Rulings Supreme Court

Here you will find an overview of recent rulings by the Dutch Supreme Court. The rulings are available in Dutch only.

ECLI:NL:HR:2020:525 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/01408
Published on 08-04-2020
Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. 1. Bewijsklacht. Heeft (enkelvoudige kamer) hof ten onrechte volstaan met opsomming van b.m. zonder daarbij aan die b.m. ontleende redengevende feiten en omstandigheden te vermelden? 2. Strafmotivering. Heeft hof in strijd met art. 359.6 Sv geen opgave van redenen gegeven die i.h.b. hebben geleid tot keuze van opleggen van vrijheidsbenemende straf (...

ECLI:NL:HR:2020:622 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/03841
Published on 07-04-2020
Beklag, beslag van i.h.k.v. rechtshulpverzoek van VS o.b.v. Rechtshulpverdrag tussen VS en Nederland inbeslaggenomen voorwerpen onder klager (Iraanse nationaliteit) t.z.v. verdenking van onrechtmatig uitvoeren van goederen van VS naar Iran. Art. 5.1.10 e.v. Sv. 1. Rechtshulpverdrag of Uitleveringsverdrag grondslag voor inbeslagname en overdracht van voorwerpen? 2. Beklag ten onrechte ongegrond ...

ECLI:NL:HR:2020:625 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/00140
Published on 07-04-2020
Verkrachting, art. 242 Sr. Oplegging TBS met dwangverpleging aan ‘weigerende observandus’, art. 37 (oud) en 37a (oud) Sr. Aanmerken van PBC-rapport als ‘een ander advies of rapport’ a.b.i. art. 37.3 (oud) Sr, terwijl het hof dit PBC-rapport kennelijk ook heeft aangemerkt als rapport over de reden van de weigering van medewerking aan het onderzoek, a.b.i. die bepaling. HR: Het hof heeft o.b.v. P...

ECLI:NL:HR:2020:620 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/05296
Published on 07-04-2020
Medeplegen van een lijk verbergen, wegvoeren en begraven met het oogmerk om het feit of de oorzaak van het overlijden te verhelen, art. 151 Sr. Ondervragingsrecht, art. 6.3.d EVRM. Vindt de verklaring van de niet-ondervraagde getuige voldoende steun in andere b.m.? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 18/05296 en 18/05443.

ECLI:NL:HR:2020:627 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/01052
Published on 07-04-2020
1. Medeplegen van opzettelijke overtreding van een in art. 5 Wet op de accijns opgenomen verbod en 2. opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, a.b.i. art. 225.1 Sr als ware het echt en onvervalst en opzettelijk een geschrift, a.b.i. art. 225.1 Sr, afleveren en voorhanden hebben, terwijl hij weet dat dit geschrift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst. Bewijsklacht da...

ECLI:NL:HR:2020:602 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/00880
Published on 07-04-2020
Art. 5 jo. 97 Wet op de Accijns. Bewijsklacht opzet op het medeplegen van het voorhanden hebben van een container met 5.990.160 onveraccijnsde sigaretten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 19/00880 en 19/01052.

ECLI:NL:HR:2020:621 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/05443
Published on 07-04-2020
Medeplegen van een lijk verbergen, wegvoeren en begraven met het oogmerk om het feit of de oorzaak van het overlijden te verhelen, art. 151 Sr. Ondervragingsrecht, art. 6.3.d EVRM. Vindt de verklaring van de niet-ondervraagde getuige voldoende steun in andere b.m.? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 18/05296 en 18/05443.

ECLI:NL:HR:2020:511 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/04822
Published on 07-04-2020
Smaad, art. 261.1 Sr. Heeft verdachte gehandeld “met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven” a.b.i. art. 261. Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:2848 m.b.t. ‘het kennelijke doel om ruchtbaarheid te geven’. Uit de bewijsvoering van het hof is niet af te leiden dat verdachte de brieven met daarin mededelingen over de aangever A, B, resp. C telkens heeft toeg...

ECLI:NL:HR:2020:524 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/01407
Published on 07-04-2020
Strafmotivering. Het hof heeft in strijd met art. 359.6 Sv in zijn uitspraak niet in het bijzonder de redenen opgegeven die hebben geleid tot het opleggen van een (onvoorwaardelijke) vrijheidsbenemende straf. Dat verzuim leidt o.g.v. art. 359.8 Sv tot nietigheid (vgl. ECLI:NL:HR:2016:2191). Volgt vernietiging en terugwijzing t.a.v. de strafoplegging. Samenhang tussen 19/01407, 19/01408 en 19/01...

ECLI:NL:HR:2020:624 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/03342
Published on 07-04-2020
Mishandeling, art. 300 Sr. Middelen over (1) afwijzing verzoeken tot het horen van getuigen en (2) verwerping verweer strekkende tot n-o OM omdat vervolgingsbeslissing in strijd met de Aanwijzing gebruik sepotgronden schending van het vertrouwensbeginsel zou opleveren. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:623 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/03920
Published on 07-04-2020
Vervolgingsuitlevering van opgeëiste persoon (Iraanse nationaliteit) aan de Verenigde Staten t.z.v. overtreding Amerikaanse sanctiewetgeving m.b.t. uitvoer van "dual-use goederen” naar Iran. 1. De politiek delict-exceptie en 2. Verwerping beroep op het “Blocking Statute” (een antiboycotverordening, EG-Verordening 2271/96). HR: Ad 1. Rb heeft geoordeeld dat de feiten waarvoor zij de uitlevering ...

ECLI:NL:HR:2020:569 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/01904
Published on 07-04-2020
Overtreding van art. 8.2 sub b WVW 1994. Art. 21.1 Besluit alcoholonderzoeken. Behoort het recht een keuze te maken uit ten minste drie laboratoria voor contra-expertise tot het stelsel van strikte waarborgen waarmee het onderzoek a.b.i. in art. 8 WVW 1994 moet zijn omringd? HR herhaalt dat van zo een onderzoek a.b.i. art. 8.2.b WVW 1994 slechts sprake is indien de strikte waarborgen zijn nagel...

ECLI:NL:HR:2020:523 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/03907
Published on 07-04-2020
Militaire zaak. Opzettelijke schending van een ambtsgeheim, art. 272.1 Sr. Uitleg van het bestanddeel ‘schenden’ a.b.i. art. 272 Sr. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat het ‘schenden’ van een geheim i.d.z.v. art. 272 Sr moet worden uitgelegd als het verstrekken van geheime gegevens aan een ander die tot kennisneming daarvan onbevoegd is. Gelet hierop geeft het oordeel van het hof dat verdachte zi...

ECLI:NL:HR:2020:435 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/05457
Published on 07-04-2020
Economische zaak. Opzettelijk gevaarlijke afvalstoffen, niet bruikbare stookolie (bunkerolie) inzamelen (art. 10.45 Wet milieubeheer) en afvalstoffen overbrengen van Nederland naar België zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming van de betrokken bevoegde autoriteiten (art. 10.60 Wet milieubeheer). Bewijsklachten, o.m. over de vraag of stookolie kan worden aangemerkt als (ge...

ECLI:NL:HR:2020:434 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/05440
Published on 07-04-2020
Economische zaak. Opzettelijk overtreding van een voorschrift gesteld bij of krachtens art. 10.37 Wet milieubeheer, begaan door een rechtspersoon, door afgifte van stookolie (debunkeren) die als brandstof voor een schip problemen opleverde. Middel over de vraag of de stookolie kan worden aangemerkt als (gevaarlijke) afvalstof i.d.z.v. de Wet milieubeheer. Voorts middelen over afwijzen verzoek t...

ECLI:NL:HR:2020:568 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/02521
Published on 07-04-2020
Een ander door een feitelijkheid, gericht tegen die ander, wederrechtelijk dwingen iets te dulden, art. 284.1.1. Sr. “Door een feitelijkheid wederrechtelijk dwingen” a.b.i. art. 284.1.1 Sr. Van door een feitelijkheid wederrechtelijk dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden a.b.i. art. 284 Sr kan slechts sprake zijn indien verdachte door die feitelijkheid opzettelijk heeft veroorzaakt dat...

ECLI:NL:HR:2020:433 Hoge Raad, 07-04-2020, 17/05582
Published on 07-04-2020
Economische zaak. Opzettelijke overtreding voorschrift ex. art. 10.45.1.ahf.b Wet milieubeheer, begaan door een rechtspersoon, door zonder vergunning niet bruikbare stookolie (bunkerolie) in te zamelen. Betreft de in tll. bedoelde stookolie een “afvalstof”? HR stelt voorop dat de tll. is toegesneden op art. 10.45.1 Wmb en dat ‘s hof uitgangspunt juist is dat voor de uitleg van het begrip ‘afva...

ECLI:NL:HR:2020:619 Hoge Raad, 07-04-2020, 18/05085
Published on 07-04-2020
OM-cassatie. (Schuld)witwassen, art. 420bis en 420quater Sr. Zijn door de overheid feitelijk gedoogde verdiensten uit drugstransporten aan te merken als ‘afkomstig uit enig misdrijf’ ex art. 420bis en 420quater Sr? Het hof heeft vastgesteld dat verdachte door opsporingsambtenaren is geselecteerd en vervolgens door een informant is benaderd om voor deze als tussenpersoon softdrugs te vervoeren e...

ECLI:NL:HR:2020:526 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/01409
Published on 07-04-2020
Strafmotivering. Het hof heeft in strijd met art. 359.6 Sv in zijn uitspraak niet in het bijzonder de redenen opgegeven die hebben geleid tot het opleggen van een (onvoorwaardelijke) vrijheidsbenemende straf. Dat verzuim leidt o.g.v. art. 359.8 Sv tot nietigheid (vgl. ECLI:NL:HR:2016:2191). Volgt vernietiging en terugwijzing t.a.v. de strafoplegging. Samenhang tussen 19/01407, 19/01408 en 19/01...

ECLI:NL:HR:2020:603 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/02078
Published on 07-04-2020
Zedenzaak, art. 244 (oud) Sr. Klacht over bewijsminimum (unis testis, art. 342.2 Sv) en denaturering van de verklaring van verdachte en over de strafmotivering. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:626 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/03282
Published on 07-04-2020
Cassatie in het belang van de wet. Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (DNA-V). Bezwaarschrift van een veroordeelde minderjarige tegen het bepalen en het verwerken van zijn DNA-profiel. Moet de minderjarigheid van de veroordeelde t.t.v. het plegen van het misdrijf worden betrokken bij de beoordeling of sprake is van de uitzonderingsgrond a.b.i. art.2.1.b Wet DNA-V? HR herhaalt relevante overweg...

ECLI:NL:HR:2020:527 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/03768
Published on 07-04-2020
Militaire zaak. Opzettelijke schending van een ambtsgeheim, art. 272.1 Sr. Uitleg van het bestanddeel ‘schenden’ a.b.i. art. 272 Sr. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat het ‘schenden’ van een geheim i.d.z.v. art. 272 Sr moet worden uitgelegd als het verstrekken van geheime gegevens aan een ander die tot kennisneming daarvan onbevoegd is. Gelet hierop geeft het oordeel van het hof dat verdachte zi...

ECLI:NL:HR:2020:563 Hoge Raad, 07-04-2020, 19/03614
Published on 07-04-2020
Cassatie in het belang van de wet. Is juist de beslissing van het hof om voortaan uitsluitend een proceskostenvergoeding toe te kennen indien de inleidende beschikking a.b.i. art. 13a Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) wordt vernietigd? HR: t.a.v. een proceskostenvergoeding ex art. 13a WAHV komen alleen die kosten voor vergoeding in aanmerking die de andere partij redel...

ECLI:NL:HR:1997:ZD0769 Hoge Raad, 24-06-1997, 104.269
Published on 07-04-2020
Medeplichtigheid aan overdragen van wapens en munitie (meermalen gepleegd) door als eigenaar van wapenhandel een van zijn vertegenwoordigers, die uit hoofde van zijn functie de beschikking had over volautomatische schietwapens, gelegenheid te geven met die wapens op schietbaan van schietvereniging te schieten, terwijl die vertegenwoordiger ook andere leden van schietvereniging daarmee liet schi...

ECLI:NL:HR:2020:554 Hoge Raad, 31-03-2020, 19/04023
Published on 31-03-2020
Herziening. Veroordelingen t.z.v. snelheidsovertredingen, art. 62 jo bord A1 RVV 1990. Aangevoerd wordt dat op de antwoordformulieren aan het CJIB waarop aanvrager telkens wordt aangemerkt als bestuurder van de auto’s t.t.v. de bewezenverklaarde snelheidsovertredingen, handtekeningen staan als zijnde van de bestuurder die daarop niet zijn geplaatst door aanvrager, en dat aanvrager zich t.t.v. d...

ECLI:NL:HR:2020:552 Hoge Raad, 31-03-2020, 19/02150
Published on 31-03-2020
Deelneming aan criminele organisatie (art. 140 Sr), medeplegen van hennepteelt (art. 3 Opiumwet) en witwassen (art. 420bis Sr). Middelen over of het bewezenverklaarde medeplegen van hennepteelt en deelname aan criminele organisatie uit de b.m. kan worden afgeleid en over de strafmotivering. HR: 81.1 RO. Samenhang met 18/02351 P; 18/02352; 18/02452 P; 18/02519; 18/02973 P; 18/02977.

ECLI:NL:HR:2020:528 Hoge Raad, 31-03-2020, 19/01543
Published on 31-03-2020
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, art. 285 Sr. Opzettelijk een facebookbericht met daarin een doodsbedreiging plaatsen. Middel over of de bewezenverklaarde uitlatingen van verdachte bij aangever in redelijkheid de vrees kon doen ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/01542.

ECLI:NL:HR:2020:486 Hoge Raad, 31-03-2020, 19/01542
Published on 31-03-2020
Lokaalvredebreuk, art. 138 Sr. Strafmotivering. Heeft hof ten onrechte eerdere veroordelingen in strafverzwarende zin betrokken in de strafoplegging? HR: De vaststelling van het hof dat verdachte “reeds meermalen onherroepelijk voor lokaalvredebreuk is veroordeeld. Die veroordelingen hebben de verdachte er kennelijk niet van weerhouden om opnieuw strafbare feiten te plegen”, waarmee tot uitdruk...

ECLI:NL:HR:2020:510 Hoge Raad, 31-03-2020, 19/00901
Published on 31-03-2020
Voorhanden hebben van airsoftwapen gelijkend op een vuurwapen, art. 13.1 WWM. Heeft verdachte het wapen van zijn vader dat op een tafeltje in de woonkamer van de woning van verdachte en zijn ouders lag, voorhanden gehad? Voor een veroordeling van het – als pleger – voorhanden hebben van een wapen is vereist dat verdachte het wapen bewust aanwezig had. De in de rechtspraak van de HR in dit verba...

ECLI:NL:HR:2020:548 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/02519
Published on 31-03-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 18/02452 P, 18/02351 P, 18/02352, 18/02973 P, 18/02977 en 19/02150.

ECLI:NL:HR:2020:547 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/02452
Published on 31-03-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 18/02519, 18/02351 P, 18/02352, 18/02973 P, 18/02977 en 19/02150.

ECLI:NL:HR:2020:546 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/02352
Published on 31-03-2020
Deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr), hennepteelt (art. 3 Opiumwet) en witwassen (art. 420bis Sr). Middel klaagt over bewezenverklaring criminele organisatie. Kan de onderlinge relatie tussen de verdachte en zijn medeverdachten worden aangemerkt als ‘organisatie’? Kan worden bewezen dat de verdachte aan de organisatie heeft deelgenomen of dat zijn opzet daarop was gericht? HR:...

ECLI:NL:HR:2020:504 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/02307
Published on 31-03-2020
Jeugdzaak. Voorhanden hebben wapens en munitie, art. 26.1 WWM. Heeft verdachte, die enkele uren in de slaapkamer van de medeverdachte is geweest, de zich in die slaapkamer bevindende vuurwapens en munitie voorhanden gehad? Voor een veroordeling van het – als pleger – voorhanden hebben van een wapen is vereist dat verdachte het wapen bewust aanwezig had. De in de rechtspraak van de HR in dit ver...

ECLI:NL:HR:2020:507 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/01788
Published on 31-03-2020
Voorhanden hebben van een vuurwapen (pistoolmitrailleur) en munitie, art. 26.1 WWM. Heeft het hof een juiste uitleg gegeven aan het bestanddeel ‘voorhanden hebben’? Voor een veroordeling van het – als pleger – voorhanden hebben van een wapen of munitie is vereist dat verdachte het wapen of de munitie bewust aanwezig had. De in de rechtspraak van de HR in dit verband gebruikte aanduiding van “ee...

ECLI:NL:HR:2020:553 Hoge Raad, 31-03-2020, 19/02657
Published on 31-03-2020
Herziening. Rijden tijdens rijontzegging, art. 9.1 WVW 1994. Aangevoerd wordt dat achteraf bezien aan aanvrager de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen niet bij rechterlijke uitspraak was ontzegd, zodat aanvrager in de uitspraak waarvan herziening is gevraagd niet had kunnen worden veroordeeld vanwege het besturen van een motorijtuig gedurende de tijd dat hem die bevoegdheid was ontz...

ECLI:NL:HR:2020:551 Hoge Raad, 31-03-2020, 19/01581
Published on 31-03-2020
Economische zaak. Strafbeschikking wegens overtreding Taxiverordening Amsterdam 2012. Artikel 257e 1. en 3. Sv. Ontvankelijkheid van verzet ingesteld door schriftelijk gemachtigde. HR: O.g.v. art. 257.3 Sv kan het doen van verzet (ook) geschieden door een bij bijzondere volmacht door verdachte schriftelijk gemachtigde. Die gemachtigde dient zelf op het parket te verschijnen en aldaar die volmac...

ECLI:NL:HR:2020:541 Hoge Raad, 31-03-2020, 19/00755
Published on 31-03-2020
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285 Sr) en mishandeling (art. 300 Sr). Betekening verstekmededeling ex art. 366 Sv en overschrijding redelijke termijn. Middel klaagt dat na het wijzen van het arrest bij het betekenen van de verstekmededeling onvoldoende voortvarendheid is betracht, als gevolg waarvan de redelijke termijn a.b.i. art. 6.1 EVRM is overschreden. HR: Op gr...

ECLI:NL:HR:2020:550 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/02977
Published on 31-03-2020
Deelneming aan criminele organisatie (art. 140 Sr), medeplichtigheid aan hennepteelt (art. 3 Opiumwet) en witwassen (art. 420bis Sr). Middelen klagen o.m. over medeplichtigheid. Hebben de voorwerpen, waarmee verdachte het erf betrad op het moment dat de hennepkwekerij werd ontmanteld, het misdrijf daadwerkelijk kunnen bevorderden? Klacht dat verklaringen medeverdachten in strijd met art. 301.4 ...

ECLI:NL:HR:2020:549 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/02973
Published on 31-03-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Eenvoudige kasopstelling. HR: 1. Het hof heeft een bedrag van € 29.000 aan kosten voor levensonderhoud opgeteld bij het negatieve eindsaldo van de eenvoudige kasopstelling van € 87.287,49, terwijl deze kosten al in de door het hof voor de schatting van het w.v.v. gebruikte kasopstelling als contante uitgaven zijn verwerkt. Gelet daarop is deze schatting...

ECLI:NL:HR:2020:555 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/02351
Published on 31-03-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Klacht over schatting w.v.v. Oordeel hof dat betrokkene wederrechtelijk voordeel heeft verkregen uit negen oogsten in de periode van augustus 2007 tot 28 mei 2009 in bepaalde woning is niet z.m. begrijpelijk gelet op de door hof gebruikte getuigenverklaring die inhoudt dat er in de desbetreffende woning in 2007 een gezin is komen wonen, dat er in de zom...

ECLI:NL:HR:2020:529 Hoge Raad, 31-03-2020, 17/03612
Published on 31-03-2020
Herstelarrest. Vervolg op ECLI:NL:HR:2020:77, waarin de HR de uitspraak van het hof wat betreft de hoogte van de opgelegde betalingsverplichting ter ontneming van het w.v.v. vernietigde wegens overschrijding van de redelijke termijn en het te betalen bedrag verminderde. In het eerdere arrest is bij de berekening van de redelijke-termijnkorting uitgegaan van het door het hof geschatte w.v.v. in ...

ECLI:NL:HR:2020:545 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/05481
Published on 31-03-2020
Medeplegen poging tot moord door op klaarlichte dag in een woonwijk te Diemen met aanvalsgeweren 34 kogels op slachtoffer af te vuren (art. 289 Sr) en voorhanden hebben wapens en munitie (art. 26.1 WWM). Verschillende middelen, o.m. over afwijzing verzoek tot het horen van (rechtmatigheids)getuigen en een (alibi)getuige en de vraag of de uitzondering a.b.i. art. 2.1.II onder 7 WWM een bestandde...

ECLI:NL:HR:2020:544 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/05474
Published on 31-03-2020
Medeplegen poging tot moord door op klaarlichte dag in een woonwijk te Diemen met aanvalsgeweren 34 kogels op slachtoffer af te vuren (art. 289 Sr) en opzetheling van personenauto’s (art. 416 Sr). Middelen over het bewezenverklaarde medeplegen en over ‘s hofs oordeel dat verdachte t.t.v. het voorhanden krijgen van de personenauto’s wist dat deze van misdrijf afkomstig waren. HR: art. 81.1 RO. S...

ECLI:NL:HR:2020:543 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/05469
Published on 31-03-2020
Medeplegen poging tot moord door op klaarlichte dag in een woonwijk te Diemen met aanvalsgeweren 34 kogels op slachtoffer af te vuren (art. 289 Sr). Middel klaagt over het bewezenverklaarde medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05380, 18/05481 en 18/05474.

ECLI:NL:HR:2020:542 Hoge Raad, 31-03-2020, 18/05380
Published on 31-03-2020
Medeplegen poging tot moord door op klaarlichte dag in een woonwijk te Diemen met aanvalsgeweren 34 kogels op slachtoffer af te vuren (art. 289 Sr), voorhanden hebben wapens en munitie (art. 26.1 WWM), opzetheling van bromfietskentekenplaat (art. 416 Sr) en witwassen (art. 420bis Sr). Verschillende middelen, o.m. over afwijzing verzoek tot het horen van (rechtmatigheids)getuigen, de vraag of de...

ECLI:NL:HR:2020:491 Hoge Raad, 24-03-2020, 19/02945
Published on 24-03-2020
Vernieling van groot aantal goederen in justitiële jeugdinrichting, art. 350.1 Sr. Aanhoudingsverzoek raadsman voorafgaand aan tz. per fax gedaan op de grond dat verdachte onbekende verblijfplaats heeft, raadsman al enige tijd geen contact heeft gehad met verdachte en raadsman zelf is verhinderd om ttz. te verschijnen, door hof afgewezen o.g.v. overweging dat enkele mededeling van raadsman dat ...

ECLI:NL:HR:2020:505 Hoge Raad, 24-03-2020, 19/01541
Published on 24-03-2020
Medeplegen aanwezig hebben en bewerken van hennepplanten (art. 3.B en 3.C Opiumwet) en voorhanden hebben van busje CS-gas (art. 26.1 WWM). Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsvrouw ttz. op de grond dat zij niet weet waarom verdachte niet ttz. is verschenen, zij geen contact meer met verdachte heeft gehad en het mogelijk is dat verdachte niet op de hoogte is van zitting, door hof afgewezen ...

ECLI:NL:HR:2020:490 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/05048
Published on 24-03-2020
Medeplegen poging tot diefstal d.m.v. braak in woning, art. 311.1 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 3 maanden), art. 359.6 Sv. Voldaan aan art. 359.6 Sv door te overwegen dat uit JD blijkt dat verdachte eerder meermalen onherroepelijk is veroordeeld voor plegen van soortgelijke strafbare feiten, hetgeen hem er kennelijk niet van heeft weerhouden onderhavig feit te plegen? HR: Op redenen ...

ECLI:NL:HR:2020:502 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/05019
Published on 24-03-2020
Rijden terwijl verdachte redelijkerwijs moest weten dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat besluit tot ongeldigverklaring van rijbewijs aan verdachte bekend is gemaakt? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:495 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/04771
Published on 24-03-2020
Medeplegen aanwezig hebben van amfetamine, art. 2.C Opiumwet. Kon hof gelet op verweer van raadsman (beroep op bewijsuitsluiting dan wel strafvermindering, omdat verder rechercheren niet was toegestaan, nu geen sprake was van redelijk vermoeden van schuld) volstaan met opgave van b.m. a.b.i. art. 359.3 Sv? 2. Heeft hof verzuimd gemotiveerd te beslissen op namens verdachte gevoerd verweer m.b.t....

ECLI:NL:HR:2020:503 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/03689
Published on 24-03-2020
Medeplegen brandstichting en teweegbrengen ontploffing in bedrijfspand (art. 157 Sr), medeplegen poging tot brandstichting en teweegbrengen ontploffing in woning (art. 157 Sr), poging tot oplichting (art. 326.1 Sr), verduistering in dienstbetrekking (art. 322 jo. 321 Sr) en doen van valse aangifte (art. 188 Sr). Heeft hof verzuimd te beslissen op ttz. in h.b. gedaan verzoek om nieuw psychologis...

ECLI:NL:HR:2020:489 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/03501
Published on 24-03-2020
Brandstichting in door verdachte gehuurd appartement, art. 157.1 Sr. 1. Bewijsklacht opzet. 2. Toelaatbaarheid bijzondere voorwaarde (behandeling door zorginstelling), art. 14c.2 Sr. Intramurale opneming of ambulante behandeling? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:488 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/03409
Published on 24-03-2020
Gebruik maken van een niet op haar naam gesteld reisdocument, art. 231.2 Sr. Is redelijke termijn bij betekening verstekmededeling ex art. 366 Sv na arrest hof overschreden, nu arrest dateert van 4-8-2010, terwijl uit stukken enkel blijkt dat verdachte op 29-9-2010 is gesignaleerd en dat op 3-3-2011, 6-12-2011 en 24-5-2012 GBA-controles zijn gedaan? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:N...

ECLI:NL:HR:2020:487 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/03338
Published on 24-03-2020
Belastingfraude. Feitelijk leiding geven aan opzettelijk (namens BV) onjuiste aangiften omzetbelasting doen (art. 69 AWR) en opzettelijk onjuiste aangifte inkomstenbelasting doen (art. 69 AWR). 1. Afwijzing getuigenverzoek. 2. Bewijsklachten opzet onjuiste aangiften omzetbelasting. 3. Bewijsklachten opzet onjuiste aangifte inkomstenbelasting. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:493 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/02830
Published on 24-03-2020
Poging doodslag door zijn (bijna) 6 maanden oude baby krachtig heen en weer te schudden, met hem tegen hard voorwerp te slaan en geweld op zijn hoofd uit te oefenen, art. 287 Sr. Opzet op levensberoving? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:492 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/02623
Published on 24-03-2020
Feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon begaan van mensenhandel door ex-verslaafde i.h.k.v. opvang en zorgverlening 2 jaren lang zonder betaling te laten werken in keukenbladenfabriek van bedrijf van verdachte, art. 273f.1.4 Sr. Is sprake van uitbuiting? In art. 273f.1 Sr voorkomend bestanddeel ‘uitbuiting’ is in wet niet gedefinieerd, behalve door opsomming in art. 273f.2 Sr van aantal...

ECLI:NL:HR:2020:447 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/02561
Published on 24-03-2020
Context zaak. Criminele en terroristische organisatie die zich bezig hield met opruien tot deelname aan gewapende strijd in Syrië, werven van Syriëgangers, financieren van terrorisme en bevorderen of vergemakkelijken van door jihadstrijders te plegen levensdelicten in Syrië. (Medeplegen) opruiing tot terroristisch misdrijf (art. 131.1 jo. 131.2 Sr) en (medeplegen) verspreiding van tot terrorist...

ECLI:NL:HR:2020:406 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/00222
Published on 24-03-2020
Feitelijke leiding geven aan niet (tijdig) doen van aangifte omzetbelasting door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR, feit 1), feitelijke leiding geven aan onjuist of onvolledig doen van aangifte omzetbelasting door rechtspersoon (art. 69 AWR, feit 2) en voorhanden hebben van revolver en munitie (art. 26.1 WWM, feit 6). Omvang h.b. en strafbepaling, art. 423.4 Sv. Heeft hof gelet op ...

ECLI:NL:HR:2020:508 Hoge Raad, 24-03-2020, 17/03445
Published on 24-03-2020
OM-cassatie en cassatie verdachte. Opzettelijk gebruik maken van vals geschrift (meermalen gepleegd), art. 225.2 Sr (feit 3) en feitelijk leiding geven aan door rechtspersoon begaan van overtreding wetgeving financieel toezicht, art. 3.1 Wet toezicht effectenverkeer 1995 (oud) en art. 2:55.1 Wet op financieel toezicht (feit 4). Verjaring. Heeft hof miskend dat wat betreft overtredingen van art....

ECLI:NL:HR:2020:509 Hoge Raad, 24-03-2020, 17/02392
Published on 24-03-2020
OM-cassatie en cassatie verdachte. Overtreding wetgeving financieel toezicht begaan door rechtspersoon, art. 3.1 Wet toezicht effectenverkeer 1995 (oud) en art. 2:55.1 Wet op financieel toezicht (feit 2). 1. Verjaring. Heeft hof miskend dat wat betreft overtredingen van art. 2:55.1 Wft, v.zv. begaan tussen 1-1-2007 en 26-4-2007, recht tot strafvordering wegens verjaring was vervallen? 2. Oversc...

ECLI:NL:HR:2020:498 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/05485
Published on 24-03-2020
Belediging van politieambtenaar door voorafgaand aan voetbalwedstrijd in Amsterdam lettercombinatie ‘ACAB’ te zingen, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Bewijsklacht opzet. Wist verdachte betekenis van lettercombinatie ‘ACAB’? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05471, 18/05476, 18/05477, 18/05484 en 18/05489.

