Uitspraken Hoge Raad

Hier vindt u een overzicht van recente uitspraken in strafzaken van de Hoge Raad.

ECLI:NL:HR:2018:1693 Hoge Raad, 18-09-2018, 16/06275
Gepubliceerd op 19-09-2018
Ripdeal waarbij met een vuurwapen is geschoten en het slo. is komen te overlijden. Medeplegen gekwalificeerde diefstal met geweld, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft. Middelen over 1. verwerping 359a-verweer i.v.m. verhoor getuige buiten aanwezigheid van de verdediging en 2. bewijsklacht medeplegen van vuurwapengeweld. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/05498.

ECLI:NL:HR:2018:1685 Hoge Raad, 18-09-2018, 16/03403
Gepubliceerd op 18-09-2018
Visfraude. Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd. De verdachte en A. B.V. verkochten filets van Japanse schar en/of Pacifische schol en/of schar en factureerden dat op verzoek van de afnemers o.v.v. het woord ‘schol’ of ‘scholle(n)’. HR herhaalt relevante overweging uit ECLI:NL:HR:2003:AF7985. Het Hof heeft blijkens zijn bewijsoverweging redenge...

ECLI:NL:HR:2018:1686 Hoge Raad, 18-09-2018, 16/03400
Gepubliceerd op 18-09-2018
Visfraude. Feitelijk leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. A. B.V. en B. B.V. verkochten filets van Japanse schar en/of Pacifische schol en/of schar en factureerden dat op verzoek van de afnemers o.v.v. het woord ‘schol’ of ‘scholle(n)’. Verdachte is directeur van A. B.V. en B. B.V. HR herhaalt relevante overweging uit ...

ECLI:NL:HR:2018:1682 Hoge Raad, 18-09-2018, 16/06166
Gepubliceerd op 18-09-2018
Wederrechtelijk binnendringen a.b.i. art. 138.1 Sr. De HR herhaalt relevante overweging uit ECLI:NL:HR:1969:AB5039 m.b.t. betekenis van het bestanddeel “binnendringen”. Mede gelet op hetgeen door en namens verdachte ttz. in h.b. is aangevoerd is de bewezenverklaring van het tlgd., v.zv. inhoudende dat verdachte "wederrechtelijk is binnengedrongen" in de woning, niet naar de eis der wet met re...

ECLI:NL:HR:2018:1679 Hoge Raad, 18-09-2018, 16/06000
Gepubliceerd op 18-09-2018
Bedreiging met zware mishandeling via LinkedIn. Art. 285 Sr. De HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2005:AT3659. Het Hof heeft vastgesteld dat verdachte aan de aangever via LinkedIn meermalen berichten heeft verstuurd, waaronder het in de bewezenverklaring vermelde bericht van 3-12-2014, inhoudende "Praat in mijn gezicht, dan trap ik het voor je kapot" en dat dit bericht evident betrekking had op het ...

ECLI:NL:HR:2018:1691 Hoge Raad, 18-09-2018, 17/02531
Gepubliceerd op 18-09-2018
Opzetheling, art. 416 Sr. Wist verdachte t.t.v. het voorhanden krijgen van de aanhangwagen dat deze van misdrijf afkomstig was? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:1692 Hoge Raad, 18-09-2018, 17/02996
Gepubliceerd op 18-09-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Motivering schatting w.v.v. Toerekening gehele w.v.v. aan betrokkene bij medeplegen hennepteelt? HR herhaalt relevante overweging uit ECLI:NL:HR:2008: BG1667. In de hoofdzaak is bewezenverklaard dat betrokkene de hennepkwekerij in zijn woning tezamen en in vereniging met een ander in bedrijf heeft gehad. Gelet daarop is het oordeel van het Hof dat het g...

ECLI:NL:HR:2018:1689 Hoge Raad, 18-09-2018, 17/05379
Gepubliceerd op 18-09-2018
Meineed, art. 207 Sr. Bewijs dat de belofte is afgelegd op de bij de wet voorgeschreven wijze? Het Hof heeft kennelijk de in het p-v van de RC opgenomen verklaring van verdachte aldus uitgelegd dat de vermelding "u houdt mij voor dat ik nu een andere verklaring afleg dan dat ik bij de politie heb gedaan en dat u om die reden op verzoek van de officier van justitie mij zult beëdigen", en "ik heb...

ECLI:NL:HR:2018:1675 Hoge Raad, 18-09-2018, 16/03395
Gepubliceerd op 18-09-2018
Visfraude. Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon. De verdachte A. B.V. verkocht filets van Japanse schar (‘yellowfin sole’) en/of Pacifische schol (‘rocksole’) en/of schar en factureerde dat op verzoek van de afnemers o.v.v. het woord ‘schol’ of ‘scholle(n)’. Middelen bevatten verschillende bewijsklachten valsheid in geschrift m.b.t. oordeel hof dat de facture...

ECLI:NL:HR:2018:1674 Hoge Raad, 18-09-2018, 16/03393
Gepubliceerd op 18-09-2018
Visfraude. Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. A. B.V. verkocht filets van Japanse schar (‘yellowfin sole’) en schar en factureerde dat op verzoek van de afnemers o.v.v. het woord ‘scholle(n)’. Verdachte was verkoopmanager bij A. B.V. Middelen bevatten verschillende bewijsklachten valsheid in geschrift m.b.t. oordeel hof dat de facturen valselijk zijn opgemaakt door daarop te vermelden d...

ECLI:NL:HR:2018:1676 Hoge Raad, 18-09-2018, 16/03330
Gepubliceerd op 18-09-2018
Visfraude. Feitelijk leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. A. B.V., bij welk handelsbedrijf de verdachte in dienst was als bedrijfsleider, verkocht filets van Japanse schar (‘yellowfin sole’) die op verzoek van de Italiaanse afnemers zijn gefactureerd o.v.v. filets van ‘plaice’. Middelen bevatten verschillende bewijsklachten valsheid ...

ECLI:NL:HR:2018:1678 Hoge Raad, 18-09-2018, 16/03328
Gepubliceerd op 18-09-2018
Visfraude. Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon. De verdachte A. B.V. verkocht filets van Japanse schar (‘yellowfin sole’) en factureerde dat op verzoek van Italiaanse afnemers o.v.v. filets van ‘plaice’. Middelen bevatten verschillende bewijsklachten valsheid in geschrift m.b.t. oordeel hof dat de facturen valselijk zijn opgemaakt door daarop te vermelden da...

ECLI:NL:HR:2018:1677 Hoge Raad, 18-09-2018, 16/03325
Gepubliceerd op 18-09-2018
Visfraude. Feitelijk leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. Verkoop door A. B.V. van filets van Japanse schar (‘yellowfin sole’) die op verzoek van de Italiaanse afnemers zijn gefactureerd o.v.v. van filets van ‘plaice’. Verdachte is de bestuurder van B. B.V., en enig aandeelhouder en bestuurder van A. B.V. 1. Verschillende bewijsklach...

ECLI:NL:HR:2018:1688 Hoge Raad, 18-09-2018, 17/01432
Gepubliceerd op 18-09-2018
Opgave bewijsmiddelen bij bekennende verdachte ex art. 359.3 Sv. Duidelijke en ondubbelzinnige bekentenis? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2006:AX5776 en ECLI:NL:HR:2015:1342. Het oordeel van het Hof dat verdachte het bewezenverklaarde heeft bekend i.d.z.v. art. 359.3, tweede volzin Sv is niet onbegrijpelijk, mede in aanmerking genomen de inhoud van het p-v van de terechtzitt...

ECLI:NL:HR:2018:1684 Hoge Raad, 18-09-2018, 17/01360
Gepubliceerd op 18-09-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen bestaande uit het verwerven, voorhanden hebben, overdragen en omzetten van geldbedragen. Eenvoudige kasopstelling. Art. 36e 2 en 3 (oud) Sr. Motivering schatting w.v.v . HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2017:414. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat de uitkomst van de gebezigde kasopstelling, met weglating van de posten 'huurbetalingen' en 'levensonde...

ECLI:NL:HR:2018:1687 Hoge Raad, 18-09-2018, 16/05874
Gepubliceerd op 18-09-2018
Vordering tul o.g.v. niet naleving algemene voorwaarde en bepaling van de dag voor het onderzoek van de vordering tul, art. 14h.2 Sr. Heeft het Hof ten onrechte de tul bevolen van aan verdachte voorwaardelijk opgelegde straf terwijl art. 14h.2 Sr niet is nageleefd? Ex art. 14g.3 Sr is in geval de algemene voorwaarde, dat verdachte zich niet schuldig maakt aan een strafbaar feit, niet is nagelee...

ECLI:NL:HR:2018:1683 Hoge Raad, 18-09-2018, 16/05803
Gepubliceerd op 18-09-2018
Strafmotivering. Verandering in de regels van sanctierecht. Art. 1.2 Sr. Op de gronden zoals vermeld in de CAG moet worden vastgesteld dat de regels van het sanctierecht ten gunste van verdachte zijn veranderd en dat het Hof het uit art. 344a Sr voortvloeiende mildere sanctieregime met een strafmaximum van vier jaren gevangenisstraf had behoren toe te passen i.p.v. art. 341 (oud) Sr met een str...

ECLI:NL:HR:2018:1681 Hoge Raad, 18-09-2018, 16/05498
Gepubliceerd op 18-09-2018
Ripdeal waarbij met een vuurwapen is geschoten en het slo. is komen te overlijden. Medeplegen gekwalificeerde diefstal met geweld, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft. Middelen over 1. verwerping 359a-verweer i.v.m. verhoor getuige buiten aanwezigheid van de verdediging en 2. bewijsklacht medeplegen van vuurwapengeweld. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/06275.

ECLI:NL:HR:2018:1690 Hoge Raad, 18-09-2018, 17/01711
Gepubliceerd op 18-09-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Motivering schatting w.v.v. Het Hof heeft het bedrag van het w.v.v. vastgesteld op € 58.640,14 en aan betrokkene de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van dat bedrag. Het Hof heeft aldus het w.v.v. in zijn geheel aan betrokkene toegerekend waarbij het Hof heeft overwogen dat het door betrokkene beweerde aandeel van slechts 30% van de total...

ECLI:NL:HR:2018:1680 Hoge Raad, 18-09-2018, 16/05736
Gepubliceerd op 18-09-2018
Profijtontneming en witwassen. Toepassing eenvoudige kasopstelling, art. 36e.3 Sr. HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2017:414. Het Hof heeft de schatting van het w.v.v. gebaseerd op de resultaten van een kasopstelling, waarin naast de door betrokkene gedane uitgaven ook het aangetroffen contante bedrag van (afgerond) € 81.919,- is betrokken. Het Hof heeft geoordeeld dat aan het betrekken van dit geld...

ECLI:NL:HR:2018:1590 Hoge Raad, 11-09-2018, 16/06150
Gepubliceerd op 12-09-2018
Medeplegen diefstal steigermateriaal, art. 310 jo. 311.1.4 Sr en belediging ambtenaar, art. 266 jo. 267 Sr. Bewijsklacht “oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening”. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:1588 Hoge Raad, 11-09-2018, 16/06158
Gepubliceerd op 12-09-2018
Mishandeling, art. 300 Sr. 1. Heeft Hof de grondslag van de tll. verlaten door bewezen te verklaren dat verdachte de handelingen opzettelijk mishandelend heeft verricht, terwijl de tenlastelegging inhoudt dat de verdachte de handelingen opzettelijk heeft verricht? 2. Putatief noodweer. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:1587 Hoge Raad, 11-09-2018, 16/05648
Gepubliceerd op 12-09-2018
Diefstal laptop uit rugzak in trein op traject Schiphol-Leiden, art. 310 Sr. Bewijsklacht. HR: art. 81.1 RO. CAG: Aangever en verdachte hebben op hetzelfde traject gereisd, de laptop is enkele uren later aangetroffen bij verdachte en Hof heeft geoordeeld dat verdachte omtrent het in het bezit komen van de laptop een onaannemelijke en niet verifieerbare verklaring heeft afgelegd.

ECLI:NL:HR:2018:1586 Hoge Raad, 11-09-2018, 16/05009
Gepubliceerd op 12-09-2018
Diefstal d.m.v. valse sleutels, art. 310 jo. 311.1.5 Sr. Bewijsklacht over betrekken zwijgende procesopstelling verdachte. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:1550 Hoge Raad, 11-09-2018, 17/03785
Gepubliceerd op 12-09-2018
Poging tot doodslag. Vordering b.p. Zijn kosten gemaakt door b.p. t.g.v. eigen risico zorgverzekering aan te merken als rechtstreekse schade a.b.i. art. 361.2 Sv? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:1589 Hoge Raad, 11-09-2018, 17/02113
Gepubliceerd op 12-09-2018
Mishandeling door een vrouw met wie verdachte onenigheid had in de Amstel te duwen, art. 300.1 Sr. Bewijsklacht. HR: art. 81.1 RO. CAG: Hof heeft niet onbegrijpelijk “vol opzet” aangenomen. Onder mishandeling kan ook het bij een ander teweegbrengen van een min of meer hevige onlust veroorzakende gewaarwording in of aan het lichaam worden verstaan, terwijl dit z.m. uit ’s Hofs bewijsvoering kan ...

ECLI:NL:HR:2018:1554 Hoge Raad, 11-09-2018, 17/05444
Gepubliceerd op 11-09-2018
Poging tot uitlokking van moord op ex-vriend en diens nieuwe vriendin, art. 46a jo. 289 Sr en bedreiging van ex-vriend met enig misdrijf tegen het leven gericht, art. 285 Sr. Geen middelen van cassatie ingediend. Verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2018:1553 Hoge Raad, 11-09-2018, 16/03059
Gepubliceerd op 11-09-2018
Antilliaanse zaak. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:3165. Medeplichtigheid aan doodslag in Sint Maarten door aanreiken wapen en besturen van vluchtauto. Bewijsklachten en strafmotivering. HR: art. 81.1 RO. CAG: Het bewezenverklaarde “tezamen en in vereniging” berust op een misslag. Het stond het Hof vrij om verdachte wegens medeplichtigheid aan doodslag te veroordelen tot dezelfde straf als hem eerde...

ECLI:NL:HR:2018:1552 Hoge Raad, 11-09-2018, 17/00199
Gepubliceerd op 11-09-2018
Aan cassatieschriftuur gehechte stelbrief raadsman en ontvangstbevestiging Hof niet bij stukken, art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. Volgt vernietiging en terugwijzing. CAG: Uit p-v tz. in h.b. blijkt dat verdachte en raadsman niet zijn verschenen. Aan cassatieschriftuur zijn een stelbrief in h.b., een faxbevestigin...

ECLI:NL:HR:2018:1544 Hoge Raad, 11-09-2018, 17/00895
Gepubliceerd op 11-09-2018
Antilliaanse profijtontneming, w.v.v. uit drugsfeiten en witwassen in Aruba. Methode van eenvoudige kasopstelling. Schatting w.v.v. toereikend gemotiveerd?. HR stelt t.a.v. art. 503e SvA de relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:BV9087 m.b.t. art. 511f SvNL, inhoudende motiveringsvoorschriften schatting w.v.v. en gevallen waarin schatting uitsluitend kan worden gebaseerd op inhoud financiee...

ECLI:NL:HR:2018:1546 Hoge Raad, 11-09-2018, 17/00892
Gepubliceerd op 11-09-2018
Antilliaanse profijtontneming, w.v.v. uit drugsfeiten en witwassen in Aruba. Methode van eenvoudige kasopstelling. Schatting w.v.v. toereikend gemotiveerd? HR stelt t.a.v. art. 503e SvA de relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:BV9087 m.b.t. art. 511f SvNL, inhoudende motiveringsvoorschriften schatting w.v.v. en gevallen waarin schatting uitsluitend kan worden gebaseerd op inhoud financieel...

ECLI:NL:HR:2018:1548 Hoge Raad, 11-09-2018, 16/05321
Gepubliceerd op 11-09-2018
Antilliaanse zaak. Afpersing onder verzwarende omstandigheden door ’s nachts m.b.v. vuurwapen 2 Nederlandse toeristen te beroven in Aruba, art. 2:294 en 2:289.e SrA. Ondubbelzinnig, desbewust en vrijwillig afstand gedaan van recht op rechtsbijstand door gedetineerde verdachte, die ttz. in h.b. heeft verklaard geen advocaat nodig te hebben? Art. 6.3.c EVRM kent verdachte het recht toe om zichzel...

ECLI:NL:HR:2018:1545 Hoge Raad, 11-09-2018, 17/00048
Gepubliceerd op 11-09-2018
Medeplegen van het voorbereiden en bevorderen van opzettelijk vervoeren en binnen het grondgebied van Nederland brengen en doorvoeren van drugs a.b.i. art. 10a.1 onder 2 en 3 Opiumwet, en vernieling, art. 350 Sr. Bewijsklacht en klacht dat onschuldpresumptie ex art. 6.2 EVRM gelet op vrijspraak van de tlgd. invoer van drugs is geschonden. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:1534 Hoge Raad, 11-09-2018, 16/06257
Gepubliceerd op 11-09-2018
Antilliaanse zaak. Schuld a.b.i. art. 4.1 Landsverordening Wegverkeer Aruba. Verdachte rijdt door epileptische aanval op verkeerde weghelft en veroorzaakt dodelijk verkeersongeval. Verkeersongeval te wijten aan schuld verdachte? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:830 m.b.t. het met art. 4.1 Landsverordening Wegverkeer Aruba in de kern overeenkomende art. 6 WVW 1994. Oordeel ...

ECLI:NL:HR:2018:1547 Hoge Raad, 11-09-2018, 17/03682
Gepubliceerd op 11-09-2018
Onthouden van de nodige verzorging aan twee pony’s en 372 lammeren door de pony’s op een rooster dan wel hangend in takels, vervuild door ontlasting in uitgemergelde toestand te houden en door de lammeren bij temperaturen van -3 tot 4 °C te laten onderkoelen, in hun nabijheid grote hoeveelheden kadavers van lammeren te bewaren en hen onvoldoende drinkgelegenheden te bieden waardoor zij uitgedro...

ECLI:NL:HR:2018:1538 Hoge Raad, 11-09-2018, 16/06255
Gepubliceerd op 11-09-2018
Oplichting (art. 326 Sr) en flessentrekkerij (art. 326a Sr) door recidiverende eetpiraat. In h.b. overgelegde pleitnota bevindt zich niet bij stukken. Kunnen omstandigheid dat zich bij stukken wel een pleitnota (van e.a.) bevindt en overweging Hof dat in h.b. geen andere verweren zijn gevoerd dan in e.a., leiden tot achterwege blijven van nietigheid? De ttz. in h.b. door de raadsman overgelegde...

ECLI:NL:HR:2018:1536 Hoge Raad, 11-09-2018, 17/00491
Gepubliceerd op 11-09-2018
Voorhanden hebben wapen en munitie, art. 26.1 WWM. Vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv en bewijsuitsluiting. Hadden verbalisanten bevoegdheid inzage van het identiteitsbewijs van verdachte te vorderen ex art. 8.1 Politiewet 2012? Het Hof heeft bij de verwerping van het tot bewijsuitsluiting strekkende verweer dat vordering onrechtmatig is geschied, betrokken de omstandigheid dat de verbalisanten in...

ECLI:NL:HR:2018:1549 Hoge Raad, 11-09-2018, 17/04687
Gepubliceerd op 11-09-2018
Medeplegen invoer cocaïne (art. 2.A Opiumwet) en medeplegen voorbereidingshandelingen t.a.v. deze invoer (art. 10a Opiumwet) door 8.000 kilo cocaïne in container met bakbananen vanuit Ecuador per boot naar Antwerpen te verschepen en deze vervolgens per vrachtwagen naar Rotterdam te vervoeren. Verwijzing naar niet tlgd. feit in strafmotivering. Kon Hof bij strafoplegging betrekken dat verdachte ...

ECLI:NL:HR:2018:1540 Hoge Raad, 11-09-2018, 16/05420
Gepubliceerd op 11-09-2018
Medeplegen van opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen van container met 8000 kg. cocaïne, art. 2.A Opiumwet en medeplegen van het voorbereiden en bevorderen van voorgaand feit a.b.i. art. 10a.1 onder 2 en 3 Opiumwet. Bewijsklacht opzet. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/04687.

ECLI:NL:HR:2018:1541 Hoge Raad, 11-09-2018, 17/01479
Gepubliceerd op 11-09-2018
Gekwalificeerde diefstal, art. 312 en 43a Sr. Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 16/01310 en 16/02519.

ECLI:NL:HR:2018:1533 Hoge Raad, 11-09-2018, 16/02762
Gepubliceerd op 11-09-2018
Witwassen (meermalen gepleegd) door voorhanden hebben althans gebruik maken van schepen die zijn gekocht met van enig misdrijf afkomstig geld, art. 420bis.1.b Sr. 1. Bewijsklacht voorhanden hebben. 2. Bewijsklacht gebruik maken van. Ad 1. Klacht dat de bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat verdachte de daarin genoemde schepen 'voorhanden heeft gehad', ontoereikend is gemotiveerd, faalt aangez...

ECLI:NL:HR:2018:1535 Hoge Raad, 11-09-2018, 16/02747
Gepubliceerd op 11-09-2018
Voorbereidingshandelingen afleveren en vervoeren hasj-olie, art. 10a Opiumwet. Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/02762.

ECLI:NL:HR:2018:1539 Hoge Raad, 11-09-2018, 16/02519
Gepubliceerd op 11-09-2018
Medeplegen gekwalificeerde diefstal door vanuit Zeist naar golfclub in Friesland te rijden en aldaar d.m.v. braak uit kantoor kluis mee te nemen, art. 311.1 Sr en art. 43a Sr. 1. Voor het bewijs gebruikte politieverklaring medeverdachte gedenatureerd? 2. Bewezenverklaarde strafverzwarende omstandigheid van art. 43a Sr kan niet uit de gebezigde b.m. worden afgeleid. Ad 1. HR: Op gronden vermeld ...

ECLI:NL:HR:2018:1537 Hoge Raad, 11-09-2018, 16/01310
Gepubliceerd op 11-09-2018
Geen middelen van cassatie ingediend. Verdachte n-o. Samenhang met 16/02519 en 17/01479.

ECLI:NL:HR:2018:1543 Hoge Raad, 11-09-2018, 16/03542
Gepubliceerd op 11-09-2018
Antilliaanse zaak. Medeplegen poging moord; overtreding van art. 3 Vuurwapenverordening 1930; poging doodslag; poging moord; bedreiging en heling. Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:1542 Hoge Raad, 11-09-2018, 18/02673
Gepubliceerd op 11-09-2018
Cassatie in het belang der wet. Beschikking Hof inhoudende toewijzing verzoek toekenning vergoeding schade t.g.v. ondergane verzekering en voorlopige hechtenis, art. 89 Sv. Heeft Hof het recht geschonden door zonder nadere toelichting structureel, in afwijking van LOVS-afspraken, de laatste dag die verzoeker in detentie heeft doorgebracht voor vergoeding a.b.i. art. 89 Sv in aanmerking te laten...

ECLI:NL:HR:2018:1432 Hoge Raad, 04-09-2018, 16/06252
Gepubliceerd op 04-09-2018
Beraadslaging in h.b. n.a.v. onderzoek ttz. in h.b. en in e.a., art. 422.2 Sv. Arrest Hof houdt in: "Dit arrest is gewezen n.a.v. het onderzoek op de terechtzitting." Ex art. 422.2 Sv dient de beraadslaging in h.b. te geschieden n.a.v. het onderzoek ttz. in h.b. alsmede het onderzoek ttz. in e.a., zoals dit volgens het p-v van die tz. heeft plaatsgehad. Middel, dat klaagt dat Hof i.s.m. art. 42...

ECLI:NL:HR:2018:1428 Hoge Raad, 04-09-2018, 18/02214
Gepubliceerd op 04-09-2018
Cassatie in het belang der wet. Beschikking Hof inhoudende afwijzing verzoek vergoeding kosten rechtsbijstand, art. 591a Sv. Zijn kosten rechtsbijstand van politieambtenaar die n.a.v. een incident tijdens diensttijd als verdachte is aangemerkt t.z.v. een strafbaar feit, terwijl strafzaak uiteindelijk is geseponeerd, ex art. 591a.2 Sv vatbaar voor toewijzing, indien het politiekorps de declarati...

ECLI:NL:HR:2018:1429 Hoge Raad, 04-09-2018, 18/01882
Gepubliceerd op 04-09-2018
Herziening. Vernieling, diefstal en huisvredebreuk (meermalen gepleegd). Herhaalde aanvraag. In ECLI:NL:HR:2016:103 is eerdere aanvraag tot herziening van ‘s Hofs arrest n-o verklaard. Nu aanvraag steunt op dezelfde gronden die in deze beslissing ongenoegzaam zijn geoordeeld, kan zij niet worden ontvangen. Vervolg op ECLI:NL:HR:2013:75 en ECLI:NL:HR:2012:BY1572.

ECLI:NL:HR:2018:1426 Hoge Raad, 04-09-2018, 17/04352
Gepubliceerd op 04-09-2018
Antilliaanse uitleveringszaak. Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Venezolaanse nationaliteit) van Curaçao naar VS t.z.v. deelname aan criminele organisatie en voorbereidingshandelingen m.b.t. invoer 10 kilo cocaïne na inzet Amerikaanse undercoveragent. Bevoegdheidstoedeling aan uitleveringsrechter en Gouverneur. Is uitleveringsrechter bevoegd te oordelen over beroep op dreigende en volto...

ECLI:NL:HR:2018:1417 Hoge Raad, 04-09-2018, 16/05691
Gepubliceerd op 04-09-2018
Mishandeling van A (medebewoner/patiënt van instelling waarin verdachte verbleef) door beker met heet water in haar gezicht te gooien. Afwijzing voorwaardelijk ttz. bij pleidooi gedaan verzoek B (andere medebewoner/patiënt van instelling) als getuige te horen. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:1015 en ECLI:NL:HR:2014:1496 m.b.t. rechterlijke motiveringsplicht bij afwijzing ...

ECLI:NL:HR:2018:1431 Hoge Raad, 04-09-2018, 16/05679
Gepubliceerd op 04-09-2018
Vordering tul, art. 14g Sr. Heeft het Hof, dat het vonnis van de Rb partieel vernietigde, beslist op vordering tul? Het Hof heeft het vonnis vernietigd "ten aanzien van de opgelegde straf", in zoverre opnieuw rechtgedaan en het vonnis "voor het overige" bevestigd. Het aldus gedeeltelijk bevestigde vonnis houdt, afgezien van beslissingen onder het opschrift 'strafoplegging' en 'benadeelde partij...

ECLI:NL:HR:2018:1430 Hoge Raad, 04-09-2018, 16/05650
Gepubliceerd op 04-09-2018
Medeplegen poging woninginbraak, art. 311.1.5 Sr. Strafmotivering. Verwijzing naar eerdere niet onherroepelijke veroordeling t.z.v. woninginbraak. HR: art. 81.1 RO. CAG: Geen reden om aan te nemen dat Hof nog niet onherroepelijke veroordeling ten nadele van verdachte heeft laten meewegen en op grond daarvan een zwaardere onherroepelijke straf heeft opgelegd.

ECLI:NL:HR:2018:1422 Hoge Raad, 04-09-2018, 16/05593
Gepubliceerd op 04-09-2018
Diefstal d.m.v. inklimming door via dakkoepel restaurant met bovenwoning te betreden, aldaar laptop, sieraden en oplader van mobiele telefoon te pakken en deze in zelf meegebrachte tas te stoppen, waarna die tas op bank in restaurant is aangetroffen, art. 311.1.5 jo. 310 Sr. Voltooide gekwalificeerde diefstal of poging daartoe? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2011:BP2627 m.b.t...

ECLI:NL:HR:2018:1416 Hoge Raad, 04-09-2018, 16/05332
Gepubliceerd op 04-09-2018
Schuldheling bankpassen en e.dentifier bank, art. 417bis.1.a Sr. Had verdachte redelijkerwijs moeten vermoeden dat het door misdrijf verkregen goederen betrof? HR: art. 81.1 RO. Vervolg op 14/05280 (niet gepubliceerd).

ECLI:NL:HR:2018:1425 Hoge Raad, 04-09-2018, 17/00200
Gepubliceerd op 04-09-2018
Medeplichtigheid afpersing, art. 48.2 en 317.1 Sr. 1. Uos bewijs bedreiging met geweld en opzet op gronddelict. 2. Bewijs opzet. 3. Bewijs medeplichtigheid. 4. Proceskosten b.p. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/06267 en 17/00038.

ECLI:NL:HR:2018:1424 Hoge Raad, 04-09-2018, 17/00038
Gepubliceerd op 04-09-2018
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 16/06267 en 17/00200.

ECLI:NL:HR:2018:1423 Hoge Raad, 04-09-2018, 16/06267
Gepubliceerd op 04-09-2018
Gewoontewitwassen door betalingen te doen aan spelers en trainers van voetbalvereniging in Haarlem, art. 420bis.1.b en art. 420ter Sr. Bewijsmotivering zonder verwijzing naar b.m. Werkwijze Hof t.a.v. bewijsmotivering komt in wezen hierop neer dat beslissing dat verdachte tlgd. heeft begaan, steunt op bewijsredenering waarin inhoud gebezigde b.m. zakelijk is samengevat en waarin voor redengeven...

ECLI:NL:HR:2018:1420 Hoge Raad, 04-09-2018, 17/04919
Gepubliceerd op 04-09-2018
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 17/02519 en 17/02771.

ECLI:NL:HR:2018:1421 Hoge Raad, 04-09-2018, 17/02771
Gepubliceerd op 04-09-2018
Wapenbezit en medeplegen afleveren 17 kilo hennepafval. Middelen m.b.t. verwerping verweer ex art. 359a Sv strekkende tot n-o verklaring OM in vervolging dan wel bewijsuitsluiting omdat p-v observatie i.s.m. waarheid zou zijn opgemaakt en afwijzing bij appelschriftuur gedaan verzoek tot horen observanten als getuigen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/02519 en 17/04919.

