Uitspraken Hoge Raad

Hier vindt u een overzicht van recente uitspraken in strafzaken van de Hoge Raad.

ECLI:NL:HR:2018:707 Hoge Raad, 15-05-2018, 17/01023
Gepubliceerd op 16-05-2018
Met 16/03963, 16/03980 en 16/04436 samenhangende peek (verdachte n-o in cassatieberoep, geen middelen ingediend).

ECLI:NL:HR:2018:713 Hoge Raad, 15-05-2018, 17/04665
Gepubliceerd op 16-05-2018
Herziening. Ontucht plegen als arts met een persoon opgenomen in een ziekenhuis. HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2016:736 m.b.t. nieuw en/of gewijzigd deskundigeninzicht dat onder omstandigheden kan worden aangemerkt als een "gegeven" i.d.z.v. art. 457 Sv. Het Hof heeft de vraag onder ogen gezien of de door de aanvrager gestelde gevolgen van de hersenschudding bij aangeefster, waaronder geheugensto...

ECLI:NL:HR:2018:714 Hoge Raad, 15-05-2018, 17/05155
Gepubliceerd op 16-05-2018
Herziening. Medeplegen van opzettelijk overtreden van een in artikel 5 van de Wet op de accijns opgenomen verbod. Aanvraag kennelijk ongegrond. Het aangevoerde kan niet een ernstig vermoeden wekken reeds omdat uit de overgelegde verklaring niet blijkt dat het gesprek dat is opgevangen ziet op de bij de uitspraak waarvan herziening wordt gevraagd ten laste van de aanvrager bewezenverklaarde feit...

ECLI:NL:HR:2018:716 Hoge Raad, 15-05-2018, 17/03695
Gepubliceerd op 16-05-2018
WOTS. Aanvang redelijke termijn a.b.i. art. 6.1 EVRM in WOTS zaken. De Rb heeft geoordeeld dat weliswaar sprake is van een niet-voortvarende afhandeling van het WOTS-verzoek waarop ten gunste van veroordeelde bij de strafoplegging acht wordt geslagen, maar niet van overschrijding van de redelijke termijn a.b.i. art. 6.1 EVRM omdat die termijn i.c. is aangevangen met de betekening van de vorderi...

ECLI:NL:HR:2018:717 Hoge Raad, 15-05-2018, 17/03754
Gepubliceerd op 16-05-2018
Bewijsminimum. Art. 342.2 Sv. Zedenzaak. OM-cassatie. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM2452. Het middel betoogt terecht dat niet vereist is dat het steunbewijs betrekking dient te hebben op de tlgd. (ontuchtige) gedragingen. Het Hof heeft dit niet miskend. Het Hof heeft geoordeeld dat en waarom de door de getuige gereleveerde f&o wat betreft de tlgd. gedragingen op zichz...

ECLI:NL:HR:2018:615 Hoge Raad, 15-05-2018, 17/03652
Gepubliceerd op 15-05-2018
Jeugdzaak. Terugwijzingsopdracht. Vervolg op ECLI:NL:HR:2017:115 waarin de HR het arrest van het Hof heeft vernietigd wat betreft de beslissingen t.z.v het onder 3 tlgd. en de strafoplegging en terugwijzing van de zaak teneinde deze in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw te berechten en af te doen. Thans heeft het Hof voor feit 3, een overtreding (art. 54 jo. art. 27 WWM), een geldboe...

ECLI:NL:HR:2018:715 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/06229
Gepubliceerd op 15-05-2018
Toezending processtukken aan raadsman. Art. 51 (oud) Sv. Middel klaagt terecht dat in h.b. het voorschrift van art. 51 (oud) Sv (thans art. 48 Sv) niet is nageleefd, doordat het ernstige vermoeden bestaat dat verzuimd is een afschrift van de appeldagvaarding aan de raadsman van verdachte te zenden. Volgt vernietiging en terugwijzing.

ECLI:NL:HR:2018:711 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/05261
Gepubliceerd op 15-05-2018
Medeplegen van opzetheling scooter. Art. 416 Sr. Het op de vaststellingen gebaseerde oordeel van het Hof dat verdachte t.t.v. het voorhanden krijgen van de scooter bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard – en daarmee "wist" – dat de scooter gestolen was, is niet onbegrijpelijk. CAG: anders.

ECLI:NL:HR:2018:710 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/04845
Gepubliceerd op 15-05-2018
Roofoverval op bejaarde vrouw thuis. Poging (tot gekwalificeerde) doodslag. Art. 287 Sr. Voorwaardelijk opzet. ‘s Hofs oordeel dat verdachte (voorwaardelijk) opzet had op de dood van het slachtoffer is onjuist noch onbegrijpelijk.

ECLI:NL:HR:2018:709 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/04462
Gepubliceerd op 15-05-2018
Wegmaken van een bromfiets door deze ergens anders neer te zetten. Art. 350 Sr. HR: art. 81.1 RO. CAG: oordeel Hof dat verdachte, door de bromfiets van A op een voor A onbekende plaats neer te zetten terwijl A zijn bromfiets niet terug zou kunnen vinden zonder hulp van verdachte, de betreffende bromfiets heeft “weggemaakt” i.d.z.v. art. 350 Sr is toereikend gemotiveerd. Voorts heeft het Hof uit...

ECLI:NL:HR:2018:706 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/04436
Gepubliceerd op 15-05-2018
(Poging tot) diefstal bij bankfilialen. Art. 311 Sr. Falende bewijsklachten m.b.t. het “medeplegen” en het gebruik van schakelbewijs. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/03963, 16/03980 en 17/01023.

ECLI:NL:HR:2018:708 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/04144
Gepubliceerd op 15-05-2018
Doodslag op vriendin. Art. 287 Sr. Falende klacht m.b.t. causaal verband tussen overlijden en in brand steken synthetische jas slachtoffer, terwijl zij door gewelddadige gedragingen van de verdachte op dat moment buiten bewustzijn was. Staat mogelijk eigen invloed slachtoffer in de vorm van middelengebruik in de weg staan aan redelijke toerekening gevolg? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:705 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/03980
Gepubliceerd op 15-05-2018
(Poging tot) diefstal bij bankfilialen. Art. 311 Sr. Falende klachten m.b.t. het “medeplegen”, het niet reageren op een “Meer en Vaart” verweer en het gebruik van schakelbewijs. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/03963, 16/04436 en 17/01023.

ECLI:NL:HR:2018:703 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/03963
Gepubliceerd op 15-05-2018
(Poging tot) diefstal bij bankfilialen. Art. 311 Sr. Falende bewijsklachten m.b.t. de (pogingen tot) diefstal, meer in het bijzonder het “medeplegen”. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/03980, 16/04436 en 17/01023.

ECLI:NL:HR:2018:702 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/03904
Gepubliceerd op 15-05-2018
Middel m.b.t. afwijzing verzoek tot het horen van zes verbalisanten om hun in de processen-verbaal opgenomen verklaringen te toetsen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:701 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/02436
Gepubliceerd op 15-05-2018
Verkeersongeval met lichamelijk letsel. Art. 6 WVW 1994. Middelen m.b.t. motivering bewezenverklaring, begrijpelijkheid vaststellingen over de oorzaak van het ongeval, alternatieve scenario’s van de verdachte en het bewijs van schuld. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:700 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/01372
Gepubliceerd op 15-05-2018
Medeplegen van phishingfraude, diefstallen en (pogingen tot) oplichtingen door klanten van een bank telefonisch en per e-mail te benaderen om inloggegevens voor internetbankieren buit te maken. Art. 138ab, 311 en 326 Sr. Middelen m.b.t. tegenstrijdigheid doordat het Hof m.b.t. dezelfde geldbedragen zowel bewezen heeft verklaard de verdachte die heeft weggenomen van particuliere rekeninghouders ...

ECLI:NL:HR:2018:704 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/01364
Gepubliceerd op 15-05-2018
Onttrekking van minderjarige aan wettig gezag/bevoegd opzicht. Art. 279 Sr. Uitleg begrip “onttrekken” a.b.i. art. 279 Sr. De klacht berust op de opvatting dat het kortstondig niet naleven van de bij een rechterlijke beslissing vastgestelde omgangsregeling niet "het onttrekken" van een minderjarige aan het gezag a.b.i. art. 279 Sr oplevert, temeer niet nu degene die het gezag over de minderjari...

ECLI:NL:HR:2018:699 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/00129
Gepubliceerd op 15-05-2018
Afwijzing voorwaardelijk verzoek tot het laten uitvoeren van een gezichtsvergelijking door het NFI. Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. Volgt vernietiging en terugwijzing. CAG: Het Hof heeft de afwijzing van het voorwaardelijk verzoek uitsluitend gegrond op de overweging dat het Hof het p-v van bevindingen – waarin de verbalisant verdachte op camerabeelde...

ECLI:NL:HR:2018:697 Hoge Raad, 15-05-2018, 15/05508
Gepubliceerd op 15-05-2018
Toezending processtukken aan raadsman. Art. 51 (oud) Sv. Middel klaagt terecht dat in h.b. het voorschrift van art. 51 (oud) Sv (thans art. 48 Sv) niet is nageleefd, doordat is verzuimd een afschrift van de appeldagvaarding aan de raadsman van verdachte te zenden. Volgt vernietiging en terugwijzing.

ECLI:NL:HR:2018:698 Hoge Raad, 15-05-2018, 15/00352
Gepubliceerd op 15-05-2018
Aantekening mondeling vonnis, art. 395a Sv en art. 2 Regeling aantekening mondeling vonnis (Stcrt. 1996/197). Overtreding APV, art. 9a Sr opgelegd. Het middel klaagt terecht dat de Ktr. in het p-v van de tz. wat betreft de uitspraak heeft volstaan met een verwijzing naar een gewaarmerkte aantekening a.b.i. art. 395a.1 Sv. In deze aantekening ontbreken – o.m. – de gebezigde bm. en andere gronden...

ECLI:NL:HR:2018:666 Hoge Raad, 24-04-2018, 16/03418
Gepubliceerd op 25-04-2018
Uitvoer 30 kg heroïne. Vervolg op ECLI:NL:HR:2010:BL7709. Verleende status van bedreigde getuige ex art. 226a Sv aan politie-infiltranten A en B en van beperkt anonieme getuige ex art. 190.3 Sv aan hun begeleiders C en D. 1. Toekennen status bedreigde getuige en positie zittingsrechter. Verhoor getuigen door RC m.b.v. vermomming, stemvervorming en getuigenbox. Ondervragingsrecht ex art. 6.3d EV...

ECLI:NL:HR:2018:665 Hoge Raad, 24-04-2018, 17/01908
Gepubliceerd op 24-04-2018
Medeplegen woninginbraak. Falende bewijsklacht wegneming door verdachte en medeverdachte. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/01848.

ECLI:NL:HR:2018:662 Hoge Raad, 24-04-2018, 17/01848
Gepubliceerd op 24-04-2018
Poging medeplegen woninginbraak door drie verdachten met onopgehelderde rolverdeling. Falende bewijsklacht medeplegen. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316 m.b.t. afbakening medeplegen en medeplichtigheid en uit ECLI:NL:HR:2016:1315 en ECLI:NL:HR:2016:1323 m.b.t. kunnen vaststellen van concrete omstandigheden van het geval en r...

ECLI:NL:HR:2018:660 Hoge Raad, 24-04-2018, 17/01507
Gepubliceerd op 24-04-2018
Medeplegen gekwalificeerde diefstal (met geweld), meermalen gepleegd. Afwijzing verzoek tot schorsing onderzoek teneinde zaak gelijktijdig te behandelen met zaak medeverdachte. Het betreft een verzoek ex art. 331.1 jo. art. 328 Sv om toepassing te geven aan art. 281.1 Sv. Maatstaf is of belang onderzoek de schorsing vordert. Daarvan kan sprake zijn indien Hof de noodzaak daarvan blijkt. Hof hee...

ECLI:NL:HR:2018:667 Hoge Raad, 24-04-2018, 16/05030
Gepubliceerd op 24-04-2018
Belaging, art. 285b Sr. 1. Tijdig ingediende klacht o.g.v. art. 66.1 Sr? 2. Proeftijd naleving algemene voorwaarden, artt. 14b.2 (oud) en 14c.1 (oud) Sr. 3. Toelaatbaarheid bijzondere voorwaarde (contactverbod), v.zv. inhoudende “zakelijke relaties van evengenoemde personen en/of evengenoemd bedrijf”, art. 14c (oud) Sr. Ad 1. Het Hof heeft vastgesteld dat de aangevers t.t.v. het doen van aangi...

ECLI:NL:HR:2018:664 Hoge Raad, 24-04-2018, 18/00287
Gepubliceerd op 24-04-2018
Herziening. Art. 457.1.c en 460.2 Sv. Diefstal in vereniging met braak, medeplegen van vernieling. In aanvraag wordt als novum aangevoerd dat drie personen bereid zijn onder ede te verklaren dat aanvraagster geen enkele betrokkenheid had bij de bewezenverklaarde feiten en dat zij dit op schrift hebben gesteld. Nu aanvraag ter onderbouwing slechts verwijst naar de inhoud van drie daarbij gevoegd...

ECLI:NL:HR:2018:663 Hoge Raad, 24-04-2018, 17/03529
Gepubliceerd op 24-04-2018
Mensenhandel door minderjarig slachtoffer te laten werken in de huishouding en met de zorg voor verdachtes gehandicapte dochter te belasten. Cassatieberoep op ECLI:NL:GHDHA:2017:2232. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2018:661 Hoge Raad, 24-04-2018, 17/01822
Gepubliceerd op 24-04-2018
Aanwezigheidsrecht, detentie uit anderen hoofde. Hof heeft verstek verleend tegen niet verschenen verdachte. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. Volgt vernietiging en terugwijzing. CAG: Aan de cassatieschriftuur is een kopie gehecht van een p-v van bevindingen, waaruit moet worden afgeleid dat verdachte slechts enkele uren vóór de aanvang van de tz. i...

ECLI:NL:HR:2018:657 Hoge Raad, 24-04-2018, 16/04440
Gepubliceerd op 24-04-2018
Mishandeling penitentiair inrichtingswerker. Voorwaardelijk opzet op toebrengen pijn door het leeggooien van een fles met bijtende en zure inhoud in het gezicht en tegen het lichaam? Art. 300 en art. 304 Sr. Het Hof heeft vastgesteld dat verdachte de inhoud van een fles over A heeft gegooid zonder zich ervan te vergewissen wat zich in de fles bevond. ’s Hofs daarop steunende oordeel dat verdach...

ECLI:NL:HR:2018:656 Hoge Raad, 24-04-2018, 16/03952
Gepubliceerd op 24-04-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit Opiumwetdelict. Falend middel over de overschrijding van de redelijke termijn in feitelijke aanleg. HR: art. 80a RO. Samenhang met 16/03950 en 16/03951.

ECLI:NL:HR:2018:655 Hoge Raad, 24-04-2018, 16/03951
Gepubliceerd op 24-04-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit Opiumwetdelicten. Het Hof is a.g.v. een kennelijke misslag bij de berekening van het voordeel v.zv. verkregen uit elf verkooptransacties van telkens twee gram verdovende middelen aan A, uitgegaan van een winstmarge van € 16,- per gram i.p.v. de – kennelijk door het Hof beoogde – voor betrokkene gunstiger winstmarge van € 9,50 per gram. HR corrigeert deze misslag. HR...

ECLI:NL:HR:2018:654 Hoge Raad, 24-04-2018, 16/03950
Gepubliceerd op 24-04-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit Opiumwetdelicten. Falend middel m.b.t. motivering schatting w.v.v. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/03951 en 16/03952.

ECLI:NL:HR:2018:659 Hoge Raad, 24-04-2018, 16/02631
Gepubliceerd op 24-04-2018
Poging zware mishandeling. Voorwaardelijk opzet op zwaar lichamelijk letsel door met gebalde vuist één stomp tegen het gezicht te geven? Art. 45 Sr en art. 302 Sr. Het Hof heeft vastgesteld dat verdachte, die vroeger heeft gebokst en een grote man is van ca. twee meter, met een gebalde vuist “gericht en met kracht” tegen het gezicht van het slachtoffer onder zijn rechteroog en tegen zijn neus h...

ECLI:NL:HR:2018:507 Hoge Raad, 24-04-2018, 16/03530
Gepubliceerd op 24-04-2018
1. HR komt terug op gewoonteregel m.b.t. ambtshalve beperking cassatieberoep. 2. Witwassen, art. 420bis.1.b Sr. Geldbedrag uit misdrijf afkomstig? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:CA1610 m.b.t omvang van het beroep in cassatie tegen uitspraken in strafzaken. HR oordeelt dat in dit arrest genoemde gewoonteregel, op grond waarvan HR in zaken met meerdere, cumulatief t...

ECLI:NL:HR:2018:658 Hoge Raad, 24-04-2018, 17/00803
Gepubliceerd op 24-04-2018
Meervoudige poging doodslag door met een vuurwapen kogels af te vuren op twee achter elkaar wegrijdende auto’s. Voorwaardelijk opzet op dood inzittenden van beide auto’s? HR: art. 81.1 RO onder verwijzing naar ECLI:NL:HR:2018:117.

ECLI:NL:HR:2018:631 Hoge Raad, 20-04-2018, 17/05506
Gepubliceerd op 20-04-2018
HR verklaart het beroep in cassatie n-o met toepassing van art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2018:626 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/05443
Gepubliceerd op 18-04-2018
Betekening inleidende dagvaarding, art. 588.1.b.3 Sv. Is het bij het eerste politieverhoor opgegeven verblijfadres van verdachte achterhaald door latere opgave ander adres en daaropvolgende vermelding "Vertrokken Onbekend Waarheen"? Inleidende dagvaarding is tevergeefs aangeboden op door verdachte opgegeven postadres van Leger des Heils en vervolgens uitgereikt aan griffier, omdat van verdachte...

ECLI:NL:HR:2018:623 Hoge Raad, 17-04-2018, 17/03665
Gepubliceerd op 18-04-2018
Poging tot moord in Zwolle door terwijl verdachte in de richting van slachtoffer fietst twee keer van dichtbij met een vuurwapen op de borststreek van slachtoffer te schieten. Middelen over 1. betrouwbaarheid van belastende getuigen die hun verklaring later hebben ingetrokken 2. bewijsminimum van art. 342.2 Sv en 3. voorbedachte raad. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:622 Hoge Raad, 17-04-2018, 17/01970
Gepubliceerd op 18-04-2018
Mishandeling, meermalen gepleegd. Middelen over 1. de motivering van de verwerping van een verweer a.b.i. art. 359a Sv 2. de verwerping van een beroep op noodweer en 3. schending van art. 359.2 Sv door niet te reageren op een betrouwbaarheidsverweer. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2018:621 Hoge Raad, 17-04-2018, 17/01630
Gepubliceerd op 18-04-2018
Aan cassatieschriftuur gehechte stelbrief raadsman niet bij stukken, art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel gegrond. CAG: Uit de stukken blijkt niet dat een afschrift van de appeldagvaarding aan een voor verdachte optredende raadsman is gezonden, terwijl noch verdachte noch een raadsman ttz. in h.b. is verschenen. Gelet op aan cassatieschr...

ECLI:NL:HR:2018:618 Hoge Raad, 17-04-2018, 17/03207
Gepubliceerd op 18-04-2018
Schuldheling van een bromscooter, art. 417bis Sr. Bewijsklacht t.a.v. redelijkerwijs moeten vermoeden. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2018:616 Hoge Raad, 17-04-2018, 17/00605
Gepubliceerd op 17-04-2018
Deelname door Franse opsporingsambtenaar aan verkeerscontrole in NL onrechtmatig? Art. 17 EU-Besluit 2008/615/JBZ. De aan de middelen ten grondslag liggende opvatting dat voor beoordeling van de rechtmatigheid van het gezamenlijke optreden van Nederlandse en Franse opsporingsambtenaren bepalend is dat daarvoor een grondslag in het Besluit kan worden gevonden, is te beperkt en daarom onjuist. He...

ECLI:NL:HR:2018:620 Hoge Raad, 17-04-2018, 17/01364
Gepubliceerd op 17-04-2018
Jeugdzaak. Gekwalificeerde diefstal, openlijk geweld en mishandeling, gepleegd tegen een ambtenaar gedurende en t.z.v. de rechtmatige uitoefening van zijn bediening. Middelen over 1. de vraag of een medewerker van een Justitiële Jeugdinrichting bij het toepassen van een houdgreep in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening is a.b.i. art. 304.ahf.2 Sr en 2. strafmotivering, i.h.b. de beslis...

ECLI:NL:HR:2018:619 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/05488
Gepubliceerd op 17-04-2018
Beklag, beslag ex art. 94 Sv. Klaagschrift dat strekt tot teruggave van de auto via klager aan zijn moeder (de eigenaar). HR: 81.1 RO. CAG, anders: art. 552a Sv biedt niet de mogelijkheid dat op verzoek van een belanghebbende teruggave van het inbeslaggenomene aan een ander wordt gelast. De Rb. had klager daarom n-o moeten verklaren in zijn beklag t.a.v. de inbeslaggenomen auto.

ECLI:NL:HR:2018:613 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/04631
Gepubliceerd op 17-04-2018
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen enig bestuurder en algemeen directeur A van klager (B.V. B). Toetsingsmaatstaf i.g.v. derdenbeslag, art. 94a.4 en 94a.5 Sv. Ingeval o.g.v. art. 94a Sv beslag rust op het inbeslaggenomen voorwerp en een derde in een beklagprocedure a.b.i. art. 552a Sv om teruggave verzoekt, moet de rechter als maatstaf aanleggen of zi...

ECLI:NL:HR:2018:609 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/03451
Gepubliceerd op 17-04-2018
Mishandeling door huisbaas begeleid wonen traject tegen lichaam te slaan. Afwijzing ttz. in h.b. gedaan verzoek tot horen aangever A en getuige B als getuige op de grond dat noodzaak niet is gebleken. Niet nader onderbouwde afwijzing Hof begrijpelijk i.h.l.v. summiere onderbouwing verzoek? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:72 m.b.t. de beoordeling door de rechter van de ond...

ECLI:NL:HR:2018:624 Hoge Raad, 17-04-2018, 17/04198
Gepubliceerd op 17-04-2018
Poging tot doodslag op ex-echtgenoot te midden van winkelend publiek in Zwolle. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2018:617 Hoge Raad, 17-04-2018, 17/01954
Gepubliceerd op 17-04-2018
Verblijf in NL door ongewenst verklaarde vreemdeling, art. 197 Sr. Bestanddeel “op grond van een wettelijk voorschrift tot ongewenste vreemdeling is verklaard”. Vloeit uit verblijfsrecht verdachte in België voort dat zijn ongewenstverklaring in Nederland niet tot veroordeling kan leiden? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BL2854 m.b.t. onderzoeks- en motiveringsplicht rechte...

ECLI:NL:HR:2018:614 Hoge Raad, 17-04-2018, 17/00299
Gepubliceerd op 17-04-2018
Gekwalificeerde wederspannigheid en mishandeling door tijdens aanhouding politieambtenaar tegen been te schoppen en hoofd tegen diens borstkas te laten vallen en andere politieambtenaar tegen been te schoppen en in zijn vinger te bijten. Uos betrouwbaarheid op ambtseed opgemaakte p-v’s opsporingsambtenaren t.a.v. tegen hen gepleegde feiten, art. 344.2 en 359.2 Sv? Het middel, dat klaagt dat het...

ECLI:NL:HR:2018:612 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/04676
Gepubliceerd op 17-04-2018
OM-cassatie. Het niet voldoen aan de verplichting om medewerking te verlenen aan het nemen van een of meer vingerafdrukken, hem opgelegd krachtens het WvSv, art. 447e Sr. O.g.v. art. 55c.2 en 3 Sv komt – onder de in die bepaling gestelde voorwaarden – aan de ambtenaren a.b.i. in art. 55c.1 Sv o.m. de bevoegdheid toe vingerafdrukken te nemen van een verdachte met het oog op het vaststellen van z...

