z.v. overbrenging van afvalstof “produced water” van Angola naar Nederland, EVOA. Is “produced water” een stof die onder Marpol-verdrag valt en daarom o.g.v. art. 1.3.a EVOA is uitgezonderd van werking vanEVOA? Hof heeft vastgesteld dat “produced water” meekwam bij oppompen van olie uit olieveld gelegen in de exclusieve economische zone van Angola....

ECLI:NL:HR:2021:1756 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/02855
Published on 14-12-2021
Ontucht met drie meisjes onder de zestien jaren. Bevestiging vonnis. 1. Bewijsklachten. 2. Ontbrekende pleitnota in e.a. Schending art. 422.2 Sv? 3. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Heeft hof beslissing Rb. m.b.t. opgelegde schadevergoedingsmaatregel bevestigd? Ad 1 en 2: HR: art. 81.1 RO. Ad 3: HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4...

ECLI:NL:HR:2021:1878 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/02288
Published on 14-12-2021
Onttrekken van een auto aan civielrechtelijk beslag, art. 198.1 Sr. Is beslag gelegd ‘krachtens de wet’ a.b.i. art. 198.1 Sr? Met woorden ‘krachtens de wet’ wordt tot uitdrukking gebracht dat beslag op de in de wet voorgeschreven wijze moet zijn gelegd. Hof heeft vastgesteld dat voorzieningenrechter verlof heeft verleend voor de beslaglegging, dat deurwaarder aan A en verdachte heeft gezegd dat...

ECLI:NL:HR:2021:1802 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/01907
Published on 14-12-2021
Witwassen van groot geldbedrag, art. 420bis.1.b Sr. 1. Is geldbedrag ‘afkomstig uit enig misdrijf’? 2. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. herhaald verzoek tot horen getuigen m.b.t. vermogen van moeder van verdachte. 3. Levert bewezenverklaard feit ‘witwassen’ op? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1841 Hoge Raad, 14-12-2021, 20/01829
Published on 14-12-2021
OM-cassatie na vrijspraak wegens het niet voldoen aan de in art. 8 Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van het vervoeren/ontvangen/opslaan/voorhanden hebben van grote hoeveelheden drugsprecursoren (stoffen die vaak voor illegale vervaardiging van verdovende middelen worden gebruikt), art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Re...

ECLI:NL:HR:2003:AL4314 Hoge Raad, 28-10-2003, 02333/02
Published on 14-12-2021
Kinderporno in voorraad hebben en daarvan gewoonte maken(art. 240b.2 Sr) en kinderporno vervaardigen (art. 240b.1 Sr) en ontucht plegen met een aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige, meermalen gepleegd (art. 249.1 Sr). 1 Bewijsklacht in voorraad hebben kinderporno t.a.v. gedownloade en niet geopende afbeeldingen van kinderpornografische aard. 2. Heeft Hof juiste betekenis toe...

ECLI:NL:HR:1980:AC6985 Hoge Raad, 23-09-1980, 71735
Published on 09-12-2021
Aanwezig hebben hashish, art. 3.C Opiumwet. 1. Bewijsklacht aanwezig hebben. 2. Bewijsklacht opzet. 3. Strafmotivering, verbazingscriterium. Ad 1. Hof heeft uit bewijsmiddelen - v.zv. inhoudende dat verdachte met auto naar Middelie is gereden om daar vrachtje op te halen, verdachte (nadat vrachtje in auto was ingeladen) daarmee naar Amsterdam is gereden en vrachtje de in bewezenverklaring bedoe...

ECLI:NL:HR:2021:1840 Hoge Raad, 07-12-2021, 20/00966
Published on 07-12-2021
Verkrachting en vernieling. 1. Afwijzing getuigenverzoek. 2. Dwang, art. 242 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1839 Hoge Raad, 07-12-2021, 20/02162
Published on 07-12-2021
Diefstal, 310 Sr. 1. Betekening oproeping nadere tz. in hoger beroep, art. 588.3.c (oud) Sv. 2. Aanwezigheidsrecht. Had ex art. 588a.1.c Sv afschrift van oproeping moeten worden verzonden naar in appelakte vermeld adres van verdachte? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/02163 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2021:1838 Hoge Raad, 07-12-2021, 21/01734
Published on 07-12-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/01845.

ECLI:NL:HR:2021:1829 Hoge Raad, 07-12-2021, 20/03538
Published on 07-12-2021
Poging tot doodslag door meerdere keren met barkruk te slaan (art. 287 Sr). Middel over verwerping beroep op (putatief) noodweer en noodweerexces. O.m. klacht over ’s hofs oordeel dat voor beoordeling van het feitencomplex niet relevant is of verdachte voorafgaand aan het slaan met barkruk met een mes is bedreigd. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1835 Hoge Raad, 07-12-2021, 21/03217
Published on 07-12-2021
Vervolgingsuitlevering van opgeëiste persoon (Zuid-Koreaanse nationaliteit) naar Zuid-Korea t.z.v. fraude. 1. Heeft HR:2018:507 over ambtshalve beperking van het cassatieberoep in strafzaken met een samengestelde tll. gevolgen voor de wijze waarop HR het cassatieberoep in uitleveringszaken pleegt op te vatten? 2. Voldoende duidelijke vermelding feit waarvoor uitlevering wordt toegestaan, art. 2...

ECLI:NL:HR:2021:1827 Hoge Raad, 07-12-2021, 19/01640
Published on 07-12-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit deelname aan criminele organisatie die zich bezighoudt met hennephandel.1. Had hof bij schatting w.v.v. rekening moeten houden met werkzaamheden die betrokkene legaal heeft verricht? 2. Schending beginselen van goede procesorde, nu hof een berekeningswijze heeft gehanteerd die niet voorkwam in procedure? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01524 en 19/01448 en 19/014...

ECLI:NL:HR:2021:1826 Hoge Raad, 07-12-2021, 19/01524
Published on 07-12-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit deelname aan criminele organisatie die zich bezighoudt met hennepteelt. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.3 Sr. 1. Schatting w.v.v. Kunnen uitgaven en inkomsten in kasopstelling aan betrokkene worden toegerekend, nu kasopstelling ook betrekking heeft op zijn toenmalige? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01448 en 19/01449 (niet gepubliceerd; geen middel...

ECLI:NL:HR:2021:1825 Hoge Raad, 07-12-2021, 18/03382
Published on 07-12-2021
Beleggingsfraude. Medeplichtigheid oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Bewijsklacht oplichting. Heeft verdachte een bijdrage geleverd die kan worden aangemerkt als medeplichtigheid? 2. Bewijsklacht gewoontewitwassen. Had verdachte wetenschap dat gelden afkomstig waren uit enig misdrijf? HR: art. 81.1 RO. Samenhang me...

ECLI:NL:HR:2021:1824 Hoge Raad, 07-12-2021, 18/02766
Published on 07-12-2021
Beleggingsfraude. Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr), medeplegen valsheid in geschrifte, meermalen gepleegd (art. 225 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Bewijsklacht oplichting. Zijn bewezenverklaarde mededelingen in prospectussen gedaan om een onjuiste voorstelling van zaken in het leven te roepen teneinde daarvan misbruik te maken? 2...

ECLI:NL:HR:2021:1832 Hoge Raad, 07-12-2021, 20/02301
Published on 07-12-2021
Seksueel binnendringen bij 16-jarig meisje dat door overmatig drankgebruik in staat van verminderd bewustzijn verkeert door 26-jarige verdachte, art. 243 Sr. Heeft hof onjuiste uitleg gegeven aan bestanddeel ‘in staat van verminderd bewustzijn verkeren’ a.b.i. art. 243 Sr? Opvatting dat voor bewezenverklaring van dit bestanddeel niet alleen is vereist dat rechter vaststelt dat persoon met wie d...

ECLI:NL:HR:2021:1837 Hoge Raad, 07-12-2021, 20/00510
Published on 07-12-2021
Voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM). Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. herhaald getuigenverzoek (2 verbalisanten), omdat verdedigingsbelang ontoereikend is onderbouwd. Afwijzing toereikend gemotiveerd? ’s Hofs oordeel dat het belang van de verdediging bij het horen van verbalisanten ontoereikend is onderbouwd, is niet z.m. begrijpelijk in het licht ...

ECLI:NL:HR:2021:1823 Hoge Raad, 07-12-2021, 21/01845
Published on 07-12-2021
Medeplegen doodslag (art. 287 Sr) en medeplegen wegmaken van lijk (art. 151 Sr) door in 2018 in ’s-Hertogenbosch een ander met een houten paal meermalen tegen het hoofd te slaan en vervolgens diens levenloze lichaam in het water te dumpen. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG. Samenhang met 21/01734.

ECLI:NL:HR:2021:1834 Hoge Raad, 07-12-2021, 21/02100
Published on 07-12-2021
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Nederlandse nationaliteit) naar Turkije t.z.v. de verdenking van de handel in of het verstrekken van verdovende of stimulerende middelen. Cassatiemiddel over het oordeel van de Rb dat de stukken genoegzaam zijn en de uitlevering toelaatbaar is en de afwijzing door de Rb van het verzoek tot aanhouding. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1833 Hoge Raad, 07-12-2021, 20/02914
Published on 07-12-2021
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. medeplegen feitelijk leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk gepleegd door rechtspersoon (meermalen gepleegd), art. 341.1.1 Sr. Betekening dagvaarding in hoger beroep, uitleg art. 588.2 (oud) Sv. Is dagvaarding rechtsgeldig betekend door rechtstreekse verzending als gewone brief van afschrift naar in vonnis Rb vermeld adres van verdachte in Turkije of had t...

ECLI:NL:HR:2021:1831 Hoge Raad, 07-12-2021, 20/04423
Published on 07-12-2021
Beklag ex art. 552a Sv strekkende tot teruggave van onder klagers ter uitvoering van rechtshulpverzoek van Roemeense autoriteiten inbeslaggenomen voorwerpen. 1. Cassatieberoep klager A. Geen schriftuur. 2. Cassatieberoep overige klagers. Verzet belang van strafvordering zich tegen teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen? Ad 1. Geen middelen ingediend, klager n-o. Ad 2. HR: art. 81.1 RO. Samen...

