Interessant: EHRM communiceert klacht tegen NL over overschrijding inzendingstermijn in cassatie

Interessant: EHRM communiceert klacht tegen NL over overschrijding inzendingstermijn in cassatie. HR deed zaak af met 80a RO. EHRM vraagt NL regering nu om aan te geven of dat in lijn is met art. 6 EVRM en (!) art. 13 EVRM (effectief rechtsmiddel). http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192138