ECLI:NL:HR:2018:611 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/04262
Gepubliceerd op 17-04-2018
Schuldheling elektrische damesfiets, art. 417bis.1.a Sr. Is verdachte die elektrische fiets heeft geleend van bij naam genoemde ander tekort geschoten in onderzoeksplicht, nu hij zag dat slot ontbrak en het een feit van algemene bekendheid is dat elektrische fietsen zeer kostbaar zijn? In aanmerking genomen dat uit de bewijsvoering van het Hof, dat is uitgegaan van de juistheid van de verklarin...

ECLI:NL:HR:2018:610 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/04143
Gepubliceerd op 17-04-2018
Antilliaanse zaak, medeplegen diefstal met geweld (meermalen gepleegd) en medeplegen voorhanden hebben vuurwapen in Curaçao. Afwijzing voorafgaand aan terechtzitting bij brief gedaan getuigenverzoek. Het Hof heeft het verzoek tot het horen van de getuigen afgewezen nu “in het licht van de reeds afgelegde, uitgebreide verklaringen van de thans verzochte getuigen (...) de verdediging het belang b...

ECLI:NL:HR:2018:558 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/03875
Gepubliceerd op 17-04-2018
Redelijke termijn. Herijking vuistregels m.b.t. redelijke termijn en vraag welk rechtsgevolg dient te worden verbonden aan overschrijding redelijke termijn zoals samengevat in ECLI:NL:HR:2008:BD2578? N.a.v. pleidooi AG voor aanpassing van de gehanteerde maatstaven, wijdt de HR aan de middelen voorafgaande opmerking aan het in eerdere arresten geformuleerde beoordelingskader en de toe te passen ...

ECLI:NL:HR:2018:608 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/03566
Gepubliceerd op 17-04-2018
Geen middelen van cassatie ingediend. Verdachte n-o. Samenhang met 16/03565.

ECLI:NL:HR:2018:607 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/03565
Gepubliceerd op 17-04-2018
Middel over ’s Hofs toewijzing van de vordering b.p. CAG: de klachten kunnen klaarblijkelijk niet tot cassatie leiden, omdat ze betrekking hebben op een onmiskenbare misslag in het bestreden arrest. HR: art. 80a RO. Samenhang met 16/03566

ECLI:NL:HR:2018:606 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/02200
Gepubliceerd op 17-04-2018
Voorhanden hebben ingekort luchtdrukgeweer, art. 13.1 WWM. Grondslagverlating door vrij te spreken van onderdeel tll. waarin is aangegeven op welke lijst van bijlage bij RWM luchtdrukgeweer vermeld zou zijn? HR: art. 81.1 RO. CAG: Uitleg Hof, dat passage waarvan is vrijgesproken niet als essentieel heeft beschouwd, is niet onverenigbaar met bewoordingen tll., nu Hof niet voorhanden hebben van a...

ECLI:NL:HR:2018:551 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/01293
Gepubliceerd op 17-04-2018
Cassatieberoep ingetrokken na tot vernietiging strekkende CAG. Belang bij cassatie? Gelet op art. 4.4.2 van het Procesreglement HR zal de HR de zaak op het bestaande beroep afdoen. De in dit arrest vermelde aanvulling van gebezigde b.m. die redengevend zijn voor de bewezenverklaring a.b.i. art. 365a.2 Sv ontbreekt bij de aan de HR gezonden stukken. Blijkens de CAG is geen aanvulling opgemaakt. ...

ECLI:NL:HR:2018:605 Hoge Raad, 17-04-2018, 11/02065
Gepubliceerd op 17-04-2018
Herziening. Aanvrager is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf t.z.v. medeplegen moord, poging tot uitlokking medeplegen moord (meermalen gepleegd), medeplegen gijzeling, voorbereidingshandelingen (uitlokking) invoer heroïne en als bestuurder deelnemen aan criminele organisatie. Bewijsmateriaal bestaat grotendeels uit tapgesprekken. Aangevoerd wordt dat strafzaak tegen aanvrager het resul...

ECLI:NL:HR:2018:563 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/02910
Gepubliceerd op 11-04-2018
Betekening appeldagvaarding. Achteraf vastgestelde onjuiste feitelijke grondslag op de grond dat BRP-adres verdachte in ID-staten SKDB waarvan Hof kennelijk is uitgegaan, niet overeenkomt met BRP-adres verdachte in ID-staat SKDB van latere datum. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Appeldagvaarding is tevergeefs aangeboden op BRP-adres verdachte,...

ECLI:NL:HR:2018:562 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/06298
Gepubliceerd op 11-04-2018
Betekening appeldagvaarding. Verdachte was t.t.v. behandeling zaak in h.b. woonachtig in Brussel (België), terwijl niet blijkt dat navraag is gedaan bij laatst bekende gemeente in Nederland. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Appeldagvaarding is uitgereikt aan griffier, omdat van verdachte geen woon- of verblijfplaats in Nederland bekend is. ID-...

ECLI:NL:HR:2018:547 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/06058
Gepubliceerd op 11-04-2018
Aan cassatieschriftuur gehechte stelbrief raadsman niet bij stukken, art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Uit de stukken blijkt niet dat een afschrift van de appeldagvaarding aan een voor verdachte optredende raadsman is gezonden, terwijl noch verdachte noch een raadsman ttz. in h.b. is verschenen. Gelet op aan ...

ECLI:NL:HR:2018:561 Hoge Raad, 10-04-2018, 17/00104
Gepubliceerd op 10-04-2018
Aanwezigheidsrecht, detentie uit anderen hoofde. Hof heeft verstek verleend tegen niet verschenen verdachte. Noot griffier Hof in p-v tz. in h.b. houdt in dat bij uitwerken p-v is gebleken dat op SKDB-formulier is vermeld dat verdachte op dag tz. in h.b. was gedetineerd. Uit dit p-v moet worden afgeleid dat verdachte t.t.v. behandeling van zijn strafzaak in h.b. i.v.m. een andere zaak was gedet...

ECLI:NL:HR:2018:560 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/06312
Gepubliceerd op 10-04-2018
Aanwezigheidsrecht, detentie uit anderen hoofde. Hof heeft verstek verleend tegen niet verschenen verdachte. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Uit de aan de cassatieschriftuur gehechte stukken, te weten een “meldingsformulier inverzekeringstelling” in een andere zaak, een "vordering tot inbewaringstelling tevens een verzoek als bedoeld in art. ...

ECLI:NL:HR:2018:559 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/06308
Gepubliceerd op 10-04-2018
Aanwezigheidsrecht, detentie uit anderen hoofde. Hof heeft verstek verleend tegen niet verschenen verdachte. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Uit de aan de cassatieschriftuur gehechte stukken, te weten een “meldingsformulier inverzekeringstelling” in een andere zaak, een "vordering tot inbewaringstelling tevens een verzoek als bedoeld in art. ...

ECLI:NL:HR:2018:557 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/06262
Gepubliceerd op 10-04-2018
Ontbrekende pleitnota in h.b. De ttz. in h.b. door raadsvrouwe overgelegde pleitnota ontbreekt bij de aan HR gezonden stukken. N.a.v. een door raadsman (in cassatie) ex art. 4.8.2 Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden gedaan verzoek is bij Hof nadere informatie ingewonnen. O.g.v. die informatie moet worden aangenomen dat die pleitnota niet meer beschikbaar zal komen. Dit onherstelbare verzu...

ECLI:NL:HR:2018:556 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/06190
Gepubliceerd op 10-04-2018
Ontbrekende pleitnota in h.b. De ttz. in h.b. door raadsvrouwe overgelegde pleitnota ontbreekt bij de aan HR gezonden stukken. N.a.v. een door raadsman (in cassatie) ex art. 4.8.2 Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden gedaan verzoek is bij Hof nadere informatie ingewonnen. O.g.v. die informatie moet worden aangenomen dat die pleitnota niet meer beschikbaar zal komen. Dit onherstelbare verzu...

ECLI:NL:HR:2018:555 Hoge Raad, 10-04-2018, 17/00641
Gepubliceerd op 10-04-2018
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op onder klager inbeslaggenomen scooter met gestolen motorblok. Heeft Rb door klaagschrift, v.zv. dat strekt tot teruggave van scooter, gegrond te verklaren m.u.v. motorblok miskend dat beslag is gelegd op gehele scooter, waarvan gestolen motorblok door natrekking onderdeel is gaan vormen? HR stelt toepasselijke maatstaf bij beoordeling klaagschrift van...

ECLI:NL:HR:2018:554 Hoge Raad, 10-04-2018, 17/01361
Gepubliceerd op 10-04-2018
Doodslag in Almere door nieuwe vriendin van ex-vriend te wurgen en vervolgens het lijk weg te voeren en te verbergen. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2018:553 Hoge Raad, 10-04-2018, 17/05241
Gepubliceerd op 10-04-2018
Beklag, afgeleid verschoningsrecht ziekenhuis. Art. 98, 218, 552a en 552d.3 Sv. 1. Toepasselijkheid versnelde beklagprocedure verschoningsgerechtigden. 2. Vallen camerabeelden wachtruimte en toegangspaden tot afdeling spoedeisende hulp van ziekenhuis onder verschoningsrecht? Ad 1. O.g.v. art. 98.1 Sv is het eerst aan RC om te beslissen over beroep op verschoningsrecht t.a.v. inbeslaggenomen geg...

ECLI:NL:HR:2018:546 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/05821
Gepubliceerd op 10-04-2018
Antilliaanse zaak. Medeplegen gewapende overval op juwelierszaak in Sint Maarten. Hof heeft vonnis Gerecht in e.a. bevestigd met aanpassing bewezenverklaring en onder aanvulling van b.m. en bewijsoverwegingen, art. 406 Sv Sint Maarten. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM0256 m.b.t. gevallen waarin Hof vonnis eerste rechter dient te vernietigen en gevallen waarin vonnis zic...

ECLI:NL:HR:2018:545 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/05544
Gepubliceerd op 10-04-2018
Rijden onder invloed (zonder rijbewijs). Tll. toegesneden op art. 8.3.a jo. 8.4 WVW 1994, terwijl Hof verdachte heeft veroordeeld t.z.v. art. 8.2.a WVW 1994. Grondslagverlating? Hof heeft blijkens bewezenverklaring tll. aldus verstaan, dat daarin aan verdachte o.m. wordt verweten dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan het besturen van een motorrijtuig na het in art. 8.2.a WVW 1994 bedoelde geb...

ECLI:NL:HR:2018:542 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/03584
Gepubliceerd op 10-04-2018
Vervoeren van 2,95 kilogram hennep. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM op de grond dat vervolging i.s.m. Aanwijzing Opiumwet (oud). HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2011: BO4015 m.b.t. uitleg Aanwijzing, inhoudende dat de teelt van niet meer dan vijf hennepplanten met een politiesepot wordt afgedaan, ongeacht de hoeveelheid of het gewicht van de met die teelt verkregen of te ve...

ECLI:NL:HR:2018:540 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/02738
Gepubliceerd op 10-04-2018
Medeplegen diefstal (meermalen gepleegd) door samen met toenmalige partner speelgoed weg te nemen uit winkel. 1. Aantekening mondeling arrest enkelvoudige kamer Hof bevat geen strafmotivering, art. 425.3 Sv jo. 3.j Regeling aantekening mondeling vonnis. 2. Ambtshalve: Geen beslissing in h.b. op vordering b.p., art. 335 en 361.4 Sv. Ad 1. Aantekening mondeling arrest houdt t.a.v. strafoplegging ...

ECLI:NL:HR:2018:543 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/04582
Gepubliceerd op 10-04-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen voorbereidingshandelingen drugstransporten en deelname criminele organisatie. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e lid 2 en lid 3 Sr. W.v.v. in periode voorafgaand aan bewezenverklaarde periode hoofdzaak. In met ontnemingszaak samenhangende strafzaak is verdachte veroordeeld t.z.v. strafbare feiten gepleegd in periode van 1-5-2009 t/m 15-4-2011....

ECLI:NL:HR:2018:549 Hoge Raad, 10-04-2018, 17/03789
Gepubliceerd op 10-04-2018
Herziening. Rijden zonder dat rijbewijs was afgegeven, art. 107.1 WVW 1994. Aangevoerd wordt dat aan aanvrager wel een rijbewijs was afgegeven onder overlegging van kopie van rijbewijs en afdruk van schermafbeelding van rijbewijzenregister. Van het in de aanvraag aangevoerde kan niet worden gezegd dat Ktr daarmee niet bekend was. In het dossier waarover Ktr de beschikking had bevindt zich immer...

ECLI:NL:HR:2018:550 Hoge Raad, 10-04-2018, 17/02869
Gepubliceerd op 10-04-2018
OM-cassatie. Vrijspraak medeplegen winkeldiefstal. Afwijzing verzoek AG tot horen meegebrachte getuige (verbalisant) m.b.t. camerabeelden, art. 287.2 en 288.1 onder b en c Sv. Ingevolge art. 287.2 Sv kan van het horen van ttz. verschenen getuigen slechts worden afgezien (i) met toestemming van OvJ en verdediging, of (ii) indien die procespartijen niet instemmen met het afzien van het horen, op ...

ECLI:NL:HR:2018:552 Hoge Raad, 10-04-2018, 17/02872
Gepubliceerd op 10-04-2018
OM-cassatie. Vrijspraak medeplegen winkeldiefstal. Afwijzing verzoek AG tot horen meegebrachte getuige (verbalisant) m.b.t. camerabeelden, art. 287.2 en 288.1 onder b en c Sv. Ingevolge art. 287.2 Sv kan van het horen van ttz. verschenen getuigen slechts worden afgezien (i) met toestemming van OvJ en verdediging, of (ii) indien die procespartijen niet instemmen met het afzien van het horen, op ...

ECLI:NL:HR:2018:548 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/05198
Gepubliceerd op 10-04-2018
Valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) door valselijk opgemaakte werkgeversverklaringen te gebruiken voor aanvraag hypotheek, art. 225.1 Sr. Opzettelijk gebruik maken van valselijk opgemaakt geschrift? Uit bewijsvoering kan opzet van verdachte op gebruik maken van valselijk opgemaakte werkgeversverklaringen niet z.m. worden afgeleid. De enkele omstandigheid dat verdachte op het moment dat z...

ECLI:NL:HR:2018:544 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/05521
Gepubliceerd op 10-04-2018
Valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) door valselijk opgemaakte werkgeversverklaringen te gebruiken voor aanvraag hypotheek, art. 225.1 Sr. Opzettelijk gebruik maken van valselijk opgemaakt geschrift? Uit bewijsvoering kan opzet van verdachte op gebruik maken van valselijk opgemaakte werkgeversverklaringen niet z.m. worden afgeleid. De enkele omstandigheid dat verdachte op het moment dat h...

ECLI:NL:HR:2018:539 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/01810
Gepubliceerd op 10-04-2018
OM-cassatie. Vrijspraak groepsbelediging moslims door tijdens interview t.b.v. documentaire t.a.v. Arabieren op te merken dat sprake is van “kontenbonkers” en “neuken [van] kleine jongetjes”, art. 137c.1 Sr en 10 EVRM. Uitlatingen niet-politicus onnodig grievend? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3583 m.b.t. beoordelingskader t.a.v. recht op vrijheid van meningsuiting, de v...

ECLI:NL:HR:2018:541 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/02932
Gepubliceerd op 10-04-2018
Veroordeling gemeenteraadslid A t.z.v. belediging gemeenteraadslid B door aansluitend aan debat in gemeenteraad op Twitteraccount en Facebookpagina B “racist” te noemen, art. 266 Sr en 10 EVRM. Uitlatingen politicus onnodig grievend? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3583 m.b.t. beoordelingskader t.a.v. recht op vrijheid van meningsuiting, de vraag of een uitlating strafbaa...

ECLI:NL:HR:2017:3483 Hoge Raad, 03-10-2017, 15/05810
Gepubliceerd op 05-04-2018
Mensenhandel (meermalen gepleegd) en medeplegen mishandeling, art. 273f en 300 Sr. 1. Bewijsklachten medeplegen mishandeling m.b.t. medeplegen en pleegperiode. 2. Heeft verdachte aangeefster “gehuisvest” a.b.i. art. 273f.1.1 Sr? HR: art. 81.1 RO met verbeterde lezing kwalificatie in rov. 1 (mishandeling).

ECLI:NL:HR:2018:504 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/03374
Gepubliceerd op 04-04-2018
Medeplegen woninginbraak. 1. Rechtmatigheid van de verschillende aangewende bevoegdheden en de grondslag daarvan. Controle- en opsporingsbevoegdheden, APV, Awb en Sv. Vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv? 2. Medeplegen, toepassing bewijsregel t.a.v. aantreffen buit kort na diefstal. Op de gronden die zijn vermeld in ECLI:NL:HR:2018:487 kunnen de middelen niet tot cassatie leiden. Samenhang met 16/03...

ECLI:NL:HR:2018:502 Hoge Raad, 03-04-2018, 17/01765
Gepubliceerd op 03-04-2018
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager t.z.v. verdenking van witwassen. Redelijk vermoeden van schuld aan witwassen? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:142 en ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t. vraag of t.t.v. inbeslagneming redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit bestond en het summiere karakter van het onderzoek in raadkamer. Oordeel Rb dat...

ECLI:NL:HR:2018:503 Hoge Raad, 03-04-2018, 17/00508
Gepubliceerd op 03-04-2018
Verzuim verzending afschrift oproeping tz. in h.b. aan raadsman ex art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv, waarna verdachte ttz. in h.b. op vraag voorzitter antwoordt dat hij wenst dat de zaak wordt behandeld zonder bijstand van zijn raadsman. ’s Hofs kennelijke oordeel dat niettegenstaande genoemd verzuim de behandeling van de zaak ttz. doorgang kon vinden omdat verdachte, na het blijken van dat v...

ECLI:NL:HR:2018:501 Hoge Raad, 03-04-2018, 17/00182
Gepubliceerd op 03-04-2018
P-v tz. in h.b. bij ontstentenis voorzitter enkelvoudige kamer Hof vastgesteld en ondertekend door sectorvoorzitter Hof en griffier, nu voorzitter na tz. in h.b. en uitspreken arrest doch vóór uitwerking p-v en daarin opgenomen aantekening mondeling arrest is overleden. Art. 327 Sv. Nietigheid onderzoek ttz. en uitspraak? Terechte klacht dat p-v niet is vastgesteld en ondertekend ex art. 327 Sv...

ECLI:NL:HR:2018:493 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/05927
Gepubliceerd op 03-04-2018
Openlijke geweldpleging (met enig lichamelijk letsel ten gevolge). 1. Grondslagverlating door onjuiste kwalificatie? 2. Bijzondere voorwaarde ex art. 14c.2.1 Sr, schadevergoeding betalen aan A. Oplegging betaling schadevergoeding mogelijk als b.p. n-o is verklaard in vordering op de grond dat causaal verband niet eenvoudig is vast te stellen? Ad 1. HR leest kwalificatie verbeterd in rov. 1. Ad...

ECLI:NL:HR:2018:495 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/05834
Gepubliceerd op 03-04-2018
Geen middelen van cassatie ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 16/05927.

ECLI:NL:HR:2018:492 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/03726
Gepubliceerd op 03-04-2018
1. Schuld i.d.z.v. art. 6 WVW 1994. Combinatie van significante snelheidsovertreding met het onvoldoende oog hebben voor en/of anticiperen op de verkeerssituatie. 2. Redelijke termijn in eerste aanleg. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:500 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/03108
Gepubliceerd op 03-04-2018
Aan cassatieschriftuur gehechte stelbrief raadsman niet bij stukken, art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv. Staat omstandigheid dat verdachte ttz. in h.b. zonder raadsman is verschenen in de weg aan schending voorschrift? Uit stukken zoals weergegeven in CAG vloeit het ernstige vermoeden voort dat t.a.v. appeldagvaarding voorschrift van art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv niet is nageleefd. Niet-na...

ECLI:NL:HR:2018:491 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/03073
Gepubliceerd op 03-04-2018
Afwijzing verzoek van de verdediging om de strafzaak aan te houden teneinde een meineedprocedure af te wachten dan wel stukken aan het dossier toe te voegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:499 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/01514
Gepubliceerd op 03-04-2018
Medeplegen opzettelijke brandstichting auto, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is, art. 157.1 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. de grens tussen medeplegen en medeplichtigheid uit ECLI:NL:HR:2014: 3474, ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316. Falende bewijsklacht medeplegen, gelet op ’s Hofs vaststellingen o.m. inhoudende dat (i) het plan om de auto in brand...

ECLI:NL:HR:2018:496 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/05552
Gepubliceerd op 03-04-2018
Doodslag door slachtoffer met mes te steken in halletje van café. Noodweer, gedraging gericht op confrontatie, proportionaliteitseis of subsidiariteitseis? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. o.m. onttrekkingsvereiste. Het Hof heeft naar de kern genomen geoordeeld dat het beroep op noodweer faalt omdat verdachte, toen hij in het halletje van het café stond, de moge...

ECLI:NL:HR:2018:487 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/03175
Gepubliceerd op 03-04-2018
Medeplegen woninginbraak. 1. Rechtmatigheid van de verschillende aangewende bevoegdheden en de grondslag daarvan. Controle- en opsporingsbevoegdheden, APV, Awb en Sv. Vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv? 2. Medeplegen, toepassing bewijsregel t.a.v. aantreffen buit kort na diefstal. Casus: door opsporingsambtenaren belast met algemene surveillance en controle in- en uitgaand verkeer i.v.m. woninginb...

ECLI:NL:HR:2018:497 Hoge Raad, 03-04-2018, 17/01703
Gepubliceerd op 03-04-2018
Medeplegen woningoverval. Falende bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/05323, 16/05509, 16/05534 en 17/00263.

ECLI:NL:HR:2018:489 Hoge Raad, 03-04-2018, 17/00263
Gepubliceerd op 03-04-2018
Medeplegen woningoverval. Falende middelen over gebruik voor bewijs van verklaring getuige die verdediging niet heeft kunnen ondervragen, niet ambtshalve horen van personen als getuige en afwijking uos m.b.t. betrokkenheid verdachte bij overval. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/05323, 16/05509, 16/05534 en 17/01703.

ECLI:NL:HR:2018:498 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/05534
Gepubliceerd op 03-04-2018
Medeplegen van 1. woningoverval en 2. poging witwassen. Falende middelen over innerlijke tegenstrijdigheid in bewijsvoering en over kwalificatie-uitsluitingsgrond witwassen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/05323, 16/05509, 17/00263 en 17/01703.

ECLI:NL:HR:2018:494 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/05509
Gepubliceerd op 03-04-2018
Gewelddadige overval op echtpaar in woning in Amstelveen waarbij sieraden en kunstvoorwerpen zijn buitgemaakt. 1. Medeplegen van woningoverval. 2. Medeplegen van poging witwassen van de uit de overval verkregen buit. Toetsingskader: HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316 m.b.t. motiveringsplicht voor rechter indien medeplegen nie...

ECLI:NL:HR:2018:490 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/05323
Gepubliceerd op 03-04-2018
Medeplegen woningoverval. Falende bewijsklacht m.b.t. daderschap verdachte. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/05509, 16/05534, 17/00263 en 17/01703.

ECLI:NL:HR:2018:443 Hoge Raad, 27-03-2018, 17/01584
Gepubliceerd op 28-03-2018
Oplegging TBS t.z.v. poging tot afpersing, bedreiging (meermalen gepleegd) en belaging. Is sprake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen a.b.i. art. 38e.1 Sr en art. 359.7 Sv? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:BY8434 en ECLI:NL:HR:2018:116 inhoudende dat rechter bij oplegging TBS moet mo...