ECLI:NL:HR:2018:1419 Hoge Raad, 04-09-2018, 17/02519
Gepubliceerd op 04-09-2018
Medeplegen woningovervallen en wederrechtelijke vrijheidsberovingen in Rotterdam en Rijswijk, vuurwapenbezit en medeplegen afleveren 17 kilo hennepafval. Middelen m.b.t. reactie op uos m.b.t. alternatief scenario en bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/02771 en 17/04919.

ECLI:NL:HR:2018:1412 Hoge Raad, 28-08-2018, 17/03136
Gepubliceerd op 28-08-2018
Poging tot doodslag (meermalen gepleegd) door A met een mes meermalen in zijn rug en in zijn hoofd te steken en B met een mes in zijn lichaam te steken, teneinde beweerdelijk openstaande schulden te innen bij een nicht van A en een huisgenote van B. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2018:1157 Hoge Raad, 10-07-2018, 17/03479
Gepubliceerd op 11-07-2018
Jeugdzaak. Reeks (pogingen tot) woninginbraken. 1. Slagende bewijsklacht medeplegen gekwalificeerde diefstal, art. 311.1 Sr. 2. Slagende bewijsklacht medeplegen poging tot gekwalificeerde diefstal, art. 311.1 Sr. Ad 1. Aangezien de bewezenverklaring van de onder 4 tlgd. woninginbraak, v.zv. inhoudende dat verdachte "tezamen en in vereniging met anderen" en "door middel van braak" de tlgd. dief...

ECLI:NL:HR:2018:1161 Hoge Raad, 10-07-2018, 17/03477
Gepubliceerd op 11-07-2018
Jeugdzaak. (Medeplegen van) gekwalificeerde diefstal, art. 311.1 Sr. Strafmotivering, art. 359.6 Sv. Heeft Hof door strafmotivering Rb te bevestigen naast werkstraf slechts voorwaardelijke jeugddetentie (van 63 dagen) willen opleggen of zowel voorwaardelijke als onvoorwaardelijke jeugddetentie (63 dagen waarvan 60 dagen voorwaardelijk)? Kennelijk heeft Hof met de zinsneden "de voorgenomen straf...

ECLI:NL:HR:2018:1119 Hoge Raad, 10-07-2018, 17/03475
Gepubliceerd op 11-07-2018
Jeugdzaak. Reeks vermogensdelicten. Middelen m.b.t. de rechtmatigheid van de inbeslagname van verdachtes telefoon, de verwerping van een beroep op een vormverzuim en de vraag of de bewezenverklaarde poging tot afpersing is af te leiden uit de gebezigde bewijsmiddelen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/03212; 17/03287; 17/03477 en 17/03479.

ECLI:NL:HR:2018:1120 Hoge Raad, 10-07-2018, 17/03287
Gepubliceerd op 11-07-2018
Jeugdzaak. Reeks vermogensdelicten. Falende bewijsklachten m.b.t. opzet en poging gekwalificeerde diefstal. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/03212; 17/03475; 17/03477 en 17/03479.

ECLI:NL:HR:2018:1148 Hoge Raad, 10-07-2018, 17/03212
Gepubliceerd op 11-07-2018
Reeks vermogensdelicten. Slagende bewijsklacht gekwalificeerde diefstal, art. 311 Sr. Aangezien de bewezenverklaring van het onder 6 tlgd. niet z.m. kan worden afgeleid uit de inhoud van de door het Hof gebezigde b.m., is de bestreden uitspraak in zoverre niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Het middel klaagt daarover terecht. De HR zal om doelmatigheidsredenen verdachte t.z.v. het ond...

ECLI:NL:HR:2018:1171 Hoge Raad, 10-07-2018, 17/01967
Gepubliceerd op 11-07-2018
Voorbereiding, art. 46 Sr. CAG: uit de f&o vastgesteld door het Hof kan worden afgeleid dat verdachten een woninginbraak aan het voorbereiden waren. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/05439, 16/05575 en 16/05402.

ECLI:NL:HR:2018:1170 Hoge Raad, 10-07-2018, 17/00653
Gepubliceerd op 11-07-2018
Profijtontneming. Middel m.b.t. vaststelling Hof dat betrokkene w.v.v. heeft genoten uit de in de hoofdzaak bewezen verklaarde feiten, terwijl bij de berekening van het w.v.v. ook voordeel is betrokken dat ziet op de periode voorafgaand aan die waarover de bewezenverklaring zich uitstrekt. HR: art. 81.1 RO. CAG: arrest leent zich voor verbeterde lezing, waarbij betrokkene tevens uit soortgelijk...

ECLI:NL:HR:2018:1169 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/06209
Gepubliceerd op 11-07-2018
Opiumwetdelicten. Bewijsklachten m.b.t. het bewezenverklaarde telkens i.c.m. het bedrijfs- of beroepsmatige uitoefenen. Art. 11 Opw. CAG: verbeterende lezing kwalificatie. Voorts getuigt het oordeel van het Hof dat sprake is van bedrijfs- of beroepsmatig handelen niet van een onjuiste rechtsopvatting en is het toereikend gemotiveerd, o.m. omdat het Hof heeft vastgesteld dat het afleveren heeft ...

ECLI:NL:HR:2018:1168 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/06114
Gepubliceerd op 11-07-2018
Art. 2.2 APV 2008 Amsterdam. Ordeverstoring. Levert het, te midden van publiek dat na sluitingstijd een uitgaansgelegenheid verlaat, ’s nachts roepen van scheldwoorden een verstoring van de openbare orde op a.b.i. art. 2.2.1 APV 2008 Amsterdam? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:1152 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/06085
Gepubliceerd op 11-07-2018
Betekening appeldagvaarding, schrijfwijze van adres in Roemenië. Appeldagvaarding verzonden naar Roemeens adres dat qua schrijfwijze (ander nummer) afwijkt van Roemeense adressen in appelakte en schriftelijke bijzondere volmacht tot instellen h.b. Kon Hof ervan uitgaan dat adres waaraan appeldagvaarding is verzonden laatst bekend adres van verdachte in buitenland was a.b.i. art. 588.2 Sv? Appel...

ECLI:NL:HR:2018:1167 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/05575
Gepubliceerd op 11-07-2018
Voorbereidingshandelingen, art. 46 Sr. CAG: uit de door het Hof vastgestelde f&o kan worden afgeleid dat verdachten een woninginbraak aan het voorbereiden waren. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/05402, 16/05439 en 17/01967.

ECLI:NL:HR:2018:1166 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/05566
Gepubliceerd op 11-07-2018
Ondervragingsrecht. Art. 6.3.d EVRM. CAG: i.c. staat art. 6 EVRM niet in de weg aan het gebruik tot het bewijs van het p-v van de politie met een verklaring van A nu de betrokkenheid van verdachte bij het hem tlgd. in voldoende mate steun vindt in andere b.m. en dit steunbewijs betrekking heeft op die onderdelen van de hem belastende verklaring die verdachte betwist. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:1133 Hoge Raad, 10-07-2018, 17/03460
Gepubliceerd op 10-07-2018
Doodslag te Gouda en bedreiging, gvs 8 jaar en TBS met dwangverpleging. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2018:1047 Hoge Raad, 10-07-2018, 17/02492
Gepubliceerd op 10-07-2018
Doodslag, poging doodslag en het voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie te Terneuzen. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2018:1048 Hoge Raad, 10-07-2018, 17/02230
Gepubliceerd op 10-07-2018
Poging moord op ex-vriend te Rhoon door hem neer te schieten, verboden wapenbezit en voorhanden hebben geluiddemper. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2018:1084 Hoge Raad, 10-07-2018, 17/01436
Gepubliceerd op 10-07-2018
Poging tot doodslag te Eindhoven door een persoon met een ijzeren stang op het hoofd te slaan. Art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2018:1159 Hoge Raad, 10-07-2018, 17/00753
Gepubliceerd op 10-07-2018
Medeplegen productie amfetamine door het afvoeren van afvalstoffen in combinatie met andere gedragingen? Hof heeft gemotiveerd op grond waarvan naar zijn oordeel het tlgd. medeplegen van productie van amfetamine bewezen is. Daarbij heeft Hof in aanmerking genomen dat verdachte een schuur op zijn perceel ter beschikking heeft gesteld aan anderen die daarin een amfetaminelaboratorium hebben opgeb...

ECLI:NL:HR:2018:1118 Hoge Raad, 10-07-2018, 17/00277
Gepubliceerd op 10-07-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit het aanwezig hebben van heroïne en cocaïne en het witwassen van een geldbedrag. Afwijzing (voorwaardelijk) verzoek om oud-collega’s van betrokkene, die kunnen verklaren over verdiensten van betrokkene uit horecawerkzaamheden, als getuige te horen. Ook in ontnemingszaken geldt hetgeen is overwogen in ECLI:NL:HR:2014:1496, rov. 2.73 en 2.76 en ECLI:NL:HR:2017:1015, ro...

ECLI:NL:HR:2018:1151 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/05997
Gepubliceerd op 10-07-2018
Beklag, beslag ex art. 94 Sv onder klaagster (beslagene, geen verdachte) op auto met van diefstal afkomstig(e) motorblok en versnellingsbak, waarna OvJ auto met uitzondering van die onderdelen voorafgaand aan beklagprocedure heeft teruggegeven aan klaagster. Hoogst onwaarschijnlijk dat motorblok en versnellingsbak aan het verkeer zullen worden onttrokken op de grond dat voorwerpen van zodanige ...

ECLI:NL:HR:2018:1083 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/05968
Gepubliceerd op 10-07-2018
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op onroerende zaken en geldbedrag. Herstelbeschikking HR. In beschikking ECLI:NL:HR:2017:3065 is abusievelijk vermeld dat Rb het door klagers ingediende klaagschrift gegrond heeft verklaard v.zv. het "strekt tot teruggave van de onder A B.V. op de voet van art. 94 Sv inbeslaggenomen onroerende zaken en het banktegoed". Gelet op het in de beschikking van HR vermelde ...

ECLI:NL:HR:2018:1129 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/05939
Gepubliceerd op 10-07-2018
Profijtontneming. Middelen m.b.t. o.m. Geerings-problematiek. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/05938.

ECLI:NL:HR:2018:1130 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/05938
Gepubliceerd op 10-07-2018
Beschadiging kozijnen, wanden, vloeren en plafonds in door verdachte gehuurde woning met hennepkwekerij, art. 350.1 Sr. Slagende bewijsklacht. Uit de bewijsvoering kan niet volgen dat het verdachte is geweest die de bewezenverklaarde gedragingen t.a.v. beschadiging van de woning heeft verricht, nu Hof te dien aanzien naar de kern genomen niet meer heeft vastgesteld dan dat verdachte woonde in d...

ECLI:NL:HR:2018:1158 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/05816
Gepubliceerd op 10-07-2018
Laster door n.a.v. vechtscheiding, waarbij 3 minderjarige kinderen aan moeder zijn toegewezen, posters en pamfletten te verspreiden waarin staat dat ex-vrouw kinderen heeft ontvoerd, dat zij met onbekende bestemming is vertrokken en dat kinderen zijn vermist, art. 262 Sr. Niet beslist op beroep op exceptie van art. 261.3 Sr? Hof heeft o.m. vastgesteld dat verdachte en A gewezen echtelieden zijn...

ECLI:NL:HR:2018:1082 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/05605
Gepubliceerd op 10-07-2018
Openlijke geweldpleging in uitgaanscentrum van Arnhem door samen met een ander grof geweld te gebruiken tegen 3 willekeurige jongens, art. 141.2.1 Sr. Heeft het door verdachte gepleegde geweld lichamelijk letsel in de vorm van letsels aan het gezicht en hersenschudding bij aangever veroorzaakt? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AR3230 inhoudende dat zwaardere strafbedreigin...

ECLI:NL:HR:2018:984 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/05597
Gepubliceerd op 10-07-2018
Medeplegen gekwalificeerde diefstal, art. 311.1 onder 4 en 5 Sr. Klacht dat verzuimd is te responderen op verweer m.b.t. overschrijding redelijke termijn in h.b. Leidt verzuim aan te geven in welke mate straf is verlaagd wegens overschrijding redelijke termijn tot cassatie? HR: art. 80a RO. CAG: Hof heeft in zijn strafmotivering verwezen naar het tijdsverloop en tot uitdrukking gebracht dat het...

ECLI:NL:HR:2018:983 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/05596
Gepubliceerd op 10-07-2018
Medeplegen gekwalificeerde diefstal, art. 311.1 onder 4 en 5 Sr. Klacht dat verzuimd is te responderen op verweer m.b.t. overschrijding redelijke termijn in h.b. Leidt verzuim aan te geven in welke mate straf is verlaagd wegens overschrijding redelijke termijn tot cassatie? HR: art. 80a RO. CAG: Hof heeft in zijn strafmotivering verwezen naar het tijdsverloop en tot uitdrukking gebracht dat het...

ECLI:NL:HR:2018:1155 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/05594
Gepubliceerd op 10-07-2018
Niet beslist op namens verdachte gedaan beroep op overschrijding redelijke termijn in h.b. Op gronden die zijn vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Aangevoerde kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een beroep op strafvermindering wegens overschrijding redelijke termijn. Hof had hierop op straffe van nietigheid uitdrukkelijk met redenen omklede beslissing moeten geven. Zod...

ECLI:NL:HR:2018:1117 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/05591
Gepubliceerd op 10-07-2018
Unus testis, art. 342.2 Sv. Feitelijke aanranding van de eerbaarheid van zijn nichtje, art. 246 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM2452 m.b.t. het bewijsminimum van art. 342.2 Sv. Niet kan worden gezegd dat de tot het bewijs gebezigde verklaring van aangeefster onvoldoende steun vindt in het overige bewijsmateriaal. Hof heeft naast die verklaring o.m. tot het bewijs ge...

ECLI:NL:HR:2018:1128 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/05539
Gepubliceerd op 10-07-2018
Schuldheling scooters in kelderbox, art. 417bis.1.a Sr. Gebruik voor bewijs van in reclasseringsadvies neergelegde verklaring van verdachte. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2007:BA3610 inhoudende dat verklaring van verdachte in reclasseringsadvies in beginsel niet mag worden gebruikt voor het bewijs van het tlgd. Middel is in zoverre terecht voorgesteld. Nochtans leidt dit nie...

ECLI:NL:HR:2018:1153 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/05443
Gepubliceerd op 10-07-2018
Aanwezigheidsrecht, dubbel verstek. Mocht toezending van afschrift appeldagvaarding naar in appelakte opgegeven adres achterwege blijven door handgeschreven opgave van ander adres in aan appelakte gehecht grievenformulier? De vermelding van het adres A in de appelakte kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als de opgave van een adres in de zin van art. 588a.1.c Sv waaraan mededelingen over ...

ECLI:NL:HR:2018:1165 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/05439
Gepubliceerd op 10-07-2018
Voorbereiding, art. 46 Sr. CAG: uit de f&o vastgesteld door het Hof kan worden afgeleid dat verdachten een woninginbraak aan het voorbereiden waren. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/05402, 16/05575 en 17/01967.

ECLI:NL:HR:2018:1164 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/05402
Gepubliceerd op 10-07-2018
Voorbereiding, art. 46 Sr. CAG: uit de f&o vastgesteld door het Hof kan worden afgeleid dat de verdachten een woninginbraak aan het voorbereiden waren. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/05439, 16/05575 en 17/01967.

ECLI:NL:HR:2018:1127 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/04903
Gepubliceerd op 10-07-2018
Economische zaak. N-o in hoger beroep, termijnoverschrijding, art. 408 Sv. Had het door verdachte gedane aanhoudingsverzoek, waaruit het Hof concludeert dat hij weet had van de nadere zitting, betrekking op deze zaak of op een andere zaak van verdachte die diende op dezelfde dag? CAG: ook door het toezenden van het vonnis is verdachte op de hoogte geraakt en (ook) om die reden kan hij niet in h...

ECLI:NL:HR:2018:1121 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/04620
Gepubliceerd op 10-07-2018
N.a.v. verkeerscontrole is t.a.v. verdachte verdenking ontstaan t.z.v. overtreding WWM en Opiumwet, waarna ex art. 94 Sv zijn smartphone in beslag is genomen en is onderzocht. Rechtmatigheid onderzoek smartphone waarbij gericht foto's in de fotogalerij zijn bekeken. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:592 m.b.t. onderzoek aan inbeslaggenomen elektronische gegevensdragers en g...

ECLI:NL:HR:2018:1131 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/04548
Gepubliceerd op 10-07-2018
Poging zware mishandeling n.a.v. verkeersruzie tussen man op scootmobiel (verdachte) en man op bromfiets door bromfietser meermalen met scherp voorwerp in buik te steken, art. 302.1 Sr. Schending ondervragingsrecht, art. 6 EVRM. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:1016 m.b.t. aanspraak verdediging op behoorlijke en effectieve mogelijkheid om getuigen in enig stadium van het g...

ECLI:NL:HR:2018:1156 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/03956
Gepubliceerd op 10-07-2018
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto met gestolen onderdelen. Cassatieberoep tegen beschikking Rb m.b.t. afwijzing klaagschrift ex 552a Sv en beschikking Rb m.b.t. toewijzing vordering OvJ tot onttrekking aan het verkeer ex art. 552f Sv. Afwijzing Rb van verzoek om een geldelijke tegemoetkoming a.b.i. art. 33c.2 Sr jo. art. 36b.2 Sr. Beroep op in art. 1 Eerste Protocol EVRM besloten liggend pro...

ECLI:NL:HR:2018:1126 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/03818
Gepubliceerd op 10-07-2018
Medeplegen gekwalificeerde diefstal door in te breken in woning en sieraden en geld weg te nemen, art. 311.1 Sr. Vordering b.p. Weggenomen geld dat b.p. voor zijn dochter in bewaring had aan te merken als rechtstreekse schade t.g.v. woninginbraak? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:959 m.b.t. vereiste van “rechtstreekse schade”. Hof heeft geoordeeld dat de vordering tot scha...

ECLI:NL:HR:2018:1163 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/02811
Gepubliceerd op 10-07-2018
Profijtontneming. Middel m.b.t. afwijzing aanhoudingsverzoek. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/02810.

ECLI:NL:HR:2018:1162 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/02810
Gepubliceerd op 10-07-2018
Middelen m.b.t. afwijzing aanhoudingsverzoek en gebruik schriftelijk bescheid houdende de verklaring van een persoon wiens identiteit niet blijkt, art. 344a.1 Sv. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/02811 P.

ECLI:NL:HR:2018:1154 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/02133
Gepubliceerd op 10-07-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit Opiumwetdelicten en als leider deelnemen aan criminele organisatie die zich bezighield met productie en handel in amfetamine, XTC en cocaïne. Methode van eenvoudige kasopstelling en vervolgprofijt door waardestijging onroerende zaken. Waardestijging panden aan te merken als vervolgprofijt? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:3364 inhoudende dat bi...

ECLI:NL:HR:2018:1125 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/00407
Gepubliceerd op 10-07-2018
Medeplegen gekwalificeerde diefstal door in te breken bij bloemenboetiek en muntgeld weg te nemen, art. 311.1 Sr. Informatie ontleend aan “Google Maps” aan te merken als feit van algemene bekendheid? Art. 339.2 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:522, inhoudende dat aan internetbron ontleend gegeven in de regel van algemene bekendheid is indien dat gegeven geen specialist...

ECLI:NL:HR:2018:1134 Hoge Raad, 10-07-2018, 17/00118
Gepubliceerd op 10-07-2018
Economische zaak. Opzettelijke overtreding voorschrift gesteld bij art. 20 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, meermalen gepleegd door rechtspersoon, terwijl verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan verboden gedraging, door gewasbeschermingsmiddelen illegaal op de markt te brengen. 1. OM-cassatie. Zijn kosten van vernietiging van inbeslaggenomen illegaal op de markt gebrachte gewas...

ECLI:NL:HR:2018:1135 Hoge Raad, 10-07-2018, 17/00117
Gepubliceerd op 10-07-2018
Economische zaak. Opzettelijke overtreding voorschrift gesteld bij art. 20 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, meermalen gepleegd door rechtspersoon door gewasbeschermingsmiddelen illegaal op de markt te brengen. 1. OM-cassatie. Zijn kosten van vernietiging van inbeslaggenomen illegaal op de markt gebrachte gewasbeschermingsmiddelen o.g.v. art. 8.c WED op verdachte te verhalen? 2. Cassat...

ECLI:NL:HR:2018:1124 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/06243
Gepubliceerd op 10-07-2018
Antilliaanse zaak. Doodslag in Sint Maarten gepleegd door politieambtenaar, die in zijn vrije tijd met zijn dienstwapen meerdere kogels afvuurt op slachtoffer, art. 2:259 SrStM en art. 300 SrNA (oud). Noodweer(exces), art. 1:114 en 1:115 SrStM en art. 43SrNA (oud). Subsidiariteitseis, proportionaliteitseis en “Garantenstellung” i.v.m. functie als politieagent. Hof heeft o.g.v. de door hem vastg...

ECLI:NL:HR:2018:1122 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/05702
Gepubliceerd op 10-07-2018
Antilliaanse zaak. Doodslag en poging tot doodslag. Middelen o.m. m.b.t. verwerping beroep noodweerexces, meerdaadse samenloop en de strafmotivering. CAG: art. 1:115 Wetboek van Strafrecht van Curaçao (SrC) en art. 41 Sr hebben dezelfde strekking. Het oordeel van het Hof dat het beroep op noodweerexces moet worden verworpen is onjuist noch onbegrijpelijk. CAG voorts over de samenloopbepaling va...

ECLI:NL:HR:2018:1160 Hoge Raad, 10-07-2018, 16/04667
Gepubliceerd op 10-07-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit passieve omkoping defensie-ambtenaar. Afwijzing verzoek tot voorafgaande schriftelijke conclusiewisseling, art. 511g.2.b Sv. Raadsman heeft verzoek gedaan tot het doen plaatsvinden van een schriftelijke voorbereiding a.b.i. art. 511g.2.b Sv. Op zo’n verzoek dient overeenkomstig art. 329 en 330 Sv - welke bepalingen ex art. 511g.2 Sv en art. 415.1 Sv ook in h.b. van ...

ECLI:NL:HR:2018:1116 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/03589
Gepubliceerd op 06-07-2018
OM-cassatie. Vrijspraak van openlijke geweldpleging in feestzaal, art. 141.1 Sr. Uitleg bestanddeel “openlijk”. Op de gronden die zijn vermeld in ECLI:NL:HR:2018:1008 kan het middel niet tot cassatie leiden. CAG: anders.

ECLI:NL:HR:1983:AB7540 Hoge Raad, 01-03-1983, 74.822
Gepubliceerd op 06-07-2018
OM-cassatie. Vrijspraak toebrengen zwaar lichamelijk letsel door schuld, art. 308 Sr. Is Hof uitgegaan van juiste uitleg van “lichamelijk letsel”? Acupuncturist heeft onder zijn behandeling staande vrouw, die aan suikerziekte leed, aangeraden te stoppen met het zich toedienen van insuline, waardoor bij haar levensgevaarlijke inwendige biochemische ontregeling is opgetreden. Art. 307 Sr en art. ...

ECLI:NL:HR:2018:1075 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/05625
Gepubliceerd op 04-07-2018
Mensenhandel, meermalen gepleegd (art. 273f Sr). 1. Klacht dat arrest Hof innerlijk tegenstrijdig is i.v.m. partiële vrijspraak. 2. Bewijsklacht ‘misbruik van een kwetsbare positie’ en klacht m.b.t. verwerping verweer betrouwbaarheid verklaringen aangeefster. 3. Klacht dat Hof ten onrechte geen voortgezette handeling heeft aangenomen. 4. Middel b.p. over n-o verklaring door het Hof in vordering...

ECLI:NL:HR:2018:1074 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/05190
Gepubliceerd op 04-07-2018
Diefstal van geldbedrag door op naar klanten verzonden facturen i.p.v. het voorbedrukte bankrekeningnummer van bedrijf waarvoor verdachte werkzaam was zijn eigen bankrekeningnummer te vermelden. “Toebehoren” i.d.z.v. art. 310 Sr? Hof heeft vastgesteld dat verdachte, die werkzaam was voor A Dienstverlening, t.z.v. door A Dienstverlening uitgevoerde werkzaamheden facturen heeft verzonden aan klan...

ECLI:NL:HR:2018:1080 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/04412
Gepubliceerd op 04-07-2018
Antilliaanse zaak. Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Vervolg op ECLI:NL:HR:2017:2968 (rolbeslissing).

ECLI:NL:HR:2018:1086 Hoge Raad, 03-07-2018, 17/00561
Gepubliceerd op 04-07-2018
OM-cassatie. Economische zaak. Vrijstelling van in art. 10.2 lid 1 Wet milieubeheer vervat verbod zich te ontdoen van afvalstoffen door deze buiten inrichting te storten. Op gronden vermeld in ECLI:NL:HR:2018:1076 is het middel terecht voorgesteld. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing. CAG: anders. Samenhang met 17/00748 E.

ECLI:NL:HR:2018:1076 Hoge Raad, 03-07-2018, 17/00748
Gepubliceerd op 04-07-2018
OM-cassatie. Economische zaak. Vrijstelling van in art. 10.2 lid 1 Wet milieubeheer vervat verbod zich te ontdoen van afvalstoffen door deze buiten inrichting te storten. Hof heeft geoordeeld dat verdachte opgeschoond (asfalt)granulaat t.b.v. een terreinverharding heeft gestort en aldus granulaat als bouwstof in een (grond)werk heeft gebracht waardoor verdachte een beroep op de vrijstelling van...

ECLI:NL:HR:2018:1062 Hoge Raad, 03-07-2018, 17/06016
Gepubliceerd op 04-07-2018
Doodslag door slachtoffer met mes in de hals te steken. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2018:1065 Hoge Raad, 03-07-2018, 17/05274
Gepubliceerd op 04-07-2018
Profijtontneming. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 17/03055 en 17/05254.

ECLI:NL:HR:2018:1067 Hoge Raad, 03-07-2018, 17/05254
Gepubliceerd op 04-07-2018
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 17/03055 en 17/05274 P.

ECLI:NL:HR:2018:1070 Hoge Raad, 03-07-2018, 17/05220
Gepubliceerd op 04-07-2018
Herziening. Medeplegen van drie moorden in Venlo in 1993. Herzieningsaanvraag is gebaseerd op de stelling dat getuigen A en B valse verklaringen hebben afgelegd en de dagboekaantekeningen van B vals zijn. Als nieuw gegeven wordt aangevoerd dat het Hof onkundig was van het wetenschappelijk onderbouwd oordeel in de op verzoek van aanvrager door rechtspsychologen Van Koppen en Vredeveldt opgesteld...

ECLI:NL:HR:2018:1063 Hoge Raad, 03-07-2018, 17/03055
Gepubliceerd op 04-07-2018
Art. 359a Sv. Negen (woning)inbraken in Soest en deelneming aan criminele organisatie die tot oogmerk had het plegen van woning- en bedrijfsinbraken. Is gesteld vormverzuim (onrechtmatige controle voertuig verdachte) begaan binnen of buiten het verband van het voorbereidend onderzoek t.z.v. de tlgd. na die controle gepleegde feiten? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ...

ECLI:NL:HR:2018:1068 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/05156
Gepubliceerd op 04-07-2018
Samenloop van medeplegen poging tot diefstal d.m.v. braak (art. 311.1 onder 4 en 5 Sr) en medeplegen vernieling (art. 350.1 Sr) door bij woninginbraak ramen te forceren. Eendaadse of meerdaadse samenloop, art. 55.1 en 57 Sr? Belang bij cassatie? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:831 m.b.t. eendaadse samenloop en voortgezette handeling en de vrijheid van de feitenrechter bij...

ECLI:NL:HR:2018:1059 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/05101
Gepubliceerd op 04-07-2018
Medeplegen voorhanden hebben kogelgeweer, geluiddempers en munitie, aangetroffen in berging woning waarin verdachte met haar vriend samenwoonde, art. 13.1 en 26.1 WWM. Bewijsklacht voorhanden hebben en medeplegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:1058 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/04960
Gepubliceerd op 04-07-2018
Mensensmokkel, art. 197a.2 Sr. Medeplegen van een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, terwijl hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk is. Bewijsklachten m.b.t. opzet op behulpzaamheid en wetenschap of vermoeden van wederrechtelijkheid verblijf. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:1057 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/04955
Gepubliceerd op 04-07-2018
Medeplegen (poging) gekwalificeerde diefstallen. Woninginbraken. 1. Klachten m.b.t. bewijsmotivering. 2. Bewijsklacht medeplegen poging woninginbraak. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:1056 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/04889
Gepubliceerd op 04-07-2018
Winkeldiefstallen. Klacht over verwerping uos m.b.t. straftoemeting. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:1069 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/04812
Gepubliceerd op 04-07-2018
Witwassen van geldbedrag, art. 420bis.1.b Sr. Kwalificatie-uitsluitingsgrond. Middel doet een beroep op rechtspraak van de HR over i.h.b. de kwalificeerbaarheid als witwassen van “verwerven of voorhanden hebben” van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen (vgl. ECLI:NL:HR:2014:702 en ECLI:NL:HR:2016:2842). Met die rechtspraak wordt gedoeld op "verwerven of voorhanden hebben" a.b.i...

ECLI:NL:HR:2018:1073 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/04644
Gepubliceerd op 04-07-2018
Medeplegen oplichting via marktplaats.nl, art. 326 Sr. Hof heeft vastgesteld dat verdachte samen met zijn mededader, zijn moeder, overeenkomstig een vooraf met haar afgesproken taakverdeling telkens goederen heeft verkocht via marktplaats.nl, dat verdachte de verkoopadvertenties heeft geplaatst waarbij gebruik is gemaakt van valse namen, dat verdachte het contact heeft onderhouden met de kopers...