ECLI:NL:HR:2021:1830 Hoge Raad, 07-12-2021, 20/04422
Published on 07-12-2021
Verlofverlening Rb aan RC a.b.i. art. 552p.2 (oud) Sv n.a.v. verzoek om rechtshulp van Roemeense justitiële autoriteiten m.b.t. verstrekken voorwerpen en gegevens. 1. Cassatieberoep klager A. Geen schriftuur. 2. Cassatieberoep klager B. Digitaal beslag en (afgeleid) verschoningsrecht. Ad 1. Geen middelen ingediend, klager n-o. Ad 2. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/04423 B.

ECLI:NL:HR:2021:1828 Hoge Raad, 07-12-2021, 19/05643
Published on 07-12-2021
Mishandeling van ander op eerste verdieping fastfoodrestaurant, nadat die ander en diens vriend op de benedenverdieping en de trap geweld tegen verdachte hadden uitgeoefend, art. 300.1 Sr. Noodweerexces, art. 41.2 Sr. Zijn gedragingen van verdachte aanvallend van aard? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BK4788 en HR:2016:456, inhoudende dat beroep op noodweer(exces) niet kan worden ...

ECLI:NL:HR:1979:AC1376 Hoge Raad, 10-04-1979, 70591
Published on 07-12-2021
Executie-uitlevering van opgeëiste persoon (Belgische nationaliteit) naar België deels toelaatbaar verklaard en deels (t.z.v. uitgifte van ongedekte cheques) ontoelaatbaar verklaard. 1. Omvang cassatieberoep. Is cassatieberoep van opgeëiste persoon ook gericht tegen ontoelaatbaarverklaring? 2. Kan uitlevering toelaatvaar worden verklaard t.z.v. veroordelingen tot betaling van geldboeten en proc...

ECLI:NL:HR:2021:1749 Hoge Raad, 30-11-2021, 19/04804
Published on 30-11-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. herhaald getuigenverzoek, omdat betrokkene daardoor niet in zijn verdediging wordt geschaad. Is kader uit post-Keskin ook van toepassing in ontnemingszaken? HR herhaalt overwegingen uit HR:2018:2023 m.b.t. toepasselijkheid van de uit Vidgen-jurisprudentie voortvloeiende regels in ontnemingsproced...

ECLI:NL:HR:2021:1793 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/03219
Published on 30-11-2021
Rijden onder invloed van alcohol en cocaïne, art. 8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek. Is verdachte op juiste wijze gewezen op uitslag van bloedonderzoek en zijn recht op tegenonderzoek? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:1684, HR:2010:BM4412 en HR:2019:92 m.b.t. waarborgen waarmee onderzoek moet zijn omkleed, waaronder het in art. 17 Besluit neergelegde voorschrift dat verdachte in kennis...

ECLI:NL:HR:2021:1794 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01876
Published on 30-11-2021
Medeplegen beïnvloeden van twee getuigen m.b.t. af te leggen verklaringen over betrokkenheid van verdachte en zijn echtgenote bij hennepteelt (art. 285a.1 Sr) en voorhanden hebben van veerdrukmachinegeweer met demper en boksbeugel (art. 13.1 WWM). 1. Totale strafoplegging (12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf i.c.m. taakstraf) in drie gelijktijdig maar niet gevoegd behandelde zaken i.s....

ECLI:NL:HR:2021:1790 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/02607
Published on 30-11-2021
Voorhanden hebben van vals paspoort van Tanzania, art. 231.2 Sr. Bewijsklacht m.b.t. wetenschap verdachte van valsheid paspoort. Uit de bewijsvoering kan niet zonder meer volgen dat verdachte “wist” dat het nationaal paspoort van Tanzania dat hij voorhanden had, vals of vervalst was. Volgt vernietiging en terugwijzing.

ECLI:NL:HR:2021:1690 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01547
Published on 30-11-2021
Medeplichtigheid aan schending ambtsgeheim, meermalen gepleegd (art. 272.1 Sr) en ambtelijke omkoping, meermalen gepleegd (art. 177.1.1 Sr). Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01532 en 20/01564.

ECLI:NL:HR:2021:1689 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01532
Published on 30-11-2021
Medeplegen schending ambtsgeheim, meermalen gepleegd (art. 272.1 Sr), (gewoonte)witwassen (art. 420bis.1.a en 420ter.1 Sr), aanwezig hebben ‘jammers’ (art. 10.9.1 (oud) Telecommunicatiewet) en voorhanden hebben valse identiteitskaart en rijbewijs (art. 231.2 Sr). 1. Bewijsklachten medeplegen schenden ambtsgeheim. 2. Bewijs- en kwalificatieklachten (gewoonte)witwassen. HR: art. 81.1 RO. Samenhan...

ECLI:NL:HR:2021:1799 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01491
Published on 30-11-2021
Poging tot zware mishandeling (art. 302.1 Sr), bedreiging (art. 285.1 Sr) en als ongewenst vreemdeling in Nederland verblijven (art. 197 Sr). Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 588.1.b.3 (oud) Sv. Bij politie opgegeven adressen van moeder en vriendin aan te merken als feitelijke woon- of verblijfplaats? Dagvaarding in h.b. is uitgereikt aan griffier, omdat van verdachte geen woon- of ...

ECLI:NL:HR:2021:1792 Hoge Raad, 30-11-2021, 21/00488
Published on 30-11-2021
Beschikking, klaagschrift ex art. 164.8 WVW 1994 strekkende tot teruggave van ingevorderd rijbewijs. OM-cassatie. Wanneer is sprake van ‘invordering’ a.b.i. art. 164.6 WVW 1994? Rb heeft geoordeeld dat onder ‘invordering’ moet worden verstaan de door opsporingsambtenaar gedane vordering tot overgifte van rijbewijs a.b.i. art. 164.1 WVW 1994, ongeacht of daarbij het rijbewijs ook feitelijk is ov...

ECLI:NL:HR:2021:1691 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01564
Published on 30-11-2021
Computervredebreuk, art. 138ab Sr. ‘Politiemol’ die informatie uit politiesysteem doorspeelt aan criminelen. Wederrechtelijk binnendringen in geautomatiseerd werk m.b.v. valse sleutel en door aannemen van valse hoedanigheid. 1. Is verdachte m.b.v. ’valse sleutel’ binnengedrongen? 2. Heeft verdachte ’valse hoedanigheid’ aangenomen? Verdachte, die beschikte over een gebruikersnaam en wachtwoord ...

ECLI:NL:HR:2021:1801 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01873
Published on 30-11-2021
Verkopen en aanwezig hebben van hennep, meermalen gepleegd (art. 3.B en 3.C Opiumwet), diefstal stroom d.m.v. verbreking (art. 311.1 Sr) en medeplegen valsheid in geschrift m.b.t. inkomensverklaring bij hypotheekaanvraag (art. 225.1 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen vervalsen inkomensverklaring en opzettelijk daarvan gebruik maken. 2. Is totale strafoplegging (12 maanden onvoorwaardelijke gevange...

ECLI:NL:HR:2021:1752 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/02947
Published on 30-11-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen. Is schatting van het d.m.v. of uit baten van het in strafzaak bewezenverklaarde gewoontewitwassen w.v.v. toereikend gemotiveerd? Hof heeft als zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat het d.m.v. of uit baten van bewezenverklaard gewoontewitwassen verkregen voordeel wordt geschat op een bedrag van € 1.281.126,27. Dit oordeel is kennelijk gebaseerd...

ECLI:NL:HR:2021:1791 Hoge Raad, 30-11-2021, 21/03332
Published on 30-11-2021
Uitlevering. Executie-uitlevering van opgeëiste persoon (Albanese nationaliteit) naar Albanië t.z.v. veroordeling voor fraudefeit. Middel over ontbrekende pleitnota. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1795 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01871
Published on 30-11-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen hennepteelt. Hoofdelijke betalingsverplichting opgelegd aan betrokkene en zijn echtgenote, art. 36e.7 Sr. Middel over hoofdelijke betalingsverplichting slaagt op gronden vermeld in HR:2021:1789 (samenhangende zaak van echtgenote van betrokkene, 20/01843 P). Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang voorts met 20/01841, 20/01869, 20/01870, 20/01873 en ...

ECLI:NL:HR:2021:1796 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01870
Published on 30-11-2021
Medeplegen hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en medeplegen diefstal stroom d.m.v. verbreking (art. 311 Sr) m.b.t. twee hennepkwekerijen. 1. Bewijsklachten medeplegen diefstal stroom. 2. Totale strafoplegging (12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf i.c.m. taakstraf) in drie gelijktijdig maar niet gevoegd behandelde zaken i.s.m. (ratio van) art. 9.4 Sr? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/0184...

ECLI:NL:HR:2021:1797 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01869
Published on 30-11-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Kon hof uitgaan van vier oogsten? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01841, 20/01843 P, 20/01870, 20/01871 P, 20/01873 en 20/01876.

ECLI:NL:HR:2021:1789 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01843
Published on 30-11-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen hennepteelt. Hoofdelijke betalingsverplichting opgelegd aan betrokkene en haar echtgenoot, art. 36e.7 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2015:878 m.b.t. mogelijkheid om in geval van ‘gemeenschappelijk voordeel’ hoofdelijke betalingsverplichting op te leggen. Oordeel hof dat betalingsverplichting hoofdelijk moet worden opgelegd is niet toereiken...

ECLI:NL:HR:2021:1798 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/01841
Published on 30-11-2021
Medeplegen hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en medeplegen diefstal stroom d.m.v. verbreking (art. 311 Sr) m.b.t. twee hennepkwekerijen. Bewijsklachten medeplegen diefstal stroom. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/01843 P, 20/01869 P, 20/01870, 20/01871 P, 20/01873 en 20/01876.