ECLI:NL:HR:2018:447 Hoge Raad, 27-03-2018, 17/00714
Gepubliceerd op 28-03-2018
Verschillende overtredingen van de Opiumwet, gewoontewitwassen en deelneming aan een criminele organisatie. Middelen over 1. ontvankelijkheid OM, 2. verwerping beroep op het ontbreken van materiële wederrechtelijkheid, 3. verwerping beroep op overmacht-noodtoestand, 4. gewoontewitwassen, 5. bewijsklacht deelneming aan een criminele organisatie. HR: art. 80a RO

ECLI:NL:HR:2018:452 Hoge Raad, 27-03-2018, 17/00713
Gepubliceerd op 28-03-2018
Verschillende overtredingen van de Opiumwet, gewoontewitwassen en deelneming aan een criminele organisatie. Middelen over 1. ontvankelijkheid OM, 2. verwerping beroep op het ontbreken van materiële wederrechtelijkheid, 3. verwerping beroep op overmacht-noodtoestand, 4. gewoontewitwassen, 5. bewijsklacht deelneming aan een criminele organisatie. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2018:451 Hoge Raad, 27-03-2018, 17/00709
Gepubliceerd op 28-03-2018
Feitelijk leidinggeven aan verschillende overtredingen van de Opiumwet, feitelijk leidinggeven aan gewoontewitwassen en deelneming aan een criminele organisatie. Middelen over 1. ontvankelijkheid OM, 2. verwerping beroep op het ontbreken van materiële wederrechtelijkheid, 3. verwerping beroep op overmacht-noodtoestand, 4. gewoontewitwassen, 5. bewijsklacht deelneming aan een criminele organisat...

ECLI:NL:HR:2018:436 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/05751
Gepubliceerd op 28-03-2018
Dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden. Art. 14e.1 Sr. Belaging en vernieling. Art. 285b en art. 350 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:537 m.b.t. de motiveringsverplichting betreffende de dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden. ’s Hofs arrest voldoet niet aan deze motiveringsverplichting. HR vernietigt om doelmatigheidsredenen het bevel tot dadelijke...

ECLI:NL:HR:2018:438 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/04686
Gepubliceerd op 28-03-2018
Medeplegen begunstiging door lijk te verslepen en in tapijt te wikkelen, art. 189.1.2 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2006:AX5766 m.b.t. strekking van strafbaarstelling van art. 189.1.2 Sr. Het Hof heeft vastgesteld dat verdachte, nadat A door misdrijf om het leven was gebracht, het lichaam van A heeft versleept en dat lichaam in een tapijt heeft gewikkeld, althans daarbij...

ECLI:NL:HR:2018:437 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/04407
Gepubliceerd op 28-03-2018
Rechtsbijstand door de voorkeursadvocaat. Bewijsuitsluiting. Art. 359a Sv. In ’s Hofs overwegingen ligt als diens oordeel besloten dat het in het middel bedoelde verweer inhield dat sprake is van een vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv en dat zulks tot bewijsuitsluiting dient te leiden. Reeds omdat uit niets blijkt dat bij de behandeling van de zaak door of namens verdachte iets is aangevoerd over ...

ECLI:NL:HR:2018:446 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/03309
Gepubliceerd op 28-03-2018
Medeplegen van valsheid in geschrift. Art. 225 Sr. HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316 m.b.t. art. 47 t/m 51 Sr en de voorwaarden die gelden voor medeplegen. T.a.v. de rol van verdachte m.b.t. tot dat valselijk opmaken heeft het Hof naar de kern genomen niet meer vastgesteld dan dat verdachte belanghebbende was bij het opmaken van de in de bewezenv...

ECLI:NL:HR:2018:450 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/02781
Gepubliceerd op 28-03-2018
Beklag, beslag ex art. 94a Sv. Gedoogde coffeeshops. Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:73. Falend middel over motivering ongegrondverklaring beklag. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/02779, 16/02780, 17/00709, 17/00713, 17/00714 en 17/00716.

ECLI:NL:HR:2018:449 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/02780
Gepubliceerd op 28-03-2018
Beklag, beslag ex art. 94a Sv. Gedoogde coffeeshops. Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:77. Falend middel over motivering ongegrondverklaring beklag. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/02779, 16/02781, 17/00709, 17/00713, 17/00714 en 17/00716.

ECLI:NL:HR:2018:448 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/02779
Gepubliceerd op 28-03-2018
Beklag, beslag ex art. 94a Sv. Gedoogde coffeeshops. Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:78. Falend middel over motivering ongegrondverklaring beklag. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/02780, 16/02781, 17/00709, 17/00713, 17/00714 en 17/00716.

ECLI:NL:HR:2018:434 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/02705
Gepubliceerd op 28-03-2018
Betekening inleidende dagvaarding. Datum verzending dagvaarding naar adres in Bulgarije is niet aangetekend op akte van uitreiking. Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel in zoverre terecht voorgesteld. HR doet de zaak zelf af en verklaart inleidende dagvaarding nietig. CAG: Akte van uitreiking vermeldt dat inleidende dagvaarding is uitgereikt aan de griffier omdat van verdachte...

ECLI:NL:HR:2018:433 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/02134
Gepubliceerd op 28-03-2018
Meerdaadse samenloop van zware mishandeling en openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen met zwaar lichamelijk letsel ten gevolge, waarbij het slachtoffer met veel kracht tegen het hoofd is geslagen waardoor het slachtoffer ten val kwam. Art. 141 en 302 Sr. Middelen m.b.t. opzet op zware mishandeling en noodweer. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:432 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/01948
Gepubliceerd op 28-03-2018
Medeplegen van poging tot gekwalificeerde diefstal (woninginbraak). Art. 310 en 311 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718, ECLI:NL:HR:2016:1316, m.b.t. afbakening tussen medeplegen en medeplichtigheid. Het Hof heeft bij zijn oordeel dat sprake was “van inwisselbare rollen en een taakverdeling en daarmee van medeplegen van een poging tot inbraak” i....

ECLI:NL:HR:2018:431 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/01048
Gepubliceerd op 28-03-2018
Beklag, beslag ex. art. 94 Sv op personenauto. Middelen over afwijzing aanhoudingsverzoek, het niet bevelen van het overleggen van nadere stukken c.q. het verrichten van nadere onderzoekshandelingen door het OM ex art. 23.1 Sv en motivering ongegrondverklaring van het beklag i.h.l.v. art. 33a.2.a Sr. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/01046.

ECLI:NL:HR:2018:430 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/01046
Gepubliceerd op 28-03-2018
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op personenauto onder klager. Middelen over afwijzing aanhoudingsverzoek en het niet bevelen van het overleggen van nadere stukken c.q. het verrichten van nadere onderzoekshandelingen door het OM ex art. 23.1 Sv. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/01048.

ECLI:NL:HR:2018:453 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/03076
Gepubliceerd op 27-03-2018
Zware mishandeling door opzettelijk hard in het gezicht te stompen. Art. 302 Sr. Voorwaardelijk opzet. Het Hof heeft vastgesteld dat verdachte aan het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht. Het Hof heeft blijkens de gebezigde b.m. vastgesteld dat verdachte het slachtoffer bij de keel heeft gegrepen, hem in een houdgreep heeft genomen en toen, met een zwaaiende beweging van zijn...

ECLI:NL:HR:2018:456 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/05899
Gepubliceerd op 27-03-2018
Onderzoek ter terechtzitting in het openbaar? In aanmerking genomen de inhoud van het p-v ttz. van 1 december 2015 (dat inhoudt dat het o.t.t.z. op die datum in het openbaar is geschied) ) en gelet op de inhoud van de o.g.v. art. 83 RO ingewonnen inlichtingen moet het ervoor worden gehouden dat als gevolg van een kennelijke misslag in het p-v ttz. in h.b. van 31 oktober 2016 is opgenomen dat ...

ECLI:NL:HR:2018:455 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/05510
Gepubliceerd op 27-03-2018
Gebondenheid gerecht na verwijzing aan eerdere beslissingen omtrent verzoeken tot horen getuigen en verrichten nader onderzoek van verwijzend gerecht bij toepassing van art. 62b RO. HR stelt voorop dat art. 46b en 62b RO verwijzing ter verdere behandeling van een zaak naar een andere Rb of een ander Hof mogelijk maken indien dat door de verwijzende Rb of het verwijzende Hof gewenst wordt geoord...

ECLI:NL:HR:2018:454 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/05383
Gepubliceerd op 27-03-2018
Poging zware mishandeling. Art. 302 Sr. Met hoge snelheid in tegengestelde rijrichting op een politieauto afrijden. Bewijsklacht opzet. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:440 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/05233
Gepubliceerd op 27-03-2018
Poging moord en opzettelijk ontploffing teweegbrengen door om 3 uur ’s nachts een handgranaat in de slaapkamer van de twee kamer woning van de ex-vriend van de vriendin van verdachte te gooien, terwijl deze die nacht op de bank in de woonkamer in slaap was gevallen, art. 289 en 157 Sr. 1. Voorwaardelijk opzet op dood? 2. Schriftuur b.p. Vordering b.p. deels n-o, onevenredige belasting strafgedi...

ECLI:NL:HR:2018:435 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/06025
Gepubliceerd op 27-03-2018
OM-cassatie. Causaliteit. Dood door schuld in de uitoefening van enig ambt of beroep, art. 307 Sr en art. 309 Sr. Koolmonoxidevergiftiging in Flevoland waardoor vader en zoon zijn overleden veroorzaakt door gebrekkige installatie cv-ketel? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO5061 m.b.t. de selectie en waarderingsvrijheid van de feitenrechter. Het Hof heeft de vraag of causa...

ECLI:NL:HR:2018:445 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/05292
Gepubliceerd op 27-03-2018
Medeplegen van kraken, art. 138a Sr. Kan een caravan op een terrein bij twee loodsen worden aangemerkt als een "gebouw" a.b.i. art. 138a.1 Sr? Onder ”gebouw” a.b.i. art. 138a.1 Sr moet worden verstaan een bouwwerk dat - in tegenstelling tot een ”woning” in de zin van dit artikel - niet is bestemd tot bewoning (vgl. m.b.t. art. 429sexies (oud) Sr NJ 2002/167, civiele kamer). Het Hof heeft vastge...

ECLI:NL:HR:2018:441 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/06026
Gepubliceerd op 27-03-2018
OM-cassatie. Causaliteit. Dood door schuld in de uitoefening van enig ambt of beroep, art. 307 Sr en art. 309 Sr. Koolmonoxidevergiftiging in Flevoland waardoor vader en zoon zijn overleden veroorzaakt door gebrekkige installatie cv-ketel? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO5061 m.b.t. de selectie en waarderingsvrijheid van de feitenrechter. Het Hof heeft de vraag of causa...

ECLI:NL:HR:2018:444 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/05312
Gepubliceerd op 27-03-2018
Medeplegen van kraken, art. 138a Sr. 1. Heeft verdachte, die zich in een ‘kraaiennest’ op het gebouw bevond, in een gebouw vertoefd a.b.i. art. 138a.1 Sr? 2. Uitleg "waarvan het gebruik door de rechthebbende is beëindigd" a.b.i. art. 138a.1 Sr bij opzegging gebruikersovereenkomst na voortgezet feitelijk gebruik. Ad 1. Art. 138a Sr strekt naar zijn bewoordingen tot het beschermen van de rechtheb...

ECLI:NL:HR:2018:442 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/05264
Gepubliceerd op 27-03-2018
Medeplegen van kraken, art. 138a Sr. 1. Uitleg "waarvan het gebruik door de rechthebbende is beëindigd" a.b.i. art. 138a.1 Sr bij opzegging gebruikersovereenkomst na voortgezet feitelijk gebruik. 2. Bewijsklachten ‘wederrechtelijk heeft vertoefd’ a.b.i. art. 138a.1 Sr. Ad 1. De opvatting dat van het beëindigen van het gebruik door de rechthebbende, a.b.i. art. 138a.1 Sr, eerst sprake is indien ...

ECLI:NL:HR:2018:439 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/05232
Gepubliceerd op 27-03-2018
Medeplegen van kraken, art. 138a Sr. 1. Heeft verdachte, die zich in een ‘kraaiennest’ op het gebouw bevond, in een gebouw vertoefd a.b.i. art. 138a.1 Sr? 2. Uitleg "waarvan het gebruik door de rechthebbende is beëindigd" a.b.i. art. 138a.1 Sr bij opzegging gebruikersovereenkomst na voortgezet feitelijk gebruik. Ad 1. Art. 138a Sr strekt naar zijn bewoordingen tot het beschermen van de rechtheb...

ECLI:NL:HR:2018:390 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/04518
Gepubliceerd op 21-03-2018
Diefstal van elektriciteit t.b.v. hennepkwekerij, art. 310 Sr. Uit de bewijsvoering kan niet z.m. worden afgeleid dat verdachte elektriciteit heeft "weggenomen”. Bestreden uitspraak is niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Volgt vernietiging en terugwijzing. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:3585.

ECLI:NL:HR:2018:393 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/03243
Gepubliceerd op 21-03-2018
Medeplegen van woninginbraken. Falende klacht over de motivering van het bewezenverklaarde medeplegen bij feit 2, over het betrekken van het zwijgen van verdachte bij de bewijsvoering t.a.v. feit 2 en over het bewijs dat verdachte betrokken was bij feit 3. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/03003 en 16/03004.

ECLI:NL:HR:2018:389 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/03234
Gepubliceerd op 21-03-2018
Profijtontneming. Geen beslissing op herhaald getuigenverzoek, art. 330 Sv. Het ttz. in h.b. herhaalde verzoek van de raadsman tot het horen van getuigen, is een verzoek a.b.i. in art. 315 jo. art. 328 Sv, dat ex art. 415 Sv ook van toepassing is in h.b. Ex art. 330 Sv dient de rechter op een dergelijk verzoek op straffe van nietigheid van het onderzoek te beslissen. Noch het p-v van de tz. in ...

ECLI:NL:HR:2018:388 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/03004
Gepubliceerd op 21-03-2018
(Gewoonte maken van) Opzetheling. Falende klachten over ontoereikende bewijsvoering en falende klacht over afwijzing (voorwaardelijk) getuigenverzoek. HR: art. 81.1. RO. Samenhang met 16/03003 en 16/03243.

ECLI:NL:HR:2018:387 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/03003
Gepubliceerd op 21-03-2018
Opzetheling. Falende klacht over het gebruiken van een als ongeloofwaardig aangemerkte verklaring van verdachte als bewijs en over het oordeel dat verdachte wetenschap i.d.z.v. art. 416 Sr heeft gehad. HR: art. 80a RO. Samenhang met 16/03004 en 16/03243.

ECLI:NL:HR:2018:386 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/02513
Gepubliceerd op 21-03-2018
OM-cassatie. Art. 197 Sr en Terugkeerrichtlijn. Hof heeft verdachte, die naar Albanië was uitgezet, vrijgesproken t.z.v. verblijf in NL na ongewenstverklaring. Jegens verdachte is o.g.v. art. 67.c Vw 2000 een beschikking tot ongewenstverklaring uitgevaardigd. Verdachtes bezwaar daartegen is bij beschikking gegrond verklaard. Gelijktijdig met die gegrondverklaring is aan verdachte ex art. 66a.7 ...

ECLI:NL:HR:2018:385 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/02469
Gepubliceerd op 21-03-2018
Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2018:384 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/02385
Gepubliceerd op 21-03-2018
Verduistering, art. 321 Sr. Falende middelen over de afwijking door het Hof van uos/359a-verweer m.b.t. het gebruik voor het bewijs van verklaringen van anoniem gebleven personen en de motivering van de verwerping daarvan. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:383 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/02377
Gepubliceerd op 21-03-2018
Profijtontneming. Draagkracht, art. 36e.5 Sv. Falende klacht over de verwerping door het hof van het in h.b. gevoerde verweer strekkende tot matiging van de betalingsverplichting. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/02376

ECLI:NL:HR:2018:382 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/02376
Gepubliceerd op 21-03-2018
Opzettelijk een stoornis in de gang of werking van een elektriciteitswerk veroorzaken terwijl daardoor verhindering of bemoeilijking van stroomlevering ten algemenen nutte ontstaat, art. 161bis Sr. Klacht over de kwalificatie van het bewezenverklaarde. In aanmerking genomen dat niet is tenlastegelegd noch bewezenverklaard dat verdachte "opzettelijk" heeft gehandeld – zoals wordt vereist in art....

ECLI:NL:HR:2018:381 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/02201
Gepubliceerd op 21-03-2018
Opzettelijk handelen i.s.m. een in art. 3.B Opiumwet gegeven verbod, terwijl het feit betrekking heeft op een grote hoeveelheid van de middelen, art. 3 jo. 11.5 Opiumwet. Het middel behelst de klacht dat het bestanddeel "een grote hoeveelheid van de middelen" niet is tenlastegelegd en bewezenverklaard. Het Hof heeft klaarblijkelijk de tll. aldus verstaan dat daarin de in art. 11.5 Opiumwet geno...

ECLI:NL:HR:2018:378 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/02155
Gepubliceerd op 21-03-2018
Deelneming aan organisatie, bestaande uit natuurlijke personen en rechtspersonen, die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Art. 140.1 Sr. Uitleg bestanddeel “organisatie”. Voor bewezenverklaring van 'een organisatie' a.b.i. art. 140 Sr is vereist dat sprake is van een samenwerkingsverband, met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen de verdachte en tenminste één andere persoon (vgl...

ECLI:NL:HR:2018:377 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/01942
Gepubliceerd op 21-03-2018
Wederspannigheid, art. 180 Sr. Falende klachten over het overnemen van de inhoud van de b.m. uit vonnis Pr, terwijl de inhoud van die b.m. niet is opgenomen in het arrest van het Hof, de bewezenverklaring en de strafmotivering. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:376 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/01541
Gepubliceerd op 21-03-2018
Falende klacht over de afwijzing door het Hof van aanhoudingsverzoek door niet-gemachtigd raadsman. Verdachte is zonder opgave van redenen niet ttz. in h.b. verschenen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:375 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/01502
Gepubliceerd op 21-03-2018
Afwijzing herhaald aanhoudingsverzoek raadsman op de grond dat hij niet weet waarom verdachte niet ttz. aanwezig is. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1999:ZD1314 m.b.t. de beslissing op een aanhoudingsverzoek en de daarbij te maken belangenafweging. Hof heeft het verzoek tot aanhouding van het onderzoek ttz. afgewezen op de grond dat niet aannemelijk is geworden dat verdachte b...

ECLI:NL:HR:2018:374 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/01483
Gepubliceerd op 21-03-2018
Aftrek a.b.i. art. 27 Sr bij een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:462 (civiele kamer) inhoudende dat bevel tot aftrek voorarrest ook ziet op het ten uitvoer te leggen voorwaardelijke gedeelte van de opgelegde gevangenisstraf. Hof heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee weken voorwaardelijk, met een proeftijd van ...

ECLI:NL:HR:2018:373 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/01012
Gepubliceerd op 21-03-2018
Strafmotivering, verwijzing naar niet tenlastegelegde feiten. Kon Hof bij strafoplegging betrekken dat verdachte ook na bewezenverklaard feit “geen schoon strafblad heeft gehouden”? HR herhaalt ECLI:NL:HR:2017:2391 m.b.t. het betrekken van niet tenlastegelegd feit bij de strafoplegging. Uit 's Hofs verwijzing naar de omstandigheid "dat verdachte ook na dit feit geen schoon strafblad heeft gehou...

ECLI:NL:HR:2018:371 Hoge Raad, 20-03-2018, 15/05745
Gepubliceerd op 21-03-2018
Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, art. 300.2 Sr. Uos over de betrouwbaarheid van verklaringen van aangever en drie getuigen. Het Hof is in zijn arrest van dit uos afgeweken door het onder 1 bewezenverklaarde te doen steunen op o.m. deze verklaringen, maar heeft i.s.m. art. 359.2 Sv niet i.h.b. de redenen opgegeven die daartoe hebben geleid, terwijl die redenen ook niet in vo...

ECLI:NL:HR:2018:370 Hoge Raad, 20-03-2018, 15/05029
Gepubliceerd op 21-03-2018
Diefstal van auto en autosleutel d.m.v. valse sleutel, art. 310 jo. 311.1.5 Sr. Staat toestemming van feitelijke eigenaar en/of van degene op wiens naam de auto stond tot wegnemen daarvan in de weg aan “oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening”? ’s Hofs oordeel dat verdachte met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening de autosleutel en de personenauto heeft weggenomen, geeft niet blijk v...

ECLI:NL:HR:2018:369 Hoge Raad, 20-03-2018, 15/04965
Gepubliceerd op 21-03-2018
Profijtontneming. Falende klacht over het oordeel van het Hof t.a.v. het aantal geslaagde oogsten in een hennepkwekerij. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:399 Hoge Raad, 20-03-2018, 17/03384
Gepubliceerd op 20-03-2018
Antilliaanse uitlevering. Falende klacht dat het Hof heeft verzuimd te motiveren dat aan de verdragseis van art. 9.3.b Uitleveringsverdrag NL-VS is voldaan. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:398 Hoge Raad, 20-03-2018, 17/02125
Gepubliceerd op 20-03-2018
Uitlevering t.b.v. de tul van een door de Albanese rechter opgelegde vrijheidsstraf. Falende klacht over de motivering van het oordeel van de Rb. dat de verzekering die Albanië heeft gegeven voldoende wordt geacht om de opgeëiste persoon het recht te waarborgen op een nieuw proces waarin de rechten van de verdediging worden gegarandeerd. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:397 Hoge Raad, 20-03-2018, 17/00483
Gepubliceerd op 20-03-2018
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op personenauto. Rb gelast teruggave auto inclusief gestolen onderdelen. HR herhaalt de toe te passen maatstaf voor de beoordeling van een klaagschrift gericht tegen een ex art. 94 Sv gelegd beslag. Oordeel Rb dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de later oordelende rechter de personenauto (in zijn geheel) aan het verkeer onttrokken dan wel verbeurd z...

ECLI:NL:HR:2018:392 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/01192
Gepubliceerd op 20-03-2018
Jeugdzaak. Belaging door pizza’s te bestellen op naam van A en valse (seks)advertenties te plaatsen o.v.v. contactgegevens A, art. 285b Sr. Bewijsklacht m.b.t. het stelselmatig inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van A. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:BZ3626 m.b.t. de in aanmerking te nemen factoren bij de beoordeling of sprake is van belaging a.b.i. art. 285b Sr...

ECLI:NL:HR:2018:396 Hoge Raad, 20-03-2018, 17/00072
Gepubliceerd op 20-03-2018
Jeugdzaak. (Poging tot) gekwalificeerde diefstal. 1. Onjuiste kwalificatie. Art. 77gg.1 Sr. 2. Motivering bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden en uit te oefenen toezicht, art. 77za.1 Sr. Ad 1. Het Hof heeft bewezenverklaard feit ten onrechte gekwalificeerd als voltooide gekwalificeerde diefstal aangezien het bewezenverklaarde poging tot gekwalificeerde diefstal oplevert. H...

ECLI:NL:HR:2018:395 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/05885
Gepubliceerd op 20-03-2018
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen A en B. N-o verklaard klaagschrift op de grond dat klaagschrift niet is ingediend binnen twee jaren na inbeslagneming. Vervolgde zaak a.b.i. art. 552a.3 Sv? In cassatie wordt niet geklaagd over het oordeel Rb dat "niet gebleken is van andere f&o dan die waarop het eerdere klaagschrift was gebaseerd welke bij beslissin...

ECLI:NL:HR:2018:394 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/05436
Gepubliceerd op 20-03-2018
Diefstal met braak, art. 311.1.5 Sr. Geldigheid dagvaarding. Bestanddeel ‘goederen’ in de tll. niet nader omschreven. Het Hof heeft geoordeeld dat de tll., ook wat betreft het in het verweer bedoelde onderdeel 'goederen', voldoende duidelijk en feitelijk omschreven is. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat oordeel van het Hof, dat daarbij de inhoud van het dossier h...