ECLI:NL:HR:2018:1050 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/04606
Gepubliceerd op 04-07-2018
Openlijke geweldpleging in voortuin woning, art. 141.1 Sr. Het Hof heeft vastgesteld dat het geweld tegen personen heeft plaatsgevonden in de voortuin van een woning gelegen aan de openbare weg. ’s Hofs op deze vaststellingen gebaseerde oordeel dat sprake is van "openlijk" geweld i.d.z.v. art. 141.1 Sr getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd. Volgt verwerping....

ECLI:NL:HR:2018:1079 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/04540
Gepubliceerd op 04-07-2018
Verkrachting (art. 242 Sr) en poging zware mishandeling door ex-vriendin o.m. klappen tegen het hoofd en lichaam te geven en haar keel dicht te knijpen (art. 302 jo. 45 Sr). 1. Schending unus testis-regel (art. 342.2 Sv) t.a.v. verkrachting? 2. Bewijsklacht voorwaardelijk opzet op toebrengen zwaar lichamelijk letsel. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:1053 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/04183
Gepubliceerd op 04-07-2018
Mishandeling (door aangeefster A o.m. met een slipper tegen het lichaam te slaan), begaan tegen “zijn echtgenoot” a.b.i. art. 304.1 Sr? De opvatting dat sprake is van een in Irak volgens islamitisch recht gesloten huwelijk en dat een dergelijk huwelijk niet meebrengt dat het slachtoffer van de mishandeling kan worden aangemerkt als “echtgenoot” a.b.i. art. 304.1 Sr is onjuist. Uit de wetsgeschi...

ECLI:NL:HR:2018:1052 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/03186
Gepubliceerd op 04-07-2018
Geen afschrift appeldagvaarding verzonden naar raadsvrouw, art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv. Kan rechtsbijstand worden afgeleid uit de aan appelakte (uit 2015) gehechte schriftelijke bijzondere volmacht van raadsvrouw ex art. 450.1.b Sv met verzoek haar "als raadsvrouw in het systeem op te nemen"? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:2256 m.b.t. als ordemaatregel te beschouw...

ECLI:NL:HR:2018:1049 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/00483
Gepubliceerd op 04-07-2018
Geen afschrift appeldagvaarding verzonden naar raadsvrouw, art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv. De toelichting op het middel vermeldt dat de raadsvrouw zich per e-mailbericht aan de strafgriffie van het Hof heeft gesteld. Een uitdraai van dat e-mailbericht en een printscreen uit Microsoft Outlook van de map “verzonden items” zijn in kopie aan de schriftuur gehecht. Voornoemde stukken bieden vold...

ECLI:NL:HR:2018:1064 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/00481
Gepubliceerd op 04-07-2018
Profijtontneming. Geen afschrift appeldagvaarding verzonden naar raadsvrouw, art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv. Op gronden vermeld in ECLI:NL:HR:2018:1049 is het middel terecht voorgesteld. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 16/00483.

ECLI:NL:HR:2018:1078 Hoge Raad, 03-07-2018, 15/03877
Gepubliceerd op 04-07-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Klacht dat Hof in strijd met art. 344a.3 en 360 Sv schatting w.v.v. mede heeft ontleend aan schriftelijke bescheiden houdende een anonieme verklaring (MMA-meldingen). HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 15/03876.

ECLI:NL:HR:2018:1077 Hoge Raad, 03-07-2018, 15/03876
Gepubliceerd op 04-07-2018
Hennepteelt, diefstal elektriciteit en opzettelijk een stoornis in de gang of werking van een elektriciteitswerk veroorzaken. 1. Bewijsklacht pleegperiode m.b.t. opzettelijk een stoornis in de gang of werking van een elektriciteitswerk veroorzaken. 2. Klacht dat Hof de b.p. ten onrechte in de vordering tot schadevergoeding ontvankelijk heeft verklaard c.q. die vordering heeft toegewezen. HR: ar...

ECLI:NL:HR:2018:1085 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/05832
Gepubliceerd op 04-07-2018
Zware mishandeling door ander vol blik bier in haar gezicht te gooien, art. 302.1 Sr. Levert blijvend litteken in gezicht zwaar lichamelijk letsel op? HR verwijst naar overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:1051 m.b.t. vraag wanneer sprake is van zwaar lichamelijk letsel a.b.i. art. 82 Sr. Hof heeft - mede o.b.v. door de huisarts verstrekte informatie - vastgesteld dat het slachtoffer boven haar link...

ECLI:NL:HR:2018:1066 Hoge Raad, 03-07-2018, 17/01225
Gepubliceerd op 03-07-2018
(Poging tot) afpersing in vereniging. Uos m.b.t. betrouwbaarheid verklaring aangever. HR: art. 80a RO. Samenhang met 17/01374.

ECLI:NL:HR:2018:1071 Hoge Raad, 03-07-2018, 17/00572
Gepubliceerd op 03-07-2018
Overtreding art. 2.1 Leerplichtwet 1969 door als ouder zonder vrijstelling zijn 15-jarige zoon niet in te schrijven op een school. Vrijstelling leerplicht, richtingbezwaren, holistische levensovertuiging. Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van art. 5.b Lpw is de daarin opgenomen vrijstellingsgrond in het leven geroepen met het oog op de eerbiediging van ernstige gemoedsbezwaren. Gel...

ECLI:NL:HR:2018:1081 Hoge Raad, 03-07-2018, 17/00485
Gepubliceerd op 03-07-2018
Geen afschrift appeldagvaarding verzonden naar raadsvrouw, art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv. Op gronden vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Bij de gedingstukken bevinden zich een stelbrief van de raadvrouw aan de strafgriffie van het Hof alsmede een brief van het ressortsparket inhoudende dat niet is onderkend dat de raadsvrouw zich had gesteld en dat zij om die reden ni...

ECLI:NL:HR:2018:1060 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/06109
Gepubliceerd op 03-07-2018
Medeplegen poging woninginbraak. Falende bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO. CAG: Hof heeft kennelijk geoordeeld dat de handelingen van verdachte en diens medeverdachten het karakter droegen van een gezamenlijk ondernomen poging en daarmee van een gezamenlijke uitvoering. Dat oordeel is gelet op hetgeen Hof m.b.t. de gedragingen van verdachte heeft vastgesteld en gezien zijn proceshoudin...

ECLI:NL:HR:2018:1061 Hoge Raad, 03-07-2018, 17/02884
Gepubliceerd op 03-07-2018
Medeplegen van moord op echtgenote medeverdachte door het toebrengen van tientallen steekwonden in buik en hals. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/02903.

ECLI:NL:HR:2018:1072 Hoge Raad, 03-07-2018, 17/00583
Gepubliceerd op 03-07-2018
(Poging tot) doodslag door twee personen met vleesmes te steken. Falend middel m.b.t. (putatief) noodweerexces. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:1051 Hoge Raad, 03-07-2018, 17/01374
Gepubliceerd op 03-07-2018
Overzichtsarrest zwaar lichamelijk letsel. Medeplegen zware mishandeling door ander met vuist in gezicht te slaan/stompen, art. 302.1 Sr. Levert gebroken kaak en afgebroken tand zwaar lichamelijk letsel op? HR wijdt voorafgaande beschouwingen aan begrip zwaar lichamelijk letsel. Daarbij gaat HR mede onder verwijzing naar eerdere jurisprudentie nader in op de algemene gezichtspunten aard van het...

ECLI:NL:HR:2018:1008 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/03539
Gepubliceerd op 03-07-2018
Overzichtsarrest openlijke geweldpleging. 1. OM-cassatie. Vrijspraak van openlijke geweldpleging in feestzaal, art. 141.1 Sr. Uitleg bestanddeel “openlijk”. 2. Cassatie verdachte. Veroordeling t.z.v. zware mishandeling, art. 302.1 Sr. Ad 1. HR maakt mede onder verwijzing naar eerdere jurisprudentie opmerkingen bij de uitleg en motiveringsplicht t.a.v. het bestanddeel “openlijk”. Het Hof heeft v...

ECLI:NL:HR:2018:1055 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/06232
Gepubliceerd op 03-07-2018
Veroordeling in h.b. wegens o.m. twee verkrachtingen en wederrechtelijke vrijheidsberoving na vrijspraak in e.a. Was Hof, dat verklaringen van aangeefsters A en B tot bewijs heeft gebezigd, ambtshalve verplicht hen ttz. als getuige te horen? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:1015 m.b.t. gebruik voor bewijs van een ambtsedig p-v houdende de t.o.v. een opsporingsambtenaar afg...

ECLI:NL:HR:2018:1054 Hoge Raad, 03-07-2018, 16/04860
Gepubliceerd op 03-07-2018
(Poging tot) oplichting, art. 326 Sr. Heeft verdachte, door het verhelen van het overlijden van haar moeder, door listige kunstgrepen en samenweefsel van verdichtsels Sociale Verzekeringsbank c.q. Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM bewogen c.q. gepoogd te bewegen tot afgifte van geldbedragen? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:2892 m.b.t. deze oplichtingsmiddelen...

ECLI:NL:HR:2018:1015 Hoge Raad, 26-06-2018, 17/04008
Gepubliceerd op 27-06-2018
1. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Cassatieberoep tijdig ingesteld, nu handgeschreven brief verdachte in Engelse taal is gedateerd vóór arrest Hof en latere herstelakte bijna jaar na arrest is opgemaakt? 2. Ontbreken stukken betekening oproeping nadere tz. in h.b. Ad 1. HR gaat voorbij aan de akte rechtsmiddel inhoudende dat verdachte aan de griffiemedewerker een schriftelijke volmacht heeft g...

ECLI:NL:HR:2018:1016 Hoge Raad, 26-06-2018, 17/01738
Gepubliceerd op 27-06-2018
OM-cassatie. Niet-ontvankelijkverklaring OM in de vervolging t.z.v. diefstal wegens schending aanwezigheidsrecht verdachte, die na instellen h.b. door Nederlandse autoriteiten is uitgezet. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:2059 m.b.t. de niet-ontvankelijkheid van het OM i.g.v. vormverzuimen i.d.z.v. art. 359a Sv dan wel een inbreuk op verdedigingsrechten van verdachte die n...

ECLI:NL:HR:2018:1013 Hoge Raad, 26-06-2018, 17/01254
Gepubliceerd op 27-06-2018
Seksuele verleiding. Is sprake van “bewegen” in de zin van art. 248a Sr als minderjarige zelf via datingsite Grindr op zoek was naar (seksueel) contact? Opvatting dat van “bewegen” slechts sprake kan zijn wanneer blijkt van het breken van psychische weerstand is onjuist. Van het in deze bepaling door het bestanddeel "beweegt" tot uitdrukking gebrachte causaal verband is sprake als voldoende aan...

ECLI:NL:HR:2018:999 Hoge Raad, 26-06-2018, 17/01148
Gepubliceerd op 27-06-2018
Duur proeftijd van voorwaardelijk deel van opgelegde gevangenisstraf 3 jaar bij veroordeling t.z.v. valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) en deelneming aan criminele organisatie, art. 14b.2 (oud) Sr en 14c.1 (oud) Sr. Het Hof heeft ten onrechte een proeftijd van drie jaren vastgesteld wat betreft de naleving van de algemene voorwaarde, nu deze - gelet op het in deze zaak nog geldende art. ...

ECLI:NL:HR:2018:998 Hoge Raad, 26-06-2018, 17/00760
Gepubliceerd op 27-06-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen flessentrekkerij, medeplegen gewoontewitwassen en deelnemen aan criminele organisatie. Middelen m.b.t. 1. motivering schatting w.v.v. en 2. klacht dat het Hof niet heeft gerespondeerd op uos t.a.v. de rol van betrokkene en de toerekening van het w.v.v. aan betrokkene. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/00500 P en 17/01148.

ECLI:NL:HR:2018:997 Hoge Raad, 26-06-2018, 17/00500
Gepubliceerd op 27-06-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen flessentrekkerij, medeplegen gewoontewitwassen en deelnemen aan criminele organisatie. Middelen m.b.t. 1. voordeel dat betrokkene daadwerkelijk heeft behaald en 2. draagkrachtverweer. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/00760 P en 17/01148.

ECLI:NL:HR:2018:1000 Hoge Raad, 26-06-2018, 16/06196
Gepubliceerd op 27-06-2018
Openlijk in vereniging geweld plegen door een persoon met kracht bij de keel te grijpen, art. 141.1 Sr. Geweld ‘in vereniging’ gepleegd? Aangezien de bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat verdachte ‘in vereniging’ geweld heeft gepleegd tegen een persoon, niet z.m. kan worden afgeleid uit de bewijsvoering, is de bestreden uitspraak in zoverre niet naar de eis der wet met redenen omkleed. HR ne...

ECLI:NL:HR:2018:996 Hoge Raad, 26-06-2018, 16/06136
Gepubliceerd op 27-06-2018
Mishandeling van zijn hond, art. 2.1.1 Wet dieren. Hond vatbaar voor verbeurdverklaring ex art. 33a Sr? Het middel steunt op de opvatting dat een hond, zijnde een dier waarvan o.g.v. art. 1.3.1 Wet dieren de intrinsieke waarde wordt erkend, niet kan worden aangemerkt als een voorwerp dat vatbaar is voor verbeurdverklaring als bedoeld in art. 33a Sr. Die opvatting is onjuist. Volgt verwerping.

ECLI:NL:HR:2018:995 Hoge Raad, 26-06-2018, 16/06078
Gepubliceerd op 27-06-2018
Rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Wetenschap dat rijbewijs ongeldig was verklaard. Anders dan het Hof heeft geoordeeld, kan uit de omstandigheid dat verdachte bij onherroepelijk vonnis van de Pr vanwege het rijden terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard, is veroordeeld tot een OBM en de executie van die rijontzegging is ingegaan, niet z...

ECLI:NL:HR:2018:1014 Hoge Raad, 26-06-2018, 16/05878
Gepubliceerd op 27-06-2018
Niet-ontvankelijkheid OM wegens dubbele vervolging (ne bis in idem)? Vervolging t.z.v. rijden onder invloed (art. 8 WVW 1994), voor welk feit aan verdachte reeds verplichting tot deelname aan geschiktheidsonderzoek door het CBR is opgelegd. Blijkens art. 131.1.c jo. 134.2 WVW 1994 heeft het onderzoek naar de rijvaardigheid of geschiktheid voor het besturen van motorrijtuigen geen punitief karak...

ECLI:NL:HR:2018:985 Hoge Raad, 26-06-2018, 16/05859
Gepubliceerd op 27-06-2018
Medeplegen diefstal van koperen kabels (art. 311.1.4 Sr) en kraken leegstaande woning (art. 138a Sr). Rechtsbijstand door voorkeursadvocaat. Klacht dat het Hof i.s.m. het recht op een eerlijk proces a.b.i. art. 6 EVRM bij de bewijsvoering heeft betrokken de verklaring die verdachte bij de politie heeft afgelegd zonder in de gelegenheid te zijn gesteld om voorkeursadvocaat te raadplegen. HR: art...

ECLI:NL:HR:2018:994 Hoge Raad, 26-06-2018, 16/05698
Gepubliceerd op 27-06-2018
Medeplegen van feitelijke leiding geven aan het door rechtspersoon opzettelijk i) doen van onjuiste en/of onvolledige aangifte omzetbelasting, art. 68.1.a AWR en ii) niet doen van aangifte vennootschapsbelasting, art. 69.1 AWR en medeplegen van feitelijke leiding geven aan het door rechtspersoon plegen van bedrieglijke bankbreuk, art. 341.1 Sr. Middelen over ‘s Hofs motivering daderschap (i.h.b...

ECLI:NL:HR:2018:993 Hoge Raad, 26-06-2018, 16/05697
Gepubliceerd op 27-06-2018
Medeplegen bedrieglijke bankbreuk, art. 341.1 Sr. Bewijsklachten medeplegen en opzet van verdachte op de verkorting van de rechten van de schuldeisers. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/05696 en 16/05698.

ECLI:NL:HR:2018:992 Hoge Raad, 26-06-2018, 16/05696
Gepubliceerd op 27-06-2018
Feitelijke leiding geven aan het door rechtspersoon opzettelijk i) doen van onjuiste en/of onvolledige aangifte omzetbelasting, art. 68.1.a AWR en ii) niet tijdig doen van aangifte vennootschapsbelasting, art. 69.1 AWR, feitelijke leiding geven aan het door rechtspersoon plegen van bedrieglijke bankbreuk en medeplegen van bedrieglijke bankbreuk, art. 341.1 Sr en feitelijke leiding geven aan het...

ECLI:NL:HR:2018:991 Hoge Raad, 26-06-2018, 16/05315
Gepubliceerd op 27-06-2018
Rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Wetenschap dat rijbewijs ongeldig was verklaard. Middel slaagt op in CAG vermelde gronden. CAG: Door Hof in aanmerking genomen omstandigheden rechtvaardigen niet de gevolgtrekking dat verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Enkele verzending per aangetekende brief van besluit van CBR tot ong...

ECLI:NL:HR:2018:1002 Hoge Raad, 26-06-2018, 16/05296
Gepubliceerd op 27-06-2018
Verdachte en haar toenmalige vriend hebben in het bijzijn van haar destijds 13-/14-jarige en 10-/11-jarige kinderen SM-handelingen verricht. 1. OM-cassatie. Vrijspraak voor seksueel corrumperen van kinderen jonger dan 16 jaar, art. 248d Sr. Uitleg bestanddeel “ontuchtig oogmerk”. 2. Cassatie verdachte. Veroordeling t.z.v. schennis van de eerbaarheid (meermalen gepleegd), art. 239.3 Sr. Ad 1. H...

ECLI:NL:HR:2018:1001 Hoge Raad, 26-06-2018, 16/05294
Gepubliceerd op 27-06-2018
Verdachte en zijn toenmalige vriendin hebben in het bijzijn van haar destijds 13-/14-jarige en 10-/11-jarige kinderen SM-handelingen verricht. 1. OM-cassatie. Vrijspraak voor seksueel corrumperen van kinderen jonger dan 16 jaar, art. 248d Sr. Uitleg bestanddeel “ontuchtig oogmerk”. 2. Cassatie verdachte. Veroordeling t.z.v. schennis van de eerbaarheid (meermalen gepleegd), art. 239.3 Sr. Ad 1....

ECLI:NL:HR:2018:1012 Hoge Raad, 26-06-2018, 16/05110
Gepubliceerd op 27-06-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit o.m. (medeplegen van poging tot) oplichting. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 en 36e.3 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:414 m.b.t. berekeningswijze van eenvoudige kasopstelling. Hof heeft geoordeeld dat betrokkene "uit het bewezenverklaarde handelen en uit andere strafbare feiten" wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. Da...

ECLI:NL:HR:2018:1011 Hoge Raad, 26-06-2018, 16/05109
Gepubliceerd op 27-06-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit o.m. witwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 en 36e.3 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:414 m.b.t. berekeningswijze van eenvoudige kasopstelling. Hof heeft geoordeeld dat betrokkene "uit het bewezenverklaarde handelen en uit andere strafbare feiten" wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. Daarin ligt, gelet op omstandig...

ECLI:NL:HR:2018:1010 Hoge Raad, 26-06-2018, 16/04956
Gepubliceerd op 27-06-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt in ruimtes A en E. Kan uit gebezigde b.m. worden afgeleid dat in ruimte A eerdere oogst heeft plaatsgevonden? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:1006 Hoge Raad, 26-06-2018, 16/03489
Gepubliceerd op 27-06-2018
Poging tot medeplegen oplichting bij verkoop iPhones, art. 326.1 Sr. Absoluut ondeugdelijke poging, nu aangever heeft samengewerkt met politie en dus nooit van plan is geweest bewogen te worden tot afgifte geldbedrag? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/03488.

ECLI:NL:HR:2018:1005 Hoge Raad, 26-06-2018, 16/03488
Gepubliceerd op 27-06-2018
Poging tot medeplegen oplichting bij verkoop iPhones, art. 326.1 Sr. Absoluut ondeugdelijke poging, nu aangever heeft samengewerkt met politie en dus nooit van plan is geweest bewogen te worden tot afgifte geldbedrag? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/03489.

ECLI:NL:HR:2018:1009 Hoge Raad, 26-06-2018, 16/03481
Gepubliceerd op 27-06-2018
Schuldheling bij aankoop boot, art. 417bis.1.a Sr. Is verdachte in die mate tekortgeschoten in onderzoeksplicht dat hij met voor schuldheling vereiste aanmerkelijke onvoorzichtigheid heeft gehandeld? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:987 Hoge Raad, 26-06-2018, 16/01765
Gepubliceerd op 27-06-2018
Gewoonteheling van grote hoeveelheid auto-onderdelen, art. 417 Sr. 1. Opzet verdachte en gewoonte maken van opzetheling. 2. Onttrekking aan het verkeer van personenauto. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:990 Hoge Raad, 26-06-2018, 15/05741
Gepubliceerd op 27-06-2018
Woninginbraken in Maastricht. Medeplegen diefstal met geweld d.m.v. braak (art. 312.2 Sr) en diefstal d.m.v. braak (art. 311.1 Sr). 1. Vordering b.p. betwist? 2. Bewijsklachten. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2018:1004 Hoge Raad, 26-06-2018, 15/01912
Gepubliceerd op 27-06-2018
Mensenhandel door slachtoffer te bewegen zich beschikbaar te stellen voor prostitutie, art. 273f Sr. Misbruik gemaakt van kwetsbare positie van slachtoffer? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:988 Hoge Raad, 26-06-2018, 17/02923
Gepubliceerd op 26-06-2018
Vecht- en schietpartij op klaarlichte dag bij winkelcentrum in Breda waarbij leden van motorclub betrokken waren. Doodslag, art. 287 Sr. Klachten m.b.t. 1. uos over betrouwbaarheid getuigenverklaringen en 2. verwerping beroep op (putatief) noodweer(exces). HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:989 Hoge Raad, 26-06-2018, 17/03106
Gepubliceerd op 26-06-2018
Moord (art. 289 Sr) en brandstichting (art. 157 Sr) door op camping chalet waarin jonge vrouw zich bevond in brand te steken. 1. Daderschap van verdachte bij feitelijk stichten van brand. 2. Klacht dat de bewijsvoering van het Hof innerlijk tegenstrijdig en in strijd met de onschuldpresumptie is. 3. Bewijsklacht opzet op het door brandstichting van het leven beroven van slachtoffer. 4. Bewijskl...

ECLI:NL:HR:2018:986 Hoge Raad, 26-06-2018, 17/04696
Gepubliceerd op 26-06-2018
Doodslag op toentertijd 76-jarige kaasboer in Utrecht, die verdachte en diens vriendin onderdak bood, door deze in zijn woning met hard voorwerp tegen zijn hoofd te slaan ten gevolge waarvan hij is overleden. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2018:1003 Hoge Raad, 26-06-2018, 17/01485
Gepubliceerd op 26-06-2018
Groepsbelediging homoseksuelen en joden in op YouTube geplaatste rap met bijbehorende videoclip die o.m. inhield de tekst “flikkers geef ik geen hand” en “ik haat die fucking joden nog meer dan de nazi’s”, art. 137c.1 Sr en 10 EVRM. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3583 m.b.t. beoordelingskader t.a.v. recht op vrijheid van meningsuiting en de vraag of een uitlating strafba...

ECLI:NL:HR:2018:1007 Hoge Raad, 26-06-2018, 17/04912
Gepubliceerd op 26-06-2018
Poging doodslag op 12-jarige stiefdochter A in Roelofarendsveen, door haar in een koude en onverwarmde ruimte de nacht te laten doorbrengen, zonder mogelijkheden zich voldoende tegen de kou te beschermen, terwijl het buiten vroor, art. 287 Sr. 1. Opzet verdachte op dood, nu verdachte na constatering van de toestand van A medische hulp heeft ingeroepen door 112 te bellen? 2. Vrijwillige terugtre...

ECLI:NL:HR:2018:948 Hoge Raad, 19-06-2018, 18/00525
Gepubliceerd op 20-06-2018
Beklag, beslag ex art. 94a Sv. Behoorlijke oproeping raadsman voor raadkamerbehandeling van klaagschrift ex art. 552a Sv? Art. art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv. Op de in de CAG vermelde gronden slaagt het middel. CAG: Uit de stukken blijkt dat aan raadsman van klager een afschrift van de oproeping voor de behandeling van het klaagschrift is verzonden naar het adres A, i.p.v. het adres B, welk...

ECLI:NL:HR:2018:955 Hoge Raad, 19-06-2018, 18/00361
Gepubliceerd op 20-06-2018
Poging doodslag. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2018:954 Hoge Raad, 19-06-2018, 17/04688
Gepubliceerd op 20-06-2018
Oplegging TBS met dwangverpleging t.z.v. poging doodslag op ex-partner. Middel klaagt dat Hof bij zijn oordeel dat verdachte afgestraft en onbehandeld een te groot gevaar vormt voor anderen in aanmerking heeft genomen “dat het niet onaannemelijk is dat verdachte in de relationele sfeer vaker is overgegaan tot toepassing van geweld”. HR: art. 81.1 RO. CAG o.m. over de vraag of bij de toetsing aa...

ECLI:NL:HR:2018:950 Hoge Raad, 19-06-2018, 17/02903
Gepubliceerd op 20-06-2018
Medeplegen van moord op echtgenote door het toebrengen van tientallen steekwonden in buik en hals. HR: art. 80a RO. Samenhang met 17/02884.

ECLI:NL:HR:2018:945 Hoge Raad, 19-06-2018, 17/02507
Gepubliceerd op 20-06-2018
Herziening. Medeplegen kraken, art. 138a Sr. Aangevoerd wordt dat Pr aanvraagster zou hebben vrijgesproken indien hij bekend zou zijn geweest met nadien afgelegde verklaring verbalisant. Op de in CAG vermelde gronden is sprake van een gegeven a.b.i. art. 457 Sv. CAG: Nu blijkens op 27 juni 2016 afgelegde verklaring van verbalisant A tegenover Rh-C diens in het p-v van 30 december 2014 vervatte ...

ECLI:NL:HR:2018:956 Hoge Raad, 19-06-2018, 17/00939
Gepubliceerd op 20-06-2018
Jeugdzaak. Motivering bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden, art. 77za.1 Sr. Hof heeft bevolen dat gestelde bijz. voorwaarden (o.m. contactverbod met aangeefster) dadelijk uitvoerbaar zijn. Toentertijd 14-jarige verdachte heeft samen met twee andere jongens ontuchtige handelingen gepleegd die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam van een zwakbegaafd me...

ECLI:NL:HR:2018:944 Hoge Raad, 19-06-2018, 17/00858
Gepubliceerd op 20-06-2018
Medeplegen van poging doodslag. Aangever is, nadat hij met de echtgenote van medeverdachte uit eten was gegaan, met een slagersmes op zijn hoofd en zijn gezicht geslagen en in zijn been gesneden. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG. Samenhang met 17/00779.

ECLI:NL:HR:2018:943 Hoge Raad, 19-06-2018, 17/00779
Gepubliceerd op 20-06-2018
Medeplegen van poging doodslag. Aangever is, nadat hij met de echtgenote van verdachte uit eten was gegaan, met een slagersmes op zijn hoofd en zijn gezicht geslagen en in zijn been gesneden. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG. Samenhang met 17/00858.

ECLI:NL:HR:2018:941 Hoge Raad, 19-06-2018, 16/05777
Gepubliceerd op 20-06-2018
Medeplegen poging doodslag te Oosterwolde. Vader en zoon hebben het slachtoffer bij de keel vastgepakt en vervolgens in een verwurging genomen, en daarnaast met kracht tegen diens hoofd geschopt. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG. Samenhang met 16/05774 en 16/05776.

ECLI:NL:HR:2018:942 Hoge Raad, 19-06-2018, 16/05774
Gepubliceerd op 20-06-2018
Medeplegen poging doodslag te Oosterwolde. Vader en zoon hebben het slachtoffer bij de keel vastgepakt en vervolgens in een verwurging genomen, en daarnaast met kracht tegen diens hoofd geschopt. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG. Samenhang met 16/05776 en 16/05777.

ECLI:NL:HR:2018:946 Hoge Raad, 19-06-2018, 16/05600
Gepubliceerd op 20-06-2018
Veroordeling t.z.v. belaging met als bijzondere voorwaarde dat veroordeelde zich gedurende proeftijd moet houden aan aanwijzingen van reclassering, ook als die inhouden dat veroordeelde zich ambulant of klinisch moet laten behandelen. Bijzondere voorwaarde ex art. 14c.2 onder 10 Sr. Ex art. 14c.2 onder 10 Sr kan de voorwaarde tot opneming van veroordeelde in een zorginstelling slechts worden op...

ECLI:NL:HR:2018:953 Hoge Raad, 19-06-2018, 16/05086
Gepubliceerd op 20-06-2018
Rijden onder invloed, art. 8.2.a WVW 1994 en rijden met ingevorderd rijbewijs, art. 9.7 WVW 1994. “Uitdrukkelijk” verzoek om een taakstraf op te leggen. Strafmaat. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2018:952 Hoge Raad, 19-06-2018, 16/05051
Gepubliceerd op 20-06-2018
Medeplegen opzettelijk aanwezig hebben amfetamine, art. 2.C Opiumwet. Verwerping 359a-verweer inhoudende dat de ontdekking van het stroomstootwapen in de auto van verdachte op onrechtmatige wijze zou zijn geschied. HR: art. 80a RO. Samenhang met 16/05050.