ECLI:NL:HR:2020:499 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/05489
Published on 24-03-2020
Belediging van 2 politieambtenaren door voorafgaand aan voetbalwedstrijd in Amsterdam lettercombinatie ‘ACAB’ te zingen, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Bewijsklacht opzet. Wist verdachte betekenis van lettercombinatie ‘ACAB’? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05471, 18/05476, 18/05477, 18/05484 en 18/05485.

ECLI:NL:HR:2020:496 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/05477
Published on 24-03-2020
Belediging van 2 politieambtenaren door voorafgaand aan voetbalwedstrijd in Amsterdam lettercombinatie ‘ACAB’ te zingen, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Bewijsklacht opzet. Wist verdachte betekenis van lettercombinatie ‘ACAB’? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05471, 18/05476, 18/05484, 18/05485 en 18/05489.

ECLI:NL:HR:2020:497 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/05484
Published on 24-03-2020
Belediging van politieambtenaar door voorafgaand aan voetbalwedstrijd in Amsterdam lettercombinatie ‘ACAB’ te zingen, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Bewijsklacht opzet. Wist verdachte betekenis van lettercombinatie ‘ACAB’? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05471, 18/05476, 18/05477, 18/05485 en 18/05489.

ECLI:NL:HR:2020:494 Hoge Raad, 24-03-2020, 19/00968
Published on 24-03-2020
Mishandeling door tijdens ijshockeywedstrijd speler van tegenpartij vast te pakken en met kracht naar grond te trekken, art. 300 Sr. 1. Mishandeling in sport- of spelsituatie. Heeft hof toereikend gemotiveerd dat handelwijze van verdachte “buiten grenzen van sport- en spelsituatie was gelegen” en derhalve wederrechtelijk was? 2. Bewijsklacht opzet. 3. Causaal verband tussen gedraging en letsel....

ECLI:NL:HR:2020:506 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/04983
Published on 24-03-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. medeplegen opzetheling, art. 416.1 Sr. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat het in belang van verdachte is dat hij gebruik kan maken van zijn aanwezigheidsrecht en dat raadsman niet is gebleken dat verdachte op de hoogte is van tz. en ook niet dat dagvaarding juist is betekend, door hof afgewezen o.g.v. overweging dat niet aannem...

ECLI:NL:HR:2020:500 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/05476
Published on 24-03-2020
Belediging van 2 politieambtenaren door voorafgaand aan voetbalwedstrijd in Amsterdam lettercombinatie ‘ACAB’ te zingen, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Bewijsklacht opzet. Wist verdachte betekenis van lettercombinatie ‘ACAB’? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05471, 18/05477, 18/05484, 18/05485 en 18/05489.

ECLI:NL:HR:2020:501 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/05471
Published on 24-03-2020
Belediging van politieambtenaar door voorafgaand aan voetbalwedstrijd in Amsterdam lettercombinatie ‘ACAB’ te zingen, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Bewijsklacht opzet. Wist verdachte betekenis van lettercombinatie ‘ACAB’? Blijkens ‘s hofs vaststellingen bevond verdachte zich bij het (in voetbalstadion) achter elkaar zingen van leus ‘ACAB’ (All Cops Are Bastards) op korte afstand van politieambtenare...

ECLI:NL:HR:2020:450 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/02560
Published on 24-03-2020
Context zaak. Criminele en terroristische organisatie die zich bezig hield met opruien tot deelname aan gewapende strijd in Syrië, werven van Syriëgangers, financieren van terrorisme en bevorderen of vergemakkelijken van door jihadstrijders te plegen levensdelicten in Syrië. Verspreiding van tot terroristisch misdrijf opruiend materiaal (art. 132.1 jo. 132.3 Sr) en opruiing tot terroristisch mi...

ECLI:NL:HR:2020:448 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/02493
Published on 24-03-2020
Context zaak. Criminele en terroristische organisatie die zich bezig hield met opruien tot deelname aan gewapende strijd in Syrië, werven van Syriëgangers, financieren van terrorisme en bevorderen of vergemakkelijken van door jihadstrijders te plegen levensdelicten in Syrië. (Medeplegen) opruiing tot terroristisch misdrijf (art. 131.1 jo. 131.2 Sr) en (medeplegen) verspreiding van tot terrorist...

ECLI:NL:HR:2020:449 Hoge Raad, 24-03-2020, 18/02548
Published on 24-03-2020
Context zaak. Criminele en terroristische organisatie die zich bezig hield met opruien tot deelname aan gewapende strijd in Syrië, werven van Syriëgangers, financieren van terrorisme en bevorderen of vergemakkelijken van door jihadstrijders te plegen levensdelicten in Syrië. Deelnemen aan terroristisch trainingskamp, art. 134a Sr. Heeft verdachte in trainingskamp kennis en/of vaardigheden verwo...

ECLI:NL:HR:2020:379 Hoge Raad, 17-03-2020, 19/00450
Published on 17-03-2020
Betekening dagvaarding in persoon, art. 585-588 Sv. De dagvaarding is aan verdachte uitgereikt. Verdachte heeft geweigerd te tekenen voor ontvangst. ’s Hofs oordeel dat dagvaarding in persoon is uitgereikt aan verdachte begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01002.

ECLI:NL:HR:2020:403 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/05228
Published on 17-03-2020
Beklag, beslag door douane ex art. 1:37.1 Algemene douanewet op auto van klaagster met verborgen compartiment, kennelijk ingericht of toegerust om goederen aan ambtelijk toezicht te onttrekken, nadat aanvankelijk ex art. 94 Sv beslag was gelegd op die auto onder ander dan klaagster t.z.v. verdenking van witwassen. Afwijzing Rb van verzoek om geldelijke tegemoetkoming a.b.i. art. 33c.2 Sr en bet...

ECLI:NL:HR:2020:453 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/05164
Published on 17-03-2020
Rijden onder invloed, art. 8 WVW. Middelen over schending art. 164.6 WVW en verweer strekkend tot n-o OM. Betekenis art. 164.6 WVW v.zv. dat inhoudt dat de OvJ een ingevorderd rijbewijs moet teruggeven “indien ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan de houder in geval van veroordeling door de rechter dan wel uitvaardiging van een strafbeschikking geen onvoorwaardelijke...

ECLI:NL:HR:2020:443 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/04519
Published on 17-03-2020
Beklag (552a Sv). Klager vraagt de teruggave van een o.g.v. art. 94 Sv inbeslaggenomen telefoon. Rb oordeelt dat klager niet als beslagene kan worden aangemerkt omdat op de kennisgeving van inbeslagneming bij de telefoon is aangetekend: ‘geen eigenaar bekend’ en verklaart het beklag ongegrond omdat onvoldoende is komen vast te staan dat klager redelijkerwijs als rechthebbende. Middel klaagt ove...

ECLI:NL:HR:2020:432 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/04518
Published on 17-03-2020
Beklag (552a Sv), beslag ex. art. 94 Sv. Klager vraagt teruggave van de bij zijn vader in beslag genomen €10.000 die klager had verstopt in het plafond van de auto die bij zijn vader in gebruik was. De strafzaak tegen de vader is geseponeerd. De rb verklaart het beklag ongegrond omdat niet buiten redelijke twijfel is dat klager als eigenaar/rechthebbende van het geld moet worden aangemerkt. HR ...

ECLI:NL:HR:2020:442 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/04377
Published on 17-03-2020
Medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden (art. 282 Sr) en mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd (art. 273f Sr). Heeft hof tot uitdrukking gebracht tot welke strafverlaging de door hof vastgestelde schending van het recht om te worden berecht binnen een redelijke termijn a.b.i. art...

ECLI:NL:HR:2020:438 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/04134
Published on 17-03-2020
Deelname aan een organisatie (art. 140 Sr), medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels (art. 311.4 en .5 Sr), meermalen gepleegd, medeplegen opzetheling (art. 416 Sr), medeplegen van opzettelijk voorhanden hebben van een vals of vervalst geschrift (art. 225.1 Sr), medeplegen van het zich op de weg begeven met een motorrijtuig voorzien van vals kenteken (art. 41.1.d WVW). Bewijsklacht t.z.v. dief...

ECLI:NL:HR:2020:404 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/03756
Published on 17-03-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv en 1:37 Algemene douanewet (Adw) op een personenauto die is ingericht of toegerust om goederen aan het ambtelijk toezicht te onttrekken. 1. Ontvankelijkheid van het beroep. 2. Afwijzing verzoek de behandeling van het ex art. 1:37.1 en .5 Adw ingediende klaagschrift aan te houden. Ad. 1. Het vonnis in de strafzaak tegen de klager houdt in de verbeurdverklaring van he...

ECLI:NL:HR:2020:452 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/03618
Published on 17-03-2020
Deelname aan een organisatie (art. 140 Sr), medeplegen van opzetheling (art. 416 Sr), medeplegen van opzettelijk voorhanden hebben van een vals of vervalst geschrift (art. 225.1 Sr), voorhanden hebben boksbeugel (art. 13.1 WWM), medeplegen van het zich op de weg begeven met een motorrijtuig voorzien van vals kenteken (art. 41.1.d WVW) en medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels (art. 311.4 en ...

ECLI:NL:HR:2020:454 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/03545
Published on 17-03-2020
Deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr) en medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels (art. 311.4 en .5 Sr), meermalen gepleegd. Verwerping verweer m.b.t. onder 2 tlgde. (diefstal van een personenauto) dat de herkenning van verdachte door verbalisanten niet voor bewijs kan worden gebruikt. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2006:AU9130, m.b.t. selectie en waarderingsv...

ECLI:NL:HR:2020:441 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/02102
Published on 17-03-2020
Mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd, art. 273f Sr. 1. Strafmotivering: verzuim op te geven welke straf was opgelegd als redelijke termijn in appel niet was overschreden? 2. Denaturering getuigenverklaring. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02101 en 18/04377.

ECLI:NL:HR:2020:440 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/02101
Published on 17-03-2020
De voortgezette handeling van: medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden (art. 282 Sr) en poging tot afpersing (art. 317 Sr) en mishandeling (art. 300 Sr); mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd (art. 273f Sr). Slagende bewijsklacht m.b.t. het onder 1 tot en met 3 bewezenverklaarde....

ECLI:NL:HR:2020:436 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/01994
Published on 17-03-2020
Opzettelijk begaan van een overtreding van een voorschrift gesteld bij art. 2.1 lid 1 ahf. en onder e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, door zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, bestaande uit het in werking hebben van een inrichting voor het opslaan van drijfmest. Heeft hof de ‘Landelijke Handhavingsstrategie’ (hierna: LHS) ten onrechte niet als recht i.d.z.v. art. 79 RO ...

ECLI:NL:HR:2020:374 Hoge Raad, 17-03-2020, 17/00929
Published on 17-03-2020
BTW-fraude door verkoop naar buitenland te fingeren. Schijnverkopen van prepaid telefoonkaarten aan beweerdelijk Belgisch bedrijf, terwijl dat verkopen aan verschillende in Nederland gevestigde afnemers bleken te zijn, ter zake waarvan bij aangifte van daarover verschuldigde BTW is uitgegaan van verlegging van BTW-heffing naar buitenlands bedrijf. Bewijsklacht opzettelijk een bij belastingwet v...

ECLI:NL:HR:2020:375 Hoge Raad, 17-03-2020, 17/00924
Published on 17-03-2020
Feitelijke leiding geven aan door een rechtspersoon begane schijnverkopen van prepaid telefoonkaarten aan een beweerdelijk Belgisch bedrijf, dat verkopen aan verschillende in NL gevestigde afnemers bleken, ter zake waarvan bij de aangifte van de daarover verschuldigde btw is uitgegaan van verlegging van de btw-heffing naar dat buitenlandse bedrijf. HR: v.zv. het middel klaagt over het oordeel v...

ECLI:NL:HR:2020:445 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/01253
Published on 17-03-2020
Belaging (art. 285b Sr) en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285 Sr) door gedurende ruim vier maanden tweemaal een brandbare stof, 80 briefjes en een blik met nog eens 130 briefjes met beledigende en bedreigende teksten (o.a. “ik ga jou vermoorden met raketten (…)”) bij de buurvrouw in de brievenbus te gooien. 1. Heeft het hof m.b.t. het bewezenverklaarde ten onrechte a...

ECLI:NL:HR:2020:381 Hoge Raad, 17-03-2020, 19/02742
Published on 17-03-2020
Eenvoudige belediging, art. 266 Sr. Uitlatingen “Domme hoofddoeken altijd” en “Je moet je schamen dat je een hoofddoek draagt! Je moet de krant eens lezen, zodat je weet wat er allemaal gebeurt in de wereld” gedaan in een volle wachtkamer van een ziekenhuis. Sprake van eenvoudige belediging ex art. 266 Sr of uitlatingen gedaan i.h.k.v. publiek debat en bewezenverklaring i.s.m. vrijheid van meni...

ECLI:NL:HR:2020:446 Hoge Raad, 17-03-2020, 19/02464
Published on 17-03-2020
Poging tot verkrachting (art. 242 Sr). Herhaald verzoek tot het horen van de aangeefster over de seksuele handelingen die verdachte met de aangeefster zou hebben verricht, de daarbij uitgeoefende dwang en de aan die handelingen voorafgaande gebeurtenissen afgewezen. HR: Oordeel hof niet z.m. begrijpelijk. Het hof heeft immers niet vastgesteld dat de verdediging bij het eerdere studioverhoor in ...

ECLI:NL:HR:2020:380 Hoge Raad, 17-03-2020, 19/01002
Published on 17-03-2020
Betekening dagvaarding in persoon, art. 585-588 Sv. De dagvaarding is aan verdachte uitgereikt. Verdachte heeft geweigerd te tekenen voor ontvangst. Is het oordeel van het hof dat de dagvaarding in persoon is uitgereikt aan verdachte begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/00450.

ECLI:NL:HR:2020:444 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/05261
Published on 17-03-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op een onder klager inbeslaggenomen geldbedrag. Middel over oordeel rb dat belang van strafvordering zich verzet tegen teruggave inbeslaggenomen geldbedrag. Rb heeft geoordeeld dat uit het strafrechtelijk onderzoek niet naar voren is gekomen dat klager handelde in legale wasmiddelen en dat in de gehele strafrechtelijke procedure klager niet heeft onderbouwd dat het ...

ECLI:NL:HR:2020:437 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/05175
Published on 17-03-2020
Verdachte no in h.b. Ingestelde h.b. ingetrokken ex art. 453.1 Sv? Verdachte heeft de griffie van de rb per brief laten weten “(…) dat wij afstand doen van de inbeslaggenomen auto, (…). Deze was in hoger beroep, maar ook hoger beroep trek ik hierbij in”. Hof verklaart de verdachte n-o omdat het van oordeel is dat het h.b. is ingetrokken. HR: O.g.v. art. 453.1 Sv brengt intrekking van het h.b. m...

ECLI:NL:HR:2020:376 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/04930
Published on 17-03-2020
Internetoplichting, art. 326.1 Sr. Bewijsklachten. HR: Uit de bewijsvoering kan – zonder nadere motivering – die ontbreekt, nog niet met voldoende mate van nauwkeurigheid worden afgeleid dat het verdachte is geweest die de aangevers heeft bewogen tot betaling van de geldbedragen door gebruik te maken van de bewezenverklaarde oplichtingsmiddelen en dat Renkum daarvan de pleegplaats was. Volgt ve...

ECLI:NL:HR:2020:431 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/04668
Published on 17-03-2020
Wrakingsverzoek ex art. 512 Sv. Verzoeker was gedagvaard om door de Rh-C als getuige te worden gehoord. De raadsman heeft namens de verzoeker een verzoek tot wraking gedaan omdat de Rh-C geen voor h.b. vatbare beschikking heeft gegeven op het door de raadsman namens verzoeker gedane verzoek om ex art. 226a en/of art. 226m Sv te bepalen dat de identiteit van de verzoeker bij de gelegenheid van d...

ECLI:NL:HR:2020:451 Hoge Raad, 17-03-2020, 18/04180
Published on 17-03-2020
Opzettelijk gebruik maken van een vals reisdocument, art. 231 Sr. Betreft de in de tll. vermelde identiteitskaart een ‘reisdocument’ a.b.i. art. 231 Sr? HR: uit de wetsgeschiedenis volgt dat het begrip ‘reisdocument’ in art. 231 Sr betrekking heeft op documenten die de functie hebben om de houder ervan het reizen van en naar het buitenland, alsmede zijn verblijf daar te vergemakkelijken. Daaron...

ECLI:NL:HR:2020:405 Hoge Raad, 17-03-2020, 17/00493
Published on 17-03-2020
Caribische zaak. Voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie (art. 3 Vuurwapenverordening van Sint Maarten) door een politieagent, die t.g.v. een schorsing zijn dienstuitrusting had moeten inleveren. Was verdachte bevoegd tot dat voorhanden hebben? HR: Blijkens art. 2 Wapenverordening is het in art. 1.1 Wapenverordening neergelegde wapenverbod n.v.t. op hen die deel uitmaken van de politie v...

ECLI:NL:HR:1985:AC9105 Hoge Raad, 19-11-1985, 1590 Besch
Published on 16-03-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hangmap met correspondentie tussen advocaat en cliënt (en vennootschappen van cliënt) onder BV waarvan cliënt bestuurder is t.z.v. verdenking van belastingfraude. Rb heeft beklag (deels) gegrond verklaard. Verschoningsrecht advocaat, art. 98.1 jo 218 Sv. Mogen justitiële autoriteiten met het oog op belang van strafvordering zonder toestemming van bel...

ECLI:NL:HR:2020:396 Hoge Raad, 10-03-2020, 18/04546
Published on 10-03-2020
Belediging ambtenaar (art. 266.1 jo. 267.2 Sr) en dragen busje pepperspray (art. 27.1 WWM). Verzoek aan Pr zichzelf onbevoegd te verklaren t.z.v. overtreding (art. 27.1 WWM) en zaak te verwijzen naar Ktr, art. 349.2 jo. 382 Sv. Art. 382 Sv bepaalt welke strafbare feiten voor Ktr worden vervolgd. Indien zo’n feit bij andere kamer van Rb aanhangig is gemaakt kan rechter ex art. 349.2 (eerste volz...

ECLI:NL:HR:2020:395 Hoge Raad, 10-03-2020, 18/04064
Published on 10-03-2020
Verdachte weigert zijn medewerking te verlenen aan ademonderzoek, art. 163.2 WVW 1994. Bevel tot verlenen van medewerking aan ademonderzoek a.b.i. art. 163.1 WVW 1994. Is vordering van opsporingsambtenaar aan verdachte om medewerking te verlenen aan ademonderzoek toereikend om verplichting ex art. 163.2 WVW 1994 te doen ontstaan, nu “kruisjesformulier” vermeldt dat aan verdachte bevel is gedaan...

ECLI:NL:HR:2020:397 Hoge Raad, 10-03-2020, 19/03928
Published on 10-03-2020
Herziening. Snelheidsovertreding door onbekend gebleven bestuurder, art. 62 jo. bord A1 RVV 1990. Aangevoerd wordt dat sprake is van gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv, nu aanvrager o.g.v. art. 181.3.b WVW 1994 tijdig naam en volledige adresgegevens van bestuurder van op zijn naam staande auto t.t.v. snelheidsovertreding bekend heeft gemaakt maar dat die bekendmaking Ktr bij behandeling van zaak ni...

ECLI:NL:HR:2020:393 Hoge Raad, 10-03-2020, 18/03696
Published on 10-03-2020
Rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Kan uit omstandigheid dat besluit tot ongeldigverklaring rijbewijs per aangetekende brief is verzonden naar verdachte en verdachte zijn rijbewijs jaren eerder heeft ingeleverd en uit verklaringen verdachte worden afgeleid dat verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard? Uit bewijsvoering kan niet...

ECLI:NL:HR:2020:370 Hoge Raad, 10-03-2020, 19/01426
Published on 10-03-2020
Beklag, beslag ex art. 94(a) Sv op bitcoins en andere cryptocurrency. Art. 552a Sv. Geeft oordeel Rb. dat niet-beslagen slachtoffers van een beleggingscarrousel geen belanghebbenden a.b.i. art. 552a Sv zijn, blijk van een onjuiste uitleg van het begrip ‘belanghebbende’ ex art. 552a Sv? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 19/01426, 19/01431, 19/01432 en 19/01435.

ECLI:NL:HR:2020:373 Hoge Raad, 10-03-2020, 19/01435
Published on 10-03-2020
Beklag, beslag ex art. 94(a) Sv op bitcoins en andere cryptocurrency. Art. 552a Sv. Geeft oordeel Rb. dat niet-beslagen slachtoffers van een beleggingscarrousel geen belanghebbenden a.b.i. art. 552a Sv zijn, blijk van een onjuiste uitleg van het begrip ‘belanghebbende’ ex art. 552a Sv? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 19/01426, 19/01431, 19/01432 en 19/01435.

ECLI:NL:HR:2020:371 Hoge Raad, 10-03-2020, 19/01431
Published on 10-03-2020
Beklag, beslag ex art. 94(a) Sv op bitcoins en andere cryptocurrency. Art. 552a Sv. Geeft oordeel Rb. dat niet-beslagen slachtoffers van een beleggingscarrousel geen belanghebbenden a.b.i. art. 552a Sv zijn, blijk van een onjuiste uitleg van het begrip ‘belanghebbende’ ex art. 552a Sv? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 19/01426, 19/01431, 19/01432 en 19/01435.

ECLI:NL:HR:2020:372 Hoge Raad, 10-03-2020, 19/01432
Published on 10-03-2020
Beklag, beslag ex art. 94(a) Sv op bitcoins en andere cryptocurrency. Art. 552a Sv. Geeft oordeel Rb. dat niet-beslagen slachtoffers van een beleggingscarrousel geen belanghebbenden a.b.i. art. 552a Sv zijn, blijk van een onjuiste uitleg van het begrip ‘belanghebbende’ ex art. 552a Sv? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 19/01426, 19/01431, 19/01432 en 19/01435.

ECLI:NL:HR:2020:398 Hoge Raad, 10-03-2020, 19/00399
Published on 10-03-2020
Poging tot diefstal d.m.v. braak, art. 311.1.5 Sr. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsvrouw ttz. op de grond dat er sprake kan zijn van miscommunicatie en dat verdachte zijn aanwezigheidsrecht wil uitoefenen, door hof ongemotiveerd afgewezen waarbij raadsvrouw gelegenheid heeft gekregen verdachte te bellen (tevergeefs). HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:1737, inhoudende da...

ECLI:NL:HR:2020:399 Hoge Raad, 10-03-2020, 18/01398
Published on 10-03-2020
Als bestuurder van failliete rechtspersoon aan hem te wijten zijn dat aan verplichtingen ex art. 2:10.1 BW niet is voldaan en dat de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, waarmee volgens dat artikel administratie is gevoerd, niet in ongeschonden staat worden tevoorschijn gebracht (art. 342 (oud) Sr), feitelijke leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk (art. 51 jo. 341.1 (oud) Sr), en va...

ECLI:NL:HR:2020:394 Hoge Raad, 10-03-2020, 18/03983
Published on 10-03-2020
Doorrijden na ongeval waarbij ander in hulpeloze toestand wordt achtergelaten (art. 7.1.b (oud) WVW 1994) en gevaar op de weg veroorzaken (art. 5 WVW 1994) door met auto vanuit parkeerstand weg te rijden waardoor tegemoetkomende bromfietser tegen auto aanrijdt ten gevolge waarvan deze van zijn bromfiets afvliegt, op straat terechtkomt en gebroken heup en dubbel gecompliceerde beenbreuk oploopt,...

ECLI:NL:HR:2020:392 Hoge Raad, 10-03-2020, 19/04543
Published on 10-03-2020
Aanmerkelijk onvoorzichtig en nalatig varen met een binnenvaartschip op de Nieuwe Maas op 16 oktober 2013 waardoor een motorjacht is gezonken en twee personen zijn verdronken. Eendaadse samenloop van het aan zijn schuld te wijten zijn dat een vaartuig zinkt, terwijl daardoor levensgevaar voor een ander ontstaat en het feit iemands dood ten gevolge heeft (art. 169.1 en .2 Sr), het aan zijn schul...

ECLI:NL:HR:1994:ZC9760 Hoge Raad, 14-06-1994, 97.212
Published on 06-03-2020
Diefstal (meermalen gepleegd), art. 310 Sr. Vordering tul wegens niet-naleving algemene voorwaarde, art. 14g Sr. Partieel h.b. toegestaan tegen rechterlijke beslissing op vordering tul? HR ambtshalve: Uit wetsgeschiedenis bij art. 14g Sr volgt dat tegen rechterlijke beslissing op vordering a.b.i. art. 14g Sr, die deel uitmaakt van uitspraak t.z.v. andere strafbare feiten, geen partieel hoger be...

ECLI:NL:HR:1995:ZD0261 Hoge Raad, 24-10-1995, 100.740
Published on 06-03-2020
Gekwalificeerde diefstal, art. 311.1 Sr. Vordering OvJ dat aan verdachte alsnog onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd i.p.v. aan hem opgelegde onbetaalde arbeid ten algemene nutte, art. 22g Sr. Staat ex art. 22h Sr jo. art. 14h t/m 14j Sr h.b. open tegen in vonnis Pr opgenomen beslissing a.b.i. art. 22g Sr? HR ambtshalve: Ex art. 14g.3 Sr is in geval algemene voorwaarde, dat verdacht...

ECLI:NL:HR:2020:389 Hoge Raad, 06-03-2020, 20/00470
Published on 06-03-2020
Cassatie in het belang der wet. Mogelijkheid van instellen h.b. in geval rechter tul van voorwaardelijke straf beveelt n.a.v. niet-naleving van algemene voorwaarde, art. 14c.1 Sr. Heeft invoering Wet USB (op 1-1-2020) tot gevolg dat voorheen geldend stelsel van rechtsmiddelen is gewijzigd? O.g.v. tot 1-1-2020 geldende wettelijke regeling voorzag wet i.g.v. niet-naleving van algemene voorwaarde ...

ECLI:NL:HR:1986:AC9315 Hoge Raad, 22-04-1986, 1591 Besch
Published on 05-03-2020
-

ECLI:NL:HR:1969:AB4363 Hoge Raad, 10-06-1969, 749
Published on 05-03-2020
-

ECLI:NL:HR:1958:131 Hoge Raad, 10-06-1958, 516
Published on 05-03-2020
-

ECLI:NL:HR:2020:363 Hoge Raad, 03-03-2020, 17/04882
Published on 05-03-2020
(Medeplegen) witwassen door o.m. grote hoeveelheid contant geld en dure horloges voorhanden te hebben in eigen woning (art. 420bis.1.b Sr) en oplichting (art. 326 Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) door aanvraagformulier voor hypotheek valselijk op te maken teneinde hypotheek voor haar nieuwe woning te krijgen. 1. Bewijsklachten witwassen. Voorwerpen afkomstig uit enig misdrijf en wet...

ECLI:NL:HR:2020:364 Hoge Raad, 03-03-2020, 17/05571
Published on 04-03-2020
Caribische zaak. Sint Maarten. Onder invloed van alcohol aan verkeer deelnemen en zich daarbij zodanig gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood, art. 320 jo. 321a (oud) SrNA. Middel klaagt over verwerping verweer strekkende tot bewijsuitsluiting, nu camerabeelden zijn verkregen zonder dat is voldaan aan art. 177s SvSM en hof die norm...

ECLI:NL:HR:2020:366 Hoge Raad, 03-03-2020, 17/04881
Published on 04-03-2020
(Medeplegen) witwassen door grote hoeveelheid contant geld en dure horloges voorhanden te hebben in woning van ex-partner en in door vriendin bewoonde woning (art. 420bis.1.b Sr). Verbeurdverklaring inbeslaggenomen geldbedragen toereikend gemotiveerd? Art. 33a.1.b Sr. In aanmerking genomen hetgeen ten laste van verdachte is bewezenverklaard en mede gelet op hetgeen raadsvrouw van verdachte heef...

ECLI:NL:HR:2020:358 Hoge Raad, 03-03-2020, 17/02047
Published on 04-03-2020
Caribische zaak. Medeplegen van het uitvoeren en aanwezig hebben van cocaïne en deelname aan een criminele organisatie te Bonaire en Curaçao (art. 3.1 Opiumwet 1960 BES en art. 3.1.A Opiumwet 1960 BES). Ontvankelijkheid cassatieberoep. O.g.v. art. 10.2 Rijkswet cassatierechtspraak staat voor verdachte, die in h.b. bij verstek is veroordeeld, geen beroep in cassatie open. Deze beperking van het ...

ECLI:NL:HR:2020:367 Hoge Raad, 03-03-2020, 17/05574
Published on 03-03-2020
Beleggingsfraude. Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr) en deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). 1. Ten laste van verdachte is onder 2 bewezenverklaard dat hij zich in de periode van 1 oktober 2000 t/m 22 juni 2001 schuldig heeft gemaakt aan oplichting. 1. Verjaring feit 2 gelet op verandering van wetgeving t.z.v. art. 326 Sr en art. 72 Sr? 2. Verschillende...

ECLI:NL:HR:2020:359 Hoge Raad, 03-03-2020, 18/01247
Published on 03-03-2020
Poging tot afpersing (art. 317.1 Sr). Beroep op n-o OM wegens een fundamentele inbreuk op de beginselen van een behoorlijke procesorde nu (voormalige zaaks)OvJ die in 2013 de aanhouding buiten heterdaad heeft bevolen van verdachte in 2008, toen hij nog advocaat was, verdachte als raadsman in twee zaken heeft bijgestaan. HR: art. 81.1 RO

ECLI:NL:HR:2020:369 Hoge Raad, 03-03-2020, 19/02301
Published on 03-03-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op twee smartphones onder klager t.z.v. verdenking van oplichting. Ontvankelijkheid beslag na teruggave smartphones. In hoeverre ziet art. 552a Sv ook op evt. door politie gemaakte kopieën van data die zijn aangetroffen op de inbeslaggenomen, maar inmiddels teruggegeven telefoons? Rb heeft geoordeeld dat zij o.g.v. art. 552a Sv enkel bevoegd is om te beslissen over ...