ECLI:NL:HR:2018:391 Hoge Raad, 20-03-2018, 17/00652
Gepubliceerd op 20-03-2018
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 17/02211.

ECLI:NL:HR:2018:367 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/02085
Gepubliceerd op 20-03-2018
Tanken zonder te betalen diefstal? HR wijdt algemene beschouwingen aan de afbakening tussen de vermogensdelicten diefstal (art. 310 Sr), verduistering (art. 321 Sr), oplichting (art. 326 Sr) en flessentrekkerij (art. 326a Sr) als het gaat om tanken zonder te betalen. De enkele omstandigheid dat betrokkene brandstof heeft getankt zonder te betalen, is niet z.m. toereikend voor de conclusie dat z...

ECLI:NL:HR:2018:380 Hoge Raad, 20-03-2018, 17/02211
Gepubliceerd op 20-03-2018
Medeplegen van poging tot gekwalificeerde doodslag (meermalen gepleegd) door bij gewapende woningoverval tijdens vlucht op twee politieagenten te schieten, art. 288 Sr. Bewijs bijkomend oogmerk. HR: art. 81.1 RO. CAG: Hof heeft bewezenverklaring bijkomend oogmerk toereikend gemotiveerd door te overwegen dat het, gelet op het feit dat overvallers rekening hielden met aanwezigheid van gewapende b...

ECLI:NL:HR:2018:379 Hoge Raad, 20-03-2018, 17/01541
Gepubliceerd op 20-03-2018
Overval op een tankstation in Borne, waarbij verdachte en medeverdachte als Zwarte Piet waren verkleed (‘Zwarte Piet’-overval). Falende middelen over het oordeel van het Hof dat verdachte als medeplichtige aan de overval kan worden aangemerkt en de toewijzing door het Hof van de vorderingen van b.p. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:368 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/03113
Gepubliceerd op 20-03-2018
Recht op rechtsbijstand bij politieverhoor voor niet-aangehouden verdachte. Art. 27c.2, art. 27c.5 en art. 359a Sv. Op grond van art. 27c.2 Sv dient de niet-aangehouden verdachte voorafgaand aan zijn eerste verhoor mededeling te worden gedaan van het, in art. 28.1 Sv gewaarborgde, recht om zich te doen bijstaan door een raadsman. Indien dat voorschrift niet is nageleefd, levert dat in beginsel ...

ECLI:NL:HR:2018:372 Hoge Raad, 20-03-2018, 17/02855
Gepubliceerd op 20-03-2018
Poging tot moord en bedreiging (meermalen gepleegd). 1. Laatste woord. 2. Gedeeltelijke vernietiging en bevestiging van de opgelegde straf, art. 423 lid 1 en 3 Sv. Ad 1. Uit het p-v van de tz. blijkt dat verdachte het recht is gelaten het laatst te spreken. Noch uit het p-v, noch uit hetgeen in cassatie is aangevoerd, volgt dat verdachte hiervan geen gebruik heeft kunnen maken. De omstandighei...

ECLI:NL:HR:2018:340 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/05307
Gepubliceerd op 14-03-2018
Openlijke geweldpleging, art. 141.1 Sr. Noodweerexces. HR herhaalt vooropstelling uit ECLI:NL:HR:2016:456. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat de mogelijk eerdere noodweersituatie in elk geval ten einde was op het moment dat verdachte wegliep en na enkele ogenblikken terugkeerde naar de vechtpartij en dat verdachte reeds daarom t.a.v. de toen door hem gepleegde geweldshandelingen geen beroep...

ECLI:NL:HR:2018:341 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/05326
Gepubliceerd op 14-03-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit aanwezig hebben van hennep. Slagende klacht m.b.t. ontneming w.v.v. uit een feit waarvan betrokkene is vrijgesproken. Hof heeft vaststelling w.v.v. gebaseerd op “andere strafbare feiten” a.b.i. art. 36e.2 Sr maar daarbij kennelijk het oog gehad op “soortgelijke feiten” a.b.i. art. 36e.2 (oud) Sr. Betrokkene is in de hoofdzaak vrijgesproken van o.m. telen van hennepp...

ECLI:NL:HR:2018:339 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/06213
Gepubliceerd op 14-03-2018
Poging tot gekwalificeerde doodslag, diefstal en diefstal d.m.v. valse sleutel. Middelen over 1. opzet op levensberoving; 2. Vrijwillige terugtred en 3. Verzuim te reageren op uos m.b.t. betrouwbaarheid verklaring van aangever. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:338 Hoge Raad, 13-03-2018, 17/04905
Gepubliceerd op 13-03-2018
Beklag, klaagschrift advocaat. Ontvankelijkheid cassatieberoep gericht tegen fictieve beschikking Rb. Tegen het uitblijven van een beschikking staat geen beroep in cassatie open, zodat betrokkene niet in het ingestelde beroep kan worden ontvangen.

ECLI:NL:HR:2018:337 Hoge Raad, 13-03-2018, 17/04354
Gepubliceerd op 13-03-2018
Doodslag te Rotterdam door in auto zittende man in zijn rug en borst te schieten. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2018:336 Hoge Raad, 13-03-2018, 17/03753
Gepubliceerd op 13-03-2018
Kofferbakmoord in Waalre/Valkenswaard. Doodslag en medeplegen van het verbergen van een lijk. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2018:335 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/03192
Gepubliceerd op 13-03-2018
Verkrachting (meermalen gepleegd), afpersing pinpas en verduistering telefoon. 1. Uos betrouwbaarheid verklaringen aangeefster. 2. Bewijsklachten verkrachting, afpersing en verduistering. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2018:333 Hoge Raad, 13-03-2018, 15/02610
Gepubliceerd op 13-03-2018
Aanwezig hebben, telen en vervoeren van hennep en diefstal elektriciteit. 1. Verwijzing getuigenverhoor naar Rh-C. 2. Afwijzing verzoek tot horen verbalisanten als getuigen. 3. Verwerping beroep op bewijsuitsluiting. 4. Uos enkelvoudige fotoconfrontatie. 5. Alternatief scenario. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/02057 P.

ECLI:NL:HR:2018:334 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/02057
Gepubliceerd op 13-03-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. 1. Vermelding inhoud b.m. waarop opbrengst per kilogram hennep is gebaseerd. 2. Uos aantal oogsten. HR: art. 81.1 RO. CAG t.a.v. ontvankelijkheid cassatieberoep: Schriftelijke volmacht aan griffier houdt voldoende duidelijk in dat deze ook is gericht op het doen instellen van cassatieberoep in ontnemingszaak. Omstandigheid dat cassatie-akte te laat is o...

ECLI:NL:HR:2018:328 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/04228
Gepubliceerd op 13-03-2018
Voorbereidingshandelingen hennepteelt, art. 11a Opiumwet. Uitleg bestanddeel “bestemd zijn tot”. Blijkens de wetsgeschiedenis is voor een bewezenverklaring van de bestemming a.b.i. art. 11a Opiumwet vereist dat de gedragingen strekken tot voorbereiding of vergemakkelijking van hennepteelt, waarbij het uiteindelijke doel ten behoeve waarvan de handeling wordt verricht van belang is. Gelet daarop...

ECLI:NL:HR:2018:332 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/01927
Gepubliceerd op 13-03-2018
Uitvoer cocaïne en hasj naar Groot-Brittannië. Afwijzing getuigenverzoek. Verzoek is gedaan na ontvangst uitgewerkt vonnis, dat pas beschikbaar is gekomen na verstrijken termijn voor indienen appelschriftuur. Toepasselijke maatstaf? HR: art. 81.1 RO. CAG: Hof heeft kennelijk o.g.v. art. 418.3 Sv noodzaakcriterium toepasselijk verklaard en afwijzing van het verzoek gebaseerd op de grond dat verd...

ECLI:NL:HR:2018:323 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/01928
Gepubliceerd op 13-03-2018
Witwassen (meermalen gepleegd), art. 420bis.1.b Sr. Bewijsklachten m.b.t. “uit enig misdrijf afkomstig” en opzet. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/01927.

ECLI:NL:HR:2018:318 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/01362
Gepubliceerd op 13-03-2018
Medeplegen opzettelijk aanwezig hebben heroïne en cocaïne. Kunnen medeplegen en opzet op aanwezig hebben verdovende middelen uit bewijsvoering worden afgeleid? ’s Hofs oordeel dat er sprake is geweest van een "gezamenlijke machtsuitoefening over de (later) aangetroffen verdovende middelen" omdat A, B en verdachte zeer vroeg in de ochtend "gezamenlijk" met de harddrugs zijn aangekomen in de woni...

ECLI:NL:HR:2018:320 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/01775
Gepubliceerd op 13-03-2018
Strafmotivering. Toepassing LOVS-oriëntatiepunten inzake fraude en uitleg “benadelingsbedrag”. Hof heeft verdachte t.z.v. gewoontewitwassen en voorhanden hebben vuurwapen veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:114 m.b.t. de beperkte toetsing van oriëntatiepunten in cassatie. Hof heeft in zijn bewijsoverwegingen geoordeeld...

ECLI:NL:HR:2018:317 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/01852
Gepubliceerd op 13-03-2018
Eendaadse samenloop van poging tot uitlokking en voorbereiding van medeplegen van zware mishandeling met voorbedachte raad van ex-vriendin door injectie met combinatie van insuline en cocaïne. 1. Niet beslist op bewijsverweer. 2. Toepassing art. 55.1 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:326 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/02004
Gepubliceerd op 13-03-2018
Ontucht met 9-jarig meisje, art. 244 Sr. Bij appelschriftuur gedaan verzoek om minderjarige aangeefster als getuige te horen afgewezen o.g.v. gevaar voor gezondheid of welzijn van getuige, art. 288.1.b Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BL9001 en EHRM nr. 54789/00 (Bocos Cuesta) m.b.t. het afzien van het ondervragen van getuige indien het gegronde vermoeden bestaat dat g...

ECLI:NL:HR:2018:330 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/03369
Gepubliceerd op 13-03-2018
Aanhoudingsverzoek raadsvrouwe op de grond dat zij verhinderd is wegens andere zaak voorafgaand aan tz. per e-mail gedaan en afgewezen. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2005:AT5663 inhoudende dat de uiteindelijke beslissing op een aanhoudingsverzoek ttz. dient te worden genomen en in het p-v van die tz. dient te worden vastgelegd. P-v van de tz. in h.b. houdt niet in een uitdru...

ECLI:NL:HR:2018:331 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/03511
Gepubliceerd op 13-03-2018
Smaadschrift via Facebook, art. 261.2 Sr. 1. “verspreiding van een geschrift en/of afbeelding” en 2. telastelegging van een “bepaald feit”. Ad 1. Uit de b.m. blijkt dat de inhoud van een op een website geplaatst bericht van verdachte afkomstig is, dat verdachte een hyperlink naar dat bericht op haar Facebookpagina heeft gedeeld en dat zij daarbij anderen heeft verzocht het bericht verder te de...

ECLI:NL:HR:2018:327 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/02246
Gepubliceerd op 13-03-2018
Antilliaanse zaak. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 435a en 435b SrNA) en deelneming aan misdadige organisatie. Kunnen baren en broodjes goud, die vanuit Venezuela illegaal zijn geëxporteerd naar Aruba en Curaçao, worden aangemerkt als uit enig misdrijf afkomstig? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3046 inhoudende dat voorwerpen in beginsel slechts kunnen worden aangemerkt...

ECLI:NL:HR:2018:329 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/03475
Gepubliceerd op 13-03-2018
Antilliaanse zaak. Medeplegen gewoontewitwassen en feitelijke leiding geven aan gewoontewitwassen gepleegd door rechtspersoon, art. 435a en 435b SrNA. Kunnen baren en broodjes goud, die vanuit Venezuela illegaal zijn geëxporteerd naar Aruba en Curaçao, worden aangemerkt als uit enig misdrijf afkomstig? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3046 inhoudende dat voorwerpen in begi...

ECLI:NL:HR:2018:319 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/01070
Gepubliceerd op 13-03-2018
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedragen en auto. Is klaagschrift dat 22 jaar na inbeslagneming van voorwerpen is ingediend zo spoedig mogelijk ingediend a.b.i. art. 552a.3 Sv? Rb heeft vastgesteld dat in 1992 i.h.k.v. een gvo een doorzoeking ter inbeslagneming is verricht in de woning van klager alsmede in een safeloket in een bankgebouw, dat daarbij beslag is gelegd op geldbedragen en een...

ECLI:NL:HR:2018:324 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/05139
Gepubliceerd op 13-03-2018
Kofferbak- en rioolputmoord. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:2886. Opzet op medeplichtigheid aan moord? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:325 Hoge Raad, 13-03-2018, 17/01456
Gepubliceerd op 13-03-2018
Moord op kickbokser in Veghel. 1. Hervatting van het onderzoek ttz. in gewijzigde samenstelling; 2. Afwijzing verzoek tot inzicht in tapgesprekken; 3. Schending art. 422.2 Sv door niet te beraadslagen n.a.v. onderzoek ttz. in e.a.; en 4. Uit p-v tz. blijkt niet dat AG zijn vordering heeft voorgelezen. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2018:322 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/02028
Gepubliceerd op 13-03-2018
Opzettelijk uitlokken van openbaar maken beledigende uitlatingen wegens ras (meermalen gepleegd) door een voor een ieder toegankelijke internetsite te beginnen en daar anderen uit te nodigen al hun racistische opvattingen en uitlatingen de vrije loop te laten, art. 137e.1.1 Sr. Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:321 Hoge Raad, 13-03-2018, 17/01428
Gepubliceerd op 13-03-2018
Venrayse moordzaak waarbij daders “hennep-rip” in 2006 d.m.v. nekschot om het leven zijn gebracht. Tweemaal medeplegen doodslag en medeplegen verbergen van een lijk met het oogmerk om het feit en de oorzaak van het overlijden te verhullen. Is het recht tot strafvordering t.a.v. het verbergen van een lijk a.b.i. art. 151 Sr verjaard? Het oordeel van het Hof dat ‘verbergen’ a.b.i. art. 151 Sr ook...

ECLI:NL:HR:2018:307 Hoge Raad, 06-03-2018, 17/00831
Gepubliceerd op 07-03-2018
Vlaardingse moskeemoord. Uitlokken van moord door zijn (ex-)partner een persoon te laten doodschieten bij een moskee in Vlaardingen. Art. 289 Sr. Falende klachten m.b.t. bedreiging (ex-)partner en begrijpelijkheid overwegingen Hof m.b.t. betrouwbaarheid getuigenverklaring. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:306 Hoge Raad, 06-03-2018, 16/06130
Gepubliceerd op 07-03-2018
Medeplegen voorbereidingshandelingen invoer cocaïne, art. 10a Opiumwet. Strafmotivering. Moet bij strafoplegging ex art. 63 Sr rekening worden gehouden met eerdere Deense veroordeling, die o.b.v. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties in Nederland ten uitvoer wordt gelegd? Het staat de rechter vrij een eerdere, in een andere lidstaat van de...

ECLI:NL:HR:2018:305 Hoge Raad, 06-03-2018, 16/04989
Gepubliceerd op 07-03-2018
Bedreiging (meermalen gepleegd) en groepsbelediging (meermalen gepleegd) van anderen dan b.p. door verdachte uit naam van b.p. Rechtstreeks verband tussen bewezenverklaarde feiten en schade? Middel b.p. over oordeel Hof dat b.p. gedeeltelijk n-o is in haar vordering. Hof heeft, door te overwegen dat b.p. in zoverre niet in haar vordering kan worden ontvangen en dat zij haar vordering slechts bi...

ECLI:NL:HR:2018:304 Hoge Raad, 06-03-2018, 16/03906
Gepubliceerd op 07-03-2018
Medeplichtigheid aan gekwalificeerde doodslag, art. 287 en 288 Sr. Voor medeplichtigheid vereist opzet en eis van voldoende verband tussen beoogd en gepleegd delict in context van ripdeal. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2011:BO4471 m.b.t. situatie waarin (voorwaardelijk) opzet van medeplichtige niet (volledig) is gericht op het gronddelict en eis dat misdrijf waarop het opze...

ECLI:NL:HR:2018:308 Hoge Raad, 06-03-2018, 16/01952
Gepubliceerd op 07-03-2018
Economische zaak. Onder zich hebben van (producten van) dieren behorende tot beschermde inheemse diersoort, te weten 2 (dode) konijnen, art. 13.1.a Flora- en faunawet (oud). Grondslagverlating door verbeterde lezing tll.? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BD3662 inhoudende dat rechter misslagen in tll. kan verbeteren, mits verdachte daardoor in zijn verdediging niet wordt g...

ECLI:NL:HR:1996:ZD0220 Hoge Raad, 16-09-1996, 102.576
Gepubliceerd op 26-02-2018
Het oordeel van het hof dat de zaak in hoger beroep moet worden berecht met inachtneming van het eerdere tussenarrest — in casu inzake verwerping van het beroep op niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie — is onjuist.

ECLI:NL:HR:2018:289 Hoge Raad, 23-02-2018, 17/04525
Gepubliceerd op 23-02-2018
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Poolse nationaliteit) naar Oekraïne t.z.v. drugsdelicten. Bevoegdheidstoedeling aan uitleveringsrechter en Minister. 1. Beroep op dreigende schending art. 19.2 Handvest grondrechten EU op de grond dat opgeëiste persoon bij uitlevering aan Oekraïne reëel gevaar loopt onmenselijk of vernederend te worden behandeld. 2. Verzoek tot aanhouding behandeling ui...

ECLI:NL:HR:2018:259 Hoge Raad, 13-02-2018, 16/04271
Gepubliceerd op 22-02-2018
Wetenschap dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Middel slaagt op de in de CAG vermelde gronden. CAG: Verdachte is als bestuurder van motorrijtuig opgetreden op een moment dat aan hem afgegeven rijbewijs ongeldig was verklaard. Dat verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard, vloeit uit gebezigde b.m. niet voort. Enkele omstandigheid dat verdachte reeds (meermale...

ECLI:NL:HR:2018:253 Hoge Raad, 20-02-2018, 17/00484
Gepubliceerd op 21-02-2018
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv onder vriend van klaagster op personenauto die volgens klaagster haar in eigendom toebehoort. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:19 m.b.t. toepasselijke maatstaf. In oordeel Rb ligt besloten dat klaagster redelijkerwijs als rechthebbende van auto kan worden aangemerkt. Oordeel Rb dat het belang van strafvordering niet meer kan verlan...

ECLI:NL:HR:2018:252 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/03961
Gepubliceerd op 21-02-2018
Valsheid in geschrift, oplichting en witwassen. Bewijsklachten Promis-werkwijze. Op gronden vermeld in de CAG is de bewijsmotivering van het door het Hof in zoverre bevestigde vonnis van Rb, ook bezien in samenhang met hetgeen het Hof in aanvulling op het vonnis en in antwoord op een verweer heeft overwogen, ontoereikend. CAG: De bewijsoverwegingen bevatten de redengevende f&o waarop ‘s Hofs oo...

ECLI:NL:HR:2018:251 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/03422
Gepubliceerd op 21-02-2018
1. Aanhoudingsverzoek op de grond dat verdachte zich heeft vergist in zittingsdatum. 2. Oplichting door anderen te bewegen tot betaling geldbedrag (feit 4) en afgifte auto (feit 9), art. 326 Sr. Samenweefsel van verdichtsels? Ad 1. Hof heeft het verzoek afgewezen op de grond dat niet aannemelijk is dat verdachte zich in de zittingsdatum heeft vergist en aldus geoordeeld dat de aan het verzoek ...

ECLI:NL:HR:2018:250 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/02702
Gepubliceerd op 21-02-2018
Art. 14c.2 sub 4 Sr. Kennelijk bij vergissing heeft het Hof verzuimd aan de in de bijzondere voorwaarde omschreven verplichting tot storting van een geldbedrag op de rekening van het Schadefonds geweldsmisdrijven de voorwaarde te verbinden dat dit geschiedt "binnen veertien dagen nadat de uitspraak vatbaar is voor tenuitvoerlegging". HR verbetert bijzondere voorwaarde.

ECLI:NL:HR:2018:247 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/02483
Gepubliceerd op 21-02-2018
Witwassen, contant geldbedrag van € 44.000,- aangetroffen bij douanecontrole op Schiphol. Verwerping verweer strekkende tot bewijsuitsluiting van verklaring verdachte t.g.v. niet verlenen cautie. Verhoor a.b.i. art. 29.2 Sv? HR herhaalt ECLI:NL:HR:2013:BY5706 inhoudende dat het i.s.m. art. 29.2 Sv voorafgaand aan een verhoor van verdachte in het voorbereidend onderzoek t.z.v. een tlgd. feit nie...

ECLI:NL:HR:2018:245 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/01660
Gepubliceerd op 21-02-2018
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, art. 285 Sr. Verdachte zegt tegen politieambtenaren: "Ik ga jullie namen doorgeven aan de criminele onderwereld en dan zijn jullie niet meer veilig. Die komen jullie dan wel opzoeken." HR herhaalt ECLI:NL:HR:2005:AT3659 m.b.t. eis dat bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is geschied dat bij betrokkene in redelijkheid ...

ECLI:NL:HR:2018:224 Hoge Raad, 20-02-2018, 15/03607
Gepubliceerd op 21-02-2018
Art. 197 Sr. Verblijf in NL na ongewenstverklaring. Falende klacht inhoudende dat de duur van de ongewenstverklaring van verdachte de in art. 11.2 Terugkeerrichtlijn opgenomen maximale duur van een inreisverbod heeft overschreden. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 14/05518.

ECLI:NL:HR:2018:223 Hoge Raad, 20-02-2018, 14/05518
Gepubliceerd op 21-02-2018
Art. 197 Sr. Verblijf in NL na ongewenstverklaring. Falende klacht inhoudende dat de duur van de ongewenstverklaring van verdachte de in art. 11.2 Terugkeerrichtlijn opgenomen maximale duur van een inreisverbod heeft overschreden. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 15/03607.

ECLI:NL:HR:2018:249 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/02354
Gepubliceerd op 20-02-2018
Antilliaanse zaak. Intrekking cassatieberoep. Het beroep is ingetrokken voordat CAG is genomen. Door een administratieve vergissing is CAG toch genomen. HR verstaat bij arrest dat het beroep is ingetrokken. Samenhang met 16/04417 A (niet gepubliceerd, geen middelen ingediend).

ECLI:NL:HR:2018:248 Hoge Raad, 20-02-2018, 15/03546
Gepubliceerd op 20-02-2018
Overval op bezorger van eetgelegenheid. Medeplichtigheid aan poging tot afpersing en/of diefstal met geweld in vereniging, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft. Voor medeplichtigheid vereist opzet. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2008:BC0780, ECLI:NL:HR:2011:BO4471 en ECLI:NL:HR:2018:67, o.m. inhoudende dat opzet medeplichtige niet gericht behoeft te zijn op de precieze wijze waarop het gronddelic...

ECLI:NL:HR:2018:246 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/04717
Gepubliceerd op 20-02-2018
Verduistering door als penningmeester van voetbalclub verduisterde geldbedragen over te boeken naar eigen rekening, art. 321 Sr. Anders dan door misdrijf onder zich hebben. Bestanddeel moet aldus worden uitgelegd dat niet enig door verdachte begaan misdrijf ertoe heeft geleid dat hij het desbetreffende goed onder zich heeft gekregen (vgl. ECLI:NL:HR:2001:AD4573). Hof heeft vastgesteld dat verda...