ECLI:NL:HR:2018:951 Hoge Raad, 19-06-2018, 16/05050
Gepubliceerd op 20-06-2018
Medeplegen opzettelijk aanwezig hebben amfetamine, art. 2.C Opiumwet. Wetenschap van verdachte van drugs die zich in de auto bevonden waarin zij als passagier zat. HR: art. 80a RO. Samenhang met 16/05051.

ECLI:NL:HR:2018:949 Hoge Raad, 19-06-2018, 16/02806
Gepubliceerd op 20-06-2018
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op onder klager in zijn auto inbeslaggenomen voorwerpen, waaronder laptop met toebehoren. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep. 2. Maatstaf beklag art. 94 Sv-beslag. 3. Laptop met toebehoren niet inbeslaggenomen gelet op ontbreken kennisgeving van inbeslagneming? Ad 1. Rb heeft vastgesteld dat klager geen afstand heeft gedaan van de onder hem inbeslaggenomen voorwerp...

ECLI:NL:HR:2018:947 Hoge Raad, 19-06-2018, 16/00602
Gepubliceerd op 20-06-2018
Beklag, beslag ex art. 94a Sv. Behoorlijke oproeping van klager voor de raadkamerbehandeling van klaagschrift ex art. 552a Sv? Art. 23.2 Sv. HR: art. 81.1 RO. CAG: Noch uit art. 23 Sv noch uit art. 552a Sv volgt dat oproeping aan klager moet worden betekend. De opvatting dat van een behoorlijke oproeping geen sprake kan zijn indien deze niet (tevens) is verzonden naar het GBA-adres van klager, ...

ECLI:NL:HR:2018:909 Hoge Raad, 12-06-2018, 17/02312
Gepubliceerd op 13-06-2018
Bedreiging met zware mishandeling door tijdens telefoongesprek dreigende woorden (“lam slaan”) toe te voegen, art. 285 Sr. Redelijke vrees zwaar lichamelijk letsel? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2005:AT3659 m.b.t. het voor veroordeling t.z.v. bedreiging met zware mishandeling geldende vereiste dat bij betrokkene in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat deze zwaar lichamelij...

ECLI:NL:HR:2018:908 Hoge Raad, 12-06-2018, 16/05683
Gepubliceerd op 13-06-2018
Profijtontneming. Klacht dat het Hof de schatting van het w.v.v. ten onrechte heeft doen steunen op b.m. waarvan de inhoud niet in het door het Hof bevestigde vonnis is opgenomen. Ex art. 367 Sv vindt op het rechtsgeding voor de politierechter onder meer titel IIIb van Boek IV Sv, die de art. 511b-511i Sv bevat overeenkomstige toepassing. Dit brengt mee dat, indien het mondeling vonnis van de p...

ECLI:NL:HR:2018:907 Hoge Raad, 12-06-2018, 16/05494
Gepubliceerd op 13-06-2018
Met 16/05683 P samenhangende peek (verdachte n-o in cassatieberoep, geen middelen ingediend).

ECLI:NL:HR:2018:906 Hoge Raad, 12-06-2018, 16/04714
Gepubliceerd op 13-06-2018
Dwang, art. 284 Sr. Middelen m.b.t. vraag of sprake is van “kwetsbare slachtoffers” en toewijzing vordering b.p. HR op deze punten: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/03482.

ECLI:NL:HR:2018:905 Hoge Raad, 12-06-2018, 16/04504
Gepubliceerd op 13-06-2018
Schadevergoedingsmaatregel, art. 36f.1 Sr. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat onder het toegekende bedrag aan schadevergoeding de kosten betreffende “aanwezigheid bij rechtszaak” moet worden begrepen. Deze kosten heeft de b.p. kennelijk gemaakt in het kader van de voegingsprocedure en worden in het voegingsformulier niet aangemerkt als schade die rechtstreeks het gevolg is van het strafbare...

ECLI:NL:HR:2018:903 Hoge Raad, 12-06-2018, 16/04426
Gepubliceerd op 13-06-2018
Noodweer(exces). Poging tot doodslag door tijdens uit de hand gelopen ruzie in woning meermalen met mes in bovenlichaam van huisgenote te steken. Art. 45 jo. 287 Sr. Klacht dat de door het Hof in aanmerking genomen omstandigheid dat aangeefster verdachte slechts "met één hand" bij haar keel heeft gegrepen niet uit de gebezigde b.m. volgt en het Hof ook niet heeft aangegeven aan welke wettige b....

ECLI:NL:HR:2018:904 Hoge Raad, 12-06-2018, 16/03482
Gepubliceerd op 13-06-2018
Dwang, art. 284 Sr. Middelen m.b.t. ‘s Hofs beslissing op verweer t.a.v. tussenbeslissing Rb over vordering wijziging tll., innerlijke tegenstrijdigheid arrest, de vraag of sprake is van “kwetsbare slachtoffers” en de toewijzing vordering b.p. HR op deze punten: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/04714.

ECLI:NL:HR:2018:892 Hoge Raad, 12-06-2018, 16/06237
Gepubliceerd op 12-06-2018
Mishandeling, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft bij een uitgaansgelegenheid in Zeeland. Art. 300 Sr. Middelen m.b.t. begrijpelijkheid strafmaatoverweging, de vraag of is beraadslaagd o.g.v. het o.t.tz. in e.a. en de verwerping van het beroep op noodweer. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:893 Hoge Raad, 12-06-2018, 16/06208
Gepubliceerd op 12-06-2018
Medeplegen telen hennep door voor onbekend gebleven exploitant van hennepkwekerij hennepplanten tegen betaling regelmatig water te geven, art. 3.B Opiumwet. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316 m.b.t. motiveringsplicht voor rechter indien medeplegen niet bestaat uit gezamenlijke uitvoering. Hof heeft vastgesteld dat (i) verdach...

ECLI:NL:HR:2018:895 Hoge Raad, 12-06-2018, 17/01906
Gepubliceerd op 12-06-2018
Medeplegen zware mishandeling met voorbedachte raad, art. 302 en 303 Sr. Feitelijke dwaling mededaders bij uitvoering opdracht verdachte, error in persona. Opzet verdachte gericht op toetakelen van andere persoon dan beoogd slachtoffer? Hof heeft uit de door hem vastgestelde f&o afgeleid dat verdachte (voorwaardelijk) opzet had op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan een persoon die ...

ECLI:NL:HR:2018:896 Hoge Raad, 12-06-2018, 17/02489
Gepubliceerd op 12-06-2018
Jeugdzaak. Ontvankelijkheid vordering benadeelde partij. Voeging b.p. na requisitoir in e.a. tijdig ex art. 51g.3 Sv? V.zv. Hof heeft geoordeeld dat b.p. in het geding in h.b. bevoegd is tot voeging als b.p. ook indien in e.a. de opgave aan de rechter a.b.i. art. 51g.3 Sv is geschied nadat OvJ ex art. 311 Sv het woord heeft gevoerd, getuigt dat oordeel gelet op art. 51g.3 jo. art. 421.1 Sv van ...

ECLI:NL:HR:2018:891 Hoge Raad, 12-06-2018, 16/06128
Gepubliceerd op 12-06-2018
Mishandeling, art. 300 Sr. Klachten dat uit de b.m. niet kan worden afgeleid dat slachtoffer pijn heeft ondervonden en dat het Hof heeft verzuimd i.h.b. de redenen op te geven waarom het voor het bewijs gebruik heeft gemaakt van de verklaring van een (beperkt) anoniem gebleven getuige. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:899 Hoge Raad, 12-06-2018, 16/05082
Gepubliceerd op 12-06-2018
Opiumwetdelicten en gekwalificeerde diefstal. Art. 3.b Opiumwet en art. 310 en 311 Sr. Middel over het bewezenverklaarde plegen van het opzettelijk telen van hennep. HR: art. 80a RO. Samenhang met 16/05084 P.

ECLI:NL:HR:2018:898 Hoge Raad, 12-06-2018, 16/05084
Gepubliceerd op 12-06-2018
Profijtontneming. Klacht dat het Hof niet (afdoende) heeft gerespondeerd op het uos dat er geen eerdere hennepoogst heeft plaatsgevonden. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/05082.

ECLI:NL:HR:2018:894 Hoge Raad, 12-06-2018, 16/04472
Gepubliceerd op 12-06-2018
Duur proeftijd van voorwaardelijk deel van opgelegde gevangenisstraf 5 jaar bij veroordeling t.z.v. gewoonte maken van verspreiden, aanbieden en bezit kinderporno, art. 14b.2 Sr. Hof heeft kennelijk geoordeeld dat is voldaan aan de in art. 14b.2 Sr genoemde voorwaarde dat "er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of ge...

ECLI:NL:HR:2018:902 Hoge Raad, 12-06-2018, 17/01404
Gepubliceerd op 12-06-2018
Economische zaak. Vissen met gemanipuleerde netten. Veroordeling wegens niet voldoen aan een vordering ex art. 21 en 24a WED bij controle van een vissersboot. Bewijs opzet a.b.i. art. 26 WED. HR leest bewezenverklaring verbeterd, zodat de klacht dat in de bewezenverklaring niet is opgenomen dat verdachte "opzettelijk" niet heeft voldaan aan een ex art. 21 en 24a WED gedane vordering feitelijke ...

ECLI:NL:HR:2018:901 Hoge Raad, 12-06-2018, 17/01159
Gepubliceerd op 12-06-2018
Economische zaak. Vissen met gemanipuleerde netten. 1. OM-cassatie. Ne bis in idem. Hof heeft OM n-o verklaard in vervolging, nu schorsing visvergunning “criminal charge” oplevert. Heeft schorsing visvergunning van verdachte vanwege het handelen in strijd met art. 16 Verordening (EG) 850/98 gevolgen voor de strafrechtelijke vervolgbaarheid van diezelfde gedraging? Art. 50 en 51 Handvest. 2. Cas...

ECLI:NL:HR:2018:890 Hoge Raad, 12-06-2018, 17/00086
Gepubliceerd op 12-06-2018
Politieman die bij alcoholcontrole heeft geschoten op een kort daarvoor op verdenking van rijden onder invloed aangehouden bestuurder. Middelen m.b.t. uos betrouwbaarheid verklaringen getuige, Ambtsinstructie en gerechtvaardigd gebruik dienstwapen i.h.l.v. art. 42 Sr, onjuiste interpretatie van “redelijk vermoeden van schuld” en putatief noodweer. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:897 Hoge Raad, 12-06-2018, 16/05491
Gepubliceerd op 12-06-2018
Werven van personen met als doel dat zij zullen zorgen voor bezittingen, huishouden en kinderen van gewapende strijder aan te merken als werven voor gewapende strijd ex art. 205 Sr? 1. OM-cassatie. Uitleg “gewapende strijd” a.b.i. art. 205 Sr in de context van werven voor jihad. 2. Cassatie verdachte. Ad 1. Gelet op de wetsgeschiedenis is slechts dan sprake van het werven "voor gewapende strijd...

ECLI:NL:HR:2018:842 Hoge Raad, 05-06-2018, 17/02112
Gepubliceerd op 06-06-2018
Absolute verjaringstermijn schuldwitwassen door geldbedragen om te zetten in chalets, art. 72.2 en 420quater.1.b Sr. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte vrijgesproken van primair tlgd. witwassen en haar veroordeeld t.z.v. subsidiair tlgd. medeplegen schuldwitwassen (meermalen gepleegd) in periode januari 2004 t/m 25-4-2008. O.g.v. art. 70.3 jo. 72.2 Sr beloopt verjaringstermijn wat betreft witwa...

ECLI:NL:HR:2018:829 Hoge Raad, 05-06-2018, 17/02001
Gepubliceerd op 06-06-2018
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 17/02112.

ECLI:NL:HR:2018:823 Hoge Raad, 05-06-2018, 17/00948
Gepubliceerd op 06-06-2018
Poging tot zware mishandeling door in een café in Etten-Leur een ander tegen zijn oog te slaan en tegen zijn zij te trappen, art. 302 Sr. 1. Voorwaardelijk opzet op toebrengen zwaar lichamelijk letsel? 2. Gebruik getuigenverklaring voor het bewijs. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:834 Hoge Raad, 05-06-2018, 16/06311
Gepubliceerd op 06-06-2018
Vordering tul en oplegging vervangende hechtenis die duur van niet tenuitvoergelegde vrijheidsstraf overstijgt, art. 14g en 22d Sr. Omzetting vier weken voorwaardelijke hechtenis in taakstraf van 100 uren, subsidiair 50 dagen hechtenis. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:383 en ECLI:NL:HR:2014:776 m.b.t. redelijke wetsuitleg die meebrengt dat het de rechter niet vrij staat o...

ECLI:NL:HR:2018:845 Hoge Raad, 05-06-2018, 17/06100
Gepubliceerd op 06-06-2018
Herziening. Voortgezette handeling van poging doodslag door A meermalen met mes te steken en mishandeling (meermalen gepleegd) door A een kopstoot te geven en B met mes te steken in uitgaansgebied van Almere, art. 287 en 300.1 Sr. Aangevoerd wordt dat Hof (1) OM n-o zou hebben verklaard in vervolging dan wel (2) beroep op noodweer zou hebben gehonoreerd, indien het bekend was geweest met gegeve...

ECLI:NL:HR:2018:844 Hoge Raad, 05-06-2018, 17/02912
Gepubliceerd op 06-06-2018
Antilliaanse zaak. Medeplegen uitvoer cocaïne vanuit Curaçao naar Nederland, art. 3.1.A Opiumlandsverordening 1960. 1. Bewijsmotivering medeplegen uitvoer cocaïne. 2. Drie dagen voorlopige hechtenis zonder geldige titel. Hof overweegt dat voorlopige hechtenis wordt afgetrokken van opgelegde gevangenisstraf en volstaat met constatering normschending. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/03298 A.

ECLI:NL:HR:2018:832 Hoge Raad, 05-06-2018, 17/02572
Gepubliceerd op 05-06-2018
Economische zaak. Illegale handel in vogels. Art. 10 en 101a Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en deelneming aan criminele organisatie. 1. Beroep op “vijfvogelregeling”. 2. Nadere motivering Hof bepleit nu alle voor invoer van gezelschapsvogels voorgeschreven maatregelen zijn genomen. 3. Oogmerk samenwerking niet gericht op plegen van misdrijven? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/02570 e...

ECLI:NL:HR:2018:827 Hoge Raad, 05-06-2018, 17/02571
Gepubliceerd op 05-06-2018
Economische zaak. Illegale handel in uitheemse diersoorten (katachtigen en vogels), geen deugdelijke administratie bijhouden t.z.v. verschillende vogels en in strijd met wettelijke plicht niet alle documentatie bewaren t.a.v. vogels. Art. 13.1 en 81.1 Flora- en faunawet, art. 10, 37 en 101a Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, valsheid in geschrift en deelneming aan criminele organisatie. G...

ECLI:NL:HR:2018:826 Hoge Raad, 05-06-2018, 17/02570
Gepubliceerd op 05-06-2018
Illegale handel in uitheemse diersoorten. Art. 13.1 Flora- en faunawet, art. 10 en 101a Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en deelneming aan criminele organisatie. 1. Beroep op “vijfvogelregeling”. 2. Houderschap vereist voor veroordeling t.z.v. art. 101a Gezondheids- en welzijnswet voor dieren? 3. Verweer dat tlgd. vogels niet onder definitie van art. 1.1 Regeling handel levende dieren en...

ECLI:NL:HR:2018:824 Hoge Raad, 05-06-2018, 16/04607
Gepubliceerd op 05-06-2018
Medeplegen poging woninginbraak, art. 311.1 onder 4 en 5 Sr. Klachten m.b.t. bewijs medeplegen en vraag of in strafmotivering opgenomen, niet bewezenverklaard nachtelijk tijdstip door Hof kon worden aangemerkt als strafverzwarende omstandigheid. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:825 Hoge Raad, 05-06-2018, 16/04308
Gepubliceerd op 05-06-2018
Medeplegen diefstal met braak van viskoffer en andere goederen uit kajuit van boot, art. 311.1 onder 4 en 5 Sr. Bewijsklacht m.b.t. oordeel Hof dat vaststaat dat aangetroffen goederen door verdachte en medeverdachten zijn weggenomen uit boot aangever. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:843 Hoge Raad, 05-06-2018, 16/03694
Gepubliceerd op 05-06-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit feitelijk leidinggeven aan oplichting begaan door rechtspersoon. Hof volstaat met constatering overschrijding redelijke termijn omdat in de hoofdzaak reeds strafvermindering i.v.m. overschrijding redelijke termijn heeft plaatsgevonden. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/01468.

ECLI:NL:HR:2018:831 Hoge Raad, 05-06-2018, 16/03557
Gepubliceerd op 05-06-2018
Samenloop van medeplegen poging doodslag (art. 287 Sr) en openlijke geweldpleging in vereniging (art. 141 Sr) door slachtoffer tegen het hoofd te slaan en terwijl hij op de grond ligt tegen het hoofd te schoppen. Eendaadse of meerdaadse samenloop, art. 55.1 en 57 Sr? Belang bij cassatie? HR vat overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:1111 t/m 1115 over eendaadse samenloop en voortgezette handeling sam...

ECLI:NL:HR:2018:830 Hoge Raad, 05-06-2018, 16/03385
Gepubliceerd op 05-06-2018
Schuld ex art. 6 WVW 1994. Toentertijd 69-jarige verdachte, die een black-out heeft t.g.v. een epileptische aanval, rijdt buiten de bebouwde kom met zijn auto tegen rechts voor hem rijdende 65-jarige fietser aan, als gevolg waarvan zij zwaar lichamelijk letsel (traumatisch hersenletsel en diverse fracturen) oploopt. Verkeersongeval te wijten aan schuld verdachte? HR herhaalt relevante overwegin...

ECLI:NL:HR:2018:822 Hoge Raad, 05-06-2018, 16/03298
Gepubliceerd op 05-06-2018
Antilliaanse zaak. (Medeplegen van) (gewoonte)witwassen door in Curaçao de herkomst van uit Nederland afkomstige geldbedragen te verhullen. Art. 435a en 435b SrNA (oud), art. 2:404 en 2:405 SrC. Bewijsklachten m.b.t. het van misdrijf afkomstig zijn, het verhullen van de herkomst en medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/02912 A.

ECLI:NL:HR:2018:828 Hoge Raad, 05-06-2018, 16/01628
Gepubliceerd op 05-06-2018
Doodslag. Verwerping (putatief) noodweer(exces). Slachtoffer loopt met een vuurwapen zichtbaar in zijn broeksband naar auto waarin verdachte zich bevindt, waarop verdachte op korte afstand meermalen met vuurwapen in de richting van slachtoffer schiet, waardoor slachtoffer in borst wordt geraakt en komt te overlijden. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:833 Hoge Raad, 05-06-2018, 16/01468
Gepubliceerd op 05-06-2018
Feitelijk leiding geven aan oplichting begaan door rechtspersoon A (meermalen gepleegd) door groot aantal mensen te bewegen tot investeringen in niet-bestaande teakhoutplantages, opzettelijk zonder vergunning bemiddelen m.b.t. participatie in teakhoutplantages (meermalen gepleegd) en feitelijk leiding geven aan opzettelijk zonder vergunning aanbieden van participatie in teakhoutplantages begaan...

ECLI:NL:HR:2018:841 Hoge Raad, 05-06-2018, 17/03080
Gepubliceerd op 05-06-2018
Als leider deelnemen aan criminele organisatie die zich jarenlang bezighield met plegen van misdrijven (fraude met kinderopvangtoeslagen, sealbagfraude en witwassen) en diverse in dat verband begane strafbare feiten. 1. Bewijsklachten. 2. Strafmotivering; verbazingscriterium en LOVS-oriëntatiepunten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/00367, 17/00517, 17/00518, 17/00519 en 17/03078.

ECLI:NL:HR:2018:840 Hoge Raad, 05-06-2018, 17/03078
Gepubliceerd op 05-06-2018
Cassatieschriftuur tardief. Schriftuur is buiten termijn ingekomen bij HR. Verdachte n-o. Samenhang met 17/00367, 17/00517, 17/00518, 17/00519 en 17/03080.

ECLI:NL:HR:2018:839 Hoge Raad, 05-06-2018, 17/00519
Gepubliceerd op 05-06-2018
Als leider deelnemen aan criminele organisatie die zich jarenlang bezighield met plegen van misdrijven (fraude met kinderopvangtoeslagen, sealbagfraude en witwassen) en diverse in dat verband begane strafbare feiten. Tegenstrijdigheid in p-v tz. in h.b., nu dit enerzijds vermeldt dat verdachte niet is verschenen doch anderzijds dat aan verdachte cautie is verleend. HR: art. 80a RO. CAG: Vermeld...

ECLI:NL:HR:2018:838 Hoge Raad, 05-06-2018, 17/00518
Gepubliceerd op 05-06-2018
Medeplegen opzettelijk gebruik maken van vals geschrift (meermalen gepleegd) door vervalst KvK-uittreksel van eenmanszaak A, waarin in strijd met waarheid staat vermeld dat verdachte eigenaar van eenmanszaak is, over te leggen aan bank ter verkrijging van ondernemingsrekening, art. 225.2 Sr. Bewijsklacht. Aangezien bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat in bewezenverklaarde periode “de verdach...

ECLI:NL:HR:2018:835 Hoge Raad, 05-06-2018, 17/00517
Gepubliceerd op 05-06-2018
Deelneming aan (door verdachtes zoons geleide) criminele organisatie die zich jarenlang bezighield met plegen van misdrijven (fraude met kinderopvangtoeslagen, sealbagfraude en witwassen), medeplegen opzettelijk gebruik maken van vals geschrift, medeplegen valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) en medeplegen gewoontewitwassen. 1. Bewijsklachten deelneming aan criminele organisatie (bestaan ...

ECLI:NL:HR:2018:837 Hoge Raad, 05-06-2018, 17/00367
Gepubliceerd op 05-06-2018
Deelneming aan criminele organisatie die zich jarenlang bezighield met plegen van misdrijven (fraude met kinderopvangtoeslagen, sealbagfraude en witwassen), medeplegen opzettelijk gebruik maken van vals geschrift (meermalen gepleegd) en medeplegen gewoontewitwassen. 1. Uos wetenschap verdachte van crimineel oogmerk organisatie. 2. Herhaald voorwaardelijk verzoek tot horen verdachtes vader als g...

ECLI:NL:HR:2018:836 Hoge Raad, 05-06-2018, 16/06309
Gepubliceerd op 05-06-2018
Medeplegen doodslag door geweldsuitoefening op hals en slachtoffer (broer van ex-partner van verdachte) in de Weespertrekvaart te laten glijden, waarbij precieze rolverdeling verdachte en medeverdachte niet is komen vast te staan, art. 287 Sr. Motivering medeplegen. HR: art. 81.1 RO, onder verwijzing naar arrest in samenhangende zaak ECLI:NL:HR:2018:796, nr. 16/06307.

ECLI:NL:HR:2018:796 Hoge Raad, 05-06-2018, 16/06307
Gepubliceerd op 05-06-2018
Medeplegen doodslag door geweldsuitoefening op hals en slachtoffer (broer van ex-partner van medeverdachte) in de Weespertrekvaart te laten glijden, waarbij precieze rolverdeling verdachte en medeverdachte niet is komen vast te staan, art. 287 Sr. Motivering opzet en medeplegen. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316 m.b.t. afbak...

ECLI:NL:HR:2018:795 Hoge Raad, 29-05-2018, 17/03416
Gepubliceerd op 30-05-2018
Medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd. Middelen m.b.t. 1. schending van art. 422.2 Sv omdat niet blijkt dat beraadslaging in h.b. mede is geschied n.a.v. onderzoek ttz. in e.a.; 2. ondertekening aanvulling bewijsmiddelen o.g.v. art. 365b.1 Sv; 3. door het hof gehanteerde criterium bij afwijzing verzoek tot verwijzing van de zaak naar de Rh-C; 4. vervolging in strijd met het ne bis in ide...

ECLI:NL:HR:2018:794 Hoge Raad, 29-05-2018, 17/03415
Gepubliceerd op 30-05-2018
Medeplegen van opzettelijke overtreding art. 2.B Opiumwet; deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven; medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd en overtreding van art. 10a.1.ahf.1 Opiumwet. Bewijsklachten. HR: art. 80a RO. Samenhang met 17/01650 en 17/03416.

ECLI:NL:HR:2018:781 Hoge Raad, 29-05-2018, 17/02679
Gepubliceerd op 30-05-2018
Verjaring wederspannigheid, art. 70.1.2 en 180 Sr. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte veroordeeld t.z.v. wederspannigheid, gepleegd op of omstreeks 27-3-2007. Dit feit is bij art. 180 Sr strafbaar gesteld als misdrijf waarop een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar is gesteld. Bij de stukken van het geding bevindt zich een verstekmededeling van 8-1-2009 betreffende de bestreden uitspraak. U...

ECLI:NL:HR:2018:793 Hoge Raad, 29-05-2018, 17/01650
Gepubliceerd op 30-05-2018
Gewoontewitwassen, art. 420ter jo. 420bis Sr. In woning waar verdachte en zijn partner in Curaçao verbleven en bij verdachtes aanhouding inbeslaggenomen horloges, die met geleend geld zouden zijn gekocht, afkomstig uit enig misdrijf? Hof heeft t.a.v. de vraag of m.b.t. drie horloges sprake is van witwassen, geoordeeld dat niet relevant is of die horloges zijn gekocht met geleend geld reeds omda...

ECLI:NL:HR:2018:788 Hoge Raad, 29-05-2018, 16/05574
Gepubliceerd op 30-05-2018
Aanwezigheidsrecht, detentie uit anderen hoofde gebleken uit in cassatie overgelegde stukken. Appeldagvaarding is in persoon aan verdachte uitgereikt. P-v van de tz. in h.b. houdt in dat verdachte aldaar niet is verschenen, dat raadsvrouwe van verdachte heeft verklaard niet uitdrukkelijk door verdachte te zijn gemachtigd de verdediging te voeren, dat verstek is verleend en dat onderzoek ttz. he...

ECLI:NL:HR:2018:783 Hoge Raad, 29-05-2018, 16/05106
Gepubliceerd op 30-05-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepkwekerij. Hoofdelijke aansprakelijkheid ex art. 36e.7 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:878 m.b.t. het beperkte aantal gevallen waarin hoofdelijke aansprakelijkheid zich zal voordoen. ‘s Hofs oordeel dat de betalingsverplichting hoofdelijk moet worden opgelegd is niet toereikend gemotiveerd. Aan de - door Hof niet met een verwijzing na...

ECLI:NL:HR:2018:787 Hoge Raad, 29-05-2018, 16/05105
Gepubliceerd op 30-05-2018
Medeplegen aanwezig hebben van hennep in echtelijke woonboot, art. 3.C Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen. ’s Hofs oordeel dat verdachte de hennepplanten tezamen en in vereniging met een ander, haar echtgenoot, opzettelijk aanwezig heeft gehad, is gelet op hetgeen Hof blijkens de bewijsvoering heeft vastgesteld, niet onbegrijpelijk en is toereikend gemotiveerd, mede in aanmerking genomen dat ver...

ECLI:NL:HR:2018:779 Hoge Raad, 29-05-2018, 16/04248
Gepubliceerd op 30-05-2018
Aanhoudingsverzoek door een niet o.g.v. art. 279 Sv gemachtigde raadsman met het oog op het alsnog verkrijgen van een machtiging a.b.i. art. 279 Sv. HR herhaalt ECLI:NL:HR:1999:ZD1314 m.b.t. de te maken belangenafweging bij het nemen van een beslissing op een aanhoudingsverzoek. Het Hof heeft het aanhoudingsverzoek afgewezen op de grond dat verdachte afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsr...

ECLI:NL:HR:2018:780 Hoge Raad, 29-05-2018, 16/03856
Gepubliceerd op 30-05-2018
Medeplichtigheid aan gekwalificeerde diefstal, art. 311.1.5 jo. 48 Sr. Klachten dat uit de bewijsvoering niet blijkt van opzet van verdachte op diefstal en dat de bijdrage van verdachte pas is geleverd nadat de diefstal werd gepleegd. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:790 Hoge Raad, 29-05-2018, 16/03587
Gepubliceerd op 30-05-2018
Feitelijke leiding geven aan valsheid in geschrift begaan door rechtspersoon (meermalen gepleegd), art. 225.1 Sr. 1. Tolk kan deel verklaring verdachte ttz. in h.b. (“technisch verhaal”) niet vertalen. Schending art. 275 Sv en art. 6.3.e EVRM (i.h.b. EHRM nr. 9783/82, Kamasinski tegen Oostenrijk)? 2. Afwijzing getuigenverzoek. 3. Uos dat belastingdienst geen nadeel heeft ondervonden door fraud...

ECLI:NL:HR:2018:789 Hoge Raad, 29-05-2018, 16/03373
Gepubliceerd op 30-05-2018
Medeplegen van het telen van hennep, art. 3.B. Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen. Blijkens de bewijsvoering heeft het Hof o.m. vastgesteld dat in een (slaap)kamer op de eerste etage een sigarettenpeuk is aangetroffen met daarop DNA dat overeenkomt met het DNA-profiel van verdachte, dat in de schuur van de woning in Breda voor hennepteelt gebruikte handschoenen zijn aangetroffen met daarin aan d...

ECLI:NL:HR:2018:776 Hoge Raad, 29-05-2018, 16/02820
Gepubliceerd op 30-05-2018
Medeplegen van het telen van hennep, art. 3.B. Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen. Blijkens de bewijsvoering heeft het Hof o.m. vastgesteld dat in de schuur van de woning in Breda voor hennepteelt gebruikte handschoenen zijn aangetroffen met daarin aan de binnenzijde DNA-materiaal dat overeenkomt met het DNA-profiel van verdachte alsmede het DNA-profiel van bewoner en mededader A, dat verdachte ...