ECLI:NL:HR:2020:327 Hoge Raad, 03-03-2020, 18/03593
Published on 03-03-2020
Oplichting, meermalen gepleegd(art. 326 Sr). Verschillende bewijsklachten m.b.t. bewezenverklaarde oplichting. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:326 Hoge Raad, 03-03-2020, 19/00753
Published on 03-03-2020
Economische zaak. Opzettelijke overtreding van een voorschrift gesteld bij art. 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (meermalen gepleegd) door notaris die heeft nagelaten om ongebruikelijke transacties te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. Heeft hof voldoende gerespondeerd op een verweer m.b.t. de ontvankelijkheid van het OM wegens schending van de beginselen...

ECLI:NL:HR:2020:362 Hoge Raad, 03-03-2020, 18/05528
Published on 03-03-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.3 (oud) Sr na veroordeling t.z.v. medeplegen van verkopen van grote hoeveelheid hennep in uitoefening van bedrijf, deelneming aan criminele organisatie, gewoontewitwassen en voorhanden hebben van busje traangas. Methode van uitgebreide kasopstelling. 1. Beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland . 2. Verweer dat in hoofdzaak bew...

ECLI:NL:HR:2020:360 Hoge Raad, 03-03-2020, 18/04924
Published on 03-03-2020
Medeplegen van Opiumwet-delicten (art. 2.A, 2.B en 2.C Opiumwet) en deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Heeft hof ten onrechte vordering tul toegewezen nu deze vordering in h.b. niet “ter beoordeling voorlag” omdat deze in e.a. te laat is betekend? In e.a. is de vordering ttz. behandeld in aanwezigheid van verdachte en zijn raadsman, waarna de Rb in haar vonnis de tul heeft ...

ECLI:NL:HR:2020:378 Hoge Raad, 03-03-2020, 18/04184
Published on 03-03-2020
Mishandeling (art. 300 Sr). Aanhoudingsverzoek niet gemachtigd raadsman op de grond dat verdachte mogelijk geen weet heeft van zitting. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:1934 m.b.t. aanhoudingsverzoeken wegens verhindering van verdachte of zijn raadsman bij de behandeling van de zaak ttz. aanwezig te zijn en uit ECLI:NL:HR:2019:1142 m.b.t. beoordeling van een aanhoudingsver...

ECLI:NL:HR:2020:365 Hoge Raad, 03-03-2020, 18/05494
Published on 03-03-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.3 (oud) Sr na veroordeling t.z.v. medeplegen van vervoeren van grote hoeveelheid hennep en voorhanden hebben van vuurwapen en munitie. Methode van uitgebreide kasopstelling. Kan hof bij schatting w.v.v. voorbij gaan aan verdiensten uit autohandel van betrokkene, reeds omdat deze verdiensten door betrokkene niet fiscaal zijn ve...

ECLI:NL:HR:2020:368 Hoge Raad, 03-03-2020, 18/04152
Published on 03-03-2020
Medeplegen beschadigen van een gebouw (art. 352 Sr), medeplegen vernieling van inventaris (art. 350 Sr) en medeplegen verduistering (art. 321 Sr). Kan door hypotheekhouder geleden schade a.g.v. het beschadigen gebouw door verdachte worden aangemerkt als rechtstreeks schade? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:793 m.b.t. begrip ‘rechtstreekse schade’. Het begrip ‘rechtstreekse...

ECLI:NL:HR:2020:361 Hoge Raad, 03-03-2020, 18/05480
Published on 03-03-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit bewezenverklaarde of andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.3 (oud) Sr na veroordeling t.z.v. medeplegen van verkopen van grote hoeveelheid hennep in uitoefening van bedrijf, deelneming aan criminele organisatie, gewoontewitwassen en voorhanden hebben van vuurwapen en munitie. Impliceert ‘s hofs berekening van w.v.v. dat ook w.v.v. kan worden ontnomen t.z.v. transa...

ECLI:NL:HR:2020:377 Hoge Raad, 03-03-2020, 18/03136
Published on 03-03-2020
Gewoonte maken van verwerven, bezitten en verspreiden kinderporno (art. 240b Sr). TBS met voorwaarden. Aanvangsmoment TBS met voorwaarden. Dient periode van i.v.m. de dadelijke uitvoerbaarheid reeds ondergane TBS, in mindering te worden gebracht op totale duur TBS? HR: Klacht over verwerping verzoek om te bepalen dat de periode van TBS met voorwaarden v.zv. deze al ten uitvoer is gelegd o.g.v. ...

ECLI:NL:HR:2020:325 Hoge Raad, 03-03-2020, 19/03163
Published on 03-03-2020
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op twee auto’s onder klager t.z.v. verdenking van betrokkenheid bij belastingfraude, valsheid in geschrift, verduistering en opzettelijk witwassen. 1. Heeft Rb verzuimd te beslissen op het klaagschrift v.zv. dat betrekking heeft op een bankrekening? 2. Heeft Rb ondanks een daartoe gevoerd verweer (uos) verzuimd in haar beslissing ervan blijk te geven een onderzoek ...

ECLI:NL:HR:2020:324 Hoge Raad, 03-03-2020, 19/01051
Published on 03-03-2020
Beklag, beslag ex art. 94 en 94a Sv op bankrekeningen en een auto onder klager (in zijn hoedanigheid als de centrale persoon binnen de beslagen rechtspersonen) t.z.v. verdenking van betrokkenheid bij belastingfraude, verduistering, valsheid in geschrift en opzettelijk witwassen. Middelen o.m. over de door Rb gehanteerde maatstaf bij afwijzen beklag over inbeslagneming van tegoeden op bankrekeni...

ECLI:NL:HR:1982:AC7816 Hoge Raad, 21-12-1982, 1318B
Published on 03-03-2020
-

ECLI:NL:HR:2018:2439 Hoge Raad, 04-12-2018, 17/05448
Published on 02-03-2020
Ontvankelijkheid cassatieberoep tegen beslissing wrakingskamer Hof op wrakingsverzoek ex art. 513 Sv. Ex art. 515.5 Sv staat tegen beslissing op verzoek tot wraking geen rechtsmiddel open zodat cassatieberoep n-o is. Verzoeker n-o.

ECLI:NL:HR:2018:2438 Hoge Raad, 18-12-2018, 17/00687
Published on 25-02-2020
Rijden onder invloed, art. 8.2.a WVW 1994. Recidiveregeling art. 123b WVW 1994 en ontvankelijkheid OM in vervolging t.z.v. rijden onder invloed met ademalcoholgehalte van 615 microgram. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM. Leidt omstandigheid dat rijbewijs o.g.v. art. 123b.1 WVW 1994 van rechtswege geldigheid verliest indien sprake is van recidive tot n-o OM? HR: art. 81.1 RO onder ...

ECLI:NL:HR:2020:268 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/05377
Published on 18-02-2020
Doorrijden na ongeval, art. 7.1.a WVW 1994. Schriftelijk bescheid houdende verklaring van persoon wiens identiteit niet blijkt (anonieme buurtbewoner) in strijd met art. 344a.3 Sv tot bewijs gebezigd, nu verdediging wens te kennen heeft gegeven om deze persoon te ondervragen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:277 Hoge Raad, 18-02-2020, 19/03455
Published on 18-02-2020
Beklag, beslag onder (kandidaat)notaris ex art. 98 Sv op geheimhouderstukken i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek naar verdenking t.a.v. klagers (niet naleving meldingsplicht ongebruikelijke transactie) en 3 andere personen (witwassen). Verschoningsrecht notaris, art. 218 Sv. Moeten onregelmatigheden bij doorzoeking en inbeslagneming leiden tot gegrondverklaring klaagschrift? Rb heeft in haar beo...

ECLI:NL:HR:2020:287 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/05053
Published on 18-02-2020
Eendaadse samenloop van witwassen (art. 420bis.1.a Sr) en witwassen (art. 420bis.1.b Sr) door vindplaats geldbedrag (€ 201.000) te verbergen in 2 koffers in terrarium met krokodillen en dit geldbedrag voorhanden te hebben. Bewijsklacht. Verklaring verdachte t.a.v. herkomst geld concreet, min of meer verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/04...

ECLI:NL:HR:2020:286 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/04726
Published on 18-02-2020
Eendaadse samenloop van medeplegen aanwezig hebben, vervoeren en afleveren van Crystal Methamfetamine, art. 2.B jo. 2.C Opiumwet. Bewijsklachten. HR: art. 80a RO. Samenhang met 18/05053.

ECLI:NL:HR:2020:288 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/02250
Published on 18-02-2020
Belediging van Nederlandse politica in Facebook-berichten, art. 266.1 Sr. Verweer strekkend tot bewijsuitsluiting i.v.m. gebreken in mededeling over rechtsbijstand aan niet-aangehouden verdachte voorafgaand aan telefonisch verhoor door politie, art. 27c.2, 27c.5, 28.1 en 28a Sv. 1. Mededeling van recht op rechtsbijstand, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afstand doen van dat recht en aan verzuim ...

ECLI:NL:HR:2020:269 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/04438
Published on 18-02-2020
Economische zaak. Bedrijfsafvalstoffen (flessengas) vervoeren zonder vermelding als vervoerder op lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars, begaan door rechtspersoon (in Duitsland gevestigde onderneming), art. 10.55 Wet milieubeheer. Verweer dat art. 10.55 Wm buiten toepassing moet worden gelaten. Is registratie-eis in Nederland in strijd met art. 15, 16 en 52 EU-Handvest en zelfstandi...

ECLI:NL:HR:2020:271 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/04011
Published on 18-02-2020
Economische zaak. Met vliegtuig landen op luchthaven Lelystad, terwijl verdachte niet beschikt over geldig bewijs van luchtwaardigheid van vliegtuig en geldig bewijs van bevoegdheid en zijn vliegtuig niet is verzekerd, overtreding Wet Luchtvaart (meermalen gepleegd). Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsvrouw voorafgaand aan tz. per e-mail gedaan (onder overlegging van verklaring van huisarts) e...

ECLI:NL:HR:2020:289 Hoge Raad, 18-02-2020, 19/01072
Published on 18-02-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit ripdeals gepleegd door internationale bende en uit soortgelijke feiten (art. 36e.2 Sr). Toerekening w.v.v. Had Hof bij verdeling van w.v.v. pondspondsgewijze verdeling moeten toepassen over in totaal 13 personen i.p.v. pondspondsgewijze verdeling over personen die direct bij desbetreffende ripdeal betrokken waren? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01071.

ECLI:NL:HR:2020:274 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/05270
Published on 18-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op aan 7 klagers (5 rechtspersonen en 2 natuurlijke personen) toebehorende vermogensbestanddelen, waaronder uitstaande leningen, daaruit voortvloeiende rente-inkomsten en huuropbrengsten van camping in Frankrijk, t.z.v. verdenking van o.m. belastingfraude, valsheid in geschrift, witwassen en bankieren zonder vergunning. N.a.v. verweer van raadsman van ...

ECLI:NL:HR:2020:275 Hoge Raad, 18-02-2020, 19/01071
Published on 18-02-2020
Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en medeplegen diefstal (art. 311.1.4 Sr). 1. Beslist op uos dat resultaten van in Duitsland uitgevoerde dactyloscopische onderzoeken niet betrouwbaar zijn en niet voor bewijs kunnen worden gebruikt? Art. 359.2 Sv. 2. Voldoet opgelegde straf aan art. 14a (oud) Sr? Ad 1. Gelet op inhoud b.m. ligt in bestreden uitspraak als ’s Hofs vaststel...

ECLI:NL:HR:2020:285 Hoge Raad, 18-02-2020, 19/00690
Published on 18-02-2020
Medeplegen poging doodslag (art. 287 Sr), medeplegen zware mishandeling (art. 302.1 Sr) en voorhanden hebben van (semi) automatisch pistool en munitie (art. 26.1 WWM) door vanuit Frankrijk naar Nederland te komen om ripdeal te plegen. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM, nu voor verdachte in strijd met art. 14.5 IVBPR niet mogelijkheid van nieuwe feitelijke behandeling van zaak voor hogere recht...

ECLI:NL:HR:2020:266 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/03079
Published on 18-02-2020
Wederspannigheid (art. 180 Sr) en belediging van politieagent door deze in gezicht te spugen (art. 266.1 jo 267.2 Sr). Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsvrouw ttz. op de grond dat verdachte moet werken en geen vrij kan krijgen door Hof afgewezen o.g.v. overweging dat verdachte afstand heeft gedaan van aanwezigheidsrecht, nu verdachte vóór intreden van dienstverband van zitting op de hoogte wa...

ECLI:NL:HR:2020:280 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/02699
Published on 18-02-2020
Diefstal met geweld (art. 312.1 Sr) en dwang (art. 284.1.1 Sr) door in café Iphone en bankpas te stelen en daarbij vuistslag uit te delen om aangever te dwingen hem los te laten en om vlucht mogelijk te maken en bezit van gestolene te verzekeren. Eendaadse samenloop of meerdaadse samenloop, art. 55.1 en 57 Sr? Belang bij cassatie? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:831 m.b.t...

ECLI:NL:HR:2020:279 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/04329
Published on 18-02-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop van cocaïne. Methode van extrapolatie. Hof heeft verzuimd in strafzaak verbeurdverklaard geldbedrag van € 1.855 in mindering te brengen op opgelegde betalingsverplichting, art. 33a.1.a Sr. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Uit in h.b. in zoverre bevestigd vonnis van Rb in hoofdzaak volgt dat verbeurdverklaring van geldbedrag van € 1.855 is ge...

ECLI:NL:HR:2020:123 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/02529
Published on 18-02-2020
Medeplegen invoer 2,8 kilo cocaïne via Schiphol, art. 2.A Opiumwet. Smartphone zaak. Bewijsuitsluiting resultaten van onrechtmatig verricht onderzoek aan smartphones van verdachte? Hof heeft tot uitgangspunt genomen dat sprake is van onherstelbaar vormverzuim in voorbereidend onderzoek a.b.i. art. 359a Sv. Dat oordeel is in cassatie niet bestreden, zodat daarvan moet worden uitgegaan. Voorts he...

ECLI:NL:HR:2020:281 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/01834
Published on 18-02-2020
Medeplegen poging doodslag door samen met medeverdachte gewapende confrontatie aan te gaan met groep die grote partij hennep te koop aanbiedt, terwijl verdachte en medeverdachte plan hebben opgevat verkopers d.m.v. vals geld te rippen dan wel op te lichten, art. 287 Sr. Toereikend bewijs opzet verdachte, nu alleen medeverdachte was voorzien van wapen en tijdens vlucht heeft (terug)geschoten, te...

ECLI:NL:HR:2020:278 Hoge Raad, 18-02-2020, 18/01464
Published on 18-02-2020
Eenvoudige belediging (art. 266.1 Sr) en ander door bedreiging met smaadschrift dwingen iets te doen (art. 284.1.2 Sr) door tijdens les hoorbaar voor leerlingen aan strafrechtelijk verleden onderwijsassistent te refereren en telefonisch te dreigen media erbij te halen, waarna school arbeidsrelatie met onderwijsassistent beëindigt. 1. Stelling dat bewezenverklaring berust op verklaring van 1 get...

ECLI:NL:HR:2020:282 Hoge Raad, 18-02-2020, 19/03901
Published on 18-02-2020
Cassatie in belang der wet. Maximale duur van TBS met dwangverpleging. Beslissing Hof dat maximale duur van TBS met verpleging van overheidswege in totaal meer dan 4 jaren is indien TBS niet is opgelegd t.z.v. geweldsmisdrijf, nu periodes waarin verpleging voorwaardelijk is beëindigd en waarin verpleging voorlopig is hervat niet dienen te worden meegerekend bij berekening van totale duur. Art. ...

ECLI:NL:HR:2020:234 Hoge Raad, 11-02-2020, 17/04425
Published on 12-02-2020
Ontuchtige handelingen plegen met minderjarige die nog geen 16 jaar is die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam (art. 245 Sr), feitelijke aanranding van de eerbaarheid (at. 246 Sr) en medeplegen vervaardigen en bezitten van kinderpornografie (art. 240b Sr.) Middel over ontvankelijkheid OM in het h.b. tegen veroordeling in e.a. wegens vervaardiging en bezit van kinderpornografi...

ECLI:NL:HR:2020:232 Hoge Raad, 11-02-2020, 17/02107
Published on 12-02-2020
Omvang terugwijzingsopdracht na cassatie. Omvat door HR uitgesproken vernietiging en terugwijzing t.z.v. de strafoplegging tevens de beslissing van het hof tot strafbepaling ex art. 423.4 Sv? I.c. heeft de Rb. verdachte veroordeeld voor 5 feiten, maar is het h.b. beperkt tot de feiten 1 en 2. Het hof heeft voor feiten 1 en 2 veroordeeld en voor de feiten 3, 4 en 5 een straf bepaald ex art. 423....

ECLI:NL:HR:2020:217 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/05156
Published on 12-02-2020
Medeplichtigheid aan poging tot doodslag te Hilversum in september 2015, door langs café te rijden en voor het café te stoppen, zodat dader met pistoolmitrailleur vuur kon openen, art. 287 jo. 45.1 en 48 Sr. 1. Bewijsklachten. 2. Verwerping van het beroep op (psychische) overmacht, art. 40 Sr. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05230 en 18/05536 (niet gepubliceerd, art. 81.1 RO).

ECLI:NL:HR:2020:238 Hoge Raad, 11-02-2020, 19/03131
Published on 12-02-2020
Caribische zaak. Medeplegen poging tot mensenhandel door samen met haar partner een vrouw in Venezuela te laten benaderen en haar naar Curaçao te laten komen om prostitutiewerkzaamheden te verrichten in hun bar/restaurant, art. 2:239.1.i SrC. Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01981 A.

ECLI:NL:HR:2020:237 Hoge Raad, 11-02-2020, 19/01981
Published on 12-02-2020
Caribische zaak. Medeplegen poging tot mensenhandel door samen met zijn partner een vrouw in Venezuela te laten benaderen en haar naar Curaçao te laten komen om prostitutiewerkzaamheden te verrichten in hun bar/restaurant (art. 2:239.1.i SrC) en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht door van deze vrouw telefonisch (d.m.v. ingesproken “voice notes”) geld terug te eisen en daarbij ...

ECLI:NL:HR:2020:216 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/05018
Published on 12-02-2020
Economische zaak. Overtreding van art. 47 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS), begaan door een rechtspersoon. Tijdens lossen vanuit tankwagen van verdachte (transportbedrijf) op terrein van ander bedrijf ontstaat lek in wand tankwagen waardoor ruim 14.000 kilo zoutzuur weglekt. 1. Bestond een meldplicht ex art. 47 WVGS? 2. Rustte die plicht op verdachte? 3. Kan het bewezenverklaarde, ...

ECLI:NL:HR:2020:229 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/04435
Published on 12-02-2020
Diefstal, meermalen gepleegd, en diefstal met geweld, art. 310 en 312 Sr. Strafmotivering, art. 359.6 Sv. ’s Hofs motivering houdt in “dat verdachte kennelijk niet meer in Nederland verblijft. In dit soort zaken waarbij het gaat om buitenlandse verdachten waaraan geen andere strafmodaliteit kan worden opgelegd, is oplegging van een gevangenis een passende reactie.” HR: Door de enkele verwijzing...

ECLI:NL:HR:2020:222 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/03411
Published on 12-02-2020
Bijstand van een tolk. Gebruikmaken van een tolk die niet is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers en het schriftelijk vastleggen van de redenen daarvoor a.b.i. art. 28.4 Wet beëdigde tolken en vertalers. In het p-v van de tz. heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat van de daar aanwezige tolk, die niet is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers, gebruik ...

ECLI:NL:HR:2020:241 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/03199
Published on 12-02-2020
Zedenzaak. Met iemand beneden de leeftijd van 16 jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen (art. 247 Sr) en feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246 Sr). Middelen over 1. bewijsminimum, art. 342.2 Sv; 2. verwerping alternatief scenario 3. dwang en ontuchtige handelingen a.b.i. art. 246 Sr en 4. schending van de redelijke termijn in h.b. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:218 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/05230
Published on 11-02-2020
Poging tot moord, door met een pistoolmitrailleur op cafébezoekers te schieten (art. 289 jo. 45.1 Sr); voorhanden hebben van (vuur)wapens en munitie (art.26.1 WWM), aanwezig hebben van verdovende middelen (art. 2.C en 3.C Opiumwet) en witwassen geldbedrag (art. 420bis Sr). Middelen over 1. verwerping uos; 2. bewezenverklaring poging moord o.a. t.a.v. voorbedachte raad; 3. bewijs van voorhanden...

ECLI:NL:HR:2020:224 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/00784
Published on 11-02-2020
Medeplegen van gewoonteheling van een groot aantal auto’s, art. 416.1.a. jo. 417 Sr. Bewijsklacht over wetenschap van verdachte van de herkomst uit enig misdrijf van de auto’s t.t.v. het voorhanden krijgen daarvan. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/00782.

ECLI:NL:HR:2020:230 Hoge Raad, 11-02-2020, 19/03689
Published on 11-02-2020
Herziening. Rijden terwijl rijbewijs ongeldig is verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Het CBR heeft aanvrager verplicht tot deelname aan de EMA i.v.m. verdenking rijden onder invloed in 2006. In 2007 heeft het CBR het rijbewijs van aanvrager ongeldig verklaard omdat aanvrager daaraan niet had voldaan. In 2016 heeft hof Amsterdam (in herziening, ECLI:NL:HR:2016:523) aanvrager vrijgesproken van rijden o...

ECLI:NL:HR:2020:219 Hoge Raad, 11-02-2020, 19/01290
Published on 11-02-2020
Beklag a.b.i. art. 164.8 WVW 1994 tegen inhouding vaarbewijs ex art. art. 35a.4 Scheepvaartverkeerswet. HR: Op de gronden vermeld in de CAG zal HR cassatieberoep van klager niet in behandeling nemen. CAG: Uit ingewonnen inlichtingen blijkt dat OvJ vaarbewijs aan klager heeft teruggegeven. Deze teruggave vindt zijn grondslag in art. 35a.3.c Scheepsvaartverkeerswet. Hierin is bepaald dat vaarbewi...

ECLI:NL:HR:2020:225 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/00782
Published on 11-02-2020
Medeplegen van gewoonteheling van een groot aantal auto’s, art. 416.1.a. jo. 417 Sr. Bewijsklacht over wetenschap van verdachte van de herkomst uit enig misdrijf van de auto’s t.t.v. het voorhanden krijgen daarvan. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/00784.

ECLI:NL:HR:2020:221 Hoge Raad, 11-02-2020, 19/00804
Published on 11-02-2020
Medeplegen diefstal van motor, art. 311.1.4 Sr. Is gelet op rol medeverdachte (bijdrage na afloop) sprake van medeplegen van door verdachte gestolen motor? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:2640 m.b.t. bijzondere situatie waarin bijdrage van medepleger hoofdzakelijk bestaat uit gedragingen die na strafbaar feit zijn verricht. Hof heeft vastgesteld dat verdachte en zijn mede...

ECLI:NL:HR:2020:228 Hoge Raad, 11-02-2020, 19/00050
Published on 11-02-2020
Diefstal in vereniging, art. 310 jo. 311 Sr. Ontvankelijkheid OM. Verwerping verweer dat OM n-o is omdat sepotmededeling bij verdachte het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat hij voor het tlgd. feit niet zou worden vervolgd. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2012:BX4280 en ECLI:NL:HR:2013:7 m.b.t. uitzonderlijke gevallen dat vervolging onverenigbaar is met beginselen van...

ECLI:NL:HR:2020:242 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/05349
Published on 11-02-2020
Witwassen, art. 420bis Sr. Voorhanden hebben van een contant geldbedrag van ruim twee miljoen euro. Middelen over 1. motivering afwijzingen getuigenverzoeken en 2. verzuim te beslissen op herhaald getuigenverzoek. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:227 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/00173
Published on 11-02-2020
Ondervragingsrecht getuigen, art. 6.3.d EVRM. HR herhaalt dat in de situatie dat de getuige zich van het geven van een getuigenis of van het beantwoorden van bepaalde vragen verschoont o.g.v. een daartoe door de wet gegeven bevoegdheid en de getuige dientengevolge weigert antwoord te geven op de vragen die de verdediging hem stelt of doet stellen, een behoorlijke en effectieve mogelijkheid tot ...

ECLI:NL:HR:2020:233 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/02960
Published on 11-02-2020
Opzettelijke milieuverontreiniging door als eigenaar van afhaalrestaurant gehuurd aggregaat bij ingang van restaurant te plaatsen, waardoor koolmonoxide vrijkomt en zich verspreidt in restaurant en boven dat restaurant gelegen trappenhuis en woningen, art. 173a Sr. Heeft verdachte koolmonoxide in de “lucht” gebracht a.b.i. art. 173a Sr? Hof heeft vastgesteld dat verdachte noodaggregaat liet pla...

ECLI:NL:HR:2020:240 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/00190
Published on 11-02-2020
Profijtontneming van w.v.v. uit hennepteelt. Middelen over voorbijgaan aan uos inhoudende dat bij het schatten van het w.v.v. moet worden uitgegaan van één, resp. twee oogsten, en over de motivering van het oordeel dat een pondspondsgewijze toerekening van het w.v.v. moet worden aangenomen en geen concrete aanknopingspunten aanwezig zijn voor een afwijkende verdeelsleutel tussen de betrokkene e...

ECLI:NL:HR:2020:215 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/01592
Published on 11-02-2020
Medeplegen van handelen in strijd met art. 27.1 WWM door het dragen van balletjespistolen. Klacht dat hof balletjespistolen heeft aangemerkt als voorwerpen die zijn bestemd om mee te dreigen a.b.i. art. 2.1 categorie IV sub 7 WWM, terwijl het hof heeft vrijgesproken van het voorhanden hebben van op vuurwapens gelijkende voorwerpen ex art. 2.1 categorie I sub 7 WWM. Verhouding tussen beide wapen...

ECLI:NL:HR:2020:223 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/02505
Published on 11-02-2020
Doorrijden na ongeval (art. 7.1.a WVW 1994) en geen voorrang verlenen aan voetganger op voetgangersoversteekplaats (art. 49.2 RVV 1990) door met auto over oudere man, die op zebrapad ten val komt, heen te rijden ten gevolge waarvan deze maand later komt te overlijden en vervolgens plaats van ongeval te verlaten. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep v.zv. gericht tegen overtreding. 2. Beroep op ar...

ECLI:NL:HR:2020:236 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/04441
Published on 11-02-2020
Medeplegen poging doodslag, art. 287 jo. art. 45.1 en 47.1 Sr. Verwerping beroep op noodweer(exces), art. 41 Sr. HR: art. 81.1 RO met verwijzing naar samenhangende zaak 18/04238, ECLI:NL:HR:2020:235.

ECLI:NL:HR:2020:235 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/04238
Published on 11-02-2020
Medeplegen van poging tot doodslag door aangever (slachtoffer ripdeal) in auto meermalen met mes in zijn lichaam te steken, nadat aangever toen hem werd bevolen zijn geld te geven alarmpistool heeft gericht op bestuurder van auto, art. 287 Sr. Noodweer tegen noodweer. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 inhoudende dat er geen ‘wederrechtelijke’ aanranding is wanneer verda...

ECLI:NL:HR:2020:239 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/04558
Published on 11-02-2020
Caribische zaak. Zedendelicten (o.m. verkrachting) te Curaçao tegen drie tienermeisje en vier jongvolwassen vrouwen die lid waren van een geloofsgemeenschap waarvan verdachte oprichter, organisatorisch en geestelijk leidsman was. Middelen over o.m. bewijsvoering en strafmotivering. Bewijsminimum (unus testis, art. 342.2 Sv). De motivering van de opgelegde 14 jaren gevangenisstraf zou “binnen he...

ECLI:NL:HR:2020:220 Hoge Raad, 11-02-2020, 18/01988
Published on 11-02-2020
Onrust in Schilderswijk te Den Haag in de zomer van 2015 n.a.v. dood van arrestant. Medeplegen van opzettelijk brandstichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is (art. 157.1 Sr), openlijke geweldpleging (art. 141.1 Sr), en opruiing (art. 131.1 Sr). 1. Bewijsklachten brandstichting. 2. Uos dat verklaringen van opsporingsambtenaren moeten worden uitgesloten van bewijs. 3. Af...

ECLI:NL:HR:1997:ZD0643 Hoge Raad, 18-02-1997, 103.454
Published on 11-02-2020
(Medeplegen) telen hennep (meermalen gepleegd), art. 3.B Opiumwet. 1. OM n-o in vervolging, nu verdachte o.g.v. mededeling van OvJ aan secretaresse van raadsman van verdachte in gerechtvaardigde veronderstelling verkeerde dat hij niet zou worden vervolgd? 2. OM n-o in vervolging, nu inbeslaggenomen hennepplanten zijn vernietigd ondanks verzoek om tegenonderzoek, zodat niet kan worden aangetoond...

ECLI:NL:HR:2020:118 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/02968
Published on 05-02-2020
Ramkraak op winkel met dure kleding, art. 311 Sr, mishandeling, art. 300 Sr. Middel voorgesteld namens verdachte over de verwerping van een verweer over verdachtes betrokkenheid bij de ramkraak en middel voorgesteld namens de b.p. m.b.t. de vordering ingediend i.v.m. een mishandeling. HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 18/02823, 18/02896 en 18/02968.

ECLI:NL:HR:2020:117 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/02896
Published on 05-02-2020
Medeplegen ramkraak op winkel met dure kleding, art. 311.1 Sr. Niet beslist op beroep van raadsvrouw op overschrijding redelijke termijn in h.b. HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Verdediging heeft ttz. in h.b. aangevoerd dat redelijke termijn in h.b. met ruim 2 maanden is overschreden en op die grond strafvermindering bepleit. Aldus is verweer gevoerd waaromtrent...