ECLI:NL:HR:2018:244 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/02238
Gepubliceerd op 20-02-2018
Mishandeling, art. 300.1 Sr. Motiveringsplicht t.a.v. gebruik voor het bewijs van een schriftelijk bescheid houdende de verklaring van een persoon wiens identiteit niet blijkt, art. 344a.3 Sv en 360 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1999:ZD1460 m.b.t. motiveringsplicht rechter. Hof heeft t.a.v. een als b.m. gebezigd p-v van politie vastgesteld dat daarin o.m. een verklaring ...

ECLI:NL:HR:2018:230 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/06258
Gepubliceerd op 20-02-2018
Mishandeling. Falend beroep op noodweer. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2018:229 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/05857
Gepubliceerd op 20-02-2018
Dwang, art. 284 Sr. Verdachte is als activiteitenbegeleider met een vijfjarig meisje naar een wc gegaan, heeft de deur op slot gedaan, de ogen van het meisje afgedekt met een voorwerp en vervolgens een voorwerp in haar mond gestopt. Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:859. Falende middelen m.b.t. unus testis (art. 342.2 Sv) en door een feitelijkheid dwingen iets te dulden a.b.i. art. 284 Sr. HR: art. 81...

ECLI:NL:HR:2018:243 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/01021
Gepubliceerd op 20-02-2018
Art. 197 Sr. Verblijf in NL na ongewenstverklaring. Falende klacht inhoudende dat de duur van de ongewenstverklaring van verdachte de in art. 11.2 Terugkeerrichtlijn opgenomen maximale duur van een inreisverbod heeft overschreden. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:242 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/00919
Gepubliceerd op 20-02-2018
Art. 197 Sr en Terugkeerrichtlijn. Hof heeft verdachte, die zich in vreemdelingenbewaring bevond, wegens verblijf in NL na ongewenstverklaring veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:BY3151 en ECLI:NL:HR:2015:1143 m.b.t. doorlopen stappen van de terugkeerprocedure i.g.v. oplegging onvoorwaardelijke gevangenis...

ECLI:NL:HR:2018:228 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/00313
Gepubliceerd op 20-02-2018
Opzetheling, art. 416 Sr. HR herhaalt ECLI:NL:HR:1996:ZD0413 m.b.t. gebruik voor het bewijs van kennelijk leugenachtige verklaring van verdachte. Hof heeft klaarblijkelijk geoordeeld dat de als b.m. gebruikte verklaring van verdachte kennelijk leugenachtig is en bedoeld om de waarheid te bemantelen dat verdachte t.t.v. het voorhanden krijgen van de laptop wist dat deze van misdrijf afkomstig wa...

ECLI:NL:HR:2018:227 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/00270
Gepubliceerd op 20-02-2018
Beklag, beslag ex art. 94 Sv. Middelen over ontbrekend p-v raadkamerbehandeling die heeft geleid tot tussenbeschikking; oordeel Rb dat niet is gebleken van strijd met fundamentele beginselen van strafprocesrecht en door Rb gehanteerde maatstaf. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2018:226 Hoge Raad, 20-02-2018, 15/05754
Gepubliceerd op 20-02-2018
Art. 197 Sr en Terugkeerrichtlijn. Hof heeft verdachte wegens verblijf in NL na ongewenstverklaring veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. ’s Hofs kennelijke oordeel dat de stappen van de terugkeerprocedure doorlopen waren zodat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf kon worden opgelegd, is niet z.m. begrijpelijk, in aanmerking genomen dat het Hof niet is ingegaa...

ECLI:NL:HR:2018:225 Hoge Raad, 20-02-2018, 15/05752
Gepubliceerd op 20-02-2018
Art. 197 Sr en Terugkeerrichtlijn. Hof heeft verdachte o.m. wegens verblijf in NL na ongewenstverklaring veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. ’s Hofs kennelijke oordeel dat de stappen van de terugkeerprocedure doorlopen waren zodat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf kon worden opgelegd, is niet z.m. begrijpelijk, in aanmerking genomen dat het Hof niet is in...

ECLI:NL:HR:2018:239 Hoge Raad, 20-02-2018, 15/04389
Gepubliceerd op 20-02-2018
Witwassen, meermalen gepleegd. Verdachte heeft sieraden en munten voorhanden gehad en bij een juwelier omgezet in geldbedragen. Falende bewijsklachten m.b.t. wetenschap verdachte dat de sieraden en munten afkomstig zijn uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 15/04386.

ECLI:NL:HR:2018:238 Hoge Raad, 20-02-2018, 15/04386
Gepubliceerd op 20-02-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen, meermalen gepleegd. Motivering schatting w.v.v. De bewezenverklaring in de samenhangende strafzaak houdt in dat betrokkene “gouden en zilveren sieraden en munten voorhanden heeft gehad en heeft omgedragen en omgezet”. In ’s Hofs overwegingen is tot uitdrukking gebracht dat dit witwassen ertoe heeft geleid dat betrokkene w.v.v. heeft verkregen tot een gesc...

ECLI:NL:HR:2018:240 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/03281
Gepubliceerd op 20-02-2018
Nijmeegse scooterzaak. Vervolg op ECLI:NL:HR:2013:1966. Medeplegen van overtreding van art. 6 WVW 1994. HR: art. 80a RO. Samenhang met 16/03524.

ECLI:NL:HR:2018:241 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/03524
Gepubliceerd op 20-02-2018
Nijmeegse scooterzaak. Vervolg op ECLI:NL:HR:2013:1964. Medeplegen van overtreding van art. 6 WVW 1994. Het Hof heeft geoordeeld dat de wijze waarop verdachte en zijn mededader met de motorscooter zijn gevlucht als een zó waarschijnlijke mogelijkheid besloten lag in hun eerdere nauwe en bewuste samenwerking met het oog op de door hen voorbereide gewapende overval, dat zij ook wat betreft het me...

ECLI:NL:HR:2018:235 Hoge Raad, 20-02-2018, 17/01737
Gepubliceerd op 20-02-2018
OM-cassatie. Valkenburgse zedenzaak. Op gronden vermeld in ECLI:NL:HR:2018:202 kan het middel niet tot cassatie leiden. Samenhang met 17/00158, 17/00283, 17/00285, 17/00286 en 17/00287.

ECLI:NL:HR:2018:233 Hoge Raad, 20-02-2018, 17/00287
Gepubliceerd op 20-02-2018
OM-cassatie. Valkenburgse zedenzaak. Op gronden vermeld in ECLI:NL:HR:2018:202 kan het middel niet tot cassatie leiden. Samenhang met 17/00158, 17/00283, 17/00285, 17/00286 en 17/01737.

ECLI:NL:HR:2018:234 Hoge Raad, 20-02-2018, 17/00286
Gepubliceerd op 20-02-2018
OM-cassatie. Valkenburgse zedenzaak. Op gronden vermeld in ECLI:NL:HR:2018:202 kan het middel niet tot cassatie leiden. Samenhang met 17/00158, 17/00283, 17/00285, 17/00287 en 17/01737.

ECLI:NL:HR:2018:232 Hoge Raad, 20-02-2018, 17/00285
Gepubliceerd op 20-02-2018
OM-cassatie. Valkenburgse zedenzaak. Op gronden vermeld in ECLI:NL:HR:2018:202 kan het middel niet tot cassatie leiden. Samenhang met 17/00158, 17/00283, 17/00286, 17/00287 en 17/01737.

ECLI:NL:HR:2018:231 Hoge Raad, 20-02-2018, 17/00283
Gepubliceerd op 20-02-2018
OM-cassatie. Valkenburgse zedenzaak. Op gronden vermeld in ECLI:NL:HR:2018:202 kan het middel niet tot cassatie leiden. Samenhang met 17/00158, 17/00285, 17/00286, 17/00287 en 17/01737.

ECLI:NL:HR:2018:202 Hoge Raad, 20-02-2018, 17/00158
Gepubliceerd op 20-02-2018
OM-cassatie. Valkenburgse zedenzaak. Jeugdprostitutie, art. 248b Sr. Oplegging taakstraf in combinatie met onvoorwaardelijke gevangenisstraf van één dag i.s.m. taakstrafverbod? Art. 22b.3 Sr staat in de in art. 22b.1 en 22b.2 Sr vermelde gevallen de oplegging van een taakstraf toe indien naast de taakstraf ook een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel wordt opgelegd. ...

ECLI:NL:HR:2018:236 Hoge Raad, 20-02-2018, 17/04929
Gepubliceerd op 20-02-2018
Cassatie in het belang der wet. Strafrechtelijke immuniteit gemeente i.g.v. nalaten onderhoud te plegen aan de weg en voldoende verkeersmaatregelen te nemen? Vervolging gemeente Stichtse Vecht wegens dood door schuld n.a.v. verkeersongeval veroorzaakt door gebreken in de toestand van de weg waarbij motorrijdster en passagier om het leven zijn gekomen. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI...

ECLI:NL:HR:2018:237 Hoge Raad, 20-02-2018, 17/01062
Gepubliceerd op 20-02-2018
‘Utrechtse serieverkrachter’. Drie verkrachtingen in 1995 en één in 2001. 1. Schakelbewijs. 2. Biedt art. 278.2 Sv wettelijke grondslag voor door Rb afgegeven bevel tot medebrenging van verdachte voor het bijwonen van de uitspraak? Ad 1. Uit de bewijsvoering heeft het Hof kunnen afleiden dat het verdachte is geweest die verkrachting in 2001 heeft gepleegd. Daarbij wordt mede in aanmerking geno...

ECLI:NL:HR:2018:183 Hoge Raad, 06-02-2018, 16/00466
Gepubliceerd op 14-02-2018
In vereniging plegen van diefstal d.m.v. braak en van diefstal d.m.v. verbreking. Falende klacht over het volstaan met een opgave van b.m., over de kwalificatie van de strafverzwarende omstandigheid ‘verbreking’ en over het niet voldoen van de strafmotivering aan de eisen van art. 359.6 Sv. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:184 Hoge Raad, 06-02-2018, 16/03304
Gepubliceerd op 14-02-2018
Medeplichtigheid aan diefstal d.m.v. braak. Falende klacht over onvoldoende responsie op ingenomen uos over de betrouwbaarheid van als bewijs gebezigde getuigenverklaringen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:185 Hoge Raad, 06-02-2018, 16/03375
Gepubliceerd op 14-02-2018
Mishandeling, meermalen gepleegd. Falende klacht over verwerping van een beroep op noodweer, noodweerexces en putatief noodweer. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:187 Hoge Raad, 06-02-2018, 16/04181
Gepubliceerd op 14-02-2018
Opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting en opzettelijk niet ter beschikking stellen van (de inhoud van) boeken, bescheiden en of gegevensdragers. Art. 68.1.b en 69.1 AWR. Falende klacht over niet door b.m. weerlegd uos t.a.v. feit 1 en over ontoereikend bewijs van feit 2. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/04180.

ECLI:NL:HR:2018:186 Hoge Raad, 06-02-2018, 16/04180
Gepubliceerd op 14-02-2018
Feitelijk leidinggeven aan het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting en aan het niet ter beschikking stellen van (de inhoud van) boeken, bescheiden en of gegevensdragers. Art. 68.1.b en 69.1 AWR. Falende klacht over niet door de b.m. weerlegd uos t.a.v. feit 1 en over ontoereikend bewijs van feit 2. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/04181.

ECLI:NL:HR:2018:200 Hoge Raad, 13-02-2018, 17/01318
Gepubliceerd op 14-02-2018
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op bestelauto. Waarde beslag hoger dan door RC in machtiging genoemd bedrag. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2006:AU4691 m.b.t. de betekenis van de vermelding van een maximumbedrag voor conservatoir strafvorderlijk beslag in het p-v van inbeslagneming of het beslagexploit en de niet voorgeschreven vermelding hiervan in een machtiging ...

ECLI:NL:HR:2018:196 Hoge Raad, 13-02-2018, 15/04391
Gepubliceerd op 14-02-2018
Discrepantie tussen strafoplegging en strafmotivering. In aanmerking genomen dat Hof blijkens zijn strafmotivering onmiskenbaar heeft bedoeld een gevangenisstraf op te leggen waarvan het onvoorwaardelijke gedeelte gelijk zou zijn aan de door verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd, berust de opgelegde straf op een kennelijke misslag. HR leest de bestreden uitspraak m...

ECLI:NL:HR:2018:193 Hoge Raad, 13-02-2018, 16/04891
Gepubliceerd op 14-02-2018
Bedreiging met zware mishandeling. Falende klachten over ontoereikende motivering van de bewezenverklaring en verzuim te responderen op uos over de betrouwbaarheid van tot het bewijs gebezigde getuigenverklaringen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:194 Hoge Raad, 13-02-2018, 17/00400
Gepubliceerd op 14-02-2018
Doodslag door een ander in diens bovenlichaam te schieten, nadat deze verdachte met een ijzeren staaf had geslagen. Noodweerexces? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. vereisten voor een geslaagd beroep op noodweerexces. Hof heeft geoordeeld dat niet aannemelijk is geworden dat, nadat de noodzaak tot verdediging niet meer bestond, het bewezenverklaarde handelen van ...

ECLI:NL:HR:2018:191 Hoge Raad, 13-02-2018, 16/05010
Gepubliceerd op 14-02-2018
Aanwezig hebben van hennepplanten. Levert betreden balkon door opsporingsambtenaren binnentreden ‘woning’ a.b.i. art. 2.1 Awbi op? ’s Hofs oordeel dat het betreden van het balkon van verdachtes flatwoning, waartoe opsporingsambtenaren zich via het balkon van de naastgelegen woning de toegang hadden verschaft, niet kan worden aangemerkt als het binnentreden in de woning van verdachte, geeft gele...

ECLI:NL:HR:2018:192 Hoge Raad, 13-02-2018, 16/04318
Gepubliceerd op 14-02-2018
Rijden terwijl verdachte redelijkerwijs moest weten dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Ontvankelijkheid OM in de vervolging. Gerechtvaardigd vertrouwen dat strafbeschikking en geen dagvaarding zou volgen? Bij constatering van het tlgd. is aan verdachte een zgn. ‘combibon’ uitgereikt waarop kennelijk per abuis 'aankondiging van beschikking' i.p.v. 'kennisgeving van bekeurin...

ECLI:NL:HR:2018:189 Hoge Raad, 13-02-2018, 16/03559
Gepubliceerd op 14-02-2018
Bewijsminimum. Art. 342.2 Sv. Slagende unus testis klacht. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM2452. ’s Hofs oordeel dat de verklaringen van aangeefster voldoende steun vinden in ander bewijsmateriaal is niet z.m. begrijpelijk. Voor dergelijke steun volstaan niet de door het Hof in dit verband telkens in aanmerking genomen aanwezigheid van verdachte in het bijzijn van de a...

ECLI:NL:HR:2018:188 Hoge Raad, 13-02-2018, 16/03317
Gepubliceerd op 14-02-2018
Overtreding van een voorschrift gesteld bij of krachtens art. 16 Besluit bodemkwaliteit. Verdachte heeft een analyseresultaat van een indicatieve partijkeuring van grond aan de gemeente Son en Breugel ter beschikking gesteld, terwijl zij redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat dit resultaat geen betrouwbaar beeld verschafte van de eigenschappen, aard, hoedanigheid of samenstelling van de grond....

ECLI:NL:HR:2018:199 Hoge Raad, 13-02-2018, 16/04449
Gepubliceerd op 13-02-2018
Poging tot moord. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2018:77 Hoge Raad, 13-02-2018, 16/05747
Gepubliceerd op 13-02-2018
Economische zaak. Medeplegen van het huisvesten van varkens i.s.m. art. 5.2 Varkensbesluit (oud) begaan door een rechtspersoon terwijl verdachte daaraan feitelijke leiding heeft gegeven (meermalen gepleegd). Uitleg van het begrip "de oppervlakte van het dichte deel" van de voor gelten of zeugen zonder biggen beschikbare vloer a.b.i. deze bepaling. Blijkens de nota van toelichting strekt art. 5....

ECLI:NL:HR:2018:198 Hoge Raad, 13-02-2018, 16/03898
Gepubliceerd op 13-02-2018
Aanwezig hebben van MDMA en amfetamine. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM wegens schending vertrouwensbeginsel door vordering wijziging tll. aan raadsman te overhandigen maar vervolgens niet in te dienen. 2. Beroep op bewijsuitsluiting wegens onrechtmatige fouillering en aanhouding door particuliere beveiligingsmedewerkers, art. 359a Sv. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:197 Hoge Raad, 13-02-2018, 16/03774
Gepubliceerd op 13-02-2018
Hennepteelt en diefstal van elektriciteit. Op verzoek van politie heeft een blokmeting door een nutsbedrijf plaatsgevonden naar aanleiding waarvan het vermoeden is gerezen dat in verdachtes woning hennep werd geteeld. 1. Falende klacht dat voor het, op verzoek van de politie verrichten van een blokmeting door een energiebedrijf een vordering a.b.i. art. 126nd Sv is vereist. 2. Falende klacht ov...

ECLI:NL:HR:2018:195 Hoge Raad, 13-02-2018, 14/05324
Gepubliceerd op 13-02-2018
Art. 197 Sr. Verblijf in NL na ongewenstverklaring. Falende klacht over ongeldigheid van de ongewenstverklaring a.g.v. een latere jegens verdachte uitgevaardigd inreisverbod, dan wel a.g.v. verval van rechtswege door tijdsverloop. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met niet gepubliceerde zaken (art. 81.1 RO) 14/05329; 15/00326; 15/00327; 16/02548; 16/02549; 16/02550; 16/02551.

ECLI:NL:HR:2018:190 Hoge Raad, 13-02-2018, 16/05281
Gepubliceerd op 13-02-2018
Art. 359.3 en 359.8 Sv Ontbrekende b.m. Het bestreden arrest bevat niet de op straffe van nietigheid voorgeschreven b.m. houdende voor de bewezenverklaring redengevende f&o. Volgt vernietiging en terugwijzing.

ECLI:NL:HR:2018:175 Hoge Raad, 09-02-2018, 17/04507
Gepubliceerd op 09-02-2018
Art. 81 lid 1 RO. Wet Bopz. Vervolg van HR 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2711. Betrokkene door rechtbank niet-ontvankelijk verklaard in verzoek onmiddellijke invrijheidstelling.

ECLI:NL:HR:2018:166 Hoge Raad, 30-01-2018, 16/03917
Gepubliceerd op 07-02-2018
OM-cassatie. Achterdeurproblematiek bij coffeeshop in Leiden, zaak tegen werknemer. Ontvankelijkheid OM in de vervolging. Op de gronden die zijn vermeld in ECLI:NL:HR:2018:25 is het middel terecht voorgesteld. Volgt vernietiging en terugwijzing.

ECLI:NL:HR:2018:162 Hoge Raad, 06-02-2018, 16/05324
Gepubliceerd op 07-02-2018
Medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving (meermalen gepleegd) en medeplegen poging tot diefstal met geweld (meermalen gepleegd). Ondervragingsrecht en gebruik voor bewijs van verklaringen van medeverdachte. Bewezenverklaring in beslissende mate gebaseerd op verklaringen van medeverdachte die niet door verdediging kon worden gehoord omdat deze zich in e.a. op zijn verschoningsrecht heeft beroep...

ECLI:NL:HR:2017:807 Hoge Raad, 07-02-2017, 16/02694
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2018:165 Hoge Raad, 06-02-2018, 16/03553
Gepubliceerd op 07-02-2018
Witwassen en hawala-bankieren, art. 420bis.1.b Sr. 1. Uos dat niet kan worden bewezen dat aangetroffen geldbedrag afkomstig is uit enig misdrijf en dat verdachte dat wist. 2. Hof heeft weigering van verdachte om een verklaring te geven over herkomst van geldbedrag gebruikt als rechtvaardiging dat het vermoeden van witwassen juist is. Schending nemo tenetur beginsel en art. 6.1 EVRM? HR: art. 81...

ECLI:NL:HR:2018:164 Hoge Raad, 06-02-2018, 16/02880
Gepubliceerd op 07-02-2018
Schuldheling grote hoeveelheid gereedschappen die ’s nachts, kort na de diefstal van die gereedschappen, zijn aangetroffen in verdachtes bestelbus, art. 417bis.1.b Sr. Bestanddeel “uit winstbejag” voldoende gemotiveerd? Hof heeft kennelijk uit de bewijsvoering afgeleid dat verdachte de partij gereedschappen “uit winstbejag” voorhanden heeft gehad. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste r...

ECLI:NL:HR:2018:163 Hoge Raad, 06-02-2018, 16/00354
Gepubliceerd op 07-02-2018
ISD-maatregel opgelegd aan ongewenst verklaarde vreemdeling t.z.v. opzetheling, gekwalificeerde diefstal en poging tot diefstal. Voldaan aan voor oplegging van ISD-maatregel noodzakelijke voorwaarden a.b.i. art. 38m.1 onder 2 Sr (eerdere veroordelingen onherroepelijk en straffen ten uitvoer gelegd)? Gelet op inhoud uittreksel JD is ’s Hofs oordeel dat veroordelingen tot vrijheidsbenemende straf...