ECLI:NL:HR:2018:782 Hoge Raad, 29-05-2018, 16/00517
Gepubliceerd op 30-05-2018
Economische zaak. Onder zich hebben van groot aantal beschermde inheemse vogels, art. 13.1.a Flora- en Faunawet (oud). Kleurloos opzet. Middel berust kennelijk op de opvatting dat voor het opzettelijk begaan van de tlgd. overtreding van een voorschrift gesteld bij art. 13.1.a Flora- en Faunawet (oud) niet alleen is vereist dat verdachte opzettelijk dieren behorende tot een beschermde diersoort ...

ECLI:NL:HR:2018:775 Hoge Raad, 29-05-2018, 16/04916
Gepubliceerd op 29-05-2018
Veroordeling t.z.v. o.m. ontuchtige handelingen, art. 242 Sr en mensenhandel, art. 273f Sr. Middelen over bewijsminimumregel van art. 342.2 Sv en het bewijs van het tlgd., dit laatste o.m. voor zover het gaat om “door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht”, “misbruik van een kwetsbare positie” en “uitbuiting”. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:784 Hoge Raad, 29-05-2018, 17/03679
Gepubliceerd op 29-05-2018
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op twee geldbedragen die zijn aangetroffen in kofferbak van auto van beslagene (werknemer van klaagster). Vooruitgelopen op uitkomst hoofdzaak bij beoordeling vraag of belang van strafvordering zich verzet tegen teruggave geldbedragen? HR: Op de gronden vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Rb heeft onderzocht of de gedragingen die a...

ECLI:NL:HR:2018:785 Hoge Raad, 29-05-2018, 17/05129
Gepubliceerd op 29-05-2018
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag onder klager (verdachte in Belgisch onderzoek) ter uitvoering van Belgisch rechtshulpverzoek. Ingeval de rechter bij de beoordeling van een klaagschrift van beslagene gericht tegen een ex art. 94 Sv gelegd beslag beoordeelt of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag vordert, dient Rb in aanmerking te nemen dat het straf...

ECLI:NL:HR:2018:778 Hoge Raad, 29-05-2018, 17/03205
Gepubliceerd op 29-05-2018
Medeplegen van gewoontewitwassen. Middelen m.b.t. bewijsmotivering en strafoplegging. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/03201, 17/03629 en 17/03632.

ECLI:NL:HR:2018:791 Hoge Raad, 29-05-2018, 17/03629
Gepubliceerd op 29-05-2018
Schuldwitwassen, meermalen gepleegd, art. 420quater Sr. Middel m.b.t. uos over de wetenschap van verdachte omtrent de herkomst van de bewezenverklaarde voorwerpen. HR: art. 80a RO. Samenhang met 17/03201, 17/03205, 17/03632 en 17/05378.

ECLI:NL:HR:2018:792 Hoge Raad, 29-05-2018, 17/03632
Gepubliceerd op 29-05-2018
Gewoontewitwassen, art. 420bis jo. 420ter Sr. Middelen m.b.t. 1. bewijsmotivering wetenschap verdachte omtrent de herkomst uit misdrijf van bewezenverklaarde voorwerpen en 2. kwalificatie van gebruik maken van vakantiereis als (gewoonte)witwassen. HR: art. 80a RO. Samenhang met 17/03201, 17/03205 en 17/03629.

ECLI:NL:HR:2018:718 Hoge Raad, 29-05-2018, 16/02401
Gepubliceerd op 29-05-2018
Onvoldoende zorg dragen voor onder zijn hoede staand gevaarlijk dier en beschadiging dier door 3 honden (American Staffordshire) onaangelijnd uit te laten waarna die honden andere hond (Hazenwindhond) meermalen over het gehele lichaam hebben gebeten, art. 425.2 en 350.2 Sr.1. American Staffordshire ‘gevaarlijk dier’ a.b.i. art. 425.2 Sr? 2. Voorwaardelijk opzet beschadiging hond. Ad 1. Het mid...

ECLI:NL:HR:2018:777 Hoge Raad, 29-05-2018, 17/03201
Gepubliceerd op 29-05-2018
Gewoontewitwassen, bedreigingen, (pogingen tot) afpersing, poging tot medeplegen van zware mishandeling en als leider deelnemen aan een criminele organisatie. Middelen m.b.t. 1. verwerping van verweer strekkend tot n-o verklaring van de OvJ wegens vervolging in strijd met ne bis in idem-beginsel en/of vertrouwensbeginsel, 2. bewijsmotivering medeplegen van en voorwaardelijk opzet op zware misha...

ECLI:NL:HR:2018:786 Hoge Raad, 29-05-2018, 17/02592
Gepubliceerd op 29-05-2018
Antilliaanse zaak. Poging tot uitlokking van moord en moord op verdachtes echtgenote in Curaçao. Vormverzuim door onderzoek hotmailaccount van verdachte o.g.v. verkeerde machtiging? Bewijsuitsluiting van door politie onrechtmatig verkregen gegevens? Art. 177r.1, 177s.1 en 413 SvC. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:BY5321 m.b.t. gevallen waarin bewijsuitsluiting aan de orde ...

ECLI:NL:HR:2018:736 Hoge Raad, 22-05-2018, 17/03406
Gepubliceerd op 23-05-2018
Zedendelicten (art. 240a, 240b, 245 en 248a Sr). Middelen over schending bewijsminimum 341.4 Sv, uos onbetrouwbaarheid verklaring verdachte, oplegging TBS terwijl het rapport van het PBC eerder dan een jaar voor de aanvang van de tz. is gedagtekend zonder dat daartoe uitdrukkelijke toestemming van het OM en verdachte verkregen was (art. 37.2 Sr) en afwijzing voorwaardelijk verzoek van verdedigi...

ECLI:NL:HR:2018:745 Hoge Raad, 22-05-2018, 17/03352
Gepubliceerd op 23-05-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen/aanwezig hebben hennep. Art. 365a.2 jo. 511g.2 Sv. Wijziging grondslag ontnemingsvordering in de aanvulling op het verkorte arrest. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2000:ZD1929, inhoudende dat alle beslissingen omtrent opgelegde ontnemingsmaatregel dienen te worden opgenomen in verkort arrest en dat daartoe gebezigde b.m., met inbegrip van...

ECLI:NL:HR:2018:756 Hoge Raad, 22-05-2018, 17/01587
Gepubliceerd op 23-05-2018
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder vader van klager, terwijl auto na ongegrondverklaring beklag door Rb is afgegeven aan verzekeraar. Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 134.2.a Sv. Het beslag is inmiddels beëindigd zodat klager niet in het cassatieberoep kan worden ontvangen. Daarbij neemt HR in aanmerking dat klager niet tevens de beslagene is, zodat i.c. de regeling van art. 116.3 ...

ECLI:NL:HR:2018:739 Hoge Raad, 22-05-2018, 17/01004
Gepubliceerd op 23-05-2018
Poging doodslag bij drugsdeal door met een mes in hals en gezicht te steken. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2018:738 Hoge Raad, 22-05-2018, 17/00437
Gepubliceerd op 23-05-2018
Poging doodslag bij supportershome FC Eindhoven door onder invloed van alcohol zonder enige aanleiding, uiterst grof geweld te gebruiken tegen slachtoffer en daarmee door te gaan toen slachtoffer buiten kennis en dus geheel weerloos was. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2018:735 Hoge Raad, 22-05-2018, 16/06048
Gepubliceerd op 23-05-2018
Verwerven en in het bezit hebben van kinderporno, art. 240b.1 Sr en feitelijke aanranding van de eerbaarheid, art. 246 Sr. Middelen o.m. over gebruik voor bewijs van eigen waarneming Hof nu die waarneming niet tijdens het onderzoek ttz. zou zijn gedaan (art. 340 Sv). HR: art. 81.1 RO. CAG: Niet kan worden gezegd dat de verdediging door het gebruik voor het bewijs van de waarneming is verrast om...

ECLI:NL:HR:2018:742 Hoge Raad, 22-05-2018, 16/06043
Gepubliceerd op 23-05-2018
Vernieling, art. 350.1 Sr. Toewijzing vordering b.p. Hof heeft algemeen directeur en bestuurder van benadeelde rechtspersoon i.p.v. rechtspersoon zelf aangemerkt als b.p. Het “schadeopgaveformulier misdrijven” op naam van de rechtspersoon Y als b.p., welk formulier is ingevuld door de algemeen directeur en bestuurder van die rechtspersoon X, houdt in dat niet X maar de rechtspersoon Y zich als ...

ECLI:NL:HR:2018:732 Hoge Raad, 22-05-2018, 16/05978
Gepubliceerd op 23-05-2018
Profijtontneming. Middelen klagen dat geen sprake is van voldoende nauwkeurig in het rapport w.v.v. aangeduide b.m. dan wel dat Hof onvoldoende gemotiveerd heeft gerespondeerd op in h.b. betwiste gevolgtrekkingen uit het rapport. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:755 Hoge Raad, 22-05-2018, 16/04859
Gepubliceerd op 23-05-2018
Cassatieschriftuur tardief. Schriftuur is buiten termijn ingekomen bij HR. Verdachte n-o. Samenhang met 16/04547.

ECLI:NL:HR:2018:754 Hoge Raad, 22-05-2018, 16/04762
Gepubliceerd op 23-05-2018
Niet-ontvankelijkverklaring verdachte in h.b. op de grond dat h.b. na in persoon betekening inleidende dagvaarding te laat is ingesteld, art. 408.1.a Sv. Verschoonbare termijnoverschrijding t.g.v. niet-naleving art. 51 (oud) Sv in e.a.? ’s Hofs oordeel dat verdachte ex art. 408.1.a Sv niet kan worden ontvangen in h.b. nu hij op 8-12-2015 h.b. heeft ingesteld, terwijl dagvaarding om ttz. van Pr ...

ECLI:NL:HR:2018:753 Hoge Raad, 22-05-2018, 16/04761
Gepubliceerd op 23-05-2018
Profijtontneming. Niet-ontvankelijkverklaring betrokkene in h.b. op de grond dat h.b. na in persoon betekening oproeping e.a. te laat is ingesteld, art. 408.1.a jo. 511g.2 Sv. Verschoonbare termijnoverschrijding t.g.v. niet-naleving art. 51 (oud) Sv in e.a.? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/04762.

ECLI:NL:HR:2018:752 Hoge Raad, 22-05-2018, 16/04704
Gepubliceerd op 23-05-2018
Art. 416.2 Sv (dubbel verstek) na veroordeling t.z.v. rijden na vordering tot overgifte rijbewijs, overtreding art. 9.7 WVW 1994. Aan cassatieschriftuur gehechte stelbrief van raadsman gericht aan ander Hof niet bij stukken, art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv. Doorzendplicht wanneer raadsman stelbrief naar verkeerde instantie heeft gestuurd? Middel berust op opvatting dat een door een rechtsgel...

ECLI:NL:HR:2018:751 Hoge Raad, 22-05-2018, 16/04547
Gepubliceerd op 23-05-2018
Medeplegen bedreiging door met gaspistool achter anderen aan te rennen en in de lucht te schieten, art. 285.1 Sr. Noodweer(exces). HR: art. 81.1 RO. CAG: Verwerping beroep op noodweer heeft feitelijke grondslag. Hof heeft niet aannemelijk bevonden dat aangevers zich bij woning van verdachte vertoonden met wapens. Dat oordeel is, gelet op ‘s Hofs uit b.m. blijkende vaststellingen, niet onbegrijp...

ECLI:NL:HR:2018:750 Hoge Raad, 22-05-2018, 16/04298
Gepubliceerd op 23-05-2018
Mishandeling, art. 300.1 Sr. Heeft Hof i.s.m. art. 301.4 Sv p-v van bevindingen van politie tot bewijs gebezigd? HR: art. 81.1 RO. CAG: Voldaan aan art. 301.4 jo. 417 Sv, nu voorzitter Hof tijdens onderzoek ttz. in h.b. korte inhoud heeft medegedeeld van “de stukken van het voorbereidend onderzoek en alle overige stukken van het onderzoek”. Nu raadsman heeft verklaard geen behoefte te hebben aa...

ECLI:NL:HR:2018:746 Hoge Raad, 22-05-2018, 16/04194
Gepubliceerd op 23-05-2018
Niet-ontvankelijkverklaring verdachte in h.b., omdat h.b. te laat is ingesteld. Kan mededeling uitspraak e.a. met enkel vermelding van parketnummer worden aangemerkt als omstandigheid waaruit voortvloeit dat einduitspraak verdachte bekend was a.b.i. art. 408.2 Sv? Van een dergelijke omstandigheid is sprake als verdachte op de hoogte wordt gesteld van datgene wat voor hem van belang is voor de b...

ECLI:NL:HR:2018:741 Hoge Raad, 22-05-2018, 16/04166
Gepubliceerd op 23-05-2018
Medeplegen diefstal fiets bij zwembad, art. 311.1.4 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718, ECLI:NL:HR:2016:1316 en ECLI:NL:HR:2018:83 m.b.t. motiveringsplicht voor rechter indien medeplegen niet bestaat uit gezamenlijke uitvoering. Bewijsvoering Hof biedt onvoldoende grond voor diens oordeel dat verdachte zo nauw en bewust met een ander heeft samen...

ECLI:NL:HR:2018:734 Hoge Raad, 22-05-2018, 16/04079
Gepubliceerd op 23-05-2018
Verduistering leenauto van autoschadebedrijf, art. 321 Sr. Wederrechtelijke toe-eigening? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:747 Hoge Raad, 22-05-2018, 16/03551
Gepubliceerd op 23-05-2018
Antilliaanse zaak. Doodslag in Sint Maarten door met vuurwapen meerdere kogels af te vuren en voorhanden hebben vuurwapen. 1. Veronderstelde noodweer i.g.v. huisvredebreuk, art. 1:114 SrStM en art. art. 43 SrNA (oud). 2. Vonnis niet binnen tweemaal vierentwintig uren na uitspraak ondertekend door rechters die over zaak hebben geoordeeld en door griffier die bij uitspraak aanwezig is geweest, ar...

ECLI:NL:HR:2018:749 Hoge Raad, 22-05-2018, 16/03361
Gepubliceerd op 23-05-2018
Medeplegen diefstal van frietwagen d.m.v. valse sleutel, art. 311.1.4 en 311.1.5 Sr. Ontbreken feitelijke omschrijving van begrip “valse sleutel”. Onvoldoende feitelijke omschrijving van gedraging in tll.? Klacht berust kennelijk op opvatting dat het in tll. en bewezenverklaring gebezigde, aan art. 311.1.5 Sr ontleende begrip “valse sleutel” van louter kwalificatieve aard is. Die opvatting is o...

ECLI:NL:HR:2018:748 Hoge Raad, 22-05-2018, 16/02755
Gepubliceerd op 23-05-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Art. 36e.6 (oud) en 36e.9 Sr. In strafzaak nog niet onherroepelijk toegewezen vordering b.p. niet in mindering gebracht op schatting w.v.v. Ten onrechte toepassing gegeven aan nieuwe regeling van art. 36e.9 Sr i.p.v. t.t.v. feiten geldende oude regeling van art. 36e.6 (oud) Sr? HR: art. 81.1 RO. CAG: Hof had gelet op art. 1.2 Sr voor betrokkene meest gu...

ECLI:NL:HR:2018:744 Hoge Raad, 22-05-2018, 16/02235
Gepubliceerd op 23-05-2018
Afzonderlijke beslagbeslissing en ontvankelijkheid in h.b., art. 407 Sv. Kon Hof verdachte n-o verklaren in h.b. v.zv. gericht tegen door Pr afzonderlijk, na zijn vonnis uitgesproken beslissing omtrent beslag, terwijl Pr beslagbeslissing van zijn vonnis had uitgezonderd? Pr heeft op 2-7-2015 mondeling vonnis (aangetekend in p-v van tz.) gewezen doch van dat vonnis uitgezonderd zijn beslissing o...

ECLI:NL:HR:2018:743 Hoge Raad, 22-05-2018, 16/02163
Gepubliceerd op 23-05-2018
Witwassen door geldbedrag om te zetten, art. 420bis.1.b Sr. Berekening totaalbedrag m.b.v. eenvoudige kasopstelling waarbij zowel uitgaven van verdachte als van diens echtgenote zijn betrokken. Bewijsklacht witwasbedrag. Blijkens bewijsvoering heeft Hof geoordeeld dat verdachte als pleger van misdrijf a.b.i. art. 420bis.1.b Sr "een geldbedrag van ongeveer 162.990,70 euro" heeft omgezet door het...

ECLI:NL:HR:2018:737 Hoge Raad, 22-05-2018, 16/03381
Gepubliceerd op 22-05-2018
Medeplegen bedreiging opsporingsambtenaren door tijdens vlucht voor politie vanuit busje met vuurwapens meerdere schoten af te vuren, medeplegen voorhanden hebben vuurwapens en medeplegen opzettelijk vervoeren 100 kilo hennep. 1. Hof heeft verklaring niet ondervraagde getuige tot bewijs gebezigd. 2. Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/04191.

ECLI:NL:HR:2018:740 Hoge Raad, 22-05-2018, 16/04191
Gepubliceerd op 22-05-2018
Medeplegen bedreiging opsporingsambtenaren door tijdens vlucht voor politie vanuit busje met vuurwapens meerdere schoten af te vuren zonder dat is vastgesteld wie heeft geschoten, art. 285.1 Sr. Blijkens bewijsvoering heeft Hof o.m. vastgesteld dat verdachte deel heeft uitgemaakt van een groep personen die hennepplanten heeft weggenomen (ripdeal), dat de groep o.m. vuurwapens, munitie en tiewra...

ECLI:NL:HR:2018:707 Hoge Raad, 15-05-2018, 17/01023
Gepubliceerd op 16-05-2018
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 16/03963, 16/03980 en 16/04436.

ECLI:NL:HR:2018:713 Hoge Raad, 15-05-2018, 17/04665
Gepubliceerd op 16-05-2018
Herziening. Ontucht plegen als arts met een persoon opgenomen in een ziekenhuis, art. 249 Sr. Aangevoerd wordt dat, gelet op overgelegde deskundigenrapporten, tot het bewijs gebezigde verklaringen aangeefster en uitslag fotoconfrontatie niet betrouwbaar zijn. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:736 inhoudende dat een nieuw en/of gewijzigd deskundigeninzicht onder omstandighed...

ECLI:NL:HR:2018:714 Hoge Raad, 15-05-2018, 17/05155
Gepubliceerd op 16-05-2018
Herziening. Medeplegen voorhanden hebben sigaretten waarover geen accijns is betaald, art. 5 Wet op de accijns. Aangevoerd wordt dat Hof aanvrager zou hebben vrijgesproken, indien het bekend was geweest met bij notaris afgelegde verklaring van getuige over een opgevangen gesprek. Het aangevoerde kan niet een ernstig vermoeden wekken a.b.i. in art. 457.1.c Sv, reeds omdat uit de overgelegde verk...

ECLI:NL:HR:2018:716 Hoge Raad, 15-05-2018, 17/03695
Gepubliceerd op 16-05-2018
WOTS. Overname tenuitvoerlegging (24 maanden gevangenisstraf) van een in Duitsland opgelegde straf t.z.v. handel in amfetamine, marihuana en hasj (39 maanden gevangenisstraf). Redelijke termijn. Betekening vordering OvJ ex art. 18.1 WOTS terecht aangemerkt als aanvangsdatum, nu vordering ruim 16 maanden na ontvangst Duits verzoek is ingediend? Rb heeft geoordeeld dat weliswaar sprake is van een...

ECLI:NL:HR:2018:717 Hoge Raad, 15-05-2018, 17/03754
Gepubliceerd op 16-05-2018
OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. ontucht met 9-jarige jongen, art. 247 Sr. Unus testis, art. 342.2 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM2452 m.b.t. bewijsminimum van art. 342.2 Sv. Middel betoogt terecht dat niet vereist is dat het steunbewijs betrekking dient te hebben op de tlgd. (ontuchtige) gedragingen. Hof heeft dit niet miskend. Hof heeft geoordeeld dat en waarom de ...

ECLI:NL:HR:2018:615 Hoge Raad, 15-05-2018, 17/03652
Gepubliceerd op 15-05-2018
Jeugdzaak. Voorhanden hebben klappertjes speelgoedpistool, art. 54 jo. 27 WWM. Terugwijzingsopdracht HR. Vervolg op ECLI:NL:HR:2017:115 waarin HR arrest Hof heeft vernietigd wat betreft beslissingen t.z.v feit 3 en strafoplegging en zaak in zoverre heeft teruggewezen. 1. Vrijspraak primair tlgd. misdrijf en veroordeling subsidiair tlgd. overtreding tot geldboete van € 150,-. Ontvankelijkheid ca...

ECLI:NL:HR:2018:715 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/06229
Gepubliceerd op 15-05-2018
Geen afschrift appeldagvaarding verzonden naar raadsman, art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv. Kan rechtsbijstand worden afgeleid uit indienen van appelschriftuur? Bij de stukken bevindt zich een appelschriftuur van mr. A, terwijl niet blijkt dat een afschrift van de appeldagvaarding aan hem is gezonden. Ttz. in h.b. is noch verdachte noch diens raadsman verschenen. Uit het voorgaande vloeit het ...

ECLI:NL:HR:2018:711 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/05261
Gepubliceerd op 15-05-2018
Medeplegen van opzetheling scooter, art. 416.1.a Sr. Blijkens bewijsvoering heeft Hof vastgesteld dat verdachte omstreeks 23:55 uur zittend achterop een door medeverdachte bestuurde scooter is aangehouden, dat opsporingsambtenaar bij die aanhouding zag de kappen ter hoogte van het stuur niet meer aanwezig waren en dat er diverse draden loshingen, dat bij onderzoek aan de scooter is vastgesteld ...

ECLI:NL:HR:2018:710 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/04845
Gepubliceerd op 15-05-2018
Roofoverval op bejaarde vrouw in woning. Poging (tot gekwalificeerde) doodslag, art. 287 Sr. Voorwaardelijk opzet op dood door 88-jarige vrouw meermalen met kracht tegen haar hoofd te stompen? Hof heeft uit de door hem vastgestelde feiten en omstandigheden (verdachte heeft welbewust en doelgericht de vrouw enkele malen hard met zijn vuist op een kwetsbaar lichaamsdeel, haar hoofd, geslagen ten ...

ECLI:NL:HR:2018:709 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/04462
Gepubliceerd op 15-05-2018
Wegmaken van een bromfiets door deze ergens anders neer te zetten. Art. 350 Sr. HR: art. 81.1 RO. CAG: oordeel Hof dat verdachte, door de bromfiets van A op een voor A onbekende plaats neer te zetten terwijl A zijn bromfiets niet terug zou kunnen vinden zonder hulp van verdachte, de betreffende bromfiets heeft “weggemaakt” i.d.z.v. art. 350 Sr is toereikend gemotiveerd. Voorts heeft het Hof uit...

ECLI:NL:HR:2018:706 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/04436
Gepubliceerd op 15-05-2018
(Poging tot) diefstal bij bankfilialen. Art. 311 Sr. Falende bewijsklachten m.b.t. het “medeplegen” en het gebruik van schakelbewijs. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/03963, 16/03980 en 17/01023.

ECLI:NL:HR:2018:708 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/04144
Gepubliceerd op 15-05-2018
Doodslag op vriendin. Art. 287 Sr. Falende klacht m.b.t. causaal verband tussen overlijden en in brand steken synthetische jas slachtoffer, terwijl zij door gewelddadige gedragingen van de verdachte op dat moment buiten bewustzijn was. Staat mogelijk eigen invloed slachtoffer in de vorm van middelengebruik in de weg staan aan redelijke toerekening gevolg? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:705 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/03980
Gepubliceerd op 15-05-2018
(Poging tot) diefstal bij bankfilialen. Art. 311 Sr. Falende klachten m.b.t. het “medeplegen”, het niet reageren op een “Meer en Vaart” verweer en het gebruik van schakelbewijs. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/03963, 16/04436 en 17/01023.

ECLI:NL:HR:2018:703 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/03963
Gepubliceerd op 15-05-2018
(Poging tot) diefstal bij bankfilialen. Art. 311 Sr. Falende bewijsklachten m.b.t. de (pogingen tot) diefstal, meer in het bijzonder het “medeplegen”. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/03980, 16/04436 en 17/01023.

ECLI:NL:HR:2018:702 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/03904
Gepubliceerd op 15-05-2018
Middel m.b.t. afwijzing verzoek tot het horen van zes verbalisanten om hun in de processen-verbaal opgenomen verklaringen te toetsen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:701 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/02436
Gepubliceerd op 15-05-2018
Verkeersongeval met lichamelijk letsel. Art. 6 WVW 1994. Middelen m.b.t. motivering bewezenverklaring, begrijpelijkheid vaststellingen over de oorzaak van het ongeval, alternatieve scenario’s van de verdachte en het bewijs van schuld. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:700 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/01372
Gepubliceerd op 15-05-2018
Medeplegen van phishingfraude, diefstallen en (pogingen tot) oplichtingen door klanten van een bank telefonisch en per e-mail te benaderen teneinde hen te bewegen inloggegevens voor internetbankieren af te geven. Art. 138ab, 311 en 326 Sr. Middelen m.b.t. tegenstrijdigheid doordat Hof m.b.t. dezelfde geldbedragen zowel bewezen heeft verklaard dat verdachte die heeft weggenomen van particuliere ...

ECLI:NL:HR:2018:704 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/01364
Gepubliceerd op 15-05-2018
Onttrekking van minderjarige zoon van verdachte aan bevoegd gezag door 4-jarige jongen in strijd met omgangsregeling op te halen van school en mee te nemen naar woning verdachte, art. 279.1 Sr. Uitleg begrip “onttrekken” a.b.i. art. 279.1 Sr. Klacht berust op opvatting dat het kortstondig niet naleven van de bij een rechterlijke beslissing vastgestelde omgangsregeling niet "het onttrekken" van ...

ECLI:NL:HR:2018:699 Hoge Raad, 15-05-2018, 16/00129
Gepubliceerd op 15-05-2018
Afwijzing voorwaardelijk verzoek tot het laten uitvoeren van een gezichtsvergelijking door het NFI. Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. Volgt vernietiging en terugwijzing. CAG: Het Hof heeft de afwijzing van het voorwaardelijk verzoek uitsluitend gegrond op de overweging dat het Hof het p-v van bevindingen – waarin de verbalisant verdachte op camerabeelde...

ECLI:NL:HR:2018:697 Hoge Raad, 15-05-2018, 15/05508
Gepubliceerd op 15-05-2018
Aan cassatieschriftuur gehechte stelbrief raadsman niet bij stukken, art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv. Verzuim afschrift appeldagvaarding aan raadsman verdachte te zenden. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Noch verdachte noch een raadsman is ttz. in h.b. verschenen. Uit aan cassatieschriftuur gehechte stukken - te weten een stelbrief in h.b. ...

ECLI:NL:HR:2018:698 Hoge Raad, 15-05-2018, 15/00352
Gepubliceerd op 15-05-2018
Overtreding APV Den Haag. Ktr in Rb heeft in stempelvonnis eerder uitgevaardigde strafbeschikking vernietigd en verdachte schuldig verklaard zonder oplegging van straf. Vonnis aangetekend op wijze als in wet voorzien? Art. 395.2 en 395a.1 Sv en art. 2 Regeling aantekening mondeling vonnis. Ktr heeft in het p-v van de tz. wat betreft de uitspraak volstaan met een verwijzing naar een gewaarmerkte...

ECLI:NL:HR:2018:666 Hoge Raad, 24-04-2018, 16/03418
Gepubliceerd op 25-04-2018
Uitvoer 30 kg heroïne. Vervolg op ECLI:NL:HR:2010:BL7709. Verleende status van bedreigde getuige ex art. 226a Sv aan politie-infiltranten A en B en van beperkt anonieme getuige ex art. 190.3 Sv aan hun begeleiders C en D. 1. Toekennen status bedreigde getuige en positie zittingsrechter. Verhoor getuigen door RC m.b.v. vermomming, stemvervorming en getuigenbox. Ondervragingsrecht ex art. 6.3d EV...

ECLI:NL:HR:2018:665 Hoge Raad, 24-04-2018, 17/01908
Gepubliceerd op 24-04-2018
Medeplegen woninginbraak. Falende bewijsklacht wegneming door verdachte en medeverdachte. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/01848.

ECLI:NL:HR:2018:662 Hoge Raad, 24-04-2018, 17/01848
Gepubliceerd op 24-04-2018
Poging medeplegen woninginbraak door drie verdachten met onopgehelderde rolverdeling. Falende bewijsklacht medeplegen. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316 m.b.t. afbakening medeplegen en medeplichtigheid en uit ECLI:NL:HR:2016:1315 en ECLI:NL:HR:2016:1323 m.b.t. kunnen vaststellen van concrete omstandigheden van het geval en r...

ECLI:NL:HR:2018:660 Hoge Raad, 24-04-2018, 17/01507
Gepubliceerd op 24-04-2018
Medeplegen gekwalificeerde diefstal (met geweld), meermalen gepleegd. Afwijzing verzoek tot schorsing onderzoek teneinde zaak gelijktijdig te behandelen met zaak medeverdachte. Het betreft een verzoek ex art. 331.1 jo. art. 328 Sv om toepassing te geven aan art. 281.1 Sv. Maatstaf is of belang onderzoek de schorsing vordert. Daarvan kan sprake zijn indien Hof de noodzaak daarvan blijkt. Hof hee...

ECLI:NL:HR:2018:667 Hoge Raad, 24-04-2018, 16/05030
Gepubliceerd op 24-04-2018
Belaging, art. 285b Sr. 1. Tijdig ingediende klacht o.g.v. art. 66.1 Sr? 2. Proeftijd naleving algemene voorwaarden, artt. 14b.2 (oud) en 14c.1 (oud) Sr. 3. Toelaatbaarheid bijzondere voorwaarde (contactverbod), v.zv. inhoudende “zakelijke relaties van evengenoemde personen en/of evengenoemd bedrijf”, art. 14c (oud) Sr. Ad 1. Het Hof heeft vastgesteld dat de aangevers t.t.v. het doen van aangi...