ECLI:NL:HR:2020:116 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/02823
Published on 05-02-2020
Ramkraak op winkel met dure kleding, art. 311 Sr. Middel over tezamen en in vereniging plegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 18/02823, 18/02896 en 18/02968.

ECLI:NL:HR:2020:164 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/02646
Published on 05-02-2020
Profijtontneming. Middelen over ingenomen u.o.s.-en m.b.t. de betrouwbaarheid van 6 getuigen (art. 359.2 Sv) en over het denatureren van een verklaring van één van die getuigen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:120 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/01414
Published on 05-02-2020
N-o verklaring verdachte in h.b. door bevestiging vonnis n.a.v. verzet tegen strafbeschikking. Artt. 255a.3, 257e, 257f Sr. Had de Pr zich niet meer over de strafbeschikking moeten uitlaten maar o.b.v. de uitgevaardigde dagvaarding tot een inhoudelijke behandeling moeten overgaan? Hof bevestigde vonnis, o.m. omdat blijkens het p-v van de tz. bij de Pr de verdediging de dagvaarding kennelijk hee...

ECLI:NL:HR:2020:192 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/00857
Published on 05-02-2020
Poging doodslag te Groningen door met mes in hals van huisgenoot te snijden, nadat broer van verdachte ’s nachts met deze persoon in gevecht is geweest, art. 287 Sr. 1. Noodweer. Was op moment van bewezenverklaard handelen sprake van onmiddellijk dreigende aanranding van verdachte door aangever? 2. Noodweerexces. ’s Hof oordeel dat beroep op noodweerexces afstuit op omstandigheid dat t.t.v. sni...

ECLI:NL:HR:2020:196 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/02645
Published on 04-02-2020
Economische zaak. Onder zich hebben van beschermde inheemse vogels die niet zijn voorzien van juiste pootring (meermalen gepleegd), art. 13.1 Flora- en faunawet. 1. OM n-o in vervolging, nu pootringen zijn verwijderd zodat het niet meer mogelijk is om tegenonderzoek te laten uitvoeren? 2. Verweer strekkend tot bewijsuitsluiting op de grond dat verbalisanten zich niet (tijdig) hebben gelegitimee...

ECLI:NL:HR:2020:188 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/03732
Published on 04-02-2020
Geen schriftuur houdende middelen van cassatie ingediend. Verdachte n-o. Samenhang met 18/03731.

ECLI:NL:HR:2020:191 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/03731
Published on 04-02-2020
Mensenhandel door echtgenote te dwingen haar opbrengsten uit prostitutiewerkzaamheden naar hem toe te sturen door haar onder druk te zetten en daarbij gebruik te maken van omstandigheid dat haar kind bij (familie van) verdachte in Roemenië verblijft, art. 273f.1.9 Sr. Is sprake van uitbuiting, nu Hof niet heeft vastgesteld dat echtgenote van verdachte haar werkzaamheden in prostitutie onvrijwil...

ECLI:NL:HR:2020:194 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/00694
Published on 04-02-2020
Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven (art. 140 Sr), nl. BTW-fraude a.b.i. art. 69 AWR, en feitelijke leiding geven aan het opzettelijk niet tijdig doen van aangifte omzetbelasting begaan door een rechtspersoon, art. 51.2 jo. 69 AWR. Verwerping u.o.s. over matiging straf toereikend verworpen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02908.

ECLI:NL:HR:2020:189 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/02908
Published on 04-02-2020
Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven (art. 140 Sr), nl. BTW-fraude a.b.i. art. 69 AWR. 1. Verwerping Salduz-verweer, 2. Verwerping verweer m.b.t. rechtmatigheid onderzoek aan gegevensdragers en 3. Verwerping verweer dat de belastingrechter o.b.v. hetzelfde dossier heeft geoordeeld dat verdachte te goeder trouw heeft gehandeld en verdachte niet wist of h...

ECLI:NL:HR:2020:163 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/04367
Published on 04-02-2020
Overschrijding maximumsnelheid met 79 km/u, art. 62 jo. bord A1 RVV 1990. Schriftuur tardief doordat geen mededeling betekening is ontvangen? HR: Op gronden vermeld in de CAG is verdachte n-o. CAG: griffiersbetekening aanzegging in cassatie op juiste wijze geschied. Afschrift verzonden op door raadsman opgegeven adres. Bij ontbreken aanwijzing dat bij de verzending iets is misgegaan moet voorbi...

ECLI:NL:HR:2020:190 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/05488
Published on 04-02-2020
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. medeplegen diefstal met braak, art. 311.1 Sr. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman voorafgaand aan tz. per e-mail gedaan op de grond dat hij verdachte niet kan bereiken door Hof afgewezen o.g.v. overweging dat formeel gezien geen sprake is van aanhoudingsverzoek. Heeft Hof verzuimd uitdrukkelijk en gemotiveerd te beslissen op aanhoudingsverzoek? HR h...

ECLI:NL:HR:2020:187 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/05558
Published on 04-02-2020
Medeplegen poging diefstal d.m.v. braak en medeplegen diefstal d.m.v. inklimming (art. 311.1 Sr) door op 1 dag meerdere woninginbraken te plegen bij oudere mensen in Hengelo. Medeplegen toereikend gemotiveerd, nu Hof niet alleen t.a.v. rol van verdachte heeft vastgesteld dat hij heeft betaald voor benzine, op uitkijk heeft gestaan, zich heeft bemoeid met te rijden route, heeft gesproken over we...

ECLI:NL:HR:2020:195 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/00445
Published on 04-02-2020
Poging tot zware mishandeling door ander met een mes in de rug te steken, nadat verdachte en zijn vrouw door 2 mannen zijn geschopt en geslagen, art. 302 Sr. Noodweerexces. Is geen sprake van hevige gemoedsbeweging omdat verdachte zich bewust was van zijn handelen? ’s Hofs oordeel dat geen sprake is geweest van hevige gemoedsbeweging vanwege enkele omstandigheid dat verdachte zich bewust was va...

ECLI:NL:HR:2020:193 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/01475
Published on 04-02-2020
Medeplegen van moord in de Bijlmer in 2016, door slachtoffer naar flat Kikkenstein te lokken alwaar hij door de medepleger is doodgeschoten. Gvs 18 jr. Bewijsklacht opzet op de dood. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:178 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03633
Published on 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:179 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03635
Published on 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:180 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03636
Published on 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:181 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03637
Published on 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:182 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03638
Published on 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:183 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03649
Published on 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:185 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03651
Published on 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:176 Hoge Raad, 04-02-2020, 18/04644
Published on 04-02-2020
Medeplegen doodslag (art. 287 Sr) en wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr) door tijdens proefrit in 1997 vanaf de achterbank de nek van een Alkmaarse garagehouder langdurig te omklemmen. Klachten over 1. Verzuim op (ttz. herhaalde) getuigenverzoeken te reageren, 2. Voorwaardelijk opzet op de dood van het slachtoffer en 3. Verwerping verweer strekkende tot n-o OM i.v.m. schending ar...

ECLI:NL:HR:2020:177 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03632
Published on 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:184 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03650
Published on 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:186 Hoge Raad, 04-02-2020, 19/03774
Published on 04-02-2020
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s) bij teruggave van in de beschikking van de Rb vermelde gegevensdragers “thans, na een half jaar”, zwaarder moet wegen dan het belang van Sv, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpel...

ECLI:NL:HR:2020:166 Hoge Raad, 31-01-2020, 19/04348
Published on 31-01-2020
Uitspraak vierde kamer. Vordering PG tot schorsing van rechter in Rb als rechterlijk ambtenaar, art. 46f.2.e en 46o Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. Gelet op onherroepelijk aan betrokkene verleend ontslag, is belang bij toewijzing van vordering a.b.i. art. 46f.2.e Wrra tot schorsing van betrokkene als rechterlijk ambtenaar voor periode van 3 maanden bij wijze van ordemaatregel komen t...

ECLI:NL:HR:2020:129 Hoge Raad, 28-01-2020, 17/06131
Published on 28-01-2020
Poging tot doodslag door met mes in buik en schouder van slachtoffer te steken. Verwerping beroep op noodweerexces, art. 41.2 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:137 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/04681
Published on 28-01-2020
Economische zaak. Medeplegen overtreding van een voorschrift gesteld bij art. 2.19.1 Wet dieren, opzettelijk begaan, art. 1.1 jo. 2.1 WED. Invoer in NL van een grote hoeveelheid verboden groeihormoon voor dieren door samen met mededader af te spreken dat er een andere benaming en waarde op de factuur bij de zendingen kwam te staan. Is de stof 17 bèta-oestradiol in pure vorm een grondstof en gee...

ECLI:NL:HR:2020:79 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/02966
Published on 28-01-2020
Opzettelijk verkopen, afleveren en vervoeren van cocaïne, art. 2.B Opiumwet. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman, op de grond dat hij niet weet waar verdachte is. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:1934 m.b.t. aanhoudingsverzoeken wegens verhindering van verdachte of zijn raadsman bij de behandeling van de zaak ttz. aanwezig te zijn en uit ECLI:NL:HR:2019:1142 m.b.t. beo...

ECLI:NL:HR:2020:136 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/04185
Published on 28-01-2020
Kraken, art. 138a Sr. Sprake van een gevestigd huisrecht? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/04186, 18/04187 en 18/04188 (allen niet gepubliceerd).

ECLI:NL:HR:2020:139 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/05241
Published on 28-01-2020
Jeugdzaak. Medeplegen gekwalificeerde diefstal, meermalen gepleegd (art. 311.1 Sr) en wederspannigheid met lichamelijk letsel tot gevolg (art. 180 jo 181.1 Sr). Verzuim te beslissen op getuigenverzoek? Art. 315, 328, 330, 331 en 415 Sv. HR: op gronden vermeld in CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Hof heeft verzuimd uitdrukkelijk een beslissing te nemen op ttz. in h.b. gedaan verzoek to...

ECLI:NL:HR:2020:135 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/04182
Published on 28-01-2020
Diefstal met braak, art. 311.1.5 Sr. 1. Klacht over afwijzing aanhoudingsverzoek i.v.m. andere strafzaak van verdachte die ’s middags zou plaatsvinden en waarin mogelijk ISD-maatregel zou worden opgelegd en 2. Klacht dat indien beide zaken op dezelfde zitting waren behandeld, het onmogelijk zou zijn geweest om naast de ISD-maatregel nog een straf op te leggen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:132 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/01404
Published on 28-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Klacht dat het Hof bij de schatting van het w.v.v. en i.h.b. bij de berekening van de opbrengst aan hennep in het voordeel van de betrokkene rekening had moeten houden met in de kwekerij in droognetten achtergebleven restanten hennep. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/01403.

ECLI:NL:HR:2020:130 Hoge Raad, 28-01-2020, 17/00708
Published on 28-01-2020
Ontvankelijkheid cassatieberoep tegen verstekarrest, art. 432.2 Sv. Is de “Mededeling uitspraak” daadwerkelijk i.p. aan de in België woonachtige verdachte betekend? HR: op gronden die zijn vermeld in CAG kan verdachte niet worden ontvangen in ingesteld beroep. CAG: Het kan ervoor worden gehouden dat de “rode kaart” de “Mededeling uitspraak” heeft begeleid. De op de zogenoemde “rode kaart” gepla...

ECLI:NL:HR:2020:125 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/01754
Published on 28-01-2020
Opzettelijk enig goed aan het krachtens de wet daarop gelegd beslag onttrekken (art. 198 Sr) door deurwaarder niet te informeren over waar de auto zich bevond en deze auto ook later niet ter beschikking te stellen. ’s Hofs oordeel dat sprake was van formeel rechtmatig gelegd beslag op de auto begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:138 Hoge Raad, 14-01-2020, 19/03655
Published on 28-01-2020
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht door als eigenaar van perceel grond, dat deels in gebruik was bij ander, die ander te sommeren zijn eigendommen van perceel af te halen en vervolgens dreigende taal (“ik zal jou en je gezin een kopje kleiner maken)” te uiten richting deze persoon, art. 285.1 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2020:128 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/01257
Published on 28-01-2020
Feitelijke leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 341 (oud) jo. art. 51 Sr) en als bestuurder van rechtspersoon, welke in staat van faillissement is verklaard, wettelijk opgeroepen tot geven van inlichtingen, zonder geldige reden weigeren vereiste inlichtingen te geven (art. 194 Sr). Ten onrechte niet voor verdachte meest gunstige bepaling t...

ECLI:NL:HR:2020:122 Hoge Raad, 28-01-2020, 19/00127
Published on 28-01-2020
Mensenhandel, art. 273f Sr. Gedurende ongeveer anderhalve week huisvesten van een zeventienjarige prostituee, terwijl hij wist dat zij klanten in zijn woning ontving en zij minderjarig was. Sprake van ‘huisvesten’ met het oogmerk van uitbuiting a.b.i. art. 273f.1 Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BI7099 m.b.t. bestanddeel ‘(oogmerk van) uitbuiting’, o.m. inhoudende dat ...

ECLI:NL:HR:2020:121 Hoge Raad, 28-01-2020, 19/00182
Published on 28-01-2020
OM-cassatie. Vrijspraak van opzettelijk onjuist/onvolledig doen van aangifte omzetbelasting en inkomstenbelasting op naam van medeverdachte en/of haar eenmanszaak (art. 69 AWR). Is het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van een bij de belastingwet voorziene aangifte een kwaliteitsdelict zodat alleen een aangifteplichtige als pleger kan worden aangemerkt? Art. 69.2 AWR is gericht tot degene ...

ECLI:NL:HR:2020:133 Hoge Raad, 28-01-2020, 19/03009
Published on 28-01-2020
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Rwandese nationaliteit) aan Rwanda wegens verdenking van betrokkenheid bij genocide in 1994. 1. Biedt Genocideverdrag de voor uitlevering vereiste verdragsgrondslag voor misdrijven tegen de menselijkheid? 2. Verwerping beroep op dreigende flagrante schending van art. 6 EVRM. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:127 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/04434
Published on 28-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit diefstal in vereniging d.m.v. valse sleutels, meermalen gepleegd. Had Hof in strafzaak toegewezen vordering b.p. in mindering moeten brengen op w.v.v.? Bij de bepaling van bedrag waarop w.v.v. moet worden geschat, wordt de aan een benadeelde derde in rechte toegekende vordering ex art. 36e.8 (oud) Sr in mindering gebracht. Deze regeling beoogt te voorkomen dat ieman...

ECLI:NL:HR:2020:134 Hoge Raad, 28-01-2020, 19/02297
Published on 28-01-2020
Rolbeslissing. Tweede Enkelvoudige kamer HR. Verzoek OM aan rolraadsheer om vertrouwelijke behandeling van door belanghebbende ingestelde cassatieberoep tegen een beschikking van Rb waarbij ex art. 552p.2 (oud) Sv verlof is verleend tot ter beschikking stellen van stukken aan VS die ter uitvoering van rechtshulpverzoeken in beslag zijn genomen. 1. Verzoek OM omvat o.m. deelverzoeken om (i) beh...

ECLI:NL:HR:2020:131 Hoge Raad, 28-01-2020, 17/05480
Published on 28-01-2020
Caribische zaak. Medeplegen voorhanden hebben van grote hoeveelheid vuurwapens, munitie en drugs in auto in Curaçao. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM resp. bewijsuitsluiting aangezien optreden van politie geen grondslag zou vinden in art. 13d Vuurwapenverordening 1930. Vormverzuim a.b.i. art. 413 SvC? 2. Klacht m.b.t. opzet t.a.v. het voorhanden hebben van de zich in de achterbak van de au...

ECLI:NL:HR:2020:124 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/03919
Published on 28-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit diefstal in vereniging d.m.v. valse sleutels, meermalen gepleegd. Had het Hof de in rechte hoofdelijk toegewezen vorderingen b.p., terwijl niet betrokkene maar één van zijn mededaders deze vorderingen volledig heeft voldaan, in mindering moeten brengen op w.v.v. (art. 36e.9 Sr)? O.g.v. art. 36e.9 Sr wordt bij de bepaling van de omvang van het bedrag waarop het w.v.v...

ECLI:NL:HR:2020:126 Hoge Raad, 28-01-2020, 19/02253
Published on 28-01-2020
Herziening n.a.v. vordering AG bij HR. Eendaadse samenloop van medeplegen van poging tot zware mishandeling (art. 302 Sr) en openlijke geweldpleging (art. 141 Sr). Aangevoerd wordt dat sprake is geweest van persoonsverwisseling. Hetgeen door AG in zijn vordering is vermeld, geeft steun aan de stelling waarop de vordering berust, te weten dat in de zaak die leidde tot de uitspraak waarvan herzie...

ECLI:NL:HR:2020:60 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/05374
Published on 28-01-2020
Lijkdelen aangetroffen in IJ-meer in Amsterdam in 2009. Medeplegen doodslag (art. 287 Sr) en medeplegen wegmaken van lijk (art. 151 Sr). Veroordeling in h.b. na vrijspraak in e.a.. Gebruik voor bewijs van verklaringen van getuige die rechter in e.a. onbetrouwbaar heeft geacht en waarvan Hof niet ambtshalve oproeping tot opnieuw (doen) horen heeft bevolen, toelaatbaar i.h.l.v. art. 6 EVRM? HR he...

ECLI:NL:HR:2020:45 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/05576
Published on 28-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel, meermalen gepleegd. 1. Verweer dat w.v.v. dat de betrokkene t.a.v. slachtoffer A heeft verworven op nihil dient te worden gesteld o.g.v. boedelvermenging door huwelijk van slachtoffer A met betrokkene in gemeenschap van goederen, zodat helft van het te ontnemen voordeel aan haar toebehoort en dus niet voor ontneming vatbaar is. 2. Afwijzing getuigenver...

ECLI:NL:HR:2020:59 Hoge Raad, 28-01-2020, 18/02390
Published on 28-01-2020
Lijkdelen aangetroffen in IJ-meer in Amsterdam in 2009. Medeplegen doodslag (art. 287 Sr) en medeplegen wegmaken van lijk (art. 151 Sr). Veroordeling in h.b. na vrijspraak in e.a.. Gebruik voor bewijs van verklaringen van getuige die rechter in e.a. onbetrouwbaar heeft geacht en waarvan Hof het opnieuw (doen) horen niet noodzakelijk acht, toelaatbaar i.h.l.v. art. 6 EVRM? HR herhaalt relevante ...

ECLI:NL:HR:2019:2040 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/04024
Published on 27-01-2020
Zware mishandeling door in Purmerend ander met veel snelheid en kracht een trap (“flying kick”) tegen zijn hoofd te geven, waarna deze met zijn hoofd op straat is gevallen en waardoor deze ernstig hoofd- en hersenletsel heeft opgelopen, art. 302.1 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:1983:AG4685 Hoge Raad, 25-10-1983, 1298 Besch
Published on 23-01-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op controledossiers onder klagers (accountantsmaatschap en 2 accountants) t.z.v. verdenking van onregelmatigheden met invoerheffingen gericht tegen bedrijf waarvoor maatschap als accountant optreedt en accountants. 1. Heeft registeraccountant ex art. 98.1 jo 218 Sv verschoningsrecht? 2. Heeft Rb beroep op verschoningsrecht op goede gronden verworpen? Ad 1. In Wet op...

ECLI:NL:HR:2020:44 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/01333
Published on 22-01-2020
Bedreiging met o.m. enig misdrijf tegen het leven gericht, art. 285.1 Sr, door opzettelijk dreigend teksten en foto’s per e-mail te sturen naar A. Bedreiging a.b.i. art. 285.1 Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2005:AT3659 en ECLI:NL:HR:1984:AC8252 m.b.t. vereisten voor veroordeling t.z.v. bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht. Hof heeft vastgesteld dat blijken...

ECLI:NL:HR:2020:85 Hoge Raad, 21-01-2020, 19/00047
Published on 22-01-2020
Medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te nemen, daarvan goudstaven te kopen en door achteraf valselijk papieren op te maken. Toereikend gemotiveerd dat verdachte wist dat op zijn bankrekeningen gest...

ECLI:NL:HR:2020:86 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04621
Published on 22-01-2020
Medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en medeplegen van valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) en medeplegen van opzettelijk voorhanden hebben van een vals geschrift (art. 225.2 Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te ...

ECLI:NL:HR:2020:94 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04620
Published on 22-01-2020
Witwassen en medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te nemen, daarvan goudstaven te kopen en door achteraf valselijk papieren op te maken. 1. Bewezenverklaarde witwassen toereikend gemo...

ECLI:NL:HR:2020:88 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04619
Published on 22-01-2020
Deelname aan criminele organisatie (art. 140 Sr), oplichting en medeplegen oplichting (art. 326 Sr) en medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te nemen, daarvan goudstaven te kopen en door achteraf va...

ECLI:NL:HR:2020:82 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04618
Published on 22-01-2020
Deelname aan criminele organisatie (art. 140 Sr), medeplegen witwassen en medeplegen poging witwassen (art. 420bis.1.a Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te nemen, daarvan goudstaven te kopen en door achteraf valselijk papieren op te...

ECLI:NL:HR:2020:87 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04210
Published on 22-01-2020
Deelname aan criminele organisatie (art. 140 Sr) en medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te nemen, daarvan goudstaven te kopen en door achteraf valselijk papieren op te maken. Afwijzi...

ECLI:NL:HR:2020:81 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/03465
Published on 22-01-2020
Deelname aan criminele organisatie (art. 140 Sr), medeplegen witwassen en medeplegen van poging witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te nemen, daarvan goudstaven te kopen en door achteraf valsel...

ECLI:NL:HR:2020:83 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/03440
Published on 22-01-2020
Deelname aan criminele organisatie (art. 140 Sr), valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) en opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift (art. 225.2 Sr) en medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedrage...

ECLI:NL:HR:2020:84 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/03438
Published on 22-01-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 18/03173, 18/03440, 18/03465, 18/04210, 18/04618, 18/04619, 18/04620, 18/04621 en 19/00047.

ECLI:NL:HR:2020:96 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/02866
Published on 22-01-2020
Medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving, art. 282.1 Sr. Middelen over 1. afwijzing tot hernieuwde oproep van reeds toegewezen getuige en het verzoek die getuige te lokaliseren en 2. de oplegging van een vrijheidsbenemende straf. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02833 en 18/02834.

ECLI:NL:HR:2020:91 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/03173
Published on 21-01-2020
Medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr), en medeplegen van valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) en medeplegen van opzettelijk voorhanden hebben van een vals geschrift (art. 225.2 Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te...

ECLI:NL:HR:2020:95 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/02833
Published on 21-01-2020
Medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving, art. 282.1 Sr. Middelen over 1. afwijzing getuigenverzoek, afwijzing voorwaardelijk getuigenverzoek en onvoorwaardelijk verzoek die getuige te lokaliseren en 2. het desalniettemin gebruiken van diens verklaring i.v.m. verdachtes ondervragingsrecht t.a.v. die getuige, art. 6.3.d EVRM. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02834 en 18/02866.

ECLI:NL:HR:2020:74 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/02834
Published on 21-01-2020
Medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving, art. 282.1 Sr. Middelen over 1. afwijzing getuigenverzoek, afwijzing voorwaardelijk getuigenverzoek en onvoorwaardelijk verzoek die getuige te lokaliseren en 2. het desalniettemin gebruiken van diens verklaring i.v.m. verdachtes ondervragingsrecht t.a.v. die getuige, art. 6.3.d EVRM. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02834 en 18/02866.

ECLI:NL:HR:2020:80 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/03443
Published on 21-01-2020
N-o verklaring in h.b. omdat het te laat is ingesteld. Uit de stukken blijkt dat volstaan is met een aantekening mondeling vonnis a.b.i. art. 378a Sv (stempelvonnis), inhoudend o.m. dat het op 10-5-2017 op tegenspraak is gewezen. Een mededeling uitspraak van dat vonnis is op 2-10-2017 i.p. aan verdachte betekend. Namens verdachte is op 10-10-2017 h.b. ingesteld. HR stelt voorop dat in het geval...

ECLI:NL:HR:2020:89 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/03507
Published on 21-01-2020
Beklag, beslag ex art. 94 Sv en art. 94a Sv op geldbedrag onder ander dan klager t.z.v. verduistering. Beschikking innerlijk tegenstrijdig, nu Rb enerzijds heeft overwogen dat strafvorderlijk belang zich verzet tegen opheffing van beslag en anderzijds dat er geen strafvorderlijk belang bestaat? HR: Middel slaagt o.g.v. redenen die staan vermeld in CAG. CAG: De vaststellingen van Rb dat enerzijd...

ECLI:NL:HR:2020:78 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/05326
Published on 21-01-2020
Gevaar op de weg kunnen veroorzaken en/of verkeer op de weg kunnen hinderen door met hoge snelheid op een crossmotor op een bospad te rijden, terwijl dat bospad gesloten is voor motorrijtuigen, art. 5 WVW 1994 en zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich met een crossmotor bevinden op een bosweg, zijnde grond toebehorende aan een ander, van welke grond de toegang op een voor verdachte blijkbare w...

ECLI:NL:HR:2020:90 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/02254
Published on 21-01-2020
Ontvankelijkheid cassatieberoep. Op de gronden vermeld in de CAG kan HR het cassatieberoep van verdachte niet in behandeling nemen v.zv. gericht tegen ‘s Hofs tussenarrest, omdat de bestreden einduitspraak niet mede berust op de beslissingen in dit tussenarrest. CAG: Hof heeft in tussenarrest van 14-08-2017 beslist dat appelschriftuur niet tijdig is ontvangen en dat getuigenverzoeken daarom moe...

ECLI:NL:HR:2020:76 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/00585
Published on 21-01-2020
Nasleep vastgoedfraude Klimop. Feitelijke leiding geven aan van valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon (meermalen gepleegd) (art. 225.1 Sr) en feitelijke leiding geven aan witwassen begaan door een rechtspersoon (art. 420bis.1.b Sr). Middel dat klaagt dat de bewezenverklaarde valsheid niet uit de bewijsvoering kan worden opgemaakt, behoeft gelet op de gronden die zijn vermeld in he...

ECLI:NL:HR:2020:75 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/00453
Published on 21-01-2020
Nasleep vastgoedfraude Klimop. Feitelijke leiding geven aan valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon (meermalen gepleegd) (art. 225.1 Sr) en feitelijk leiding geven aan witwassen begaan door een rechtspersoon (art. 420bis.1.b Sr). Kan valsheid uit de bewijsvoering worden opgemaakt? HR: uit vaststellingen van Hof blijkt dat de samenwerkingsovereenkomst tussen X en Y inhoudt dat zij - ...

ECLI:NL:HR:2020:93 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04399
Published on 21-01-2020
Quote 500-zaak. (Poging tot) gekwalificeerde diefstal in vereniging (meermalen gepleegd) (art. 311.1.4 en 311.1.5 Sr) en deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Is de verwerping van het verweer strekkende tot uitsluiting van p-v van bevindingen wegens onbetrouwbaarheid van de daarin opgenomen stemherkenning toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/03612 P en 18...

ECLI:NL:HR:2020:92 Hoge Raad, 21-01-2020, 18/04397
Published on 21-01-2020
Profijtontneming. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 17/03612 P en 18/04399.

ECLI:NL:HR:2020:77 Hoge Raad, 21-01-2020, 17/03612
Published on 21-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen witwassen. Quote 500-zaak. Kan w.v.v. uit opbrengst verkoop van horloge volledig aan betrokkene worden toegerekend? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BG1667 m.b.t. toerekening voordeel i.g.v. verscheidene daders. Hof heeft geoordeeld dat w.v.v. in zijn geheel aan betrokkene moet worden toegerekend. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk e...

ECLI:NL:HR:2000:ZD1671 Hoge Raad, 04-01-2000, 112.067P
Published on 16-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop hennep. Kon Hof in p-v van politie vervatte berekening van w.v.v. die is gebaseerd op inbeslaggenomen kasboeken en aanvullende notities zonder nadere motivering als b.m. gebruiken, terwijl betrouwbaarheid van deze kasboeken en notities ttz. uitdrukkelijk is betwist? In beginsel is het voorbehouden aan rechter die over feiten oordeelt om, binnen door wet getr...

ECLI:NL:HR:1999:ZD1501 Hoge Raad, 08-06-1999, 110.296P
Published on 16-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop van hennep. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM in zijn vordering. 2. Verzoek tot nader onderzoek of aanhouding van onderzoek ttz. Ad 1. Rechter die over vordering tot ontneming van w.v.v. moet oordelen is gebonden aan oordeel van rechter in hoofdzaak. Dit laat evenwel onverlet dat aan rechter oordelend op vordering tot ontneming van w.v.v zelfstandig oor...

ECLI:NL:HR:2020:34 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/05210
Published on 14-01-2020
Rijden met ongeldig verklaard rijbewijs, art. 9.2 WVW 1994. 1. Uitleg verweer dat OM n-o is in vervolging op de grond dat inzet van peilbaken niet gebaseerd kan worden op art. 3 Politiewet 2012. Art. 359a Sv of onbehoorlijke vervolgingsbeslissing? 2. Inzet van peilbaken in strijd met vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:15 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/05157
Published on 14-01-2020
Poging doodslag door in Amsterdam met vuurwapen gericht op slachtoffer te schieten waardoor slachtoffer door kogel is geraakt in zijn bovenarm, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2020:37 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/03404
Published on 14-01-2020
Vernieling van ruiten van woning van onderbuurman, art. 350.1 Sr. Strafmotivering. Wekt opgelegde straf (onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 1 week) verbazing in het licht van in e.a. opgelegde straf en in h.b. gevorderde straf (geldboete van € 300,-)? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03396.