ECLI:NL:HR:2021:1750 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/02372
Published on 30-11-2021
Vordering b.p. Affectieschade, art. 6:107.1.b BW. Ernstig en blijvend letsel. Poging tot doodslag (art. 287 Sr) op A die daardoor hersentrauma oploopt, waarna zijn levensgezel B als b.p. affectieschade vordert. Onder affectieschade wordt verstaan schade i.v.m. verdriet om overlijden of door ernstig en blijvend letsel gekwetst raken van een naaste (vgl. HR:2019:793). Of een naaste aanspraak kan...

ECLI:NL:HR:2021:1800 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/00580
Published on 30-11-2021
Rijden terwijl overgifte van rijbewijs is gevorderd, art. 9.7 WVW 1994. Wanneer verliest de vordering tot overgifte van rijbewijs a.b.i. art. 164.1 WVW 1994 haar rechtskracht? Was rechtsplicht tot overgifte van rijbewijs vervallen, nu voorafgaand aan bewezenverklaarde bij niet-onherroepelijke veroordeling voor feit waarvoor overgifte was gevorderd aan verdachte geheel voorwaardelijk bevoegdheid...

ECLI:NL:HR:2021:1751 Hoge Raad, 30-11-2021, 20/02945
Published on 30-11-2021
Gewoontewitwassen van geldbedragen, personenauto’s en motoren, art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr. 1. Bewijsklacht. 2. Post Keskin. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. herhaald getuigenverzoek, omdat belang van verdediging bij horen getuige onvoldoende is onderbouwd. Afwijzing toereikend gemotiveerd? Gebruik van getuigenverklaringen voor het bewijs. Schending ondervragingsrecht?...

ECLI:NL:HR:1985:AC1589 Hoge Raad, 10-09-1985, 78486
Published on 29-11-2021
Boekjes (555 stuks), waarin naar verdachte weet of redelijkerwijs moet vermoeden beledigende uitlatingen voor Joden zijn opgenomen, ter openbaarmaking in voorraad hebben, art. 137e.1.2 Sr. 1. Heeft voorzitter hof de raadsman belet zijn pleitnota in haar geheel voor te dragen? 2. Grondslagverlating. Heeft hof grondslag tll. verlaten door woorden ‘’discriminatie van Joden’’ te lezen als ‘’discrim...

ECLI:NL:HR:2021:1701 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/01725
Published on 23-11-2021
Zonder vergunning een gewoonte maken van uitoefenen van bedrijf van betaaldienstverlener, art. 2:3a.1 Wft. Algemene beschouwingen over bewijs van “gewoonte”. Is sprake van maken van “gewoonte” van uitoefenen van bedrijf van betaaldienstverlener? Voor bewijs van “uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener” a.b.i. art. 2:3a. 2 Wft is vereist dat betreffende betaaldiensten niet slechts in...

ECLI:NL:HR:2021:1746 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/02847
Published on 23-11-2021
Mishandeling, begaan tegen haar echtgenoot, art. 300 en 304 Sr. Post-Keskin. Afwijzing van ttz. in h.b. gedaan getuigenverzoek (aangever), omdat noodzaak niet is gebleken. 1. Afwijzing toereikend gemotiveerd? 2. Gebruik van getuigenverklaringen voor het bewijs. Schending ondervragingsrecht? Ad 1. HR herhaalt de relevante overwegingen uit HR:2021:576 (post-Keskin) m.b.t. beoordeling van verzoeke...

ECLI:NL:HR:2021:1643 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/03977
Published on 23-11-2021
Poging doodslag door in 2017 in ‘s-Hertogenbosch kussens op hoofd van zijn 87-jarige moeder te drukken, op haar hoofd te gaan zitten en haar keel dicht te knijpen, art. 287 Sr. TBS met dwangverpleging. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2021:1705 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/03766
Published on 23-11-2021
Te hard rijden, art. 62 jo. bord A 1 bijlage I RVV 1990. Voldoet aantekening mondeling arrest van enkelvoudige kamer hof aan wettelijke eisen? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Aantekening mondeling arrest bevat niet de in art. 3 Regeling aantekening mondeling vonnis onder a, c, d, e en h genoemde gegevens en slechts voor een deel de onder j genoemde gegevens. Volgt vernietigin...

ECLI:NL:HR:2021:1642 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/03352
Published on 23-11-2021
Voorbereidingshandelingen invoer 100 kilo cocaïne (art. 10.5 jo. 10a.1.2 Opiumwet), medeplegen bedrijfsmatige hennepteelt (art. 3.B jo. 11.3 Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben vermalen hennep (art. 3.C Opiumwet). 1. Bewijsklachten voorbereidingshandelingen invoer cocaïne. Heeft verdachte opzet gehad op het binnen grondgebied van Nederland brengen van 100 kilo cocaïne? 2. Bewijsklachten me...

ECLI:NL:HR:2021:1641 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/03232
Published on 23-11-2021
Zedenzaak. Ontucht met 10-jarige kleindochter door 67-jarige verdachte tijdens het oppassen (meermalen gepleegd), art. 244, 247 en 248 Sr. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster voldoende steun in verklaringen van haar ouders? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1706 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/02866
Published on 23-11-2021
Wederspannigheid met lichamelijk letsel tot gevolg, art. 181.1 jo. 180 Sr. Strafmotivering (voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand en taakstraf van 30 uren, subsidiair 15 dagen hechtenis). Kon hof bij strafoplegging betrekken dat verdachte eerder is veroordeeld voor strafbare feiten? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Door hof meegewogen eerdere veroordeling was nog niet onh...

ECLI:NL:HR:2021:1741 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/00980
Published on 23-11-2021
Begunstiging door maken van filmpjes en afleggen van een onjuiste verklaring tegenover politie, art. 189.1.1 Sr. Is verdachte behulpzaam geweest in ontkomen aan nasporing van en/of aanhouding door politie? O.g.v. wetsgeschiedenis bij art. 189.1 Sr en mede gelet op bestaan van andere strafbaarstellingen, moet worden aangenomen dat art. 189.1.1 Sr ertoe strekt te voorkomen dat politie of justitie...

ECLI:NL:HR:2021:1747 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/02278
Published on 23-11-2021
Doodslag op echtgenote (art. 287 Sr) en haar ongeboren kind (art. 287 jo. 82a Sr) op 27/28 februari 2019 te Leens. 1. Opzet op de dood van het ongeboren kind? 2. Is voor doodslag op een ongeboren kind opzet op de levensvatbaarheid van de vrucht vereist? 3. Samenloop bij gevolgdelict. Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57 Sr? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2003:AE9049 m.b.t. voor...

ECLI:NL:HR:2021:1745 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/02689
Published on 23-11-2021
Aanwezig hebben van 155 hennepplanten in huurwoning van in Suriname verblijvende moeder van verdachte waarin verdachte 3 à 4 keer per week verblijft (art. 3.C Opiumwet) en diefstal van stroom t.b.v. hennepkwekerij (art. 310 Sr). Bewijsklacht plegen diefstal van elektriciteit. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat verdachte zelf stroom heeft weggenomen? Bewezenverklaring houdt in dat verdach...

ECLI:NL:HR:2021:1704 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/03767
Published on 23-11-2021
Te hard rijden, art. 62 jo. bord A 1 bijlage I RVV 1990. Voldoet aantekening mondeling arrest van enkelvoudige kamer hof aan wettelijke eisen? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Aantekening mondeling arrest bevat niet de in art. 3 Regeling aantekening mondeling vonnis onder a, c, d, e en h genoemde gegevens en slechts voor een deel de onder j genoemde gegevens. Volgt vernietigin...

ECLI:NL:HR:2021:1703 Hoge Raad, 23-11-2021, 19/05145
Published on 23-11-2021
Profijtontneming, hof heeft OM ex art. 74 AWR n-o verklaard in vordering tot ontneming van w.v.v. na veroordeling t.z.v. witwassen in strafzaak. OM-cassatie. Reikwijdte art. 74 AWR. Is ’s hofs oordeel dat ervan moet worden uitgegaan dat de contante gelden waarvoor geen legale bron is gebleken, zijn voortgevloeid uit delicten die bij de belastingwet strafbaar zijn gesteld, begrijpelijk? Art. 74 ...

ECLI:NL:HR:2021:1742 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/01689
Published on 23-11-2021
Schuldheling, art. 417bis Sr. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.b Sv. Hof gaat niet in op verweer dat verdachte ervan uitging dat hij rechtsgeldig hoger beroep had ingesteld door tegen Pr te zeggen dat hij hoger beroep instelt. HR: Als duidelijk en gemotiveerd het verweer is gevoerd dat een termijn voor het instellen van een rechtsmiddel ...

ECLI:NL:HR:2021:1709 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/01610
Published on 23-11-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op stoffelijke overschotten van katten en haas onder klager t.z.v. verdenking van overtreding art. 3 Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Alkmaar. Ontvankelijkheid cassatieberoep i.v.m. onttrekking aan het verkeer van stoffelijke overschotten in strafzaak tegen klager. Bij stukken van geding bevindt zich een afschrift van uitspraak Rb in strafzaak tegen klage...

ECLI:NL:HR:2021:1710 Hoge Raad, 23-11-2021, 19/05774
Published on 23-11-2021
Medeplegen opzetheling, art. 416 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 4 weken, waarvan 2 weken voorwaardelijk). Kon hof bij strafoplegging betrekken dat verdachte eerder is veroordeeld voor soortgelijk strafbaar feit? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Door hof meegewogen eerdere veroordeling was nog niet onherroepelijk t.t.v. begaan onderhavig feit, zodat strafoplegging onto...