ECLI:NL:HR:2018:664 Hoge Raad, 24-04-2018, 18/00287
Gepubliceerd op 24-04-2018
Herziening. Art. 457.1.c en 460.2 Sv. Diefstal in vereniging met braak, medeplegen van vernieling. In aanvraag wordt als novum aangevoerd dat drie personen bereid zijn onder ede te verklaren dat aanvraagster geen enkele betrokkenheid had bij de bewezenverklaarde feiten en dat zij dit op schrift hebben gesteld. Nu aanvraag ter onderbouwing slechts verwijst naar de inhoud van drie daarbij gevoegd...

ECLI:NL:HR:2018:663 Hoge Raad, 24-04-2018, 17/03529
Gepubliceerd op 24-04-2018
Mensenhandel door minderjarig slachtoffer te laten werken in de huishouding en met de zorg voor verdachtes gehandicapte dochter te belasten. Cassatieberoep op ECLI:NL:GHDHA:2017:2232. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2018:661 Hoge Raad, 24-04-2018, 17/01822
Gepubliceerd op 24-04-2018
Aanwezigheidsrecht, detentie uit anderen hoofde. Hof heeft verstek verleend tegen niet verschenen verdachte. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. Volgt vernietiging en terugwijzing. CAG: Aan de cassatieschriftuur is een kopie gehecht van een p-v van bevindingen, waaruit moet worden afgeleid dat verdachte slechts enkele uren vóór de aanvang van de tz. i...

ECLI:NL:HR:2018:657 Hoge Raad, 24-04-2018, 16/04440
Gepubliceerd op 24-04-2018
Mishandeling penitentiair inrichtingswerker. Voorwaardelijk opzet op toebrengen pijn door het leeggooien van een fles met bijtende en zure inhoud in het gezicht en tegen het lichaam? Art. 300 en art. 304 Sr. Het Hof heeft vastgesteld dat verdachte de inhoud van een fles over A heeft gegooid zonder zich ervan te vergewissen wat zich in de fles bevond. ’s Hofs daarop steunende oordeel dat verdach...

ECLI:NL:HR:2018:656 Hoge Raad, 24-04-2018, 16/03952
Gepubliceerd op 24-04-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit Opiumwetdelict. Falend middel over de overschrijding van de redelijke termijn in feitelijke aanleg. HR: art. 80a RO. Samenhang met 16/03950 en 16/03951.

ECLI:NL:HR:2018:655 Hoge Raad, 24-04-2018, 16/03951
Gepubliceerd op 24-04-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit Opiumwetdelicten. Het Hof is a.g.v. een kennelijke misslag bij de berekening van het voordeel v.zv. verkregen uit elf verkooptransacties van telkens twee gram verdovende middelen aan A, uitgegaan van een winstmarge van € 16,- per gram i.p.v. de – kennelijk door het Hof beoogde – voor betrokkene gunstiger winstmarge van € 9,50 per gram. HR corrigeert deze misslag. HR...

ECLI:NL:HR:2018:654 Hoge Raad, 24-04-2018, 16/03950
Gepubliceerd op 24-04-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit Opiumwetdelicten. Falend middel m.b.t. motivering schatting w.v.v. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/03951 en 16/03952.

ECLI:NL:HR:2018:659 Hoge Raad, 24-04-2018, 16/02631
Gepubliceerd op 24-04-2018
Poging zware mishandeling. Voorwaardelijk opzet op zwaar lichamelijk letsel door met gebalde vuist één stomp tegen het gezicht te geven? Art. 45 Sr en art. 302 Sr. Het Hof heeft vastgesteld dat verdachte, die vroeger heeft gebokst en een grote man is van ca. twee meter, met een gebalde vuist “gericht en met kracht” tegen het gezicht van het slachtoffer onder zijn rechteroog en tegen zijn neus h...

ECLI:NL:HR:2018:507 Hoge Raad, 24-04-2018, 16/03530
Gepubliceerd op 24-04-2018
1. HR komt terug op gewoonteregel m.b.t. ambtshalve beperking cassatieberoep. 2. Witwassen, art. 420bis.1.b Sr. Geldbedrag uit misdrijf afkomstig? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:CA1610 m.b.t omvang van het beroep in cassatie tegen uitspraken in strafzaken. HR oordeelt dat in dit arrest genoemde gewoonteregel, op grond waarvan HR in zaken met meerdere, cumulatief t...

ECLI:NL:HR:2018:658 Hoge Raad, 24-04-2018, 17/00803
Gepubliceerd op 24-04-2018
Meervoudige poging doodslag door met een vuurwapen kogels af te vuren op twee achter elkaar wegrijdende auto’s. Voorwaardelijk opzet op dood inzittenden van beide auto’s? HR: art. 81.1 RO onder verwijzing naar ECLI:NL:HR:2018:117.

ECLI:NL:HR:2018:631 Hoge Raad, 20-04-2018, 17/05506
Gepubliceerd op 20-04-2018
HR verklaart het beroep in cassatie n-o met toepassing van art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2018:626 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/05443
Gepubliceerd op 18-04-2018
Betekening inleidende dagvaarding, art. 588.1.b.3 Sv. Is het bij het eerste politieverhoor opgegeven verblijfadres van verdachte achterhaald door latere opgave ander adres en daaropvolgende vermelding "Vertrokken Onbekend Waarheen"? Inleidende dagvaarding is tevergeefs aangeboden op door verdachte opgegeven postadres van Leger des Heils en vervolgens uitgereikt aan griffier, omdat van verdachte...

ECLI:NL:HR:2018:623 Hoge Raad, 17-04-2018, 17/03665
Gepubliceerd op 18-04-2018
Poging tot moord in Zwolle door terwijl verdachte in de richting van slachtoffer fietst twee keer van dichtbij met een vuurwapen op de borststreek van slachtoffer te schieten. Middelen over 1. betrouwbaarheid van belastende getuigen die hun verklaring later hebben ingetrokken 2. bewijsminimum van art. 342.2 Sv en 3. voorbedachte raad. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:622 Hoge Raad, 17-04-2018, 17/01970
Gepubliceerd op 18-04-2018
Mishandeling, meermalen gepleegd. Middelen over 1. de motivering van de verwerping van een verweer a.b.i. art. 359a Sv 2. de verwerping van een beroep op noodweer en 3. schending van art. 359.2 Sv door niet te reageren op een betrouwbaarheidsverweer. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2018:621 Hoge Raad, 17-04-2018, 17/01630
Gepubliceerd op 18-04-2018
Aan cassatieschriftuur gehechte stelbrief raadsman niet bij stukken, art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel gegrond. CAG: Uit de stukken blijkt niet dat een afschrift van de appeldagvaarding aan een voor verdachte optredende raadsman is gezonden, terwijl noch verdachte noch een raadsman ttz. in h.b. is verschenen. Gelet op aan cassatieschr...

ECLI:NL:HR:2018:618 Hoge Raad, 17-04-2018, 17/03207
Gepubliceerd op 18-04-2018
Schuldheling van een bromscooter, art. 417bis Sr. Bewijsklacht t.a.v. redelijkerwijs moeten vermoeden. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2018:616 Hoge Raad, 17-04-2018, 17/00605
Gepubliceerd op 17-04-2018
Deelname door Franse opsporingsambtenaar aan verkeerscontrole in NL onrechtmatig? Art. 17 EU-Besluit 2008/615/JBZ. De aan de middelen ten grondslag liggende opvatting dat voor beoordeling van de rechtmatigheid van het gezamenlijke optreden van Nederlandse en Franse opsporingsambtenaren bepalend is dat daarvoor een grondslag in het Besluit kan worden gevonden, is te beperkt en daarom onjuist. He...

ECLI:NL:HR:2018:620 Hoge Raad, 17-04-2018, 17/01364
Gepubliceerd op 17-04-2018
Jeugdzaak. Gekwalificeerde diefstal, openlijk geweld en mishandeling, gepleegd tegen een ambtenaar gedurende en t.z.v. de rechtmatige uitoefening van zijn bediening. Middelen over 1. de vraag of een medewerker van een Justitiële Jeugdinrichting bij het toepassen van een houdgreep in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening is a.b.i. art. 304.ahf.2 Sr en 2. strafmotivering, i.h.b. de beslis...

ECLI:NL:HR:2018:619 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/05488
Gepubliceerd op 17-04-2018
Beklag, beslag ex art. 94 Sv. Klaagschrift dat strekt tot teruggave van de auto via klager aan zijn moeder (de eigenaar). HR: 81.1 RO. CAG, anders: art. 552a Sv biedt niet de mogelijkheid dat op verzoek van een belanghebbende teruggave van het inbeslaggenomene aan een ander wordt gelast. De Rb. had klager daarom n-o moeten verklaren in zijn beklag t.a.v. de inbeslaggenomen auto.

ECLI:NL:HR:2018:613 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/04631
Gepubliceerd op 17-04-2018
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen enig bestuurder en algemeen directeur A van klager (B.V. B). Toetsingsmaatstaf i.g.v. derdenbeslag, art. 94a.4 en 94a.5 Sv. Ingeval o.g.v. art. 94a Sv beslag rust op het inbeslaggenomen voorwerp en een derde in een beklagprocedure a.b.i. art. 552a Sv om teruggave verzoekt, moet de rechter als maatstaf aanleggen of zi...

ECLI:NL:HR:2018:609 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/03451
Gepubliceerd op 17-04-2018
Mishandeling door huisbaas begeleid wonen traject tegen lichaam te slaan. Afwijzing ttz. in h.b. gedaan verzoek tot horen aangever A en getuige B als getuige op de grond dat noodzaak niet is gebleken. Niet nader onderbouwde afwijzing Hof begrijpelijk i.h.l.v. summiere onderbouwing verzoek? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:72 m.b.t. de beoordeling door de rechter van de ond...

ECLI:NL:HR:2018:624 Hoge Raad, 17-04-2018, 17/04198
Gepubliceerd op 17-04-2018
Poging tot doodslag op ex-echtgenoot te midden van winkelend publiek in Zwolle. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2018:617 Hoge Raad, 17-04-2018, 17/01954
Gepubliceerd op 17-04-2018
Verblijf in NL door ongewenst verklaarde vreemdeling, art. 197 Sr. Bestanddeel “op grond van een wettelijk voorschrift tot ongewenste vreemdeling is verklaard”. Vloeit uit verblijfsrecht verdachte in België voort dat zijn ongewenstverklaring in Nederland niet tot veroordeling kan leiden? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BL2854 m.b.t. onderzoeks- en motiveringsplicht rechte...

ECLI:NL:HR:2018:614 Hoge Raad, 17-04-2018, 17/00299
Gepubliceerd op 17-04-2018
Gekwalificeerde wederspannigheid en mishandeling door tijdens aanhouding politieambtenaar tegen been te schoppen en hoofd tegen diens borstkas te laten vallen en andere politieambtenaar tegen been te schoppen en in zijn vinger te bijten. Uos betrouwbaarheid op ambtseed opgemaakte p-v’s opsporingsambtenaren t.a.v. tegen hen gepleegde feiten, art. 344.2 en 359.2 Sv? Het middel, dat klaagt dat het...

ECLI:NL:HR:2018:612 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/04676
Gepubliceerd op 17-04-2018
OM-cassatie. Het niet voldoen aan de verplichting om medewerking te verlenen aan het nemen van een of meer vingerafdrukken, hem opgelegd krachtens het WvSv, art. 447e Sr. O.g.v. art. 55c.2 en 3 Sv komt – onder de in die bepaling gestelde voorwaarden – aan de ambtenaren a.b.i. in art. 55c.1 Sv o.m. de bevoegdheid toe vingerafdrukken te nemen van een verdachte met het oog op het vaststellen van z...

ECLI:NL:HR:2018:611 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/04262
Gepubliceerd op 17-04-2018
Schuldheling elektrische damesfiets, art. 417bis.1.a Sr. Is verdachte die elektrische fiets heeft geleend van bij naam genoemde ander tekort geschoten in onderzoeksplicht, nu hij zag dat slot ontbrak en het een feit van algemene bekendheid is dat elektrische fietsen zeer kostbaar zijn? In aanmerking genomen dat uit de bewijsvoering van het Hof, dat is uitgegaan van de juistheid van de verklarin...

ECLI:NL:HR:2018:610 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/04143
Gepubliceerd op 17-04-2018
Antilliaanse zaak, medeplegen diefstal met geweld (meermalen gepleegd) en medeplegen voorhanden hebben vuurwapen in Curaçao. Afwijzing voorafgaand aan terechtzitting bij brief gedaan getuigenverzoek. Het Hof heeft het verzoek tot het horen van de getuigen afgewezen nu “in het licht van de reeds afgelegde, uitgebreide verklaringen van de thans verzochte getuigen (...) de verdediging het belang b...

ECLI:NL:HR:2018:558 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/03875
Gepubliceerd op 17-04-2018
Redelijke termijn. Herijking vuistregels m.b.t. redelijke termijn en vraag welk rechtsgevolg dient te worden verbonden aan overschrijding redelijke termijn zoals samengevat in ECLI:NL:HR:2008:BD2578? N.a.v. pleidooi AG voor aanpassing van de gehanteerde maatstaven, wijdt de HR aan de middelen voorafgaande opmerking aan het in eerdere arresten geformuleerde beoordelingskader en de toe te passen ...

ECLI:NL:HR:2018:608 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/03566
Gepubliceerd op 17-04-2018
Geen middelen van cassatie ingediend. Verdachte n-o. Samenhang met 16/03565.

ECLI:NL:HR:2018:607 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/03565
Gepubliceerd op 17-04-2018
Middel over ’s Hofs toewijzing van de vordering b.p. CAG: de klachten kunnen klaarblijkelijk niet tot cassatie leiden, omdat ze betrekking hebben op een onmiskenbare misslag in het bestreden arrest. HR: art. 80a RO. Samenhang met 16/03566

ECLI:NL:HR:2018:606 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/02200
Gepubliceerd op 17-04-2018
Voorhanden hebben ingekort luchtdrukgeweer, art. 13.1 WWM. Grondslagverlating door vrij te spreken van onderdeel tll. waarin is aangegeven op welke lijst van bijlage bij RWM luchtdrukgeweer vermeld zou zijn? HR: art. 81.1 RO. CAG: Uitleg Hof, dat passage waarvan is vrijgesproken niet als essentieel heeft beschouwd, is niet onverenigbaar met bewoordingen tll., nu Hof niet voorhanden hebben van a...

ECLI:NL:HR:2018:551 Hoge Raad, 17-04-2018, 16/01293
Gepubliceerd op 17-04-2018
Cassatieberoep ingetrokken na tot vernietiging strekkende CAG. Belang bij cassatie? Gelet op art. 4.4.2 van het Procesreglement HR zal de HR de zaak op het bestaande beroep afdoen. De in dit arrest vermelde aanvulling van gebezigde b.m. die redengevend zijn voor de bewezenverklaring a.b.i. art. 365a.2 Sv ontbreekt bij de aan de HR gezonden stukken. Blijkens de CAG is geen aanvulling opgemaakt. ...

ECLI:NL:HR:2018:605 Hoge Raad, 17-04-2018, 11/02065
Gepubliceerd op 17-04-2018
Herziening. Aanvrager is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf t.z.v. medeplegen moord, poging tot uitlokking medeplegen moord (meermalen gepleegd), medeplegen gijzeling, voorbereidingshandelingen (uitlokking) invoer heroïne en als bestuurder deelnemen aan criminele organisatie. Bewijsmateriaal bestaat grotendeels uit tapgesprekken. Aangevoerd wordt dat strafzaak tegen aanvrager het resul...

ECLI:NL:HR:2018:563 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/02910
Gepubliceerd op 11-04-2018
Betekening appeldagvaarding. Achteraf vastgestelde onjuiste feitelijke grondslag op de grond dat BRP-adres verdachte in ID-staten SKDB waarvan Hof kennelijk is uitgegaan, niet overeenkomt met BRP-adres verdachte in ID-staat SKDB van latere datum. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Appeldagvaarding is tevergeefs aangeboden op BRP-adres verdachte,...

ECLI:NL:HR:2018:562 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/06298
Gepubliceerd op 11-04-2018
Betekening appeldagvaarding. Verdachte was t.t.v. behandeling zaak in h.b. woonachtig in Brussel (België), terwijl niet blijkt dat navraag is gedaan bij laatst bekende gemeente in Nederland. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Appeldagvaarding is uitgereikt aan griffier, omdat van verdachte geen woon- of verblijfplaats in Nederland bekend is. ID-...

ECLI:NL:HR:2018:547 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/06058
Gepubliceerd op 11-04-2018
Aan cassatieschriftuur gehechte stelbrief raadsman niet bij stukken, art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Uit de stukken blijkt niet dat een afschrift van de appeldagvaarding aan een voor verdachte optredende raadsman is gezonden, terwijl noch verdachte noch een raadsman ttz. in h.b. is verschenen. Gelet op aan ...

ECLI:NL:HR:2018:561 Hoge Raad, 10-04-2018, 17/00104
Gepubliceerd op 10-04-2018
Aanwezigheidsrecht, detentie uit anderen hoofde. Hof heeft verstek verleend tegen niet verschenen verdachte. Noot griffier Hof in p-v tz. in h.b. houdt in dat bij uitwerken p-v is gebleken dat op SKDB-formulier is vermeld dat verdachte op dag tz. in h.b. was gedetineerd. Uit dit p-v moet worden afgeleid dat verdachte t.t.v. behandeling van zijn strafzaak in h.b. i.v.m. een andere zaak was gedet...

ECLI:NL:HR:2018:560 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/06312
Gepubliceerd op 10-04-2018
Aanwezigheidsrecht, detentie uit anderen hoofde. Hof heeft verstek verleend tegen niet verschenen verdachte. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Uit de aan de cassatieschriftuur gehechte stukken, te weten een “meldingsformulier inverzekeringstelling” in een andere zaak, een "vordering tot inbewaringstelling tevens een verzoek als bedoeld in art. ...

ECLI:NL:HR:2018:559 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/06308
Gepubliceerd op 10-04-2018
Aanwezigheidsrecht, detentie uit anderen hoofde. Hof heeft verstek verleend tegen niet verschenen verdachte. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Uit de aan de cassatieschriftuur gehechte stukken, te weten een “meldingsformulier inverzekeringstelling” in een andere zaak, een "vordering tot inbewaringstelling tevens een verzoek als bedoeld in art. ...

ECLI:NL:HR:2018:557 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/06262
Gepubliceerd op 10-04-2018
Ontbrekende pleitnota in h.b. De ttz. in h.b. door raadsvrouwe overgelegde pleitnota ontbreekt bij de aan HR gezonden stukken. N.a.v. een door raadsman (in cassatie) ex art. 4.8.2 Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden gedaan verzoek is bij Hof nadere informatie ingewonnen. O.g.v. die informatie moet worden aangenomen dat die pleitnota niet meer beschikbaar zal komen. Dit onherstelbare verzu...

ECLI:NL:HR:2018:556 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/06190
Gepubliceerd op 10-04-2018
Ontbrekende pleitnota in h.b. De ttz. in h.b. door raadsvrouwe overgelegde pleitnota ontbreekt bij de aan HR gezonden stukken. N.a.v. een door raadsman (in cassatie) ex art. 4.8.2 Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden gedaan verzoek is bij Hof nadere informatie ingewonnen. O.g.v. die informatie moet worden aangenomen dat die pleitnota niet meer beschikbaar zal komen. Dit onherstelbare verzu...

ECLI:NL:HR:2018:555 Hoge Raad, 10-04-2018, 17/00641
Gepubliceerd op 10-04-2018
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op onder klager inbeslaggenomen scooter met gestolen motorblok. Heeft Rb door klaagschrift, v.zv. dat strekt tot teruggave van scooter, gegrond te verklaren m.u.v. motorblok miskend dat beslag is gelegd op gehele scooter, waarvan gestolen motorblok door natrekking onderdeel is gaan vormen? HR stelt toepasselijke maatstaf bij beoordeling klaagschrift van...

ECLI:NL:HR:2018:554 Hoge Raad, 10-04-2018, 17/01361
Gepubliceerd op 10-04-2018
Doodslag in Almere door nieuwe vriendin van ex-vriend te wurgen en vervolgens het lijk weg te voeren en te verbergen. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2018:553 Hoge Raad, 10-04-2018, 17/05241
Gepubliceerd op 10-04-2018
Beklag, afgeleid verschoningsrecht ziekenhuis. Art. 98, 218, 552a en 552d.3 Sv. 1. Toepasselijkheid versnelde beklagprocedure verschoningsgerechtigden. 2. Vallen camerabeelden wachtruimte en toegangspaden tot afdeling spoedeisende hulp van ziekenhuis onder verschoningsrecht? Ad 1. O.g.v. art. 98.1 Sv is het eerst aan RC om te beslissen over beroep op verschoningsrecht t.a.v. inbeslaggenomen geg...

ECLI:NL:HR:2018:546 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/05821
Gepubliceerd op 10-04-2018
Antilliaanse zaak. Medeplegen gewapende overval op juwelierszaak in Sint Maarten. Hof heeft vonnis Gerecht in e.a. bevestigd met aanpassing bewezenverklaring en onder aanvulling van b.m. en bewijsoverwegingen, art. 406 Sv Sint Maarten. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM0256 m.b.t. gevallen waarin Hof vonnis eerste rechter dient te vernietigen en gevallen waarin vonnis zic...

ECLI:NL:HR:2018:545 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/05544
Gepubliceerd op 10-04-2018
Rijden onder invloed (zonder rijbewijs). Tll. toegesneden op art. 8.3.a jo. 8.4 WVW 1994, terwijl Hof verdachte heeft veroordeeld t.z.v. art. 8.2.a WVW 1994. Grondslagverlating? Hof heeft blijkens bewezenverklaring tll. aldus verstaan, dat daarin aan verdachte o.m. wordt verweten dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan het besturen van een motorrijtuig na het in art. 8.2.a WVW 1994 bedoelde geb...

ECLI:NL:HR:2018:542 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/03584
Gepubliceerd op 10-04-2018
Vervoeren van 2,95 kilogram hennep. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM op de grond dat vervolging i.s.m. Aanwijzing Opiumwet (oud). HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2011: BO4015 m.b.t. uitleg Aanwijzing, inhoudende dat de teelt van niet meer dan vijf hennepplanten met een politiesepot wordt afgedaan, ongeacht de hoeveelheid of het gewicht van de met die teelt verkregen of te ve...

ECLI:NL:HR:2018:540 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/02738
Gepubliceerd op 10-04-2018
Medeplegen diefstal (meermalen gepleegd) door samen met toenmalige partner speelgoed weg te nemen uit winkel. 1. Aantekening mondeling arrest enkelvoudige kamer Hof bevat geen strafmotivering, art. 425.3 Sv jo. 3.j Regeling aantekening mondeling vonnis. 2. Ambtshalve: Geen beslissing in h.b. op vordering b.p., art. 335 en 361.4 Sv. Ad 1. Aantekening mondeling arrest houdt t.a.v. strafoplegging ...

ECLI:NL:HR:2018:543 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/04582
Gepubliceerd op 10-04-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen voorbereidingshandelingen drugstransporten en deelname criminele organisatie. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e lid 2 en lid 3 Sr. W.v.v. in periode voorafgaand aan bewezenverklaarde periode hoofdzaak. In met ontnemingszaak samenhangende strafzaak is verdachte veroordeeld t.z.v. strafbare feiten gepleegd in periode van 1-5-2009 t/m 15-4-2011....

ECLI:NL:HR:2018:549 Hoge Raad, 10-04-2018, 17/03789
Gepubliceerd op 10-04-2018
Herziening. Rijden zonder dat rijbewijs was afgegeven, art. 107.1 WVW 1994. Aangevoerd wordt dat aan aanvrager wel een rijbewijs was afgegeven onder overlegging van kopie van rijbewijs en afdruk van schermafbeelding van rijbewijzenregister. Van het in de aanvraag aangevoerde kan niet worden gezegd dat Ktr daarmee niet bekend was. In het dossier waarover Ktr de beschikking had bevindt zich immer...

ECLI:NL:HR:2018:550 Hoge Raad, 10-04-2018, 17/02869
Gepubliceerd op 10-04-2018
OM-cassatie. Vrijspraak medeplegen winkeldiefstal. Afwijzing verzoek AG tot horen meegebrachte getuige (verbalisant) m.b.t. camerabeelden, art. 287.2 en 288.1 onder b en c Sv. Ingevolge art. 287.2 Sv kan van het horen van ttz. verschenen getuigen slechts worden afgezien (i) met toestemming van OvJ en verdediging, of (ii) indien die procespartijen niet instemmen met het afzien van het horen, op ...

ECLI:NL:HR:2018:552 Hoge Raad, 10-04-2018, 17/02872
Gepubliceerd op 10-04-2018
OM-cassatie. Vrijspraak medeplegen winkeldiefstal. Afwijzing verzoek AG tot horen meegebrachte getuige (verbalisant) m.b.t. camerabeelden, art. 287.2 en 288.1 onder b en c Sv. Ingevolge art. 287.2 Sv kan van het horen van ttz. verschenen getuigen slechts worden afgezien (i) met toestemming van OvJ en verdediging, of (ii) indien die procespartijen niet instemmen met het afzien van het horen, op ...

ECLI:NL:HR:2018:548 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/05198
Gepubliceerd op 10-04-2018
Valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) door valselijk opgemaakte werkgeversverklaringen te gebruiken voor aanvraag hypotheek, art. 225.1 Sr. Opzettelijk gebruik maken van valselijk opgemaakt geschrift? Uit bewijsvoering kan opzet van verdachte op gebruik maken van valselijk opgemaakte werkgeversverklaringen niet z.m. worden afgeleid. De enkele omstandigheid dat verdachte op het moment dat z...

ECLI:NL:HR:2018:544 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/05521
Gepubliceerd op 10-04-2018
Valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) door valselijk opgemaakte werkgeversverklaringen te gebruiken voor aanvraag hypotheek, art. 225.1 Sr. Opzettelijk gebruik maken van valselijk opgemaakt geschrift? Uit bewijsvoering kan opzet van verdachte op gebruik maken van valselijk opgemaakte werkgeversverklaringen niet z.m. worden afgeleid. De enkele omstandigheid dat verdachte op het moment dat h...

ECLI:NL:HR:2018:539 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/01810
Gepubliceerd op 10-04-2018
OM-cassatie. Vrijspraak groepsbelediging moslims door tijdens interview t.b.v. documentaire t.a.v. Arabieren op te merken dat sprake is van “kontenbonkers” en “neuken [van] kleine jongetjes”, art. 137c.1 Sr en 10 EVRM. Uitlatingen niet-politicus onnodig grievend? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3583 m.b.t. beoordelingskader t.a.v. recht op vrijheid van meningsuiting, de v...

ECLI:NL:HR:2018:541 Hoge Raad, 10-04-2018, 16/02932
Gepubliceerd op 10-04-2018
Veroordeling gemeenteraadslid A t.z.v. belediging gemeenteraadslid B door aansluitend aan debat in gemeenteraad op Twitteraccount en Facebookpagina B “racist” te noemen, art. 266 Sr en 10 EVRM. Uitlatingen politicus onnodig grievend? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3583 m.b.t. beoordelingskader t.a.v. recht op vrijheid van meningsuiting, de vraag of een uitlating strafbaa...

ECLI:NL:HR:2017:3483 Hoge Raad, 03-10-2017, 15/05810
Gepubliceerd op 05-04-2018
Mensenhandel (meermalen gepleegd) en medeplegen mishandeling, art. 273f en 300 Sr. 1. Bewijsklachten medeplegen mishandeling m.b.t. medeplegen en pleegperiode. 2. Heeft verdachte aangeefster “gehuisvest” a.b.i. art. 273f.1.1 Sr? HR: art. 81.1 RO met verbeterde lezing kwalificatie in rov. 1 (mishandeling).

ECLI:NL:HR:2018:504 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/03374
Gepubliceerd op 04-04-2018
Medeplegen woninginbraak. 1. Rechtmatigheid van de verschillende aangewende bevoegdheden en de grondslag daarvan. Controle- en opsporingsbevoegdheden, APV, Awb en Sv. Vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv? 2. Medeplegen, toepassing bewijsregel t.a.v. aantreffen buit kort na diefstal. Op de gronden die zijn vermeld in ECLI:NL:HR:2018:487 kunnen de middelen niet tot cassatie leiden. Samenhang met 16/03...

ECLI:NL:HR:2018:502 Hoge Raad, 03-04-2018, 17/01765
Gepubliceerd op 03-04-2018
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager t.z.v. verdenking van witwassen. Redelijk vermoeden van schuld aan witwassen? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:142 en ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t. vraag of t.t.v. inbeslagneming redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit bestond en het summiere karakter van het onderzoek in raadkamer. Oordeel Rb dat...

ECLI:NL:HR:2018:503 Hoge Raad, 03-04-2018, 17/00508
Gepubliceerd op 03-04-2018
Verzuim verzending afschrift oproeping tz. in h.b. aan raadsman ex art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv, waarna verdachte ttz. in h.b. op vraag voorzitter antwoordt dat hij wenst dat de zaak wordt behandeld zonder bijstand van zijn raadsman. ’s Hofs kennelijke oordeel dat niettegenstaande genoemd verzuim de behandeling van de zaak ttz. doorgang kon vinden omdat verdachte, na het blijken van dat v...