ECLI:NL:HR:2020:5 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/01509
Published on 14-01-2020
Poging tot afpersing, art. 317.1 Sr. Veroordeling in h.b. na vrijspraak in e.a., zonder nadere bewijsoverweging. Ambtshalve verplichting tot horen van getuigen wier verklaringen voor bewijs zijn gebruikt? Onderhavige zaak wordt - anders dan ECLI:NL:HR:2018:1943 - niet gekenmerkt door bijzonderheid dat rechter in e.a. heeft doen blijken dat hij t.o.v. opsporingsambtenaar afgelegde, verdachte bel...

ECLI:NL:HR:2020:33 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/00944
Published on 14-01-2020
BTW-carrouselfraude. Eendaadse samenloop van opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting, begaan door rechtspersoon, terwijl verdachte daartoe opdracht heeft gegeven (art. 69 AWR) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). Bewijsklacht. Is verdachte degene geweest die cijfers voor in tll. genoemde kwartaalaangifte omzetbelasting heeft aangeleverd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/0170...

ECLI:NL:HR:2020:40 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/05141
Published on 14-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. 1. Toerekening w.v.v. aan betrokkene. 2. Verweer m.b.t. overschrijding redelijke termijn in h.b. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/05113 J, 18/05183 en 19/00365.

ECLI:NL:HR:2020:38 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/04762
Published on 14-01-2020
Medeplegen diefstal (art. 311.1.4 Sr), mishandeling moeder (art. 304.1 Sr), diefstal (art. 310 Sr) en opzetheling (art. 416.1.a Sr). Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.b Sv. Verschoonbare termijnoverschrijding i.v.m. omstandigheid dat verdachte heeft vertrouwd op vonnis Rb waarin is uitgegaan van verkeerd aantal dagen reeds ondergane voorl...

ECLI:NL:HR:2020:31 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/04719
Published on 14-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland. Heeft Hof bij schatting w.v.v. voordeel betrokken dat is gerelateerd aan in hoofdzaak gegeven partiële vrijspraak? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: In bewezenverklaring in hoofdzaak zijn tlgd. onderdelen “485 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarv...

ECLI:NL:HR:2020:30 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/04133
Published on 14-01-2020
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt en diefstal stroom d.m.v. verbreking. ’s Hofs oordeel dat betrokkene rekening tot bedrag van € 1.656,14 aan netbeheerder voor stroom heeft betaald begrijpelijk? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: In bestreden uitspraak is tot uitdrukking gebracht dat Hof reeds betaald bedrag als daadwerkelijke kosten op w.v.v. in mindering ...

ECLI:NL:HR:2020:35 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/04043
Published on 14-01-2020
Medeplegen invoer cocaine, art. 2.A Opiumwet. Strafmotivering (gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk), art. 359.6 Sv. Voldaan aan art. 359.6 Sv door d.m.v. bevestiging vonnis Rb met wijziging van strafmotivering te overwegen dat en waarom niet kan worden volstaan met lagere straf dan door Rb is opgelegd? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CA...

ECLI:NL:HR:2020:36 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/03396
Published on 14-01-2020
Eenvoudig witwassen van geldbedrag van € 650,-, art. 420bis.1 Sr. Onmiddellijk afkomstig uit enig eigen misdrijf? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:2352, inhoudende samenvatting van zijn eerdere rechtspraak over bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf” in witwasbepalingen (art. 420bis e.v. Sr). Dit toetsingskader is ook van belang in gevallen waarin rechter aan omstandi...

ECLI:NL:HR:2020:32 Hoge Raad, 14-01-2020, 19/03808
Published on 14-01-2020
Herziening. Verkoop van cocaïne (art. 2.B Opiumwet) en aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet). Aangevoerd wordt dat Hof aanvrager zou hebben ontslagen van alle rechtsvervolging indien Hof bekend was geweest met rapportage inhoudende dat bij aanvrager sprake was van psychotische stoornis. In aanvraag ingenomen stelling dat “de kans groot is” dat aanvrager t.a.v. door hem op 30-5-2017 en...

ECLI:NL:HR:2020:42 Hoge Raad, 14-01-2020, 19/00365
Published on 14-01-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 18/05113 J, 18/05141 P en 18/05183.

ECLI:NL:HR:2020:16 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/05448
Published on 14-01-2020
Ontvankelijkheid cassatieberoep. Kan klacht dat verdachte in strijd met art. 14.5 IVBPR niet mogelijkheid heeft om veroordeling bij arrest Hof, na eerder gegeven vrijspraak door Rb, substantieel door tweede feitelijke instantie te laten beoordelen, worden aangemerkt als cassatiemiddel? HR: Op gronden die zijn vermeld in CAG kan verdachte niet worden ontvangen in ingesteld beroep. CAG: Voor onde...

ECLI:NL:HR:2020:41 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/05183
Published on 14-01-2020
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 18/05113 J, 18/05141 P en 19/00365.

ECLI:NL:HR:2020:39 Hoge Raad, 14-01-2020, 18/05113
Published on 14-01-2020
Jeugdzaak. Medeplegen van witwassen van geldbedrag, art. 420bis.1.b Sr. 1. Bewijsklacht pleegperiode. 2. Bewijsklacht omzetten van geldbedrag. 3. Kwalificatie van verwerven en voorhanden hebben van geldbedrag als witwassen. Ad 1. HR: Op gronden vermeld in CAG faalt klacht. CAG: Veronderstelling dat bewezenverklaring, inhoudende dat verdachte in bepaalde periode feit heeft gepleegd, meebrengt da...

ECLI:NL:HR:1993:ZC9475 Hoge Raad, 26-10-1993, 94.871
Published on 14-01-2020
Als eigenaresse van auto niet voldoen aan vordering om bekend te maken wie bestuurder was van haar auto ten tijde dat met die auto ongeval is veroorzaakt, art. 41.1 WVW. Verhouding tussen spreekplicht van eigenaar van auto en zwijgrecht van verdachte. Vordering a.b.i. art. 41.1 WVW verenigbaar met art. 14.3.g IVBPR, art. 6.2 EVRM en art. 29 Sv? Hof heeft verdachte vrijgesproken van primair tlgd...

ECLI:NL:HR:2020:11 Hoge Raad, 07-01-2020, 17/00590
Published on 07-01-2020
Caribische zaak. Sint Maarten. Opdracht geven tot het opzettelijk onjuist doen van verplichte belastingaangifte, art. 49.1.a jo. 49.2 Algemene landsverordening Landsbelastingen jo. art. 53.2.b SrNA (oud) resp. art. 1:127.2.b. SrStM en tot het niet binnen de gestelde termijn doen van verplichte belastingaangifte, art. 49.1.a jo. 49.2 Algemene landsverordening Landsbelastingen jo. art. 53.2.b SrN...

ECLI:NL:HR:2020:12 Hoge Raad, 07-01-2020, 17/00596
Published on 07-01-2020
Caribische zaak. Sint Maarten. Opzettelijk onjuist doen van verplichte belastingaangifte, art. 49.1.a jo. 49.2 Algemene landsverordening Landsbelastingen jo. art. 53.2.b SrNA (oud) resp. art. 1:127.2.b. SrStM en het niet binnen de gestelde termijn doen van verplichte belastingaangifte, art. 49.1.a jo. 49.2 Algemene landsverordening Landsbelastingen jo. art. 53.2.b SrNA (oud). Middelen over 1. t...

ECLI:NL:HR:2020:2 Hoge Raad, 07-01-2020, 18/03180
Published on 07-01-2020
Mishandeling, art. 300 Sr, en diefstallen, art. 310 Sr. Oplegging ISD-maatregel, art. 38m Sr e.v. Vereisten voor kwalificatie als ‘zeer actieve veelpleger’ a.b.i. art. 2.b van de Richtlijn voor Strafvordering bij meerderjarige veelplegers (i.h.b. de vordering van de ISD-maatregel bij stelselmatige daders). HR herhaalt overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BH9943 m.b.t. rechterlijke binding aan de Ri...

ECLI:NL:HR:2020:9 Hoge Raad, 07-01-2020, 18/04306
Published on 07-01-2020
Opzettelijk handelen in strijd met art. 2.C Opiumwet. Verbeurdverklaring van een inbeslaggenomen geldbedrag. Het Hof heeft geoordeeld dat er aanwijzingen zijn dat “het geld is verdiend met drugshandel, gelet op het feit dat verdachte een grote hoeveelheid harddrugs bij zich had en een getuige verklaart dat zij al vaker drugs heeft gekocht bij verdachte”. Het Hof heeft in het midden gelaten op w...

ECLI:NL:HR:2020:3 Hoge Raad, 07-01-2020, 18/00841
Published on 07-01-2020
Betekeningsperikelen t.a.v. inleidende dagvaarding. Betekening aan verdachte in het buitenland (Colombia) en de vraag of van verdachte een feitelijke woon- of verblijfplaats in NL bekend is. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2020:13 Hoge Raad, 07-01-2020, 17/04552
Published on 07-01-2020
Schietincident te Utrecht op 21 februari 2016. Zwaar lichamelijk letsel door schuld, art. 308.1 Sr, handelen in strijd met art. 26.1 WWM m.b.t. een vuurwapen van categorie III, opzettelijk handelen in strijd met art. 2.C Opiumwet en opzetheling, art. 416 Sr. 1. Is de wijze waarop verdachte is omgegaan met een vuurwapen dermate aanmerkelijk onvoorzichtig dat sprake is van ‘schuld’ (culpa) a.b.i....

ECLI:NL:HR:2020:10 Hoge Raad, 07-01-2020, 19/00106
Published on 07-01-2020
Ontvankelijkheid cassatieberoep tegen verstekarrest, art. 432.1 Sv. HR: Op de gronden vermeld in de CAG kan verdachte niet worden ontvangen in het ingestelde beroep. CAG: een bijzondere, de verdachte niet toe te rekenen, omstandigheid welke de overschrijding van de beroepstermijn verontschuldigbaar doen zijn, doet zich niet voor. Van onjuist verstrekte ambtelijke informatie is i.c. niet gebleke...

ECLI:NL:HR:2020:7 Hoge Raad, 07-01-2020, 18/05409
Published on 07-01-2020
Poging tot zware mishandeling in het verkeer, door toe te rijden op een verkeersregelaar die op de motorkap is beland en met aanmerkelijke snelheid een stuk is meegevoerd, art. 302.1 jo. art. 45 Sr. Vervolg op ECLI:NL:HR:2017:2818. Bewijsklachten over het voorwaardelijk opzet op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en de daarbij door het Hof gehanteerde algemene ervaringsregels. HR: art....

ECLI:NL:HR:2020:8 Hoge Raad, 07-01-2020, 18/05310
Published on 07-01-2020
Doodslag in vrachtwagencabine te Breda. Verwerping beroep op noodweer(exces), art. 41 Sr. Het Hof heeft vastgesteld dat verdachte door het latere slachtoffer met zijn blote vuisten enkele keren op de linkerkant van zijn hoofd en lichaam is geslagen. Eerste klacht over oordeel van het Hof dat het met kracht toebrengen van een diepe en (potentieel) dodelijke steekwond in de hartstreek niet in pro...

ECLI:NL:HR:2020:14 Hoge Raad, 07-01-2020, 18/05303
Published on 07-01-2020
Poging tot zware mishandeling en overtreding van art. 7.1 WVW 1994. Begrip ‘verkeersongeval’ a.b.i. art. 7.1 WVW 1994. Het middel berust o.m. op de opvatting van slechts kan worden gesproken van een ‘verkeersongeval’ in de zin van art. 7 WVW 1994 indien sprake is van “een botsing, een aan- of overrijding of een handeling ter voorkoming daarvan”. Die opvatting is te beperkt en daarom onjuist. He...

ECLI:NL:HR:2020:6 Hoge Raad, 07-01-2020, 19/00929
Published on 07-01-2020
Medeplegen van moord te Axel. Professioneel verschoningsrecht van humanistisch resp. boeddhistisch geestelijk verzorger verbonden aan een PI, art. 218 Sv, art. 41 Pbw, art. 24 en 27.1 Penitentiaire maatregelen en de Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen. Art. 218 Sv heeft het oog op personen tot wier taak het behoort aan anderen hulp te verlenen doch die ...

ECLI:NL:HR:2020:4 Hoge Raad, 07-01-2020, 19/00253
Published on 07-01-2020
Moord op ex-vriendin na afloop van haar dienst in het Tweesteden ziekenhuis te Waalwijk op 10 augustus 2015. Middelen namens verdachte over voorbedachte raad, de betrouwbaarheid van de verklaring van een getuige en de bruikbaarheid daarvan voor het bewijs en over de beslissing van het Hof om de ex-partner van het slachtoffer, tevens vader van de zoon van het slachtoffer, toestemming te geven om...

ECLI:NL:HR:1999:ZD1180 Hoge Raad, 20-04-1999, 110.607
Published on 23-12-2019
-

ECLI:NL:HR:1997:ZD0783 Hoge Raad, 01-07-1997, 104.630
Published on 20-12-2019
-

ECLI:NL:HR:2019:1922 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/04012
Published on 18-12-2019
Medeplegen betaalpasfraude, art. 232 Sr. Grootschalige vorm van skimmen en betaalpasfraude door bankpasgegevens van klanten af te tappen door gemanipuleerde e.dentifiers in bankshops van een bank te plaatsen waarmee vervolgens valse betaalpassen zijn vervaardigd en waarna met die valse betaalpassen in totaal meer dan € 1 miljoen contant is opgenomen. 1. Bewijsklachten m.b.t. bestanddeel “gebrui...

ECLI:NL:HR:2019:1963 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/00511
Published on 18-12-2019
Skimmen, art. 139c en 139d Sr. Grootschalige vorm van skimmen en betaalpasfraude door bankpasgegevens van klanten af te tappen door gemanipuleerde e.dentifiers in bankshops van een bank te plaatsen waarmee vervolgens valse betaalpassen zijn vervaardigd en waarna met die valse betaalpassen in totaal meer dan € 1 miljoen contant is opgenomen. Ontvankelijkheid vordering b.p. Heeft Hof ten onrechte...

ECLI:NL:HR:2019:1973 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/00341
Published on 18-12-2019
Aftappen van gegevens overgedragen via geautomatiseerd werk (art. 139c Sr) en vervaardigen van een technisch hulpmiddel waarmee gegevens kunnen worden afgetapt en overgedragen via geautomatiseerd werk (art. 139d Sr). Grootschalige vorm van skimmen en betaalpasfraude door bankpasgegevens van klanten af te tappen door gemanipuleerde e.dentifiers in bankshops van een bank te plaatsen waarmee vervo...

ECLI:NL:HR:2019:1975 Hoge Raad, 17-12-2019, 17/05952
Published on 18-12-2019
Medeplegen poging diefstal d.m.v. inklimming in woning (art. 311.1.5 Sr). Begin van uitvoering? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/05755.

ECLI:NL:HR:2019:1974 Hoge Raad, 17-12-2019, 17/05755
Published on 18-12-2019
Medeplegen poging diefstal d.m.v. inklimming in woning (art. 311.1.4 en art. 311.1.5 Sr). 1. Is sprake van “inklimming” in een afgesloten woning door over een schutting de achtertuin te betreden? 2. Begin van uitvoering? 3. en 4. Sprake van gebruik van schriftelijke bescheiden houdende verklaringen van een persoon wiens identiteit niet blijkt ex art. 344a.3 Sv? HR: art. 81.1 RO. CAG: klimmen ov...

ECLI:NL:HR:2019:1968 Hoge Raad, 17-12-2019, 17/04325
Published on 18-12-2019
Economische zaak. Medeplegen van valsheid in geschrift (art. 225 Sr) en medeplichtigheid aan overtreding van art. 81c Gezondheids- en welzijnswet dieren. Mest overbrengen naar Duitsland met een beroep op de zgn. “grensboerenregeling”. Middel klaagt over oordeel Hof dat percelen in Duitsland geen “gronden van eenzelfde bedrijf” zijn in de zin van bijlage VIII, hoofdstuk III (oud) van Verordening...

ECLI:NL:HR:2019:1967 Hoge Raad, 17-12-2019, 17/04324
Published on 18-12-2019
Economische zaak. Medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225 Sr) en medeplichtigheid aan overtreding van art. 81c Gezondheids- en welzijnswet dieren. Mest overbrengen naar Duitsland met een beroep op de zgn. “grensboerenregeling”. Middel klaagt over oordeel Hof dat percelen in Duitsland geen “gronden van eenzelfde bedrijf” zijn in de zin van bijlage VIII, hoofdstuk III (...

ECLI:NL:HR:2019:1987 Hoge Raad, 17-12-2019, 17/04323
Published on 18-12-2019
Economische zaak. Medeplegen van valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225 Sr) en medeplichtigheid aan overtreding van art. 81c Gezondheids- en welzijnswet dieren, opzettelijk begaan door een rechtspersoon. Mest overbrengen naar Duitsland met een beroep op de zgn. “grensboerenregeling”. Middel klaagt over oordeel Hof dat percelen in Duitsland geen “gronde...

ECLI:NL:HR:2019:1993 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/03362
Published on 17-12-2019
Poging gekwalificeerde doodslag tijdens proeftijd door met een auto met verhoogde snelheid tegen/op een scooterrijder aan/in te rijden. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2019:1966 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/04129
Published on 17-12-2019
Opzettelijk aanwezig hebben cocaïne (art. 2.C Opiumwet). Kon door verbalisant toegepaste dwangmiddel ‘strotten’ worden gebaseerd op het voorkomen dat verdachte zichzelf in gevaar bracht in de zin van art. 7 Politiewet 2012? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO5819 m.b.t. de bevoegdheid van inbeslagneming en het desnoods tegen de wil van betrokkene toepassen van proportionee...

ECLI:NL:HR:2019:1986 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/03092
Published on 17-12-2019
Medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels, art. 311.1.4 en 3.11.1.5 Sr. Ad 1. Kan tanken van brandstof met een gestolen tankpas worden aangemerkt als diefstal? Ad 2. Sprake van medeplegen? Ad. 1. Hof heeft o.m. vastgesteld dat bij een tankstation is getankt met gebruikmaking van een gestolen tankpas. O.m. op basis daarvan heeft Hof geoordeeld dat sprake is van het, met het in art. 310 Sr bedoel...

ECLI:NL:HR:2019:1894 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/04714
Published on 17-12-2019
Poging zware mishandeling door aangever een hele harde klap tegen gezicht te geven en tegen een stalen container te duwen, waardoor aangever ten val kwam. Noodweer, art. 41 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t motiveringsplicht rechter, ogenblikkelijke aanranding en onttrekkingsvereiste. Hof heeft o.m. vastgesteld dat aangever de verdachte tweemaal heeft geduwd, ...

ECLI:NL:HR:2019:1978 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/04808
Published on 17-12-2019
Feitelijke leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk begaan door rechtspersoon (art. 341 (oud) Sr) en feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225 Sr). (Bewijs)klachten m.b.t. 1. bestanddeel 'ter bedrieglijke verkorting van de rechten van haar schuldeisers', 2. feitelijke leidinggeven aan bedrieglijke bankbreuk, 3. kwalificatiebeslissi...

ECLI:NL:HR:2019:1925 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/04911
Published on 17-12-2019
OM-cassatie. Vrijspraak van overtreding van art. 2.1 Leerplichtwet 1969 (Lpw) door geslaagd beroep op vrijstelling a.b.i. art. 5.b Lpw. Hof heeft verdachte vrijgesteld van inschrijvingsverplichting t.a.v. zijn twee kinderen omdat dat hij o.g.v. zijn objectivistische levensbeschouwing tegen richting van het onderwijs overwegende bedenkingen heeft. HR wijdt algemene beschouwingen aan vrijstelling...

ECLI:NL:HR:2019:1979 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/05116
Published on 17-12-2019
Eenvoudige belediging van ambtenaar, art. 266.1 jo 267.2 Sr. Strafmotivering, art. 359.6 Sv. Voldaan aan art. 359.6 Sv door d.m.v. bevestiging vonnis Pr, waarin slechts is verwezen naar “de straf die aan de verdachte wordt opgelegd”? Strafmotivering bevat i.s.m. art. 359.6 Sv geen opgave van de redenen die i.h.b. hebben geleid tot keuze van opleggen van vrijheidsbenemende straf. Dat verzuim le...

ECLI:NL:HR:2019:1990 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/05315
Published on 17-12-2019
Zware mishandeling door vechtpartij op openbare weg, art. 302 Sr. O.m. toewijzing wettelijke rente vordering b.p. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2019:1984 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/01777
Published on 17-12-2019
Geen medewerking verleend aan bloedonderzoek, art. 163.6 WVW 1994. Kan verdachte die bloedonderzoek weigert, zich met vrucht beroepen op de omstandigheid dat procedure rondom bloedonderzoek niet juist is nageleefd? Art. 359a Sv. Verdachte is, nadat hij door een eenzijdig ongeluk buiten bewustzijn is geweest waardoor een ademonderzoek aanvankelijk niet mogelijk was, op het politiebureau niet als...

ECLI:NL:HR:2019:1992 Hoge Raad, 17-12-2019, 19/00424
Published on 17-12-2019
Voorhanden hebben van voorwerpen bestemd tot het plegen van feit a.b.i. art. 11.3 en 11.5 Opiumwet (art. 11a Opiumwet). Middel klaagt over oordeel Hof dat de verdachte voorwerpen voorhanden heeft gehad die waren bestemd voor beroeps- of bedrijfsmatige teelt van hennep. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1991 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/03610
Published on 17-12-2019
Voorhanden hebben van voorwerpen waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij zijn bestemd voor grootschalige of beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt, art. 11a Opiumwet. Moet aangetroffen combinatie van voorwerpen al tot bedoelde hennepteelt kunnen leiden? V.zv. middel berust op opvatting dat voor een bewezenverklaring van overtreding van art. 11a Opiumwet is vereist dat i...

ECLI:NL:HR:2019:1977 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/01530
Published on 17-12-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit deelname aan een criminele organisatie. Kan w.v.v. worden toegerekend aan betrokkene, nu daarbij ook feiten zijn betrokken waarvan hij is vrijgesproken? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:878 m.b.t. voordeel behaald uit deelname aan een criminele organisatie en ECLI:NL:HR:2008:BG1667 m.b.t. toerekening voordeel in geval van verscheidende daders. ...

ECLI:NL:HR:2019:1988 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/00858
Published on 17-12-2019
Medeplichtigheid aan afpersing in vereniging (art. 317.1 Sr). Ripdeal waarbij medeverdachten d.m.v. bedreiging met een vuurwapen een ander 916 gram cocaïne afhandig hebben gemaakt, nadat verdachte de nodige contacten had gelegd en de medeverdachten een auto en vals geld had verstrekt t.b.v. de ontmoeting met die ander. 1. en 2. (Bewijs)klachten m.b.t. ’s Hofs oordeel dat het een feit van algeme...

ECLI:NL:HR:2019:1976 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/00696
Published on 17-12-2019
Uitkeringsfraude door jarenlang te verzwijgen dat verdachte in Frankrijk samenwoonde en gezamenlijke huishouding voerde met een ander, art. 227b Sr. Strafmotivering. Hof heeft in Frankrijk woonachtige verdachte veroordeeld tot gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk, en daarbij overwogen dat een taakstraf niet tot de mogelijkheden behoort, nu verdachte woonachtig is in Fra...

ECLI:NL:HR:2019:1965 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/02978
Published on 17-12-2019
Poging ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen, art. 249 Sr. Slachtoffer is als patiënt naar de huisartsenpraktijk van verdachte gegaan voor medische behandeling. Bij die behandeling wilde slachtoffer tevens een lipvergroting laten uitvoeren door verdachte, waarbij zij toezeggingen heeft gemaakt dat verdachte met haar mocht doen wat hij wilde in ruil voor de lipbehandeling. Verdachte heeft ti...

ECLI:NL:HR:2019:1980 Hoge Raad, 17-12-2019, 19/03831
Published on 17-12-2019
Herziening. Opzettelijk telen grote hoeveelheid hennep (art. 3.B Opiumwet) en diefstal elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). Aangevoerd wordt dat het tegen A gewezen vonnis, inhoudende dat A is vrijgesproken van de hem tenlastegelegde meineed, (i) het ernstige vermoeden wekt dat aanvrager zou zijn vrijgesproken als de rechter met dat vonnis bekend was geweest en (ii) deze vrijspraa...

ECLI:NL:HR:2019:1982 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/00565
Published on 17-12-2019
Moord te Kaatskeuvel in 2010. ‘Mr.Big’-methode. Stelselmatige undercover inwinning van informatie, art. 126j Sv. HR wijdt algemene beschouwingen aan undercover stelselmatig informatie inwinnen bij verdachte. Verklaringen verdachte afgelegd i.s.m. verklaringsvrijheid ex art. 29.1 Sv en art. 6.1 EVRM? I.c. hebben opsporingsambtenaren verdachte betrokken bij hun fictieve al dan niet legale beveili...

ECLI:NL:HR:2019:1985 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/02326
Published on 17-12-2019
Feitelijke leiding geven aan opzettelijk onjuist/onvolledig doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR). 1. Salduz. Verhoorbijstand. Levert het gebruik van verklaringen die verdachte heeft afgelegd in oktober 2007 tijdens verhoren bij de FIOD zonder dat hij werd bijgestaan door een raadsman strijd op met recht op een eerlijk proces ex art. 6 EVRM...

ECLI:NL:HR:2019:1989 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/01345
Published on 17-12-2019
‘Posbank’-zaak. Medeplegen moord en brandstichting in 2003, art. 289 en 157 Sr. 1. Bewijsklacht voorbedachte raad. 2. Had Hof het in brand steken van de auto moeten kwalificeren als onttrekken van een lijk aan nasporing ex art. 151 Sr? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/01298.

ECLI:NL:HR:2019:1981 Hoge Raad, 17-12-2019, 19/03308
Published on 17-12-2019
Caribische zaak. Dubbele doodslag in Curaçao door in discotheek revolver leeg te schieten. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2019:1971 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/02849
Published on 17-12-2019
Caribische zaak. Passieve ambtelijke omkoping door een ambtenaar door als Statenlid van Sint Maarten giften aan te nemen t.b.v. o.m. vergunningsaanvragen van een bordeel, art. 379.1 Wetboek van de Nederlandse Antillen (oud). Klachten dat 1. Hof ten onrechte niet is overgegaan tot n-o verklaring van PG en het beroep op parlementaire onschendbaarheid op onjuiste c.q. ontoereikende gronden heeft v...

ECLI:NL:HR:2019:1983 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/01298
Published on 17-12-2019
‘Posbank-zaak’. Medeplegen moord en brandstichting in 2003. ‘Mr. Big’-methode. Stelselmatige undercover inwinning van informatie, art. 126j Sv. HR wijdt algemene beschouwingen aan undercover stelselmatig informatie inwinnen bij verdachte. Ad 1. Vormt art. 126j Sv toereikende wettelijke grondslag voor inzet van deze opsporingsmethode? Ad 2. Verklaringen verdachte afgelegd i.s.m. verklaringsvrijh...

ECLI:NL:HR:2019:1970 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/00484
Published on 17-12-2019
Caribische zaak. Sint Maarten. Niet doen van belastingaangifte (art. 49.1.a Algemene landsverordening Landsbelastingen) door een rechtspersoon, meermalen gepleegd. Klacht over verwerping verweer strekkende tot n-o verklaring OM. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/00483 A en 18/02849 A.

ECLI:NL:HR:2019:1969 Hoge Raad, 17-12-2019, 18/00483
Published on 17-12-2019
Caribische zaak. Actieve omkoping van een ambtenaar door Statenlid van Sint Maarten giften te doen t.b.v. o.m. vergunningsaanvragen van een bordeel (art. 183.1 Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen (oud)) en feitelijke leiding geven aan niet doen van belastingaangifte begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 49.1.a Algemene landsverordening Landsbelastingen). 1. Verw...

ECLI:NL:HR:1926:BG9435 Hoge Raad, 20-12-1926, BG9435
Published on 12-12-2019
Testimonium de auditu; bewijs.

ECLI:NL:HR:1954:1 Hoge Raad, 09-11-1954, 56542
Published on 12-12-2019
-

ECLI:NL:HR:1997:ZD7720 Hoge Raad, 16-12-1997, 106.227
Published on 12-12-2019
-

ECLI:NL:HR:2019:1929 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/02670
Published on 11-12-2019
Opzettelijk gebruik maken van niet op zijn naam gesteld identiteitsbewijs door bij staandehouding ID-bewijs op naam van neef te overhandigen, art. 231.2 Sr. Is sprake van hetzelfde feit a.b.i. art. 68 Sr na toewijzing vordering wijziging tll. a.b.i. art. 313 Sv, waarbij aan tlgd. opgeven van valse naam (art. 435.4 Sr) subsidiair art. 231.2 Sr is toegevoegd? HR herhaalt relevante overwegingen ui...

ECLI:NL:HR:2019:1921 Hoge Raad, 10-12-2019, 17/05915
Published on 10-12-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit deelname aan criminele organisatie die zich bezighoudt met exploitatie van hennepkwekerijen. Kan w.v.v. van criminele organisatie worden toegerekend aan betrokkene, nu Hof niet heeft vastgesteld welke positie betrokkene in die organisatie heeft? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BG1667 m.b.t. toerekening voordeel in geval van verscheidene daders...

ECLI:NL:HR:2019:1935 Hoge Raad, 10-12-2019, 17/06084
Published on 10-12-2019
Doodslag door ander in portiek van diens woning in Amsterdam met vuurwapen in borst en hoofd te schieten, art. 287 Sr. 1. Mocht Hof acht slaan op niet ttz. in h.b. voorgehouden maar aan Hof toegezonden curriculum vitae van deskundige op gebied van bewegingsanalyse? 2. Betrouwbaarheid van door andere deskundige gehanteerde onderzoeksmethode (“ganganalyse"). HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2019:1927 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/01520
Published on 10-12-2019
Medeplegen uitgeven van valse bankbiljetten (feit 1) en uitgeven van valse bankbiljetten (feit 2), art. 213 Sr. Opzet op valsheid van geld? Hof heeft vastgesteld dat uitgeven van valse biljetten van 50 euro is geschied i.h.k.v. aankoop van goederen die waren aangeboden via Marktplaats, dat verkoper werd gebeld door vrouw die kenbaar maakte interesse te hebben in te koop aangeboden goed, dat ver...