ECLI:NL:HR:2021:1702 Hoge Raad, 23-11-2021, 19/04933
Published on 23-11-2021
Voorhanden hebben patronen (art. 26.1 WWM) en boksbeugel (art. 13.1 WWM) en medeplegen gewoontewitwassen van panden door growshopexploitant (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Verjaring WWM feiten begaan op 15-4-2008, art. 70.1.2 jo. 72.2 Sr. 2. Algemene beschouwingen over bewijs van “gewoonte”. Is sprake van maken van “gewoonte” van witwassen? Ad 1. M.b.t. WWM feiten is het recht tot strafvord...

ECLI:NL:HR:2021:1708 Hoge Raad, 23-11-2021, 20/01850
Published on 23-11-2021
Moord door in 2013 in Rotterdam met vuurwapen kogels in hoofd en lichaam van zijn zakenpartner en vriend te schieten, nadat hij heeft ontdekt dat zijn vrouw een heimelijke relatie heeft met slachtoffer, art. 289 Sr. 1. Bewijsklachten. 2. Duur gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f.5 en 88 Sr. Kon hof totale duur van gijzeling op 365 dagen bepalen? Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR: ...

ECLI:NL:HR:2021:1744 Hoge Raad, 23-11-2021, 19/05633
Published on 23-11-2021
Profijtontneming, w.w.v. uit verduistering. Had hof ex art. 36e.9 Sr aan benadeelde toegekende vordering, v.zv. deze door voormalige echtgenoot van betrokkeneis voldaan, in mindering moeten brengen op w.v.v.? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:124 m.b.t. toepassing van art. 36e.9 Sr bij betaling van benadeelde door medeschuldenaar. Een en ander geldt ook als betaling door medeschuld...

ECLI:NL:HR:2021:1711 Hoge Raad, 23-11-2021, 19/01551
Published on 23-11-2021
Medeplegen uitkeringsfraude, art. 227b Sr. Bewijsklachten over a. opzet verdachte op kwaliteit die zijn ex-vrouw had i.v.m. haar bijstandsuitkering en op het door haar schenden van haar inlichtingenplicht, en b. voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01623 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2021:1743 Hoge Raad, 23-11-2021, 19/05632
Published on 23-11-2021
Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr) en verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr). Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Maximale duur van gijzeling. Kon hof totale duur van gijzeling op 365 dagen bepalen? HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van ten hoogste 1 jaar kan worden toegepast, waarbij ...

ECLI:NL:HR:1992:ZC9049 Hoge Raad, 23-06-1992, 91.972
Published on 18-11-2021
Ontucht (meermalen gepleegd) met 14-jarig nichtje dat tijdens paasvakantie bij 44-jarige verdachte logeert, art. 249.1 Sr. Was nichtje ‘’telkens aan zijn zorg toevertrouwd’’ a.b.i. art. 249.1 Sr? Hof heeft zonder blijk te geven van onjuiste rechtsopvatting uit bewijsmiddelen kunnen afleiden dat 14-jarig meisje met goedvinden van haar ouders tijdens paasvakantie heeft gelogeerd bij zuster van ha...

ECLI:NL:HR:1998:ZD1191 Hoge Raad, 30-06-1998, 107.189
Published on 18-11-2021
Medeplegen (poging) invoer en uitvoer cocaïne (art. 2.A Opiumwet), deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr), valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) en overtredingen WWM. Fenomeen van kroongetuige. 1. HR wijdt voorafgaande beschouwingen aan toelaatbaarheid van kroongetuige. 2. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM, omdat afspraken met kroongetuigen onrechtmatig zijn. 3. Verzoek tot kennisn...

ECLI:NL:HR:2021:1674 Hoge Raad, 16-11-2021, 20/01163
Published on 16-11-2021
Oostburgse cafémoord. Begunstiging door als bestuurder van de vluchtauto op te treden, art. 189.1.1 Sr. 1. Bewijsklacht opzet. Kan alleen tot opzet a.b.i. art. 189.1.1 Sr worden gekomen indien verdachte wist dat er misdrijf was gepleegd en dat degene die hij hielp daarbij betrokken was? 2. Beroep op strafuitsluitingsgrond van art. 189.3 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1696 Hoge Raad, 16-11-2021, 20/03034
Published on 16-11-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv onder klaagster op woning van een derde beslagene (echtgenoot van klaagster) t.z.v. verdenking van witwassen en deelname aan criminele organisatie, welke woning in overleg met OM is verkocht onder de voorwaarde dat de overwaarde zou worden gestort op de rekening van OM. Rb heeft klaagster n-o verklaard omdat bij een zekerheidstelling a.b.i. art. 118a Sv het beslag ...

ECLI:NL:HR:2021:1688 Hoge Raad, 16-11-2021, 20/02880
Published on 16-11-2021
Beklag ex art. 552b Sv, beslag ex art. 94 Sv op auto met gestolen onderdelen onder klaagster i.h.k.v. strafzaak tegen haar broer, waarna auto in die strafzaak aan het verkeer is onttrokken. Afwijzing van een verzoek om een geldelijke tegemoetkoming, art. 33c.2 Sr jo. art. 36b.2 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:1156 m.b.t. beoordeling van de vraag of eigenaar van het voorwerp d...

ECLI:NL:HR:2021:1675 Hoge Raad, 16-11-2021, 20/01655
Published on 16-11-2021
Rijden onder invloed van alcohol en cocaïne, art. 8.2.b WVW 1994. Heeft hof nagelaten (gemotiveerd) te beslissen op aanhoudingsverzoek dat ttz. in hoger beroep door raadsman is gedaan teneinde 5-jaarstermijn van recidiveregeling van art. 123b WVW 1994 te laten verstrijken, zodat verdachte zijn rijbewijs niet kwijtraakt? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1687 Hoge Raad, 16-11-2021, 20/01614
Published on 16-11-2021
Beklag ex art. 552b Sv, beslag ex art. 94 Sv op auto met gestolen onderdelen onder klaagster i.h.k.v. strafzaak tegen haar partner, waarna auto in die strafzaak aan het verkeer is onttrokken. Afwijzing van verzoek om geldelijke tegemoetkoming, art. 33c.2 Sr jo. art. 36b.2 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:1156 m.b.t. beoordeling van de vraag of eigenaar van het voorwerp door on...

ECLI:NL:HR:2021:1699 Hoge Raad, 16-11-2021, 20/02931
Published on 16-11-2021
Beklag, beslag ex 94a.3 Sv op auto en geldbedrag (€ 880) en ex art. 94 Sv op dit geldbedrag onder klager t.z.v. verdenking van 2 woninginbraken strekkende tot bewaring van recht van verhaal voor op te leggen schadevergoedingsmaatregel. Had Rb moeten onderzoeken of beslag in overeenstemming is met eisen van proportionaliteit en subsidiariteit? Bij beoordeling van klaagschrift van beslagene dat i...

ECLI:NL:HR:2021:1700 Hoge Raad, 16-11-2021, 20/03621
Published on 16-11-2021
Medeplegen doodslag in Amsterdam Zuidoost met vuurwapen, art. 287 Sr. Bewijsklacht medeplegen doodslag. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2014:3474 m.b.t. afbakening medeplegen en medeplichtigheid en uit HR:1997:ZD0733 m.b.t. uitblijven verklaring verdachte voor omstandigheid die voor bewijs redengevend kan worden geacht. ‘s Hofs oordeel dat feiten en omstandigheden in onderling verband...

ECLI:NL:HR:2021:1698 Hoge Raad, 16-11-2021, 21/01552
Published on 16-11-2021
Gekwalificeerde doodslag door in 2017 in Maastricht bij woninginbraak 82-jarige vrouw meermalen met mes in haar hals te steken, art. 288 Sr. TBS met dwangverpleging opgelegd. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2021:1697 Hoge Raad, 16-11-2021, 21/00509
Published on 16-11-2021
Medeplegen poging doodslag door in 2019 in Breda een ander, die bij bushok op de grond ligt, meermalen tegen zijn hoofd te trappen, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2021:1663 Hoge Raad, 09-11-2021, 20/02156
Published on 09-11-2021
Poging tot doodslag, art. 287 Sr. Klachten over afwijzing verzoeken tot schorsing dan wel opheffing voorlopige hechtenis en redelijke termijn in h.b. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1662 Hoge Raad, 09-11-2021, 20/02775
Published on 09-11-2021
Poging tot doodslag, art. 287 Sr. Motivering van beslissingen inzake voorlopige hechtenis. 1. Afwijzing verzoeken tot schorsing dan wel opheffing van voorlopige hechtenis voldoende gemotiveerd? 2. HR ziet aanleiding enkele opmerkingen te maken over motiveringsplicht bij beslissingen m.b.t. voorlopige hechtenis. Art. 5.1.a en 5.1.c EVRM. Ad 1. Verdachte mist vereist belang bij bespreking van kla...

ECLI:NL:HR:2021:1661 Hoge Raad, 09-11-2021, 19/05686
Published on 09-11-2021
Caribische zaak. Medeplegen van opzettelijke invoer van marihuana (art. 4.1 jo. 11.2 Opiumwet 1960 BES) en van voorhanden hebben van munitie (art. 3.1 jo. 11 Vuurwapenwet BES) op Bonaire. Motivering van beslissingen inzake voorlopige hechtenis. 1. Bewijsklacht opzet op invoer van marihuana en voorhanden hebben van munitie. 2. Door hof gegeven bevel gevangenneming toereikend gemotiveerd? Ad 1. U...

ECLI:NL:HR:2021:1593 Hoge Raad, 02-11-2021, 19/00531
Published on 02-11-2021
Medeplegen poging tot afpersing gedurende voor nachtrust bestemde tijd op openbare weg door ’s nachts op straat een voorbijganger met geweld te sommeren geld af te staan en te pinnen, art. 317.3 jo. 312.2.1 en 312.2.2 Sr. 1. Grondslagverlating. Heeft hof grondslag tll. verlaten door in kwalificatie en strafmotivering op te nemen dat afpersing op openbare weg heeft plaatsgevonden, terwijl deze s...