ECLI:NL:HR:2017:879 Hoge Raad, 28-02-2017, 16/04854
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:878 Hoge Raad, 28-02-2017, 16/04832
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:877 Hoge Raad, 28-02-2017, 16/04803
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:876 Hoge Raad, 28-02-2017, 16/04801
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:875 Hoge Raad, 28-02-2017, 16/04792
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:874 Hoge Raad, 28-02-2017, 16/04787
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:873 Hoge Raad, 28-02-2017, 16/04613
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:825 Hoge Raad, 28-02-2017, 16/04176
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:824 Hoge Raad, 28-02-2017, 16/04169
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:823 Hoge Raad, 28-02-2017, 16/04095
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:822 Hoge Raad, 28-02-2017, 16/04057
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:821 Hoge Raad, 28-02-2017, 16/04056
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:820 Hoge Raad, 28-02-2017, 16/04046
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:819 Hoge Raad, 28-02-2017, 16/04042
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:818 Hoge Raad, 28-02-2017, 16/03970
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:817 Hoge Raad, 28-02-2017, 16/03863
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:816 Hoge Raad, 07-02-2017, 16/04570
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:815 Hoge Raad, 07-02-2017, 16/04567
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:814 Hoge Raad, 07-02-2017, 16/04566
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:813 Hoge Raad, 07-02-2017, 16/04459
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:812 Hoge Raad, 07-02-2017, 16/04346
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:811 Hoge Raad, 07-02-2017, 16/04313
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:810 Hoge Raad, 07-02-2017, 16/03517
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:809 Hoge Raad, 07-02-2017, 16/02972
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:808 Hoge Raad, 07-02-2017, 16/02889
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:806 Hoge Raad, 07-02-2017, 16/02544
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:805 Hoge Raad, 07-02-2017, 16/02353
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:804 Hoge Raad, 07-02-2017, 16/01931
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:803 Hoge Raad, 07-02-2017, 16/01842
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:802 Hoge Raad, 07-02-2017, 16/01577
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:801 Hoge Raad, 07-02-2017, 16/01273
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:800 Hoge Raad, 07-02-2017, 16/01147
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:798 Hoge Raad, 07-02-2017, 16/00995
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:797 Hoge Raad, 07-02-2017, 15/05306
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:796 Hoge Raad, 07-02-2017, 15/05217
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:795 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/01969
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:794 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/01218
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:793 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00992
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:792 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00917
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:791 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00912
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:790 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00904
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:789 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00784
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:788 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00777
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:787 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00761
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:786 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00746
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:785 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00721
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:784 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00684
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:783 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00681
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:782 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00640
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:781 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00639
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:780 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00634
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:779 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00618
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:778 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00583
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:777 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00547
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:776 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00389
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:775 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00212
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:774 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00138
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:734 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00131
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:733 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00064
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:732 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00051
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:731 Hoge Raad, 31-01-2017, 16/00045
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:558 Hoge Raad, 31-01-2017, 15/05855
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:557 Hoge Raad, 31-01-2017, 15/05788
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:556 Hoge Raad, 31-01-2017, 15/05467
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:519 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/04173
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:518 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/04142
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:517 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/04066
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:516 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/04034
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:515 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/04021
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:894 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/03962
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:514 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/03880
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:513 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/03844
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:512 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/03841
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:511 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/03834
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:510 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/03824
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:893 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/03810
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:509 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/03516
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:508 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/03432
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:507 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/03362
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:506 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/03159
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:505 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/02874
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:504 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/02432
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:503 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/01905
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:502 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/01044
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:501 Hoge Raad, 10-01-2017, 16/00047
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:500 Hoge Raad, 10-01-2017, 15/05930
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:499 Hoge Raad, 10-01-2017, 15/05924
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:498 Hoge Raad, 10-01-2017, 15/05379
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:497 Hoge Raad, 10-01-2017, 15/03812
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:496 Hoge Raad, 10-01-2017, 15/02933
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2017:495 Hoge Raad, 10-01-2017, 15/01220
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3445 Hoge Raad, 20-12-2016, 16/02851
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3444 Hoge Raad, 20-12-2016, 16/02624
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3432 Hoge Raad, 20-12-2016, 16/02582
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3431 Hoge Raad, 20-12-2016, 16/02566
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3430 Hoge Raad, 20-12-2016, 16/02559
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3429 Hoge Raad, 20-12-2016, 16/02501
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3428 Hoge Raad, 20-12-2016, 16/02495
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3427 Hoge Raad, 20-12-2016, 16/02400
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3426 Hoge Raad, 20-12-2016, 16/02398
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3425 Hoge Raad, 20-12-2016, 16/02123
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3424 Hoge Raad, 20-12-2016, 16/02099
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3423 Hoge Raad, 20-12-2016, 16/01910
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3422 Hoge Raad, 20-12-2016, 16/01492
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3421 Hoge Raad, 20-12-2016, 16/01446
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3416 Hoge Raad, 20-12-2016, 16/00293
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3420 Hoge Raad, 20-12-2016, 16/01397
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3419 Hoge Raad, 20-12-2016, 16/00926
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3418 Hoge Raad, 20-12-2016, 16/00607
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3417 Hoge Raad, 20-12-2016, 16/00533
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3415 Hoge Raad, 20-12-2016, 16/00277
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3414 Hoge Raad, 20-12-2016, 15/05546
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3413 Hoge Raad, 20-12-2016, 15/05262
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3412 Hoge Raad, 20-12-2016, 15/05087
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3411 Hoge Raad, 20-12-2016, 15/05062
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3410 Hoge Raad, 20-12-2016, 15/04832
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3409 Hoge Raad, 20-12-2016, 15/04811
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3408 Hoge Raad, 20-12-2016, 15/04649
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3407 Hoge Raad, 20-12-2016, 15/04624
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3406 Hoge Raad, 20-12-2016, 15/04542
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3405 Hoge Raad, 20-12-2016, 15/04346
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3404 Hoge Raad, 20-12-2016, 15/04121
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3403 Hoge Raad, 13-12-2016, 16/03148
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3402 Hoge Raad, 13-12-2016, 16/02622
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3401 Hoge Raad, 13-12-2016, 16/02480
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3400 Hoge Raad, 13-12-2016, 16/02333
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3399 Hoge Raad, 13-12-2016, 16/02070
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3398 Hoge Raad, 13-12-2016, 16/01694
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3397 Hoge Raad, 13-12-2016, 16/01624
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3396 Hoge Raad, 13-12-2016, 16/01326
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3395 Hoge Raad, 13-12-2016, 16/01187
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3394 Hoge Raad, 13-12-2016, 16/00987
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3393 Hoge Raad, 13-12-2016, 16/00793
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3392 Hoge Raad, 13-12-2016, 16/00736
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3391 Hoge Raad, 13-12-2016, 16/00499
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3390 Hoge Raad, 13-12-2016, 16/00446
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3389 Hoge Raad, 13-12-2016, 16/00440
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3388 Hoge Raad, 13-12-2016, 16/00281
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3387 Hoge Raad, 13-12-2016, 16/00066
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3386 Hoge Raad, 13-12-2016, 16/00022
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3385 Hoge Raad, 13-12-2016, 16/00014
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3384 Hoge Raad, 13-12-2016, 15/05966
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3383 Hoge Raad, 13-12-2016, 15/05960
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3382 Hoge Raad, 13-12-2016, 15/05842
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3381 Hoge Raad, 13-12-2016, 15/05823
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3380 Hoge Raad, 13-12-2016, 15/05801
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3379 Hoge Raad, 13-12-2016, 15/05800
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3378 Hoge Raad, 13-12-2016, 15/05780
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2016:3377 Hoge Raad, 13-12-2016, 15/05756
Gepubliceerd op 07-02-2018
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.

ECLI:NL:HR:2018:151 Hoge Raad, 06-02-2018, 17/04128
Gepubliceerd op 07-02-2018
Poging doodslag door tijdens ruzie een ander met een mes in het bovenlichaam te steken, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2018:156 Hoge Raad, 06-02-2018, 17/03395
Gepubliceerd op 07-02-2018
Herziening. Opzettelijk gebruik maken vervalst geschrift, opzettelijk niet voldoen aan ambtelijk bevel, wederspannigheid (meermalen gepleegd) en rijden zonder rijbewijs. Aanvraag voldoet niet aan eisen die voortvloeien uit art. 457.1.c en 460 Sv, zodat zij o.g.v. tekortschietende motivering niet kan gelden als aanvraag in de zin der wet. Aanvraag n-o.

ECLI:NL:HR:2018:150 Hoge Raad, 06-02-2018, 17/02704
Gepubliceerd op 07-02-2018
Vervolgingsuitlevering naar Noorwegen t.z.v. invoer amfetamine, cocaïne en MDMA. Verzuim verzoekende Staat om lijst met verboden verdovende middelen over te leggen, art. 12.2.c EUV. Genoegzaamheid der stukken? HR: art. 81.1 RO. CAG: Verzuim hoeft niet te leiden tot ontoelaatbaarheid uitlevering indien op toereikende gronden mag worden aangenomen dat overgelegde strafbepaling de psychotrope stof...

ECLI:NL:HR:2018:154 Hoge Raad, 06-02-2018, 17/02703
Gepubliceerd op 07-02-2018
Vervolgingsuitlevering naar Bosnië en Herzegovina t.z.v. oplichting. 1. Voldaan aan vereiste van dubbele strafbaarheid ex art. 5.1.a UW? HR: art. 81.1 RO. 2. Onvoldoende duidelijke vermelding feiten, art. 28.3 UW. HR ambtshalve: verbeterde lezing in rov. 1.

ECLI:NL:HR:2018:160 Hoge Raad, 06-02-2018, 17/01762
Gepubliceerd op 07-02-2018
Invoer cocaïne op luchthaven Schiphol. Verklaring verdachte dat koffer met drugs niet van haar was, redengevend voor bewezenverklaring? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2012:BV3442 m.b.t. motiveringsverplichting t.a.v. voor bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden in nadere overweging, welke verplichting niet geldt voor verklaringen die rechter onaannemelijk of o...

ECLI:NL:HR:2018:157 Hoge Raad, 06-02-2018, 16/03610
Gepubliceerd op 07-02-2018
Onttrekking van twee minderjarige dochters van verdachte aan bevoegd opzicht van Stichting Bureau Jeugdzorg door kinderen na ondertoezichtstelling onder te brengen op adres in Spanje, art. 279.1 Sr. Uitleg begrip “onttrekken” a.b.i. art. 279.1 Sr. De opvatting waarop het middel berust dat verdachte zich slechts dan kan schuldig maken aan het “onttrekken” a.b.i. art. 279 Sr van een minderjarige ...

ECLI:NL:HR:2018:161 Hoge Raad, 06-02-2018, 16/02733
Gepubliceerd op 07-02-2018
Medeplegen van medeplichtigheid aan poging tot gekwalificeerde diefstal (meermalen gepleegd). Middelen klagen dat 1. Hof de dagvaarding in h.b. ten onrechte niet nietig heeft verklaard, 2. het aanwezigheidsrecht van verdachte is geschonden door de zaak bij verstek te behandelen en 3. Hof bij het opleggen van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf geen rekening heeft gehouden met een overschrijdin...

ECLI:NL:HR:2018:152 Hoge Raad, 06-02-2018, 16/02092
Gepubliceerd op 07-02-2018
Strafmotivering, art. 359.6 Sv. Voldaan aan art. 359.6 Sv door te overwegen dat en waarom niet volstaan kan worden met het opleggen van een taakstraf, zoals door AG gevorderd en door raadsman betoogd? Strafmotivering bevat in strijd met art. 359.6 Sv geen opgave van de redenen die i.h.b. hebben geleid tot de keuze van het opleggen van een vrijheidsbenemende straf. Dat verzuim leidt ex art. 359....

ECLI:NL:HR:2018:159 Hoge Raad, 06-02-2018, 16/01789
Gepubliceerd op 07-02-2018
Medeplegen van medeplichtigheid aan poging tot gekwalificeerde diefstal (meermalen gepleegd). Middelen klagen dat 1. de verdediging onvoldoende in de gelegenheid is geweest een getuige te ondervragen terwijl de bewezenverklaring in beslissende mate op de verklaringen van deze getuige berust, 2. Hof getuigenverklaringen tot het bewijs heeft gebezigd in afwijking van uos verdediging over de betro...

ECLI:NL:HR:2018:158 Hoge Raad, 06-02-2018, 16/01648
Gepubliceerd op 07-02-2018
Medeplegen van gewelddadige overvallen. Middelen klagen dat 1. bewezenverklaring feiten in beslissende mate op de verklaringen van een getuige berust terwijl Hof heeft verzuimd te onderzoeken of de beperking van het ondervragingsrecht voldoende is gecompenseerd en 2. Hof getuigenverklaringen tot het bewijs heeft gebezigd in afwijking van uos verdediging over de betrouwbaarheid van die verklarin...

ECLI:NL:HR:2018:155 Hoge Raad, 06-02-2018, 16/02936
Gepubliceerd op 06-02-2018
Is verdachte door inzet undercoveragenten uitgelokt tot het begaan van de bewezenverklaarde feiten? Medeplegen van voorbereiding van diefstal met geweld en/of medeplegen afpersing, art. 312 en 317 Sr en medeplegen van handelen i.s.m. art. 26.1 WWM (meermalen gepleegd). 1. Verwerping Hof van verweer dat het optreden van de infiltranten dient te worden gekwalificeerd als ontoelaatbare uitlokking....

ECLI:NL:HR:2018:153 Hoge Raad, 06-02-2018, 16/04719
Gepubliceerd op 06-02-2018
OM-cassatie. Vanuit VS verstuurd postpakket met luchtdrukwapen bestemd voor verdachte door douane op Schiphol onderschept. Vrijspraak t.z.v. het doen binnenkomen in Nederland van een wapen van categorie I onder 7, art. 13.1 WWM jo. 2.1 WWM en 3.a RWM. Uitleg “een sprekende gelijkenis”. Het binnen het grondgebied van Nederland doen komen van een luchtdrukgeweer levert geen strafbaar feit op, ten...

ECLI:NL:HR:2018:149 Hoge Raad, 23-01-2018, 15/04576
Gepubliceerd op 05-02-2018
Antilliaanse zaak. Poging tot moord en voorhanden hebben vuurwapen en munitie op Bonaire. 1. Bewijsklachten voorbedachte raad en opzet. 2. Kwalificatieklacht overtreding verbod gesteld bij art. 3.1 Vuurwapenwet BES (meermalen gepleegd). 3. Klacht over ’s Hofs oordeel dat er geen aanknopingspunten zijn voor aanwezigheid strafuitsluitingsgrond. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:115 Hoge Raad, 30-01-2018, 16/04492
Gepubliceerd op 31-01-2018
Verkrachting en ontuchtige handelingen door stiefvader, art. 242 Sr en art. 246 Sr. Falende middelen over 1. Beroep n-o OM nu inbeslaggenomen kledingstukken zijn vernietigd, waardoor een inbreuk zou zijn gemaakt op het recht op een eerlijk proces en 2. Betrouwbaarheidsverweer t.a.v. de verklaring van de aangeefster. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:114 Hoge Raad, 30-01-2018, 16/01396
Gepubliceerd op 31-01-2018
Verweren raadsman niet opgenomen in p-v tz. of arrest. Nu uit de inhoud van het p-v ttz. in h.b. blijkt dat namens verdachte verweren zijn gevoerd, maar deze niet in p-v of arrest dan wel aanvulling b.m. zijn opgenomen, valt in cassatie niet na te gaan welke verweren zijn gevoerd. Dit verzuim strijdt zozeer met een behoorlijke procesorde dat het nietigheid van het onderzoek en de uitspraak meeb...

ECLI:NL:HR:2018:113 Hoge Raad, 30-01-2018, 16/00720
Gepubliceerd op 31-01-2018
Dakloze verdachte trapt en slaat zijn eveneens dakloze vriendin gedurende een periode van 6 maanden. Mishandeling van “zijn levensgezel” a.b.i. art. 304.1 Sr? I.h.l.v. de wetsgeschiedenis en de door het Hof vastgestelde f&o (verdachte en aangeefster hebben 6 maanden lang dag en nacht samen opgetrokken, verdachte had de zorg voor rolstoel gebruikende aangeefster op zich genomen, aangeefster moes...

ECLI:NL:HR:2014:2409 Hoge Raad, 03-06-2014, 13/01682
Gepubliceerd op 30-01-2018
HR: 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:25 Hoge Raad, 30-01-2018, 16/03909
Gepubliceerd op 30-01-2018
OM-cassatie. Gedoogbeleid. Coffeeshop. Ontvankelijkheid OM in de vervolging. De n-o van het OM in de vervolging ter zake van het tlgd. berust in de kern op ‘s Hofs kennelijke oordeel dat verdachte aan de Aanwijzing Opiumwet "het gerechtvaardigd vertrouwen kon ontlenen" dat hij niet zou worden vervolgd t.z.v. het in stand houden van een handelsvoorraad van bijna 7,5 kg hennep t.b.v. de exploitat...

ECLI:NL:HR:2018:122 Hoge Raad, 30-01-2018, 16/03687
Gepubliceerd op 30-01-2018
Salduz-verweer. Is de verdachte voorafgaand aan het politieverhoor gewezen op het recht tot raadpleging van een advocaat? CAG over o.m. het recht op bijstand tijdens verhoor, mede in het licht van destijds geldende Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor (zie thans art. 28a e.v. Sv) en EHRM 13 september 2016, nr. 50541/08, 50571/08, 50573/08 en 40351/09 (Ibrahim e.a./Verenigd Koninkrijk). HR: ...

ECLI:NL:HR:2018:121 Hoge Raad, 30-01-2018, 16/03544
Gepubliceerd op 30-01-2018
Verduistering van gevonden voorwerpen, art. 321 Sr. Opzettelijke wederrechtelijke toe-eigening van bankpas, ov-kaart en pasjes? Hof heeft vastgesteld dat op het politiebureau de kaart en passen op naam van een ander dan verdachte zijn aangetroffen tussen de bezittingen van verdachte en dat hij deze (gevonden) goederen niet eigener beweging heeft afgeleverd bij bijvoorbeeld "gevonden voorwerpen"...

ECLI:NL:HR:2018:120 Hoge Raad, 30-01-2018, 16/01085
Gepubliceerd op 30-01-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Hof bevestigt uitspraak PR (opgelegde betalingsverplichting van € 73.007,-) zonder in te gaan op verweer raadsman dat betrokkene slechts € 3.500,- heeft verdiend met twee mislukte hennepoogsten. Uos a.b.i. art. 359.2 Sv? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/01083.

ECLI:NL:HR:2018:119 Hoge Raad, 30-01-2018, 16/01083
Gepubliceerd op 30-01-2018
Salduz-verweer. Middelen m.b.t. oordeel Hof dat volstaan kan worden met de constatering dat sprake is van schending van het recht op verhoorbijstand van vóór 1 maart 2016. CAG over o.m. het recht op bijstand tijdens verhoor voor de i.c. afgelegde politieverhoren in 2012, mede i.h.l.v. de zaak EHRM 13 september 2016, nr. 50541/08, 50571/08, 50573/08 en 40351/09 (Ibrahim e.a./Verenigd Koninkrijk)...

ECLI:NL:HR:2018:116 Hoge Raad, 30-01-2018, 16/04621
Gepubliceerd op 30-01-2018
Gewoonte maken van verwerven, in bezit hebben en verspreiden kinderporno, art. 240b Sr. 1. Duur TBS. Is sprake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen a.b.i. art. 38e.1 Sr en art. 359.7 Sv? 2. O.a.h.v. camera’s en mobiele telefoons toereikend gemotiveerd? Ad 1. Uit art. 38c jo. 38e lid 1 en 3 Sr volgt dat ind...

ECLI:NL:HR:2018:112 Hoge Raad, 30-01-2018, 16/05313
Gepubliceerd op 30-01-2018
Zware mishandeling met voorbedachten rade begaan tegen kind de dood ten gevolge hebbende, poging tot zware mishandeling begaan tegen kind en mishandeling begaan tegen kind (meermalen gepleegd), art. 300, 302, 303 en 304 Sr. Stiefvader slaat, na eerdere mishandelingen, zijn verstandelijk beperkte 20-jarige stiefdochter dood door haar langdurig met een knuppel of stoelpoot te bewerken. 1. Uitleg ...

ECLI:NL:HR:2018:117 Hoge Raad, 30-01-2018, 17/00056
Gepubliceerd op 30-01-2018
Viervoudige poging doodslag door midden op de dag in een woonwijk in Helmond op een afstand van 20 à 25 meter met een vuurwapen ten minste drie kogels op een auto met vier inzittenden af te vuren. 1. Voorwaardelijk opzet op dood alle inzittenden van auto? 2. Vordering tot herroeping VI, art. 15i Sr. Ad. 1: HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2003:AE9049 m.b.t. voorwaardelijk opzet...

ECLI:NL:HR:2018:118 Hoge Raad, 30-01-2018, 17/01829
Gepubliceerd op 30-01-2018
Cassatie in belang der wet. Bezwaarschrift tegen toepassing vervangende hechtenis wegens niet (naar behoren) verrichte taakstraf, art. 14h, 22g en 22h Sr. Brengt de overeenkomstige toepassing van art. 14h.3 Sr op de behandeling van een ex art. 22g.3 Sr ingediend bezwaarschrift mee dat de oproeping van veroordeelde tot bijwoning van die behandeling moet worden betekend, of kan met de toezending ...

ECLI:NL:HR:2018:76 Hoge Raad, 23-01-2018, 15/04286
Gepubliceerd op 25-01-2018
Verduistering in persoonlijke dienstbetrekking en gewoontewitwassen. Falende bewijsklachten en middelen verdachte over afwijking uos m.b.t. verduistering en witwassen en over strafmotivering. Falend middel BP over n-o verklaring in vordering omdat behandeling onevenredige belasting strafgeding oplevert. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:89 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/01081
Gepubliceerd op 25-01-2018
Mishandeling, zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbend door een willekeurige persoon op straat een dermate harde vuistslag in zijn gezicht te geven dat deze direct bewusteloos is geraakt, art. 300.2 Sr. Levert een zware hersenschudding zwaar lichamelijk letsel op? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2000:AA5802 m.b.t. gevallen die als zwaar lichamelijk letsel moeten worden aan...

ECLI:NL:HR:2018:88 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/01991
Gepubliceerd op 24-01-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen, meermalen gepleegd. Motivering schatting w.v.v. In de samenhangende strafzaak is bewezenverklaard dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen van drie geldbedragen van in totaal € 67.992,13. Het Hof heeft als zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat dit witwassen ertoe heeft geleid dat betrokkene w.v.v. heeft verkregen tot een geschat bedrag...

ECLI:NL:HR:2018:87 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/01990
Gepubliceerd op 24-01-2018
Falende bewijsklachten m.b.t. 1. Feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van verduistering. 2. Witwassen van grote contante geldbedragen, afkomstig uit enig misdrijf. Op grond van remboursovereenkomsten ontvangen gelden zijn niet overgemaakt naar de rechthebbende. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/01991.

ECLI:NL:HR:2018:86 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/01627
Gepubliceerd op 24-01-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplichtigheid aan oplichting. Falende middelen m.b.t. 1. voordeel dat betrokkene daadwerkelijk heeft behaald, 2. afwijzing ttz. in h.b. gedaan voorwaardelijk getuigenverzoek, 3. rechtsgevolg overschrijding redelijke termijn in e.a. en h.b. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:85 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/01623
Gepubliceerd op 24-01-2018
Redelijke termijn in e.a. Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. HR doet de zaak zelf af en vermindert de opgelegde gevangenisstraf. CAG: Hof heeft vastgesteld dat redelijke termijn in e.a. met meer dan twee jaren is overschreden en overwogen dat die overschrijding niet onredelijk is i.v.m. de onderzoekswensen van de verdediging in e.a. Gezien de beperkte om...

ECLI:NL:HR:2018:84 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/01542
Gepubliceerd op 24-01-2018
Falende bewijsklacht uitlokking van medeplegen van poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade, art. 303.1 Sr. Verdachte heeft aan A instructies van medeverdachte doorgegeven m.b.t. de zware mishandeling van B en hem in ruil voor die zware mishandeling geld in het vooruitzicht gesteld. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/01623.

ECLI:NL:HR:2018:83 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/01258
Gepubliceerd op 24-01-2018
Medeplegen poging diefstal met braak. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718, ECLI:NL:HR:2016:1316 m.b.t. afbakening tussen medeplegen en medeplichtigheid. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, kan uit de door het Hof gebezigde b.m. - die o.m. inhouden dat verdachte op verzoek van een medeverdachte op de uitkijk heeft gestaan en dat hij de medeverdac...

ECLI:NL:HR:2018:82 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/03941
Gepubliceerd op 24-01-2018
Verstekverlening. Aanhoudingsverzoek vanwege (medicatie voor) artrose verdachte door verhuizing. Kan onjuiste mededeling medewerker griffe Hof aan raadsman worden aangemerkt als toezegging van Hof aan verdachte dat zaak niet inhoudelijk zou worden behandeld? Gelet op de inhoud van het p-v van de tz. in h.b. en de daarin opgenomen voetnoot moet worden aangenomen dat namens de voorzitter van het ...

ECLI:NL:HR:2018:81 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/01202
Gepubliceerd op 24-01-2018
Herziening. Medeplegen van diefstal (meermalen gepleegd). Persoonsverwisseling? Op de in de CAG vermelde gronden kan het aangevoerde niet worden aangemerkt als een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv. Afwijzing aanvraag. CAG: Noch de resultaten van het door hem verzochte nadere onderzoek noch de namens aanvrager ingebrachte stukken, geeft voldoende steun aan de stelling waarop aanvraag berust. Het i...

ECLI:NL:HR:2018:80 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/01094
Gepubliceerd op 24-01-2018
Oplegging vrijheidsbeperkende maatregel, art. 1.1 en 38v Sr. Hof heeft verdachte t.z.v. medeplegen van belaging in de periode van 26 juni 2009 tot en met 18 juni 2014 een contactverbod voor 2 jaar opgelegd. Art. 38v Sr is ingevoerd bij de Wet rechterlijk gebieds- of contactverbod (Stb. 2011, 546), die op 1 april 2012 in werking is getreden. Art. 38v Sr voorziet in de mogelijkheid een vrijheidsb...

ECLI:NL:HR:2018:79 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/01093
Gepubliceerd op 24-01-2018
Oplegging vrijheidsbeperkende maatregel, art. 1.1 en 38v Sr. Hof heeft verdachte t.z.v. medeplegen van belaging in de periode van 26 juni 2009 tot en met 18 juni 2014 een contactverbod voor 2 jaar opgelegd. Art. 38v Sr is ingevoerd bij de Wet rechterlijk gebieds- of contactverbod (Stb. 2011, 546), die op 1 april 2012 in werking is getreden. Art. 38v Sr voorziet in de mogelijkheid een vrijheidsb...