ECLI:NL:HR:2018:501 Hoge Raad, 03-04-2018, 17/00182
Gepubliceerd op 03-04-2018
P-v tz. in h.b. bij ontstentenis voorzitter enkelvoudige kamer Hof vastgesteld en ondertekend door sectorvoorzitter Hof en griffier, nu voorzitter na tz. in h.b. en uitspreken arrest doch vóór uitwerking p-v en daarin opgenomen aantekening mondeling arrest is overleden. Art. 327 Sv. Nietigheid onderzoek ttz. en uitspraak? Terechte klacht dat p-v niet is vastgesteld en ondertekend ex art. 327 Sv...

ECLI:NL:HR:2018:493 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/05927
Gepubliceerd op 03-04-2018
Openlijke geweldpleging (met enig lichamelijk letsel ten gevolge). 1. Grondslagverlating door onjuiste kwalificatie? 2. Bijzondere voorwaarde ex art. 14c.2.1 Sr, schadevergoeding betalen aan A. Oplegging betaling schadevergoeding mogelijk als b.p. n-o is verklaard in vordering op de grond dat causaal verband niet eenvoudig is vast te stellen? Ad 1. HR leest kwalificatie verbeterd in rov. 1. Ad...

ECLI:NL:HR:2018:495 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/05834
Gepubliceerd op 03-04-2018
Geen middelen van cassatie ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 16/05927.

ECLI:NL:HR:2018:492 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/03726
Gepubliceerd op 03-04-2018
1. Schuld i.d.z.v. art. 6 WVW 1994. Combinatie van significante snelheidsovertreding met het onvoldoende oog hebben voor en/of anticiperen op de verkeerssituatie. 2. Redelijke termijn in eerste aanleg. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:500 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/03108
Gepubliceerd op 03-04-2018
Aan cassatieschriftuur gehechte stelbrief raadsman niet bij stukken, art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv. Staat omstandigheid dat verdachte ttz. in h.b. zonder raadsman is verschenen in de weg aan schending voorschrift? Uit stukken zoals weergegeven in CAG vloeit het ernstige vermoeden voort dat t.a.v. appeldagvaarding voorschrift van art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv niet is nageleefd. Niet-na...

ECLI:NL:HR:2018:491 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/03073
Gepubliceerd op 03-04-2018
Afwijzing verzoek van de verdediging om de strafzaak aan te houden teneinde een meineedprocedure af te wachten dan wel stukken aan het dossier toe te voegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:499 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/01514
Gepubliceerd op 03-04-2018
Medeplegen opzettelijke brandstichting auto, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is, art. 157.1 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. de grens tussen medeplegen en medeplichtigheid uit ECLI:NL:HR:2014: 3474, ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316. Falende bewijsklacht medeplegen, gelet op ’s Hofs vaststellingen o.m. inhoudende dat (i) het plan om de auto in brand...

ECLI:NL:HR:2018:496 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/05552
Gepubliceerd op 03-04-2018
Doodslag door slachtoffer met mes te steken in halletje van café. Noodweer, gedraging gericht op confrontatie, proportionaliteitseis of subsidiariteitseis? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. o.m. onttrekkingsvereiste. Het Hof heeft naar de kern genomen geoordeeld dat het beroep op noodweer faalt omdat verdachte, toen hij in het halletje van het café stond, de moge...

ECLI:NL:HR:2018:487 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/03175
Gepubliceerd op 03-04-2018
Medeplegen woninginbraak. 1. Rechtmatigheid van de verschillende aangewende bevoegdheden en de grondslag daarvan. Controle- en opsporingsbevoegdheden, APV, Awb en Sv. Vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv? 2. Medeplegen, toepassing bewijsregel t.a.v. aantreffen buit kort na diefstal. Casus: door opsporingsambtenaren belast met algemene surveillance en controle in- en uitgaand verkeer i.v.m. woninginb...

ECLI:NL:HR:2018:497 Hoge Raad, 03-04-2018, 17/01703
Gepubliceerd op 03-04-2018
Medeplegen woningoverval. Falende bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/05323, 16/05509, 16/05534 en 17/00263.

ECLI:NL:HR:2018:489 Hoge Raad, 03-04-2018, 17/00263
Gepubliceerd op 03-04-2018
Medeplegen woningoverval. Falende middelen over gebruik voor bewijs van verklaring getuige die verdediging niet heeft kunnen ondervragen, niet ambtshalve horen van personen als getuige en afwijking uos m.b.t. betrokkenheid verdachte bij overval. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/05323, 16/05509, 16/05534 en 17/01703.

ECLI:NL:HR:2018:498 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/05534
Gepubliceerd op 03-04-2018
Medeplegen van 1. woningoverval en 2. poging witwassen. Falende middelen over innerlijke tegenstrijdigheid in bewijsvoering en over kwalificatie-uitsluitingsgrond witwassen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/05323, 16/05509, 17/00263 en 17/01703.

ECLI:NL:HR:2018:494 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/05509
Gepubliceerd op 03-04-2018
Gewelddadige overval op echtpaar in woning in Amstelveen waarbij sieraden en kunstvoorwerpen zijn buitgemaakt. 1. Medeplegen van woningoverval. 2. Medeplegen van poging witwassen van de uit de overval verkregen buit. Toetsingskader: HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316 m.b.t. motiveringsplicht voor rechter indien medeplegen nie...

ECLI:NL:HR:2018:490 Hoge Raad, 03-04-2018, 16/05323
Gepubliceerd op 03-04-2018
Medeplegen woningoverval. Falende bewijsklacht m.b.t. daderschap verdachte. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/05509, 16/05534, 17/00263 en 17/01703.

ECLI:NL:HR:2018:443 Hoge Raad, 27-03-2018, 17/01584
Gepubliceerd op 28-03-2018
Oplegging TBS t.z.v. poging tot afpersing, bedreiging (meermalen gepleegd) en belaging. Is sprake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen a.b.i. art. 38e.1 Sr en art. 359.7 Sv? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:BY8434 en ECLI:NL:HR:2018:116 inhoudende dat rechter bij oplegging TBS moet mo...

ECLI:NL:HR:2018:447 Hoge Raad, 27-03-2018, 17/00714
Gepubliceerd op 28-03-2018
Verschillende overtredingen van de Opiumwet, gewoontewitwassen en deelneming aan een criminele organisatie. Middelen over 1. ontvankelijkheid OM, 2. verwerping beroep op het ontbreken van materiële wederrechtelijkheid, 3. verwerping beroep op overmacht-noodtoestand, 4. gewoontewitwassen, 5. bewijsklacht deelneming aan een criminele organisatie. HR: art. 80a RO

ECLI:NL:HR:2018:452 Hoge Raad, 27-03-2018, 17/00713
Gepubliceerd op 28-03-2018
Verschillende overtredingen van de Opiumwet, gewoontewitwassen en deelneming aan een criminele organisatie. Middelen over 1. ontvankelijkheid OM, 2. verwerping beroep op het ontbreken van materiële wederrechtelijkheid, 3. verwerping beroep op overmacht-noodtoestand, 4. gewoontewitwassen, 5. bewijsklacht deelneming aan een criminele organisatie. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2018:451 Hoge Raad, 27-03-2018, 17/00709
Gepubliceerd op 28-03-2018
Feitelijk leidinggeven aan verschillende overtredingen van de Opiumwet, feitelijk leidinggeven aan gewoontewitwassen en deelneming aan een criminele organisatie. Middelen over 1. ontvankelijkheid OM, 2. verwerping beroep op het ontbreken van materiële wederrechtelijkheid, 3. verwerping beroep op overmacht-noodtoestand, 4. gewoontewitwassen, 5. bewijsklacht deelneming aan een criminele organisat...

ECLI:NL:HR:2018:436 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/05751
Gepubliceerd op 28-03-2018
Dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden. Art. 14e.1 Sr. Belaging en vernieling. Art. 285b en art. 350 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:537 m.b.t. de motiveringsverplichting betreffende de dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden. ’s Hofs arrest voldoet niet aan deze motiveringsverplichting. HR vernietigt om doelmatigheidsredenen het bevel tot dadelijke...

ECLI:NL:HR:2018:438 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/04686
Gepubliceerd op 28-03-2018
Medeplegen begunstiging door lijk te verslepen en in tapijt te wikkelen, art. 189.1.2 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2006:AX5766 m.b.t. strekking van strafbaarstelling van art. 189.1.2 Sr. Het Hof heeft vastgesteld dat verdachte, nadat A door misdrijf om het leven was gebracht, het lichaam van A heeft versleept en dat lichaam in een tapijt heeft gewikkeld, althans daarbij...

ECLI:NL:HR:2018:437 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/04407
Gepubliceerd op 28-03-2018
Rechtsbijstand door de voorkeursadvocaat. Bewijsuitsluiting. Art. 359a Sv. In ’s Hofs overwegingen ligt als diens oordeel besloten dat het in het middel bedoelde verweer inhield dat sprake is van een vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv en dat zulks tot bewijsuitsluiting dient te leiden. Reeds omdat uit niets blijkt dat bij de behandeling van de zaak door of namens verdachte iets is aangevoerd over ...

ECLI:NL:HR:2018:446 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/03309
Gepubliceerd op 28-03-2018
Medeplegen van valsheid in geschrift. Art. 225 Sr. HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316 m.b.t. art. 47 t/m 51 Sr en de voorwaarden die gelden voor medeplegen. T.a.v. de rol van verdachte m.b.t. tot dat valselijk opmaken heeft het Hof naar de kern genomen niet meer vastgesteld dan dat verdachte belanghebbende was bij het opmaken van de in de bewezenv...

ECLI:NL:HR:2018:450 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/02781
Gepubliceerd op 28-03-2018
Beklag, beslag ex art. 94a Sv. Gedoogde coffeeshops. Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:73. Falend middel over motivering ongegrondverklaring beklag. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/02779, 16/02780, 17/00709, 17/00713, 17/00714 en 17/00716.

ECLI:NL:HR:2018:449 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/02780
Gepubliceerd op 28-03-2018
Beklag, beslag ex art. 94a Sv. Gedoogde coffeeshops. Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:77. Falend middel over motivering ongegrondverklaring beklag. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/02779, 16/02781, 17/00709, 17/00713, 17/00714 en 17/00716.

ECLI:NL:HR:2018:448 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/02779
Gepubliceerd op 28-03-2018
Beklag, beslag ex art. 94a Sv. Gedoogde coffeeshops. Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:78. Falend middel over motivering ongegrondverklaring beklag. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/02780, 16/02781, 17/00709, 17/00713, 17/00714 en 17/00716.

ECLI:NL:HR:2018:434 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/02705
Gepubliceerd op 28-03-2018
Betekening inleidende dagvaarding. Datum verzending dagvaarding naar adres in Bulgarije is niet aangetekend op akte van uitreiking. Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel in zoverre terecht voorgesteld. HR doet de zaak zelf af en verklaart inleidende dagvaarding nietig. CAG: Akte van uitreiking vermeldt dat inleidende dagvaarding is uitgereikt aan de griffier omdat van verdachte...

ECLI:NL:HR:2018:433 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/02134
Gepubliceerd op 28-03-2018
Meerdaadse samenloop van zware mishandeling en openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen met zwaar lichamelijk letsel ten gevolge, waarbij het slachtoffer met veel kracht tegen het hoofd is geslagen waardoor het slachtoffer ten val kwam. Art. 141 en 302 Sr. Middelen m.b.t. opzet op zware mishandeling en noodweer. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:432 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/01948
Gepubliceerd op 28-03-2018
Medeplegen van poging tot gekwalificeerde diefstal (woninginbraak). Art. 310 en 311 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718, ECLI:NL:HR:2016:1316, m.b.t. afbakening tussen medeplegen en medeplichtigheid. Het Hof heeft bij zijn oordeel dat sprake was “van inwisselbare rollen en een taakverdeling en daarmee van medeplegen van een poging tot inbraak” i....

ECLI:NL:HR:2018:431 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/01048
Gepubliceerd op 28-03-2018
Beklag, beslag ex. art. 94 Sv op personenauto. Middelen over afwijzing aanhoudingsverzoek, het niet bevelen van het overleggen van nadere stukken c.q. het verrichten van nadere onderzoekshandelingen door het OM ex art. 23.1 Sv en motivering ongegrondverklaring van het beklag i.h.l.v. art. 33a.2.a Sr. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/01046.

ECLI:NL:HR:2018:430 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/01046
Gepubliceerd op 28-03-2018
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op personenauto onder klager. Middelen over afwijzing aanhoudingsverzoek en het niet bevelen van het overleggen van nadere stukken c.q. het verrichten van nadere onderzoekshandelingen door het OM ex art. 23.1 Sv. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/01048.

ECLI:NL:HR:2018:453 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/03076
Gepubliceerd op 27-03-2018
Zware mishandeling door opzettelijk hard in het gezicht te stompen. Art. 302 Sr. Voorwaardelijk opzet. Het Hof heeft vastgesteld dat verdachte aan het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht. Het Hof heeft blijkens de gebezigde b.m. vastgesteld dat verdachte het slachtoffer bij de keel heeft gegrepen, hem in een houdgreep heeft genomen en toen, met een zwaaiende beweging van zijn...

ECLI:NL:HR:2018:456 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/05899
Gepubliceerd op 27-03-2018
Onderzoek ter terechtzitting in het openbaar? In aanmerking genomen de inhoud van het p-v ttz. van 1 december 2015 (dat inhoudt dat het o.t.t.z. op die datum in het openbaar is geschied) ) en gelet op de inhoud van de o.g.v. art. 83 RO ingewonnen inlichtingen moet het ervoor worden gehouden dat als gevolg van een kennelijke misslag in het p-v ttz. in h.b. van 31 oktober 2016 is opgenomen dat ...

ECLI:NL:HR:2018:455 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/05510
Gepubliceerd op 27-03-2018
Gebondenheid gerecht na verwijzing aan eerdere beslissingen omtrent verzoeken tot horen getuigen en verrichten nader onderzoek van verwijzend gerecht bij toepassing van art. 62b RO. HR stelt voorop dat art. 46b en 62b RO verwijzing ter verdere behandeling van een zaak naar een andere Rb of een ander Hof mogelijk maken indien dat door de verwijzende Rb of het verwijzende Hof gewenst wordt geoord...

ECLI:NL:HR:2018:454 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/05383
Gepubliceerd op 27-03-2018
Poging zware mishandeling. Art. 302 Sr. Met hoge snelheid in tegengestelde rijrichting op een politieauto afrijden. Bewijsklacht opzet. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:440 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/05233
Gepubliceerd op 27-03-2018
Poging moord en opzettelijk ontploffing teweegbrengen door om 3 uur ’s nachts een handgranaat in de slaapkamer van de twee kamer woning van de ex-vriend van de vriendin van verdachte te gooien, terwijl deze die nacht op de bank in de woonkamer in slaap was gevallen, art. 289 en 157 Sr. 1. Voorwaardelijk opzet op dood? 2. Schriftuur b.p. Vordering b.p. deels n-o, onevenredige belasting strafgedi...

ECLI:NL:HR:2018:435 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/06025
Gepubliceerd op 27-03-2018
OM-cassatie. Causaliteit. Dood door schuld in de uitoefening van enig ambt of beroep, art. 307 Sr en art. 309 Sr. Koolmonoxidevergiftiging in Flevoland waardoor vader en zoon zijn overleden veroorzaakt door gebrekkige installatie cv-ketel? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO5061 m.b.t. de selectie en waarderingsvrijheid van de feitenrechter. Het Hof heeft de vraag of causa...

ECLI:NL:HR:2018:445 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/05292
Gepubliceerd op 27-03-2018
Medeplegen van kraken, art. 138a Sr. Kan een caravan op een terrein bij twee loodsen worden aangemerkt als een "gebouw" a.b.i. art. 138a.1 Sr? Onder ”gebouw” a.b.i. art. 138a.1 Sr moet worden verstaan een bouwwerk dat - in tegenstelling tot een ”woning” in de zin van dit artikel - niet is bestemd tot bewoning (vgl. m.b.t. art. 429sexies (oud) Sr NJ 2002/167, civiele kamer). Het Hof heeft vastge...

ECLI:NL:HR:2018:441 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/06026
Gepubliceerd op 27-03-2018
OM-cassatie. Causaliteit. Dood door schuld in de uitoefening van enig ambt of beroep, art. 307 Sr en art. 309 Sr. Koolmonoxidevergiftiging in Flevoland waardoor vader en zoon zijn overleden veroorzaakt door gebrekkige installatie cv-ketel? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO5061 m.b.t. de selectie en waarderingsvrijheid van de feitenrechter. Het Hof heeft de vraag of causa...

ECLI:NL:HR:2018:444 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/05312
Gepubliceerd op 27-03-2018
Medeplegen van kraken, art. 138a Sr. 1. Heeft verdachte, die zich in een ‘kraaiennest’ op het gebouw bevond, in een gebouw vertoefd a.b.i. art. 138a.1 Sr? 2. Uitleg "waarvan het gebruik door de rechthebbende is beëindigd" a.b.i. art. 138a.1 Sr bij opzegging gebruikersovereenkomst na voortgezet feitelijk gebruik. Ad 1. Art. 138a Sr strekt naar zijn bewoordingen tot het beschermen van de rechtheb...

ECLI:NL:HR:2018:442 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/05264
Gepubliceerd op 27-03-2018
Medeplegen van kraken, art. 138a Sr. 1. Uitleg "waarvan het gebruik door de rechthebbende is beëindigd" a.b.i. art. 138a.1 Sr bij opzegging gebruikersovereenkomst na voortgezet feitelijk gebruik. 2. Bewijsklachten ‘wederrechtelijk heeft vertoefd’ a.b.i. art. 138a.1 Sr. Ad 1. De opvatting dat van het beëindigen van het gebruik door de rechthebbende, a.b.i. art. 138a.1 Sr, eerst sprake is indien ...

ECLI:NL:HR:2018:439 Hoge Raad, 27-03-2018, 16/05232
Gepubliceerd op 27-03-2018
Medeplegen van kraken, art. 138a Sr. 1. Heeft verdachte, die zich in een ‘kraaiennest’ op het gebouw bevond, in een gebouw vertoefd a.b.i. art. 138a.1 Sr? 2. Uitleg "waarvan het gebruik door de rechthebbende is beëindigd" a.b.i. art. 138a.1 Sr bij opzegging gebruikersovereenkomst na voortgezet feitelijk gebruik. Ad 1. Art. 138a Sr strekt naar zijn bewoordingen tot het beschermen van de rechtheb...

ECLI:NL:HR:2018:390 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/04518
Gepubliceerd op 21-03-2018
Diefstal van elektriciteit t.b.v. hennepkwekerij, art. 310 Sr. Uit de bewijsvoering kan niet z.m. worden afgeleid dat verdachte elektriciteit heeft "weggenomen”. Bestreden uitspraak is niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Volgt vernietiging en terugwijzing. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:3585.

ECLI:NL:HR:2018:393 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/03243
Gepubliceerd op 21-03-2018
Medeplegen van woninginbraken. Falende klacht over de motivering van het bewezenverklaarde medeplegen bij feit 2, over het betrekken van het zwijgen van verdachte bij de bewijsvoering t.a.v. feit 2 en over het bewijs dat verdachte betrokken was bij feit 3. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/03003 en 16/03004.

ECLI:NL:HR:2018:389 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/03234
Gepubliceerd op 21-03-2018
Profijtontneming. Geen beslissing op herhaald getuigenverzoek, art. 330 Sv. Het ttz. in h.b. herhaalde verzoek van de raadsman tot het horen van getuigen, is een verzoek a.b.i. in art. 315 jo. art. 328 Sv, dat ex art. 415 Sv ook van toepassing is in h.b. Ex art. 330 Sv dient de rechter op een dergelijk verzoek op straffe van nietigheid van het onderzoek te beslissen. Noch het p-v van de tz. in ...

ECLI:NL:HR:2018:388 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/03004
Gepubliceerd op 21-03-2018
(Gewoonte maken van) Opzetheling. Falende klachten over ontoereikende bewijsvoering en falende klacht over afwijzing (voorwaardelijk) getuigenverzoek. HR: art. 81.1. RO. Samenhang met 16/03003 en 16/03243.

ECLI:NL:HR:2018:387 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/03003
Gepubliceerd op 21-03-2018
Opzetheling. Falende klacht over het gebruiken van een als ongeloofwaardig aangemerkte verklaring van verdachte als bewijs en over het oordeel dat verdachte wetenschap i.d.z.v. art. 416 Sr heeft gehad. HR: art. 80a RO. Samenhang met 16/03004 en 16/03243.

ECLI:NL:HR:2018:386 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/02513
Gepubliceerd op 21-03-2018
OM-cassatie. Art. 197 Sr en Terugkeerrichtlijn. Hof heeft verdachte, die naar Albanië was uitgezet, vrijgesproken t.z.v. verblijf in NL na ongewenstverklaring. Jegens verdachte is o.g.v. art. 67.c Vw 2000 een beschikking tot ongewenstverklaring uitgevaardigd. Verdachtes bezwaar daartegen is bij beschikking gegrond verklaard. Gelijktijdig met die gegrondverklaring is aan verdachte ex art. 66a.7 ...

ECLI:NL:HR:2018:385 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/02469
Gepubliceerd op 21-03-2018
Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2018:384 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/02385
Gepubliceerd op 21-03-2018
Verduistering, art. 321 Sr. Falende middelen over de afwijking door het Hof van uos/359a-verweer m.b.t. het gebruik voor het bewijs van verklaringen van anoniem gebleven personen en de motivering van de verwerping daarvan. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:383 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/02377
Gepubliceerd op 21-03-2018
Profijtontneming. Draagkracht, art. 36e.5 Sv. Falende klacht over de verwerping door het hof van het in h.b. gevoerde verweer strekkende tot matiging van de betalingsverplichting. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/02376

ECLI:NL:HR:2018:382 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/02376
Gepubliceerd op 21-03-2018
Opzettelijk een stoornis in de gang of werking van een elektriciteitswerk veroorzaken terwijl daardoor verhindering of bemoeilijking van stroomlevering ten algemenen nutte ontstaat, art. 161bis Sr. Klacht over de kwalificatie van het bewezenverklaarde. In aanmerking genomen dat niet is tenlastegelegd noch bewezenverklaard dat verdachte "opzettelijk" heeft gehandeld – zoals wordt vereist in art....

ECLI:NL:HR:2018:381 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/02201
Gepubliceerd op 21-03-2018
Opzettelijk handelen i.s.m. een in art. 3.B Opiumwet gegeven verbod, terwijl het feit betrekking heeft op een grote hoeveelheid van de middelen, art. 3 jo. 11.5 Opiumwet. Het middel behelst de klacht dat het bestanddeel "een grote hoeveelheid van de middelen" niet is tenlastegelegd en bewezenverklaard. Het Hof heeft klaarblijkelijk de tll. aldus verstaan dat daarin de in art. 11.5 Opiumwet geno...

ECLI:NL:HR:2018:378 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/02155
Gepubliceerd op 21-03-2018
Deelneming aan organisatie, bestaande uit natuurlijke personen en rechtspersonen, die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Art. 140.1 Sr. Uitleg bestanddeel “organisatie”. Voor bewezenverklaring van 'een organisatie' a.b.i. art. 140 Sr is vereist dat sprake is van een samenwerkingsverband, met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen de verdachte en tenminste één andere persoon (vgl...

ECLI:NL:HR:2018:377 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/01942
Gepubliceerd op 21-03-2018
Wederspannigheid, art. 180 Sr. Falende klachten over het overnemen van de inhoud van de b.m. uit vonnis Pr, terwijl de inhoud van die b.m. niet is opgenomen in het arrest van het Hof, de bewezenverklaring en de strafmotivering. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:376 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/01541
Gepubliceerd op 21-03-2018
Falende klacht over de afwijzing door het Hof van aanhoudingsverzoek door niet-gemachtigd raadsman. Verdachte is zonder opgave van redenen niet ttz. in h.b. verschenen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:375 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/01502
Gepubliceerd op 21-03-2018
Afwijzing herhaald aanhoudingsverzoek raadsman op de grond dat hij niet weet waarom verdachte niet ttz. aanwezig is. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1999:ZD1314 m.b.t. de beslissing op een aanhoudingsverzoek en de daarbij te maken belangenafweging. Hof heeft het verzoek tot aanhouding van het onderzoek ttz. afgewezen op de grond dat niet aannemelijk is geworden dat verdachte b...

ECLI:NL:HR:2018:374 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/01483
Gepubliceerd op 21-03-2018
Aftrek a.b.i. art. 27 Sr bij een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:462 (civiele kamer) inhoudende dat bevel tot aftrek voorarrest ook ziet op het ten uitvoer te leggen voorwaardelijke gedeelte van de opgelegde gevangenisstraf. Hof heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee weken voorwaardelijk, met een proeftijd van ...

ECLI:NL:HR:2018:373 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/01012
Gepubliceerd op 21-03-2018
Strafmotivering, verwijzing naar niet tenlastegelegde feiten. Kon Hof bij strafoplegging betrekken dat verdachte ook na bewezenverklaard feit “geen schoon strafblad heeft gehouden”? HR herhaalt ECLI:NL:HR:2017:2391 m.b.t. het betrekken van niet tenlastegelegd feit bij de strafoplegging. Uit 's Hofs verwijzing naar de omstandigheid "dat verdachte ook na dit feit geen schoon strafblad heeft gehou...

ECLI:NL:HR:2018:371 Hoge Raad, 20-03-2018, 15/05745
Gepubliceerd op 21-03-2018
Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, art. 300.2 Sr. Uos over de betrouwbaarheid van verklaringen van aangever en drie getuigen. Het Hof is in zijn arrest van dit uos afgeweken door het onder 1 bewezenverklaarde te doen steunen op o.m. deze verklaringen, maar heeft i.s.m. art. 359.2 Sv niet i.h.b. de redenen opgegeven die daartoe hebben geleid, terwijl die redenen ook niet in vo...

ECLI:NL:HR:2018:370 Hoge Raad, 20-03-2018, 15/05029
Gepubliceerd op 21-03-2018
Diefstal van auto en autosleutel d.m.v. valse sleutel, art. 310 jo. 311.1.5 Sr. Staat toestemming van feitelijke eigenaar en/of van degene op wiens naam de auto stond tot wegnemen daarvan in de weg aan “oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening”? ’s Hofs oordeel dat verdachte met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening de autosleutel en de personenauto heeft weggenomen, geeft niet blijk v...

ECLI:NL:HR:2018:369 Hoge Raad, 20-03-2018, 15/04965
Gepubliceerd op 21-03-2018
Profijtontneming. Falende klacht over het oordeel van het Hof t.a.v. het aantal geslaagde oogsten in een hennepkwekerij. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:399 Hoge Raad, 20-03-2018, 17/03384
Gepubliceerd op 20-03-2018
Antilliaanse uitlevering. Falende klacht dat het Hof heeft verzuimd te motiveren dat aan de verdragseis van art. 9.3.b Uitleveringsverdrag NL-VS is voldaan. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:398 Hoge Raad, 20-03-2018, 17/02125
Gepubliceerd op 20-03-2018
Uitlevering t.b.v. de tul van een door de Albanese rechter opgelegde vrijheidsstraf. Falende klacht over de motivering van het oordeel van de Rb. dat de verzekering die Albanië heeft gegeven voldoende wordt geacht om de opgeëiste persoon het recht te waarborgen op een nieuw proces waarin de rechten van de verdediging worden gegarandeerd. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:397 Hoge Raad, 20-03-2018, 17/00483
Gepubliceerd op 20-03-2018
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op personenauto. Rb gelast teruggave auto inclusief gestolen onderdelen. HR herhaalt de toe te passen maatstaf voor de beoordeling van een klaagschrift gericht tegen een ex art. 94 Sv gelegd beslag. Oordeel Rb dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de later oordelende rechter de personenauto (in zijn geheel) aan het verkeer onttrokken dan wel verbeurd z...

ECLI:NL:HR:2018:392 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/01192
Gepubliceerd op 20-03-2018
Jeugdzaak. Belaging door pizza’s te bestellen op naam van A en valse (seks)advertenties te plaatsen o.v.v. contactgegevens A, art. 285b Sr. Bewijsklacht m.b.t. het stelselmatig inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van A. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:BZ3626 m.b.t. de in aanmerking te nemen factoren bij de beoordeling of sprake is van belaging a.b.i. art. 285b Sr...

ECLI:NL:HR:2018:396 Hoge Raad, 20-03-2018, 17/00072
Gepubliceerd op 20-03-2018
Jeugdzaak. (Poging tot) gekwalificeerde diefstal. 1. Onjuiste kwalificatie. Art. 77gg.1 Sr. 2. Motivering bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden en uit te oefenen toezicht, art. 77za.1 Sr. Ad 1. Het Hof heeft bewezenverklaard feit ten onrechte gekwalificeerd als voltooide gekwalificeerde diefstal aangezien het bewezenverklaarde poging tot gekwalificeerde diefstal oplevert. H...

ECLI:NL:HR:2018:395 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/05885
Gepubliceerd op 20-03-2018
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen A en B. N-o verklaard klaagschrift op de grond dat klaagschrift niet is ingediend binnen twee jaren na inbeslagneming. Vervolgde zaak a.b.i. art. 552a.3 Sv? In cassatie wordt niet geklaagd over het oordeel Rb dat "niet gebleken is van andere f&o dan die waarop het eerdere klaagschrift was gebaseerd welke bij beslissin...

ECLI:NL:HR:2018:394 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/05436
Gepubliceerd op 20-03-2018
Diefstal met braak, art. 311.1.5 Sr. Geldigheid dagvaarding. Bestanddeel ‘goederen’ in de tll. niet nader omschreven. Het Hof heeft geoordeeld dat de tll., ook wat betreft het in het verweer bedoelde onderdeel 'goederen', voldoende duidelijk en feitelijk omschreven is. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat oordeel van het Hof, dat daarbij de inhoud van het dossier h...

ECLI:NL:HR:2018:391 Hoge Raad, 20-03-2018, 17/00652
Gepubliceerd op 20-03-2018
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 17/02211.