ECLI:NL:HR:2021:1629 Hoge Raad, 02-11-2021, 19/00413
Published on 02-11-2021
Medeplegen poging tot afpersing gedurende voor nachtrust bestemde tijd op openbare weg door ’s nachts op straat een voorbijganger met geweld te sommeren geld af te staan en te pinnen, art. 317.3 jo. 312.2.1 en 312.2.2 Sr. Bewijsklachten. Verweer t.a.v. medeplegen, uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. camerabeelden en denaturering verklaring van verdachte. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19...

ECLI:NL:HR:2021:1627 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/02494
Published on 02-11-2021
Opzettelijk gebruik maken van vals Italiaans rijbewijs, door hof gekwalificeerd als opzettelijk gebruik maken van vals geschrift a.b.i. art. 225.1 Sr als ware het echt en onvervalst (art. 225.2 Sr). 1. Art. 225 Sr of art. 231 Sr van toepassing? Is een rijbewijs uit een andere EU-lidstaat een identiteitsbewijs a.b.i. art. 231 Sr als de houder niet in Nederland woont? 2. Is art. 231 Sr t.o.v. a...

ECLI:NL:HR:2021:1623 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/03323
Published on 02-11-2021
Medeplegen diefstal, art. 311.1.4 Sr. Ontoereikende strafmotivering (gevangenisstraf van 6 weken, waarvan 3 weken voorwaardelijk). Hof heeft door vonnis van Pr te bevestigen overwogen dat een taakstraf niet aan de orde was, omdat verdachte niet in Nederland woonde en naar eigen zeggen in Nederland slechts op vakantie was. In hoger beroep is aangevoerd dat verdachte zich inmiddels in Nederland h...

ECLI:NL:HR:2021:1592 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/02747
Published on 02-11-2021
Belediging van ambtenaar, meermalen gepleegd, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Is verbalisant beledigd door de in enkelvoud geuite woorden “arrogante kankerlijer”? De juistheid van de stelling dat uit de gebruikte bewijsmiddelen de tlgd. belediging van verbalisant niet kan worden afgeleid, kan in het midden blijven. Ook als deze klacht gegrond zou zijn, leidt dit bij gebrek aan belang niet tot cassatie...

ECLI:NL:HR:2021:1628 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/02078
Published on 02-11-2021
Oplegging TBS met dwangverpleging t.z.v. o.m. zware mishandeling (art. 302.1 Sr). Weigerende observandus. Klachten over de vaststelling van een ziekelijke stoornis bij verdachte t.t.v. het tlgd en de motivering van de oplegging van de maatregel TBS met dwangverpleging, mede in het licht van hetgeen de verdediging heeft aangevoerd. HR: art. 81.1 RO met verwijzing naar EHRM 13 November 2012, nr....

ECLI:NL:HR:2021:1569 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/02026
Published on 02-11-2021
Wederspannigheid, art. 180 Sr. Waren verbalisanten bij de aanhouding van verdachte in rechtmatige uitoefening van hun bediening? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2014:2919 m.b.t. de vraag of ambtenaar werkzaam is in rechtmatige uitoefening van zijn bediening. De verwerping van het verweer dat verbalisanten bij de aanhouding van verdachte niet in rechtmatige uitoefening van hun functie ...

ECLI:NL:HR:2021:1591 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/01668
Published on 02-11-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder ander. Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 450.1.b Sv. Kan brief van vertegenwoordiger van klager worden opgevat als bijzondere schriftelijke volmacht om namens klager beroep in cassatie in te stellen? HR: Om de redenen vermeld in CAG is het ingestelde cassatieberoep niet-ontvankelijk. CAG: Gemachtigde vertegenwoordiger in de zin van art. 450.1.b Sv ...

ECLI:NL:HR:2021:1568 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/01642
Published on 02-11-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder ander dan klager i.h.k.v. onderzoek naar oplichting van banken. Schriftelijke afdoening klaagschrift zonder openbare behandeling i.v.m. COVID-19 (corona). O.g.v. art. 23.2 Sv moeten door raadkamer het OM, verdachte en andere procesdeelnemers worden gehoord, althans hiertoe worden opgeroepen, tenzij anders voorgeschreven. O.g.v. art. 552a.7 Sv dient kla...

ECLI:NL:HR:2021:1551 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/00700
Published on 02-11-2021
Ontucht met 7-jarig meisje in zwembad van vakantiepark, meermalen gepleegd, art. 247 (oud) Sr. Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57 Sr? Belang bij cassatie? HR: 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1594 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/03435
Published on 02-11-2021
Feitelijke aanranding van de eerbaarheid door als toiletmedewerker op station in billen van 13-jarig meisje te knijpen, art. 246 Sr. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster voldoende steun in verklaringen van verdachte en vriendin van aangeefster en beschrijving door opsporingsambtenaar van camerabeelden? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BM2452...

ECLI:NL:HR:2021:1553 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/03303
Published on 02-11-2021
Rijden met vals kenteken, art. 41.1.d WVW 1994. Motivering verbeurdverklaring auto in het licht van draagkrachtverweer, art. 24 jo. 33.2 Sr. Heeft hof voldoende gemotiveerd aangegeven hoe het rekening heeft gehouden met draagkracht van verdachte t.a.v. verbeurdverklaring? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1571 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/02248
Published on 02-11-2021
Medeplegen opzettelijk aanwezig hebben hennep, art. 3.C Opiumwet. Middel klaagt over afwijking uos m.b.t. wetenschap aanwezigheid hennep in pand waar hij zich bevond en ‘beschikkingsmacht’ over die hennep. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/02074.

ECLI:NL:HR:2021:1570 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/02074
Published on 02-11-2021
Medeplegen van opzettelijk aanwezig hebben hennep, art. 3.C Opiumwet. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman ttz. in hoger beroep op de grond dat verdachte mogelijk geen weet heeft van zitting, door hof afgewezen met overweging dat niet aannemelijk is geworden dat verdachte daadwerkelijk in feitelijke onmogelijkheid is om aanwezig te zijn. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:1158 en...

ECLI:NL:HR:2021:1496 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/01982
Published on 02-11-2021
Eendaadse samenloop van verkrachting (art. 242 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). Vordering benadeelde partij t.z.v. immateriële schade. Is sprake van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106.b BW? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 en HR:2019:376 m.b.t. aantasting in persoon ‘op andere wijze’. Hof heeft geoordeeld dat aard en ernst van bewezenverklaarde verkr...

ECLI:NL:HR:2021:1625 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/01974
Published on 02-11-2021
Gewapende overval op bungalowpark in Nunspeet in 2018. Medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr) en medeplegen afpersing (art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr). 1. Afwijzing voorafgaand aan tz. in hoger beroep per e-mail gedaan en ttz. in h.b. herhaald voorwaardelijk verzoek tot horen van medeverdachte als getuige, omdat noodzaak daartoe ontbreekt. Afwijzing in arrest toereikend gemotiveerd? Schend...

ECLI:NL:HR:2021:1626 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/02020
Published on 02-11-2021
Gewapende overval op bungalowpark in Nunspeet in 2018. Medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr) en medeplegen afpersing (art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr). 1. Afwijzing ttz. in hoger beroep gedaan voorwaardelijk verzoek tot horen van medeverdachte als getuige, omdat noodzaak daartoe ontbreekt. Afwijzing in arrest toereikend gemotiveerd? Schending ondervragingsrecht? 2. Meerdaadse samenloop a.b...

ECLI:NL:HR:2021:1573 Hoge Raad, 02-11-2021, 21/03135
Published on 02-11-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hond onder klaagster na bijtincident waarbij 6-jarig kind in been is gebeten. 1. Kan Rb zelf een strafvorderlijk belang aannemen, als OvJ van oordeel is dat dit belang er niet is en hond retour kan? 2. Kan beklagrechter voorwaarden verbinden aan teruggave van inbeslaggenomen voorwerp? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823 m.b.t. aan te legg...

ECLI:NL:HR:2021:1497 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/03698
Published on 02-11-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager t.z.v. verdenking overtreding Wegenverkeerswet 1994. Schriftelijke afdoening klaagschrift zonder openbare behandeling i.v.m. COVID-19 (corona). O.g.v. art. 23.2 Sv moeten door de raadkamer het OM, de verdachte en andere procesdeelnemers worden gehoord, althans hiertoe worden opgeroepen, tenzij anders voorgeschreven. O.g.v. art. 552a.7 Sv dient k...

ECLI:NL:HR:2021:1572 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/02663
Published on 02-11-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op 3 personenauto’s onder echtgenoot klaagster t.z.v. verdenking van fraude-feiten, witwassen en overtreding Opiumwet. Is buiten redelijke twijfel dat klaagster eigenaar is van auto’s, nu kentekens op naam van klaagster staan? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2144 m.b.t. te hanteren maatstaf indien ex art. 94a Sv beslag rust op inbeslaggenomen voorwer...

ECLI:NL:HR:2021:1552 Hoge Raad, 02-11-2021, 20/02297
Published on 02-11-2021
Bedreiging (art. 285.1 Sr) en belediging van ambtenaar, meermalen gepleegd (art. 266.1 jo. 267.2 Sr). Vordering tot tenuitvoerlegging en bevelen van vervangende hechtenis die duur van niet tenuitvoergelegde vrijheidsstraf overstijgt, art. 6:6:21 Sv en 22d Sr. Omzetting 2 weken voorwaardelijke gevangenisstraf in taakstraf van 60 uren, subsidiair 30 dagen hechtenis. O.g.v. art. 6:6:21.1 Sv kan re...

ECLI:NL:HR:2021:1624 Hoge Raad, 02-11-2021, 18/04784
Published on 02-11-2021
Voorhanden hebben busjes pepperspray (art. 26.1 WWM) en valsheid in geschrift m.b.t. uitkeringsformulieren en salarisspecificatie (art. 225.1 Sr). 1. Bewijsklacht t.a.v. voorhanden hebben busjes pepperspray. Zijn busjes pepperspray bestemd voor het treffen van personen met een giftige, verstikkende, weerloosmakende en/of traanverwekkende stof? 2. Schending nemo tenetur-beginsel door aan bewezen...