ECLI:NL:HR:2018:78 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/00262
Gepubliceerd op 24-01-2018
Verwerping tot strafvermindering strekkend verweer dat verdachte ten onrechte voorafgaand aan zijn politieverhoor geen consult heeft gehad met zijn voorkeursadvocaat, art. 359a Sv. Omvat consultatierecht het recht om voorafgaand aan politieverhoor een voorkeursadvocaat te kunnen raadplegen? Blijkens ’s Hofs overwegingen hield het verweer in dat sprake is van een vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv ...

ECLI:NL:HR:2018:61 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/04841
Gepubliceerd op 23-01-2018
Poging tot medeplegen van moord. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:3426. Verdachte en medeverdachten hebben op het slachtoffer geschoten en hem en de auto waarin hij zich bevond met benzine overgoten en die in brand gestoken. Falende bewijsklacht voorbedachte raad. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:63 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/05804
Gepubliceerd op 23-01-2018
Beklag, beslag ex art. 94a Sv. Klager stelt eigenaar te zijn van personenauto en motorblokken waarop in strafzaak tegen een ander dan klager conservatoir beslag is gelegd. Falende middelen over door Rb gehanteerde maatstaf bij de vraag of klager als eigenaar moet worden aangemerkt en over schending van art. 6 EVRM en beginselen van behoorlijke procesorde doordat Rb klager niet in de gelegenheid...

ECLI:NL:HR:2018:68 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/03016
Gepubliceerd op 23-01-2018
Militaire zaak. (Gewoonte)witwassen (meermalen gepleegd), art. 420bis.1.b en 420ter Sr. 1. In kluis verdachte aangetroffen geldbedrag afkomstig uit enig misdrijf? 2. Volgt uit bewijsvoering dat sprake is van een gewoonte? HR: 81.1 RO. Samenhang met 16/03015.

ECLI:NL:HR:2018:66 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/03015
Gepubliceerd op 23-01-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen. Motivering schatting w.v.v. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 (oud) Sr en 36 e.3 (oud) Sr. HR herhaalt relevante overweging uit ECLI:NL:HR:2017:414. ‘s Hofs kennelijke oordeel dat de uitkomst van de gebezigde kasopstelling het door betrokkene daadwerkelijk w.v.v. representeert, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrij...

ECLI:NL:HR:2018:60 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/02264
Gepubliceerd op 23-01-2018
Gekwalificeerde diefstal. 1. Betekening inleidende dagvaarding aan huisgenoot op het GBA-adres van verdachte (medewerker van op dat adres gevestigde daklozenloket). Heeft uitreiking plaatsgevonden op het juiste adres? 2. Te hanteren maatstaf wanneer bij last tot tul van eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraffen deze worden vervangen door taakstraffen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:71 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/01472
Gepubliceerd op 23-01-2018
1. Schuldheling telefoon, art. 417bis.1.a Sr. Falende bewijsklacht inhoudende dat verdachte t.t.v. voorhanden krijgen van de telefoon niet redelijkerwijs moest vermoeden dat deze van misdrijf afkomstig was. 2. Gekwalificeerde diefstal in een woning en poging tot gekwalificeerde diefstal. Falende klacht m.b.t. gebruik voor bewijs van resultaten onderzoek aan smartphone van verdachte. 3. Falende ...

ECLI:NL:HR:2018:75 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/00727
Gepubliceerd op 23-01-2018
Opiumwetdelicten. Falende middelen over grondslagverlating door als pleegplaats Nederland bewezen te verklaren terwijl is tlgd. dat het feit in Rotterdam is gepleegd en over schending onschuldpresumptie door handelingen die betrekking hadden op onderdelen van de tll. waarvan verdachte is vrijgesproken redengevend te achten voor de bewezenverklaring. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/00522, 16/...

ECLI:NL:HR:2018:74 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/00707
Gepubliceerd op 23-01-2018
Opiumwetdelicten. Falende middelen over grondslagverlating door als pleegplaats Nederland bewezen te verklaren terwijl is tlgd. dat het feit in Rotterdam is gepleegd, over schending onschuldpresumptie door handelingen die betrekking hadden op onderdelen van de tll. waarvan verdachte is vrijgesproken redengevend te achten voor de bewezenverklaring en over medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang ...

ECLI:NL:HR:2018:73 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/00675
Gepubliceerd op 23-01-2018
Opiumwetdelicten. Falende middelen over grondslagverlating door als pleegplaats Nederland bewezen te verklaren terwijl is tlgd. dat het feit in Rotterdam is gepleegd en over schending onschuldpresumptie door handelingen die betrekking hadden op onderdelen van de tll. waarvan verdachte is vrijgesproken redengevend te achten voor de bewezenverklaring. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/00522, 16/...

ECLI:NL:HR:2018:72 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/00522
Gepubliceerd op 23-01-2018
Opiumwetdelicten. Afwijzing ttz. in h.b. bij pleidooi voorwaardelijk gedaan verzoek A (hoofdscheikundige bij het Douane Laboratorium van de Belastingdienst) te horen als deskundige. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:1015 en ECLI:NL:HR:2014:1496 m.b.t. de motiveringsplicht voor de rechter bij de afwijzing van een verzoek tot het horen van getuigen en de toetsing daarvan in c...

ECLI:NL:HR:2018:65 Hoge Raad, 23-01-2018, 15/04617
Gepubliceerd op 23-01-2018
Afwijzing aanhoudingsverzoek. Gemachtigde raadsvrouw verzoekt aanhouding omdat verdachte zich heeft verslapen. HR herhaalt ECLI:NL:HR:1999:ZD1314 m.b.t. vereiste belangenafweging bij beslissing op aanhoudingsverzoek. Uit 's Hofs motivering van de afwijzing van het verzoek blijkt niet dat het Hof de mogelijkheid tot schorsing van het onderzoek tot een later tijdstip op de dag onder ogen heeft ge...

ECLI:NL:HR:2018:70 Hoge Raad, 23-01-2018, 15/04861
Gepubliceerd op 23-01-2018
Voortgezette handeling van medeplegen van voorbereiding van moord en medeplegen van uitlokking van poging tot moord; eendaadse samenloop van poging tot afpersing in vereniging en medeplegen van poging tot afdreiging. Falende middelen over verwerping verweer m.b.t. opzet op de dood en denaturering getuigenverklaring en over uos m.b.t. poging tot afpersing. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 15/0398...

ECLI:NL:HR:2018:69 Hoge Raad, 23-01-2018, 15/04093
Gepubliceerd op 23-01-2018
Medeplegen van medeplichtigheid aan medeplegen van opzettelijk uitlokken van poging tot moord. Falende middelen over verwerping verweer strekkende tot n-o verklaring OM in vervolging dan wel bewijsuitsluiting i.v.m. schending van uit o.m. art. 2 EVRM voortvloeiende positieve verplichtingen voor de Staat omdat verdachte niet tijdig zou zijn geïnformeerd over op hem beraamde aanslag, verwerping v...

ECLI:NL:HR:2018:67 Hoge Raad, 23-01-2018, 15/03982
Gepubliceerd op 23-01-2018
Medeplegen van medeplichtigheid aan medeplegen van door verschaffen van inlichtingen opzettelijk uitlokken van poging tot moord. Voor medeplichtigheid vereist opzet. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2008:BC0780 en ECLI:NL:HR:2011:BO4471, o.m. inhoudende dat opzet medeplichtige niet gericht behoeft te zijn op de precieze wijze waarop het gronddelict wordt begaan. Onder die precieze wijze waarop het grondd...

ECLI:NL:HR:2018:64 Hoge Raad, 23-01-2018, 17/00194
Gepubliceerd op 23-01-2018
Kroongetuige. Motiveringsplicht zittingsrechter t.a.v. rechtmatigheid afspraak met getuige a.b.i. art. 226g Sv en betrouwbaarheid van diens verklaringen. Ex art. 360.2 en .4 Sv behoort de rechter het gebruik voor het bewijs van de verklaring van een getuige met wie o.g.v. art. 226h.3 Sv door de OvJ een afspraak is gemaakt op straffe van nietigheid nader te motiveren. Dit betekent dat de rechter...

ECLI:NL:HR:2018:62 Hoge Raad, 23-01-2018, 16/05349
Gepubliceerd op 23-01-2018
OM-cassatie. N-o verklaring in vervolging i.v.m. plaatsen lokfiets. Uitlokking? Tallon-criterium. Plaatsen van een lokfiets door politie teneinde personen die zich schuldig maken aan fietsendiefstal op heterdaad te kunnen betrappen is op zichzelf niet ongeoorloofd, ook al steunt dit niet op een specifieke wettelijke regeling (vgl. ECLI:NL:HR:2008:BE9817). Gebruik van een dergelijk lokmiddel is ...

ECLI:NL:HR:2007:BA3602 Hoge Raad, 12-06-2007, 01472/06
Gepubliceerd op 19-01-2018
Na beschuldiging van winkeldiefstal meldt verdachte zich op politiebureau en voegt hij politieagenten de woorden “racisten, jullie zijn racisten” toe. Belediging ambtenaar gedurende of t.z.v. rechtmatige uitoefening van zijn bediening a.b.i. art. 266.1 jo. 267.2 Sr? HR: art. 81.1 RO. CAG: Term "racist" houdt een verwijzing in naar een dusdanig afkeurenswaardig, maatschappelijk niet geaccepteerd...

ECLI:NL:HR:2018:46 Hoge Raad, 16-01-2018, 16/04737
Gepubliceerd op 17-01-2018
Verwerping verweer over niet-ontvankelijkheid OM. Ne-bis-in-idem. Vervolging t.z.v. weigeren medewerking te verlenen aan ademanalyseonderzoek (art. 8 WVW 1994), voor welk feit aan verdachte reeds een Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA) is opgelegd, levert geen dubbele bestraffing op. HR: art. 81.1 RO, met verwijzing naar ECLI:NL:HR:2018:23.

ECLI:NL:HR:2018:45 Hoge Raad, 16-01-2018, 16/04503
Gepubliceerd op 17-01-2018
Opzettelijk 25 valse bankbiljetten van € 500,- waarvan valsheid verdachte, toen hij die ontving, bekend was met het oogmerk om die als echt en onvervalst uit te geven, in voorraad hebben, art. 209 Sr. Oogmerk valse bankbiljetten als echt en onvervalst uit te geven? ’s Hofs oordeel dat verdachte het oogmerk had de valse bankbiljetten als echt en onvervalst uit te geven of te doen uitgeven geeft ...

ECLI:NL:HR:2018:23 Hoge Raad, 16-01-2018, 16/01513
Gepubliceerd op 17-01-2018
Niet-ontvankelijkheid OM wegens dubbele vervolging (ne bis in idem)? Vervolging t.z.v. weigering mee te werken aan ademanalyse (art. 163.2 WVW 1994), voor welk feit aan verdachte reeds een Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) is opgelegd. Blijkens art. 130.1 jo. 131.1.a WVW 1994 en art. 11.1.e Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 is het opleggen van een EMA een best...

ECLI:NL:HR:2018:44 Hoge Raad, 16-01-2018, 17/03102
Gepubliceerd op 16-01-2018
Herziening. Snelheidsovertreding begaan door onbekend gebleven bestuurder van personenauto waarvan aanvrager eigenaar is, art. 62 jo. bord A1 RVV 1990 jo. 181.1 WVW 1994. Veroordeling door Ktr waarna verdachte n-o is verklaard in zijn h.b. Het aangevoerde, nl. dat aanvrager o.g.v. art. 181.3 WVW 1994 tijdig de naam en de volledige adresgegevens van de bestuurder van de op zijn naam staande auto...

ECLI:NL:HR:2018:43 Hoge Raad, 16-01-2018, 17/02590
Gepubliceerd op 16-01-2018
Stempelvonnis, art. 395a.1 Sv. Klacht over ontbrekend p-v tz. Ktr waarin vonnis is aangetekend zoals voorgeschreven in art. 395.2 Sv. Een raadsman die bevindt dat de processtukken niet volledig zijn, moet binnen de in art. 437.2 Sv genoemde termijn schriftelijk een verzoek om aanvulling indienen bij de rolraadsheer (vgl. art. 4.8.2 Procesreglement HR). I.c. is niet gebleken dat de raadsman m.b....

ECLI:NL:HR:2018:42 Hoge Raad, 16-01-2018, 17/02373
Gepubliceerd op 16-01-2018
1. Niet-ontvankelijkverklaring verdachte in h.b., omdat het te laat is ingesteld. Kan geschrift marechaussee m.b.t. mededeling uitspraak e.a. worden aangemerkt als omstandigheid waaruit voortvloeit dat einduitspraak verdachte bekend was a.b.i. art. 408.2 Sv? 2. Rechtsgevolgen overschrijding inzendingstermijn in cassatie i.g.v. niet-ontvankelijkverklaring in h.b. Ad 1. Hof heeft o.b.v. een “stu...

ECLI:NL:HR:2018:41 Hoge Raad, 16-01-2018, 16/01751
Gepubliceerd op 16-01-2018
Veroordeling ex art. 197 Sr: verblijf in NL na inreisverbod. Uit ’s Hofs bewijsvoering kan niet volgen dat verdachte 'wist' dat tegen hem een inreisverbod was uitgevaardigd. De omstandigheden dat namens verdachte door zijn gemachtigde een verzoek tot opheffing van de ongewenstverklaring is ingediend, dat bij beschikking tegen verdachte ex art. 66a.1.a Vw een inreisverbod is uitgevaardigd, dat d...

ECLI:NL:HR:2018:40 Hoge Raad, 16-01-2018, 16/01341
Gepubliceerd op 16-01-2018
Aanwezigheidsrecht. Uit telefonisch contact tussen griffier Hof en advocatenkantoor blijkt dat zittingsdatum h.b. onjuist is aangetekend in kantooragenda, dat raadsman langdurig ziek is en zijn zaken heeft overgedragen maar dat niet kan worden gezegd aan wie, terwijl uit aan cassatieschriftuur gehechte stukken volgt dat raadsman is geschrapt als advocaat. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/01340.

ECLI:NL:HR:2018:39 Hoge Raad, 16-01-2018, 16/01340
Gepubliceerd op 16-01-2018
Aanwezigheidsrecht. Uit telefonisch contact tussen griffier Hof en advocatenkantoor blijkt dat zittingsdatum h.b. onjuist is aangetekend in kantooragenda, dat raadsman langdurig ziek is en zijn zaken heeft overgedragen maar dat niet kan worden gezegd aan wie, terwijl uit aan cassatieschriftuur gehechte stukken volgt dat raadsman is geschrapt als advocaat. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/01341.

ECLI:NL:HR:2018:38 Hoge Raad, 16-01-2018, 16/01129
Gepubliceerd op 16-01-2018
Aanwezigheidsrecht, dubbel verstek. Vermelding kantooradres raadsvrouwe, zoals opgenomen in aan schriftuur gehechte brief aan Hof met verzoek om toezending dossier, aan te merken als adresopgave a.b.i. art. 588a.1.c Sv? Falende klacht dat Hof ten onrechte verstek heeft verleend tegen niet-verschenen verdachte, aangezien i.s.m. art. 588a.1.c. Sv geen afschrift van appeldagvaarding is verzonden n...

ECLI:NL:HR:2018:36 Hoge Raad, 16-01-2018, 16/03916
Gepubliceerd op 16-01-2018
Antilliaanse zaak. Medeplegen (poging tot) moord (meermalen gepleegd). Schietpartij met automatische vuurwapens buiten de aankomsthal van luchthaven Hato in Curaçao, waarbij twee personen om het leven zijn gekomen en meerdere omstanders gewond zijn geraakt. Tijdens de vlucht is met automatische vuurwapens op een achtervolgende politieauto geschoten. Falende klachten over afwijzing getuigenverzo...

ECLI:NL:HR:2018:34 Hoge Raad, 16-01-2018, 16/02332
Gepubliceerd op 16-01-2018
Antilliaanse zaak. Medeplegen (poging tot) moord (meermalen gepleegd). Levenslange gevangenisstraf. Schietpartij met automatische vuurwapens buiten de aankomsthal van luchthaven Hato in Curaçao, waarbij twee personen om het leven zijn gekomen en meerdere omstanders gewond zijn geraakt. Tijdens de vlucht is met automatische vuurwapens op een achtervolgende politieauto geschoten. Falende klachten...

ECLI:NL:HR:2018:32 Hoge Raad, 16-01-2018, 16/02331
Gepubliceerd op 16-01-2018
Antilliaanse zaak. Medeplegen (poging tot) moord (meermalen gepleegd). Levenslange gevangenisstraf. Schietpartij met automatische vuurwapens buiten de aankomsthal van luchthaven Hato in Curaçao, waarbij twee personen om het leven zijn gekomen en meerdere omstanders gewond zijn geraakt. Tijdens de vlucht is met automatische vuurwapens op een achtervolgende politieauto geschoten. Falende klachten...

ECLI:NL:HR:2018:37 Hoge Raad, 16-01-2018, 16/01600
Gepubliceerd op 16-01-2018
Witwassen en (poging tot) opzetheling. Voorhanden hebben van en verhullen en verbergen van de vindplaats van schilderijen die zijn weggenomen bij een in scène gezette diefstal bij X en poging tot aanbieding van deze schilderijen bij een verzekeringsmaatschappij ter verkrijging van ‘vindersloon’. "Door misdrijf verkregen" a.b.i. art. 416 Sr resp. "uit enig misdrijf afkomstig" a.b.i. art. 420bis ...

ECLI:NL:HR:2018:35 Hoge Raad, 16-01-2018, 15/05479
Gepubliceerd op 16-01-2018
Witwassen en (poging tot) opzetheling. Voorhanden hebben van en verhullen en verbergen van de vindplaats van schilderijen die zijn weggenomen bij een in scène gezette diefstal bij X en poging tot aanbieding van deze schilderijen bij een verzekeringsmaatschappij ter verkrijging van ‘vindersloon’. "Door misdrijf verkregen" a.b.i. art. 416 Sr resp. "uit enig misdrijf afkomstig" a.b.i. art. 420bis ...

ECLI:NL:HR:2018:33 Hoge Raad, 16-01-2018, 16/02320
Gepubliceerd op 16-01-2018
Witwassen en (poging tot) opzetheling. Voorhanden hebben van en verhullen en verbergen van de vindplaats van schilderijen die zijn weggenomen bij een in scène gezette diefstal bij X en poging tot aanbieding van deze schilderijen bij een verzekeringsmaatschappij ter verkrijging van ‘vindersloon’. "Door misdrijf verkregen" a.b.i. art. 416 Sr resp. "uit enig misdrijf afkomstig" a.b.i. art. 420bis ...

ECLI:NL:HR:2017:3271 Hoge Raad, 19-12-2017, 15/05057
Gepubliceerd op 10-01-2018
Schuldheling kledingstukken en schoenen aangetroffen in echtelijke woning en afkomstig uit een mede door haar echtgenoot gepleegde inbraak in tennisshop, art. 417bis.1.a Sr. Had verdachte redelijkerwijs moeten vermoeden dat het door misdrijf verkregen goederen betrof? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/01282.

ECLI:NL:HR:2018:30 Hoge Raad, 09-01-2018, 16/06175
Gepubliceerd op 10-01-2018
Niet beslist op aanhoudingsverzoek van niet gemachtigde raadsman? HR: art. 80a RO. CAG: Hof heeft aangevoerde kennelijk opgevat als verzoek tot toepassing van het aan het niet naleven van art. 588a Sv verbonden rechtsgevolg (schorsing onderzoek ttz. teneinde verdachte in de gelegenheid te stellen alsnog bij het onderzoek ttz. tegenwoordig te zijn).

ECLI:NL:HR:2018:29 Hoge Raad, 09-01-2018, 16/05000
Gepubliceerd op 10-01-2018
Motorrijtuig op de weg laten staan en daarmee op de weg rijden, terwijl op dat motorrijtuig een teken is aangebracht waardoor de herkenning van het kenteken wordt bemoeilijkt, art. 41 WVW 1994. Ontbrekend bestanddeel en kwalificatie. Ex art. 41.2.a WVW 1994 is bestanddeel van het delict dat verdachte als eigenaar, houder of bestuurder "wist of redelijkerwijze kon vermoeden" dat op het motorrijt...

ECLI:NL:HR:2018:18 Hoge Raad, 09-01-2018, 16/04441
Gepubliceerd op 10-01-2018
Medeplegen diefstal met geweld, art. 312.2 onder 2 Sr. OM n-o in vervolging vanwege “ruisstrategie” als opsporingsmethode? Hof heeft vastgesteld dat tijdens politieverhoor door politie aan verdachte en medeverdachte is medegedeeld dat naast de werkelijk weggenomen buit ook een fictieve buit is weggenomen met als doel een gesprek tussen beide verdachten over de overval op gang te brengen. Aan ve...

ECLI:NL:HR:2018:28 Hoge Raad, 09-01-2018, 16/04245
Gepubliceerd op 10-01-2018
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 16/04441.

ECLI:NL:HR:2018:27 Hoge Raad, 09-01-2018, 16/03661
Gepubliceerd op 10-01-2018
Oplichting, art. 326.1 Sr. 1. Door samenweefsel van verdichtsels fietsenwinkel bewegen tot afgifte van fietsen. 2. Medewerker banketbakkerij bewegen tot afgifte van gebakjes en bonbons. Ad 1. Hof heeft geoordeeld dat verdachte, door bij de aflevering van de eerder door hem bestelde fietsen te zeggen dat hij het verschuldigde bedrag wilde pinnen maar dat zijn bankpas kapot was en door toe te zeg...

ECLI:NL:HR:2018:17 Hoge Raad, 09-01-2018, 16/03274
Gepubliceerd op 10-01-2018
Opzettelijk aanwezig hebben van heroïne. Verbeurdverklaring inbeslaggenomen geldbedrag, art. 33a Sr. Hof heeft geoordeeld dat het geldbedrag geheel of grotendeels d.m.v. het bewezenverklaarde is verkregen. Dit oordeel is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk, in aanmerking genomen dat ten laste van verdachte is bewezenverklaard het aanwezig hebben van verdovende middelen. V...

ECLI:NL:HR:2018:26 Hoge Raad, 09-01-2018, 16/02911
Gepubliceerd op 10-01-2018
Medeplegen van (gewoonte)witwassen d.m.v. “money transfers” vanuit Nederland naar Jamaica, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM gelet op door Nederlandse autoriteiten gefaciliteerde verkapte uitlevering. 2. Bewijsklacht. 3. Redelijke termijn in h.b. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met ECLI:NL:HR:2017:698.

ECLI:NL:HR:2018:16 Hoge Raad, 09-01-2018, 16/02344
Gepubliceerd op 10-01-2018
T.b.v. hennepkwekerij in woning medeplegen van opzettelijk een stoornis in de werking van een elektriciteitswerk veroorzaken en een t.o.v. een elektriciteitswerk genomen veiligheidsmaatregel verijdelen terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en levensgevaar voor anderen te duchten is, art. 161bis sub 2 en 3 Sr. 1. Is een meterkast een “elektriciteitswerk”? 2. “Te duchten levensgevaar” toere...

ECLI:NL:HR:2018:19 Hoge Raad, 09-01-2018, 16/02031
Gepubliceerd op 10-01-2018
T.b.v. hennepkwekerij in woning opzettelijk verijdelen van t.o.v. een elektriciteitswerk genomen veiligheidsmaatregelen terwijl daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is, art. 161bis.3 Sr. “Te duchten levensgevaar” toereikend gemotiveerd? Om in rechte het in art. 161bis Sr bedoelde levensgevaar als vaststaand te kunnen aannemen, is vereist dat uit de inhoud van wettige b.m. volgt dat da...