ECLI:NL:HR:2019:1926 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/00277
Published on 10-12-2019
Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd door 38 valse facturen naar bank te versturen waardoor bank ruim 1,6 miljoen euro overmaakt (art. 326 Sr) en gebruik maken van vals geschrift m.b.t. 1 van die facturen (art. 225.2 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen oplichting. 2. Mocht Hof voor bewijs gebruik maken van eigen waarneming Rb omtrent indruk die getuige ttz. in e.a. heeft achtergelaten? 3. Heef...

ECLI:NL:HR:2019:1903 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/04167
Published on 10-12-2019
Zware mishandeling door ander meermalen tegen hoofd te slaan, waardoor deze beschadiging aan gehoor en gebit heeft opgelopen, art. 302 Sr. Kon Hof bij beoordeling van bewijs (vaststelling dat aangever nog onder behandeling van tandarts staat) acht slaan op door medewerker van Slachtofferhulp Nederland ttz. in h.b. afgelegde verklaring, terwijl zij niet als getuige is beëdigd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1928 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/02105
Published on 10-12-2019
Vervoer van 680 hennepstekken, art. 3.B Opiumwet. Vordering tot uitlevering van verdovende middelen, art. 9.3 Opiumwet. Dient vordering van verbalisanten te worden voorafgegaan door cautie, nu verbalisanten daarbij aan verdachte hebben gevraagd of er verdovende middelen in zijn auto aanwezig zijn? Hof heeft vastgesteld dat verbalisanten op achterbank van auto, waarvan verdachte bestuurder was, ...

ECLI:NL:HR:2019:1902 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/03538
Published on 10-12-2019
Medeplegen van zonder consent invoeren vanuit België van pistolen en revolverframes, meermalen gepleegd (art. 14.1 WWM) en medeplegen van zonder erkenning transformeren van alarm- en startpistolen, meermalen gepleegd (art. 9.1 jo. 55.3.a WWM). Kunnen alarm- en startpistolen worden aangemerkt als wapens a.b.i. categorie III van art. 2.1. WWM? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1891 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/02491
Published on 10-12-2019
Lijkdelen aangetroffen in IJ-meer in Amsterdam in 2009. Medeplegen wegmaken van lijk, art. 151 Sr. Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1931 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/04154
Published on 10-12-2019
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. 3 verkeersovertredingen (art. 8.2.a WVW 1994, art. 9.2 WVW 1994 en art. 5 WVW 1994). Dubbel verstek. Aanwezigheidsrecht. Had afschrift van oproeping voor nadere tz. in h.b. naar kantooradres van raadsman, zoals vermeld in in schriftelijke bijzondere volmacht tot instellen h.b., moeten worden verzonden? Volmacht tot instellen h.b. vermeldt als adressen voor t...

ECLI:NL:HR:2019:1918 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/02425
Published on 10-12-2019
Belediging van politieagent, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn verzet tegen strafbeschikking, nu verzet te laat is gedaan. Kan worden vastgesteld dat strafbeschikking in persoon aan verdachte is uitgereikt, nu geen aantekening is gedaan van uitreiking in landelijke registers? Art. 257d.1 Sv en art. 2.2. Besluit OMafdoening. Hof heeft bij zijn oordeel dat verzet ...

ECLI:NL:HR:2019:1932 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/04224
Published on 10-12-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit zich ontdoen van gevaarlijke stoffen, begaan door rechtspersoon. OM ontvankelijk in ontnemingsvordering, nu vordering niet binnen in art. 511b.1 Sv genoemde termijn van 2 jaren na strafvonnis e.a. aanhangig is gemaakt? Uit wetsgeschiedenis volgt dat in art. 511b.1 Sv genoemde termijn waarborgfunctie heeft t.b.v. betrokkene, in die zin dat ook in gevallen waarin uitv...

ECLI:NL:HR:2019:1920 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/04454
Published on 10-12-2019
Rijden tijdens rijontzegging, art. 9.1 WVW 1994. Bewijsklacht. Bewezenverklaring is niet toereikend gemotiveerd. Uit inhoud van gebezigde b.m. kan immers niet worden afgeleid dat verdachte bij rechterlijke uitspraak bevoegdheid tot besturen van motorijtuigen was ontzegd, noch dat ontzegging van kracht was t.t.v. tlgd. feit. Anders dan Hof kennelijk heeft geoordeeld, is - uit b.m. blijkende - om...

ECLI:NL:HR:2019:1919 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/04996
Published on 10-12-2019
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager t.z.v. verdenking van “omkatten” van gestolen auto. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Heeft klager belang bij cassatie, nu Rb onherroepelijk heeft beslist op afzonderlijke vordering van OvJ tot onttrekking aan verkeer van auto? HR: Op gronden vermeld in CAG kan klager niet worden ontvangen in ingesteld beroep. CAG: Inhoudelijke beoordeling kan ac...

ECLI:NL:HR:2019:1924 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/05206
Published on 10-12-2019
Diefstal met geweld van geldbedrag uit winkel, art. 312.1 Sr. Vordering b.p. en oplegging schadevergoedingsmaatregel. Bestaat er tussen bewezenverklaard handelen van verdachte en schade die b.p. (winkel) heeft geleden (omzetderving en loonkosten t.g.v. winkelsluiting) voldoende verband, zodat er sprake is van rechtstreekse schade a.b.i. art. 51f.1 Sv? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1933 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/05252
Published on 10-12-2019
Handelen in strijd met art. 3.B Opiumwet, terwijl feit betrekking heeft op grote hoeveelheid, en diefstal (art. 310 Sr). Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld. Omstandigheid waaruit voortvloeit dat einduitspraak verdachte bekend is, art. 408.2 Sv. Kan uit akte van uitreiking waarnaar Hof verwijst worden afgeleid welk stuk c.q. welke stukken aan verdachte...

ECLI:NL:HR:2019:1934 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/05542
Published on 10-12-2019
Profijtontneming. Hof heeft betrokkene n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld. Omstandigheid waaruit voortvloeit dat einduitspraak betrokkene bekend is, art. 408.2 jo. 511g.2 Sv. Kan uit akte van uitreiking waarnaar Hof verwijst worden afgeleid welk stuk c.q. welke stukken aan betrokkene zijn uitgereikt, nu slechts parketnummer wordt vermeld? HR: Op gronden vermeld in CAG is...

ECLI:NL:HR:2019:1904 Hoge Raad, 10-12-2019, 19/00081
Published on 10-12-2019
Poging zware mishandeling door met auto op ander in te rijden (art. 302 Sr), weigering medewerking te verlenen aan ademonderzoek (art. 163.2 WVW 1994) en verlaten plaats ongeval (art. 7.1.a WVW 1994). 1. Kan uit ondertekende afstandsverklaring worden afgeleid dat verdachte, die t.t.v. tz. in h.b. uit anderen hoofde was gedetineerd, afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht? 2. Bewijsklac...

ECLI:NL:HR:2019:1923 Hoge Raad, 10-12-2019, 19/00302
Published on 10-12-2019
Beklag, beslag ex art. 94 Sv en 94a Sv op sloep onder ander t.z.v. verdenking van hennepteelt. 1. Heeft Rb ten onrechte niet beslist op beklag, v.zv. gericht tegen ex art. 94 Sv gelegd beslag? 2. Heeft Rb juiste maatstaf aangelegd bij beoordeling klaagschrift, v.zv. gericht tegen ex art. 94a Sv gelegd beslag? 3. Motivering oordeel Rb dat klager niet buiten redelijke twijfel als eigenaar van slo...

ECLI:NL:HR:2019:1930 Hoge Raad, 10-12-2019, 18/03349
Published on 10-12-2019
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto’s onder klager t.z.v. verdenking van heling. Beschikking Rb ten onrechte gewezen tegen vader van klager i.p.v. tegen klager? HR: art. 81.1 RO. CAG: Bestreden beschikking dient op dit punt verbeterd te worden gelezen.

ECLI:NL:HR:2019:1890 Hoge Raad, 10-12-2019, 17/03510
Published on 10-12-2019
Medeplegen bedreiging met terroristisch misdrijf door kort na aanslagen in Parijs in 2015 alarmcentrale 112 te bellen en daarbij dreigende woorden te uiten, waardoor bij autoriteiten enorme onrust ontstaat die leidt tot grootschalige inzet van politie en andere openbare diensten, art. 285.3 Sr. Is bij die dreiging ook terroristisch oogmerk vereist? Uit bewoordingen van art. 285.3 Sr en wetsgesc...

ECLI:NL:HR:1995:ZC9914 Hoge Raad, 10-01-1995, 97.941
Published on 06-12-2019
-

ECLI:NL:HR:1997:ZD0782 Hoge Raad, 24-06-1997, 5046
Published on 06-12-2019
Herziening. Militaire zaak. Dienstweigering, art. 139 WMSr. Aangevoerd wordt dat HR OM n-o zou hebben verklaard in zijn vervolging indien HR bekend zou zijn geweest met bij aanvraag gevoegde beschikking van Minister van Defensie, inhoudende erkenning van bezwaren van aanvrager tegen vervulling van militaire dienst als ernstige gewetensbezwaren in de zin van art. 2 Wet gewetensbezwaren militaire...

ECLI:NL:HR:2019:1888 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/03542
Published on 04-12-2019
Profijtontneming. W.v.v. uit “strafbare feiten, met name drugshandel”, art. 36e.3 (oud) Sr. Heeft de betrokkene w.v.v. verkregen uit andere feiten dan het bewezenverklaarde gewoontewitwassen in de periode van januari 2010 tot en met oktober 2014? HR: Tot 01-07-2011 was ontneming o.g.v. art. 36e.3 Sr slechts mogelijk indien tegen de betrokkene een s.f.o. was ingesteld en indien, gelet op dat ond...

ECLI:NL:HR:2019:1901 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/01362
Published on 04-12-2019
Opzettelijk handelen in strijd met het in art. 2.A Opiumwet gegeven verbod door invoer van ruim 29 kg ayahuasca-thee bestemd voor kerk. Beroep op vrijheid van godsdienst ex art. 9 EVRM. HR: art. 81.1 RO onder verwijzing naar ECLI:NL:HR:2019:1456. Samenhang met 18/01355.

ECLI:NL:HR:2019:1899 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/01355
Published on 04-12-2019
Opzettelijk handelen in strijd met het in art. 2.A Opiumwet gegeven verbod door invoer van ruim 21 kg ayahuasca-thee bestemd voor kerk. Beroep op vrijheid van godsdienst ex art. 9 EVRM. HR: art. 81.1 RO onder verwijzing naar ECLI:NL:HR:2019:1456. Samenhang met 18/01362.

ECLI:NL:HR:2019:1883 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/03172
Published on 03-12-2019
Medeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. Ontbreken bij de stukken van het geding van een deel van de randnrs. in de door de raadsman overgelegde pleitnota in h.b. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03175 P, 18/03535 en 18/03542 P.

ECLI:NL:HR:2019:1884 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/03175
Published on 03-12-2019
Profijtontneming. 1. Ontbreken bij de stukken van het geding van een deel van de randnrs. in de door de raadsman overgelegde pleitnota in h.b. 2. Ontneming na veroordeling gewoontewitwassen in de periode 2010-2014, w.v.v. uit “strafbare feiten, met name drugshandel”, toepassing art. 36e.2 of 3 (oud en nieuw) Sr. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03172, 18/03535 en 18/03542 P.

ECLI:NL:HR:2019:1885 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/03185
Published on 03-12-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit deelneming aan criminele organisatie, medeplegen (gewoonte)mensensmokkel, medeplegen valsheid in geschrift, medeplegen gewoontewitwassen en soortgelijke feiten. 1. Schatting van het door betrokkene w.v.v. onvoldoende gemotiveerd, omdat Hof onvoldoende nauwkeurig heeft aangeduid aan welke wettige b.m. het zijn oordeel heeft ontleend? 2. Moet het geschatte w.v.v. gehe...

ECLI:NL:HR:2019:1886 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/03372
Published on 03-12-2019
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op een vordering van klaagster tot een bedrag van bijna 22 mln. USD onder een derde-beslagene, ten laste van klaagster t.z.v. verdenking van witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Middel over door de Rb gehanteerde maatstaf en motivering van de ongegrondverklaring beklag. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2019:487.

ECLI:NL:HR:2019:1882 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/02459
Published on 03-12-2019
Ontucht met minderjarige zoons, meermalen gepleegd, art. 249.1 Sr. Is sprake van ontucht plegen “met” als verdachte zijn minderjarige kinderen handelingen bij een ander (de moeder) heeft laten verrichten of had art. 250.1 Sr als ‘geprivilegieerde specialis’ moeten worden toegepast? HR overweegt dat de verdachte onvoldoende belang heeft bij de klacht, in aanmerking genomen dat de bewezenverklaar...

ECLI:NL:HR:2019:1887 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/03535
Published on 03-12-2019
Medeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. Ontbreken bij de stukken van het geding van een deel van de randnrs. in de door de raadsman overgelegde pleitnota in h.b. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03172, 18/03175 P en 18/03542 P.

ECLI:NL:HR:2019:1893 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/02115
Published on 03-12-2019
Poging tot gekwalificeerde doodslag, art. 288 Sr, door aangever meermalen met een mes in de schouder en in de rug te steken t.b.v. de diefstal van o.m. sieraden en portemonnees uit diens woning voor te bereiden en gemakkelijk te maken. 1. Voorwaardelijk opzet op de dood? 2. Verhuiskosten van b.p. rechtstreeks gevolg van het bewezenverklaarde feit? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1892 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/04141
Published on 03-12-2019
N-o verklaring in h.b. Hof heeft de verdachte n-o verklaard in het ingestelde h.b. omdat het te laat is ingesteld. Klacht over kennelijke verschrijving bij het instellen van h.b. Op gronden vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Vermelding van parketnr. van in e.a. gelijktijdig - maar niet gevoegd - behandelde vrijspraak in de (tijdig ingediende) schriftelijke volmacht tot he...

ECLI:NL:HR:2019:1889 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/01733
Published on 03-12-2019
(Feitelijk leiding geven aan) opzettelijk onjuiste belastingaangifte en opzettelijk niet voeren van een bij de belastingwet verplichte administratie, art. 69 AWR en valsheid in geschrift, art. 225 Sr. 1. Kon Hof volstaan met een opgave van de b.m. a.b.i. art. 359.3 Sv? 2. Kon Hof niet-onherroepelijke veroordeling in strafverzwarende zin betrekken in de strafoplegging? Ad 1. HR herhaalt relevant...

ECLI:NL:HR:2019:1810 Hoge Raad, 03-12-2019, 19/02296
Published on 03-12-2019
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op geldbedrag onder klager n.a.v. Europees onderzoeksbevel dan wel Europees bevriezingsbevel van Belgische RC. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Rb heeft niet onbegrijpelijk vastgesteld dat onder klager gelegd conservatoir beslag op € 740,15 is gelegd o.g.v. Europees bevriezingsbevel. Volgens in Titel 5 ”Europees bevriezingsbevel” opgenomen art. 5.5.6.1 1 Sv zijn en...

ECLI:NL:HR:2019:1881 Hoge Raad, 03-12-2019, 18/00259
Published on 03-12-2019
Seksuele verleiding van een minderjarige, art. 248a Sr. Blijkt (voorwaardelijk) opzet uit bewijsvoering Hof? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:1013 m.b.t. bestanddeel “beweegt”: van hiermee tot uitdrukking gebrachte causaal verband is sprake als voldoende aannemelijk is dat een persoon mede onder invloed van giften of beloften van geld of goed, misbruik van uit feitelijke v...

ECLI:NL:HR:2019:1876 Hoge Raad, 03-12-2019, 19/03240
Published on 03-12-2019
Herziening. Voorhanden hebben vuurwapen en munitie categorie III, art. 26.1 WWM. Aangevoerd wordt dat de bij de aanvraag overgelegde getuigenverklaring het voor het Hof geschetste alternatieve scenario nader onderbouwt. Volgens de aanvrager had dit, indien het Hof bekend was geweest met de nieuwe getuigenverklaring, geleid tot vrijspraak. Het bij het Hof geschetste alternatieve scenario hield i...

ECLI:NL:HR:2019:1877 Hoge Raad, 03-12-2019, 17/03023
Published on 03-12-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen handel in cocaïne en heroïne. Blijkens dictum heeft Hof pondspondsgewijze verdeling niet toegepast bij schatting w.v.v. maar enkel bij oplegging betalingsverplichting. Is er gelet op ’s Hofs overwegingen n.a.v. verweer van raadsman sprake van kennelijke vergissing die zich leent voor verbeterde lezing? Blijkens zijn overwegingen heeft Hof geoordeeld dat t...

ECLI:NL:HR:2019:1816 Hoge Raad, 03-12-2019, 17/05728
Published on 03-12-2019
Beledigen van moslims door in het centrum van Eindhoven te zeggen/roepen: “Moslims are terrorists”. Middel richt zich met rechts- en motiveringsklachten tegen de bewezenverklaring. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BJ9796 t.a.v. vraag wanneer een uitlating als beledigend kan worden beschouwd. Art. 137c Sr vereist dat de uitlating onmiskenbaar betrekking heeft op een bepaald...

ECLI:NL:HR:2019:1879 Hoge Raad, 03-12-2019, 17/03448
Published on 03-12-2019
Oplichting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (sinds 2003: -Wetenschap, hierna: OCW) door directeur van een basisschool (Stichting A), art. 326.1 Sr. Kan het bewezenverklaarde v.zv. inhoudend dat het Ministerie van OCW is bewogen tot afgifte van meerdere geldbedragen, uit b.m. worden afgeleid? HR: oordeel Hof dat Stichting A het Ministerie van OCW door de bewezenverklaarde oplic...

ECLI:NL:HR:2019:1878 Hoge Raad, 03-12-2019, 17/04915
Published on 03-12-2019
Beleggingsfraude. Oplichting, art. 326.1 Sr. Verschillende bewijsklachten m.b.t. bewezenverklaarde oplichting, i.h.b. tegen oordeel Hof dat in de bewezenverklaring bedoelde personen (telkens) door een samenweefsel van verdichtsels zijn bewogen tot afgifte van een geldbedrag, meer i.h.b. over 1. oordeel Hof dat van de kant van verdachte gegeven informatie over gegarandeerde jaarrendement dat tot...

ECLI:NL:HR:2019:1880 Hoge Raad, 03-12-2019, 17/05056
Published on 03-12-2019
Beleggingsfraude. Oplichting (art 326.1 Sr) en valsheid in geschrift onder strafverzwarende omstandigheden (art. 226.2 Sr). Afwijzing van drie (voorwaardelijke) getuigenverzoeken, waaronder getuige A. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:1015 m.b.t. motivering van verzoeken tot oproepen en horen van getuigen i.h.l.v. rechtspraak van het EHRM en uit ECLI:NL:HR:2014:1496 m.b.t. ...

ECLI:NL:HR:2002:AE1320 Hoge Raad, 14-05-2002, 00641/01
Published on 29-11-2019
Deelneming aan criminele organisatie, art. 140.1 Sr. Had Hof als toepasselijk wettelijk voorschrift art. 140 (oud) Sr in plaats van art. 140 Sr moeten vermelden? Bewezenverklaard feit is begaan in periode van 1-1-1992 t/m 31-12-1994. Bij Wet van 4-2-1999 (Stb. 80), in werking getreden op 26-2-1999, is tekst van voordien geldend art. 140 Sr gewijzigd en vervangen door die van huidig art. 140 Sr....

ECLI:NL:HR:2019:1851 Hoge Raad, 26-11-2019, 17/05816
Published on 26-11-2019
Zware mishandeling door ander met glas tand(en) uit mond te slaan, art. 302.1 Sr. Uitgeslagen tand(en) aan te merken als zwaar lichamelijk letsel? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:1051 m.b.t. vraag wanneer sprake is van “zwaar lichamelijk letsel”. In aanmerking genomen dat gebezigde b.m. wat betreft in bewezenverklaring opgenomen ”uitgeslagen tand(en)” niets naders inhoude...

ECLI:NL:HR:2019:1856 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/01113
Published on 26-11-2019
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. opzetheling (art. 416 Sr). Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat hij verdachte wel had verwacht en hij van raadsman van verdachte in andere zaak heeft vernomen dat verdachte in detentie zat, door Hof afgewezen o.g.v. overweging dat er geen sprake is van detentie en verdachte op de hoogte is van zitting. HR herhaalt relevante overw...

ECLI:NL:HR:2019:1853 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/03123
Published on 26-11-2019
Fraude met aanvragen kinderopvangtoeslag. Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr) en medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 en 225.2 Sr). 1. Openbaarheid onderzoek ttz. en afwijzing van verzoek getuige te horen. 2. Wijze waarop p-v tz. in h.b. is opgemaakt, nu de wet het i.c. opgemaakte ‘verzamel p-v’ niet kent. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/01...

ECLI:NL:HR:2019:1698 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/03683
Published on 26-11-2019
Misbruik van identificerende persoonsgegevens door i.h.k.v. mobiele toezichtcontrole Duitse verblijfsvergunning die op naam van ander is gesteld te overhandigen, art. 231b Sr. Welke uitleg dient te worden gegeven aan bestanddeel “enig nadeel” a.b.i. art. 231b Sr? Art. 231b Sr bepaalt dat opzettelijk misbruik van identificerende persoonsgegevens van ander strafbaar is indien uit dat misbruik “en...

ECLI:NL:HR:2019:1848 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/02580
Published on 26-11-2019
Fraude met aanvragen kinderopvangtoeslag. Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr), witwassen (art. 420bis.1.b Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). 1. Wijze waarop p-v van tz. in h.b. is opgemaakt, nu de wet het i.c. opgemaakte ‘verzamel p-v’ niet kent. 2. Niet voorhouden van stukken, art. 301.4 Sv. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/01453 (niet gepublicee...

ECLI:NL:HR:2019:1793 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/02170
Published on 26-11-2019
Gevaar op de weg veroorzaken door over een doorgetrokken streep naar links te sturen naar de rijstrook bestemd voor tegemoetkomend verkeer en aldaar in botsing te komen met tegenliggers, art. 5 WVW 1994. Verweer dat verdachte het feit beging t.g.v. “black-out”. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1792 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/01652
Published on 26-11-2019
Voorbereiding van gekwalificeerde diefstal, art. 46 jo. 310 en 311 Sr, mishandeling, art. 300 Sr, bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, art. 285 Sr en overtreding van art. 9.7 WVW 1994. Middelen over 1. of de bewezenverklaarde uitlatingen van verdachte bij aangever naar objectieve maatstaven de redelijke vrees konden doen ontstaan dat hij het leven zou verliezen, en 2. verwerpin...

ECLI:NL:HR:2019:1855 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/03462
Published on 26-11-2019
Medeplegen aanwezig hebben van hennep (art. 3.C Opiumwet) en medeplegen diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1 Sr). Hof bevestigt vonnis Pr (met verbeterde lezing daarvan) waarin is volstaan met opgave b.m., terwijl raadsman van verdachte ttz. in h.b. vrijspraak heeft bepleit. Art. 359.3 en 423.1 Sv. HR: Op gronden vermeld in CAG is middel gegrond. CAG: Uit p-v tz. in h.b. bli...

ECLI:NL:HR:2019:1791 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/00899
Published on 26-11-2019
Medeplegen van opzettelijk binnen NL brengen van 72 kg cocaïne, art. 2.A Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen van verlengde invoer a.b.i. art. 1.4 Opiumwet. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1790 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/00579
Published on 26-11-2019
Onttrekking aan het verkeer van auto terwijl verdachte is vrijgesproken, art. 36b.3.b Sr. Het betreft een 'doorgeleiding' door het Hof van het ingestelde beroep (conversie). Tegen een dergelijke beslissing staat alleen cassatie open. Verdachte wordt ontvangen in cassatieberoep. HR: art. 81.1 R.O

ECLI:NL:HR:2019:1854 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/03706
Published on 26-11-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen invoer cocaïne, medeplegen gewoontewitwassen, medeplegen aanwezig hebben hasj en andere feiten a.b.i. art. 36e.2 Sr. Methode van eenvoudige kasopstelling. Schatting w.v.v. in geval van meerdere daders. Heeft Hof ten onrechte geen rekening gehouden met omstandigheid dat betrokkene in strafzaak is veroordeeld t.z.v. medeplegen van gewoontewitwassen en aldus...

ECLI:NL:HR:2019:1850 Hoge Raad, 26-11-2019, 16/05160
Published on 26-11-2019
Economische zaak. Legkippen houden in niet aangepaste kooien (traditionele legbatterijen), begaan door rechtspersoon (art. 45.1 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren). Art. 4 Legkippenbesluit 2003 (oud). 1. Verweer strekkende tot n-o van OM wegens handelen in strijd met beginselen van goede procesorde, waarbij beroep is gedaan op onherroepelijke oordeel van bestuursrechter en onherroepelijke ...

ECLI:NL:HR:2019:1849 Hoge Raad, 26-11-2019, 16/05159
Published on 26-11-2019
Economische zaak. Legkippen houden in niet aangepaste kooien (traditionele legbatterijen), begaan door rechtspersoon (art. 45.1 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren). Art. 4 Legkippenbesluit 2003 (oud). 1. Verweer strekkende tot n-o van OM wegens handelen in strijd met beginselen van goede procesorde, waarbij beroep is gedaan op onherroepelijk oordeel van bestuursrechter en onherroepelijke b...

ECLI:NL:HR:2019:1857 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/01862
Published on 26-11-2019
Poging tot moord, art. 289 Sr. Vordering b.p. Proceskosten b.p., art. 592a Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:793 m.b.t. begroting van proceskosten, taak van strafrechter, ontbreken van motiveringsplicht en te hanteren maatstaf. Hof heeft in overeenstemming met zijn (ambtshalve) taak daartoe, beslist over door b.p. gemaakte proceskosten en deze begroot op € 4.000,-. Gele...

ECLI:NL:HR:2019:1847 Hoge Raad, 26-11-2019, 18/04353
Published on 26-11-2019
Zedenzaak. Middelen verdachte over de wijze waarop het hof de opgelegde gevangenisstraf heeft verminderd vanwege overschrijding van de redelijke termijn, namelijk door een gedeelte van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen. Betoogd wordt dat verdachte feitelijk zonder aftrek beter af zou zijn geweest, omdat dan het wettelijke systeem van de voorwaardelijke invrijheids...

ECLI:NL:HR:2019:1802 Hoge Raad, 26-11-2019, 19/01160
Published on 26-11-2019
Schietincident na achtervolging met auto’s te Enschede op 28 oktober 2015. Poging tot doodslag, meermalen gepleegd. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2019:1852 Hoge Raad, 26-11-2019, 16/05161
Published on 26-11-2019
Economische zaak. Legkippen houden in niet aangepaste kooien (traditionele legbatterijen), begaan door rechtspersoon (art. 45.1 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren). Art. 4 Legkippenbesluit 2003 (oud). 1. Verweer strekkende tot n-o van OM wegens handelen in strijd met beginselen van goede procesorde, waarbij beroep is gedaan op onherroepelijk oordeel van bestuursrechter en onherroepelijke b...

ECLI:NL:HR:2011:BT8948 Hoge Raad, 06-12-2011, 10/05153 J
Published on 26-11-2019
Jeugdzaak. Bedreiging door mes aan ander te tonen na ruzie in tram in Rotterdam, art. 285.1 Sr. Bewijsklacht. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:561 Hoge Raad, 09-04-2019, 17/05914
Published on 26-11-2019
Poging moord (art. 289 Sr), bedreiging met zware mishandeling (art. 285 Sr) en poging doodslag (art. 287 Sr). Voorbedachte raad poging moord. 1. Vooropgezet plan tot plegen geweld? 2. Is Hof voorbijgegaan aan “uitdrukkelijk onderbouwd standpunt” m.b.t. een aangevoerde contra-indicatie? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1817 Hoge Raad, 22-11-2019, 18/03344
Published on 22-11-2019
Gekwalificeerde doodslag (art. 287 jo. 288 Sr), diefstal fiets en afpersing op openbare weg, meermalen gepleegd (art. 310 Sr en art. 317.1 jo. 317.3 jo. 312.2.1 Sr), en poging tot gekwalificeerde doodslag (art. 287 jo. 288 Sr) gepleegd op 23-11-2003 in Rotterdam, waarna verdachte zich op 13-4-2016 zelf heeft gemeld bij politie en is veroordeeld tot gevangenisstraf van 20 jaren. Verjaring, art. ...

ECLI:NL:HR:2019:1800 Hoge Raad, 19-11-2019, 19/03414
Published on 20-11-2019
Herziening. Veroordeling t.z.v. o.m. passieve niet ambtelijke omkoping (art. 328ter Sr). Aangevoerd wordt dat de bij het verzoek aangeleverde informatie over de financiële positie van aanvrager niet bekend was toen het Hof arrest wees en dat, als die informatie wel voorhanden was geweest, het Hof tot het oordeel zou zijn gekomen dat aanvrager geen draagkracht had en het Hof naar verwachting gee...

ECLI:NL:HR:2019:1819 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/00102
Published on 20-11-2019
Openlijke geweldpleging door samen met zijn zoon en zwager minderjarige scholier n.a.v. eerdere ruzie met zoon in schoolgebouw te schoppen en te slaan, art. 141 Sr. Levert geweldpleging in school ”openlijk” geweld op? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Hof heeft vastgesteld dat geweld tegen persoon zoals vermeld in bewezenverklaring heeft plaatsgevonden in schoolg...