ECLI:NL:HR:1987:AD0022 Hoge Raad, 27-10-1987, 81.755
Published on 26-10-2021
Ter verspreiding in voorraad hebben van geschrift (“Sechs Millionen Juden vergast-verbrannt?”) met beledigende uitlating voor groep mensen (Joden) wegens hun ras, art. 137e.1.2 Sr. 1. Verweer dat bestanddelen van art. 137e Sr niet aanwezig zijn vanwege ontbreken van oorzakelijk verband tussen enerzijds beledigende uitlating en anderzijds ras van beledigde mensen. Heeft Hof gehele inhoud van het...

ECLI:NL:HR:2021:1563 Hoge Raad, 19-10-2021, 20/02584
Published on 19-10-2021
Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225 Sr) en oplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr). Middelen over 1. afwijking u.o.s. inhoudende dat verdachte recht had op betalingen zoals door hem zijn gedeclareerd voor zijn werkzaamheden, 2. afwijzing (voorwaardelijk) getuigenverzoek en 3. bewijsvoering oplichting. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1554 Hoge Raad, 19-10-2021, 21/02904
Published on 19-10-2021
Beklag ex art. 12 Sv over de niet-vervolging van (demissionair) minister-president en (demissionair) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor beweerdelijk gepleegde ambtsmisdrijven a.b.i. art. 76.1 RO. Hof heeft de zaak op voet van art. 13a Sv naar de HR verwezen op grond dat beklag betrekking heeft op ambtsmisdrijven. O.g.v. art. 119 Gw, art. 76.1 RO en art. 4.1 Wet ministeriële ver...

ECLI:NL:HR:2021:1566 Hoge Raad, 19-10-2021, 20/02954
Published on 19-10-2021
Jeugdzaak. Openlijke geweldpleging, art. 141 Sr. Voetbalsupportersgeweld. Heeft verdachte bijdrage van voldoende gewicht geleverd aan geweld? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1567 Hoge Raad, 19-10-2021, 19/03816
Published on 19-10-2021
Medeplegen diefstal van horloge, art. 311.4 Sr. Bewijsklacht medeplegen. Kan verdachte, die niet bij de uitvoering van strafbare feit was betrokken, worden aangemerkt als medepleger? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1555 Hoge Raad, 19-10-2021, 19/04934
Published on 19-10-2021
Deelneming aan criminele organisatie die zich bezig hield met invoer van cocaïne (art. 11b Opiumwet), verschillende overtredingen Opiumwet (artt. 2, 10 en 10a Opiumwet), omkoping douaneambtenaren (art. 177.1 Sr) en voorhanden hebben wapens en munitie (art. 26 jo. art. 55 WWM). Middelen over 1. opzet op voorbereiden en/of bevorderen van invoeren van ongeveer 20 kg cocaïne, 2. voorbereiding van O...

ECLI:NL:HR:2021:1556 Hoge Raad, 19-10-2021, 19/04967
Published on 19-10-2021
Deelneming aan criminele organisatie die zich bezig hield met invoer van cocaïne (art. 11b Opiumwet), verschillende overtredingen Opiumwet (artt. 2, 3 10, 10a en 11a Opiumwet) en omkoping douaneambtenaren (art. 177.1 Sr). Middel over uos m.b.t. straftoemeting. Dient vrijwillige terugtred in opgelegde straf te worden verdisconteerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04934, 19/05030, 19/05072 en...

ECLI:NL:HR:2021:1557 Hoge Raad, 19-10-2021, 19/05030
Published on 19-10-2021
Deelneming aan criminele organisatie die zich bezig hield met invoer van cocaïne (art. 11b Opiumwet), medeplegen van voorbereiden of bevorderen van Opiumwetdelicten (art. 10a Opiumwet), als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze gedaan wordt teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen of na te laten, meermalen gepleegd (art. 363 Sr) en voorhanden hebben wapen (art. 26 jo. a...

ECLI:NL:HR:2021:1558 Hoge Raad, 19-10-2021, 19/05072
Published on 19-10-2021
Medeplegen van voorbereiden of bevorderen van Opiumwetdelicten door verschaffen van gelegenheid en inlichtingen (art. 10a Opiumwet). Middelen klagen over bewezenverklaring, i.h.b. over medeplegen en voorwaardelijk opzet. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04967, 19/04934, 19/05030 en 19/05093.

ECLI:NL:HR:2021:1564 Hoge Raad, 19-10-2021, 19/05093
Published on 19-10-2021
Medeplegen invoer cocaïne in partij olijfolie (art. 2.A Opiumwet). Bewijsklachten medeplegen. Is sprake van medeplegen, nu verdachte niet de uitvoeringshandelingen heeft verricht die hij volgens tevoren gemaakt plan zou plegen? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2014:3474, HR:2015:718 en HR:2016:1316 m.b.t. afbakening tussen medeplichtigheid en medeplegen. Opvatting dat enkele omstandigh...

ECLI:NL:HR:2021:1560 Hoge Raad, 19-10-2021, 20/03208
Published on 19-10-2021
Medeplichtigheid aan opzettelijk telen van hennep door pand ter beschikking te stellen, art. 3.B Opiumwet en 48 Sr. Bewijsklacht medeplichtigheid. Kan opzet op medeplichtigheid hennepteelt uit bewijsvoering worden afgeleid? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2001:AD4372, inhoudende dat niet alleen moet worden bewezen dat verdachtes opzet was gericht op verschaffen van gelegenheid a.b.i. ...

ECLI:NL:HR:2021:1559 Hoge Raad, 19-10-2021, 21/01299
Published on 19-10-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hond onder klaagster t.z.v. verdenking van dierenmishandeling door ex-partner van klaagster waarmee zij nog samenwoont. Bevoegdheid Rb. Is Rb bevoegd tot behandeling klaagschrift a.b.i. art. 552a Sv, nu tegen vonnis waarbij inbeslaggenomen hond verbeurd is verklaard geen h.b. is ingesteld? HR ambtshalve: Uit door AG ingewonnen inlichtingen bij Rb blijkt dat hond ...

ECLI:NL:HR:2021:1565 Hoge Raad, 19-10-2021, 19/04277
Published on 19-10-2021
Gewelddadige overval in 2010 in Wehl door Poolse verdachten. Voortgezette handeling medeplegen vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr) en medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr) en voortgezette handeling medeplegen gijzeling (art. 282a.1 Sr) en medeplegen afpersing (art. 317.3 jo. 312.2.2 Sr). Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 588.2 (oud) Sv. Is dagvaarding in h.b. toegezonden aan...

ECLI:NL:HR:2021:1562 Hoge Raad, 19-10-2021, 20/01772
Published on 19-10-2021
Verkrachting (art. 242 Sr), opzettelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr), poging tot afpersing (art. 317 Sr) en poging tot diefstal met geweld (art. 312 Sr) onder strafverzwarende omstandigheid van art. 43a Sr (recidive binnen 5 jaren). 1. Kwalificatieklacht m.b.t. terminologie van art. 43a Sr. Heeft hof feiten kunnen kwalificeren als “terwijl nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert de schuldi...

ECLI:NL:HR:2021:1419 Hoge Raad, 19-10-2021, 20/01898
Published on 19-10-2021
(Poging tot) afpersing, meermalen gepleegd (art. 317 Sr), verkrachting (art. 242 Sr), brandstichting in cel (art. 157 Sr) en eenvoudige belediging van PI-medewerker (art. 266 Sr). TBS met dwangverpleging opgelegd. Beraadslaging in hoger beroep, art. 422.2 Sv. Heeft hof voldoende beraadslaagd n.a.v. onderzoek op eerdere inhoudelijke behandeling in h.b. (zaak is in h.b. 15 keer behandeld, waarvan...

ECLI:NL:HR:2021:1533 Hoge Raad, 19-10-2021, 21/03331
Published on 19-10-2021
Herziening. Medeplegen van in uitoefening van beroep of bedrijf telen van hennep, terwijl feit betrekking heeft op grote hoeveelheid hennep (art. 3.B Opiumwet). Kan anonieme brief worden aangemerkt als novum? Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat uit een bij aanvraag gevoegde anonieme brief (onder vermelding van (contact)gegevens van 2 personen di...

ECLI:NL:HR:2021:1550 Hoge Raad, 19-10-2021, 21/03106
Published on 19-10-2021
Herziening. Afpersing (art. 317.1 Sr), opzetheling (art. 416 Sr), verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr) en overtreding art. 5 WVW 1994. TBS met dwangverpleging opgelegd. Kan omstandigheid dat hof o.b.v. nieuwe deskundigenrapporten geen TBS zou hebben opgelegd worden aangemerkt als novum? Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat hof geen TBS...

ECLI:NL:HR:2021:1521 Hoge Raad, 19-10-2021, 20/03051
Published on 19-10-2021
Rijden tijdens ontzegging rijbevoegdheid (art. 9.1 WVW 1994) en rijden met ongeldig rijbewijs (art. 9.2 WVW 1994). Strafmotivering (gevangenisstraf van 8 weken, waarvan 4 weken voorwaardelijk), art. 359.6 Sv. HR: Op gronden als vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: In door hof bevestigde strafmotivering van Pr is niet tot uitdrukking gebracht dat straf wordt opgelegd die onvoorwaar...

ECLI:NL:HR:2021:1518 Hoge Raad, 19-10-2021, 19/04218
Published on 19-10-2021
Schuldheling door beschikbaar stellen bankrekening om voor 2 onbekend gebleven personen mogelijk te maken kortstondig een geldbedrag onder te brengen, art. 417bis.1 ahf en onder b Sr. 1. Heeft hof onjuiste uitleg gegeven aan bestanddeel ‘uit winstbejag? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR bepaalt dat met t...