ECLI:NL:HR:2018:24 Hoge Raad, 09-01-2018, 16/01512
Gepubliceerd op 10-01-2018
Door verdachte gemaakt en online geplaatst computerspel waarin aangevers figureren als schietschijven. Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (meermalen gepleegd) a.b.i. art. 285.1 Sr? HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit ECLI:NL:HR:2005:AT3659 m.b.t. eis dat bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is geschied dat bij betrokkene in redelijkheid de vrees ...

ECLI:NL:HR:2018:22 Hoge Raad, 09-01-2018, 15/05370
Gepubliceerd op 10-01-2018
Openlijke geweldpleging, art. 141 Sr. Levert geweldpleging in de aula van een school ”openlijk” geweld op? Het Hof heeft vastgesteld dat het geweld heeft plaatsgevonden in de aula van een school. Het kennelijk daarop gebaseerde oordeel van het Hof dat sprake is van "openlijk" geweld ex art. 141 Sr, is niet toereikend gemotiveerd. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het Hof in het midden hee...

ECLI:NL:HR:2018:20 Hoge Raad, 09-01-2018, 15/05369
Gepubliceerd op 10-01-2018
Openlijke geweldpleging, art. 141 Sr. Levert geweldpleging in de aula van een school ”openlijk” geweld op? Het Hof heeft vastgesteld dat het geweld heeft plaatsgevonden in de aula van een school. Het kennelijk daarop gebaseerde oordeel van het Hof dat sprake is van "openlijk" geweld ex art. 141 Sr, is niet toereikend gemotiveerd. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het Hof in het midden hee...

ECLI:NL:HR:2018:21 Hoge Raad, 09-01-2018, 16/01346
Gepubliceerd op 09-01-2018
Voorzitter Hof heeft in zijn hoedanigheid van Rh-C (poortraadsheer) ex art. 411a.1 Sv enig onderzoek in de zaak verricht door getuigenverzoek toe te wijzen. Functiecumulatie van Rh-C en voorzitter Hof. Behandeling door onpartijdig gerecht en toepasselijkheid art. 268.2 Sv in h.b.? Art. 268.2 Sv verbiedt op straffe van nietigheid dat de rechter die als RC enig onderzoek in de zaak heeft verricht...

ECLI:NL:HR:2017:3225 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/04713
Gepubliceerd op 20-12-2017
Geen afschrift appeldagvaarding verzonden naar raadsman verdachte, art .51 (oud) Sv. Bij de stukken bevindt zich een stelbrief van een advocaat. Daaruit vloeit het ernstige vermoeden voort dat t.a.v. de dagvaarding in h.b. het voorschrift vervat in de tweede volzin van art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv, niet is nageleefd. Volgt vernietiging en terugwijzing.

ECLI:NL:HR:2017:3224 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/05111
Gepubliceerd op 20-12-2017
Verstekverlening, detentie uit anderen hoofde. Uit aan de schriftuur gehechte stukken - aan de herkomst en betrouwbaarheid waarvan in redelijkheid niet behoeft te worden getwijfeld - moet worden afgeleid dat verdachte t.t.v. de behandeling van zijn strafzaak in h.b. u.a.h. was gedetineerd, zodat de beslissing van het Hof om tegen verdachte verstek te verlenen en het onderzoek t.tz. voort te zet...

ECLI:NL:HR:2017:3223 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/03705
Gepubliceerd op 20-12-2017
Ontvankelijkheid in h.b., art. 408.2 Sv. Is het na de 14-dagentermijn ingestelde h.b. tijdig ingesteld? Op gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Nu de laatste dag van de termijn om h.b. in te stellen op een zondag viel wordt deze ex art. 1.1 van de Algemene Termijnenwet verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkend...

ECLI:NL:HR:2017:3222 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/04750
Gepubliceerd op 20-12-2017
Omvang appel, art. 404.5 Sv. PR heeft verdachte veroordeeld t.z.v. poging tot zware mishandeling van A en hem vrijgesproken van poging tot zware mishandeling van B, waarna Hof verdachte heeft veroordeeld t.z.v. medeplegen van poging tot zware mishandeling van A en B. Zonder nadere ontbrekende motivering is niet begrijpelijk dat het Hof enerzijds kennelijk heeft geoordeeld dat te dezen geen spra...

ECLI:NL:HR:2017:3221 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/04749
Gepubliceerd op 20-12-2017
Omvang appel, art. 404.5 Sv. PR heeft verdachte veroordeeld t.z.v. poging tot zware mishandeling van A en hem vrijgesproken van poging tot zware mishandeling van B, waarna Hof verdachte heeft veroordeeld t.z.v. medeplegen van poging tot zware mishandeling van A en B. Zonder nadere ontbrekende motivering is niet begrijpelijk dat het Hof enerzijds kennelijk heeft geoordeeld dat te dezen geen spra...

ECLI:NL:HR:2017:3220 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/05031
Gepubliceerd op 20-12-2017
Verzet strafbeschikking. Art. 257e Sv. APV Nijmegen. Het Hof heeft bevestigd het vonnis van de Ktr. inhoudende dat verdachte n-o wordt verklaard nu hij na het instellen van verzet alsnog het sanctiebedrag heeft betaald. HR: in art. 257e.1 Sv wordt het doen van het verzet geregeld. Daarin is o.m. bepaald dat het verzet niet kan worden gedaan indien vrijwillig aan de strafbeschikking is voldaan d...

ECLI:NL:HR:2017:3219 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/04897
Gepubliceerd op 20-12-2017
Jeugdzaak. Art. 77a Sr jo. art. 77h Sr. Is de oplegging van de svm ex art. 77h.4.ahf.e Sr te verenigen met de toepassing van art. 9a Sr? CAG: het Hof heeft aan verdachte met toepassing van art. 9a Sr geen straf of andere maatregel dan de svm willen opleggen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2017:3218 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/04831
Gepubliceerd op 20-12-2017
Beklag, beslag, art. 552a Sv. Bromfiets teruggegeven aan een derde. CAG over o.m. de ontvankelijkheid van het beroep in cassatie en de vraag of een derde bij de behandeling van het klaagschrift mondeling mag vragen een inbeslaggenomen goed terug te geven zonder zelf een klaagschrift in te dienen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2017:3217 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/04693
Gepubliceerd op 20-12-2017
Beklag, beslag ex art. 94a Sv in strafzaak tegen kentekenhouder op motorfiets, die aanvankelijk ex art. 94 Sv onder klager in beslag was genomen. Doet zich het geval voor dat buiten redelijke twijfel is dat klager als eigenaar van de motor moet worden aangemerkt? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2017:3216 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/03976
Gepubliceerd op 20-12-2017
Falende bewijsklacht t.a.v. opzet op aanwezig hebben van hennep. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2017:3215 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/03423
Gepubliceerd op 20-12-2017
Slagende bewijsklacht medeplegen van telen en bewerken hennepplanten. Het Hof heeft geen nadere bewijsoverweging over het medeplegen opgenomen. Aangezien de bewezenverklaring, voor zover inhoudende dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk een groot aantal hennepplanten heeft "geteeld” en “bewerkt", niet zonder meer kan worden afgeleid uit de bewijsvoering, is de bestrede...

ECLI:NL:HR:2017:3214 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/03614
Gepubliceerd op 19-12-2017
Medeplegen gekwalificeerde diefstal. Strafmotivering. Middelen over motivering “aanstonds” uitspraak doen, uos t.a.v. art. 22b Sr (taakstrafverbod) en begrijpelijkheid strafmotivering. HR: art. 81.1 RO. CAG maakt ambtshalve opmerkingen over de eisen die gelden voor een schriftelijk eindarrest als Hof ex art. 345.1 Sv “aanstonds” na afloop van het onderzoek uitspraak doet en gaat daarbij in op d...

ECLI:NL:HR:2017:3213 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/03590
Gepubliceerd op 19-12-2017
N-o in h.b. op de grond dat het te laat is ingesteld. Middel m.b.t. verontschuldigbare termijnoverschrijding i.v.m. verwarde toestand van verdachte. HR: art. 81.1 RO. CAG: Uit de door de raadsman overgelegde stukken kan niet z.m. de conclusie getrokken worden dat bij verdachte sprake was van een toestand waarvan de aard en intensiteit zodanig is dat het laten verlopen van de termijn voor het aa...

ECLI:NL:HR:2017:3212 Hoge Raad, 19-12-2017, 15/05619
Gepubliceerd op 19-12-2017
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder zoon van klager i.h.k.v. strafzaak tegen zoon. Oordeel Rb dat het belang van strafvordering het voortduren van het beslag niet vordert, waaraan Rb enkel ten grondslag heeft gelegd dat "geen inzicht kan worden verkregen omtrent de datum van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen verdachte", is ontoereikend gemotiveerd. Volgt ve...

ECLI:NL:HR:2017:3211 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/02871
Gepubliceerd op 19-12-2017
Gewoontewitwassen door opbrengsten uit seksclub en andere rechtspersonen te verzwijgen voor de belastingdienst, art. 420ter Sr. Middelen m.b.t. de begrijpelijkheid van de strafoplegging i.h.l.v. LOVS-oriëntatiepunten en schatting benadelingsbedrag, de afwijzing van een verzoek tot het horen van getuigen, ’s Hofs oordeel over de betrouwbaarheid van een getuigenverklaring en de samenstelling en c...

ECLI:NL:HR:2017:3210 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/02589
Gepubliceerd op 19-12-2017
Aanwezigheidsrecht, art. 588a.1.c Sv De vermelding van het adres in de schriftelijke bijzondere volmacht kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als de opgave door verdachte van een adres i.d.z.v. art. 588a.1.c Sv waaraan mededelingen over de strafzaak kunnen worden toegezonden. De stukken van het geding houden niet iets in waaruit kan volgen dat de verzending van een afschrift van de appeld...

ECLI:NL:HR:2017:3209 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/01086
Gepubliceerd op 19-12-2017
Levert wrijven over de blote nek en rug “ontuchtige handelingen” a.b.i. art. 246 Sr op? CAG beantwoordt vraag bevestigend gelet op zekere ongelijkheid tussen verdachte en slachtoffer, de vaststellingen Hof omtrent de strekking van de handeling en de gedragingen van verdachte ná de handeling van verdachte. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2017:3208 Hoge Raad, 19-12-2017, 15/04859
Gepubliceerd op 19-12-2017
Diverse Opiumwetdelicten. 1. Uos m.b.t. opzet verdachte op uitvoer heroïne en cocaïne. 2. Deelname criminele organisatie a.b.i. art. 140 Sr. 3. Uos t.a.v. ontbreken gestructureerd samenwerkingsverband. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 15/04826 (niet gepubliceerd, art. 80a RO, uitspraak d.d. 6-12-2016).

ECLI:NL:HR:2017:3206 Hoge Raad, 19-12-2017, 15/03449
Gepubliceerd op 19-12-2017
Medeplegen valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) en medeplegen gewoontewitwassen. Falende klachten m.b.t. de bewijsconstructie, waarbij de door het Hof bevestigde aanvulling op het verkorte vonnis van de Rb inhoudt dat delen van de b.m. in fotokopie aan de uitspraak zijn gehecht, terwijl niet redengevende passages uit de fotokopieën zijn gestreept. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2017:3201 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/06238
Gepubliceerd op 19-12-2017
Medeplegen gekwalificeerde diefstal (meermalen gepleegd), art. 311.1 onder 4 en 5 Sr. Middel over motivering medeplegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2017:3196 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/04093
Gepubliceerd op 19-12-2017
Medeplichtigheid aan diefstal in vereniging van containers met spelcomputers, art. 48.1 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2001:AD4372 inhoudende dat verdachtes opzet niet alleen gericht moet zijn op het behulpzaam zijn maar ook op het misdrijf. Hof heeft vastgesteld dat verdachte chassis met containers onbeheerd heeft achtergelaten op parkeerterrein van truckersrestaurant en...

ECLI:NL:HR:2017:3194 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/03461
Gepubliceerd op 19-12-2017
Bezit kinderporno, art. 240b.1 Sr. Hof heeft i.s.m. art. 359.2 Sv niet beslist op uos over het opzet van verdachte op het bezit van foto’s met kinderporno. HR neemt mede in aanmerking dat i) het Hof heeft vastgesteld dat verdachte - naar later bleek ten onrechte - eerder inbeslaggenomen, gegevensdragers heeft teruggekregen die kinderpornografisch materiaal bevatten en dat hij bestanden van die ...

ECLI:NL:HR:2017:3207 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/02266
Gepubliceerd op 19-12-2017
OM-cassatie. Vrijspraak gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Is oordeel Hof dat de huur en koop van twee auto's en een aantal contante stortingen op de eigen rekening van verdachte geen vermoeden van witwassen opleveren begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO. CAG over de selectie- en waarderingsvrijheid van de feitenrechter en het leveren van bewijs voor (gewoonte)witwassen.

ECLI:NL:HR:2017:3205 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/02241
Gepubliceerd op 19-12-2017
Afwijzing aanhoudingsverzoek i.v.m. ziekte op de grond dat onvoldoende is gebleken dat verdachte niet in staat zou zijn zitting bij te wonen. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2000:AA5730 m.b.t. toetsingskader i.g.v. aanhoudingsverzoek wegens ziekte. Gelet op hetgeen aan het verzoek ten grondslag is gelegd, te weten dat de psychiater van verdachte van mening is dat het bijwonen ...

ECLI:NL:HR:2017:3204 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/01901
Gepubliceerd op 19-12-2017
Beklag, beslag op geldbedragen onder klager in zijn strafzaak, terwijl geld in (nog niet onherroepelijke) strafzaak verbeurd is verklaard. Ontvankelijkheid hernieuwd beklag. HR: art. 80a RO. CAG: ’s Hofs oordeel dat klager n-o is in het klaagschrift, is hoe dan ook juist, omdat inbeslaggenomen geldbedragen in de strafzaak zijn verbeurd verklaard zodat hij alleen als verdachte in de strafzaak ka...

ECLI:NL:HR:2017:3203 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/01680
Gepubliceerd op 19-12-2017
Poging tot zware mishandeling. Beroep op (putatief) noodweer door verdachte die zich in een steeg bevond en aangeefster voor een “junkachtig type” hield. Middel over oordeel Hof dat de enkele omstandigheid dat verdachte aangeefster als een junk zag onvoldoende is voor (putatief) noodweer(exces) en over de vraag of er een reële en redelijke mogelijkheid voor verdachte bestond om zich aan de aanr...

ECLI:NL:HR:2017:3200 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/04770
Gepubliceerd op 19-12-2017
Motivering strafoplegging. De bestreden uitspraak behelst niet een opgave van de redenen die de strafoplegging hebben bepaald. Dat verzuim leidt krachtens art. 359.8 Sv tot nietigheid. Volgt gedeeltelijke vernietiging en terugwijzing.

ECLI:NL:HR:2017:3191 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/03605
Gepubliceerd op 19-12-2017
Schuldheling Iphone door voor € 170,- een telefoon te kopen van een onbekende bij een winkelcentrum, art. 417bis.1.a Sr. Had verdachte redelijkerwijs moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof? Uit de bewijsvoering kan niet z.m. worden afgeleid dat verdachte t.t.v. het voorhanden krijgen van de telefoon in die mate is tekortgeschoten in zijn onderzoeksplicht dat hij met de...

ECLI:NL:HR:2017:3132 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/03430
Gepubliceerd op 19-12-2017
Medeplegen van kraken, art. 138a.1 Sr. Binnentreden woning, art. 2.1 jo. art. 10 Awbi. 1. Bewijsklacht "wederrechtelijk is binnengedrongen" a.b.i. art. 138a.1 Sr en 2. Beroep op bewijsuitsluiting vanwege niet tonen machtiging door politie bij het binnentreden. HR: art. 81.1 RO. CAG staat stil bij de door een kraker te ontlenen rechten aan de Awbi. Samenhang met 16/03427.

ECLI:NL:HR:2017:3131 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/03427
Gepubliceerd op 19-12-2017
Medeplegen kraken, art. 138a.1 Sr. Binnentreden woning, art. 2.1 jo. art. 10 Awbi. 1. Bewijsklacht "wederrechtelijk is binnengedrongen" a.b.i. art. 138a.1 Sr en 2. Beroep op bewijsuitsluiting vanwege niet tonen machtiging door politie bij het binnentreden. HR: art. 81.1 RO. CAG staat stil bij de door een kraker te ontlenen rechten aan de Awbi. Samenhang met 16/03430.

ECLI:NL:HR:2017:3188 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/03331
Gepubliceerd op 19-12-2017
Eenvoudige belediging door spugen in gezicht buschauffeur. Art. 266 Sr. Falende middelen over 1. Toepassing noodzakelijkheidscriterium bij afwijzing verzoek getuigen strijdig met art. 6.3.b EVRM, ondanks dat appelschriftuur niet is ingediend binnen 14 dagen? 2. Taalbarrière tussen getuigen, waarbij getuige X in gebrekkig Nederlands en Engels en met gebaren aan getuige Y (die als bijzonder opspo...

ECLI:NL:HR:2017:3190 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/02995
Gepubliceerd op 19-12-2017
Verdachte n-o in h.b. op de grond dat bijzondere volmacht tot instellen h.b. niet voldoet aan adresvereiste. Kantooradres advocaat aan te merken als adresopgave a.b.i. art. 450.3 Sv? In aanmerking genomen dat het als schriftelijke bijzondere volmacht aangemerkte faxbericht een adres voor de toezending van een afschrift van de appeldagvaarding inhoudt, namelijk het kantooradres van een advocaat,...

ECLI:NL:HR:2017:3195 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/02491
Gepubliceerd op 19-12-2017
Mensensmokkel. Uitleg 'het zich [wederrechtelijk] verschaffen van toegang tot' a.b.i. art. 197a Sr. Het middel berust op de opvatting dat voor een veroordeling t.z.v. art. 197a.1 Sr is vereist dat komt vast te staan dat de vreemdeling met het passeren van de grensbewaking zich “de iure” de toegang heeft verschaft tot NL. Die opvatting is onjuist omdat i.c. blijkens de delictsomschrijving i.h.b....

ECLI:NL:HR:2017:3133 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/02137
Gepubliceerd op 19-12-2017
Voortgezette handeling van poging tot zware mishandeling en poging tot zware mishandeling, art. 302.1 Sr. Verdachte is na een achtervolging door twee motoragenten klemgereden en is teneinde aan de staandehouding te ontkomen achteruit op een motoragent afgereden en vooruit op diezelfde agent ingereden, waarna de auto door politieagenten is beschoten. Middelen m.b.t. voorwaardelijk opzet bij verd...

ECLI:NL:HR:2017:3198 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/01834
Gepubliceerd op 19-12-2017
Bewijsuitsluiting van door verdachte afgelegde verklaring na verzuim cautie te verlenen? Art. 29.2 Sv jo. art. 359a Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:BY5706 inhoudende dat verzuim cautie te verlenen een vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv oplevert dat in de regel dient te leiden tot bewijsuitsluiting. Door een nadere toelichting te eisen waarom het door de verdediging geste...

ECLI:NL:HR:2017:3193 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/01601
Gepubliceerd op 19-12-2017
Profijtontneming, w.v.v. overtreding Geneesmiddelenwet en medeplegen witwassen. Methode van kasopstelling. Het tot het bewijs bezigen van een beroep op zwijgrecht bij schatting w.v.v. in ontnemingszaak, art. 29.1 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:BV9087 m.b.t. motiveringsvoorschriften schatting w.v.v. en gevallen waarin schatting uitsluitend kan worden gebaseerd op inho...

ECLI:NL:HR:2017:3192 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/01319
Gepubliceerd op 19-12-2017
Voorhanden hebben vuurwapen. Bewustheid bij verdachte omtrent het aanwezig hebben van een stroomstootwapen in de vorm van een zaklamp? Art. 2.1 categorie II sub 5 WWM jo. art. 26 WWM. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1999:ZD1169 m.b.t. voorhanden hebben van een wapen of munitie in de zin van art. 26 WWM. Slagende bewijsklacht. De omstandigheid dat het Hof in zijn nadere bewijso...

ECLI:NL:HR:2017:3199 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/01282
Gepubliceerd op 19-12-2017
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 15/05057.

ECLI:NL:HR:2017:3202 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/00287
Gepubliceerd op 19-12-2017
Hennepkwekerij in woning verdachte. 1. Medeplegen opzettelijk telen hennep. 2. Medeplegen opzettelijk aanwezig hebben hennep. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316 m.b.t. de motiveringsplicht voor de rechter indien medeplegen niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering. Omstandigheden in bewijsoverweging zijn niet z.m. v...

ECLI:NL:HR:2017:3187 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/00205
Gepubliceerd op 19-12-2017
Hennepkwekerij in woning. Levert verzoek om clementie een uos op? HR: art. 80a RO. Samenhang met 16/00287.

ECLI:NL:HR:2017:3186 Hoge Raad, 19-12-2017, 17/01283
Gepubliceerd op 19-12-2017
Cassatie in belang der wet. Jeugdzaak. Kan de tul van een voorwaardelijk opgelegde straf worden gelast wegens overtreding van voorwaarden die ex art. 14e Sr of art. 77za Sr bij voorraad uitvoerbaar zijn verklaard, als die straf nog niet onherroepelijk is? Aanvang proeftijd. Toepassing art. 14e.1 Sr en art. 77za.1 Sr komt uitsluitend in aanmerking indien bij oplegging voorwaardelijke straf bijzo...

ECLI:NL:HR:2017:3197 Hoge Raad, 19-12-2017, 16/05535
Gepubliceerd op 19-12-2017
Gifmoord. Art. 289 Sr. Afstand van rechtsbijstand. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BI2315 m.b.t. gevallen waarin afstand van rechtsbijstand kan worden gedaan en het toezicht door de rechter. Gelet op het procesverloop in h.b. heeft het Hof zich ervan vergewist of de afstand van rechtsbijstand ondubbelzinnig, desbewust en vrijwillig is gedaan en geoordeeld dat daarvan spra...

ECLI:NL:HR:2017:3185 Hoge Raad, 19-12-2017, 15/00402
Gepubliceerd op 19-12-2017
Levert oplegging levenslange gevangenisstraf gelet op wijze van tenuitvoerlegging schending van art. 3 EVRM op ? Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:1325 (tussenarrest) waarin HR heeft geoordeeld dat de strijdigheid van een levenslange gevangenisstraf met art. 3 EVRM komt te vervallen indien wordt voorzien in een reële mogelijkheid tot herbeoordeling en HR de verdere behandeling heeft aangehouden tenein...

ECLI:NL:HR:2017:3189 Hoge Raad, 19-12-2017, 15/05468, 15/05221, 16/00460, 16/03360, 16/03367, 16/03372
Gepubliceerd op 19-12-2017
Zes van Breda. Vervolg op ECLI:NL:HR:2012:BW7190. HR herhaalt in voorafgaande beschouwing de relevante rechtsregels uit ECLI:NL:HR:2005:AR5714; ECLI:NL:HR:2001:AD3530 en ECLI:NL:HR:2006:AU9130 m.b.t. speelruimte Hof na gegrondverklaring herzieningsaanvraag en de toetsing in cassatie. HR overweegt dat m.b.t. oordeel van de rechter in herziening over de tlgd. feiten geen bijzondere, van de beoord...

ECLI:NL:HR:2010:BL8682 Hoge Raad, 06-04-2010, 08/01489
Gepubliceerd op 14-12-2017
Aanwezig hebben van cocaïne. Kan uit verklaring verdachte, inhoudende dat hij “snowseals” met cocaïne had gekocht, en het positieve resultaat van een indicatieve test worden afgeleid dat de bij verdachte aangetroffen substantie cocaïne betrof? HR: art. 81.1 RO. CAG: Geen rechtsregel schrijft voor dat bij het testen van verdovende middelen onder alle omstandigheden een NFI-rapportage nodig is. W...