ECLI:NL:HR:2019:1796 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/04120
Published on 20-11-2019
Schietpartij in woonwijk Spijkenisse in 2016. Poging doodslag (art. 287 Sr) en voorhanden hebben alarmpistool en bijhorende munitie (art. 26.1 WMM). Voorwaardelijk opzet. Hof heeft vastgesteld dat: (i) verdachte op een in een woonwijk, bij een flatblok gelegen parkeerplaats meermalen met een vuurwapen heeft geschoten; (ii) in en nabij een auto een kogel en hulzen zijn aangetroffen die met het d...

ECLI:NL:HR:2019:1801 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/03823
Published on 20-11-2019
Met geweld verzetten tegen aanhouding, waardoor politieambtenaar gebroken vinger heeft opgelopen (wederspannigheid met lichamelijk letsel tot gevolg, art. 180 jo 181.1 Sr). Uitspraak is niet binnen 14 dagen na sluiting onderzoek gedaan, art. 345.3 en 345.4 Sv. Onderzoek ttz. is op 23-7-2014 gesloten, terwijl eerst uitspraak is gedaan op 8-8-2014. Gelet daarop heeft Hof in strijd met art. 345.3 ...

ECLI:NL:HR:2019:1805 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/02947
Published on 20-11-2019
Aanwezig hebben van cocaïne en MDMA door zich als drugsverkoper op te houden in centrum Amsterdam, art. 2.C Opiumwet. Schriftuur tardief, art. 437.2 Sv. Termijnoverschrijding verschoonbaar, nu verdachte aanzegging in cassatie niet heeft ontvangen en als gewone brief verzenden van aanzegging aan adres van verdachte in Spanje “zonder de mogelijkheid van verificatie” in strijd is met art. 5 EU-Rec...

ECLI:NL:HR:2019:1794 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/01842
Published on 20-11-2019
Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225 Sr) en feitelijke leiding geven aan opzettelijk onjuist/onvolledig doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR). Klacht dat bewezenverklaarde ‘feitelijke leiding geven’ door verdachte i.s.m. art. 341 Sv enkel volgt uit zijn eigen ttz. in h.b. afgelegde verklaring. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1806 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/00994
Published on 20-11-2019
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285 Sr) van ex-vrouw, tevens de moeder van zijn kinderen door ’s nachts haar slaapkamer binnen te gaan en met een mesje in de hand o.m. te zeggen “ik steek je dood!”. Vrijheidsbeperkende maatregel, art. 38v Sr. Proportioneel en noodzakelijk i.h.l.v. art. 8 EVRM? Hof heeft maatregel strekkende tot beperking van de vrijheid opgelegd die o...

ECLI:NL:HR:2019:1814 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/04547
Published on 19-11-2019
Beklag, beslag ex art. 94 Sv in 2005 op € 1.024.500,- onder ander dan klaagster (in Suriname gevestigde vishandelaar) t.z.v. verdenking van heling en/of witwassen. Ongegrondverklaring klaagschrift, dat zich keert tegen uitblijven van last tot teruggave aan klaagster van geldbedrag, waarvan strafrechter in strafzaak van beslagene bewaring t.b.v. rechthebbende heeft gelast. Aan het klaagschrift w...

ECLI:NL:HR:2019:1813 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/00812
Published on 19-11-2019
Poging doodslag (art. 287 Sr) door tijdens gewelddadige confrontatie op verjaardagsfeestje meerdere keren aangever te steken met een mes. Noodweer, art. 41.1 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. motiveringsplicht rechter en proportionaliteitseis. ‘s Hofs oordeel dat het beroep op noodweer moet worden verworpen omdat het met een mes steken door verdachte in het b...

ECLI:NL:HR:2019:1812 Hoge Raad, 19-11-2019, 17/06015
Published on 19-11-2019
Medeplichtigheid aan hennepteelt (art. 3.B Opiumwet). Opzettelijk gelegenheid verschaffen door de gezamenlijke woning ter beschikking te stellen? ’s Hofs oordeel dat verdachte “opzettelijk gelegenheid heeft verschaft” is niet toereikend gemotiveerd aangezien het Hof geen omstandigheden heeft vastgesteld die erop duiden dat actieve gedragingen van verdachte gelegenheid verschaften tot hennepteel...

ECLI:NL:HR:2019:1811 Hoge Raad, 19-11-2019, 17/03866
Published on 19-11-2019
Medeplegen beroeps- of bedrijfsmatig aanwezig hebben 3525 hennepplanten (art. 3.C Opiumwet) en medeplegen diefstal elektriciteit (art. 311.1.4 Sr). Klacht over verwerping verweer dat tot bewijs gebezigde getuigenverklaring, inhoudende dat getuige verdachte in een bepaalde periode bij desbetreffend pand met hennepkwekerij heeft gezien, niet juist kan zijn i.h.l.v. overgelegde vluchtgegevens waar...

ECLI:NL:HR:2019:1807 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/02508
Published on 19-11-2019
Schuldheling van caravan (art. 417bis Sr). Is verdachte in die mate tekortgeschoten in zijn onderzoeksplicht naar de herkomst van de caravan dat hij met voor schuldheling vereiste aanmerkelijke onvoorzichtigheid heeft gehandeld? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02509.

ECLI:NL:HR:2019:1797 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/04633
Published on 19-11-2019
Voorbereiding verkrachting (art. 242 jo. 46 Sr). Verstandelijk beperkt en kwetsbaar 21-jarig meisje is door toentertijd 22-jarige verdachte bedreigd en gechanteerd met openbaarmaking van naaktfoto’s, die hij tijdens videochatten op heimelijke wijze heeft verkregen, met als doel haar tot seks te dwingen. Veroordeling tot o.m. TBS met voorwaarden. Opgelegde voorwaarden (reisverbod, verhuisverbod ...

ECLI:NL:HR:2019:1808 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/02509
Published on 19-11-2019
Schuldheling van auto en kentekenplaten (art. 417bis Sr). Is verdachte in die mate tekortgeschoten in zijn onderzoeksplicht naar de herkomst van de kentekenplaten dat hij met voor schuldheling vereiste aanmerkelijke onvoorzichtigheid heeft gehandeld? Gelet op vaststellingen van het Hof dat verdachte als bestuurder rijdend in een gestolen personenauto met - niet bij die auto behorende - gestolen...

ECLI:NL:HR:2019:1809 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/04989
Published on 19-11-2019
Onvoldoende zorg dragen voor onder zijn hoede staand gevaarlijk dier doordat verdachtes hond (kruising tussen Mastino en Amerikaanse Stafford) andere hond (Jack Russel) heeft aangevallen en gebeten, waardoor andere hond letsel heeft opgelopen, art. 425.2 Sr. Ontvankelijkheid h.b. Kan veroordeling Ktr t.z.v. overtreding, waarbij geen straf maar wel schadevergoedingsmaatregel is opgelegd, worden ...

ECLI:NL:HR:2019:1815 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/03934
Published on 19-11-2019
Jeugdzaak. Diefstal van goederen uit auto (art. 311.1.5 Sr) en wederspannigheid met lichamelijk letsel tot gevolg (art. 180 jo 181.1 Sr) bij aanhouding waardoor politieambtenaar pijnlijke linkerknie en schaafwonden heeft opgelopen. Klacht dat bewezenverklaarde “schaafwonden op rechterknie” niet uit b.m. blijkt en dat “pijnlijke knie” niet kan worden aangemerkt als lichamelijk letsel a.b.i. art....

ECLI:NL:HR:2019:1798 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/05309
Published on 19-11-2019
Poging doodslag door op klaarlichte dag in binnenstad van Enschede op slachtoffer te schieten. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG. Samenhang met 19/01997 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2019:1803 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/03918
Published on 19-11-2019
Opzettelijk nalaten te voldoen aan plicht tot melding van verdachte of ongebruikelijke transacties in drugsprecursoren (meermalen gepleegd), art. 2 Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën. Kleurloos opzet. Heeft verdachte meldingsplicht opzettelijk geschonden? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1799 Hoge Raad, 19-11-2019, 19/01382
Published on 19-11-2019
Herziening. Medeplegen zware mishandeling met voorbedachten rade (art. 303 Sr) door samen met een ander in trappenhuis te Groningen in 2012 aangever ernstig te mishandelen. Aangevoerd wordt dat Hof aanvrager zou hebben vrijgesproken indien Hof bekend zou zijn geweest met bij aanvraag gevoegde verklaring van A, inhoudende dat hij zelf een van de twee personen is die aangever hebben mishandeld, d...

ECLI:NL:HR:2019:1804 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/04290
Published on 19-11-2019
Eendaadse samenloop van poging zware mishandeling en mishandeling in 2013 te Amsterdam door een ander met vuist in gezicht te slaan, art. 300 en 302 Sr. 1. Voorwaardelijk opzet op zware mishandeling? en 2. Noodweer, voldaan aan proportionaliteitseis? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2003:AE9049 m.b.t. voorwaardelijk opzet. ‘s Hofs oordeel dat het opzet van verdachte in vo...

ECLI:NL:HR:1880:1 Hoge Raad, 19-01-1880, W. 4475
Published on 19-11-2019
Wanneer kan een woning als hoofdverblijf worden gekwalificeerd? Waar iemand werkelijk woont met zijn gezin, waar hij den zetel zijner fortuin heeft, zijne zaken behartigt, zijne goederen en eigendommen beheert, zoodat men er niet vandaan gaat dan met een bepaald doel en voor een bepaalden tijd, en tevens met het plan om, als dat doel bereikt is, terug te keren.

ECLI:NL:HR:1985:AC9146 Hoge Raad, 17-12-1985, 78736
Published on 19-11-2019
Schuldheling door van 2 onbekende mensen caravan (zonder papieren) te kopen, art. 417bis.1.a Sr. 1. Uitleg tll. Heeft Hof grondslag tll. verlaten door “aanmerkelijke” tussen haken te plaatsen? 2. Heeft Hof verwaarlozing van geboden voorzichtigheid t.a.v. herkomst van caravan uit b.m. kunnen afleiden? 3. Strafmotivering, art. 359.6 Sv. Had Hof moeten motiveren waarom het gevangenisstraf i.p.v. h...

ECLI:NL:HR:2019:1795 Hoge Raad, 19-11-2019, 18/02197
Published on 19-11-2019
Verkrachting (art.242 Sr) en (poging tot) een ander door bedreiging met smaadschrift dwingen iets te doen/dulden (art. 284 Sr). Afwijzing verzoek tot stellen van prejudiciële vragen aan HvJEU over betekenis van “daadwerkelijke deelname” aan politieverhoor a.b.i. art. 3.3.b Richtlijn 2013/48/EU. In cassatie kan worden opgekomen tegen beslissingen in de bestreden uitspraak van het Hof die blijk ...

ECLI:NL:HR:2019:1757 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/04699
Published on 13-11-2019
Herziening. Moord op weerloze oudere vrouw (tante van aanvrager) in Bennekom in 2010, art. 289 Sr. Aangevoerd wordt dat Hof aanvrager zou hebben vrijgesproken, indien het bekend zou zijn geweest met bij aanvraag gevoegd rapport Forensisch DNA-onderzoek uit 2018. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:736 inhoudende dat een nieuw en/of gewijzigd deskundigeninzicht onder omstandig...

ECLI:NL:HR:2019:1752 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/00985
Published on 12-11-2019
Aanwezig hebben van hennep door tas met gedroogde henneptoppen onder geparkeerde auto te leggen, art. 2.C Opiumwet. 1. Onherstelbaar vormverzuim dat dient te leiden tot strafvermindering, nu door politie postpakket van verdachte met flessen wijn is geopend zonder dat daarvoor enige wettelijke basis was? 2. Verweer dat waarneming van verbalisant, inhoudende dat verdachte tas onder auto heeft gel...

ECLI:NL:HR:2019:1736 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/00583
Published on 12-11-2019
Eendaadse samenloop van poging tot verleiding tot ontuchtige handelingen van 15-jarige leerling door leraar op middelbare school, art. 248a Sr en poging tot grooming, art. 248e Sr. 1. Is bewezenverklaring van poging tot verleiding toereikend gemotiveerd? 2. Is poging tot grooming strafbaar? Ad 1. Hof heeft o.m. vastgesteld dat verdachte, een leraar op een middelbare school, meermalen SMS-beric...

ECLI:NL:HR:2019:1764 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/03960
Published on 12-11-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit aanwezig hebben van 53 kilo hennep en verwerken en bewerken van groot aantal hennepplanten door eigenaar van coffeeshop. 1. OM n-o in ontnemingsvordering wegens schending van vertrouwensbeginsel gelet op brief van burgermeester? 2. Moeten alle uit (gedoogde) softdrugshandel verkregen inkomsten worden geacht w.v.v. te zijn? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1756 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/03672
Published on 12-11-2019
Jeugdzaak. Mishandeling zwemlerares van zwembad in Den Helder, nadat deze verdachte heeft gesommeerd zwembad te verlaten, art. 300.1 Sr. 1. Afwijzing getuigenverzoek. 2. Verwerping verweren m.b.t. rechtvaardigingsgrond resp. opzet ontoereikend gemotiveerd? HR: 80a RO.

ECLI:NL:HR:2019:1758 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/03656
Published on 12-11-2019
Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet), diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr) en voorhanden hebben van munitie en pepperspray (art. 26.1 WWM). Strafmotivering. Hof heeft in Italië woonachtige verdachte veroordeeld tot gevangenisstraf van 3 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk, en daartoe o.m. overwogen dat het geen taakstraf zal opleggen mede omdat verdachte niet langer in ...

ECLI:NL:HR:2019:1755 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/03654
Published on 12-11-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Verwerping uos, inhoudende dat onvoldoende aannemelijk is dat eerder is geoogst. HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Hof is van uos afgeweken door bij de schatting van het w.v.v. uit te gaan van een eerdere oogst van 120 planten. Hof heeft in strijd met art. 511e.2 jo. art. 359.2 Sv niet i.h.b. de redenen opgegeven die tot ...

ECLI:NL:HR:2019:1740 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/03970
Published on 12-11-2019
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. poging tot diefstal (art. 310 Sr) en diefstal met braak (art. 311.1.5 Sr). Dubbel verstek. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman, die geen contact meer heeft met verdachte, ttz. op de grond dat hij alsnog machtiging verkrijgt en verdachte zijn aanwezigheidsrecht kan uitoefenen door Hof afgewezen o.g.v. overweging dat er geen aanleiding is te veronders...

ECLI:NL:HR:2019:1692 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/01807
Published on 12-11-2019
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op sieraden onder ander dan klaagster t.z.v. verdenking van witwassen. Rb heeft klaagschrift ongegrond verklaard onder voorwaarde dat OM binnen 2 weken na uitspraak duidelijkheid verschaft over nog te leggen beslag ex art. 94a Sv. 1. Verzet belang van strafvordering zich tegen teruggave van inbeslaggenomen sieraden aan klaagster? 2. Kon Rb klaagschrift voorwaardelij...

ECLI:NL:HR:2019:1746 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/00234
Published on 12-11-2019
Deelname aan criminele organisatie die zich richtte op het op grote schaal telen van hennep (art. 11a (oud) Opiumwet, thans art. 11b Opiumwet en art. 140.1 Sr), medeplegen bedrijfsmatig telen van groot aantal hennepplanten (art. 11.3 jo. 3.C Opiumwet), medeplegen diefstal elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen geldbedragen en voertuigen (art. 420ter jo...

ECLI:NL:HR:2019:1739 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/03020
Published on 12-11-2019
Grooming door via WhatsApp berichten aan 14-jarige jongen plaats en tijdstip voor ontmoeting voor te stellen om seks te hebben, art. 248e Sr. Is voorstellen van een concrete plaats en tijd voor het hebben van een ontmoeting en trachten het verwezenlijken van deze afspraak af te dwingen door druk op slachtoffer uit te oefenen, waarbij verdachte en slachtoffer elkaars telefoonnummer hadden, voldo...

ECLI:NL:HR:2019:1745 Hoge Raad, 12-11-2019, 17/05745
Published on 12-11-2019
Deelname aan criminele organisatie die zich richtte op het op grote schaal telen van hennep (art. 11a (oud) Opiumwet, thans art. 11b Opiumwet en art. 140.1 Sr) en medeplegen bedrijfsmatig telen van groot aantal hennepplanten, meermalen gepleegd (art. 11.3 jo. 3.C Opiumwet). 1. Kan uit gebezigde b.m. volgen dat verdachte als medepleger bij hennepkwekerijen betrokken is geweest? 2. Bewijsklachten...

ECLI:NL:HR:2019:1766 Hoge Raad, 12-11-2019, 17/03544
Published on 12-11-2019
Medeplichtigheid aan medeplegen van opzettelijk vermoedelijke woninginbrekers, die naar woning van medeverdachte zijn gelokt, wederrechtelijk van de vrijheid beroven door andere medeverdachte te regelen ‘als backup’ en door te onderhandelen over de beloning voor die medeverdachte en andere betrokkenen, art. 282 Sr. Bewijsklacht. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/03289, 18/02859 (niet gepublice...

ECLI:NL:HR:2019:1735 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/03010
Published on 12-11-2019
Medeplegen voorbereidingshandelingen vervoeren en uitvoer van harddrugs door bodem van koffer te vullen met pakketjes XTC, art. 10a jo. 10.4 en 10.5 Opiumwet. Schending van beginselen van behoorlijke procesorde door bij politie afgelegde belastende verklaringen van getuige voor bewijs te gebruiken, terwijl Hof niet ambtshalve oproeping van getuige heeft bevolen en getuige deze verklaringen nadi...

ECLI:NL:HR:2019:1741 Hoge Raad, 12-11-2019, 15/05643
Published on 12-11-2019
Deelname aan criminele organisatie die zich richtte op het op grote schaal telen van hennep (art. 11a (oud) Opiumwet, thans art. 11b Opiumwet en art. 140.1 Sr), medeplegen aanwezig hebben van groot aantal hennepplanten (art. 3.C Opiumwet) en aanwezig hebben van hasj (art. 3.C Opiumwet). Kan uit gebezigde b.m. volgen dat verdachte heeft deelgenomen aan criminele organisatie a.b.i. art. 140 Sr? H...

ECLI:NL:HR:2019:1750 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/04096
Published on 12-11-2019
Phishing-fraude. Deelname aan criminele organisatie die zich richt op plegen oplichting en diefstal (art. 140.1 Sr), medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels, meermalen gepleegd (art. 311.1 Sr) en diefstal d.m.v. valse sleutels (art. 311.1.5 Sr), medeplegen diefstal (art. 311.1.4 Sr) en medeplegen oplichting (art. 326 Sr), medeplegen poging diefstal (art. 311.1.4 Sr) en medeplegen poging oplic...

ECLI:NL:HR:2019:1737 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/02967
Published on 12-11-2019
Diefstal, art. 310 Sr. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat verdachte vermoedelijk (als ongewenste vreemdeling) is uitgezet, door Hof afgewezen omdat verdachte contact had kunnen opnemen met zijn raadsman en onvoldoende aanknopingspunten bestaan dat verdachte van zijn aanwezigheidsrecht gebruik had willen maken. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:1934...

ECLI:NL:HR:2019:1759 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/04444
Published on 12-11-2019
Medeplegen diefstal, art. 311.1.4 Sr. Aanhoudingsverzoek tot later tijdstip op dezelfde dag van gemachtigde raadsvrouwe op de grond dat verdachte zich heeft verslapen, door Hof afgewezen o.m. omdat verdere zittingsdag volledig is geappointeerd en er geen ruimte is behandeling van zaak naar een later tijdstip op die dag te verplaatsen. Dat oordeel is, nu het verzoek was beperkt tot schorsing van...

ECLI:NL:HR:2019:1749 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/04966
Published on 12-11-2019
Deelname aan criminele organisatie die zich richtte op het op grote schaal telen van hennep (art. 11a (oud) Opiumwet, thans art. 11b Opiumwet en art. 140.1 Sr), medeplegen bedrijfsmatig telen van groot aantal hennepplanten (art. 11.3 jo. 3.C Opiumwet), medeplegen diefstal elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.4 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen geldbedragen (art. 420ter jo. 420bis.1.a e...

ECLI:NL:HR:2019:1738 Hoge Raad, 12-11-2019, 19/01092
Published on 12-11-2019
Herziening. Economische zaak. Aanvraag gericht tegen arrest HR (18/02496; niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o). Aanvraag zal niet tot herziening kunnen leiden, omdat arrest HR niet is uitspraak houdende veroordeling in de zin van art. 457.1 Sv. Aanvraag n-o.

ECLI:NL:HR:2019:1760 Hoge Raad, 12-11-2019, 19/03357
Published on 12-11-2019
Herziening. Mishandeling, art. 300.1 Sr. Aangevoerd wordt dat zaak niet had geleid tot veroordeling indien Hof bekend zou zijn geweest met na wijzen arrest afgelegde verklaring van slachtoffer, inhoudende dat verdachte haar niet heeft mishandeld. Van in aanvraag aangevoerde kan niet worden gezegd dat Hof daarmee niet bekend was. Uit bewijsoverweging Hof blijkt immers dat Hof reeds ermee bekend ...

ECLI:NL:HR:2019:1751 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/02890
Published on 12-11-2019
Mishandeling door het legen van een fles urine over het lichaam van buurvrouw, art. 300 Sr. Overgooien met urine aan te merken als teweegbrengen van min of meer hevige onlust veroorzakende gewaarwording aan lichaam? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:2677 inhoudende dat onder ‘mishandeling’ in de zin van art. 300 Sr o.m. moet worden verstaan - onder omstandigheden - opzettel...

ECLI:NL:HR:2019:1748 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/02504
Published on 12-11-2019
Opzettelijk uit opbrengst van enig door misdrijf verkregen goed voordeel trekken (meermalen gepleegd) door samen te wonen met vriendin en gebruik te maken van voorzieningen in woning, die worden betaald uit haar bijstandsuitkering, terwijl zij samenwonen niet meldt aan sociale dienst, art. 416.2 Sr. Kan bewezenverklaring uit gebezigde b.m. worden afgeleid? HR: Op gronden vermeld in CAG is midde...

ECLI:NL:HR:2019:1761 Hoge Raad, 12-11-2019, 19/04039
Published on 12-11-2019
Herziening. Aanvraag gericht tegen arrest HR (19/00591; niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o). Aanvraag zal niet tot herziening kunnen leiden, omdat arrest HR niet is uitspraak houdende veroordeling in de zin van art. 457.1 Sv. Aanvraag n-o.

ECLI:NL:HR:2019:1747 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/02290
Published on 12-11-2019
Schuldheling motorscooter, art. 417bis.1.a Sr. Bewijsklacht. Is verdachte in ernstige mate tekortgeschoten in zijn onderzoeksplicht naar herkomst van motorscooter, hetgeen meebrengt dat hij met voor schuldheling vereiste aanmerkelijke onvoorzichtigheid heeft gehandeld? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1753 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/01199
Published on 12-11-2019
Diefstal fiets d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr), diefstal fiets en zak snoep (art. 310 Sr) en aanwezig hebben hennep (art. 3.C Opiumwet). Aanwezigheidsrecht, art. 588a.1.b Sv. Appeldagvaarding is uitgereikt aan huisgenoot op BRP-adres verdachte. Dient vermelding adres in aantekening mondeling vonnis Pr te worden aangemerkt als adresopgave a.b.i. art. 588a.1.b Sv, zodat afschrift van dagvaard...

ECLI:NL:HR:2019:1763 Hoge Raad, 12-11-2019, 17/05750
Published on 12-11-2019
Economische zaak. Ten verkoop in voorraad hebben van ivoor van Afrikaanse olifant (“Loxodonta africana”), meermalen gepleegd, art. 13.1.a Flora- en faunawet (oud). 1. Geldt t.a.v. verbod op ten verkoop voorhanden of in voorraad hebben van ivoor afkomstig van Afrikaanse olifant voor verdachte minst bezwarend regime (appendix II CITES-Verdrag en bijlage B Verordening (EG) 338/97) of moet worden u...

ECLI:NL:HR:2019:1762 Hoge Raad, 12-11-2019, 17/04469
Published on 12-11-2019
Economische zaak. Niet voldoen aan verplichting tot inschrijven van zijn onderneming in handelsregister, art. 47 Handelsregisterwet 2007. 1. Levert openbaar maken van persoonsgegevens van verdachte in handelsregister inbreuk op recht op privacy a.b.i. art. 8 EVRM op? 2. Is ’s Hofs overweging, in context van bespreking van HvJEU C-398/15, dat “voorgaande overwegingen mutatis mutandis van toepass...

ECLI:NL:HR:2019:1765 Hoge Raad, 12-11-2019, 17/03289
Published on 12-11-2019
Medeplegen diefstal met geweldpleging door vermoedelijke woninginbrekers naar woning van medeverdachte te lokken en hen vervolgens vast te binden, met vuurwapens te bedreigen, te slaan, te trappen en hun zakken leeg te halen, art. 312.2.2 Sr. Beslissing tot bewaring van onder verdachte inbeslaggenomen horloge en geldbedragen t.b.v. rechthebbende, art. 353.2.c Sv. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met...

ECLI:NL:HR:2019:1744 Hoge Raad, 12-11-2019, 17/02172
Published on 12-11-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Toerekening w.v.v. aan betrokkene toereikend gemotiveerd, nu Hof totaal w.v.v. pondspondsgewijs heeft verdeeld over 3 i.p.v. 4 personen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/02246 P (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, betrokkene n-o).

ECLI:NL:HR:2019:1743 Hoge Raad, 12-11-2019, 16/01206
Published on 12-11-2019
OM-cassatie. Vrijspraak verdachte t.z.v. medeplegen en medeplichtigheid in voorraad hebben van valse bankbiljetten, art. 209 Sr. Vormverzuim en bewijsuitsluiting, art. 359a Sv. Is ’s Hofs oordeel dat bewijsuitsluiting rechtsgevolg moet zijn van onherstelbaar vormverzuim i.v.m. niet tijdig en naar behoren informeren van verdachte over inzet van informant, toereikend gemotiveerd? HR: Op gronden d...

ECLI:NL:HR:2019:1742 Hoge Raad, 12-11-2019, 16/01204
Published on 12-11-2019
OM-cassatie. Vrijspraak verdachte t.z.v. medeplegen uitgeven en in voorraad hebben van valse bankbiljetten, art. 209 Sr. Vormverzuim en bewijsuitsluiting, art. 359a Sv. Is ’s Hofs oordeel dat bewijsuitsluiting rechtsgevolg moet zijn van onherstelbaar vormverzuim i.v.m. niet tijdig en naar behoren informeren van verdachte over inzet van informant, toereikend gemotiveerd? HR: Op gronden die zijn ...

ECLI:NL:HR:2019:1733 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/02829
Published on 12-11-2019
Jeugdzaak. Seksueel binnendringen bij meisje in staat van verminderd bewustzijn en lichamelijke onmacht (art. 243 Sr) en seksueel binnendringen bij meisje onder 16 jaren, meermalen gepleegd (art. 245 Sr) door als 17-jarige verdachte in zijn woning in Amsterdam ontuchtige handelingen te plegen met 13-jarig meisje dat meerdere glazen whisky heeft gedronken. 1. Wetenschap verdachte dat meisje in t...

ECLI:NL:HR:2019:1754 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/03002
Published on 12-11-2019
Poging tot doodslag (art. 287 Sr) en verkrachting (art. 242 Sr) in Tilburg door onder dreiging van messen zijn vrouw in slaapkamer van woning te verkrachten en vervolgens op haar in te steken. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2019:1732 Hoge Raad, 12-11-2019, 18/01991
Published on 12-11-2019
Jeugdzaak. Seksueel binnendringen bij meisje onder 16 jaren door als 16-jarige verdachte in woning van medeverdachte in Amsterdam ontuchtige handelingen te plegen met 13-jarig meisje dat meerdere glazen whisky heeft gedronken, art. 245 Sr. Toepassing art. 80a of 81 RO na vrijspraak in e.a. en veroordeling in h.b. toegestaan? Klacht dat verwerping cassatieberoep door HR o.g.v. art. 80a of 81 RO ...

ECLI:NL:HR:2019:1696 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/03714
Published on 05-11-2019
Hond betrokken bij bijtincident met twee slachtoffers aan te merken als gevaarlijk dier a.b.i. art. 425.2 Sr? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1674 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/03007
Published on 05-11-2019
Poging doodslag in woning van moeder van verdachte. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2019:1700 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/01504
Published on 05-11-2019
Valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon (art. 225 Sr) en medeplegen van bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist of onvolledig doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon (art. 69 AWR). Klachten over o.m. ‘tijdige inkeer’ a.b.i. art. 69.3 AWR, voorhouden stukken ttz., afwijzing verzoek tot aanhouding en vaststellin...

ECLI:NL:HR:2019:1699 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/01503
Published on 05-11-2019
Valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon (art. 225 Sr) en medeplegen van bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist of onvolledig doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon (art. 69 AWR). Klachten over o.m. ‘tijdige inkeer’ a.b.i. art. 69.3 AWR, voorhouden stukken ttz., afwijzing verzoek tot aanhouding en vaststellin...

ECLI:NL:HR:2019:1592 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/00965
Published on 05-11-2019
Witwassen door bij aankomst op vliegveld in Eindhoven herkomst van geldbedrag te verhullen, art. 420bis.1.a Sr. Schending art. 353.1 Sv door geen beslissing te nemen t.a.v. inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven geldbedrag? Onder verdachte is ex art. 94 Sv geldbedrag van € 37.350,- in beslaggenomen, terwijl Hof aan verdachte o.m. geldboete heeft opgelegd van € 37.350,- en in dat verband heeft...

ECLI:NL:HR:2019:1693 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/00225
Published on 05-11-2019
Verlofverlening Rb aan R-C a.b.i. art. 552p.2 (oud) Sv n.a.v. verzoek om rechtshulp m.b.t. goederen en data van gegevensdragers t.b.v. verstrekking aan Belgische justitiële autoriteiten. Twee klagers. 1. Aanhoudingsverzoek en verweer dat de overdracht van elektronische gegevensdragers aan België leidt tot dreigende flagrante schending van art. 6 en 8 EVRM. 2. Geen middelen ingediend. Ad 1. HR:...