ECLI:NL:HR:2021:1505 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/03635
Published on 13-10-2021
Werkzaam in maatschappelijke zorg ontucht plegen met cliënten door als werkleider bij een werkvoorziening, die gemeenten ondersteunt bij uitvoering van Participatiewet, gedurende lange periode seksuele relaties te onderhouden met 2 medewerkers, die vanwege hun verstandelijke beperking zijn aangewezen op Participatiewet, art. 249.2.3 Sr. Was verdachte werkzaam in maatschappelijke zorg? HR herhaa...

ECLI:NL:HR:2021:1490 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02828
Published on 12-10-2021
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden terwijl hij wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 36e.2.b jo. 36e.1.b Sv. Blijkt uit stukken dat is getracht dagvaarding in h.b. te betekenen op BRP-adres? Dagvaarding in h.b. is - na vergeefse aanbieding op adres A (nummer 1) - uitgereikt aan medewerker van OM met verzending va...

ECLI:NL:HR:2021:1417 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02652
Published on 12-10-2021
Mishandeling, begaan tegen haar kind, art. 304 Sr. Bewijsklachten en de vraag of de rechter in h.b., nu i.c. de Pr verdachte had vrijgesproken, ambtshalve de getuige/aangever had moeten oproepen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2021:1416 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02341
Published on 12-10-2021
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op aanhanger met 6 LED-schermen onder klager t.z.v. verdenking van diefstal, waarna OvJ voornemens is deze terug te geven aan belanghebbende (aangever van diefstal). Is belanghebbende ex art. 552a.5 Sv in de gelegenheid gesteld te worden gehoord en zelf klaagschrift in te dienen? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Uit de a...

ECLI:NL:HR:2021:1501 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/01911
Published on 12-10-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit diefstal en witwassen. 1. Heeft hof vastgesteld dat w.v.v. is verkregen d.m.v. of uit baten van “soortgelijke” feiten? Art. 36e.2 (oud) Sr. 2. Heeft hof bij schatting w.v.v. miskend dat omstandigheid dat goederen voorwerp zijn van witwassen niet meebrengt dat zij daardoor w.v.v. betreffen? Ad 1. Nu bewezenverklaarde feiten zijn begaan na 1-7-2011, zijn art. 36e.1 en...

ECLI:NL:HR:2021:1494 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/01813
Published on 12-10-2021
Zware mishandeling, art. 302.1 Sr. Post-Keskin. Afwijzing van ttz. in h.b. gedaan getuigenverzoek (aangever en 3 getuigen), omdat noodzaak niet is gebleken. 1. Afwijzing in tussenarrest toereikend gemotiveerd? 2. Gebruik van getuigenverklaringen voor het bewijs. Schending ondervragingsrecht? Ad 1. HR herhaalt de relevante overwegingen uit HR:2021:576 (post-Keskin) m.b.t. beoordeling van verzoe...

ECLI:NL:HR:2021:1477 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/05548
Published on 12-10-2021
Mensenhandel, meermalen gepleegd (art. 273f1 Sr) en medeplegen vervaardigen en bezit van kinderporno, meermalen gepleegd (art. 240b.1 Sr). Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Maximale duur van gijzeling. Kon hof totale duur van gijzeling op meer dan 360 dagen bepalen? Hof heeft verdachte schadevergoedingsmaatregelen opgelegd, bij gebreke van...

ECLI:NL:HR:2021:1492 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/01840
Published on 12-10-2021
Medeplegen van (gewoonte)witwassen, art. 420bis en 420ter Sr. Falende (bewijs)klachten o.m. m.b.t. medeplegen en grondslagverlating. HR: art. 81.1 RO. Terechte klacht over overschrijding inzendtermijn in cassatie. Samenhang met 19/01900 en 19/01785.

ECLI:NL:HR:2021:1491 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/01785
Published on 12-10-2021
Gewoontewitwassen (art. 420bis en 420ter Sr). Zijn salarisbetalingen o.g.v. een fictief dienstverband t.b.v. de verkrijging van een hypotheek afkomstig uit valsheid in geschrift? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:572 m.b.t. vraag wanneer voorwerpen afkomstig zijn uit enig misdrijf a.b.i. art. 420bis en 420ter Sr. Het hof heeft zijn oordeel dat de salarisbetalingen die verdachte hee...

ECLI:NL:HR:2021:1500 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/00959
Published on 12-10-2021
Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en diefstal d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). Kon hof schadevergoedingsmaatregel opleggen, nu hof benadeelde partij n-o heeft verklaard in haar vordering (onevenredige belasting van strafgeding)? Art. 36f Sr. In aanmerking genomen de inhoud van de door hof bedoelde verweren (van raadsman van verdachte), behoeft ‘s hofs kennelijke oordeel dat voldaan is aan het...

ECLI:NL:HR:2021:1499 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/00398
Published on 12-10-2021
Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2021:1509 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/01031
Published on 12-10-2021
Veroordeling wegens opiumwetdelicten en witwassen. Falende bewijsklachten witwassen, waaronder de klacht dat uit de aangetroffen leningovereenkomsten niet kan worden afgeleid dat sprake is geweest van een voorwerp (in dit geval geldbedragen) afkomstig uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met20/00941, 20/00897 (niet gepubliceerd) en 20/00896 (niet gepubliceerd).

ECLI:NL:HR:2021:1508 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/00941
Published on 12-10-2021
Veroordeling wegens opiumwetdelicten, witwassen en WWM. Falende (bewijs)klachten o.m. m.b.t. het oordeel dat verdachte medepleger is nu hij beschikte over de ‘alarmtelefoon’ die was gekoppeld aan een alarmsysteem in een hennepkwekerij; deelname aan een organisatie die tot doel heeft het ‘in de uitoefening van een beroep of bedrijf’ aanwezig hebben van hennep en straf(motivering) i.v.m. opmerkin...

ECLI:NL:HR:2021:1495 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/05118
Published on 12-10-2021
Medeplegen (poging tot) diefstal met braak (art. 311.1 Sr). 1. Heeft onderzoek op tz. in hoger beroep in het openbaar plaatsgevonden? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. P-v van tz. in h.b. houdt niet in dat onderzoek in het openbaar heeft plaatsgevonden. Gelet op omstandigheid dat p-v van tz. in h.b. in (gelijktijdig behandelde) za...

ECLI:NL:HR:2021:1507 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/05291
Published on 12-10-2021
Voorhanden hebben van vals identiteitsbewijs, art. 231 Sr. Art. 1 Wet op de Identificatieplicht. Art. 2 Paspoortwet. Is valse Iraakse identiteitskaart een identiteitsbewijs a.b.i. art. 231 Sr? ’s Hofs oordeel dat Iraakse identiteitskaart kan worden aangemerkt als een “identiteitsbewijs” a.b.i. art. 231 Sr is, gelet op hiervoor genoemde bepalingen en wetsgeschiedenis bij art. 231.1 Sr, niet begr...

ECLI:NL:HR:2021:1504 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/03093
Published on 12-10-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op panden in Amsterdam waarvan klaagster (vennootschap) eigenaar is t.z.v. verdenking van witwassen en deelneming aan criminele organisatie n.a.v. overboekingen van grote geldbedragen vanuit Turkije en Kosovo naar Nederland voor aanschaf van pand(en). Dient ook bij beslag ex art. 94 Sv te worden onderzocht of beslag in overeenstemming is met eisen van proportionalit...

ECLI:NL:HR:2021:1498 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/05075
Published on 12-10-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit Opiumwetdelicten. Zijn er “voldoende aanwijzingen” dat betrokkene wederrechtelijk voordeel heeft verkregen uit soortgelijke feiten? Art. 36e.2 (oud) Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:1523 m.b.t. onschuldpresumptie bij ontneming uit andere/soortgelijke feiten in de zin van art. 36e.2 Sr en HR:2013:BV9087 en HR:2002:AD7805 m.b.t. bewijsrechtelijke reg...

ECLI:NL:HR:2021:1415 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/04941
Published on 12-10-2021
Medeplegen opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden (art. 282.1 Sr) en medeplegen (gelegenheids)diefstal Iphone (art. 310 Sr). Bewijsklacht medeplegen diefstal Iphone. Uit bewijsvoering kan niet z.m. volgen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan medeplegen diefstal, in aanmerking genomen dat, gelet op wat hof heeft overwogen over omstandigheid dat spra...

ECLI:NL:HR:2021:1493 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/01900
Published on 12-10-2021
Met 19/01785 en 19/01840 samenhangende peek (geen schriftuur, beroep n-o).

ECLI:NL:HR:2021:1502 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02102
Published on 12-10-2021
Feitelijke aanranding van een aan zijn zorg toevertrouwde minderjarige (art. 246 jo. 248.2 Sr) en ontucht met minderjarige in hoedanigheid van sportmasseur/fysiotherapeut (art. 249 Sr). Bijzondere voorwaarde dat veroordeelde ervoor zorgt dat wanneer hij in een ruimte is met minderjarigen, hierbij altijd toezicht is van volwassene, die kennis draagt van veroordeling. Art. 14c.2.14 Sr. HR herhaal...

ECLI:NL:HR:2021:1503 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02523
Published on 12-10-2021
Overleggen van stukken in hoger beroep, art. 414.1 Sv. Verkrachting (meermalen gepleegd), art. 242 Sr. ’s Hofs beslissing om overleggen van prints van chatconversatie en opnames van chatgesprekken niet toe te staan toereikend gemotiveerd? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL7709, (in enigszins andere bewoordingen) inhoudende dat uitoefening van bevoegdheid om in h.b. nieuwe beschei...

ECLI:NL:HR:2021:1506 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/04448
Published on 12-10-2021
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden zonder rijbewijs op bromfiets, art. 107.1 WVW 1994. Dubbel verstek. 1. Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 36e.2.b jo. 36e.1.b Sv. Had afschrift van dagvaarding in h.b. moeten worden verzonden naar het in volmacht tot instellen van h.b. opgegeven adres? 2. Aanwezigheidsrecht, art. 36g.1.c Sv. Kan verzending naar in volmacht opgegeven adres ac...