ECLI:NL:HR:2018:367 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/02085
Gepubliceerd op 20-03-2018
Tanken zonder te betalen diefstal? HR wijdt algemene beschouwingen aan de afbakening tussen de vermogensdelicten diefstal (art. 310 Sr), verduistering (art. 321 Sr), oplichting (art. 326 Sr) en flessentrekkerij (art. 326a Sr) als het gaat om tanken zonder te betalen. De enkele omstandigheid dat betrokkene brandstof heeft getankt zonder te betalen, is niet z.m. toereikend voor de conclusie dat z...

ECLI:NL:HR:2018:380 Hoge Raad, 20-03-2018, 17/02211
Gepubliceerd op 20-03-2018
Medeplegen van poging tot gekwalificeerde doodslag (meermalen gepleegd) door bij gewapende woningoverval tijdens vlucht op twee politieagenten te schieten, art. 288 Sr. Bewijs bijkomend oogmerk. HR: art. 81.1 RO. CAG: Hof heeft bewezenverklaring bijkomend oogmerk toereikend gemotiveerd door te overwegen dat het, gelet op het feit dat overvallers rekening hielden met aanwezigheid van gewapende b...

ECLI:NL:HR:2018:379 Hoge Raad, 20-03-2018, 17/01541
Gepubliceerd op 20-03-2018
Overval op een tankstation in Borne, waarbij verdachte en medeverdachte als Zwarte Piet waren verkleed (‘Zwarte Piet’-overval). Falende middelen over het oordeel van het Hof dat verdachte als medeplichtige aan de overval kan worden aangemerkt en de toewijzing door het Hof van de vorderingen van b.p. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:368 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/03113
Gepubliceerd op 20-03-2018
Recht op rechtsbijstand bij politieverhoor voor niet-aangehouden verdachte. Art. 27c.2, art. 27c.5 en art. 359a Sv. Op grond van art. 27c.2 Sv dient de niet-aangehouden verdachte voorafgaand aan zijn eerste verhoor mededeling te worden gedaan van het, in art. 28.1 Sv gewaarborgde, recht om zich te doen bijstaan door een raadsman. Indien dat voorschrift niet is nageleefd, levert dat in beginsel ...

ECLI:NL:HR:2018:372 Hoge Raad, 20-03-2018, 17/02855
Gepubliceerd op 20-03-2018
Poging tot moord en bedreiging (meermalen gepleegd). 1. Laatste woord. 2. Gedeeltelijke vernietiging en bevestiging van de opgelegde straf, art. 423 lid 1 en 3 Sv. Ad 1. Uit het p-v van de tz. blijkt dat verdachte het recht is gelaten het laatst te spreken. Noch uit het p-v, noch uit hetgeen in cassatie is aangevoerd, volgt dat verdachte hiervan geen gebruik heeft kunnen maken. De omstandighei...

ECLI:NL:HR:2018:340 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/05307
Gepubliceerd op 14-03-2018
Openlijke geweldpleging, art. 141.1 Sr. Noodweerexces. HR herhaalt vooropstelling uit ECLI:NL:HR:2016:456. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat de mogelijk eerdere noodweersituatie in elk geval ten einde was op het moment dat verdachte wegliep en na enkele ogenblikken terugkeerde naar de vechtpartij en dat verdachte reeds daarom t.a.v. de toen door hem gepleegde geweldshandelingen geen beroep...

ECLI:NL:HR:2018:341 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/05326
Gepubliceerd op 14-03-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit aanwezig hebben van hennep. Slagende klacht m.b.t. ontneming w.v.v. uit een feit waarvan betrokkene is vrijgesproken. Hof heeft vaststelling w.v.v. gebaseerd op “andere strafbare feiten” a.b.i. art. 36e.2 Sr maar daarbij kennelijk het oog gehad op “soortgelijke feiten” a.b.i. art. 36e.2 (oud) Sr. Betrokkene is in de hoofdzaak vrijgesproken van o.m. telen van hennepp...

ECLI:NL:HR:2018:339 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/06213
Gepubliceerd op 14-03-2018
Poging tot gekwalificeerde doodslag, diefstal en diefstal d.m.v. valse sleutel. Middelen over 1. opzet op levensberoving; 2. Vrijwillige terugtred en 3. Verzuim te reageren op uos m.b.t. betrouwbaarheid verklaring van aangever. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:338 Hoge Raad, 13-03-2018, 17/04905
Gepubliceerd op 13-03-2018
Beklag, klaagschrift advocaat. Ontvankelijkheid cassatieberoep gericht tegen fictieve beschikking Rb. Tegen het uitblijven van een beschikking staat geen beroep in cassatie open, zodat betrokkene niet in het ingestelde beroep kan worden ontvangen.

ECLI:NL:HR:2018:337 Hoge Raad, 13-03-2018, 17/04354
Gepubliceerd op 13-03-2018
Doodslag te Rotterdam door in auto zittende man in zijn rug en borst te schieten. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2018:336 Hoge Raad, 13-03-2018, 17/03753
Gepubliceerd op 13-03-2018
Kofferbakmoord in Waalre/Valkenswaard. Doodslag en medeplegen van het verbergen van een lijk. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2018:335 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/03192
Gepubliceerd op 13-03-2018
Verkrachting (meermalen gepleegd), afpersing pinpas en verduistering telefoon. 1. Uos betrouwbaarheid verklaringen aangeefster. 2. Bewijsklachten verkrachting, afpersing en verduistering. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2018:333 Hoge Raad, 13-03-2018, 15/02610
Gepubliceerd op 13-03-2018
Aanwezig hebben, telen en vervoeren van hennep en diefstal elektriciteit. 1. Verwijzing getuigenverhoor naar Rh-C. 2. Afwijzing verzoek tot horen verbalisanten als getuigen. 3. Verwerping beroep op bewijsuitsluiting. 4. Uos enkelvoudige fotoconfrontatie. 5. Alternatief scenario. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/02057 P.

ECLI:NL:HR:2018:334 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/02057
Gepubliceerd op 13-03-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. 1. Vermelding inhoud b.m. waarop opbrengst per kilogram hennep is gebaseerd. 2. Uos aantal oogsten. HR: art. 81.1 RO. CAG t.a.v. ontvankelijkheid cassatieberoep: Schriftelijke volmacht aan griffier houdt voldoende duidelijk in dat deze ook is gericht op het doen instellen van cassatieberoep in ontnemingszaak. Omstandigheid dat cassatie-akte te laat is o...

ECLI:NL:HR:2018:328 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/04228
Gepubliceerd op 13-03-2018
Voorbereidingshandelingen hennepteelt, art. 11a Opiumwet. Uitleg bestanddeel “bestemd zijn tot”. Blijkens de wetsgeschiedenis is voor een bewezenverklaring van de bestemming a.b.i. art. 11a Opiumwet vereist dat de gedragingen strekken tot voorbereiding of vergemakkelijking van hennepteelt, waarbij het uiteindelijke doel ten behoeve waarvan de handeling wordt verricht van belang is. Gelet daarop...

ECLI:NL:HR:2018:332 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/01927
Gepubliceerd op 13-03-2018
Uitvoer cocaïne en hasj naar Groot-Brittannië. Afwijzing getuigenverzoek. Verzoek is gedaan na ontvangst uitgewerkt vonnis, dat pas beschikbaar is gekomen na verstrijken termijn voor indienen appelschriftuur. Toepasselijke maatstaf? HR: art. 81.1 RO. CAG: Hof heeft kennelijk o.g.v. art. 418.3 Sv noodzaakcriterium toepasselijk verklaard en afwijzing van het verzoek gebaseerd op de grond dat verd...

ECLI:NL:HR:2018:323 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/01928
Gepubliceerd op 13-03-2018
Witwassen (meermalen gepleegd), art. 420bis.1.b Sr. Bewijsklachten m.b.t. “uit enig misdrijf afkomstig” en opzet. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/01927.

ECLI:NL:HR:2018:318 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/01362
Gepubliceerd op 13-03-2018
Medeplegen opzettelijk aanwezig hebben heroïne en cocaïne. Kunnen medeplegen en opzet op aanwezig hebben verdovende middelen uit bewijsvoering worden afgeleid? ’s Hofs oordeel dat er sprake is geweest van een "gezamenlijke machtsuitoefening over de (later) aangetroffen verdovende middelen" omdat A, B en verdachte zeer vroeg in de ochtend "gezamenlijk" met de harddrugs zijn aangekomen in de woni...

ECLI:NL:HR:2018:320 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/01775
Gepubliceerd op 13-03-2018
Strafmotivering. Toepassing LOVS-oriëntatiepunten inzake fraude en uitleg “benadelingsbedrag”. Hof heeft verdachte t.z.v. gewoontewitwassen en voorhanden hebben vuurwapen veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:114 m.b.t. de beperkte toetsing van oriëntatiepunten in cassatie. Hof heeft in zijn bewijsoverwegingen geoordeeld...

ECLI:NL:HR:2018:317 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/01852
Gepubliceerd op 13-03-2018
Eendaadse samenloop van poging tot uitlokking en voorbereiding van medeplegen van zware mishandeling met voorbedachte raad van ex-vriendin door injectie met combinatie van insuline en cocaïne. 1. Niet beslist op bewijsverweer. 2. Toepassing art. 55.1 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:326 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/02004
Gepubliceerd op 13-03-2018
Ontucht met 9-jarig meisje, art. 244 Sr. Bij appelschriftuur gedaan verzoek om minderjarige aangeefster als getuige te horen afgewezen o.g.v. gevaar voor gezondheid of welzijn van getuige, art. 288.1.b Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BL9001 en EHRM nr. 54789/00 (Bocos Cuesta) m.b.t. het afzien van het ondervragen van getuige indien het gegronde vermoeden bestaat dat g...

ECLI:NL:HR:2018:330 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/03369
Gepubliceerd op 13-03-2018
Aanhoudingsverzoek raadsvrouwe op de grond dat zij verhinderd is wegens andere zaak voorafgaand aan tz. per e-mail gedaan en afgewezen. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2005:AT5663 inhoudende dat de uiteindelijke beslissing op een aanhoudingsverzoek ttz. dient te worden genomen en in het p-v van die tz. dient te worden vastgelegd. P-v van de tz. in h.b. houdt niet in een uitdru...

ECLI:NL:HR:2018:331 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/03511
Gepubliceerd op 13-03-2018
Smaadschrift via Facebook, art. 261.2 Sr. 1. “verspreiding van een geschrift en/of afbeelding” en 2. telastelegging van een “bepaald feit”. Ad 1. Uit de b.m. blijkt dat de inhoud van een op een website geplaatst bericht van verdachte afkomstig is, dat verdachte een hyperlink naar dat bericht op haar Facebookpagina heeft gedeeld en dat zij daarbij anderen heeft verzocht het bericht verder te de...

ECLI:NL:HR:2018:327 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/02246
Gepubliceerd op 13-03-2018
Antilliaanse zaak. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 435a en 435b SrNA) en deelneming aan misdadige organisatie. Kunnen baren en broodjes goud, die vanuit Venezuela illegaal zijn geëxporteerd naar Aruba en Curaçao, worden aangemerkt als uit enig misdrijf afkomstig? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3046 inhoudende dat voorwerpen in beginsel slechts kunnen worden aangemerkt...

ECLI:NL:HR:2018:329 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/03475
Gepubliceerd op 13-03-2018
Antilliaanse zaak. Medeplegen gewoontewitwassen en feitelijke leiding geven aan gewoontewitwassen gepleegd door rechtspersoon, art. 435a en 435b SrNA. Kunnen baren en broodjes goud, die vanuit Venezuela illegaal zijn geëxporteerd naar Aruba en Curaçao, worden aangemerkt als uit enig misdrijf afkomstig? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3046 inhoudende dat voorwerpen in begi...

ECLI:NL:HR:2018:319 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/01070
Gepubliceerd op 13-03-2018
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedragen en auto. Is klaagschrift dat 22 jaar na inbeslagneming van voorwerpen is ingediend zo spoedig mogelijk ingediend a.b.i. art. 552a.3 Sv? Rb heeft vastgesteld dat in 1992 i.h.k.v. een gvo een doorzoeking ter inbeslagneming is verricht in de woning van klager alsmede in een safeloket in een bankgebouw, dat daarbij beslag is gelegd op geldbedragen en een...

ECLI:NL:HR:2018:324 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/05139
Gepubliceerd op 13-03-2018
Kofferbak- en rioolputmoord. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:2886. Opzet op medeplichtigheid aan moord? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:325 Hoge Raad, 13-03-2018, 17/01456
Gepubliceerd op 13-03-2018
Moord op kickbokser in Veghel. 1. Hervatting van het onderzoek ttz. in gewijzigde samenstelling; 2. Afwijzing verzoek tot inzicht in tapgesprekken; 3. Schending art. 422.2 Sv door niet te beraadslagen n.a.v. onderzoek ttz. in e.a.; en 4. Uit p-v tz. blijkt niet dat AG zijn vordering heeft voorgelezen. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2018:322 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/02028
Gepubliceerd op 13-03-2018
Opzettelijk uitlokken van openbaar maken beledigende uitlatingen wegens ras (meermalen gepleegd) door een voor een ieder toegankelijke internetsite te beginnen en daar anderen uit te nodigen al hun racistische opvattingen en uitlatingen de vrije loop te laten, art. 137e.1.1 Sr. Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:321 Hoge Raad, 13-03-2018, 17/01428
Gepubliceerd op 13-03-2018
Venrayse moordzaak waarbij daders “hennep-rip” in 2006 d.m.v. nekschot om het leven zijn gebracht. Tweemaal medeplegen doodslag en medeplegen verbergen van een lijk met het oogmerk om het feit en de oorzaak van het overlijden te verhullen. Is het recht tot strafvordering t.a.v. het verbergen van een lijk a.b.i. art. 151 Sr verjaard? Het oordeel van het Hof dat ‘verbergen’ a.b.i. art. 151 Sr ook...

ECLI:NL:HR:2018:307 Hoge Raad, 06-03-2018, 17/00831
Gepubliceerd op 07-03-2018
Vlaardingse moskeemoord. Uitlokken van moord door zijn (ex-)partner een persoon te laten doodschieten bij een moskee in Vlaardingen. Art. 289 Sr. Falende klachten m.b.t. bedreiging (ex-)partner en begrijpelijkheid overwegingen Hof m.b.t. betrouwbaarheid getuigenverklaring. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:306 Hoge Raad, 06-03-2018, 16/06130
Gepubliceerd op 07-03-2018
Medeplegen voorbereidingshandelingen invoer cocaïne, art. 10a Opiumwet. Strafmotivering. Moet bij strafoplegging ex art. 63 Sr rekening worden gehouden met eerdere Deense veroordeling, die o.b.v. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties in Nederland ten uitvoer wordt gelegd? Het staat de rechter vrij een eerdere, in een andere lidstaat van de...

ECLI:NL:HR:2018:305 Hoge Raad, 06-03-2018, 16/04989
Gepubliceerd op 07-03-2018
Bedreiging (meermalen gepleegd) en groepsbelediging (meermalen gepleegd) van anderen dan b.p. door verdachte uit naam van b.p. Rechtstreeks verband tussen bewezenverklaarde feiten en schade? Middel b.p. over oordeel Hof dat b.p. gedeeltelijk n-o is in haar vordering. Hof heeft, door te overwegen dat b.p. in zoverre niet in haar vordering kan worden ontvangen en dat zij haar vordering slechts bi...

ECLI:NL:HR:2018:304 Hoge Raad, 06-03-2018, 16/03906
Gepubliceerd op 07-03-2018
Medeplichtigheid aan gekwalificeerde doodslag, art. 287 en 288 Sr. Voor medeplichtigheid vereist opzet en eis van voldoende verband tussen beoogd en gepleegd delict in context van ripdeal. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2011:BO4471 m.b.t. situatie waarin (voorwaardelijk) opzet van medeplichtige niet (volledig) is gericht op het gronddelict en eis dat misdrijf waarop het opze...

ECLI:NL:HR:2018:308 Hoge Raad, 06-03-2018, 16/01952
Gepubliceerd op 07-03-2018
Economische zaak. Onder zich hebben van (producten van) dieren behorende tot beschermde inheemse diersoort, te weten 2 (dode) konijnen, art. 13.1.a Flora- en faunawet (oud). Grondslagverlating door verbeterde lezing tll.? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BD3662 inhoudende dat rechter misslagen in tll. kan verbeteren, mits verdachte daardoor in zijn verdediging niet wordt g...

ECLI:NL:HR:1996:ZD0220 Hoge Raad, 16-09-1996, 102.576
Gepubliceerd op 26-02-2018
Het oordeel van het hof dat de zaak in hoger beroep moet worden berecht met inachtneming van het eerdere tussenarrest — in casu inzake verwerping van het beroep op niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie — is onjuist.

ECLI:NL:HR:2018:289 Hoge Raad, 23-02-2018, 17/04525
Gepubliceerd op 23-02-2018
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Poolse nationaliteit) naar Oekraïne t.z.v. drugsdelicten. Bevoegdheidstoedeling aan uitleveringsrechter en Minister. 1. Beroep op dreigende schending art. 19.2 Handvest grondrechten EU op de grond dat opgeëiste persoon bij uitlevering aan Oekraïne reëel gevaar loopt onmenselijk of vernederend te worden behandeld. 2. Verzoek tot aanhouding behandeling ui...

ECLI:NL:HR:2018:259 Hoge Raad, 13-02-2018, 16/04271
Gepubliceerd op 22-02-2018
Wetenschap dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Middel slaagt op de in de CAG vermelde gronden. CAG: Verdachte is als bestuurder van motorrijtuig opgetreden op een moment dat aan hem afgegeven rijbewijs ongeldig was verklaard. Dat verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard, vloeit uit gebezigde b.m. niet voort. Enkele omstandigheid dat verdachte reeds (meermale...

ECLI:NL:HR:2018:253 Hoge Raad, 20-02-2018, 17/00484
Gepubliceerd op 21-02-2018
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv onder vriend van klaagster op personenauto die volgens klaagster haar in eigendom toebehoort. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:19 m.b.t. toepasselijke maatstaf. In oordeel Rb ligt besloten dat klaagster redelijkerwijs als rechthebbende van auto kan worden aangemerkt. Oordeel Rb dat het belang van strafvordering niet meer kan verlan...

ECLI:NL:HR:2018:252 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/03961
Gepubliceerd op 21-02-2018
Valsheid in geschrift, oplichting en witwassen. Bewijsklachten Promis-werkwijze. Op gronden vermeld in de CAG is de bewijsmotivering van het door het Hof in zoverre bevestigde vonnis van Rb, ook bezien in samenhang met hetgeen het Hof in aanvulling op het vonnis en in antwoord op een verweer heeft overwogen, ontoereikend. CAG: De bewijsoverwegingen bevatten de redengevende f&o waarop ‘s Hofs oo...

ECLI:NL:HR:2018:251 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/03422
Gepubliceerd op 21-02-2018
1. Aanhoudingsverzoek op de grond dat verdachte zich heeft vergist in zittingsdatum. 2. Oplichting door anderen te bewegen tot betaling geldbedrag (feit 4) en afgifte auto (feit 9), art. 326 Sr. Samenweefsel van verdichtsels? Ad 1. Hof heeft het verzoek afgewezen op de grond dat niet aannemelijk is dat verdachte zich in de zittingsdatum heeft vergist en aldus geoordeeld dat de aan het verzoek ...

ECLI:NL:HR:2018:250 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/02702
Gepubliceerd op 21-02-2018
Art. 14c.2 sub 4 Sr. Kennelijk bij vergissing heeft het Hof verzuimd aan de in de bijzondere voorwaarde omschreven verplichting tot storting van een geldbedrag op de rekening van het Schadefonds geweldsmisdrijven de voorwaarde te verbinden dat dit geschiedt "binnen veertien dagen nadat de uitspraak vatbaar is voor tenuitvoerlegging". HR verbetert bijzondere voorwaarde.

ECLI:NL:HR:2018:247 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/02483
Gepubliceerd op 21-02-2018
Witwassen, contant geldbedrag van € 44.000,- aangetroffen bij douanecontrole op Schiphol. Verwerping verweer strekkende tot bewijsuitsluiting van verklaring verdachte t.g.v. niet verlenen cautie. Verhoor a.b.i. art. 29.2 Sv? HR herhaalt ECLI:NL:HR:2013:BY5706 inhoudende dat het i.s.m. art. 29.2 Sv voorafgaand aan een verhoor van verdachte in het voorbereidend onderzoek t.z.v. een tlgd. feit nie...

ECLI:NL:HR:2018:245 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/01660
Gepubliceerd op 21-02-2018
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, art. 285 Sr. Verdachte zegt tegen politieambtenaren: "Ik ga jullie namen doorgeven aan de criminele onderwereld en dan zijn jullie niet meer veilig. Die komen jullie dan wel opzoeken." HR herhaalt ECLI:NL:HR:2005:AT3659 m.b.t. eis dat bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is geschied dat bij betrokkene in redelijkheid ...

ECLI:NL:HR:2018:224 Hoge Raad, 20-02-2018, 15/03607
Gepubliceerd op 21-02-2018
Art. 197 Sr. Verblijf in NL na ongewenstverklaring. Falende klacht inhoudende dat de duur van de ongewenstverklaring van verdachte de in art. 11.2 Terugkeerrichtlijn opgenomen maximale duur van een inreisverbod heeft overschreden. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 14/05518.

ECLI:NL:HR:2018:223 Hoge Raad, 20-02-2018, 14/05518
Gepubliceerd op 21-02-2018
Art. 197 Sr. Verblijf in NL na ongewenstverklaring. Falende klacht inhoudende dat de duur van de ongewenstverklaring van verdachte de in art. 11.2 Terugkeerrichtlijn opgenomen maximale duur van een inreisverbod heeft overschreden. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 15/03607.

ECLI:NL:HR:2018:249 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/02354
Gepubliceerd op 20-02-2018
Antilliaanse zaak. Intrekking cassatieberoep. Het beroep is ingetrokken voordat CAG is genomen. Door een administratieve vergissing is CAG toch genomen. HR verstaat bij arrest dat het beroep is ingetrokken. Samenhang met 16/04417 A (niet gepubliceerd, geen middelen ingediend).

ECLI:NL:HR:2018:248 Hoge Raad, 20-02-2018, 15/03546
Gepubliceerd op 20-02-2018
Overval op bezorger van eetgelegenheid. Medeplichtigheid aan poging tot afpersing en/of diefstal met geweld in vereniging, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft. Voor medeplichtigheid vereist opzet. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2008:BC0780, ECLI:NL:HR:2011:BO4471 en ECLI:NL:HR:2018:67, o.m. inhoudende dat opzet medeplichtige niet gericht behoeft te zijn op de precieze wijze waarop het gronddelic...

ECLI:NL:HR:2018:246 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/04717
Gepubliceerd op 20-02-2018
Verduistering door als penningmeester van voetbalclub verduisterde geldbedragen over te boeken naar eigen rekening, art. 321 Sr. Anders dan door misdrijf onder zich hebben. Bestanddeel moet aldus worden uitgelegd dat niet enig door verdachte begaan misdrijf ertoe heeft geleid dat hij het desbetreffende goed onder zich heeft gekregen (vgl. ECLI:NL:HR:2001:AD4573). Hof heeft vastgesteld dat verda...

ECLI:NL:HR:2018:244 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/02238
Gepubliceerd op 20-02-2018
Mishandeling, art. 300.1 Sr. Motiveringsplicht t.a.v. gebruik voor het bewijs van een schriftelijk bescheid houdende de verklaring van een persoon wiens identiteit niet blijkt, art. 344a.3 Sv en 360 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1999:ZD1460 m.b.t. motiveringsplicht rechter. Hof heeft t.a.v. een als b.m. gebezigd p-v van politie vastgesteld dat daarin o.m. een verklaring ...

ECLI:NL:HR:2018:230 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/06258
Gepubliceerd op 20-02-2018
Mishandeling. Falend beroep op noodweer. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2018:229 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/05857
Gepubliceerd op 20-02-2018
Dwang, art. 284 Sr. Verdachte is als activiteitenbegeleider met een vijfjarig meisje naar een wc gegaan, heeft de deur op slot gedaan, de ogen van het meisje afgedekt met een voorwerp en vervolgens een voorwerp in haar mond gestopt. Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:859. Falende middelen m.b.t. unus testis (art. 342.2 Sv) en door een feitelijkheid dwingen iets te dulden a.b.i. art. 284 Sr. HR: art. 81...

ECLI:NL:HR:2018:243 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/01021
Gepubliceerd op 20-02-2018
Art. 197 Sr. Verblijf in NL na ongewenstverklaring. Falende klacht inhoudende dat de duur van de ongewenstverklaring van verdachte de in art. 11.2 Terugkeerrichtlijn opgenomen maximale duur van een inreisverbod heeft overschreden. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2018:242 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/00919
Gepubliceerd op 20-02-2018
Art. 197 Sr en Terugkeerrichtlijn. Hof heeft verdachte, die zich in vreemdelingenbewaring bevond, wegens verblijf in NL na ongewenstverklaring veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:BY3151 en ECLI:NL:HR:2015:1143 m.b.t. doorlopen stappen van de terugkeerprocedure i.g.v. oplegging onvoorwaardelijke gevangenis...

ECLI:NL:HR:2018:228 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/00313
Gepubliceerd op 20-02-2018
Opzetheling, art. 416 Sr. HR herhaalt ECLI:NL:HR:1996:ZD0413 m.b.t. gebruik voor het bewijs van kennelijk leugenachtige verklaring van verdachte. Hof heeft klaarblijkelijk geoordeeld dat de als b.m. gebruikte verklaring van verdachte kennelijk leugenachtig is en bedoeld om de waarheid te bemantelen dat verdachte t.t.v. het voorhanden krijgen van de laptop wist dat deze van misdrijf afkomstig wa...

ECLI:NL:HR:2018:227 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/00270
Gepubliceerd op 20-02-2018
Beklag, beslag ex art. 94 Sv. Middelen over ontbrekend p-v raadkamerbehandeling die heeft geleid tot tussenbeschikking; oordeel Rb dat niet is gebleken van strijd met fundamentele beginselen van strafprocesrecht en door Rb gehanteerde maatstaf. HR: art. 80a RO.

ECLI:NL:HR:2018:226 Hoge Raad, 20-02-2018, 15/05754
Gepubliceerd op 20-02-2018
Art. 197 Sr en Terugkeerrichtlijn. Hof heeft verdachte wegens verblijf in NL na ongewenstverklaring veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. ’s Hofs kennelijke oordeel dat de stappen van de terugkeerprocedure doorlopen waren zodat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf kon worden opgelegd, is niet z.m. begrijpelijk, in aanmerking genomen dat het Hof niet is ingegaa...

ECLI:NL:HR:2018:225 Hoge Raad, 20-02-2018, 15/05752
Gepubliceerd op 20-02-2018
Art. 197 Sr en Terugkeerrichtlijn. Hof heeft verdachte o.m. wegens verblijf in NL na ongewenstverklaring veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. ’s Hofs kennelijke oordeel dat de stappen van de terugkeerprocedure doorlopen waren zodat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf kon worden opgelegd, is niet z.m. begrijpelijk, in aanmerking genomen dat het Hof niet is in...

ECLI:NL:HR:2018:239 Hoge Raad, 20-02-2018, 15/04389
Gepubliceerd op 20-02-2018
Witwassen, meermalen gepleegd. Verdachte heeft sieraden en munten voorhanden gehad en bij een juwelier omgezet in geldbedragen. Falende bewijsklachten m.b.t. wetenschap verdachte dat de sieraden en munten afkomstig zijn uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 15/04386.

ECLI:NL:HR:2018:238 Hoge Raad, 20-02-2018, 15/04386
Gepubliceerd op 20-02-2018
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen, meermalen gepleegd. Motivering schatting w.v.v. De bewezenverklaring in de samenhangende strafzaak houdt in dat betrokkene “gouden en zilveren sieraden en munten voorhanden heeft gehad en heeft omgedragen en omgezet”. In ’s Hofs overwegingen is tot uitdrukking gebracht dat dit witwassen ertoe heeft geleid dat betrokkene w.v.v. heeft verkregen tot een gesc...

ECLI:NL:HR:2018:240 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/03281
Gepubliceerd op 20-02-2018
Nijmeegse scooterzaak. Vervolg op ECLI:NL:HR:2013:1966. Medeplegen van overtreding van art. 6 WVW 1994. HR: art. 80a RO. Samenhang met 16/03524.

ECLI:NL:HR:2018:241 Hoge Raad, 20-02-2018, 16/03524
Gepubliceerd op 20-02-2018
Nijmeegse scooterzaak. Vervolg op ECLI:NL:HR:2013:1964. Medeplegen van overtreding van art. 6 WVW 1994. Het Hof heeft geoordeeld dat de wijze waarop verdachte en zijn mededader met de motorscooter zijn gevlucht als een zó waarschijnlijke mogelijkheid besloten lag in hun eerdere nauwe en bewuste samenwerking met het oog op de door hen voorbereide gewapende overval, dat zij ook wat betreft het me...

ECLI:NL:HR:2018:235 Hoge Raad, 20-02-2018, 17/01737
Gepubliceerd op 20-02-2018
OM-cassatie. Valkenburgse zedenzaak. Op gronden vermeld in ECLI:NL:HR:2018:202 kan het middel niet tot cassatie leiden. Samenhang met 17/00158, 17/00283, 17/00285, 17/00286 en 17/00287.

ECLI:NL:HR:2018:233 Hoge Raad, 20-02-2018, 17/00287
Gepubliceerd op 20-02-2018
OM-cassatie. Valkenburgse zedenzaak. Op gronden vermeld in ECLI:NL:HR:2018:202 kan het middel niet tot cassatie leiden. Samenhang met 17/00158, 17/00283, 17/00285, 17/00286 en 17/01737.