ECLI:NL:HR:2019:1695 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/00224
Published on 05-11-2019
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op goederen en data van gegevensdragers t.b.v. verstrekking aan Belgische justitiële autoriteiten. Geen middelen ingediend, betrokkenen n-o. Samenhang met 18/00075 B en 18/00225 B.

ECLI:NL:HR:2019:1694 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/00075
Published on 05-11-2019
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag en elektronische gegevensdragers onder klager t.z.v. verdenking van strafbare feiten in België. 1. Ongegrondverklaring klaagschrift t.a.v. inbeslaggenomen geldbedrag. 2. Ongegrondverklaring klaagschrift t.a.v. inbeslaggenomen gegevensdragers. Ad 1. HR herhaalt maatstaf die moet worden toegepast bij beoordeling van klaagschrift van beslagene gericht te...

ECLI:NL:HR:2019:1702 Hoge Raad, 05-11-2019, 17/03378
Published on 05-11-2019
Groepsbelediging, art. 137c.1 Sr. Toespraak PEGIDA-demonstratie. 1. Uitlating beledigend voor groep mensen wegens hun godsdienst? 2. Toegelaten beperking van vrijheid van meningsuiting a.b.i. art. 10.2 EVRM? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BJ9796 en ECLI:NL:HR:2009:BF0655 m.b.t. beledigend karakter van uitlating en beledigen van groep mensen wegens hun godsdienst. ...

ECLI:NL:HR:2019:1701 Hoge Raad, 05-11-2019, 17/02627
Published on 05-11-2019
Feitelijke aanranding van eerbaarheid, art. 246. Sr. Is er sprake van “dwingen” tot dulden van ontuchtige handelingen, nu 17-jarig oppasmeisje zich slapend houdt op het moment dat buurman haar ’s nachts aanraakt? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1998:ZD0980 m.b.t. bestanddeel ‘dwingen’. Van dwingen a.b.i. art. 246 Sr kan slechts sprake zijn indien verdachte heeft veroorzaakt da...

ECLI:NL:HR:2019:1709 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/03927
Published on 05-11-2019
Diefstal in vereniging (art. 310 jo. 311 Sr), medeplegen zware mishandeling met voorbedachte raad (art. 301 Sr) en poging tot diefstal in vereniging, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht d.m.v. een valse sleutel (art. 310 jo. 311 Sr). Bewijsklacht t.a.v. voorbedachte raad. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03902.

ECLI:NL:HR:2019:1708 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/03902
Published on 05-11-2019
Diefstal in vereniging (art. 310 jo. 311 Sr), medeplegen zware mishandeling met voorbedachte raad (art. 301 Sr) en poging tot diefstal in vereniging, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht d.m.v. een valse sleutel (art. 310 jo. 311 Sr). Bewijsklacht t.a.v. voorbedachte raad. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03927.

ECLI:NL:HR:2019:1707 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/03840
Published on 05-11-2019
Wederspannigheid, art. 180 Sr. Bewijsklacht t.a.v. ‘ambtenaren in de rechtmatige uitoefening van hun bediening’. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03839.

ECLI:NL:HR:2019:1706 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/03839
Published on 05-11-2019
Wederspannigheid, art. 180 Sr. 1. Bewijsklacht t.a.v. ‘ambtenaren in de rechtmatige uitoefening van hun bediening’. 2. Motivering afwijzing verzoek tot oplegging geldboete in termijnen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03840.

ECLI:NL:HR:2019:1705 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/02929
Published on 05-11-2019
Doodslag op baby door schudden (shaken baby syndroom). Voorwaardelijk opzet op de dood? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1704 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/00111
Published on 05-11-2019
Aanwezigheidsrecht verdachte. Afwijzing verzoek om terugwijzing naar Rb opdat verdachte gebruik kan maken van het recht op behandeling in twee feitelijke instanties. Middel over oordeel Hof dat er voor de Pr geen aanleiding bestond om de dagvaarding nietig te verklaren dan wel de zaak aan te houden. Welke inspanningsverplichting rust op de autoriteiten om te waarborgen dat verdachte op de hoogt...

ECLI:NL:HR:2019:1703 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/00091
Published on 05-11-2019
Diefstal d.m.v. braak, art. 311.1.5 Sr. ’s Hofs oordeel dat appeldagvaarding in persoon is uitgereikt aan verdachte begrijpelijk? Blijkens akte van uitreiking van appeldagvaarding is deze in persoon uitgereikt aan verdachte op zijn BRP-adres. Niet gemachtigde raadsman van verdachte heeft ttz. in h.b. betwist dat handtekening op akte van uitreiking handtekening van verdachte is. In reactie daaro...

ECLI:NL:HR:2019:1697 Hoge Raad, 05-11-2019, 18/05064
Published on 05-11-2019
Antilliaanse zaak. Medeplegen van moord op politicus in Curaçao in 2013, art. 2:262 jo. 1:123 Sr Curaçao. 1. Kon verklaring van voormalig hoofd van veiligheidsdienst, die is gebaseerd op verklaring van anonieme getuige gebezigd worden tot bewijs, ondanks niet-inachtneming van voorschriften voor horen van anonieme getuige? 2. Klachten over niet (nogmaals) kunnen uitoefenen van ondervragingsrecht...

ECLI:NL:HR:1997:ZC9557 Hoge Raad, 09-09-1997, 105.147
Published on 05-11-2019
-

ECLI:NL:HR:1998:ZD0980 Hoge Raad, 24-03-1998, 106.832
Published on 05-11-2019
OM-cassatie. Vrijspraak verkrachting, art. 242 Sr. Is er sprake van “dwingen” a.b.i. art. 242 Sr, nu slaapdronken aangeefster door misleiding - verdachte doet zich voor als partner - handelingen toelaat? Van “dwingen” a.b.i. art. 242 Sr kan slechts sprake zijn indien verdachte opzettelijk heeft veroorzaakt dat slachtoffer in art. 242 Sr bedoelde handelingen tegen haar wil heeft ondergaan (vgl. ...

ECLI:NL:HR:1992:AB8028 Hoge Raad, 02-06-1992, 91473
Published on 05-11-2019
-

ECLI:NL:HR:1951:67 Hoge Raad, 12-06-1951, 53671
Published on 05-11-2019
-

ECLI:NL:HR:2019:1639 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/00299
Published on 29-10-2019
Mishandeling begaan tegen levensgezel, art. 300.1 jo. 304.1 Sr. Middelen o.m. over het verzuim van het Hof om de duur van de vervangende hechtenis te bepalen. In aanmerking genomen dat ingevolge art. 22d Sr de rechter bij het opleggen van een taakstraf de duur van de vervangende hechtenis dient vast te stellen, is het middel terecht voorgesteld. HR doet wat het Hof had behoren te doen en brengt...

ECLI:NL:HR:2019:1634 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/00063
Published on 29-10-2019
Diefstal, vergezeld van geweld en bedreiging met geweld, gepleegd op bedrijf te Zoetermeer, art. 310 jo. 312.1 Sr. Middel namens verdachte over het tezamen en in vereniging plegen en middel namens de b.p. over de n-o verklaring in de vordering. HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 18/00063, 18/00096, 18/01518 (ingetrokken) en 18/03294.

ECLI:NL:HR:2019:1638 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/00096
Published on 29-10-2019
Diefstal, vergezeld van geweld en bedreiging met geweld, gepleegd op bedrijf te Zoetermeer, art. 310 jo. 312.1 en .2 Sr. Middelen namens verdachte over het tezamen en in vereniging plegen, het afwijzen van een getuigenverzoek en de overschrijding van de redelijke termijn in de appelfase. HR: art. 81.1 RO wat betreft de eerste twee middelen. Wat betreft het derde middel doet de HR de zaak zelf a...

ECLI:NL:HR:2019:1637 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/03294
Published on 29-10-2019
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang tussen 18/00063, 18/00096, 18/01518 (ingetrokken) en 18/03294.

ECLI:NL:HR:2019:1643 Hoge Raad, 29-10-2019, 17/05740
Published on 29-10-2019
Het enige middel betreft een klacht over de redelijke termijn in de cassatiefase. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2019:1632 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/00800
Published on 29-10-2019
OM-cassatie. Ontvankelijkheid OM in vervolging t.z.v. lokaalvredebreuk, art. 138.1 Sr. Beginselen van goede procesorde en demonstratievrijheid van art. 10 en 11 EVRM. Het Hof heeft het OM n-o verklaard in de vervolging. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2012:BX4280 t.a.v. opportuniteitsbeginsel en de zeer beperkte ruimte voor een inhoudelijke rechterlijke toetsing van de vervolgingsbeslissing HR herhaalt ...

ECLI:NL:HR:2019:1633 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/00803
Published on 29-10-2019
OM-cassatie. Ontvankelijkheid OM in vervolging t.z.v. lokaalvredebreuk, art. 138.1 Sr. Beginselen van goede procesorde en demonstratievrijheid van art. 10 en 11 EVRM. Het Hof heeft het OM n-o verklaard in de vervolging. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2012:BX4280 t.a.v. opportuniteitsbeginsel en de zeer beperkte ruimte voor een inhoudelijke rechterlijke toetsing van de vervolgingsbeslissing HR herhaalt ...

ECLI:NL:HR:2019:1642 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/02538
Published on 29-10-2019
Aanwezigheidsrecht, art. 6 EVRM. Aanhoudingsverzoek van raadsvrouw die niet weet waarom verdachte er niet is, maar verdachte de dag voor de zitting telefonisch heeft gesproken, waarbij verdachte zou hebben aangegeven graag aanwezig te willen zijn. Afwijzing van het verzoek omdat er onvoldoende aanknopingspunten zijn die rechtvaardigen dat verdachte om andere redenen dan zijn eigen beslissing ni...

ECLI:NL:HR:2019:1641 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/00468
Published on 29-10-2019
Ontucht met minderjarige dochter, art. 245 Sr. Middelen over 1. ondervragingsrecht, art. 6 EVRM, doordat het hof verklaringen van aangeefster voor het bewijs heeft gebezigd, terwijl de verdachte haar in geen enkel stadium van het geding heeft kunnen (doen) ondervragen, en 2. Aanwezigheid van onvoldoende steunbewijs is, zodat niet is voldaan aan art. 342.2 Sv, unus testis. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1636 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/00695
Published on 29-10-2019
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. overtreding art. 9.2 WVW 1994. Eisen aan een appelschriftuur houdende grieven a.b.i. art. 410.1 Sv. Het Hof heeft overwogen dat het de brief van verdachte “niet aanmerkt als een brief die grieven bevat” en heeft toepassing gegeven aan art. 416.2 Sv. In aanmerking genomen dat aan de formulering van grieven – die ook door verdachte zelf kunnen worden ingediend...

ECLI:NL:HR:2019:1635 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/00700
Published on 29-10-2019
Poging doodslag te Sittard-Geleen, art. 287 jo. 45 Sr. Middelen over o.m. schending van de redelijke termijn in de cassatiefase. CAG gaat in op de vraag of in een geval als i.c., wanneer de overige middelen zich lenen voor afdoening ex art. 80a RO en daarom het middel dat klaagt over de schending van de redelijke termijn in cassatie dat lot moet delen, en in de schriftuur wordt verzocht een pre...

ECLI:NL:HR:2019:1640 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/00733
Published on 29-10-2019
Verlengde invoer van 127 kg heroïne, art. 2.A jo. art. 1.4 Opiumwet en het voorbereiden en bevorderen daarvan, art. 10a jo. art. 10.5 Opiumwet. Afwijzing getuigenverzoek. Het Hof heeft het eerder toegewezen en door de verdediging gehandhaafde verzoek tot oproeping van de getuigen op de tz. in h.b. van 01-02-18 alsnog afgewezen op de grond dat het onaannemelijk is dat de getuigen binnen een aanv...

ECLI:NL:HR:2019:1547 Hoge Raad, 29-10-2019, 18/02172
Published on 29-10-2019
Lokaalvredebreuk, art. 138.1 Sr. Bewijsklacht m.b.t. het “wederrechtelijk vertoeven” in een hotel. HR herhaalt overwegingen uit ECLI:NL:HR:1951:67 m.b.t. art. 138.1 Sr. Blijkens de bewijsvoering heeft het Hof o.m. het volgende vastgesteld. Nadat verdachte namens rechthebbende al een formele waarschuwing had gekregen vanwege het veroorzaken van geluidsoverlast, is n.a.v. nieuwe klachten over gel...

ECLI:NL:HR:2019:1464 Hoge Raad, 29-10-2019, 17/05319
Published on 29-10-2019
Lokaalvredebreuk door overtreding winkelverbod van supermarkt, art. 138.1 Sr. HR stelt voorop dat de strekking van art. 138.1 Sr meebrengt dat als ‘binnendringen’ i.d.z.v. deze bepaling moet worden beschouwd het betreden van een woning, besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, indien degene die zich daarin of daarop begeeft, zulks doet tegen de voor hem - hetzij door een verklaring van...

ECLI:NL:HR:2019:1593 Hoge Raad, 15-10-2019, 18/03213
Published on 15-10-2019
Schuldheling, art. 417bis Sr. (Bewijs)klacht dat uit de b.m. niet kan volgen dat verdachte redelijkerwijs had moeten vermoeden dat de door hem op marktplaats aangeboden veegmachine door misdrijf was verkregen. HR: art.81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1589 Hoge Raad, 15-10-2019, 18/02023
Published on 15-10-2019
Voorhanden hebben pistool en munitie (art. 26.1 WWM), dierenmishandeling (art. 2.1.1 Wet dieren) en wederspannigheid (art. 180 Sr). Horen van getuige ttz. d.m.v. telefoon in strijd met art. 131a Sv en art. 287.1 en 287.2 Sv? Hof heeft ttz. in h.b. middels op luidsprekerstand staande telefoon A, secretaresse van Kairos Forensische Polikliniek, gehoord m.b.t. door verdachte bij deze kliniek gevol...

ECLI:NL:HR:2019:1583 Hoge Raad, 15-10-2019, 18/04041
Published on 15-10-2019
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag onder ander i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen klager en ander t.z.v. verdenking van witwassen. Termijn voor hernieuwd beklag, art. 552a.3 en 552a.4 Sv. Rb heeft klager n-o verklaard in zijn hernieuwde beklag wegens overschrijding van in art. 552a.4 Sv bepaalde termijn van 2 jaar. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017: mede in he...

ECLI:NL:HR:2019:1587 Hoge Raad, 15-10-2019, 18/02774
Published on 15-10-2019
Geldigheid generatorverbod en walstroomplicht in de Rotterdamse haven. Art. 4.6.1 Havenbeheersverordening Rotterdam 2010. 1. Overmacht in de zin van noodtoestand? Art. 40 Sr. Verdachte, schipper van een binnenschip, voert aan in noodtoestand het generatorverbod te hebben geschonden omdat het gebruiken van walstroom het leggen van kabels vereist wat tot onveilige toestanden aan wal en op het sch...

ECLI:NL:HR:2019:1585 Hoge Raad, 15-10-2019, 18/02417
Published on 15-10-2019
Medeplegen diefstal d.m.v. inklimming, art. 311.1 Sr. Verstek en aanwezigheidsrecht. Mocht Hof zonder nader onderzoek op de ttz. verstek verlenen tegen de niet verschenen verdachte, terwijl zijn niet-gemachtigde raadsman om een VIP-controle heeft verzocht? Uitleg AG over beperkte betekenis van VIP-controle dan wel SKDB-print voor de beantwoording van de vraag of verdachte t.t.v. de tz. rechtens...

ECLI:NL:HR:2019:1586 Hoge Raad, 15-10-2019, 18/02299
Published on 15-10-2019
Poging zware mishandeling (art. 45 jo. 302 Sr) door met kracht een koekenpan met hete olie tegen de rug van het slachtoffer te gooien. Bewijsklachten over opzet en de temperatuur van de olie. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1584 Hoge Raad, 15-10-2019, 18/01695
Published on 15-10-2019
Hennepteelt, art. 3.B Opiumwet. Gebruik van eigen kweek voor pijnbestrijding. Overmacht in de zin van noodtoestand? Art. 40 Sr. Hof heeft geoordeeld dat uit deskundigenonderzoek blijkt dat verdachte nog redelijke alternatieven had om de pijn te bestrijden en met die pijn om te gaan. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1582 Hoge Raad, 15-10-2019, 18/00647
Published on 15-10-2019
Medeplegen witwassen van grote geldbedragen, art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:771. 1. Samenstelling Hof. Arrest gewezen door andere raadsheren dan aanwezig waren bij onderzoek ttz. in h.b.? 2. Wetenschap verdachte dat geldbedragen - middellijk of onmiddellijk- afkomstig waren uit enig misdrijf? Ad 1. O.g.v. door AG ingewonnen inlichtingen moet het ervoor worden geho...

ECLI:NL:HR:2019:1465 Hoge Raad, 15-10-2019, 17/05184
Published on 15-10-2019
Medeplegen diefstal met braak en inklimming, art. 311.1.4 en 311.1.5 Sr. Vordering b.p. Vergoeding van immateriële schade aan bewoners van woning t.g.v. inbraak in woning en diefstal van sieraden uit woning, art. 6:106 BW. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:793 en ECLI:NL:HR:2019:376 m.b.t. vraag wanneer sprake is van aantasting in persoon ‘op andere wijze’ a.b.i. art. 6:106...

ECLI:NL:HR:2019:1590 Hoge Raad, 15-10-2019, 18/02231
Published on 15-10-2019
Medeplegen voorbereidingshandelingen voor moord en brandstichting (art. 46 jo. 289 en 416 Sr) en verboden vuurwapenbezit (art. 26 WWM). Politiegeweld bij aanhouding door hondengeleider, art. 7.1 en 7.5 Politiewet 2012. Is door politie gebruikt geweld bij aanhouding van verdachte (trap in rug, beet door politiehond, vuistslagen tegen hoofd) disproportioneel zodat sprake is van vormverzuim dat t...

ECLI:NL:HR:2019:1591 Hoge Raad, 15-10-2019, 18/04994
Published on 15-10-2019
OM-cassatie. Beklag, (door RC afgewezen vordering tot machtiging van OvJ tot leggen van) beslag ex art. 94a Sv onder klager op niet nader omschreven voorwerpen t.z.v. ontneming w.v.v. Moet vordering tot machtiging van OvJ concrete voorwerpen noemen waarop beslag betrekking heeft? Uit wettelijke regeling (art. 94b Sv, art. 94c Sv, vierde Titel van Derde Boek van WvRv, art. 94a.4 Sv en art. 94a.5...

ECLI:NL:HR:2019:1588 Hoge Raad, 15-10-2019, 19/03161
Published on 15-10-2019
Vervolgingsuitlevering o.b.v. Overeenkomst tussen Nederland en Suriname betreffende uitlevering van opgeëiste persoon (Surinaamse nationaliteit) naar Suriname t.z.v. invoer van 488 kilo cocaïne naar Suriname in 2018 en deelname aan criminele organisatie. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman op zitting op de grond dat opgeëiste persoon vanwege zijn gezondheid niet in staat is te verschijnen. ...

ECLI:NL:HR:2019:1576 Hoge Raad, 11-10-2019, 17/05333
Published on 14-10-2019
Aanwezig hebben van grote hoeveelheid hennep en hasj, art. 3.C Opiumwet. 1. Bewijsklacht. 2. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting. 3. Strafmotivering. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1534 Hoge Raad, 08-10-2019, 17/04222
Published on 09-10-2019
Zware mishandeling, art. 302.1 Sr. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat ex art. 366.4 Sv vertaling mededeling verstekuitspraak van Rb aan verdachte (Guineese nationaliteit) had moeten worden verstrekt? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO5706 m.b.t. bijzondere ...

ECLI:NL:HR:2019:1557 Hoge Raad, 08-10-2019, 17/05422
Published on 09-10-2019
Poging moord in café in Breda, meermalen gepleegd (art. 289 Sr), voorhanden hebben gaspistool (art. 26.1 WWM) en bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr). Bewijsklacht poging moord. Kan opzet op dood uit gebezigde b.m. worden afgeleid? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1556 Hoge Raad, 08-10-2019, 17/05415
Published on 09-10-2019
Gewapende overval op supermarkt in Groningen. Afpersing, art. 317.1 Sr. 1. Betwisting deskundigheid van deskundige en betrouwbaarheid van onderzoeksmethode. 2. Vordering b.p. Toewijzing vordering b.p. begrijpelijk in het licht van verklaring van b.p. ttz. in h.b. dat zij reeds schadeloos is gesteld? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1555 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/00058
Published on 08-10-2019
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutel, art. 311.1 Sr. 1. Kunnen uitlatingen van gemachtigde raadsman op eerste tz. in h.b. (geen inhoudelijke behandeling), inhoudende dat verdachte niet is aangevoerd voor behandeling van andere zaak (omzetting taakstraf) en behandeling van deze zaak in h.b., worden aangemerkt als mondelinge bezwaren tegen vonnis Pr a.b.i....

ECLI:NL:HR:2019:1552 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/04583
Published on 08-10-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.3 (oud) Sr na veroordeling t.z.v. medeplegen aanwezig hebben van grote hoeveelheid hennepbestanddelen en vrijspraak voor hennepteelt. Methode van eenvoudige kasopstelling en hoofdelijke betalingsverplichting. Kon Hof toepassing geven aan (op 1-7-2011 in werking getreden) art. 36e.7 Sr, nu Hof w.v.v. heeft geschat o.b.v. kasops...

ECLI:NL:HR:2019:1366 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/00015
Published on 08-10-2019
Economische zaak. Zonder vergunning uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. bedrijfsafvalstoffen (“slobs”). Witwassen van geldbedragen (€ 1.356.840,-) begaan door rechtspersoon, art. 420bis.1.b Sr. 1. Kan uit bewijsvoering volgen dat geldbedragen criminele herkomst hadden en dat verdachte van die herkomst heeft geweten? 2. Strafmotivering, art. 23.7 (oud) Sr en hoogte strafkorting in het licht van o...

ECLI:NL:HR:2019:1365 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/00014
Published on 08-10-2019
Economische zaak. Zonder vergunning uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. bedrijfsafvalstoffen (“slobs”). Zonder vergunning in werking hebben van inrichting voor repareren van schepen voor beroepsvaart begaan door rechtspersoon (art. 8.1.1.c Wet milieubeheer) en zonder omgevingsvergunning in werking hebben van inrichting voor repareren van schepen anders dan pleziervaartuigen begaan door rechtsper...

ECLI:NL:HR:2019:1364 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/00012
Published on 08-10-2019
Economische zaak. Zonder vergunning uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. bedrijfsafvalstoffen (“slobs”). Valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) door valse begeleidingsbrieven af te geven aan schippers van motortankschepen, art. 225.2 Sr. Is bewezenverklaard opzet toereikend gemotiveerd? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Omstandigheid dat verdachte er verantwoor...

ECLI:NL:HR:2019:1363 Hoge Raad, 08-10-2019, 17/06128
Published on 08-10-2019
Economische zaak. Zonder vergunning uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. bedrijfsafvalstoffen (“slobs”). Opdracht geven aan valsheid in geschrift begaan door rechtspersoon (meermalen gepleegd) door valse begeleidingsbrieven af te geven aan schippers van motortankschepen, art. 225.2 Sr. Is bewezenverklaard opzet toereikend gemotiveerd? Uit bewijsvoering kan niet z.m. worden afgeleid dat (voorwaard...

ECLI:NL:HR:2019:1551 Hoge Raad, 08-10-2019, 17/02998
Published on 08-10-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Methode van eenvoudige kasopstelling. 1. Aanhoudingsverzoek teneinde raadsman in gelegenheid te stellen schriftelijk te reageren op conclusie van AG bij Hof. 2. Heeft Hof beslist op door verdediging aangevoerde alternatieve kasopstelling? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/04583 P.

ECLI:NL:HR:2019:1542 Hoge Raad, 08-10-2019, 17/05651
Published on 08-10-2019
(Poging tot) diefstal van speelgoed uit speelgoedwinkel in Amsterdam (art. 310 Sr). Gebruik voor bewijs van bij politie afgelegde verklaring van verdachte, terwijl bij haar verhoor niet beëdigde tolk is ingeschakeld. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1462 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/04737
Published on 08-10-2019
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder vriend van klaagster i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen vriend naar verschillende inbraken. Heeft Rb onderzocht of is voldaan aan een van in art. 33 a.2.a Sr vermelde voorwaarden ingevolge welke ook voorwerpen die aan ander dan veroordeelde toebehoren, vatbaar zijn voor verbeurdverklaring? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgeste...

ECLI:NL:HR:2019:1541 Hoge Raad, 08-10-2019, 17/05604
Published on 08-10-2019
Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.a Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat ex art. 260.5 Sv vertaling oproeping tz. in e.a. aan verdachte (Roemeense nationaliteit), die in e.a. niet ttz. is verschenen, had moeten worden verstrekt? HR herhaalt relevante overwegingen uit EC...

ECLI:NL:HR:2019:1533 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/04338
Published on 08-10-2019
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager t.z.v. verdenking van witwassen. Beklag ontvankelijk, nu Pr in hoofdzaak teruggave van auto aan klager heeft gelast? HR ambtshalve: In aanmerking genomen dat strafrechter reeds t.t.v. behandeling van beklag in raadkamer omtrent beslag in strafzaak tegen klager had beslist en zodoende op klaagschrift geen (andersluidende) beslissing ...

ECLI:NL:HR:2019:1543 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/03081
Published on 08-10-2019
Poging doodslag door in trappenhuis van flat achterneef met mes in borst en rug te steken, art. 287 Sr. Heeft verdachte opzet gehad aangever te doden? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2019:1536 Hoge Raad, 08-10-2019, 17/03879
Published on 08-10-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. 1. Bevat uitspraak overzicht van b.m. waaraan Hof schatting van w.v.v. heeft ontleend? 2. Uos dat betrokkene geen inkomsten uit hennepplantage heeft verkregen dan wel dat er meer personen betrokken waren bij hennepplantage. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met ECLI:NL:HR:2019:1073 (strafzaak).

ECLI:NL:HR:2019:1537 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/00522
Published on 08-10-2019
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. snelheidsovertreding, art. 20.a RVV 1990. Dubbel verstek. Kon Hof verstek verlenen tegen niet verschenen verdachte, nadat appeldagvaarding in persoon is uitgereikt aan verdachte maar verdachte uit in persoon uitgereikte oproeping voor nadere tz. heeft kunnen afleiden dat nadere - inhoudelijke - behandeling van haar zaak eerst op latere datum zou aanvangen en...

ECLI:NL:HR:2019:1546 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/02870
Published on 08-10-2019
Diefstal van koffer van toerist op station in Amsterdam, art. 310 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 8 weken, waarvan 4 weken voorwaardelijk), art. 22b Sr. Kon Hof toepassing geven aan taakstrafverbod, nu uit uittreksel justitiële documentatie niet blijkt dat aan verdachte in vijf jaren voorafgaand aan diefstal wegens soortgelijk feit taakstraf is opgelegd? HR: Op gronden vermeld in CAG i...

ECLI:NL:HR:2019:1535 Hoge Raad, 08-10-2019, 17/02951
Published on 08-10-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop van cocaïne. 1. Bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. gehandhaafd verzoek tot horen van getuigen en voorwaardelijk verzoek tot verstrekken van tapgesprekken. 2. Verweer dat betrokkene niet alle dagen van vastgestelde periode heeft gehandeld in cocaïne en verweer dat hij meermalen in het buitenland is geweest. 3. Bevindt ttz. in h.b. overgelegde pleitnot...

ECLI:NL:HR:2019:1548 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/02750
Published on 08-10-2019
Hennepteelt, art. 3.B Opiumwet. Onttrekking aan het verkeer van inbeslaggenomen boksbeugel, art. 36d Sr. Is voldaan aan voorwaarde dat boksbeugel kan dienen om soortgelijk feiten te begaan? Onder soortgelijke feiten in de zin van art. 36d Sr dienen te worden verstaan feiten die tot dezelfde categorie behoren als door verdachte begane feiten dan wel feiten waarvan hij wordt verdacht (vgl. ECLI:N...

ECLI:NL:HR:2019:1460 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/02409
Published on 08-10-2019
Telen van hennep (art. 3.B Opiumwet) en diefstal d.m.v. verbreking van elektriciteit (art. 311.1.5 Sr) in door verdachte gehuurde woning. Kan uit gebezigde b.m. worden afgeleid dat het verdachte is geweest die hennepplanten heeft geteeld en elektriciteit heeft weggenomen? Aangezien bewezenverklaring, inhoudende dat verdachte zelf opzettelijk hennepplanten heeft geteeld en voorts elektriciteit h...

ECLI:NL:HR:2019:1554 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/00520
Published on 08-10-2019
Mishandeling door scrotum van hoofdagent vast te grijpen, nadat deze verdachte heeft aangehouden t.z.v. wildplassen (art. 304.2 Sr). Vastgrijpen van testikels aan te merken als teweegbrengen van min of meer hevige onlust veroorzakende gewaarwording aan lichaam? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:2677 inhoudende dat onder ‘mishandeling’ in de zin van art. 300 Sr moet worden v...

ECLI:NL:HR:2019:1461 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/02408
Published on 08-10-2019
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt in woning. Verweer dat in tweede ruimte van woning niet eerder werd geoogst. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02409.

ECLI:NL:HR:2019:1549 Hoge Raad, 08-10-2019, 18/03463
Published on 08-10-2019
Antilliaanse zaak. Gewapende overval op onderneming in Curaçao, waarbij bewaker beveiligingsbedrijf om het leven is gekomen. Medeplegen diefstal met geweld, terwijl feit dood ten gevolge heeft (art. 2:289 en 2:291 Sr Curaçao), en medeplegen voorhanden hebben vuurwapens (art. 3.1 jo. 11 Vuurwapenverordening 1930). Bewijsklachten medeplegen. HR: art. 81.1 RO.