ECLI:NL:HR:2021:1418 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/03679
Published on 12-10-2021
Post-Keskin. Veroordeling mishandeling echtgenoot en zijn 2 kinderen, art. 304.1 Sr. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot horen van twee minderjarige kinderen, omdat noodzaak daartoe niet is gebleken. 1. Verduidelijking vooropstelling uit HR:2017:1016 m.b.t. vereiste dat bewezenverklaring niet in beslissende mate op verklaring van niet ondervraagde getuige is gebaseerd. 2. Afwi...

ECLI:NL:HR:2021:1449 Hoge Raad, 12-10-2021, 19/05495
Published on 12-10-2021
Belediging ambtenaar in functie (art. 266.1 jo. 267.2 Sr) en wederspannigheid (art. 180 Sr). Is sprake van rechtmatige uitoefening van de bediening, nu verbalisanten onrechtmatig hebben gehandeld omdat er op moment van staandehouding van verdachte geen sprake was van redelijk vermoeden van schuld a.b.i. art. 27 Sv? Voor rechtmatige uitoefening van bediening is (bij staandehouding van een als ve...

ECLI:NL:HR:2021:1408 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02693
Published on 12-10-2021
Erfvredebreuk door als eigenaar van camping in Rijsbergen door gemeente opgelegd toegangsverbod te overtreden, art. 138.1 Sr. Is sprake van “wederrechtelijk” vertoeven a.b.i. art. 138.1 Sr? Art. 13b Woningwet. Art. 5:1 BW. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:1951:67 m.b.t. wederrechtelijk vertoeven in de zin van art. 138.1 Sr. Gemeente heeft o.g.v. art. 13b.2 Woningwet het beheer van de c...

ECLI:NL:HR:2021:1409 Hoge Raad, 12-10-2021, 20/02723
Published on 12-10-2021
Erfvredebreuk door als gemachtigde van hypotheekhouder van camping in Rijsbergen door gemeente opgelegd toegangsverbod te overtreden, art. 138.1 Sr. Is sprake van “wederrechtelijk” vertoeven, a.b.i. art. 138.1 Sr? Art. 13b Woningwet. Art. 5:1 BW. HR: art. 81.1 RO, mede gele op HR:2021:1408. Samenhang met 20/02693.

ECLI:NL:HR:2021:1445 Hoge Raad, 05-10-2021, 19/05817
Published on 05-10-2021
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/05811.

ECLI:NL:HR:2021:1443 Hoge Raad, 05-10-2021, 19/04963
Published on 05-10-2021
Poging zware mishandeling (art. 302.1 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). Vordering benadeelde partij. Proceskostenveroordeling a.b.i. art. 592a (oud) Sv, thans art. 532 Sv. Is hoogte van proceskostenveroordeling begrijpelijk, nu Hof een door b.p. gevorderd bedrag aan proceskosten toekent, dat afwijkt van liquidatietarieven? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 m.b.t. begroting v...

ECLI:NL:HR:2021:1414 Hoge Raad, 05-10-2021, 20/01099
Published on 05-10-2021
Profijtontneming. Cassatieberoep te laat ingesteld, art. 432.1.a jo. 511h Sv. Volgens art. 432.1.a jo. 511h Sv moet cassatieberoep worden ingesteld binnen 14 dagen na einduitspraak als betrokkene op tz. of nadere tz. is verschenen. Volgens stukken is betrokkene op tz. in h.b. verschenen. Daarom had cassatieberoep moeten worden ingesteld binnen 14 dagen na einduitspraak van hof van 5-3-2020. Ber...

ECLI:NL:HR:2021:1413 Hoge Raad, 05-10-2021, 20/00327
Published on 05-10-2021
Openlijke geweldpleging tegen personen en goederen (art. 141 Sr). Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over betrouwbaarheid getuigenverklaring. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2006:AU9130 m.b.t. selectie en waarderingsvrijheid van feitenrechter van beschikbaar feitenmateriaal en diens motiveringsplicht ex art. 359.2 Sv i.g.v. uos t.a.v. gebruikt bewijsmateriaal. De door hof voor bewijs ...

ECLI:NL:HR:2021:1412 Hoge Raad, 05-10-2021, 20/00299
Published on 05-10-2021
Geen middelen ingediend, beroep n-o. Samenhang met 20/00327.

ECLI:NL:HR:2021:1411 Hoge Raad, 05-10-2021, 19/04789
Published on 05-10-2021
Beklag, beslag ex art 94a Sv op geldbedrag (€ 227.270) dat in woning van klager is aangetroffen maar onder ander in beslag is genomen t.z.v. verdenking van overtreding van Opiumwet (strafzaak in België). Dient klager als eigenaar van geldbedrag te worden aangemerkt? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2144 m.b.t. te hanteren maatstaf indien ex art. 94a Sv beslag rust op inbeslaggenom...

ECLI:NL:HR:2021:1410 Hoge Raad, 05-10-2021, 19/04788
Published on 05-10-2021
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op geld dat in woning van vader van klager is aangetroffen maar onder een ander in beslag is genomen t.z.v. verdenking van overtreding van de Opiumwet. Middel over in zo’n geval toe te passen maatstaf. HR: art. 81.1. RO. Samenhang met 19/04789.

ECLI:NL:HR:2021:1444 Hoge Raad, 05-10-2021, 19/05811
Published on 05-10-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 en 36e.3 Sr. Kon hof de geldbedragen die voorwerp waren van witwassen aanmerken als w.v.v. uit witwassen? In strafzaak is bewezenverklaard dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen (meermalen gepleegd) van geldbedrag van € 38.257 in periode 1-1-2010 tot en met 9-5-2012. Hof heeft dat geldbedr...

ECLI:NL:HR:2021:1266 Hoge Raad, 05-10-2021, 20/02165
Published on 05-10-2021
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op navigatiesysteem en geld onder klager t.z.v. verdenking handel in gestolen auto-onderdelen en witwassen. Middelen over het herstellen van een misslag in een beschikking (‘herstelbeslissing’) en motivering ongegrondverklaring beklag ex art. 552a Sv. HR: art. 81.1.RO.

ECLI:NL:HR:2021:1265 Hoge Raad, 05-10-2021, 20/03071
Published on 05-10-2021
Economische zaak. Medeplegen van het uit de Gemeenschap uitvoeren en in de handel brengen van 1,5 kilogram van een materiaal bevattende ergotamine tartrate zonder over de daarvoor vereiste vergunning te beschikken (art. 2 Wet voorkoming misbruik chemicaliën). Bewijsklachten en klacht dat bewezenverklaarde geen strafbaar feit oplevert. HR: art. 81.1.RO.

ECLI:NL:HR:2021:1406 Hoge Raad, 05-10-2021, 20/02430
Published on 05-10-2021
Poging zware mishandeling (art. 302 Sr). 1. Voorafgaande beschouwingen waarin HR terugkomt op (categorische) verplichting tot ambtshalve oproepen van getuigen die in HR:1994:AB7528 was geformuleerd. 2. Afwijzing verzoek tot horen van getuige die bij RC is teruggekomen op belastende verklaring bij politie, op de grond dat noodzaak daartoe niet is gebleken. Ad 1. HR komt terug op eerdere rechtspr...

ECLI:NL:HR:2021:1394 Hoge Raad, 28-09-2021, 20/00621
Published on 29-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 20/00480, 20/00622 P en 20/00623.

ECLI:NL:HR:2021:1405 Hoge Raad, 28-09-2021, 21/00572
Published on 29-09-2021
Poging doodslag in 2018 in Heerlen door willekeurige voorbijganger met mes in bovenlichaam te steken, art. 287 Sr. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2021:1402 Hoge Raad, 28-09-2021, 21/01147
Published on 29-09-2021
Herziening. Opzettelijk onjuist doen van aangifte inkomstenbelasting, art. 69.2 AWR. Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat boekhouder in zijn bij de aanvraag gevoegde verklaring is teruggekomen op zijn voor bewijs gebruikte (bij FIOD afgelegde) belastende verklaring. HR stelt voorop dat aanvrager bij zijn aanvraag tot herziening aannemelijk moet m...

ECLI:NL:HR:2021:1391 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05701
Published on 29-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit meerdere hennepkwekerijen en deelname aan criminele organisatie. 1. Heeft betrokkene voordeel genoten uit misdrijven die binnen criminele organisatie door anderen zijn gepleegd? 2. Bewijsklacht. Heeft betrokkene vanaf 1-7-2013 w.v.v. genoten uit opbrengsten van hennepkwekerij in bepaalde woning? 3. Toerekening w.v.v. Heeft hof vastgestelde verdeelsleutel, waarmee 50...

ECLI:NL:HR:2021:1403 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05316
Published on 29-09-2021
Ontucht met 8-jarig en twee 9-jarige meisjes door 66-jarige verdachte in zijn woning, art. 247 Sr. 1. Gedragsvoorwaarde die in nauw verband staat met toezicht op naleving van (andere) bijzondere voorwaarden, art. 14c.2.14 Sr. Bijzondere voorwaarde “dat veroordeelde toestemming zal geven relevante referenten te raadplegen” voldoende precies geformuleerd? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gij...

ECLI:NL:HR:2021:1390 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05868
Published on 28-09-2021
Profijtontneming, w.v.v. uit meerdere hennepkwekerijen en deelname aan criminele organisatie. Is vaststelling van voordeelbedrag begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05436, 19/05515, 19/05652 en 19/05701 P.

ECLI:NL:HR:2021:1392 Hoge Raad, 28-09-2021, 19/05652
Published on 28-09-2021
Medeplegen witwassen van geldbedragen en boot (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en medeplegen valsheid in geschrift door gebruik te maken van valse facturen (art. 225.2 Sr). 1. Bewijsklacht witwassen. Is boot afkomstig uit enig misdrijf? 2. Bewijsklachten witwassen en valsheid in geschrift. Bewijsverweren toereikend gemotiveerd verworpen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05436, 19/05515, 19/...