Dossier observatie

REACTIE VCAS OP AFWIJZING OPROEP DOOR PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD
De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad heeft gereageerd op de oproep van de VCAS tot onderzoek. Die reactie is hier te vinden: reactie PG op oproep VCAS. Kort gezegd komt de reactie er op neer dat de PG geen ruimte ziet voor onderzoek omdat het observeren door het Openbaar Ministerie onderwerp is van debat in een zaak die thans onder de rechter is en waarover die rechter zich te zijner tijd moet buigen.

Wij vinden het jammer dat de Procureur-Generaal zijn taakopvatting zo beperkt opvat. Zoals in de oproep ook naar voren komt, heeft ons verzoek een bredere strekking dan die enkele zaak en achten wij het van groot maatschappelijk belang dat in zijn algemeenheid duidelijk wordt of en zo ja wanneer het Openbaar Ministerie advocaten observeert en of het daarbij de wettelijke voorschriften naleeft. We constateren dat hier sprake is van een lacune als het gaat om de controle op dergelijk (zaaksoverstijgend) en ingrijpend handelen van het Openbaar Ministerie dat, zo is gebleken, zelf in het geheel niet van zins was zijn optreden door de rechter of wie dan ook te laten controleren.

Het bestuur van de VCAS


Pdf downloaden

Reactie van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad op de oproep van de VCAS tot onderzoek.

7 september 2020


Pdf downloaden

Oproep van de VCAS aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad tot het verrichten van onderzoek ex art. 122 RO met betrekking tot observaties van en opvragen informatie over advocaten gedurende hun beroepsuitoefening.

2 september 2020